Page 1

JAARGANG 5 – OKTOBER 2015 – NR 4

! O G 4 # Y T I L I B O M I Vereniging A R e in z a g Ma

THEMA: ZWARE JONGENS IN DE MOBILITEITSWERELD

TALKING TRAFFIC • ZWAAR HEFFEN EXCENTRIEKE ALLESKUNNER • PETER WINNEN • FUTURISTISCHE LIVEWIRE


GO! 2

INhoud RAI SOCIETY Holland High Tech automotive imponeerde op de IAA Frankfurt met een collectieve stand met een omtrek van een halve kilometer.

PAGINA 18

------------------THEMA: DE NGENS IN ZWARE JO ITSWERELD MOBILITE-------------------

ECO-TRENDS Het aantal elektrisch aangedreven auto’s in ons land is sinds eind 2014 tot en met juli dit jaar met ruim 32 procent toegenomen tot 57.867 exemplaren.

PAGINA 21

UITGESPROKEN Pieter Veldhuizen, directeur van

11

Veldhuizen Wagenbouw, geeft

MODERNE TRUCKS BIJNA EEN FACTOR TIEN SCHONER Mercedes spreekt bij de Actros SLT, de Goliath onder de zwaar transport trekkers, over ‘een nieuwe dimensie in zwaar transport’. Die nieuwe

zijn mobiliteitsvisie.

dimensie verwijst overigens ook naar de efficiencyslag die de sector als

PAGINA 23

geheel heeft doorgemaakt. Het gemiddeld brandstofverbruik van trucks is

MARKTANALYSE

volgens Jan van Gelderen van Mercedes-Benz Trucks, de laatste dertig jaar

De recyclingprestatie van Auto

met ongeveer 30 procent gedaald. Er is tevens een enorme progressie

Recycling Nederland (ARN) is

geboekt in de reductie van de uitstoot per kilometer. Per saldo zijn moderne

het afgelopen jaar opnieuw

trucks bijna een factor tien schoner dan hun voorgangers van 25 jaar geleden.

toegenomen tot 96 procent.

PAGINA 25

13

GO!FACTOR

DE HELE MOBILITEITSWERELD WORDT ELEKTRISCH Een ‘American dream’ op twee wielen. Een aardige kwalificatie voor een uit

Jöran van den Bergh, marketing &

de V.S overgewaaid fenomeen: de fat bike. Trek Benelux vervulde een

product specialist bij Bosal

voortrekkersrol om dit specifieke segment in ons land op de kaart te zetten.

Nederland, met zijn Alfa Romeo

Zelf trappen moeten de kopers van dit extravagante stoere paradepaardje

Giulia uit 1972.

nog wel. Maar Martin Sneeuw van Trek Benelux, ziet goede toekomstperspectieven voor fat bikes met elektrische trapondersteuning. “Binnen vijf

PAGINA 27

jaar zal 45 procent van ons Benelux programma elektrisch zijn.”

COLOFON GO!Mobility is een uitgave van RAI Vereniging, postbus 74800, 1070 DM Amsterdam, telefoon (020) 504 49 49, www.raivereniging.nl.

Productie Markant Media

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging. Verspreiding vindt plaats op basis van controlled circulation.

Redactieraad Harald Bresser, Cees Boutens, Jeroen van de Braak, Ilse Bartels, Mark van Dansik, Isabel Cloudt

Redactie Menno Timmer, hoofdredacteur

Redactieadres GO!Mobility Markant Media Goudenregenstraat 15 1402 ET Bussum E-mail: markantmedia@kpnmail.nl www.markant-media.com Tel. 06-551 35 559 of 035-69 19 061

Dit magazine is gedrukt op duurzaam papier.

GO!Mobility is ook als digitaal magazine te lezen op www.raivereniging.nl

© 2015 RAI Vereniging - alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, in elke vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Medewerkers Sjoerd van der Linden Ontwerp: PWAD Amsterdam Vormgeving: MB voorheen VMTB Fotografie: Ton van Til, Johan Peter van der Stouwe Illustraties: Onno Kortland Druk: W.C. den Ouden ISSN: 2212-8182


DR. STEVEN VAN EIJCK

3

Ontwenningsverschijnselen Nog nooit sprak een staatssecretaris van Financiën zo duidelijk uit dat hij van de BPM af wil. Heel bijzonder daarbij is dat een meerderheid in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer dat ook met hem lijkt eens te zijn.

Ander goed nieuws is dat staatssecretaris Wiebes een ‘noodverbandje’ gaat aanleggen voor het im- en exportprobleem. Alle administratieve rompslomp en gedoe bij parallelle import en bij de export - sinds er sprake is van BPM-teruggave bij export - is de branche al jaren een doorn in het oog.

De huidige staatssecretaris van Financiën is, net als een van zijn voorgangers, een autofanaat. Heerlijk om op het scherpst van de snede de discussie over fiscaliteit en automobiliteit met Eric Wiebes te (zien) voeren. Met kracht van argumenten en kennis van zaken is de lobby van RAI Vereniging daardoor vermoedelijk in goede aarde gevallen. De afbouw van de BPM is niet de enige maatregel in de autobrief van staatssecretaris Wiebes, waar RAI Vereniging zich hard voor heeft gemaakt. Het hoogste bijtellingstarief gaat van 25 naar 22 procent en er komt in de MRB een verhoogd tarief voor dieselauto’s zonder roetfilter.

Blijft er verder nog wat te wensen? Uiteraard, want als je zo’n belangrijk onderdeel als de BPM uit de autobelastingen haalt, dan zijn er altijd ‘ontwenningsverschijnselen’.

Terug naar de afbouw van de BPM. Hoewel in Europa en aan studenten belastingrecht niet uit te leggen, was de BPM voor staatssecretarissen decennialang de meest makkelijke vorm van belastingheffing. Dealers en importeurs deden (onbetaald) de administratieve uitvoering en inning. Plotseling van zo’n stabiele en betrouwbare inkomstenbron afscheid nemen doet natuurlijk pijn. De BPM wordt daarom niet in een keer, maar geleidelijk verlaagd (met zo’n 12 procent tot 2020).Overigens ook omdat het kabinet de MRB vanaf 2017 ook met 2 procent verlaagt. De BPMverlaging geldt overigens uitsluitend voor personenauto’s en niet voor motorfietsen, dat is nog wel een punt van aandacht want het is merkwaardig dat je de motorfietsen niet direct laat meeprofiteren, dus daar maken we nog wel een punt van.

Vooral de vervelende ‘bijwerking’ dat kleine, zuinige auto’s de komende jaren per saldo meer BPM zullen moeten gaan betalen is niet uit te leggen. Juist deze categorie auto’s die gewild is bij de particuliere autokoper en die goed is voor onze CO2-ambities in Nederland, behoor je niet te straffen. Alles overziend luidt mijn conclusie dat de richting die nu is ingeslagen goed is, maar dat er voor kleine en zuinige auto’s in de definitieve wet een betere oplossing moet worden gevonden.

dr. Steven van Eijck, algemeen voorzitter RAI Vereniging


GO! 4

BRANCHE NIEUWS

Nieuwe nationale beurs EQUIPVAK EQUIPVAK, zo luidt de naam van de nieuwe nationale beurs rondom het thema ‘equipment, carwash en tools’ die het RAI Equipment Platform van RAI Vereniging van 31 mei tot en met 2 juni 2016 in de Expo Haarlemmermeer organiseert. Vakbezoekers krijgen daar het meest brede aanbod van apparatuur en gereedschappen gepresenteerd.

regelgeving en andere ontwikkelingen op het

blijven, met name daar waar het gaat om

gebied van werkplaats en carwash.

oriëntatie op en aanschaf van specialistische

Het RAI Equipment Platform heeft besloten

apparatuur en gereedschappen. De vervolg-

EQUIPVAK te gaan organiseren na een, in

stappen die daarop genomen zijn, zijn uniek

opdracht van de leden van het platform uitge-

te noemen binnen de branche en hebben

voerd strategisch onder-

geleid tot het opzetten van

zoek naar de wensen van

een nieuw klantgericht en

eindgebruikers. Daarbij

specialistisch evenement.

luidde de centrale vraag:

Op dit moment is de

‘hoe wil men in de toe-

beursoppervlakte al voor

komst worden geïnfor-

ruim 75 procent gevuld.

Maar niet alleen de nieuwste producten en

meerd over equipment, carwash en gereed-

“EQUIPVAK is een evenement georganiseerd

ontwikkelingen zijn op EQUIPVAK te zien,

schappen?’

dóór en vóór de leden en is het ideale platform

De nieuwe vakbeurs wordt ook een happe-

Uit dit onderzoek kwam duidelijk naar voren

voor iedereen die geïnteresseerd is in de

ning waarbij fabrikanten en importeurs

dat het publiek algemene vakbeurzen steeds

laatste trends en ontwikkelingen rondom car-

diverse live demonstraties verzorgen.

minder aantrekkelijk vindt. Daarnaast is er

wash en werkplaats”, aldus

Daarnaast wordt EQUIPVAK ondersteund

meer behoefte ontstaan naar kleinere, thema-

Martijn van Eikenhorst,

door meerdere brancheorganisaties en

tische evenementen die zich richten op een

adjunct-secretaris afdeling

–verenigingen, die hun achterban tijdens dit

specifiek onderwerp. Ook blijkt dat contact-

Autovak van

evenement informeren over nieuwe wet- en

momenten tijdens een beurs van groot belang

RAI Vereniging.

Spookfiles te lijf met ‘Talking Traffic’ Rijkswaterstaat start dit najaar op de A58 met ‘Talking Traffic’. Dankzij deze coöperatieve technologie kunnen voertuigen dan met elkaar en met de verkeersystemen langs de weg communiceren via een supersnelle verbinding. Zo kunnen weggebruikers snel en tijdig anticiperen op wat er voor hen gebeurt. In de toekomst maakt deze technologie ook ‘automatisch’ rijden mogelijk.

contact met de omgeving. Daarom wordt gesproken over Talking Traffic: het voertuig praat als het ware met andere voertuigen en met de verkeerssystemen langs de weg, in een straal van een paar honderd meter. Dit maakt het mogelijk dat weggebruikers écht anticiperen op wat er voor hen gebeurt. Met het project willen de provincie NoordBrabant en het ministerie van Infrastructuur en Milieu de introductie van coöperatieve systemen in Nederland en Europa versnellen. Zo wordt ook de leidende positie van Nederland op het gebied van ‘smart

Sinds eind februari rijden steeds meer weggebruikers op de A58 met

mobility’ verstevigd.

één van de Spookfileapps FlowPatrol, SmartCAR of ZOOF. Ruim 3.600 mensen hebben zo’n app gedownload. Zij helpen mee om files op de A58 te voorkomen en dragen bij aan de ontwikkeling van Talking Traffic. De partners van het project Spookfiles A58 doen zo in de praktijk waardevolle ervaringen op met nieuwe technieken. Dit zorgt voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen. En voor plannen om deze technieken in heel Nederland uit te rollen. In een coöperatief voertuig-wegkantsysteem staan voertuigen, verkeerssystemen langs de weg en verkeerscentrales continu met elkaar in verbinding. Het gaat veel verder dan de file- en omleidingsinformatie die mensen nu via navigatiesystemen, boordcomputers of smartphones ontvangen. In een coöperatief systeem is er namelijk ook

Onderlinge communicatie tussen auto’s kan spookfiles voorkomen.


