{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

JAARGANG 4 – APRIL 2014 – NR 2

! O G 2 # Y T I L I B O M Vereniging I A R e in z a Mag

THEMA: EUROPESE VERKIEZINGEN

BRUSSEL BIEDT KANSEN • EUROPA IS HANDEL • CONNECTED CAR • EURO 4 BROMFIETSEN • HANS VAN BAALEN


GO! 2

INhoud ------------------THEMA: E EUROPES N E G VERKIEZIN------------------

RAI SOCIETY Ruim 220 personen uit de motorbranche namen op 17 maart deel aan het congres ‘Dealen met de Toekomst 2.0’.

PAGINA 18

ECO-TRENDS Ruimtebesparend, compact en fraai vormgegeven. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van de inklapbare fietsmand van Yepp Cargo.

PAGINA 20

UITGESPROKEN Jaap Merkus, voorzitter afdeling

6

EUROPA IS HANDEL! Jaarlijks verkoopt Broshuis, de specialist in het vervaardigen van klant-

Fietsen van RAI Vereniging, geeft

specifieke trailers en opleggers voor zwaar transport, zo’n 1.000 voertuigen,

zijn mobiliteitsvisie.

waarvan de bulk is bestemd voor buitenlandse afnemers. Dit betekent

PAGINA 23

volgens algemeen directeur Pieter-Bas Broshuis dat uniforme Europese wet-

MARKTANALYSE

en regelgeving ten aanzien van bijvoorbeeld typegoedkeuringen, toelatings-

De verkoop van elektrische auto’s

en voertuigeisen voor het bedrijf van levensbelang zijn. Hij is van mening

in Europa is in 2013 met bijna

dat er in Brussel op dit gebied nog flink wat werk valt te verrichten. Een

60 procent gestegen tot 38.617

Euroscepticus is Broshuis echter allerminst. “Wat mij betreft is er nog veel

eenheden.

te weinig Europa, want zonder Europa geen handel!”

PAGINA 24

GO!FACTOR Fokko Bangma. De oud-directeur

8

AUTO-INDUSTRIE GEBAAT BIJ MÉÉR EUROPA Voor de autobranche kan Europa niet Europees genoeg zijn, vindt Wijnand

Public Affairs van Renault

de Geus, secretaris afdeling Auto’s van RAI Vereniging. Autofabrikanten

Nederland met zijn Honda TS 50

verkopen immers geen auto’s per land, maar per continent. Daarom moet

bromfiets uit de jaren zeventig.

eigenlijk alles Europees geregeld zijn, van milieueisen, recyclingeisen en

PAGINA 27

brandstofnormen tot en met veiligheidseisen. Europa heeft volgens De Geus bijgedragen aan de luchtkwaliteit en een schoon voertuigpark. “We zijn nu zover dat vrachtwagens qua vervuilende emissies helemaal schoon zijn.”

COLOFON GO!Mobility een uitgave van RAI Vereniging, postbus 74800, 1070 DM Amsterdam, telefoon (020) 504 49 49, www.raivereniging.nl.

Uitgever Amsterdam RAI

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging. Verspreiding vindt plaats op basis van controlled circulation. Losse verkoopprijs: 9,95 euro. GO!Mobility is ook als digitaal magazine te lezen op www.raivereniging.nl

Redactieraad Harald Bresser, Cees Boutens, Jeroen van de Braak, Ilse Bartels, Mark van Dansik, Isabel Cloudt, Martijn van Eikenhorst

Redactie Menno Timmer, hoofdredacteur

Redactieadres GO!Mobility Postbus 77777 1070 MS Amsterdam Bezoekadres: Europaplein 1078 GZ Amsterdam Tel. 020-549 12 12 E-mail: m.timmer@railangfords.nl

Dit magazine is gedrukt op duurzaam papier.

© 2014 Amsterdam RAI – alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, in elke vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Medewerkers Sjoerd van der Linden, Hans van Baalen Ontwerp: PWAD Amsterdam Vormgeving: Van Munster & Bos Fotografie: Ton van Til, Johan Peter van der Stouwe, Studio Gemini, Hollandse Hoogte Illustraties: Onno Kortland Druk: W.C. den Ouden ISSN: 2212-8182


HANS VAN BAALEN

3

,

Een modern Europa is een mobiel Europa Met ruim 500 miljoen welvarende consumenten is de

industrie de ruimte geven om nieuwe en efficiĂŤntere vracht-

Europese Unie een van de grootste en sterkste markten

wagentypes te ontwikkelen, waarbij de nieuwste technie-

ter wereld. Mobiliteit speelt een wezenlijke rol in het

ken op het gebied van aerodynamica kunnen worden

functioneren van de Europese markt. Hierbij valt te den-

toegepast. Dit is goed voor het milieu en goed voor de

ken aan de mobiliteit van werknemers en ondernemers,

portemonnee.

die in heel Europa hun diensten kunnen aanbieden en

Ook op het terrein van keuring en certificering moet Europa

hun producten moeten kunnen verkopen, zonder

zijn verantwoordelijkheid nemen. Een gemeenschappelijke

tarifaire of bureaucratische belemmeringen. Maar ook in

markt vraagt om gemeenschappelijke regels. Zo is er

logistiek opzicht is mobiliteit de smeerolie van de interne

afgesproken dat het opvoeren van brommers en motoren

markt. Dankzij de integratie van infrastructurele net-

verboden is, omdat dit de verkeersveiligheid in gevaar kan

werken, kunnen producten en goederen snel en efficiĂŤnt

brengen en meer uitstoot van CO2 betekent. Om opge-

tot in de uiterste hoeken van Europa worden geleverd.

voerde voertuigen van de weg te halen, is het belangrijk dat

Dit betekent een goede boterham voor de transport-

brommers en snorfietsen overal in Europa op eenzelfde

sector, in het bijzonder voor Nederlandse transport-

wijze gekeurd worden. Thans laten deze controles te

bedrijven die in heel Europa actief zijn. Mobiliteit is ook

wensen over, in het bijzonder in Zuid-Europese lidstaten.

nauw verweven met milieuvraagstukken, zoals het

Daarom moet Europa zich niet toeleggen op nieuwe regel-

terugdringen van de CO2-uitstoot.

geving, maar strenger toezien op de handhaving van bestaande voertuigkeuringen door lidstaten. Geen Europees

Gezien het grensoverschrijdende karakter van mobiliteit,

APK-instituut, maar goed functionerende nationale keu-

moet de Europese Unie heldere kaders stellen, zonder te

ringscentra die toezien op de uitvoering van Europese en

verzanden in micro-wetgeving en betutteling. Een goed

nationale regels.

voorbeeld hiervan is de discussie over afmetingen en

Een modern Europa is een mobiel Europa. Dat is goed voor

toelatingen van nieuw materieel, die thans in Brussel

transportland Nederland Daarom moet Brussel ruim baan

wordt gevoerd. Dankzij nieuwe aerodynamische

geven aan de sector om samen met de industrie en weten-

technieken kunnen grotere vrachtwagens meer lading

schap te zoeken naar eigentijdse oplossingen voor mobili-

vervoeren tegen lagere brandstofkosten en minder CO2-

teitsvraagstukken. Die worden niet uitgedacht in de

uitstoot. Dit betekent een grote optimalisering van de

Brusselse glaspaleizen, maar door de experts in het veld.

brandstof- en vervoersefficiĂŤntie. Daarom moet Europa de strikte regels ten aanzien van het gewicht en de afme-

Hans van Baalen is VVD-delegatieleider

tingen van vrachtwagens versoepelen. Europa moet de

in het Europees Parlement


GO! 4

BRANCHE NIEUWS

Gouden RAI Wiel voor De verkeersonderneming Tijdens het RAI Mobiliteitsdiner in het Haagse museum ‘Escher in het Paleis’ heeft De Verkeersonderneming uit handen van minister Schultz van Haegen het Gouden RAI Wiel ontvangen. RAI Vereniging reikt deze mobiliteitsprijs jaarlijks uit aan personen of instellingen die zich op nationaal of internationaal niveau hebben onderscheiden op het gebied van verkeer en vervoer of van vervoermiddelen. De Verkeersonderneming, in 2008 opgericht door het Havenbedrijf, Rijkswaterstaat en de gemeente en stadsregio Rotterdam, ontving het Gouden RAI Wiel voor de verschillende maatregelen die zijn genomen om te komen tot een bereikbare stad, haven en een bereikbare regio Rotterdam. In dit kader was De Verkeersonderneming verantwoordelijk voor de programmacoördinatie en realisatie van Beter Benutten Rotterdam.

Aernout van der Bend, directeur De Verkeersonderneming (midden), ontvangt uit handen van

Roelf de Boer, algemeen voorzitter van RAI Vereniging, gaf de aftrap

minister Schultz en Roelf de Boer, algemeen voorzitter RAI Vereniging, het Gouden RAI Wiel.

voor het Mobiliteitsdiner met een inleiding over de zelfdenkende en zelfsturende auto. Een auto die communiceert met andere auto’s en de

communicatie’ rond Frankfurt. De uitkomsten van het simTD project

wegkant. Zijn speech sloot nauw aan op het verhaal van de gastspreker

zijn ondertussen deel geworden van een uitgebreide internationale

dr Christian Weiss, de projectleider van simTD. Het gaat hierbij om een

praktijktest met dit soort technologie in de zogenaamde C-ITS corridor

groot vierjarig onderzoek op het gebied van de zogenaamde ‘Car-to-X

Rotterdam-Frankfurt-Wenen.

Giant en Sparta winnaars ‘Fiets en E-bike van het Jaar 2014’ Tijdens FietsVAK 2014 in Amsterdam RAI is de Giant Futuro RS 1 uitgeroepen tot Fiets van het Jaar. De titel EBike van het Jaar ging naar de Sparta ION RXS+.

Het is een sportieve stadsfiets die

zich naar het oordeel van de jury

ook zeer geschikt is als toerfiets”,

vlot manoeuvreren en makkelijk

aldus het juryrapport.

door de bochten sturen. Verder is

Veel lof had de jury eveneens

de fiets uitgerust met de ION

De Giant Futuro is volgens de

reik. “Het is Giant gelukt sporti-

voor de tot E-Bike van het Jaar

Power Assist Module waarmee

vakjury een hybride fiets die

viteit, comfort en luxe in de

gekozen Sparta ION RXS. Deze

het mogelijk is tot ca 4 km/u

gezien mag worden. De fiets is

Futuro RS 1 te combineren. Het

fraai afgewerkte fiets is voorzien

autonoom te rijden. Dit is een

voorzien van een achterdrager

lichte en hoogwaardige frame, de

van een krachtige motor in het

handig hulpmiddel bij bijvoor-

met geïntegreerd achterlicht,

gladde smooth-welded lasnaden

achterwiel die zorgt voor een

beeld het verlaten van een par-

verende voorvork, krachtige rem-

en de interne kabelloop verster-

natuurlijke en soepele ondersteu-

keerkelder. Verder is er in het

men en een breed versnellingsbe-

ken de strakke look van de fiets.

ning. Deze geruisloze fiets laat

frame een 18-led koplamp alsmede het slot geïntegreerd. De verkiezing Fiets en E-Bike van het Jaar is een initiatief van RAI Vereniging en heeft als doel de fietsindustrie aan te sporen tot productinnovatie, die vervolgens moet leiden tot een verhoging van de kwaliteit van de fiets en daarmee het fietsplezier.

Giant Futuro RS

Sparta ION RXS+


5

Marktverstoringen autobelastingen het sterkst in Nederland Het huidige regime van op CO2-uitstoot gebaseerde autobelastingen leidt in Nederland als enige land tot ernstige marktverstoringen. Ook het al dan niet kunnen profiteren van een lagere BPM-afdracht voor bepaalde typen auto’s of een gunstige bijtellingsregeling zorgen voor marktverstoringen die in geen enkele andere EU-lidstaat voorkomen. Dit blijkt uit een studie van IHS-Polk in opdracht van RAI Vereniging.

ongunstig beïnvloeden. Deze vorm van marktverstoring is in geen van de andere onderzochte Europese markten aangetroffen.” Volgens IHS-Polk is in de periode tussen 2010 en 2013, mede onder invloed van de autobelastingen, de CO2-uitstoot in alle onderzochte markten gedaald. De gemiddelde daling beliep 21 gram/km. In Nederland was die teruggang bijna tweemaal zo groot, namelijk 37,1 gram/ km. Ter vergelijking: in Denemarken bedroeg de afname gemiddeld 20,7 gram, in Duitsland 20,1 gram en GrootBrittannië 16,6 gram. Hekkensluiters waren

De studie richtte zich op Nederland,

Frankrijk en Italië, waar de gemiddelde CO2-reductie

Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Groot-

respectievelijk 13,9 en 12,3 gram per kilometer

Brittannië en Italië. Met uitzondering van

bedroeg.

Italië hebben al deze landen een CO2 com-

RAI Vereniging vindt dat Nederland met zijn over-

ponent in hun autobelastingen, zowel in de

dreven ijver om de CO2-uitstoot terug te dringen de

aanschafbelastingen als in de houder-

automarkt onnodig verstoort. En de negatieve effec-

schapsbelasting. Deze CO2 component

ten die dit met zich mee brengt zouden helemaal niet

heeft ten doel de verkoop van schone en zuinige auto’s te stimuleren.

hoeven optreden als ons land zich zou conformeren

IHS-Polk stelt vast dat het Nederlandse fiscale regime als enige stelsel

aan de Europese eisen, zegt Olaf de Bruijn, directeur

de autoverkopen in hoge mate beïnvloedt. Letterlijk constateert het

van RAI Vereniging. “Dus laat Nederland zich

onderzoeksbureau: “Het huidige belastingstelsel van CO2 uitstoot-

houden aan gemiddeld 130 gram CO2-uitstoot in 2015

grenzen kan de verkoop van een bepaald model sterk gunstig of

in plaats van nu al te sturen op 95 gram.”

E-bike is de trend voor 2014 Het afgelopen werden in ons land ruim één miljoen nieuwe fietsen verkocht, een lichte daling van 2,5 procent vergeleken met 2012. Toch is René Takens, voorzitter afdeling fietsen van RAI Vereniging niet ontevreden. De E-bike is volgens hem echt de trend voor 2014. Een vijfde van alle nieuwe fietsen is inmiddels voorzien van elektrische trapondersteuning. De totale omzet van de fietsbranche groeide in 2013 licht met 3,7 procent tot 797 miljoen euro. Tijdens de perspresentatie op FietsVAK (1 t/m 4 maart) werd duidelijk dat de elektrische fiets op dit moment de ‘motor van de markt’ is. Er werden er vorig jaar 192.000 exemplaren van verkocht, een plus van 9,4 procent vergeleken met 2012. Daarmee is deze categorie verantwoordelijk voor 19 procent van het verkoopvolume. Een verklaring voor de grote populariteit van de E-bike is naar de mening van Takens redelijke eenvoudig te geven. “Om tijdens het fietsen een extra ondersteuning te krijgen hebben mensen de hogere

René Takens: “Een op de vijf verkochte fietsen is een E-bike”

investering er blijkbaar graag voor over. Op die manier kunnen zij met minder inspanning op het werk komen en in het weekend grotere

bijna de helft van alle aangeschafte fietsen hangt inmiddels een prijs-

afstanden afleggen.” De gemiddelde aankoopprijs van een nieuwe fiets

kaartje van meer dan 700 euro. Er werden bovendien meer nieuwe

bij de vakhandel steeg vorig jaar met 2,6 procent naar 989 euro. Aan

fietsen via de vakhandel verkocht dan in 2012: 68 versus 66 procent.


GO! 6

Broshuis: Zonder Europa géén handel! Jaarlijks verkoopt Broshuis, de specialist in het vervaardigen van klantspecifieke trailers en opleggers voor zwaar transport, zo’n 1.000 voertuigen, waarvan de bulk is bestemd voor buitenlandse afnemers. Dit betekent volgens algemeen directeur Pieter-Bas Broshuis dat uniforme Europese wet- en regelgeving ten aanzien van bijvoorbeeld typegoedkeuringen, toelatings- en voertuigeisen voor het bedrijf van levensbelang zijn. Hij is van mening dat er in Brussel op dit gebied nog flink wat werk valt te verrichten. Een Euroscepticus is Broshuis echter allerminst. “Wat mij betreft is er nog veel te weinig Europa, want zonder Europa geen handel!” Broshuis bouwt in Kampen, op een bedrijven-

land, waar op het niet hoofdwegennet, een

voor dat dit soort regels met voeten worden

terrein van bijna 50.000 m2, een breed scala

aslast van 10 ton is toegestaan.” Het volstrekt

getreden.”

aan voertuigen variërend van al dan niet uit-

ontbreken van Europese wetgeving op dit

schuifbare diepladers, semi-diepladers, vlakke

gebied is Broshuis een doorn in het oog,

Onbekende typegoedkeuringsinstanties

opleggers tot multifunctionele containerchas-

aangezien dit geavanceerde systeem hierdoor

Als tweede punt van zorg noemt Broshuis de

sis, waaronder de zogeheten 2CONnect. Deze

voor Nederlandse afnemers minder

voortdurend veranderende Europese wetge-

laatste innovatie betreft een deelbaar container-

interessant is dan voor buitenlandse. Daar

ving om voertuigen toe te laten. “Officieel

chassis, waarbij beide units onafhankelijk van

komt volgens hem nog bij dat in ons land

moet een trailer die van de RDW een type-

elkaar kunnen rijden en geladen en gelost kun-

ook nog eens provincies en zelfs gemeenten

goedkeuring heeft gekregen overal in Europa

nen worden. Daarnaast heeft Broshuis onder de

beslissen wat wel en niet mag. Zo zijn, anders

de weg op kunnen. In de praktijk blijken type-

slogan ‘driving innovation’ een systeem van

dan op secundaire wegen, op Nederlandse

goedkeuringsdocumenten echter niet uni-

onafhankelijke wielophanging voor trailers

rijkswegen wel weer trailers met een aslast tot

form. Sterker nog, lidstaten kennen elkaars

ontwikkeld.

12 ton toegestaan. Broshuis: “Een uiterst merk-

keuringsinstanties soms niet eens. In Engeland

waardige situatie, aangezien je een voertuig

hebben ze geen enkel idee waar de RDW voor

Ontbreken Europese wetgeving

immers moet beladen en ontladen. En dat doe

staat. Daar beginnen ze nu trouwens pas met

“Voor dit systeem geldt”, vertelt Pieter-Bas

je natuurlijk niet op de rijksweg zelf. De vraag

het keuren en toelaten van voertuigen. Tot

Broshuis, “in nagenoeg alle EU-landen een

is dus hoe je naar die rijksweg toe moet

voor kort kon je in Groot-Brittannië gewoon

toegestane aslast van 12 ton. Behalve in Neder-

komen. Deze inconsequenties zorgen er

de weg op met een trailer en werd pas bij de eerste APK gekeken of deze conform de wet-

Europese koepel waarin afdeling Speciale Voertuigen is vertegenwoordigd: CLCCR (Comité de Liaison des Carrossiers et Constructeurs de Remorques) De CLCCR vertegenwoordigt wereldwijd de belangen van meer dan 1000 trailer- en carrosseriefabrikanten en 50 bussenfabrikanten. De 13 vertegenwoordigde landen zijn gezamenlijk goed voor ruim 100.000 banen en een omzet van €15 miljard. De afdeling Speciale Voertuigen heeft zitting in het bestuur van CLCCR.

geving was.” Het ontbreken van eenduidige Europese wetgeving of het per land anders interpreteren ervan beperkt eveneens de internationale toepassingsmogelijkheden van bepaalde vernieuwende voertuigconcepten. Zoals de eerder

Belangrijkste dossiers/speerpunten: – Officiële gesprekspartner in alle relevante technische dossiers – Maten en gewichten – Whole Vehicle Type Approval – Europese Typegoedkeuring voor bedrijfsvoertuigen (WVTA) – (Toekomstige wetgeving voor) CO2-emissie voor bedrijfsvoertuigen

genoemde 2CONnect trailer. Broshuis: “In Duitsland is dit systeem, dat uit een 2-assige en een 3-assige trailer bestaat, pas sinds een jaar toegestaan, omdat ze daar niet begrepen dat je met twee losgekoppelde voertuigen zou


7

In mei zijn er w eer verkiezingen vo or het Europees Parlem en t. In w on ers van de EU kunnen dan op wie hen in he hun stem uitbrengen t Europees Parl ement zal vertegenwoord igen. Maar hoe Europa voor on belangrijk is dernemingen di e actief zijn in de mobiliteitsbran che? In welke m ate beïnvloeden bepaalde beslui ten hun bedrijfsv oering? Wat zijn op dit moment de relevante m obiliteitsonderwerpen die op dit moment op de agenda staan. Verschillende le den van RAI Ve reniging geven hier in deze ed itie hun mening over en laten weten wat er naar hun oo rdeel anders of beter zou kunnen.

kunnen rijden. Omgekeerd reed men in België al wel veel langer met 2CONnect, maar mag dit nu opeens niet mee, omdat er volgens de Belgische wetgeving niet twee trailers achter één trekkend voertuig mogen rijden. En dan te bedenken dat dit concept, dat min of meer vergelijkbaar is met Ecocombi’s, alleen is de lengte beperkt tot 13,60 meter, volledig binnen de Europese wetgeving valt.”

Onoplosbare puzzel Als het aan Broshuis ligt zouden voertuigconcepten als de LZV of 2CONnect sowieso nog veel langer mogen zijn, omdat ze enorm veel besparingen in CO2-uitstoot en brandstofverbruik opleveren.Hij zegt

‘Wat mij betreft is er nog veel te weinig Europa’

vurig te hopen dat dit soort zaken met de verkiezing van een nieuw Europees Parlement snel gaan veranderen. Niet alleen omdat dit een hoop tijd een admi-

nistratieve rompslomp scheelt, maar vooral omdat eenduidigheid uiteindelijk ook de voertuigveiligheid ten goede komt en dit zowel alle Europese trailerbouwers als hun afnemers uiteindelijk voordeel oplevert.

Pieter-Bas Broshuis: ‘Lidstaten kennen elkaars keuringsinstanties soms niet eens’


GO! 8

Nederland moet meer aansluiten bij Europese tempo van wetgeving

Auto-industrie is gebaat bij méér Europa Voor de autobranche kan Europa niet Europees genoeg zijn, vindt Wijnand de Geus, secretaris afdeling Auto’s van RAI Vereniging. Autofabrikanten verkopen immers geen auto’s per land, maar per continent. Daarom moet eigenlijk alles Europees gere-

Europese regelgeving is, zegt De Geus, het

dit gremium heeft RAI Vereniging een welis-

geld zijn, van milieueisen, recyclingeisen en

meest werkbaar, efficiënt en vooral het meest

waar kleine, maar niet onbelangrijke stem. De

brandstofnormen tot en met veiligheidseisen.

kosteneffectief. Omdat alle regelgeving voor

Geus wijst er op dat afdeling Auto’s onlangs

Europa heeft volgens De Geus bijgedragen

auto’s vanuit Brussel wordt gedicteerd, werkt

het privacy dossier prominent op de agenda

aan de luchtkwaliteit en een schoon voertuig-

afdeling Auto’s dagelijks intensief samen met

van ACEA heeft weten te krijgen. “Dat kun je

park. “We zijn nu zover dat vrachtwagens qua

koepelorganisatie ACEA die alle Europese

gerust een kleine overwinning noemen. We

vervuilende emissies helemaal schoon zijn.”

autofabrikanten vertegenwoordigt. Binnen

hebben in dit kader onze grote bezorgdheid

Wijnand de Geus (l) en Jaap Tuinstra: ‘Wat er nu nog aan schadelijke stoffen uit de uitlaat komt is feitelijk niet meer meetbaar’


9 uitgesproken over deze op handen zijnde

effecten kunnen hebben op de continuïteit van

ten technologie-neutraal zijn, zodat autofa-

Europese privacyregeling. Autofabrikanten

importeurs en dealerbedrijven. Effecten die

brikanten zelf kunnen kiezen met welke

zijn het met RAI Vereniging eens dat dit

niet zouden optreden als Nederland zich

innovatieve oplossingen zij willen komen.”

onderwerp nadere studie vereist. Op ons

gewoon zou conformeren aan de Europese

verzoek is daarom binnen ACEA een speciale

eisen van 130 gram CO2 uitstoot in 2015 in

Realistische targets

werkgroep ingesteld om de gevolgen van deze

plaats van nu al te koersen op 95 gram.”

Hoe belangrijk Europa is voor de auto-indus-

regeling, die grote impact kan hebben op met

De Geus zegt het overigens wel te begrijpen

trie en omgekeerd blijkt ook uit actuele eco-

name de marketing van auto’s in de EU, in

dat Nederland in de startfase van nieuwe

nomische data van ACEA. Met een jaarlijkse

kaart te brengen.”

EU-wetgeving of normen (fiscale)stimule-

omzet van 839 miljard euro levert de sector

ringregelingen optuigt om klanten te

een bijdrage van 6,9 procent aan het Europese

Dood paard

bruto nationaal product. Met 12,9 miljoen

Als het om auto’s gaat is

werknemers vertegenwoordigt de sector

volgens de afdelingssecretaris inmiddels alles wel geharmoniseerd, een uitzondering daargelaten: de autobelastingen. “Dat is,

‘Harmonisatie van autobelastingen is trekken aan een dood paard’

bovendien 5,3 procent van de beroepsbevolking in de EU. Het is, besluit De Geus, daarom cruciaal dat de Europese economieën ook in de toekomst concurrerend kunnen blijven. “De handel en productie van auto’s moeten

net zoals één Europees

aantrekkelijk blijven en Europa moet op mon-

Buitenlands beleid of één

diaal niveau goed mee kunnen draaien. Daar is

Europees leger een utopie, een onmogelijke

prikkelen om ook daadwerkelijk de nieuwste

een daadkrachtig en besluitvaardig Europees

opgave. Simpelweg omdat lidstaten hun auto-

innovaties aan te schaffen ( goed voorbeeld is

Parlement voor nodig, dat heldere doelen

nomie op dit gebied niet willen opgeven, ook

de Euro 6 norm voor trucks). “Dankzij Euro 6

stelt, realistische targets oplegt en dat zorgt

Nederland niet. Dat is dus trekken aan een

zijn vrachtauto’s praktisch schoon”, vervolgt

voor voldoende lead-time bij wet- en regelge-

dood paard. De enige belastingen die in

hij. “Wat er nu nog aan schadelijke stoffen uit

ving.”

Europa enigszins geharmoniseerd zijn, zijn de

de uitlaat komt is feitelijk niet meer meetbaar.

bandbreedtes van de BTW en de accijnzen.”

Mede met dank aan Europa en onze innova-

Jaap Tuinstra, manager Duurzaamheid en

tieve industrie”

Techniek bij RAI Vereniging, voegt hier aan toe dat ook harmoniseren van belastingen

Technologie-neutrale normen

geld kost en dat ons land bovendien al genoeg

Tuinstra benadrukt dat het in de periferie van

eigen problemen kent. Denk aan de proble-

het CO2-beleid nog wel van groot belang is

matiek rondom de bereikbaarheid en de

dat Europa eisen stelt aan onder andere maten

luchtkwaliteit. Hij is van mening dat Neder-

en gewichten van voertuigen, brandstofnor-

land veel meer zou moeten aansluiten bij het

men en autonoom rijden. “Aan CO2-normen

tempo van Europa, in plaats van zelf allerlei

hangt namelijk een breed palet aan richt-

maatregelen te forceren. Tuinstra doelt op het

lijjnen waarop Europese aanpassingen moe-

fiscale regime dat er op is gericht de CO2-uit-

ten komen. Want puur op basis van

stoot veel sneller dan in de rest van Europa te

technische modificaties is het niet mogelijk

reduceren. Met als gevolg dat, door de volle-

om zomaar 20 tot 30 procent CO2-reductie te

dig op de CO2-uitstoot gebaseerde BPM in

realiseren.”

combinatie met een CO2-afhankelijke bijtel-

Het moet echter volgens hem niet zo zijn dat

lingsregeling, sprake is van een ernstige ver-

de EU in dit kader voertuigfabrikanten ver-

storing van de Nederlandse automarkt.

volgens allerlei designeisen gaat opleggen. “Europa moet beslist niet op de stoel van

Onmeetbare emissies

fabrikanten gaan zitten en bepalen hoe een

Tuinstra: “Daardoor treden effecten op die we

kreukelzone er precies moet gaan uitzien.

nergens anders in Europa zien en die negatieve

Anders gezegd: de op te leggen normen moe-

Europese koepel waarin afdeling Auto’s is vertegenwoordigd ACEA (Association des Constructeurs Européen d’Automobiles) Binnen ACEA worden alle belangrijke dossiers gevolgd en zijn voor diverse disciplines specialisten aanwezig. RAI Vereniging heeft zitting in diverse organen van ACEA. Zo heeft RAI afdeling Auto’s onder meer zitting in het liaison committee. In dit overlegorgaan komen alle verenigingen van autoproducenten en importorganisaties bijeen. Belangrijkste dossiers/speerpunten: – CO2-wetgeving personen- en bestelauto’s – Witboek transport (wetgeving personenen bestelauto’s) – ETG’s (Europese Type Goedkeuringen) – ELV-wetgeving (recycling) – EU-privacy wetgeving – Wetgeving rondom brandstofverbruik/ kwaliteit – (Voetgangers)veiligheid – E-call wetgeving


GO! 10

Brussel biedt vooral kansen

‘Al onze leden voelen dagelijks de druk van Europa’ Hoe belangrijk is Europa voor de leden van RAI Vereniging? Cees Boutens, manager Public Affairs van RAI Vereniging, laat daar geen misverstand over bestaan. Voor ondernemingen is met name het economisch belang ongekend groot. Alleen een sterk Europa kan een tegenwicht bieden tegen economische grootmachten als China, India, Rusland, Brazilië etc. “Dit zou zich ook moeten vertalen in kennis van onze Nederlandse Europarlementariërs. Nederland zou veel meer van Europa kunnen profiteren”, aldus Boutens. “Denk aan het binnenhalen van Europese projectgelden en subsidies. Daar liggen nog mooie uitdagingen.”

Lobbyen in Brussel, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Hoe moeilijk

Vereniging is het veel belangrijker om meer aandacht te vragen voor

is het, welke mobiliteitsonderwerpen spelen er en wat heeft

economische thema’s.”

RAI Vereniging er voor de leden weten te bereiken? Het lobbyproces in Brussel is naar het oordeel van Boutens een vol-

Voordelen van Brussel

strekt andere tak van sport dan lobbyen in Den Haag. “Dat komt”, zegt

Volgens Boutens hebben alle leden te maken met de Brusselse wet- en

hij, “doordat je in Brussel fysiek aanwezig moet zijn, je moet er bekend

regelgeving. “zij voelen dagelijks de druk van Europa. Soms kan dat

zijn. De sociale factor speelt een grote rol. Bovendien is het uitermate

bedreigend zijn, maar het schept absoluut ook kansen. Soms kan

complex, aangezien het allemaal heel grootschalig is. Vergeet niet dat er

Europa immers eveneens een helpende hand bieden in het lobbyproces

in Brussel een kleine 1.000 politici rondlopen met daar omheen nog

dat op nationaal niveau is vastgelopen. Het omgekeerde komt eveneens

eens een uitgebreid ambtenarencorps. En

voor en dan kan Brussel onze lobby

met iedere nieuwe lidstaat breidt dit poli-

behoorlijk dwarszitten.”

tieke leger verder uit. En dan zijn er nog de lobbyisten. Hun aantal wordt geschat op maar liefst 25.000.”

Effectieve lobby

‘De lobby van Europese koepels is uitermate effectief’

Een actueel voorbeeld noemt hij de periodieke keuring van voertuigen. “Nederland vindt de huidige keuringsfrequentie voor auto’s (APK) prima en zit niet te wachten op extra bemoeienis vanuit Brussel. Nederland kent echter, anders dan afdeling Gemotoriseerde Tweewielers zou willen,

Beïnvloeding van het Europese beleid geschiedt op 3 niveau’s: rechtstreeks door RAI Vereniging zelf, via de in

geen periodiek keuringsregime voor motoren/bromfietsen. Domweg

Brussel afgevaardigde Nederlandse politici en door de Europese koe-

omdat de Nederlandse overheid de toegevoegde waarde ervan niet

pelorganisaties, zoals ACEA, ACEM, COLIBI/COLIPED, FIGIEFA,

inziet. Daar komt nog bij dat een nieuwe APK-categorie de administra-

CLCCR etc. Boutens noemt de lobby via de Europese koepels uitermate

tieve lastendruk bij I &M nog verder zou verhogen. Dat is, omdat het

effectief. Vooral omdat RAI Vereniging in al die koepels is vertegen-

ministerie al aan het plafond zit, ongewenst. Op dit punt kan inmen-

woordigd en in veel gevallen zitting heeft in het bestuur ervan.

ging van Brussel wel weer voordelen opleveren.”

Minder enthousiast zegt hij te zijn over de rol van in Brussel actieve Nederlandse parlementariërs. “De goeden niet te na gesproken, maar

Successen

Nederland is vooral sterk in het op de agenda zetten van grote wereld-

Welke kansen biedt Brussel nog meer, wat is er inmiddels gerealiseerd

bestormende thema’s, zoals mensenrechten, consumentenzaken en

en wat valt er op mobiliteitsgebeid nog binnen te halen? Boutens: “Een

het milieu. Maar voor de Nederlandse industrie en de leden van RAI

belangrijk succes voor de leden van afdeling Fietsen is dat dankzij de


11 lobby, die samen met de Brusselse koepel en het Ministerie van Economische Zaken werd gevoerd, de anti-dumping wetgeving

‘Europa kan een einde maken aan de discussie over opgevoerde snorfietsen’

van fietsen en fietsonderdelen vanuit China, is gehandhaafd. Hetzelfde geldt voor het verhogen van het vermogen van E-bikes. Die lobby is precies gegaan zoals wij wilden en in het voordeel van de fietsfabrikanten beslecht.”

Ook de Europese lobby met betrekking tot de acceptatie van LZV’s op Europese wegen is naar zijn mening redelijk succesvol geweest. “Het grootste struikelblok vormden een aantal individuele lidstaten, maar ondertussen staat dit onderwerp in Brussel op de agenda.”

Europa = winst Europa zou, vervolgt Boutens, verder een einde kunnen maken aan de discussie over te hard rijdende snorfietsen in Nederland. “Eenvoudig door in het Europees voertuigreglement de definitie van een snorfiets op te nemen. Probleem is alleen dat vrijwel geen enkel ander EU-land de snorfiets kent en dus is er alleen een richtlijn voor bromfietsen.” Tenslotte, besluit Boutens, hebben de luchtkwaliteitseisen (CO2/ NOx) die Brussel oplegt direct invloed op de extra inspanningen die de leden van afdeling Auto’s moeten leveren met soms hoge kosten tot gevolg. “Op de langere termijn pakken deze eisen gunstig uit. Het hele stelsel van euronormen (euro 5, 6) staat als een huis en mede dankzij dit systeem ziet het er naar uit dat Nederland, bij voortzetting van het huidige beleid om te kunnen blijven voldoen aan de luchtkwaliteitseisen voor 2030, geen extra inspanningen hoeft te verrichten. Dat is pure winst, zeker na de discussies in het verleden dat als gevolg van fijnstof door het verkeer bouwstops moesten worden afgekondigd. De hele discussie rond luchtkwaliteit verschuift nu naar andere sectoren als binnenvaart en industrie. Zij zijn nu aan zet.”

Cees Boutens: ‘Om effectief te kunnen lobbyen moet je in Brussel fysiek aanwezig zijn.”


GO! 12

Moteo: ‘Laat Europa zo snel mogelijk Vertegenwoordigers van grote fabrikanten lobbyen in Brussel voortdurend om het aanscherpen van euronormen voor brom/snorfietsen en motoren zo lang mogelijk uit te stellen, stelt Marco Lindhout, directeur van Moteo, de Nederlandse importeur van een breed palet aan gemotoriseerde tweewielers. Zijn boodschap richting de Europese politiek luidt: “kom met regelgeving, want de branche doet niets als het niet moet. Onze dealers zouden een gat in de lucht springen als euro 4 zou worden ingevoerd.”

Marco Lindhout: ‘Onze dealers zouden een gat in de lucht springen als euro 4 wordt ingevoerd’ Moteo, dat sinds 1 januari onder deze naam actief is, is een samensmel-

komen zo’n 13.000 exemplaren voor rekening komt van Moteo, dat in

ting van Vanderhulst Nederland BV (Peugeot (motor)scooters) en

Nederland de tweede grootste speler is.

Motana Nederland BV, dat de merken SYM (motor)scooters, Tomos bromfietsen en Derby bromfietsen vertegenwoordigt. Dankzij de

Wetgeving afdwingen

krachtenbundeling is de onderneming volgens Lindhout in staat effi-

Als een van de grootste leveranciers zegt Lindhout verbaasd te zijn over

ciënter te werken en aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren, ter-

de Europese regelgeving waaraan gemotoriseerde tweewielers moeten

wijl het ook voor de dealer allemaal een stuk overzichtelijker en

voldoen, of beter gezegd aan het gebrek er aan. Hij is van mening dat

eenvoudiger wordt (één vertegenwoordiger, één factuur etc.)

Europese regelgeving binnen de GT-branche eigenlijk geen issue is. “Er

Moteo maakt onderdeel uit van de Belgische houdstermaatschappij

wordt over het algemeen alleen geacteerd wanneer een regel verandert.

Alcopa dat, behalve in Nederland, actief is in België, Duitsland, Zwitser-

Dan is iedereen even in paniek, maar een half jaar later hoor je niemand

land, Frankrijk en Portugal. Het totale jaarlijkse verkoopvolume van

meer. Van de sector zelf hoef je echt niet te verwachten dat ze uit eigen

Alcopa omvat circa 65.000 gemotoriseerde tweewielers. Hiervan

initiatief modellen op de markt gaan brengen met efficiëntere ( lees


13

euro 4 voor bromfietsen invoeren’ duurdere) motoren die minder schadelijke stoffen uitstoten. Dus moet

eisen te voldoen, reageert Lindhout laconiek. “Bij Moteo denken wij niet

Brussel dat via wetgeving afdwingen.”

in problemen, maar in oplossingen. Ik loop niet weg voor uitdagingen. Hoe moeilijker het wordt des te meer kansen ik zie.”

Sterke lobby

Tegelijkertijd zegt hij realistisch te zijn en te beseffen dat Nederland als

De vraag waarom dat vervolgens niet gebeurt, is volgens Lindhout

kleine lidstaat beperkte invloed heeft op het besluitvormingsproces in

eenvoudig te beantwoorden. “Het probleem met Brussel is dat daar een

Brussel. En verlies daarbij vooral niet uit het oog dat de markt voor

aantal sterke Europese lobbyisten rondlopen die allemaal roepen dat

gemotoriseerde tweewielers kleiner dan 50 cc wereldwijd sowieso niet

hun fabrikanten niet voldoende geld hebben om te investeren en dat

groter is dan 50.000 eenheden. Met zo’n volume dwing je geen priori-

daarom de regelgeving moet blijven zoals die is.”

teiten bij het Europees Parlement af.”

Zelf kijkt hij daar volstrekt anders tegenaan. Als concreet voorbeeld wijst hij op twee bromfietsmerken die binnen Moteo met een nieuw

Overbevolkte fietspaden

product komen. “Bij één van die merken heb ik de fabrikant er van

Lindhout zou verder graag zien dat de Europese politiek in het algemeen en de Nederlandse politiek in het bijzonder iets zou doen aan de dicht-

‘Er is voor opgevoerde snorfietsen één oplossing: sanctioneren’

slibbende fietspaden. Die zijn, vindt hij, het gevolg van politiek falen. “Mensen zijn als alternatief voor de auto meer de fiets en de gemotoriseerde tweewieler gaan pakken. Daarmee is het probleem van de dichtslibbende binnensteden voor een belangrijk deel opgelost en zitten we nu met overbevolkte fietspaden. Doe dus iets aan die infrastructuur!” Een geheel ander probleem, waarmee vooral Nederland kampt, betreft de discussie over opgevoerde snorfietsen. Kan Europa op dit punt soe-

weten te overtuigen een model te introduceren dat voldoet aan de euro

laas bieden? Lindhout vindt dit toch vooral een typisch Nederlands

3 norm die per 1 juli 2014 in werking treedt. Aan die eis voldoen is

fenomeen. “Je kunt vanuit Brussel voor die 25 kilometer categorie nog

beslist geen vanzelfsprekendheid, want een fabrikant die ervoor zorgt

zoveel regels opleggen, maar als je die voertuigen op lokaal niveau blijft

dat een prototype vóór die datum een typegoedkeuring heeft, hoeft

opvoeren, is het dweilen met de kraan open. Dan rest slechts één oplos-

helemaal niet aan euro 3 te voldoen. Het andere merk heeft er daaren-

sing: sanctioneren!”

tegen heel bewust voor gekozen om juist voor een typegoedkeuring op basis van euro 2 te kiezen, met als motivering euro 3 over te slaan en te wachten op euro 4.”

Standaard reflex De gebruikelijke praktijk binnen de branche is volgens de directeur van Moteo ervoor te zorgen dat een product nog net conform de oude homologatie-eisen goedgekeurd te krijgen om zo een voertuig op die manier nog een paar jaar te kunnen verkopen voor een lagere prijs. “Dat is de standaard reflex van de branche. Vandaar dat ik tegen de Europese politiek wil roepen: kom met nieuwe regelgeving en voer die zo snel mogelijk in. Als onafhankelijke importeur ben ik er een groot voorstander van om versneld naar euro 4 te gaan. Dat betekent weliswaar dat een brom- of snorscooter gemiddeld 100 euro duurder wordt, maar daar staat dan wel weer een technisch beter product tegenover: schoner, zuiniger en voorzien van een modern injectiesysteem dat bovendien veel beter is te diagnosticeren.” Op de vraag of het niet lastig is om in de toekomst aan strengere emissie-

Europese koepel waarin afdeling Gemotoriseerde Tweewielers is vertegenwoordigd A.C.E.M ( (Association des Constructeurs Européens de Motocycles) ACEM vertegenwoordigt de belangen van 11 fabrikanten. Deze fabrikanten vertegenwoordigen gezamenlijk 24 merken van zowel motoren als scooters en 15 nationale associaties uit 13 Europese lidstaten. Het economisch belang van deze aangesloten fabrikanten en associaties omvat een jaarlijkse omzet van 10 miljard euro en een werkgelegenheid voor meer dan 200.000 mensen. Gemma Warmerdam, secretaris afd. GT van RAI Vereniging, vertegenwoordigt de GT-leden in het Coordinating Committee van ACEM. Belangrijkste dossiers/speerpunten: – Nieuwe richtlijn beschermende kleding – Hoe PTW promoten voor urban mobility – Road safety strategy – Clean power – Algehele herziening van de Europese typegoedkeuring van gemotoriseerde twee- en driewielers


GO! 14

Vrije keuze automobilist moet voorop staan

Met wie gaat de ‘connected car’ communiceren? Draadloze communicatie via OBD, maar ook dankzij nieuwe voertuigtechnieken als eCall en bCall gaan een steeds grotere rol spelen in het diagnosticeren en het onderhoudsproces van auto’s. De ‘connected car’ is straks op afstand te lokaliseren, te bewaken en de telematica software aan boord bepaalt wanneer het tijd is voor een service- en onderhoudsbeurt en bij welk garagebedrijf. Kernvragen daarbij zijn: wie is eigenaar van die data en in hoeverre krijgen onafhankelijke garagebedrijven volledige toegang tot deze data? De consument moet zelf kunnen bepalen

ook de Delphi Connected Car Device. Via

met wie zijn voertuig gaat communiceren,

deze EOBD-module is het mogelijk met

vindt Bertel Hendriks, marketingdirecteur

behulp van een speciale smart Phone app

Noord Europa van Delphi. “En het Europees

bijvoorbeeld tal van zaken (op afstand) uit te

Parlement moet er voor zorg dragen dat alle

lezen, zoals het brandstofniveau, de kilome-

voertuigdata voor zowel het gebonden als

terstand, de status van de accu, de locatie

het vrije kanaal beschikbaar blijven op het-

van de auto, gereden routes en foutcodes.

zelfde tijdstip. Er moet sprake zijn van een gelijkwaardig speelveld.”

Auto’s online Delphi anticipeert hiermee op de invoering

Connected Car Device

van eCall per 1 oktober 2015 in alle nieuwe

Delphi levert als ‘tier one supplier’, onder

personenauto’s in Europa en in het ver-

het motto ‘safe, green and connected’, een

lengde daarvan op bCall, een vergelijkbaar

breed palet aan mobiele elektronica en trans-

systeem voor servicediensten bij pech

portsystemen aan autofabrikanten over de

onderweg. eCall, dat bij een botsing automa-

hele wereld. Tot de kernmarkten behoren

tisch een sms bericht naar de 112-alarmcen-

elektronische veiligheids- en aandrijfsyste-

trale stuurt met onder andere de

men, aircosystemen en de divisie aftermar-

gps-coördinaten van het voertuig, kan vol-

‘De consument zal leidend moeten zijn bij de invulling van de connected car.” ket. Het leveringsprogramma omvat onder

gens het Europarlement 2.500 levens per

meer adaptive cruise control, airco- en voet-

jaar sparen. Dit betekent, zegt Hendriks, dat

gangerssensoren, technologieën ter verbete-

auto’s per die datum dus online gaan.

ring van het brandstofverbruik en sinds kort

“Vanaf dat moment kun je alle data uit een


15 auto halen die je ook met behulp van een

vast aan de zogeheten ‘tailpipe’ metingen,

diagnoseapparaat kunt uitlezen. Het is zelfs

omdat die veel betrouwbaarder zouden zijn.

mogelijk de emissiewaarden van een auto,

Het Europees Parlement steunt die visie en

denk aan de CO2-uitstoot, met OBD-

vindt dat binnen de APK tailpipe metingen

metingen uit te lezen, zonder dus een com-

voorlopig de standaard testmethode moeten

pleet diagnoseapparaat aan de uitlaat te

blijven.”

koppelen. Vooralsnog houdt de aftermarket

Eigendomsrecht? De vraag is alleen, vervolgt Hendriks, waar ligt het eigendomsrecht van al die data? “Daar heeft Brussel nog geen heldere uitspraak over gedaan. Maar dat moet wel gebeuren, want anders zou op termijn de aftermarket in gevaar kunnen komen, wanneer autofabrikanten via telematicatoepassingen de klanten gaan binden.” Vandaar dat AFCAR, dat staat voor Alliance For Freedom of Car Repairers, en waarbinnen een aantal koepelorganisaties van RAI Vereniging (EGEA, FIGIEFA en CLEPA) hun krachten hebben gebundeld, Brussel oproept op te

Europese koepels waarin afdeling Autovak is vertegenwoordigd CLEPA (Comité de Liaison Européen des fabricants d’équipements et de Pièces Automobiles). CLEPA vertegenwoordigt de belangen van de mondiale automotive toeleveringsindustrie. De 75 meest prominente leveranciers van auto-onderdelen, systemen en modules en 13 nationale koepelorganisaties, waaronder RAI Autovak, zijn lid. Zij vertegenwoordigen meer dan 3.000 bedrijven met circa 3 miljoen werknemers. Daarnaast is afdeling Autovak actief en vertegenwoordigd in FIGIEFA (importeurs en grossiers van automaterialen), EGEA (industrie- en distributiebedrijven van garageuitrusting) en ETO (Europese tuning organisatie). Namens afdeling Autovak zijn de volgende personen in de verschillende koepels vertegenwoordigd: – Eddy van der Vorst (CLEPA); – Jeroen van de Braak (FIGIEFA) – Leon Andriessen (EGEA) Belangrijkste dossiers/speerpunten – Harmonisatie Europese APK; – eCall, bCall, sCall en ‘right to connect’; – Beschikbaarheid technische informatie en ‘right to repair’; – Beveiliging kentekenplaten; – Opslag gevaarlijke stoffen.

komen voor een eerlijk speelveld voor alle garagisten in de automotive aftermarket.

garage ziet dat en belt de klant op met bijvoorbeeld de mededeling ‘niets aan de hand,

Omgedraaid communicatieproces

u kunt gewoon doorrijden’. De auto gaat op

In dat kader wijst Hendriks er op

Hoe en met wie precies zal de toekomst

dat de EOBD-stekker die Delphi

moeten uitwijzen, besluit hij. “Ik verwacht

heeft ontwikkeld beschikbaar is

een integratie van apps, waarbij de auto in

voor zowel het originele als het

het middelpunt zal staan. De mogelijkheden

vrije kanaal. “Daarmee wordt in

zijn onbeperkt en kunnen, los van de com-

feite het communicatieproces in

municatie met het garagebedrijf of hulp-

de keten volledig omgedraaid. In

diensten, variëren van een ANWB camping

het verleden belde een automobi-

app tot applicaties die het dichtstbijzijnde

list de garage pas op nadat op zijn

benzinestation of restaurant aangeven, ver-

dashboard een lampje ging bran-

keersopstoppingen of wegopbrekingen sig-

den. Nu gaat het andersom: er

naleren tot en met tal van

gaat een lampje branden, de

telematicadiensten.” Ondanks de vele open

die manier actief communiceren.”

einden staat voor Hendriks echter een ding

Bertel Hendriks: ‘Alle voertuigdata moeten

wel vast: “de consument zal leidend moeten

beschikbaar komen voor alle marktpartijen’

zijn bij de invulling van de connected car.”


GO! 16

Trek Benelux ziet fietsmarkt begrensd door Europa Een stadsfiets is een stadsfiets zou je zeggen. Maar niet in Europa, stelt Petra de Fluiter, general manager van Trek Benelux. Voor ieder EU-land gelden namelijk weer andere gewenste specificaties. Voor Trek als Europese speler betekent dit dat de onderneming voortdurend specifieke fietsen voor één bepaalde markt moet ontwikkelen. “Dit leidt tot een enorme lastendruk, verspilling, inefficiëntie en beperkt uiteindelijk ook het marktpotentieel.” Trek Benelux is in Nederland sinds 1991 actief als volle dochter van het

pijlers is waarop Trek Corp. is gebaseerd. “Voor ons Amerikaanse

Amerikaanse Trek Corp. Vanuit de Benelux vestiging in Amersfoort

moederbedrijf is het ook onbegrijpelijk dat er wordt gesproken over

verkoopt het merk via ruim 400 actieve dealers jaarlijks ruim 50.000

een uniforme Europese markt. In de praktijk vormt Europa immers

fietsen en accessoires in Nederland, België en Luxemburg. Trek is één

qua markt, logistiek, (belasting)wetgeving en productontwikkeling

van de marktleiders is op het gebied van mountainbikes en racefietsen,

geen eenheid. In werkelijkheid zit de branche voortdurend met Euro-

maar het grootste deel van de afzet bestaat uit stadsfietsen en E-bikes.

pese ministers en Europarlementariërs om de tafel om over allerlei

In Amersfoort vindt eveneens de Europese productontwikkeling

zaken overeenstemming te krijgen.”

plaats. En daar wringt nu net de schoen, zegt De Fluiter. “Want een stadsfiets in Denemarken is een andere dan een stadsfiets in Duitsland

Logistieke rompslomp

en die laatste wijkt vervolgens weer af van een stadsfiets in Nederland.

De Fluiter legt uit dat in Duitsland de assemblagefabriek voor Europa

En zelfs tussen Nederland en België bestaan weer verschillen. Met als

is gevestigd. De distributie van die fietsen geschiedt vanuit het centrale

gevolg dat wij de productontwikkeling steeds moeten aanpassen aan

magazijn in Wijchen. In kort bestek schetst zij de logistieke romp-

het land. Dus hoezo één Europa?”

slomp en ongewenste effecten die voortvloeien uit de individuele

En dat terwijl, vervolgt zij, Europa naast de V.S. en Azië een van de drie

eisen die lidstaten aan fietsen stellen. Zo moet in Frankrijk iedere fiets zijn voorzien van licht en een bel. “Alle fietsen bestemd voor dit land,

Europese koepels waarin afdeling Fietsen is vertegenwoordigd Colibi – Coliped Colibi - Coliped is de Europese koepelorganisatie van de fietsindustrie. In de EU opererende fabrikanten in de fietssector én nationale koepelorganisaties (zoals RAI Vereniging) zijn van oorsprong lid van Colibi Coliped. Colibi behartigt de belangen van de fietsfabrikanten, terwijl Coliped van origine fabrikanten van fietsonderdelen en – accessoires vertegenwoordigt. In 2014 gaan beide organisaties formeel een fusie aan, waardoor Colibi – Coliped de gehele Europese fietsindustrie vertegenwoordigt. Bestuursleden namens afdeling Fietsen binnen COLIBI-COLIPED – René Takens (CEO Accell Group) – Sacha Boedijn (secretaris afd. Fietsen RAI Vereniging) Belangrijkste dossiers/speerpunten: – Frameworkregulation 2-3 wielerige motoren – wetgeving EPAC en Speed pedelec; – REACH (Europese wetgeving m.b.t. chemische stoffen); – Presentatie Europese fietsindustrie op de Tapeih cycle show; – Antidumping; – Europese marktcijfers fietsverkoop

ook racefietsen en mountainbikes, mind you!, gaan dus in een doos inclusief verlichting en een bel. Als het gaat om reflectoren vormt Nederland weer een uitzondering. Standaard levert Trek alle fietsen met reflectoren. Maar omdat ons land reflectiemateriaal op de banden

‘Een stadsfiets is een stadsfiets, alleen niet in Europa’ heeft, gooien Nederlandse dealers die reflectoren direct weg. Dan verdwijnt er zomaar voor 1,5 euro in de vuilnisbak.” De Fluiter zegt zo nog wel even te kunnen doorgaan. Een voorrem van een fiets bevindt zich altijd links en de achterrem rechts, zegt zij. Alleen niet in Engeland, daar is het precies andersom. “Dit betekent dat Trek fietsen moet bouwen voor Europa én apart voor het Verenigd Koninkrijk.” Tenslotte


17

Petra de Fluiter: ‘Trek bouwt fietsen voor Europa én voor Engeland’ wijst zij er op dat fietsen die Trek van buiten Europa naar bijvoorbeeld

dan 40 km/u kan rijden, maar dat hij er niet sneller dan 25 km/u mee

Spanje verscheept, een aparte typegoedkeuring moeten hebben

mag? Het is goed dat afdeling Fietsen van RAI Vereniging dit probleem

voordat ze überhaupt mogen worden verkocht.

voortvarend heeft opgepakt en op de Europese agenda heeft geplaatst.”

Turbofiets

Een ander positief initiatief dat wat haar betreft in Europees verband

En dan is er nog de onduidelijkheid rondom de juridische status van de

navolging verdient, betreft de opzet van een collectief inzamelsysteem

speed pedelec, de high-speed e-bike die zich in korte tijd op een grote

van fietsaccu’s. RAI Vereniging heeft dit, samen met Stibat en de zes

belangstelling bij het publiek mag verheugen. De Fluiter: “voor de

grootste fietsfabrikanten/importeurs, ontwikkeld met als doel te

Nederlandse wet bevindt deze ‘turbofiets’’, in tegenstelling tot een

komen tot een verantwoorde, veilige en duurzame inzameling en

land als Duitsland, zich in een grijs gebied. Hoe zit het bij ons bijvoor-

recycling van fietsaccu’s. “Dit zou Brussel eigenlijk meteen moeten

beeld met de helmplicht, de snelheidsbegrenzing, de plaats op de weg

oppakken. Als er meer zaken op fietsgebied, denk aan uniforme veilig-

etc? Zolang dat in Nederland en op Europees niveau niet helder is, is

heids- en technische eisen, Europees geregeld zouden zijn, dan zou dat

dat niet bevorderlijk voor de verkoop. Want hoe moet een dealer een

voor de branche veel synergie en efficiëntievoordelen opleveren en

klant uitleggen dat die met zijn hypermoderne speed pedelec harder

krijgt de consument een nog beter product.”


GO! 18

RAI SOCIETY

Prijzenregen op FietsVAK Het begint er op te lijken dat de exposanten op FietsVAK het als een uitda-

een beetje op te hebben gehoopt. “Wij hebben deze fiets vorig jaar ook

ging zien om de innovaties van de vorige show te overtreffen. Ook de afge-

ingezonden en toen goed naar de adviezen van de jury geluisterd en vervol-

lopen editie (1 t/m 4 maart) in

gens een aantal aanpassingen doorgevoerd.”

Amsterdam RAI blonk weer uit in een

Daarnaast kende de jury een viertal Fiets Innovatie Awards toe.

wedloop van vernieuwingsdrift. Dit betekent dat de jury van respectievelijk de Fiets en E-bike van het Jaar verkiezing en de uitreiking van de Fiets Innovatie Awards opnieuw voor een lastige taak werden gesteld. Uiteindelijk mocht Giant met de Futura RS 1 zich dit jaar tooien met het predikaat Fiets van het Jaar. Volgens Marthijn Mulder, product-manager van Giant (foto inzet rechts), maken vooral de rijeigenschappen, de integratie van onderdelen in het frame, het frame design en het lage gewicht de fiets speciaal. Tot E-bike van het jaar werd de Sparta ION RXS+ gekozen. Mark Kuper, commercieel directeur van Sparta (foto inzet links) zei hier wel

Motor WALHALLA Van 21 t/m 23 februari vormde de Motorbeurs Utrecht het Walhalla voor

beursvloer”, zegt project manager Anne-Marie Vos. “Dat is gelukt. Het is

motorminnend Nederland. Het evenement trok bijna 90.000 bezoekers,

een event geworden voor de ware motorliefhebber. Alles ademde motor.

waarmee volgens organisator VNU Exhibitions sprake was van een meer

Conceptueel hebben we ingezet op een event dat van het begin tot het

dan geslaagde editie. “We wilden beleving, reuring en inspiratie terug op de

einde bruist. Die lijn gaan we doorzetten.” Alle motorimporteurs die lid zijn van afdeling Gemotoriseerde Tweewielers van RAI Vereniging plus een aantal motorscootermerken waren op de beursvloer aanwezig. Ton van Geenhuizen, country manager van Yamaha Motor Nederland, beoordeelde de deelname als positief. “Uit contacten met zowel particulieren als dealers bleek duidelijk dat er weer belangstelling is voor luxe producten. Onze nieuwe Yamaha MT-serie werkte zelfs als een soort natuurlijke magneet op het publiek. Weliswaar vertaalt dit zich op dit moment nog niet echt in aantrekkende verkopen, maar de gevoelstemperatuur op de beurs was toch een stuk beter dan een jaar eerder.” Bijna een derde van de ondervraagde bezoekers gaf aan binnen een jaar een andere motorfiets te willen aanschaffen, waarvan 49 procent zei te kiezen voor een nieuwe.


19

Ondergronds netwerken Medio maart is de JSV, het netwerk van jonge managers van afdeling Speciale Voertuigen ondergronds gegaan. Figuurlijk dan, want op het programma stond een bezoek aan de Amsterdamse Noord-Zuidlijn. Het tunnelboren voor de aanleg van deze imposante metroverbinding is inmiddels afgerond en dus konden de deelnemers onder het voorplein van het Centraal Station, nadat zij in het informatiecentrum via maquettes een beeld konden vormen van het eindresultaat, afdalen in de gewelven van dit megaproject om de vorderingen tot nu toe met eigen ogen te aanschouwen. “Op zo’n 23 meter diepte onder het Centraal Station werd door een deskundige uitleg gegeven over de voortgang van de metroverbinding”,

Het is de bedoeling dat de metrolijn eind 2017 gaat rijden. De oorspronke-

vertelt Ilse Bartels, beleidsmedewerker van afdeling Speciale Voertuigen.

lijke kosten waren begroot op 3,1 miljard gulden. Inmiddels is dit bedrag bij-

“De deelnemers waren behoorlijk onder de indruk van het immense pro-

gesteld naar 3,1 miljard euro. Eurosceptici die zich destijds bij de

ject en de gebruikte technieken.” Niet in de laatste plaats vanwege de raak-

transformatie van de gulden naar de euro bekocht voelden omdat volgens

vlakken met de eigen branche, want voor de bouw van de Noord-Zuidlijn

hun voortaan de guldenprijzen in euro’s gingen gelden, krijgen, toeval of niet,

worden tal van speciale voertuigen ingezet.

in dit geval dus alsnog het gelijk aan hun zijde.

Motorbranche dealt met de toekomst Hoe kan de branche van gemotoriseerde tweewielers het best anticiperen

congres ‘Dealen met de Toekomst 2.0’ dat RAI Vereniging, samen met

op de veranderende consument en de samenleving, waar liggen uitdagingen

BOVAG, op 17 maart organiseerde. De ruim 220 aanwezigen namen, onder

en kansen en wat zijn de verwachtingen? Dit waren de uitgangspunten van

leiding van dagvoorzitter Tom van ’t Hek, deel aan de verschillende plenaire presentaties en discussies. De consument verandert sneller dan het bedrijfsleven en tegelijkertijd veranderen de mobiliteitsbehoeften, constateerde Alex van den Hoff, voorzitter afdeling Gemotoriseerde Tweewielers van RAI Vereniging. “Consumenten weten soms meer dan de verkoper omdat ze zich via internet al heel goed hebben geïnformeerd. Dit betekent dat de consument de macht heeft om een product te maken of te breken.” Olaf de Bruijn, directeur van RAI Vereniging, belichtte de mobiliteitstrends die van invloed zijn op de sector. Zo worden mobiliteitskeuzes in de toekomst flexibeler, wordt mobiliteit steeds slimmer en beïnvloedt Het Nieuwe Werken verstedelijking en het mobiliteitsgedrag. De Bruijn: “Het Nieuwe Werken vraagt om meer deelconcepten en dit biedt kansen voor de leveranciers van (vooral) tweewielers. Verder ontstaat er meer vraag naar zuiniger voertuigen, vindt er een verschuiving plaats van de auto naar andere vervoermiddelen en leidt de toenemende verstedelijking tot een groter gebruik van (gemotoriseerde) tweewielers. De Bruijn wees op de opkomst van transferia. “Daarbinnen zie je tal van deelconcepten ontstaan voor het afleggen van de laatste kilometers. Daar liggen eveneens volop kansen voor de e-scooter in brom-, snor- of motorfietsuitvoering.”


GO! 20

eco-trends

Slimme fietsdrager Ruimtebesparend, compact en fraai vormgegeven. Dat zijn, kort samengevat, de belangrijkste kenmerken van de Yepp Cargo van GMG, de in Zwanenburg gevestigde fabrikant van fietszitjes. De Yepp Cargo, die in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar is, is een inklapbare voordragermand waardoor het mogelijk wordt om transportfietsen even gemakkelijk te stallen als een normale fiets. De eenvoud is de kracht van het ontwerp. Dat vond ook de vakjury van de verkiezing van de Fiets Innovatie Award, een initiatief van RAI Vereniging die ten doel heeft productvernieuwing in de fietsbranche te stimuleren. De Yepp Cargo werd voor deze prestigieuze award genomineerd. In 2013 werd de slimme fietsdrager ook al bekroond met de Erkenning Goed Industrieel Ontwerp, waarbij de Yepp Cargo vooral positieve beoordelingen kreeg

Yepp fietsdrager

voor de aspecten functionaliteit, innovatie en materiaalkeuze.

Efficiënte weghersteller Eind vorig jaar leverde Aebi Schmidt, lid van

slechts één machine en één chauffeur nodig is.

De machine blaast met een krachtige lucht-

afdeling Speciale Voertuigen van RAI

De Road Repair Patcher is in Nederland een

stroom eerst vuil, takjes, steentjes en eventueel

Vereniging, de eerste Road Repair Patcher.

nieuwe verschijning op de weg. Het voertuig is

ook water uit het gat in het wegdek. Vervolgens

De firma PaveRent in Markelo had daarmee de

speciaal ontwikkeld om schade aan het wegdek

wordt de te behandelen plek eerst bespoten

primeur in handen voor slim, snel en zeer

te repareren. Te denken valt aan gaten in de

met een laagje warme bitumen en daarna

efficiënt wegonderhoud, waarbij bovendien

weg, scheuren in het wegdek of vorstschade.

gevuld met een homogeen mengsel van split en bitumen. Tot slot wordt er een laagje schoongewassen grit op aangebracht. Na behandeling kan het verkeer er direct weer overheen rijden, waardoor nauwelijks sprake is van verkeershinder en/of verkeersmaatregelen nodig zijn. Volgens Bertil Wolbers van PaveRent biedt de Road Repair Patcher een enorm potentieel. “normaal gesproken moet een aannemer met vijf, zes man aan de slag voor wegdekreparaties. Ik doe alles in mijn eentje en ook veel sneller. Dat scheelt mijn opdrachtgevers, voornamelijk gemeenten, veel geld. De reparatie zelf is 50 tot 60 procent goedkoper, terwijl tijdige inzet van de Road Repair Patcher bovendien bijdraagt aan een langere levensduur van het wegdek, Dat levert dubbel voordeel op voor de wegbeheerder!”

De Road Repair Patcher van Aebi Schmidt Nederland


21

Sneeuwsokken voor de fiets Veilig fietsen tijdens gladheid. Dat kan sinds

minuut per band. Daarnaast is het systeem

sneeuwsokken zijn voorzien van een reflec-

kort met zogeheten sneeuwsokken. Hierdoor

goedkoper dan fietswinterbanden. Klitten-

tieband voor extra zichtbaarheid. Safe On

hebben fietsbanden, net zoals winterbanden

band en elastische zijkanten houden de

Snow is eveneens beschikbaar voor scooters

of sneeuwkettingen onder auto’s, meer grip

sneeuwsokken stevig op hun plaats. De

en scootmobiels.

op besneeuwde of beijzelde wegen. Dus is er minder kans op uitglijden of slippen bij gladheid. Ze zijn gemakkelijk zelf te bevestigen. De sneeuwsokken zijn verkrijgbaar onder de naam Safe On Snow. De sneeuwsokken zijn gemaakt van een gepatenteerde antislipstof. Dunne ijzerdraadjes die door de stof geweven zijn zorgen voor meer grip waardoor je minder snel uitglijdt op sneeuw of ijs. Safe on Snow werkt samen met een Duitse sneeuwkettingfabrikant die deze stof ontwikkeld en getest heeft. De fietssokken zijn verkrijgbaar in verschillende maten, ook voor kinderfietsen en bakfietsen. Ze zijn eenvoudig zelf om de fietsband heen te leggen. Dit kost ongeveer een

De sneeuwsokken zijn binnen een minuut om de fietsband te leggen

Hiab S-HiPro kraan: tot 25 procent meer afval per rit Het oppakken van afvalcontainers

Director, Market Development bij

nemen toe als je elke ronde 20 tot

Nederland, Duitsland, Frankrijk,

geschiedt normaal gesproken met

Hiab. “Met ons design is dat 11,5

25 procent meer afval kunt trans-

België en Israël, vertelt Marcel

een kraan die achter de cabine op

ton, oftewel ongeveer 12 contai-

porteren,”

Kappe, Director, Product Port-

het chassis is geïnstalleerd. Bij de

ners meer. Dat bespaart tijd bij

De HIAB S-HiPro 130 werd oor-

folio Management bij Hiab.

nieuwe S-HiPro kraan van Hiab is

elke laadcyclus en is vriendelijker

spronkelijk geproduceerd voor de

“De combinatie van een kraan

dat niet het geval. Dankzij de

voor het milieu omdat minder

Spaanse en Portugese markten

bovenop de compactor en een

installatie bovenop de truck komt

brandstof wordt verbruikt. Met

maar trok ook veel aandacht van-

semi-automatisch besturings-

hierdoor extra ruimte vrij voor

andere woorden, de besparingen

uit andere landen, met name uit

systeem betekenen echt een groot

afvaltransport. Dat maakt het

verschil voor de gebruikers.”

ophalen van huishoudelijk afval

Het nieuwe slimme besturings-

in drukke steden sneller, veiliger,

systeem helpt het brandstofver-

goedkoper en milieuvriendelijker

bruik verder te optimaliseren, wat

dan voorheen. Plaatsing van de

meer veiligheid voor de chauffeur

kraan bovenop de collector maakt

en de omgeving van de truck

het mogelijk om per rit aanzien-

betekent. Bovendien zijn de

lijk meer afval op te halen, en dat

containers sneller te legen. De

bespaart brandstof, rijtijd en is

HIAB S-HiPro 130 is verder

beter voor het milieu.

voorzien van automatische steun-

“Normaal gesproken kan je in één

poten, waarmee het besturings-

ronde zo’n 9.000 kilo afval ophalen”, zegt Gaston van Kleef,

Hiab S-HiPro kraan

systeem de stabiliteit van de truck waarborgt.


GO! 22

RAI vintage

Mobiliteit in pop art Sinds de introductie van de fiets en de auto werden kunstenaars gefascineerd door beweging en legden zij de magie van mobiliteit vast in hun werk. Het boekje ‘Voertuigen van de verbeelding’, dat ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van RAI Vereniging verscheen, geeft fraai weer welke invloed de mobiliteit de afgelopen honderd jaar op de kunst heeft uitgeoefend. Zo bewijst de kunstenaar Sir Eduardo Paolozzi, in 1924 in Edinburgh uit Italiaanse ouders geboren, met zijn collage ‘Real Gold’, dat pop art niet louter een Amerikaanse uitvinding was. In Engeland stak deze kunststroming namelijk al veel eerder de kop op. Paolozzi raakte al aan het eind van de jaren veertig geboeid door de triviale massacultuur die eveneens een bron van inspiratie zou gaan betekenen voor veel Amerikaanse kunstenaars, zoals Andy Warhol en Roy Lichtenstein. De collages van Paolozzi uit deze periode tonen fragmenten uit comic-books, advertenties, ansichtkaarten en populaire tijdschriften. Op de omvangrijke pop art-tentoonstelling, die in 1991 in de Londense Royal Acadamy of Art werd gehouden, werd hij gepresenteerd als een van de oervaders van de Britse pop art.


uitgesproken In deze rubriek laten we leden van RAI Vereniging aan het woord die hun visie geven op de mobiliteitswereld. Dit keer Jaap Merkus, voorzitter afdeling Fietsen van RAI Vereniging en algemeen directeur van Koninklijke Gazelle.

23 Zou u zelf bereid zijn tenminste 1 keer per week de auto voor het werk te laten staan? Willen wel, maar mijn woon-werkafstand (enkele reis) is 80 kilometer. Dan is dat niet echt realistisch. Overigens ben ik van mening dat de forens niet beperkt mag worden in de keuze van het vervoermiddel.

Wat is uw favoriete vervoermiddel? Dat is een open deur: de fiets. Thuis heb ik drie Gazelle fietsen, voor iedere behoefte één. Voor het doen van boodschappen en het afleggen van korte ritten pak ik mijn Gazelle Toer Populair. Gelukkig heb ik nog een wat oudere Gazelle mountainbike en racefiets bewaard. De mountain bike is prima geschikt om de bossen in te trekken en in het weekend trek ik er regelmatig op uit met mijn racefiets. Heel soms gebruik ik die racefiets voor woon-werkverkeer. Wat vindt u van het mobiliteitsbeleid in Nederland? Het beleid rondom fietsmobiliteit en fietsinfrastructuur steekt met kop en schouders boven dat van andere landen in de wereld uit. Typisch Hollands is wel weer dat wij toch gewoon blijven praten over allerlei relatief

Jaap Merkus: ‘Het is effectiever om de fietsinfrastructuur op landelijk niveau te regelen’ kleine zaken zoals bijvoorbeeld de hoogte, breedte of dikte van fietspaaltjes etc. Maar dat praten moeten we overigens ook gewoon blijven doen, want ik stel vast dat dankzij de unieke Nederlandse fietsinfrastructuur een bovengemiddeld aantal mensen van de fiets gebruik maakt. Wat zou u veranderen als u het voor het zeggen had? Ik zou het optimaliseren van de fietsinfrastructuur meer op landelijk in plaats van op locaal niveau neerleggen. De budgetten en behoeften

Met welke politicus zou u wel eens van gedachten willen wisselen?

verschillen sterk per gemeente en provincie en het is effectiever om dat

Dan zou ik toch de voorkeur geven aan een buitenlandse politicus. Ik

centraal te regelen. Verder vind ik dat er meer geld moet komen voor

kies dan voor Angela Merkel. Die is toch redelijk bepalend aanwezig in

fietsonderwijs op lagere scholen en de overheid zou pro actiever kunnen

Europa. Interessante vrouw.

zijn met betrekking tot nieuwe vervoersconcepten zoals de e-bike en de speed pedelec.

Hoe ziet het Nederlandse verkeersbeeld er over tien jaar uit? Dankzij het explosieve gebruik van consumentendata, verkeers-

Vindt u dat het kabinet voldoende aandacht schenkt aan vervoersal-

telematica en de communicatie met voertuigen, zal de overheid in staat

ternatieven, zoals de bus, de fiets of gemotoriseerde tweewielers?

zijn talloze mobiliteitsanalyses te maken en verkeer(stromen) voort-

Er lijkt onvoldoende inzicht te zijn waarom mensen voor een bepaald

durend te monitoren en te sturen. Allerlei hybride voertuigen, inclusief

vervoermiddel kiezen en het is niet goed duidelijk waarom mensen

(semi-) zelfrijdende auto’s zullen dan het verkeersbeeld bepalen. En de

überhaupt switchen. Dat zou de overheid nog beter op het netvlies

elektrificatie van de mobiliteit zal tegen die tijd weer een flinke stap

kunnen hebben zodat er effectiever beleid kan worden gevoerd.

voorwaarts hebben gemaakt.


GO! 24

MARKTANALYsE

Minder Europees wegvervoer

Totaal goederenvervoer over de weg in de EU (in mrd ton) 2012

2005

12,2

15,8

Duitsland

3,8

3,9

Frankrijk

2,0

2,1

Totaal

Ver. Koninkrijk

1,4

1,7

Polen

1,3

0,8

0,54

0,51

Nederland

Tussen 2005 en 2012 is het goede-

enigd Koninkrijk. Nederland staat

grens. Hiervan werd 58 procent ver-

ter aandeel dan België (7,1%). Ook

renvervoer over de weg in Europa

met 538 miljoen ton op de zevende

zorgd door Nederlandse transpor-

het aandeel van de overige Oost-

met bijna 23 procent gedaald tot

plaats.Vrijwel alle EU-landen ver-

teurs. In 2005 was dat nog 65

Europese landen nam toe met 4,4

12,2 miljard ton, meldt het CBS. Net

voerden minder dan in 2005. Alleen

procent. Duitsland was op de

procentpunten.Van de belangrijkste

als voorgaande jaren vervoerde

Polen liet een flinke stijging zien van

Nederlandse markt de tweede ver-

vervoerslanden was Nederland het

Duitsland met bijna 2,9 miljard ton

44 procent.

voerder met een aandeel van 16

meest op de Europese markt

het grootste deel van dit volume.

In 2012 passeerde bijna 156 miljoen

procent.Voor het eerst had Polen

gericht. Bijna een kwart (22%) betrof

Daarna komen Frankrijk en het Ver-

ton aan goederen de Nederlandse

met 7,4 procent in ons land een gro-

internationaal wegvervoer.

Handmatig schakelen op zijn retour Het aandeel van automatische transmissies in de productie van Europese personenauto’s heeft in 2012 een nieuw record bereikt. Ruim vier van de tien auto’s die van de productieband lopen is inmiddels voorzien van een automatisch versnellingssysteem. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2004.Volgens het Britse onderzoeksbureau Automotive Industry Data zien steeds meer Europese autokopers de voordelen van het ‘pientere pookje’ en zal automatisch schakelen hier, net zoals in de V.S. en Japan, de norm worden. Zover is het echter nog niet, want een groot deel van de binnen de EU geproduceerde voertuigen met een automatisch schakelsysteem is bestemd voor Japan, de V.S. en China. Van de 5,4 miljoen auto’s die Duitsland vorig jaar vervaardigde, was 55 procent uitgerust met een

Europees productieaandeel automatische transmissies 2012

41%

automatische versnellingsbak. Goede tweede van

2011

37%

Groot-Brittannië waar het productieaandeel van

2010

30%

‘automaten’ uitkwam op 46 procent. In Frankrijk, dat

2008

29%

anders dan Duitsland en het Verenigd Koninkrijk,

2006

24%

geen export van betekenis heeft naar de V.S of China,

2004

21%

liep het aandeel van automatische transmissies op

1998

14%

tot bijna een derde van het totale productievolume.


25

Europese automarkt in laagste versnelling Ondanks een veelbelovende eindsprint, waarbij

11,51 miljoen eenheden, een daling van 1,7

Veel andere markten, zoals Duitsland (- 4,2%),

de Europese autoverkopen in de maand decem-

procent. De resultaten per land lieten grote

Frankrijk (- 5,7%) en Italië (-7,1%) bleven in

ber een forse plus van ruim 13 procent wisten te

verschillen zien. Groot-Brittannië zag de

mineur. Het positieve nieuws is dat alle grote

realiseren, gaat 2013 de geschiedenis in als een

automarkt met dubbele cijfers (+ 10,8%) tot

autolanden de verkopen in december fors zagen

teleurstellend jaar. De Europese koepel van

een recordhoogte groeien. Ook Spanje liet met

opleven: Frankrijk (+ 9,4%), Spanje (+ 18,2%),

autofabrikanten ACEA spreekt zelfs van ‘het

een plus van 3,3 procent een bescheiden herstel

Verenigd Koninkrijk (+ 23,8%), Duitsland

slechtste jaar sinds 1995’. De teller eindigde op

zien.

(+ 5,4%) en Italië (+ 1,4%).

Personenautoverkopen in Europa 2013

2012

11.850.905

12.054.057

Duitsland

2.952.431

3.082.504

Ver. Koninkrijk

2.264.737

2.044.609

Frankrijk

1.790.456

1.898.760

Italië

1.303.534

1.403.010

722.703

699.589

Totaal w.v.

Spanje België

486.065

486.737

Nederland

417.036

502.479

Oostenrijk

319.035

336.010

Nederland trekt Europese E-car markt omhoog De verkoop van elektrische auto’s in Europa is in 2013 met bijna 60 procent gestegen tot 38.617 eenheden.Vooral Nederland droeg hier flink aan bij en slaagde er in om in december het grootste marktaandeel in Europa te behalen. In de laatste maand van het jaar werden – anticiperend op de belastingvoordelen die in 2014 voor auto’s met een ultra lage emissie zijn gaan gelden - bijna 1.900 E-cars verkocht, zeven maal zoveel als in december 2012.

Europa: verkopen E-cars

Andere landen die het goed deden waren Noorwegen, dat de E-car markt tot en met december met een factor 6 zag groeien, Frankrijk waar in de laatste maand van het jaar sprake was van een verdubbeling van de verkopen, terwijl Duitsland een plus van 67 procent voor elektrische auto’s noteerde. Het Britse onderzoeksbureau Automotive Industry Data tekent bij de cijfers wel aan verkoopvolume van elektrische auto’s op de totale markt nog steeds zeer laag is. Slechts 0,61 procent van de totale afzet betreft E-cars.

2013

2012

38.616

24.157

Frankrijk

8.779

5.663

Noorwegen

7.882

3.950

Totaal w.v.

Duitsland

6.411

3.784

Nederland

5.852

3.850

Ver. Koninkrijk

3.584

2.150

Zweden

1.545

947

Zwitserland

1.189

785

Italië

870

520

Spanje

629

399


GO! 26

DE Stelling Roelf de Boer, algemeen voorzitter RAI Vereniging

Eén grammetje CO2 meer is vaak ook nog heel zuinig.

Eén grammetje CO2 meer is vaak ook nog heel zuinig. En misschien wel zo belangrijk. Je stelt hierdoor auto-importeurs en dealerbedrijven in staat om een eerlijke boterham te verdienen en voor een stabiele werkgelegenheid te zorgen. En voor het kabinet geldt: je hoeft ook geen zwaar beroep op de schatkist te doen en dat is in deze tijden een aardige bijkomstigheid.

Peter de Neef, directeur e-Traction Het besef in China breekt door dat de

Bron: Volkskrant

luchtvervuiling ondragelijke vormen aanneemt en de economische groei in de weg zit. De door ons ontwikkelde

Minister Schultz van Haegen, I & M

elektromotoren voor stadsbussen kun-

Als auto’s met elkaar communiceren en gelijk optrekken, voorkom je

nen bijdragen aan een oplossing.

schokbewegingen op de weg. Deze auto’s kunnen bovendien dicht op elkaar rijden. Zeker in een dichtbevolkt land met een druk wegennet is

Bron: Telegraaf

dat handig. Bron: Trouw

Saskia Kluit, adj.-dir. Fietsersbond Wij zijn wereldkampioen fietsen.

Erik Nijland, directeur Fietsplatform

Nergens ter wereld wordt zoveel

Het netwerk van fietsknooppunten is gesloten. We hebben nu twee lande-

gefietst door zoveel mensen als in

lijke netwerken die elkaar aanvullen: de lange afstandsroutes (LF) voor

Nederland. Jaarlijks leggen we per

fietsvakanties dwars door Nederland en de knooppunten voor dagtochten.

inwoner 900 kilometer af – dat is 15

Maar met de aansluiting van de laatste regio op het knooppuntennetwerk

miljard kilometer per jaar.

zijn we nog niet klaar. We moeten vooral niet achterover gaan leunen, maar lokale bestuurders alert houden.

Bron: AD Bron: Trouw

Maarten van Poelgeest, GroenLinks Fietsen is goedkoop, snel en gezond, schoon en goed voor de bereikbaar-

Herbert Blankesteijn, publicist

heid. Het toegenomen fietsgebruik

Omdat ik nu belang heb bij een vrije laadpaal merk ik hoe onachtzaam

bespaart de stad bovendien jaarlijks

sommige andere elektrische rijders omgaan met de kostbare plekjes

20 miljoen euro in het OV en nog

bij de palen. Het betekent omrijden en/of overschakelen op benzine.

eens 20 miljoen aan auto-infrastruc-

Jammer is het wel: het scheelt mij geld en het milieu zou beter af

tuur.

kunnen zijn.

Bron: Trouw

Bron: NRC


GO!factor

FOKKO BANGMA De jaren zestig en zeventig vormden de hoogtijdagen van het brommertijdperk. Dat geldt zeker voor Fokko Bangma. De oud-directeur Public Affairs van Renault Nederland is behalve autoliefhebber een collectioneur van 4-takt Honda bromfietsen. Zijn motto luidt: ‘het hoeft niet altijd vier wielen te hebben.’ Tot zijn verzameling van machientjes waarop hij destijds in zijn jeugd rondtoerde behoren inmiddels een Honda P 50, een Honda C310 A en deze sportieve Honda TS 50 uit 1970. “Die TS 50 heb ik recentelijk kunnen kopen van Frank Ridder, een collega die al net zo besmet is geraakt door het brommervirus als ik en die zijn collectie iets wilde terugschroeven.Voor mij zijn brommers puur jeugdsentiment. Eind jaren zestig was ik de eerste die in mijn omgeving op een Honda rond reed. Velen vonden mij toen een beetje rare vogel, want iedereen reed toen op een Puch, Tomos, Kreidler of Zündapp. Honda was destijds een exoot en dealers wisten amper iets van 4-takttechniek. Om daar verandering in aan te brengen bracht Honda speciaal voor 2-taktdealers een poster uit waarin precies werd uitgelegd hoe het kleppensysteem van viertakt werkte. Dat kloppende 4-takt geluid klinkt voor mij als muziek in de oren. En Honda’s zijn zeer solide en betrouwbaar. Toen ik 17 was ben ik op een Honda C320 S naar Noord-Italië en weer terug gereden. Een rit van 3.000 kilometer die probleemloos verliep. Deze TS 50 heeft slechts 15.000 km op de teller. Remmen doe je, behalve met de voorrem, door met de pedalen achteruit te trappen, zoals op een ouderwetse fiets. Dat had met de Nederlandse wetgeving te maken. De Japanners begrepen er niets van. Die zeiden: waarom zou je een motorblok met trappers maken, want je hebt toch juist een motortje om te voorkomen dat je moet trappen? Later is dat systeem aangepast. Rijden op zo’n ding is gewoon fun. Én, je kunt overal parkeren...”

27


GO! 28

roelf de boer

Zelfdenkende auto’s Veel mensen hebben een bijna intieme relatie met hun auto. Uit een onderzoek dat Opel in 2010 heeft laten verrichten bleek dat één op de vijf autobezitters in Nederland een koosnaam heeft voor zijn of haar ‘trouwe vierwieler’. Ook interessant is dat uit datzelfde onderzoek naar voren kwam dat vrouwen vaker tegen hun auto praten dan mannen. De vraag is natuurlijk of dat ook zo zou zijn als de auto zou terugpraten... En dan heb ik het niet over de aanwijzingen van een navigatiesysteem, maar over een auto die antwoord geeft op vragen van de bestuurder, weet wat de kortste weg is en waar de dichtstbijzijnde vrije oplaadpaal is. Ik heb het natuurlijk over de autonome auto, een zelfdenkend, zelfsturend voertuig met boordcomputer en radarsysteem die met de berijder en met andere auto’s communiceert. Gewoon omdat het kan, omdat het veiliger is en omdat het toekomstbestendiger is. Want autonome auto’s rijden nooit te hard, halen nooit rechts in, en zien dat spelende kind op de weg ruim van tevoren. Autonome auto’s komen immers alleen voorrijden als je ze nodig hebt, weten altijd de kortste weg en de beste parkeerplekken en maken onderling afspraken over vertrek en aankomst. Natuurlijk staan er, om met Elsschot te spreken, nog wat wetten in de weg en praktische bezwaren, maar de autonome auto is weer zo’n ontwikkeling die onze mobiliteit drastisch kan en zal veranderen. Als RAI Vereniging zijn we ons als geen ander bewust dat veranderingen in de mobiliteit veranderingen in onze sector betekenen. Mobiliteit verandert namelijk bijna nog sneller dan de maximum snelheid… En als sector moeten we daar op inspelen. Wat ooit startte met de trends in mobiliteit 2030, is nu gevolgd door scenariostudies voor de aftermarket, werkgroepen slimme mobiliteit en nog veel meer. Want het gaat niet meer alleen om auto’s en vrachtauto’s, fietsen en bromfietsen, garages en onderdelen. Het gaat om netwerken, om slim gebruik – benutting – van infrastructuur, om schoon, stil en veilig en vooral om maatwerk. Een mooi voorbeeld is de nieuwe dienst Lyft die onlangs in de San Francisco Bay Area werd gelanceerd. Internet en slimme applicaties verbinden hierbij de vragen van deelnemers met andere deelnemers die onderweg zijn en die je, in plaats van taxi’s kunnen komen oppikken. Het betreft een nieuwe service met een heel eigen ‘cultuur’. Het succes is groot: 30 procent van het totale aantal taxiritten gaat nu via dit systeem. De kosten per rit zijn 20 procent lager dan het reguliere taxivervoer. Over de juridische consequenties wordt nog nagedacht. Dit experiment laat opnieuw zien dat internet niet alleen documenten maar juist steeds vaker mensen weet te verbinden. Ook in real life. Op weg naar al deze vernieuwingen in onze mobiliteitssystemen, zijn wij als RAI Vereniging op vele fronten actief. Bijvoorbeeld met de Stichting SIMS, Standaardisatie- en Informatiebeleid voor de MobiliteitsSector, een initiatief van RAI Vereniging, samen met BOVAG. We kijken daar naar de datastromen maar ook naar de implicaties van slimme mobiliteit. Juist omdat we niet weten hoe de toekomst er precies uit gaat zien is het belangrijk om te zorgen voor een goed eigen kompas. Op ons kompas staat: ‘samen komen we vooruit’. Samen met onze leden, samen met onze partners, samen met overheid en bedrijfsleven,samen met Den Haag en Brussel. Samen moeten we in staat zijn om een passend antwoord te geven op wat reizigers wensen! Roelf H. de Boer, algemeen voorzitter RAI Vereniging

1.000ste fietsaccu ingezameld op FietsVAK Siebe Riedstra, secretaris-generaal van het ministerie van I & M heeft tijdens FietsVAK 2014 symbolisch de 1.000ste afgedankte fietsaccu ter recycling ingeleverd. Sinds begin dit jaar hebben de binnen afdeling Fietsen van RAI Vereniging aangesloten producenten en importeurs van elektrische fietsen, samen met Stichting Batterijen (Stibat), een collectief inzamelsysteem voor fietsaccu’s ontwikkeld. Dit houdt in dat consumenten hun af te danken fietsaccu’s voortaan kosteloos kunnen inleveren bij de fietsspecialist. Stibat zorgt daarbij voor de verantwoorde inzameling en recycling. Daarmee helpt Stibat de producenten en importeurs van E-bikes om aan hun wettelijke

Siebe Riedstra (r), secretaris-generaal ministerie I & M, levert de 1000ste afgedankte fietsaccu in. verplichtingen te voldoen. Volgens het Besluit beheer batterijen en accu’s moet de consument zijn oude fietsaccu kunnen inleveren bij ieder verkooppunt van elektrische fietsen. Jaarlijks komen er ongeveer 200.000 accu’s die bestemd zijn voor E-bikes op de markt. Het is belangrijk dat die aan het eind van de levenscyclus op een verantwoorde manier worden ingezameld en gerecycled. Secretaris Generaal Riedstra beaamde dit in zijn toespraak en gaf aan: “De nieuwe oplossing werkt drempelverlagend voor consumenten en bevordert hergebruik van grondstoffen.”


Haagse wandelgangEN

Met de Europees Parlementsverkiezingen voor de deur staan we op de drempel van een nieuw tijdperk, stelt Cees Boutens, manager Strategie en Public Affairs van RAI Vereniging. ‘Europa kiest een nieuw Europees Parlement, maar dit is niet de enige grote verandering. We krijgen immers ook een nieuwe Europese Commissie. Dit is buitengewoon belangrijk omdat laatstgenoemde de lidstaten en het Europees Parlement wetsvoorstellen doet. Het is daarom minstens zo spannend hoe de nieuwe Commissie er uit gaat zien.’

29

gevraagd welke wetgeving het meeste invloed heeft, hoeft hij niet lang te denken. ‘Dat zijn toch wel de CO2-eisen die vanaf 1 januari 2021 gaan gelden voor personenauto’s en lichte bedrijfswagens. De buitengewoon ambitieuze wettelijke EU-norm voor toegestane CO2-uitstoot zal (indirect) bepalen welke auto’s nog wél en welke niet langer gemaakt gaan worden. We gaan dit ook in Nederland in het straatbeeld terugzien. Enorm invloedrijke wetgeving die, na veel discussie met de lidstaten, op de valreep gepasseerd is.’ Zoals gezegd treedt met de verkiezingen en de Commissie-wisseling volgens Boutens een nieuw tijdperk in. Niet alleen omdat er een nieuwe politieke samenstelling en nieuwe beleids-

Wanneer Boutens terugkijkt op de periode van de huidige Europese Commissie en het huidige Europees Parlement, dan kijkt hij terug op een periode van omvangrijke wetgevingstrajecten en samenwerking. ‘De APK-systematiek is ver-

Cees Boutens: ‘Met de Europese verkiezingen treedt een nieuw tijdperk in’

der gestroomlijnd, er liggen verregaande voor-

agenda komt, maar ook omdat er anders naar Europa wordt gekeken. ‘De anti-EU-sentimenten zijn in veel landen flink toegenomen. Dit ga je terugzien in de samenstelling van het Europees Parlement, wat zomaar kan betekenen dat we in Europa minder gezamenlijk gaan regelen. Of dat wenselijk is voor onze sector, valt

stellen op het gebied van toegestane maten en gewichten van trucks en

te bezien. Het zou immers vervelend zijn als je product aan 28 aparte

getrokken materieel, het gebruik van gefluoriseerde broeikasgassen in

soorten wetgeving én keuringen moet voldoen, in plaats van aan één

koelinstallaties is aan banden gelegd, alle auto’s krijgen een eCall-

duidelijk Europees kader.’ Boutens beschouwt 2014 dan ook als belang-

systeem en de Commissie heeft de anti-dumpingheffing op met

rijk EU-jaar. ‘Het is niet alleen een wisseling van de wacht, maar het

staatssteun op de markt gebrachte fietsen uit Azië gecontinueerd.

zou zo maar kunnen dat er een tamelijk radicaal nieuwe koers gevaren

Allemaal zaken die onze sector direct beïnvloeden.’ Als hem wordt

gaat worden. Hopelijk wordt dit er één waar onze sector baat bij heeft.’


GO! 30

EYE CATCHER

FietsVAK volop in de schijnwerpers bij consument en vakhandel FietsVAK 2014, die dit jaar voor het eerst in combinatie met de Fiets en Wandelbeurs werd gehouden, mocht zich dit jaar verheugen op een bovengemiddelde belangstelling van zowel consumenten als vakbezoekers. Niet minder dan 24.658 fietsfanaten bezochten van 1 t/m 4 maart een bezoek aan FietsVAK in Amsterdam RAI.

Exposure

De grote belangstelling was mede te dan-

Persmoment

ken aan de nieuwe opzet van het evene-

Een speciaal (pers)moment op de beurs was

ment met veel aandacht voor beleving en

bovendien de inzameling van de 1000ste

demonstraties. FietsVAK kende voor het

afgedankte fietsaccu op het Evenementen-

eerst in de centrale hal een speciaal Evene-

plein van FietsVAK. Dat gebeurde door Siebe

mentenplein met een dynamisch en afwis-

Riedstra, secretaris generaal van het ministe-

selend programma. De interesse voor het

rie van I & M. RAI Vereniging heeft samen

brede aanbod aan nieuwe fietsen en de vele

met Stibat een collectief inzamelsysteem

innovaties werd vooral duidelijk op het

voor oude fietsaccu’s opgezet om ervoor te

fietsparcours. Hier konden bezoekers uit-

zorgen dat deze accu’s aan het eind van hun

gebreid de mogelijkheden van nieuwe

levensduur om een

modellen fietsen en E-bikes ervaren. Ook

verantwoorde wijze

workshops over de ergonomie op de fiets

worden ingezameld en

en het op de juiste manier opladen van

gerecycled.

lithium accu’s werden druk bezocht.

FietsVAK 2014 kon bovendien rekenen op veel exposure in de media. Aan de vooravond van de beurs organiseerde RAI Vereniging namelijk een ‘Fiets Award Show’ met als doel de winnaars van de verkiezingen ‘Fiets van het Jaar 2014’, de E-bike van het Jaar 2014 én de verschillende Fiets Innovatie Awards, extra in de spotlights te plaatsen en aandacht in de (vak)pers te genereren.

FietsVAK trok dit jaar bijna 25.000 bezoekers.

Mobiliteitskalender 2014 / 2015 Trailer

RAI Klassieker Rit

IAA Hannover

2015

24 t/m 27 april

24 mei

Trucks, bussen, trailers, carrosserieën

BedrijfsautoRAI

en componenten

20 t/m 23 oktober

25 september t/m 2 oktober

Amsterdam RAI

Kortrijk Xpo Busworld Istanbul 24 t/m 27 april Istanbul


@raivereniging

31

Tweets RAI Vereniging

3 april

Jaap Merkus nieuwe voorzitter afdeling Fietsen

4 maart

RDW lanceert speciale APK-website voor kamerleden

1april

Verkopen nieuwe personenauto’s dalen licht in eerste kwartaal 2014

14 februari

Motorplatform lanceert voorlichtingscampagne over motorrijbewijsregels

17 maart

Autofabrikanten communiceren juiste cijfers over brandstofverbruik, vindt rechter in zaak Stichting Brandstofverlies 10 maart

Staatssecretaris Mansveld lanceert modern milieubeleid 7 maart

Enquête: ‘overheid stimuleert e-bike niet genoeg’

24 mei, RAI Klassieker Rit

13 februari

EP-commissie IMCO brengt alarmeringssysteem #eCall stap dichterbij 7 februari

Voorspelling: ruim 500 APK-bedrijven per 1 mei 2014 op slot


GO!ROUND t Haagse maart vond in he 27 g da er nd do Op 13e keer het t Paleis’ voor de he in r he sc ‘E m museu Een groot eitsdiner plaats. lit bi Mo I RA e el n verkeer tradition uit de wereld va en st ga te en in aantal prom tenschap, kwam k, overheid en we ie lit po r, oe rv ve en wisselen van gedachten te ar ka el et m om bijeen s de bijeenmobiliteit. Tijden n va st om ek to over de I&M het ister Schultz van komst reikte min van der Bend, uit aan Aernout Gouden RAI Wiel ing. Verkeersondernem directeur van De

Profile for Koninklijke RAI Vereniging

GO!Mobility Magazine #2  

Thema: Europese verkiezingen

GO!Mobility Magazine #2  

Thema: Europese verkiezingen

Advertisement