Page 1

JAARGANG 5 – APRIL 2015 – NR 2

! O G 2 # Y T I L I B O M I Vereniging A R e in z a g Ma

THEMA: BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN

TECH DAYS • HET GOUDEN RAI WIEL COLLECTIEVE STANDS • ETALAGE INNOVATIEKRACHT • REINIGINGSDORP


GO! 2

INhoud

RAI SOCIETY Slimme Mobiliteit biedt kansen, zo bleek uit de bijeenkomst die het Platform Toekomstbestendige Mobiliteit van RAI Vereniging onlangs voor de leden organiseerde.

------------------THEMA: EN BEURZEN INGEN STELL TENTOON -------------------

PAGINA 18

ECO-TRENDS Met de X-HiPro 1058 kraan heeft HIAB een efficiënte krachtpatser geïntroduceerd, die de gebruikskosten tijdens de hele levenscyclus moet reduceren.

PAGINA 20

6

VAN EIJCK: ‘MENSEN GAAN AUTO’S BELEVEN’

UITGESPROKEN

Het zijn geen peperdure stands die als megalomane paleizen de consumen-

Jan de Kraker, CEO van Kraker

ten naar AutoRAI 2015 moeten lokken. Met een substantieel kostenbespa-

Trailers, geeft zijn mobiliteitsvisie.

rende formule van uniforme standbouw, die tevens volop ruimte biedt aan

PAGINA 23

het onderscheidend vermogen van de exposanten, wil Amsterdam RAI

MARKTANALYSE

zich op de internationale beursagenda profileren. Tegelijkertijd moet dit

De verkoop van personenauto’s

concept bezoekers een mooie, objectieve en niet verstorende vergelijkings-

in de wereld is vorig jaar met 5,4

mogelijkheid aanreiken, zegt Steven van Eijck, algemeen voorzitter van

procent gegroeid en bereikte met

RAI Vereniging.

een volume van ruim 62 miljoen voertuigen een nieuw record.

PAGINA 24

9

‘BEDRIJFSAUTORAI INVESTERING IN TOEKOMST In de aanloop naar de BedrijfsautoRAI 2015 (20 t/m 24 oktober) overheerst

GO!FACTOR

het optimisme. Voor de branche zijn namelijk economisch betere tijden

Jasper Engel, manager bedrijfswa-

aangebroken, zeggen Pieter-Bas Broshuis en Ron den Engelsen, beiden lid

gens bij Opel Nederland, met zijn

van het Tentoonstellingscomité BAR. Zij zien grote verschillen met editie

BMW 1502 uit 1976.

2012. De focus ligt niet langer uitsluitend op trucks, maar op de transpor-

PAGINA 27

toplossingen. Zo krijgt het innovatieve trailercollectief een centrale plaats in de Europahal. Verder is de hele opzet compact en (kosten)efficiënt.

COLOFON GO!Mobility een uitgave van RAI Vereniging, postbus 74800, 1070 DM Amsterdam, telefoon (020) 504 49 49, www.raivereniging.nl.

Uitgever Amsterdam RAI

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging. Verspreiding vindt plaats op basis van controlled circulation.

Redactieraad Harald Bresser, Cees Boutens, Jeroen van de Braak, Ilse Bartels, Mark van Dansik, Isabel Cloudt

GO!Mobility is ook als digitaal magazine te lezen op www.raivereniging.nl

Redactie Menno Timmer, hoofdredacteur

Redactieadres GO!Mobility Markant Media Goudenregenstraat 15 1402 ET Bussum E-mail: markantmedia@kpnmail.nl www.markant-media.com Tel. 06-551 35 559 Tel. 035-69 19 061

Dit magazine is gedrukt op duurzaam papier.

© 2015 RAI Vereniging – alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, in elke vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Medewerkers Sjoerd van der Linden, prof. Gabriel Lodewijks Ontwerp: PWAD Amsterdam Vormgeving: MB voorheen VMTB Fotografie: Ton van Til, Johan Peter van der Stouwe, Louis Blom Illustraties: Onno Kortland Druk: W.C. den Ouden ISSN: 2212-8182


DR. STEVEN VAN EIJCK

3

De wondere wereld van de mobiliteit Dank! De fantastische wijze waarop velen van jullie mij hebben

branche, steeds zwaardere technische eisen om zo bij de berijders een

ontvangen en ingewerkt in de haarvaten van de mobiliteitsindustrie is

bepaald gedrag af te dwingen. Maar waarom zijn er geen duidelijke

ronduit hartverwarmend. Als nieuwe algemeen voorzitter heb ik mij de

richtlijnen hoe een berijder zich dient te gedragen? Ik zou zeggen: laat

afgelopen maanden intensief verdiept in hetgeen er binnen de ver-

niet de techniek de maatstaf zijn, maar het gedrag. Met die boodschap

schillende afdelingen speelt en welke onderwerpen er actueel zijn.

gaan we dan naar Den Haag. Hetzelfde geldt voor de bedrijfsfietsen-

Uitvoerige gesprekken met de vertegenwoordigers van de achterban en

regeling die het afgelopen jaar door het ministerie van Financiën de nek

met de belangrijkste stakeholders en relaties van RAI Vereniging hebben

om is gedraaid, terwijl er op het ministerie van VWS tal van initiatieven

mijn inzicht verrijkt en mijn toch al niet geringe enthousiasme vergroot.

bestaan om overal te promoten dat we met zijn allen meer gaan bewegen. Als het kabinet niet interdepartementaal denkt en niet met

Een bijzonder compliment past de geweldige wijze waarop ons secre-

één mond spreekt, zullen we hen daarbij helpen.

tariaat zich heeft ingespannen om dat alles te faciliteren en te ondersteunen. Zonder de ruggensteun van een professionele back office zou

Bij mijn kennismaking met de afdelingen, Fietsen, Autovak en Speciale

ik als voorzitter een eenzaam roepende in de woestijn zijn. Inmiddels

Voertuigen was ik verbaasd en onder de indruk van het enorme aantal

ben ik tot de conclusie gekomen dat deze wondere wereld van de

leden in beide sectoren. Zij vormen een belangrijke basis van de

mobiliteit niet alleen inspireert en enthousiasmeert, maar ons eveneens

Nederlands maakindustrie. Het ministerie van EZ heeft echter nog

allerlei interessante uitdagingen biedt om, daar waar dat nodig is, voor

onvoldoende op het netvlies dat het hier om bedrijven gaat die de

de leden in de bres te springen en resultaten te boeken. Proactief,

Nederlandse economie een enorme boost geven. Ook op dat vlak is

daadkrachtig en uiteraard op basis van consensus met de achterban en

dus nog volop werk aan de winkel. En als het gaat om autofiscaliteit, is

het secretariaat van RAI Vereniging.

het tijd voor rust en stabiliteit. De branche moet immers een langjarig beleid kunnen voeren en niet voortdurend worden geconfronteerd met

De enorme betrokkenheid bij de collega bestuurders van de verschil-

een lappendeken aan veranderende fiscale regels. En waar we ook eens

lende afdelingen voelt goed. Het RAI secretariaat is als een prima

van af moeten is dat gemeenten bovenop de in Den Haag afgesproken

geoliede machine bezig om op mijn verzoek op tal van terreinen de

milieunormen, eigen normen gaan stellen.

toekomst van de mobiliteit in kaart te brengen samen met onze missie, visie, strategie en doelstellingen. Samen gaan wij die

Dit zijn stuk voor stuk (slechts enkele) dossiers waar

toekomst vorm geven, want RAI Vereniging is aan zet!

ik de komende tijd met alle energie mijn tanden in zal

Dankzij de knowhow van onze achterban, de bestuur-

zetten en waar ik de kennis en kunde en professio-

ders en de secretarissen van de afdelingen en hun

naliteit van u allen hard bij nodig zal hebben. We gaan

team, is het ook nadrukkelijk mogelijk om als

samen op weg naar een mooie mobiliteitstoekomst,

RAI Vereniging, als dé beeldbepalende organisatie op

mede door RAI Vereniging vormgegeven in het belang

het gebied van de mobiliteit in ons land (en daar-

van onze achterban.

buiten), de lead te nemen. Om maar meteen een paar voorbeelden te noemen.

Dr. Steven van Eijck,

De overheid stelt, met name aan de tweewieler-

algemeen voorzitter RAI Vereniging


GO! 4

BRANCHE NIEUWS

Vijfduizend nieuwe oplaadpunten voor e-cars Een consortium bestaande uit The New Motion, Comfort Partners en BAM gaat vijfduizend nieuwe oplaadpunten plaatsen. Daarmee beschikt ons land straks over in totaal zo’n twintigduizend laadpalen. De partijen gaan een strategische samenwerking aan, gericht op het delen van kennis en op het innoveren van gemeenschappelijke processen. De uitbreiding voorziet in een groeiende behoefte aan oplaadpunten aan huis die is ontstaan door een toename van elektrische auto’s op de Nederlandse wegen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het ministerie van Economische Zaken schatten dat er circa vijftienduizend

Aantal oplaadpunten en e-cars houden gelijke tred.

oplaadpunten staan in Nederland. Meer dan tienduizend stuks staan op een publieke of semi-publieke locatie zoals bij een carpoolplek of super-

gen met een eigen parkeerplaats aan huis laag. The New Motion,

markt en de overige laadpunten zijn te vinden op thuislocaties.

Comfort Partners en BAM denken met de nieuwe samenwerking niet

In verhouding met het aantal elektrische auto’s is het aantal oplaadpun-

alleen het elektrisch rijden een impuls te geven. Comfort Partners en

ten nog te laag. Economische Zaken verwacht namelijk dat in 2015 er

BAM bundelen hun kennis op het gebied van installatietechniek in de

bijna twintigduizend volledig elektrische auto’s en plug-in hybride

woningbouw en utiliteit met de kennis van The New Motion op het

auto’s op de weg rijden. Bovendien is in Nederland het aantal wonin-

gebied van laadoplossingen voor elektrisch auto’s.

Populariteit fietsvakanties groot Ongeveer 1,5 miljoen mensen, 12 procent van de Nederlandse bevolking, ondernamen in 2014 een fietsvakantie, zo blijkt uit onderzoek van het Landelijk Fietsplatform.

routes. Dat zijn 210.000 mensen

dagen bedroeg, waarbij 89 pro-

die een fietstrektocht hielden

cent van de dagen wordt gefietst.

met gebruik van LF-routes.

Gemiddeld werd 71 km per dag

Uit het onderzoek komt verder

gefietst met gemiddeld 4 stops.

Dit houdt in een vakantie met

fiek bedoeld voor de fietstrek-

naar voren dat van de langeaf-

Per dag werd circa € 40,80 per

minimaal 1 overnachting, waar-

vakanties. Twee derde (65%) van

standsfietsers die gebruik maak-

persoon uitgegeven, waarvan

bij meer dan de helft van de

de mensen die een fietstrektocht

ten van LF-routes, de gemid-

onder andere € 11,50 aan horeca

dagen werd gefietst. Zo’n 1,3

houden, gebruikt daarbij LF-

delde duur van een trektocht 8,4

en € 16,20 aan overnachting. Dat

miljoen mensen gingen in eigen

komt neer op gemiddeld € 324,-

land op fietsvakantie. Zij maak-

per persoon per vakantie. Door-

ten gezamenlijk ruim 2,1 miljoen

gerekend is het economisch

fietsvakanties: 450.000 daarvan

effect van meerdaagse LF-toch-

betrof een fietstrektocht en ruim

ten ongeveer € 104,5 miljoen

1,6 miljoen vakanties waren van-

per jaar. Tenslotte constateren de

uit een vaste standplaats.

onderzoekers dat de gemiddelde

Een derde (32%) van de fiets-

leeftijd van mensen die een fiets-

vakantiegangers geeft aan

trektocht houden lager is dan

gebruik te hebben gemaakt van

wellicht gedacht: namelijk 48

LF-routes. Dat komt overeen

jaar. Met name de leeftijdscate-

met 437.000 LF-gebruikers. Zij

gorie 30-49 jaar (37%) en 50-64

maakten samen 750.000 fietsvakanties. LF-routes zijn speci-

jaar (31%) is goed vertegenwoor-

Ongeveer 1,5 miljoen Nederlanders ondernamen vorig jaar een fietsvakantie.

digd.


5

Vakjury bekroont drie fietscategorieën Tijdens de Fiets Award Show op de Nationale E-bike Testdagen werden de Batavus Zonar, de Cannondale Contro-E Headshok en de Sparta ION E-Speed uitgeroepen tot respectievelijk Fiets van het Jaar 2015, E-bike van het Jaar 2015 en Speed E-Bike van het Jaar 2015. De winnaars ontvingen de bij de

Contro-E Headshok (E-Bike

prestigieuze prijzen behorende

van het Jaar 2015) als zeer

oorkondes uit handen van Steven

compleet met fantastische

van Eijck, algemeen voorzitter

rijeigenschappen.

RAI Vereniging, Elisabeth Post,

Tenslotte omschrijft de vakjury

gedeputeerde van de provincie

de Sparta ION E-Speed (Speed

Noord-Holland en Adam

E-Bike van het Jaar 2015) als een

Elzakalai, wethouder van

complete fiets met een krachtige

gemeente Haarlemmermeer.

ondersteuning die snelheden

De jury noemt de Batavus Zonar

mogelijk maakt tot wel 40 km/u.

(Fiets van het Jaar 2015) een

De 28ste verkiezing Fiets van

sportieve fiets die geschikt is voor

het Jaar is een initiatief van

alle recreatieve ritten, maar ook

RAI Vereniging met als doel de

voor dagelijks gebruik. De jury

fietsindustrie te stimuleren tot

De winnaars: v.l.n.r. Chiel Prein (Sparta), Ralph Nijensikkens en Mart van Blanken (Cannondale) en

kwalificeert de Cannondale

productvernieuwing.

Niels Lubbinge en Menno Visser van Batavus.

‘Het Gouden RAI Wiel’ voor Mobiliteitspanel Nederland Minister Schultz heeft tijdens de 14e editie van het RAI Mobiliteitsdiner ‘Het Gouden RAI Wiel’ uitgereikt aan Mobiliteitspanel Nederland, een initiatief van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

naars van het Gouden RAI Wiel waren: de Ver-

ontstaan. ‘Tijdens het Mobiliteitsdiner is altijd

keersonderneming (2014), Stichting Weten-

gekeken naar de toekomst van de mobiliteit,

schappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

denk bijvoorbeeld aan het onderzoek naar

(2012) en Advanced Automotive Design TU

trends in mobiliteit 2030. Kernvraag is steeds:

Delft (2010). Pieter van Vollenhoven ontving

hoe ziet die mobiliteit er nu precies uit en wat

als eerste de prijs in 2003 als voorzitter van de

kan RAI Vereniging daar aan bijdragen? Dit jaar lag de focus op de vraag: gaan jongeren

Met de toekenning van deze mobiliteits-

en jongvolwassenen echt anders met

prijs wil RAI Vereniging haar waardering

hun mobiliteit om dan hun ouders en

uitspreken voor de opzet die het KiM heeft

hun grootouders?’ Een veelbesproken

gekozen voor dit initiatief, namelijk een

onderwerp dat vaak is onderzocht en de

vernieuwende onderzoeksaanpak in

uitkomsten laten zelden een eenduidig

samenwerking met partners Goudappel

beeld zien. De twee gastsprekers van de

Coffeng en de Universiteit Twente. Ook

avond, Thomas Straatemeier (Goud-

waardeert RAI Vereniging de wijze

appel Coffeng) en Joris Schuurman

waarop het KiM kennis toevoegt aan het brede veld van de mobiliteit in Nederland. Het Gouden RAI Wiel wordt jaarlijks uit-

(YoungWorks), schetsten de eerste

Minister Melanie Schultz van Haegen en Steven van Eijck reiken Het Gouden RAI Wiel uit aan Sascha Hoogendoorn-Lanser en George Gelauff van KiM.

contouren van een onderzoek naar de opvattingen over

gereikt aanpersonen of instellinge die zich op

Raad voor Transportveiligheid.

mobiliteit bij jongeren. Een

nationaal of internationaal niveau onderschei-

Algemeen voorzitter Steven van Eijck trapte de

onderzoek dat in de loop

den op het gebied van verkeer en vervoer of van

avond af door aan de aanwezigen nog eens uit te

van het voorjaar beschikbaar

vervoermiddelen in brede zin. Eerdere win-

leggen waartoe het Mobiliteitsdiner ooit is

komt.


GO! 6


7

AutoRAI 2015 van start met nieuw uniek beursconcept

Steven van Eijck: ‘meer beleving, meer emotie en minder kosten’ Het zijn geen peperdure stands die als megalomane paleizen de consumenten naar AutoRAI 2015 moeten lokken. Met een substantieel kostenbesparende formule van uniforme standbouw, die tevens volop ruimte biedt aan het onderscheidend vermogen van de exposanten, wil Amsterdam RAI zich op de internationale beursagenda profileren. Tegelijkertijd moet dit concept bezoekers een mooie, objectieve en niet verstorende vergelijkingsmogelijkheid aanreiken, zegt Steven van Eijck, algemeen voorzitter van RAI Vereniging. ‘Op de beursvloer draait het om emotie. Mensen gaan auto’s beleven. Pas bij 300.000 bezoekers zijn we tevreden.’ Steven van Eijck windt er, als voorman van

economie immers een enorme boost. Een

Geneve of Brussel, is in onze optiek in deze

RAI Vereniging en voorzitter van het

aanbod dat de minister-president in dank

veranderende wereld niet meer houdbaar en

Tentoonstellingscomité AutoRAI 2015, geen

heeft aanvaard.

wenselijk. Veel autofabrikanten hebben inmiddels besloten om nog slechts in een aan-

doekjes om. Hij zegt er alles aan te doen om ’s lands grootste autoshow tot een succes te

Megalomane autoshows

tal steden in de wereld hun nieuwste model-

maken. Nagenoeg alle beursdagen is hij aan-

Volgens Van Eijck heeft RAI Vereniging,

len te presenteren. En dan komt Europa er nog

wezig om exposanten terzijde te staan, zaken

samen met Amsterdam RAI en in nauw

nauwelijks meer aan te pas.’

te promoten, awards uit te reiken, gesprekken

overleg met de auto-importeurs, besloten te

Al die megalomane autoshows met stands

te voeren, bewindslieden te woord te staan en

breken met de wedloop naar mooiere, grotere

met soms twee verdiepingen, aparte catering en een speciale locatie voor het nieuwste type

zelfs vergaderingen te beleggen. ‘Want’, benadrukt hij, ‘dit evenement laat zien waartoe de autobranche in staat is. Ik ga er vol in!’ Zijn inspanningen hebben er, in de aanloop naar de beurs, toe geleid dat nagenoeg alle auto-importeurs aan boord zijn gestapt en dat sprake is van een vrijwel complete dekking van de nationale automarkt op de beursvloer. Hij ging zelfs zo ver om voor WNL, de nieuwe omroep voor hard werkend Nederland, de

‘Het is de bedoeling dit concept internationaal uit te dragen’

auto met een VIP-pasje, werd, vervolgt hij, voor een groeiend aantal autofabrikanten domweg te veel van het goede. ‘Voor ons reden om een alternatief te ontwikkelen dat passend is bij deze economische situatie en aansluit bij wat de consument wil. Namelijk gewoon auto’s met elkaar kunnen vergelijken en wellicht niet teveel te worden afgeleid. Dit heeft geresulteerd in een concept van uniforme standbouw.’

‘Voice Mail van Mark Rutte’ in te spreken en hem uit te nodigen om ‘dit grootste evene-

en duurdere stands. ‘Het voortdurend blijven

Nagenoeg alle exposanten hebben aangegeven

ment waar 300.000 kiezers op af komen’ te

denken in de overtreffende trap en het steeds

zo overtuigd te zijn van de kwaliteit van deze

openen en al die mensen op te roepen een

maar weer groots en meeslepend blijven uit-

formule, waarbij het onderscheidend ver-

nieuwe auto aan te schaffen. Dat geeft de

pakken, zoals dat gebeurt in Detroit, Parijs,

mogen en de individuele merkuitstraling


GO! 8 behouden blijven, dat zij hiermee optimaal

de AutoRAI zal gaan kijken. ‘Die besluiten

Een huis koop je immers niet op internet. Dat

kunnen inspelen op de wensen van hun doel-

straks misschien om voor de AutoRAI een

moet passen als een handschoen en men moet

groep. ‘Ontdaan van alle opsmuk en over-

apart marketing-, sales-, of reclamebudget

zich er senang in voelen. Zo is het ook met een

bodige ballast kan de koper in spé, verduide-

beschikbaar te stellen in plaats van hun

auto. Die moet je kunnen ruiken, voelen,

lijkt Van Eijck, ‘zich beter en zonder te

gebruikelijke ‘autoshowbudget’. Dit zou

betasten, die moet een beschermende, veilige en comfortabele omgeving bieden. En die beleving vindt iemand bij uitstek op de AutoRAI. Daar kunnen mensen zich laten meeslepen door hun emoties, daar bruist het... internet als informatiebron en als oriëntatiemedium zal daar niets aan veranderen.’ Van Eijck verwacht eerder het tegendeel. ‘Ik voorzie dat juist méér mensen een auto zullen gaan kopen dankzij de AutoRAI.’

Self fulfilling prophecy Tegelijkertijd is de AutoRAI, beklemtoont hij, dè ambiance om politici, ambtenaren, toezichthouders en relevante stakeholders te ontvangen en hen te laten zien en ervaren wat de branche tot nu toe allemaal heeft bereikt. ‘Een keer een Masterclass Mobiliteit organiseren op de AutoRAI lijkt mij zo gek nog niet. Veel mensen hebben geen flauwe notie van de laatste technieken; zelfrijdende en zelfremmende auto’s, veiligheidsystemen, geboekte milieuwinsten, reductie brandstofverbruik etc. De beurs is wat dat betreft een experience centrum, met een Buitenplein, een InnovationLAB, een Klassieker Plein en ga zo maar door.’ Over zijn wensen ten aanzien van de afloop van de beurs schetst Van Eijck een soort ‘self

Van Eijck: ‘Groots en meeslepend blijven uitpakken is niet meer haalbaar en wenselijk’.

fulfilling prophecy’. ‘Mensen moeten na hun bezoek aan de AutoRAI met een glimlach op

worden afgeleid oriënteren en komt de focus

Nederlandse auto-importeurs weer de moge-

hun gezicht thuis komen. Als ze dan vervol-

uitsluitend op de auto zelf te liggen.’

lijkheid kunnen bieden om op dit gebied zelf-

gens een nieuwe auto kopen geeft dat de eco-

standige besluiten te nemen. Ook dat is pure

nomie een flinke stimulans, het is goed voor

Pure winst

winst. Als dit concept slaagt is het de bedoe-

de luchtkwaliteit én de veiligheid op de weg.

Daarnaast wijst hij op de substantiële bespa-

ling om het ook internationaal uit te dragen.’

En als dat vliegwiel eenmaal goed op gang is gekomen komt ook de economie vanzelf in

ringen die hier uit voortvloeien. ‘Het betekent dat exposanten nog slechts een fractie betalen

Oversized dealerlandschap

een hogere versnelling. Dan kan de branche

in vergelijking met de halve paleizen die in het

Dat de AutoRAI als publieksbeurs een groot

weer nieuwe modellen gaan produceren en

verleden werden neergezet.’ Een ander niet te

draagvlak heeft en zal blijven houden, staat

extra gaan investeren in de

onderschatten voordeel is volgens hem dat

voor Van Eijck vast. Hij maakt de vergelijking

modernste technieken en

een aantal grote autofabrikanten, dat anders

met woningen. ‘Stel dat het technisch moge-

voordat iedereen het beseft

zou besluiten om niet in Amsterdam te expo-

lijk zou zijn om een huizenbeurs te organise-

komt AutoRAI 2017 alweer

seren, voortaan wellicht met andere ogen naar

ren. Dan zou dat meteen een megasucces zijn.

in beeld.’


9

AutoRAI 2015 van start met nieuw uniek beursconcept

‘BedrijfsautoRAI is een investering in de toekomst’ In de aanloop naar de BedrijfsautoRAI 2015 (20 t/m 24 oktober) overheerst het optimisme. Voor de branche zijn namelijk economisch betere tijden aangebroken, zeggen Pieter-Bas Broshuis en Ron den Engelsen, beiden lid van het Tentoonstellingscomité BedrijfsautoRAI (BAR). Zij zien grote verschillen met editie 2012. De focus ligt niet langer uitsluitend op trucks, maar op de transportoplossingen. Zo krijgt het innovatieve trailer-

namen als Broshuis, D-Tec, GS

collectief een centrale plaats in de

Meppel, Heiwo, Jumbo/Groene-

Europahal. Verder is de hele opzet

wegen, Knapen, Kraker Trailers,

compact en (kosten)efficiënt. ‘De

Nooteboom, Pacton, Van Eck,

BedrijfsautoRAI is hét uithang-

Veldhuizen etc. Ook het segment

bord om de branche nationaal en

onderdelen en accessores met

internationaal neer te zetten. Dit

vooraanstaande spelers als Groe-

‘Er vindt geen wedloop in m2 meer plaats’ is het moment om met elkaar de

neveld Lubrication Systems,

kansen te pakken.’

Thermo King, ZF en Cargotec/

De belangstelling voor deelname

Hiab is ruimschoots vertegen-

aan de BedrijfsautoRAI verloopt

woordigd.

voorspoedig. Met nog ruim 6 maanden te gaan is al 70 procent

Centraal trailercollectief

van het totale vloeroppervlak van bijna 40.000 m2 verkocht. Alle

Pieter-Bas Broshuis, algemeen

grote truckmerken doen mee.

Broshuis, noemt het een goede

Hetzelfde geldt voor het trailer-

zaak dat de beursvloer anders is

collectief, een belangrijke drager

ingericht. “De oppervlakte is

van de beurs, waarvoor zich

dusdanig overzichtelijk, waarbij

inmiddels 25 deelnemers hebben

de trucks niet geconcentreerd,

ingeschreven. Waaronder grote

maar verspreid tussen de andere

directeur van trailerbouwer

Ron den Engelsen (boven) en Pieter-Bas Broshuis: ‘Zo’n beurs geeft ook een enorme boost aan de eigen organisatie’.


GO! 10 exposanten staan, dat iemand

geresulteerd in gemiddeld 60

zonder iets te hoeven overslaan,

procent minder kosten ten

de beurs binnen een dag kan

opzichte van 2007.”

bezoeken. Dat zal op de IAA in

Den Engelsen deelt die mening

Hannover niet snel lukken. De

maar wil het kostenaspect wel

trucks vormen, samen met het

enigszins nuanceren. “Want”,

trailercollectief, de basis. Die wer-

zegt hij, “in feite moet je deze

ken als een magneet op de rest,

beurs niet als een op zichzelf

zoals alle onderdelen en acces-

staand fenomeen zien. Exposan-

soires, laad- en lossystemen, de

ten zouden optimaal gebruik

opbouwindustrie, koelwagens,

moeten maken van de periode

banden- en assenfabrikanten,

voor, tijdens en na de tentoon-

telematica- en veiligheidssyste-

stelling. Dit betekent dat ze moe-

men en ga zo maar door. Bezoe-

ten zorgen voor een goede trai-

kers kunnen zich zo als in een

ning van hun medewerkers, de

groot ‘warenhuis’ oriënteren op

klanten tijdig goed informeren,

alles wat er in de sector omgaat.”

regelen van de direct mail etc. Voor wie dat soort zaken allemaal

Geen wedloop in m 2

meeneemt is de BedrijfsautoRAI

Wat de beurs volgens Ron den

geen kostenpost, maar een inves-

Engelsen, lid van de Board of

tering in de business voor de

hogescholen en IVA de weg naar

in Europa. De IAA van de troon

Management van de Groeneveld

komende jaren. Dat wordt helaas

de BedrijfsautoRAI weten te vin-

stoten vinden zij geen realistische

Groep, met name vergeleken met

te vaak vergeten.”

den. “De bedrijfstak heeft

doelstelling. Als tweede positief

Den Engelsen: ‘Dit is het moment om met elkaar de kansen te pakken’.

immers continu behoefte aan

aspect wijzen zij op de sterk ver-

is dat veel exposanten toen klaag-

Pleinfunctie

goed opgeleid technisch en com-

beterde conjunctuur. Broshuis:

den over de hoge kosten. “Sinds

Den Engelsen spreekt de hoop uit

mercieel-technisch personeel.”

“als je de kranten openslaat ver-

in 2012 is gestart met het concept

dat dit jaar zoveel mogelijk

Beiden brengen vervolgens de

val je weliswaar bijna in een

van uniforme standbouw, zijn de

MBO’s, HTS’ers, studenten van

de editie in 2007 zo anders maakt

‘pleinfunctie’’ van de beurs ter

depressie, maar wij hebben nu al

kosten echter

sprake. Collega’s ontmoeten en

te maken met levertijden van

drastisch

elkaar weer tegenkomen is vol-

meer dan een half jaar. Voor ons

gedaald.”

gens hen een niet te onderschat-

waren 2013 en 2014 de beste jaren

Broshuis beaamt

ten factor.

ooit.” Voor de Groeneveld Groep

dat: “Voor 2015 is

Broshuis: “wij ontvangen op de

staan alle seinen, met groepsom-

afgesproken dat de

stand veel klanten uit Engeland,

zet van 90 miljoen euro in 2014

truckfabrikanten

Duitsland en Scandinavië. Dat is

en een gezond bedrijfsresultaat,

allemaal maximaal 800 m2

natuurlijk zeer efficiënt en prak-

eveneens op groen.

tisch. Uiteindelijk bespaart dat

“Daar komt nog bij”, besluit

mogen afnemen

ook veel geld én reistijd.”

Broshuis, “dat iedereen altijd

en de trailerbou-

positief wordt van zo’n beurs.

wers maximaal 200 m2 . Er vindt

Positieve uitstraling

Het geeft een enorme boost aan

Zowel Broshuis als Den Engelsen

de eigen organisatie. Dat element

dus geen wedloop meer in m2 plaats,

noemen het tijdstip dat de

moet je niet wegcijferen. En ja,

BedrijfsautoRAI plaats vindt ide-

wij gaan altijd

er is geen hoog-

aal. Omdat de expositie nu name-

naar de klan-

bouw meer en

lijk alterneert met de IAA Han-

ten toe. Nu

nover kan de BAR zich namelijk

komen ze naar

positioneren als de tweede beurs

ons...!”

geen bling bling. Voor ons heeft dat

Broshuis: ‘Normaal gaan wij naar de klanten toe, nu komen ze naar ons’.


11

Consumenten maakten duizenden testritten

Flitsende start voor eerste editie Nationale (E-) Bike Testdagen Ruim 4.000 consumenten en zo’n 3.000 vakhandelaren bezochten van 28 februari tot en met 1 maart de Nationale (E-) Bike testdagen met daaraan gekoppeld de FietsVAK dag op 2 maart. ‘De nieuwe formule is positief ontvangen en heeft potentie om uit te groeien’, concludeert beursmanager Cécile van Hattem van Amsterdam RAI. Het beursconcept, dat onder auspiciën van RAI Vereniging en in nauwe samenwerking met het vakblad Tweewieler door Amsterdam RAI is neergezet, is volgens haar een perfect belevingsevent voor consumenten. Die maakten op tweehonderd (e)bikes vele duizenden testritten. Van Hattem stelt vast dat bij de Nationale (E-Bike) Testdagen beleving

de beleving. Bovendien was het evenement in Expo Haarlemmermeer

volop aanwezig was en de bezoekers van hoge kwaliteit waren.

laagdrempelig, uitstekend bereikbaar en dankzij de grote transparantie –

“Consumenten waren geïnteresseerd en goed voorbereid. Uiteraard zijn

zonder kunstlicht - ideaal voor de aftrap van een zonnig fietsseizoen.”

we nog volop bezig de beurs te evalueren, maar de eerste reacties van de deelnemers over de sfeer en de kwaliteit van de hele opzet, zijn beslist

Zwaar belast fietsparcours

positief. Ik heb op de beursvloer zeer veel mensen gesproken. Die waren

Het fietsparcours vervulde, vervolgt Van Hattem, een cruciale rol in het

het er allemaal over eens dat de buitenlocatie met een testparcours van

concept. Ze benadrukt dat consumenten massaal gebruik maakten van

1,5 kilometer, inclusief echte heuveltjes én tegenwind, perfect was voor

de mogelijkheid om de verschillende (speed) e-bikes aan de tand te

“Deze nieuwe beursformule heeft beslist potentie”

Cécile van Hattem: “De belasting van een fietsparcours was ongekend hoog.”


GO! 12 voelen en met elkaar te vergelijken. “De belasting van het fietsparcours was ongekend hoog. Sommige mensen hebben wel tien tot twaalf fietsen getest. Als er op zaterdag tweemaal zoveel bezoekers zouden zijn gekomen, dan hadden we als organisatie echt een probleem gehad. Vanwege de lengte van het traject was het vooral goed mogelijk om met speed e-bikes flink tempo te maken. Zelf heb ik kunnen ervaren hoe het is om met zo’n fiets bijna 40 km/u te kunnen rijden. Heerlijk...”

Concrete aankoopplannen Na de testritten maakten bezoekers volgens Van Hattem volop gebruik van de mogelijkheid om zich op de stands van de exposanten uitgebreid te laten voorlichten over de door hen bereden fietsen en het opvragen van informatie. De combinatie van testen en de mogelijkheid om met de fabrikant en importeur over de modellen door te praten was een schot in de roos. “Ook dat is een belangrijk aspect dat het draagvlak van dit nieuwe initiatief voor de toekomst versterkt: het waren stuk voor stuk

Tech-Days: deeltjesver toeleveranciers autom Dat de Nederlandse automotive toeleveranciers op het gebied van voertuigtechnologie en innovatief vermogen een voortrekkersrol in de wereld vervullen en baanbrekend bezig zijn, is vaak nog onvoldoende bekend. Gezamenlijk zijn zij jaarlijks goed voor een mondiale omzet van zo’n 80 miljard euro. Om de Nederlandse expertise zo breed mogelijk op het netvlies van OEM’s te krijgen organiseert het RAI Industrie Platform, sinds een jaar speciale “Made in Holland Tech Day’s”. ‘Het blijkt een uitstekende formule om de toeleveranciers in de spotlight te zetten en hen op hoog niveau in contact te brengen met potentiële klanten’, zegt voorzitter Eddy van der Vorst.

bezoekers met concrete aankoopplannen.” Van der Vorst is sinds twee jaar actief als

spectieven. Nederland loopt daarin

Positieve signalen

voorzitter van het RAI Industrie Plat-

voorop. De vraag was dus: hoe zetten

Of er voor de editie 2016 wijzigingen in deze nieuwe

form, dat alle in Nederland gevestigde

we de bij de toeleveranciers aanwezige

beursformule zullen plaatsvinden hangt sterk af van de

internationaal opererende automotive

kennis en kunde internationaal beter op

uitkomsten van de evaluatie. “De formule is goed

toeleveranciers vertegenwoordigt. Na

de kaart? Dat vormde voor het RAI

ontvangen. De nauwe samenwerking met het vakblad

een grondige analyse van de branche en

Industrie Platform de aanleiding voor

Tweewieler en ANWB Media verliep uitstekend. Verder

het in kaart brengen van de verschil-

het organiseren van een serie ‘Made in

is het de bedoeling om het inhoudelijk programma met

lende behoeftes, kwam hij tot de con-

Holland Tech-Days’, inmiddels in

(actuele) workshops, zowel voor de consument als voor de vakhandel, nog meer uit te breiden. En het zou mooi zijn als het segment onderdelen en accessoires nog wat beter op de beursvloer vertegenwoordigd zou zijn. Daar gaan we hard aan werken.”

‘Nederland loopt voorop met voertuigtechnologie’

Ook de FietsVAK dag werd positief ontvangen, de

clusie dat er bij veel van de aangesloten

samenwerking met AutomotiveNL en

dealers wisten de weg naar Expo Haarlemmermeer

leden van het platform onvoldoende

NEVAT.”

prima te vinden en waardeerden het laagdrempelige

contacten aanwezig waren om door te

karakter. Met de sterk groeiende vraag naar (speed)

dringen bij de bestuurslagen op de

Eendagsexpo

e-bikes, bleek ook duidelijk het belang voor deze beurs

hoogste niveau’s van OEM’s. “Zij

De basis van dit inmiddels succesvolle

voor de vakhandel. Tenslotte zou, besluit Van Hattem,

laten”, vervolgt hij, “daarmee markt-

concept bestaat uit een soort ”eendag-

het aantal consumenten tijdens een volgende editie

potentie liggen.” “En dat is jammer,

sexpo” bij een autofabrikant, waarbij

verder omhoog moeten. “Het duurt echter altijd even

want zij ontwikkelen, (vaak in nauwe

iedere deelnemer zijn of haar innovaties

voordat zo’n nieuw event naamsbekendheid heeft

samenwerking met universiteiten en

kan presenteren. Een zeer belangrijk

opgebouwd en bij iedereen scherp op het netvlies staat.

hogescholen), op terreinen als elektro-

ingrediënt van deze Tech-Day’s bestaat

Bij deze eerste editie ging het vooral om kwaliteit boven

nica, elektrische aandrijvingen en con-

volgens Van der Vorst uit een diner met

kwantiteit. In die doelstelling zijn we geslaagd.”

nectiviteit, veelbelovende toekomstper-

de top van OEM’s aan de vooravond


13

sneller voor otive industrie van de expo. “Dat is een niet te

desbetreffende autofabrikant

onderschatten onderdeel, want

langs de stands van alle deelne-

anders dan bij de meeste Neder-

mers. Van der Vorst: “Dat werkt

landers het geval is, vinden bui-

voortreffelijk. Die mensen krijg je

tenlandse gasten het een enorme

anders nooit bij elkaar. Boven-

eer om bij bijvoorbeeld een

dien betrek je hen maximaal bij

Consul of Ambassadeur aan te

dit initiatief.”

schuiven. Een iets respectvollere benadering door Nederlanders

Meer business

voor buitenlandse gebruiken en

Eind vorig jaar was het RAI

gewoonten, zou, zo is ook uit

Industrie Platform te gast op het

recent onderzoek gebleken, het

hoofdkantoor van Toyota Europe

zakendoen in het buitenland nog

in Brussel waar met een delegatie

een behoorlijke impuls kunnen

van 30 personen, inclusief de

geven.”

Raad van Bestuur van de grootste Japanse autofabrikant, werd gedi-

Red carpet treatment

neerd bij de Nederlandse ambas-

Van der Vorst wijst in dit verband

sadeur. En op 29 en 30 april vindt

onder andere op een recent ING-

alweer een Tech-Day plaats bij

rapport. Daar uit komt naar voren

Jaguar/Landrover in het Heritage

dat Nederlandse toeleveranciers

Museum in Gaydon (UK). Dit is

alleen al in Duitsland de moge-

voor automotive toeleveranciers

lijkheid hebben om hun omzet

een belangrijke speler, benadrukt

met tientallen procenten te ver-

Van der Vorst. “Jaguar/Landrover

hogen, als zij bereid zijn zich iets

gaat namelijk drie nieuwe fabrie-

Eddy van der Vorst: ‘Alleen al in Duitsland kunnen Nederlandse toeleveranciers hun omzet met

meer te verdiepen in de cultuur

ken bouwen. Eén in China, één in

50% verhogen’.

en gebruiken van hun klanten.

Brazilië en één in de V.S. Met als

Medio 2014 vond op het hoofd-

doel de productie te verdubbelen

meer business bij de toeleveran-

te regelen dat op onze gezamen-

kantoor van BMW in München

naar één miljoen voertuigen. Zij

ciers genereren. Dat blijkt vol-

lijke stand de revolutionaire

de eerste Tech-Day plaats. Tot de

staan open voor Nederlandse toe-

gens hem eveneens uit de grote

Stella solar auto te zien zal zijn.

in totaal 15 deelnemers behoor-

leveranciers. Enerzijds vanwege

belangstelling voor dit platform,

Die zit volgestouwd met de

den tal van grote spelers, waaron-

hun technologische voorsprong,

dat de afgelopen drie jaar is

meest hoogwaardige technologi-

der Philips Automotive Lighting,

maar ook omdat die bereid zijn

gegroeid van 20 naar 50 deelne-

sche hoogstandjes van Neder-

AKZO, DSM, Apollo Vredestein,

de OEM’s overal ter wereld te

mers. Hij zegt nu al uit te kijken

landse toeleveranciers. Het is de

Polynorm Voestalpine, NXP en

volgen.”

naar de IAA Frankfurt. Van 15

enige auto die meer energie

t/m 18 september zullen ca. 20

opwekt dan verbruikt. Het is een

Een ander, in het kader van

Stella solar

bedrijven van het RAI Industrie

voorbeeld van waartoe de Neder-

relatiebinding, cruciaal element

Van der Vorst bevestigt dat, hoe-

Platform zich daar in Hal 4.1 (de

landse automotive toeleveran-

van de Tech-Day’s betreft een

wel het om langlopende proces-

toeleveringshal) met een ruim

ciers, in goede samenwerking

VIP-tour (Red Carpet Treatment)

sen gaat, alles er op wijst dat de

300 m2 grote collectieve stand

met het wetenschappelijk onder-

met de Raad van Bestuur van de

‘Made in Holland Tech-Day’s’

presenteren. “Wij zijn druk bezig

wijs, in staat zijn.”

TomTom.


GO! 14

ReinigingsDemoDagen:

‘Real life event’ toont alle maatschappelijke trends in reinigingswereld Een laagdrempelig, interactief en gratis netwerkevent, waarbij alle maatschappelijke trends en innovaties onder één dak te zien zijn. Dat is, kort samengevat, het geheim achter de succesformule van de ReinigingsDemoDagen. Dit initiatief van de sectie Reinigingsvoertuigen van RAI Vereniging is volgens sectievoorzitter Lejo Bekker uniek in de wereld. ‘Er is geen enkel vergelijkbaar evenement waarbij de deelnemers hun eigen beurs organiseren.’ Jacques van Hest, secretaris van de Stichting RAI RDD en samen met 6 leden verantwoordelijk voor de organisatie van het evenement, rekent voor de aanstaande editie op 3 en 4 juni op het RDW-Testcentrum in Lelystad op circa 4.000 bezoekers. De sectie Reinigingsvoertuigen van afdeling Speciale Voertuigen van RAI Vereniging organiseert iedere twee jaar deze speciale vakbeurs voor de afval- en reinigingssector. Al snel na de eerste editie in 2003 groeiden de ReinigingsDemoDagen uit tot een begrip bij nagenoeg iedereen die in de sector actief is, legt Van Hest uit. “Het is bij uitstek een netwerkmoment dat aanbieders en klanten in de reinigingswereld bijeenbrengt. Bovendien kunnen bezoekers, uiteenlopend van wagenparkbeheerders, chauffeurs/machinisten, inkopers, beleidsmedewerkers van gemeenten tot en met wethouders, in een real-life situatie kennis maken de

Jacques van Hest (l) en Leo Bekker (r): ‘De kosten per m2 zijn bij de ReinigingsDemoDagen een factor tien lager’.

laatste ontwikkelingen en noviteiten in deze


15 branche en de verschillende reinigingsproduc-

belangrijk contactmoment om met de doel-

Structurele veranderingen

ten en –voertuigen zelf testen.”

groep te communiceren en de nieuwste pro-

Naast de eerder genoemde ontwikkelingen is

ducten te presenteren. Hij wijst er in dit ver-

de reinigingsbranche zelf eveneens aan

Uniek concept

band op dat die relevantie als gevolg van een

structurele veranderingen onderhevig. Het in

Lejo Bekker, in het dagelijks leven directeur

tweetal ontwikkelingen alleen maar is toege-

toenemende mate scheiden van afvalstromen,

van BekkerLagram, totaalleverancier van al het

nomen. Zo is het aantal gemeenten in een

hergebruik, recycling en de wens om te komen

materieel dat wordt ingezet bij afvalinzame-

periode van 65 jaar meer dan gehalveerd van

tot een circulaire economie staan centraal,

ling, industriële reiniging, riool- en wegenrei-

1.000 naar minder dan 400. Bekker: “Door die

evenals zaken als veiligheid, milieu en duur-

niging, voegt daaraan toe dat de leden van de

clustering wordt materieel efficiënter ingezet

zaam inzamelen. “Afvalinzameling is”, ver-

sectie Reinigingsvoertuigen - in totaal zo’n

en is het aantal reservevoertuigen sterk afge-

volgt Bekker, “veel meer een logistiek vraag-

twintig bedrijven - feitelijk de

stuk geworden.” “Het moet

programmamakers van de

allemaal groener, minder

beurs zijn. “Zij bepalen mede

milieubelastend. Denk aan

de organisatorische opzet van

elektrische systemen, al dan

het evenement. Dat zie je eigen-

niet op basis van zonne-ener-

lijk nergens anders ter wereld.

gie, euro 6 aardgas voertuigen,

Het belangrijkste voordeel van

hybride aandrijvingen etc. Er

dit concept is dat de kosten rela-

zijn al containers die voorzien

tief laag blijven in vergelijking

zijn van een zendertje dat

tot bijvoorbeeld internationaal

communiceert met het voer-

gerenommeerde reinigings-

tuig of met een centrale. Zo

beurzen als Polytech in Lyon of

krijgt degene die inzamelt een

IFAT in München. Daar spreek

signaal wanneer de container

je al gauw over een kosten-

vol is.”

plaatje van honderden euro’s

En er zullen, besluit Bekker, in

aan standkosten per vierkante

de toekomst kleine niet-

meter. Expositieruimte bij de

milieubelastende units komen

ReinigingsDemoDagen kost

die in de binnenstad afval inza-

niet meer dan 25 euro per vier-

melen om dat aan de rand van

kante meter. Dat scheelt een

de stad te verwerken.

factor tien. En dan is de toegang

“En al die noviteiten, trends en

voor bezoekers én het parkeren

ontwikkelen zijn te zien tijdens

ook nog eens gratis.”

de ReinigingsDemoDagen. Uit

Van Hest legt uit dat de Reini-

eerdere evaluaties met de deel-

gingsDemodagen op het

nemers kwam naar voren dat

RDW-Testcentrum in Lelystad

de beurs perfect aansluit bij de

over 30.000 vierkante exposi-

wensen van zowel exposanten

tieruimte beschikken. Het

‘De ReinigingsDemodagen zijn bij uitstek een netwerkmoment’.

inmiddels beproefde concept

als bezoekers. Dat wil zeggen: laagdrempelig, centraal in het

bestaat uit een centraal ontmoetingsplein waar

nomen. Verder heeft de Europese aanbeste-

land, gratis toegankelijk en het is een uitste-

omheen een compleet reinigingsdorp met

dingswetgeving er toe geleid dat het persoon-

kend netwerkmoment. De afgelopen editie

pagode stands is gebouwd met in de periferie

lijk bedienen van een klant in afnemende mate

kwamen er soms complete reinigingsdiensten

een uitgebreide testbaan.

aanwezig is. Die versterkte tendens naar effi-

tegelijk met hele bussen naar

ciency heeft natuurlijk zijn weerslag op onze

de ReinigingsDemoDagen. Als

Belangrijk contactmoment

branche als geheel. Zo werden er in 2014 alleen

dat geen compliment voor

Volgens Lejo Bekker vormen de Reinigings-

al 30 procent minder vuilnisauto’s afgeleverd

de beurs en de organisatoren is,

DemoDagen voor de branche een uiterst

dan in 2013.”

dan weet ik het niet meer.”


GO! 16

Promotie ‘made in Holland’ kwaliteit

Collectieve beursdeelname krachtig maakindustrie Voor het organiseren van collectieve beursdeelnames trekken de afdelingen Speciale Voertuigen en Autovak zoveel mogelijk samen op. Pacton Trailers, deelnemer van het eerste uur, en nieuwkomer NRF (Nederlandse Radiateuren Fabriek), reageren positief op dit soort initiatieven van RAI Vereniging. Volgens Rik Pronk van Pacton

Vehicle Show in Birmingham en

Trailers en Frank Toebes van NRF

Solutrans in Lyon. In het kielzog

is het op die manier mogelijk om

van de succesvolle RAI-stands

op een laagdrempelige manier

van afdeling Speciale Voertuigen

tegen lagere kosten een internati-

heeft ook afdeling Autovak van

onaal visitekaartje af te geven. Het

RAI Vereniging besloten dit con-

meeliften op het collectief biedt

cept aan haar leden aan te bieden.

tal van voordelen, zeggen zij. ‘Het

Op de aanstaande IAA Motor

is gemakkelijk, efficiënt, alles

Show 2015 in Frankfurt zullen de

wordt voor je geregeld en het heeft tijdens de afgelopen editie op de IAA in Hannover voor NRF tot een verrassend aantal leads gezorgd, aldus Toebes. Afdeling Speciale

Rik Pronk: ‘Voor middelgrote ondernemingen is dit de ideale manier op producten te promoten’

Voertuigen organiseert al bijna tien jaar collectieve

leden van het RAI Industrie Plat-

stands op buitenlandse tentoon-

form zich als collectief met een

stellingen. Een initiatief waar veel

‘Made in Holland’ stand presente-

bedrijven dankbaar gebruik maak-

ren. Voor hen een perfect moment

ten omdat dit, zo is gebleken, een

om de Nederlandse maakindustrie

prima platform biedt voor inter-

internationaal te promoten.

Rik Pronk (l) en Frank Toebes (r) ‘Dankzij dit soort initiatieven koop je als deelnemer als het ware gemak

een uitstekende springplank is

Ervaringsdeskundige

ervaringsdeskundige noemen.

om aan dit door afdeling Speciale

voor nieuwe zakelijke contacten.

Rik Pronk, algemeen directeur

Hij vertelt de afgelopen jaren aan

Voertuigen ontwikkelde concept

Zo was de afdeling de laatste jaren

van trailerbouwer Pacton, mag

drie IAA’s in Duitsland en aan de

mee te doen is voor hem dat het

prominent met een ‘Holland

zich als het gaat om branchebrede

Commercial Vehicle Show in

hierdoor mogelijk is om zich als

stand’ aanwezig op onder andere

deelname aan buitenlandse

Birmingham te hebben mee-

bedrijf tegen redelijk te overziene

de IAA Hannover, de Commercial

tentoonstellingen inmiddels een

gedaan. De voornaamste reden

kosten, zonder allerlei geregel en

nationale exposure en bovendien


17

vliegwiel voor Nederlandse Kopen van gemak Ook voor Frank Toebes is het

voldoende. Dan moet je rekenen met tenminste 30 m2. Dat komt al

kostenaspect, en niet te vergeten

gauw neer op circa 30.000 euro.

‘het kopen van gemak’, een

Dat is ruim tweemaal zo duur.”

belangrijke factor om zich voor dit soort laagdrempelige initiatieven

Ontwikkelen business

in te schrijven. “Je hoeft niets te

Rik Pronk zegt niet te begrijpen

regelen, het is goedkoper en je

dat niet meer partijen zich hierbij

maakt gebruik van de centrale

aansluiten. “Het is voor een mid-

catering, hostesses, bar etc. En de

delgrote onderneming die over

Frank Toebes: ‘Een individuele stand kost al gauw tweemaal zoveel’

tegen fors lagere kosten’.

gezamenlijke netwerkborrels,

een beperkte mankracht beschikt

zoals de ‘Holland borrel’, die ook

en in een bepaalde markt nog niet

worden bezocht door vertegen-

actief is, de ideale manier om de

woordigers van ambassades en

producten over de grens te

overheden, zorgen automatisch

exposeren en te promoten.”

voor meer aanloop naar je eigen

Toebes sluit zich daar volledig bij

stand. Voor NRF verliep de deel-

aan. “Wij staan vooral op een

name aan de afgelopen IAA

beurs om business te ontwikke-

Hannover fantastisch. De com-

len in een aantal niches en dus

plete dwarsdoorsnede van de

leads te genereren. Dan zijn dit

Nederlandse auto-industrie was

soort initiatieven zeer welkom.

aanwezig. Tijdens die beurs is

Het zou mooi zijn als meer

méér traffic naar onze stand gege-

bedrijven zich zouden

nereerd dan ik had verwacht. Dat

aanmelden. Een zwaardere RAI

was absoluut niet ingecalculeerd.”

Verenigings brede delegatie zorgt

Hij rekent voor dat, als lid van

immers voor een robuuster

RAI Vereniging, deelname aan de

draagvlak. In dat kader zou ik het

collectieve IAA stand met een

beslist interessant vinden om ook

rompslomp, in het buitenland te

voegde waarde opleveren. Bij andere is dat in het geheel niet het

eigen NRF beursoppervlak van 20m2 hem 12.500 Euro kostte.

eens op een collectieve stand

kunnen positioneren. “Collectiviteit is voor mij van secundair

geval. Dat laat onverlet dat die

“Ga je het zelf individueel regelen

ook omdraaien: als de mogelijk-

belang. Met sommige deelnemers

collectiviteit nodig is om een

dan is een stand van 20 m2, van-

heid tot collectieve deelname er

heb je een klik of zij kunnen

bepaalde massa en dus draagvlak

wege het ontbreken van een geza-

niet zou zijn, zouden wij er

direct of indirect een toege-

te creëren.”

menlijke ruimte, catering etc., niet

sowieso niet staan.”

buiten Europa te staan. Ik kan het


GO! 18

RAI SOCIETY

Slimme mobiliteit biedt kansen Met wie en op welke manier gaat de ‘connected car’ communiceren? Hoe

mobiliteitsdiensten leidt. De vraag is alleen: hoe gaat de sector om met de

zorg je voor een optimale integratie van de verschillende Intelligente

benodigde hardware en beschikbare databronnen, hoe zit het met privacy

Transport Systemen (ITS) en welke kansen biedt ITS voor leden van RAI

en veiligheid, standaardisatie en wat zijn de mogelijkheden voor leden van

Vereniging? Deze vragen stonden centraal tijdens de bijeenkomst

RAI Vereniging om hier als collectief van te profiteren?

‘Slimme Mobiliteit en ITS’ die het Platform Toekomstbestendige

Het Platform Toekomstbestendige Mobiliteit zal”, zo

Mobiliteit van RAI Vereniging onlangs voor de leden organiseerde.

vatte Teunissen de bijeenkomst samen, “in kaart gaan

Plaats van handeling was een in een sfeervolle jaren vijftig ingerichte

brengen wat er op ITS gebied gebeurt binnen de after-

ambiance bij Innovam waar ruim dertig leden van de diverse ‘bloed-

market en bij de autofabrikanten om vervolgens te bekij-

groepen’ van RAI Vereniging met elkaar brainstormden over dit

ken of een integratie van de verschillende systemen

onderwerp.

mogelijk is.”

Vanuit hun eigen expertise gingen Leo Bingen (foto-inzet) van SIMS (Standaardisatie- en Informatiebeleid voor de Mobiliteitssector), Luuk Verheul (programma Connected Mobility van I&M) en QuirijnTeunissen (Platform Toekomstbestendige Mobiliteit) uitgebreid in op actuele ontwikkelingen met betrekking tot slimme mobiliteit. Bingen stelde vast dat connected voertuigen absoluut booming zijn en dat zowel de EU als Nederland zwaar hebben ingezet op ITS. Hij wees in dit verband op twee programma’s van I&M: Beter Benutten en Connecting Mobility. Luuk Verheul noemde twee voorbeelden van concrete ITS-projecten. Zoals de coöperatieve ITS-corridor, die loopt van Nederland via Duitsland naar Oostenrijk. Door het ‘connecten’ van voertuigen met infrastructuur wordt binnen dit project gewerkt aan intelligente mobiliteit. Een andere pilot betreft het voorkomen van spookfiles op de A58. Dit gebeurt door het rijgedrag te beïnvloeden door real-time informatie tussen voertuigen en de verkeerscentrale uit te wisselen. Vast staat dat ITS tot tal van nieuwe

Prijzenregen Fiets Award 2015 Als er iets duidelijk werd tijdens de Nationale (E)-

mobilisten. Dat fietsen bovendien gezond is, weet

gens hem 1 miljoen euro. Weliswaar eentje van

bike Testdagen in de Expo Haarlemmermeer, dan

iedereen: “de calorieën van een frikadel fiets je er

24 karaats goud en ingelegd met diamanten en

is het wel dat innovatie hoogtij viert in de fietsen-

binnen een half uur af ”, aldus Tamming. De duur-

voorzien van krokodillenleer, maar toch...

branche. Er was zelfs een speciale Fiets Award

ste fiets ooit in Nederland verkocht, kostte vol-

Juryvoorzitter Jaap Merkus reikte de drie Fiets

Show op de beursvloer georganiseerd

Innovatie Awards uit, behorende bij de

om de verschillende winnaars in het zon-

meest in het oog springende product-

netje te zetten. Presentator Menno

vernieuwingen in de fietsbranche: de

Tamming liet voor het moment

Schwalbe Procore, de Google Glass en

suprême nog wel een aantal opzien-

de Sparta ION, en de Shimano STEPS.

barende fietswetenswaardigheden de

De prijzen werden in ontvangst genomen

revue passeren. Zo wees hij erop dat ons

door Stefan Treling van Schwalbe

land 18 miljoen fietsen telt die gezamen-

Nederland (l), Mike Smink van Shi-

lijk 15 miljard kilometers afleggen. En wie

mano Benelux (midden) en Chiel Prein

heeft op het netvlies dat fietsers (in

van Sparta (r).Vervolgens werden de win-

drukke verstedelijkte gebieden) gemid-

naars van de Fiets van het Jaar verkiezing

deld 5 procent sneller zijn dan auto-

2015 (zie pag. 2) bekend gemaakt.


19

Ruim 100 primeurs…. ‘Discover your drive’. Met die slogan is deze week AutoRAI 2015 van start gegaan. Tijdens de drukbezochte persconferentie die vooraf ging aan dit grootste publieksfeest van Nederland werd al meteen duidelijk dat de verwachtingen voor deze 59ste editie hooggespannen zijn. Aan het aanbod zal het in ieder geval niet liggen. Roelant Groen, beursmanager AutoRAI liet weten dat op de beursvloer tenminste 46 automerken met in totaal ruim 500 auto’s acte de présence geven en dat bezoekers zich kunnen vergapen aan zo’n honderd primeurs en minstens tien concept cars. In combinatie met tal van activiteiten, presentaties, innovatieve testritten en veel aandacht voor het

goed voor een jaarlijkse omzet van 70,9 miljard euro. De bulk hier-

aspect beleving, is volgens hem de basis voor een geslaagde

van - 10,9 miljard euro - komt op het conto van de auto.Van Eijck

AutoRAI 2015 gelegd. Gebaseerd op het campagnethema ‘Discover your

noemde de Nederlandse autokopers wel kleurloos, want ruim twee derde

drive’ lanceert de AutoRAI een online tool die bezoekers moet verleiden

van alle in ons land nieuw aangeschafte auto’s zijn getooid in de kleuren grijs

naar de beurs te komen en hen helpt om voor het bezoek hun favoriete,

(32%), zwart (26%) en wit (18%). De rol van ITC en ITS, oftewel slimme

betaalbare en ideale auto te ontdekken.

mobiliteit, noemde Van Eijck een belangrijke factor in de toekomstige ontwik-

Steven van Eijck, algemeen voorzitter van RAI Vereniging plaatste het

keling van de auto-industrie. “Nederland beschikt over de infrastructuur en

belang van de mobiliteit in Nederland tijdens de persconferentie in econo-

de wet- en regelgeving om hier op Europees niveau een voortrekkersrol te

misch perspectief. Hij liet weten dat de Nederlandse mobiliteitsindustrie

vervullen. Wat dat betreft biedt het Nederlands voorzitterschap van de EU

13.850 werkgevers telt die werk bieden aan 88.995 personen. De branche is

in de eerste heft van 2016 mooie kansen’, aldus Van Eijck.

Flower Power De leden van de jonge managersnetwerken JCG, JSV en JMA van RAI Vereni-

werk gaat. Het hele traject van veilen, labelen tot en met het aanbrengen van

ging, die deelnamen aan het bedrijfsbezoek Flora Holland en Dutch Flower

barcodes geschiedt volautomatisch, waardoor de klant binnen één uur wordt

Group, moesten vroeg uit

beleverd. Dat kan zijn bin-

de veren. Niet minder dan

nen het veilingcomplex of

dertig nieuwsgierige deelne-

bij een van de bedrijven die

mers meldden zich op 25

hier in de periferie omheen

maart rond 7.00 uur in Aals-

staan.”

meer om een kijkje te kun-

Vervolgens

nen nemen in de snelle

bezoek gebracht aan de

wereld van bloemen en

Dutch Flower Group, een

planten, alle ins and outs

uniek familiebedrijf dat is

rondom het veilingproces te

gespecialiseerd in de inter-

zien, en zich te laten infor-

nationale handel van bloe-

meren

men en planten. Ter illustra-

over

de

wijze

werd

een

waarop deze sector er in

tie

slaagt om deze bederfelijke

voorbeeld van de omvang

producten in no time naar

van deze mega-exporteur.

alle

de

“Zij exporteren naar 60 lan-

wereld te exporteren. Dat is

den. Wereldwijd komen er

uithoeken

van

een enorm intensief proces

geeft

Bartels

een

maar liefst 25.000 bloemen

dat hoge eisen stelt aan de transportlogistiek, zegt Ilse Bartels van afdeling

per minuut van Dutch Flower Group via klanten bij consumenten terecht in

Speciale Voertuigen. “Het was verbazingwekkend om te zien hoe dit in zijn

de vaas.”


GO! 20

eco-trends

Efficiënte krachtpatser hun diensten leveren en zakelijk

X-HiPro 1058, zo luidt de naam van de nieuwe kraan die HIAB onlangs heeft geïntroduceerd. De X-HiPro 1058 reduceert installatiekosten en cost of ownership tijdens hele levenscyclus en is de grootste kraan tot op heden in het productieprogramma van HIAB.

succes boeken. Onze focus op producten van hoge kwaliteit die zorgen voor een hogere productiviteit en tegelijkertijd de cost of ownership verlagen, heeft geresulteerd in de eerste van een nieuwe serie kranen met hoog hefvermogen en een uitstekend rendement op de investering.” Met het nieuwe Load Stability System (LSS) kan de kraan sneller

De HIAB X-HiPro 1058 is ont-

en soepeler worden bediend. Met

wikkeld om te voldoen aan steeds

haarfijne precisie, zelfs bij volle-

strengere eisen en is voorzien van

dige reikwijdte, in veel verschil-

diverse unieke functies die stuk

lende toepassingen. Het LSS

voor stuk zijn ontworpen om de

dempt ook hefbewegingen, zelfs

productiviteit en betrouwbaar-

als de bedieningshendel abrupt

heid te verbeteren en om de cost of ownership gedurende de

wordt losgelaten. Dit betekent

HIAB X-HiPro 1058.

dat het systeem het werken met

levenscyclus terug te dringen.

neuze materialen.

mogen. “Ons team heeft een uit-

de kraan niet alleen sneller en

Met een capaciteit van 90 ton en

Volgens Carl Gustaf Göransson,

zonderlijke oplossing ontwikkeld

soepeler maakt, maar dat de last,

een horizontale reikwijdte van

senior vice-president, Sales and

door goed te luisteren naar onze

de kraan en de werkomgeving in

tot 34,5 meter is deze kraan met

Markets van Hiab, gaat de HIAB

klanten. We begrijpen de kriti-

nabijheid van de kraan tevens

extra vermogen ideaal voor het

X-HiPro 1058 echt de norm stel-

sche vereisten waarmee onze

beter worden beschermd tegen

heffen van zware en volumi-

len voor kranen met groot hefver-

klanten te maken krijgen als ze

mogelijke beschadiging.

Schwalbe dualventiel ‘Niets blijft zoals het was’. Met die slogan heeft Schwalbe het Procore dualventiel op de markt gebracht dat de lucht in twee kamers verdeelt. Tot nu toe was het zo dat als een mountainbiker met weinig luchtdruk reed, de prestaties steeds beter werden, maar dat tegelijkertijd het risico op een lekke band toe nam. De Schwalbe Procore rekent af met dit probleem. In de buitenste kamer is de luchtdruk namelijk uiterst laag, optimaal voor maximale offroad prestaties. In de binnenste kamer, direct op de velg, is de luchtdruk daarentegen hoog. Zelfs maximale belastingen kunnen op die manier niet doorslaan op de velg. Een ware innovatie op banden gebied, zo vond ook de jury van de Fiets Innovatie Awards 2015, die daarom onder andere Schwalbe Nederland met deze prijs bekroonde. De jury vindt de Procore een zeer doordacht ontwerp. Niet alleen omdat het dualventiel zorgt voor een betere wegligging en

Schwalbe Procore dualventiel.

de sportieve berijder meer controle op de fiets biedt, maar ook omdat de kansen op een stootlek en een snakebite gering zijn.


21

25.000ste Terberg voertuig Terberg heeft in de fabriek in Benschop onlangs de 25.000e trekker gebouwd. Van de 25.000 geproduceerde voertuigen waren er ongeveer 20.000 van het type terminal- of RoRo trekker. Deze trekkers worden ingezet voor het verplaatsen van trailers met lading in havens, distributiecentra, rail terminals en in de zware industrie. Terberg is, met uitzondering van Noord-

Op het gebied van terminal trekkers is Terberg goed voor 20 procent van de wereldmarkt.

Amerika, marktleider in terminal- en RoRo trekkers. Deze trekkers vinden hun weg naar meer dan 90 landen in de

levering aan de bouwwereld in Nederland. De eerste terminal trekker

wereld. Deze positie werd volgens Terberg bereikt door goed te luiste-

werd in 1973 in de haven van Rotterdam geleverd voor het rangeren van

ren naar de wensen van de klanten, grote inzet en betrokkenheid van

trailers.

haar medewerkers, een lean en mean productieproces en het toege-

De 25.00ste trekker is onderdeel van een grote order die DFDS uit

wijde netwerk van distributeurs voor de internationale verkoop en

Denemarken onlangs heeft geplaatst. DFDS heeft een grote vloot

lokale service ondersteuning.

Terberg RoRo-trekkers die werkzaam zijn in havens in Noord- en

Terberg bouwde in 1966 de eerste 6x6 vrachtwagen met kipper voor

West-Europa.

Finland loopt warm voor lichtgewicht VDL-bussen Een gunstig brandstofverbruik, gekoppeld aan een hoog rijcomfort en lage onderhoudskosten gaven bij het grootste Finse personenvervoerbedrijf Koiviston Auto de doorslag om opnieuw een grote order van 30 lichtgewicht Citea LLE bussen te plaatsen bij VDL Bus & Coach. Medio vorig jaar leverde VDL ook al 78 Citea’s LLE aan Kolviston Auto, de grootste order in de geschiedenis van het bedrijf voor de Finse markt. Bij deze VDL-bussen met een lichtgewicht constructie ligt de focus op vermindering van het brandstofverbruik en de daaruit voortvloeiende emissiereductie. Daarbij voldoen de bussen uiteraard nog steeds aan de hoogste veiligheidsnormen. De keuze voor het VDL-lichtgewichtconcept is volgens de Eindhovense bussenbouwer met het oog op de huidige kostendruk een logische stap voor personenvervoersbedrijven

VDL Citea LLE.

die zich, naast het optimaal vervoeren van passagiers, eveneens emissiereductie ten doel hebben gesteld.


GO! 22

RAI vintage

Auto en fiets alom bezongen In de beeldende kunst is de rol van auto en fiets per definitie het duidelijkst aanwijsbaar, zo valt te lezen in het jubileumboek ‘Voertuigen van de verbeelding’, dat in 1992 ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan van RAI Vereniging werd uitgebracht. Dat neemt niet weg dat deze vervoermiddelen ook binnen de andere kunsten alom zijn bezongen. Ze kregen een plaats in de literatuur, poëzie, in strips, in films, op foto’s van beroemde fotografen, op postzegels in de muziek etc. Zo zijn alleen al de avonturen van het permanent met de auto brokken makende duo Laurel & Hardy ontelbaar.Voor de filmregisseur en acteur Jacques Tati was de moderne techniek eveneens een verschijnsel dat aanleiding gaf tot de meest komische situaties. De componist Dick Raaymakers nam voor zijn stuk ‘Extase’ in 1984 een vallend fietswiel als uitgangspunt. Fameuze architecten als Le Corbusier en Buckminster Fuller voelden zich eveneens uitgedaagd door de moderne vervoermiddelen. Zij ontwierpen nieuwe modellen voor auto’s die overigens nooit zijn uitgevoerd.


uitgesproken In deze rubriek laten we personen aan het woord die betrokken zijn bij of werkzaam in de mobiliteitswereld. Dit keer Jan de Kraker, CEO van Kraker Trailers en medeeigenaar van KTTC (Kraker Truck & Trailer Care), MFTC (Moving Floor Trailer Center) en TTS Swifterbant.

23 vlak besproken en besloten over actuele en urgente kwesties, zoals natuurlijk de ramp met de MH17, de situatie in Oekraïne, de houding van Poetin, terrorismebestrijding, het kalifaat in Syrië enzovoort. Met Jeroen Dijsselbloem zou ik willen praten over de problematiek in Griekenland. Welke spin-off verwacht hij dat dit heeft naar Zuid-Europese landen?

Wat is uw favoriete vervoermiddel? In mijn vrije tijd ben ik het liefst op het water te vinden en dan is mijn favoriete vervoermiddel mijn boot, een Swan45. Over de weg zou ik graag in een Porsche Panamera rijden. Wat vindt u van het mobiliteitsbeleid in Nederland? Ik vind dat het wegennet in Nederland een goede infrastructuur heeft. Er zijn natuurlijk altijd verbeterpunten. Zo vind ik dat de NS in Zeeuws-Vlaanderen zeker kansen heeft laten liggen. Er rijden hier geen treinen en daardoor ben je in dit deel van Nederland eigenlijk altijd aangewezen op de auto. Terwijl reizen met de trein zoveel efficiënter kan zijn.

Jan de Kraker ‘Er zijn denk ik meer mogelijkheden voor eco-combi’s’ Wat zou u als eerste veranderen als u het voor het zeggen had? Een deel van het antwoord op deze vraag is al in het bovenstaande te lezen, ik zou mogelijkheden voor beter openbaar vervoer in ZeeuwsVlaanderen onderzoeken. Daarnaast denk ik dat er meer mogelijkheden zijn voor de eco-combi’s. En ik zou zeker het parkeerprobleem in grote steden onder de loep nemen. Vindt u dat het kabinet voldoende aandacht schenkt aan vervoersalternatieven, zoals de bus, de fiets of gemotoriseerde tweewielers? Daar kan ik eerlijk gezegd niet goed over oordelen. Zou u zelf bereid zijn tenminste één keer per week de auto voor het werk te laten staan? Als er in Zeeuws-Vlaanderen een goed alternatief zou bestaan wel. Maar ook al werk ik internationaal, ik ben in basis toch aangewezen op

Hoe ziet het Nederlandse verkeersbeeld er over tien jaar uit?

de mogelijkheden en infrastructuur van Zeeuws-Vlaanderen om

Mijn verwachting is dat we dan meer concurrentie op de weg hebben

ergens te komen.

uit lage lonen-landen. Meer buitenlandse combinaties op de weg, waardoor er minder internationaal transport voor de Nederlandse

Met welke politicus zou u wel eens van gedachten willen wisselen?

transporteur is.

Ik zou graag van Mark Rutte willen weten hoe besluitvorming op het

Kansen zie ik voor de havens van Rotterdam en Antwerpen.

hoogste niveau nu in zijn werk gaat. Wat wordt er op internationaal

Ik verwacht dat beide havens de positie zullen versterken.


GO! MARKTANALYsE

China motor mondiale automarkt De verkoop van personenauto’s in de wereld is vorig jaar met 5,4 procent gegroeid en bereikte met een volume van ruim 62 miljoen voertuigen een nieuw record. Daarmee heeft de automarkt, na de crisis in 2008/2009, de opgaande lijn voor het vijfde jaar op rij hervat. Die expansie was in belangrijke mate te danken aan China waar de vraag naar nieuwe personenauto’s in 2014 met bijna 12 procent toenam

Ontwikkeling autoverkopen in de wereld Totaal w.v. China West-Europa Japan Brazilië Rusland India Canada Zuid Korea Turkije Polen Tsjechië

2014 62.068.163

2013 58.915.938

17.800.000 16.531.070 4.699.590 2.496.525 2.293.400 1.851.400 1.849.600 1.385.441 561.000 304.187 192.314

15.902.800 15.603.678 11.547.632 2.755.085 2.580.400 1.806.000 1.745.188 1.293.524 664.700 289.913 164.736

tot 17,8 miljoen eenheden. De Volksrepubliek verkoopt inmiddels meer auto’s dan de V.S en Europa. In Europa schaften consumenten het afgelopen jaar 4,8 procent meer nieuwe auto’s aan. Aanvankelijk leek het erop dat de Europese automarkt eind 2014 pas op de plaats zou gaan maken toen in november nog slechts sprake was van een plus van 1 procent. Dat pessimisme bleek echter onterecht toen kopers in december de weg naar de showroom weer wisten te vinden en de vraag met 4,6 procent steeg.

Economisch klimaat transportsector verbetert In tegenstelling tot het ondernemersvertrouwen

bericht van Transport en Logistiek Nederland

tor gemiddeld genomen aantrekken. Hoewel lang-

dat in de eerste negen maanden van 2014 nauwe-

(TLN) goed te spreken. Ook over de bezetting, de

zaam, is eveneens sprake van een progressieve

lijks een verandering liet zien, neemt de tevreden-

liquiditeit en concurrentiepositie van het bedrijf

beweging als het gaat om de financiële positie van

heid van transportondernemers al sinds begin

oordelen zij, zo blijkt uit de stemmingsindicator

transportondernemers. Zelf geven zij aan dat er

2012 toe.Vooral over de toenemende bedrijvig-

van TLN, positief. Over de prijzen en de winst zijn

naar verwachting nog een lange weg te gaan is,

heid zijn transporteurs volgens het conjunctuur-

transporteurs echter ronduit ontevreden. TLN

want volgens de helft van hen is de financiële

stelt vast dat de volumes binnen de transportsec-

positie van het bedrijf nog altijd broos.

Tevredenheid transportondernemers per bedrijfsaspect Prijzen Winst Orderportefeuille Tevredenheid algemeen Omzet Concurrentiepositie Liquiditeit Bezetting Bedrijvigheid

4,3 5,8 7,0 7,4 7,8 8,1 8,5 8,6 8,9

Bron: TLN

Bron: A.I.D

24


25

Europese vrachtautomarkt in mineur

gens aangeschaft. Bijna alle grote trucklanden, met

van 2014, waarbij de vraag naar trucks in de EU een

uitzondering van Spanje (+23,2%), zagen hun

plus van gemiddeld 8 procent liet zien, is de

marktaandeel krimpen. De dalingen waren het

verkoop in de maanden november en december

grootst in Groot-Brittannië (- 27,8%) en Frankrijk

van 2014 fors teruggezakt. In de laatste maand van

(- 27,0%). In Nederland werd vorig jaar 23,3 pro-

het jaar werden zelfs 49 procent minder vrachtwa-

cent minder vrachtwagens verkocht.

Autodiefstal naar laagterecord

Totaal w.v. Duitsland Ver. Koninkrijk Frankrijk Polen Spanje Italië Nederland Tsjechië België

2014 280.391

2013 305.031

85.971 38.240 38.784 17.711 16.214 12.665 10.366 9.054 7.801

86.772 52.952 44.963 19.715 13.158 12.663 13.523 8.643 7.655

Sinds het jaar 2000 is het aantal

cijfers op dat veel autofabrikanten

vinden.” AVc verwacht

gestolen personenauto’s in ons land

hun nieuwste modellen weer beter

ook dat voertuigdiefstal

nog niet zo laag geweest.Volgens de

hebben beveiligd tegen diefstal.”

hierdoor minder aantrekkelijk

(-11%). Het aantal diefstallen van

nieuwste cijfers van de Stichting

Ook een snelle registratie van

wordt voor criminelen.

scooters nam het afgelopen jaar nog

Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc)

gestolen voertuigen noemt hij in dit

Het aantal gestolen bestelwagens

wel toe met 1 procent tot 14.693

werden er het afgelopen jaar 10.712

kader van belang. “Politie, RDW en

daalde in 2014 met 11 procent tot

exemplaren. De Stichting AVc ver-

aangiften van gestolen auto’s gedaan,

verzekeraars hebben samen een

2.224 eenheden, terwijl dat van

wacht een positieve invloed van de

zware vrachtwagens met zelfs 15

toenemende inbouw van volgsyste-

procent terugliep tot 159 stuks.

men, waar ook enkele grote twee-

Verder wisselden er 1.753 motor-

wielerverzekeraars gunstige polis-

fietsen onvrijwillig van eigenaar

voorwaarden aan verbinden.

Ontwikkeling voertuigdiefstal in Nederland Personenauto’s Bestelwagens Vrachtwagens Aanhangwagens/opleggers Motorfietsen Sub totaal Brom- en snorfietsen Totaal

2014 10.712 2.224 159 1.140 1.753 15.988 14.693 30.681

2013 11.761 2.501 188 1.153 1.963 17.566 14.487 32.053

2000 25.187 3.934 299 1.230 1.696 32.346 – –

bijna 57 procent minder dan in

Aangiftepunt Voertuigdiefstallen

2000. Titus Visser, directeur van AVc

ingericht. Hierdoor staat een gesto-

geeft als een van de verklaringen

len voertuig binnen een of twee uur

voor de zich voortzettende daling

na de telefonische melding door de

dat de jarenlange samenwerking

eigenaar al geregistreerd in alle

tussen partijen bij de aanpak van

bestanden en kan de opsporing

voertuigcriminaliteit vruchten blijkt

direct beginnen. Dit gaat ons helpen

af te werpen. “We maken uit de

meer gestolen voertuigen terug te

Bron: ACEA

Na een veelbelovende start in het eerste kwartaal

Europese vrachtwagenverkopen (> 3,5 ton)


GO! 26

DE Stelling Serge Marchionne, CEO Fiat-Chrysler

Als jij een van degenen bent wiens leven wordt verstoord, verheug je je daar niet onmiddellijk op.

De komst van Apple en Google is precies wat deze industrie nodig heeft: een bemoeial die de boel komt verstoren. Dat is prima. Maar als jij een van degenen bent wiens leven wordt verstoord, verheug je je daar niet onmiddellijk op. Bron: FD

Mark Schreurs, MisterGreen Het is toch schitterend dat grote partijen

Martijn Versteegen, marketing directeur LeasePlan Nederland

als Shell en Esso zich nu gedwongen

Laten we stoppen met het plakken van pleisters en starten met het

voelen fossiele pompen weg te halen om

ontwikkelen van een duurzaam en stabiel beleid ten aanzien van de

er laadpunten voor in de plaats te zetten.

autobelastingen. Het is zeer te hopen dat staatssecretaris Wiebes bij

Daar zou je eigenlijk een foto van moeten

het uitbrengen van zijn nieuwe Autobrief daar ook zo over denkt.

maken. Laten we alle benzinestations ombouwen tot elektrische laadpalen.

Bron: FD

Bron: Volkskrant

Henk Nijmeijer, hoogleraar TU Eindhoven Auto’s worden steeds meer iPads op Lex Hoefsloot, team manager van Stella

wielen. Het gaat om slimme besturings-

Stella heeft volgens de juryleden van ‘s werelds grootste technologie-

systemen en die technologie heeft Apple.

websites TechCrunch en VentureBeat, de beste visie op de gezinsauto van de toekomst. We hebben een nieuw concept neergezet en deze

Bron: Trouw

prijs is een prachtige erkenning daarvoor. Dat wij als jonge studenten tussen zulke grote bedrijven staan, is echt ongelooflijk. Het voelt een beetje als David tegen Goliath. Bron: Telegraaf

Hans Vestberg, topman Ericsson De connected tree kan dienen als een gecamoufleerd inbraakalarm in de tuin, een seintje geven als de oogst dreigt op te drogen of de brandweer waarschuwen als

Wouter Rijnaerts, marketing manager Honda

Tom Huyskens, BOVAG

er een bosbrand uitbreekt. Deze toepassin-

De groep van 45 jaar en ouder

Een auto ongezien kopen

gen zijn over tien jaar doodnormaal.

heeft het geld om een motor te

via internet, dat komt niet

Slimme bomen, slimme auto’s, slimme

kopen. Het blijft toch een luxe-

voor. Wat moet je als na

álles. Alles wat ervan profiteert om verbon-

product. We verkopen de meeste

twee dagen blijkt dat je pijn

den te zijn, zal verbonden worden.

motoren aan mensen die hun

in je rug krijgt van de

oude motorfiets willen vervangen.

stoelen.

Bron: AD

Bron: Leidsch Dagblad

Bron: Telegraaf


GO!factor

JASPER ENGEL Deze BMW 1502 van Jasper Engel, manager bedrijfswagens bij Opel Nederland, is niet zomaar een klassieker, maar een echt familie-erfstuk. “Mijn opa kocht hem nieuw in 1976 en gebruikte de wagen als een zakelijk werkpaard. Hij had namelijk een handel in agrarische producten en met een kleine aanhanger achter de BMW reed hij met monsters en graan langs de boeren. In 1983 namen mijn ouders de BMW over. Sinds die tijd doet deze degelijke Duitser dienst als tweede auto van mijn ouders en werd vervolgens zelfs de derde auto. De 75 pk sterke motor van de 1502 is eigenlijk nooit gerestaureerd. Wel begon het koetswerk met het klimmen der jaren slijtage en roestplekken te vertonen. En een hond die een keer bij mijn ouders kwam logeren heeft ooit een poging gedaan om de achterbank op te eten. Het zijn met name de dierbare herinneringen aan mijn opa waardoor ik en mijn familie de BMW blijven koesteren. Ik herinner mij nog goed dat hij van de originele folder van de wagen voor mij een puzzel heeft gemaakt. Die ligt nog ergens op zolder. Anekdotisch is dat mijn opa, die nogal eigenwijs was, bij de invoering van de gordelplicht de standaard driepuntsgordels verving voor tweepuntsgordels. Dan kon de politie namelijk niet zien dat je je onttrok aan de gordelplicht, die was volgens mijn opa een inbreuk op zijn privacy. Het werkpaard van toen is nu veranderd in een luxe paard dat voornamelijk voor mooie ritten en gelegenheden van stal wordt gehaald. Zo heeft de 1502 al twee familiebruiloften verzorgd; die van mijn jongere broer en mijn neef. Mijn hele familie is dus zo’n beetje letterlijk en figuurlijk met de BMW getrouwd.”

27


28

prof. dr. ir. gabriël lodewijks

Zelfrijdende auto’s Onlangs mocht ik de promotiezitting voorzitten waarbij

aandacht te besteden aan de veiligheid binnen in de auto. Als

ir. Gijs van Essen met succes zijn proefschrift en stellingen

een gebruiker van een auto in staat is om met een adapter in

verdedigde. Van Essen had een stelling die mij als trans-

het veiligheidsgordelslot de auto te laten denken dat de gordel

porttechnoloog aan het denken zette. Die luidde: ”De vol-

gedragen wordt dan gaat er iets niet goed. Ook hier zal een

ledig zelfrijdende auto zal nooit voorbij de experimentele

slimme combinatie van technieken er voor moeten zorgen

fase komen. Niet als gevolg van de technische uit-

dat de auto niet om de tuin wordt geleid. Bij de tweede vraag

dagingen, maar vanwege de juridische complicaties

gaat het om de veiligheid van een combinatie van zelfrij-

rondom de schuldvraag bij een ernstig ongeval”. Deze

dende auto’s en niet zelfrijdende auto’s op één en dezelfde

stelling impliceert nog al wat en is volgens mij niet houd-

infrastructuur. Ik denk dat hier de meningen niet zo zeer over

baar. Bij de hele discussie rondom zelfrijdende auto’s, wat

verdeeld zijn. Autonome auto’s moeten van een andere

op zich al een interessante term is omdat auto’s per

infrastructuur gebruik maken dan niet autonome auto’s, juist

definitie zelf rijden, tenzij ze op een trailer staan, spelen

vanwege de juridische schuldvraag bij ongelukken. Eén van

volgens mij twee belangrijke vragen: in hoeverre kan de

mijn promovendi, dr.ir. Ronald de Feijter, heeft hier in zijn

bestuurder/gebruiker van een zelfrijdende auto invloed

promotiewerk uit 2006 ‘Controlling high speed automated

uitoefenen op het gebruik ervan? En in hoeverre kan een

transport network operations’ ruimschoots aandacht

mix van zelfrijdende auto’s en niet zelfrijdende auto’s

besteed. In de praktijk komt het er dan op neer dat een auto

veilig zijn op één en dezelfde infrastructuur?

bestuurd naar een oprit van een automatische snelweg rijdt

Bij de eerste vraag gaat het om de autonomie van de auto.

en dat de auto daar de besturing overneemt en de auto in een

Zitten er nog een stuur en een gaspedaal in de auto of is de

op de snelweg rijdende platoon voegt. Wat voor een dergelijk

gebruiker enkel passagier? Hier lopen de inzichten uiteen.

scenario pleit, is dat er in steden niet veel hoeft te veranderen

De meeste automobielfabrikanten kiezen voor een

en dat er niet veel extra asfalt nodig is. Het huidige aantal

‘normale’ auto die ook autonoom kan rijden maar waar de

rijstroken op een snelweg kan immers worden verdeeld over

bestuurder kan ingrijpen als de situatie moeilijk wordt.

automatisch en niet automatisch verkeer. Verder zal het

Bijvoorbeeld in het geval van wegwerkzaamheden of ijzel

aantal op- en afritten beperkt moeten zijn om voldoende

en sneeuw. Google kiest voor de tweede aanpak. Hun auto

capaciteit op de weg te garanderen. Rest het aanleggen van

is volledig autonoom en ontstijgt zo langzamerhand de

invoeg- en uitvoegbanen. Ik denk dat de volledig zelfrij-

experimentele fase. Het idee is dat naarmate de autonomie

dende, of beter gezegd autonome auto, voor het algemene

van de auto toeneemt dat ook geldt voor de veiligheid van

publiek er in de nabije toekomst gewoon komt. De complexi-

het gebruik, omdat het leeuwendeel van de ongelukken

teit van de juridische kant van de zaak zit hem vooral in de

wordt veroorzaakt door menselijke fouten. Kijk bijvoor-

keuze voor de mate van autonomie van de auto en de moge-

beeld naar de luchtvaart. Daar waar piloten besluiten om

lijke vermenging van autonoom en niet autonoom verkeer.

zelf in te grijpen en de autopilot uitschakelen gaat het geregeld goed fout. Momenteel gaat de meeste aandacht

Prof.dr.ir. Gabriël Lodewijks

uit naar het veilig navigeren van auto’s. Van A naar B

Hoogleraar transporttechniek en logistieke techniek,

zonder te botsen. Ik zou er voor willen pleiten om ook

TU Delft


Haagse wandelgangEN

29

‘Het is tijd voor regie als het gaat om stedelijke mobiliteit’

“In Nederlandse steden doet zich al enige tijd een wonderlijk fenomeen voor”, zegt Cees Boutens, Manager Strategie & Public Affairs van RAI Vereniging. “Winkelstraten lopen leeg en de wegen worden steeds voller. Als bestuurder van een stad zit je er maar mooi mee.” Om de stad aantrekkelijk te houden voor de inwoners is het nodig winkeliers vast te houden, terwijl tegelijkertijd voor de groeiende stroom voertuigen in de stad ook een oplossing gevonden moet worden.

zoeken. En handhaven, ja, wat moet eigenlijk worden gehandhaafd?” RAI Vereniging ziet dat zodra steden gaan verbieden en verplaatsen al gauw de betrouwbaarheid van de overheid in het geding komt. Boutens: “Iemand koopt bijvoorbeeld een snorscooter, een auto of een snelle e-bike die aan alle eisen voldoet. De koper heeft daarbij een gebruiksdoel voor ogen en de terechte verwachting dat het voertuig aan dat gebruiksdoel beantwoord. En dan ineens mag je ergens niet meer rijden. Daar gaat je goede geld.’ Zonder een sterke regisseur wordt de discussie over de oplossing van stedelijke mobiliteit een hopeloze exercitie, vindt Teunissen. “Zelfs

“Dat zijn in beide gevallen echte uitdagingen. Hoe het met de winke-

binnen het ministerie van Infrastructuur & Milieu blijkt het nog knap

liers verder moet dat laten wij aan anderen over. Hoe het met de

lastig om samen te werken aan een goede oplossing. Laat staan als er

mobiliteit verder moet, daar hebben we wel een idee over”.

samengewerkt moet worden met meerdere ministeries.”

Wat gebeurt er op het gebied van stedelijke mobiliteit op dit moment?,

Nog niet zo lang geleden vroeg een Tweede Kamerlid om een Rijks-

vraagt Boutens zich af. “Veel hemelbestormende ideeën, weinig samen-

commissaris voor de verkeersveiligheid. Minister Schultz reageerde dat

hang. Gemeentebestuurders die er het beste van proberen te maken en

dit niet nodig is, want die rol heeft zij al krachtdadig in handen.

burgers die er geen touw aan kunnen vastknopen en het ministerie dat

Boutens: “Als onze minister wil voorkomen dat de Tweede Kamer gaat

er over gaat schittert door afwezigheid.”

vragen om een Rijkscommissaris voor de stedelijke mobiliteit dan is nu

De steden komen momenteel niet veel verder dan: verbieden, verplaat-

het moment om initiatief te tonen. Tot op heden is dat nog niet gebeurt,

sen en verscherpt handhaven als het om voertuigen gaat, vult Quirijn

maar er is nog tijd. De kansen op een succesvolle inbreng zijn goed. De

Teunissen, lobbyist bij RAI Vereniging aan. “Wie te veel vervuilt of wie

partijen die betrokken moeten worden bij de oplossingen staan allemaal

te veel lawaai maakt, mag er helemaal niet meer in of alleen op sommige

al klaar. Zie daar een mooi onderwerp om als minister de komende twee

momenten van de dag. Waar het te druk wordt op het fietspad moet een

jaar de tanden in te zetten. Op die manier krijgt het ministerschap extra

categorie als de snorfiets maar gewoon ergens anders hun geluk gaan

reliëf en wie zou dat nou niet willen? Tijd dus voor regie.


GO! 30

EYE CATCHER

E-bike stuwt fietsverkopen Mede dankzij de grote populariteit van de e-bike is de verkoop van fietsen in ons land in 2014 met 4,2 procent toegenomen tot in totaal 1.051.000 exemplaren. Het aandeel van de elektrische fiets in de verkopen groeide het afgelopen jaar tot ruim 21 procent, hetgeen overeenkomt met 223.000 e-bikes. De fietsbranche zette in 2014 zo’n 886 miljoen euro om, een plus van 11,2 procent. Met een verkoopgroei van 16,1 procent is ruim een op de vijf nieuw aangeschafte fietsen een e-bike. Daarmee is en blijft Nederland ook in Europa koploper op het gebied van ebikes. In totaal leggen Nederlanders per jaar zo’n 14,5 miljard kilometer met de fiets af. Een groot deel van het toegenomen fietsgebruik komt voor rekening van de e-bike, die goed is voor 12 procent van alle fietskilometers. Daarnaast past het gebruik van de (elektrische) fiets duidelijk in de waarneembare trends van milieubewustzijn, gezondheid en een vitale levensstijl. Aan bijna een derde van alle nieuwe fietsen hangt inmiddels een prijskaartje van meer dan 900 euro. Gemiddeld betaalt de consument voor een nieuwe fiets bij de vakhandel 974 euro. De traditionele toer- of stadsfiets is met een marktaandeel van 51 procent nog altijd het meest in trek, gevolgd door de e-bike (21%). Het aandeel nieuwe fietsen dat via de vakhandel verkocht kwam in 2014 uit op 71 procent (2013 was 68%). Daarmee geeft de consument aan veel waarde te hechten aan de expertise en betrouwbaarheid van dit kanaal bij de aanschaf van een tweewieler.

Ruim een op de vijf verkochte fietsen is een e-bike.

Mobiliteitskalender 2015 AutoRAI

EVS28: Electric Vehicle

RAI Klassieker Rit

Collectieve stand RAI Industrie

17 t/m 26 april

Symposium & Exhibition

30 mei

Platform op IAA

Amsterdam RAI

3 t/m 6 mei

15 t/m 18 september

Kintex, Goyang, Zuid-Korea

ReinigingsDemoDagen

Internationale autotentoonstelling

Tech Day Jaguar/Landrover

Grootste wereldwijde conferentie en

3 en 4 juni

Frankfurt, Duitsland

30 april

vakbeurs voor elektrische mobiliteit

Tweejaarlijkse beurs voor de afval-

Heritage Museum

en reinigingsbranche

Gaydon, UK

RDW Testterrein, Lelystad


@raivereniging

31

Tweets RAI Vereniging 3 april

12 maart

Wij verhuizen op 3 april naar RAI Amtrium

Mondiale autoproductie 89,5 miljoen in 2014, +3% vergeleken met 2013 meldt internationale fabrikantenkoepel OICA

2 april

‘Illegale autosloop blijft onstuitbaar’, meldt Telegraaf

10 maart

Lombok sluit accu elektrische auto aan op huis 30 maart 9 maart

Groei schone en zuinige auto’s zet door

Auto op benzine of diesel verdwijnt snel, ten gunste van EV

30 maart

ARN verheugd over vervallen regeling ‘Sloop in Eigen Beheer’, stap in strijd ‘sloopfraude’ door ‘fake export’

11 februari

Subsidie aanschaf schone bestelauto’s 25 maart 10 februari

De cabrio moet worden gered

Europese auto-industrie bij monde van ACEA voorzichtig optimistisch over 2015 en doet verslag van EU-verkoop

IAA

EQUIP AUTO

15 t/m 27 september

13 t/m 17 oktober

Internationale autotentoonstelling

Internationale vakbeurs voor de

Frankfurt, Duitsland

aftermarket Parijs, Frankrijk

BedrijfsautoRAI 20 t/m 23 oktober Amsterdam RAI


GO!ROUND

Glazen Zaal in maart vond in de 30 ag nd aa m Op itionele RAI 14e keer het trad de or vo ag Ha Den prominente Een groot aantal . ts aa pl r ne di ts r, politiek, Mobilitei verkeer en vervoe n va ld re we de ar gasten uit jeen om met elka nschap, kwam bi te we en id n he va er st ov toekom wisselen over de van gedachten te minister re jeenkomst ikte bi de s en jd Ti it. mobilite Wiel uit aan het Gouden RAI Schultz van I&M atief van het derland, een initi Mobiliteitspanel Ne id (KiM). or Mobiliteitsbele Kennisinstituut vo

Profile for Koninklijke RAI Vereniging

Go!Mobility Magazine #2 2015  

GO!Mobility Magazine 2 2015

Go!Mobility Magazine #2 2015  

GO!Mobility Magazine 2 2015

Advertisement