5

Nederlands recyclingsysteem fietsaccu’s komt op toeren Het collectieve inzamelsysteem voor e-bike accu’s, dat op initiatief van afdeling Fietsen van RAI Vereniging per 1 januari 2014 in werking is getreden, heeft een vliegende start doorgemaakt. In datzelfde jaar werd 87.000 kilo aan fietsaccu’s ingezameld. Dat komt overeen met ruim 26.000 accu’s. Dit nieuwe inzamelnetwerk,

markt. Fietsproducenten en –

met België en Duitsland, tot de

waarbij consumenten hun afge-

importeurs hebben een inname-

koplopers op het gebied van bat-

dankte fietsaccu’s bij fietsdealers

plicht. Alleen beschikten zij toen

terijrecyling. In totaal werden in

kunnen inleveren, werd met

nog niet over een netwerk om

ons land vorig jaar meer dan 3

ondersteuning van Stibat

accu’s veilig en verantwoord in te

miljoen kilo batterijen van con-

(Stichting Batterijen) opgezet.

zamelen en te verwerken. In

sumenten ingezameld via de

Bij dit collectief hebben zich

samenwerking met Stibat is

24.000 inleverpunten van Stibat.

nagenoeg alle fietsfabrikan-

daarom een inzamelnetwerk via

Afgezet tegen het aantal op de

ten/importeurs aangesloten,

de fietsdealers opgezet. Dit bete-

markt gebrachte batterijen staat

waarmee een volledige markt-

kent dat consumenten hun oude

dit gelijk aan 44,6 procent; bijna

dekking in zicht komt.

fietsaccu’s daar eenvoudig kwijt

twee maal zo veel als de Europees

Jaarlijks verschijnen ongeveer

kunnen. Nederland behoort

vastgestelde inzameldoelstelling

In Nederland werden vorig jaar ruim 26.000

220.000 elektrische fietsen op de

overigens volgens Stibat, samen

van 25 procent.

e-bike accu’s ingezameld.

RAI Vereniging via SIMS aangesloten bij landelijke ITS-Tafels Om op het hoogste niveau de dialoog te voeren over de randvoorwaarden met betrekking tot Intelligente Transport Systemen (ITS) en de invoering of implementatie van smart mobility zowel nationaal als internationaal te versnellen, kent Nederland zeven zogeheten ‘ITS Ronde Tafels’.

binnen deze internationale context. Vandaar

gesprekspartner aan een drietal tafels: de Juri-

dat binnen de landelijke ITS Ronde Tafels zo

dische Tafel, de Human Behaviour Tafel en de

ongeveer alle partijen op alle denkbare niveaus

Standaardisatie Tafel (Dutch Profiles). Hoofd-

zijn vertegenwoordigd die er toe doen.

thema tijdens de Juridische Tafel is de vraag:

SIMS is namens RAI Vereniging en BOVAG de

hoe is het allemaal geregeld met de privacy van de data die auto’s gebruiken? Wie heeft wanneer de zeggenschap over de data en hoe zit het met de aspecten rondom de aansprakelijkheid? Tijdens de Human Behaviour Tafel staat uiter-

Stichting SIMS is één van de gesprekspartners,

aard de bestuurder centraal. Het gaat er immers

die namens BOVAG en RAI Vereniging aan

om dat de automobilist ook daadwerkelijk de

drie van de zeven verschillende tafels aan-

aanbevelingen om wegen beter te benutten

schuift om samen met de markt, kennisinstel-

gaat uitvoeren. Bij de Standaardisatie Tafel gaat

lingen, overheden en belangenorganisaties de

het er om alle dienstverlenende partijen

verschillende ITS-ambities te verwezenlijken.

rondom ITS met elkaar volgens vaste standaar-

De omarming van ITS neemt internationaal

den te laten communiceren. Uiteraard wordt

een grote vlucht. Binnen Europa is het plat-

daarbij rekening gehouden met en aansluiting

form C-ITS de plaats waar over de voorwaar-

gezocht bij internationale standaarden. We

den voor toepassing van ITS wordt gesproken.

willen tenslotte ook auto kunnen blijven rijden

Nederland wil binnen de EU, maar ook wereld-

over de grens.

wijd, een voortrekkersrol vervullen bij de ont-

Meer informatie over de landelijke ITS Ronde

wikkeling van ITS. Dit betekent dat de ontwik-

Leo Bingen, directeur SIMS: ‘De ITS-ontwikkelingen in ons land

Tafels is te verkrijgen via: www.ditcm.eu/

kelingen in ons land zullen moeten passen

zullen in een internationale context moeten passen.’

its-round-tables.


GO! 6

De overtreffende trap in de bandenwereld

Michelin: ‘een band kan het verkoopsucces van een auto bepalen’ Een band met een diameter van 63 inch, een hoogte van 4,03 meter en een draagvermogen van 100 ton. Het lijkt een object uit een futuristische wereld waar buitenaardse proporties en andere dimensies gelden. Niets is echter minder waar. Met de Michelin 59/80 R63 XDR, de grootste band ooit gebouwd, zet Michelin een nieuwe norm in de bandenwereld. Dat geldt volgens Per de Vries, Product Marketing Manager van Michelin Nederland, eveneens voor de onlangs gelanceerde Michelin CrossClimate. Een band die de technologieën van zomer- en winterbanden verenigt, zonder aan kwaliteit, prestaties en veiligheid in te boeten. Met vestigingen in meer dan 170 landen, 68 fabrieken in 17 verschil-

CrossClimate

lende landen, zo’n 112.300 medewerkers en een productievolume van

Een goed voorbeeld hiervan noemt hij de Michelin CrossClimate, die

ongeveer 178 miljoen banden per jaar, zegt Michelin alles wat op wie-

vlak voor de zomer is geïntroduceerd voor de automobilist die het hele

len staat van banden te kunnen voorzien om zo aan elke mobiliteitsbe-

jaar door optimale veiligheid wenst, maar dan wel met één set banden.

hoefte te voldoen. De Vries kan zich dan ook niet echt vinden in de

De Vries wijst er nadrukkelijk op dat de CrossClimate geen compromis

kwalificatie bandenfabrikant als het om Michelin gaat. “Feitelijk zijn

is tussen een zomerband en een winterband zoals 4-seizoenenbanden

wij een leverancier van mobiliteit. Alles wat een voertuig doet en moet

dat wel zijn. “De CrossClimate presteert ‘s zomers net zo goed als een

doen geschiedt via de band. De band bepaalt het gedrag van een auto,

normale zomerband en de tractie en de remprestaties in de sneeuw zijn

motor of fiets. Michelin is voortdurend bezig om door innovaties en

vergelijkbaar met een officiële winterband. Wij gaan daarbij wel uit

het toepassen van nieuwe technologieën een voertuig optimaal mobiel

van normale winterse omstandigheden, zoals in Nederland, dus niet

en veilig te houden. En dat gebeurt niet vanuit puur de marketing filo-

van extreem winters weer.”

sofie, maar door goed te luisteren naar wat de klant wil. Voorop staat

De CrossClimate is voorzien van het ‘3 Peak Mountain Snow Flake’

het leveren van oplossingen en niet het aanbieden van producten.”

EU- label en is daarmee geschikt voor gebruik in landen die ’s winters een aangepaste bandenuitrusting voorschrijven. De Vries rekent voor

Analyse rijgedrag

dat de remweg van de CrossClimate in de zomer vijf meter korter is

Om het rijgedrag van automobilisten zo goed mogelijk in kaart te

dan de gemiddelde 4-seizoenenband. Op nat wegdek bedraagt dit ver-

brengen en te kunnen analyseren welke effecten dit heeft op banden,

schil drie meter ten faveure van de CrossClimate. Daarmee biedt de

heeft Michelin 3.000 personenauto’s in Europa uitgerust met een

band het beste van twee werelden voor de groep die nu nog het hele

meetunit die alle gegevens van het voertuig vastlegt: de positie, de

jaar op zomerbanden of 4-seizoenenbanden rijdt en voor hen die geen

gereden snelheden, het remgedrag, acceleratie, gedrag in bochten,

zin hebben in een jaarlijkse bandenwissel en toch maximale veiligheid

weersomstandigheden etc.

willen.

De Vries: “al die data leveren waardevolle informatie op om vast te stellen waar een band aan moet voldoen en daarmee is het vervolgens

Megaband

mogelijk is om banden te ontwikkelen op basis van de wensen van de

Van een geheel andere orde is de eerder genoemde Michelin 59/80 R63

consument.”

XDR. Deze reuzenband, die een lengte heeft van twee basketballers


7

‘Wij leveren geen banden maar mobiliteitsoplossingen’

Per de Vries: ‘Er ligt voortdurend een uitdaging om de rolweerstand van banden verder te verlagen.’


GO! 8

Met een hoogte van 4,03 meter en een draagvermogen van 100 ton is de Michelin 59/80 R63 XDR de grootste band ter wereld. die in een acrobatische houding in elkaar zijn gevlochten, is bestemd

bij vijf keer tanken heb je één volle tank nodig om de banden rollend te

voor de grootste transportmiddelen (dumpers) in de mijnbouw. ‘Het is

houden. Bij bedrijfswagens is die verhouding één op drie. Banden

niet zomaar een megaband”, zegt De Vries. “Er zit behoorlijk veel

hebben dus een belangrijke invloed op de CO2-emissie. Er ligt dus een

techniek en innovatie in verwerkt. Dit soort banden moeten een maxi-

voortdurende uitdaging om die rolweerstand te verlagen.”

male bedrijfszekerheid van die dumpers garanderen. Ze mogen niet lek raken en dienen altijd de juiste bandenspanning te hebben. Want als ze

Banden voor E-voertuigen

kapot gaan, dan kost het acht uur om ze te vervangen en dat betekent

En dat geldt naar zijn mening niet alleen voor bestaande maar

een enorme schadepost qua stilstaande uren.”

eveneens voor nieuwe voertuigconcepten. Te denken valt aan e-cars of e-bikes en speed pedelecs. “Elektrisch aangedreven voertuigen vragen

Groen, groener, groenst...

om specifieke bandoplossingen. De actieradius van een e-car is

Groene banden, eco-banden, stille banden etc. Alle bandenmerken zijn

tenslotte redelijk beperkt. Het toepassen van een zogeheten ‘tall and

er al jaren mee bezig. Zo ook Michelin. Er is zelfs eind 2012 een banden-

narrow’ band kan in die gevallen de reikwijdte al gauw met 20 procent

label van kracht dat consumenten moet helpen bij het kiezen van de

verlengen. Zelfs voor e-bikes zijn aparte banden nodig. Die kun je niet

meest geschikte band. Maar wat kan de gemiddelde consument daar-

met gewone fietsbanden uitrusten. Door mee te denken met voertuig-

van in zijn portemonnee merken? “Veel”, beklemtoont De Vries.

fabrikanten werkt Michelin aan de toekomst.”

“Wij zijn inmiddels met de vierde generatie ecoband bezig: de

Vooral voor autofabrikanten kunnen banden het verschil maken,

Michelin Energy Saver+. Vergeleken met de eerste generatie uit 1992 is

besluit De Vries. “Die worden immers afgerekend op de CO2-emissie

de rolweerstand met 10 procent verlaagd. Er is enorm veel progressie

van hun totale productie. Elke band van ons die één gram CO2-reduc-

geboekt. Toch is een personenautoband nog altijd verantwoordelijk

tie kan opleveren – denk aan de fiscale bijtellingsgrenzen - kan dus

voor twintig procent van het brandstofverbruik. Met andere woorden:

bepalen of een auto wel of niet wordt verkocht.”


