Page 1

Virksomheder i Teknologisk Udvikling VITU Mange virksomheder i Nordjylland har et uudnyttet potentiale for vækst, der ved hjælp af teknologisk support vil kunne frigøres. Projektet VITU giver tilskud til samarbejde mellem videninstitutioner og SMV-virksomheder, med det formål at formidle og udveksle viden af teknisk og teknologisk karakter.

Ønsket om teknologisk udvikling kunne eksempelvis tage udgangspunkt i følgende:

Økonomieksempel: Du skal betale et startbeløb på 10% af det bevilgede konsulentbudget. Hvis dit projekt er beregnet til f.eks. 250.000 kroner. skal du altså betale 25.000 kroner. for at komme igang. Dette beløb kan ikke refunderes. Når regningen fra konsulenten efterfølgende er godkendt og betalt vil Væksthus Nordjylland refundere 50% af konsulentregningen. Dette betyder i praksis at din virksomhed kommer til at betale 150.000 kroner. for at få et udviklingsprojekt til ialt 275.000 kroner.

Produktet er ikke tidssvarende og skal tilføres ny teknologi for at vækste.

Produktet er for dyrt at fremstille.

Formål: VITU har til formål at højne den tekniske viden i virksomheden vha. nye teknologier, processer og materialer. Din deltagelse i VITU har det mål, at medvirke til at din virksomhed, vil få større succes med at søge viden på videninstitutionerne og få en større hit-rate med nye tiltag; eksempelvis et nyt produkt, nye produktionsteknologier eller alternative materialer.

Produktet kan få nye egenskaber ved at anvende nye materialer.

Hvad kan støttes: Hjælp til afklaring af om teknologien/teorien kan holde i praksis, er det teknisk muligt, er der et marked og kan investeringen forrente sig. Programmet yder kun støtte til køb af ekstern viden.

Budget max. 500.000 kroner.

Projektforløb: Kernegruppen, som består af repræsentanter fra de lokale erhvervskontorer, afgør i samarbejde med og efter indstilling fra Væksthus Nordjylland hvem der deltager. Indgangsvinklen er det lokale erhvervskontor, hvor man bliver screenet for deltagelse i programmet.

Målgruppe: Fortrinsvis virksomheder inden for traditionelle erhverv.

Gruppefritagelse: Programmet er omfattet af den generelle fritagelsesforordning, og støtten er derfor ikke omfattet af de minimis.

Rådgivning foretages af de mest kompetente forskere, eksperter mm fra de danske vidensinstitutioner, GTS institutter og konsulenter. Forløbet følges af en væksthusmedarbejder, der har til opgave, at sikre at samarbejdet mellem virksomheden og rådgiver fungerer.

Virksomheden skal opfylde EU´s krav til SMVvirksomheder, det vil sige: • •

antal ansatte, må ikke overstige 250. kun en af værdierne for balance eller årlig omsætning må overstige hhv. 43 mil. euro (balancen) eller 50 mil.euro (omsætning) endvidere kan ejerforhold/selskabsstruktur have indflydelse.

Udgifter: Konsulentbudget 250.000 kr. Startbeløb (10% af konsulentbudget) 25.000 kr. Refusion af regning 50% af konsulentregning 125.000 kr.

Kontakt: Kontakt dit lokale erhvervskontor for at høre om mulighederne i denne ordning på 70 15 16 18 eller kontakt virksomhedskonsulent Anne-Mette Bak Nielsen abn@vhnordjylland.dk / 96 35 44 69 www.vhnordjylland.dk


Projekteksempler Virksomheder i Teknologisk Udvikling (VITU) VITU er et projekt, der har til formål at flytte viden ud i virksomhederne. Det kan være i form af hjælp til nyudvikling af produkter, ny produktionsteknologi eller materialeteknologi. Ny produktteknologi VITU er målrettet virksomheder, der befinder sig i en situation, hvor deres produkt ikke længere er tidssvarende, og hvor de enten er nødt til at tilføre produktet en ny teknologi eller udarbejde et nyt produkt som erstatning. VITU hjælper og guider virksomhederne igennem den afklaringsfase, der går forud for enhver produktudvikling. Sammen med en konsulent klarlægges muligheder, begrænsninger og potentiale, inden der træffes beslutning om det videre udviklingsforløb. Det kan i afklaringsfasen fx være relevant at undersøge idégrundlaget og muligheden for patenter, ligesom der kan være behov for at udarbejde en markedsanalyse, inden virksomheden afsætter ressourcer til produktudviklingen. Samtidig vil afklaringsfasen naturligt indeholde beregning og dimensionering af produktet samt en evt. 3D-modulering, og både økonomibetragtninger og lovkrav er også typisk væsentlige parametre forud for udvikling af ny teknologi eller indførelse af et nyt produkt.

Ny produktionslinje Det kan imidlertid også være produktionslinjen, der halter. Her har virksomhederne ikke problemer med selve produktet, men derimod med at fremstille det til en konkurrencedygtig pris. VITU kan i sådanne tilfælde sammen med konsulenter hjælpe virksomheder med at udarbejde en oversigt over gennemløbet i produktionen. Det er fx relevant at vide, hvilke omkostninger der er forbundet med fremstillingen, og det er vigtigt at få klarlagt, hvorvidt det fx kan betale sig at automatisere det manuelle arbejde, eller om der i stedet skal investeres i hjælpeværktøjer. Når produktionen er kortlagt, vil næste skridt være at forsøge sig med nye opstillinger, metoder og processer.

Nye netværk Kreativitet baner ofte vejen for en innovativ tankegang, og det kan i den proces være en god idé at hente inspiration udefra. Med VITUs ”Innovation i Netværk” kan en gruppe virksomheder mødes og samarbejde om innovation og idégenerering. Der gennemføres sammen med en konsulent et seminar med innovationsworkshops, hvor virksomheder får muligheder for at innovere med hinanden og få indspark til, hvordan de kan blive bedre til at udvikle nye produkter samt finde nye metoder og praksisser til brug i det innovative arbejde. I netværket deltager 2-4 personer fra 2-4 virksomheder.

Nye materialer Virksomheder i teknologisk udvikling kan også være virksomheder, der ønsker at skabe et mere konkurrencedygtigt produkt gennem redesign og anvendelse af nye materialer. Ved at anvende den nyeste materialeteknologi som fx nanoteknologi kan produktet få ny egenskaber og blive mere intelligent og dermed også stå stærkere i konkurrencen. VITU hjælper her virksomheder med at finde og anvende nye materialer og sammen med de relevante konsulenter undersøges bearbejdningsmuligheder, ligesom der kan gennemføres styrketests af de aktuelle materialer. Processen er kendetegnet ved en helhedstankegang, og VITU sætter i forløbet ikke blot fokus på designet, men indtænker i ligeså høj grad aspekter som fx afprøvning og bearbejdning af de nye materialer samt kostprisoptimering

Kontakt: Kontakt dit lokale erhvervskontor for at høre om mulighederne i denne ordning på 70 15 16 18 eller kontakt vækstkonsulent Anne-Mette Bak Nielsen abn@vhnordjylland.dk / 96 35 44 69 www.vhnordjylland.dk

Virksomheder I Teknologisk Udvikling  

Støtte til produktions-, proces- og produktudvikling