__MAIN_TEXT__

Page 1

JAARGANG 8 – FEBRUARI 2018 – NR 1

! O G 1ing # Y T I L I B O ig M n e AI Ver Magazine R

THEMA: GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN MOBILITEIT

AANBESTEDINGSNORMEN • STEDELIJK FIETSBELEID • DRIETRAPSRAKET VAN AMSTERDAM • PICNIC • CO2-HEFFING


GO! 2

RAI SOCIETY Zo’n tachtig directieleden van

------------------THEMA: IEZINGEN RK RAADSVE IT E T N E E M GE ITE EN MOBIL ----------------

RAI Automotive Industry kwamen in januari bijeen voor het vierde Captains’ Dinner.

PAGINA 19

ECO-TRENDS Scania heeft onlangs een nieuwe reeks oplossingen gepresenteerd voor stedelijke toepassingen.

PAGINA 21

UITGESPROKEN Gert-Jan Karhof, directeur van Karhof Carrosserieën geeft zijn

6

mobiliteitsvisie.

DRIESPORENBELEID AMSTERDAM NAAR EMISSIELOZE MOBILITEIT Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht heeft Amsterdam een heldere boodschap voor de inwoners. Nog voordat de kiezers zelf hun stem kunnen

PAGINA 23

aanbrengen kiest de hoofdstad al langer onomwonden voor ‘schone lucht’. Een baaierd aan maatregelen moet er toe leiden dat de hoofdstad in 2025

MARKTANALYSE

zoveel mogelijk emissieloos wordt. Er zijn afspraken gemaakt over uitstoot-

De helft van het aantal

vrije bevoorrading, voor vervuilende auto’s verleent de gemeente geen

Nederlandse vrachtautoritten

nieuwe parkeervergunningen, er geldt een aanschafsubsidie voor elektrische

vindt plaats met schone Euro 6

auto’s er komt een uitbreiding van het aantal publieke (snel)laadpalen en er

motoren.

is een conventant voor schone taxi’s afgesproken.

PAGINA 24

11 ONVOLDOENDE SAMENHANG STEDELIJK FIETSBELEID

GO!FACTOR

Gemeenten zouden groen en goed mobiliteitsgedrag meer moeten stimule-

Sander Koop van Cannondale

ren, vindt Saskia Kluit directeur van de Fietsersbond. Zij pleit voor een

met zijn Cannondale Mavaro

intensiever deelautobeleid, strengere parkeernormen in combinatie met

Performance 2.

goede fietsparkeervoorzieningen en beter fietsinfra. Zij vindt dat er nog

PAGINA 27

steeds nauwelijks sprake is van een coherent samenhangend fietsbeleid tussen de verschillende overheden.

COLOFON GO!Mobility is een uitgave van RAI Vereniging, postbus 74800, 1070 DM Amsterdam, telefoon (020) 504 49 49, www.raivereniging.nl.

Productie Markant Media

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging. Verspreiding vindt plaats op basis van controlled circulation.

Redactieraad Cees Boutens, Jeroen van de Braak, Ilse Bartels, Mark van Dansik, Floris Liebrand, Tom van Steijn

Redactie Menno Timmer, hoofdredacteur

Redactieadres GO!Mobility Markant Media Noordereinde 291 1243 JX ’s-Graveland E-mail: markantmedia@kpnmail.nl www.markant-media.com Tel. 06-551 35 559 of 035-69 19 061

Dit magazine is gedrukt op duurzaam papier.

GO!Mobility is ook als digitaal magazine te lezen op www.raivereniging.nl

© 2018 RAI Vereniging - alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, in elke vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Medewerkers Sjoerd van der Linden Ontwerp: PWAD Amsterdam Vormgeving: MB voorheen VMTB Fotografie: Ton van Til, Johan Peter van der Stouwe, Louis Blom Illustraties: Onno Kortland Druk: W.C. den Ouden ISSN: 2212-8182


DR. STEVEN VAN EIJCK

3

Van een tijdperk van verandering naar een veranderend tijdperk Het jaar 2018 is, zeker nu RAI Vereniging het 125-jarig bestaan viert,

VN omarmt, strookt de wet- en regelgeving niet met die ambities en

weer bruisend en met de nodige dynamiek begonnen. Dat is niet

loopt daar zelfs op achter. Als de overheid alle problemen tegelijk wil

verwonderlijk, want de wereld verandert met de snelheid van het

tackelen - de files aanpakken, de CO2-uitstoot terugdringen en het

licht. Dat geldt helemaal voor de automotive branche die niet langer

aantal gereden kilometers verminderen – dan is er slechts één

meer steunt op een aantal vaste pijlers. Zo is er sprake van een

oplossing mogelijk. Namelijk het gebruik van een auto belasten met

transitie van fossiele naar oneindige brandstoffen: water, wind en

een bepaalde vaste en een variabele component, waarbij die laatste

zonne-energie. Dit leidt op termijn tot een forse CO2-reductie,

dient als sturingsinstrument voor CO2-reductie. Beloon het rijden

terwijl energie vrijwel gratis wordt. Een tweede ontwikkeling betreft

met CO2-vriendelijke voertuigen en bestraf CO2-onvriendelijk

een verschuiving van bezit naar gebruik. Via deelconcepten, zoals

rijgedrag. Dit principe moet m.i. gelden voor alle vervoersmodalitei-

car- en bikesharing, gaan we naar ‘mobiliteit on demand’. De nieuwe

ten. De consument moet de mogelijkheid hebben om een bewuste

generatie kijkt anders aan tegen bezit, maar wil wel intensief gebruik

keuze voor groen of niet-groen te maken en tegelijkertijd moeten

maken van alle vormen van mobiliteit. Een recent rapport van PwC

beleidsmakers in staat zijn om te sturen op gedrag. Kortom, vervang

geeft aan dat automobiliteit de komende jaren met naar schatting 34

de BPM en MRB door een basistarief voor gereden kilometers met

procent zal toenemen doordat er fors meer on demand maatwerk komt. Een derde beweging die ik signaleer is de overgang van een lineaire naar een circulaire economie. Fabrikanten zullen zich dus al vanaf de ontwerpfase

‘Wat gebeurt er met het stedelijk beleid rondom bereikbaarheid?’

een CO2-component. Gelukkig zit RAI Vereniging, samen met de Mobiliteitsalliantie, aan tafel met het nieuwe kabinet om te regelen dat er pilots gaan komen in de aanloop naar de invoering van Anders

van een product moeten buigen over de vraag wat er aan het eind van

Betalen Voor Mobiliteit. De vraag is alleen: wat gebeurt er met het

de levenscyclus met het restant van het voertuig gebeurt. En dan zijn

stedelijk beleid rondom bereikbaarheid? Na onze succesvolle lobby

er natuurlijk nog de effecten rondom (voertuig)data. Na ‘the internet

voor de landelijke invulling van mobiliteit ligt de volgende uitdaging bij

of things’ volgde ‘the internet of everything’ en inmiddels zijn er zelfle-

de komende gemeenteraadsverkiezingen, het thema van deze editie.

rende algoritmes die auto’s een stuk veiliger maken.

Daar moet opnieuw duidelijk worden gemaakt dat

We evolueren in feite van een tijdperk van verande-

alles draait om de reiziger én het product. Ik hoop dat

ring naar een veranderend tijdperk. Tegenover die

ook de G4 bereid zijn om samen met de Mobiliteits-

bewegingen staat een overheid (Rijk, provincies en

alliantie de stedelijke mobiliteitsproblematiek aan te

gemeenten) die hier op moet acteren en een ant-

pakken. RAI Vereniging kan daarbij zeker de helpende

woord moet formuleren op de toegenomen com-

hand bieden, want veel autofabrikanten investeren in

plexiteit die dat veranderende tijdperk met zich mee-

Mobility as a Service (MaaS), waarbij de inkoop van

brengt. Dat gaat op tal van terreinen wringen. Denk

mobiliteitsdiensten in plaats van het voertuig zelf

aan de autobelastingen die op een verouderd stelsel,

centraal staat.

namelijk bezit, zijn gebaseerd. Je betaalt toch ook geen speciale aanschafbelasting voor een iPhone?

Dr. Steven van Eijck

Maar terwijl de overheid wel de klimaatdoelen van

Algemeen voorzitter RAI Vereniging

Parijs en de Sustainable Development Goals van de


GO! 4

BRANCHE NIEUWS

Publieksanimatie over nieuwe emissietest personenauto’s RAI Vereniging heeft een korte animatiefilm gemaakt die op eenvoudige wijze uitleg geeft over de invoering van de ‘WLTP’-emissietest voor personenauto’s. De animatie heeft als doel om een breed publiek meer inzicht te geven in de manier waarop nieuwe auto’s op uitstoot van schadelijke stoffen, op CO2-uitstoot en brandstofverbruik worden getest. Sinds 1 september 2017 worden alle auto’s die

auto’s die worden verkocht. Deze WLTP-test-

van Eijck, voorzitter van RAI Vereniging, is de

nieuw op de Europese markt komen getest

methode vervangt de oude NEDC-test en geeft

nieuwe emissietest voor de consument van

­volgens de nieuwe WLTP-testmethode. Vanaf

beter inzicht in de uitstoot van CO2, van

groot belang om beter inzicht te krijgen in het

1 september 2018 geldt de test voor alle nieuwe

­schadelijke stoffen en het brandstofverbruik

werkelijk brandstofverbruik en de CO2-uit-

De animatie geeft inzicht in het werkelijk brandstofverbruik van nieuwe auto’s

van nieuwe

stoot van een auto.

auto’s. De anima-

‘Het is echter een complex onderwerp. Dat

tie geeft op een-

zien we terug in de praktijk waar in de maat-

voudige wijze

schappelijke d ­ iscussies over emissietesten,

tekst en uitleg

begrippen als schoon en zuinig door elkaar

over de verschil-

worden gehaald. Dit zorgt voor onjuiste beeld-

len tussen de

vorming. Met deze animatie willen wij het

oude (NEDC)

grote publiek beter informeren over de­

test­cyclus, de

­veran­deringen in de auto-industrie en hoe

nieuwe WLTP-

deze testen zorgen voor meer betrouwbare

test en waarom

informatie over de prestaties van

de nieuwe test

auto’s in de praktijk.’

van belang is.

De animatie is te b ­ ekijken via de

Volgens Steven

hier afgebeelde QR-code.

Autoverkoop 2017 plust 8,4 procent De verkoop van nieuwe auto’s heeft zich in 2017, ­conform de prognose van RAI Vereniging en BOVAG, hersteld. Werd in 2016 nog een dieptepunt bereikt met 382.514 registraties, vorig jaar eindigde de teller bij 414.538 exemplaren, een stijging van 8,4 procent. In december 2017 werden 17.528

RAI Vereniging toe te schrijven

nieuwe auto’s op kenteken gezet,

aan de opleving van de Neder-

een daling van 50,1 procent ten

landse economie. Belangrijker

opzichte van december 2016.

nog dan die stijging noemen zij

Deze teruggang is te wijten aan

het gegeven dat de Nederlandse

het ontbreken van grote fiscale

automarkt het afgelopen jaar in

veranderingen rond de jaarwisse-

rustiger vaarwater belandde.

ling, die de afgelopen jaren de

Toen kwam namelijk een einde

verkoopcijfers van de maanden

aan de ingrijpende fiscale wijzi-

december en januari sterk kleur-

gingen die steevast rond de jaar-

den.

wisseling voor schokeffecten

De verkoopstijging over heel

zorgden en waarbij voornamelijk

2017 is volgens BOVAG en

de bijtellingsregels bepaalden

welke merken en modellen in

cheorganisaties een verkoop-

een bepaald jaar s­ uccesvol waren.

prognose van 430.000 nieuwe

Voor 2018 hanteren beide bran-

personenauto’s.

De Nederlandse automarkt is in rustiger vaarwater beland.


5

Opbrengst wegenbelasting naar 5,7 miljard De provincies en het rijk verwachten dit jaar ruim 5,7 miljard aan wegenbelasting (mrb) te innen. Dat is 173 miljoen euro meer dan in 2017, zo blijkt uit cijfers van het CBS op basis van de provinciebegrotingen en de Miljoenennota voor 2018. De mrb bestaat uit een rijksdeel

bijna 33 procent meer dan in 2017.

en een deel dat voor provincies is

De belangrijkste verklaring hier-

bestemd. Het rijksdeel stijgt dit

voor is dat een leasemaatschappij

jaar met 3,4 procent tot ruim 4,1

de activiteiten van Noord-Bra-

miljard euro. De provincies incas-

bant naar Flevoland heeft ver-

seren ongeveer 1,6 miljard euro

plaatst, waardoor het aantal gere-

meer, een plus van 2,4 procent

gistreerde leaseauto’s in deze

vergeleken met 2017.De mrb

provincie fors is toegenomen.

levert het Rijk en de provincies

Rijk en provincies hoeven de

meer op omdat er meer auto’s op

wegenbelasting overigens niet

de Nederlandse wegen rijden.

aan weginfra uit te geven, maar

Koplopers bij het innen van

zijn vrij in de besteding. Voor de

motorrijtuigenbelasting zijn ach-

Het groeiende wagenpark levert de overheid dit jaar 173 miljoen euro extra aan mrb op.

tereenvolgens de provincie

provincies is de mrb de voornaamste bron van inkomsten

Zuid-Holland (334 mln euro),

Gelderland (212,8 mln).

verwachting 70,1 miljoen euro

waarop zij zelf invloed kunnen

Noord-Brabant (248,5 mln) en

Flevoland genereert dit jaar naar

aan motorrijtuigenbelasting,

uitoefenen.

Vergroening moderne scooters zet door Uit onderzoek van TNO naar de ­uitstoot van verschillende klassen bromfietsen blijkt dat moderne ­scooters steeds schoner worden. ­

scooters lieten 12 jaar op zich wachten.

deze overgang in Nederland gepaard met hoge

­Hierdoor verkeerde de industrie in onzeker-

kosten voor ondernemers.’

heid in welke techniek moest worden geïnvesteerd en rijden er nu nog

Volgens Steven van Eijck, voorzitter van

relatief veel scooters rond

RAI Vereniging, toont het onderzoek aan

met een verouderde tech-

dat de scooterbranche op de goede weg is en

niek. Daar wordt de

dat met de huidige introductie van de schonere

­industrie nu onterecht op

‘Euro 4’ en straks ‘Euro 5’ scooters, het

afgerekend.’ Momenteel

­scooterpark snel schoner wordt en oude

vindt daarom in Europa

­scooters uit het straatbeeld ­ver­dwijnen.

een versnelde introductie

Om de vergroening kracht bij te zetten is de

van de schonere Euro 4 en

scooterbranche begin van dit jaar vrijwillig

later Euro 5 uitstootnor-

gestopt met de verkoop van het minst schone

men plaats. Zo mogen

type scooter (Euro 2, 2-takt) op de markt.

sinds 1 januari 2018 alleen

Uit het TNO-onderzoek komt naar voren dat

nog nieuwe schonere Euro

Momenteel vindt in Europa een versnelde introductie van de schonere Euro 4 en later Euro

de gemeten uitstoot van de oudere Euro 2

4 scooters op kenteken

5 scooters plaats.

scooters uiteenlopen. Afgelopen decennia

worden gezet.

heeft Europa echter vooral ingezet op ver­

Van Eijck: ‘Oude scooters verdwijnen hier-

Van Eijck vindt dat de introductie van deze

groening van de auto- en truckindustrie, zegt

door steeds meer uit het straatbeeld, maar in

nieuwe normen moet samengaan met een

Van Eijck. ‘Scherpere uitstootnormen voor

tegenstelling tot andere landen in Europa gaat

­passend landelijk scooterbeleid.


GO! 6

gemeenteraadsverkiezingen en mobiliteit Driesporenbeleid Amsterdam naar emissieloze mobiliteit

‘Elektrisch laden mag geen obstakel vormen’ Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht heeft Amsterdam een heldere boodschap voor de inwoners. Nog voordat de kiezers zelf hun stem kunnen uibrengen kiest de hoofdstad al langer onomwonden voor ‘schone lucht’. Een baaierd aan maatregelen moet er toe leiden dat de hoofdstad in 2025 zoveel mogelijk emissieloos wordt. Er zijn afspraken gemaakt over uitstootvrije mobiliteit, voor vervuilende auto’s verleent de gemeente geen nieuwe parkeervergunningen, er geldt een aanschafsubsidie voor elektrische voertuigen er komt een uitbreiding van het aantal publieke (snel)laadpalen en er is een conventant voor schone taxi’s afgesproken. Alle Amsterdammers hebben recht op schone

nieuwe zones aan toegevoegd voor taxi’s,

bepaalde buurt, dan plaatsen we extra palen

en gezonde lucht, en we werken er hard aan

autobussen/touringcars en brom/snorfietsen.

bij. Met als voornaamste uitgangspunt dat

om dat voor elkaar te krijgen, zegt Abdeluheb

‘Amsterdam heeft daarmee de meeste milieu-

laden geen obstakel mag zijn in de schone

Choho, wethouder duurzaamheid, openbare

zones van alle steden in Nederland en is

mobilteitskeuze. Vandaar dat alle nieuwe par-

ruimte en groen, dienstverlening, bestuurlijk

bovendien de eerste gemeente in Nederland

keergarages voorbereid zullen zijn om 100

stelsel en ICT van Amsterdam. ‘Daarom wer-

waar een milieuzone voor brom- en snorfiet-

procent elektriciteit te kunnen tanken.’

ken we samen met brancheorganisaties aan

sen van kracht is. In aanvulling hierop is ver-

Schutter rekent voor dat Amsterdam op dit

zowel reguleren, faciliteren als stimuleren.

der besloten om nieuwe aanvragen voor een

moment 2.400 gewone publieke oplaadpun-

Reguleren doen we bijvoorbeeld met de mili-

parkeervergunning niet meer toe te kennen

ten telt en 13 openbare snelladers en er loopt

euzones die we hebben ingevoerd voor

aan bezitters van een oude vervuilende auto.

een aanbesteding voor 30 extra snellaadstati-

vrachtwagens, touringcars, taxi’s en - als eerste in Europa- voor scooters. Stimuleren doen we door bijvoorbeeld elektrische wagens voor ondernemers te subsidiëren en oplaadpunten aan te leggen. En via faciliterend beleid ontvangen koplopers privileges. Denk daarbij aan

‘Driekwart van de vuile lucht komt van buiten de stadsgrenzen’

de belangrijkste taxistandplaatsen alleen nog maar open te stellen voor schone taxi’s, of

Diesels van voor 1 januari 2005 komen niet

ons. Net als bij de gewone laadpunten, laden

soepeler regels op te stellen voor bevoorra-

langer in aanmerking voor een parkeervergun-

gebruikers ook bij snelladers hun auto op met

ding van winkels in de binnenstad met elek-

ning en benzine- of lpg- auto’s moeten na 1

groene stroom. Met de energieleverancier en

trische - en dus ook stillere - vrachtwagens.

juli 1992 zijn gekentekend.’

netbeheerder worden smart grid oplossingen

Op deze manier zijn we stap voor stap op weg naar een uitstootvrije stad in 2025.’

met lokaal opgewekte stroom onderzocht.

Vraaggestuurd laadpalenbeleid Onder de vlag van faciliterend beleid valt het

Verleiden naar schoon

Meeste milieuzones

‘vraaggestuurd’ uitbreiden van het aantal

Verder verwacht Amsterdam veel van stimu-

Onder de noemer regulerend beleid behoren

publieke laadpunten. Dit houdt in dat

lerend beleid om zo particulieren en niet in de

onder andere de milieuzones, vertelt Jeroen

Amsterdam niet zomaar lukraak laadmoge-

laatste plaats ondernemers te verleiden tot de

Schutter, programmamanager Luchtkwaliteit

lijkheden creëert, maar uitgaat van de behoef-

overstap naar zero-emissievoertuigen. De cij-

van Amsterdam Die golden al voor vrachtver-

ten van de gebruikers. ‘Zodra blijkt dat er

fers die de programmamanager toont laten

keer en bestelauto’s, maar in 2018 zijn daar

onvoldoende laadcapaciteit bestaat in een

duidelijk zien dat dit de afgelopen jaren effect


7

Abdeluheb Choho: ‘Samen met brancheorganisaties werken we aan zowel reguleren, faciliteren als stimuleren.’


GO! 8

gemeenteraadsverkiezingen en mobiliteit

Jeroen Schutter: ‘Zodra blijkt dat er onvoldoende laadcapaciteit bestaat in een bepaalde buurt, dan plaatsen we extra palen bij.’ heeft gesorteerd. Zo is het aantal unieke

die bij de aanschaf van een elektrische auto en

optimaal versterken wordt volgens Schutter

gebruikers van laadinfra met bijna 30 procent

voor kopers van een elektrische bestelauto is

goed zichtbaar in de taxibranche. ‘Met milieu-

gegroeid van nog 27.693 in 2016 tot 35.197

de aankooppremie onlangs met 5.500 euro

zones (regulerend beleid) worden vervuilende

vorig jaar. Veelrijders in de stad, met name

verhoogd tot maximaal 10.500 euro. Dat die

taxi’s sinds 1 januari 2018 geweerd en krijgen

taxi- en beroepschauffeurs, ontvangen subsi-

drietrapsraket aan beleidmaatregelen elkaar

elektrisch rijdende taxi’s, naast een aanschaf


9

Taxiconvenant

zich tevens committeren aan de verkoopstop

Een en ander is allemaal in goed overleg met

tweetaktscooters.

de sector in de vorm van een Taxiconvenant

Schutter: ‘Uitgangspunt van ons met de

overeengekomen. Het gaf een enorme boost

branche afgestemde beleid is deels datgene

aan de elektrificatie van de Amsterdamse

wat technisch haalbaar is. Tegelijkertijd is het

taxivloot, vervolgt Schutter. ‘Het ging alle-

de bedoeling om een stip op de horizon te

maal zo snel dat het subsidieplafond al in

zetten zodat de markt hier op kan anti-

korte tijd in zicht kwam. Wethouder Choho

ciperen.’

heeft er, samen met B&W, voor gezorgd dat

De gemeente zegt bezitters van een voor een

het beschikbare budget eind vorig jaar met

milieuzone te oude brom/snorfiets niet in de

1 miljoen euro is verhoogd. Inmiddels is ook

kou te willen laten staan. Mensen met een

dit subsidieplafond in zicht. In totaal is aan

kleine portemonnee kunnen gebruikmaken

420 schone taxi’s subsidie verleend.’

van een subsidieregeling voor een bijdrage voor de aanschaf van een schoner alternatief,

Overleg met branche

zoals een e-brommer, e-bike of een

Hij wijst erop dat ook bij het besluit om een

OV-abonnement.

milieuzone voor brom- en snorscooters in te voeren overleg is geweest met de sector. ‘Als

Landelijke afstemming

de binnenstad in 2025 uitstootvrij moet zijn,

De vraag is natuurlijk in hoeverre er bij de

kan er natuurlijk geen uitzonderingspositie

implementatie van de verschillende maatre-

voor deze categorie gelden. Dit betekent dat

gelen en plannen sprake is van afstemming

brommers en snorfietsen van 2010 en ouder

met andere gemeenten en niet in de laatste

geen toegang meer krijgen tot de milieuzone.

plaats met de landelijke overheid. Tot nu toe

‘Amsterdam heeft de meeste milieuzones van alle Nederlandse steden’ Amsterdam loopt hiermee voorop en andere

lijken de meeste steden vooral hun eigen

steden volgen dit met belangstelling.’

koers te varen en zijn er geen uniforme

In samenspraak met RAI Vereniging en

criteria als het gaat om milieuzoneringen of

BOVAG is afgesproken dat viertakt brom/

stimuleringsregelingen. Schutter nuanceert

snorfietsen met een datum eerste toelating

dit en oordeelt dat de aanpak van luchtkwali-

(DET) van 2008, 2009 en 2010 nog onthef-

teit een gezamenlijke opdracht is van Rijk,

fing voor de milieuzone kunnen krijgen tot-

gemeenten en provincies. ‘Dat kan ook niet

dat de voertuigen maximaal 10 jaar oud zijn

anders, want driekwart van alle vuile lucht is

(in 2021 dus geen viertakt-ontheffingen

afkomstig van buiten de stadsgrenzen.

meer). Hiertegenover staat dat de branche

Daarom is Amsterdam voortdurend met de

zich inzet voor een verkoopstop van vervui-

Haagse politiek en de G4 in gesprek om het

lende tweetaktscooters (ongeacht bouwjaar).

beleid goed met elkaar af te stemmen en van

incentive (verleidend beleid), allerlei privi-

Voor de viertakt-ontheffing moet een dealer

elkaar te leren. En wat de milieuzones betreft

leges (faciliterend beleid). Zoals exclusieve

een visuele inspectie uitvoeren. Dealers die

heeft het kabinet inmiddels aangegeven te

taxistandplaatsen bij het Centraal Station en

deze inspectie willen uitvoeren kunnen zich

streven naar harmonisering.’

het Leidseplein, een gratis parkeren bij een

hiervoor aanmelden bij de gemeente, waarbij

laadplek en extra snellaadstations.’

zij een overeenkomst tekenen waarmee zij


GO! 10

gemeenteraadsverkiezingen en mobiliteit

Standpunten grootste partijen gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam op het gebied van mobiliteit Vrachtwagens, bestelwagens, taxi’s en andere professionele veelrijders moeten de komende periode aan strengere uitstootnormen voldoen om in Amsterdam te mogen rijden. Als het aan D66 ligt, mogen in 2025 voertuigen met dieselmotoren helemaal de stad niet meer in. Dat betekent een aanscherping van de bestaande milieuzones Deze milieuzones gaan ook gelden voor personenauto’s. Daarnaast wil D66 meer ruimte bieden aan innovatieve oplossingen voor stadsdistributie. In 2025 wil D66 uitstootvrij verkeer in Amsterdam, dat hoofdzakelijk uit

auto’s met elektromotor bestaat. Dan is het uitbreiden van elektrische oplaadmogelijkheden belangrijk. Bij nieuwbouw wil de partij daar eisen aan stellen. Verder wil D66 meer snellaadstations, parkeervoordelen voor elektrisch vervoer en een innovatieve aanbesteding voor laadpunten in de openbare ruimte. Het openbaar vervoer wordt uiterlijk in 2025 volledig elektrisch. D66 wil dat de snorscooter van alle fietspaden in Amsterdam wordt verbannen. Enerzijds omdat ze voor onveilige situaties op de fietspaden zorgen en anderzijds omdat het inademen van de lucht door fietsers achter een scooter extreem ongezond is.

Al het gemotoriseerd verkeer, op straat en op het water, is in 2025 uitstootvrij. Er moeten daarom meer parkeerplekken met elektrisch opladers komen, bij voorkeur snelladers. Het weren van diesels uit de stad werkt. De milieuzones van Amsterdam worden daarom strenger. Aan het eind van de komende collegeperiode mogen uitsluitend diesel(vracht)auto’s van de schoonste generatie de stad in. Er komen meer fietsstraten waar de auto te gast is, niet harder mag dan 30 km/u en de hele weg eigenlijk fietspad is. Er komen 2.500

plekken bij voor deelauto’s in de stad. Scooters mogen alleen parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken. Het aantal parkeervergunningen in de binnenstad wordt fors verminderd. Grote, zware dieselvrachtwagens en touringcars worden uit de stad verbannen. Langs de A10 komen distributiecentra, waar de lading overgaat op kleinere, emissieloze vrachtwagens en bestelbussen of op elektrisch aangedreven vrachtboten. Zij brengen de vracht efficiënt voor meerdere ondernemingen door de stad. Pakketbezorgers gaan niet meer met busjes van deur tot deur, maar leveren hun pakjes af bij nieuwe afhaalpunten, die in overleg met bewoners worden bepaald.

De VVD wil kijken naar slimme mobiliteitsoplossingen en het openbaar vervoer en fietsnetwerk blijven verbeteren om de bewegingsvrijheid van de Amsterdammer te waarborgen. De autorijder hoort wat de VVD betreft niet in het verdomhoekje. Er moet daarom voldoende parkeergelegenheid zijn. De mogelijkheid voor vergunninghouders in het centrum om zonder bijbetaling in gemeentelijke garages te parkeren blijft in stand en er wordt naar uitbreidingsmogelijkheden naar andere gebieden gekeken. De Amsterdamse fietsers verdienen in de optiek van de VVD veilige en ruime fietspaden en voldoende stallingsmogelijkheden. De partij wil dat de gemeente in gesprek gaat met aanbieders van innovatieve vervoersconcepten zoals deelfietsen zodat deze een plek kunnen krijgen in de stad. De VVD wil meer controle en strengere sancties op opgevoerde scooters en, vanaf 2018, op scooters die illegaal rijden op het fietspad. De VVD wil onder-

zoek naar een eventuele helmplicht voor e-bikes of de invoering van een maximumsnelheid. De VVD trekt geld uit om bewoners te helpen de overstap naar schonere voertuigen te maken. Zo wil men eigenaren van elektrische auto’s voorrang geven bij aanvragen van parkeervergunningen, 50 procent korting geven op het tarief van parkeervergunningen voor elektrische auto’s en het aantal oplaadpunten verhogen. Daarbij zet de partij in op vergroening van de taxivloot, waarbij wordt gestreefd om in 2022 alleen nog uitstootvrije taxi’s in Amsterdam te laten rijden. De VVD wil vervuilende scooters aanpakken en de milieueisen handhaven. Verder wil de VVD dat er op verschillende manieren werk wordt gemaakt van het indammen van onnodige vervoersbewegingen. Bijvoorbeeld door het grote aantal busjes in de stad te vervangen door een centraal bezorgsysteem. Bij aanbesteding van gemeentelijke activiteiten dienen milieuaspecten en duurzaamheidsargumenten een grotere rol gaan spelen.

Reactie RAI Vereniging RAI Vereniging herkent de insteek voor mobiliteit die de verschillende Amsterdamse partijen kiezen voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Alle drie de partijen kiezen voor innovaties in de distributie van goederen in de stad. Een goed plan, waar ook de leden van RAI Vereniging vol op inzetten. Ruimte voor de fietsers is ook terug te lezen in de programma’s. Onderzoek naar helmplicht voor e-bikes en een snelheidsbeperking voor deze fietsers (VVD) is wat RAI Vereniging betreft géén goed idee. Het probleem waar die fietsers dan moeten rijden op vaak te smalle fietspaden wordt niet éénduidig getackeld door de partijen. Wat daarnaast opvalt is dat D66 in 2025 geen enkele dieselmotor meer de stad in wil hebben. De PvdA wil zelfs dat al het gemotoriseerde verkeer op de

weg en op het water uitstootvrij is. Hoe aantrekkelijk dit wellicht ook klinkt, RAI Vereniging ziet hier toch problemen. Deze partijen zeggen namelijk tegen alle inwoners dat ze binnen zeven jaar óf niet meer naar huis kunnen rijden óf een uitstootvrije auto, motor of scooter moeten kopen. Een uitdaging. Zeker als je bedenkt dat we volledig uitstootvrij verkeer in 2030 voor heel Nederland al als (te) ambitieus zien. Bij elektrisch laden in de stad ontbreekt een duidelijk plan. Of het elektriciteitsnetwerk van de stad de ambities van deze drie politieke partijen aan kan is onzeker. RAI Vereniging denkt, samen met de partijen binnen de Mobiliteitsalliantie, graag met Amsterdam mee over een meer integrale benadering van de uitdagingen rond mobiliteit.


11

Onvoldoende samenhang stedelijk fietsbeleid

Fiets moet grotere rol krijgen bij verdeling gemeentelijke mobiliteitsbudgetten Gemeenten zouden groen en goed mobiliteitsgedrag meer moeten stimuleren, vindt Saskia Kluit directeur van de Fietsersbond. Haar boodschap in de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen luidt: ‘investeer in 30-kilometerstraten en veiliger kruisingen. Bij het volledig inrichting volgens de Duurzaam Veilig normen kan meer dan de helft van de dodelijke ongevallen bij fietsers worden voorkomen.’ Volgens Kluit hebben grote steden de fiets wel goed op het netvlies, maar dat geldt niet voor veel middelgrote en kleinere gemeenten waar een aanzienlijk deel van de ambtenaren denkt dat langzaam verkeer nauwelijks een rol speelt in de bereikbaarheid. Zij pleit voor een intensiever deelautobeleid, strengere parkeernormen in combinatie met goede fietsparkeervoorzieningen en beter fietsinfra.

‘Slechts 5 procent van mobiliteitsbudgetten valt toe aan de fiets’ Zij stelt vast dat als het om de fiets gaat er nog steeds nauwelijks sprake is van een coherent samenhangend beleid tussen de verschillende overheden. Bovendien speelt de fiets bij de verdeling van de mobiliteitsbudgetten naar haar oordeel bij middelgrote en kleinere gemeenten meestal een ondergeschikte rol. Dat komt mede doordat die over beperkte financiële middelen beschikken. Zij rekent voor dat slechts 5 procent van de mobiliteitsbudgetten ten goede komt aan fietsen. ‘Naar schatting 800 miljoen tot 1 miljard euro wordt in Nederland aan de fiets uit-

Saskia Kluit: ‘Onze toekomstverkenning “Fietsen naar 2040” laat zien dat de fiets een factor

gegeven. Dat lijkt misschien veel maar is relatief weinig vergeleken met

van belang wordt om de samenleving mobiel te houden’


GO! 12

gemeenteraadsverkiezingen en mobiliteit de 8 à 9 miljard euro op de totale begroting van alleen al het ministerie

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en ANWB participeren, al

van Infrastructuur & Waterstaat. En terwijl de nieuwe regering voort-

eerder een oproep over het gehele mobiliteitsbeleid. Samen met de vier

varend roept dat ‘fietsen een strategisch onderdeel vormen van het

grote gemeenten heeft de Fietsersbond onderzocht hoeveel geld er

Rijksbeleid’, trekt datzelfde kabinet in de begroting voor de komende

daadwerkelijk nodig is om de fietser in de toekomst ruim baan te geven.

periode het ontoereikende bedrag van 100 miljoen euro uit voor

Dan blijkt dat tot 2030 alleen al voor fietsparkeren bij stations 700 mil-

fietsbeleid. Dat staat in feite haaks op de doelstellingen van het kabinet

joen euro nodig is en voor fietssnelwegen 833 miljoen euro. Om het

dat zich heeft gecommitteerd aan 20 procent groei van het fietsgebruik

groeiende fietsverkeer in steden en landelijke gebieden te accom-

in 2020.’

moderen is zelfs een bedrag van 500 miljoen euro per jaar vereist. Die bedragen staan nog los van de potentiële financiële gezondheidswinst

Miljoenen extra nodig

(minder ziekteverzuim) die fietsen naar het werk oplevert en die kan

Om een verkeersinfarct af te wenden deed de Mobiliteitsalliantie,

oplopen tot 27 miljoen euro per jaar. De Fietsersbond houdt al langer

waarin naast de Fietsersbond onder meer NS, RAI Vereniging,

een pleidooi om deze kosten en baten wel met elkaar in verbinding te brengen. Elk jaar ontstaat ongeveer 6 miljard euro maatschappelijke schade door fietsongevallen. Investeren in veilige fietsnetwerken kan die kosten met tientallen procenten verlagen.

Smeerolie mobiliteitssysteem Kluit zegt dat Nederland tal van nieuwe kansen, die bijvoorbeeld dankzij de e-bike zijn ontstaan, strategisch onvoldoende benut door nu niet méér te investeren in de fiets. ‘Om comfortabel, veilig en snel van een klein dorp naar grotere kernen te kunnen fietsen zijn veel meer regionale routes met e-bike en speed pedelec kwaliteiten wenselijk. Dat vraagt om nieuwe ideeën over wat wenselijk en nodig is. Snelfietspaden zouden bijvoorbeeld idealiter 6 meter breed moeten zijn in plaats van nu 4,5 meter.’ Zij benadrukt dat de fiets in feite de smeerolie is van het hele mobiliteitssysteem. ‘Het is voor 8 miljoen Nederlanders die geen rijbewijs bezitten, samen met het OV, het enige zelfstandige vervoersalternatief. Vergeet verder niet dat ongeveer de helft van alle treinreizigers met de fiets naar het station komt. Je kunt rustig stellen dat wij de grootste ‘feeder’ zijn van het OV en dat doen we dan ook nog extreem goedkoop. Het alternatief is immers dat mensen met de bus komen en daar hangt nog wel een heel ander prijskaartje aan.’

‘Voor 8 miljoen Nederlanders die geen rijbewijs bezitten is de fiets, samen met het OV, het enige vervoersalternatief’


13

Fietsstad 2018

aankijken. Foutgeparkeerde fietsen worden soms zonder pardon ver-

Maar welke steden doen het op dit moment eigenlijk goed en vervullen

wijderd. Sommige gemeenten zijn ‘not amused’ met bikesharing initia-

een voorbeeldfunctie? Tot de absolute koplopers behoren volgens haar

tieven als Mobike, een soort fietsdeelconcept dat vanuit China naar

in ieder geval Houten, Veenendaal, Etten-Leur, Winterswijk en Zoe-

Europa en Nederland is overgewaaid en waarbij vele duizenden fietsen,

termeer. Niet geheel toevallig de vijf genomineerden voor de verkiezing

die gebruikers via een app kunnen huren, over de hele stad worden ver-

Fietsstad 2018. De verkiezing vindt plaats op basis van een aantal objec-

spreid. Kluit maakt in dit verband een duidelijk onderscheid tussen

tieve criteria, zoals het aantal 50-kilometerstraten met vrijliggende

deze ‘strooifietsen’ en deelfietsen. Aanbieders van huurfietsen dienen

fietspaden, de zogeheten ‘omrijfactor’ (hoe lang is iemand op een

namelijk aan strikte regelgeving te voldoen, terwijl het bij strooifietsen

bepaalt traject onderweg van A naar B) etc. Daarnaast heeft, laat Kluit

om internationale ondernemingen gaat die zonder datzelfde vergun-

weten, een landelijke enquête plaatsgevonden waar 50.000 fietsers aan

ningstelsel proberen te handelen. Het is, zegt zij, veel van deze partijen

hebben meegedaan. Op drie na alle gemeenten hebben hier aan mee-

vooral te doen om het verzamelen van data (NAW-gegevens, email

gedaan. Vlak voor verschijning van deze editie heeft de vakjury onder

adressen en bankgegevens) voor andere commerciële doeleinden. ‘Hun

leiding van Jos van Kleef, directeur van Goudappel Coffeng, inmiddels

verdienmodel staat reparatie van kapotte fietsen bijvoorbeeld niet toe.

bekend gemaakt dat de gemeente Houten is uitgeroepen tot Fietsstad

Kapotte fietsen worden gewoon achtergelaten. Gemeenten nemen

2018.

gelukkig al de regie om dit soort praktijken te voorkomen en zorgen er nu voor dat de voordelen van veel huurfietsen in de stad er wel komen,

Frietzak en banaan

zonder dat de nadelen de overhand krijgen.’

Ook over het fietsbeleid van Utrecht en Amsterdam is Kluit te spreken.

De Fietsersbond noemt het overigens wel een groot aandachtspunt de

‘Een stad als Utrecht wordt steeds beter bereikbaar. Alleen niet per

consument te beschermen tegen ongewenste dataverzameling.’

auto. Zij hebben een zeer geïntegreerde mobiliteitsvisie onder de naam ‘Slimme Routes, Slim Regelen en Slim Bestemmen’ met als doel een

Swapfiets

leefbare stad te creëren. Uitgangspunt is daarbij de meest ruimtebespa-

Zij roept gemeenten op om met elkaar samen te werken met deze

rende en milieuvriendelijke alternatieven te stimuleren en waarbij

bedrijven en te komen tot een gemeenschappelijk afsprakenkader,

lopen, fietsen en het OV op achtereenvolgend de eerste, tweede en

waarbij tevens wordt geregeld wat er met de data gebeurt. ‘De komst

derde plaats staan. Verder heeft Utrecht binnen dit kader apart beleid

van deze spelers mag niet ten koste gaan van de bestaande fietsparkeer-

ontwikkeld voor fietsenstallingen:

plekken en er moet bovendien een

van fietsparkeren voor de deur tot in

uniforme app komen, om te voorko-

het winkelhart en op stationslocaties. Zo weet je altijd dat je fiets veilig kan staan.’ Een ander goed voorbeeld van op de

‘Wij zijn de grootste “feeder” van het OV’

men dat gebruikers in iedere andere stad opnieuw hun persoonlijke gegevens moeten opgeven bij het huren van een fiets.’ Kluit ziet nog meer potentie in het

toekomst gerichte stadsplanologie noemt zij de gemeente Amsterdam die in het Havengebied 40.000 tot

Swapfiets-concept dat zich als een inktvlek over grote steden verspreid.

70.000 nieuwe woningen laat bouwen en waarbij de parkeernorm

Swapfiets maakt gebruik van relatief comfortabele fietsen. Daarbij least

stevig wordt teruggeschroefd. Het plan is dat bij de verdeling van de

de gebruiker voor een vast bedrag per maand (15 euro en 12,50 euro

parkeervergunningen voor die plekken deelauto’s voorrang krijgen.

voor studenten) een fiets, inclusief gratis reparatie. ‘Als dit systeem

Een ander geslaagd initiatief van Amsterdam om fietsers meer ruimte

voorzien wordt van een smartlock wordt het mogelijk om zo’n lease-

te geven heeft recentelijk onder de naam ‘frietzak en de banaan’

fiets met anderen te delen en ontstaat een deelleasefiets. Overal effici-

bekendheid gekregen. Kluit: ‘De maatregel beoogt fietsers op tweerich-

ent, goedkoop, praktisch en zorgeloos fietsen.’

tingenpaden te ‘trechteren’ (frietzak) en overbodige verkeerseilandjes te vervangen door een gebogen uitgevoerde verhoging met dezelfde

Dat de fiets een steeds prominentere rol gaat spelen in het mobiliteits-

functie als een verkeerseiland, maar die veel minder ruimte in beslag

beleid staat voor haar vast. ‘Alle scenario’s uit de toekomstverkenning

neemt (banaan).

“Fietsen naar 2040” die de Fietsersbond onlangs heeft uitgevoerd laten zien dat de fiets een factor van belang wordt om de samenleving mobiel

Strooifietsen

te houden. Hoe eerder gemeenten dat inzien, des te sneller hun inwo-

Hoewel iedereen het erover eens is dat fietsen gezond en groen zijn,

ners kunnen profiteren van alle innovaties die er in deze sector plaats-

lijkt er toch een discrepantie te bestaan in hoe steden soms tegen fietsen

vinden.’


GO! 14

gemeenteraadsverkiezingen en mobiliteit RAVO Hygion zuivert stedelijke lucht

‘Uniforme gemeentelijke aanbestedingsnormen noodzakelijk’ In het binnenstedelijk (mobiliteits)beleid van veel gemeenten staat het begrip duurzaamheid tegenwoordig centraal. RAVO BV gespecialiseerd in innovatieve veegwagens, speelt hier op in met hun laatste innovaties. Hans Schaap, manager van RAVO Benelux, is ervan overtuigd dat ‘schoon’ vegen op termijn grotendeels het straatbeeld bepaalt. Wel zou hij in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart willen pleiten voor algemeen geldende inkoopvoorwaarden en uniforme richtlijnen bij aanbestedingen. ‘Het komt regelmatig voor dat de wensen van de gebruikers en de prestaties van het voertuig onvoldoende meewegen en de aanschafprijs doorslaggevend is.’ Als sales- en aftersalesorganisatie is RAVO

Duur gemeenschapsgeld

gemeente opgedane ervaring één op één over-

Benelux onderdeel van RAVO BV dat vervol-

Hij zegt het jammer te vinden dat veel

nemen naar de volgende. ‘Het is niet (meer) zo

gens sinds 2009 deel uitmaakt van het Franse

gemeenten zich laten leiden door inkoopbu-

dat er uitsluitend wordt gevraagd naar een

familiebedrijf Groupe Fayat SA, een mondiaal

reaus indien ze zelf niet over voldoende ken-

machine die aan een aantal concrete (techni-

opererende organisatie met een netwerk van

nis van aanbestedingen beschikken. ‘Dat

sche) eisen moet voldoen. Soms worden er

ruim 150 autonome bedrijven. Met eigen ves-

levert niet altijd het gewenste eindresultaat op

zaken gevraagd die er niet toe doen of waar-

tigingen in Alkmaar en Amsterdam levert

als er in het communicatietraject en de ver-

van men de gevolgen niet goed kan overzien.’

RAVO Benelux met een drietal merken –

taalslag naar het inkoopbureau ruis optreedt

RAVO, Mathieu en Scarab - het complete

of zaken misgaan. Fleur van der Valk, Manager

Stel gebruiker centraal

palet aan veegmachines van subcompact tot

Communicatie bij RAVO, voegt hieraan toe

Terwijl het, vervolgt Schaap, ook zou moeten

en met truckgemonteerd. De onderneming

dat dit er vooral bij kleinere gemeenten toe

gaan om wat de gebruiker/machinist van het

leverde vorig jaar alleen al in de Benelux circa 120 veegmachines af en mag zich daarmee in eigen land met een verkoopaandeel van ongeveer 70 procent marktleider noemen.

Meer eenduidige focus

‘Iedere gemeente hanteert een eigen aanbestedingsstrategie’

In bijna alle gevallen vinden de orders hun weg naar gemeenten via aanbestedingen, ver-

kan leiden dat een machine, die conform de

voertuig belangrijk vindt tijdens de

telt Schaap. Dat is een proces waar naar zijn

eigen tekortschietende aanbestedingsregels

operationele dienst. ‘Maar die komt steeds

mening nog wel wat op valt af te dingen en

wordt aangeschaft, eigenlijk niet optimaal

minder in beeld. We zien geregeld dat er geen

dat niet altijd gestroomlijnd en op basis van de

inzetbaar is. Dan gaat het om duur gemeen-

praktijkbeoordeling is of eentje van slechts 30

meest verantwoorde inzetbaarheid plaats

schapsgeld.’

minuten, waarbij een machine dan een

vindt. ‘Iedere gemeente schrijft zijn eigen aan-

extreme hoeveelheid vuil moet kunnen

besteding uit en hanteert een andere strategie.

Administratieve rompslomp

opzuigen en binnen dat tijdsbeslag drie

Dit betekent in de praktijk dat een aanbesteder

Bovendien levert het ontbreken van standaar-

machinisten hun oordeel moeten geven. Ik

te maken krijgt met een lappendeken aan

disatie van gemeentelijke inkoop veel extra

zou die mensen wel eens willen horen als een

wensen en vragen.’

administratieve rompslomp op. Van der Valk:

externe inkoper hun bureau met stoel gaat

‘Je kunt immers niet de bij een bepaalde

kopen en ze maximaal 10 seconden op een


15 strenge technologische eisen die RAVO in het productieproces oplegt vragen om hooggekwalificeerd personeel met veel expertise. Dat is niet zomaar te realiseren met mensen die op een afstand tot de arbeidsmarkt staan. Voor een dienstverlenende onderneming, die bijvoorbeeld het onderhoud of het beheer van bijvoorbeeld gemeentelijke plantsoenen verzorgt, is dat veel makkelijker’.

De toekomst Dat nul-emissie veegmachines door elektrificatie, waterstofaangedreven of een combinatie hiervan in het compacte segment slechts een kwestie van tijd is staat voor zowel Schaap als Van der Valk vast. Het is nog niet zo dat gemeenten dit bij hun aanbestedingen eisen, simpelweg omdat het er nog niet is, maar wel dat bedrijven die tijdens de contractperiode in staat zijn om bijvoorbeeld nul-emissie veegmachines te leveren de voorkeur verdienden, vertellen zij. Op de komende IFAT vakbeurs in München van 14 tot 18 mei presenteert het bedrijf haar nieuwste innovaties op het gebied van duurzaamheid.

RAVO Hygion Dat neemt niet weg dat RAVO van mening is dat het gemeentelijk klimaatbeleid niet uitsluitend geënt dient te zijn op CO2-neutraliteit of nul-emissie. Een belangrijke stap voorwaarts richting een schone lucht

Hans Schaap en Fleur van der Valk: ‘Het gemeentelijk klimaatbeleid dient niet uitsluitend geënt te zijn op CO2-neutraliteit of nul-emissie’.

en een veilige leefomgeving noemt Schaap de nieuwe RAVO Hygion.

stoel mogen zitten om de ergonomie ervan te

ten van de arbeidsparticipatie van mensen met

‘Dankzij een uniek en gepatenteerd filter-

beoordelen.’

een afstand tot de arbeidsmarkt. Schaap laat

systeem (SAIGA Particle System) is dit

weten dit uitgangspunt altijd serieus en con-

paradepaardje in staat de luchtstroom in het

Social Return

structief te willen ondersteunen. Hij nuan-

voertuig te zuiveren van fijnstof tot 2.5 micron-

In sommige gevallen stelt de overheid bij aan-

ceert echter wel de mogelijkheden van Social

meter en de uitstoot ervan naar buiten toe tot

bestedingen ook eisen aan Social Return met

Return bij een levering van een voertuig ver-

praktisch nul te reduceren. Met als resultaat

als doel een bijdrage te leveren aan het vergro-

geleken met een levering van een dienst. ‘De

schone lucht in een stedelijke omgeving.’


GO! 16

gemeenteraadsverkiezingen en mobiliteit Gemeenten moeten emissieloze initiatieven in woord én daad ondersteunen

‘Picnic distributiemodel biedt brede De online supermarkt Picnic bezorgt inmiddels, na een vliegende start in 2015, in 30 steden boodschappen met 300 elektrische wagentjes. De onderneming beschikt daarmee over de grootste e-cargo vloot van Nederland en zelfs van Europa. Emissieloos leveren zou veel steden, in de aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen op 21 maart, als muziek in de oren moeten klinken. Wat dat betreft heeft Picnic tot nu toe veel

ook zo slim om op vaste dagen en tijdstippen

Intrinsiek aardig

positieve ervaringen. Toch vindt Frederik

door de straat te rijden.’

Een cruciale factor in het contactmoment met

Nieuwenhuys, mede-oprichter van Picnic, dat

Voor Picnic was het de uitdaging om de belem-

de klanten vormen de runners, veelal

gemeenten partijen met zero emission initia-

meringen voor online bestellen weg te nemen

HBO-studenten en in 35 procent van de geval-

tieven en concepten nog beter zouden kunnen

en tegelijkertijd elementen als persoonlijk con-

faciliteren. ‘Als we echt de handen ineenslaan,

tact en vertrouwen in het nieuwe concept te

kan er een enorme versnelling plaatsvinden.’

integreren.

Het heeft Frederik Nieuwenhuys altijd ver-

Nieuwenhuys: ‘Daarom rekent Picnic geen

baasd dat het online bestellen van de dagelijkse

bezorgkosten. En die zijn ook niet stiekem ver-

boodschappen (food) substantieel achterbleef

sleuteld in de prijs. De slogan luidt: laagste

bij de non-food sector (boeken, kleding, elek-

prijs, gratis thuis. Het aantal bezorgmomenten

tronica etc). Terwijl het e-commerce-aandeel

bedraagt 6 tot 7 keer per week en de klant weet

van food blijft steken op 1 procent groeide dat

tot op 20 minuten nauwkeurig hoe laat de Pic-

van non-food de laatste jaren tot 10 à 20 pro-

nic ‘runner’, zoals wij de bezorger noemen,

cent. Daar zijn, vertelt hij, een drietal oorzaken

langs komt. Je kunt ons vergelijken met een

voor aan te wijzen. ‘Consumenten vinden het

soort Zwitserse trein die exact op tijd rijdt.’

online bezorgen van boodschappen door traditionele supermarkten te duur (6 tot 10 euro per

Intieme app

keer), het bezorgmoment is te vaag en over een

Om het bestellen zo eenvoudig mogelijk te

hele dag verspreid en men vindt online bestel-

maken heeft Picnic er bewust voor gekozen om

len van boodschappen lastig. Bij Bol.com

geen website, maar uitsluitend een app te ont-

bestelt iemand een of twee artikelen tegelijk,

wikkelen. ‘Die app is heel intiem en maakt veel

maar bij ons zijn het er 40 of meer. Bovendien

frequenter contact met klanten mogelijk. Die

zijn traditionele bezorgdiensten nogal ano-

kunnen namelijk via de app feedback geven

niem en ontbreekt het contact tussen koper en

door middel van assortimentsuggesties. Dat

aanbieder.’

gebeurt zo’n 1.000 keer per dag. Op die manier

Frederik Nieuwenhuys: ‘Gemeenten moeten samen met ondernemers doorpakken met het emissieloos maken van steden’

zitten de klanten aan het stuur en is het moge-

Zwitserse precisie

lijk een toegesneden en toch volwaardig super-

len vrouw. ‘Die zijn geselecteerd op de eigen-

Een belangrijke inspiratiebron voor Picnic om

marktassortiment aan te bieden.’

schap om ‘intrinsiek’ aardig te zijn. Ze gedra-

het volledig anders aan te pakken vormde de

De app, waarop de bezorgauto nauwkeurig is

gen zich dus niet zo omdat ze getraind zijn om

ouderwetse melkboer. ‘Die had een aantal

te volgen, toont tevens de foto en naam van de

voortdurend vriendelijk te doen. Ze zijn dat

zaken eigenlijk best goed voor elkaar. Hij

runner. Dit zorgt er volgens Nieuwenhuys

echt en brengen op die manier veel positieve

genoot veel vertrouwen bij de klanten en bezat

voor dat de klant in de helft van de gevallen al

energie bij de klanten.’

in feite de grootste sleutelbos waarmee hij lege

open doet voordat de runner heeft aangebeld.

flessen uit de keuken kon vervangen voor

‘Dankzij de voorspelbaarheid van de rit is het

Electric Picnic Vehicles (ePV’s)

nieuwe. Daarna kwam de SRV-man. Die had

percentage leveringen waarbij mensen niet

Het distributiemodel van Picnic is vooral

een grotere ‘rugzak’ met meer spullen en was

thuis zijn nagenoeg nihil.’

gestoeld op slimme software en logistiek.


17

re oplossing voor stadsdistributie’ Vanuit twee distributiecentra waar de order-

capaciteit benut en zit er geen lucht in de auto.

maken van steden nu er interessante alternatie-

picking plaats vindt, vertrekken dagelijks

Het netto te vervoeren volume is zo vergelijk-

ven zijn en ondersteun de partijen die daarin

vrachtwagens met gepickte en gesorteerde

baar met veel grotere vrachtwagens. ’s-Avonds

actief zijn. Voeg de daad bij het woord en

boodschappen in kratten naar de 12 verdeel-

keren de wagentjes terug naar deze ‘groene’

“practice what you preach”. Fijnstof is een

punten (hubs) aan de rand van verschillende

hub’s om daar deels op zonne-energie bij te

soort sluipmoordenaar. Alleen al een stad als

steden. Van daaruit gaan de in totaal ruim 300

laden. Het is de bedoeling om de voertuigen op

Rotterdam kleurt op computermodellen die

Electric Picnic Vehicles (ePV’s) op weg naar de

termijn connected te maken, zodat ze aan het

inzicht geven in de luchtkwaliteit al helemaal

klanten. De runners beschikken over een

eind van de dag autonoom naar het laadstation

rood.’

device met intelligente software waarmee zij

kunnen rijden.

Smart Grids Bredere oplossing stadsdistributie

Verder vindt hij dat gemeenten beter moeten

Omdat de last mile emissieloos is en, vanwege

nadenken over de laadinfrastructuur. ‘Stel dat

de compacte afmetingen van het voertuig, de

straks 30 procent van alle personenauto’s elek-

kans op vertragingen gering, biedt ons model

trisch rijdt. Hoe gaan we dat dan doen? Af en

een veel bredere oplossing voor stadsdistribu-

toe kom je in een gemeente een laadpaal tegen.

tie, vervolgt Nieuwenhuys. ‘Routes zijn bijna

Er moeten smart grids komen om intelligent te

op de minuut nauwkeurig in te plannen en het

kunnen laden en te voorkomen dat we met zijn

voorkomt het eindeloos rondrijden met relatief

allen in een keer het elektriciteitsnet overbelas-

grote, vervuilende, vaak niet altijd optimaal

ten en leegtrekken. Voor Picnic zelf is dat

beladen en soms onvoldoende onderhouden

essentieel om in de nabije toekomst een verder

bestelwagens door woonwijken. Die zijn ver-

uitdijende vloot van elektrische auto’s opti-

antwoordelijk voor meer dan 50 procent van

maal te kunnen managen.’

de CO2-emissie door verkeer in binnensteden.’

Picnic heeft zich ten doel gesteld om binnen 3 jaar in het overgrote deel van Nederland bood-

Sluipmoordenaar

schappen te gaan bezorgen. Volgens Nieuwen-

Omdat Picnic een landelijke dekking ambieert,

huys is de potentie van de online foodmarkt

zoekt het bedrijf actief contact met gemeenten

groot en is de onderneming een enorme aanja-

voor de uitbreidingsplannen. ‘Die stellen zich

ger van die groei. Waar wij openen bezit Picnic

meestal coöperatief op en denken bijvoorbeeld

een aandeel van 70 tot 80 procent van de online

mee over een geschikte locatie, waar staan nog

markt.’

panden vrij etc. In sommige steden mogen wij

Ondertussen ziet het bedrijf tevens interes-

zelfs gebruik maken van de vrije busbanen.

sante mogelijkheden voor andere bezorgdien-

de boodschappenkratten snel en efficiënt kun-

Daarnaast verschaft Picnic natuurlijk ook

sten en delivery-on-demand concepten. ‘We

nen afleveren. Picnic heeft de elektrisch aange-

werkgelegenheid. We zijn in twee jaar tijd

worden nu al voortdurend benaderd door ver-

dreven bestelwagentjes zelf ontwikkeld. Het

gegroeid naar 1.500 medewerkers. Alleen al bij

schillende partijen om voor hen pakketjes te

uit Frankrijk afkomstige chassis is in Nederland

de hub in Amersfoort werken 80 tot 100 man.

bezorgen of retour te nemen. In ieder geval is

gemodificeerd. Het ingenieuze aan het voer-

Dat brengt reuring in zo’n gebied.’

de transitie naar elektrificatie van het goede-

tuig is dat het een zogenaamde ‘zijlosser’ is.

Als het om klimaatbeleid gaat en de uitdagin-

renvervoer binnen de bebouwde kom in volle

‘Dit heeft als grote voordeel dat het wagentje

gen die er op dat gebied liggen kunnen er wat

gang. Slimme logistieke distributiesystemen

eenvoudig aan beide zijkanten gelost kan wor-

hem betreft nog best een paar tandjes bij. ‘Mijn

met hubs aan de periferie van steden garande-

den. Er is dus geen gangpad van 1 meter breed

oproep aan gemeenten voor de aanstaande ver-

ren immers met de inzet van e-voertuigen een

nodig. Op die manier wordt de maximale laad-

kiezingen zou zijn: zet door bij het emissieloos

veel betere leefomgeving.’


GO! 18

RAI SOCIETY

Ridderlijk toosten Het stijlvolle kasteel Wijenburg in

en Noudy Hesling (Hesling bv),

Treling (Schwalbe Nederland). De

aan

Echteld

Walter van den Hoven en Stefan

aanwezigen werden voorafgaand

Annemarie Visser, hoofdre-

vormt

traditiegetrouw

de

netwerkborrel

door

iedere tweede dinsdag van het

dacteur van het blad Tweewieler

nieuwe jaar de feestelijke locatie

bijgepraat over de marktontwikke-

voor de nieuwjaarsborrel van de

lingen van de sector in 2018. Ver-

vakbladen Tweewieler en Bike

volgens belichtte Jeroen Riet-

Europe. Een kleine honderd geno-

veld,

digden, waaronder een groot aan-

Zee­ land, in vogelvlucht de voor-

tal leden van de sectie Fietsen van

delen van content marketing, waar-

RAI Vereniging kwam in de Ridder-

bij creatie, distributie en vindbaar-

zaal van het Gelderse chateau

heid van content centraal stonden,

bijeen om het glas te heffen. De

en op welke manier ondernemers

sectie

dit principe in hun bedrijfsvoering

werd

vertegenwoordigd

door Marianne Kremer, op

eigenaar

van

Station

kunnen toepassen.

de foto geflankeerd door Arthur

Oproep aan kabinet: ‘start met CO2-heffing’ Ruim honderd leden en relaties bezochten

genpark. Op de langere ter-

begin dit jaar de traditionele nieuwjaarsreceptie

mijn moe­ ten alle vormen

van RAI Vereniging in Café Amsterdam van RAI

van vervoer op deze manier

Amsterdam om het glas te heffen op een succ-

worden belast.’ RAI Vereni-

esvol 2018. De bijeenkomst had een extra fees-

ging start nu een onderzoek

telijk karakter, aangezien RAI Vereniging dit jaar

naar het effect van deze hef-

precies 125 jaar bestaat. Het jubileumjaar wordt

fing op het wagenpark en

daarom gevierd met diverse activiteiten die de

CO2-uitstoot.

centrale rol markeren die RAI Vereniging sinds

De

1893 heeft gespeeld in de ontwikkeling van de

CO2-heffing gaat, zo liet Van

mobiliteit in Nederland.

Eijck weten, gepaard met

invoering

van

een

In zijn nieuwjaarsboodschap

een dras­tische mo-

deed Steven van Eijck,

dernisering van de

voorzitter van RAI Vereniging,

autobelastingen.

een oproep aan het kabinet

Hierbij moe­ten de vaste autobelastingen

een bredere visie op klimaat en mobiliteit. Alleen

om een begin te maken met

op bezit (MRB en BPM) worden omge-

zo kunnen reizigers volgens hem een eerlijke

een variabele CO2-heffing

zet naar een variabel tarief voor gebruik.

keuze tussen vervoersvormen maken en be-

op het autogebruik. Zonder

Dit tarief bestaat uit een bedrag voor

leidsmakers effectief sturen op klimaat. ‘Dit Kabi-

een dergelijke heffing zijn de

het gebruik van de infrastructuur en een

net heeft aangekondigd om in samenwerking

klimaatdoelen volgens hem

variabel bedrag voor de CO2-uitstoot.

met de Mobiliteitsalliantie te starten met pilots

namelijk onhaalbaar. Naar

Dit heeft ook gevolgen voor de schat-

naar betalen voor gebruik en een kilometerhef-

zijn oordeel moet het ge-

kist, omdat zuinigere auto’s goedkoper

fing voor vrachtauto’s. Dit is dus dé tijd om door

bruik van een auto worden

worden en er minder wordt getankt.

te pakken. Als mede-initiator van de Mobiliteit-

belast, waarbij de prijs afhankelijk wordt van de

Deze manier van beprijzing moet, betoogde de

salliantie gaan wij graag met het Kabinet in ge-

CO2-uitstoot. ‘Dit stimuleert be­wuster gebruik

voorzitter van RAI Vereniging, de norm worden

sprek om invulling te geven aan deze ambitieuze

van de auto en versnelt vergroening van het wa-

voor al het vervoer en onderdeel uitmaken van

plannen’, aldus Van Eijck.


19

CO2-tool trailerbouw

Woensdag 24 januari was een memorabele dag voor de sectie RAI Car-

vacuüm, levensmiddelen en diervoeders. Na 3.5 jaar testen werden vorig

rosserie NL van RAI Vereniging. Toen vond namelijk de eerste gezamen­

jaar ook kipperopleggers in productie genomen. Deze kipperoplegger was

lijke bijeenkomst plaats van de afdelingen Trailers en Componenten binnen

de winnaar van de RAI CarrosserieNL Innovation Award die tijdens de

deze sectie. Als gast­heer trad trailerbouwer D-TEC in Kesteren op. Cor

MobiliteitsRAI 2017 werd uitgereikt. Daarnaast maakt Vlastuin aandrijf­

van Bergen Bravenboer, voorzitter van de

armen voor kleine graafmachines, kraanarmen,

afdeling trailers en verantwoordelijk voor de

chassis en andere componenten voor terminaltrek-

afdeling verkoop bij D-TEC hield voor de circa 45

kers en grijpers. Een derde divisie betreft de mecha­

aanwezigen een korte presentatie waarbij hij uit-

nisatietak die enkele jaren geleden is opgestart.

legde dat de onderneming zich, als onderdeel van

Afsluitend

de Vlastuin groep, voornamelijk bezig houdt met

beleidsadviseur van RAI vereniging, uitgebreid in op

deelbare containerchassis. Daarnaast vervaardigt

het simulatieprogramma VECTO (Vehicle Energy

D-TEC tanktrailers die geschikt zijn voor mest,

Consumption), waarmee de CO2 uitstoot van

ging

Chris

van

Dijk

(foto),

trekkers, trucks en opleggers kan worden bepaald. De verwachting is dat het mogelijk is om trekkers vanaf januari 2019 met behulp van deze tool te certificeren. De certificering van opleggers staat voor 2023 gepland. Van Dijk neemt deel aan de CLCCR werkgroep ‘whitebook trailers’ en heeft onder meer de opdracht om de administratieve lasten voor de trailerfabrikanten zo veel mogelijk te beperken. De huidige stand is dat bedrijven geen zeer gecompliceerde computerberekeningen hoeven te maken maar met tabellen gaan werken waarin aangegeven wordt wat de ‘afwijking’ ten opzichte van gestandaardiseerde trailerconcepten is voor wat betreft items die relevant zijn op het gebied van CO2 uitstoot, zoals banden, aerodynamica en gewicht. Op basis van deze informatie ontstond een levendige discussie over de kansen en bedreigingen voor de trailerbouw.

Captains’ Dinner op ‘automatische piloot’ Zo’n tachtig directieleden van de in Neder-

duidelijke randvoorwaarde, namelijk dat de

land

automotive

groei van autonoom rijdende voertuigen

be­drijven kwamen medio januari bijeen in de

gevestigde

industriële

doorzet. Tegelijkertijd ziet hij het markt-

Koninklijke Industrieele Groote Club van

aandeel van dieselauto’s, dat de laatste zes

Amsterdam voor het vierde Captains’

jaar in de EU al met 10 procent is terugge-

­Dinner van RAI Automotive Industry. Deze

lopen, verder slinken ten faveure van elek-

sectie vertegenwoordigt binnen RAI Vereni-

trische tractie. Volgens Kuhnert zullen er

ging alle grote spelers uit de Nederlandse

vanaf 2030 al jaarlijks 11 miljoen autonoom

maakindustrie. Doel van de bijeenkomst is

rijdende voertuigen worden verkocht.

om kennis te delen en tijdens het diner een

Een andere ontwikkeling die de topman

gedachtenwisseling op gang te brengen over

van PWC schetste is het toenemende

een aantal actuele thema’s. Felix Kuhnert van Price Waterhouse Cooper belichtte als keynote speaker een aan-

belang van mobiliteit als dienst. Steeds meer grote spelers in de autobranche leggen zich toe op de groeiende

tal trends die de automotive industry de komende jaren zullen domineren.

behoefte van consumenten om mobiliteit te kunnen inkopen in plaats van

Hij zei te verwachten dat de verkoop van nieuwe auto’s in Europa tussen nu

een fysiek voertuig. Ruim driekwart van de mondiaal opererende premium

en 2030 met ruim 34 procent zal groeien. Kuhnert noemde daarbij wel een

automerken biedt inmiddels Mobility as a Service aan, aldus Kuhnert.


GO! 20

eco-trends

Efficiënte DAF New CF en XF ‘International Truck of the Year’ Een onafhankelijke jury van toonaangevende transportjournalisten uit 23 Europese landen heeft de New CF en XF van DAF tijdens de Solutrans-tentoonstelling in Lyon gekozen tot ‘International Truck of the Year 2018’ De New CF en XF kenmerken zich door complete nieuwe aandrijflijnen met zeer efficiënte versnellingsbakken en achterassen. Samen met de nieuwe en compacte systemen voor de nabehandeling van uitlaatgassen, de geavan-

DAF New CF en XF

ceerde software en aerodynamische optimalisaties, leiden deze vernieuwingen tot een

aan een nieuwe truck of voertuigreeks die de

Gianenrico Griffini, voorzitter van de jury.

brandstofbesparing en CO2-reductie van maar

grootste bijdrage levert aan de efficiency van

Met de introductie van de New CF en XF,

liefst 7 procent. Bij de uitvoeringen voor speci-

het wegtransport, waarbij rekening wordt

heeft DAF volgens hem een serie zware en

fieke toepassingen zijn gewichtsbesparingen

gehouden met belangrijke criteria, zoals tech-

middelzware voertuigen geïntroduceerd, die

tot 300 kilogram gerealiseerd om zo de effi-

nische innovatie, chauffeurscomfort, veilig-

een nieuwe norm zetten op het gebied van de

ciency voor de klant nog verder te verhogen.

heid, rijeigenschappen, brandstofefficiency,

efficiency van de aandrijflijn en totale

“De jaarlijkse onderscheiding wordt uitgereikt

milieu en ‘Total Cost of Ownership’”, aldus

­prestaties.

Mercedes-Benz start met elektrificatie bestelwagenprogramma Mercedes-Benz Vans gaat van al zijn modellen een variant met elektrische aandrijving aanbieden. Het eerste model wordt de eVito.

deze manier in op zeer uiteenlopende ver-

Mornhinweg, directeur van Mercedes-Benz

voersbehoeften.

Vans.

De elektrische mobiliteitsstrategie van Merce-

De elektrificatie van bestelwagens is volgens

des-Benz Vans is gebaseerd op vijf pijlers: een

hem echter geen doel op zich. ´Qua rentabili-

zogeheten holistisch ecosysteem (het bieden

teit moeten deze varianten aan dezelfde eisen

De eerste exemplaren worden in de tweede

van totaaloplossingen die zijn toegesneden op

voldoen als bestelwagens met een conven­

helft van 2018 in Duitsland afgeleverd. Intro-

uiteenlopende klantenwensen), brancheken-

tionele aandrijflijn. Met ons eDrive@VANs-­

ductie in de Benelux volgt in 2019. Naast de

nis, winstgevendheid, co-creatie en technolo-

initiatief laten we zien dat alleen holistische

eVito wordt in dat jaar ook de eSprinter geïn-

gieoverdracht.

mobiliteitsoplossingen die niet alleen betrek-

troduceerd. Het modellengamma zal worden

We zijn ervan overtuigd dat elektrische aan-

king hebben op de aandrijflijn een goede optie

gecompleteerd door de Citan. De bestelwa-

drijflijnen een grote toegevoegde waarde heb-

vormen voor onze zakelijke klanten. De eVito

genreeks met elektrische aandrijflijn speelt op

ben, met name bij inzet in de stad, zegt Volker

is het beginpunt en dit model krijgt navolging in de vorm van de nieuwe generatie Sprinter en de Citan.´ De actieradius van de eVito bedraagt zo’n 150 km. De besteller in het middensegment is daarmee bij uitstek geschikt voor gebruik in de stad door bezorgdiensten, vertegenwoordigers en openbaarvervoerbedrijven. Het bat-

Mercedes-Benz eVito

terijpakket kan in ongeveer zes uur volledig worden opgeladen.


21

Nieuwe generatie Scania trucks voor duurzaam stadsvervoer Scania heeft onlangs een nieuwe reeks oplossingen gepresenteerd voor stedelijke toepassingen.

feur kwetsbare weggebruikers zoals kinderen, fietsers en voetgangers in de onmiddellijke nabijheid van de truck goed kan zien.

Het gaat daarbij om een breed

De L-serie wordt aangedreven

voertuigprogramma dat uiteen

door Scania’s vernieuwde

loopt van distributietrucks, vuil-

9-litermotor, die in dieselversie

niswagens, brandweerwagens en

verkrijgbaar is. Dit jaar zal Scania

ambulances waarvoor onder

tevens het motorassortiment

andere krachtige gasmotoren en

voor de L-serie uitbreiden met de

een nieuwe reeks 7-litermotoren

in twee vermogens leverbare

De Scania L-serie stadstruck

voor een lager brandstofverbruik

OC09-gasmotor (voor zowel

en een groter laadvermogen zijn

de handrem wordt geactiveerd.

gebied van veiligheid is dat Scania

CNG als LNG). Daarnaast heeft

ontwikkeld.

Dit resulteert in een instaptrede

nu als optie aanbiedt om voor een

Scania nu ook een 7-liter

van slechts 44 cm. Handig voor

City Safe Window te kiezen in de

­krachtbron die specifiek is

iedereen die vaak in- en uitstapt,

passagiersdeur van alle versies

­ontwikkeld voor stedelijke

pen behoort de L-serie die lever-

bijvoorbeeld tijdens de inzame-

van de P- en L-cabines. Een laag

­toepassingen en verkrijgbaar is

baar is met een automatische

ling van vuilnis.

geplaatst raam in de passagiers-

met vermogens die oplopen van

knielfunctie die automatisch via

Een belangrijke innovatie op het

deur zorgt er voor dat de chauf-

220, 250 tot 280 pk.

Tot een van Scania’s vlaggensche-

Renault Trucks schakelt over op biodiesel Renault Trucks heeft haar gehele serie Euro 6-motoren goedgekeurd voor aandrijving met biodiesel. Binnenkort gaat een pilot met de landelijk opererende technische groothandel Rensa en Kuster olie (de leverancier van de duurzame brandstof) van start.

biodiesel, rijden. Het gaat hierbij om een zogenaamde tweede generatie biodiesel, die wordt gemaakt uit gerecyclede plantaardige afvaloliën en -vetten. In pure vorm maakt deze emissiearme biobrandstof een CO2-reductie van 89 procent mogelijk. De pilot gaat van start met B20. Deze mengvorm met 20 procent biodiesel belooft een well-to-wheel CO2-reductie van rond de 18 procent.

Daarbij zal Rensa een jaar lang met vijf Renault-trucks op uitsluitend Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), een uit afvalstromen gewonnen

Hoger rendement HVO vereist geen aanpassingen aan de dieselmotor. Alle dieselmodellen van Renault Trucks die vanaf nu worden geleverd, zijn geschikt voor gebruik van deze hoogwaardige, duurzame biobrandstof. Rensa heeft verschillende truckmodellen aangewezen voor de HVO-proef: twee 12-tons Renault Trucks D 210 bakwagens, een 19-tons D 280 en twee Renault Trucks T 320 trekkers. Met die veelheid en variatie moet het volgens het bedrijf mogelijk zijn om een gedegen vergelijk te maken met de andere Renault-trucks die op fossiele diesel rijden. aldus Bob Lammers. ‘HVO heeft een iets hogere kostprijs, maar daar staat een hoger rendement tegenover’, zegt Rob Lammers van Rensa. ‘Bovendien is er minder AdBlue nodig voor een schone ver-

De Scania L-serie stadstruck

branding. Het komende jaar zullen we al deze parameters nauwgezet monitoren.’


GO! 22

RAI vintage

I love you with my Ford Dat de Amerikaanse pop-art kunstenaar James Rosenquist (1933) zijn loopbaan in de tweede helft van de jaren vijftig in New York als schilder van reclameborden begon, is nog altijd van zijn werk af te lezen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Andy Warhol werkt Rosenquist nooit met bestaand materiaal. Zijn kunstwerken zijn samengesteld uit waarheidsgetrouw nageschilderde fragmenten. Zoals het hier afgebeelde schilderij ‘I love you with my Ford’, dat is opgenomen in de jubileumeditie ‘Voertuigen van de verbeelding, dat ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van RAI Vereniging in 1993 verscheen, illustreert. Daarop schilderde hij minutieus een deel van een auto, een gezcht en spaghetti-slierten na. Een monnikenwerk dat Rosenquist er overigens niet van weerhield, gehele wandenvullende schilderijen te maken.


uitgesproken

23

In deze rubriek laten we personen aan het woord die betrokken zijn bij of werkzaam in de mobiliteitswereld. Dit keer Gert-Jan Karhof, algemeen-directeur van Karhof Carrosserieën. Wat is uw favoriete vervoermiddel? De auto. Zakelijk rijd ik een Volvo V60 plug-in-hybrid en privé een Volkwagen Touareg. Ik ben een echte automan, vooral van auto’s met een beetje power. Wat vindt u van het mobiliteitsbeleid in Nederland? Het zwalkt nogal is mijn mening. Het fiscale beleid is op het gebied van elektrische en hybride aandrijvingen niet bepaald consistent. Wat verder in mijn vakgebied zeer hinderlijk is, is dat in iedere stad weer andere richtlijnen en normen voor milieuzones gelden. Waarom is er geen landelijke afstemming? Wellicht zou dit zelfs Europees aangepakt moeten worden. Wat zou u als eerste veranderen als u het voor het zeggen had? Ik zou het toelaatbaar gewicht om

Gert-Jan Karhof ‘Politiek, stop eens met onzinnige regelgeving!’

een voertuig met een B-rijbewijs te mogen besturen optrekken van 3,5 naar bv 4 of 4,5 ton. Die 3,5 ton GVW is voor het mooie net te krap voor een chassis cabine met een bakje met laadklep om ook nog wat laadvermogen over te houden. Hoewel we met onze BesteBakLight een aardig eind komen. Deze discussie loopt overigens al heel lang. Vindt u dat het kabinet voldoende aandacht schenkt aan vervoersalternatieven, zoals de bus, de fiets of gemotoriseerde tweewielers? Ze proberen het wel, maar met wisselend succes. Zelf heb ik als autofanaat weinig ervaring met het OV. Ik lees wel vaak dat treinen regelmatig niet rijden. Blaadjes op de rails etc. Aan de andere kant zijn Nederlanders wel notoire klagers. Het fietsbeleid lijkt mij overigens wel in orde. risico’s uit te bannen. Dat moet niet te ver worden doorgevoerd. Een Zou u zelf bereid zijn tenminste 1 keer per week de auto voor het

risicoloos bestaan bestaat niet. Shit happens….. Er wordt al jarenlang

werk te laten staan?

over deregulering gesproken, maar er komen er volgens mij steeds meer

Nee, want ik vind de auto het meest prettige vervoermiddel om van A

bij. Ik zou de politiek in het algemeen wel willen toeroepen: ‘Stop eens

naar B te komen. Je zit comfortabel en je kunt er in alle rust de dag

met onzinnige regelgeving.’

doornemen en nadenken. Hoe ziet het Nederlandse verkeersbeeld er over tien jaar uit? Met welke politicus zou u wel eens van gedachten willen wisselen?

Die krachtige motoren waar ik zo van houd, zullen dan waarschijnlijk

Met geen enkele. Heeft niet zoveel zin. Ik heb soms het idee dat ze niet

steeds minder rondrijden en ook niet langer nieuw verkrijgbaar zijn.

weten waar ze het over hebben. Politici houden zich vooral bezig met

Zelfrijdend op alternatieve brandstoffen wordt natuurlijk de norm.

het verzinnen van regels, terwijl Nederland al overgereguleerd is. Er

Maar of dat over 10 jaar al zo zal zijn vraag ik mij af. Over een ding

hoeft maar iets te gebeuren en er komen weer nieuwe regels bij om zo

twijfel ik niet: we staan met zijn allen echt nog wel in de file.


GO! 24

MARKTANALYsE

Record aantal autokilometers Nog nooit is het aantal personenautokilometers zo hoog geweest als in 2016, meldde het CBS eind vorig jaar op basis van nieuwe cijfers over de verkeersprestaties. Nederlandse personenauto’s reden in dat jaar 118,5 miljard kilometer, 2,2 procent meer dan in 2015. Daarmee is het afgelegde kilometrage in vergelijking tot 2006 met ruim 9 miljard toegenomen. Voor een groot deel is dit toe te schrijven aan de

Aantal Nederlandse ­personenauto’s en afgelegde kilometers (in%)

2016 2015 2014

Aantal personenauto’s

+1,3

+1,0

+0,1

Gereden kilometers

+2,2

+1,2

+0,6

groei van het wagenpark. Er rijden nu 1 miljoen Nederlandse personenauto’s meer op de weg dan 10 jaar geleden. Daarnaast legden auto’s per saldo meer kilometers af, gemiddeld 13.200 kilometer per auto. Personenauto’s van bedrijven reden in 2016 zelfs 25.300 kilometer, 5 procent meer dan het jaar ervoor. Het aantal auto’s van bedrijven lag in 2016 weliswaar iets lager, maar per voertuig werd gemiddeld 6 procent meer gereden.

Helft lange vrachtautoritten met schone Euro 6-motor Veertig procent van alle ritten die Nederlandse

kwartaal met gemiddeld 2,2 procentpunt toe.

vrachtwagens in de eerste helft van 2017 maakten

Werd in het eerste kwartaal van 2013 nog minder

vond plaats met voertuigen voorzien van een Euro

dan 1 procent van de ritten met Euro 6-trucks

6-motor. Een jaar geleden was dat aandeel nog 25

afgelegd, in het tweede kwartaal van 2017 was dit

Nederlandse vrachtautoritten naar Euro klasse en naar afstand (in %)

procent. Bij langere ritten van meer dan 300 kilo-

al 38 procent. Dat levert een aanzienlijke milieu-

meter ligt de inzet van Euro 6-vrachtwagens

winst op, aangezien Euro 6-motoren 80 procent

inmiddels op 50 procent.

schoner zijn dan Euro 5-motoren en 97 procent

0-10 km

Nederlandse vrachtwagens maakten in 2016 vol-

schoner dan motoren uit de Euro 1-klasse.

gens het CBS bijna 83 miljoen ritten. Sinds de invoering van Euro 6-motoren in 203 neemt het

Euro 6

23,1

49,0

27,8

11-25 km

23,0

45,2

31,8

Vrachtauto’s die vallen in de Euro 0-4 klasse

26-50 km

18,3

45,4

36,3

­worden het vaakst ingezet op korte binnenlandse

51-100 km

13,7

45,7

40,7

trajecten. Bijna een kwart van alle ritten over een

101-300 km

10,4

46,4

43,2

301-500 km

6,2

44,2

49,6

> 500 km

5,2

41,3

53,5

afstand tot en met 25 kilometer valt in deze klasse. Naarmate de ritafstanden toenemen neemt het aandeel van deze milieuklassen af ten faveure van schonere Euro 5 en 6-trucks. Slechts 6 procent van de ritten van meer dan 300 kilometer geschiedt met Euro 0-4 vrachtwagens, terwijl de helft van deze lange ritten wordt gereden met een Euro 6-voertuig.

Bron: CBS

gebruik van vrachtwagens met deze motoren per

Euro 0-4 Euro 5


25

Trekker passeert vrachtwagen Op 1 januari 2017 telde Nederland 136.000 zware vrachtwagens, waarvan 74.000 trekkers en 62.000 trucks. Uit cijfers die het CBS in oktober vorig jaar ter gelegenheid van de MobiliteitsRAI presenteerde blijkt dat het aantal zware voertuigen begin 2017 1,3 procent hoger lag dan begin 2016. Een groei die geheel voor rekening komt van het aantal trekkers voor opleggers dat met bijna 2.000 stuks toenam, terwijl het aantal trucks met bijna 300 eenheden daalde. Sinds 2011

Vervoerd gewicht naar goederensoort (in %)

Bron: CBS

trekker

vrachtauto

Voertuigen, machines en overige goederen

30,8

21,2

Andere voedingsproducten en veevoeder

24,1

7,4

Ruwe mineralen, fabricaten en bouwmaterialen

14,5

35,5

Landbouwproducten en levende dieren

11,3

8,1

Chemische producten

8,7

15,8

Meststoffen

4,4

3,2

Overige goederen

6,1

8,8

Autobranche geeft gas De omzetstijging komt voornamelijk voor

branche hebben in het derde kwartaal van

rekening van de importeurs van nieuwe

2017 bijna 4 procent meer omzet behaald

personenauto’s en de personenauto-

dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

branche (dealers en garagebedrijven).

De bedrijven zijn bovendien positief over

Auto-importeurs boekten bijna 7 pro-

2018: de branche denkt de omzetgroei

cent meer omzet dan een jaar eerder.

van de afgelopen kwartalen ook volgend

De omzet in de personenautobran-

jaar door te kunnen zetten, meldt het

che was ruim 6 procent hoger dan een

CBS in de Kwartaalmonitor auto- en

jaar ervoor.

motorbranche.

Ook de handelaren in motoren zagen hun

voortvloeit uit de efficiënte toepassingsmogelijkheden. Zo hoeft een chauffeur bij het afleveren van zijn lading niet te wachten tijdens het lossen, maar kan in principe direct weer op weg met een andere oplegger achter de trekker. Ook het aantal opleggers maakte een flinke groeispurt door en kwam uit op 149.000 voertuigen (+4%). Dit betekent dat er begin 2017 tweemaal zoveel opleggers als trekkers in ons land zijn.

Omzetontwikkeling auto- en motorbranche (in %) 3e kwartaal 2017 Totale auto- en motorbranche

+ 3,8%

w.v. Importeurs

+6,9%

Personenautobranche (dealers en garagebedrijven) +6,3% Motorbranche

+3,8%

Autoservicebedrijven

-0,9%

Handel in auto-onderdelen

-1,7%

Bedrijfsautobranche

-2,9%

omzet verbeteren met

omzet met bijna 1 procent

bijna 4 procent. In de

teruglopen. De omzet van

overige branches was de

handelaren in auto-onder-

omzetontwikkeling minder

delen daalde met bijna 2

positief. De bedrijfswagen-

procent. De branche is

sector kende de grootste

positief gestemd over 2018.

omzetdaling, namelijk bijna 3

Per saldo verwacht bijna 33

procent. Na negen kwar-

procent van de onder-

talen van groei zagen ook de

nemers dat de omzet het

autoservicebedrijven de

komende jaar toeneemt.

Bron: CBS

Ondernemers in de auto- en motor-

zijn er meer trekkers dan vrachtwagens. Een ontwikkeling die


GO! 26

DE Stelling Chantal Vergouw, directie­

Straffen biedt een deel van de oplossing om het gebruik van de mobiele telefoon terug te dringen

voorzitter Interpolis Recent onderzochten wij hoe Nederlanders hun telefoon in het verkeer gebruiken. Daaruit blijkt dat gewoontegedrag een grote rol speelt. Dat het soms zelfs een onbewuste impuls is. Gedragsbeïnvloeding verdient daarom een belangrijke plaats

Elzbieta Bienkowska, EU-Industriecommissaris

in het terugdringen van het

Dieselgate heeft de zwakheden van onze regelgevings- en marktcontrole-

gebruik van mobiel achter het

systemen aan het licht gebracht. We weten dat sommige fabrikanten de

stuur.

boel belazerden en veel anderen mazen in de wet benutten. Om daar een eind aan te maken halen we nu het hele systeem overhoop.

Bron: De Stem

Bron: AD Jorn de Vries, com­ mercieel van flitsapp Machiel van der Kuijl, algemeen directeur van Evofenedex

Flitsmeister

Laten we de komende vijf jaar gebruiken om draagvlak te vinden voor een kilometerhef-

We zijn begonnen als

fing voor alle weggebruikers, zoals ook het regeerakkoord beoogt met behulp van pilots.

de bad guy met de

Bovendien houden we dan gelijke tred met de Europese ­beleidsontwikkeling voor kilo-

flitsmeldingen, nu zijn

meterheffing en kunnen we het fiscale stelsel van auto- en wegenbelastingen herzien.

we een maatje voor onderweg met een focus op veiligheid. De

Bron: FD

overheid is bijvoorbeeld één van onze grootste klanten. Elaine Chao, minister van Transport in de VS

Bron: De ondernemer

De nieuwe richtlijnen voor zelfrijdende auto’s moeten “onnodige obstakels” voor automakers uit de weg halen. Daarbij zal geen voorkeur voor bepaalde technologieën worden uitgesproken. Onze aanpak zal neutraal en flexibel zijn. Bron: NU.nl

Gill Pratt, directeur van het onderzoeks­ instituut Toyota (VS) Ik zie prototypes bij de concurrentie waarin de mens alleen nog maar meerijdt. Alsof je de trein pakt. Wij geloven daar niet in. Je

Casper Dirks, manager verkeer van VeiligheidNL.

kunt al die nieuwe technologie ook inzetten

Een verbod op appen op de fiets zoals nu door de minister is aan-

om het zelf rijden superveilig te maken,

gekondigd is niet overbodig. Alles wat kan bijdragen om het aan-

zodat het helemaal niet erg is als de mens

tal slachtoffers van verkeersongelukken op de spoedeisende hulp

de baas over de auto blijft.

omlaag te brengen, is welkom. Elke behandeling is één te veel. Bron: AD Bron: RTL Nieuws


GO!factor

SANDER KOOP Als het even kan probeert Sander Koop, sales manager voor Nederland en België bij Cannondale (bekend van de merken Cannondale, GT, SUGOi & Fabric), met de fiets naar het werk te gaan. Bij goed weer pakt hij de racefiets, maar bij mindere weersomstandigheden kiest hij voor het comfort van deze sportieve krachtpatser: de Cannondale Mavaro Performance 2. Daarmee legt hij moeiteloos, snel en onbezweet het traject van zijn woonplaats Ahaus-Wüllen in Duitsland naar het hoofdkantoor van Cannondale in Oldenzaal af. Dat is vertelt Koop, toch nog een rit van 66 kilometer heen en weer. ‘Voor mij lag het natuurlijk voor de hand om een e-bike uit het programma van Cannondale aan te schaffen. De fiets moest echter wel aan speciale eisen voldoen, want ik ben 1,98 meter lang en weeg 117 kilo. Ik zocht dus een stevig, solide en stabiel exemplaar dat geschikt is voor mijn postuur. Wat dat betreft is de Mavaro ideaal, aangezien het hoofdframe en de achterdrager aan elkaar vast zijn gelast. Bovendien is de fiets voorzien van het Bosch Performance systeem met Nyon display, een geïntegreerd navigatie en fitnessysteem. Het besluit om op een elektrische fiets te gaan rijden kwam eigenlijk pas nadat ik mijn vrouw een vergelijkbare e-bike cadeau had gedaan. Samen gezellig een fietstochtje maken – zij met en ik zonder een duwtje in de rug - lukt dan opeens niet meer. Het snelheidsverschil wordt domweg te groot en ik moest veel meer inspanning leveren om haar bij te houden. Sinds ik deze Mavaro Performance 2 bezit trekken we er wel regelmatig in de weekenden op uit. Onze twee kinderen kunnen dan in de kidstrailer achter een van de e-bikes. Dan fietsen we rustig 30 tot 50 kilometer. Dat gaat met een gewone fiets echt niet lukken. Ga daar maar eens zo’n 70 kilo extra gewicht mee trekken.’

27


28

martin kroon

Zelfrijdend? Smart Cities, Smart Mobility, Mobility-as-aService, Sustainable Transport. Als de overheid Engelstalige kretologie gebruikt moet je oppassen. Tijdens Paars-1 heetten lange-termijnplannen gewoon Structuurschema Verkeer en Vervoer of Nationaal Milieubeleidsplan. Dié beleidsnota’s boden heldere probleemanalyses en concrete oplossingen. De uitvoering van impopulaire maatregelen als ‘Rekening Rijden’ is helaas geblokkeerd. Dus staan we nog steeds in files en groeien de klimaateffecten van onze hypermobiliteit, ondanks strengere emissie-eisen en fiscale voordelen. Zo is het aantal verkeersdoden na 2014 onverwacht van 570 tot 621 gestegen. Ondanks het logische verband tussen de hogere aantallen doden en gewonden, juist op autosnelwegen, én de verhoogde snelheidslimieten, wordt alleen appen-achter-het-stuur aangepakt. In 2016 waren er 629 verkeersdoden, de verantwoordelijke minister bleef zitten. Het politiek-ongevaarlijke Manifest Verkeersveiligheid noemt de 130 km-limiet niet eens, noch de risico’s van ‘touchscreens’, die in moderne auto´s onze ogen van de weg lokken. Wegen zijn veiliger geworden, het rijgedrag niet. Auto’s zijn weliswaar veiliger en sneller geworden, maar vergen meer zelfbeheersing. Speedaholic jongemannen en verkeershufters maken auto’s met honderden pk’s tot dodelijke projectielen en zonder trajectcontroles blijft de pakkans miniem. De Golf-klasse is al sneller dan de eerste generatie Porsche 911. Hardwerkende huisvaders in overpowerde turbodiesel-kantoren zorgen bijna elk uur voor botsfile-meldingen en honderden miljoenen macro-economische schade. Omdat ‘accidentele files’ onvoorspelbaar, onvermijdbaar en extreem schadelijk zijn, zouden veroorzakers veel hogere boetes moeten krijgen proportioneel aan de schade (bijv: 1000 euro per km file). Botsfiles zijn geen beleidsprioriteit, vergeleken met de miljarden voor asfalt. Gedragsbeïnvloeding ligt sowieso moeilijk in het verkeersbeleid – uitgezonderd de BOB-campagne. Autorijden is de moeilijkste combinatie van multitasken en zelfbeheersing. Het beleid zoekt op voorhand totaaloplossingen uitsluitend in technische innovaties. Ministeries hebben technische deskundigheid verloren; bij ‘Milieu’ is niet

alleen de naam verdampt. Indertijd liep VROM/DGM – in nauwe samenwerking met RAI Vereniging/BOVAG - binnen het Europese auto-emissiebeleid voorop. Toen gold ook als regel om geen enkele techniek als alleenzaligmakend te promoten. Nu worden biofuels, elektrische en zogenaamd ‘zelfrijdende’ auto’s op voorhand tot ‘Duurzame Mobiliteit’ verheven, zonder zicht op de consequenties. EVs komen voor luchtkwaliteit te laat, en voor klimaat te vroeg (wegens de 88% fossiele brandstofmix). Zelfrijdende auto’s bestaan m.i. niet: i.p.v. hersencellen besturen anonieme softwareprogrammeurs, dozijnen sensoren, radars, camera’s en pseudo-intelligente systemen onze toekomstige automobielen. Terwijl de overheidsautomatisering een puinhoop is, hackers gevaarlijker worden en auto-elektronica de belangrijkste oorzaak van autopech is geworden, delegeert de overheid onze veiligheid aan oncontroleerbare, storingsgevoelige digitale systemen en Google. Deze systeeminnovatie wordt ons opgedrongen zonder overtuigend maatschappelijk nut en zonder autonome marktvraag. Terwijl elke eerste sneeuwbui voor chaos en gladde fietspaden zorgt, lopen ministers en gemeenten klakkeloos achter moderne Rattenvangers-van-Hamelen als Elon Musk en Roosegaarde aan. Dagelijks onnodig moeten stoppen voor slecht afgestelde verkeerslichten, fietsen over hobbeltegels, dat soort alledaagse beheersproblemen worden niet opgelost. Wereldwijd besteden overheden en autofabrikanten tientallen miljarden aan toekomstige uitschakeling van rijgedrag, terwijl zij verbetering van het beroerde rijgedrag hier-en-nu verwaarlozen. Met de enige veilige, schone en efficiënte rijstijl, Het Nieuwe Rijden, en met lagere snelheidslimieten kunnen (win-win-win!) jaar-in, jaar-uit mensenlevens en ruim 1 miljard liter/jaar bespaard worden. Evenveel CO2-uitstoot als een kolencentrale. Hoogst urgent is nu, dat RAI Vereniging, BOVAG en ANWB weer Het Nieuwe Rijden gaan promoten ter uitvoering Energie-Akkoord, dé oplossing voor haastige zelf-rijdende automobilisten met te hoog praktijkverbruik. En IenW/EZK moeten HNR met voldoende budget blijvend bevorderen. Martin Kroon was tot 2006 projectleider rijsnelheden en rijgedrag bij VROM/DG-Milieubeheer en tegenwoordig ambassadeur/instructeur Het Nieuwe Rijden en publicist o.g.v. energie, verkeer en milieu.


125 jaar rai vereniging

29

Mobiliteit als toekomst Het jaar 2018 staat in het teken van het 125-jarig bestaan van RAI Vereniging. ‘Een mooi moment om vooruit te blikken en ook terug te kijken, zegt Cees Boutens, ­manager Externe Betrekkingen van RAI Vereniging.

Januari  Start Studenten Challenge: studenten uit heel Nederland

worden uitgenodigd om hun ideeën over ‘Mobiliteit als Toekomst’ in te sturen. Maart

R  AI Mobiliteitsdiner in de Ridderzaal: Een bijzondere ­editie van het jaarlijkse ‘diner pensant’ dat RAI Vereniging

‘Als thema voor het jubileumjaar is gekozen voor “Mobiliteit als

organiseert met ministers, professoren, voorzitters van

­Toekomst”. We staan op het punt dat niet alleen een ­sector of een

mobiliteitsorganisaties, leden van de Tweede Kamer en de

­product verandert. Onze hele samenleving is in transitie door de intro-

bestuursleden van de secties.

ductie van Intelligente (digitale) systemen. Denk aan auto’s die zelf

April  NationaalVerkeersveiligheidsCongres: op 26 april is RAI

­rijden en die zorgen voor de energievoorziening van huishoudens,

Vereniging hoofdpartner van dit tweejaarlijkse congres

slimme fietsen die botsingen vermijden doordat ze de berijder tijdig

over verkeersveiligheid. Met eigen sprekers, workshops en

waarschuwen voor andere verkeersdeelnemers, vrachtwagens die in

demonstraties.

treintjes rijden en zo brandstof besparen en de CO2-­uitstoot reduceren,

Juni  Mobiliteitsweek: met op zaterdag 9 juni de RAI Jubileum-

scooters en motoren die in de toekomst elektrisch worden aangedreven

rit, een heel bijzondere editie van de jaarlijkse RAI Klas­

en binnensteden bereikbaar houden, etc.’.

sieker Rit. In de week er na een vindt een groot evenement

De eerste veranderingen worden volgens Boutens al zichtbaar en

plaats met Europese koepelorganisaties CLEPA, ACEA en

­vooruitkijkend ziet hij tal van andere veranderingen in sneltreinvaart opdoemen. ‘RAI Vereniging staat midden in al die ontwikkelingen en maakt deel uit van de oplossingen. Vandaar dat ons jubileumjaar in het teken staat van Mobiliteit als Toekomst.’

FIA en uit eigen land de ANWB. November  Jubileumfeest in RAI Amsterdam: hiervoor worden alle

leden van RAI Vereniging uitgenodigd. December  Op 17 december bestaat RAI Vereniging officieel precies

Naast een aantal bijzonder events die dit jaar op de agenda staan,

125 jaar; ter gelegenheid van die mijlpaal verschijnt een

komen daar nog als extra’s, in het kader van het 125 jarig jubileum ,

­speciale editie van GO!Mobility.

­verschillende spraakmakende initiatieven bij. De jaarkalender ziet er

Gedurende het jaar zullen nog nieuwe activiteiten ontstaan.

op dit moment als volgt uit:

Het meest actuele overzicht is te vinden op www.raivereniging.nl


GO! 30

EYE CATCHER lageweg

World Bicycle Industry Association opgericht Eind vorig jaar is in Zwitserland de World Bicycle Industry Association (WBIA) opgericht, een krachtenbundeling tussen de Bicycle Association Japan (BAJ), Bicycle Products Suppliers Association (BPSA) uit de VS (BPSA), Confederation Of The European Bicycle Industry (CONEBI) en de Taiwan Bicycle Association (TBA). De WBIA stelt zich als doel om als een vereniging zonder winstoogmerk wereldwijd de fiets-, e-bike, onderdelen- en accessoiresindustrie te vertegenwoordigen. Hoofddoel is om de krachten te bundelen en actief deel te nemen aan de technische vergaderingen bij de Verenigde Naties in Genève.Daar bespreken immers verschillende werkgroepen van het World Forum for the ­Harmonization of Vehicle Regulations Wereldforum

De WBIA wil een rol spelen in de discussie over het stimuleren van smart bikes.

(WP.29) allerlei technische zaken die van belang zijn voor de fietsindu-

informatie- en communicatietechnologieën

snel en als bedrijfstak werden we buiten de

strie, zoals veiligheid, geluid en verlichting.

in verkeersbeheer te gebruiken en verschil-

discussie gehouden, omdat we geen wereld-

lende gebruikers in staat te stellen beter te

wijde associatie hadden, zegt Moreno Fiora-

Intelligente Transport Systemen

worden geïnformeerd teneinde veiliger, slim-

vanti, de secretaris-generaal van de European

Daarnaast wil de WBIA haar stem laten

mer en meer gecoördineerd gebruik te maken

Bicycle Manufacturers Association (EBMA

horen in vergaderingen over Intelligente

van vervoersnetwerken. Dat is, op wat lan-

en drijvende kracht achter de totstand­

Transport Systemen (ITS). De Europese Unie

gere termijn, ook van belang voor fietsers.

koming van de WBIA. ‘Vanaf nu dus niet

gaat namelijk verder met de plannen om

Voertuig-tot-voertuigcommunicatie groeit

meer.’

Mobiliteitskalender 2018 Uitreiking Fiets Awards 2018

Bikemotion Benelux

Salon de l’Auto

2 t/m 4 maart

8 t/m 18 maart

Commercial Vehicle Show Birmingham

2 maart

Beurs voor sportieve fietser

Internationale tentoonstelling

24 t/m 26 april

Bekendmaking van de Fiets, E-bike,

Jaarbeurs Utrecht

­personenauto’s

Tentoonstelling voor bedrijfswagens

Genève, Zwitserland

en carrosserieën

Speed E-bike, Racefiets en MTB van het Jaar 2018 en Fiets Innovatie Awards 2018 Jaarbeurs Utrecht

NEC, Birmingham


@raivereniging

31

Tweets RAI Vereniging

10 januari

20 december

Amsterdam introduceert extra subsidie elektrische bestelauto’s

Overheid int in 2018 meer wegenbelasting 20 december

9 januari

VVD: Duurdere auto’s onwenselijk

Sinds wanneer is APK een graadmeter voor betrouwbaarheid auto’s? Ruitenwissers en ­banden zeggen niets over kwaliteit

9 januari

BPM moet zo snel mogelijk verlaagd

13 december

Carlos Tavares nieuwe voorzitter ACEA

4 januari

Data is het echte goud achter deelfietsen 21 december

Parellelimport smoort overheidsambities

13 december

Voorzitter Steven van Eijck test een nieuwe ­Waterstof EV: 800 elektrische km tanken in 3 min!

Nationaal verkeersveiligheidscongres

Shanghai Cycle Show 2018

Automechanica

IAA

6 t/m 9 mei

11 t/m 15 september

20 t/m 27 september

26 april

Tentoonstelling voor fietsen en

Tentoonstelling voor automotive

Internationale beurs met trucks,

Amersfoort

fietsonderdelen

industry (onderdelen, accessoires,

vans, bussen en carrosserieën

Shanghai

reparatie)

Hannover

Messe Frankfurt


GO!ROUND

i en op 11 januar en relaties bracht n de le d er nd ho Zo’n receptie van onele nieuwjaars sterdam tijdens de traditi erdam van RAI Am st Am fÊ Ca in ng RAI Verenigi 2018. Tijdens de een voorspoedig op t ui t os to n ee ter Steven van algemeen voorzit d on st st m ko en bije staan van j het 125-jarig be bi il st id re eb tg Eijck ui vierd met tal umjaar wordt ge le bi ju t Di . ng gi RAI Vereni l markeren die e de centrale ro van activiteiten di speeld in de ds 1893 heeft ge sin ng gi ni re Ve I RA Nederland. de mobiliteit in ontwikkeling van

Profile for Koninklijke RAI Vereniging

GO!Mobility Magazine #1 2018  

GO!Mobility Magazine #1 2018  

Advertisement