9

Palfinger Nederland:

Zwaar heffen op het hoogste niveau Veiligheid, comfort, betrouwbaarheid en duurzaamheid zijn zaken die bij de aanschaf van laad- en lossystemen een doorslaggevende rol spelen. “Was een autolaadkraan vroeger een berg staal met een paar cilinders, tegenwoordig is het een hightech product waarbij een geavanceerd elektronisch systeem, in combinatie met tal van sensoren, per situatie berekent hoeveel een kraan mag en kan tillen”, vertelt Wouter van den Aarsen, algemeen directeur van Palfinger Nederland. Hij wijst op zijn nieuwste paradepaardje: de Palfinger PK 200002L-SH. “Deze radiografisch bestuurbare autolaadkraan met een reikwijdte van 45 meter en een maximaal hefvermogen van 200 tonmeter is in staat om zo’n 40 personenauto’s tegelijk te tillen.” Palfinger Nederland is in de wereld van laaden lossystemen een gevestigde naam. De geschiedenis van de onderneming voert terug naar 1983 toen Gerard van den Aarsen in Pijnacker de VDA Konstruktie bv oprichtte, dat gespecialiseerd was in het opbouwen van voertuigen met een zelf ontwikkeld beladingssysteem voor minicontainers, alsmede een aantal andere specifieke producten voor de reinigings- en recyclingbranche. Nadat VDA zich vervolgens ontwikkelde tot de grootste Palfinger-dealer in ons land, werd in 1994 het importeurschap voor Palfinger kranen verworven. Op jaarbasis verkoopt het bedrijf tussen de 400 en 500 Palfinger producten, waaronder autolaadkranen, hout-, schroot en kipperkranen, haakarm- en portaalsystemen en meeneemheftrucks. De bulk van de afzet, namelijk zo’n 60 procent, betreft autolaadkranen.

Exceptioneel transport Op bijna een op de drie autolaadkranen die in Nederland worden verkocht prijkt volgens Van Aarsen inmiddels het logo van Palfinger. Nog hoger is het marktaandeel van de zogeheten Z-kranen. Die hebben, in vergelijking met de conventionele kranen, het voordeel dat het

Van den Aarsen: ‘Met 200 tonmeter hefvermogen is de grens van wat in de praktijk maximaal haalbaar voor de “conventionele”

complete systeem, inclusief de grijper,

autolaadkraan wel bereikt.’


GO! 10 opvouwbaar is. Bovendien zijn de Z-kranen

verkleint, is speciaal ontwikkeld voor heavy

Verboden werkposities

van Palfinger voorzien van een zogeheten B4-

duty werkzaamheden op grote hoogten en

Van Aarsen constateert dat de complexiteit, het

classificatie. Dat wil zeggen dat ze heel veel

waar veel bereik wordt gevraagd.”

comfort en de veiligheid van autolaadkranen

laad- en loscycli aankunnen en dus een langere

Van den Aarsen verwacht dat met 200 tonme-

de laatste jaren een enorme progressie hebben

levensduur hebben.

ter hefvermogen de grens van wat in de prak-

doorgemaakt. Zo is, vervolgt hij, de EN 12999

Van den Aarsen schat dat Palfinger Nederland

tijk maximaal haalbaar voor de ‘conventionele’

norm, waar autolaadkranen onder vallen, het

de helft van deze opvouwbare kranen levert.

autolaadkraan wel is bereikt. “Althans volgens

laatste decennium fors aangescherpt. “Dit

“Onze Epsilon hout-, schroot en kipperkranen

de criteria die Palfinger hanteert. Hun filosofie

heeft er toe geleid dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid tijdens het gebruik niet langer bij de gebruiker maar bij de fabrikant is

‘Een kraan volledig hufterproof maken is een illusie’

komen te liggen. De norm bepaalt dat de fabrikant ervoor moet zorgen dat de kraan altijd stabiel is. En de norm dicteert dat ‘verboden werkposities’ – dus de posities die een kraan vanwege zijn constructie niet mag bereiken om omvallen te voorkomen - niet mogelijk zijn.”

worden vooral ingezet in bulk-

Daarmee is een autolaadkraan een soort

transport, de bosbouw, bij

mobiele computer geworden. Met behulp van

houttransport en ten behoeve van

zaken als High performance Stability Control

recycling, bijvoorbeeld bij overslag

berekent het systeem auto-

van schroot en afval. Wij zijn

matisch hoeveel de kraan in alle

vooral gespecialiseerd in het bie-

voorkomende situaties mag

den van laad- en losoplossingen

tillen. Voeg daarbij het Active

voor zwaar en exceptioneel trans-

Oscillation Suppression (AOS),

port. Vandaar dat tweederde van

het automatisch

onze klanten is te vinden in de

dempingssysteem voor de

aannemerij, de bouwwereld en de

armbewegingen van de kraan

wegenbouw. En ongeveer 20

én radiografische afstandsbe-

procent vindt zijn weg naar over-

diening, en het is duidelijk dat

heden en gemeenten.”

werkelijk alle registers zijn opengetrokken om eventuele

Zware jongen

ongevallen te voorkomen en

De nieuwste sterke schakel in het

het gebruiksgemak te optimali-

Palfinger-programma noemt Van

seren.

den Aarsen de eerder genoemde PK 200002L-SH. Met deze ‘zware

Hufterproof

jongen’ wil Palfinger een nieuwe

“Toch is het een illusie om te

maatstaf zetten op het gebied van

denken dat het mogelijk is om

zwaar heffen met precisie. “Het

‘Het systeem berekent automatisch hoeveel de kraan in alle voorkomende situaties mag tillen.’

een kraan volledig ‘hufterproof’ te maken”, meent Van

hefvermogen is met 200 tonmeter ongeveer het hoogst haalbare, terwijl dankzij

luidt dat je het gewicht dat je wilt tillen ook

Aarsen. “Wat de norm ook voorschrijft, de

de opvouwbaarheid van deze kraan de afme-

moet kunnen vervoeren, een filosofie die met

gebruiker dient zelf vakbekwaam en kundig te

tingen van het voertuig compact blijven en

de 200 tonmeter overigens wel losgelaten

zijn. Daarom dienen kranenchauffeurs te

gebruikers relatief makkelijk in de stad kunnen

wordt. Aangezien een 200 tonmeter kraan al

beschikken over een ‘hijsbewijs’. Ook daar

manoeuvreren. Deze kraan, die het gat tussen

gauw 20 ton weegt, is er voor die opbouw een

tillen wij als branche, om in de kranen-

de autolaadkraan en de traditionele telekraan

4- of 5-assige vrachtwagen nodig.”

terminologie te blijven, zwaar aan.”


11

‘Moderne trucks bijna een factor tien schoner’

Krachtpatser voor zwaar transport Bij een truck die tot 250 ton en in sommige uitvoeringen tot 400 ton kan trekken, die voorzien is van een 625 pk zescilinder motor met een inhoud van 16 liter en die tegelijkertijd probleemloos voldoet aan de Euro-VI norm, kun je gerust spreken van de Goliath onder de zwaar transport trekkers. Zelf spreekt Mercedes bij de Actros SLT over ‘een nieuwe dimensie in zwaar transport’. Maar wat was eigenlijk de reden om een dergelijke mastodont op de markt te brengen? Volgens Jan van Gelderen, PR-

Custom Tailered Trucks (CTT)

manager van Mercedes-Benz

volledig op klantspecificatie

Trucks, is de Actros SLT welis-

wordt afgebouwd. Tot de moge-

waar bijzonder, maar niet een

lijke modificaties behoren extra

voertuig dat specifiek is voor

assen, het verlengen of inkorten

waar Mercedes voor staat. “Het is

van het chassis, het plaatsen van

natuurlijk wel een icoon en een

crew-cabs, etc.

imagodrager binnen ons gamma,

Dat de Actros SLT een buiten-

maar eigenlijk hebben alle truck-

beentje is dat een beperkt aantal

fabrikanten wel zo’n ‘dikke

afnemers kent, blijkt al snel als

jongen’ in hun portefeuille.”

het productievolume ter sprake

De kopers zijn transporteurs met

komt. Mercedes vervaardigt er

zeer specifieke klantwensen ten

per jaar niet meer dan honderd,

aanzien van het motorvermogen

waarvan er ongeveer tien exem-

en het benodigde koppel. “Met de

plaren in Nederland een nieuwe

nadruk op koppel”, vervolgt hij,

eigenaar vinden.

“want pk’s zeggen lang niet alles.

“Dat de markt beperkt is, is niet

Het extreem hoge koppel van

verwonderlijk”, zegt Van Gelde-

maar liefst 3.000 Newtonmeter

ren. “De meeste vervoerders

maakt de truck geschikt voor het

hebben niet zo’n krachtpatser

vervoer van zeer zware ladingen.

nodig. Die kunnen prima toe met

Zonder dat dit overigens een aan-

een truck van rond de 400 pk. De

slag doet op de portemonnee van

bandbreedte van ons progamma

de transporteur, want dit hoge

loopt overigens van 156 tot 625

koppel zorgt ervoor dat de SLT

pk. In de Nederlandse truck-

snel de kruissnelheid bereikt en

markt, die dit jaar naar verwach-

daarom, ondanks het gewicht en

ting op ongeveer 12.000 een-

het motorvermogen, een matige

heden (+ 20%) zal uitkomen,

drinker is.”

heeft Mercedes een aandeel van 18 procent, waarvan er in de

Custom made

klasse van ‘heavy’s’ boven de 16

Mercedes produceert de SLT in

ton zo’n 1.600 exemplaren wor-

het Duitse Wörth, waarna het

den verkocht. En van dat volume

voertuig honderd kilometer verderop in Molsheim (Frankrijk) bij

is de Actros SLT het vlaggen-

Jan van Gelderen: ‘Er is een enorme progressie geboekt in de reductie van de uitstoot per kilometer.’

schip.”


GO! 12 plotseling een file opdoemt dan grijpt het systeem automatisch in

‘Transporteurs willen veel meer worden ontzorgd’

en zorgt dat het voertuig veilig tot stilstand komt.”

