__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Montagevejledning VISIO 2 Elements


1. Indhold 1. Indhold ........................................................................................................................................ 2. Principielt .................................................................................................................................. 2 3. Generelle informationer.........................................................................................................3-7 4. Stykliste ..................................................................................................................................... 8 5. Montage ............................................................................................................................... 9-17 6. Teknisk tegning ....................................................................................................................... 18

2. Principielt Alle vejledninger, som udleveres sammen med produkterne, skal overholdes. Skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af denne vejledning, er ikke dækket af garantien, og der kan ikke kræves erstatning for sådanne skader. Forkert udført arbejde kan medføre tilskadekomst og materiel skade. Grundarealet i det rum, hvor opstilling sker, skal være således udformet og så stort, at ildstederne kan drives på ordentlig vis. Ved indbygningen af ildstedet skal de af producenten foreskrevne mål og minimumskravene til åbningerne i beklædningen overholdes. Ved installation af ildstedet skal alle lokale regler og forordninger, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, overholdes. Det gældende bygningsreglement samt lovens regler på området skal overholdes. Den pågældende kommunes regler om brændeovnsfyring skal overholdes. Hvis De følger denne vejledning og udfører arbejdet fagligt korrekt, er der garanti for sikker, energibesparende og miljøvenlig drift af ovnen. De viste illustrationer er kun vejledende. Der tages forbehold for tekniske og sortimentsmæssige ændringer. Transportskader skal omgående meldes til leverandøren. Gem vejledningerne til senere brug.

Montagevejledning VISIO 2 Elements

17.08.2017

2


3. Generelle informationer Alle vores pejseindsatse og ovne er testede og overholder de nyeste Europæiske normer og sikkerhedsbestemmelser. Da sikkerhedsbestemmelserne for installation og drift af ildsteder varierer fra land til land, er De som operatør af pejseanlægget, pejseindsatsen og ovnen selv ansvarlig for overholdelsen af disse standarder i Deres region og for korrekt installation af ildstedet. Montage- og betjeningsvejledningen skal overholdes. RAIS/Attika hæfter ikke for forkert udført installation eller uforsvarlig drift. De bedes overholde de for det enkelte land gældende regionale og lokale bestemmelser, f.eks. i henseende til: • Brandværn • Sikkerhedsafstande • Isoleringsmaterialer • Byggelovgivning • Størrelse på gnistbeskyttelsesplader / gulvplader • Røgrørs- og skorstenstilslutninger • osv. Ved spørgsmål bedes De henvende Dem til Deres skorstensfejer eller den relevante statslige myndighed. Tilslutning til skorstenen Vi anbefaler en løs samling af elementerne uden lim, så at De kan indstille pejseindsatsen i højden, inden denne tilsluttes til skorstenen. Brug et vaterpas til at sikre, at elementerne monteres vandret. Da pejseindsatsen udvider sig ved varme, må elementerne ikke hvile på pejseindsatsen. Oven over pejseindsatsens indbygningsramme skal der være et mellemrum på minimum 5 mm. I siden er det ikke påkrævet med mellemrum, men afstanden mellem underkanten af pejseindsatsens indbygningsramme og elementet skal udgøre minimum 2 mm. Gulvplader Foran og ved siden af VISIO 2 Elements skal der udlægges en ildfast gulvplade, hvis gulvet består af brændbart materiale. De bedes i den forbindelse holde sig til de i landet gældende regionale og lokale bestemmelser. Akryllim Den medleverede akryllim bruges til sammenlimning af elementerne, til på limning af elementer på montagevæggen og til ud fugning. Kontroller, at klæbefladerne og overfladen er frie for støv. Efter montage af elementerne bruges resten af akryllimen til opfyldning af fugerne. Opfyldning af fugerne udgør en vigtig del af montagen og udgør et væsentligt bidrag til, at indsatsen kan stå sikkert. Krakelering På forbindelsesstederne mellem elementerne og ved forbindelsen mellem husets væg og pejseindsatsen kan der opstå små revner. Det er helt normalt og giver ikke grund til bekymring. Små revner kan fjernes ved om fugning med akryllim. Foretag udskrabning af fugen med en fugeskraber og udsugning med en støvsuger. Sprøjt akryllimen ind og fordel den med en indsæbet fingerspids. Efter 24 timer kan fugen males over.

Montagevejledning VISIO 2 Elements

17.08.2017

3


Mindre beskadigelser Disse kan udbedres med den medleverede akryllim. Ved større beskadigelser anbefaler vi at spartle disse ad to omgange for at undgå nye sætningsrevner. Små fine revner og andre ujævnheder spartles med en murerske eller en pensel. Glat efterfølgende overfladen med en fugtig svamp eller sandpapir. Større beskadigelser Ved transportskader skal skaden anmeldes direkte til transportvirksomheden. Der kan rekvireres erstatning hos RAIS A/S / Attika Feuer AG. Ved større skader, der ikke kan rettes op på med akryllimen, kan der rekvireres erstatning hos RAIS A/S / Attika Feuer AG inden for garantiens rammer. Rekvirering af reservedele: Til rekvirering af reservedele skal den beskadigede del markeres på vedlagte pakkemærke, ligesom der skal tages et foto af skaden. Foto og pakkemærke indsendes så til RAIS A/S / Attika Feuer AG. Reservedelen fremsendes så hurtigst muligt. Maling 24 timer efter montage og efter ud fugning kan De lade pejseanlægget male. Spartlede flader slibes forinden til med et egnet slibemiddel. Brug en mineralsk farve til at male med. Konsulter i den forbindelse en lokal farvehandler eller malermester. RAIS A/S / Attika Feuer AG påtager sig ikke nogen garanti for, hvordan umalede bygningsdele kommer til at tage sig ud. Gesimsplader / facader / bænke af granit og marmor Rengør disse bygningsdele med mildt sæbevand og fjern omgående overskydende lim, såfremt der er rester heraf tilbage efter montagen. Brug aldrig syreholdige, aggressive midler, da disse angriber overflade og politur. Det er vigtigt, at der bruges rengørings- og tætningsmidler, der er tilladt til brug ved rensning og forsegling af marmor og/eller granit. Specialforretninger kan rådgive Dem om diverse produkter til overfladebehandling og rensning af Deres natur sten. Nationale og europæiske normer, lokale og byggeretlige regler samt brandværnsbestemmelser skal overholdes. Orienter derfor Deres skorstensfejermester forud for montage og ibrugtagning. Af hensyn til Deres egen sikkerhed bedes De overholde opstillings- og montagevejledningen. Alle sikkerhedsafstande er minimumsafstande. Ved installation af Deres pejseanlæg skal De overholde det enkelte lands regionale og lokale byggeretsbestemmelser. RAIS / Attika påtager sig ikke nogen form for ansvar, hæftelse og/eller garanti for forkert eller i ændret form monterede pejseanlæg. RAIS / Attika påtager sig ikke noget ansvar for fejltagelser, trykfejl og ændringer. Overhold den separate montagevejledning for pejseindsatsen. Montage- og betjeningsvejledning for pejseindsatsen VISIO 2 testet ifølge DIN EN 13240 Montageoplysninger VISIO 2 er monteret klar til tilslutning og skal med et forbindelsesstykke tilsluttes til den bestående husskorsten. Forbindelsesstykket skal være så kort som muligt og forløbe i lige linje, vandret eller i let stigende forløb. Forbindelser skal forsegles. Nationale og europæiske normer, lokale og byggeretlige regelsæt samt brandværnsbestemmelser skal overholdes. Underret derfor på forhånd Deres lokale skorstensfejermester. Det skal sikres, at der er Montagevejledning VISIO 2 Elements

17.08.2017

4


tilstrækkeligt af den mængde luft, der er påkrævet til forbrænding. Man skal især være opmærksom på dette forhold ved tætsluttende ruder og låger (tætningslæbe). Skorstensberegningerne er udført ifølge hhv. DIN EN 13384-1 og DIN EN 13384-2. Tjek forud for opstillingen, om bæreevnen i underkonstruktionen kan bære vægten af Deres ovn. Ved utilstrækkelig bæreevne skal der træffes relevante foranstaltninger (f.eks. plade til lastfordeling) for at opnå dette. Generelle sikkerhedsmæssige oplysninger Ved afbrænding af brændbart materiale frisættes der varmeenergi, der fører til stærk ophedning af overfladerne, fyrrumslågerne, dør- og betjeningsgrebene, observationsruden, røgrørene og evt. ovnens for væg. Disse dele bør ikke berøres uden brug af dertil egnet beskyttelsesbeklædning eller hjælpemidler (varmebestandige handsker eller andre betjeningsmidler). Oplys børn om disse farer og hold dem væk fra ovnen, mens den er i brug/varm. Tilladt brændsel Det tilladte brændsel er brænde i en længde på op til 33 cm og en diameter på op til 10 cm. Der må kun anvendes tørt brænde. Der er forbudt at afbrænde affald og især plast. Derudover skader dette ildstedet og skorstenen og kan medføre helbredsskader samt naboklager som følge af lugtgenerne. Tørt brænde med maksimalt 20 % vand fås efter en tørretid på hhv. minimum ét år (blødt træ) eller to år (hårdt træ). Brænde udgør ikke et brændsel med vedvarende brændværdi, så at ildstedet ikke kan holdes tændt natten over med brænde. Førstegangsoptænding Vær opmærksom på, at der kan fremkomme lugt og røgudvikling fra ovnens overflade under den første optænding. Det er fordi maling og materiale skal hærde, men lugten forsvinder hurtigt - sørg for kraftig udluftning, gerne gennemtræk. Hold børn og husdyr væk fra ovnen mens dette står på. Optænding Start med at placere ca. 1 kg træ f.eks. 2 stk. kløvede brændeknuder i bunden af brændkammeret. Læg ca. 1,2 kg tørt træ kløvet til pindebrænde, løst ovenpå, samt 2 til 3 optændingsblokke eller lignende. Brug aldrig sprit, benzin eller andre brændbare væsker til at tænde op. I optændingsfasen tilfører De ovnen både primær- og sekundærluft. Efterfølgende lukkes der ned for primærluften, og udbrændingen styres via sekundærluften. Efterlad ikke ovnen uden opsyn i denne fase. Drift af flere ildsteder Ved drift af flere ildsteder i et montagerum eller via en ventilationssamleledning skal der sikres tilstrækkelig tilførsel af forbrændingsluft. Opvarmning i overgangstiden I overgangstiden, dvs. ved højere omgivelsestemperaturer, kan der ved pludselig Temperatur stigning komme til forstyrrelser i skorstenstrækket, således at forbrændingsgasserne ikke får fuldt aftræk. Ildstedet skal i så tilfælde have tilført mindre brændselsmængder, ligesom at luftspjældet sættes højere, således, at det forhåndenværende brændsel kommer til at brænde hurtigere (med flammeudvikling) og skorstenstrækket herved stabiliseres. For at undgå udvikling af modstand i glødelaget bør asken oftere forsigtigt rages væk. Rensning og tjek Ovnen, røggasvejene og røgrørene bør hvert år – evt. også tiere, f.eks. efter rensning af skorstenen – undersøges for aflejringer og evt. renses. Skorstenen skal ligeledes renses regelmæssigt af skorstensfejeren. Den skorstensfejermester, hvis distrikt De hører ind under, vil informere om de nødvendige intervaller. Ovnen bør hvert år tjekkes af en fagmand. Montagevejledning VISIO 2 Elements

17.08.2017

5


Typer Ovne med selvlukkende fyrrumslåger kan tilsluttes til en skorsten, som allerede bruges til andre ovne og komfurer, medmindre skorstensdimensioneringen ifølge EN 12831 er til hinder herfor. Ovne med selvlukkende fyrrumslåger skal – undtagen ved optænding, ved påfyldning af brændsel og askefjernelse – under alle omstændigheder køre med lukket fyrrum, da der ellers kan opstå fare for skade på andre ildsteder, der også er tilsluttet skorstenen, samt for udsivning af forbrændingsgasser. Ovne uden selvlukkende fyrrumslåger skal være tilsluttet til egen skorsten. Drift med åbent fyrrum må kun finde sted under opsyn. Til dimensionering af skorstenen anvendes hhv. DIN EN 13384-1 eller DIN EN 13384-2. . Forbrændingsluft Da ovne er et rumluftafhængig ildsted, og forbrændingsluften skal tages fra luften i det rum, hvor den er opstillet, skal operatøren sørge for tilstrækkeligt med forbrændingsluft. Ved tætnede vinduer og døre (f.eks. i forbindelse med energispare foranstaltninger) kan det være, at der ikke længere er sikret frisklufttilførsel, hvilket kan påvirke varmeovnens aftræksforhold negativt. Dette kan skade Deres velbefindende og eventuelt Deres sikkerhed. Der skal evt. sørges for yderligere tilførsel af frisk luft, f.eks. ved at indbygge et luftspjæld nær ved varmeovnen eller udlægge en forbrændingsluftledning, der enten fører ud i det fri eller ind i et godt udluftet rum (undtagen fyrkælder). Det skal især sikres, at nødvendige forbrændingsluftledninger er åbne under ildstedets drift. Emhætter, der er installeret sammen med ildsteder i et og samme rum eller koblet på en samleledning til inde luft, kan påvirke ovnens funktion negativt (og det i den grad, at det kommer til røgudsivning i det beboede rum til trods for, at fyrrumslågen er lukket) og må således ikke på nogen måde køre samtidig med varmeovnen. Brandværn Følg ydelsesdeklarationen. Gulve Ud for fyringsåbningerne ved ildsteder til fast brændsel skal gulve af brændbart materiale beskyttes med en belægning af ikke-brændbart byggemateriale Belægningen skal udføres i henhold til bygnings reglementet i det respektive land. Reservedele Der må kun bruges reservedele, der udtrykkeligt er blevet godkendt af producenten eller tilbydes af denne. Ved behov bedes De henvende Dem til Deres forhandler. Der må ikke foretages ændringer af ildstedet! Information ved skorstensbrand Hvis der bruges forkert eller for fugtigt brændsel, kan der som følge af aflejringer i skorstenen opstå brand i denne. Luk straks alle luftåbninger på ovnen og underret brandvæsenet. Efter at skorstenen er brændt ud, skal De lade denne tjekke for hhv. revner og utætheder af en fagmand. Nominel varmeeffekt, forbrændingsluftindstillinger og udbrændingstider Varmeovnens nominelle varmeeffekt udgør 7 kW. Den opnås ved et minimumsudgangstryk på -14 Pa. Med henblik herpå skal der ikke tilføres mere end 2-3 stykker brænde på én gang. Skorsten af stålelementer Kan tilsluttes til en skorsten af stålelementer. Sikkerhedsafstand til brændbart materiale Montagevejledning VISIO 2 Elements

17.08.2017

6


Sørg for, at alle sikkerhedsafstande overholdes. Stil pejsebeklædningen op i løs form for at indtegne røgrørstilslutningens position og højde. Markér også samtidigt et hul i bunden, dersom De gerne vil tilslutte et Air kit til frisklufttilførsel fra det fri (som tilbehør). Gennem- og udbrud Gennembrud for tilslutning af røg rør, luftgitter eller andre komponenter i pejsebeklædningen skal udføres ude på stedet. Disse skal udføres med yderste forsigtighed for at undgå, at komponenterne brækker. Beskadigelser, der forvoldes ved ukorrekt udført arbejde, er ikke omfattet af garantien. Foretagelse af gennembrud med bor: Markér de steder på komponenterne, hvor bruddet skal gennemføres. Perforer omridset med et bor. Bank på stykkerne mellem de enkelte borehuller med en hammer og slå så forsigtigt den del, som skal brækkes af, ind udefra. Pudsning Før pudsning af pejsebeklædningen sker, bør denne være blevet opvarmet én gang. Derved kan pejsebeklædningen udvide sig og overvinde de største spændinger. Dette vil hhv. forhindre og reducere senere revner i overfladen på den pudsede pejs. Tør overfladen på pejsebeklædningen af med en fugtig klud. Det er ikke påkrævet at fugte underlaget forud herfor. Overhold forarbejdnings temperaturer> 5 °C. For om muligt at undgå spændingsrevner anbringes der et glasfibergitter med vedhæftningspuds på pejsebeklædningen. Henover dette lag trækkes så det egentlige pudslag med vedhæftningspuds. OBS! Overhold de behandlingsinstruktioner, der er vedlagt vedhæftningspudset. Uddrag af behandlingsinstruktioner: Bland tørremassen igennem i en ren beholder, før der udtages de mængder, der skal arbejdes med. Doser små mængder i murerpanden med spartel eller murerske med rent vand fra hanen i anvendelsesspecifik konsistens og udlæg dem hurtigt, rør ved påføring på stort areal massen godt sammen med en mørtelrøremaskine ved lavt omdrejningstal, lad den blive sumpet, rør den igennem igen og udlæg derpå hurtigt.

Montagevejledning VISIO 2 Elements

17.08.2017

7


4. Stykliste

Montagevejledning VISIO 2 Elements

17.08.2017

8


Montagevejledning VISIO 2 Elements

17.08.2017

9


5. Montage 1 Anbring grundplade CO-VIS02-010 på gulvet på montagestedet (se fig. 1)

Fig. 1 2. Placer Visio 2 på bundpladen, så afstanden (foran og sideglassets side) fra grundpladen til indbygningsrammens yderkant er 38 mm (se fig. 2). Afstanden mellem gulvet og underkanten af pejseindsatsens indbygningsrammens skal være mindst 544 mm (se fig. 3). Pejseindsatsens højde kan indstilles ved hjælp af benene. Oplysninger, hvis pejsemodulet placeres direkte op ad en væg: - Transportsikringen på pejseindsatsen skal fjernes, inden den anbringes. Informationer om fjernelse af transportsikringen finder De i montagevejledningen for pejseindsatsen. - Hvis pejsemodulet anbringes op ad en brændbar væg, skal Afstandsholderne CO-VIS03-100 (2 stk.), CO-VIS03-110 (8 stk.) og CO-VIS03-120 (2 stk.) limes på pejsemodulet med akryllimen.

Montagevejledning VISIO 2 Elements

17.08.2017

10


Fig. 2

Fig. 3

3. Kap bagvæggen ved elementerne CO-VIS02-020 og CO-VIS02-03A (f.eks. med en vinkelskærer). Snittene skal laves i kærvene. (Se fig. 4 & 5) (Se fig. 4 & 5)

Fig. 4

Montagevejledning VISIO 2 Elements

17.08.2017

11


Fig. 5

4. Sæt elementet CO-VIS02-03A på elementet CO-VIS02-020, og kør det ind under pejseindsatsen ved hjælp af de medleverede træruller (se fig. 6 og 7).

Fig. 6

Montagevejledning VISIO 2 Elements

17.08.2017

12


Fig. 7

5. Fjern transportsikringen fra pejseindsatsen (se fig. 8 og 9). Oplysninger om fjernelse af transportsikringen finder De i montagevejledningen til pejseindsatsen.

Fig. 8

Montagevejledning VISIO 2 Elements

17.08.2017

13


Fig. 9

6. Indsæt bagvægspladen CO-VIS02-03B, og fastgør den med akryllimen. Limen størkner inden for 10 minutter (se fig. 10).

Fig. 10

Montagevejledning VISIO 2 Elements

17.08.2017

14


7. Placer elementet CO-VIS02-04A (se fig. 11).

Fig. 11

8. Placer elementet CO-VIS02-04B (se fig. 12).

Fig. 12

Montagevejledning VISIO 2 Elements

17.08.2017

15


9. Lim ved elementet CO-VIS02-050 de medleverede pakninger på fortil mellem elementet og pejseindsatsens indbygningsrammens. En både til venstre og højre under elementet (se fig. 13). Løft derefter elementet CO-VIS02-050 over pejseindsatsen, og anbring det (se fig. 14).

Fig. 13

Fig. 14

Montagevejledning VISIO 2 Elements

17.08.2017

16


10. Hvis VISIO 2 Element er installeret med røgafgang bagtil, skal der på elementerne CO-VIS02-60 og CO-VIS02-70 laves gennemgange til røgrørets tilslutning. På side 7 i denne vejledning er der instruktioner om, hvordan det skal udføres. VISIO 2 Element hjørne til højre = Bryd rød cirkel ud (se fig. 15) VISIO 2 Element hjørne til venstre = Bryd blå cirkel ud

Fig. 15

Løft elementet CO-VIS02-060 over pejseindsatsen, og anbring det (se fig. 16).

Fig. 16

Montagevejledning VISIO 2 Elements

17.08.2017

17


11. Løft elementet CO-VIS02-070 over pejseindsatsen, og anbring det (se fig. 17).

Fig. 17

12. Anbring top plader CO-VIS02-08A og CO-VIS02-08B på elementet CO-VIS02-070. (Se fig. 18).

Fig. 18

FÆRDIG Montagevejledning VISIO 2 Elements

17.08.2017

18


Montagevejledning VISIO 2 Elements

17.08.2017

19


6. Teknisk tegning

Montagevejledning VISIO 2 Elements

17.08.2017

20


Aufbauanleitung VISIO 2 Elements


1. Inhalt 1. Inhalt ........................................................................................................................................... 2. Grundsätzliches ......................................................................................................................... 2 3. Allgemeine Informationen .....................................................................................................3-7 4. Stückliste ................................................................................................................................... 8 5. Aufbau.................................................................................................................................. 9-17 6. Technische Zeichnung ............................................................................................................. 18

2. Grundsätzliches Alle mit den Produkten ausgelieferten Anleitungen sind zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, entfallen alle Haftungs- und Gewährleistungsansprüche. Unsachgemäss ausgeführte Arbeiten können zu Verletzungen und Sachschäden führen. Die Grundfläche des Aufstellraumes muss so gestaltet und gross sein, dass die Feuerstätten ordnungsgemäss betrieben werden können. Beim Einbau der Feuerstätte müssen die vom Hersteller vorgegebenen Masse und die Mindestöffnungen in der Verkleidung eingehalten werden. Notwendige nationale und Europäische Normen und örtliche Vorschriften für die Installation der Feuerstätte sind zu beachten. Die jeweils gültige Landesbauordung (LBO) und die gesetzlichen Bestimmungen müssen beachtet werden. Die Feuerungsverordnungen der Länder sind zu beachten. Wenn Sie nach dieser Anleitung vorgehen und die Arbeiten fachgerecht durchführen, ist ein sicherer, energiesparender und umweltschonender Betrieb der Ofenanlage gewährleistet. Dargestellte Abbildungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Technische und Sortiments-Änderungen vorbehalten. Transportschäden sind umgehend dem Lieferanten zu melden. Anleitungen bitte aufbewahren.

Aufbauanleitung VISIO 2 Elements

17.08.2017

2


3. Allgemeine Informationen Alle unsere Kaminanlagen, Kamineinsätze und Öfen sind geprüft und entsprechen den neuesten europäischen Normen und Sicherheitsvorschriften. Da je nach Land unterschiedliche Sicherheitsvorschriften bei der Installation und beim Betrieb von Feuerstätten bestehen, sind Sie als Betreiber der Kaminanlage, des Kamineinsatzes und des Ofens für die Einhaltung dieser Standards in Ihrer Region und für die korrekte Installation der Feuerstätte selbst verantwortlich. Die Aufbau– und Bedienungsanleitung ist zu beachten. Attika haftet nicht für unsachgemäße Installation oder unsachgemäßen Betrieb. Bitte halten Sie sich an die länderspezifischen, regionalen und lokalen Vorschriften, z.B. betreffend: • Brandschutz • Sicherheitsabstände • Isoliermaterialien • Baurecht • Größe von Funkenschutzplatten / Bodenplatten • Rauchrohr- und Schornsteinanschlüsse • usw. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Schornsteinfeger / Kaminkehrer oder an die jeweiligen staatlichen Behörden. Anschluss an den Schornstein Wir empfehlen ein loses Zusammensetzen der Kaminverkleidung ohne Kleber, damit Sie den Kamineinsatz in der Höhe einstellen können, bevor dieser an den Schornstein angeschlossen wird. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicher zu stellen, dass die Kaminverkleidung waagerecht aufgebaut wird. Da sich der Kamineinsatz bei Wärme ausdehnt, darf die Verkleidung nicht auf dem Kamineinsatz lasten. Oberhalb des Kamineinsatzes muss ein Abstand von ca. 5 mm sein. Seitlich ist kein Abstand notwendig, aber zwischen Unterkante des Kamineinsatzes und der Verkleidung muss der Abstand mind. 2 mm betragen. Bodenplatten / Vorlegeplatten Vor und neben dem VISIO 2 Elements muss eine feuerfeste Bodenplatte verlegt werden, wenn der Boden aus brennbarem Material besteht. Bitte halten Sie sich hierbei an die länderspezifischen, regionalen und lokalen Vorschriften. Acrylkleber Der mitgelieferte Akrylkleber wird zum Verkleben der Verkleidungselemente untereinander, zum Ankleben von Verkleidungselementen an die Aufstellwand und zum Verfugen verwendet. Versichern Sie sich, dass die Klebeflächen und die Oberfläche staubfrei sind. Verwenden Sie nach der Montage der Kaminanlage den Acrylkleber zum Auffüllen der Fugen bzw. zum Verfugen. Das Auffüllen der Fugen bzw. das Verfugen ist ein wichtiger Bestandteil der Montage und trägt wesentlich zur Standsicherheit der Kaminanlage bei. Haarrisse An den Verbindungsstellen zwischen den Bauteilen der Kaminverkleidung und an der Verbindung zwischen Hauswand und Kaminverkleidung können kleine Risse entstehen. Das ist völlig normal und kein Grund zur Besorgnis. Kleine Risse können durch Neuverfugen mit Acrylfugenmasse beseitigt Aufbauanleitung VISIO 2 Elements

17.08.2017

3


werden. Die Fuge mittels Fugenschaber auskratzen und mit einem Staubsauger aussaugen. Spritzen Sie Acrylfugenmasse ein und verteilen Sie diese mit einer eingeseiften Fingerspitze. Nach 24 Stunden kann die Fuge überstrichen werden. Kleinere Beschädigungen Diese können mit dem mitgelieferten Acrylleim ausgebessert werden. Bei grösseren Beschädigungen empfehlen wir diese in zwei Durchgängen zu verspachteln, um neue Senkungsrisse zu vermeiden. Kleine Haarrisse und andere Unebenheiten verspachteln Sie mit einer Kelle oder einem Pinsel. Nachfolgend glätten Sie die Oberfläche mit einem feuchten Schwamm oder Sandpapier. Grössere Beschädigungen Bei Transportschäden ist es erforderlich den Schaden unmittelbar dem Transportunternehmen zu melden. Ersatz kann bei der attika feuer ag angefordert werden. Bei grösseren Schäden, die nicht mit dem Pulverleim korrigiert werden können, kann Ersatz im Rahmen der Gewährleistung bei der attika feuer ag angefordert werden. Ersatzteilanforderung: Für die Anforderung von Ersatzteilen ist das beschädigte Teil auf dem beiliegenden Packzettel zu markieren und ein Foto des Schadens anzufertigen. Foto und Packzettel schicken Sie dann an die attika feuer ag. Das Ersatzteil wird dann schnellstmöglich verschickt. Anstrich 24 Stunden nach der Montage und nach dem Verfugen können Sie die Kaminanlage mit einem Anstrich versehen. Verspachtelte Flächen werden zuvor mit einem geeigneten Schleifmittel verschliffen. Verwenden Sie für den Anstrich eine mineralische Farbe. Hierzu berät Sie der Farbenfachhandel oder der Malermeister vor Ort. Die Attika Feuer AG übernimmt keine Garantie auf die Optik von ungestrichenen Bauteilen. Gesimsplatten / Fassaden / Bänke aus Granit und Marmor Reinigen Sie diese Bauteile mit mildem Seifenwasser und entfernen Sie umgehend überschüssige Kleberreste, falls diese bei der Montage entstanden sind. Verwenden Sie niemals säurehaltige, aggressive Mittel,

Beachten Sie die separate Montageanleitung für den Kamineinsatz.

Aufbauanleitung VISIO 2 Elements

17.08.2017

4


Aufstell- und Bedienungsanleitung für den Kamineinsatz VISIO 2 geprüft nach DIN EN 13240 Aufstellhinweise VISIO 2 ist anschlussfertig montiert und muss mit einem Verbindungsstück an den bestehenden Hausschornstein angeschlossen werden. Das Verbindungsstück soll möglichst kurz, geradlinig, waagerecht oder leicht steigend angeordnet sein. Verbindungen sind abzudichten. Nationale und Europäische Normen, örtliche und baurechtliche Vorschriften sowie feuerpolizeiliche Bestimmungen sind einzuhalten. Informieren Sie daher vorher Ihren Bezirks-Schornsteinfegermeister. Es ist sicherzustellen, dass die für die Verbrennung benötigte Luftmenge ausreichend ist. Hierauf ist besonders bei dichtschließenden Fenstern und Türen (Dichtlippe) zu achten. Die Schornsteinberechnung erfolgt nach DIN EN 13384-1 bzw. DIN EN 13384-2 mit dem dieser Anleitung beigefügten Wertetripel. Prüfen Sie vor dem Aufstellen, ob die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion dem Gewicht Ihres Raumheizers standhält. Bei unzureichender Tragfähigkeit müssen geeignete Maßnahmen (z. B. Platte zur Lastverteilung) getroffen werden, um diese zu erreichen. Allgemeine Sicherheitshinweise Durch den Abbrand von Brennmaterial wird Wärmeenergie frei, die zu einer starken Erhitzung der Oberflächen, der Feuerraumtüren, der Tür- und Bediengriffe, der Sichtfensterscheibe, der Rauchrohe und ggf. der Frontwand des Ofens führt. Die Berührung dieser Teile ohne entsprechende Schutzbekleidung oder Hilfsmittel (hitzebeständige Handschuhe oder anderer Betätigungsmittel) ist zu unterlassen. Machen Sie Kinder auf diese Gefahren aufmerksam und halten Sie sie während des Heizbetriebes von der Feuerstätte fern. Zulässige Brennstoffe Zulässiger Brennstoff ist Scheitholz mit einer Länge bis zu 33 cm und einem Durchmesser bis zu 10 cm. Es darf nur lufttrockenes Scheitholz verwendet werden. Die Verfeuerung von Abfällen und insbesondere Kunststoff ist laut Bundesimmissionsschutzgesetz verboten. Darüber hinaus schadet dies der Feuerstätte und dem Schornstein und kann zu Gesundheitsschäden und aufgrund der Geruchsbelästigung zu Nachbarschaftsbeschwerden führen. Lufttrockenes Scheitholz mit maximal 20 % Wasser wird durch eine mindestens einjährige (Weichholz) bzw. zweijährige Trockenzeit (Hartholz) erreicht. Holz ist kein Dauerbrand-Brennstoff, so dass ein Durchheizen der Feuerstätte mit Holz über Nacht nicht möglich ist. Anheizen Es ist unvermeidlich, dass beim ersten Anheizen durch Austrocknen von Schutzfarbe eine Geruchsbelästigung entsteht, die nach kurzer Betriebsdauer beendet ist. Während des Anheizens sollte der Aufstellraum gut belüftet werden. Ein schnelles Durchlaufen der Anheizphase ist wichtig, da bei Bedienungsfehlern höhere Emissionswerte auftreten können. Sobald das Anzündmaterial gut angebrannt ist, wird weiterer Brennstoff aufgelegt. Verwenden Sie zum Anzünden nie Spiritus, Benzin oder andere brennbare Flüssigkeiten. Das Anfeuern sollte immer genügend Kleinholz und geeigneter Anzündhilfe erfolgen. In der Anheizphase führen Sie dem Ofen sowohl Primär- als auch Sekundärluft zu. Anschließend wird die Primärluft geschlossen und der Abbrand über die Sekundärluft gesteuert. Lassen Sie den Raumheizer während dieser Anbrennphase nicht unbeaufsichtigt. Betrieb mehrerer Feuerstätten Beim Betrieb mehrerer Feuerstätten in einem Aufstellraum oder in einem Luftverbund ist für ausreichend Verbrennungsluftzufuhr zu sorgen. Heizen in der Übergangszeit In der Übergangszeit, d. h. bei höheren Außentemperaturen, kann es bei plötzlichem

Aufbauanleitung VISIO 2 Elements

17.08.2017

5


Temperaturanstieg zu Störungen des Schornsteinzuges kommen, so dass die Heizgase nicht vollständig abgezogen werden. Die Feuerstätte ist dann mit geringeren Brennstoffmengen zu befüllen und bei größerer Stellung des Primärluftschiebers/-reglers so zu betreiben, dass der vorhandene Brennstoff schneller (mit Flammenentwicklung) abbrennt und dadurch der Schornsteinzug stabilisiert wird. Zur Vermeidung von Widerständen im Glutbett sollte die Asche öfter vorsichtig abgeschürt werden.

Reinigung und Überprüfung Der Raumheizer, die Rauchgaswege und Rauchrohre sollten jährlich – evtl. auch öfter, z. B. nach der Reinigung des Schornsteines – nach Ablagerungen untersucht und ggf. gereinigt werden. Der Schornstein muss ebenfalls regelmäßig durch den Schornsteinfeger gereinigt werden. Über die notwendigen Intervalle gibt Ihr zuständiger Schornsteinfegermeister Auskunft. Der Raumheizer sollte jährlich durch einen Fachmann überprüft werden. Bauarten Bei Raumheizer mit selbstschließenden Feuerraumtüren ist ein Anschluss an einen bereits mit anderen Öfen und Herden belegten Schornstein möglich, sofern die Schornsteinbemessung gem. EN 12831 dem nicht widerspricht. Raumheizer mit selbstschließenden Feuerraumtüren müssen – außer beim Anzünden, beim Nachfüllen von Brennstoff und der Entaschung – unbedingt mit geschlossenem Feuerraum betrieben werden, da es sonst zur Gefährdung anderer, ebenfalls an den Schornstein angeschlossener Feuerstätten und zu einem Austritt von Heizgasen kommen kann. Raumheizer ohne selbstschließende Sichtfenstertüren müssen an einen eigenen Schornstein angeschlossen werden. Der Betrieb mit offenem Feuerraum ist nur unter Aufsicht statthaft. Verbrennungsluft Da Raumheizer raumluftabhängige Feuerstätten sind, die ihre Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum entnehmen, muss der Betreiber für ausreichende Verbrennungsluft sorgen. Bei abgedichteten Fenstern und Türen (z. B. in Verbindung mit Energiesparmaßnahmen) kann es sein, dass die Frischluftzufuhr nicht mehr gewährleistet ist, wodurch das Zugverhalten des Raumheizers beeinträchtigt werden kann. Dies kann Ihr Wohlbefinden und unter Umständen Ihre Sicherheit beeinträchtigen. Ggf. muss für eine zusätzliche Frischluftzufuhr, z.B. durch den Einbau einer Luftklappe in der Nähe des Raumheizers oder Verlegung einer Verbrennungsluftleitung nach außen oder in einen gut belüfteten Raum (ausgenommen Heizungskeller) gesorgt werden. Insbesondere muss sichergestellt bleiben, dass notwendige Verbrennungsluftleitungen während des Betriebes der Feuerstätte offen sind. Dunstabzugshauben, die zusammen mit Feuerstätten im selben Raum oder Raumluftverbund installiert sind, können die Funktion des Ofens negativ beeinträchtigen (bis hin zum Rauchaustritt in den Wohnraum, trotz geschlossener Feuerraumtür) und dürfen somit keinesfalls gleichzeitig mit dem Raumheizer betrieben werden. Brandschutz Bitte beachten Sie die Leistungserklärung. Fußböden Vor den Feuerungsöffnungen von Feuerstätten für feste Brennstoffe sind Fußböden aus brennbaren Baustoffen durch einen Belag aus nichtbrennbaren Baustoffen zu schützen. Der Belag muss sich nach vorn auf mindestens 500 mm und seitlich auf mindestens 300 mm über die Feuerungsöffnung hinaus erstrecken. Ersatzteile Aufbauanleitung VISIO 2 Elements

17.08.2017

6


Es dürfen nur Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller ausdrücklich zugelassen bzw. angeboten werden. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Fachhändler. Die Feuerstätte darf nicht verändert werden! Hinweis bei Schornsteinbrand Wird falscher oder zu feuchter Brennstoff verwendet, kann es aufgrund von Ablagerungen im Schornstein zu einem Schornsteinbrand kommen. Verschließen Sie sofort alle Luftöffnungen am Ofen und informieren Sie die Feuerwehr. Nach dem Ausbrennen des Schornsteines diesen vom Fachmann auf Risse bzw. Undichtigkeiten überprüfen lassen. Nennwärmeleistung, Verbrennungslufteinstellungen und Abbrandzeiten Die Nennwärmeleistung des Raumheizers beträgt 7kW. Sie wird bei einem Mindestförderdruck von 14 Pa erreicht. Dazu sollen nicht mehr als 2 bis 3 Holzscheite auf einmal aufgegeben werden. Schornstein aus Stahlelementen Kann an einen Schornstein aus Stahlelementen angeschlossen werden.

Sicherheitsabstand zu brennbarem Material Vergewissern Sie sich, dass alle Sicherheitsabstände eingehalten werden. Stellen Sie die Kaminverkleidung lose auf, um Position und Höhe des Rauchrohranschlusses anzuzeichnen. Markieren Sie auch gleich ein Loch im Boden, falls Sie ein Zuluftkit (als Zubehör) anschließen möchten. Durch- und Ausbrüche Durchbrüche für den Rauchrohranschluss, Luftgitter oder für andere Bauteile in der Kaminverkleidung müssen vor Ort hergestellt werden. Diese sind unter äusserster Vorsicht anzufertigen um ein Brechen der Bauteile zu verhindern. Beschädigungen, die durch unsachgemässes Arbeiten verursacht werden, sind nicht von der Gewährleistung abgedeckt. Erstellen der Durchbrüche mit dem Bohrer: Zeichnen Sie sich die benötigten Ausbrüche auf den Bauteilen an. Perforieren Sie die Kontur mit einem Bohrer. Brechen Sie die Stege zwischen den einzelnen Bohrlöchern mit dem Hammer und schlagen Sie dann den Ausbruch von aussen her vorsichtig ein. Verputzen Vor dem Verputzen der Kaminverkleidung sollte diese einmal aufgeheizt worden sein. Dadurch kann sich die Kaminverkleidung ausdehnen und die grössten Spannungen abbauen. Dies verhindert bzw. reduziert spätere Risse in der Oberfläche des verputzten Kamins. Die Oberfläche der Kaminverkleidung mit einem feuchten Tuch abwischen. Ein Vornässen des Untergrundes ist nicht erforderlich. Verarbeitungstemperaturen > 5°C einhalten. Um Spannungsrisse möglichst zu vermeiden wird ein Glasfasergitter mit Haftputz auf die Kaminverkleidung aufgebracht. Über diese Schicht wird dann mit Haftputz die eigentliche Verputzschicht gezogen. Achtung: Beachten Sie die dem Haftputz beiliegenden Verarbeitungshinweise.

Aufbauanleitung VISIO 2 Elements

17.08.2017

7


Auszug aus den Verarbeitungshinweisen: Trockenmasse vor der Entnahme von Verarbeitungsmengen in einem sauberen Behältnis durchmischen. Kleinmengen in der Maurerpfanne mittels Spachtel oder Kelle mit sauberem Leitungswasser in anwendungsspezifischer Konsistenz einstellen und zügig verarbeiten, bei grossflächigem Auftrag Masse niedertourig mit Mörtelrührwerk intensiv verrühren, sumpfen lassen, nochmals durchrühren und anschliessend zügig verarbeiten.

Aufbauanleitung VISIO 2 Elements

17.08.2017

8


4. StĂźckliste

Aufbauanleitung VISIO 2 Elements

17.08.2017

9


Aufbauanleitung VISIO 2 Elements

17.08.2017

10


5. Aufbau 1 Grundplatte CO-VIS02-010 am Aufstellort auf dem Boden platzieren (Siehe Bild 1)

Bild 1 2. VISIO 2 so auf der Grundplatte platzieren, dass der Abstand (Vorne & Seitenglas Seite) von der Grundplatte zur Aussenkante des Tragrahmens einen Abstand von 38mm aufweist (Siehe Bild 2). Der Abstand zwischen Boden und der Unterkante des Tragrahmens des Kamineinsatzes muss mindestens 544mm betrage (Siehe Bild 3). Die Höhe des Kamineinsatzes kann an den Stellfüssen verstellt werden. Hinweise wenn der Kaminbausatz direkt an einer Wand platziert wird: - Die Transportsicherung am Kamineinsatz muss vor dem platzieren entfernt werden. Hinweise zum Entfernen der Transportsicherung finden Sie in der Montageanleitung vom Kamineinsatz. - Wenn der Kaminbausatz an eine brennbare Wand platziert wird müssen zusätzlich die Abstandhalter CO-VIS03-100 (2 Stück), CO-VIS03-110 (8 Stück) und CO-VIS03-120 (2 Stück) mithilfe des Acryl-Klebers am Kaminbausatz angeklebt werden.

Aufbauanleitung VISIO 2 Elements

17.08.2017

11


Bild 2

Bild 3

3. Bei den Elementen CO-VIS02-020 und CO-VIS02-03A die RĂźckwand abtrennen(z.B. mit einem Winkelschneider). Der Schnitte mĂźssen in den Kerben gemacht werden. (Siehe Bild 4 & 5)

Bild 4

Aufbauanleitung VISIO 2 Elements

17.08.2017

12


Bild 5

4. Das Element CO-VIS02-03A auf das Element CO-VIS02-020 setzen und mit den mitgelieferten Holzrollen unter den Kamineinsatz fahren (Siehe Bilder 6 und 7).

Bild 6

Aufbauanleitung VISIO 2 Elements

17.08.2017

13


Bild 7

5. Transportsicherung vom Kamineinsatz entfernen (Siehe Bilder 8 und 9). Hinweise zum Entfernen der Transportsicherung finden Sie in der Montageanleitung vom Kamineinsatz.

Bild 8

Aufbauanleitung VISIO 2 Elements

17.08.2017

14


Bild 9

6. Die RĂźckwandplatte CO-VIS02-03B einsetzen und mit dem Acryl-Kleber befestigen Der Kleber wird fest innerhalb von 10 Minuten (Siehe Bild 10).

Bild 10

Aufbauanleitung VISIO 2 Elements

17.08.2017

15


7. Das Element CO-VIS02-04A platzieren (Siehe Bild 11).

Bild 11

8. Das Element CO-VIS02-04B platzieren (Siehe Bild 12)

Bild 12

Aufbauanleitung VISIO 2 Elements

17.08.2017

16


9. Beim Ringelement CO-VIS02-050 die mitgelieferten Dichtungen vorne zwischen dem Ringelement und dem Tragrahmen vom Kamineinsatz ankleben. Je eine links und rechts unterhalb vom Ringelement (Siehe Bild 13). Danach das Ringelement CO-VIS02-050 Ăźber den Kamineinsatz heben und platzieren (Siehe Bild 14).

Bild 13

Bild 14

Aufbauanleitung VISIO 2 Elements

17.08.2017

17


10. Falls das VISIO 2 Element mit Rauchabgang hinten installiert wird, müssen an den Elementen CO-VIS02-60 und CO-VIS02-70 die Ausbrüche für den Rauchrohranschluss gemacht werden. Hinweise für die Ausführung finden Sie auf der Seite 7 von dieser Anleitung. VISIO 2 Element Ecke rechts = roter Kreis ausbrechen (Siehe Bild 15) VISIO 2 Element Ecke links = blauer Kreis ausbrechen

Bild 15

Ringelement CO-VIS02-060 über den Kamineinsatz heben und platzieren (Siehe Bild 16).

Bild 16 Aufbauanleitung VISIO 2 Elements

17.08.2017

18


11. Ringelement CO-VIS02-070 Ăźber den Kamineinsatz heben und platzieren (Siehe Bild 17).

Bild 17

12. Deckelplatten CO-VIS02-08A und CO-VIS02-08B auf dem Ringelement CO-VIS02-070 platzieren. (Siehe Bild 18)

Bild 18

Aufbauanleitung VISIO 2 Elements

17.08.2017

19


FERTIG

Aufbauanleitung VISIO 2 Elements

17.08.2017

20


6. Technische Zeichnung

Aufbauanleitung VISIO 2 Elements

17.08.2017

21


Assembly instructions Visio 2 components


1. Contents 1. Contents......................................................................................................................... 2. Principle ....................................................................................................................... 2 3. General information ................................................................................................. 3-7 4. Parts list ....................................................................................................................... 8 5. Assembly ................................................................................................................ 9-17 6. Technical drawing ..................................................................................................... 18

2. Principle All instructions provided with products must be followed. Damage occurring as a result of failure to follow these instructions is not covered by the guarantee, and no replacement parts can be claimed for such damage. Improperly performed work can lead to personal injury and material damage. Room size and design must be suitable for the installation and proper use of our products. When a fire is built-in, the manufacturer’s specified dimensions and minimum requirements for openings and cladding must be observed. When installing the product, all local rules and regulations (including those that refer to national and European standards) must be observed. Current building regulations and rules in legislation must be observed. The rules of the local authority on use of wood-burning stoves must be observed. We guarantee a safe, energy-saving and environmentally friendly stove if these instructions are followed and the work performed correctly. The illustrations shown are indicative only. Subject to technical changes, and changes in the range. Transport damage must be reported immediately to the supplier. Save instructions for future use.

Assembly guide for VISIO 2

components 17.08.2017

2


3. General information All of our fireplace inserts and stoves are tested and comply with the latest European norms and safety regulations. Because safety regulations for installation and operation of fireplaces vary from one country to another, the owner/operator of this product is responsible for compliance with the standards in your region and correct installation. The installation and operating instructions must be adhered to. RAIS/Attika cannot be held liable for incorrect installation or irresponsible operation. Please observe all regional and local regulations regarding e.g.: • Fire protection • Safety distances • Insulating materials • Construction law • Size of spark protection plates / floor plates • Flue-pipe and chimney connections • etc. If you have any questions please contact your chimney sweep or the relevant government authorities. Connection to the chimney We recommend loose fitting of the elements without use of adhesive, so that you can adjust the height of the product before connection to the chimney. Use a spirit level to ensure that the elements are mounted horizontally. The insert will expand when heated. Do not allow the elements to rest on the insert. Always allow a space of at least 5 mm above the fireplace insert installation frame. No space is required on the side, but the distance between the bottom edge of the frame and the element must be minimum 2 mm. Floor plates / front plates A fireproof floor plate must be laid in front of and to the side of VISIO 2 Elements if the floor consists of combustible material. Please adhere to national, regional and local regulations. Acrylic adhesive The acrylic adhesive supplied is used to glue the elements together, and for gluing the elements to the wall and grouting. Make sure the adhesive surfaces and the surface are free of dust. After assembling the elements, use the rest of the acrylic adhesive to fill the joints, or for grouting. Filling of the joints or grouting is an important part of the installation, and significantly contributes to the stability of the stove system. Hairline cracks Small cracks can appear between the elements and the point where the house wall meets the insert. This is perfectly normal and does not give cause for concern. Small cracks can be removed by grouting with acrylic adhesive. Scrape out grouting with a grouting scraper and use a vacuum cleaner to remove debris. Inject acrylic adhesive and spread using a soapy fingertip. The grout can be painted over after 24 hours. Minor damage Can be repaired with the acrylic adhesive supplied. In the event of more extensive damage, we recommend filling twice to avoid large settling cracks. Small, fine cracks and other unevenness should be filled using a small trowel or paint brush. Smooth the surface with a damp sponge or sandpaper. Assembly guide for VISIO 2

components 17.08.2017

3


Major damage Any shipping damage must be reported directly to the carrier. Replacement parts can be claimed from RAIS A/S/Attika Feuer AG. In the event of major damage that cannot be corrected using the powder adhesive, replacement can be requested as part of Attika Feuer AG’s warranty provision. Ordering spare parts: When requesting spare parts, mark the damaged area on the packing label enclosed and take a photo of the damage. Send the photo and packing label RAIS A/S/Attika Feuer AG. Spare parts will be shipped as soon as possible. Painting You can paint the fireplace insert 24 hours after installation and grouting. Smooth down filled surfaces with a suitable abrasive. Use a mineral-based paint. Consult your local paint dealer or decorator. RAIS A/S/Attika Feuer AG do not offer any guarantee for the final appearance of any unpainted building elements. Granite or marble cornice boards/facades/benches Clean with mild soapy water and remove excess glue immediately if there is residue left after installation. Never use acidic, aggressive products, as they can attack the surface and polish. Always use cleaning and sealing products permitted for cleaning and sealing marble and/or granite. Specialist stores can advise on various products for surface treatment and cleaning of natural stone. National and European standards, local building regulations and fire prevention provisions must be observed. Inform your chimney sweep before installation and first-time use. Please comply with the setup and installation instructions for your own safety. All safety distances are minimum distances. When installing a fireplace, always comply with national, regional and local regulations. RAIS/Attika cannot assume any responsibility, liability and/or guarantee for incorrect or modified fireplace installations. RAIS/Attika assume no liability for errors, misprints and changes.

Observe the separate installation instructions for the stove insert. Installation and operating instructions for the VISIO 2 stove insert tested in accordance with DIN EN 13240 Installation instructions VISIO 2 is ready to connect, and must be connected to the existing building chimney with a connector. The connector should be as short and straight as possible, and should be installed horizontally or gently ascending. Connections must be sealed. National and European standards, local regulations, construction regulations and fire-authority provisions must be adhered to, so inform your district chimney sweep beforehand. Ensure that the requisite amount of air for combustion is available, especially in the event of tight-sealing windows and doors (sealing lip). The chimney calculation is to be in accordance with DIN EN 13384-1 or DIN EN 13384-2, applying the three exhaust specifications attached to these instructions. Before installing, check whether the load-bearing capacity of the substructure is sufficient for the weight of your room heater. In the event of an insufficient load-bearing capacity, appropriate measures (e.g. plate for load distribution) must be taken in order to attain it. Assembly guide for VISIO 2

components 17.08.2017

4


General safety instructions Heat energy is released by the burning of fuel, leading to intense heating of the surfaces, the fire-chamber doors, the door and operating handles, the viewing window, the flue pipe and, where applicable, the front wall of the stove. Do not touch these parts without the relevant protective clothing or aids (heat-resistant gloves or other means of actuation). Make children aware of these dangers and keep them away from the stove while it is in use/hot. Permissible fuels The permissible fuel is firewood up to 33 cm long and up to 10 cm in diameter. Use only dry wood. Burning rubbish, particularly plastic, is prohibited. Doing so will also damage the fireplace and chimney, and can lead to damage to health and complaints by neighbours on account of odour nuisance. Air-dried firewood with a maximum water content of 20% requires the wood to be dried for a minimum of one year (softwood) or two years (hardwood). Wood is not a continuously burning fuel, thus it is not possible to heat the heat-producing appliance with wood overnight. Lighting for the first time The stove may give off an odour and smoke the first time you light it. This is because the paintwork and material need to harden, but the smell will quickly disappear. Keep children and

pets away from the stove while this is in progress. Lighting Start by placing approx 1 kg of wood (e.g. two split logs) on the bottom of the combustion chamber. Lay approximately 1.2 kg dry split wood on top for kindling, along with 2 or 3 firelighters or similar. Never use alcohol, gasoline or other flammable liquids to light up. During the kindling phase, allow primary and secondary air into the stove. Shut off primary air once the fire is well alight. Control combustion using secondary air. Do not leave the stove unattended during this phase. Operation of several heat-producing appliances When operating several heat-producing appliances installed in a single room or in connected rooms, sufficient combustion ventilation is to be ensured. Heating during the transitional period During the transitional period, i.e. at higher outdoor temperatures, a sudden increase in temperature can lead to disturbances in the chimney draught, resulting in incomplete removal of the heating gases. The heat-production appliance must then be filled with small amounts of fuel and operated at a higher setting of the primary air slide/controller, so the existing fuel burns off faster (with flame development), thereby stabilising the chimney draught. To avoid resistance in the embers, the ash should frequently be carefully raked away. Cleaning and inspection Inspect the stove, flue gas tract and pipes each year, including after the chimney has been cleaned. Ensure that all built-up deposits are removed. The chimney must also be cleaned regularly by a chimney sweep. Your local chimney sweep will inform you of the required intervals. Have the stove inspected every year by an authorised expert.

Assembly guide for VISIO 2

components 17.08.2017

5


Types Stoves self-closing combustion chamber doors can be connected to a chimney already used for other stoves and cookers, unless the flue pipe dimension according to EN 12831 dictates otherwise. Stoves with self-closing doors must always be operated with the combustion chamber closed – except when lighting, putting fuel in and ash removal – to avoid the risk of damage to other fireplaces connected to the chimney, and to prevent leakage of combustion gases. Stoves without self-closing combustion chamber doors must be connected to their own chimney. Never operate with open combustion chamber without supervision. Refer to DIN EN 13384-1 or DIN EN 13384-2 for chimney dimensioning. Combustion air Since room heaters are room-air-dependent fire-producing appliances that take their combustion air from the installation room, the operator must ensure sufficient combustion air. With sealed windows and doors (e.g. in conjunction with energy-saving measures) a supply of fresh air may no longer be ensured, and this may impair the room heater’s draught behaviour. This may affect your wellbeing and possibly your safety. If necessary an additional fresh-air supply must be provided, e.g. by installing an air valve near the room heater or by laying a combustion-air duct that takes the air out of the building or into a wellventilated room (except for heating cellars). It must in particular be ensured that the requisite combustion-air ducts are open during operation of the fire-producing appliance. Extractor hoods that have been installed together with fire-producing appliances in the same room or connected rooms may adversely affect the function of the stove (possibly involving emission of smoke into the living room, despite a closed fire-chamber door), and must thus on no account be operated at the same time as the room heater. Fire protection Please note the declaration of performance. Floors Floors made of combustible materials in front of stove openings must be protected by nonflammable building materials. Such protection must comply with national building regulations. Spare parts Only use spare parts which have been expressly approved or supplied by the manufacturer. Please contact your dealer. Do not attempt to modify the fireplace! Note regarding chimney fires Use of incorrect fuel or fuel that is too damp may cause a chimney fire as a result of deposits in the chimney. Immediately close all air openings on the stove and notify the fire brigade. After the chimney has burnt out, have it checked by an expert for cracks or leaks. Rated heat output, combustion-air settings and burn-up times The room heater’s rated heat output is 7 kW. It is achieved with a minimum feed pressure of 14 Pa. No more than 2 to 3 logs are to be added at once. Chimney made of steel components Can be connected to a chimney made of steel components. Safety distance from combustible material Ensure that all safety distances are adhered to. Loosely set the stove cladding in order to mark the position and height of the flue-pipe connection. Also immediately mark a hole in the floor in case you would like to connect an air-intake kit (as an accessory).

Assembly guide for VISIO 2

components 17.08.2017

6


Breakthroughs and outbreaks Breakthroughs for the flue-pipe connection, air grids or other components in the chimney cladding must be created on site. They must be created applying extreme caution, to prevent breakage of the components. Damage caused by improper work practices is not covered by the warranty. Creating the breakthroughs with a drill: Mark the requisite outbreaks on the parts. Perforate the contour with a drill. Break the sections between the individual drill holes with a hammer and then carefully knock the breakout in from the outside. Plastering Before plastering of the chimney cladding it should be heated once. The chimney cladding can thereby expand and dissipate the biggest tensions. This prevents and/or reduces later cracks in the surface of the plastered chimney. Wipe the surface of the chimney cladding with a damp cloth. Prewetting of the substrate is not necessary. Keep processing temperatures >5°C. In order to as far as possible avoid stress cracks, a fibreglass grid is applied to the chimney cladding using adhesive plaster. The actual layer of plaster is then applied over this layer using adhesive plaster. NB: Observe the processing instructions accompanying the adhesive plaster. Extract from the processing instructions: Thoroughly mix the dry matter in a clean container before removing quantities for processing. Using a spatula or trowel, blend small quantities in the masonry pan with clean tap water to an application-specific consistency, and process it quickly. When mixing for large areas, stir intensively with a mortar agitator at low revs, allow it to settle, stir again and then quickly process it.

Assembly guide for VISIO 2

components 17.08.2017

7


4. Parts list

Assembly guide for VISIO 2

components 17.08.2017

8


5. Assembly 1 Place the CO-VIS02-010 base plate on the floor at the installation site (see Fig. 1)

Fig. 1 2. Place VISIO 2 on the base plate in such a way that the distance (front & glass side panel side) from the base plate to the outer edge of the supporting frame is 38 mm (see Fig. 2). The distance between the floor and the lower edge of the supporting frame of the chimney insert must be at least 544 mm. (See Fig. 3). The height of the chimney insert can be adjusted via the adjustable feet. Notes if the chimney kit is positioned flush with a wall: – The transportation protection for the stove insert must be removed before positioning. Notes on removing the transportation protection are to be found in the stove insert’s installation instructions. – If the chimney kit is positioned against a combustible wall, then in addition two CO-VIS03-100 spacers, eight CO-VIS03-110 spacers and two CO-VIS03-120 spacers must be adhered to the chimney kit using the acrylic adhesive.

Assembly guide for VISIO 2

components 17.08.2017

9


Fig. 2

Fig. 3

3. For the components CO-VIS02-020 and CO-VIS02-03A separate off the rear wall (e.g. using an angle cutter). The cuts must be made in the notches. (See Figs. 4 & 5).

Fig. 4

Assembly guide for VISIO 2

components 17.08.2017

10


Fig. 5

4. Place the CO-VIS02-03A component on the CO-VIS02-020 component and push it under the stove insert using the wooden rollers supplied (see Figs. 6 & 7).

Fig. 6

Assembly guide for VISIO 2

components 17.08.2017

11


Fig. 7

5. Remove the transportation protection from the chimney insert (see Figs. 8 & 9). Notes on removing the transportation protection are to be found in the stove insert’s installation instructions.

Fig. 8

Assembly guide for VISIO 2

components 17.08.2017

12


Fig. 9

6. Insert the CO-VIS02-03B rear-wall plate and attach it using the acrylic adhesive. The adhesive will set within 10 minutes (see Fig. 10).

Fig. 10

Assembly guide for VISIO 2

components 17.08.2017

13


7. Position the CO-VIS02-04A component (see Fig. 11).

Fig. 11

8. Position the CO-VIS02-04B component (see Fig. 12).

Fig. 12

Assembly guide for VISIO 2

components 17.08.2017

14


9. For the CO-VIS02-050 ring component, adhere the accompanying seals at the front between the ring component and the chimney insert’s supporting frame. One to the left and one to the right below the ring component (see Fig. 13). Then lift and position the CO-VIS02-050 ring component over the stove insert (see Fig. 14).

Fig. 13

Fig. 14

Assembly guide for VISIO 2

components 17.08.2017

15


10. If the VISIO 2 component is installed with exhaust flue at the rear, the outbreaks for the flue-pipe connection must be created on the components CO-VIS02-60 and COVIS02-70 . Notes on implementation are to be found on p. 7 of these instructions. VISIO 2 component corner right = break out red circle (see Fig. 15) VISION 2 component corner left = break out blue circle

Fig. 15

Lift and position the CO-VIS02-060 ring component over the stove insert (see Fig. 16).

Fig. 16 Assembly guide for VISIO 2

components 17.08.2017

16


11. Lift and position the CO-VIS02-070 ring component over the stove insert (see Fig. 17).

Fig. 17

12. Position cover plates CO-VIS02-08A and CO-VIS02-08B on the CO-VIS02-070 ring component. (See Fig. 18).

Fig. 18

FINISHED Assembly guide for VISIO 2

components 17.08.2017

17


6. Technical drawing

Assembly guide for VISIO 2

components 17.08.2017

18


Notice de montage VISIO 2 Elements


1. Table des matières 1. Table des matières ...................................................................................................................... 2. Principes de base...................................................................................................................... 2. 3. Informations générales ..........................................................................................................3-7 4. Liste des pièces détachées......................................................................................................... 8 5. Montage ............................................................................................................................... 9-17 6. Dessin technique ..................................................................................................................... 18

2. Principes de base Toutes les instructions fournies avec les produits doivent être respectées. Tous les droits à la garantie et au recours en responsabilité en matière de garantie cessent en cas de dommage résultant du nonrespect de ces instructions. Des travaux non conformes peuvent entraîner des blessures et des dommages matériels. Les dimensions de la surface de montage doivent garantir une utilisation conforme du foyer. Lors de l'installation du foyer, les dimensions spécifiées par le fabricant et les ouvertures minimales dans l’habillage doivent être respectées. Les normes nationales et européennes et les réglementations locales nécessaires pour l'installation du foyer doivent être respectées. Les normes de construction nationales et les dispositions légales doivent être respectées. Le règlement national concernant les foyers doit être respecté. Le respect de ces instructions et la réalisation des travaux dans les règles de l’art sont indispensables pour garantir un fonctionnement du poêle en toute sécurité, économique et écologique. Les illustrations présentées ne prétendent pas être exhaustives. Sous réserve de modifications techniques et d'assortiment. Les dommages de transport doivent être notifiés immédiatement au transporteur. Ces instructions sont à conserver.

Notice de montage VISIO 2 Elements

17.08.2017

2


3. Informations générales Tous nos inserts, cheminées et poêles sont testés conformes aux dernières normes européennes et règles de sécurité. Les règles de sécurité pour l'installation et le fonctionnement des poêles variant d’un pays à l’autre, en tant qu’utilisateur de la cheminée, de l'insert ou du poêle, il vous incombe de vous conformer à ces normes dans votre région et de veiller vous-même à l’installation correcte du foyer. Les instructions de montage et d'utilisation doivent être respectées. Attika décline toute responsabilité en cas d’installation non conforme ou d'utilisation incorrecte. Veuillez vous conformer aux réglementations nationales, régionales et locales, concernant par exemple : • Protection contre l'incendie • Distances de sécurité • Matériaux isolants • Droit de la construction • Dimensions des plaques de protection contre les étincelles/plaques de sol • Raccords de conduits de fumée et de cheminée • etc. Pour toute question à ce sujet, veuillez vous adresser à votre ramoneur ou aux autorités publiques compétentes. Raccordement à la cheminée Nous recommandons un assemblage lâche de l’habillage du poêle sans colle pour permettre le réglage en hauteur du poêle avant son raccordement à la cheminée. Utilisez un niveau à bulle pour vérifier que l’habillage du poêle est parfaitement horizontal. Le poêle se dilatant sous l’effet de la chaleur, l’habillage ne doit pas reposer dessus. Au-dessus du poêle, un espace d'environ 5 mm est indispensable. Sur le côté, aucun espace n’est à prévoir, mais entre le bord inférieur du poêle et l’habillage, une distance d’au moins 2 mm est indispensable. Plaques de sol / plaques de protection avant Devant et sur le côté de VISIO 2 Elements, une plaque de sol ignifuge doit être posée si le plancher est en matériau combustible. Veuillez vous conformer aux réglementations nationales, régionales et locales. Colle acrylique La colle acrylique fournie est utilisée pour le collage des éléments de l’habillage les uns aux autres, à la cloison et pour le jointoiement. Vérifiez que les surfaces à coller et la surface sont exemptes de poussière. Après le montage du poêle, utilisez la colle acrylique pour combler les joints, autrement dit pour le jointoiement. Le comblement des joints ou jointoiement est une partie importante du montage et contribue de manière significative à la stabilité de l’installation. Fissures De petites fissures peuvent apparaître aux points de raccordement entre les éléments de l’habillage et à l’interface entre le mur et l’habillage. Ce phénomène est parfaitement normal et n’a rien d’inquiétant. Il est possible de combler les petites fissures en appliquant un mastic acrylique. Grattez les joints avec un grattoir à joint, puis nettoyez avec un aspirateur. Injectez le mastic acrylique et

Notice de montage VISIO 2 Elements

17.08.2017

3


répartissez-le du bout d’un doigt recouvert de savon. Au bout de 24 heures, le joint peut être recouvert. Dommages mineurs Les dommages mineurs peuvent être réparés avec la colle acrylique fournie. Nous recommandons de traiter les dommages plus importants en deux passages afin d'éviter de nouvelles fissures. Les petites fissures et autres irrégularités peuvent être comblées à l’aide d'une truelle ou d'un pinceau. Lissez ensuite la surface avec une éponge humide ou du papier de verre. Dommages majeurs En cas de dommages de transport, il est nécessaire de signaler directement les dommages à l'entreprise de transport. Le remplacement peut être demandé auprès de attika feuer ag. En cas de dommages majeurs qui ne peuvent pas être corrigés avec la colle à poudre, le remplacement peut être demandé dans le cadre de la garantie à attika feuer ag. Demande de pièces détachées : Pour obtenir le remplacement d’une pièce endommagée, notez-la sur le bordereau de livraison et prenez-en une photo. Veuillez envoyer la photo et le bordereau de livraison à attika feuer ag. La pièce de rechange sera envoyée dans les meilleurs délais. Peinture 24 heures après le montage et le jointoiement, votre poêle peut être mis en peinture. Les surfaces enduites doivent être polies au préalable avec un abrasif approprié. Utilisez une peinture minérale. Le magasin de peinture ou un peintre professionnel peut vous conseiller. La société Attika Feuer AG décline toute responsabilité quant à l’esthétique des parties non mises en peinture. Corniches / façades / bancs en granit et marbre Nettoyez ces éléments avec de l'eau savonneuse douce et enlevez immédiatement les résidus de colle éventuels issus du montage. N’utilisez jamais d'agents acides et agressifs.

Suivez les instructions de montage séparées pour le poêle.

Instructions de montage et d’utilisation pour le poêle VISIO 2 testées selon DIN EN 13240 Remarque concernant le montage VISIO 2 est monté prêt à brancher et doit être relié par un raccord au conduit de cheminée existant. Le montage du raccord doit être autant que possible court, droit, horizontal ou remontant légèrement. Les joints doivent être étanchéifiés. Les normes nationales et européennes, les réglementations locales et de construction ainsi que la réglementation relative à la protection incendie doivent être respectées. Informez au préalable le ramoneur de votre secteur. Vérifiez que l’apport d'air nécessaire à la combustion est suffisant. Effectuez ce contrôle en particulier si l’habitation dispose de fenêtres et portes étanches (lèvre d'étanchéité). Le dimensionnement du conduit de cheminée est réalisé conformément à la norme DIN EN 13384-1 ou DIN EN 13384-2 avec l’abaque figurant dans ces instructions. Avant le montage, vérifiez la capacité de la structure porteuse à résister au poids de l’installation. En cas de capacité portante insuffisante, des mesures appropriées (exemple : plaque de distribution de charge) sont à mettre en œuvre pour garantir la capacité portante requise. Notice de montage VISIO 2 Elements

17.08.2017

4


Consignes générales de sécurité La combustion d’un combustible émet de la chaleur, ce qui entraîne une augmentation importante de la température des surfaces, des portes du foyer, des poignées des portes et de commande, de la vitre du foyer, des conduits de fumée et le cas échéant de la paroi avant du poêle. Le contact avec ces parties sans vêtements de protection ou accessoires appropriés (gants résistants à la chaleur ou autres moyens de commande) doit être évité. Sensibilisez les enfants à ces dangers et éloignez-les du poêle lorsqu’il fonctionne. Combustibles autorisés Les combustibles autorisés sont les bûches de bois d’une longueur de 33 cm max. et d’un diamètre de 10 cm max. Seules des bûches séchées à l’air peuvent être utilisées. La combustion des déchets et en particulier du plastique est interdite conformément à la législation sur la pollution de l'air. En outre, une telle pratique est mauvaise pour le poêle et la cheminée et peut nuire à la santé sans parler des plaintes du voisinage en raison de l'odeur. Pour des bûches avec une humidité maximale de 20 %, il faut prévoir une durée de séchage à l’air d’une (résineux) ou deux années (feuillus) au minimum. Le bois n'étant pas un combustible continu, il n'est pas possible de chauffer avec du bois d’un jour sur l’autre. Chauffage Lors de la première utilisation, le poêle peut dégager des mauvaises odeurs dues au séchage de la couche de peinture de protection. Ce désagrément disparaît après une courte période de fonctionnement. Lorsque le poêle est utilisé, la pièce où il est installé doit être bien aérée. Un allumage rapide est important, car une utilisation incorrecte peut entraîner des valeurs d'émission plus élevées. Dès que le matériau d'allumage est bien entamé, ajoutez du combustible. Pour l’allumage, n'utilisez jamais d'alcool, d'essence ou d'autres liquides combustibles. Pour la prise du feu, prévoyez toujours du petit bois en quantité suffisante et un allume-feu adapté. Pendant la phase d’allumage, un apport d’air tant primaire que secondaire est nécessaire. L'apport d’air primaire est ensuite interrompu et la combustion est contrôlée avec l'air secondaire. Ne laissez pas le poêle sans surveillance pendant la phase d’allumage. Utilisation de plusieurs foyers En cas d’utilisation de plusieurs foyers dans une même pièce ou avec un raccordement d'air commun, une alimentation d'air comburant suffisante doit être prévue. Chauffage dans l'entre-saison Dans l’entre-saison, c’est-à-dire en cas de températures externes élevées, une montée soudaine en température peut perturber le tirage de la cheminée et empêcher une évacuation totale des gaz de chauffage. Réduisez dans ce cas le combustible chargé dans le foyer et ouvrez davantage le clapet/volet d’air primaire pour obtenir une combustion plus rapide du combustible présent dans le foyer (avec développement de flamme) et ainsi une stabilisation du tirage dans la cheminée. Pour éviter les résistances dans le lit de braises, pensez à secouer régulièrement les cendres. Nettoyage et inspection Le poêle, les voies d’évacuation des gaz de combustion et les conduits de fumée doivent être contrôlés une fois par an – voire plus souvent, par exemple après le nettoyage du conduit de cheminée – afin d’évaluer les dépôts et, si nécessaire, les éliminer. Le conduit de cheminée doit également être nettoyé régulièrement par le ramoneur. Votre ramoneur vous fournira toutes les informations relatives à la fréquence nécessaire des interventions. Le poêle doit être contrôlé une fois par an par un professionnel.

Notice de montage VISIO 2 Elements

17.08.2017

5


Types de construction Dans le cas de poêles avec portes à fermeture automatique, le branchement à un conduit de cheminée déjà utilisé pour d'autres poêles et cuisinières est possible, à condition que le dimensionnement du conduit de cheminée conformément à la norme EN 12831 l’autorise. Les poêles avec des portes à fermeture automatique doivent impérativement fonctionner – sauf pendant l’allumage, la charge de bois et le retrait des cendres – avec les portes fermées en raison du risque de libération de gaz chauds, également des autres foyers reliés au même conduit de cheminée. Les poêles avec portes sans fermeture automatique doivent être branchés à un conduit de cheminée qui leur est propre. Le fonctionnement avec foyer ouvert n'est autorisé que sous surveillance. Air comburant Pour fonctionner, les poêles ont besoin comme comburant de l’air ambiant de la pièce où ils sont installés. L’utilisateur du poêle doit veiller à une alimentation suffisante en air comburant. Dans le cas de fenêtres et de portes étanches(exemple : dans le cadre de mesures d'économie d'énergie), il peut arriver que l'alimentation en air frais ne soit plus garantie, ce qui a des conséquences sur le tirage du poêle. Votre bien-être, voire votre sécurité dans certains cas, peuvent en pâtir. Si nécessaire, une alimentation en air frais supplémentaire doit être prévue, par exemple en installant un clapet de circulation d'air à proximité du poêle ou en posant une conduite d’air comburant vers l'extérieur ou vers une pièce bien aérée (à l'exception de la chaufferie). Veillez en particulier à ouvrir les conduites d'air comburant pendant le fonctionnement du foyer. Les hottes de cuisinière installées avec des foyers dans la même pièce ou avec un raccordement d'air commun peuvent perturber le bon fonctionnement du poêle (voire entraîner la libération de fumée dans la pièce, même si la porte du foyer est fermée). Elles ne doivent donc pas fonctionner en même temps que le poêle. Protection contre l'incendie Veuillez tenir compte de la déclaration de performance. Parquets Devant les ouvertures de poêles fonctionnant avec des combustibles solides, il convient de protéger les parquets en matériaux combustibles en les recouvrant d’une base non combustible. Cette base doit dépasser l’ouverture du poêle d’au moins 500 mm sur l’avant et d’au moins 300 mm sur les côtés. Pièces détachées Seules les pièces détachées qui sont expressément approuvées ou proposées par le fabricant peuvent être utilisées. Si nécessaire, veuillez contacter votre spécialiste. Le poêle ne doit subir aucune modification ! Remarque sur le feu de cheminée Un combustible inapproprié ou trop humide peut entraîner des dépôts dans le conduit de cheminée et être ainsi la cause d’un feu de cheminée. Fermez immédiatement toutes les ouvertures d'air du poêle et appelez les pompiers. Une fois le feu éteint dans le conduit de cheminée, faites contrôler ce dernier par un professionnel pour vérifier la présence éventuelle de fissures ou fuites. Puissance thermique nominale, réglages de l'air comburant et temps de combustion Le poêle a une puissance thermique nominale de 7 kW. Elle est obtenue avec une pression de refoulement minimale de 14 Pa. Pas plus de 2 à 3 bûches doivent être chargées à la fois. Conduit de cheminée en acier Peut être branché à un conduit de cheminée en acier.

Notice de montage VISIO 2 Elements

17.08.2017

6


Distance de sécurité du matériau combustible Vérifiez que toutes les distances de sécurité sont respectées. Desserrez l’habillage du poêle pour marquer la position et la hauteur du raccord du tuyau de fumée. Marquez également un trou au sol si vous voulez brancher une alimentation d'air frais (en accessoire). Perçages et transpercements Les perçages pour le raccordement du conduit de fumée, les grilles de ventilation ou d'autres composants dans l’habillage du poêle doivent être réalisés sur place. Une extrême prudence est indispensable lors de leur réalisation pour éviter que les pièces ne se cassent. Les dommages causés par des travaux non conformes ne sont pas couverts par la garantie. Percer avec la perceuse : Repérez les perçages nécessaires sur les pièces. Perforez le contour avec une perceuse. Utilisez un marteau pour rompre les liens entre les différents trous et évacuez ensuite les éléments prudemment vers l’avant. Enduit Avant d’appliquer de l’enduit sur l’habillage du poêle, ce dernier doit avoir été allumé une fois. Cela permet la dilatation de l’habillage du poêle et l’évacuation des principales tensions. Les fissures potentielles à la surface du poêle enduit sont également prévenues ou réduites. Essuyez la surface de l’habillage avec un chiffon humide. Il n'est pas nécessaire de mouiller le support au préalable. Pendant ces opérations, la température ambiante doit toujours être > 5 °C. Pour prévenir autant que possible les fissures de contrainte, une armature en fibre de verre est fixée avec de l’enduit adhésif sur l’habillage du poêle. La couche d’enduit est ensuite réalisée avec de l’enduit adhésif sur cette couche. Attention : Respectez les instructions de mise en œuvre jointes à l’enduit adhésif. Extrait des instructions de mise en œuvre : Mélangez le produit sec dans un récipient propre avant de prélever les quantités nécessaires. Mélangez de petites quantités dans une auge de maçon avec une spatule ou une truelle et de l’eau du robinet propre jusqu’à obtenir la consistance requise pour l’utilisation, puis appliquez rapidement. Pour les grandes surfaces, mélangez l’enduit soigneusement avec un malaxeur à faible vitesse, laissez reposer, mélangez encore une fois puis appliquez rapidement.

Notice de montage VISIO 2 Elements

17.08.2017

7


4. Liste des pièces détachées

Notice de montage VISIO 2 Elements

17.08.2017

8


5. Montage 1 Installez la plaque de base CO-VIS02-010 à l'emplacement de montage sur le sol (voir figure 1)

Figure 1 2. Placez VISIO 2 sur la plaque de base de sorte que la distance (avant & côté vitre) entre la plaque de base et le bord extérieur du cadre soit de 38 mm (voir figure 2). La distance entre le plancher et le bord inférieur du cadre du poêle doit être de 544 mm au minimum. (voir figure 3). La hauteur du poêle peut être réglée au niveau des pieds. Remarques en cas d’installation du poêle directement contre un mur : - La sécurité de transport du poêle doit être retirée avant la mise en place. Pour des instructions sur le retrait de la sécurité de transport, se référer aux instructions de montage du poêle. - Si le poêle est installé contre une paroi combustible, il est indispensable de fixer les écarteurs CO-VIS03-100 (2 pièces), CO-VIS03-110 (8 pièces) et CO-VIS03-120 (2 pièces) avec la colle acrylique sur le poêle.

Notice de montage VISIO 2 Elements

17.08.2017

9


Figure 2

Figure 3

3. Pour les éléments CO-VIS02-020 et CO-VIS02-03A02-03A, séparez la paroi arrière (par exemple avec une ponceuse à disque). Les coupes doivent être réalisées dans les encoches. (Voir figure 4 & 5).

Figure 4

Notice de montage VISIO 2 Elements

17.08.2017

10


Figure 5

4. Placez l'élément CO-VIS02-03A sur l'élément CO-VIS02-020 et glissez-les avec les rouleaux en bois fournis sous le poêle (voir photos 6 et 7).

Figure 6

Notice de montage VISIO 2 Elements

17.08.2017

11


Figure 7

5. Retirez la sécurité de transport du poêle (voir photos 8 et 9). Pour des instructions sur le retrait de la sécurité de transport, référez-vous aux instructions de montage du poêle.

Figure 8

Notice de montage VISIO 2 Elements

17.08.2017

12


Figure 9

6. Insérez le panneau arrière CO-VIS02-03B et fixez-le avec la colle acrylique. La colle sèche en 10 minutes (voir figure 10).

Figure 10

Notice de montage VISIO 2 Elements

17.08.2017

13


7. Placez l'élément CO-VIS02-04A (voir figure 11).

Figure 11

8. Placez l'élément CO-VIS02-04B (voir figure 12).

Figure 12

Notice de montage VISIO 2 Elements

17.08.2017

14


9. Pour l'élément d’habillage CO-VIS02-050, collez les joints fournis sur l'avant entre l'élément d’habillage et le cadre du poêle. Un à gauche et l’autre à droite sous l'élément d’habillage (voir figure 13). Soulevez ensuite et placez l'élément d’habillage CO-VIS02-050 sur le poêle (voir figure 14).

Figure 13

Figure 14

Notice de montage VISIO 2 Elements

17.08.2017

15


10. Si VISIO 2 Element est installé avec une évacuation de fumée à l'arrière, les éléments CO-VIS02-60 et CO-VIS02-70 doivent être percés pour permettre le branchement du tuyau de fumée. Veuillez vous reporter à la page 7 de ce manuel pour les instructions de perçage. VISIO 2 Element coin droit = percer le cercle rouge (voir figure 15) VISIO 2 Element coin gauche = percer le cercle bleu

Figure 15

Soulevez et placez l'élément d’habillage CO-VIS02-060 sur le poêle (voir figure 16).

Figure 16

Notice de montage VISIO 2 Elements

17.08.2017

16


11. Soulevez et placez l'élément d’habillage CO-VIS02-070 sur le poêle (voir figure 17).

Figure 17

12. Placez les plaques du couvercle CO-VIS02-08A et CO-VIS02-08B sur l'élément d’habillage COVIS02-070. (voir figure 18).

Figure 18

TERMINÉ

Notice de montage VISIO 2 Elements

17.08.2017

17


6. Dessin technique

Notice de montage VISIO 2 Elements

17.08.2017

18


Monteringsanvisning VISIO 2 Elements


1. Innhold 1. Innhold ........................................................................................................................................ 2. Grunnleggende informasjon ..................................................................................................... 2. 3. Generell informasjon..............................................................................................................3-7 4. Stykkliste ................................................................................................................................... 8 5. Montering ............................................................................................................................ 9-17 6. Teknisk tegning ....................................................................................................................... 18

2. Grunnleggende informasjon All dokumentasjon som følger med produktet må leses og følges. Alt erstatnings- og garantiansvar bortfaller for skader som skyldes at denne monteringsanvisningen ikke følges. Arbeid som ikke utføres forskriftsmessig kan medføre skade på person og eiendom. Grunnflaten i rommet der ovnen monteres må være stort nok og utformet slik at ildstedet kan brukes som forutsatt. Ved innbygging av ovnen må fabrikantens mål og minimumsåpninger i kledningen overholdes. Nødvendige nasjonale og europeiske normer og stedlige forskrifter for installasjon av ildstedet må følges. Gjeldende bygningsforskrifter og lovbestemmelser må følges. Fyringsforskriftene må overholdes. Hvis denne anvisningen følges og arbeidet utføres fagmessig, er man sikret en sikker, energisparende og miljøvennlig drift av fyringsanlegget. De gjengitte bildene gjør ingen krav på å være fullstendige. Med forbehold om tekniske endringer og sortimentsendringer. Transportskader må omgående meldes til leverandøren. Ta vare på denne monteringsanvisningen.

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

17.08.2017

2


3. Generell informasjon Alle våre ovner og innsatser er kontrollert og oppfyller de seneste europeiske normer og sikkerhetsforskrifter. Ettersom ulike land har ulike sikkerhetsforskrifter når det gjelder installering og bruk av ildsteder, er du som bruker av ovnen eller innsatsen ansvarlig for å følge normene i ditt land, og du er selv ansvarlig for korrekt installering av ildstedet. Monterings- og bruksanvisningen må følges. Attikas har ikke noe ansvar for ikke-forskriftsmessig installering eller bruk. Følg landsspesifikke, regionale og lokale forskrifter, f.eks. vedrørende: • brannvern • sikkerhetsavstander • isolasjonsmaterialer • bygningslovgivning • størrelsen på gnistbeskyttelsesplater/gulvplater • røykrør- og pipetilkopling • osv. Ved spørsmål knyttet til dette, henvend deg til feier eller til aktuell offentlig myndighet. Tilkopling til pipe Vi anbefaler at ovnskledningen settes sammen løst uten lim, slik at du kan justere ovnsinnsatsen i høyden før den koples til pipen. Bruk vaterpass for å sikre at ovnskledningen monteres i vater. Ettersom ovnsinnsatsen utvider seg av varme, må ikke kledningen hvile på ovnsinnsatsen. Over ovnsinnsatsen må det være en avstand på 5 mm. På sidene er det ikke nødvendig med avstand, men mellom innsatsens underkant og kledningen må det være en avstand på min. 2 mm. Gulvplate/gnistbeskyttelsesplate Foran og ved siden av VISIO 2 Elements må det legges en ildfast gulvplate dersom gulvet består av brennbare materialer. Følg landsspesifikke, regionale og lokale forskrifter for dette. Akryllim Akryllimet som følger med brukes til å lime sammen kledningselementene, til å lime kledningselementene på kabinettet og til fuging. Forviss deg om at limeflaten og overflatene er støvfrie. Etter montering av ovnen brukes limet til hhv. å fylle fugene og til til fuging. Fylling av fugene og fuging er en viktig del av monteringen og utgjør et vesentlig bidrag ovnens stabilitet. Hårrriss Det kan oppstå små riss i overgangen mellom elementene i kledningen og mellom husveggen og ovnskledningen. Det er helt normalt og ingen grunn til bekymring. Små riss kan utbedres ved å fuge på nytt med akrylfugemasse. Skrap ut fugen med fugeskrape og fjern rester med støvsuger. Sprøyt inn fugegasse og stryk den ut med fingertuppen dyppet i såpe. Etter 24 timer kan fugen males over. Mindre skader Disse kan utbedres med det vedlagte akyllimet. Ved større skader anbefaler vi at disse sparkles i to omganger for å unngå nye setningsriss. Små hårriss og andre ujevnheter sparkles med murskje eller en pensel. Deretter glatter du over overflaten med en fuktet svamp eller sandpapir.

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

17.08.2017

3


Større skader Ved transportskader må skaden meldes til transportfirmaet omgående. Erstatning kan kreves fra attika feuer ag. Ved større skader, som ikke kan utbedres med pulverlim, kan erstatning kreves fra attika feuer ag innenfor garantirammene. Reservedelkrav: For å kreve reservedeler må den skadde delen markeres på den medfølgende pakkseddelen, og det må tas bilde av skaden. Foto og pakkseddel sendes deretter til attika feuer ag. Reservedel vil bli sendt snarest mulig. Maling Ovnen kan males 24 timer etter montering og fuging. Sparklede flater må først pusses med et egnet pussemiddel. Bruk mineralmaling. Du kan må råd om maling i fargehandelen. Attika Feuer AG tar ikke noe ansvar for utseendet til umalte komponenter. Gesimsplater / fasader / benker av granitt og marmor Rengjør disse komponentene med mild såpevannoppløsning og fjern omgående overskytende limrester dersom det er slike etter monteringen. Bruk aldri syreholdige, aggressive midler.

Følg den separate monteringsanvisningen for ovnsinnsatsen.

Monterings- og bruksanvisning for ovnsinnsats VISIO 2 kontrollert iht. DIN EN 13240 Monteringsanvisning VISIO 2 er ferdig montert og må koples til eksisterende pipe med et tilkoplingsrør. Tilkoplingsrøret skal vært så kort som mulig, rettlinjet, vannrett eller med lett stigning. Overganger må tettes. Nasjonale og europeiske normer bygningsforskrifter og forskrifter må følges. Forhør deg med brannvesen/feier i forkant. Det må sikres at luftmengden er tilstrekkelig for ordentlig forbrenning. Vær spesielt oppmerksom på tette vinduer og dører. Pipeberegningen følger hhv. DIN EN 13384-1 og DIN EN 13384-2. Kontroller før montering at underkonstruksjonen har tilstrekkelig bæreevne til å bære ovnen. Ved utilstrekkelig bæreevne må det treffes egnede tiltak (f.eks. plate til å fordele belastningen) slik at dette oppnås. Generelle sikkerhetsmerknader Ved forbrenning av brensel frigis det varmeenergi som fører til en kraftig oppvarming av overflater, ovnsdør, dørhåndtak og betjeningselementer, glasset, røykrører og eventuelt ovnens frontvegg. Man må unngå å berøre disse delene uten tilstrekkelig verneutstyr (varmebestandige hansker eller andre betjeningsmidler). Gjør barn oppmerksom på denne faren og hold dem unna ildstedet mens det fyres. Tillatt brensel Tillatt brensel er kløyvd ved men en lengde inntil 33 cm og en diameter på inntil 10 cm. Det må kun benyttes tørr ved. Fyring med avfall og spesielt plast/gummi er gir store utslipp og er ikke tillatt. I tillegg skader dette ildstedet og pipa og kan føre til helseskader og plager for naboer. Med en tørketid på minst ett år (løst tre) eller to år (hardt tre) får man lufttørr ved med maks. 20 % vanninnhold. Tre er ikke brensel til rundbrenning, så det er ikke mulig å fyre kontinuerlig i ovnen om natten. Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

17.08.2017

4


Opptenning Ved første gangs fyring er det ikke til å unngå at det dannes lukt fordi beskyttelsesmalingen tørker, men dette gir seg etter kort tid. Under opptenning bør det være god lufttilstrømming i rommet der ovnen står. Det er viktig at opptenningen skjer raskt, da det kan oppstå høyere utslippsverdier ved feilaktig betjening. Så snart opptenningsmaterialet brenner godt, legger man på mer ved. Ikke bruk sprit, bensin eller annen brennbar væske til opptenning. Bruk alltid tilstrekkelig opptenningsved og egnet opptenningshjelp. I opptenningsfasen skal ovnen tilføres både primær- og sekundærluft. Deretter stenges primærluften, og forbrenningen styres av sekundærluften. Ikke la ovnen være uten tilsyn i denne opptenningsfasen. Bruk av flere ildsteder Ved bruk av flere ildsteder i ett rom eller der flere ovner er koplet til samme pipe, må man sørge for tilstrekkelig lufttilførsel. Fyring i overgangsperioden I overgangsperioden, dvs. ved høyere utetemperatur, kan det ved plutselig temperaturstigning oppstå forstyrrelser i trekken i pipa, slik at røykgassen ikke forbrennes ordentlig. Da bør man legge mindre brensel i ovnen og stille inn økt primærlufttilførsel, slik at brenselet brenner raskere (med flammeutvikling) og trekken i pipa på den måten stabiliseres. Dette oppnås lettere ved at asken forsiktig fjernes oftere. Rengjøring og kontroll Ovn, røykkanaler og røykrør bør kontrolleres årlig eller oftere, ved behov, med henblikk på avleiringer og rengjøres. Pipa må feies i henhold til gjeldende forskrifter. Kommunen/feieren informerer før feiing skal skje. Ovnen bør kontrolleres årlig av en fagmann. Typer Ovner med selvlukkende dører kan koples til pipe der andre ildsteder allerede er tilkoplet, forutsatt at pipens mål ikke er i strid med EN 12831. Ovner med selvlukkende dører må – bortsett fra ved opptenning, ilegging av ved og fjerning av aske – ubetinget brukes med lukket brennkammer, da det kan medføre en risiko for andre ildstedet koplet til pipa og gjøre at forbrenningsgasser slippes ut. Ovner uten selvlukkende dører med inspeksjonsvindu må være tilkoplet en egen pipe. Fyring med åpent brennkammer må kun skje under tilsyn. Forbrenningsluft Ettersom ovner er romluftavhengige ildsteder som henter forbrenningsluften fra luften i rommet, må brukeren sørge for tilstrekkelig forbrenningsluft. Med tettede vinduer og dører (f.eks. i forbindelse med energisparingstiltak) kan det hende at frisklufttilførselen ikke lenger er tilstrekkelig, og dette kan påvirke trekkforholdene i ovnen. Dette kan påvirke ditt velvære og i gitte tilfeller din sikkerhet. Det må eventuelt sørges for ekstra frisklufttilførsel, f.eks. ved å sette inn en lufteluke i nærheten av ovnen eller legge et forbrenningsluftrør inn i et rom med god lufting (unntatt fyrkjeller). Det er spesielt viktig å påse at nødvendige forbrenningsluftrør er åpne mens ildstedet er i bruk. Avtrekksvifter som er installert i samme rom som ovnen eller som er tilknyttet romluftanlegget, kan påvirke ovnens funksjon negativt (eksempelvis kan røyk slippe ut i rommet selv om ovnsdøren er lukket) og må i så fall ikke brukes mens det fyres i ovnen. Brannvern Se ytelseserklæringen.

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

17.08.2017

5


Gulv Foran fyringsåpningen på ovner for fast brensel må gulv av brennbart materiale beskyttes med et belegg av ikke-brennbart materiale. Belegget må strekke seg minst 500 mm i forkant og minst 300 mm til siden fra fyringsåpningen. Reservedeler Det må kun brukes reservedeler som er uttrykkelig godkjent eller levert av fabrikanten. Ta kontakt med forhandleren ved behov. Ildstedet må ikke modifiseres eller endres. Tips ved pipebrann Hvis det brukes feil eller fuktig brensel, kan det på grunn av avleiringer i pipa føre til pipebrann. Steng omgående alle luftåpninger på ovnen og tilkall brannvesenet. Etter utbrenning i pipa må denne kontrolleres av fagmann med henblikk på riss eller utettheter. Merkevarmeeffekt, forbrenningsluftinnstillinger og utbrenningstider Ovnens merkevarmeeffekt er 7 kW. Den oppnås med minste manometrisk trykk på 14 Pa. Det forutsetter at det legges inn høyst 2 til 3 vedskier. Stålelementpipe Kan koples til pipe av stålelementer.

Sikkerhetsavstand til brennbare materialer Forviss deg om at alle sikkerhetsavstander er overholdt. Sett ovnskledningen løst opp for å markere røykrørtilkoplingens posisjon og høyde. Merk samtidig også av for hull i gulvet dersom du vil kople til et tilluftsystem (som tilbehør). Gjennomføringer og utsparinger Gjennomføringer for røykrørtilkopling, luftrist eller andre komponenter i ovnskledningen må utføres på stedet. Dette må utføres med største forsiktighet for å unngå skade på komponentene. Skader forårsaket av ikke-forskriftsmessig arbeid dekkes ikke av garantien. Lage gjennomføring med bor: Tegn opp åpningen på komponenten(e). Perforer konturen med bor. Slå ut materialet mellom de enkelte borehullene med hammer og slå deretter utsparingen forsiktig inn fra utsiden. Pussing Før ovnskledningen pusses må det være fyrt opp én gang i ovnen. På den måten kan ovnskledningen ekspandere slik at de største spenningene reduseres. Dette hindrer eller reduserer senere risser i den pussede ovnens overflate. Tørk av ovnskledningens overflate med en fuktet klut. Det er ikke nødvendig å fukte underlaget i forveien. Hold bearbeidingstemperaturen > 5 °C. For å unngå spenningsriss mest mulig legger man glassfibernett på ovnskledningen med heftpuss. Utenpå dette sjiktet trekker man så det egentlige pussjiktet md heftpuss. OBS! Følg bruksanvisningen som følger med heftpussen.

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

17.08.2017

6


Utdrag fra bruksanvisningen: Bland tørrstoffet i arbeidsporsjoner godt i en ren beholder. Bland små mengder i mørtelpannen med rent vann med sparkel eller murskje til spesifisert konsistens og arbeid uten avbrudd. Ved store flater røres massen om i mørtelverk med lavt turtall, løa det renne av, rør om igjen og stryk massen på uten avbrudd.

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

17.08.2017

7


4. Stykkliste

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

17.08.2017

8


5. Montering 1. Plasser grunnplate CO-VIS02-010 på gulvet på oppstillingsstedet (se bilde 1)

Bilde 1 2. Sett VISIO 2 på grunnplaten slik at avstanden (foran & sideglass side) fra grunnplaten til bærerammens ytterkant er 38 mm (se bilde 2). Avstanden mellom gulv og underkant av ovnsinnsatsens bæreramme er minst 544 mm. (Se bilde 3). Ovnsinnsatsens høyde kan justeres med de stillbare føttene. Tips dersom ovnsinnsatsen skal plasseres direkte mot vegg: - Transportsikringen på ovnsinnsatsen må fjernes før den settes på plass. Tips til fjerning av transportsikringen er å finne i monteringsanvisningen for ovnsinnsatsen. - Hvis ovnsinnsatsen passeres inntil en brennbar vegg, må også avstandsstykke CO-VIS03-100 (2 stk.), CO-VIS03-110 (8 stk.) og CO-VIS03-120 (2 stk.) limes på ovnsbyggesettet med akryllim.

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

17.08.2017

9


Bilde 2

Bilde 3

3. På elementene CO-VIS02-020 og CO-VIS02-03A må bakveggen skilles fra (f.eks. med vinkelsliper). Snittene må lages i rillene. (Se bilde 4 & 5)

Bilde 4

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

17.08.2017

10


Bilde 5

4. Sett element CO-VIS02-03A pü element CO-VIS02-020 og skyv dem under ovnsinnsatsen med de medfølgende trerullene (se bilde 6 og 7).

Bilde 6

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

17.08.2017

11


Bilde 7

5. Fjern transportsikringen fra ovnsinnsatsen (se bilde 8 og 9). Tips til fjerning av transportsikringen er ĂĽ finne i monteringsanvisningen for ovnsinnsatsen.

Bilde 8

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

17.08.2017

12


Bilde 9

6. Sett inn bakveggplate CO-VIS02-03B og fest den med akryllimet. Limet herder i løpet av 10 minutter (se bilde 10).

Bilde 10

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

17.08.2017

13


7. Sett pĂĽ plass element CO-VIS02-04A (se bilde 11).

Bilde 11

8. Sett pĂĽ plass element CO-VIS02-04B (se bilde 12).

Bilde 12

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

17.08.2017

14


9. Lim de vedlagte tetningene på ringelementet CO-VIS02-050 foran mellom ringelementet og ovnsinnsatsens bæreramme. Ett til venstre og ett til høyre under ringelementet (se bilde 13). Deretter løftes ringelementet CO-VIS02-050 over ovnsinnsatsen og settes på plass (se bilde 14).

Bilde 13

Bilde 14

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

17.08.2017

15


10. Dersom VISIO 2 installeres med element med røykutgang bak, må det lages utsparinger på element CO-VIS02-60 og CO-VIS02-70 for røykrørtilkoplingen. Tips for utførelsen er å finne på side 7 i denne anvisningen. VISIO 2-element hjørne høyre = ta ut rød sirkel (se bilde 15) VISIO 2-element hjørne venstre = ta ut blå sirkel

Bilde 15

Løft ringelementet CO-VIS02-060 over ovnsinnsatsen og sett det på plass (se bilde 16).

Bilde 16

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

17.08.2017

16


11. Løft ringelement CO-VIS02-070 over ovnsinnsatsen og sett det på plass (se bilde 17).

Bilde 17

12. Plasser topplate CO-VIS02-08A og CO-VIS02-08B på ringelementet CO-VIS02-070. (Se bilde 18)

Bilde 18

FERDIG

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

17.08.2017

17


6. Teknisk tegning

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

17.08.2017

18


Monteringsanvisning VISIO 2 Elements


1. Innehåll 1. Innehåll ....................................................................................................................................... 2. Grundläggande .......................................................................................................................... 2 3. Allmän information ............................................................................................................... 3–7 4. Stycklista ................................................................................................................................... 8 5. Montering ........................................................................................................................... 9–17 6. Teknisk ritning ......................................................................................................................... 18

2. Grundläggande Alla anvisningar som medföljer produkterna måste följas. Alla ansvars-och garantianspråk förfaller vid skador som orsakats av underlåtenhet att följa dessa instruktioner. Felaktigt utförda arbeten kan leda till person- och egendomsskador. Underlaget i uppställningsrummet ska ha en utformning och storlek som möjliggör korrekt drift av eldstäder. Vid montering av eldstaden måste de av tillverkaren föreskrivna uppgifterna om vikt och minsta öppningsmått i beklädnaden följas. Gällande nationella och europeiska standarder samt lokala föreskrifter för installation av eldstäder måste följas. Observera gällande lokala byggregler och lagbestämmelser. Följ även lokalt gällande brandskyddsregler. Om du följer denna monteringsanvisning och utför arbetet på korrekt sätt garanteras en säker, energibesparande och miljövänlig drift av braskaminen. Bilderna i denna monteringsanvisning är eventuellt inte fullständiga. Med förbehåll för tekniska ändringar och ändringar i sortimentet. Leverantören måste omedelbart informeras om transportskador. Spara denna monteringsanvisning.

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

2017-08-17

2


3. Allmän information Alla våra braskaminer, spisinsatser och vedspisar är testade och överensstämmer med senaste europeiska standarder och säkerhetsföreskrifter. Eftersom säkerhetsföreskrifterna för installation och drift av eldstäder varierar från land till land ansvarar du själv för att din braskamin och spisinsats överensstämmer med gällande standarder och att eldstaden installeras på rätt sätt. Följ alltid monterings- och bruksanvisningarna. Attika tar inget ansvar för felaktig installation eller felaktig användning. Följ nationella och lokala föreskrifter som gäller för t.ex.: • brandskydd • säkerhetsavstånd • isoleringsmaterial • byggregler • storlek på gnistskyddsplattor/golvplattor • rökrör och skorstensanslutningar • osv. Om du har frågor, kontakta din sotare eller behörig myndighet. Anslutning till skorstenen Vi rekommenderar att braskaminens beklädnad först monteras löst utan lim så att spisinsatsen kan ställas in i höjdled innan den ansluts till skorstenen. Se till att kaminbeklädnaden monteras vågrätt med hjälp av ett vattenpass. Eftersom spisinsatsen utvidgas av värme får kaminbeklädnaden inte stödja på beklädnaden. Lämna ett spelrum på ca 5 mm ovanför spisinsatsen. På sidorna behövs inget spelrum, men mellan spisinsatsens underkant och beklädnaden måste det finnas ett spelrum på minst 2 mm. Golvplattor/frontskydd Framför och bredvid VISIO 2 Elements måste en eldfast golvplatta monteras om golvet består av brännbart material. Följ gällande nationella och lokala föreskrifter. Akryllim Det medföljande akryllimmet används för limning av beklädnadselementen till varandra, för limning av beklädnadselement mot uppställningsväggen och för fogning. Se till att limytorna och anliggande ytor är fria från damm. Efter montering av braskaminen används akryllimmet även för fogning. Fogningen är en viktig del av monteringsarbetet och bidrar i hög grad till braskaminens stabilitet. Hårfina sprickor Vid förbindningarna mellan kaminbeklädnadens delar och vid förbindningen mellan husväggen och kaminbeklädnaden kan det uppstå små sprickor. Det är helt normalt och ingen anledning till oro. Små sprickor kan elimineras genom tätning med akrylfogmassa. Skrapa ur fogen och sug upp materialet med en dammsugare. Spruta in akrylfogmassa och fördela massan med fingertoppen som doppats i tvålvatten. Efter 24 timmar kan fogen övermålas. Mindre skador Mindre skador repareras med det medföljande akryllimmet. Vi rekommenderar att större skador spacklas i två omgångar för att förhindra att fogarna sjunker in och bildar nya sprickor. Spackla Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

2017-08-17

3


hårfina sprickor och andra ojämnheter med spackel eller borste. Släta därefter ytan med en fuktig svamp eller sandpapper. Större skador Om det uppstått transportskador måste transportföretaget omedelbart informeras om skadorna. Ersättning kan begäras hos Attika Feuer AG. Vid större skador som inte kan åtgärdas med pulverlimmet kan du begära ersättning av Attika Feuer AG inom ramen för garantin. Beställning av reservdelar: Vid beställning av reservdelar ska den skadade delen markeras på den bifogade följesedeln. Ta även ett foto av skadan. Skicka sedan fotot och följesedeln till Attika Feuer AG. Reservdelen skickas så snart som möjligt. Målning Braskaminen kan målas 24 timmar efter montering och fogning. Slipa först spacklade ytor med ett lämpligt slipmedel. Använd en mineralfärg för målning. Rådgör med din färghandel eller målare. Attika Feuer AG lämnar ingen garanti för utseendet på omålade delar. Taklister/fasader/granit- och marmorbänkar Rengör dessa delar med ett milt tvålvatten och avlägsna omedelbart överflödiga limrester från monteringsarbetet. Använd aldrig sura, aggressiva rengöringsmedel.

Följ den separata monteringsanvisningen för spisinsatsen.

Installations- och bruksanvisning för spisinsatsen VISIO 2 i enlighet med DIN EN 13240 Hänvisningar avseende uppställning VISIO 2 är färdigmonterad och klar att anslutas. Den ansluts till byggnadens befintliga skorsten med ett anslutningsrör. Anslutningsröret bör hållas så kort som möjligt samt monteras rakt och vågrätt eller något stigande. Täta anslutningarna. Du måste följa nationella och europeiska standarder, lokala bestämmelser, byggregler samt gällande brandskyddsregler. Du måste därför informera din sotare innan braskaminen installeras. Se till att det finns tillräckliga luftmängder för förbränningen. Detta är särskilt viktigt om byggnaden har mycket täta fönster och dörrar (med tätningslister). Skorstensberäkningen baseras på DIN EN 13384-1 resp. DIN EN 13384-2 och de värden som bifogas denna monteringsanvisning. Kontrollera före uppställning att underkonstruktionen har tillräcklig bärförmåga för din rumsvärmare. Om bärförmågan inte räcker till krävs lämpliga åtgärder (t.ex. en skiva som fördelar vikten) som säkerställer tillräcklig bärförmåga. Allmänna säkerhetsanvisningar Vid förbränning av bränsle frigörs värmeenergi som leder till stark uppvärmning av ytorna, eldstadsluckan, luck- och manöverhandtagen, glasrutan, rökröret och eventuellt även kaminens främre vägg. Undvik att vidröra dessa delar utan lämpliga skyddskläder eller hjälpmedel (värmetåliga handskar eller andra medel). Gör barnen medvetna om dessa faror och håll dem borta från eldstaden under eldning.

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

2017-08-17

4


Tillåtna bränslen Tillåtet bränsle är ved med en längd på upp till 33 cm och en diameter på upp till 10 cm. Endast lufttorkad ved får användas. Det är förbjudet att förbränna avfall och i synnerhet plast. Sådana material skadar dessutom både eldstaden och skorstenen och förbränningen kan även ge upphov till lukt som skapar obehag i omgivningen. Lufttorkad ved med en vattenhalt på högst 20 % uppnås efter en torktid på minst ett år (barrved) eller minst två år (lövved). Ved brinner snabbt och kan därför inte hålla eldstaden varm över natten. Uppvärmning Vid den första uppvärmningen uppstår en lukt i samband med att skyddsfärgen torkar ut. Detta kan inte undvikas, men upphör efter en kort drifttid. Under uppvärmning ska uppställningsrummet vara väl ventilerat. Det är viktigt att uppvärmningsfasen sker snabbt, eftersom höga emissionsvärden kan uppstå om eldstaden hanteras felaktigt. Lägg på mer bränsle så snart tändveden brinner ordentligt. Använd aldrig alkohol, bensin eller andra brännbara vätskor för upptändning. Använd alltid tillräckligt med tändved och tändmedel vid upptändning. Släpp in både primär- och sekundärluft i eldstaden under uppvärmningsfasen. Stäng sedan primärluften och styr förbränningen med sekundärluften. Lämna inte rumsvärmaren utan uppsikt under eldning. Drift av flera eldstäder Se till att det finns tillräcklig tillförsel av förbränningsluft om flera eldstäder används i samma uppställningsrum eller i samma luftmassa. Uppvärmning under övergångsperioden Under övergångsperioden, dvs. vid högre utetemperaturer, kan det vid en plötslig temperaturökning uppstå störningar i skorstensdraget så att förbränningsgaserna inte sugs ut helt. Eldstäderna ska då eldas med mindre bränslemängder och större öppning på primärluftspjället. Då brinner det befintliga bränslet snabbare (med flamutveckling) och skorstensdraget stabiliseras. För att undvika motstånd i glödbädden bör eldstaden varsamt uraskas med täta mellanrum. Rengöring och kontroll Rumsvärmaren, rökgasvägarna och rökrören ska årligen eller ännu oftare, t.ex. efter sotning av skorstenen, kontrolleras avseende avlagringar och vid behov rengöras. Skorstenen måste också rengöras regelbundet av sotaren. Din sotare kan informera dig om vilka intervaller som är nödvändiga. Rumsvärmaren bör inspekteras årligen av en fackman. Typer Rumsvärmare med självstängande eldstadslucka kan anslutas till en skorsten som redan används för andra braskaminer och vedspisar, under förutsättning att skorstensmåtten överensstämmer med EN 12831. Rumsvärmare med självstängande eldstadslucka måste – utan vid upptändning, påfyllning av bränsle och uraskning – ovillkorligen användas med stängd brännkammare. Annars kan det uppstå fara för andra eldstäder som anslutits till skorstenen. Det finns även risk för utläckande förbränningsgaser. Rumsvärmare utan självstängande eldstadslucka måste anslutas till en separat skorsten. Drift med öppen brännkammare är endast tillåten under uppsikt. Förbränningsluft Eftersom rumsvärmare är beroende av rumsluften och tar sin förbränningsluft från uppställningsrummet måste användaren se till att det finns tillräckligt med förbränningsluft. Om fönster och dörrar tätats (t.ex. i samband med energibesparande åtgärder) kan det hända att en otillräcklig friskluftstillförsel försämrar rumsvärmarens luftinsug. Detta kan påverka ditt välbefinnande och under vissa omständigheter hota din säkerhet. Vid behov måste ytterligare en friskluftstillförsel säkerställas, t.ex. genom montering av ett luftspjäll i närheten av rumsvärmaren eller genom att en förbränningsluftledning dras till uteluften eller ett väl ventilerat rum (dock inte till pannrum). I synnerhet måste det säkerställas att de nödvändiga förbränningsluftledningarna är Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

2017-08-17

5


öppna när eldstäderna är i drift. Spiskåpor med fläkt som installerats i samma rum eller luftmassa som eldstäderna kan negativt påverka braskaminens funktion (i värsta fall med rökläckage till boendeutrymmet trots att eldstadsluckan är stängd) och får därför inte användas samtidigt med rumsvärmaren. Brandskydd Observera prestandadeklarationen. Golv Golv av brännbara material framför öppningar för eldstäder avsedda för fasta bränslen ska skyddas av en beläggning av ett obrännbart material. Beläggningen ska sträcka sig minst 500 mm framför och minst 300 mm bredvid eldstadsöppningen. Reservdelar Endast reservdelar som uttryckligen godkänns eller erbjuds av tillverkaren får användas. Kontakta återförsäljaren vid behov. Eldstaden får inte ändras! Anvisning för skorstensbrand Om felaktigt eller fuktigt bränsle används bildas avlagringar i skorstenen som kan orsaka skorstensbrand. Stäng omedelbart alla luftöppningar på braskaminen och ring brandkåren. Efter en skorstensbrand måste en fackman kontrollera att det inte uppstått sprickor eller läckage. Nominell värmeeffekt, inställningar för förbränningsluft och brinntider Rumsvärmaren har en nominell värmeeffekt på 7 kW. Denna effekt uppnås vid ett minsta matartryck på 14 Pa. Lägg in högst två till tre vedklabbar på samma gång. Skorsten av stålelement Braskaminen kan anslutas till en skorsten av stålelement. Säkerhetsavstånd till brännbart material Kontrollera att alla säkerhetsavstånd observeras. Ställ upp kaminbeklädnaden löst och markera rökröranslutningens position och höjd. Markera även ett hål i golvet om en tilluftssats (tillbehör) ska anslutas. Genomföringar Genomföringar i kaminbeklädnaden för rökröranslutning, luftgaller eller andra delar måste tas upp på plats. Detta måste göras extremt varsamt för att förhindra brott i delarna. Skador som orsakas av felaktigt genomfört arbete täcks inte av garantin. Upptagning av genomföring med borrmaskin: Markera de nödvändiga genomföringarna på delarna. Perforera konturen med en borrmaskin. Knacka av bitarna mellan borrhålen med en hammare och knacka sedan varsamt upp genomföringen från utsidan. Putsning Innan kaminbeklädnaden putsas bör den värmas upp en gång. Då sker en värmeutvidgning av kaminbeklädnaden som avlastar de största spänningarna. Detta förhindrar eller minskar senare sprickor i ytan på den putsade braskaminen. Torka av kaminbeklädnadens yta med en fuktig trasa. Underlaget behöver inte vätas. Observera att temperaturen vid bearbetning måste överstiga 5 °C.

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

2017-08-17

6


För att i största möjliga utsträckning förhindra spänningssprickor läggs ett glasfibernät på kaminbeklädnaden med häftputs. På detta skikt appliceras sedan det egentliga putsskiktet. Obs! Följ bifogade arbetsanvisningar för häftputs. Utdrag ur arbetsanvisningarna: Blanda torrmassan innan du mäter upp bearbetningsmängden i en ren behållare. Mindre mängder blandas med rent tappvatten i en murarbalja och bearbetas med spackel eller murslev tills en användningsklar konsistens uppnåtts och appliceras därefter raskt. Större mängder blandas intensivt med omrörare på lågt varvtal. Låt massan sjunka till botten och rör om på nytt. Applicera sedan produkten raskt.

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

2017-08-17

7


4. Stycklista

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

2017-08-17

8


5. Montering 1. Lägg bottenplattan CO-VIS02-010 på golvet på uppställningsplatsen (se bild 1).

Bild 1 2. Placera VISIO 2 på bottenplattan så att avståndet (framsidan och sidoglassidan) mellan bottenplattan och stödramens ytterkant är 38 mm (se bild 2). Avståndet mellan golvet och underkanten på spisinsatsens stödram ska vara minst 544 mm (se bild 3). Spisinsatsens höjd kan justeras med de justerbara stödfötterna. Anvisningar om kaminbyggsatsen placeras direkt mot en vägg: - Transportsäkringen på spisinsatsen måste tas bort innan insatsen sätts på plats. Anvisningar om hur transportsäkringen tas bort finns i spisinsatsens monteringsanvisning. - Om kaminbyggsatsen placeras mot en brännbar vägg måste även distanshållarna CO-VIS03-100 (2 st), CO-VIS03-110 (8 st) och CO-VIS03-120 (2 st) monteras på kaminbyggsatsen med akryllim.

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

2017-08-17

9


Bild 2

Bild 3

3. Kapa bakväggen (med t.ex. en vinkelslipmaskin) för elementen CO-VIS02-020 och CO-VIS02-03A. Snitten måste göras i skårorna (se bild 4 och 5).

Bild 4

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

2017-08-17

10


Bild 5

4. Sätt elementet CO-VIS02-03A på elementet CO-VIS02-020 och kör in dem under spisinsatsen med de medföljande trärullarna (se bild 6 och 7).

Bild 6

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

2017-08-17

11


Bild 7

5. Ta bort transportsäkringen frün spisinsatsen (se bild 8 och 9). Anvisningar om hur transportsäkringen tas bort finns i spisinsatsens monteringsanvisning.

Bild 8

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

2017-08-17

12


Bild 9

6. Sätt bakväggsplattan CO-VIS02-03B på plats och fäst den med akryllim. Limmet härdar inom tio minuter (se bild 10).

Bild 10

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

2017-08-17

13


7. S채tt elementet CO-VIS02-04A p책 plats (se bild 11).

Bild 11

8. S채tt elementet CO-VIS02-04B p책 plats (se bild 12).

Bild 12

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

2017-08-17

14


9. Limma fast de medföljande tätningarna för ringelementet CO-VIS02-050 mellan ringelementet och spisinsatsens stödram. Tätningarna ska sitta till vänster och höger på ringelementets undersida (se bild 13). Lyft sedan ringelementet CO-VIS02-050 över spisinsatsen och sätt det på plats (se bild 14).

Bild 13

Bild 14

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

2017-08-17

15


10. Om VISIO 2 Elements installeras med skorstensanslutning baktill måste genomföringar för rökröranslutningen tas upp i elementen CO-VIS02-60 och CO-VIS02-70. Anvisningar för detta arbetsmoment finns på sidan 7 i denna monteringsanvisning. VISIO 2 Element med hörn till höger = genomföring i den röda cirkeln (se bild 15) VISIO 2 Element med hörn till vänster = genomföring i den blå cirkeln

Bild 15

Lyft ringelementet CO-VIS02-060 över spisinsatsen och sätt det på plats (se bild 16).

Bild 16

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

2017-08-17

16


11. Lyft ringelementet CO-VIS02-070 över spisinsatsen och sätt det på plats (se bild 17).

Bild 17

12. Sätt topplattorna CO-VIS02-08A och CO-VIS02-08B på ringelementet CO-VIS02-070 (se bild 18).

Bild 18

KLART

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

2017-08-17

17


6. Teknisk ritning

Monteringsanvisning VISIO 2 Elements

2017-08-17

18


Asennusohje VISIO 2 Elements


1. Sisällys 1. Sisällys ......................................................................................................................................... 2. Tärkeää ..................................................................................................................................... 2 3. Yleisiä tietoja ..........................................................................................................................3-7 4. Osaluettelo................................................................................................................................ 8 5. Rakenne ............................................................................................................................... 9-17 6. Piirustus .................................................................................................................................. 18

2. Tärkeää Kaikkia tuotteen mukana toimitettuja ohjeita on noudatettava. Korvausvaatimukset näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvista vahingoista eivät ole oikeutettuja. Epäasianmukaisesti tehdystä työstä voi seurata vammoja ja aineellisia vaurioita. Asennustilan pohjan on oltava rakenteeltaan ja kooltaan sellainen, että tulisijaa on mahdollista käyttää asianmukaisesti. Tulisijaa rakennettaessa on noudatettava valmistajan ilmoittamia vaipan mittoja ja aukkojen vähimmäiskokoja. Pakollisia kansallisia ja eurooppalaisia normeja sekä paikallisia määräyksiä tulisijan asentamisesta on noudatettava. Voimassa olevia rakennusmääräyksiä ja lakisääteisiä määräyksiä on noudatettava. Kulloinkin voimassa olevia tulen käsittelyä koskevia määräyksiä on noudatettava. Toimimalla näiden ohjeiden mukaisesti ja suorittamalla asennustyö ammattimaisesti taataan takan turvallinen, energiaa säästävä ja ympäristöystävällinen toiminta. Esitettyjen kuvien täydellistä vastaavuutta todellisuuden kanssa ei taata. Oikeus teknisiin ja valikoimaa koskeviin muutoksiin pidätetään. Kuljetusvaurioista on ilmoitettava välittömästi toimittajalle. Säilytä ohjeet!

Asennusohje VISIO 2 Elements

17.8.2017

2


3. Yleisiä tietoja Kaikki kamiinamme, kamiinalaitteemme ja takkamme ovat tarkastettuja ja uusimpien eurooppalaisten normien ja turvamääräysten mukaisia. Koska tulisijojen asennusta ja käyttöä koskevat turvamääräykset vaihtelevat maittain, kamiinan, kamiinalaitteen ja takan käyttäjä vastaa itse näiden alueellisten standardien noudattamisesta ja tulisijan oikeasta asennuksesta. Asennus- ja käyttöohjeita on noudatettava. Attika ei vastaa virheellisestä asennuksesta tai vääränlaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista. Maakohtaisia, alueellisia ja paikallisia määräyksiä on noudatettava koskien esimerkiksi: • paloturvallisuutta • turvaetäisyyksiä • eristysmateriaaleja • rakennusmääräyksiä • kipinäsuojalevyjen/pohjalevyjen kokoa • savuhormien ja savupiippujen liitäntöjä • jne. Näihin seikkoihin liittyviä kysymyksiä voi esittää paikalliselle nuohoojalle tai vastaaville julkisille viranomaisille. Liittäminen savupiippuun Suosittelemme kamiinan vaipan asentamista irrallisena ilman liimausta, jotta kamiinalaitteen korkeutta on mahdollista säätää ennen sen liittämistä savupiippuun. Kamiinan vaipan vaakasuora asento on varmistettava käyttämällä vesivaakaa. Koska kamiinalaite laajenee lämmetessään, ei vaippa saa levätä kamiinalaitteen päällä. Kamiinalaitteen yläpuolelle on jäätävä noin 5 mm:n vapaa tila. Sivusuunnassa ei vapaata tilaa tarvita, mutta kamiinalaitteen alareunan ja vaipan välille on jäätävä vähintään 2 mm:n väli. Pohjalevyt / edustalevyt VISIO 2 Elements -laitteen eteen ja viereen on asennettava tulenkestävä pohjalevy, jos alusta on palavaa materiaalia. Tässä on otettava huomioon maakohtaiset, alueelliset ja paikalliset määräykset. Akryyliliima Toimitukseen sisältyvää akryyliliimaa käytetään vaippaelementtien liimaukseen toisiinsa, vaippaelementtien liimaukseen asennusseinään ja saumaukseen. Liimaus- ja kiinnityspintojen on oltava pölyttömiä. Kamiinan asennuksen jälkeen akryyliliimaa käytetään liitoskohtien täyttämiseen tai saumaukseen. Liitoskohtien täyttäminen ja saumaus on tärkeä osa asennusta ja parantaa huomattavasti kamiinalaitteen vakautta. Hiushalkeamat Kamiinan vaipan osien liitoskohtiin ja rakennuksen seinän ja kamiinan vaipan väliseen liitoskohtaan voi syntyä pieniä halkeamia. Tämä on aivan normaalia eikä sen vuoksi ole syytä huoleen. Pienet halkeamat voi korjata uudella kerroksella akryylisaumausainetta. Sauma puhdistetaan saumakaapimella ja viimeistellään pölynimurilla. Akryylisaumausaine ruiskutetaan saumaan ja tasoitetaan saippuoidulla sormenpäällä. Vuorokauden kuluttua sauma on valmis maalattavaksi. Pienet vauriot Ne voidaan korjata toimitukseen kuuluvalla akryyliliimalla. Suurempien vaurioiden tapauksessa suosittelemme tasoitusta kahteen kertaan uusien laskeutumishalkeamien välttämiseksi. Pienet Asennusohje VISIO 2 Elements

17.8.2017

3


hiushalkeamat ja muut epätasaisuudet tasoitetaan lastalla tai siveltimellä. Lopuksi pinta silotetaan kostealla sienellä tai hiomapaperilla. Suurehkot vauriot Kuljetusvaurioiden tapauksessa on vahingosta ilmoitettava viipymättä kuljetusliikkeelle. Korvausta voi pyytää Attika Feuer AG:ltä. Suurehkojen vaurioiden tapauksessa, kun korjaus jauheliimalla ei riitä, korvausta voi pyytää vetoamalla Attika Feuer AG:n takuuseen. Korvaavien osien tilaaminen: Tilattaessa korvaavia osia vaurioitunut osa merkitään oheiseen pakkauslistaan ja vauriosta otetaan kuva. Kuva ja pakkauslista lähetetään Attika Feuer AG:lle. Korvaava osa toimitetaan mahdollisimman nopeasti. Maalaus Vuorokauden kuluttua asennuksesta ja saumauksesta kamiina on valmis maalattavaksi. Tasoitetut pinnan hiotaan ensin tarkoitukseen soveltuvalla tavalla. Maalaukseen käytetään mineraalimaalia. Neuvoja antaa paikallinen maalikauppias tai ammattimaalari. Attika Feuer AG ei takaa maalaamattomien osien ulkonäön säilymistä. Reunuslaatat / etusivut / graniittiset ja marmoriset jalustat Nämä osat puhdistetaan miedolla saippuavedellä ja asennuksesta mahdollisesti jääneet liimajäämät poistetaan viipymättä. Happamia, aggressiivisia puhdistusaineita ei ole missään tapauksessa syytä käyttää.

Kamiinalaitteen erillistä asennusohjetta on noudatettava. Kamiinalaitteen VISIO 2 asennus- ja käyttöohje, tarkastettu normin DIN EN 13240 mukaisesti Asennusohjeet VISIO 2 on asennettu kytkentävalmiiksi, ja se kytketään olemassa olevaan rakennuksen savuhormiin käyttämällä liitoskappaletta. Liitoskappaleen on oltava mahdollisimman lyhyt ja muodoltaan suora ja asennetaan vaakatasoon tai hieman nousevaksi. Saumakohdat on tiivistettävä. Kansallisia ja eurooppalaisia normeja, paikallisia ja rakennusmääräyksiä sekä paloturvallisuusmääräyksiä on noudatettava. Paikalliselle nuohuostoimen haltijalle on siksi ilmoitettava asennuksesta ennen sen aloittamista. Polttoa varten tarvittavan tuloilman riittävyys on varmistettava. Tässä on otettava huomioon tiiviit ikkunat ja ovet (tiivistyshuulle). Savuhormin ominaisuudet lasketaan normien DIN EN 13384-1 tai DIN EN 13384-2 mukaisesti käyttämällä tähän ohjeeseen liitettyä arvotaulukkoa. Ennen asennusta tarkistetaan, kestääkö alustan rakenne lämmityskamiinanne painon. Jos alustan kantokyky ei riitä, sitä on lisättävä käyttämällä tarkoitukseen soveltuvia keinoja (esimerkiksi painoa jakavaa laattaa). Yleisiä turvallisuusohjeita Poltettavan materiaalin palaessa vapautuu lämpöenergiaa, joka kuumentaa voimakkaasti pintoja, uuninluukkuja, luukkujen ja laitteiden kahvoja, läpinäkyvää ruutua, savukanavia ja mahdollisesti uunin etuseinämää. Näiden osien koskettelua ilman tarvittavia suojauksia tai apuvälineitä (kuumuutta kestävät käsineet tai muut välineet) on vältettävä. Lapsille on kerrottava näistä vaaroista ja heidät on pidettävä lämmityksen aikana riittävän kaukana tulisijasta. Sallitut polttoaineet Asennusohje VISIO 2 Elements

17.8.2017

4


Sallittua polttoainetta ovat enintään 33 cm pitkät halot, joiden halkaisija on enintään 10 cm. Sallittuja ovat vain ilmakuivat halot. Jätteiden ja varsinkin muovin polttaminen on ympäristömääräysten mukaan kielletty. Se vahingoittaisi myös tulisijaa ja savuhormia ja voisi aiheuttaa terveysongelmia sekä häiritä naapureita hajuhaittojen vuoksi. Ilmakuivat halot, joiden vesipitoisuus on enintään 20 %, syntyvät vähintään vuoden (pehmeät puulajit) tai kahden vuoden (kovapuu) kuivatuksen aikana. Puu ei ole pitkään palavaa polttoainetta, joten tulisijan käyttö lämmitykseen yön yli ei ole mahdollista. Esilämmitys Ensimmäisen lämmityksen yhteydessä syntyy suojamaalin kuivumisen vuoksi väistämättä hajua, joka haihtuu lyhyessä ajassa käytön aikana. Esilämmityksen aikana on asennustila pidettävä hyvin tuuletettuna. Nopea esilämmitysvaihe on tärkeä, koska käyttövirheet voivat aiheuttaa kohonneita päästöarvoja. Sytykemateriaalin sytyttyä kunnolla lisätään muuta polttoainetta. Sytyttämiseen ei saa koskaan käyttää spriitä, bensiiniä eikä muita palavia nesteitä. Sytytykseen on aina käytettävä riittävää määrää ohutta puuta ja asianmukaista sytykettä. Sytytysvaiheessa uuniin ohjataan sekä primääriilmaa että sekundääri-ilmaa. Sen jälkeen primääri-ilman tulo suljetaan ja palamista ohjataan sekundääri-ilmalla. Lämmityskamiinaa on valvottava koko sytytysvaiheen ajan. Usean tulisijan käyttö Käytettäessä useita tulisijoja samassa asennustilassa tai saman tuloilman varassa, on huolehdittava ilman riittävästä saatavuudesta. Lämmitys välikausina Välikausina, jolloin ulkolämpötilat ovat korkeampia, voi lämpötilan äkillinen nousu aiheuttaa savuhormin vetoon häiriöitä, jolloin palamiskaasut eivät poistu tehokkaasti. Silloin tulipesään lisätään pieniä määriä polttoaihetta, ja primääri-ilman tuloa säätämällä kasvatetaan polttoaineen palamisnopeutta (voimistetaan liekkiä), mikä tasapainottaa savuhormin vetoa. Polttoarinan tukkeutumisesta aiheutuvien häiriöiden välttämiseksi on tuhkaa poistettava varovasti tavallista useammin. Puhdistus ja tarkastus Lämmityskamiina, savuhormit ja -putket on tarkastettava vuosittain – mahdollisesti myös useammin, vaikkapa nuohouksen jälkeen – kerrostumien varalta, ja ne on tarvittaessa poistettava. Savuhormi on myös nuohottava säännöllisesti. Paikallinen nuohoustoimi antaa tietoja vaaditusta nuohousaikataulusta. Ammattihenkilön on tarkastettava lämmityskamiina vuosittain. Rakennevaihtoehdot Lämmityskamiina, jossa on itsestään sulkeutuva tulipesän luukku, voidaan kytkeä jo muiden uunien ja liesien käyttämään savuhormiin, ellei normin EN 12831 vaatimasta hormin mitoituksesta muuta johdu. Lämmityskamiinoita, joissa on itsestään sulkeutuvat tulipesän luukut, on käytettävä – sytytysvaihetta, polttoaineen lisäämistä ja tuhkan poistoa lukuun ottamatta – ehdottomasti tulipesä suljettuna, koska muiden samaan savuhormiin liitettyjen tulisijojen toiminta voi vaarantua ja palokaasuja voi tulla luukun kautta huonetilaan. Tulisijat, joissa ei ole itsestään sulkeutuvia tulipesän ikkunallisia luukkuja, on kytkettävä omaan erilliseen savuhormiinsa. Käyttö tulipesän luukku avoinna on sallittu vain valvottuna. Polttoilma Koska lämmityskamiinat ovat huoneilmasta riippuvaisia tulisijoja, jotka ottavat polttoilmansa asennustilasta, on käyttäjän huolehdittava riittävästä polttoilman saatavuudesta. Jos tilassa on tiivistetyt ikkunat ja ovet (esimerkiksi energiansäästön vuoksi), tämä voi riittämättömään tuloilman määrään, joka puolestaan heikentää lämmityskamiinan veto-ominaisuuksia. Tämä voi aiheuttaa epämukavuutta ja vaarantaa jopa turvallisuutta. Tarvittaessa on tuloilman saatavuutta parannettava esimerkiksi rakentamalla lämmityskamiinan lähelle tuloilmaluukku tai johtamalla polttoilmaputki ulkoilmaan tai hyvin tuuletettuun tilaan (ei kuitenkaan pannuhuoneeseen). Erityisesti on Asennusohje VISIO 2 Elements

17.8.2017

5


huolehdittava siitä, että tarvittavat polttoilmaputket ovat auki kun tulisija on käytössä. Samassa tilassa tulisijan kanssa tai tilaan yhteydessä olevassa huoneilmatilassa olevat poistoilmakuvut voivat häiritä uunin toimintaa (aiheuttamalla jopa savun tuloa huonetilaan suljetusta tulipesän luukusta huolimatta), eikä niitä siksi saa missään tapauksessa käyttää samanaikaisesti lämmityskamiinan kanssa. Paloturvallisuus Katso käyttöominaisuudet. Lattiat Kiinteillä polttoaineilla toimivien tulisijojen polttotilan luukkujen edestä on palavasta materiaalista valmistetut lattiat suojattava palamattomalla pinnoitemateriaalilla. Pinnoitteen on ulotuttava edessä vähintään 500 mm ja sivuilla vähintään 300 mm:n päähän polttotilan luukusta. Varaosat Vain valmistajan nimenomaisesti hyväksymien tai tarjoamien varaosien käyttö on sallittu. Tarvittaessa neuvoja antaa alan erikoisliike. Tulisijaan ei saa tehdä rakenteellisia muutoksia! Nokivalkean sattuessa Käytettäessä vääränlaista tai liian kosteaa polttoainetta voivat savuhormiin syntyneet kerrostumat aiheuttaa nokivalkean. Silloin on kaikki uunin ilma-aukot suljettava ja palosta on ilmoitettava palokunnalle. Nokipalon sammuttua on ammattihenkilön tarkastettava savuhormi mahdollisten halkeamien ja vuotojen varalta. Nimellislämmitysteho, polttoilman säädöt ja paloajat Lämmityskamiinan nimellislämmitysteho on 7kW. Se edellyttää savukanavan vähintään 14 Pa:n vetoa. Tehon saavuttamiseksi tulipesään saa lisätä kerrallaan enintään 2 tai 3 halkoa. Teräselementeistä rakennettu savuhormi Liitettävissä teräselementeistä rakennettuun savuhormiin.

Varmuusetäisyys palaviin materiaaleihin Kaikkien turvaetäisyysvaatimuksien täyttyminen on varmistettava. Kamiinan vaippa asetetaan paikalleen irrallisena, jotta siihen voidaan merkitä savuputken liitännän paikka ja korkeus. Samalla merkitään myös pohjaan tulevan reiän pakka, jos kamiinaan halutaan asentaa tuloilmasarja (lisävaruste). Aukot ja läpiviennit Aukot savuhormin liitäntää, ilmaritilää tai muita kamiinan vaipan osia varten on tehtävä asennuspaikalla. Ne on tehtävä erittäin varovasti osien rikkoutumisen välttämiseksi. Takuu ei vastaa virheellisistä työtavoista johtuvista vahingoista. Aukkojen tekeminen poralla: Tarvittavien läpivientien paikat merkitään osiin. Aukon ääriviivat rei’itetään poralla. Reikien välikohdat katkaistaan vasaralla ja aukon kohta lyödään varovasti sisäänpäin. Rappaus Ennen kamiinan vaipan rappausta on kamiinaa lämmitettävä kertaalleen. Lämmitettäessä kamiinan vaippa laajenee ja suurimmat jännitteet tasoittuvat. Näin ehkäistään tai vähennetään myöhempiä halkeamia rapatun kamiinan pinnassa. Kamiinan vaipan pinta pyyhitään kostealla liinalla. Alustan kostuttaminen ei ole tarpeen. Asennusohje VISIO 2 Elements

17.8.2017

6


Työstölämpötilan on oltava > 5°C. Jännitehalkeamien välttämiseksi mahdollisimman hyvin kamiinan vaippaan kiinnitetään tartuntalaastilla lasikuituverkko. Tämän kerroksen päälle kiinnitetään tartuntalaastilla varsinainen rappauslaastikerros. Huom: Tartuntalaastin käyttöohjeita on noudatettava. Ote työstöohjeista: Kuivamassa sekoitetaan puhtaassa astiassa ennen työstöannoksen erottamista. Pieniä määriä laastia sekoitetaan huolellisesti lastalla tai muurauskauhalla rappauspaljussa käyttötarkoituksen mukaisessa suhteessa puhtaaseen vesijohtoveteen ja levitetään viivyttelemättä, suurten pintojen rappauksen yhteydessä käytetään sekoitinta alhaisella nopeudella, annetaan laskeutua, sekoitetaan uudelleen ja levitetään viivyttelemättä.

Asennusohje VISIO 2 Elements

17.8.2017

7


4. Osaluettelo

Asennusohje VISIO 2 Elements

17.8.2017

8


5. Rakenne 1 Alustalevy CO-VIS02-010 asetetaan lattialle asennuspaikalla (katso kuva 1)

Kuva 1 2. VISIO 2 asetetaan alustalevylle niin, että etäisyys (etu- ja sivulasin reuna) alustalevystä tukirungon ulkoreunaan on 38 mm (katso kuva 2). Lattian ja kamiinalaitteen tukirungon alareunan välisen etäisyyden on oltava vähintään 544 mm. (Katso kuva 3). Kamiinalaitteen korkeutta voidaan säätää kamiinan jalkojen avulla. Jos kamiinalaite asennetaan suoraan seinälle: - Kamiinalaitteen kuljetusvarmistukset on poistettava ennen paikalleen asettamista. Kuljetusvarmistusten poistaminen selitetään kamiinalaitteen asennusohjeessa. - Jos kamiinalaite asennetaan palavaa materiaalia olevalle seinälle, on kamiinaan kiinnitettävä akryyliliimalla myös välikkeet CO-VIS03-100 (2 kpl), CO-VIS03-110 (8 kpl) ja CO-VIS03-120 (2 kpl).

Asennusohje VISIO 2 Elements

17.8.2017

9


Kuva 2

Kuva 3

3. Käytettäessä elementtejä CO-VIS02-020 ja CO-VIS02-03A takaseinä irrotetaan (esim. kulmaleikkurilla). Leikkaukset on tehtävä lovien kohdalla. (Katso kuvat 4 ja 5).

Kuva 4

Asennusohje VISIO 2 Elements

17.8.2017

10


Kuva 5

4. Elementti CO-VIS02-03A asetetaan elementin CO-VIS02-020 p채채lle ja vieritet채채n toimitukseen kuuluvien puurullien avulla kamiinalaitteen alle (katso kuvat 6 ja 7).

Kuva 6

Asennusohje VISIO 2 Elements

17.8.2017

11


Kuva 7

5. Kamiinalaitteen kuljetusvarmistus poistetaan (katso kuvat 8 ja 9). Kuljetusvarmistusten poistaminen selitetään kamiinalaitteen asennusohjeessa.

Kuva 8

Asennusohje VISIO 2 Elements

17.8.2017

12


Kuva 9

6. Takaseinälevy CO-VIS02-03B asetetaan paikalleen ja kiinnitetään akryyliliimalla. Liima tarttuu pitävästi 10 minuutissa (katso kuva 10).

Kuva 10

Asennusohje VISIO 2 Elements

17.8.2017

13


7. Elementti CO-VIS02-04A asetetaan paikalleen (katso kuva 11).

Kuva 11

8. Elementti CO-VIS02-04B asetetaan paikalleen (katso kuva 12).

Kuva 12

Asennusohje VISIO 2 Elements

17.8.2017

14


9. Ympäryselementin CO-VIS02-050 mukana toimitetut tiivisteet liimataan edessä ympäryselementin ja kamiinalaitteen tukirungon väliin. Yksi kummallekin puolelle vasemmalle ja oikealle ympäryselementin alapuolelle (katso kuva 13). Sen jälkeen ympäryselementti CO-VIS02-050 nostetaan kamiinalaitteen yläpuolelle ja asetetaan paikalleen (katso kuva 14).

Kuva 13

Kuva 14

Asennusohje VISIO 2 Elements

17.8.2017

15


10. Asennettaessa VISIO 2 -elementti, jossa savunpoisto on takana, on elementteihin CO-VIS02-60 ja CO-VIS02-70 tehtävä aukot savuhormin liitäntää varten. Katso ohjeet tämän suorittamiseksi näiden ohjeiden sivulta 7. VISIO 2 -elementti oikea kulma = punaisella renkaalla merkitty kohta poistetaan (katso kuva 15) VISIO 2 -elementti vasen kulma = sinisellä renkaalla merkitty kohta poistetaan

Kuva 15

Ympäryselementti CO-VIS02-060 nostetaan kamiinalaitteen yläpuolelle ja asetetaan paikalleen (katso kuva 16).

Kuva 16

Asennusohje VISIO 2 Elements

17.8.2017

16


11. Ympäryselementti CO-VIS02-070 nostetaan kamiinalaitteen yläpuolelle ja asetetaan paikalleen (katso kuva 17).

Kuva 17

12. Kansilevyt CO-VIS02-08A ja CO-VIS02-08B asetetaan ympäryselementin CO-VIS02-070 päälle. (Katso kuva 18.)

Kuva 18

VALMIS

Asennusohje VISIO 2 Elements

17.8.2017

17


6. Piirustus

Asennusohje VISIO 2 Elements

17.8.2017

18


Montagehandleiding VISIO 2 Elements


1. Inhoud 1. Inhoud ......................................................................................................................................... 2. Fundamenteel ........................................................................................................................... 2 3. Algemene informatie .............................................................................................................3-7 4. Onderdelenlijst.......................................................................................................................... 8 5. Montage ............................................................................................................................... 9-17 6. Technische tekening ................................................................................................................ 18

2. Fundamenteel Alle instructies die met de producten worden meegeleverd, moeten in acht worden genomen. Schade veroorzaakt door het niet naleven van deze handleiding, maakt alle aansprakelijkheid en garantieclaims ongeldig. Onjuist werk kan leiden tot letsel en schade aan eigendommen. Het vloeroppervlak van de haard moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat de haard op de juiste manier kan worden bediend. Bij de installatie van de haard moeten de afmetingen van de fabrikant en de minimale openingen in de behuizing in acht worden genomen. Noodzakelijke nationale en Europese normen en plaatselijke voorschriften voor de installatie van de haard moeten in acht worden genomen. De geldende bouwvoorschriften (LBO) en de wettelijke voorschriften moeten worden nageleefd. De stookregels van uw land moeten worden nageleefd. Als u deze instructies opvolgt en het werk naar behoren uitvoert, is een veilige, energiebesparende en milieuvriendelijke werking van de haard gegarandeerd. GeĂŻllustreerde afbeeldingen zijn mogelijk niet compleet. Onder voorbehoud van technische en productwijzigingen. Transportschade moet onmiddellijk aan de leverancier worden gemeld. Bewaar de instructies.

Montagehandleiding VISIO 2 Elements

17-08-2017

2


3. Algemene informatie Al onze schoorsteensystemen, inbouwhaarden en kachels zijn getest en voldoen aan de nieuwste Europese normen en veiligheidsvoorschriften. Aangezien er afhankelijk van het land verschillende veiligheidsvoorschriften zijn voor de installatie en bediening van open haarden, bent u als exploitant van het schoorsteensysteem, de inbouwhaard en de kachel zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze normen in uw regio en voor de juiste installatie van de open haard. De montage- en bedieningsinstructies moeten in acht worden genomen. Attika is niet aansprakelijk voor onjuiste installatie of onjuiste bediening. Houd u aan de landspecifieke, regionale en lokale voorschriften, bijvoorbeeld met betrekking tot: • Brandbeveiliging • Veiligheidsafstanden • Isolatiematerialen • Bouwrecht • Grootte van vonkenscherm/vloerplaten • Schoorsteen- en rookgasaansluitingen • enz. Als u vragen hebt, neem dan contact op met uw schoorsteenveger of de respectieve overheidsinstanties. Verbinding met de schoorsteen We raden aan om het schoorsteenpaneel los te monteren zonder lijm, zodat u de hoogte van de haard kunt aanpassen voordat deze op de schoorsteen wordt aangesloten. Gebruik een waterpas om ervoor te zorgen dat het schoorsteenpaneel waterpas staat. Omdat de haard uitzet wanneer deze wordt verwarmd, mag het paneel niet op de haard rusten. Boven de haard moet een afstand van ongeveer 5 mm in acht worden genomen. Er is geen ruimte nodig aan de zijkant, maar tussen de onderkant van de haard en het paneel moet de afstand minstens 2 mm zijn. Vloerplaten/schermen Voor en naast de VISIO 2-elementen moet een vuurvaste vloerplaat worden gelegd als de vloer is gemaakt van brandbaar materiaal. Houd u aan de landspecifieke, regionale en lokale voorschriften. Acryllijm De meegeleverde acryllijm wordt gebruikt om de panelen aan elkaar te lijmen en aan de muur en voegen te hechten. Zorg ervoor dat de lijmoppervlakken en het oppervlak stofvrij zijn. Na het installeren van het schoorsteensysteem, gebruikt u de acryllijm om de voegen te vullen. Het vullen van de voegen is een belangrijk onderdeel van de installatie en draagt in belangrijke mate bij aan de stabiliteit van het schoorsteensysteem. Haarscheurtjes Bij de verbindingen tussen de onderdelen van het schoorsteenpaneel en de verbinding tussen de muur van het huis en de bekleding van de haard, kunnen kleine scheuren optreden. Dit is volkomen normaal en geen reden tot bezorgdheid. Kleine scheurtjes kunnen worden verwijderd door deze opnieuw te voegen met de acryllijm. Schraap de voeg uit met een schraper en zuig af met een stofzuiger. Breng de acryllijm aan en verdeel deze met een vochtige vingertop. Na 24 uur kan de voeg worden overschilderd.

Montagehandleiding VISIO 2 Elements

17-08-2017

3


Kleine beschadigingen Deze kunnen worden gerepareerd met de meegeleverde acryllijm. Voor grotere schade raden we aan ze in twee keer te vullen om nieuwe verzakkingsscheuren te voorkomen. Smeer kleine haarscheurtjes en andere onregelmatigheden dicht met een pollepel of een kwast. Reinig het oppervlak vervolgens met een vochtige spons of schuurpapier. Grote beschadigingen In geval van transportschade is het noodzakelijk om de schade rechtstreeks aan het transportbedrijf te melden. Vervanging kan aangevraagd worden bij attika feuer ag. Voor grotere schade die niet gecorrigeerd kan worden met de poederlijm, kan vervanging worden aangevraagd bij attika feuer ag, dit valt onder de garantie. Voor onderdelen: Om onderdelen aan te vragen, markeert u het beschadigde onderdeel op de bijgevoegde pakbon en maakt u een foto van de schade. Verzend de foto en pakbon naar attika feuer ag. Het reserveonderdeel wordt zo snel mogelijk verzonden. Verven 24 uur na de montage en na het voegen kunt u de schoorsteen voorzien van een verflaag. Dichtgesmeerde oppervlakken dient u vooraf te schuren met een geschikt schuurmiddel. Gebruik een minerale verf. De kleurenspecialist of de meester-schilder ter plaatse adviseert u hierover. Attika Feuer AG garandeert niet het uiterlijk van onbeklede onderdelen. Kroonlijsten/faรงade/banken van graniet en marmer Reinig deze onderdelen met een mild sopje en verwijder lijmresten onmiddellijk, als deze zijn ontstaan tijdens de montage. Gebruik nooit zure, agressieve middelen.

Volg de afzonderlijke montagehandleiding voor de inbouwhaard.

Installatie- en bedieningsinstructies voor de inbouwhaard VISIO 2 getest conform DIN EN 13240 Installatie-instructies VISIO 2 is klaar voor installatie en moet met een verbindingsstuk op de bestaande huisschoorsteen worden aangesloten. Het verbindingsstuk moet zo kort mogelijk zijn, recht, horizontaal of licht stijgend. Aansluitingen moeten worden afgedicht. Nationale en Europese normen, lokale, bouw- en brandvoorschriften moeten in acht worden genomen. Informeer vooraf uw schoorsteenveger. Er moet worden vastgesteld dat er voldoende lucht beschikbaar is voor de verbranding. Dit is met name belangrijk bij goed sluitende ramen en deuren (afdichtlip). De schoorsteenberekening wordt uitgevoerd in overeenstemming met DIN EN 13384-1 of DIN EN 13384-2 met de waardetripel die bij deze handleiding is gevoegd. Controleer voordat u begint of het laadvermogen van de onderbouw bestand is voor het gewicht van uw kamerverwarming. Als het laadvermogen ontoereikend is, moeten hiervoor geschikte maatregelen (bijv. plaat voor lastverdeling) worden genomen. Algemene veiligheidsinstructies Door het verbranden van brandstof komt warmte-energie vrij die leidt tot een sterke verwarming van de oppervlakken, zoals de deuren, de deur- en bedieningshendels, de ruit, de rookpijpen en mogelijk de voorwand van de haard. Raak deze onderdelen niet aan zonder geschikte beschermende Montagehandleiding VISIO 2 Elements

17-08-2017

4


kleding of hulpmiddelen (hittebestendige handschoenen of andere bedieningsmiddelen). Maak kinderen bewust van deze gevaren en houd ze tijdens de verwarming uit de buurt van de open haard. Toegestane brandstoffen Toegestane brandstoffen zijn houtblokken met een lengte tot 33 cm en een diameter tot 10 cm. Alleen luchtdroog brandhout mag worden gebruikt. Het verbranden van afval en vooral plastic is verboden volgens de wet inzake bescherming tegen luchtvervuiling. Bovendien beschadigt dit de open haard en de schoorsteen en kan dit leiden tot gezondheidsschade en geurhinder in de buurt. Luchtdroog brandhout met een maximum van 20% water is hout dat minimaal ĂŠĂŠn jaar (zachthout) of twee jaar (hardhout) gedroogd is. Hout is geen duurzame brandstof, dus het is niet mogelijk om de haard 's nachts met hout te verwarmen. Verwarmen Het is onvermijdelijk dat bij de eerste verwarming door het uitdrogen van de verf een nare geur ontstaat. Deze verdwijnt echter al snel. Tijdens het verwarmen moet de ruimte goed worden geventileerd. Het snel doorlopen van de opstartfase is belangrijk omdat bedieningsfouten een hogere uitstoot kunnen veroorzaken. Zodra het ontstekingsmateriaal goed is verbrand, kunt u meer hout toevoegen. Gebruik nooit alcohol, benzine of andere ontvlambare vloeistoffen voor het aansteken. Voor het aansteken moet er altijd voldoende klein hout en geschikte ontstekingshulpmiddelen beschikbaar zijn. Tijdens de opstartfase moet u de kachel zowel primaire als secundaire lucht toedienen. Vervolgens sluit u de primaire lucht en wordt de verbranding geregeld door de secundaire lucht. Laat de haard niet onbeheerd achter tijdens deze fase. Gebruik van verschillende open haarden Wanneer er meerdere open haarden in een ruimte of in een luchtnetwerk worden gebruikt, zorg dan voor voldoende toevoer van verbrandingslucht. Verwarming in de overgangsperiode In de overgangsperiode, oftewel bij hogere buitentemperaturen, kunnen bij een plotselinge temperatuurstijging storingen in de trek van de schoorsteen optreden, zodat de hete lucht niet volledig afgevoerd kan worden. De kachel moet dan minder brandstof toegediend krijgen en de primaire lucht/draaiknop moet toenemen zodat de bestaande brandstof sneller brandt (bij ontvlamming) en daarmee het schoorsteenkanaal stabiliseert. Om weerstand in het vuurbed te voorkomen, moet de as regelmatig voorzichtig verwijderd worden. Reinigen en controleren De haard, de rookgaskanalen en de rookgasafvoerleidingen moeten jaarlijks, mogelijk vaker, zoals na het schoonmaken van de schoorsteen, gecontroleerd worden op afzettingen en mogelijk gereinigd worden. De schoorsteen moet ook regelmatig worden schoongemaakt door de schoorsteenveger. Uw verantwoordelijke schoorsteenveger geeft u informatie over de intervallen. De haard moet jaarlijks door een specialist worden gecontroleerd. Typen Haarden met zelfsluitende deuren kunnen worden verbonden met een schoorsteen die reeds met andere haarden en kachels is verbonden, indien de schoorsteendiameter conform EN 12831 is. Haarden met zelfsluitende deuren moeten altijd met gesloten deuren worden gebruikt, behalve tijdens het aansteken, bijvullen van brandstof en bij asverwijdering, omdat anders andere haarden die ook op de schoorsteen zijn aangesloten in gevaar kunnen komen en hete gassen kunnen ontsnappen. Haarden zonder zelfsluitende deuren moeten op een aparte schoorsteen worden aangesloten. Gebruik met open deuren is alleen toegestaan onder toezicht.

Montagehandleiding VISIO 2 Elements

17-08-2017

5


Verbrandingslucht Aangezien open haarden kamer-luchtafhankelijke kachels zijn, die hun verbrandingslucht uit de ruimte halen, moet de bediener zorgen voor voldoende verbrandingslucht. Bij gesloten ramen en deuren (bijvoorbeeld in het geval van energiebesparing), kan het zijn dat verse lucht niet meer gewaarborgd wordt, waardoor de trek van de haard kan verslechteren. Dit kan van invloed zijn op uw welzijn en mogelijk uw veiligheid. Indien nodig moet voor aanvullende toevoer van verse lucht gezorgd worden, bijvoorbeeld door het installeren van een ventilatieklep in de nabijheid van de haard of door de installatie van een verbrandingsluchtkanaal naar buiten of in een goed geventileerde ruimte (behalve de stookruimte). Er moet in het bijzonder voor gezorgd worden dat de noodzakelijke verbrandingsluchtkanalen open zijn tijdens de werking van de haard. Afzuigkappen die samen met open haarden in dezelfde kamer of hetzelfde kamerluchtnetwerk zijn geïnstalleerd, kunnen de werking van de kachel negatief beïnvloeden (rook in de woonkamer, ondanks de gesloten haarddeur) en mogen dus niet tegelijkertijd met de kachel worden gebruikt. Brandbeveiliging Zie de prestatieverklaring. Vloeren Voor de openingen van haarden met vaste brandstof moeten vloeren van brandbare bouwmaterialen worden beschermd door een laag niet-brandbare bouwmaterialen. De bedekking moet minimaal 500 mm aan de voorkant en minimaal 300 mm aan de zijkant van de opening van de haard geïnstalleerd worden. Reserveonderdelen Alleen reserveonderdelen die uitdrukkelijk zijn goedgekeurd of aangeboden door de fabrikant, mogen worden gebruikt. Neem zo nodig contact op met uw dealer. De haard mag niet gewijzigd worden! In geval van schoorsteenbrand Als er verkeerde of te vochtige brandstof wordt gebruikt, kan er schoorsteenbrand ontstaan door afzettingen in de schoorsteen. Sluit onmiddellijk alle luchtopeningen van de kachel en informeer de brandweer. Nadat de schoorsteen is opgebrand, laat u deze door een specialist controleren op scheuren of lekken. Nominale warmteafgifte, verbrandingsluchtinstellingen en verbrandingstijden De nominale warmteafgifte van de haard is 7 kW. Dit wordt bereikt bij een minimale toevoerdruk van 14 Pa. Hiervoor moeten niet meer dan 2 tot 3 houtblokken per keer worden toegevoegd. Schoorsteen gemaakt van stalen elementen Kan worden aangesloten op een schoorsteen van staalelementen.

Veiligheidsafstand tot brandbaar materiaal Zorg ervoor dat alle veiligheidsafstanden worden gerespecteerd. Plaats het schoorsteenpaneel losjes om de positie en hoogte van de rookgasafvoeraansluiting te markeren. Markeer ook een gat in de grond als u een toevoerluchtset (als accessoire) wilt aansluiten. Doorbraak en uitbraak

Montagehandleiding VISIO 2 Elements

17-08-2017

6


Doorbraken voor de rookgasafvoeraansluiting, het rooster of andere onderdelen in de schoorsteenmantel moeten ter plaatse worden gemaakt. Deze moeten met de grootste voorzichtigheid worden gemaakt om te voorkomen dat er onderdelen breken. Schade veroorzaakt door onjuist werk valt niet onder de garantie. De doorbraken maken met een boor: Noteer de vereiste doorbraken op de onderdelen. Perforeer de contour met een boor. Gebruik de hamer om de verbindingsstukken tussen elk gat te breken, en sla vervolgens de uitbraak van buiten uit voorzichtig in. Bepleisteren Voorafgaand aan het bepleisteren van het schoorsteenpaneel moet deze een keer verwarmd worden. Als gevolg hiervan kan het schoorsteenpaneel uitzetten en de grootste spanningen verminderen. Dit voorkomt of vermindert latere scheuren in het oppervlak van de gestuukte haard. Veeg het oppervlak van het schoorsteenpaneel af met een vochtige doek. Voorbevochtiging van de ondergrond is niet noodzakelijk. Houd rekening met verwerkingstemperaturen >5°C. Om spanningsscheuren zoveel mogelijk te voorkomen, wordt een glasvezelscherm met hechtpleister op het schoorsteenpaneel aangebracht. Over deze laag wordt vervolgens met een hechtpleiser de eigenlijke gipslaag getrokken. Let op: Neem de verwerkingsinstructies in acht die bij de hechtpleister zijn gevoegd. Extract uit de verwerkingsinstructies: Meng de droge stof in een schoon blik voordat u enige verwerking verwijdert. Meng kleine hoeveelheden van de consistentie met schoon leidingwater en breng de massa snel aan met een spatel of troffel. Meng de massa voor toepassing op grote oppervlakken langzaam met de specieroermachine, laat de massa even rusten, roer opnieuw en verwerk snel.

Montagehandleiding VISIO 2 Elements

17-08-2017

7


4. Onderdelenlijst

Montagehandleiding VISIO 2 Elements

17-08-2017

8


5. Montage 1 Plaats de vloerplaat CO-VIS02-010 op de grond op de plaats van installatie (zie afbeelding 1)

Afbeelding 1 2. Plaats VISIO 2 op de vloerplaat, zodat de afstand (voorkant en zijkant glaszijde) van de vloerplaat tot de buitenrand van het steunframe 38 mm is (zie afbeelding 2). De afstand tussen de vloer en de onderkant van het steunframe van de haard moet minimaal 544 mm zijn (Zie afbeelding 3) De hoogte van de inzethaard kan met de voeten worden aangepast. Instructies als de kachel direct op een muur wordt geplaatst: - De transportvergrendeling van de haard moet voor het plaatsen worden verwijderd. Instructies voor het verwijderen van de transportbeveiliging vindt u in de installatiehandleiding van de haard. - Als de haard op een brandbare muur wordt geplaatst, moeten de zelfklevende CO-VIS03-100 (2 stuks), CO-VIS03-110 (8 stuks) en CO-VIS03-120 (2 stuks) met de acryllijm op de haard geplakt worden.

Montagehandleiding VISIO 2 Elements

17-08-2017

9


Afbeelding 2

Afbeelding 3

3. Voor de elementen CO-VIS02-020 en CO-VIS02-03A de achterwand afscheiden (bijv. met een hoeksnijder). De sneden moeten in de inkepingen worden gemaakt. (Zie afbeelding 4 & 5)

Afbeelding 4

Montagehandleiding VISIO 2 Elements

17-08-2017

10


Afbeelding 5

4. Plaats het element CO-VIS02-03A op het element CO-VIS02-020 en rijd het onder de haard met behulp van de meegeleverde houten wielen (zie afbeeldingen 6 en 7).

Afbeelding 6

Montagehandleiding VISIO 2 Elements

17-08-2017

11


Afbeelding 7

5. Verwijder de transportvergrendeling van de haard (zie afbeeldingen 8 en 9). Instructies voor het verwijderen van de transportbeveiliging vindt u in de installatiehandleiding van de haard.

Afbeelding 8

Montagehandleiding VISIO 2 Elements

17-08-2017

12


Afbeelding 9

6. Plaats het achterpaneel CO-VIS02-03B en bevestig het met de acryllijm. De lijm zal binnen 10 minuten hard worden (zie afbeelding 10).

Afbeelding 10

Montagehandleiding VISIO 2 Elements

17-08-2017

13


7. Plaats het element CO-VIS02-04A (zie afbeelding 11).

Afbeelding 11

8. Plaats het element CO-VIS02-04B (zie afbeelding 12).

Afbeelding 12

Montagehandleiding VISIO 2 Elements

17-08-2017

14


9. Voor het ringelement CO-VIS02-050 plakt u de meegeleverde pakkingen aan de voorkant tussen het ringelement en het steunframe van het inzetstuk voor de haard. EĂŠn elk links en rechts onder het ringelement (zie afbeelding 13). Til vervolgens het ringelement CO-VIS02-050 op de haard en plaats deze (zie afbeelding 14).

Afbeelding 13

Afbeelding 14

Montagehandleiding VISIO 2 Elements

17-08-2017

15


10. Als het VISIO 2-element met rookafvoer aan de achterkant is geĂŻnstalleerd, moet aan de elementen CO-VIS02-60 en CO-VIS02-70 de uitgangen voor de rookgasafvoeraansluiting worden bevestigd. Gebruiksinstructies zijn te vinden op pagina 7 van deze handleiding. VISIO 2 elementhoek rechts = rode cirkel breken (zie afbeelding 15) VISIO 2 elementhoek links = blauwe cirkel breken

Afbeelding 15

Til vervolgens het ringelement CO-VIS02-060 op de haard en plaats deze (zie afbeelding 16).

Afbeelding 16

Montagehandleiding VISIO 2 Elements

17-08-2017

16


11. Til vervolgens het ringelement CO-VIS02-070 op de haard en plaats deze (zie afbeelding 17).

Afbeelding 17

12. Plaats de afdekplaten CO-VIS02-08A en CO-VIS02-08B op het ringelement CO-VIS02-070. (Zie afbeelding 18)

Afbeelding 18

KLAAR

Montagehandleiding VISIO 2 Elements

17-08-2017

17


6. Technische tekening

Montagehandleiding VISIO 2 Elements

17-08-2017

18

Profile for Rais A/S

Visio 2 Elements - installation manual  

Visio 2 Elements - installation manual  

Profile for raisas

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded