__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Montagevejledning VISIO 3 Elements


1. Indhold 1. Indhold ...................................................................................................................................... 2 2. Principielt .................................................................................................................................. 2 3. Generelle informationer.........................................................................................................3-7 4. Stykliste ..................................................................................................................................... 8 5. Installation ........................................................................................................................... 9-14 6. Teknisk tegning ....................................................................................................................... 15

2. Principielt Alle vejledninger, som udleveres sammen med produkterne, skal overholdes. Skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af denne vejledning, er ikke dækket af garantien, og der kan ikke kræves erstatning for sådanne skader. Forkert udført arbejde kan medføre tilskadekomst og materiel skade. Rummets størrelse og konstruktion skal være egnet til installation og korrekt brug af ildstederne. Ved indbygningen af ildstedet skal de af producenten foreskrevne mål og minimumskravene til åbningerne i beklædningen overholdes. Ved installation af ildstedet skal alle lokale regler og forordninger, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, overholdes Det gældende bygningsreglement samt lovens regler på området skal overholdes. Den pågældende kommunes regler om brændeovnsfyring skal overholdes. Hvis De følger denne vejledning og udfører arbejdet fagligt korrekt, er der garanti for sikker, energibesparende og miljøvenlig drift af ovnen. De viste illustrationer er kun vejledende. Der tages forbehold for tekniske og sortimentsmæssige ændringer. Transportskader skal omgående anmeldes til leverandøren. Gem vejledningerne til senere brug.

Montagevejledning VISIO 3 Elements

13.06.2017

2


3. Generelle informationer Alle vores pejseindsatse og ovne er testede og overholder de nyeste Europæiske normer og sikkerhedsbestemmelser. Da sikkerhedsbestemmelserne for installation og drift af ildsteder varierer fra land til land, er De som operatør af pejseanlægget, pejseindsatsen og ovnen selv ansvarlig for overholdelsen af disse standarder i Deres region og for korrekt installation af ildstedet. Montage- og betjeningsvejledningen skal overholdes. RAIS/Attika hæfter ikke for forkert udført installation eller uforsvarlig drift. De bedes overholde de for det enkelte land gældende regionale og lokale bestemmelser, f.eks. i henseende til: • Brandværn • Sikkerhedsafstande • Isoleringsmaterialer • Byggelovgivning • Størrelse på gnistbeskyttelsesplader / gulvplader • Røgrørs- og skorstenstilslutninger • osv. Ved spørgsmål bedes De henvende Dem til Deres skorstensfejer eller den relevante statslige myndighed. Tilslutning til skorstenen Vi anbefaler en løs samling af elementerne uden lim, så at De kan indstille pejseindsatsen i højden, inden denne tilsluttes til skorstenen. Brug et vaterpas til at sikre, at elementerne monteres vandret. Da pejseindsatsen udvider sig ved varme, må elementerne ikke hvile på pejseindsatsen. Oven over pejseindsatsens indbygningsramme skal der være et mellemrum på minimum 5 mm. I siden er det ikke påkrævet med mellemrum, men afstanden mellem underkanten af pejseindsatsens indbygningsramme og elementet skal udgøre minimum 2 mm. Gulvplader Foran og ved siden af VISIO 3 Elements skal der udlægges en ildfast gulvplade, hvis gulvet består af brændbart materiale. De bedes i den forbindelse holde sig til de i landet gældende regionale og lokale bestemmelser. Akryllim Den medleverede akryllim bruges til sammenlimning af elementerne, og til på limning af bagvægspladen CO-VIS03-03B. Kontroller at klæbefladerne og overfladen er frie for støv. Efter montage af elementerne bruges resten af akryllimen til opfyldning af fugerne. Opfyldning af fugerne udgør en vigtig del af montagen og udgør et væsentligt bidrag til, at indsatsen kan stå sikkert. Krakelering På forbindelsesstederne mellem elementerne og ved forbindelsen mellem husets væg og pejseindsatsen kan der opstå små revner. Det er helt normalt og giver ikke grund til bekymring. Små revner kan fjernes ved om fugning med akryllim. Foretag udskrabning af fugen med en fugeskraber og udsugning med en støvsuger. Sprøjt akryllimen ind og fordel den med en indsæbet fingerspids. Efter 24 timer kan fugen males over.

Montagevejledning VISIO 3 Elements

13.06.2017

3


Mindre beskadigelser Disse kan udbedres med den medleverede akryllim. Ved større beskadigelser anbefaler vi at spartle disse ad to omgange for at undgå nye sætningsrevner. Små fine revner og andre ujævnheder spartles med en murerske eller en pensel. Glat efterfølgende overfladen med en fugtig svamp eller sandpapir. Større beskadigelser Ved transportskader skal skaden anmeldes direkte til transportvirksomheden. Der kan rekvireres erstatning hos RAIS A/S / Attika Feuer AG. Ved større skader, der ikke kan rettes op på med akryllimen, kan der rekvireres erstatning hos RAIS A/S / Attika Feuer AG inden for garantiens rammer. Rekvirering af reservedele: Til rekvirering af reservedele skal den beskadigede del markeres på vedlagte pakkemærke, ligesom der skal tages et foto af skaden. Foto og pakkemærke indsendes så til RAIS A/S / Attika Feuer AG. Reservedelen fremsendes så hurtigst muligt. Maling 24 timer efter montage og efter ud fugning kan De lade pejseanlægget male. Spartlede flader slibes forinden til med et egnet slibemiddel. Brug en mineralsk farve til at male med. Konsulter i den forbindelse en lokal farvehandler eller malermester. RAIS A/S / Attika Feuer AG påtager sig ikke nogen garanti for, hvordan umalede bygningsdele kommer til at tage sig ud. Gesimsplader / facader / bænke af granit og marmor Rengør disse bygningsdele med mildt sæbevand og fjern omgående overskydende lim, såfremt der er rester heraf tilbage efter montagen. Brug aldrig syreholdige, aggressive midler, da disse angriber overflade og politur. Det er vigtigt, at der bruges rengørings- og tætningsmidler, der er tilladt til brug ved rensning og forsegling af marmor og/eller granit. Specialforretninger kan rådgive Dem om diverse produkter til overfladebehandling og rensning af Deres natur sten. Nationale og europæiske normer, lokale og byggeretlige regler samt brandværnsbestemmelser skal overholdes. Orienter derfor Deres skorstensfejermester forud for montage og ibrugtagning. Af hensyn til Deres egen sikkerhed bedes De overholde opstillings- og montagevejledningen. Alle sikkerhedsafstande er minimumsafstande. Ved installation af Deres pejseanlæg skal De overholde det enkelte lands regionale og lokale byggeretsbestemmelser. RAIS / Attika påtager sig ikke nogen form for ansvar, hæftelse og/eller garanti for forkert eller i ændret form monterede pejseanlæg. RAIS / Attika påtager sig ikke noget ansvar for fejltagelser, trykfejl og ændringer. Overhold den separate montagevejledning for pejseindsatsen. Montage- og betjeningsvejledning for pejseindsatsen VISIO 3 testet ifølge DIN EN 13240 Montageoplysninger VISIO 3 er monteret klar til tilslutning og skal med et forbindelsesstykke tilsluttes til den bestående husskorsten. Forbindelsesstykket skal være så kort som muligt og forløbe i lige linje, vandret eller i let stigende forløb. Forbindelser skal forsegles. Nationale og europæiske normer, lokale og byggeretlige regelsæt samt brandværnsbestemmelser skal overholdes. Underret derfor på forhånd Deres lokale skorstensfejermester. Det skal sikres, at der er tilstrækkeligt af den mængde luft, der er påkrævet til forbrænding. Man skal især være opmærksom på dette forhold ved tætsluttende vinduer og døre (tætningslæbe). Montagevejledning VISIO 3 Elements

13.06.2017

4


Skorstensberegningerne er udført ifølge hhv. DIN EN 13384-1 og DIN EN 13384-2. Tjek forud for opstillingen, om bæreevnen i underkonstruktionen kan bære vægten af Deres ovn. Ved utilstrækkelig bæreevne skal der træffes relevante foranstaltninger (f.eks. plade til lastfordeling) for at opnå dette. Generelle sikkerhedsmæssige oplysninger Ved afbrænding af brændbart materiale frigøres der varmeenergi, der fører til stærk ophedning af overfladerne, fyrrumslågerne, dør- og betjeningsgrebene, røgrørene og evt. ovnens forvæg. Disse dele bør ikke berøres uden brug af dertil egnet beskyttelsesbeklædning eller hjælpemidler (varmebestandige handsker eller andre betjeningsmidler). Oplys børn om disse farer og hold dem væk fra ovnen, mens den er i brug/varm. Tilladt brændsel Det tilladte brændsel er brænde i en længde på op til 30 cm og en diameter på op til 10 cm. Der må kun anvendes tørt brænde. Det er forbudt at afbrænde affald og især plast. Derudover skader dette ildstedet og skorstenen og kan medføre helbredsskader samt naboklager som følge af lugtgenerne. Tørt brænde med maksimalt 20 % vand fås efter en tørretid på hhv. minimum ét år (blødt træ) eller to år (hårdt træ). Brænde udgør ikke et brændsel med vedvarende brændværdi, så ildstedet kan ikke holdes tændt natten over med brænde. Førstegangsoptænding Vær opmærksom på, at der kan fremkomme lugt og røgudvikling fra ovnens overflade under den første optænding. Det er fordi maling og materiale skal hærde, men lugten forsvinder hurtigt - sørg for kraftig udluftning, gerne gennemtræk. Hold børn og husdyr væk fra ovnen mens dette står på. Optænding Start med at placere ca. 1 kg træ f.eks. 2 stk. kløvede brændeknuder i bunden af brændkammeret. Læg ca. 1,2 kg tørt træ kløvet til pindebrænde, løst ovenpå, samt 2 til 3 optændingsblokke eller lignende. Brug aldrig sprit, benzin eller andre brændbare væsker til at tænde op. I optændingsfasen tilfører De ovnen både primær- og sekundærluft. Efterfølgende lukkes der ned for primærluften, og udbrændingen styres via sekundærluften. Efterlad ikke ovnen uden opsyn i denne fase. Drift af flere ildsteder Ved drift af flere ildsteder i et montagerum eller via en ventilationssamleledning skal der sikres tilstrækkelig tilførsel af forbrændingsluft. Opvarmning i overgangstiden I overgangstiden, dvs. ved højere omgivelsestemperaturer, kan der ved pludselig Temperatur stigning komme til forstyrrelser i skorstenstrækket, således at forbrændingsgasserne ikke får fuldt aftræk. Ildstedet skal i så tilfælde have tilført mindre brændselsmængder, ligesom at luftspjældet sættes højere, således, at det forhåndenværende brændsel kommer til at brænde hurtigere (med flammeudvikling) og skorstenstrækket herved stabiliseres. For at undgå udvikling af modstand i glødelaget bør asken oftere forsigtigt rages væk. Rensning og tjek Ovnen, røggasvejene og røgrørene bør hvert år – evt. også tiere, f.eks. efter rensning af skorstenen – undersøges for aflejringer og evt. renses. Skorstenen skal ligeledes renses regelmæssigt af skorstensfejeren. Den skorstensfejermester, hvis distrikt De hører ind under, vil informere om de nødvendige intervaller. Ovnen bør hvert år tjekkes af en fagmand.

Montagevejledning VISIO 3 Elements

13.06.2017

5


Typer Ovne med selvlukkende fyrrumslåger kan tilsluttes til en skorsten, som allerede bruges til andre ovne og komfurer, medmindre skorstensdimensioneringen ifølge EN 12831 er til hinder herfor. Ovne med selvlukkende fyrrumslåger skal – undtagen ved optænding, ved påfyldning af brændsel og askefjernelse – under alle omstændigheder køre med lukket fyrrum, da der ellers kan opstå fare for skade på andre ildsteder, der også er tilsluttet skorstenen, samt for udsivning af forbrændingsgasser. Ovne uden selvlukkende fyrrumslåger skal være tilsluttet til egen skorsten. Drift med åbent fyrrum må kun finde sted under opsyn. Til dimensionering af skorstenen anvendes hhv. DIN EN 13384-1 eller DIN EN 13384-2. Forbrændingsluft Da ovne er et rumluftafhængig ildsted, og forbrændingsluften skal tages fra luften i det rum, hvor den er opstillet, skal operatøren sørge for tilstrækkeligt med forbrændingsluft. Ved tætnede vinduer og døre (f.eks. i forbindelse med energispare foranstaltninger) kan det være, at der ikke længere er sikret frisklufttilførsel, hvilket kan påvirke varmeovnens aftræksforhold negativt. Dette kan skade Deres velbefindende og eventuelt Deres sikkerhed. Der skal evt. sørges for yderligere tilførsel af frisk luft, f.eks. ved at indbygge et luftspjæld nær ved varmeovnen eller udlægge en forbrændingsluftledning, der enten fører ud i det fri eller ind i et godt udluftet rum (undtagen fyrkælder). Det skal især sikres, at nødvendige forbrændingsluftledninger er åbne under ildstedets drift. Emhætter, der er installeret sammen med ildsteder i et og samme rum eller koblet på en samleledning til indeluft, kan påvirke ovnens funktion negativt (og det i den grad, at det kommer til røgudsivning i det beboede rum til trods for, at fyrrumslågen er lukket) og må således ikke på nogen måde køre samtidig med varmeovnen. Brandværn Hvad angår afstanden til brændbare bygningsdele og møbler, skal der overholdes en minimumsafstand på 110 cm for at give tilstrækkeligt med varmebeskyttelse. Bagtil kan varmeovnen opstilles sådan, at den flugter med væggen. Brandværn i strålingsområdet I fyrrumslågens strålingsområde må der ikke opstilles brændbare bygningsdele og møbler inden for en afstand af 80 cm. Denne afstand kan reduceres til 40 cm, hvis der opstilles en på begge sider ventileret plade til beskyttelse mod stråler mellem ildsted og brændbare bygningsdele. Brandværn uden for strålingsområdet Minimumsafstandene til brændbare bygningsdele og møbler står anført på typeskiltet og skal absolut overholdes.

Gulve Ud for fyringsåbningerne ved ildsteder til fast brændsel skal gulve af brændbart materiale beskyttes med en belægning af ikke-brændbart byggemateriale. Belægningen skal udføres i henhold til bygnings reglementet i det respektive land. Reservedele Der må kun bruges reservedele, der udtrykkeligt er blevet godkendt af producenten eller tilbydes af denne. Ved behov bedes De henvende Dem til Deres forhandler. Der må ikke foretages ændringer af ildstedet! Information ved skorstensbrand Hvis der bruges forkert eller for fugtigt brændsel, kan der som følge af aflejringer i skorstenen opstå brand i denne. Luk straks alle luftåbninger på ovnen og underret brandvæsenet. Efter at skorstenen er brændt ud, skal De lade denne tjekke for hhv. revner og utætheder af en fagmand. Montagevejledning VISIO 3 Elements

13.06.2017

6


Nominel varmeeffekt, forbrændingsluftindstillinger og udbrændingstider Varmeovnens nominelle varmeeffekt udgør 7 kW. Den opnås ved et minimums røgtræk på -14 Pa. Med henblik herpå skal der ikke tilføres mere end 2-3 stykker brænde på én gang. Skorsten af stålelementer Kan tilsluttes til en skorsten af stålelementer. Sikkerhedsafstand til brændbart materiale Sørg for, at alle sikkerhedsafstande overholdes. Stil pejsebeklædningen op i løs form for at indtegne røgrørstilslutningens position og højde. Markér også samtidigt et hul i bunden, dersom De gerne vil tilslutte et Air kit til frisklufttilførsel fra det fri (som tilbehør). Gennem- og udbrud Gennembrud for tilslutning af røg rør, luftgitter eller andre komponenter i pejsebeklædningen skal udføres ude på stedet. Disse skal udføres med yderste forsigtighed for at undgå, at komponenterne brækker. Beskadigelser, der forvoldes ved ukorrekt udført arbejde, er ikke omfattet af garantien. Foretagelse af gennembrud med bor: Markér de steder på komponenterne, hvor bruddet skal gennemføres. Perforer omridset med et bor. Bank på stykkerne mellem de enkelte borehuller med en hammer og slå så forsigtigt den del, som skal brækkes af, ind udefra. Pudsning Før pudsning af pejsebeklædningen sker, bør denne være blevet opvarmet én gang. Derved kan pejsebeklædningen udvide sig og overvinde de største spændinger. Dette vil hhv. forhindre og reducere senere revner i overfladen på den pudsede pejs. Tør overfladen på pejsebeklædningen af med en fugtig klud. Det er ikke påkrævet at fugte underlaget forud herfor. Overhold forarbejdnings temperaturer> 5 °C. For om muligt at undgå spændingsrevner anbringes der et glasfibergitter med vedhæftningspuds på pejsebeklædningen. Henover dette lag trækkes så det egentlige pudslag med vedhæftningspuds. OBS! Overhold de behandlingsinstruktioner, der er vedlagt vedhæftningspudset. Uddrag af behandlingsinstruktioner: Bland tørremassen igennem i en ren beholder, før der udtages de mængder, der skal arbejdes med. Små mængder blandes i murerspanden med spartel eller murerske med rent vand fra hanen i anvendelsesspecifik konsistens og brug det hurtigt, ved store overflader rør massen godt sammen med en mørtelrøremaskine ved lavt omdrejningstal, lad den blive sumpet, rør den igennem igen og brug det hurtigt.

Montagevejledning VISIO 3 Elements

13.06.2017

7


4. Stykliste

Montagevejledning VISIO 3 Elements

13.06.2017

8


5. Montage 1 Anbring grundplade CO-VIS03-08A på gulvet på montagestedet (se fig. 1)

Fig. 1 2. Anbring VISIO 3 centreret på grundpladen. Afstanden til midterlinjen mellem benene fortil og bagtil skal være ens (155 mm). Markeringen på bundpladen tjener i den forbindelse som hjælp. Mellem grundpladen og indbygningsrammens yderkant skal der være et mellemrum på 35 mm på begge sider (se fig. 2). Afstanden mellem bunden og underkanten af indbygningsrammen på pejseindsatsen skal være mindst 547 mm (se fig. 3). Pejseindsatsens højde kan indstilles ved hjælp af benene. Oplysninger, hvis pejsemodulet placeres direkte op ad en væg: - Transportsikringen på pejseindsatsen skal fjernes, inden den anbringes. Informationer om fjernelse af transportsikringen finder De i montagevejledningen for pejseindsatsen. - Hvis pejsemodulet anbringes op ad en brændbar væg, skal afstandsholderne CO-VIS03-100 (2 stk.), CO-VIS03-110 (8 stk.) og CO-VIS03-120 (2 stk.) limes på pejsemodulet med akryllimen.

Fig. 2 Montagevejledning VISIO 3 Elements

13.06.2017

9


Fig. 3

3. Kap bagvĂŚggen ved elementerne CO-VIS03-020 og CO-VIS03-03A (f.eks. med en vinkelsliber). Snittene skal laves i kĂŚrvene. (Se fig. 4 & 5) (Se fig. 4 & 5)

Fig. 4

Montagevejledning VISIO 3 Elements

13.06.2017

10


Fig. 5

4. Sæt elementet CO-VIS03-03A på elementet CO-VIS03-020 og kør det ind under pejseindsatsen ved hjælp af de medleverede træruller (se fig. 6 og 7).

Fig. 6

Montagevejledning VISIO 3 Elements

13.06.2017

11


Fig. 7

5. Fjern transportsikringen fra pejseindsatsen (se fig. 8 og 9). Oplysninger om fjernelse af transportsikringen finder De i montagevejledningen til pejseindsatsen.

Fig. 8

Montagevejledning VISIO 3 Elements

13.06.2017

12


Fig. 9

6. Indsæt bagvægspladen CO-VIS03-03B og fastgør den med akryllimen (limen størkner inden for 10 minutter). Anbring dernæst elementet CO-VIS03-040 bag pejseindsatsen (se fig. 10).

CO-VIS03-040

CO-VIS03-03B Fig. 10

Montagevejledning VISIO 3 Elements

13.06.2017

13


7. Lim ved elementet CO-VIS03-050 de medleverede pakninger på fortil mellem elementet og pejseindsatsens indbygningsrammens. En både til venstre og højre under elementet (se fig. 11). Løft derefter elementet CO-VIS03-050 over pejseindsatsen og anbring det.

Fig. 11

8. Løft element CO-VIS03-060 over pejseindsatsen og anbring det.

9. Løft element CO-VIS03-070 over pejseindsatsen og anbring det.

10. Anbring topplader CO-VIS03-08A og CO-VIS03-08B på elementet CO-VIS03-070. FÆRDIG

Montagevejledning VISIO 3 Elements

13.06.2017

14


6. Teknisk tegning

Montagevejledning VISIO 3 Elements

13.06.2017

15


Aufbauanleitung VISIO 3 Elements

1. Inhalt


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Inhalt ........................................................ 2 Grundsätzliches ............................................... 2 Allgemeine Informationen .................................... 3-7 Stückliste ................................................... 10 Aufbau .................................................... 11-16 Technische Zeichnung ......................................... 17

2. Grundsätzliches Alle mit den Produkten ausgelieferten Anleitungen sind zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, entfallen alle Haftungs- und Gewährleistungsansprüche. Unsachgemäss ausgeführte Arbeiten können zu Verletzungen und Sachschäden führen. Die Grundfläche des Aufstellraumes muss so gestaltet und gross sein, dass die Feuerstätten ordnungsgemäss betrieben werden können. Die Auslegung der Nachheizflächen muss nach den Fachregeln des Handwerks erfolgen. Beim Einbau der Feuerstätte müssen die vom Hersteller vorgegebenen Masse und die Mindestöffnungen in der Verkleidung eingehalten werden. Notwendige nationale und Europäische Normen und örtliche Vorschriften für die Installation der Feuerstätte sind zu beachten. Die jeweils gültige Landesbauordung (LBO) und die gesetzlichen Bestimmungen müssen beachtet werden. Die Feuerungsverordnungen der Länder sind zu beachten. Wenn Sie nach dieser Anleitung vorgehen und die Arbeiten fachgerecht durchführen, ist ein sicherer, energiesparender und umweltschonender Betrieb der Ofenanlage gewährleistet. Dargestellte Abbildungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Technische und Sortiments-Änderungen vorbehalten. Transportschäden sind umgehend dem Lieferanten zu melden. Anleitungen bitte aufbewahren.

3. Allgemeine Informationen Alle unsere Kaminanlagen, Kamineinsätze und Öfen sind geprüft und entsprechen den neuesten europäischen Normen und Sicherheitsvorschriften. Da je nach Land unterschiedliche Sicherheitsvorschriften bei der Installation und beim Betrieb von Feuerstätten bestehen, sind Sie als Betreiber der Kaminanlage, des Kamineinsatzes und des Ofens für die Einhaltung dieser Standards in Ihrer Region und für die korrekte

Aufbauanleitung VISIO 3 Elements13.06.2017

2


Installation der Feuerstätte selbst verantwortlich. Die Aufbau– und Bedienungsanleitung ist zu beachten. Attika haftet nicht für unsachgemäße Installation oder unsachgemäßen Betrieb. Bitte halten Sie sich an die länderspezifischen, regionalen und lokalen Vorschriften, z.B. betreffend: • • • • • • •

Brandschutz Sicherheitsabstände Isoliermaterialien Baurecht Größe von Funkenschutzplatten / Bodenplatten Rauchrohr- und Schornsteinanschlüsse usw.

Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Schornsteinfeger / Kaminkehrer oder an die jeweiligen staatlichen Behörden. Anschluss an den Schornstein Wir empfehlen ein loses Zusammensetzen der Kaminverkleidung ohne Kleber, damit Sie den Kamineinsatz in der Höhe einstellen können, bevor dieser an den Schornstein angeschlossen wird. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicher zu stellen, dass die Kaminverkleidung waagerecht aufgebaut wird. Da sich der Kamineinsatz bei Wärme ausdehnt, darf die Verkleidung nicht auf dem Kamineinsatz lasten. Oberhalb des Kamineinsatzes muss ein Abstand von mind. 5 mm sein. Seitlich ist kein Abstand notwendig, aber zwischen Unterkante des Kamineinsatzes und der Gesimsplatte / Verkleidung muss der Abstand mind. 2 mm betragen. Bodenplatten / Vorlegeplatten Vor und neben dem VISIO 3 Elements muss eine feuerfeste Bodenplatte verlegt werden, wenn der Boden aus brennbarem Material besteht. Bitte halten Sie sich hierbei an die länderspezifischen, regionalen und lokalen Vorschriften. Acrylkleber Der mitgelieferte Akrylkleber wird zum Verkleben der Verkleidungselemente untereinander, zum Ankleben von Verkleidungselementen an die Aufstellwand und zum Verfugen verwendet. Versichern Sie sich, dass die Klebeflächen und die Oberfläche staubfrei sind. Verwenden Sie nach der Montage der Kaminanlage den Acrylkleber zum Auffüllen der Fugen bzw. zum Verfugen. Das Auffüllen der Fugen bzw. das Verfugen ist ein wichtiger Bestandteil der Montage und trägt wesentlich zur Standsicherheit der Kaminanlage bei. Haarrisse An den Verbindungsstellen zwischen den Bauteilen der Kaminverkleidung und an der Verbindung zwischen Hauswand und Kaminverkleidung können kleine Risse entstehen. Das ist völlig normal und kein Grund zur Besorgnis. Kleine Risse können durch Neuverfugen mit Acrylfugenmasse beseitigt werden. Die Fuge mittels Fugenschaber auskratzen und mit einem Staubsauger aussaugen. Aufbauanleitung VISIO 3 Elements13.06.2017

3


Spritzen Sie Acrylfugenmasse ein und verteilen Sie diese mit einer eingeseiften Fingerspitze. Nach 24 Stunden kann die Fuge überstrichen werden. Kleinere Beschädigungen Diese können mit dem mitgelieferten Pulverleim ausgebessert werden. Bei grösseren Beschädigungen empfehlen wir diese in zwei Durchgängen zu verspachteln, um neue Senkungsrisse zu vermeiden. Kleine Haarrisse und andere Unebenheiten verspachteln Sie mit einer Kelle oder einem Pinsel. Nachfolgend glätten Sie die Oberfläche mit einem feuchten Schwamm oder Sandpapier. Grössere Beschädigungen Bei Transportschäden ist es erforderlich den Schaden unmittelbar dem Transportunternehmen zu melden. Ersatz kann bei der attika feuer ag angefordert werden. Bei grösseren Schäden, die nicht mit dem Pulverleim korrigiert werden können, kann Ersatz im Rahmen der Gewährleistung bei der attika feuer ag angefordert werden. Ersatzteilanforderung: Für die Anforderung von Ersatzteilen ist das beschädigte Teil auf dem beiliegenden Packzettel zu markieren und ein Foto des Schadens anzufertigen. Foto und Packzettel schicken Sie dann an die attika feuer ag. Das Ersatzteil wird dann schnellstmöglich verschickt. Anstrich 24 Stunden nach der Montage und nach dem Verfugen können Sie die Kaminanlage mit einem Anstrich versehen. Verspachtelte Flächen werden zuvor mit einem geeigneten Schleifmittel verschliffen. Verwenden Sie für den Anstrich eine mineralische Farbe. Hierzu berät Sie der Farbenfachhandel oder der Malermeister vor Ort. Die Attika Feuer AG übernimmt keine Garantie auf die Optik von ungestrichenen Bauteilen. Gesimsplatten / Fassaden / Bänke aus Granit und Marmor Reinigen Sie diese Bauteile mit mildem Seifenwasser und entfernen Sie umgehend überschüssige Kleberreste, falls diese bei der Montage entstanden sind. Verwenden Sie niemals säurehaltige, aggressive Mittel, DE da diese die Oberfläche und Politur angreifen. Es ist wichtig, dass Reinigungs- und Dichtungsmittel verwendet werden, die zum Reinigen und Versiegeln von Marmor und/oder Granit zugelassen sind. Der dementsprechende Fachhandel berät Sie zu den unterschiedlichen Produkten für die Oberflächenbehandlung und Reinigung Ihres Natursteins. Nationale und europäische Normen, örtliche und baurechtliche Vorschriften sowie feuerpolizeiliche Bestimmungen sind einzuhalten. Informieren Sie daher vor dem Aufbau und der Inbetriebnahme Ihren Schornsteinfegermeister. Zu Ihrer eigenen Sicherheit halten Sie sich an die Aufbau- und Montageanleitung. Alle Sicherheitsabstände sind Aufbauanleitung VISIO 3 Elements13.06.2017

4


Mindestabstände. Bei der Installation Ihrer Kaminanlage beachten Sie die länderspezifischen, regionalen und lokalen baurechtlichen Vorschriften. Attika übernimmt für falsch montierte oder verändert montierte Kaminanlagen keine Verantwortung, Haftung und / oder Gewährleistung. Attika übernimmt keinerlei Haftung für Irrtümer, Druckfehler und Veränderungen. Beachten Sie die separate Montageanleitung für den Kamineinsatz. Aufstell- und Bedienungsanleitung für den Kamineinsatz VISIO 3 geprüft nach DIN EN 13240 Aufstellhinweise VISIO 3 ist anschlussfertig montiert und muss mit einem Verbindungsstück an den bestehenden Hausschornstein angeschlossen werden. Das Verbindungsstück soll möglichst kurz, geradlinig, waagerecht oder leicht steigend angeordnet sein. Verbindungen sind abzudichten. Nationale und Europäische Normen, örtliche und baurechtliche Vorschriften sowie feuerpolizeiliche Bestimmungen sind einzuhalten. Informieren Sie daher vorher Ihren BezirksSchornsteinfegermeister. Es ist sicherzustellen, dass die für die Verbrennung benötigte Luftmenge ausreichend ist. Hierauf ist besonders bei dichtschließenden Fenstern und Türen (Dichtlippe) zu achten. Die Schornsteinberechnung erfolgt nach DIN EN 13384-1 bzw. DIN EN 13384-2 mit dem dieser Anleitung beigefügten Wertetripel. Prüfen Sie vor dem Aufstellen, ob die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion dem Gewicht Ihres Raumheizers standhält. Bei unzureichender Tragfähigkeit müssen geeignete Maßnahmen (z. B. Platte zur Lastverteilung) getroffen werden, um diese zu erreichen. Allgemeine Sicherheitshinweise Durch den Abbrand von Brennmaterial wird Wärmeenergie frei, die zu einer starken Erhitzung der Oberflächen, der Feuerraumtüren, der Tür- und Bediengriffe, der Sichtfensterscheibe, der Rauchrohe und ggf. der Frontwand des Ofens führt. Die Berührung dieser Teile ohne entsprechende Schutzbekleidung oder Hilfsmittel (hitzebeständige Handschuhe oder anderer Betätigungsmittel) ist zu unterlassen. Machen Sie Kinder auf diese Gefahren aufmerksam und halten Sie sie während des Heizbetriebes von der Feuerstätte fern. Zulässige Brennstoffe Zulässiger Brennstoff ist Scheitholz mit einer Länge bis zu 30 cm und einem Durchmesser bis zu 10 cm. Es darf nur lufttrockenes Scheitholz verwendet werden. Die Verfeuerung von Abfällen und insbesondere Kunststoff ist laut Bundesimmissionsschutzgesetz verboten. Darüber hinaus schadet dies der Feuerstätte und dem Schornstein und kann zu Gesundheitsschäden und aufgrund der Geruchsbelästigung zu Nachbarschaftsbeschwerden führen. Lufttrockenes Scheitholz mit maximal 20 % Wasser wird durch eine mindestens einjährige (Weichholz) bzw. zweijährige Trockenzeit (Hartholz) erreicht. Holz ist kein Dauerbrand-Brennstoff, so dass ein Durchheizen der Feuerstätte mit Holz über Nacht nicht möglich ist. Anheizen Aufbauanleitung VISIO 3 Elements13.06.2017

5


Es ist unvermeidlich, dass beim ersten Anheizen durch Austrocknen von Schutzfarbe eine Geruchsbelästigung entsteht, die nach kurzer Betriebsdauer beendet ist. Während des Anheizens sollte der Aufstellraum gut belüftet werden. Ein schnelles Durchlaufen der Anheizphase ist wichtig, da bei Bedienungsfehlern höhere Emissionswerte auftreten können. Sobald das Anzündmaterial gut angebrannt ist, wird weiterer Brennstoff aufgelegt. Verwenden Sie zum Anzünden nie Spiritus, Benzin oder andere brennbare Flüssigkeiten. Das Anfeuern sollte immer mit etwas Papier, Kleinholz und in kleinerer Menge Brennstoff erfolgen. In der Anheizphase führen Sie dem Ofen sowohl Primär- als auch Sekundärluft zu. Anschließend wird die Primärluft geschlossen und der Abbrand über die Sekundärluft gesteuert. Lassen Sie den Raumheizer während dieser Anbrennphase nicht unbeaufsichtigt. Betrieb mehrerer Feuerstätten Beim Betrieb mehrerer Feuerstätten in einem Aufstellraum oder in einem Luftverbund ist für ausreichend Verbrennungsluftzufuhr zu sorgen. Heizen in der Übergangszeit In der Übergangszeit, d. h. bei höheren Außentemperaturen, kann es bei plötzlichem Temperaturanstieg zu Störungen des Schornsteinzuges kommen, so dass die Heizgase nicht vollständig abgezogen werden. Die Feuerstätte ist dann mit geringeren Brennstoffmengen zu befüllen und bei größerer Stellung des Primärluftschiebers/-reglers so zu betreiben, dass der vorhandene Brennstoff schneller (mit Flammenentwicklung) abbrennt und dadurch der Schornsteinzug stabilisiert wird. Zur Vermeidung von Widerständen im Glutbett sollte die Asche öfter vorsichtig abgeschürt werden. Reinigung und Überprüfung Der Raumheizer, die Rauchgaswege und Rauchrohre sollten jährlich – evtl. auch öfter, z. B. nach der Reinigung des Schornsteines – nach Ablagerungen untersucht und ggf. gereinigt werden. Der Schornstein muss ebenfalls regelmäßig durch den Schornsteinfeger gereinigt werden. Über die notwendigen Intervalle gibt Ihr zuständiger Schornsteinfegermeister Auskunft. Der Raumheizer sollte jährlich durch einen Fachmann überprüft werden. Bauarten Bei Raumheizer mit selbstschließenden Feuerraumtüren ist ein Anschluss an einen bereits mit anderen Öfen und Herden belegten Schornstein möglich, sofern die Schornsteinbemessung gem. EN 12831 dem nicht widerspricht. Raumheizer mit selbstschließenden Feuerraumtüren müssen – außer beim Anzünden, beim Nachfüllen von Brennstoff und der Entaschung – unbedingt mit geschlossenem Feuerraum betrieben werden, da es sonst zur Gefährdung anderer, ebenfalls an den Schornstein angeschlossener Feuerstätten und zu einem Austritt von Heizgasen kommen kann. Raumheizer ohne selbstschließende Sichtfenstertüren müssen an einen eigenen Schornstein angeschlossen werden. Der Betrieb mit offenem Feuerraum ist nur unter Aufsicht statthaft. Für die Schornsteinberechnung ist DIN EN 13384-1 bzw. DIN EN 13384-2 anzuwenden.

Aufbauanleitung VISIO 3 Elements13.06.2017

6


Verbrennungsluft Da Raumheizer raumluftabhängige Feuerstätten sind, die ihre Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum entnehmen, muss der Betreiber für ausreichende Verbrennungsluft sorgen. Bei abgedichteten Fenstern und Türen (z. B. in Verbindung mit Energiesparmaßnahmen) kann es sein, dass die Frischluftzufuhr nicht mehr gewährleistet ist, wodurch das Zugverhalten des Raumheizers beeinträchtigt werden kann. Dies kann Ihr Wohlbefinden und unter Umständen Ihre Sicherheit beeinträchtigen. Ggf. muss für eine zusätzliche Frischluftzufuhr, z.B. durch den Einbau einer Luftklappe in der Nähe des Raumheizers oder Verlegung einer Verbrennungsluftleitung nach außen oder in einen gut belüfteten Raum (ausgenommen Heizungskeller) gesorgt werden. Insbesondere muss sichergestellt bleiben, dass notwendige Verbrennungsluftleitungen während des Betriebes der Feuerstätte offen sind. Dunstabzugshauben, die zusammen mit Feuerstätten im selben Raum oder Raumluftverbund installiert sind, können die Funktion des Ofens negativ beeinträchtigen (bis hin zum Rauchaustritt in den Wohnraum, trotz geschlossener Feuerraumtür) und dürfen somit keinesfalls gleichzeitig mit dem Raumheizer betrieben werden. Brandschutz Abstand zu brennbaren Bauteilen und Möbeln zu brennbaren Bauteilen und Möbeln ist ein seitlicher Mindestabstand von 110cm einzuhalten, um ausreichend Wärmeschutz zu gewähren. Nach hinten hin kann der Raumheizer wandbündig aufgestellt werden. Brandschutz im Strahlungsbereich Im Strahlungsbereich des Sichtfensters dürfen im Abstand von 80 cm keine brennbaren Bauteile und Möbel aufgestellt werden. Dieser Abstand kann auf 40 cm verringert werden, wenn zwischen Feuerstätte und brennbaren Bauteilen ein beidseitig belüftetes Strahlschutzblech aufgestellt wird. Brandschutz außerhalb des Strahlungsbereichs Die Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen und Möbeln sind auf dem Geräteschild angegeben und dürfen nicht unterschritten werden. Fußböden Vor den Feuerungsöffnungen von Feuerstätten für feste Brennstoffe sind Fußböden aus brennbaren Baustoffen durch einen Belag aus nichtbrennbaren Baustoffen zu schützen. Der Belag muss sich nach vorn auf mindestens 500 mm und seitlich auf mindestens 300 mm über die Feuerungsöffnung hinaus erstrecken. Ersatzteile Es dürfen nur Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller ausdrücklich zugelassen bzw. angeboten werden. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Fachhändler. Die Feuerstätte darf nicht verändert werden! Hinweis bei Schornsteinbrand Wird falscher oder zu feuchter Brennstoff verwendet, kann es aufgrund von Ablagerungen im Schornstein zu einem Schornsteinbrand kommen. Verschließen Sie sofort alle Luftöffnungen am Ofen und informieren Sie die Feuerwehr. Nach dem Ausbrennen des Schornsteines Aufbauanleitung VISIO 3 Elements13.06.2017

7


diesen vom Fachmann auf Risse bzw. Undichtigkeiten überprüfen lassen. Nennwärmeleistung, Verbrennungslufteinstellungen und Abbrandzeiten Die Nennwärmeleistung des Raumheizers beträgt 7kW. Sie wird bei einem Mindestförderdruck von 14 Pa erreicht. Dazu sollen nicht mehr als 2 bis 3 Holzscheite auf einmal aufgegeben werden. Schornstein aus Stahlelementen Kann an einen Schornstein aus Stahlelementen angeschlossen werden. Sicherheitsabstand zu brennbarem Material Vergewissern Sie sich, dass alle Sicherheitsabstände eingehalten werden. Stellen Sie die Kaminverkleidung lose auf, um Position und Höhe des Rauchrohranschlusses anzuzeichnen. Markieren Sie auch gleich ein Loch im Boden, falls Sie ein Zuluftkit (als Zubehör) anschließen möchten. Durch- und Ausbrüche Durchbrüche für den Rauchrohranschluss, Luftgitter oder für andere Bauteile in der Kaminverkleidung müssen vor Ort hergestellt werden. Diese sind unter äusserster Vorsicht anzufertigen um ein Brechen der Bauteile zu verhindern. Beschädigungen, die durch unsachgemässes Arbeiten verursacht werden, sind nicht von der Gewährleistung abgedeckt. Erstellen der Durchbrüche mit dem Bohrer: Zeichnen Sie sich die benötigten Ausbrüche auf den Bauteilen an. Perforieren Sie die Kontur mit einem Bohrer. Brechen Sie die Stege zwischen den einzelnen Bohrlöchern mit dem Hammer und schlagen Sie dann den Ausbruch von aussen her vorsichtig ein. Verputzen Vor dem Verputzen aufgeheizt worden ausdehnen und die reduziert spätere

der Kaminverkleidung sollte diese einmal sein. Dadurch kann sich die Kaminverkleidung grössten Spannungen abbauen. Dies verhindert bzw. Risse in der Oberfläche des verputzten Kamins.

Die Oberfläche der Kaminverkleidung mit einem feuchten Tuch abwischen. Ein Vornässen des Untergrundes ist nicht erforderlich. Verarbeitungstemperaturen > 5°C einhalten. Um Spannungsrisse möglichst zu vermeiden wird ein Glasfasergitter mit Haftputz auf die Kaminverkleidung aufgebracht. Über diese Schicht wird dann mit Haftputz Verputzschicht gezogen.

die eigentliche

Achtung: Beachten Sie die dem Haftputz beiliegenden Verarbeitungshinweise. Auszug aus den Verarbeitungshinweisen: Trockenmasse vor der Entnahme von Verarbeitungsmengen in einem sauberen Behältnis durchmischen. Kleinmengen in der Maurerpfanne mittels Spachtel oder Kelle mit sauberem Leitungswasser in anwendungsspezifischer Konsistenz Aufbauanleitung VISIO 3 Elements13.06.2017

8


einstellen und zügig verarbeiten, bei grossflächigem Auftrag Masse niedertourig mit Mörtelrührwerk intensiv verrühren, sumpfen lassen, nochmals durchrühren und anschliessend zügig verarbeiten.

Aufbauanleitung VISIO 3 Elements13.06.2017

9


4. StĂźckliste

Aufbauanleitung VISIO 3 Elements13.06.2017

10


5. Aufbau 1 Grundplatte CO-VIS03-08A am Aufstellort auf dem Boden platzieren (Siehe Bild 1)

Bild 1 2.

VISIO 3 auf der Grundplatte zentriert platzieren. Der Abstand zur Mittellinie zwischen den vorderen und hinteren Stellfüssen muss gleich gross sein (155 mm). Die Markierung auf der Bodenplatte dient dazu als Hilfe. Zwischen der Grundplatte und der Aussenkante des Tragrahmens muss ein Abstand von 35mm auf beiden Seiten sein (Siehe Bild 2)Der Abstand zwischen dem Boden und der Unterkante des Tragrahmens des Kamineinsatzes muss mindestens 547mm betragen(Siehe Bild 3). Die Höhe des Kamineinsatzes kann an den Stellfüssen verstellt werden. Hinweise wenn der Kaminbausatz direkt an einer Wand platziert wird: - Die Transportsicherung am Kamineinsatz muss vor dem platzieren entfernt werden. Hinweise zum Entfernen der Transportsicherung finden Sie in der Montageanleitung vom Kamineinsatz. - Wenn der Kaminbausatz an eine brennbare Wand platziert wird müssen zusätzlich die Abstandhalter CO-VIS03-100 (2 Stück), CO-VIS03-110 (8 Stück) und CO-VIS03-120 (2 Stück) mithilfe des Acryl-Klebers am Kaminbausatz angeklebt werden.

Aufbauanleitung VISIO 3 Elements13.06.2017

11


Bild 2

Bild 3 3.

Bei den Elementen CO-VIS03-020 und CO-VIS03-03A die RĂźckwand abtrennen(z.B. mit einem Winkelschneider). Der Schnitte mĂźssen in den Kerben gemacht werden. (Siehe Bild 4 & 5)

Bild 4

Aufbauanleitung VISIO 3 Elements13.06.2017

12


Bild 5

4.

Das Element CO-VIS03-03A auf das Element CO-VIS03-020 setzen und mit den mitgelieferten Holzrollen unter den Kamineinsatz fahren (Siehe Bilder 6 und 7).

Bild 6

Aufbauanleitung VISIO 3 Elements13.06.2017

13


Bild 7

5.

Transportsicherung vom Kamineinsatz entfernen (Siehe Bilder 8 und 9). Hinweise zum Entfernen der Transportsicherung finden Sie in der Montageanleitung vom Kamineinsatz.

Bild 8

Aufbauanleitung VISIO 3 Elements13.06.2017

14


Bild 9

6. Die RĂźckwandplatte CO-VIS03-03B einsetzen und mit dem AcrylKleber befestigen (Der Kleber wird fest innerhalb von 10 Minuten). Anschliessend das Element CO-VIS03-040 hinter dem Kamineinsatz platzieren (Siehe Bild 10).

CO-VIS03-

CO-VIS03Bild 10 7. Beim Ringelement CO-VIS03-050 die mitgelieferten Dichtungen vorne zwischen dem Ringelement und dem Tragrahmen vom Kamineinsatz ankleben. Je eine links und rechts unterhalb vom Ringelement (Siehe Bild 11). Danach das Ringelement CO-VIS03-050 Ăźber den Kamineinsatz heben und platzieren. Aufbauanleitung VISIO 3 Elements13.06.2017

15


Bild 11 8. Ringelement CO-VIS03-060 Ăźber den Kamineinsatz heben und platzieren.

9. Ringelement CO-VIS03-070 Ăźber den Kamineinsatz heben und platzieren.

10. Deckelplatten CO-VIS03-08A und CO-VIS03-08B auf dem Ringelement CO-VIS03-070 platzieren. FERTIG

Aufbauanleitung VISIO 3 Elements13.06.2017

16


6. Technische Zeichnung

Aufbauanleitung VISIO 3 Elements13.06.2017

17


Installation instructions VISIO 3 Elements


1. Contents 1. Contents .................................................................................................................................... 2 2. Principle .................................................................................................................................... 2 3. General information ...............................................................................................................3-7 4. Parts list .................................................................................................................................... 8 5. Installation ........................................................................................................................... 9-14 6. Technical drawing ................................................................................................................... 15

2. Principle All instructions provided with products must be followed. Damage occurring as a result of failure to follow these instructions is not covered by the guarantee, and no replacement parts can be claimed for such damage. Improperly performed work can lead to personal injury and material damage. Room size and design must be suitable for the installation and proper use of our products. When a fire is built-in, the manufacturer’s specified dimensions and minimum requirements for openings and cladding must be observed. When installing the product, all local rules and regulations (including those that refer to national and European standards) must be observed. Current building regulations and rules in legislation must be observed. The rules of the local authority on use of wood-burning stoves must be observed. We guarantee a safe, energy-saving and environmentally-friendly stove if these instructions are followed and the work performed correctly. The illustrations shown are indicative only. Subject to technical changes, and changes in the range. Transport damage must be reported immediately to the supplier. Save instructions for future use.

Installation instructions for VISIO 3 Elements 13.06.2017

2


3. General information All of our fireplace inserts and stoves are tested and comply with the latest European norms and safety regulations. Because safety regulations for installation and operation of fireplaces vary from one country to another, the owner/operater of this product is responsible for compliance with the standards in your region and correct installation. The installation and operating instructions must be adhered to. RAIS/Attika cannot be held liable for incorrect installation or irresponsible operation. Please observe all regional and local regulations regarding e.g.: • Fire protection • Safety distances • Insulation materials • Building legislation • Size of spark protection plates/floor plates • Chimney and flue connections • etc. If you have any questions, please contact your local chimney sweep or the relevant governmental authority. Connection to the chimney We recommend loose fitting of the elements without use of adhesive, so that you can adjust the height of the product before connection to the chimney. Use a spirit level to ensure that the elements are mounted horizontally. The insert will expand when heated. Do not allow the elements to rest on the insert. Always allow a space of at least 5 mm above the fireplace insert installation frame. No space is required on the side, but the distance between the bottom edge of the frame and the element must be minimum 2 mm. Floor plates A fireproof floor plate must be laid in front of an to the side of VISIO 3 Elements if the floor consists of combustible material. Please adhere to national, regional and local regulations. Acrylic adhesive The acrylic adhesive supplied should be used to glue the elements, and for gluing the backwall plate CO-VIS03-03B. Make sure that the adhesive surfaces and the surface are free of dust. After assembling the elements, use the rest of the acrylic adhesive to fill the joints. Filling the joints is an important part of assembly and is important to ensure that the insert is safely installed. Cracks Small cracks can appear between the elements and the point where the house wall meets the insert. This is perfectly normal and does not give cause for concern. Small cracks can be removed by grouting with acrylic adhesive. Scrape out grouting with a grouting scraper and use a vacuum cleaner to remove debris. Inject acrylic adhesive and spread using a soapy fingertip. The grout can be painted over after 24 hours.

Installation instructions for VISIO 3 Elements 13.06.2017

3


Minor damage Can be repaired with the acrylic adhesive supplied. In the event of more extensive damage, we recommend filling twice to avoid large settling cracks. Small, fine cracks and other unevenness should be filled using a small trowel or paint brush. Smooth the surface with a damp sponge or sandpaper. Major damage Any shipping damage must be reported directly to the carrier. Replacement parts can be claimed from RAIS A/S/Attika Feuer AG. In the event of major damage that cannot be repaired with acrylic adhesive, replacement parts can be claimed from RAIS A/S/Attika Feuer AG within the framework of the guarantee. Ordering spare parts: When requesting spare parts, mark the damaged area on the packing label enclosed and take a photo of the damage. Send the photo and packing label RAIS A/S/Attika Feuer AG. Spare parts will be shipped as soon as possible. Painting You can paint the fireplace insert 24 hours after installation and grouting. Smooth down filled surfaces with a suitable abrasive. Use a mineral-based paint. Consult your local paint dealer or decorator. RAIS A/S/Attika Feuer AG do not offer any guarantee for the final appearance of any unpainted building elements. Granite or marble cornice boards/facades/benches Clean with mild soapy water and remove excess glue immediately if there is residue left after installation. Never use acidic, aggressive products, as they can attack the surface and polish. Always use cleaning and sealing products permitted for cleaning and sealing marble and/or granite. Specialist stores can advise on various products for surface treatment and cleaning of natural stone. National and European standards, local building regulations and fire prevention provisions must be observed. Inform your chimney sweep before installation and first-time use. Please comply with the setup and installation instructions for your own safety. All safety distances are minimum distances. When installing a fireplace, always comply with national, regional and local regulations. RAIS/Attika cannot assume any responsibility, liability and/or guarantee for incorrect or modified fireplace installations. RAIS/Attika assume no liability for errors, misprints and changes. Follow the separate instructions for the fireplace insert.

Installation instructions for VISIO 3 Elements 13.06.2017

4


Installation and operating instructions for the VISIO 3 fireplace insert tested according to DIN EN 13240 Installation details VISIO 3 is ready for connection, and must be fitted using a connection piece to the existing chimney. The connection piece must be as short as possible and run in a straight line, horizontal or slightly rising gradient. Connections must be sealed. National and European standards, local building regulations and fire prevention regulations must be observed. Notify your local chimney sweep in advance. Always ensure sufficient air required for combustion. Particular care should be taken in this respect in the event of tight-fitting windows and doors (sealing lip). Chimney calculations performed according to DIN/EN 13384-1 and DIN/EN 13384-2. Check that the substructure can bear the weight of the stove before installation. In the event of insufficient strength, take the relevant measures (e.g. plate for load distribution). General safety information Burning combustible materials releases heat energy, which leads to strong heating of surfaces, combustion chamber doors, doors and controls, flues and in some circumstances, the front wall of the stove. These parts should not be touched without the use of appropriate protective clothing or devices (heat-resistant gloves or other implements). Inform children of such dangers and keep them away from the stove while it is in use/hot. Permitted fuels The permitted fuel is logs up to 30 cm in length and with a diameter of up to 10 cm. Use only dry wood. Burning rubbish, particularly plastic, is prohibited. Doing so will also damage the fireplace and chimney, is a health risk and causes annoyance for neighbours as a result of strong smells. Dry wood with a maximum moisture content of 20% after a drying time of minimum one year (soft wood) or two years (hard wood) is recommended. Wood is not a slow-burning fuel. The fireplace cannot therefore be expected to remain lit overnight when burning firewood. Lighting for the first time The stove may give off an unusual odour and smoke the first time you light it. This is because the paintwork and material need to harden, but the smell will quickly disappear. Keep children and pets away from the stove while this is in progress. Lighting Start by placing approx 1 kg of wood (e.g. two split logs) on the bottom of the combustion chamber. Lay approximately 1.2 kg dry split wood on top for kindling, along with 2 or 3 firelighters or similar. Never use alcohol, gasoline or other flammable liquids to light up. During the kindling phase, allow primary and secondary air into the stove. Shut off primary air once the fire is well alight. Control combustion using secondary air. Do not leave the stove unattended during this phase. Operating multiple fireplaces When operating multiple fireplaces in an installation or via ventilation ducts, ensure an adequate supply of combustion air.

Installation instructions for VISIO 3 Elements 13.06.2017

5


Heating during seasonal changes When ambient temperatures are higher, a sudden temperature rise can affect chimney pressure, preventing full venting of combustion gases. In such instances, use less firewood and set the air damper higher to allow the firewood to burn faster (with flames), thus stabilising chimney pressure. In order to avoid the development of resistance in the embers, rake the ashes more often. Cleaning and checks Inspect the stove, flue gas tract and pipes each year, including after the chimney has been cleaned. Ensure that all built-up deposits are removed. The chimney must also be cleaned regularly by a chimney sweep. Your local chimney sweep will inform you of the required intervals. Have the stove inspected every year by an authorised expert. Types Stoves self-closing combustion chamber doors can be connected to a chimney already used for other stoves and cookers, unless the flue pipe dimension according to EN 12831 dictates otherwise. Stoves with self-closing doors must always be operated with the combustion chamber closed – except when lighting, putting fuel in and ash removal – to avoid the risk of damage to other fireplaces connected to the chimney, and to prevent leakage of combustion gases. Stoves without self-closing combustion chamber doors must be connected to their own chimney. Never operate with open combustion chamber without supervision. Refer to DIN EN 13384-1 or DIN EN 13384-2 for chimney dimensioning. Combustion air Because stoves need air, and take it from the air in the room where they are located, always ensure a plentiful air supply. In the event of sealed windows and doors (e.g. in low-energy buildings), the ambient air supply may be insufficient and can affect the stove’s air flow. This may be harmful to your well-being and possibly your safety. An extra supply of fresh air may be required, e.g. by fitting an air damper near the stove, or a pipe that either brings in fresh air from outdoors or from a well-ventilated room (except a boiler room). Always ensure that any extra means of air supply are open when the stove is lit. Extractor hoods installed in the same room or connected to the same air supply pipe can affect the stove (and to the extent that smoke is emitted into the room despite the combustion chamber doors being closed). Such devices should never be operated at the same time as the stove. Fire protection Always ensure a minimum distance of 110 cm to flammable building elements and furniture for sufficient heat protection. The rear of the stove can be fitted flush with the wall. Fire protection in the heat radiation area Keep a safe distance of 80 cm from the oven for flammable building elements and furniture within the stove’s heat radiation area. This distance can be reduced to 40 cm if a vented plate is fitted on both sides for protection against heat radiation between the fireplace and combustible building elements. Fire protection outside the heat radiation area Minimum distances to flammable building elements and furniture are stated on the type plate and must be observed.

Floors Floors made of combustible materials in front of stove openings must be protected by nonflammable building materials. Such protection must comply with national building regulations.

Installation instructions for VISIO 3 Elements 13.06.2017

6


Spare parts Only use spare parts which have been expressly approved or supplied by the manufacturer. Please contact your dealer. Do not attempt to modify the fireplace! Information in the event of chimney fire Wood that is too damp or the wrong type can cause the build-up of deposits inside the chimney, which can result in a chimney fire. Close all air openings on the stove immediately and call the fire service. Once the chimney has burned out, have it inspected for cracks and leaks by an authorised expert. Nominal heat output, combustion air settings and shut-down times The stove’s nominal heat output is 7 kW. This is achieved at minimum flue pressure of -14 Pa. Accordingly, never use more than 2-3 pieces of firewood at once. Steel element chimney Can be connected to a steel element chimney. Safety distance to flammable materials Ensure that all the safety distances are complied with. Assemble the stove sides loosely to mark up the flue pipe position and height. Mark a hole in the bottom at the same if you intend to connect an Air Kit for outdoor air supply (as accessory). Pipe penetrations Penetrations to fit a flue pipe, air vent or other components to the stove sides must be made when the stove is to be installed. These must be carried out with extreme caution in order to avoid breaking the components. Damage caused by incorrectly performed work is not covered by the guarantee. Drilling: Mark the points on the components where a penetration is to be made. Drill around the periphery. Tap the pieces between the holes with a hammer from the inside to break them off. Plastering Before plastering a fireplace, it should be heated up at least once. This enables fireplaces cladding to expand and overcome the greatest tension. This will prevent and reduce subsequent cracks in the surface of the plastered fireplace. Wipe the surface of the fireplace the cladding with a damp cloth. It is not necessary to moisten the substrate beforehand. Observe processing temperature > 5 ° c. To avoid any stress cracks, use a glass fibre grille when rendering the fireplace cladding. Plaster over this layer. NB: Always the instructions provided with the render. Excerpt from the instructions: Mix the dry mass thoroughly in a clean container before taking the quantity to be worked with. Mix small amounts in a bucket using a spatula or small trowel with clean tap water to the consistency required and use quickly. Mix the render well for large surfaces using a mixer machine at low RPM. The mixture should be stiff. Stir it once more and use quickly.

Installation instructions for VISIO 3 Elements 13.06.2017

7


4. Parts list

Installation instructions for VISIO 3 Elements 13.06.2017

8


5. Installation 1 Place the base plate of the CO-VIS03-08A on the floor at the installation site (see fig. 1)

Fig. 1 2. Place VISIO 3 centered on the baseplate. The distance to the midline between the legs front and rear must be the same (155 mm). The mark on the baseplate serves as a help in this regard. There must be a gap of 35 mm on both sides between the baseplate and installation frame outer edge (see fig. 2). The distance between the bottom and the bottom edge of the frame on the fireplace insert must be at least 547 mm (see fig. 3). Fireplace insert height can be adjusted by means of the legs. If the fireplace module is to be placed directly up against a wall: - Remove the transport protection on the fireplace insert before positioning. Refer to the installation instructions for the fireplace insert for information on removal of transport protection. - If the module is to be placed up against a flammable wall, glue spacers CO-VIS03-100 (2 PCs.), CO-VIS03-110 (8 pcs.) and CO-VIS03-120 (2 pcs.) to the fireplace module with the acrylic adhesive.

Installation instructions for VISIO 3 Elements 13.06.2017

9


Fig. 2

Fig. 3

3. Cut the back wall of the CO-VIS03-020 and CO-VIS03-03A elements to size (e.g. with a grinder). The cuts should be made in slots. (See figs. 4 & 5) (See figs. 4 & 5)

Fig. 4

Installation instructions for VISIO 3 Elements 13.06.2017

10


Fig. 5

4. Place element CO-VIS03-03A on element CO-VIS03-020 and slide under the fireplace insert using the wooden rollers supplied (see figs. 6 and 7).

Fig. 6

Installation instructions for VISIO 3 Elements 13.06.2017

11


Fig. 7

5. Remove transport protection from the fireplace insert (see figs. 8 and 9). Refer to the installation instructions for the fireplace insert for information on removal of transport protection.

Fig. 8

Installation instructions for VISIO 3 Elements 13.06.2017

12


Fig. 9

6. Insert back wall plate CO-VIS03-03B and secure with acrylic adhesive (glue hardens within 10 minutes). Place element CO-VIS03-040 behind the fireplace insert (see fig. 10).

CO-VIS03-040

CO-VIS03-03B Fig. 10

Installation instructions for VISIO 3 Elements 13.06.2017

13


7. Glue the gaskets supplied onto element CO-VIS03-050 on the front between the element and the fireplace insert installation frame. One each, left and right under the element (see fig. 11). Lift element CO-VIS03-050 over the fireplace insert and position.

Fig. 11

8. Lift element CO-VIS03-060 over the fireplace insert and position.

9. Lift element CO-VIS03-070 over the fireplace insert and position.

10. Position top plates CO-VIS03-08A and CO-VIS03-08B on element CO-VIS03-070. INSTALLATION COMPLETED

Installation instructions for VISIO 3 Elements 13.06.2017

14


6. Technical drawing

Installation instructions for VISIO 3 Elements 13.06.2017

15


Notice de montage Éléments VISIO 3


1. Sommaire 1. Sommaire .................................................................................................................................. 2 2. Principe général ........................................................................................................................ 2 3. Informations générales ..........................................................................................................3-7 4. Liste des pièces.......................................................................................................................... 9 5. Installation ........................................................................................................................... 1-15 6. Dessin technique ..................................................................................................................... 16

2. Principe général Toutes les notices fournies avec les produits doivent être respectées. Les dommages résultant du non-respect de cette notice ne sont pas couverts par la garantie et aucune indemnisation pour de tels dommages ne peut être réclamée. Un travail incorrect peut entraîner des blessures corporelles et des dégâts matériels. La taille de la pièce et sa structure doivent être adaptées à l'installation et à l'utilisation appropriée des foyers. Lors de l'installation du foyer, les dimensions prescrites par le fabricant, ainsi que les exigences minimales pour les ouvertures dans le revêtement, doivent être respectées. Lors de l’installation du foyer, toutes les règles et réglementations locales, y compris celles qui se réfèrent aux normes nationales et européennes, doivent être respectées. Les règlements de construction ainsi que la législation applicables dans ce domaine doivent être respectés. Les règlements municipaux concernant le chauffage au poêle à bois doivent être respectés. En suivant cette notice et en effectuant le travail professionnellement, vous aurez la garantie que le poêle fonctionnera de manière sûre, en économisant de l’énergie et en respectant l'environnement. Les illustrations sont présentées à titre indicatif uniquement. Sous réserve de modifications techniques et de changements dans l’assortiment. Les dommages survenus pendant le transport doivent être immédiatement notifiés au fournisseur. Conserver les notices pour une utilisation ultérieure.

Notice de montage éléments VISIO 3

13.06.2017

2


3. Informations générales Tous nos inserts de cheminée et poêles sont testés et sont conformes aux dernières règles de sécurité et normes européennes. Étant donné que les règles de sécurité pour l'installation et l'exploitation des foyers varient d'un pays à l'autre, en tant qu'opérateur vous êtes responsable du respect de ces normes dans votre région ainsi que de l'installation correcte du foyer en question. La notice d’installation et de fonctionnement doit être strictement respectée. RAIS/Attika décline toute responsabilité en cas d’installation ou de fonctionnement incorrects. Veuillez respecter les conditions régionales et locales applicables à chaque pays, par exemple en ce qui concerne les points suivants : • Protection contre l’incendie • Distances de sécurité • Matériaux d’isolation • Législation sur les constructions • Taille des plaques de protection contre les étincelles / plaques au sol • Connexions des conduits de fumée et raccords de cheminée • etc. Pour toute question, veuillez contacter votre ramoneur ou l'autorité administrative compétente. Raccordement à la cheminée Nous recommandons un assemblage lâche des éléments, sans colle, afin de pouvoir régler la hauteur de l’insert de cheminée avant de le raccorder à la cheminée. Utiliser un niveau à bulle pour vérifier que les éléments sont montés horizontalement. Étant donné que l’insert de cheminée se dilate avec la chaleur, les éléments ne doivent pas reposer sur l’insert de cheminée. Au-dessus du cadre intégré de l’insert de cheminée, il doit y avoir un espace d'au moins 5 mm. Sur le côté, aucun espace est nécessaire, mais la distance entre le bord inférieur du cadre intégré de l’insert de cheminée et l'élément doit être d'au moins de 2 mm. Plaques au sol Devant et à côté des éléments du VISIO 3, une plaque ignifuge doit être posée si le sol est constitué de matériaux combustibles. À cet égard, se conformer aux réglementations régionales et locales en vigueur pour le pays en question. Colle acrylique La colle acrylique fournie est utilisée pour assembler et coller les éléments et pour coller la plaque murale arrière CO-VIS03-03B. S’assurer que les surfaces à coller et la surface sont exemptes de poussière. Après l'assemblage des éléments, utiliser le reste de la colle acrylique pour remplir les joints. Le remplissage des joints constitue une partie importante de l'assemblage et contribue de manière significative au positionnement de l’insert en toute sécurité. Craquelures À la jonction entre les éléments et à la connexion entre le mur de la maison et l’insert de cheminée, de petites fissures peuvent se produire. Ceci est tout à fait normal et il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Les petites fissures peuvent être éliminées en appliquant de la colle acrylique. Effectuer un grattage du joint avec un outil approprié et éliminer les résidus avec un aspirateur. Vaporiser la colle acrylique à l’intérieur et la répartir du bout des doigts enduits de savon. Après 24 heures le joint peut être peint.

Notice de montage éléments VISIO 3

13.06.2017

3


Dommages mineurs Ceux-ci peuvent être réparés avec la colle acrylique fournie. En cas de dommage plus important, il est recommandé de mastiquer à deux reprises pour éviter l’apparition de nouvelles fissures. Pour les petites fissures fines et autres irrégularités, utiliser une truelle ou un pinceau. Lisser ensuite la surface avec une éponge humide ou du papier de verre. Dommages majeurs Les dommages survenus pendant le transport doivent être directement notifiés au transporteur. Une indemnisation peut être demandée auprès de RAIS A/S / Attika Feuer AG. En cas de dommages importants qui ne peuvent pas être réparés avec de la colle acrylique, une indemnisation peut être demandée auprès de RAIS A/S / Attika Feuer AG, dans le cadre de la garantie. Demande de pièces de rechange : Pour obtenir des pièces de rechange, il est nécessaire de marquer la pièce endommagée sur l’étiquette de l’emballage jointe et de photographier le dommage. Envoyer ensuite le photo et l’étiquette à RAIS A/S / Attika Feuer AG. La pièce de rechange est alors envoyée aussi rapidement que possible. Peinture 24 heures après l’installation et après le jointoiement, le poêle peut être peint. Les surfaces spatulées sont préalablement poncées avec un abrasif approprié. Utiliser une couleur minérale pour peindre. À cet égard, consulter un marchand de peinture local ou un peintre. RAIS A/S / Attika Feuer AG n'assume aucune garantie relative aux pièces de construction non peintes. Corniches / façades / bancs de granit et de marbre Nettoyer ces pièces de construction avec de l'eau savonneuse douce et retirer immédiatement l'excès de colle présent après l'assemblage. Ne jamais utiliser d'agents agressifs acides car ils attaquent la surface et le vernis. Il est important d’utiliser des agents de nettoyage et d'étanchéité autorisés pour nettoyer et sceller le marbre et/ou le granit. Les magasins spécialisés peuvent vous conseiller sur divers produits pour le nettoyage et le traitement de la surface de votre pierre naturelle. Les normes nationales et européennes, les règlements locaux sur la construction et les dispositions de protection contre l'incendie doivent être respectés. C’est pourquoi il est nécessaire d’informer votre ramoneur avant l'installation et la mise en service. Pour votre propre sécurité, veuillez respecter les instructions de montage et d'assemblage. Toutes les distances de sécurité sont des distances minimales. Lors de l'installation de votre poêle, vous devez vous conformer aux règlements de construction régionaux et locaux du pays concerné. RAIS / Attika n'assume aucune forme de responsabilité et/ou de garantie pour modification ou erreur de montage du poêle. RAIS / Attika n'assume aucune responsabilité pour les erreurs survenues, les erreurs typographiques et les modifications Respecter la notice de montage séparée pour l'insert de cheminée.

Notice de montage éléments VISIO 3

13.06.2017

4


Notice de montage et de fonctionnement pour l’insert de cheminée VISIO 3, testée conformément à la norme DIN EN 13240 Informations de montage Le VISIO 3 est monté prêt à être raccordé à la cheminée existante avec un connecteur. Le connecteur doit être le plus court possible, en ligne droite, horizontal ou ascendant. Les connexions doivent être scellées. Les normes nationales et européennes, les règlements locaux sur la construction et les dispositions de protection contre l'incendie doivent être respectés. C’est pourquoi votre maître ramoneur local doit être informé au préalable. S’assurer que l’air nécessaire à la combustion est suffisant. Une attention particulière doit être accordée à cet aspect, en relation avec l’étanchéité des fenêtres et des portes (bande d'étanchéité). Les calculs relatifs à la cheminée sont effectués selon les normes DIN EN 13384-1 et DIN EN 13384-2. Vérifier au préalable que la capacité portante de la sousstructure peut supporter le poids de votre poêle. En cas de capacité portante insuffisante, des mesures appropriées doivent être prises pour y remédier (par exemple une plaque de répartition de charge). Consignes de sécurité générales Lors de la combustion des matériaux combustibles, la chaleur libérée entraîne une forte élévation de la chaleur des surfaces, des portes de la chambre de combustion, des portes et des poignées de service, des conduits de fumée et, éventuellement de la paroi avant du poêle. Ces éléments ne doivent pas être touchés sans l'utilisation de protection ou d'accessoires de protection appropriés (gants résistant à la chaleur ou autres moyens). Informer les enfants de ces dangers et les éloigner du poêle pendant son utilisation et lorsqu’il est chaud. Combustible autorisé Combustible autorisé : bûches jusqu'à 30 cm de longueur et 10 cm de diamètre. Utiliser uniquement du bois sec. Il est interdit de brûler des déchets et surtout du plastique. Outre les dommages au foyer et à la cheminée, cela peut être dangereux pour la santé. Les voisins peuvent également être incommodés par les odeurs et s’en plaindre. Pour obtenir un bois sec contenant au maximum de 20% d'eau, une période de séchage d’un an au minimum (bois tendre) ou deux ans (bois dur) est nécessaire. Le bois de chauffage ne constitue pas un combustible au pouvoir calorifique renouvelable, de sorte que le feu de bois ne peut pas brûler toute la nuit. Premier allumage Il est à noter que lors du premier allumage, une odeur et de la fumée peuvent se dégager à la surface du poêle. Cela est dû au durcissement de la peinture et du matériau, mais l'odeur disparaît rapidement. Prévoir une forte ventilation, et même des courants d’air. Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart du poêle lorsque ce dernier est allumé. Allumage Commencer par placer environ 1 kg de bois, par exemple 2 bûches fendues au fond de la chambre de combustion. Mettre environ 1,2 kg de bois sec fendu, comme petit bois d’allumage, avec 2 ou 3 blocs d'allumage ou similaire. Ne jamais utiliser d'alcool, d'essence ou d'autres liquides inflammables pour allumer. Pendant la phase d'allumage, alimenter le poêle en air primaire et secondaire. Par la suite, fermer pour l'air primaire et la combustion est régulée par l'air secondaire. Ne pas laisser le poêle sans surveillance pendant cette phase. Fonctionnement de plusieurs foyers Lors du fonctionnement de plusieurs foyers dans un espace à plusieurs éléments ou par l’assemblage de conduits de ventilation, une alimentation en air de combustion suffisante doit être assurée.

Notice de montage éléments VISIO 3

13.06.2017

5


Chauffage en période de transition En période de transition, à savoir à des températures ambiantes plus élevées, l’augmentation soudaine de la température peut provoquer des perturbations dans le tirage de la cheminée, empêchant d’éliminer totalement les gaz de combustion. Dans ce cas, le foyer doit être alimenté avec moins de bois et le registre d'air doit être réglé plus haut, de sorte que le combustible présent brûle plus vite (avec le développement de la flamme) et ainsi le tirage de la cheminée se stabilise. Afin que la couche de braises ne fasse pas obstruction, les cendres devraient être éliminées plus souvent, avec précaution. Nettoyage et contrôle Le poêle, les conduits de gaz résiduaires et les conduits de fumée doivent être contrôlés chaque année, éventuellement plus fréquemment après ramonage de la cheminée. Vérifier s’il y a des dépôts et, le cas échéant, les nettoyer. La cheminée doit également être nettoyée régulièrement par un ramoneur. Le maître ramoneur de votre district vous informera des intervalles de ramonage requis. Le poêle doit être vérifié par un professionnel chaque année. Types Le poêle avec portes de chambre de combustion à fermeture automatique peut être raccordé à une cheminée qui est déjà utilisée pour d'autres poêles et poêles-cheminées, à moins que la dimension de la cheminée, selon la norme EN 12831, ne l'empêche. Après l’avoir chargé et allumé, ou encore l’avoir vidé de ses cendres, le poêle avec portes de chambre de combustion à fermeture automatique doit fonctionner exclusivement avec la chambre de combustion fermée. Si ce n’est pas le cas, il y a risque de dommages à d'autres chambres de combustion également raccordées à la cheminée et risque de fuite de gaz de combustion. Les poêles sans portes de chambre de combustion à fermeture automatique doivent être raccordés à leur propre cheminée. Un fonctionnement à chambre de combustion ouverte ne doit avoir lieu que sous surveillance. Pour le dimensionnement de la cheminée utiliser les normes DIN EN 13384-1 ou DIN EN 13384-2. Air de combustion Le poêle étant un foyer dépendant de l'air de la pièce, et que l'air de combustion provient de la pièce où il est installé, l'utilisateur doit s’assurer que l’air nécessaire à la combustion est suffisant. Dans le cas de fenêtres et de portes scellées (par exemple, en rapport avec des mesures d'économie d'énergie), l'apport d'air frais peut ne plus être assuré, ce qui peut affecter les conditions de tirage du système de chauffage. Cela peut nuire à votre bien-être et, le cas échéant, à votre sécurité. Il peut éventuellement être nécessaire de fournir un apport supplémentaire d'air frais, par exemple en installant un registre d'air à proximité de l'installation de chauffage ou d’installer une conduite d'air de combustion qui mène à l'air libre ou dans une pièce bien ventilée (à l'exception d'une cave où se trouve une chaudière). Il faut notamment s’assurer que les conduits d’air de combustion nécessaires sont ouverts pendant le fonctionnement du foyer. Les hottes de ventilation ne doivent en aucun cas fonctionner en même temps que l'installation de chauffage, si elles sont installées dans la même pièce que les foyers, ou raccordées à une conduite collectrice pour l'air intérieur. Elles peuvent nuire au fonctionnement du poêle (et il peut se produire des fuites de fumée dans l'espace habité, malgré la porte de la chambre de combustion fermée). Protection incendie Par rapport aux éléments de construction et aux meubles inflammables, une distance minimale de 110 cm doit être respectée pour assurer une protection thermique suffisante. À l'arrière, l’installation de chauffage peut être disposée en affleurant le mur. Protection incendie dans la zone de rayonnement Dans la zone de rayonnement de la porte de la chambre de combustion, aucun élément de construction combustible et aucun meuble ne doivent être installés à moins de 80 cm. Cette distance peut être réduite à 40 cm si une plaque ventilée est installée des deux côtés pour protéger contre les rayonnements entre le foyer et les éléments inflammables du bâtiment. Notice de montage éléments VISIO 3

13.06.2017

6


Protection incendie à l’extérieur de la zone de rayonnement Les distances minimales pour les éléments de construction inflammables et les meubles sont indiquées sur la plaque signalétique et doivent être strictement respectées.

Sols À l’extérieur des ouvertures de charge des foyers pour le combustible solide, les sols en matériaux combustibles doivent être protégés par un revêtement en matériau de construction ignifuge. Le revêtement doit être réalisé conformément aux règles de construction du pays respectif. Pièces de rechange Seules les pièces de rechange expressément approuvées par le fabricant, ou proposées par celui-ci, peuvent être utilisées. Si nécessaire, veuillez consulter votre revendeur. Aucune modification ne peut être faite au foyer ! Information en cas de feu de cheminée Si un combustible incorrect ou trop humide est utilisé, des dépôts peuvent se former dans la cheminée et provoquer un incendie. Fermez immédiatement toutes les ouvertures entraînant un appel d'air sur le poêle et alertez les pompiers. Après un feu de cheminée, faire vérifier celle-ci par un professionnel pour contrôler l’étanchéité et la présence de fissures. Puissance calorifique nominale, réglages de l'air de combustion et temps de combustion La puissance calorifique nominale de l’appareil de chauffage est de 7 kW. Elle est atteinte avec un tirage de fumée minimal de -14 PA. À cette fin, ne pas charger plus de 2 à 3 morceaux de bois à la fois. Cheminée constituée d’éléments en acier Peut être raccordé à une cheminée constituée d'éléments en acier. Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles S’assurer que toutes les distances de sécurité sont respectées. Lever le revêtement du poêle de façon lâche pour tracer la position et la hauteur de la connexion du raccord de fumée. En même temps, marquer l’emplacement d’un trou sur le fond, si vous souhaitez connecter un « Air kit » pour l'alimentation en air frais de l'extérieur (comme accessoire). Percer et passer Il est nécessaire de percer pour raccorder des tuyaux de fumée, des grilles à air ou d'autres composants dans le revêtement du poêle. Ce travail doit être effectué sur place, avec une extrême prudence pour éviter que les composants ne se cassent. Les dommages causés par un travail incorrectement effectué ne sont pas couverts par la garantie. Effectuer le travail avec une perceuse : Marquer les points sur les composants où il faut percer. Perforer le contour avec une perceuse. Taper sur les pièces entre chaque trou percé avec un marteau et frapper doucement la partie à briser, de l'extérieur. Polissage Avant de polir le revêtement du poêle, celui-ci doit être chauffé une fois. Cela permet au revêtement du poêle de se dilater et de supporter les plus grandes contraintes. Cela préviendra et réduira les fissures ultérieures sur la surface du poêle ayant subi un polissage.

Notice de montage éléments VISIO 3

13.06.2017

7


Passer un chiffon humide sur la surface du revêtement du poêle. Il n’est pas nécessaire d’humidifier le sol au préalable. Respecter les températures de traitement de > 5 °C. Pour éviter autant que possible les fissures dues à la contrainte, placer une grille en fibre de verre avec un enduit de fixation sur le revêtement du poêle. Ensuite, sur cette couche, tirer la véritable couche de polissage avec un enduit de fixation. Remarque ! Veuillez observer les instructions de traitement jointes au matériau de polissage du revêtement. Extraits des instructions de traitement : Mélanger la masse sèche dans un récipient propre avant de prélever la quantité nécessaire pour le travail. Mélanger de petites quantités avec de l’eau claire du robinet, ceci dans un seau de maçon avec une spatule ou une truelle, pour obtenir une consistance d’application spécifique à utiliser rapidement. Pour les grandes surfaces, bien mélanger la masse avec un mélangeur de mortier à basse vitesse, bien la mouiller, mélanger à nouveau et l’utiliser rapidement.

Notice de montage éléments VISIO 3

13.06.2017

8


4. Liste des pièces

Notice de montage éléments VISIO 3

13.06.2017

9


5. Montage 1 Placer la plaque de base CO-VIS03-08A sur le sol de l’emplacement de montage (voir fig. 1)

Fig. 1 2. Placer le VISIO 3 au centre de la plaque de base. La distance à la ligne médiane entre les jambes avant et arrière doit être la même (155 mm). Le marquage sur la plaque de base est une aide. Entre la plaque de base et le bord extérieur du cadre intégré, il doit y avoir un espace en 35 mm des deux côtés (voir fig. 2). La distance entre le fond et le bord inférieur du cadre intégré sur l’insert de cheminée doit être au moins de 547 mm (voir fig. 3). La hauteur de l’insert de cheminée peut être réglée à l’aide des pieds. Information si le module de cheminée est placé directement contre un mur : - Retirer la sécurité de l’insert de cheminée avant de le mettre en place. Pour plus d'informations sur le retrait de la sécurité de transport, se reporter à la notice de montage de l’insert de cheminée. - Si le module de cheminée est placé contre un mur inflammable, les entretoises CO-VIS03100 (2 pièces), CO-VIS03-110 (8 pièces) et CO-VIS03-120 (2 pièces) doivent être collées au module de cheminée avec une colle acrylique.

Notice de montage éléments VISIO 3

13.06.2017

10


Fig. 2

Fig. 3

3. Scier la paroi arrière vers les éléments CO-VIS03-020 et CO-VIS03-03A (par exemple avec une meuleuse d'angle). Les incisions doivent être faites dans les encoches. (Voir fig. 4 & 5) (Voir fig. 4 & 5)

Notice de montage éléments VISIO 3

13.06.2017

11


Fig. 4

Fig. 5

4. Placer l'élément CO-VIS03-03A sur l'élément CO-VIS03-020 et le déplacer sous l’insert de cheminée à l'aide des rouleaux de bois fournis (voir fig. 6 et 7). Notice de montage éléments VISIO 3

13.06.2017

12


Fig. 6

Fig. 7

5. Retirer la sécurité de transport de l'insert de cheminée (voir fig. 8 et 9). Pour plus d'informations sur le retrait de la sécurité de transport, se reporter à la notice de montage de l’insert de cheminée.

Notice de montage éléments VISIO 3

13.06.2017

13


Fig. 8

Fig. 9

6. Insérer la plaque murale arrière CO-VIS03-03B et la fixer avec de la colle acrylique (la colle durcit en 10 minutes). Placer ensuite l’élément CO-VIS03-040 derrière l’insert de cheminée (voir fig. 10). Notice de montage éléments VISIO 3

13.06.2017

14


CO-VIS03-040

CO-VIS03-03B Fig. 10 7. Vers l'élément CO-VIS03-050 coller les joints fournis à l’avant, entre l'élément et le cadre intégré de l’insert de cheminée. À la fois un à gauche et un à droite sous l’élément (voir fig. 11). Soulever ensuite l'élément CO-VIS03-050 au-dessus l'insert de cheminée et le poser.

Fig. 11 8. Soulever l'élément CO-VIS03-060 au-dessus l'insert de cheminée et le poser. 9. Soulever l'élément CO-VIS03-070 au-dessus l'insert de cheminée et le poser. 10. Poser les plaques supérieures CO-VIS03-08A et CO-VIS03-08B sur l’élément CO-VIS03-070. C’EST TERMIN Notice de montage éléments VISIO 3

13.06.2017

15


6. Dessin technique

Notice de montage éléments VISIO 3

13.06.2017

16


Monteringsanvisning VISIO 3 Elements


1. Innhold 1. Innhold ...................................................................................................................................... 2 2. Prinsipielt .................................................................................................................................. 2 3. Generell informasjon............................................................................................................. 3–7 4. Stykkliste ................................................................................................................................... 8 5. Installasjon .......................................................................................................................... 9–14 6. Teknisk tegning ....................................................................................................................... 15

2. Prinsipielt Alle anvisninger som leveres sammen med produktene, må følges. Skader som oppstår som følge av at anvisningen ikke følges, dekkes ikke av garantien, og du kan ikke kreve erstatning for slike skader. Feil utført arbeid kan føre til ulykker og materielle skader. Rommets størrelse og konstruksjon må være egnet for installasjon og korrekt bruk av ildstedene. Ved innbygging av ildstedet må produsentens anbefalte mål og mimimumskrav til åpninger i kledningen følges. Ved installasjon av ildstedet må alle lokale regler og forordninger følges, inkludert henvisninger til nasjonale og europeiske standarder. Gjeldende bygningsregler samt lovens regler må overholdes. Kommunens gjeldende regler om fyring må overholdes. Hvis du følger denne anvisningen og utfører arbeidet på en faglig korrekt måte, får du garantert trygg, energibesparende og miljøvennlig drift av ovnen. Illustrasjonene er kun veiledende. Det tas forbehold om tekniske og sortimentmessige endringer. Leverandøren må varsles umiddelbart ved eventuelle transportskader. Ta vare på anvisningene for senere bruk.

Monteringsanvisning 3 Elements

13.06.2017

2


3. Generell informasjon Alle våre peisinnsatser og ovner er testet og overholder de nyeste europeiske standardene og sikkerhetsbestemmelsene. Siden sikkerhetsforskriftene for installasjon og drift av ildsteder varierer fra land til land, er det den som bruker peisanlegget, peisinnsatsen og ovnen som har ansvaret for at gjeldende standarder overholdes og at ildstedet installeres på riktig måte. Monterings- og bruksanvisningen skal følges. RAIS/Attika kan ikke holdes ansvarlig for feil installasjon eller uforsvarlig drift. Du må overholde regionale og lokale regler som gjelder der du bor, for eksempel når det kommer til: • Brannsikkerhet • Sikkerhetsavstander • Isolasjonsmaterialer • Byggeregler • Størrelse på gnistfangere/gulvplater • Røyk og røykgass • Osv. Hvis du har spørsmål, må du kontakte feieren eller relevant offentlig myndighet. Tilkobling til skorsteinen Vi anbefaler at elementene monteres løst uten lim slik at du kan justere høyden på peisinnsatsen før den kobles til skorsteinen. Bruk et vater for å påse at elementene monteres vannrett. Siden peisinnsatsen utvider seg når den blir varm, må ikke elementene hvile på peisinnsatsen. Over peisinnsatsens innbyggingsramme må det være et mellomrom på minst 5 mm. På sidene er det ikke påkrevd å ha mellomrom, men avstanden mellom underkanten av peisinnsatsens innbyggingsramme og elementet skal være minst 2 mm. Gulvplater Hvis gulvet er av brennbart materiale, må det legges en ildfast gulvplate foran og på sidene av VISIO 3 Elements. I den forbindelse må du overholde gjeldende regionale og lokale bestemmelser. Akryllim Akryllimet som medfølger, brukes til å lime sammen elementene og til å lime bakveggplaten CO-VIS03-03B. Påse at det ikke er støv på overflatene. Etter at elementene er montert, brukes resten av akryllimet til å fylle fugene. Å fylle fugene er en viktig del av monteringen og bidrar til at innsatsen kan stå trygt. Sprekker Det kan oppstå små sprekker i skjøtene mellom elementene og i skjøten mellom husets vegg og peisinnsatsen. Det er helt normalt og er ingen grunn til bekymring. Små sprekker kan fjernes ved hjelp av fuging med akryllim. Skrap ut fugen ved hjelp av en fugeskrape, og støvsug deretter grundig. Sprut inn akryllimet, og fordel det med en fingertupp duppet i såpe. Fugen kan males over etter 24 timer. Mindre skader Disse kan repareres med akryllimet som medfølger. Ved større skader anbefaler vi at de sparkles i to omganger for å unngå nye setningssprekker. Små og tynne sprekker og andre ujevnheter sparkles med en murerskje eller en pensel. Deretter jevnes overflaten ut ved hjelp av en fuktet svamp eller sandpapir. Monteringsanvisning 3 Elements

13.06.2017

3


Større skader Ved transportskader må transportøren varsles umiddelbart. Det kan kreves erstatning fra RAIS A/S / Attika Feuer AG. Ved større skader som ikke kan repareres med akryllimet, kan det kreves erstatning fra RAIS A/S / Attika Feuer AG innenfor garantiens rammer. Bestilling av reservedeler: Ved bestilling av reservedeler må den skadede delen merkes på vedlagte pakkseddel, og det må tas et bilde av skaden. Deretter sendes bilde og pakkseddel til RAIS A/S / Attika Feuer AG. Reservedelen sendes så snart som mulig. Maling Anlegget kan males 24 timer etter montering og fuging. Sparklede flater må slipes lett med egnet slipemiddel. Bruk en mineralmaling. Kontakt lokal malingsbutikk eller malermester. RAIS A/S / Attika Feuer AG tar ikke ansvar for hvordan umalte deler kommer til å se ut. Gesimsplater / fasader / benker av granitt og marmor Slike deler må rengjøres med mildt såpevann. Overflødig lim må fjernes umiddelbart dersom det er limrester etter monteringen. Du må aldri bruke syreholdige og aggressive midler siden de kan skade overflaten. Bruk rengjørings- og tetningsmidler som er tillatt for bruk ved rengjøring og forsegling av marmor eller granitt. Du kan kontakte spesialbutikk for å få anbefalt produkter til overflatebehandling og rensing av naturstein. Nasjonale og europeiske standarder, lokale regler og byggeregler samt brannsikkerhetsregler må følges. Kontakt feieren før montering og bruk. Av hensyn til din egen sikkerhet må du følge installasjons- og monteringanvisningen. Alle sikkerhetsavstander er minimumsavstander. Ved installasjon av ildstedet må du overholde ditt lands regionale og lokale byggeregler. RAIS / Attika kan ikke holdes ansvarlig for feil montert eller modifisert ildsted. RAIS / Attika kan ikke holdes ansvarlig for feil, trykkfeil og endringer. Se separat monteringsanvisning for peisinnsatsen. Monterings- og bruksanvisning for peisinnsats VISIO 3, testet i samsvar med DIN EN 13240 Monteringsinformasjon VISIO 3 er montert og klar for tilkobling. Den skal kobles til eksisterende skorstein ved hjelp av et tilkoblingsstykke. Tilkoblingsstykket skal være så kort som mulig å gå i rett linje, vannrett eller lett stigende. Skjøter skal tettes. Nasjonale og europeiske standarder, lokale regler og byggeregler samt brannsikkerhetsregler må følges. Derfor bør du varsle feieren på forhånd. Du må påse at det finnes tilstrekkelig luft til forbrenning. Du må være spesielt oppmerksom på dette ved tette vinduer og dører (pakninger). Skorsteinsberegninger er utført henholdsvis DIN EN 13384-1 og DIN EN 13384-2. Før montering må du kontrollere at konstruksjonen tåler vekten av ovnen. Ved utilstrekkelig bæreevne må det utføres relevante tiltak (for eksempel plate for å fordele belastningen) for å oppnå dette. Generell sikkerhetsinformasjon Når brennbart materiale brennes, frigjøres varme. Det fører til kraftig oppvarming av overflater, dører, håndtak, rør og eventuelt ovnens forvegg. Disse delene bør ikke berøres uten bruk av egnet beskyttelsesutstyr eller hjelpemidler (varmebestandige hansker eller andre betjeningsmidler). Informer barn om disse farene og hold dem unna ovnen når den er i bruk / er varm.

Monteringsanvisning 3 Elements

13.06.2017

4


Tillatt brensel Tillatt brensel er ved med lengde opp til 30 cm og diameter på opp til 10 cm. Det må kun brukes tørr ved. Det er forbudt å brenne avfall, spesielt plast. I tillegg vil dette skade ildstedet og skorsteinen og kan føre til helseskader samt naboklager som følge av lukten. Tørr ved med maksimalt 20 % vann oppnås etter en tørketid på henholdsvis minimum ett år (våt ved) eller to år (hard ved). Ved er ikke brensel med vedvarende brennverdi, så ildstedet kan ikke være tent over natten med ved. Førstegangsopptenning Det kan komme lukt og røyk fra ovnens overflate den første gangen den brukes. Det er fordi maling og materialer skal herde, men lukten forsvinner raskt. Sørg for kraftig utlufting, gjerne gjennomtrekk. Hold barn og kjæledyr unna ovnen mens dette pågår. Opptenning Begynn med å plassere ca. 1 kg ved, for eksempel to kubber, i bunnen av brennkammeret. Legg ca. 1,2 kg tørre, tynne vedkubber løst på toppen, samt to til tre opptenningsbriketter eller liknende. Du må aldri bruke sprit, bensin eller annen brennbar væske til opptenning. I opptenningsfasen skal du tilføre både primær- og sekundærluft til ovnen. Deretter stenger du for primærluften, og utbrenningen styres via sekundærluften. Ikke la ovnen stå uten tilsyn i denne fasen. Drift av flere ildsteder Ved drift av flere ildsteder i et monteringsrom eller via et ventilasjonsrør må det sikres tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft. Oppvarming i overgangstiden I overgangstiden, altså når det er høyere omgivelsestemperaturer, kan det ved plutselig temperaturstigning oppstå forstyrrelser i skorsteinen slik at forbrenningsgassene ikke får full avtrekk. I slike tilfeller må det brukes mindre mengder ved i ildstedet, og luftspjeldet må åpnes mer slik at veden brenner raskere (med flammeutvikling). På den måten stabiliseres trekken. For å unngå at det utvikles motstand i glødelaget bør asken forsiktig fjernes hyppigere. Rensing og kontroll Ovnen, rørene og koblingene bør kontrolleres for belegg og eventuelt renses hvert år, samt for eksempel etter at skorsteinen har blitt feid. Skorsteinen skal også feies regelmessig av en feier. Feieren på stedet du bor, informerer deg om de nødvendige intervallene. Ovnen bør kontrolleres av en fagmann en gang i året. Typer Ovner med selvstengende dører kan kobles til en skorstein som allerede brukes til andre ovner og komfyrer, med mindre skorsteinsdimensjoneringen ikke er tilstrekkelig, se EN 12831. Ovner med selvstengende dører skal alltid, bortsett fra ved opptenning, påfylling av ved og fjerning av aske, brukes med lukket dør, siden det ellers kan oppstå fare for skader på andre ildsteder som også er koblet til skorsteinen, samt at det kan utvikles forbrenningsgasser. Ovner uten selvstengende dør må kobles til egen skorstein. Drift med åpen dør må kun gjøres under oppsyn. Til dimensjonering av skorstein brukes henholdsvis DIN EN 13384-1 eller DIN EN 13384-2. Forbrenningsluft Siden ildstedet er avhengig av luften i rommet og forbrenningsluften skal hentes fra luften i det rommet hvor den er montert, må operatøren sørge for tilstrekkelig med forbrenningsluft. Ved tette vinduer og dører (for eksempel i forbindelse med energisparingstiltak) kan det hende at det ikke lenger finnes tilstrekkelig tilførsel av friskluft, noe som kan føre til dårligere avtrekksforhold for ovnen. Dette kan skade helsen og eventuelt sikkerheten din. Du må eventuelt sørge for ytterligere tilførsel av frisk luft, for eksempel ved å bygge inn et spjeld i nærheten av ovnen eller ved å montere et forbrenningsluftrør som enten går ut i det fri eller Monteringsanvisning 3 Elements

13.06.2017

5


inn i et rom med god ventilasjon (unntatt fyrrom). Du må spesielt sørge for at nødvendige forbrenningsluftrør er åpne når ildstedet er i drift. Ventilatorer som installeres sammen med ildsted i samme rom eller kobles til et felles rør for inneluft, kan påvirke ovnens funksjon negativt (i så stor grad at det kan komme røyk i rommet til tross for at døren er stengt) og må derfor aldri kjøres samtidig med varmeovnen. Brannsikkerhet Når det kommer til avstanden til brennbare bygningsdeler og møbler, må det brukes en minimumsavstand på 110 cm for å gi tilstrekkelig beskyttelse mot varmen. På baksiden kan varmeovnen plasseres slik at den flukter med veggen. Brannsikkerhet i stråleområdet I dørens stråleområde må det ikke plasseres brennbare bygningsdeler og møbler nærmere enn 80 cm. Denne avstanden kan reduseres til 40 cm hvis det plasseres en plate som er ventilert på begge sider og som beskytter mot stråler mellom ildsted og brennbare bygningsdeler. Brannsikkerhet utenfor stråleområdet Minimumsavstandene til brennbare bygningsdeler og møbler er oppgitt på typeskiltet. Disse skal følges. Gulv Utenfor åpningene ved ildsteder for fast brensel må gulv av brennbart materiale beskyttes med et belegg av ikke-brennbart materiale. Belegget må være i samsvar med byggereglene i det respektive landet. Reservedeler Det må kun brukes reservedeler som uttrykkelig er godkjent av produsenten eller som produsenten leverer. Ta kontakt med forhandleren ved behov. Ildstedet må ikke modifiseres! Informasjon ved pipebrann Hvis det brukes feil eller fuktig brensel, kan det oppstå avleiringer i skorsteinen, noe som kan føre til brann. Du må umiddelbart stenge alle luftåpninger på ovnen og kontakte brannvesenet. Når skorsteinen har brent ut, må en fagmann kontrollere at det ikke har oppstått sprekker og lekkasjer. Nominell varmeeffekt, innstillinger for forbrenningsluft og utbrenningstider Varmeovnens nominelle varmeeffekt utgjør 7 kW. Den oppnås ved minimumsavtrekk på -14 Pa. Derfor må du ikke legge inn mer enn to til tre vedkubber samtidig. Skorstein av stålelementer Kan kobles til skorstein av stålelementer. Sikkerhetsavstand til brennbart materiale Påse at alle sikkerhetsavstander overholdes. Monter peisen løst for å kunne tegne inn rørtilkoblingens posisjon og høyde. Hvis du skal koble til et Air kit for tilførsel av friskluft (ekstrautstyr), må du samtidig markere et hull i bunnen. Gjennomføringer Gjennomføringer for tilkobling av rør, luftgitter eller andre komponenter skal utføres på stedet. Disse skal utføres med stor varsomhet for å unngå at komponentene blir ødelagt. Skader som skyldes feil utført arbeid dekkes ikke av garantien. Lage gjennomføringene ved hjelp av bor: Monteringsanvisning 3 Elements

13.06.2017

6


Marker stedene på komponentene hvor bruddet skal gjennomføres. Perforer omrisset med et bor. Slå mellom borehullene med en hammer, og slå deretter forsiktig ut delen som skal fjernes fra innsiden. Pussing Før pussing bør ildstedet varmes opp én gang. Det gjør at komponentene utvider seg slik at de fleste spenninger fjernes. Det vil forhindre og redusere sprekker i overflaten på en pusset peis. Tørk av ildstedets overflate med en fuktig klut. Det er ikke nødvendig å fukte underlaget. Arbeidet må utføres ved > 5 °C. For å unngå sprekker legges glassfibergitter med puss rundt ildstedet. Over dette laget legges det endelige laget med mørtel. OBS! Følg instruksjonene for mørtelen. Utdrag fra instruksjonene: Bland mørtelen i en ren beholder før du tar ut de mengdene du skal arbeide med. Små mengder blandes i bøtten med sparkel eller murerskje og rent vann fra kranen til riktig konsistens. Mørtelen må brukes raskt. Ved store overflater må massen røres godt sammen med en mørtelblander på lavt turtall. Bland til riktig konsistens, rør gjennom den igjen og bruk den raskt.

Monteringsanvisning 3 Elements

13.06.2017

7


4. Stykkliste

Monteringsanvisning 3 Elements

13.06.2017

8


5. Montering 1 Plasser plate CO-VIS03-08A på gulvet på monteringsstedet (se figur 1)

Figur 1 2. Plasser VISIO 3 midt på platen. Avstanden til senterlinjen mellom bena på for- og baksiden skal være lik (155 mm). Merkene på platen er et godt hjelpemiddel. Mellom platen og innbyggingsrammens ytterkant skal det være et mellomrom på 35 mm på begge sider (se figur 2). Avstanden mellom bunnen og underkanten av innbyggingsrammen på peisinnsatsen må være minst 547 mm (se figur 3). Peisinnsatsens høyde kan justeres ved hjelp av beina. Informasjon hvis peismodulen plasseres mot en vegg: – Transportsikringen på peisinnsatsen må fjernes før montering. Informasjon om fjerning av transportsikringen finner du i monteringsanvisningen for peisinnsatsen. – Hvis peismodulen monteres mot brennbar vegg, må avstandsstykker CO-VIS03-100 (2 stk.), CO-VIS03-110 (8 stk.) og CO-VIS03-120 (2 stk.) limes på peismodulen ved hjelp av akryllimet.

Figur 2

Monteringsanvisning 3 Elements

13.06.2017

9


Figur 3

3. Kapp bakveggen ved elementene CO-VIS03-020 og CO-VIS03-03A (for eksempel ved hjelp av en vinkelsliper). Snittene skal lages i sporene. (Se figur 4 og 5) (Se figur 4 og 5)

Figur 4

Monteringsanvisning 3 Elements

13.06.2017

10


Figur 5

4. Sett elementet CO-VIS03-03A på elementet CO-VIS03-020 og kjør det inn under peisinnsatsen ved hjelp av de medfølgende trerullene (se figur 6 og 7).

Figur 6

Monteringsanvisning 3 Elements

13.06.2017

11


Figur 7

5. Fjern transportsikringen fra peisinnsatsen (se figur 8 og 9). Informasjon om fjerning av transportsikringen finner du i monteringsanvisningen for peisinnsatsen.

Figur 8

Monteringsanvisning 3 Elements

13.06.2017

12


Figur 9

6. Sett inn bakveggplaten CO-VIS03-03B, og fest den med akryllimet (limet størkner i løpet av ti minutter). Monter deretter elementet CO-VIS03-040 bak peisinnsatsen (se figur 10).

CO-VIS03-040

CO-VIS03-03B Figur 10

Monteringsanvisning 3 Elements

13.06.2017

13


7. Ved elementet CO-VIS03-050 limer du de medfølgende pakningene på forsiden mellom elementet og peisinnsatsens innbyggingsramme. En til venstre og en til høyre under elementet (se figur 11). Løft deretter elementet CO-VIS03-050 over peisinnsatsen, og monter det.

Figur 11

8. Løft elementet CO-VIS03-060 over peisinnsatsen, og monter det.

9. Løft elementet CO-VIS03-070 over peisinnsatsen, og monter det.

10. Plasser topplatene CO-VIS03-08A og CO-VIS03-08B på elementet CO-VIS03-070. FERDIG

Monteringsanvisning 3 Elements

13.06.2017

14


6. Teknisk tegning

Monteringsanvisning 3 Elements

13.06.2017

15


Monteringsanvisningar VISIO 3 Elements


1. Innehåll 1. Innehåll ..................................................................................................................................... 2 2. Principer .................................................................................................................................... 2 3. Allmän information ............................................................................................................... 3–7 4. Artikellista ................................................................................................................................. 8 5. Installation .......................................................................................................................... 9–14 6. Teknisk ritning ......................................................................................................................... 15

2. Principer Alla instruktioner som levereras tillsammans med produkterna måste följas. Skador som uppstår till följd av att dessa instruktioner inte följs omfattas inte av garantin, och du kan därför inte begära ersättning för sådana skador. Felaktigt utfört arbete kan leda till personskador och materiella skador. Rummets storlek och utformning måste vara lämpligt för installation och korrekt användning av eldstäderna. Vid inbyggnad av eldstaden måste tillverkarens angivna mått och minsta krav på öppningar i beklädnaden följas. Vid installation av eldstaden ska alla lokala regler och bestämmelser följas, inklusive de regler och bestämmelser som hänvisar till nationella och europeiska standarder. Gällande byggregler samt tillämpliga lagar inom området måste följas. Aktuella kommunala bestämmelser om kamineldning måste följas. Om du följer dessa anvisningar och utför arbetet yrkesmässigt korrekt blir driften av eldstaden garanterat säker, energibesparande och miljövänlig. Bilderna som visas är endast vägledande. Vi förbehåller oss för tekniska ändringar och ändringar av sortimentet. Transportskador ska omedelbart anmälas till leverantören. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Monteringsanvisningar för VISIO 3 Elements 2017-06-13

2


3. Allmän information Alla våra eldstadsinsatser och kaminer är testade och uppfyller de senaste Europeiska standarderna och säkerhetsbestämmelserna. Eftersom säkerhetsbestämmelserna för installation och drift av eldstäder varierar från land till land, är du som användare av eldstaden, eldstadsinsatsen och kaminen själv ansvarig för att uppfylla dessa standarder i ditt område och för att eldstaden installeras på rätt sätt. Monterings- och bruksanvisningen måste följas. RAIS/Attika ansvarar inte för felaktigt utförd installation eller vårdslös användning. Observera gällande regionala och lokala bestämmelser för det enskilda landet, till exempel avseende: • Brandskydd • Säkerhetsavstånd • Isoleringsmaterial • Bygglov • Storleken på gnistskyddsplattor/golvplattor • Anslutning av rökrör och skorsten • o.s.v. Om du har frågor kan du vända dig till din sotare eller aktuell statlig myndighet. Anslutning till skorstenen Vi rekommenderar en lös sammansättning av delarna utan lim, så att du kan ställa in eldstadsinsatsen i höjd innan den ansluts till skorstenen. Använd ett vattenpass för att se till att delarna monteras horisontellt. Eftersom eldstadsinsatsen expanderar av värme, får delarna inte vila på eldstadsinsatsen. Ovanför eldstadsinsatsens inbyggnadsram ska det finnas ett mellanrum på minst 5 mm. På sidorna krävs inte något mellanrum, men avståndet mellan underkanten av eldstadsinsatsens inbyggnadsram och elementet måste vara minst 2 mm. Golvplattor Om golvet består av brandfarligt material måste det finnas en eldfast golvplatta framför och bredvid VISIO 3 Elements. I samband med detta uppmanas du följa de regionala och lokala bestämmelser som gäller på platsen. Akryllim Det medföljande akryllimmet används för att limma ihop delarna samt att limma bakplattan CO-VIS03-03B. Se till att de klistrade ytorna och resten av ytan är fria från damm. När delarna har monterats kan resten av limmet användas för att fylla fogarna. Att fylla fogarna är en viktig del av monteringen och bidrar till att insatsen står säkert. Sprickor Vid fogarna mellan delarna och anslutningen mellan husets väggar och eldstadsinsatsen kan det uppstå små sprickor. Det är helt normalt och inget att oroa sig för. Små sprickor kan avlägsnas genom att göra om fogarna med akryllim. Skrapa först ur fogen med en fogskrapa och dammsug upp resterna med en dammsugare. Spruta in akryllim och fördela den med en intvålad fingertopp. Efter 24 timmar kan du måla över fogen. Mindre skador Dessa kan avhjälpas med det medföljande akryllimmet. Vid större skador rekommenderar vi att du spacklar dessa i två omgångar för att undvika nya sättningssprickor. Små fina sprickor

Monteringsanvisningar för VISIO 3 Elements 2017-06-13

3


och andra ojämnheter spacklas med en murslev eller pensel. Putsa därefter ytan med en fuktig svamp eller sandpapper. Större skador Vid transportskador måste skadan rapporteras direkt till transportören. Du kan begära ersättning av RAIS A/S / Attika Feuer AG. Vid större skador som inte kan avhjälpas med akryllim, kan du begära ersättning hos RAIS a/s / Attika Feuer AG inom ramen för garantin. Beställning av reservdelar: Vid beställning av reservdelar ska den skadade delen markeras på den bifogade paketmärkningen. Dessutom ska skadan fotograferas. Foto och paketmärkning skickas därefter till RAIS a/s / Attika Feuer AG. Reservdelen skickas så snart som möjligt. Färg 24 timmar efter montering och fogning kan du måla eldstadsinsatsen. Spacklade ytor bör först slipas med ett lämpligt slipmedel. Använd mineralfärger när du målar. Kontakta en lokal färghandlare eller målare. RAIS a/s / Attika Feuer AG utfärdar inga garantier för hur omålade byggdelar kommer att se ut. Lister / fasader / bänkar av granit och marmor Rengör dessa delar med milt tvålvatten och avlägsna omedelbart överflödigt lim, om det finns rester kvar efter monteringen. Använd aldrig sura eller aggressiva medel, eftersom dessa angriper ytan och polityren. Det är viktigt att använda rengörings- och tätningsmedel som är tillåtna för användning vid rengöring och försegling av marmor och/eller granit. Fackhandlare kan tipsa om olika produkter för ytbehandling och rengöring av natursten. Nationella och europeiska normer, lokala bestämmelser, byggregler och brandbestämmelser måste följas. Diskutera därför saken med sotaren innan montering och driftsättning. Av hänsyn till din egen säkerhet måste du följa anvisningarna för uppställning och montering. Alla säkerhetsavstånd är minsta avstånd. När du installerar eldstaden måste du följa det aktuella landets regionala och lokala byggregler. RAIS / Attika åtar sig inte något ansvar och lämnar inga utfästelser och/eller garantier för felaktigt monterade eldstäder eller eldstäder vars utformning har ändrats. RAIS / Attika åtar sig inget ansvar för felaktigheter, tryckfel och ändringar. Följ de separata monteringsanvisningarna för eldstadsinsatsen. Monterings- och bruksanvisning för eldstadsinsatsen VISIO 3 har testats i enlighet med DIN EN 13240 Monteringsinformation VISIO 3 är monterad och färdig för anslutning. Anslutningen sker via ett kopplingsstycke till husets befintliga skorsten. Kopplingsstycket måste vara så kort som möjligt och löpa vågrätt eller ha en lätt stigning. Alla anslutningar måste tätas. Nationella och europeiska normer, lokala bestämmelser, byggregler och brandbestämmelser måste följas. Kontakta därför din lokala sotare i förväg. Du måste säkerställa att tillförseln av luft är tillräcklig för förbränningen. Var särskilt uppmärksam på detta i samband med tättslutande fönster och dörrar (tätningslister). Skorstensberäkningarna är utförda i enlighet med DIN EN 13384-1 respektive DIN EN 13384-2. Kontrollera före installationen att underlaget har tillräcklig bärförmåga för att klara vikten av eldstaden. Vid otillräcklig bärförmåga måste du vidta lämpliga åtgärder (till exempel plattor för lastfördelning) för att uppnå detta.

Monteringsanvisningar för VISIO 3 Elements 2017-06-13

4


Allmänna säkerhetsanvisningar Under förbränning av brännbart material frigörs värmeenergi, vilket leder till stark upphettning av ytorna, luckorna till brännkammaren, handtagen, rökrören och eventuellt kaminens framvägg. Dessa delar bör inte vidröras utan lämpliga skyddskläder eller hjälpmedel (värmebeständiga handskar eller andra hjälpmedel). Upplys barn om dessa risker och håll dem borta från spisen när den används/är varm. Tillåtna bränslen Tillåtet bränsle är vedträn på upp till 30 cm längd och en diameter på upp till 10 cm. Använd endast torra vedträn. Det är förbjudet bränna avfall, i synnerhet plast. Detta kan skada eldstaden och skorstenen samt leda till hälsorisker och klagomål från grannarna till följd av lukten. Torr ved med högst 20 % vatten får du efter en torktid på minst ett år (mjukt trä) respektive två år (hårt trä). Ved är inte ett bränsle med hållbart förbränningsvärde, så du kan inte ha eldstaden tänd över natten med ved. Första tändning Tänk på att det kan uppstå lukt och rökutveckling från kaminens yta första gången den tänds. Detta beror på att målning och material måste härdas, men lukten försvinner snabbt. Se till att lufta ordentligt, gärna med drag. Håll barn och husdjur borta från kaminen under tiden detta pågår. Tändning Börja med att placera ca. 1 kg ved, till exempel 2 st. kluvna vedträn, längst ned i brännkammaren. Lägg ca. 1,2 kg torrt trä kluvet till pinnved luftigt ovanpå, tillsammans med 2 till 3 tändblock eller liknande. Använd aldrig alkohol, bensin eller andra brännbara vätskor för att tända. Under tändfasen tillförs kaminen både primär- och sekundärluft. Därefter stängs primärluften och förbränningen styrs via sekundärluften. Lämna inte kaminen utan uppsikt under den här fasen. Använda flera eldstäder Vid användning av flera eldstäder i ett rum eller via en gemensam ventilationsledning, måste du säkerställa tillräcklig tillförsel av förbränningsluft. Uppvärmning under övergångstiden Under övergångstiden, d.v.s. vid högre omgivningstemperaturer, kan det vid plötsliga temperaturhöjningar uppstå störningar i skorstenensdraget så att förbränningsgaserna inte dras ut helt. Eldstaden måste i så fall tillföras mindre bränslemängder och luftspjället ställas in högre så att det tillgängliga bränslet brinner snabbare (med låga) och skorstensdraget därmed stabiliseras. För att undvika motstånd i glödlagret bör askan skrapas bort oftare. Rengöring och kontroll Kaminen, rökgasvägarna och rökrören bör varje år – och eventuellt också efter till exempel rengöring av skorstenen – undersökas efter avlagringar och eventuellt rengöras. Skorstenen måste också rengöras regelbundet av sotare. De sotare vars distrikt du tillhör kan informera om vilka intervall som gäller. Kaminen bör kontrolleras varje år av en yrkesperson. Typer Kaminer med självstängande luckor till brännkammaren kan anslutas till en skorsten som redan används till andra kaminer och spisar, om inte skorstensmåtten enligt EN 12831 förhindrar detta. Kaminer med självstängande luckor till brännkammaren måste – undantaget vid tändning, påfyllning av bränsle och rensning av aska – under alla omständigheter användas med stängd brännkammare. Annars kan det uppstå risk för skada på andra eldstäder som också är anslutna till skorstenen samt utsläpp av förbränningsgaser. Kaminer utan självstängande luckor till brännkammaren ska vara anslutna till en egen skorsten. Drift

Monteringsanvisningar för VISIO 3 Elements 2017-06-13

5


med öppen brännkammare får endast ske under uppsikt. För dimensionering av skorstenen används DIN EN 13384-1 respektive DIN EN 13384-2. Förbränningsluft När kaminen hämtar sin förbränningsluft från luften i rummet där den står, måste användaren se till att det finns tillräckligt med förbränningsluft. Tätade fönster och dörrar (till exempel i samband med energisparande åtgärder) kan göra att friskluftstillförseln inte blir tillräcklig, vilket kan påverka kaminens drag negativt. Detta kan vara skadligt för hälsan och eventuellt också säkerheten. Du måste eventuellt ordna ytterligare tillförsel av friskluft, till exempel genom att bygga in ett luftspjäll nära kaminen eller dra en förbränningsluftledning som antingen leder ut i det fria eller in i ett väl ventilerat rum (undantaget pannrum). Du måste framför allt säkerställa att nödvändiga förbränningsluftledningar är öppna när eldstaden används. Fäktkåpor som monteras tillsammans med en eldstad i samma rum eller kopplas till en gemensam ledning för inomhusluften kan påverka kaminens funktion negativt (i så hög grad att det avges rök i det bebodda rummet trots att luckan till brännkammaren är stängd), och får därför aldrig köras samtidigt med kaminen. Brandskydd När det gäller avstånd till brännbara byggnadsdelar och möbler måste det finnas ett minsta avstånd på 110 cm för att ge tillräcklig värmeskydd. På baksidan kan kaminen ställas upp ända mot väggen. Brandskydd i strålningsområdet Det får inte finnas brännbara byggnadsdelar eller möbler inom ett avstånd av 80 cm från luckan till brännkammaren. Detta avstånd kan minskas till 40 cm om det ställs upp en platta som är ventilerad på båda sidor till skydd mot strålning mellan eldstaden och brännbara byggnadsdelar. Brandskydd utanför strålningsområdet Minsta avstånd till brännbara byggnadsdelar och möbler anges på typskylten och måste följas. Golv Utanför öppningarna för påfyllning av fast bränsle vid eldstaden ska golv av brännbart material skyddas med en beklädnad av icke-brännbart byggmaterial. Beläggningen ska utföras med hänsyn till byggreglerna i respektive land. Reservdelar Använd endast reservdelar som uttryckligen har godkänts av tillverkaren eller erbjuds av denne. Kontakta återförsäljaren vid behov. Du får inte utföra några ändringar av eldstaden! Information vid skorstensbrand Om du använder felaktigt eller för fuktigt bränsle, kan det uppstå brand på grund av avlagringar i skorstenen. Stäng genast alla luftöppningar på kaminen och kontakta brandkåren. När skorstenen brunnit ut måste du låta en yrkesperson undersöka den efter sprickor och otätheter. Nominell värmeeffekt, inställning av förbränningsluft och utbränningstider Kaminens nominella värmeeffekt är 7 kW. Denna uppnås genom ett minsta rökdrag på -14 Pa. Med hänsyn till detta bör du inte lägga in mer än 2–3 vedträn i taget. Skorsten av stålelement Får anslutas till en skorsten med ståldelar. Säkerhetsavstånd till brännbart material Se till att alla säkerhetsavstånd är uppfyllda. Monteringsanvisningar för VISIO 3 Elements 2017-06-13

6


Ställ upp eldstadsbeklädnaden löst för att rita av rökröranslutningarnas position och höjd. Markera samtidigt ett hål i botten om du vill ansluta en Air Kit för frisklufttillförsel utifrån (som tillbehör). Genomföringar Genomföringar för anslutning av rökrör, luftgaller eller andra komponenter i eldstadsbeklädnaden ska utföras på plats. Dessa måste utföras med yttersta försiktighet för att undvika att komponenterna går sönder. Skador orsakade av felaktigt utfört arbete omfattas inte av garantin. Gör genomföringarna med en borrmaskin: Markera de platser på komponenterna där genomföringen ska utföras. Perforera konturerna med en borrmaskin. Slå på delarna mellan de enskilda borrhålen med en hammare och slå försiktigt in den del som ska tas bort utifrån. Putsning Innan eldstadsbeklädnanden putsas bör du ha värmt upp eldstaden en gång. Detta gör att eldstadsbeklädnaden utvidgas så att det mesta av spänningarna försvinner. Detta förhindrar och minskar efterföljande sprickor i ytan för den putsade eldstaden. Torka av ytan på eldstadsbeklädnaden med en fuktig trasa. Du behöver inte fukta underlaget i förväg. Temperaturen under bearbetningen bör inte överskrida 5 °C. För att undvika spänningssprickor placeras ett glasfibergaller med häftputs på eldstadsbeklädnaden. Över detta lager läggs därefter det egentliga putslagret med häftputs OBS! Observera de instruktioner som medföljer häftputsen. Utdrag ur bearbetningsinstruktionerna: Blanda torrmassan i en ren behållare innan du tar fram den mängd du ska arbeta med. Små mängder blandas med rent vatten från kranen i murarhinken med hjälp av spackelspade eller murslev och används snabbt. Vid stora ytor rör du samman massan med en murbruksmaskin vid låg hastighet, låter den sjunka ihop, rör om igen och använder den snabbt.

Monteringsanvisningar för VISIO 3 Elements 2017-06-13

7


4. Artikellista

Monteringsanvisningar fรถr VISIO 3 Elements 2017-06-13

8


5. Montering 1 Lägg bottenplattan CO-VIS03-08A på golvet på monteringsplatsen (se fig. 1)

Fig. 1 2. Placera VISIO 3 centrerat på bottenplattan. Avståndet till mittlinjen mellan de främre och bakre benen måste vara lika stort (155 mm). Markeringen på bottenplattan fungerar som en hjälp. Mellan bottenplattan och inbyggnadsramens ytterkant måste det finnas ett utrymme på 35 mm på båda sidor (se fig. 2). Avståndet mellan botten och underkant av inbyggnadsramen på eldstadsinsatsen ska vara minst 547 mm (se fig. 3). Eldstadsinsatsens höjd kan justeras med hjälp av benen. Information när eldstadsmodulen placeras direkt mot en vägg: - Transportskyddet på eldstadsinsatsen måste tas bort innan den monteras. Information om borttagning av transportskyddet finns i monteringsanvisningarna för eldstadsinsatsen. - Om eldstadsmodulen monteras mot en brännbar vägg, ska avståndsstyckena CO-VIS03100 (2 st.), CO-VIS03-110 (8 st.) och CO-VIS03-120 (2 st.) limmas på eldstadsmoduln med akryllim.

Fig. 2 Monteringsanvisningar för VISIO 3 Elements 2017-06-13

9


Fig. 3

3. Kapa bakväggen vid delarna CO-VIS03-020 och CO-VIS03-03A (t. ex. med en vinkelslip). Snitten bör göras i skarvarna. (Se fig. 4 & 5) (Se fig. 4 & 5)

Fig. 4

Monteringsanvisningar för VISIO 3 Elements 2017-06-13

10


Fig. 5

4. Sätt delen CO-VIS03-03A på delen CO-VIS03-020 och för in den under eldstadsinsatsen med hjälp av de medföljande trärullarna (se fig. 6 och 7).

Fig. 6

Monteringsanvisningar för VISIO 3 Elements 2017-06-13

11


Fig. 7

5. Ta bort transportskyddet frรฅn eldstadsinsatsen (se fig. 8 och 9). Information om borttagning av transportskyddet finns i monteringsanvisningarna fรถr eldstadsinsatsen.

Fig. 8

Monteringsanvisningar fรถr VISIO 3 Elements 2017-06-13

12


Fig. 9

6. Sätt in bakväggsplattan CO-VIS03-03B och fäst den med akryllim (limmet torkar inom 10 minuter). Placera sedan delen CO-VIS03-040 bakom eldstadsinsatsen (se fig. 10).

CO-VIS03-040

CO-VIS03-03B Fig. 10

Monteringsanvisningar för VISIO 3 Elements 2017-06-13

13


7. Limma de medföljande packningarna vid delen CO-VIS03-050 på framsidan mellan delen och eldstadsinsatsens inbyggnadsram. En till vänster och en till höger under delen (se fig. 11). Lyft därefter delen CO-VIS03-050 över eldstadsinsatsen och sätt den på plats.

Fig. 11

8. Lyft delen CO-VIS03-060 över eldstadsinsatsen och sätt den på plats.

9. Lyft delen CO-VIS03-070 över eldstadsinsatsen och sätt den på plats.

10. Placera topplattorna CO-VIS03-08A och CO-VIS03-08B på delen CO-VIS03-070. FÄRDIGT

Monteringsanvisningar för VISIO 3 Elements 2017-06-13

14


6. Teknisk ritning

Monteringsanvisningar fรถr VISIO 3 Elements 2017-06-13

15


Asennusohje VISIO 3 Elements


1. Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo .......................................................................................................................... 2 2. Periaatteet ................................................................................................................................ 2 3. Yleiset tiedot ..........................................................................................................................3-7 4. Osaluettelo................................................................................................................................ 8 5. Asennus ................................................................................................................................ 9-14 6. Tekninen piirustus ................................................................................................................... 15

2. Periaatteet Kaikkia tuotteiden mukana tulevia asennusohjeita on noudatettava. Takuu ei kata tämän käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä aiheutuvia vahinkoja, eikä tällaisista vahingoista voida vaatia korvausta. Väärin tehdyt työt voivat aiheuttaa henkilö- tai materiaalivahinkoja. Tilan ja rakenteiden on sovelluttava tulisijan asentamiseen ja oikeaan käyttöön. Tulisijan rakentamisessa on noudatettava asennusohjeissa ilmoitettuja vähimmäismittoja ja aukkoja. Tulisijan asentamisessa on noudatettava kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä sekä kansallisia ja eurooppalaisia standardeja. Voimassa olevia rakennussääntöjä sekä laissa määriteltyjä sääntöjä on noudatettava. Paikallisia takkalämmitykseen liittyviä määräyksiä on noudatettava. Takan turvallinen, energiaa säästävä ja ympäristöystävällinen toiminta on taattu, jos tätä asennusohjetta noudatetaan ja työ suoritetaan ammattimaisesti. Ohjeessa esitetyt kuvat ovat viitteellisiä. Oikeus teknisiin sekä valikoimaan liittyviin muutoksiin pidätetään. Kuljetuksessa aiheutuneet vauriot on ilmoitettava välittömästi tuotteen toimittajalle. Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten.

Asennusohje VISIO 3 Elements

13.06.2017

2


3. Yleiset tiedot Kaikki tulisijamme ja takkamme on testattu ja ne vastaavat viimeisimpiä eurooppalaisia normeja ja turvallisuusmääräyksiä. Tulisijojen asennusta ja käyttöä koskevat määräykset vaihtelevat maittain. Takan ja tulisijan käyttäjä vastaa siitä, että voimassaolevia määräyksiä sekä tulisijan asennukseen liittyviä sääntöjä noudatetaan. Asennus- ja käyttöohjeita on noudatettava. RAIS/Attika ei vastaa tuotteen väärin suoritetusta asennuksesta tai väärästä käytöstä. Alueellisia ja paikallisia määräyksiä on noudatettava. Nämä voivat liittyä muun muassa: • Paloturvallisuuteen • Turvaväleihin • Eristysmateriaaleihin • Rakennuslainsäädäntöön • Suojalevyjen ja lattialevyjen kokoon • Savupiippu- ja hormiliitäntöihin • jne. Esitä mahdolliset kysymykset paikalliselle nuohoojalle tai asianomaisille paikallisille viranomaisille. Hormin liitäntä Suosittelemme elementtien liittämistä ilman liimaamista jotta takkasydämen korkeutta voidaan muuttaa ennen hormiin liittämistä. Käytä vatupassia, jolla varmistetaan, että elementit asennetaan vaakatasoon. Takkasydän laajenee lämmön vaikutuksesta, joten elementit eivät saa olla takkasydämen päällä. Takkasydämen ja asennuskehikon välillä on oltava vähintään 5 mm:n väli. Sivuilla ei ole määriteltyä vähimmäisetäisyyttä, mutta takkasydämen asennuskehyksen alaosan ja elementin välillä on oltava vähintään 2 mm:n väli. Lattialevyt Jos lattia on syttyvää materiaalia, VISIO 3 Elementsin eteen ja sivuille on asennettava tulenkestävät lattialevyt. Siinä tapauksessa on noudatettava voimassaolevia alueellisia ja paikallisia määräyksiä. Akryyliliima Mukana toimitettavaa akryyliliimaa köytetään elementtien yhteen liimaamiseen sekä takaseinälevyn CO-VIS03-03Bliimaamiseen. Varmista, että liimattavilla pinnoilla ei ole pölyä. Kun elementit on asennettu, loput akryyliliimasta käytetään saumausten täyttämiseen. Saumausten täyttäminen on olennainen osa asennusta. Sillä varmistetaan, että tuote pysyy vakaasti pystyssä. Halkeamat Elementtien ja talon seinän ja takan yhteyskohtiin saattaa ilmaantua pieniä halkeamia. Se on täysin normaalia eikä anna aihetta huoleen. Pienet halkeamat voidaan korjata akryyliliimalla. Raaputa saumaukset saumaraaputtimella ja imuroi ne puhtaiksi pölynimurilla. Ruiskuta akryyliliimaa saumoihin ja tasoita se saippuoidulla sormenpäällä. Saumaukset voidaan maalata 24 tunnin kuluttua.

Asennusohje VISIO 3 Elements

13.06.2017

3


Pienet vauriot Pienet vauriot voidaan korjata toimituksessa mukana tulevalla akryyliliimalla. Suosittelemme paklaamaan suuremmat vauriot kahteen kertaan uusien halkeamien syntymisen estämiseksi. Pienet halkeamat ja muut epätasaisuudet korjataan muurauslastan tai pensselin avulla. Pinta tasoitetaan lopuksi kostutetulla sienellä tai hiekkapaperilla. Suuremmat vauriot Kuljetuksen aikana syntyneistä vaurioista on ilmoitettava välittömästi kuljetusyhtiölle. Korvausta voidaan hakea yhtiöltä RAIS A/S / Attika Feuer AG. Suuremmista vaurioista, joita ei voida korjata akryyliliimalla, voidaan hakea korvausta yhtiöltä RAIS A/S / Attika Feuer AG takuuehtojen mukaisesti. Varaosien lähettäminen: Varaosien lähettämistä varten vaurioitunut kohta on merkittävä mukana tulevaan pakkausmerkintään ja vaurioituneesta kohdasta on otettava valokuva. Valokuva ja pakkausmerkintä lähetetään yhtiölle RAIS A/S / Attika Feuer AG. Varaosa toimitetaan mahdollisimman pian. Maalaus Takka voidaan maalata 24 tunnin kuluttua asennuksesta ja saumauksesta. Paklatut kohdat hiotaan sopivalla hiomavälineellä ennen maalaamista. Maalaamiseen käytetään mineraalimaalia. Ohjeita maalaamiseen saa paikallisesta maalausliikkeestä tai ammattimaalarilta. RAIS A/S / Attika Feuer AG ei vastaa millään tavoin siitä, miten maalaamattomista rakennuksen osista huolehditaan. Ovien ja ikkunoiden päällyslistat/julkisivut/graniitti- ja marmoripenkit Puhdista nämä rakennusten osat miedolla saippuavedellä ja poista mahdollinen ylimääräinen liima heti asennuksen jälkeen. Älä käytä milloinkaan happamia tai aggressiivisia puhdistusaineita, sillä ne vaurioittavat näiden osien pintaa ja kiiltoa. On tärkeää, että käytetyt siivous- ja tiivistystuotteet soveltuvat marmorin ja/tai graniitin puhdistukseen tai tiivistämiseen. Alan erikoisliikkeet neuvovat luonnonkivien pintakäsittelyssä ja puhdistuksessa. Kansallisia, eurooppalaisia ja paikallisia standardeja sekä rakennus- ja paloturvallisuusmääräyksiä on noudatettava. Ilmoittakaa paikalliselle nuohoojalle takan asennuksesta ja käyttöönotosta. Noudata asennus- ja käyttöönotto-ohjeita oman turvallisuutesi vuoksi. Kaikki turvaetäisyydet ovat vähimmäisetäisyyksiä. Takan asennuksessa on noudatettava alueellisia ja paikallisia rakennusmääräyksiä. RAIS / Attika ei ota mitään vastuuta virheellisesti tehdyistä tai muutetuista takkaasennuksista eikä takuu kata näitä. RAIS / Attika ei ota mitään vastuuta erehdyksistä, painovirheistä eikä muutoksista. Noudata erillisiä takkasydämen asennusohjeita.

Asennusohje VISIO 3 Elements

13.06.2017

4


Takkasydän VISIO 3:n asennus- ja käyttöohjeet on testattu DIN FI 13240 -standardin mukaisesti. Asennustiedot VISIO 3 on liitäntävalmis ja se voidaan liittää talon olemassa olevaan savupiippuun. Yhdyskappaleen on oltava mahdollisimman lyhyt ja sen tulee kulkea suorassa linjassa vaakatasossa tai lievästi nousten. Yhdyskohta on sinetöitävä. Kansallisia, eurooppalaisia ja paikallisia standardeja sekä rakennus- ja paloturvallisuusmääräyksiä on noudatettava. Sääntöjenmukaisuuden varmistamiseksi ilmoittakaa etukäteen paikalliselle nuohoojalle asennuksesta ja tulisijan käyttöönotosta. Palamisen edellyttämä riittävä ilmansaanti on varmistettava. Tähän on kiinnitettävä erityisesti huomiota jos ikkunat ja ovet on tiivistetty tiukasti. Savupiipun laskelmissa on noudatettu standardeja DIN EN 13384-1 ja DIN EN 13384-2. Tutustu ennen asennusta alusrakenne on riittävän kantokykyinen kestääkseen takan painon. Kantokyvyn varmistamiseksi voidaan tehdä toimenpiteitä (esim. asentaa levy, joka jakaa kuormitusta). Yleisiä turvallisuusohjeita Palavia aineita poltettaessa vapautuu lämpöenergiaa, joka lämmittää voimakkaasti pintoja, palamistilan luukkuja, ovenkahvoja sekä mahdollisesti takan etuseinää. Näihin osiin ei saa koskea ilman asianmukaisia suojavaatetusta tai apuvälineitä (lämpöä kestävät käsineet tai muut apuvälineet). Lapsille on kerrottava aiheutuvasta vaarasta ja lapset on pidettävä loitolla takasta silloin kun se on käytössä/lämmin. Sallitut polttopuut Sallitut polttopuut saavat olla korkeintaan 30 cm pituudeltaan ja 10 cm läpimitaltaan. Käytä ainoastaan kuivia polttopuita. Takassa ei saa polttaa jätteitä eikä etenkään muovia. Ne voivat vahingoittaa tulisijaa ja hormia sekä aiheuttaa terveydellisiä haittoja ja aiheuttaa valituksia naapureilta hajuhaitoista. Puun kosteuspitoisuus on korkeintaan 20 % kun se on kuivunut vähintään yhden vuoden (pehmeä puu) tai kaksi vuotta (kova puu). Polttopuulla ei ole lämpöä säilyttävää lämmitysarvoa, joten takkaa ei voida pitää palamassa yön yli. Sytyttäminen ensimmäistä kertaa Huomioi, että ensimmäisellä sytytyskerralla takan ulkopinnoista voi lähteä outoa hajua ja savua. Se johtuu maalin ja materiaalien kovettumisesta. Haju häviää nopeasti – tuuleta se pois, mieluiten läpivedolla. Lapset ja kotieläimet on pidettävä loitolla takasta kun se on lämmitettynä. Sytyttäminen Laita tulipesän pohjalle noin 1 kg polttopuuta, esim. 2 kpl lehtipuuhalkoja. Laita niiden päälle n. 1,2 kg kuivia, ohueksi hakattuja kalikoita sekä 2–3 sytytyspalaa tai vastaavaa. Älä koskaan käytä sytyttämiseen alkoholia, bensiiniä tai muita palavia nesteitä. Sytytysvaiheessa takkaan on johdettava sekä ensisijaista että toissijaista tuloilmaa. Kun takka on syttynyt, ensisijaisen ilman tulo suljetaan ja palamista säädetään toissijaisella tuloilmalla. Älä jätä takkaa valvomatta tässä vaiheessa. Useiden tulisijojen käyttö Jos samassa tilassa tai samaan ilmastointijärjestelmään yhdistettynä käytetään useampaa tulisijaa, riittävän palamisilman saanti on varmistettava.

Asennusohje VISIO 3 Elements

13.06.2017

5


Lämmitys siirtymäkauden aikana Siirtymäkausien aikana, esim. lämpötilan ollessa korkeampi, nopea lämpötilan nousu voi aiheuttaa häiriöitä hormin vetokykyyn, jolloin palamiskaasut eivät poistu täysin. Käytettävien polttopuiden määrää on silloin vähennettävä ja ilmapeltiä on säädettävä avoimemmaksi jotta polttopuut palavat nopeammin (ja ne palavat liekillä) kehittäminen), mikä tasapainottaa hormin vetoa. Tuhkat on poistettava huolellisesti useammin jotta ne eivät muodosta vastusta hehkuvalle kerrokselle. Puhdistaminen ja tarkistaminen Takka, savukanavat ja savupiiput tarkistettava ja mahdollisesti puhdistettava vuosittain (tai useammin, esim. hormin puhdistuksen yhteydessä). Nuohoojan on puhdistettava myös hormi säännöllisesti. Paikallinen nuohooja antaa lisätietoja puhdistuksesta. Takka on tarkistutettava asiantuntijalla vuosittain. Tyypit Itsesulkeutuvilla palamistilan luukuilla varustetut takat voidaan liittää savupiippuun, johon on jo liitettynä muita takkoja ja uuneja, jos savupiipun mitoitus vastaa standardin EN 12831 vaatimuksia. Itsesulkeutuvilla luukuilla varustettujen takkojen luukut on pidettävä aina suljettuina (sytytystä, polttopuiden lisäämistä ja tuhkien poistamista lukuun ottamatta), sillä muutoin muihin samaan savupiippuun liitettyihin tulisijoihin saattaa aiheutua vaurioita ja savukaasuja saattaa vuotaa. Takat, joissa ei ole itsesulkeutuvia luukkuja, on liitettävä omaan savupiippuunsa. Takkaa, jossa on avoin tulisija, ei saa jättää valvomatta. Savupiipun mitoituksen on vastattava standardien DIN EN 13384-1 tai DIN EN 13384-2 vaatimuksia. Palamisilma Takat ovat tulisijoja, joiden palaminen riippuu sen tilan ilmasta, missä niitä käytetään, joten riittävän palamisilman saanti on varmistettava. Jos ikkunat ja ovet on tiivistetty tiukasti (esim. energiansäästösyistä) saattaa olla, että palamisilmaa ei ole riittävästi, mikä vaikuttaa takan vetoon. Se voi olla haitallista hyvinvoinnille ja mahdollisesti turvallisuudelle. Riittävä raikkaan ilman tulo on siksi on varmistettava esim. rakentamalla takan läheisyyteen ilmapelti tai suoraan ulos tai hyvin tuuletettuun tilaan (ei lämmityskellariin) johtava palamisilman vienti. On erityisesti varmistettava, että tarvittavat palamisilmaa johtavat putket ovat avoinna takkaa käytettäessä. Takan kanssa samaan tilaan asennetut tai samaan tuloilmakanavaan liitetyt liesituulettimet voivat vaikuttaa takan toimintaan (jopa siten, että asuintilaan tulee savua vaikka palamistilan luukut ovat suljettuina). Liesituulettimia ei siksi saa käyttää samaan aikaan takan ollessa käytössä. Paloturvallisuus Riittävän paloturvallisuuden varmistamiseksi vähimmäisetäisyys palavista materiaaleista valmistettuihin rakenteisiin ja huonekaluihin on 110 cm. Takka voidaan asentaa siten, ettei sen takaosa kosketa seinää. Paloturvallisuus säteilyalueella Palavia materiaaleja eikä huonekaluja ei saa olla 80 cm lähempänä tulisijan lämmönsäteilyaluetta. Etäisyydeksi riittää 40 cm, jos molemmille puolille asennetaan ilmastointilevy, joka estää säteilyn tulisijan ja palavien materiaalien välillä. Paloturvallisuus säteilyalueen ulkopuolella Vähimmäisetäisyys palaviin materiaaleihin ja huonekaluihin on ilmoitettu tyyppikilvessä, ja sitä on ehdottomasti noudatettava.

Lattiat Palavasta materiaalista valmistetut lattiat on suojattava ei-palavasta materiaalista valmistetulla suojauksella tulisijan luukkujen kohdalla. Suojaus on tehtävä voimassa olevien rakennusmääräysten mukaisesti. Asennusohje VISIO 3 Elements

13.06.2017

6


Varaosat Vain tuotteen valmistajan hyväksymiä tai tarjoamia varaosia saa käyttää. Ottakaa tarvittaessa yhteyttä tuotteen myyjään. Takkaan ei saa tehdä muutoksia! Tietoja hormipaloista Väärä käyttö tai liian kosteat polttopuut voivat aiheuttaa liiallisen noen muodostumista hormiin, mikä saattaa aiheuttaa hormipalon. Hormipalon yhteydessä tulee välittömästi sulkea kaikki takan ilma-aukot ja ilmoittaa palokunnalle. Tulipalon jälkeen takka on tarkastutettava ammattilaisella halkeamien, tiiviyden ym. varalta. Nimellinen lämpöteho, palamisilma-asetukset ja palamisajat Takan nimellinen lämmitysteho on 7 kW. Se saavutetaan savuimupaineen ollessa vähintään -14 Pa. Tämän takia takassa ei saa olla enempää kuin 2-3 polttopuuta kerralla. Teräselementeistä valmistettu savupiippu Voidaan liittää teräselementeistä valmistettuun savupiippuun. Turvaetäisyys palavaan materiaaliin Kaikkia turvaetäisyyksiä on noudatettava. Merkitse savupiipun liitäntäkohta ja korkeus takan verhoukseen. Merkitse myös pohjaan kohta reiälle, johon voit halutessasi liittää Air kit -raikkaan ilman tulon (lisävaruste). Läpi- ja ulosviennit Savupiipun, ilmastointiverkkojen yms. läpiviennit takan verhoiluun on tehtävä paikan päällä. Tässä on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta, jotta osat eivät vaurioidu. Takuu ei kata virheellisesti suoritetusta työstä aiheutuvia vahinkoja. Läpiviennit poraamalla: Merkitse ne kohdat, joihin läpiviennit tehdään. Lävistä hahmotelman kohdat poraamalla. Lyö irrotettavaa kohtaa yksittäisten porausreikien välistä varovasti vasaralla ulkopuolelta. Rappaus Takka on lämmitettävä kerran ennen takan verhoilun rappausta. Siten takan verhoilu voi laajentua ja suurimmat jännitteet poistuvat. Se vähentää halkeamien syntymisen vaaraa. Pyyhi takan verhoilu kostutetulla rätillä. Alaosaa ei tarvitse kostuttaa etukäteen tätä vaihetta varten. Työskentelylämpötilan tulee olla > 5 °C. Verhoiluun voidaan asentaa lasikuituverkko halkeilun estämiseksi. Lopullinen rappaus tehdään silloin lasikuituverkon päälle. HUOM! Noudata mukana tulevia käsittelyohjeita. Ote käsittelyohjeista: Sekoita massa puhtaassa astiassa ja ota sieltä kerrallaan vain se määrä, jolla työskennellään. Pieniä määrä levitettäessä sekoita massa puhtaaseen kraanaveteen muurauslastassa tai muurauskauhassa rakenteeltaan sopivaksi ja levitä nopeasti. Suuria pintoja työstettäessä sekoita massa hyvin sekoittimella alhaisella kierrosluvulla, anna laskeutua ja sekoita uudelleen ennen levitystä.

Asennusohje VISIO 3 Elements

13.06.2017

7


4. Osaluettelo

Asennusohje VISIO 3 Elements

13.06.2017

8


5. Asennus 1 Aseta pohjalevy CO-VIS03-08 lattialle asennuspaikalle (ks. kuva 1)

Kuva 1 2. Aseta VISIO 3 pohjalevyn keskelle. Keskilinjan ja etu- ja takajalkojen etäisyyden keskilinjaan on oltava sama (155 mm). Keskilinjassa on asettamista helpottava merkintä. Pohjalevyn ja asennuskehyksen ulkoreunan välillä on oltava 35 mm molemmilla puolilla (ks. kuva 2). Pohjan ja asennuskehyksen alareunan välillä on oltava vähintään 547 mm (ks. kuva 3). Takkasydämen korkeutta voidaan säätää jalkojen avulla. Jos takkamoduuli asennetaan suoraan seinälle: -Takkasydämen kuljetusvarmistukset on poistettava ensin tuontia. Takkasydämen kuljetusvarmistusten poistamisen ohjeet ovat takkasydämen asennusohjeissa. -Jos takkamoduuli asennetaan palavasta materiaalista valmistetulle seinälle: Etäisyydenpitimet CO-VIS03-100 (2 kpl), CO-VIS03-110 (8 kpl) ja CO-VIS03-120 (2 kpl) liimataan takkamoduuliin akryyliliimalla.

Kuva 2 Asennusohje VISIO 3 Elements

13.06.2017

9


Kuva 3

3. Lovea elementtien CO-VIS03-020 ja CO-VIS03-03A takasein채m채 (esim. kulmahiomakoneella). Loviin on teht채v채 viillot (Ks. kuvat 4 ja 5) (Ks. kuvat 4 ja 5)

Kuva 4

Asennusohje VISIO 3 Elements

13.06.2017

10


Kuva 5

4. Aseta elementti CO-VIS03-03A elementin päälle CO-VIS03-020 ja vie se paikalleen takkasydämen alle mukana tulevien puurullien avulla (ks. kuvat 6 ja 7).

Kuva 6

Asennusohje VISIO 3 Elements

13.06.2017

11


Kuva 7

5. Poista kuljetusvarmistukset takkasydämestä (ks. kuvat 8 ja 9). Ohjeet kuljetusvarmistusten poistamisesta ovat takkasydämen asennusohjeissa.

Kuva 8

Asennusohje VISIO 3 Elements

13.06.2017

12


Kuva 9

6. Aseta taustalevy CO-VIS03-03B paikalleen ja kiinnitä se akryyliliimalla (liima kuivuu 10 minuutissa). Aseta tämän jälkeen elementti CO-VIS03-040 takkasydämen taakse (ks. kuva 10).

CO-VIS03-040

CO-VIS03-03B Kuva 10

Asennusohje VISIO 3 Elements

13.06.2017

13


7. Liimaa mukana tulevat tiivisteet etuosaan elementin CO-VIS03-050 ja takkasydämen asennuskehikon väliin. Yksi sekä vasemmalle että oikealle puolelle elementin alle (ks. kuva 11). Nosta sen jälkeen elementti CO-VIS03-050 paikalleen takkasydämen päälle.

Kuva 11

8. Nosta elementti CO-VIS03-060 paikalleen takkasydämen päälle.

9. Nosta elementti CO-VIS03-070 paikalleen takkasydämen päälle.

10. Aseta päällislevyt CO-VIS03-08A ja CO-VIS03-08B elementtiin CO-VIS03-070. VALMIS

Asennusohje VISIO 3 Elements

13.06.2017

14


6. Tekninen piirustus

Asennusohje VISIO 3 Elements

13.06.2017

15


Montagehandleiding VISIO 3 Elements


1. Inhoud 1. Inhoud ....................................................................................................................................... 2 2. Basisprincipes ............................................................................................................................ 2 3. Algemene informatie .............................................................................................................3-7 4. Onderdelenlijst.......................................................................................................................... 9 5. Installatie ........................................................................................................................... 10-15 6. Technische tekening ................................................................................................................ 16

2. Basisprincipes Alle met de producten meegeleverde instructies dienen nageleefd te worden. Schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze handleiding, valt niet onder deze garantie en zal niet worden vergoed. Verkeerd uitgevoerd werk kan verwondingen of materiĂŤle schade veroorzaken. De ruimte moet qua grootte en constructie geschikt zijn voor de installatie en het correcte gebruik van de stookplaatsen. Bij het inbouwen van de stookplaats moeten de door de fabrikant voorgeschreven afmetingen en minimumvereisten voor de openingen in de bekleding worden nageleefd. Bij het installeren van de stookplaats moeten alle lokale regels en voorschriften, inclusief deze die verwijzen naar nationale en Europese normen, in acht worden genomen. De geldende bouwvoorschriften en toepasselijke wettelijke bepalingen moeten nageleefd worden. De desbetreffende gemeentelijke bepalingen inzake stoken met houtkachels moeten nageleefd worden. Een veilig, energiezuinig en milieuvriendelijk gebruik van de kachel is gegarandeerd mits u deze handleiding volgt en de werkzaamheden vakkundig uitvoert. De getoonde afbeeldingen zijn louter indicatief. Onder voorbehoud van assortiments- en technische wijzigingen. Transportschade moet onmiddellijk aan de leverancier worden gemeld. Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

Montagehandleiding VISIO 3 Elements

13.06.2017

2


3. Algemene informatie Al onze inzethaarden en kachels werden getest en voldoen aan de recentste Europese normen en veiligheidsvoorschriften. De veiligheidsvoorschriften inzake de installatie en het gebruik van stookplaatsen verschillen van land tot land. Als bediener bent u ervoor verantwoordelijk dat de haardinstallatie, inzethaard en kachel aan deze normen binnen uw regio voldoen en dat de stookplaats correct is geïnstalleerd. De montage- en bedieningshandleiding moet worden nageleefd. RAIS/Attika is niet aansprakelijk voor een verkeerd uitgevoerde installatie of een onverantwoord gebruik. U moet de geldende regionale en lokale voorschriften van het desbetreffende land in acht nemen, bijv. met betrekking tot: • Brandbeveiliging • Veiligheidsafstanden • Isolatiemateriaal • Bouwwetgeving • Grootte van vonkenschermplaten / vloerplaten • Rookkanaal- en schoorsteenaansluitingen • enz. Neem bij vragen contact op met uw schoorsteenveger of met de bevoegde overheidsinstantie. Schoorsteenaansluiting Wij raden aan om de elementen los en dus zonder lijm te monteren, zodat u de hoogte van de inzethaard kunt instellen voordat u deze op de schoorsteen aansluit. Gebruik een waterpas om ervoor te zorgen dat de elementen horizontaal gemonteerd zijn. Aangezien de inzethaard bij warmte uitzet, mogen de elementen niet op de inzethaard rusten. Boven het montageframe van de inzethaard moet een afstand van minstens 5 mm worden voorzien. Aan de zijkant moet er geen afstand worden voorzien, maar de afstand tussen de onderkant van het montageframe van de inzethaard en het element moet minstens 2 mm zijn. Vloerplaten Als de vloer van brandbaar materiaal is, moet er voor en naast VISIO 3 Elements een vuurvaste vloerplaat worden gelegd. Gelieve hier de geldende regionale en lokale voorschriften van het desbetreffende land in acht te nemen. Acryllijm

De meegeleverde acryllijm wordt gebruikt voor het aaneenlijmen van de elementen en voor het lijmen van de achterwandplaat CO-VIS03-03B. Controleer of de lijmvlakken en het oppervlak stofvrij zijn. De acryllijm die na het monteren van de elementen overblijft, wordt gebruikt om de voegen op te vullen. Het opvullen van de voegen vormt een belangrijk onderdeel van de montage en draagt er in aanzienlijke mate toe bij dat de inbouw stevig staat. Barstvorming Ter hoogte van de verbindingen tussen de elementen en de verbinding tussen de huismuur en de inzethaard kunnen er scheurtjes ontstaan. Dat is volstrekt normaal en vormt geen reden tot bezorgdheid. U kunt scheurtjes verwijderen door deze met acryllijm op te voegen. Verwijder de voeg met een voegschraper en gebruik een stofzuiger om alles weg te zuigen. Spuit de acryllijm erin en verdeel deze met een ingezeepte vingertop. Na 24 uur kan de voeg worden overschilderd. Montagehandleiding VISIO 3 Elements

13.06.2017

3


Kleinere beschadigingen Deze kunnen met de meegeleverde acryllijm worden hersteld. Wij raden aan om grotere beschadigingen in twee keer te herstellen, dit om nieuwe scheuren door zetting te vermijden. Kleine haarscheurtjes en andere oneffenheden kunnen met een troffeltje of borsteltje worden hersteld. Maak hierna het oppervlak glad met een vochtige spons of schuurpapier. Grotere beschadigingen Transportschade moet onmiddellijk aan de transporteur worden gemeld. Vervanging is verkrijgbaar bij RAIS A/S / Attika Feuer AG. Bij grotere beschadigingen die niet met acryllijm kunnen worden hersteld, kan er, in het kader van de garantie, bij RAIS A/S / Attika Feuer AG om vervanging worden gevraagd. Aanvragen van reserveonderdelen Voor het aanvragen van reserveonderdelen moet het beschadigde onderdeel op de bijgevoegde verpakkingsbon worden aangeduid en dient er een foto van de schade te worden genomen. De foto en verpakkingsbon moeten vervolgens naar RAIS A/S / Attika Feuer AG worden opgestuurd. Het reserveonderdeel wordt dan zo snel mogelijk verstuurd. Verven 24 uur na het monteren en opvoegen kunt u de haardinstallatie verven. Geplamuurde oppervlakken worden vooraf met een geschikt schuurmiddel opgeschuurd. Gebruik een minerale verf om mee te verven. Neem hiervoor contact op met een plaatselijke verfhandelaar of meester-schilder. RAIS A/S / Attika Feuer AG biedt geen garanties voor hoe ongeverfde bouwelementen er zullen uitzien. Granieten en marmeren kroonlijstplaten / gevels / banken Maak deze bouwelementen schoon met zacht zeepwater en verwijder eventuele lijmresten, die na de montage achterblijven, onmiddellijk. Gebruik nooit zure, agressieve middelen; deze kunnen immers het oppervlak en de politoer aantasten. Het is belangrijk dat u reinigings- en afdichtingsmiddelen gebruikt die geschikt zijn voor het schoonmaken en afdichten van marmer en/of graniet. Speciaalzaken kunnen u advies geven over de verschillende producten die u kunt gebruiken voor de oppervlaktebehandeling en het reinigen van uw natuursteen. Nationale en Europese normen, lokale regels, bouw- en brandveiligheidsvoorschriften moeten in acht worden genomen. Raadpleeg daarom vóór de installatie en inbedrijfstelling uw schoorsteenveger. Voor uw eigen veiligheid is het belangrijk dat u de installatie- en montagehandleiding naleeft. Alle veiligheidsafstanden zijn minimumafstanden. Bij het installeren van uw haardinstallatie moet u de regionale en lokale bouwvoorschriften van het desbetreffende land in acht nemen. RAIS / Attika kan op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld en biedt geen garanties in geval van een verkeerde of anders gemonteerde haardinstallatie. RAIS / Attika is niet verantwoordelijk voor fouten, drukfouten en wijzigingen. Gelieve de afzonderlijke montagehandleiding voor de inzethaard in acht te nemen. Montage- en bedieningshandleiding voor inzethaard VISIO 3 getest overeenkomstig DIN EN 13240 Montage-informatie VISIO 3 is klaar voor aansluiting en wordt met een verbindingsstuk op de bestaande huisschoorsteen aangesloten. Het verbindingsstuk moet zo kort mogelijk zijn en in een rechte lijn lopen, horizontaal of lichtjes omhooglopend. Verbindingen moeten worden afgesloten. Nationale en Europese normen, lokale regels, bouw- en brandveiligheidsvoorschriften moeten in acht worden genomen. Breng dus Montagehandleiding VISIO 3 Elements

13.06.2017

4


vooraf uw plaatselijke schoorsteenveger op de hoogte. Zorg dat er voldoende lucht, nodig voor de verbranding, aanwezig is. Let hierbij vooral op bij goed afsluitende vensters en deuren (afdichtingslippen). De schoorsteenberekeningen werden uitgevoerd overeenkomstig DIN EN 133841 resp. DIN EN 13384-2. Controleer, voorafgaand aan de installatie, of de onderconstructie het gewicht van uw kachel kan dragen. Is dat niet het geval, dan dient u passende maatregelen te nemen (bijv. een belastingverdelende plaat) om de vereiste draagkracht te verkrijgen. Algemene veiligheidsinformatie Bij het verbranden van brandbaar materiaal komt er warmte-energie vrij. De oppervlakken, deuren van de stookruimte, deur- en bedieningshandgrepen, rookkanalen en evt. voorwand van de kachel zullen hierdoor erg warm worden. Raak deze onderdelen niet aan zonder geschikte beschermende kledij of hulpmiddelen (hittebestendige handschoenen of andere werkmiddelen) te gebruiken. Informeer kinderen over deze gevaren en houd ze uit de buurt van de kachel terwijl deze in gebruik/warm is. Toegestane brandstof Brandhout met een lengte van max. 30 cm en een diameter van max. 10 cm mag als brandstof worden gebruikt. Er mag enkel droog brandhout worden gebruikt. Het is verboden om afval en met name plastic te verbranden. Bovendien brengt dit schade toe aan de stookplaats en schoorsteen en kan het leiden tot gezondheidsschade en klachten van buren als gevolg van stankhinder. Voor droog brandhout met een watergehalte van max. 20% is een droogtijd van minstens één (zachthout) of twee (hardhout) jaar nodig. Brandhout is geen brandstof met een hernieuwbare verwarmingswaarde; de stookplaats zal dus niet de hele nacht met brandhout blijven branden. Eerste keer aansteken Houd er rekening mee dat er geur en rook van het kacheloppervlak kunnen komen wanneer u hem voor het eerst aansteekt. Dit komt doordat de verf en materialen moeten uitharden, maar de geur verdwijnt snel - ventileer de ruimte grondig. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van een werkende kachel. Aansteken Plaats eerst ongeveer 1 kg hout, bijv. 2 gekliefde houtblokken, op de bodem van de verbrandingskamer. Daarop plaatst u losjes ongeveer 1,2 kg droog aanmaakhout en 2 à 3 aanmaakblokjes of dergelijke. Gebruik nooit alcohol, benzine of andere brandbare vloeistoffen om de kachel aan te steken. Tijdens de aanmaakfase voegt u zowel primaire als secundaire lucht aan de kachel toe. Vervolgens wordt de primaire lucht afgesloten en regelt men de verbranding via de secundaire lucht. Verlies de kachel tijdens deze fase niet uit het oog. Meerdere stookplaatsen gebruiken Gebruikt u meerdere stookplaatsen in één opstelruimte of via een verzamelleiding voor ventilatie, dan dient u ervoor te zorgen dat er voldoende toevoer van verbrandingslucht is. Verwarming tijdens overgangsperiode Tijdens de overgangsperiode, m.a.w. als de omgevingstemperaturen hoger liggen, kan de schoorsteentrek door een plotse temperatuurstijging verstoord raken, waardoor de verbrandingsgassen niet volledig worden weggezogen. In dat geval moet u minder brandstof aan de stookplaats toevoegen en dient de luchtklep hoger te worden gezet zodat de beschikbare brandstof sneller brandt (met vlamontwikkeling) en de schoorsteentrek zich stabiliseert. Om weerstand in de gloeilaag te vermijden, moet de as vaker voorzichtig worden weggeveegd. Schoonmaak en controle De kachel, rookgasafvoerbuizen en rookkanalen moeten jaarlijks – mogelijk zelfs vaker, bijv. na het schoonmaken van de schoorsteen – worden gecontroleerd op afzettingen en indien nodig worden schoongemaakt. De schoorsteen moet ook regelmatig door de Montagehandleiding VISIO 3 Elements

13.06.2017

5


schoorsteenveger worden gereinigd. De meester-schoorsteenveger van uw district zal u op de hoogte brengen van de vereiste intervallen. De kachel moet elk jaar door een vakman worden nagezien. Soorten Kachels met zelfsluitende stookruimtedeuren kunnen worden aangesloten op een schoorsteen die reeds wordt gebruikt voor andere kachels en fornuizen, tenzij de schoorsteenafmetingen overeenkomstig EN 12831 hierbij een belemmering vormen. De stookruimte van kachels met zelfsluitende stookruimtedeuren moet – behalve bij het aansteken, aanvullen van brandstof en verwijderen van de as – onder alle omstandigheden gesloten blijven, zo niet kunnen andere stookplaatsen, die eveneens op de schoorsteen zijn aangesloten, beschadigd raken en kunnen er verbrandingsgassen ontsnappen. Kachels zonder zelfsluitende stookruimtedeuren moeten op een eigen schoorsteen worden aangesloten. Bediening met open stookruimte mag enkel onder toezicht. De schoorsteenafmetingen zijn conform DIN EN 13384-1 of DIN EN 13384-2. Verbrandingslucht Is de kachel een kamerluchtafhankelijke stookplaats en wordt de verbrandingslucht uit de opstelruimte gehaald, dan moet de bediener ervoor zorgen dat er voldoende toevoer van verbrandingslucht is. Bij afgedichte ramen en deuren (bijv. in het kader van energiebesparingsmaatregelen) komt de toevoer van verse lucht mogelijk in het gedrang. Dat kan een negatieve invloed hebben op de afvoerverhoudingen van de kachel. Dit kan uw welzijn en mogelijk zelfs uw veiligheid in gevaar brengen. Zorg indien nodig voor extra toevoer van verse lucht, bijv. door een luchtklep in te bouwen in de buurt van de kachel of door een verbrandingsluchtleiding te leggen die ofwel naar de open lucht ofwel naar een goed geventileerde ruimte (met uitzondering van ketelruimten) leidt. Zorg er zeker voor dat de noodzakelijke verbrandingsluchtleidingen openstaan wanneer u de stookplaats gebruikt. Afzuigkappen die in dezelfde ruimte als de stookplaatsen zijn geïnstalleerd of aangesloten zijn op een verzamelleiding voor binnenlucht, kunnen de werking van de kachel negatief beïnvloeden (in die mate zelfs dat er rook kan ontsnappen en in de woonruimte kan terechtkomen, en dat ondanks het feit dat de stookruimtedeur gesloten is) en mogen dus niet tegelijk met het verwarmingstoestel worden gebruikt. Brandbeveiliging De afstand tot brandbare bouwelementen en meubelen moet minstens 110 cm bedragen om voldoende bescherming tegen de hitte te bieden. Aan de achterzijde kan het verwarmingstoestel zo worden opgesteld dat het parallel loopt met de wand. Brandbeveiliging in het stralingsgebied Het stralingsgebied van de stookruimtedeur moet minstens 80 cm verwijderd zijn van brandbare bouwelementen en meubelen. Deze afstand kan tot 40 cm wordt teruggebracht indien er een aan beide zijden geventileerde plaat wordt geïnstalleerd die beschermt tegen de stralen tussen de stookplaats en de brandbare bouwelementen. Brandbeveiliging buiten het stralingsgebied De minimumafstanden tot brandbare bouwelementen en meubelen worden aangegeven op het typeplaatje en moeten absoluut worden nageleefd.

Vloeren BIj de stookopeningen van stookplaatsen voor vaste brandstof moeten vloeren van brandbaar materiaal beschermd worden via een bekleding van niet-brandbaar bouwmateriaal. De bekleding wordt aangebracht in overeenstemming met de bouwvoorschriften van het betreffende land.

Montagehandleiding VISIO 3 Elements

13.06.2017

6


Reserveonderdelen Er mogen enkel reserveonderdelen worden gebruikt die expliciet door de fabrikant werden goedgekeurd of door hem worden aangeboden. Neem indien nodig contact op met uw dealer. Er mogen geen wijzigingen aan de stookplaats worden aangebracht! Informatie over schoorsteenbrand Bij gebruik van verkeerde of te vochtige brandstof kan er, als gevolg van afzettingen in de schoorsteen, brand in de schoorsteen ontstaan. Sluit onmiddellijk alle luchtopeningen op de kachel en verwittig de brandweer. Na afloop van de brand dient u de schoorsteen door een vakman te laten controleren op respectievelijk scheuren en lekken. Nominaal thermisch vermogen, instellingen verbrandingslucht en opbrandtijden Het nominale thermische vermogen van het verwarmingstoestel bedraagt 7 kW. Dit wordt bereikt bij een min. rooktrek van -14 Pa. Met het oog hierop mag men niet meer dan 2 à 3 stukken brandhout per keer toevoegen. Schoorsteen van staalelementen Kan op een schoorsteen van staalelementen worden aangesloten. Veiligheidsafstand tot brandbaar materiaal Zorg dat alle veiligheidsafstanden in acht worden genomen. Plaats de haardbekleding los om de positie en hoogte van de rookkanaalaansluiting te bepalen. Markeer tegelijkertijd een opening aan de onderkant als u graag een Air-kit wilt aansluiten voor de toevoer van verse lucht uit de open lucht (verkrijgbaar als accessoire). Uitsnijdingen De uitsnijdingen voor de aansluiting van het rookkanaal, het luchtrooster of andere componenten in de haardbekleding moeten ter plaatse worden gemaakt. Hierbij moet men uiterst voorzichtig te werk gaan om te vermijden dat de componenten breken. Schade door foutief uitgevoerd werk valt niet onder de garantie. Uitsnijdingen maken met een boormachine: Markeer de uitsnijdingen op de componenten. Doorboor de omtrek met een boormachine. Klop met een hamer op de stukken tussen de afzonderlijke boorgaten en sla zo voorzichtig het af te breken deel van buiten naar binnen. Bepleisteren Alvorens de haardbekleding te bepleisteren, moet deze eenmaal worden opgewarmd. Daardoor kan de haardbekleding uitzetten en de meeste spanning worden afgebouwd. Hierdoor zult u later geen of minder scheurtjes in het oppervlak van de gepleisterde haard hebben. Veeg het oppervlak van de haardbekleding met een vochtige doek af. Het is niet nodig om de ondergrond nat te maken. De verwerkingstemperatuur dient > 5 °C te zijn. Om spanningsscheurtjes zoveel mogelijk te vermijden, wordt met hechtpleistergips een glasvezelraster op de haardbekleding aangebracht. Op deze laag wordt dan de eigenlijke pleisterlaag gelegd. OPGELET! Neem de meegeleverde verwerkingsinstructies voor het hechtpleistergips in acht.

Montagehandleiding VISIO 3 Elements

13.06.2017

7


Uittreksel uit de verwerkingsinstructies: Vermeng het drooggewicht in een propere emmer en neem er pas daarna de benodigde werkhoeveelheid uit. Vermeng met een troffeltje of plamuurmes in een metselpan kleine hoeveelheden met zuiver leidingwater tot een gebruiksklare consistentie en verwerk dit meteen. Voor grotere oppervlakken moet u de massa op een laag toerental met een mortelmenger goed doorroeren, zeer vochtig laten worden, nogmaals doorroeren en snel verwerken.

Montagehandleiding VISIO 3 Elements

13.06.2017

8


4. Onderdelenlijst

Montagehandleiding VISIO 3 Elements

13.06.2017

9


5. Montage 1 Plaats de grondplaat CO-VIS03-08A op de vloer van de montageplaats (zie afb. 1).

Fig. 1 2. Plaats de VISIO 3 centraal op de grondplaat. De afstand tot de middellijn tussen de voor- en achterpoten moet hetzelfde zijn (155 mm). De markering op de bodemplaat dient hierbij als hulpmiddel. Tussen de grondplaat en de buitenrand van het montageframe moet er aan beide zijden een afstand van 35 mm zitten (zie afb. 2). De afstand tussen de bodem en de onderkant van het montageframe van de inzethaard moet minstens 547 mm zijn (zie afb. 3). De hoogte van de inzethaard kan met behulp van de poten worden ingesteld. Informatie m.b.t. de plaatsing van de haardmodule direct tegen een wand: - De transportbeveiliging van de inzethaard moet worden verwijderd vooraleer deze wordt geplaatst. Meer informatie over het verwijderen van de transportbeveiliging vindt u in de montagehandleiding van de inzethaard. - Indien de haardmodule tegen een brandbare wand wordt geplaatst, moeten de afstandshouders CO-VIS03-100 (2 stuks), CO-VIS03-110 (8 stuks) en CO-VIS03-120 (2 stuks) met acryllijm op de haardmodule worden gelijmd.

Montagehandleiding VISIO 3 Elements

13.06.2017

10


Fig. 2

Fig. 3

3. Snijd in de achterwand bij de elementen CO-VIS03-020 en CO-VIS03-03A (bijv. met een hoekslijpmachine). De sneden moeten in de inkervingen worden gemaakt. (Zie fig. 4 & 5) (Zie fig. 4 & 5)

Montagehandleiding VISIO 3 Elements

13.06.2017

11


Fig. 4

Fig. 5

4. Plaats element CO-VIS03-03A op element CO-VIS03-020 en zet het onder de inzethaard met behulp van de meegeleverde houtrolletjes (zie fig. 6 en 7). Montagehandleiding VISIO 3 Elements

13.06.2017

12


Fig. 6

Fig. 7

5. Verwijder de transportbeveiliging van de inzethaard (zie fig. 8 en 9). Meer informatie over het verwijderen van de transportbeveiliging vindt u in de montagehandleiding van de inzethaard.

Montagehandleiding VISIO 3 Elements

13.06.2017

13


Fig. 8

Fig. 9

6. Plaats de achterwandplaat CO-VIS03-03B en bevestig deze met acryllijm (de lijm wordt binnen 10 minuten hard). Plaats vervolgens element CO-VIS03-040 achter de inzethaard (zie fig. 10). Montagehandleiding VISIO 3 Elements

13.06.2017

14


CO-VIS03-040

CO-VIS03-03B Fig. 10

7. Lijm bij element CO-VIS03-050 de meegeleverde afdichtingen van voren tussen het element en het montageframe van de inzethaard. Eén links en één rechts onder het element (zie fig. 11). Til vervolgens element CO-VIS03-050 over de inzethaard en plaats het.

Fig. 11

8. Til element CO-VIS03-060 over de inzethaard en plaats het. Montagehandleiding VISIO 3 Elements

13.06.2017

15


9. Til element CO-VIS03-070 over de inzethaard en plaats het.

10. Plaats de bovenplaten CO-VIS03-08A en CO-VIS03-08B op het element CO-VIS03-070. KLAAR

Montagehandleiding VISIO 3 Elements

13.06.2017

16


6. Technische tekening

Montagehandleiding VISIO 3 Elements

13.06.2017

17

Profile for Rais A/S

Visio 3 Elements - installation manual  

Visio 3 Elements - installation manual  

Profile for raisas

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded