{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

JAARGANG 6 – JUNI 2016 – NR 3

! O G 3 # Y T I L I B g O ig M AI Veren in R e in z a g a M

THEMA: DUURZAME KOPLOPERS IN DE MOBILITEITSBRANCHE

NUL-EMISSIE BUSSEN • AUTO-ONDERDELEN VAN PAPIER • SPIEGELLOZE TRUCK • DUURZAAMHEIDSKAMPIOEN MAURITS GROEN • RAI CARROSSERIENL


GO! 2

INhoud RAI SOCIETY De Holland borrel van RAI afdeling SV op Bauma in München viel opnieuw in de smaak.

PAGINA 19

ECO-TRENDS

------------------THEMA: ERS E KOPLOP NCHE M A Z R U U A D BR BILITEITS IN DE MO -------------------

Met de introductie van MirrorEye van Orlaco komt de eerste volledige spiegelloze truck in zicht.

PAGINA 20

UITGESPROKEN André van Leeuwen, directeur van KAVO B.V. in Apeldoorn, leverancier van Japanse en

10

AUTO-ONDERDELEN VAN GERECYCLED PAPIER Als het om milieuwinst, duurzaam ondernemerschap en CO2-reductie

Koreaanse auto-onderdelen,

van auto’s gaat, speelt Axxor in Zwolle een belangrijke rol. De onderne-

geeft zijn mobiliteitsvisie.

ming vervaardigt namelijk honingraat voor interieur- en buitendelen op

PAGINA 23

basis van gerecycled papier. Het gaat hierbij onder andere om 3D honingraat dat in feite uit slechts papier en lijm bestaat, maar tegelijkertijd zo sterk

MARKTANALYSE

is dat het zelfs botsproeven kan doorstaan.

Het maatschappelijk belang van mobiliteit voor de Nederlandse burgers bedroeg in 2014 minimaal 74 miljard euro.

PAGINA 24

15

DUURZAAMHEID IS EEN VERSCHRIKKELIJKE TERM Maurits Groen staat bekend als bevlogen groene ondernemer. In 1982 richtte hij zijn eigen adviesbureau Maurits Groen Milieu & Communicatie

GO!FACTOR Ron Nieuwenhuizen reed de RAI Klassieker Rit met deze fraaie Primrose Yellow MG-B uit 1970.

PAGINA 27

(MGMC). Duurzaamheid vindt hij eigenlijk een afschuwelijke term. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) vindt hij zo vanzelfsprekend dat het bijna een pleonasme is. Hij is een groot pleitbezorger van de circulaire economie, want ‘hoe meer afval er is hoe dommer we met zijn allen bezig zijn.’ Zijn op zonne-energie werkende WakaWaka-lamp leverde hem de nummer 1 positie op van de Dagblad Trouw Duurzame 100.

COLOFON GO!Mobility is een uitgave van RAI Vereniging, postbus 74800, 1070 DM Amsterdam, telefoon (020) 504 49 49, www.raivereniging.nl.

Productie Markant Media

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging. Verspreiding vindt plaats op basis van controlled circulation.

Redactieraad Cees Boutens, Jeroen van de Braak, Ilse Bartels, Mark van Dansik, Isabel Cloudt

Redactie Menno Timmer, hoofdredacteur

Redactieadres GO!Mobility Markant Media Goudenregenstraat 15 1402 ET Bussum E-mail: markantmedia@kpnmail.nl www.markant-media.com Tel. 06-551 35 559 of 035-69 19 061

Dit magazine is gedrukt op duurzaam papier.

GO!Mobility is ook als digitaal magazine te lezen op www.raivereniging.nl

© 2016 RAI Vereniging – alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, in elke vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Medewerkers Sjoerd van der Linden Ontwerp: PWAD Amsterdam Vormgeving: MB voorheen VMTB Fotografie: Ton van Til, Johan Peter van der Stouwe, Jan-Willem Schouten Illustraties: Onno Kortland Druk: W.C. den Ouden ISSN: 2212-8182


DR. STEVEN VAN EIJCK

3

Maak Nederland pilotland voor betalen naar gebruik In deze editie staan duurzaamheidskampioenen in de mobiliteitsbranche

moment financiert autorijdend Nederland, naast de volledige infrastruc-

centraal. Ook de Nederlandse overheid zou de verschillende ‘groene’

tuur (incl. het spoor), nog ongeveer drie complete departementen, via

initiatieven die de sector ontwikkelt een impuls kunnen geven. Dat kan

MRB, BPM, brandstofaccijnzen, parkeerbelastingen en ga zo maar door.

door (auto)mobilisten via betalen naar gebruik (smart pricing) een

Daar komt nog bij dat in het kader van de decentralisatie van overheids-

bijdrage te laten leveren voor het gebruik van hun vervoermiddel, in

taken veel gemeenten de auto als aantrekkelijke bron van inkomsten

plaats van het bezit te belasten. Met de invoering van een slimme

beschouwen. Op termijn moeten die autobelastingen dus gewoon omlaag.

mobiliteitsprijs ontstaat een prima sturingsinstrument om de files terug te dringen, het milieu te ontlasten en de economie aan te jagen. Tegelijkertijd is het van groot

Met smart pricing, oftewel het vragen

‘Een slimme mobiliteitsprijs ontlast het milieu en jaagt de economie aan’

belang dat het huidige en het

van een mobiliteitsbijdrage aan de (auto)mobilist, is het veel beter mogelijk om aan te sluiten bij de integrale mobiliteitsbehoefte van reizigers. Die wil immers de ene keer gebruik maken van Greenwheels, de andere keer de motorfiets pakken,

komende kabinet, aanzienlijk meer gaan investeren in mobiliteit. Samen

tijdens vakanties de cabrio en in de weekends de kinderen naar hockey

met 23 andere organisaties, waaronder ANWB, NS, Schiphol Group,

brengen met een SUV. Smart pricing maakt het mogelijk met tal van

Fietsersbond, ROVER en BOVAG, heeft RAI Vereniging hiertoe een

factoren – wie rijdt waar, wanneer en met welk vervoermiddel? – rekening

oproep gedaan aan minister-president Rutte. Een van de aanleidingen was

te houden en daarmee heeft de overheid een uitstekend instrument in

mede, de op onjuiste aannames gebaseerde boodschap van het CPB om

handen om verkeersstromen te sturen. Denk aan een lagere heffing voor

niet meer te investeren in het spoor of in asfalt.Voor RAI Vereniging gaan

emissievrije voertuigen en het belonen van mensen die buiten de spits

een optimale bereikbaarheid en duurzame mobiliteit hand in hand. Dat is

rijden. Dat is goed voor het milieu, goed voor de doorstroming en uit-

waar wij nu en in de toekomst voor staan. Dit betekent dat om te komen

eindelijk ook weer goed voor de economie. Het uiteindelijke doel is een

tot integrale mobiliteitsoplossingen, niet langer het ver-

positieve bijdrage te leven aan ons welzijn en onze wel-

voermiddel, maar de reiziger centraal dient te staan. Het

vaart. Het is een misverstand dat de invoering van smart

gaat erom dat die op een zo comfortabele manier en zo

pricing hoge extra investeringen in infra zouden vergen,

snel mogelijk van A naar B kan reizen. Daarvoor zijn in

want via ICT zijn alle verkeersstromen eenvoudig te

mijn optiek drie componenten van fundamenteel belang:

volgen. Ik zou daarom een dringende oproep willen doen

slimmer bebouwen, slimmer benutten (car sharing/ride

om van Nederland een soort pilotland voor betalen naar

sharing, het inzetten van andere technologieën om

gebruik te maken. Een volgend kabinet moet het besluit

reizigers te informeren etc.) en slimmer beprijzen. We

nemen om een begin te maken met smart pricing van

moeten met zijn allen bewuster worden van de kosten

mobiliteit. Ik zal mij daar in ieder geval maximaal voor

van vervoer. Of het nu gaat om de auto, de motorfiets,

inzetten.

trein, bus of vrachtwagen. Ik wil daar nadrukkelijk aan toevoegen dat het bovendien van cruciaal belang is om

dr. Steven van Eijck,

de kosten van de automobiliteit te herijken. Want op dit

algemeen voorzitter RAI Vereniging


GO! 4

BRANCHE NIEUWS

E-bike stuwt omzet fietsbranche ‘De fietsbranche heeft op alle fronten de wind mee en we kijken positief vooruit’. Met die woorden gaf Wouter Jager, voorzitter afdeling Fietsen van RAI Vereniging, zijn visie op de marktontwikkelingen in de sector tijdens het Tweewieler Congres in de Utrechtse Jaarbeurs. Volgens Jager groeide de omzet van de sector het afgelopen jaar met 1,4 procent tot 899.000 euro. Dat was vooral te danken aan de populariteit van de e-bike, waarvan er vorig jaar 276.000 werden verkocht (+23,6%). Jager stelde vast dat het totale verkoopvolume van nieuwe fietsen in 2015 weliswaar met 6,4 procent terugliep tot 983.000 eenheden, maar dat de run op e-bikes, goed voor een derde van de verkopen, een positief tegenwicht bood. Deze ontwikkeling zorgde er immers voor dat de gemiddelde aankoopprijs inmiddels is opgelopen

E-bikes zijn inmiddels goed voor een derde van de fietsverkopen.

tot 914 euro (+ 8,3%). De voorzitter van afdeling Fietsen noemt het opvallend dat steeds meer fietssegmenten e-bikevarianten krijgen, van

forens. Ik verwacht dat deze categorie blijft groeien. Het is wel van

vouwfiets en racefiets tot mountainbike. Veel potentie zegt Jager te zien

belang om samen met de overheid na te denken over passende wetge-

in de speed pedelec. Werden er in 2014 ongeveer 2.500 speed e-bikes

ving voor dit type fiets. Als branche hebben we de verantwoordelijk-

verkocht, in 2015 waren dat er al bijna 3.600. Jager: ‘Deze ongekende

heid genomen en zijn de uitdaging aangegaan om zelf met een nieuwe

stijging geeft aan welke potentie dit segment heeft, met name voor de

specifieke norm voor de speed e-bike te komen.’

Batavus, Gazelle en Giant winnaars Fiets Awards 2016 Tijdens het Tweewieler Congres in de Utrechtse Jaarbeurs werden de Batavus Quip, de Giant Elegance E+ 1 Deluxe en de Gazelle CityZen Speed uitgeroepen tot Fiets van het Jaar, E-bike van het Jaar en Speed E-bike van het Jaar 2016.

was dit jaar groter dan ooit. Niet minder dan 44 inzendingen uit binnen- en buitenland deden een gooi naar de titel van de beste fiets in 2016, waaronder negen merken die voor de eerste keer meededen. De jury roemde de rijeigenschappen van de Batavus Quip, was zeer te spreken over de prijs-kwaliteitverhouding in combinatie tot comfort

De winnaars ontvingen de bij de prestigieuze prijzen behorende

van de Giant Elegance E+ 1 Deluxe en oordeelde zeer positief over de

oorkondes uit handen van juryvoorzitter Jack Duis. De concurrentie

rijeigenschappen, techniek en constructie van de Gazelle CityZen.

De winnaars v.l.n.r.: Niels Lubbinge en Menno Visser (Batavus), Jurri Koops (Gazelle) en Joost Mol en Mark Kikkert (Giant).


5

Nieuwe testfaciliteit voor automatisch en coöperatief rijden Lelystad Airport Businesspark, Applus+ IDIADA en TASS International hebben een intentieverklaring getekend voor het gezamenlijk ontwikkelen van een internationale testomgeving voor automatisch rijden en intelligente vervoerssystemen.

levert aan de mondiale auto-industrie op het gebied van ontwerpen, testen, engineering en homologatie. TASS International, waarvan het hoofdkantoor in Helmond is gevestigd, is een onderneming die de wereldwijde vervoersindustrie ondersteunt bij het ontwikkelen van veiligere, groenere en slimmere voertuigen door het aanbieden van innovatieve software, uiterst moderne testfaciliteiten en kosten-

De nieuwe testfaciliteit in Lelystad Airport Businesspark zal een mix

effectieve technische oplossingen. De visie van TASS is dat ieder

bevatten van zowel traditionele als uiterst moderne infrastructuur, en

voertuig dat in 2020 op de markt komt, is ontwikkeld conform een

tevens uitgaan van een grote variatie aan weggebruikers, maximum-

methodologie van TASS International.

snelheden, verschillende verkeersdruktes en scenario’s. Deze combinatie biedt een unieke mogelijkheid om in een (semi) gecontroleerde omgeving te testen. Het is de bedoeling dat Lelystad Airport Businesspark en omgeving een internationale testomgeving wordt voor automatisch rijden en coöperatieve vervoerssystemen met de nadruk op het testen op stedelijke wegen en tweebaanswegen, met lage tot gemiddelde snelheden. De testfaciliteit is een uitbreiding op de toch al indrukwekkende testlocaties in ons land en versterkt het Nederlandse beleid om al een ‘Living Lab’ te fungeren voor de validatie en uitrol van systemen voor automatisch- en coöperatief rijden. Applus+ IDIADA is een toonaangevend ingenieursbureau dat diensten

Lelystad Airport Businesspark gaat als testfaciliteit voor autonoom en coöperatief rijden fungeren.

Mercedes E-klasse brengt autonoom rijden stap dichterbij De nieuwe Mercedes-Benz E-klasse is de eerste standaard productieauto ter wereld die een testlicentie krijgt om autonoom te rijden in de Amerikaanse staat Nevada. Als wereldprimeur kregen drie standaard E-klasse modellen tijdens de CES-elektronicabeurs in Las Vegas goedkeuring om geheel zelfstandig te rijden op de openbare weg.

Dit systeem markeert de volgende stap van Mercedes-Benz op weg naar autonoom rijden. De DRIVE PILOT kan op alle soorten wegen niet alleen automatisch de juiste afstand houden tot voorliggers, maar deze ook tot een snelheid van 210 km/u in het spoor volgen, zelfs in stadsverkeer en files. Dankzij de afstandspilot hoeft de bestuurder niet langer af te remmen of gas te geven tijdens normaal rijden en wordt het sturen bovendien duidelijk door het

Om de functies van autonoom rijden te

systeem ondersteund. Ook in

kunnen testen, moesten testauto’s

bochten.

voorheen uitgebreid worden voorzien

Een andere veiligheidsfeature betreft

van speciale hardware en software.

de actieve remassistent, die de

Daartoe behoorden onder andere extra

bestuurder waarschuwt voor een

sensoren, een aangepaste besturing en

dreigende botsing, bij een noodstop

een gewijzigd ESP-systeem. Bij de

zorgt voor de juiste remkrachtonder-

nieuwe Mercedes-Benz E-Klasse hoeft

steuning en – indien nodig – zelfs

dat niet meer. De standaard productie-

automatisch afremt. Tot de in totaal

auto is al verregaand uitgerust met

Tot een van de features van de nieuwe E-klasse behoort en automatisch in- en

65 innovaties van de nieuwe E-

intelligente technologie. Dat betekent

uitparkeren met behulp van een smartphone.

klasse behoort tenslotte de Remote

dat voor de testdoeleinden uitsluitend

Park Pilot. Die zorgt ervoor dat de

wat kleine software-aanpassingen voor het besturingssysteem van de

bestuurder de auto eenvoudig via de smartphone in en uit smalle par-

DRIVE PILOT nodig zijn.

keervakken of garages kan manoeuvreren, terwijl hij zelf buiten staat.


GO! 6

Groen, groener, groenst……

BATAVUS: ‘WE ZIJN EEN PRODUCENT VAN GROENE MOBILITEIT Fietsen zijn dankzij hun lage ecologische voetafdruk tijdens het gebruik sowieso al milieuvriendelijk. Maar hoe zit het met het productieproces zelf? Volgens Menno Visser, commercieel directeur van Batavus, gaan aandacht voor duurzaamheid in het productieproces in de breedste zin van het woord en de focus op duurzame mobiliteit bij Accell Group – de moedermaatschappij van Batavus - hand in hand. Alles bij de onderneming is erop gericht het milieu te ontlasten, afvalstromen te reduceren, energieverbruik te minimaliseren en de gezondheid en arbeidsvreugde van medewerkers te optimaliseren. Uniek noemt Visser de uiterst geavanceerde, milieuvriendelijke lakstraat en de hypermoderne waterzuiveringsinstallatie. “Een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsfilosofie is de productie zo

papier en bio-grondstoffen.” Omdat door slim te ontwerpen de inzet

vriendelijk mogelijk in te richten voor mens en milieu en tegelijkertijd

van duurzaam materiaal en het recyclen ervan effectiever wordt, stelt

een bijdrage te leveren aan een gezonde levensstijl en de vermindering

Batavus bij het inkooptraject hoge eisen aan leveranciers.

van de CO2-uitstoot”, zegt Visser. Hij wijst erop dat om dit te bewerk-

“Dat heeft ook te maken met de strenge veiligheidscriteria, één van de

stelligen de Batavus fabriek in Heerenveen (waar ook voor Sparta wordt

pijlers waarop onze merkpiramide stoelt. Dit betekent dat producten

geproduceerd) twee jaar geleden volledig op de schop is gegaan en geheel is vernieuwd, aangepast en gemoderniseerd. Overal zijn de TL-buizen vervangen voor zuinige LED-verlichting, waardoor een energiebesparing van 80 procent werd gerealiseerd. In alle kantoren hangen bewegingssensoren die onnodig elektriciteitsverbruik moeten voorkomen.

‘Reductie van afval staat hoog op onze agenda’

Reductie afvalstromen Visser: “Er wordt continu onderzocht welke aandachtspunten en ver-

en onderdelen te allen tijde moeten voldoen aan bijvoorbeeld de CE

betertrajecten het meest bijdragen aan het verminderen van de milieu-

norm en aan de REACH verordening, de EU richtlijn voor chemische

impact. Dit betekent dat er, ook in het kader van maatschappelijk

stoffen.”

verantwoord ondernemen, veel aandacht is voor materiaalgebruik, recycling en hergebruik. Én, als fabrikant van groene mobiliteit, staat

Milieuvriendelijke lakstraat

reductie van afval hoog op de agenda. Het beleid van Accell, en in het

Al sprekend over chemische stoffen brengt de commercieel directeur

verlengde dus dat van Batavus, is erop gericht verpakkingsmaterialen

van Batavus al snel de hightech lakkerij ter sprake waar op jaarbasis

uit fossiele bronnen zo veel mogelijk te vervangen voor hernieuwbare

ruwweg 80.000 liter verf in een palet van zo’n 800 kleuren wordt ver-

materialen. Oftewel, minder plastic en meer verpakking op basis van

werkt om fietsen van de meest modieuze kleurstellingen te voorzien.


7

Menno Visser: ‘Batavus schakelde als eerste in de fietsbranche over van oplosmiddelhoudende naar watergedragen, milieuvriendelijke lakken’


GO! 8

De watergedragen lakken ontlasten het milieu aanzienlijk. Welke kleur fiets de consument ook kiest, deze is altijd ‘groen’. Hij legt uit dat Batavus ruim 20 jaar geleden als eerste in de fietsbranche

Waterzuiveringsinstallatie

besloot over te schakelen van oplosmiddelhoudende naar water-

Een ander technisch hoogstandje betreft de nieuwe waterzuiverings-

gedragen, milieuvriendelijke lakken. “De grootste uitdaging was om de

installatie, bestaande uit twee units, die Batavus ongeveer een half jaar

kwaliteit van lakken die voorzien zijn van oplosmiddelen te evenaren

geleden in gebruik heeft genomen.

of zelfs te overtreffen.”

In unit één ondergaan alle fietsframes een reinigingsproces; het verwijderen van eventuele oxydatie of roest en een chemische behandeling.

Dat dit geen loze kreet is, bewijst Frits van der Galiën, productleider

Van der Galiën: “In de oude situatie werd 20.000 liter water per dag

lakkerij. Hij slaat een aantal malen met een stuk ijzer op een gelakt

verbruikt. Dankzij procesverbeteringen is dit met bijna een factor vier

frame. Het enige dat zichtbaar is zijn uiteindelijk kleine butsen in het

teruggebracht tot 6.000 liter per dag. En die 6.000 liter is zo gezuiverd

metaal, terwijl de lak volledig ongeschonden blijft. “Een groot voordeel

van allerlei metalen en oplosmiddelen, dat lozen op het riool zonder

is dat Batavus de lak zelf maakt”, beklemtoont Van der Galiën.

nadelige milieueffecten mogelijk is.”

“Kochten we vroeger een minimaal aantal liters in, met heel veel

Verder is sinds enkele maanden unit 2 actief. Die zuivert het water dat is

ongebruikt verfafval tot gevolg, nu is het mogelijk het benodigde

gebruikt voor het reinigen van machines zodanig dat het bijna weer

volume exact te doseren en is de belasting van het milieu nagenoeg tot

drinkbaar is.

nul teruggebracht. In 2015 hebben we nog geen kilo verfafval hoeven afvoeren. Met andere woorden: welke kleur fiets de consument ook

Sociale innovatie

kiest, hij is altijd groen.”

Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van medewerkers valt

Bovendien geschiedt het lakproces nu elektrostatisch met als resultaat

nadrukkelijk ook onder de duurzaamheidsparagraaf van Batavus. Om

een rendement van 90 tot 95 procent. In het verleden was dat 50 tot 60

ervoor te zorgen dat werknemers hun taken zo goed mogelijk kunnen

procent.

uitvoeren is zelfs een ‘fysiek loket’ in het leven geroepen waar zij


9

Het aanbrengen van de kleur in de lakstraat geschiedt elektrostatisch, met als resultaat een rendement van 90 tot 95 procent. terecht kunnen voor advies over hun inzetbaarheid op bijvoorbeeld het

schappelijk verantwoord ondernemen die nog eens laat zien dat

gebied van ergonomie of zaken die betrekking hebben op de Arbo-

mensen het hart van onze organisatie vormen.”

wetgeving. Verder hecht Batavus, zegt Visser, veel waarde aan sociale innovatie.

Nieuwe fietsconcepten

“We werken bijvoorbeeld al jaren met de sociale werkplaats Caparis uit

Op de vraag op welk gebied Batavus excelleert als het gaat om duur-

Heerenveen. Dan moet je denken aan werkzaamheden op het gebied

zaam, innovatief ondernemerschap, zegt Visser: “We stimuleren het

van voormontage en wielen voorzien van spaken. En met gemeente

fietsgebruik in de ruimste zin van het woord. We spelen ook actief in op duurzame trends als meer bewegen en gezonder leven.”

‘In 2015 hebben we nog geen kilo verfafval hoeven afvoeren’

Consumenten zijn zich, vervolgt hij, steeds meer bewust van de omgeving waarin ze leven en kiezen in toenemende mate voor een alternatieve en milieuvriendelijke manier van vervoer in plaats van de auto. “Ook de jongere generaties kiezen vanuit milieuoverwegingen vaker voor de fiets. Batavus speelt hierop in door nieuwe concepten te introduceren die aansluiten bij de behoeften van deze kopersgroep. Een aantal voorbeelden zijn de Dinsdag, Zonar en Quip. Waarbij we zowel

Heerenveen is vorig jaar een pilot gestart om langdurig werklozen weer

in 2015 als in 2016 met de Zonar en Quip de prestigieuze titel “Fiets van

in het arbeidsproces te betrekken. Dat is echt een heel dankbaar

het Jaar” hebben gewonnen. Maar ook op het gebied van e-bikes blijven

initiatief waarbij het mes aan twee kanten snijdt. Door die mensen in te

we innoveren. De volgende stap is connectiviteit: The Internet of

zetten in het productieproces krijgen zij immers een kans op terugkeer

Things. Dat biedt talloze mogelijkheden voor track and trace en bike-

op de arbeidsmarkt en voor Batavus is het een mooie vorm van maat-

sharing.”


GO! 10

AXXOR: marktleider bij de productie van lichtgewicht honingraat

AUTO-ONDERDELEN VAN GERECYCLED PAPIER Als het om milieuwinst, duurzaam ondernemerschap en CO2-reductie van auto’s gaat, speelt Axxor in Zwolle een belangrijke rol. De onderneming vervaardigt namelijk honingraat voor interieur- en buitendelen op basis van gerecycled papier. Het gaat hierbij onder andere om 3D honingraat dat in feite uit slechts papier en lijm bestaat, maar tegelijkertijd zo sterk is dat het zelfs botsproeven kan doorstaan. De fabriek in Zwolle verwerkt op jaarbasis 15.000 ton papier en 1.000 ton lijm tot duurzame, lichtgewicht en spreekwoordelijk ijzersterke producten. De bulk (85%) is bestemd voor de automotive industrie. Axxor is Europees marktleider op het gebied

gezonde bedrijf met in Europa ruim honderd

vertelt sales manager Marcelle Groud. “Dat is

van de ontwikkeling, productie en toepassing

werknemers, behaalde het afgelopen jaar een

ook de reden dat de fabrieken in Polen en de

van zogeheten hexagonaal, oftewel zeskantig,

omzet van 30 miljoen euro.

V.S dicht in de buurt van IKEA-filialen zijn

honingraat. Sinds de oprichting in 1993 door

gevestigd. IKEA verwerkt honingraat namelijk

Wieger Wiegersma is de onderneming uit-

IKEA filosofie

op grote schaal en in verschillende celgroottes,

gegroeid tot een global player. Naast de hoofd-

Oorspronkelijk leverde Axxor vooral honin-

hoogtes en maten als basismateriaal in meu-

vestiging in Zwolle beschikt Axxor over een

graat als kernmateriaal voor de deuren- verpak-

bels, tafels, kastdeuren en planken. Simpelweg

fabriek in Polen en een in de V.S. Het financieel

kings- , de meubelindustrie en de bouwsector,

omdat het een goedkoper, duurzamer, makkelijker te verkrijgen en lichter alternatief is dan hout.” Het product past volgens haar ook perfect in de filosofie van IKEA. Die houdt in dat iedereen die iets bij IKEA koopt het product zelf naar huis moet kunnen vervoeren. Groud: “Dit betekent dat pakketten vooral compact dienen te zijn en maximaal 23 kilo mogen wegen. De toepassing van honingraat maakt het mogelijk om aan die voorwaarden te voldoen.”

Hoedenplanken en kofferbakken Inmiddels is ook de auto-industrie een grootverbruiker van papier honingraat. Het met behoud van comfort en functionaliteit integreren van lichtgewicht honingraat

Marcelle Groud: ‘‘In de wedloop naar CO2-reductie is het gebruik van honingraat onmisbaar’

onderdelen in de auto is voor fabri-


11 kanten immers een perfecte oplossing om in de wedloop naar CO2-reductie aan de steeds strengere emissie-eisen te kunnen voldoen. Voor AXXOR reden om zich de laatste 10 tot 15 jaar in toenemende mate te focussen op de auto-industrie waar honingraat veelvuldig wordt toegepast in hoedenplanken en kofferbakken. Voor de auto-industrie biedt dit product legio voordelen, zegt Groud. “De milieuwinst is, los van de gewichtsreductie, sowieso al substantieel omdat honingraat uit hergebruikt papier bestaat. Bovendien is het een van de

‘Honingraat is een goedkoper, duurzamer, makkelijker te verkrijgen en lichter alternatief dan hout’ goedkoopste basismaterialen. Een ander groot pluspunt is dat de hexagonale vormgeving ervoor zorgt dat de druk over zes kanten wordt

‘De hexagonale vormgeving van honingraat levert een enorme sterkte op’

verdeeld, hetgeen weer een enorme sterkte oplevert.”

redenen om onlangs deel te nemen aan een van

stelt zijn hoog. Axxor is daarom hard op weg

de Tech-Days van afdeling Autovak van RAI

de kwalificatie ISO TS te verwerven, een spe-

Papieren autodaken

Vereniging bij Volvo Göteborg. Tijdens deze

cifieke norm die geldt binnen de automotive

Dit heeft er vervolgens weer toe geleid dat

‘eendagsexpo’ presenteerden vooraanstaande

branche. Daarnaast vereist het grote aantal

dankzij opeenvolgende innovaties nu eveneens

innovatieve toeleveranciers uit de automotive

variaties aan automodellen een uiterst flexibel

de eerste honingraat producten voor buiten-

maakindustrie zich aan het topmanagement

productieproces. Per automodel is een hoeden-

delen beschikbaar komen, bijvoorbeeld voor

van Volvo. Voor Axxor een uitstekend podium

plank immers anders en gelden er dus andere

autodaken. Probleem daarbij is wel, vervolgt

om onze expertise en productportfolio te

specificaties ten aanzien van papiergewicht,

Groud, de (lucht) vochtigheid. “Onze R&D

promoten. Binnenkort staan vergelijkbare

productgrootte etc.”

afdeling is volop bezig om dit in nauwe samen-

bezoeken bij Volvo, Nissan/Renault en

Duurzaam en innovatief ondernemerschap

werking met de klanten – de toeleveranciers

Mercedes op het programma.”

beperkt zich in de bedrijfsvoering van Axxor

van de OEM’s - op te lossen.” Zij benadrukt dat

overigens niet alleen tot het product. “Enthou-

er daarnaast eveneens, indien nodig, recht-

Springplank naar Azië

siaste en betrokken medewerkers maken daar

streeks contact kan zijn met de autofabrikanten

Het speelveld van Axxor beperkt zich al lang

integraal deel van uit”, besluit Groud. “En

zelf op het gebied van engineering en design.

niet meer uitsluitend tot Europa en de V.S.

uiteraard doen we er alles aan om ons marktlei-

“Wij hechten veel waarde aan een intensieve

Sinds kort vindt vanuit Zwolle export naar

derschap als specialist in honingraat te verster-

samenwerking met de klant op de werkvloer

Thailand plaats om zo de Aziatische automarkt

ken door in de toekomst duurzaam succesvol te

om zo te komen tot een op maat gesneden

uit te rusten met Nederlands honingraat.

blijven innoveren. Om dat te bewerkstelligen

eindproduct in combinatie met een minimale

Vanzelfsprekend is dit allemaal niet, laat Groud

investeert Axxor jaarlijks 4 procent van de

afvalstroom. Dit was voor Axxor een van de

weten. “Want de eisen die de auto-industrie

omzet in R&D.”


GO! 12

B-style/Flex-i-Trans: specialist in innovatief en duurzaam ondernemerschap

‘MET ONZE WATERSTOFBUS LIEPEN WE EIGENLIJK TE VER VOOR DE TROEPEN UIT’

Hanko Rosenbrand: ‘Verschillende OV-bedrijven tonen belangstelling voor onze E-bussen’


13

Onder de paraplu van Serving Mobility presenteert het innovatieve familiebedrijf B-style & Flex-i-Trans zich met onderscheidende mobiliteitsoplossingen. Zo was Flex-i-Trans een van de eerste bedrijven die een multifunctionele elektrische stadsbus op waterstof ombouwde. De laatste ontwikkeling betreft een volledig elektrische bestelbus op basis van een Mercedes-Benz Sprinter. “Onze focus ligt voortdurend op het verlagen van de milieulasten en de gebruikskosten van voertuigen”, zegt Hanko Rosenbrand, manager Flex-i-Trans. B-style werd ruim vijftig jaar

Toen in 2009 zijn zoon Bart

het gepatenteerde FiT System

denken aan modificaties die

geleden opgericht door Ad

Smulders hem opvolgde kwam

Pro, een complete inrichting voor

kunnen oplopen van 15.000 tot

Smulders. Die vanuit de racerij

de bedrijfsvoering in een stroom-

minibussen dat zich kenmerkt

50.000 euro. Zeker als het om

veel ervaring had opgedaan met

versnelling. In 2013 werd Flex-i-

door een zeer gebruiksvriendelijk

een lagevloerbus gaat. Vaak

achteras- en hydraulische con-

Trans overgenomen, dat gespe-

rolstoelvastzetsysteem dat opti-

treden wij op als verlengstuk van

structies. Smulders ontwikkelde

cialiseerd is in het ontwikkelen,

maal veilig en comfortabel ver-

autoproducenten. Als zogeheten

als eerste het knielsysteem voor

testen en modificeren van voer-

voer moet bieden aan reizigers,

tweede fase fabrikant mag Flex-i-

bussen dat een enorm succes

tuigen. Tot de expertise behoort

ongeacht hun eventuele fysieke

Trans bijvoorbeeld ingrijpende

werd voor mensen met een licha-

het ombouwen van voertuigen

beperking.

voertuigaanpassingen uitvoeren

melijke beperking. B-style levert

tot lagevloerbussen, buurt- en

ombouwkits in grote volumes

minibussen, lijn- en rolstoel-

Van partner

doen wij onder andere als ‘van

aan ombouwbedrijven zowel in

taxi’s, bussen voor openbaar

Rosenbrand schat het jaarlijks

partner’ van Mercedes-Benz.

als buiten Europa. De kits gaan

vervoer, VIP- en speciaal vervoer,

aantal rolstoelaanpassingen op

Mercedes heeft het van partner

volgens Rosenbrand de hele

etc. Een bijzonder onderdeel van

circa 200. “Dat is echt onze core

certificaat zelfs verlengd tot 2019.

wereld over.

het verkoopprogramma betreft

business. Je moet dan al gauw

Daarnaast werkt Flex-i-Trans

met behoud van de garantie. Dat

Als tweede fase fabrikant mag Flex-i-Trans ingrijpende voertuigaanpassingen uitvoeren met behoud van garantie.


GO! 14 nauw samen met Renault, VW,

moment overleg plaats met ver-

zo maar gebeuren dat in tenders

niet goed is aangesloten. Ook

Fiat en Ford.”

schillende Nederlandse OV-

een bepaald percentage van de

meldt het systeem automatisch

bedrijven die interesse tonen

mobiliteit elektrisch, hybride of

aan de desbetreffende taxicentrale

Nul-emissie bussen

voor deze E-bussen. “Gemeenten

waterstofaangedreven dient te

wanneer onderhoud nodig is en

Als het gaat om het reduceren

en provincies spelen immers

zijn.”

waar het voertuig zich bevindt.”

van voertuigemissies heeft Flex-

steeds vaker in op de trend naar

i-Trans inmiddels een aardige

groene en schone mobiliteit. Met

reputatie opgebouwd. Al in 2011

als gevolg dat (lagere) overheden

‘Het verlagen van de total cost of ownership blijft een uitdaging’

Een ander aspect dat bij de inge-

Onderscheidend ondernemerschap

nieurs van Flex-i-Trans voort-

Verder wil B-style & Flex-i-Trans

gewichtsreductie. Zeker bij rol-

vooroplopen met onderschei-

stoelvervoer is dat belangrijk

dend ondernemerschap. “Ten

omdat hiervoor aangepaste

behoeve van rolstoelvervoer bie-

gewichtseisen gelden die van

den wij een geïntegreerd systeem

invloed zijn op het maximaal

aan dat elektrisch wordt onder-

bruto voertuiggewicht (GVW).

durend op het netvlies staat, is

steund en dat zorgt voor maxiheid. Iedereen kan het bedienen

Gewichts- en brandstofbesparing

maal gebruiksgemak en veiligwerd een Mercedes-Benz Sprin-

in aanbestedingen meer en

en het systeem geeft zelf direct

Eén rolstoelpassagier staat vol-

ter als basis gebruikt voor de

specifiekere eisen stellen aan

een signaal aan de chauffeur af

gens de wet gelijk aan 160 kilo.

ombouw tot een multifunctio-

milieuvriendelijk rijden. Het kan

indien een rolstoel (passagier)

Rosenbrand: “Het spreekt voor

neel inzetbare waterstofbus. Dit

zich dat dit gevolgen heeft voor

vooruitstrevende project leverde

de materiaalkeuzes teneinde bin-

de onderneming veel publiciteit

nen de wettelijk vastgestelde

op en bovendien een innovatie-

gewichtsklassen te kunnen blij-

prijs tijdens Busworld in Kort-

ven. Flex-i-Trans heeft hier

rijk, maar stierf uiteindelijk een

recentelijk op ingespeeld met de

stille dood. Rosenbrand: “Eigen-

lancering van nieuwe stoelen die

lijk liepen we hiermee te ver voor

per stuk 12 kilo lichter zijn dan de

de troepen uit. De markt was er

vorige generatie. Dat levert bij

gewoon nog niet rijp voor. Maar

gemiddeld 8 zitplaatsen al met-

de expertise en know-how die dit

een een gewichtsreductie van 96

project opleverde hebben vervol-

kilo en dus een flinke brandstof-

gens wel geleid tot de ontwikke-

besparing op.”

ling van onze E-bus, een volledig

En last but not least tracht Flex-i-

elektrische bus gebaseerd op een

Trans klanten te ondersteunen bij

Sprinter. Deze bus biedt ruimte

het zo laag mogelijk houden van

aan acht personen en heeft een

de gebruikskosten van hun voer-

actieradius van 150 kilometer.

tuigen. Want, zegt Rosenbrand,

Inmiddels zijn twee exemplaren

een bus aanschaffen is een, maar

verkocht aan Duitse afnemers.

deze betaalbaar op de weg hou-

Op moment werkt Flex-i-Trans

den is een heel ander verhaal.

hard aan een Middle Low Floor

“Op verzoek van de klant rekent

(MLF) bus die een reikwijdte

Flex-i-Trans daarom uit wat de

moet krijgen van 250 kilometer

total cost of ownership van een

en tot 19 personen kan vervoeren.

voertuig is en adviseert hen op

Dat is best uniek.”

welke manier die kosten verder

Volgens Rosenbrand vindt op dit

omlaag kunnen.”

Gewichts- en brandstofbesparing spelen in de bedrijfsvoering van Flex-i-Trans een belangrijke rol.


15

Maurits Groen, koploper milieuvriendelijk ondernemen

‘DUURZAAMHEID IS EIGENLIJK EEN VERSCHRIKKELIJKE TERM’ Maurits Groen – nomen est omen – staat bekend als bevlogen groene ondernemer. In 1982 richtte hij zijn eigen adviesbureau Maurits Groen Milieu & Communicatie (MGMC) op om bedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties te ondersteunen in hun milieuambities. Duurzaamheid vindt hij eigenlijk een afschuwelijke term die verboden zou moeten worden. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) vindt hij zo vanzelfsprekend dat het bijna een pleonasme is. Hij is een groot pleitbezorger van de circulaire economie, want ‘hoe meer afval er is hoe dommer we met zijn allen bezig zijn.’ Zijn op zonne-energie werkende WakaWaka-lamp leverde hem de nummer 1 positie op van de Dagblad Trouw Duurzame 100. Maurits Groen ergert zich aan het feit dat het woord duurzaamheid tegenwoordig te pas en te onpas wordt gebruikt. Ieder zichzelf respecterende ondernemer biedt zo langzamerhand, als handig marketinginstrument, producten onder de noemer ‘groen of duurzaam’ aan, hetgeen leidt tot een devaluatie van het begrip. En dat terwijl Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in zijn ogen niets bijzonders is. “Het is de taak van iedere onderneming om te kijken welk effect beslissingen hebben op volgende generaties. Helaas is dat in het verleden maar al te vaak niet gebeurd.”

Slochteren leeggepompt Als voorbeeld noemt hij de gasbel in Slochteren die sinds 1959 in een noodtempo bijna is leeggepompt, met als gevolg dat generaties na ons er niets meer aan hebben. Het ergst daarbij vindt Groen dat het gas domweg in de fik is

Maurits Groen: ‘De WakaWaka lamp heeft slechts één dag Afrikaanse zon nodig om 150 uur licht te leveren.’


GO! 16 gestoken. Door het methaan (CH4) te verbranden voor het verwarmen

zo’n 650.000 exemplaren van zijn verkocht. “Alleen al via het

van huishoudens, is een grondstof die als basis voor allerlei producten

International Rescue Comittee (IRC) hebben we circa 600.000

(kunststoffen tot en met auto’s) zou kunnen dienen, verloren gegaan.

Syrische vluchtelingen aan licht en stroom kunnen helpen.”

“In plaats daarvan is er CO2 van gemaakt, een broeikasgas die het kli-

Behalve een enorme belangstelling vanuit de ‘ontwikkelende’ landen

maat op hol brengt. Op die manier stelen we in feite van onze kinderen

(Afrika, Azië), is er ook veel interesse in Europa en de V.S., waarbij

en kleinkinderen en zadelen we hen met een probleem op.”

consumenten het product gebruiken als zaklamp, tijdens kamperen of

Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor de afbraak van olieplatforms

voor andere doeleinden.

en het ontmantelen van kerncentrales. “Alleen al het ontmantelen van de kerncentrale in Borssele gaat meer kosten dan de bouw. Dan heb ik

Preventie van afval

het nog niet over die 400 andere kerncentrales in de wereld die het-

Daarnaast ondersteunt en adviseert MGMC bedrijven, organisaties en

zelfde lot zijn beschoren. Dat gaat de samenleving als geheel al gauw

overheden bij het behalen of verbeteren van hun duurzaamheidsdoel-

een slordige 400 miljard euro kosten, waar niets tegenover staat.

stellingen. Zo was Groen eind jaren tachtig verantwoordelijk voor het

Bedrijven hebben in dit geval de lusten geconsumeerd en de maatschappij krijgt de lasten in de schoot geworpen. Er is dus een snelle transitie naar duurzame energie nodig.”

WakaWaka Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is, herhaalt Groen, rekening houden met zowel de consequenties van de eigen producten en bedrijfsvoering als met de samenleving als geheel. Als groene entrepreneur stak hij vier jaar geleden zelf de hand in eigen boezem. Samen met zijn compagnon Camille van Gestel, richtte hij

‘We stelen in feite van onze kinderen en kleinkinderen’ Off-Grid Solutions op, een bedrijf dat de WakaWaka lampen en opladers op zonneenergie op de markt bracht. WakaWaka,

‘Hoe meer afval er is, hoe dommer we bezig zijn.’

‘Elon Musk van Tesla gaat de boel straks ge

dat helder licht in Swahili betekent, is een lamp met een hoge ‘groene’ aaibaarheidsfactor die duidelijk voorziet in een maatschappelijke behoefte. Namelijk

schrijven van de nota Preventie Hergebruik Afvalstoffen voor het toen-

elektriciteit beschikbaar maken voor de allerarmsten ter wereld. Eén

malige milieuministerie VROM. Groen: “Die nota beschreef 29 priori-

dag Afrikaanse zon is, benadrukt Groen, voldoende voor 150 uur licht.

taire afvalstoffen waarvoor MGMC in kaart heeft gebracht hoeveel

Gebruikers kunnen er bovendien eenvoudig hun telefoon, camera of

werd gestort, verbrand of hergebruikt. Dit resulteerde uiteindelijk in

USB-radio op aansluiten om die op te laden. Ter illustratie van de suc-

een langjarig taakstellingsprogramma, een vergezicht richting 2010, op

cesformule laat Groen weten dat er de afgelopen drie jaar wereldwijd

basis waarvan de overheid een verbod invoerde op het storten van afval


17 en een afvalstoffenwetgeving introduceerde.” Sindsdien krijgt preven-

deze nota voor het grote publiek uit onder dezelfde titel ‘Milieu, kiezen

tie van afval gelukkig veel meer aandacht, stelt hij tevreden vast. “En

of verliezen.’ Dat boek werd na ‘Grenzen aan de groei’ van de Club van

dat is maar goed ook, want hoe meer afval er is, hoe dommer we bezig

Rome, de grootste bestseller op gebied van duurzaamheid.”

zijn. Kijk naar de natuur. Die kent geen afval, aangezien alles weer dient als grondstof voor een volgende fase. Dit betekent dat de samenleving

Van bezit naar prestatie

snel toe moet naar een circulaire economie waarbij een einde komt aan

Groen constateert, vooruitblikkend, dat de economie disruptief wordt

verspilling van grondstoffen.”

en bedrijven op zoek zijn naar nieuwe verdienmodellen. Alle business-

Milieu, kiezen of verliezen

‘Het ergste is dat die gasbel in Slochteren domweg in de fik is gestoken’

Een ander wapenfeit dat Nederland in een keer een internationale koploperspositie op milieugebied bezorgde en waarbij het consultancy bureau van Groen aan de wieg stond, betreft het door hem in 1989

modellen gaan volgens hem op de schop en ondernemingen die niet goed nadenken over de energievoorziening van de toekomst gaan failliet. “Kijk hoe het Kodak verging. Die verdween uit beeld, omdat ze in filmrolletjes bleven denken, terwijl de consument behoefte had aan (digitale) herinneringen. Xerox heeft daarentegen het businessmodel wel op tijd aangepast door geen kopieermachines maar georganiseerde data te gaan leveren. Daarmee perfect inspelend op de circulaire economie: van bezit naar prestatie. Philips deed min of meer hetzelfde en biedt de klant de mogelijkheid te betalen voor licht (lux) in plaats van lampen. Het leveren van verlichting dus als dienst.”

Nieuwe mobiliteitsdiensten Het zijn, betoogt hij, vooral nieuwkomers en ‘buitenstaanders’ die markten opschudden. Dat geldt eveneens voor de mobiliteitsbranche. “Neem Elon Musk van Tesla met zijn onconventionele aanpak. Die gaat de boel straks gewoon overnemen. Misschien moeten spelers in de sector die

woon overnemen.’

‘Misschien moeten aanbieders van transportmiddelen eens goed gaan nadenken over een bredere context.’

nu transportmiddelen aanbieden, eens goed gaan nadenken over een bredere context.” Dat zou bijvoorbeeld kunnen, vervolgt hij, door samen met

geschreven Nationaal Milieu Beleidsplan. Een plan waarin alle milieu-

andere vervoerders en ‘bezitters van locaties’ arrangementen af te spre-

nota’s – lucht, water, energie, afval, grond etc. – waren geïntegreerd.

ken. Oftewel, een compleet mobiliteitspakket dat ervoor zorgt dat men-

“Dat was uniek en zorgde voor veel internationale aandacht. Landen

sen zo efficiënt, comfortabel en goedkoop van A naar B komen.Want,

kwamen speciaal naar Nederland toe om te zien hoe wij dat voor elkaar

besluit Groen, “zodra een bedrijf de eigen corebusiness verbindt met de

hadden gekregen en waren benieuwd naar de impact op de economie.

beste kernactiviteiten van een andere speler, ontstaan mobiliteits-

In het kielzog hiervan kwam vrijwel tegelijkertijd een vertaling van

diensten die een grotere meerwaarde creëren dan de som der delen.”


GO! 18

RAI SOCIETY

More truck! Estepe in het Brabantse Heesch trad onlangs op als gastheer voor de gezamenlijke ledenbijeenkomst van afdeling Speciale Voertuigen en het Aftermarket Platform van afdeling Autovak van RAI Vereniging. Met groot enthousiasme ontvingen de eigenaren Jan Hurkmans en Dort-Jan van Boxtel de zestig deelnemers en namen hen mee in de ontwikkelingen die Estepe de afgelopen heeft doorgemaakt. Estepe evolueerde zich door de jaren heen van een bedrijf dat modificaties aan vrachtwagens rechtstreeks aan dealers en eindklanten verkocht tot een partner van alle truckmerken voor het leveren van tal van OEM-aanpassingen. Dat gebeurt onder het motto ‘More truck’. Met andere woorden: Estepe voegt iets toe aan de truck dat buiten de expertise van de truckmerken ligt, maar dat zij wel graag als OEM-fabrikanten aan de klanten wil leveren. Een goed voorbeeld is een Volvo met een gehalveerde cabine voor toepassing in de luchthavencatering. Na een intensief R&D-proces wordt deze nu in serieuze aantallen over heel Europa verkocht via de Volvo-verkoopkanalen. Maar dan wel ‘made in Heesch’. Bij de rondleiding bleek de

Afsluitend kregen de deelnemers van Rico Luman en Michiel Brem-

veelzijdigheid van het bedrijf: verlaagde cabines, extra assen, en dat allemaal

mers van ING lease alvast een sneak preview van het tweede deel van het

met een professionaliteit en enthousiasme die zeer aanstekelijk werkt.

ING truck- en trailerreport dat onlangs werd gepubliceerd.

Prijzenregen Fiets Innovatie Awards 2016 Voor de elfde keer organiseerde RAI Vereniging

Innovatie Award 2016’ werd bepaald na een spe-

ook pag. 20), de SRAM RED eTAP van SRAM

de verkiezing voor de Fiets Innovatie Awards. In

ciale pitch waarbij de genomineerden drie minu-

Europe en de CDS-Eco van Widek.

totaal werden 27 fietsinnovaties van uiteen-

ten de tijd kregen om hun inzending te presente-

De jury prees de connectiviteit van de Sparta

lopende aard aangeboden. Juryvoorzitter Kees

ren. De jury, bestaande uit Bas Pruyser, Wim

M8i die de eigenaar online met zijn fiets verbindt

Pereboom concludeerde dat zowel de kwaliteit

Kok en Annemarie Visser selecteerde uitein-

en ziet voor deze innovatie veel toekomstige

als de variëteit van de producten hoog was. Wie

delijk drie winnaars: de Sparta M8i met AXA con-

toepassingen.

uiteindelijk aanspraak kon maken op de titel ‘Fiets

nect module van Sparta en AXA Stenman (zie

Ook voor de eTAP, die moderne elektronica toevoegt aan het schakelwerk op de fiets, had de jury veel waardering. De eTAP werkt volledig draadloos

en

voorkomt

dankzij

schakelflippers

verwarring bij het op- en terugschakelen. De jury noemde de CDS-Eco een ‘emancipatie voor de gewone fiets’. ‘Het is Continental en Widek gelukt een riemaandrijving voor fietsen te ontwikkelen die stil, schoon en onderhoudsarm is en slechts een beperkte meerprijs ten opzichte van traditionele tandwielen en ketting kent.’ Op de foto de winnaars van de Fiets Innovatie Awards, de Fiets van het Jaar, E-bike van het Jaar en Speed E-bike van het Jaar 2016.


19

Hollandse bitterballen op Bauma Met een collectieve Holland stand waren de

Bauma geldt als dé toonaangevende internatio-

absoluut geen sprake. Er was veel aanloop naar

leden van afdeling Speciale Voertuigen goed ver-

nale vakbeurs voor bouw- en mijnbouwmachi-

onze collectieve stand. Het publiek herkende

tegenwoordigd op de Bauma beurs, die van 11

nes, bouwvoertuigen, bouwtechniek, componen-

onmiddellijk de vele technisch noviteiten en

ten en hijs- en hefwerktuigen. Met ruim 575.000

toonde veel interesse.”

m2 tentoonstellingsruimte behoort deze beurs

Een bijzonder moment noemt Tekstra de leuke

tot de grootste ter wereld.

opsteker die Nooteboom Trailers op Bauma ten

“De vraag was wel even of wij tussen de stands

deel viel. De European Association of Abnormal Road Transport and Mobile Cranes (ESTA), die jaarlijks de belangrijke prijzen in de wereld van uitzonderlijk vervoer uitreikt, koos uit de vele nominaties de MANOOVR semi-dieplader van

tot en met 17 april in München plaats vond. Ook

Koninklijke Nooteboom Trailers tot winnaar.

het beproefde recept van de Holland borrel tijdens eerdere collectieve beursdeelnames, inclusief de onvermijdelijke bitterballen, ontbrak niet en lijkt steeds meer in de smaak te vallen.

van al die giganten uit de bouwwereld en het

Op de speciale ‘Made in Holland’ buitenstand van

overige geweld wel voldoende zouden opval-

ruim 400 m2 gaven de Nederlandse deelnemers

len”, zegt Remco Tekstra, secretaris afdeling

– Pacton Trailers, NRF, Estepe, Imbema Rhiwa en

Speciale Voertuigen. “Dat bleek uiteindelijk erg

Eduards Trailer Factory - acte de présence. De

mee te vallen. Van een ‘Calimero’ effect was

Green Deal Elektrisch Vervoer Medio april tekende minister Henk Kamp van Economische Zaken in het

een consumentenmarkt, ruimte creëren voor EV-koplopers en het interna-

bijzijn van alle partijen die dit initiatief ondersteunen de Green Deal Elek-

tionale verdienpotentieel verzilveren, innovatieve EV-projecten ondersteu-

trisch Vervoer 2016 – 2020. Namens RAI Vereniging zette directeur Olaf

nen en het realiseren van een stevig draagvlak voor EV’s via het voeren van

de Bruijn (op de foto midden) zijn handtekening. De Green Deal stelt zich

een charme-offensief.

ten doel elektrisch rijden in Nederland verder te versnellen. Ook de activiteiten van het Formule E-Team (FET), een publiek-private samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid dat ervoor moet zorgen dat elektrisch rijden in Nederland zich verder ontwikkelt en aansluit bij ontwikkelingen in het buitenland en bij kansen voor groene groei, zijn in de Green Deal vastgelegd. Middels de Green Deal willen de ondertekenaars zich inspannen om te komen tot het verbeteren en verruimen van de laadinfrastructuur voor EV’s. Andere zaken die op de agenda staan zijn onder andere: het verbeteren van de opslagcapaciteit van elektrische voertuigen in relatie tot de variabele inzet van duurzame energie en netstabiliteit, het ontwikkelen van


GO! 20

eco-trends

Permanent online op de fiets Bezitters van een dure e-bike

weer op te sporen. Naast deze

moeten er natuurlijk niet aan

opsporingsfunctie ontvangt de

denken dat een dief er met hun

bezitter ook automatisch een

kostbare aanwinst vandoor gaat.

melding met het advies de accu

De nieuwe Sparta e-bike M8i

bij te laden als die bijna leeg is of

maakt een einde aan die zorg.

om een onderhoudsafspraak in te

Deze fiets is namelijk permanent

plannen.

met internet verbonden dankzij

Voor de jury van de Fiets

de toepassing van een door AXA

Innovatie Award 2016 voldoende

Stenman ontwikkelde connect

pluspunten om Sparta met dit

Sparta M8i met AXA connect module

module. Die zorgt ervoor dat de

systeem van AXA Stenman tot

eigenaar automatisch een bericht

wordt verplaatst. En mocht de

via de track & trace functie van

een van de drie prijswinnaar uit

krijgt zodra de M8i onverwachts

fiets zijn verdwenen dan is deze

AXA bike security eenvoudig

te roepen.

Spiegelloze truck De technologische race om de eerste volledige spiegelloze truck krijgt een nieuwe dimensie met de naderende introductie van MirrorEye door het Nederlandse bedrijf Orlaco. Dit intelligente camerasysteem moet in 2017 op de markt komen en vervangt niet alleen de zijspiegel, maar verbetert die ook. MirrorEye bestaat uit twee High Definition (HD)-camera’s aan de zijkant van de truckca-

schuwt MirrorEye de chauffeur wanneer die

bine. De chauffeur ziet de

van baan wil wisselen, terwijl er zich een

camerabeelden op een

andere weggebruiker naast de truck bevindt.

splitscreen HD-monitor

“Ons doel was niet om de spiegel te vervan-

in de raamstijl van de

gen’’, verduidelijkt Orlaco CEO Henrie van

cabine en heeft zo optimaal zicht op weggebrui-

Beusekom. “Wij willen de verkeersveiligheid verbeteren. Met MirrorEye zetten we een

MirrorEye van Orlaco

kers naast en schuin ach-

nieuwe, grote stap door alle technologische

ter de truck.

Chauffeurs hebben hierdoor ook ’s nachts

mogelijkheden te benutten om chauffeurs

Vergeleken met andere spelers in de auto-

beter zicht op het verkeer rond hun truck. De

extra zicht te geven op de momenten dat dit

motive industrie die in de race zijn om als eer-

zichtoplossing is bovendien voorzien van een

het hardst nodig is. ’s Nachts, bij slecht weer

ste een spiegelloze truck op de weg te krijgen,

panning-functie. De camera’s bewegen auto-

en tijdens bijzondere manoeuvres. Het is onze

heeft Orlaco een paar verrassende extra troe-

matisch mee tijdens het afslaan of achteruitrij-

overtuiging dat hierdoor het aantal ernstige

ven in huis. MirrorEye onderscheidt zich door-

den, waardoor chauffeurs beter zicht hebben

ongevallen waarbij trucks betrokken zijn, gaat

dat de camera’s beschikken over night vision.

tijdens deze manoeuvres. Bovendien waar-

dalen.’’


21

Eerste Duitse test met emissieloze vloot Fuso Canters Medio april startte de eerste Duitse met een volledig emissieloze vloot van elektrische trucks. Om dit te realiseren werkt FUSO, een merk van Daimler Trucks, nauw samen met de gemeente Stuttgart en de logistieke dienstverlener Hermes.

is om dit te realiseren al overgestapt op volledig elektrische leveringen in het centrum van Londen. FUSO deed in 2015 al ervaring op met een achttal volledig elektrische Canters in Portugal. De resultaten van deze proef die een jaar duurde, lieten zien dat de voertuigen de test met leveringen over korte afstanden goed door-

Het gaat hierbij om een praktijk-

stond. De actieradius van meer

test van een jaar met vijf FUSO

dan honderd kilometer met de Canter E-Cell bleek hoger dan de

Canter E-cells vrachtwagens. Twee voertuigen met hydrauli-

gemiddelde afstand die veel

Fuso Canter E-Cell

vrachtwagens in het lichte distri-

sche laadbakken ten behoeve van de wegenbouw en landschapsar-

Verder neemt Hermes deel aan de

stand verleend. Bijvoorbeeld bij

butietransport dagelijks afleggen.

chitectuur en twee Canter E-

test met een Canter E-Cell voor

het testen van de Vito E-Cell op

De proef in Portugal zorgde vol-

Cells die als bakwagen worden

het transport van pakketpost in

pakketbezorgroutes in Berlijn en

gens Mercedes- Benz voor een

ingezet voor gemeentelijke meu-

stedelijke gebieden. Als belang-

Hamburg. Hermes heeft zich als

besparing van circa 1.000 euro

beltransporten en het vervoer

rijke testpartner van Mercedes-

doel gesteld de CO2-uitstoot van

per 10.000 kilometer vergeleken

van vuilnisbakken in Stuttgart.

Benz, heeft Hermes vaker bij-

haar vloot in 2020 te halveren en

met een dieseltruck.

Brandstofbesparende Volvo I-Shift kruipversnelling Volvo Trucks presenteerde tijdens de afgelopen Technische Contact Dagen (TKD) in Almere als primeur een Volvo FMX 8x6 truck die was voorzien van de nieuwe I-Shift met kruipversnellingen.

vanuit stilstand”, zegt Wijnand van den Brink, manager Product bij Volvo Trucks Nederland. “Gecombineerd met een geschikte achterasoverbrenging die het toerenbereik optimaliseert bij hoge snelheden, resulteert dit in een lager brandstofverbruik op de snelweg. Dit is een aanzienlijk voordeel voor transportbedrijven die dit soort werkzaam-

Dit maakt het mogelijk om uiterst langzaam achteruit te rijden, het-

heden uitvoeren.”

geen een belangrijk voordeel is bij achteruitrijmanoeuvres die een enorme precisie vereisen, zoals in de bouw en bij onderhoudswerkzaamheden. Kruipversnellingen bieden volgens Volvo Trucks aanzienlijk meer flexibiliteit en de mogelijkheid tot zuiniger rijden. Ook voor vervoersbedrijven die zware transporten uitvoeren op slechte ondergrond, maar eveneens regelmatig op de snelweg rijden. “I-Shift met kruipversnellingen stelt de chauffeur in staat om in extreme situaties te starten

Volvo FMX met I-Shift kruipversnellingen


GO! 22

RAI vintage

Mobiliteit in de muziek Met de opkomst van nieuwe technische mogelijkheden verschenen de moderne vervoermiddelen natuurlijk ook in de populaire muziekcultuur. Wie kent bijvoorbeeld niet ‘De olieman heeft een Fordje opgedaan’, bezongen door Louis Davids. Er zijn in de geschiedenis legio van dit soort voorbeelden te vinden. De hier afgebeelde bladmuziek, die ook werd afgedrukt in het jubileumboek ‘Voertuigen van de Verbeelding van RAI Vereniging uit 1993, is afkomstig uit de archieven van het Nederlands Theater Instituut uit Amsterdam.


uitgesproken

23

In deze rubriek laten we personen aan het woord die betrokken zijn bij of werkzaam in de mobiliteitswereld. Dit keer André van Leeuwen, directeur van KAVO B.V. in Apeldoorn, leverancier van Japanse en Koreaanse auto-onderdelen. Wat is uw favoriete vervoermiddel? Ik rijd zakelijk ongeveer 60.000 kilometer per jaar. Mijn Audi Q7 diesel is voor mij op dit moment de perfecte reisauto. Wat vindt u van het mobiliteitsbeleid in Nederland? Ik zou het autogebruik minder zwaar belasten en fiscale ondersteuning achterwege laten. Als de belastingwetgeving in Nederland ooit eens geharmoniseerd zou worden met de rest van Europa, dan is gekunstelde subsidie op elektrische auto’s wat mij betreft sowieso niet meer nodig. Laat elektrisch rijden zichzelf eerst maar eens bewijzen. Wat zou u als eerste veranderen als u het voor het zeggen had? Stoppen met het extra zwaar fiscaal belasten van mobiliteit en subsidies afschaffen. Het mobiliteitsbeleid is naar mijn mening te veel gericht op elektrisch en te weinig op andere ontwikkelingen, zoals waterstof. De meeste mensen rijden elektrisch

André van Leeuwen ‘Stop met het extra zwaar belasten van mobiliteit en schaf subsidies af ’

drukke agenda is het openbaar vervoer gewoon geen alternatief.

omdat het fiscaal aantrekkelijk is maar niet omdat het goed is voor het milieu. Eigenbelang

Te lange reistijden, onvoldoende goede verbindingen, vertragingen, te veel gedoe.

prevaleert onder het mom van een idealistisch motief. Met welke politicus zou u wel eens van gedachten willen wisselen? Vindt u dat het kabinet voldoende aandacht schenkt aan vervoer-

Met één van de heren van de oppositie van SP en/of CDA. Vanaf de

salternatieven, zoals de bus, de fiets of gemotoriseerde tweewielers?

zijlijn van alles roepen is natuurlijk leuk, maar ze moeten ook hun ver-

Onvoldoende. De overheid roept van wel, maar doet het niet. Bij het

antwoordelijkheid durven nemen. Mijn devies luidt: laat het bedrijven

OV staan (regionale) aanbestedingen centraal. Het gaat allemaal om de

van partijpolitiek eens achterwege en kom eens met realistische oplos-

laagste prijs en kostenreductie en dat staat de effectiviteit in de weg.

singen.

Zou u zelf bereid zijn tenminste 1 keer per week de auto voor het

Hoe ziet het Nederlandse verkeersbeeld er over tien jaar uit?

werk te laten staan?

Tegen die tijd rijdt het wagenpark deels autonoom, zowel elektrisch als

Ik zou natuurlijk een politiek correct antwoord kunnen geven. Maar

op waterstof. De auto is dan echt een gebruiksvoorwerp om van A naar

nee, de auto een dag laten staan, is voor mij geen optie. Met mijn

B te komen en geen bezit meer.


GO! MARKTANALYsE

Maatschappelijk belang mobiliteit 74 miljard euro Het maatschappelijk

Verdeling totale kosten Nederlanders aan mobiliteit

belang van mobiliteit voor de Nederlandse burgers bedroeg in 2014 minimaal 74 miljard euro, zo blijkt

Totaal 74,1 miljard

uit het Mobiliteitsbeeld

w.v.

2015 van het Kennisinsti-

Tijdkosten

40%

tuut voor Mobiliteitsbe-

Brandstofverbruik (incl. accijns)

15%

leid (KiM). Dit bedrag is

Onderhoud, reparatie

14%

gebaseerd op de uitgaven

Aankoop voertuigen

12%

aan vervoer (44 miljard

Motorrijtuigenbelasting

6%

Autoverzekeringen

5%

Overige (OV,vliegreizen etc)

8%

euro, ofwel zo’n 15 procent van de totale con-

Bron: CBS/KiM

sumptieve bestedingen door huishoudens) en de in geld uitgedrukte tijd die mensen onderweg zijn (30 miljard euro). Voor Nederlandse bedrijven bedroeg het maatschappelijk belang van mobiliteit tenminste 57 miljard euro, waarvan 28,3 miljard betrekking heeft op de inkoop van transportdiensten, ongeveer 25,2 miljard voor rekening komt van additionele kosten (eigen vrachtvervoer, zakelijk bestelverkeer en de

Verloren levensjaren grootste kostenpost verkeersonveiligheid De kosten van verkeersonveiligheid bedroegen in 2014 tussen de 12,2

auto van de zaak) en

en 14,4 miljard euro, zo heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

circa 3,7 miljard is toe

(KiM) berekend. Dit komt neer op ongeveer 2 procent van het Bruto

te schrijven aan tijd-

Binnenlands Product (BBP). De maatschappelijke schade die voortvloeit

kosten van het zakelijk

uit het aantal verkeers-

verkeer.

doden en -gewonden dat

materiële en deels

Maatschappelijke kosten verkeersonveiligheid (in %)

immateriële (verloren

Immateriële kosten

46%

gezonde levensjaren).

Schade aan voertuigen

30%

De immateriële schade

Afhandelingskosten hulpdiensten 11%

vormt met een aandeel

Productieverlies

9%

van 46 procent volgens

Medische kosten

3%

het KiM de grootste

Filekosten door ongevallen

2%

jaarlijks valt, is onder te verdelen in deels

kostenpost, gevolgd door (materiële) schade aan voertuigen (30%). Een aanzienlijk kleiner deel van de schade heeft betrekking op productieverlies (als gevolg van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid etc.) en de afhandelingskosten van politie, justitie, brandweer en verzekeringsmaatschappijen. Medische kosten van files, ten gevolge van verkeersongevallen, leveren relatief lage kosten op, aldus het KiM.

Bron: KiM

24


25

Een op de drie fietsen is een e-bike De meeste fietsen die in Nederland worden verkocht zijn nog steeds de stadsfietsen (42%). Toch heeft dit segment het afgelopen jaar 9 procent marktaandeel moeten inleveren. Dit kwam vooral ten goede aan de razend populaire e-bike. Een op de drie in ons land verkochte fietsen is inmiddels voorzien van elektrische trapondersteuning. Met dit aandeel behoort Nederland niet alleen Europees gezien tot de koplopers, ook als het gaat om het fietsgebruik in het algemeen is en blijft een uitzonderingspositie innemen. Nederlanders leggen gezamenlijk 15 miljard fietskilometers per jaar af. Dat komt

2015

2014

2013

42%

51%

50%

5%

7%

8%

Kinder- of jeugdfiets

14%

12%

13%

niet te onderschatte economische waarde.

E-bike

28%

21%

19%

Het recreatief fietsen, waaraan jaarlijks 450 miljoen euro

Overig (w.o. race-, MTB-

11%

9%

10%

wordt besteed, is booming. Zo maken Nederlanders per jaar bijna 200 miljoen fietsdag-

Gewone toer- of stadsfiets Hybride fiets

neer op gemiddeld 1.000 kilometer per inwoner. Dit fietsgebruik heeft een

tochten en boeken zo’n 1,5 miljoen Nederlanders een fietsvakantie. Dat is 12 procent van

en vouwfietsen)

de bevolking.

Meer mannen en ouderen overlijden in het verkeer Het aantal verkeersslachtoffers laat voor het eerst weer

aantal vrouwelijke autobestuurders dat verongelukte

een stijgende lijn zien.Vorig jaar kwamen 621 personen om

daalde van 44 naar 31. Dat heeft ook te maken met het

in het verkeer (+9%).Vooral onder mannelijke automobilis-

feit dat mannen meer kilometers achter het stuur afleggen

ten en oudere mannen op een scootmobiel vielen meer

dan vrouwen, namelijk gemiddeld per dag bijna 21 kilo-

slachtoffers, meldt het CBS. De meeste verkeersdoden

meter. Bij vrouwen is dat gemiddeld 10,5 kilometer. Ook

Ontwikkeling aantal verkeersdoden in Nederland

waren bestuurders of passagiers van personenauto’s (224),

onder 80-plussers steeg het aantal verkeersdoden de

2015

621

gevolgd door fietsers (185). Er kwamen 57 voetgangers om

laatste vijf jaar met bijna 27 procent tot 119 slachtoffers.

2014

570

door een verkeersongeluk. Het afgelopen jaar overleden

Het aantal twintigers, dertigers en veertigers dat in het

2013

570

verkeer omkwam laat sinds 2010 een daling zien.

2012

650

als brom/snorfietsers (42) en motorrijders (47).

2011

661

De toename in 2015 betreft volgens het CBS

2010

640

vooral mannelijke autobestuurders. Dat aantal nam

2009

720

tot van 104 in 2014 naar 146 in 2015, terwijl het

2008

750

2007

791

2006

811

ongeveer evenveel bestuurders van een scootmobiel (41)

Verkeersdoden per vervoersmiddel Auto

224

Fiets

185

Voetganger

57

Motor

47

Brom/snorfiets

42

Scootmobiel

41

Bron: CBS

Bron: RAI Vereniging, BOVAG, CBS, Gfk

Marktaandeel nieuwe fietsen naar categorie


GO! 26

DE Stelling ‘2018 is het omslagjaar, omdat dan vijf autofabrikanten met elektrische auto’s op de markt komen die op één opgeladen batterij minstens 300 kilometer kunnen rijden: Tesla, Opel, Renault, Nissan en Audi’

Maarten Steinbuch, hoogleraar Automotive Technology TU Eindhoven Maar het kabinet moet die transitie wél mogelijk maken. Dat kan door tijdelijk de btw op de aankoop af te schaffen, liefst ook bij tweedehandsauto’s.

Henrie van Beusekom, directeur Orlaco We verwachten dat volgend jaar de eerste vrachtwagens zonder zijspiegels de weg opgaan. Vijf, zes truckfabrikanten zijn het systeem nu

Bron: NRC Next

aan het testen. Een team van minstens tien ontwikkelaars werkt sinds drie jaar aan MirrorEye. Het is absoluut een technisch hoogstandje. We zijn de wereld aan het veranderen. Bron: BN/De Stem

Quinten Oostvogel, teammanager

Han Hendriks, vice president auto-interieurbouwer Yanfeng

TU Ecomotive

In Europa gaat men vooral voor verborgen luxe. In China zie

Het eerste jaar deden we mee aan de Eco-

je dat de vraag naar leer, chroom en hout in het interieur juist

marathon met Penny. Die auto vestigde met-

erg groot is. Ook culturele verschillen spelen een rol. De

een een record met een verbruik van 1 op

eigenaar van een auto zit in China vaker op de achterbank.

534. Inmiddels zijn we overgeschakeld naar

Dit betekent dat de functionaliteit achter in de auto over het

de Urban Concept klasse. Daarbij gaat het er

algemeen groter is.

vooral om dat het concept bruikbaar moet zijn. Het moet een échte stadsauto zijn.

Bron: Financieel Dagblad

Bron: Eindhovens Dagblad Johann Jungwirth, Chief Digital Officer, Volkswagen AG Peter Achten, onderzoeker van een studie in Atmospheric Environment.

Binnen vijf jaar maken wij auto’s die

De positieve effecten van de elektrische auto op de luchtkwaliteit worden

zich zelfrijdend in het stadsverkeer

overschat. Een van de redenen is dat e-cars gemiddeld een kwart zwaar-

begeven. Mocht het door welke tegen-

der zijn dan vergelijkbare voertuigen met een verbrandingsmotor. Hier-

slagen niet in vijf jaar lukken, dan zal

door slijten banden en de weg sneller, wat leidt tot extra fijnstof. Voor

het hooguit zeven jaar zijn. Een

brandstofmotoren geldt dat de fijnstofuitstoot de afgelopen jaren juist

gemeentebestuur dat nu nog wil inves-

sterk is gedaald, dankzij nieuwe emissie-eisen. Uiteindelijk wordt deze

teren in grote projecten voor het open-

component verwaarloosbaar.

baar vervoer, zou ik adviseren: stop daarmee.

Bron: Nederlands Dagblad Bron: Leeuwarder Courant


27

GO!factor

RON NIEUWENHUIZEN Ron Nieuwenhuizen, eigenaar van deze fraaie Primrose Yellow MG-B uit 1970, vond de bejaarde Brit in 1998 bij een autobekleder in Bloemendaal. Daar stond de wagen onder een autohoes. “Nieuwsgierig naar wat er onder de hoes verborgen zat, tilde ik een hoekje op en daar werd een deel van het chroomwerk en een spaakwiel zichtbaar. Het bleek een geïmporteerde “B” te zijn, volledig in originele staat, dus ongerestaureerd. Hij “wilde er wel van af” zei hij, weinig tijd en zo! Snel de hoes eraf getrokken en daar stond zij: nog prachtig in de lak, nieuwe binnenbekleding met ook in de kofferruimte prachtig diepzwart hoogpolig tapijt en, van het zelfde materiaal, een keurige hoes om het reserve wiel. De auto had geen zichtbare roest, noch aan het lakwerk, noch aan de onderzijde. Alles zag er keurig getectyleerd uit. Geen wrak dus. We kwamen snel tot een acceptabele prijs en ik ben er vervolgens, trots als een pauw, mee naar huis gereden. Ik heb de auto nog wel even laten inspecteren door een vriend met een garagebedrijf. Conclusie: niets op aan te merken, geen roest, technisch prima in orde, motor OK, rijden maar. Behalve normale beurten heeft de MG-B tot nu toe nog niet veel extra onderhoud nodig gehad. Wel heb ik een stainless steel uitlaat laten monteren, een nieuwe kruiskoppeling in de stuurstang, bladveren “geschud”, stoelen met leer bekleed en recentelijk nieuwe Armstrong schokbrekers aan de voorzijde aangebracht. Wat mij betreft ben ik klaar voor de volgende RAI Klassieker Rit.”


28

willem lageweg

Duurzaam gedrag begint bij mobiliteit Mobiliteit is ontzettend belangrijk voor een duurzamere wereld. En andersom. Voor veel bedrijven is mobiliteit de grootste veroorzaker van CO2-uitstoot. Tegelijk hebben nieuwe vormen van mobiliteit hun eigen businesscase. Het loont zeker om die te leren kennen.

helpen hun woon-werkverkeer te verduurzamen. Zelf streeft de NS, Ambitie2020-partner van MVO Nederland, naar nul CO2-uitstoot per gereden reizigerskilometer. Het bedrijf koopt groene energie in, maar wil anderen niet van de markt verdringen. Dus helpen ze leveranciers te investeren in nieuwe groene energie, zoals windparken. Meer dan 500 grote en kleine Nederlandse bedrijven hebben

Duurzame mobiliteit is een ‘hot issue’. Transport zorgt

dezelfde ambitie uitgesproken, binnen de Nederlandse

voor 24 procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland,

Klimaatcoalitie (klimaatcoalitie.nl). Een belangrijk deel

naast een enorme hoeveelheid fijnstof en stikstofoxides

daarvan wil in 2020 al 50 procent van de huidige CO2-

(lucht- en scheepvaart niet meegerekend). Meer dan

uitstoot gereduceerd hebben.

tweederde van deze uitstoot komt voor rekening van personenvervoer.

Hoe breng je zulke grote woorden in praktijk? Bijvoorbeeld door mee te doen aan het jaarlijkse low-car-diet van

Het is dus niet vreemd dat bedrijven die hun ‘CO2-foot-

Urgenda. Ruim 1100 deelnemers van 30 bedrijven maakten

print’ willen verkleinen, steeds vaker kijken naar hun

in april 2016 gebruik van highspeed e-bikes, (deel)fietsen,

mobiliteitsbeleid. Dit geldt in het bijzonder voor bedrij-

elektrische deelauto’s en openbaar vervoer in plaats van

ven in de zakelijke dienstverlening: 14 procent van onze

benzine- en dieselauto’s.

economie. Hoe kunnen zij slimmer omgaan met woonwerkverkeer en dienstreizen?

In 2015 reisden de deelnemende bedrijven in één maand 50 procent schoner, bespaarden ze 30 procent op hun mobili-

Gelukkig zijn er steeds meer goede voorbeelden. PWC is

teitskosten én bewogen de medewerkers 40 procent

een van de bedrijven die vooroplopen en navolging

meer. Gemiddeld bespaarde elk bedrijf in één maand € 70,-

verdienen. Het bedrijf wil eind 2016 tweehonderd

per deelnemende medewerker. Drie maanden na het ‘dieet’

elektrische auto’s in het wagenpark hebben. PWC was

maakte 40 procent van de deelnemers nog steeds minder

ook gastheer voor de Cleaner Car Conference, een

gebruik van de auto.

initiatief van Natuur&Milieu om het wagenpark van

Een beter bewijs voor de positieve businesscase van

grote organisaties in Nederland te verduurzamen en

duurzame mobiliteit bestaat er niet. Wie volgt?

producenten te stimuleren duurzamere auto’s te maken. Het bedrijf is ook ondertekenaar van de ‘Dutch Business Sustainable Mobility Pledge’, samen met ABN Amro, Accenture, CapGemini, Eneco, KPN, Achmea, PGGM en Unilever. Natuur&Milieu en de NS gaan deze bedrijven

Willem Lageweg, directeur MVO Nederland


Haagse wandelgangEN

29

“Als het over milieuzones gaat, gaan mijn gedachten onwillekeurig naar een Postbus 51 spotje waarin Loes Luca uitroept: ik kom uit een voortréffelijk milieu. Ook voor de luchtkwaliteit in Nederland geldt dat we het behoorlijk goed voor elkaar hebben”, zegt Cees Boutens manager Public Affairs van RAI Vereniging.

In Utrecht is de plaatselijke wethouder volgens Boutens ook druk bezig. Mevrouw Lot van Hooijdonk heeft daar een hele rits aan maatregelen getroffen. “Bijzonder daarbij is wel dat, als ze de resultaten ziet op de luchtkwaliteit, ze niet precies kan zeggen welke maatregel nu wat heeft bijgedragen. Daar klinkt toch een beetje in door: we doen van alles en een van die maatregelen zal uiteindelijk toch wel effect sorteren. Wel heel jammer als je als burger slachtoffer van zo’n maatregel bent

“Natuurlijk kan het allemaal nog beter en het is goed dat daaraan wordt

geworden die niets bleek bij te dragen. Gelukkig heeft zij daar geen

gewerkt. Maar soms schieten we wel door met z’n allen en omdat dat zo

gewetensnood over, want ze constateert dat ze alleen maar bewoners

is, verliezen vooral lokale bestuurders nogal eens het benodigde draagvlak bij hun bewoners.” Begin mei sloot RAI Vereniging een intentieverklaring met Abdeluheb Choho, wethouder Duurzaamheid van Amsterdam. Zijn eerste ideeën over het verbannen van snor- en bromfietsen was

aan haar bureau krijgt die zich zorgen maken

‘Hoe moet het straks als de lucht schoon genoeg is?’

zo rigoureus dat een grote groep Amsterdammers en

over de lucht die zo slecht is. Een onderzoeker met een beetje beroepsethiek komt daar niet mee weg, maar een politicus en bestuurder kennelijk wel.” Waar Boutens benieuwd naar zegt te zijn, is hoe het straks moet als de lucht eenmaal schoon

Amsterdamse ondernemers werd gedupeerd. Toen eenmaal het doel

genoeg is. Als de modernste auto’s de lucht die ze aanzuigen weer

van de maatregelen en de meest effectieve aanpak duidelijk werden,

schoner uitblazen dan die voorheen was. Welke politicus durft dan te

kwam er een beter voorstel op tafel, waarbij importeurs en dealers hun

zeggen: missie geslaagd, we stoppen met de milieuzones en we

medewerking toezegden om de meest vervuilende tweewielers zo snel

nodigen al die auto’s en bussen en vrachtauto’s natuurlijk weer uit in

mogelijk van straat te weren. Een goed resultaat voor alle partijen.

onze stad? Ik denk dat die politicus nog moet worden geboren.”


GO! 30

EYE CATCHER

RAI afdeling Speciale Voertuigen en CarrosserieNL verder als RAI CarrosserieNL Afdeling Speciale Voertuigen van RAI Vereniging en vereniging CarrosserieNL gaan definitief samen verder. De fusie zal in de tweede helft van dit jaar een feit zijn. Doel van de fusie is het bundelen van de krachten, waarbij het belang van de leden voorop staat. Na de fusie ontstaat een betere basis om de car-

nieuwe sectie binnen RAI Vereniging te vor-

rosserie- en trailerfabrikanten in de toekomst

men met ruim 300 leden met de naam RAI

te vertegenwoordigen. Het continueren van de

CarrosserieNL”. De medewerkers van RAI

CAO voor het Carrosseriebedrijf met federatie

Speciale Voertuigen en CarrosserieNL gaan

FOCWA is daar een belangrijk onderdeel van.

samen voor de nieuwe sectie werken. Beide

CarrosserieNL en afdeling Speciale Voertuigen

organisaties brengen hun eigen specialismen

zijn geen onbekenden van elkaar. De samen-

in. Hiermee ontstaat een compleet diensten-

werking in onder andere de keurmerken LPK

pakket met als hoofdlijnen; voertuigregel-

(laadkleppen en personenliften) en PIEK (stille

geving en techniek, individuele keuringseisen

distributie) gaat al ver terug en ook op techni-

en toelating, CAO, sociale zaken, innovatie,

sche dossiers werd er vaak samen opgetrokken.

promotie, keurmerken en belangenbehartiging.

“De wens bestond al langer om de samenwerking een structurele basis te geven”, zegt

Ambities RAI Vereniging

Gaston van Kleef, voorzitter afdeling Speciale

Deze voorgenomen fusie past helemaal in de

Voertuigen. “Daarom zijn medio 2015 gesprek-

lijn die RAI Vereniging begin dit jaar heeft

ken gestart tussen beide besturen om dit plan

ingezet om onze dienstverlening aan de leden

Van Kleef: ‘Met RAI CarrosserieNL ontstaat een bredere basis om carrosserie- en trailerfabrikanten in de toekomst te vertegenwoordigen.’

te verbeteren, besluit Steven van Eijck

CarrosserieNL hun nieuwe kantoor bij

gebruik maken van een completer pakket aan

Klaar voor de toekomst

RAI Vereniging in Amsterdam. “Afdeling

activiteiten en diensten en is er een betere basis

Volgens Ron Snoeks, voorzitter CarrosserieNL

Speciale Voertuigen en CarrosserieNL zullen

om de carrosserie- en trailerfabrikanten in de

betrekken begin juni de medewerkers van

de komende maanden benutten om één

toekomst te vertegenwoordigen.”

verder uit te werken. De besturen zijn verheugd dat de fusie van beide belangenbehartigers nu wereldkundig gemaakt kan worden.”

algemeen voorzitter RAI Vereniging. “Door gezamenlijk op te trekken kan de achterban

Mobiliteitskalender 2016 IAA Nutzfahrzeuge 2016

Automechanica

22 t/m 29 september

13 t/m 17 september

Hannover Messe, Duitsland

RAI-stand afdeling Speciale Voertuigen op IAA 22 t/m 29 september Hannover Messe, Duitsland

Sectiebijeenkomst AAN

Aftermarketbeurs van auto-

Keurmeesterdag laad- en lossystemen (LLS) en autolaadkranen (ALK)

onderdelen, gereedschap en

Bijeenkomst voor keurmeesters van

Auto Aanpassers Nederland

equipment

de keurmerken autolaadkranen en

RAI Vereniging Amsterdam

Messe Frankfurt

containerafzetsystemen

14 september Bijeenkomst van de leden van


@raivereniging

31

Tweets RAI Vereniging

25 mei

Ledenreis naar vakbeurs COMVEX in Istanbul. 25 mei

Autoaanpassers BeverAuto, Bierman en Welzorg (AAN-leden) presenteren zich op supportbeurs. 23 mei

Steven van Eijck: “Bij Bouwen en beter Benutten, hoort ook de derde B, van Beprijzen (van gebruik ipv bezit). 23 mei

Airbus maakt 3D geprinte motorfiets 17 mei

13 mei

ACEA Tax Guide 2016 beschikbaar, overzicht Europese autobelastingen 11 mei

Milieuzone oude scooters Amsterdam wordt versoepeld 10 mei

RAI Vereniging en gemeente Amsterdam samen tegen vervuilende scooters 4 april

Marktinformatie fietsen: kwart meer e-bikes verkocht in 2015

Onderhoud fietsroutebewegwijzering in de lift

Ecomobiel 4 en 5 oktober

JAMA – CLEPA Business Summit 2016

Beurs op het gebied van slimme en

27 en 28 oktober

duurzame mobiliteit en mobiliteits-

Bijeenkomst georganiseerd door

management

Japanse autofabrikanten (JAMA),

Brabanthallen Den Bosch

samen met de Europese onderdelenproducenten (CLEPA) Venetië, Italië

RAI-stand afd. SV IAA


GO!ROUND ganiseerde en met 2 juni or t to ei m 31 n Va nieuwe rste editie van de ee de ng gi ni re RAI Ve mermeer werd de Expo Haarlem In . AK PV UI EQ vakbeurs en gereedvan apparatuur od nb aa e ed br iek aan het meest gepresenteerd. Un k lie ub kp va t he schappen aan or de exposanbeurs voor en do de t da is AK PV EQUI event biedt seerd. Als jaarlijks ni ga or ge rd we ten zelf ash en Tools. Equipment, Carw de vakbeurs 100%

Profile for Koninklijke RAI Vereniging

GO!Mobility Magazine #3 2016  

GO!Mobility Magazine #3 2016  

Advertisement