30 procent minder brandstofverbruik Een cruciaal element in het reduceren van de transportkosten betreft uiteraard het brandstofverbruik. Iets waar Mercedes sterk op zegt te focussen. Niet minder dan een derde (30%) van de Total Cost of Ownership heeft namelijk betrekking op het brandstofverbruik. De afgelopen decennia heeft de hele sector op dat gebied een behoorlijke slag gemaakt. Van Gelderen rekent voor dat het gemiddelde brandstofverbruik van de trucks de laatste dertig jaar met ongeveer 30 procent is gedaald. “Als je nu met een truck uit pakweg 1975 zou rijden, dan zou een transporteur die 150.000 kilometer per jaar aflegt al gauw 25.000 liter diesel per jaar meer nodig hebben. Dan heb je het

‘Eenderde van de Total Cost of Ownership heeft betrekking op het brandstofverbruik.’

zomaar over een bedrag van ruim

Business partner

teurs willen veel meer worden

maken. Daarnaast biedt de lease-

Als het gaat om zowel het natio-

ontzorgd, zich uitsluitend bezig-

maatschappij Charterway van

nale als het internationale distri-

houden met warehousing en

Mercedes sinds enige tijd een

Factor tien schoner

butievervoer vervult Mercedes

logistiek, terwijl de truck-

universeel reparatie onderhouds-

Maar een lager brandstofverbruik

volgens Van Gelderen een

fabrikant moet zorgen dat het

pakket aan. “Dit betekent dat een

impliceert automatisch ook min-

belangrijke schakel in de totale

voertuig blijft rijden.”

transporteur met een bij ons ge-

der emissie van schadelijke stof-

30.000 euro!”

leasde truck voortaan bij iedere

fen. “Er is tevens een enorme

daarbij vooral om de Total Cost of

Active Brake Assist 3

Mercedes dealer terecht kan, zelfs

progressie geboekt in de reductie

Ownership (TCO) zo laag moge-

Als voorbeeld van ontzorgen

in Europa. En dan is er natuurlijk

van de uitstoot per kilometer”,

lijk te houden en een totaaloplos-

noemt hij Fleet Board, een voer-

nog het onderwerp verkeersvei-

besluit Van Gelderen. “Euro-VI

sing voor meer rendement te bie-

tuigmanagementsysteem dat

ligheid en de wijze waarop een

vrachtauto’s stoten in de praktijk

den. Truckfabrikanten treden

ongeveer alles controleert: de rij-

truck optimaal in alle verkeers-

tot 90 procent minder fijnstof en

tegenwoordig veel meer op als

stijl van de chauffeur, het brand-

situaties kan acteren. Active

stikstofoxiden (NOx) uit dan

business partner dan als garagist.

stofverbruik in relatie tot de

Brake Assist 3 is bijvoorbeeld

trucks die in 1992 met euro 1 op

Zo denken we mee over de kos-

lading en dat de transporteur

zo’n proactief veiligheidssysteem

de markt kwamen. Per saldo zijn

tenstructuur (TCO), het brand-

bovendien in staat stelt om op

dat leverbaar is op al onze huidige

moderne trucks bijna een factor

stofverbruik, de veiligheid en

afstand zijn truck te monitoren

generatie trucks. Dit systeem

tien schoner dan hun voorgan-

logistieke oplossingen. Transpor-

en (route) planningen te kunnen

anticipeert op wegsituaties. Als er

gers van 25 jaar geleden.”

distributieketen. “Het gaat er


13

Trek Benelux: ‘de hele mobiliteitswereld wordt elektrisch’

Fat bike: excentrieke alleskunner voor de ‘Dutch mountains’ Een ‘American dream’ op twee wielen. Een aardige kwalificatie voor een uit de V.S overgewaaid fenomeen: de fat bike. In Nederland is deze flink uit de kluiten gewassen mountainbike met extreem dikke banden een vreemde eend in de fietsbijt. Kopers zijn vooral fanatieke fietsers die door het rijden langs de kust en over stranden graag een extra dimensie aan hun sport willen toevoegen. Trek Benelux vervulde een voortrekkersrol om dit specifieke segment in ons land op de kaart te zetten. Zelf trappen moeten de kopers van dit extravagante stoere paradepaardje nog wel. Maar Martin Sneeuw, Media Specialist bij Trek Benelux, ziet goede toekomstperspectieven voor fat bikes met elektrische trapondersteuning. “Binnen vijf jaar zal 45 procent van ons Benelux programma elektrisch zijn.” Trek Benelux is in Nederland sinds 1991 actief als volle dochter van het Amerikaanse Trek Corp. Vanuit de Benelux vestiging in Harderwijk verkoopt het merk via ruim 400 dealers jaarlijks zo’n 70.000 fietsen en accessoires in Nederland, België en Luxemburg. Trek is één van de marktleiders op het gebied van mountainbikes en racefietsen. Die worden ontwikkeld en ontworpen in de V.S., terwijl ongeveer 70 procent van de productie geschiedt in Azië en Duitsland. In Wijchen beschikt Trek over een centraal distributiemagazijn. Op het hoofdkantoor in Harderwijk bevindt zich

Martin Sneeuw: ‘Een fat bike biedt, als compromis tussen een cross country en een full suspension fiets het beste uit twee werelden.’

eveneens een afdeling die zich bezig houdt


GO! 14 met productontwikkeling voor de Europese

heden van een fat bike in principe beperkt.

Sneeuw: “van een hype of rage kun je niet

markt.

Feitelijk is een fat bike niet veel meer dan een

echt spreken, maar fat bikes genieten, met

mountainbike met extreem dikke banden.

name bij bewoners langs de kust, een redelijke

Fietsloipes

Martin Sneeuw legt uit dat banden van een fat

populariteit. Voor ons als totaalleverancier is

Het grootste deel van de omzet, zo’n 55 pro-

bike 5 inch breed zijn. Dat is 2,5 maal zo dik als

het in ieder geval belangrijk om een fat bike in

cent, heeft betrekking op de conventionele

die van een reguliere mountainbike band.

het programma te hebben.”

fietsen en met name de e-bike, vertelt

Inmiddels is er, mede dankzij de inspanningen

Sneeuw. Hij erkent dat de fat bike een relatief

van Trek, sprake van een trend naar fat bikes

Helmplicht snelle e-bikes

jonge loot aan de stam is. “Het is een typisch

met een groter wielmaat (29+) die voorzien

Op de vraag of de komst van eventuele

Amerikaans verschijnsel dat twee jaar geleden

zijn van 3 inch banden. Trek levert die onder

elektrische trapondersteuning bij fat bikes niet

is doorgesijpeld naar Europa. In Noord-

de naam Stache. “De grotere wielen, in com-

vloeken in de kerk is, reageert Sneeuw laco-

Amerika en Canada met relatief korte zomers

binatie met iets minder brede banden en een

niek. “Waarom zou dat minder cool zijn?” “In de Alpen zijn elektrisch ondersteunde mountainbikes al razend populair. Er zijn zelfs al speciale routes voor uitgezet. Op termijn

‘De hele mobiliteitswereld wordt elektrisch’ wordt de hele mobiliteitswereld elektrisch. Je ziet nu al dat de verschillende branches – auto’s, gemotoriseerde tweewielers en nu ook fietsen – naar elkaar toe groeien. Op dit moment is 10 procent van onze modellen elektrisch. Ik verwacht dat dit percentage binnen vijf jaar zal groeien tot 45 procent. Vergeet daarbij ook niet dat steeds meer jongeren overstappen op een e-bike.” Ondertussen laait, met het drukker worden op de fietspaden en het toenemend aantal snelle e-bikes en speed pedelecs, in Nederland de discussie over het eventueel invoeren van een helmplicht op. Trek zegt het begrijpelijk te

‘Binnen vijf jaar zal 45 procent van ons programma elektrisch zijn.’

vinden dat zo’n helmplicht, die in een aantal en lange winters, biedt de fat bike de mogelijk-

starre achtervork, bieden per saldo het beste

andere EU-landen al geldt voor speed

heid om langer te kunnen blijven fietsen. Een

van twee werelden: een compromis tussen

pedelecs, ook in ons land wordt ingevoerd.

verlenging van het fietsseizoen dus. De

een cross country fiets en een full suspension

Sneeuw: “racefietsers rijden gemiddeld als

(lokale) overheid trekt namelijk met sneeuw-

fiets.”

gauw 28 tot 30 kilometer per uur en die dra-

scooters speciale sporen, zogeheten fiets-

Met als grote voordeel dat de fiets veel tractie

gen vrijwel allemaal een fietshelm. Waarom

loipes, zodat berijders met zo’n fat bike pro-

heeft en gebruikers er prima mee door het

zou dat dan niet zo zijn voor fietsen die top-

bleemloos door de sneeuw kunnen rijden.”

rulle zand en over stranden kunnen ploegen.

snelheden van 40 tot 45 kilometer per uur

Want bergen of veel sneeuwval heeft Neder-

kunnen bereiken? Wij gaan ervan uit dat dit

Beste van twee werelden

land immers niet en crossen door de

zowel de veiligheid van de berijder als het

Voor Nederland zijn de toepassingsmogelijk-

Hollandse duingebieden is verboden.

product zelf ten goede zal komen.”


15

Legendarische Road King bijna veertig jaar vlaggenschip

Harley-Davidson stand-by voor elektrische revolutie Tijdloos, nostalgisch, een klassieke touring machine met allure. De zware roffel die het stoere stampende V-twin motorblok ten beste geeft, is zelfs voor een niet motorrijder van grote afstand herkenbaar. We hebben het over de Road King, het vlaggenschip van Harley-Davidson. Aan de look and feel van deze legendarische mastodont is volgens Country Manager Martin Mulder sinds de introductie in 1979 amper iets verandert. “Want, zegt hij, “bij Harley-Davidson is alles evolutie.” Een opmerkelijke uitzondering op deze regel betreft het futuristische elektrische prototype LiveWire die vóór 2020 op de markt moet komen. Samen met de Fat Boy behoort de Road King tot de meest aansprekende en iconische machines binnen de verschillende ‘motorenfamilies’ van Harley-Davidson. Sinds de marktintroductie bijna veertig jaar geleden zijn er van deze uitgeklede Electra Glide Harley wereldwijd enkele tienduizenden exemplaren verkocht. Kopers zijn over het algemeen van middelbare leeftijd. Mulder omschrijft hen als een reislustig publiek dat graag grotere afstanden aflegt en dat hun Road King beschouwt als een toermotor pur sang. De bijzondere aantrekkingskracht van HarleyDavidson is naar zijn mening toe te schrijven

Martin Mulder: ‘Kopers van een Harley willen deel uitmaken van de inmiddels 112-jarige legende van het merk.’


GO! 16

‘Het is van belang jongeren tijdig met het motorvirus te besmetten’. aan het karakteristieke stoere design, de uitstraling en de beleving van

regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken. Die klantenfeedback heeft

het merk. “Het zijn mensen die puur willen genieten van het motor-

er, vertelt Mulder, onder andere toe geleid dat medio 2013 alle tour-

rijden en die deel willen uitmaken van deze inmiddels 112-jarige

modellen uitgebreid onder de loep zijn genomen en op het gebied van

legende.”

ergonomie en techniek op vele honderden punten zijn aangepast. Geen cosmetische, maar een onderhuidse ingreep dus.

Passing power

“Zo kwam naar voren dat veel Harley-rijders meer ‘passing power’

Hoewel de Road King de afgelopen decennia ogenschijnlijk nauwelijks

wensten. Meer acceleratie en snelheid tijdens inhaalmanoeuvres. Dat

een gedaanteverwisseling heeft ondergaan, waarbij de nieuwste

hebben we weten te realiseren door voortaan de speciaal voor de politie

modellen optisch een grote overeenkomst vertonen met hun ‘voor-

getunede motorblokken ook in de reguliere productiemodellen toe te

ouders’, bedriegt ook hier de schijn. Harley-Davidson houdt namelijk

passen.”


17

Dat minder jongeren voor een motor zouden kiezen, nuanceert hij. “Het tij is langzaam aan het keren. Recente cijfers van het CBS tonen duidelijk aan dat meer jongeren het A-rijbewijs halen, waaronder ook veel vrouwen. Er is dus wel degelijk een jonge instroom. Het probleem is alleen dat vanaf de leeftijd 30 tot 35 jaar, als er kinderen komen, de motorhobby weer aan de spreek-

’83 procent van de testrijders vond de LiveWire een fantastisch product’

woordelijke wilgen wordt gehangen. Het is dus van belang om ze vóór die tijd met het motorvirus te besmetten.”

LiveWire Over het verschijnsel downsizing is

Mulder helder. “Voor het conventionele programma van HarleyDavidson speelt dat niet direct een rol. Wij bewandelen tenslotte de Darwinistische evolutionaire weg en gaan niet plotseling een totaal andere koers varen.” In dat licht bezien is de ontwikkeling van de fluisterstille volledig elektrisch aangedreven LiveWire, die nu al de Tesla op twee wielen wordt genoemd, wel degelijk een revolutionaire koersverandering. Van dit prototype zijn er in totaal dertig exemplaren gebouwd met als doel deze geluid- en emissieloze Harley door het publiek aan de tand te laten voelen. Wereldwijd hebben inmiddels 17.000 motorrijders met de LiveWire kunnen rijden en hun oordeel gegeven. “Het resultaat was zeer bemoedigend en verrassend”, vervolgt Mulder. “Niet minder dan 83 procent van de testrijders vond het een fantastisch product, waarvan 76 procent zelfs aangaf de LiveWire direct te willen aanschaffen als deze te koop zou zijn.”

Jaloersmakende prestaties Voor wie de specificaties van deze futuristische e-motor bekijkt, is dat niet verwonderlijk. De 70 pk motor met een zeer hoog koppel zorgt ervoor dat de machine in 4 seconden van 0 tot 100 km/u wordt gekatapulteerd. Dat is een tijd waar menig sportwagenbouwer jaloers op zou zijn. Alleen de actieradius is met 85 kilometer nog beperkt, erkent Mulder. “Die moet zeker omhoog naar circa 200 kilometer. En

Jonge instroom

de laadtijd, nu 3,5 uur, moet omlaag. Daar wordt hard aan gewerkt,

Maar welke trends ziet Mulder eigenlijk in de motorfietsbranche? In

want vóór 2020 wil Harley-Davidson een echte straatversie van de

hoeverre speelt het fenomeen ‘downsizing’ - kleinere modellen met

elektrische LiveWire lanceren.”

lichtere en zuiniger motoren – een rol bij Harley-Davidson en hoe kijkt

Eén Nederlandse koper is er in ieder geval al. Europarlementariër Wim

hij aan tegen de vergrijzing in de sector?

van de Camp (CDA) en motoradept, maakte namelijk als een van de

De Country Manager is er van overtuigd dat de toenemende verstede-

eersten in ons land kennis met de LiveWire.

lijking en de groeiende behoefte aan gemotoriseerde tweewielers die

Dat gebeurde afgelopen augustus in Lelystad waar Harley-Davidson

binnen die urbanisatie passen de sector in de kaart speelt en kansen

Benelux klanten had uitgenodigd om op een van de vier beschikbare

biedt. “Dat is precies de reden waarom wij onlangs de ‘Street’ hebben

elektrische prototypes te kunnen rijden. Daar reageerde Van de Camp

geïntroduceerd, een lichtgewicht en uiterst wendbare stadsmotor.”

dolenthousiast met de mededeling: “Pak hem maar in!”


GO! 18

RAI SOCIETY

In de startblokken voor BedrijfsautoRAI 2015 In de aanloop naar de BedrijfsAutoRAI 2015 werden de leden van afdeling

is stevig verankerd in alle geledingen van de automotive sector.Tijdens de rond-

Speciale Voertuigen van RAI Vereniging tijdens hun bedrijfsbezoek bij Terberg in

leiding lieten George en Bert Terberg weten de ‘relatieve rust’ die de eco-

Benschop uitvoerig over de vorderingen van de beurs bijgepraat. Roelant Groen, beursmanager BedrijfsautoRAI, gaf bij het sectiebezoek aan dit familiebedrijf, waaraan ruim 40 leden van de afdeling deelnamen, de feitelijke kick-off van de beurs door met hen de standindelingen door te nemen. Dit tot grote tevredenheid van de aanwezigen. De SV-leden kregen overigens niet alleen een update over de BedrijfsautoRAI, maar werden tevens over tal van actuele zaken binnen de branche op de hoogte gesteld. Zo vertelde Jan Hartman die namens het bedrijf STP zitting heeft in het Technical Commitee van het CLCCR, de Europese koepelorganisatie van trailer- en carrosseriefabrikanten, over het grote belang om als SV-lid nauw bij technische ontwikkelingen betrokken te zijn. Uiteraard

nomische crisis in de bedrijfsvoering veroorzaakte te heb-

maakte een uitgebreid bedrijfsbezoek aan Terberg deel uit van het programma.

ben aangewend om alle bedrijfsprocessen nog eens goed

Op de foto is nog de bejaarde rode Terberg trekker te zien die ooit nog werd

onder de loep te nemen. Daarmee slaagden zij er in om de

gebouwd door de smederij waarmee Terberg is begonnen. Inmiddels telt het in

positie van Terberg in het algemeen, en in het bijzonder die

1869 opgerichte familiebedrijf zes divisies met twintig werkmaatschappijen en

op het gebied van terminal trekkers, verder te verstevigen.

Netwerken per segway Een kijkje in de keuken van het complete productie-

Autovak. “Het was vooral bijzonder om te zien dat

schillende series door elkaar heen op dezelfde band

proces bij BMW en Robert Bosch is niet voor

er niet ‘telkens één model van één bepaalde pro-

worden geproduceerd.” In Bamberg bezocht het

iedereen weggelegd. En juist dat maakte de vakreis

ductieband loopt, maar dat de modellen van de ver-

gezelschap vervolgens de Bosch fabriek waar zowel

van de jonge managersnetwerken

de productie van bougies als

van RAI Vereniging naar de Bosch-

onderdelen voor dieselinjectie-

fabriek in Bamberg en de BMW-

systemen

fabriek in Regensburg zo bijzonder.

Eikenhorst benadrukt dat bij

Niet minder dan 25 leden van de

dit soort vakreizen het infor-

JCG (afdeling Autovak), JSV (afde-

mele karakter, naast het functi-

ling Speciale Voertuigen) en de

onele element, eveneens een

JMA (afdeling Auto’s) reisden eind

belangrijke rol speelt. Zo was

mei af naar Duitsland om met

er voor de jonge managers

eigen ogen te kunnen aanschou-

veel ruimte in het programma

wen hoe BMW er in slaagt om in

om in een ontspannen sfeer

Regenburg dagelijks meer dan

met elkaar van gedachten te

1.100 auto’s te produceren. “BMW

wisselen.

vervaardigt in deze fabriek zowel

gebeurde onder andere tijdens

de 1,2, 3 en 4-serie, alsmede de

een tocht van twee uur per

Z4”, vertelt Martijn van Eiken-

segway door Bamberg onder

horst, adjunct-secretaris afdeling

begeleiding van een gids.

plaatsvindt.

Dat

Van

‘netwerken’


19

Volendamse mosselavond Een karakteristieke haven, een wereldberoemde dijk, een fraai panoramisch vergezicht aan het IJsselmeer en een smakelijke portie mosselen vormden de belangrijkste ingrediënten van de traditionele mosselavond die afdeling Autovak in september organiseerde. Uitvalsbasis van dit sfeervolle samenzijn met een groot aantal leden van het RAI Equipment Platform vormde Grand Café De Dijk in Volendam. Een unieke locatie waar de verschillende vertegenwoordigers van fabrikanten, importeurs en leveranciers van garage-uitrusting in een informele ambiance met elkaar van gedachten konden wisselen en het laatste (zakelijke) nieuws met elkaar konden bespreken. Om het voor de deelnemers allemaal zo efficiënt mogelijk te maken en er voor te zorgen

zaken rondom dit nieuwe initiatief. “Want”, zegt Martijn

dat zij het nuttige met het aangename kon-

van Eikenhorst, adjunct-secretaris van afdeling Autovak,

den verenigen konden leden van het RAI

“het is nadrukkelijk de bedoeling om EquipVAK samen met

Equipment Platform deelnemen aan een speciale informatiebijeenkomst

alle exposanten tot een groot succes te maken. Op locatie konden de deel-

over de nationale beurs EquipVAK in de Expo Haarlemmermeer. Hier

nemers zich dus prima laten inspireren en ideeën opdoen die uiteindelijk

werden zij bijgepraat en op de hoogte gebracht van de actuele stand van

moeten leiden tot een nieuwe inrichting van het beursconcept.”

Holland High Tech imponeert op IAA Frankfurt Op een collectieve stand met een omtrek van een halve kilometer was de

op het gebied van voertuigtechnologie en innovatief vermogen een voor-

Nederlandse automotive industrie de afgelopen IAA in Frankfurt dominant

trekkersrol in de wereld vervullen en baanbrekend bezig zijn. Op jaarbasis

aanwezig. Tijdens de twee persdagen op 15 en 16 september en de daarop

zijn deze ondernemingen volgens Jeroen van de Braak, secretaris afdeling

volgende vakdagen (17 en 18 september) presenteerden veertien kop-

Autovak goed voor een mondiale omzet van zo’n 80 miljard euro. Dat de

lopers in de hightech automotive industrie van afdeling Autovak zich samen

IAA een belangrijke katalysator vormde om contacten te kunnen leggen op

met de TU’s van Eindhoven en

het hoogste niveau bewees ook de afsluitende Hol-

Delft op deze Duitse vakbeurs die

land netwerkborrel dat het ‘Generalkonsulat der

tot de meest toonaangevende in

Niederlande’ in München op de collectieve Holland

de wereld behoort. Tot de klin-

stand organiseerde. Tijdens de opening van deze

kende namen behoorden NRF,

Holland borrel ontvingen Peter Vermeij (r), Con-

DSM, AWL, SPG, Punch, MTEE,

sul Generaal München en Eddy van der Vorst (l),

Akzo-Nobel, Prodrive, TASS Inter-

voorzitter RAI Industry Platform, namens het Solar

national,

V-tron,

Team Eindhoven (TU-Eindhoven) een naslagwerk

AXXOR en Thomas Regout.

PSS,

VIBA,

over hun winnende ‘rit’ met

Daarnaast waren verschillende

de Stella in Australië. Bij die

Autovak-leden, waaronder Apollo

gelegenheid kon natuurlijk

Vredestein, TomTom, NXP, Polytech en Bosal op de IAA met eigen

een oerhollandse haringkar

stands aanwezig. De Nederlandse automotive sector presenteerde zich

niet ontbreken. Steven van

tijdens de IAA op de Holland High Tech Automotive Suppliers stand.

Eijck (fotoinzetje), algemeen

Dit nieuwe initiatief is ontstaan vanuit de samenwerking tussen het RAI

voorzitter van RAI Vereniging

Industry Platform van afdeling Autovak en AutomotiveNL. Het RAI

‘beet’ bij deze proeverij het

Industry Platform vertegenwoordigt alle in Nederland gevestigde interna-

spits af en ontving de eerste

tionaal opererende automotive toeleveranciers. Het gaat om bedrijven die

Hollandse haring.


GO! 20

eco-trends

Emissieloze bus van VDL Bus & Coach Een wereldprimeur. Zo noemt VDL Bus & coach deze Citea SLFA Electric, een volledig elektrisch gelede bus met een lengte van 18,1 meter. VDL presenteerde de bus onlangs tijdens de UITP Mobility & City Transport tentoonstelling in Milaan. De VDL Citea SLFA Electric rijdt zonder hulpmiddelen, dus zonder ondersteuning van bijvoorbeeld een dieselmotor zoals bij hybride bussen het geval is. De bus is alleen voorzien van een zogeheten pantograaf, die uitsluitend wordt gebruikt om het accupakket aan het einde van iedere lijnrit kortstondig op te laden. De laadtijd bedraagt circa 5 tot 10 minuten. ’s Nachts worden de batterijen volledig opgeladen. De eerste elektrische Citea bussen zijn bestemd voor de Kölner

VDL Citea SLFA Electric.

Verkehrs-Betriebe AG (KVB), dat als vierde grootste gemeentelijk personenvervoersbedrijf in Duitsland het openbaar vervoer in Keulen en

vervoer. Grootstedelijk elektrisch busvervoer levert een bijdrage aan

omgeving verzorgt. KVB, dat medio vorig jaar in totaal acht elektrisch

een schoner milieu, een lager energieverbruik en een stillere en

gelede VDL-bussen heeft besteld, is het eerste bedrijf in Duitsland dat

schonere leefomgeving. KVB ziet volop mogelijkheden voor de toe-

een gehele buslijn omzet naar volledig elektrische tractie.

komst van elektrische mobiliteit en richt zich met name op zero emissie

Elektrische mobiliteit is een belangrijke ontwikkeling in het openbaar

openbaar vervoer met een grote personencapaciteit.

Zwitsers zakmes onder de kranen HIAB heeft tijdens de ReinigingsDemoDagen die begin juni op het RDW Testcentrum in Lelystad plaatvonden, de HIAB Z-PRO 171 autolaadkraan gepresenteerd. Samen met de HIAB Z-HiPro 191 maakt deze kraan deel uit van de nieuwe HIAB Z-serie.

ning van de kraan kan plaatsvinden terwijl de

tuig verkrijgbaar. Kranen uit de Z-serie zijn

dieselmotor is uitgeschakeld. Dit zorgt vol-

ontworpen voor toepassingen waarvoor in

gens Hans van der Heijden, account manager

het algemeen snelheid, efficiëntie en een groot

bij HIAB uiteraard voor geluidsvermindering,

aantal laadcycli zijn vereist.

CO2-reductie en brandstofbesparing. Het

“Kranen uit de Z-serie zijn universeel inzet-

opladen van het accupakket geschiedt via het

baar en geschikt voor elke klus”, zegt Carl

stopcontact. Naast deze ‘plug-in’ uitvoering is

Gustaf Göransson, senior vice president Sales

de kraan eveneens als ‘gewoon’ hybride voer-

and Markets van HIAB. “Je zou ze het ‘Zwitserse zakmes’ onder de

Het bijzondere aan deze autolaad-

kranen kunnen noemen. Bij de

kranen is dat ze gevouwen in een

ontwikkeling lag de nadruk op

Z-stand achter de bestuurderscabine

de snelle en nauwkeurige

kunnen worden geparkeerd zonder

besturing die onze klanten

de grijper te hoeven demonteren. Met

nodig hebben. Met een

deze unieke functie zijn het volgens

robuust ontwerp dat de legen-

HIAB de enige modellen op de markt

darische HIAB-kwaliteit

die volledig zijn geoptimaliseerd voor

onderstreept, staan ze garant

vervoer en tegelijkertijd voldoen aan

voor consistente en betrouw-

de laatste wet- en regelgeving.

bare productiviteit,”

Het belangrijkste voordeel van deze zogeheten Z-kraan, met een werkbereik van 8,4 meter, is dat de bedie-

HIAB Z Pro 171.


21

Nederland gestaag ‘aan de stekker’ Het aantal elektrisch aangedreven auto’s in ons land (volledig elektrisch en plug-in-hybrids) is sinds eind 2014 tot en met juli dit jaar met ruim 32 procent toegenomen tot 57.867 exemplaren, zo blijkt uit de jongste cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

voor de meest populaire volledig elektrisch aangedreven auto’s in diezelfde periode bestaat uit de Tesla Model S, de Nissan Leaf, de Renault Zoe, de Smart ForTwo en de BMW I3. Voor iedere E-car is er op dit moment bijna een laadpaal beschikbaar, er van uitgaande dat het aantal private laadpalen dat op 31 december 2014 bekend was, sinds die tijd nog flink is

In totaal bedraagt het elektrische wagenpark (inclusief bedrijfs-

In de eerste 7 maanden groeide het aantal e-cars in ons land met 32 procent tot 57.867 eenheden.

gegroeid. Het aantal publieke laadpalen bedroeg eind juli dit

voertuigen en gemotoriseerde tweewielers) inmiddels 91.046

bij te komen. Voor 2025 ligt dit

ker. Tot de top vijf van de in

jaar 15.609 stuks, dat is bijna een

eenheden. Dat zijn er 71 procent

streefcijfer op één miljoen EV’s.

Nederland meest verkochte plug-

verdrievoudiging ten opzichte

meer dan per ultimo 2013. Daar-

Vooral de laatste maanden was

in-hybrids tot en met juli

van de 5.876 laadunits eind 2013.

mee lijkt de ambitie van de rijks-

sprake van een groeispurt, met

behoren achtereenvolgens de

Daarnaast telde ons land op 1

overheid om in 2020 zo’n

juni als absolute recordhouder. In

Mitsubishi Outlander, de Volvo

januari dit jaar nog eens een

200.000 elektrische voertuigen

die maand was niet minder dan

V60, de Opel Ampera, de Toyota

kleine 30.000 private laadpun-

op de weg te hebben snel dichter-

7,2 procent een auto met een stek-

Prius en de VW Golf. De ranglijst

ten.

DAF Silent mode vergroot efficiency De DAF CF Silent heeft de Fleet Transport Truck Innovation Award 2016 gewonnen. Het is voor het tweede jaar op rij dat DAF Trucks deze gerenommeerde prijs in ontvangst neemt. Vorig jaar werd de Award toegekend aan de zeer efficiënte PACCAR MX-11-motor.

Dit jaar prijst de jury de effectieve en slimme manier waarop de ‘Silent Mode’ in de DAF Silent bijdraagt aan het verbeteren van de transport efficiency. De DAF CF Silent is onderdeel van het DAF Transport Efficiency programma, dat tot doel heeft het rendement per kilometer te optimaliseren, onder meer door de inzetbaarheid van voertuigen te maximaliseren. Dankzij de praktische ‘Silent Mode’ van de DAF CF Silent, is het nu ook mogelijk om goederen ’s avonds, ’s nachts of ’s morgens vroeg te laden en te lossen in gebieden waar geluidsrestricties gelden. Na het activeren van de ‘Silent Mode’ via een knop op het dashboard, zorgt de software van de aandrijflijn ervoor dat het koppel wordt beperkt, de motor minder toeren maakt en er eerder wordt opgeschakeld. Bovendien is de transmissie extra geïsoleerd. Hierdoor blijft het geluidsniveau van de DAF CF Silent onder de 72 dB(A). De technologie draagt volgens de jury van de Fleet Transport Inovation Award bij aan het vergroten van de

DAF CF Silent.

inzetbaarheid van trucks en verhoogt dus de transport efficiency.


GO! 22

RAI vintage

AutoRAI jaren ’50 In de jaren vijftig werd de AutoRAI nog in april gehouden, terwijl de latere autotentoonstellingen (vrijwel) altijd in februari plaatsvonden. Op het affiche is nog ‘de Oude RAI’ aan de Ferdinand Bolstraat te zien. Dit was eigenlijk een noodgebouw dat in 1922 in gebruik werd genomen. Een tijdelijke oplossing, omdat het Paleis voor Volksvlijt, dat in 1929 afbrandde, te duur was geworden. Lancia presenteerde op de beurs in april 1950 een nieuwe zescilinder motor in V-vorm, destijds zeer revolutionair. Het zijn de jaren dat de auto begon aan zijn onstuitbare opmars. Zo waren op de AutoRAI legendarische merken te zien als de spectaculair gestroomlijnde Hudson. En wat te denken van inmiddels lang verdwenen Franse topmerken als Delage en Delahaye. In het begin van de jaren vijftig wordt het Nederlandse wagenpark nog gekenmerkt door de grote sedans van directeuren, gezagsdragers en notabelen. Maar in de loop van het decennium komen er steeds meer kleine auto’s en zogeheten ‘scootmobiles’ of ‘kleinstwagen’ van particulieren en verwisselt de handelsreiziger de trein voor een Ford, Opel of Volkswagen.


uitgesproken

23

In deze rubriek laten we personen aan het woord die betrokken zijn bij of werkzaam in de mobiliteitswereld. Dit keer Pieter Veldhuizen, directeur van Veldhuizen Wagenbouw. Wat is uw favoriete vervoermiddel? Mijn motorfiets: een BMW 1100 RT. Een ideaal vervoermiddel. Vooral als het waait, dan kun je lekker “in de wind hangen”.

Wat vindt u van het mobiliteitsbeleid in Nederland? Daar ben ik goed over te spreken. De wegen zijn schoon en hebben weinig spoorvorming. En zolang er ieder jaar weer wat nieuwe rijstroken en spitsstroken bijkomen is het best te doen.

Wat zou u als eerste veranderen als u het voor het zeggen had? Het controle- en handhavingsbeleid. Er worden op dit moment in Nederland jaarlijks zo’n vijf miljoen snelheidsovertredingen geconstateerd en slechts 5.000 aslast controles en technische controle uitgevoerd. Dit werkt het overbeladen van aanhangers en bestelwagens in de hand.

Vindt u dat het kabinet voldoende aandacht schenkt aan vervoersalternatieven, zoals de bus, de fiets of gemotoriseerde tweewielers? Ja, dat vind ik wel. De overheid is naar mijn mening echter zeer onbetrouwbaar in het aanpassen van wetgeving. Zo is er bijvoorbeeld enige tijd geleden een wet

Pieter Veldhuizen

‘Ondernemers moeten kunnen rekenen op een consistent overheidsbeleid’

van kracht geworden die toestond dat elektrische of hybride bestelwagens meer mochten wegen dan 3.500kg en dat voor het besturen van deze voertuigen een B-rijbewijs voldoende zou zijn. Vervolgens komt er opeens een einde aan die wetgeving, omdat het om een proef zou gaan. Met als consequentie dat fabrikanten dit soort hybride voertuigen na twee jaar weer uit de productie kunnen nemen,

Alleen in het vervolgtraject laat zij de zaken naar mijn idee teveel op

aangezien klanten anders een groot rijbewijs moeten halen om met

zijn beloop. Dat is jammer. Ze zou zich meer als een ondernemer

deze hybride bestelwagens te mogen rijden!! Ondernemers moeten

moeten gedragen. Dus niet alleen een klap op nieuwe projecten geven,

kunnen rekenen op een consistent overheidsbeleid.

maar die ook afmaken. Want pas dan is het mogelijk om het beoogde rendement te behalen.

Zou u zelf bereid zijn tenminste 1 keer per week de auto voor het werk te laten staan?

Hoe ziet het Nederlandse verkeersbeeld er over tien jaar uit?

Absoluut. Dat doe ik trouwens al. Vier keer per week ga ik lopend naar

Dat zal beslist nog veiliger zijn en nog beter op elkaar afgestemd. Met

mijn werk.

dank aan de techniek en slimme al dan niet gedeeltelijk of volledig autonoom rijdende voertuigsystemen. Op dit moment hebben

Met welke politicus zou u wel eens van gedachten willen

verschillende voertuigen verschillende remvertragingen. Dit betekent

wisselen?

dat, als bijvoorbeeld een personenauto en een vrachtauto, met min of

Met Melanie Schultz van Haegen. Ik waardeer het fanatisme van deze

meer gelijke snelheid achter elkaar rijden en plotseling moeten

minister van I&M in haar werk en de grote betrokkenheid bij nieuwe

remmen, ze al gauw op elkaar botsen. Alleen al met zoiets als adaptive

projecten. Wat ze vooral goed doet, is nieuwe initiatieven ontplooien.

cruise control is dat goed te voorkomen.


GO! 24

MARKTANALYsE

Transport goed op weg In de dienstverlening voor het

bereikte daarmee het hoogste peil sinds de economische crisis, zo blijkt

vervoer hebben alle onder-

uit de Kwartaalmonitor Transport en Logistiek van het CBS. Alle

liggende branches een goed jaar

branches leverden een positieve bijdrage aan dit resultaat.

achter de rug met omzet-

Uitschieters waren de post- en koeriersdiensten die de omzet over het

stijgingen die schommelen tussen

hele jaar met bijna 5 procent zagen groeien. Met name de toenemende

een krappe half procent

vraag naar koeriersdiensten door online aankopen zorgden voor flink

(dienstverlening over water) tot

hogere opbrengsten in deze sector.

9 procent voor de laad-, los- en overslagbedrijven. Luchtvaartbedrijven noteerden het afgelopen jaar dezelfde

Omzetontwikkeling transportsector (in % in 2014)

Transport totaal Post en koeriers Vervoer over land Dienstverlening vervoer Vervoer over water Vervoer door de lucht

+2,3 +4,9 +2,8 +2,7 +1,3 0,0

Bron: CBS

De omzet van de transportsector is in 2014 met 2 procent gestegen en

omzet als in 2013. Het vervoer over land eindigde vorig jaar als een van de best presterende deelmarkten, waarbij het goederenvervoer over de weg de grootste bijdrage leverde door in alle kwartalen een plus te noteren.

Nederlands tweewielerpark piekt Het totaal aantal fietsen, motoren en brom/snorfietsen dat in Nederland rond rijdt bedraagt inmiddels 24,4 miljoen exemplaren. Sinds 2008 zijn er bijna 5 miljoen tweewielers bijgekomen, een toename met 25 procent. Een en ander valt te lezen in de editie Kerncijfers Tweewielers, een gezamenlijke uitgave van RAI Vereniging en BOVAG. Het Nederlandse tweewielerpark omvat

Bron: Kerncijfers Tweewielers

Park tweewielers

22,5 miljoen fietsen, 714.000 motoren

2014 2008 24.362.000 19.531.000

Totaal w.v. Fietsen 22.500.000 Motoren 714.000 Brom/snorfietsen 1.148.000

18.000.000 650.000 881.000

en 1,15 miljoen brom/ snorfietsen. Die zijn gezamenlijk goed voor een vervoersprestatie van zo’n 18,1 miljard

reizigerskilometers. Het grootste deel komt voor rekening van de fiets: 14,5 miljard kilometers. Gevolgd door de motorfiets, die op jaarbasis naar schatting 2,5 miljard reizigerskilometers voor zijn rekening neemt. Met brom/snorfietsen wordt jaarlijks ongeveer 1,1 miljard kilometer afgelegd.

2014 - totaal 24.362.000

2008 - totaal 19.531.000


25

Spanning E-car markt stijgt In het eerste kwartaal is de spanning op de

geen reden voor een

Europese markt van elektrische auto’s flink

jubelstemming. De

opgelopen. Tot en met maart werden namelijk

reden voor de

19.951 e-cars verkocht, een plus van 56 procent. Of

plotselinge groei-

dit resultaat een voorbode is van een definitieve

versnelling in

doorbraak van elektrisch rijden valt echter te

de verkopen

betwijfelen. Het zal bij de auto-industrie hooguit

is namelijk de

een glimlach teweeg brengen, maar het nieuws is

bovengemiddelde vraag naar

Bron: Automotive Industry Data

Europees marktaandeel elektrische auto’s (top 5) 2015 eerste kwartaal Nissan Leaf 5.137 VW e-Golf 3.279 Tesla model S 3.231 Renault ZOE 2.939 BMW I3 2.243

marktaandeel 25,7% 16,4% 16,2% 14,7% 11,2%

e-cars in de maand maart in de zwaar gesubsidieerde Noorse automarkt. In die maand

periode van 2014. Daarmee is ons land goed voor

verkocht Noorwegen 3.391 e-cars (+20,5%) en

een vierde plaats in de Europese verkoopranglijst.

kwam het Europese marktaandeel van dit land uit

Uit cijfers van het Britse onderzoeksbureau

op 24 procent. Ter vergelijking: in Frankrijk werden

Automotive Industry Data blijkt verder dat de Nis-

in maart 1.174 elektrische auto’s verkocht, in Duits-

san Leaf in het eerste kwartaal van 2015 de best

land 1.383 en in het Verenigd Koninkrijk 1.905.

verkochte elektrische auto was met een marktaan-

In de periode tot en met maart kregen in Neder-

deel van 25,7 procent. Gevolgd door de VW e-Golf

land overigens 1.106 e-cars een nieuw kenteken,

(16,4%), de Tesla model S (16,2%), de Renault ZOE

bijna tweemaal zoveel als in de vergelijkbare

(14,7%) en de BMW i3 (11,2%).

Recyclingprestatie ARN naar 96 procent De recyclingprestatie van Auto Recycling Neder-

duurzaamheidsverslag dat 86,1 procent van

land (ARN) is het afgelopen jaar opnieuw toege-

het behaalde resultaat werd bereikt via

nomen tot 96 procent. Daarmee voldeed ARN al

product- en materiaalterugwinning en

in 2014 aan de wettelijke norm die voor dit jaar

9,9 procent via energieterugwinning.

is vastgesteld op 95 procent. ARN meldt in het

In de Europese koppositie die ARN op het gebied van auto-

Bron: ARN

Ontwikkeling Nederlandse wagenpark en recyclingprestatie Park w.v. personenauto’s lichte bedrijfswagens Gemiddelde leeftijd Totaal aantal auto’s demontage w.v. via ARN bedrijven Marktaandeel ARN Gemiddelde leeftijd autowrak Gemiddeld gewicht autowrak

2014 8,9 mln

2013 8,9 mln

8,1 mln 0,84 mln 9,4 jaar 226.103

8,1 mln 0,85 mln 9,2 jaar 232.720

188.279 83,3% 18,1 jaar 1.041 kg

192.433 82,7% 17,6 jaar 1.031 kg

recycling inneemt speelt de PSTfabriek in Tiel een cruciale rol. In die fabriek stond in 2014 het verhogen van de efficiëntie centraal. Zo verbeterde de totale productie van de fabriek met 44 procent tot 36.000 ton. Dit jaar wil ARN het totale

auto’s die nog niet via het ARN-netwerk gaan.

Nederlandse autoshredderafval

Vorig jaar heeft ARN 40 procent van het

verwerken: zo’n 42.500 ton. Dit is

aangevoerde shredderafval omgezet in herbruik-

inclusief de 15 procent afgedankte

bare materialen.


GO! 26

DE Stelling Eric Wiebes, staatssecretaris Financiën

Ik fiets naar mijn werk, mijn chauffeur heeft weinig te doen.

Ik kan het me veroorloven me op de missie en het doel te concentreren en niet op de baan. Ik ben ook niet hebberig geen nieuwe auto’s en zo. Ik heb veel fietsen. Bron: De Volkskrant

Frans Lueb, fietsdocent

Jeannette Baljeu, vice-voorzitter VVD

Het is niet de snelheid, maar de zwaarte

Over veel zaken is nog niet nagedacht. Wie controleert straks bijvoor-

van de fiets en de onzekerheid in het

beeld wie wel én wie niet de stad in mag? Wat ons betreft komt er voor

verkeer die tot meer ongevallen leiden

zo veel mogelijk automobilisten een vrijstelling, zeker nu blijkt dat

bij oudere e-bikers, blijkt ook uit onder-

Rotterdamse autobezitters al heel schoon bezig zijn.

zoek van VeiligheidNL. Zorg dus dat ogen en oren in orde zijn. Er staan veel

Bron: AD/Rotterdams Dagblad

onzinnige paaltjes voor fietsers, maar blijf erop letten. En kies vooral een fiets die bij u past. Zo geven ballonbanden meer grip op de weg, kan een lagere instap omvallen voorkomen, geven ruwe

Autodemontagebedrijf Klaas Boer

tappers meer houvast en heus, een ach-

Veel autobedrijven deden het demonteren van scooters er weleens

teruitkijkspiegel is echt geen ouwemen-

bij, maar sinds kort is het wettelijk geregeld dat dit mag. ‘Loempia-

sending!

scooters’, de goedkopere Chinese exemplaren, liggen met twee klappen uit elkaar. In het algemeen neemt het demonteren van een oude

Bron: De Telegraaf

gemotoriseerde tweewieler een kwartier tot een half uur in beslag. Bron: Dagblad van het Noorden

Maarten Steinbuch, hoogleraar systeemtechnnologie TU Eindhoven In een traditionele auto kan een groene rijder het best tussen de 80 tot

Koos Spee, oud landelijk verkeersofficier

90 kilometer per uur rijden. De motor werkt dan het efficiëntst. Bij

van Justitie

stekkerauto’s is er een vergelijkbaar mechanisme als bij traditionele

Optreden tegen het gebruik van smart-

auto’s, maar veel minder sterk. Een verbrandingsmotor gebruikt rela-

phones in de auto is lastig. De boete is

tief veel brandstof per kilometer wanneer hij langzaam rijdt en wordt

hoog, maar de pakkans buitengewoon

boven de 90 kilometer per uur heel snel inefficiënt. Bij elektrische

gering, dat is de crux. Het is een psychi-

auto’s is het rendement veel minder gevoelig voor het vermogen dat de

sche kwestie. Mensen raken in paniek,

motor levert. Het optimum ligt ergens rond de 50 tot 60 kilometer per

denken dat ze iets moeten doen als dat

uur. Wanneer je harder rijdt, gaat de motor amper slechter presteren.

ding piept. Pleur dat ding in de kofferbak.

Bron: De Volkskrant

Bron: Eindhovens Dagblad


GO!factor

JÖRAN VAN DEN BERGH Alfa adepten, er zijn er veel. Het enthousiasme waarmee Jöran van den Bergh over zijn verzameling Italiaanse klassiekers (vijf in totaal) spreekt is echter onovertroffen. “Kijk”, zegt hij, wijzend op zijn meest recente aankoop, een Alfa Giulia uit 1972: “je zou zeggen dat dit relatief hoekige ontwerp een echte windvanger is. Niets is echter minder waar. Het was de eerste Alfa die in een windtunnel was ontworpen. De cw-waarde was gunstiger dan die van een Porsche 911. De Giulia stond destijds bekend als de ‘volksferrari’.” Van den Bergh, die werkzaam is als marketing & product specialist bij Bosal Nederland, vooral bekend om de productie van uitlaten en trekhaken en sinds kort ook actief op het gebied van fietsendragers en warmtewisselaars, noemt zichzelf een echte Alfa freak. Zijn passie voor Alfa Romeo voert volgens hem terug naar zijn jeugd. “Als klein jochie stond dit flamboyante merk symbool voor de ideale auto. Het geluid, het design en zelfs de geur van Alfa is voor mij onvergelijkbaar met dat van andere merken. Alfa paart sportiviteit aan technische innovatie. Na de introductie van de Giulia in 1962 kreeg de wagen enkele jaren later al schijfremmen rondom en zelfs een 5-versnellingsbak. Dat was in die tijd iets revolutionairs. Ik kocht dit exemplaar begin dit jaar. De vorige eigenaar heeft het originele 1.300 Super blok vervangen voor een 2 liter Alfetta motor met 130pk. De wagen is weliswaar aangepast, maar qua looks volledig origineel. Het is wel aardig om te vermelden dat Alfa Romeo met de recente introductie van de nieuwe Giulia weer teruggrijpt naar het verleden. Ook dit nieuwe model is voorzien van achterwielaandrijving. En daarmee is het Alfa DNA weer helemaal teruggekeerd om zo de concurrentie met BMW en Porsche aan te gaan.”

27


28

peter winnen

Blije rijders... Zo, ik ben vrijgepleit. Beter kan ik zeggen: wij zijn

heid aanpassen, te hard rijden op fietspaden, zich niet

vrijgepleit. Wie zijn wij dan? Wij zijn de fietsers die

goed aan de verkeersregels houden, vaak in te grote

zich voor de lol, of gewoon om fit te blijven, op

groepen fietsen en een te groot deel van weg of fietspad

racefietsen verplaatsen. Tot deze groep blije rijders

innemen, en dat ze vaak voorrang nemen. Ruim een derde

reken ik me sinds ik stopte met de beroepswielersport.

vindt dat ze te weinig rekening houden met andere

Het staat nu zwart op wit: wij zijn minder gevaarlijk

weggebruikers.

dan we eruit zien.

Herken ik me hierin? Ja en nee. Als ik met een groep op

Voor me ligt een onderzoeksrapport uit 2014, compleet

pad ga volg ik de kudde; aan bovenstaand lijstje kan ik zo

met conclusies en aanbevelingen, zoals dat werd

nog een paar ondeugden toevoegen. Maar als ik alleen fiets

uitgegeven door VeiligheidNL. Waarom moest dat

kwalificeer ik me als een zeer bedaagd rijder; ik ben,

rapport er komen? Welnu, in de sociale media was het

kortom, een heer in het verkeer. Sinds kort zit er zelfs een

beeld ontstaan dat “hele hordes wielrenners de rest van

belletje op mijn racefiets me een ontwapenende tingel-

fietsend Nederland de stuipen op het lijf jagen en

tangel.

valpartijen veroorzaken”. Het eerste mag misschien

Goed, de cijfers zijn nu bekend. De gewone fietser heeft

kloppen - dat is subjectief - het tweede blijkt dus niet te

weinig te vrezen van de wielrenner. Maar wat als het toch

kloppen. Het is “de rest van Nederland” die zichzelf in

tot een aanvaring komt? Nu komt het. Zonder blikken of

gevaar brengt. De ongevallencijfers liegen niet.

blozen geeft 74 procent van de wielrenners de schuld aan

Interessant zou het zijn een keer te onderzoeken hoe

de ander: de gewone fietser houdt gewoon te weinig

drogbeelden gefabriceerd worden in de sociale media.

rekening met hen. Foei, zo lust ik er nog wel een paar. In de

Dat het drukker en gevaarlijker is geworden op de

45 jaar dat ik op een racefiets de fietspaden bewoonde

fietspaden staat buiten kijf. Het is ook waar dat af en toe

hield ik er veiligheidshalve rekening mee dat anderen wel

een “botsing” plaats vindt tussen een wielrenner en

eens geen rekening zouden kunnen houden met een

een gewone fietser. Maar wielrenners die op de

zoevende, fluisterstille wielrenner.

spoedeisende hulp terechtkomen hebben dat vooral

Met het stijgen der leeftijd is mijn kruissnelheid overigens

aan zichzelf te danken. Ze tuimelen over elkaar heen,

drastisch gedaald. Onlangs werd ik gepasseerd door een

of ze vallen in hun eentje. Het maakt hen nog niet tot

bejaarde man op een elektrische fiets. Ik schrok me lam.

wegpiraten.

Met die mogelijkheid voortaan ook maar rekening

Wat vinden de wielrenners eigenlijk van hun

houden.

weggedrag? Ten behoeve van het onderzoek werd hen een lijstje stellingen voorgelegd. Sommige uitkomsten

Peter Winnen,

spreken de eindconclusie grappig genoeg tegen.

oud-wielrenner en schrijver

Ongeveer de helft vindt dat ze onvoldoende hun snel-


Haagse wandelgangEN

Op de vroegst mogelijke datum werd dit jaar de opening van het parlementair jaar geopend. Het werd in bepaalde opzichten een andere Prinsjesdag dan de voorgaande jaren, maar in veel opzichten niet. Natuurlijk was er na een lange periode van economische tegenwind enig licht aan het einde van de tunnel te ontwaren, iets wat de laatste jaren afwezig leek.

29

Gelukkig is er iets meer aandacht voor de toeleveranciers van de automotive-sector. “Het ‘cluster Helmond’ en de verschillende innovatieve Nederlandse bedrijven (waarvan het merendeel lid is van afdeling Autovak van RAI Vereniging) kunnen op redelijk wat belangstelling van het kabinet rekenen”, zegt Boutens. “Niet in de laatste plaats omdat minister Schultz ambities heeft op het gebied van de zelfrijdende auto én slimme mobiliteitsoplossingen via het programma ‘Beter benutten’. Toch zijn er ook op deze vlakken geen grote beleidswijzigingen aangekondigd.”

Een beperkte lastenverlichting (na vele verzwaringen) deed sommige

De topsector ‘Logistiek’ en de maakindustrie hierachter (in de vorm van

media zelfs reppen over een ‘feestbegroting’. Toch was er voor de

de opbouwindustrie) blijft aandacht krijgen, maar niet meer dan vorig

mobiliteitssector niet veel feestelijks aan, noch was er sprake van (grote)

jaar of het jaar daarvoor. De personenautomarkt blijft politieke belang-

wijzigingen in beleid, constateren Cees Boutens en Quirijn Teunissen van afdeling Public Affairs van RAI Vereniging. Voor de zomer werd al duidelijk dat het kabinet geen ambitie heeft om iets extra voor de tiental-

stelling houden, maar de daar aangekondigde fiscale

‘Begroting daagt uit tot meer inzet op potentie van mobiliteitssector’

len miljoenen tweewielers of de toekomstige,

veranderingen gaan pas in 2017 in. Al met al een voor RAI Vereniging weinig verrassende en weinig veranderingsgerichte begroting. Enerzijds positief, omdat de sector dan weet waar we ze aan toe is. “Anderzijds ook zonde omdat de

innovatieve voertuigen in ons land te doen, merkt Teunissen op. “Voor-

potentie van de mobiliteitssector zo veel beter benut kan worden”,

uit kijken naar een slimmere inrichting van infrastructuur en wetgeving,

reageert Teunissen. RAI Vereniging zal zich daarom ook in 2016 hard

zodat (innovatieve) kleine en lichte voertuigen optimaal benut kunnen

maken voor het optimaal benutten van deze potentie. “Door te pleiten

worden, is iets dat de minister van I&M reeds geparkeerd had. Dat het

voor realistisch beleid dat bijdraagt aan een gezonde automarkt. Door te

Rijk hier geen rol voor zichzelf weggelegd ziet, bevestigde zij middels

benadrukken hoe belangrijk het is om aan alle modaliteiten, van truck tot

een begroting die de woorden ‘fiets’, ‘bromfiets’, ‘snorfiets’ of ‘motor-

snorfiets, ruimte te bieden op de weg – we hebben ze immers allemaal

fiets’ niet lijkt te kennen.”

nodig”, aldus Boutens.


GO! 30

EYE CATCHER

Brandstofverbruik nieuwe auto’s historisch laag Het brandstofverbruik van nieuwe auto’s in ons land bevindt zich op het laagste niveau ooit. De top-50 populairste benzineauto’s verbruikten met 4,5 liter per 100 kilometer nog maar de helft ten opzichte van 1980, terwijl het gemiddelde gewicht in diezelfde periode ruim 10 procent toenam van bijna 900 tot ongeveer 1.000 kilo. Dit valt op te maken uit de

Het populairst blijft de ‘hatch-

nieuwe editie Mobiliteit in Cijfers

back’ met een aandeel van 56,8

Auto’s van RAI Vereniging en

procent, gevolgd door de station-

BOVAG. Blijkens deze uitgave

wagon met 20,4 procent. MPV’s

was Nederland in 2014, voor het

waren tien jaar geleden nog flink

tweede jaar op rij, sowieso Euro-

in trek met aandelen rond de 20

pees koploper voor wat betreft de

procent, maar inmiddels is nog

verkoop van zuinige auto’s, met

maar 6,3 procent een ruimte-

een gemiddelde CO2-uitstoot van

wagen. Ook de sedan, begin deze

slechts 108 gram per kilometer.

eeuw goed voor 15 procent markt-

In België stoot een nieuwe auto

aandeel, is op z’n retour: vorig jaar

gemiddeld 121 gram CO2 uit en in

was 4,4 procent van de nieuwe

Duitsland 132 gram.

auto’s een model met aparte kofferbak.

SUV in, MPV uit

Cabrio’s vormden ooit 2 procent

Qua voorkeuren van het Neder-

van het nieuwe wagenpark, maar

landse koperspubliek valt vooral

in 2014 reed nog maar 0,5 procent

de opmars van de SUV op. Begin

van de nieuwe

deze eeuw was nog geen 2 procent

auto’s dakloos

van de nieuwe auto’s een ‘off-

de showroom

road’-model, inmiddels is dit aan-

uit.

deel gestegen tot 10 procent.

Mobiliteitskalender 2015 / 2016 BedrijfsautoRAI

RAI Verenigingsdag

20 t/m 24 oktober

25 november

RAI Amsterdam

Amtrium, RAI Amsterdam

2016

BAUMA 11 t/m 17 april

Nieuwjaarsreceptie

Collectieve stand op Bauma voor

RAI Vereniging

leden afdeling Speciale Voertuigen en

Solutrans

14 januari

Autovak

19 t/m 23 november

Café Amsterdam, RAI Amsterdam

München, Duitsland

Beurs voor carrosserieën, trailers, bestelwagens en componenten Eurexpo Lyon, Frankrijk


@raivereniging

31

Tweets RAI Vereniging 24 september

17 september

Europese auto-industrie spreekt zich bij monde van ACEA uit over emissietests.

SUV’s steeds populairder. Brandstofverbruik nieuwe auto’s historisch laag. Dat leert ‘Mobiliteit in cijfers Auto’s’.

22 september

16 september

BedrijfsautoRAI krijgt breder logistiek karakter.

Vier nominaties SV Innovation Award 2015: Knapen Trailers, Kraker Trailers, Van der Peet en Nooteboom.

17 september

Olaf de Bruijn, directeur RAI Vereniging, in nieuwe editie VM, Vakmagazine voor Verenigingsmanagement.

10 september

Wiebes: BPM-praktijk niet meer uitvoerbaar. 17 september

Ook alle cijfers over marktaandelen brandstoffen in nieuwe ‘Mobiliteit in cijfers’ van RAI Vereniging en BOVAG.

14 september

Aixam, Ligier en Microcar belichten op 50Plusbeurs voordelen brommobiel. 14 september

Vereniging Aanpak Tellerfraude versterkt met toetreding ANWB.

RAI Verenigingsdag 25 november, Amtrium, RAI Amsterdam

RAI Klassieker Rit 21 mei EquipVAK 31 mei t/m 2 juni Expo Haarlemmermeer


GO!ROUND

presenteerde zich automotive sector se nd rla de Ne De met een IAA in Frankfurt n pe lo ge af de tijdens Suppliers Tech Automotive gh Hi nd lla Ho ve collectie an vanuit de initiatief is ontsta stand. Dit nieuwe stry Platform van ssen het RAI Indu tu g in rk we en m sa en AutomotiveNL. n RAI Vereniging va k va to Au g lin afde ordigt alle in form vertegenwo at Pl ry st du In I Het RA al opererende igde internationa Nederland gevest eranciers. automotive toelev

Profile for Koninklijke RAI Vereniging

GO!Mobility Magazine #4 2015  

GO!Mobility Magazine #4 2015  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded