Page 1

Sisukord Eessõna kolmandale väljaandele . . . 4 L hike tulevikuvisioon . . . 6 Michel Nostradamus . . . 11 Nostradamuse tõlgendamine . . . 27 Selgituseks tõlke juurde . . . 31

Sadakonnad Michel Nostradamuse eessõna oma ennustustele . . . 35 I sadakond . . . 42 II sadakond . . . 58 III sadakond . . . 75 IV sadakond . . . 90 V sadakond . . . 105 VI sadakond . . . 121 VII sadakond . . . 137 Kiri Prantsusmaa Kuningale Henri II-le . . . 143 VIII sadakond . . . 158 IX sadakond . . . 173 X sadakond . . . 189 Tulevikus ndmuste register . . . 205 Ajaloolised isikud katräänides . . . 209 Kirjandus . . . 211

Eessõna kolmandale väljaandele Läbi aegade on leidunud inimesi, kes on ennustanud tulevikku. Alati jääb aga nende puhul õhku küsimus, kuivõrd neid ennustusi tasub uskuda. Prohvetite ennustuste täpsusest saame aimu, kui uurime nende kuulutuste täitumist. Üheks usaldusväärseimaks neist võib pidada 16. sajandi prantsuse prohvetit Michel Nostradamust. Tema ennustusteraamat “Sadakonnad” on unikaalne teos, mida siiamaani loetakse ja millest uusi täitunud ajaloosündmusi avastatakse. “Sadakondade” tõlke esimesest väljaandest on möödunud viisteist aastat. Vahepeal on maailmas toimunud mitmeid olulisi sündmusi, mida võib seostada Nostradamuse ennustustega. Kuulsaim neist on kirja pandud 10. sadakonna 72. katräänis: “1999. aasta seitsmendal kuul tuleb taevast suur hirmuäratav kuningas...” Esialgu tabas Nostradamuse uurijaid aga pettumus, kui tolle aasta juulis ega septembris (sept – pr “seitse”) midagi iseäralikku ei juhtunud. Mainida võib vaid seda, et augustis toimunud täieliku päikesevarjutuse ajal sai V. Putin Venemaa peaministriks. Ometi ei tulnud ta taevast ja vaevalt et teda kardeti. Presidendina koondas Putin küll Venemaal järjest rohkem võimu enda kätte, kuid SRÜ riigid kippusid tal üha rohkem käest libisema. Kui New Yorki tabas kaks aastat hiljem terrorirünnak, hakati “hirmuäratavat kuningat” Osama bin Ladeniks pidama. Kas Nostradamus eksis kahe aastaga? Võimalik. Kuid teatavasti looritas prohvet oma ennustusi kõikvõimalike sümbolite ja sõnamängudega. Kui arvus 1999 ühed üheksatega ära vahetada, saame terrorirünnaku kuupäeva 9.11.1. Kuigi aasta numbrite äravahetamine tundub natuke liiga otsitud seletus (milleks siis veel ennustuses 1999-le lisada “seitsmes kuu”?), ei saa seda siiski ka täielikult välistada. Vanarooma kalendris oli september tõesti seitsmes kuu (ld septimus — seitsmes). Katrääni viimast rida saab seostada 2003. aasta märtsis alanud Iraagi sõjaga. New Yorgi terrorirünnaku päeval hakkas internetis levima võltsitud Nostradamuse ennustus “kahest vennast”, mis jõudis koguni uudisteagentuuridesse ja ajakirjandusse. Selle autoriks oli tegelikult kanada kolled iõpilane Neil


Marshall, kes oli mitu aastat varem kirjutanud Nostradamuse ennustuste kohta essee, milles püüdis omatehtud katrääniga näidata, kui palju erinevaid tõlgendusi nii segane tekst võib pakkuda. Peagi lisandus internetti aina uusi Nostradamuse stiilis võltsennustusi. Need nn linnalegendid tõstsid huvi prohveti ennustuste vastu tohutult. Mitmed Nostradamust käsitlevad raamatud said Ameerikas bestselleriteks. Internetis oli otsingusõna Nostradamus ajuti isegi kõige levinum. Kõik see kinnitab prohveti ennustust, et pärast surma saab ta palju kuulsamaks kui eluajal. Pöördeliste ajaloosündmuste ajal on huvi Nostradamuse vastu ka varem kasvanud. Nostradamust on isegi riiklikul tasandil propagandavankri ette rakendatud. Näiteks II maailmasõjas heitsid sakslased lennukitelt Prantsusmaale lendlehti Nostradamuse katräänidega, mis pidid kinnitama nende võitu sõjas. Paraku vastasid inglased samaga, kinnitades sakslaste kaotust. Prantsuse vastupanuliikumine sai nendest ennustustest innustust, seega võib öelda, et need isegi mõjutasid teatud määral nende sündmuste kulgu, mida ennustati. Ennustuste mõju inimpsüühikale ei saa eitada. Hoolimata viimastel sajanditel toimunud teaduse ja tehnika edusammudest, kasvab inimeste huvi elu müstilisema poole vastu. Teisalt muutub elu planeedil Maa aina kiirenevas tempos ja tuhandeaastast rahuriiki ei näi niipea saabuvat. Üha enam võime märgata, kuidas maailmas on kõik kõigega seotud. Nii tekib soodne pinnas Nostradamuse prohvetluse uurimiseks ja populariseerimiseks. Samas kasvab ka valeprohvetite vägi, kes loob ennustustest üha fantastilisemaid tulevikustsenaariume. Käesolevas väljaandes hoidusin populistlikest võtetest raamatut kunstlikult põnevaks teha, arvukatest tõlgendustest tegin küllalt konservatiivse valiku, jättes välja liialt väheusutavana tunduvad tuleviku tõlgendused, näiteks Lääne-Euroopa vallutamine moslemite poolt jms. Tänu Merike Riivese põhjalikule toimetajatööle, mis tihti tähendas katräänide uuesti tõlkimist, on kõrvaldatud hulganisti eelmistes väljaannetes esinenud kommentaaride ebatäpsusi ja tõlkevigu. Prohvetliku sõnumi säilitamise eesmärgil pole üritatud katrääne riimi panna, kuigi nii on tõlget raskem lugeda. Ladusaima tõlke saaks Sadakondadest teha alles siis, kui kunagi kõik Nostradamuse ennustused on täitunud või vähemalt tema ennustustega kaetud ajavahemik (kuni 3797) mööda saanud. Seni aga tekib aeg-ajalt jälle võimalusi midagi uut katräänidest välja lugeda või tõlget lihvida. Selleks annab Nostradamus meie kiiresti muutuvas maailmas jätkuvalt mõtteainet. Peep S ber

Lühike tulevikuvisioon Nostradamuse seni täitumata ennustused pakuvad lugejatele jätkuvalt huvi ja ärgitavad uurijaid neid omamoodi tõlgendama. Nostradamus ei ole kusagil maailmalõppu või viimset päeva selgelt ette kuulutanud. Küll aga räägib ta ajastute ehk aastatuhandete vahetustest, mis tähistavad ajaloo pöördepunkte. Ennustuste ulatusest saame aimu eessõnast: ...need on pidevad ennustused praegusest ajast alates kuni aastani 3797. /- - -/ Arvan samuti, et enne maailma üleüldist põlemist tuleb mitmeid uputusi ja nii kõrgeid üleujutusi, et jääb vaevalt maid, mis ei kattu veega, ja see kestab niikaua, kuni peaaegu kõik hävib, välja arvatud künkad ja kõrgemad ehitised. Veel enam, enne ja pärast neid üleujutusi on paljudes maades nii vähe vihma ja taevast langeb alla nii suurel hulgal tuld ja põlevaid kive, et mitte midagi ei jää alles; ja see toimub lühikest aega enne viimast põlemist. Kuigi see ennustus võib meelde tuua maailmalõpu , ei pruugi asi nii siiski olla. Katastroofide järel elu Maa peal jätkub, jumalariik on tulnud maa peale. Väljend mitte midagi ei jää alles võib tähendada ka seda, et mitte midagi ei jää [pärast neid sündmusi] samaks . Kirjeldatud looduskatastroofid tabavad küll paljusid maid, kuid siiski mitte kogu maailma. Mõned lõigud hiljem lausub prohvet: ...me asume praegu seitsmendas aastatuhandes, mis viib kõik lõpule. Me oleme lähenemas kaheksandale, kus on kaheksanda sfääri taevalaotus, mis asub kõrgeimas dimensioonis, ja kus suur ja igavene Jumal tuleb lõpule viima põhjalikku pööret; kus tähtkujud pöörduvad tagasi oma liikumise algusesse ja ülem liikumine annab Maale uuesti püsivuse ja kindluse, n nda et see ei k igu mitte iialgi ega igavesti, nagu Tema tahtmine on ja mitte teisiti. Keskajal oli levinud arusaamine, et Kristuse teine tulemine toimub seitsmenda millenniumi lõpul. See tugines ca 3. sajandil eKr kirjutatud nn Eenoki raamatul, milles autor ennustas messia saabumist seitsmenda millenniumi lõpul. Aastatuhandete algusaega see allikas ei maini. Moosese raamatu seitset loomispäeva ja seitset millenniumi peeti sarnaseks, oli ju Vanas Testamendis öeldud, et Jumala juures on tuhat aastat nagu üks päev. Arvati ka, et kaheksas millennium tähendab Johannese ilmutuses mainitud saatana kinnisidumist tuhandeks aastaks ehk tuhandeaastast rahuriiki. Nostradamus näib neid vaateid pooldavat. Kirjas Henri II-le tutvustab ta oma arvutusi, mille järgi saame


millenniumide algusajaks ( maailma loomine ) ligikaudu 4758. a eKr. Selle arvutuse järgi algas seitsmes millennium 1242. a pKr ja kaheksas millennium peaks algama 2242. a pKr. Tuleb tunnistada, et kõiki neid aastaarve ei ole siiski otseselt mainitud, seevastu on kirjas ennustuste lõpuaasta 3797. Tõenäoliselt on arvu 3797 puhul tegemist siiski sümboliga, mida tuleb mingil moel tõlgendada, mitte otseselt mõista. Näiteks liites eelmainitud 2242-le Sadakondade esmaväljaande aasta 1555, saamegi 3797. Seega võivad ennustused ulatuda 2242. aastani, mitte otseselt 3797. aastani. Igatahes paljukardetud maailmalõppu ei tasu lähiajal oodata. See on oluline tähelepanek, mille vastu küll kahjuks paljud Nostradamuse ennustuste tõlgendajad patustavad. Sügava kriisi aegadel tekib paljudel ahvatlus Sadakondadest välja lugeda ajastu lõpuaja sündmusi, paigutades neid üsna meelevaldselt lähitulevikku. Selliseid Nostradamuse tõlgendusi ei peaks tõsiselt võtma. Samas kohtab haruharva tähelepanu väärivaid Nostradamuse uurijaid, kes julgevad või oskavad kommenteerida nii Sadakondade eessõnas kui ka Kirjas Henri II-le esitatud ennustusi. Ometi moodustavad need Nostradamuse prohvetluse selgroo ja neid vähimalgi määral mõistmata võib katräänide tõlgendamisel ajaga üsna rappa minna. Siiski jääb alles ka võimalus, et Nostradamus kombineeris oma ennustustes nägemusi ja isiklikke uskumusi seoses Eenoki raamatu millenniumidega. Ta ei pruukinud praeguse ajastu lõpudaatumit teada ja paigutas selle oma ajastus levinud arusaama kohaselt seitsmenda aastatuhande lõppu. Sel juhul võib tema ennustuste ajaskaala osutuda ekslikuks ja ette kuulutatud ajastute vahetus toimuda isegi tänapäeva inimese eluajal. Samas on oodatud seda sündmust juba ligi kaks tuhat aastat ja on üsna ebatõenäoline, et just meie silme ees see kõik toimub. Võib muidugi ka küsida, kas see ajastute vahetuse jutt ei ole lihtsalt üks vana müüt, mida inimestele meeldib uskuda? Selle seisukoha ühel või teisel kujul pooldajatel on argument, millele on raske vastu vaielda: kui ette kuulutatud sündmust ei ole veel toimunud, ei saa sellest järeldada, et seda kunagi ei toimu. Arusaam vana ajastu lõpust, nn viimsepäeva kohtust ja uue ning vaimsema ajastu algusest pärineb põhiliselt judaismist ja juudi vanaaja prohvetitelt. Viiteid sellele võib aga leida ka teistest religioonidest ja teistelt tuleviku nägijatelt kuni tänapäevani välja. Ristiusuga muutus valdavaks ajaloo ja inimkonna tuleviku lineaarkäsitus: maailma loomisest kulgeb aeg sirgjooneliselt maailma lõpuni. Idamaadel peetakse aega tsükliliseks alguse ja lõputa kulgemiseks. Nostradamuse ja Eenoki raamatu millenniumid viitavad samuti ajaloo tsüklilisusele. Vahel arvatakse, et Nostradamuse ennustused on aegunud ehk et need kehtisid ainult tolle ajastu perspektiivist vaadatuna. Seoses inimkonna vaimsustumisega jõudvat pöördelised sündmused kätte palju varem, kui Nostradamus nägi, ja võimalik, et ilma ennustatud katastroofideta. Siit kerkib filosoofiline küsimus: kui tõeline prohvet näeb tulevikusündmusi konkreetses ajas, kas on see üks võimalikest reaalsustest või on see tegelikult teostuv reaalsus? Kas tulevik, mida prohvetid näevad, on ettemääratud sündmuste käik või on see vaid üks paljudest võimalikest käikudest? Fatalistide väitel puudub inimestel tegelikult vaba tahe ja sisuliselt oleme me orjastatud ettemääratud sündmuste põhjuslikus ahelas. Inimkonna suured vaimsed õpetajad sellega ei nõustu. Tulevikunägemustes saab prohvet näha reaalseid sündmusi ja nende nägemuste ehtsust tõendab sündmuste hilisem toimumine. Ainuüksi Nostradamuse ennustustest võib leida selle kohta hulganisti tõendeid. Tuleviku ettenägemise fakt on aga vastuolus meie arusaamaga inimese vabast tahtest ehk suhtelisest valikuvabadusest. Seda vastuolu aitab vähendada reaalsuse paljumõõtmelisuse mõiste. Teisisõnu, prohvet võib oma teadvuses nihkuda meie neljamõõtmelisest aegruumi maailmast k rgemasse dimensiooni ja sealt näha, mis tulevikus meie maailmas toimub ehk kuidas inimkond kollektiivselt oma tahtevabadust kasutab ja kuhu see välja viib. Piltlikult öeldes, meie maailmas käib inimkond ühte rada, suutmata näha, mis ootab käänaku taga. Kui aga nägija tõuseb oma teadvuses inimkonnast kõrgemale, saab ta näha ka käänaku taha. Nostradamuse väitel see, mida ennustatakse, omab eeterlikku päritolu . Seega ei saa rääkida tõeliste nägemuste puhul ennustuste aegumisest. Muidugi võib küsida, miks siis kõik nägemused ei täitu? Tõepoolest, isegi Nostradamus võis vahel eksida. Ilmselt saab prohvet näha eeterlikus maailmas ka illusoorseid asju, potentsiaalseid sündmusi, mis kunagi ei toimu. Kuidas siis ajastu lõpp saabub? Judaismi prohvetite ja Johannese ilmutuse järgi seostub see enneolematu looduskatastroofiga. Ka Nostradamus kuulutab seda oma eessõnas: ...taevast langeb alla nii suurel hulgal tuld ja põlevaid kive, et mitte midagi ei jää alles; ja see toimub lühikest aega enne viimast põlemist. /- - - / ...enne maailma üleüldist põlemist tuleb mitmeid uputusi ja nii kõrgeid üleujutusi, et jääb vaevalt maid, mis ei kattu veega... Kui meie planeeti peaks tabama komeedituum või asteroid, siis ilmselt midagi taolist ka toimub. Kõik, mis ei põle ära atmosfääris, langeb põlevana planeedile, üsna tõenäoliselt mõnda ookeani, sest need katavad suuremat osa planeedi pinnast. Kahtlemata tekitab see tohutuid tõusulaineid ja seejärel rannikupiirkondades enneolematuid uputusi. Tänapäeval uurivad teadlased võimalusi, kuidas Maad sellise ohu eest kaitsta. Asteroidiohtu peetakse komeediohust märgatavalt suuremaks. Asteroidi puruks laskmise korral, kui see peaks õnnestuma, tabaks planeeti tohutu kivirahe, mis võiks samuti sarnaneda Nostradamuse ennustusega. 146. katräänis viitab Nostradamus Prantsusmaa piir konnale, kuhu suur tuli taevast langeb, põhjustades maavärina. Võimas maavärin tuleb maikuus


(1067. katrään). Samas võib nende ennustuste puhul olla tegemist erinevate sündmustega. 243. katräänis kõneldakse aga komeedist ja “löögist taevast”. Ka 241. värsis on juttu komeedist, seda nähakse seitse päeva, seejärel “...ülempreester muudab elukohta”, mis näib viitavat Kristuse teisele tulemisele. Olulise ajamärgi seoses Kristuse teise tulemisega leiame 394. katräänist: Viissada aastat ei võeta enam arvesse Teda, kes oli oma aja ehe: Siis ühtäkki annab ta suurt valgust, Mis muudab nad väga õnnelikuks sel sajandil. Viissada aastat pärast Nostradamuse aega jääb ligikaudu 2055. aastasse. Noorema põlvkonna lugejatele võib osutuda võimalikuks seda ennustust oma elu lõpupoole testida.

X sadakond L 60. Ma nutan Nice’i, Monaco, Pisa, Genova, Savona, Siena, Capua, Modena, Malta pärast: Neid katab veri ja uusaastakingiks tuuakse neile mõõk, Tuli, maa väriseb, vesi, õnnetu nol e.2 61. Budapest, Viin, Komárno, Sopron Tahavad loovutada Pannoonia barbaritele: Kokkupõrked ja tuli, tohutu vägivald, Vandeseltslased paljastab üks matroon. 62. Sorbia3 lähedal, selleks et rünnata Ungarit, Buda heerold tuleb neid hoiatama: Bütsantsi pealik, Sallon Sloveeniast,4 Tuleb neid pöörama araablaste usku. L 63. Cydonia, Ragusa, püha Hieronymuse linn,5 Arstiabi lööb jälle haljendama, Kuninga poeg sureb kahe kangelase surma, Araabia ja Ungari käivad sama teed. 64. Nuta, Milano, nuta, Lucca ja Firenze, Sest sinu suur hertsog ronib sõjavankrile, Muudab piiramist, läheneb Veneetsiale, Sel ajal kui Roomas Colonna vahetab kuube. L 65. Oo, suur Rooma, sinu häving läheneb, Ei varise mitte müürid, vaid su veri ja olemus: Käremeelne lööb kirjadega nii sügava täkke, Terav raud pistetakse kõigisse kuni käepidemeni. 66. Londoni pealik Americh1 kuningriigi kaudu Talitseb otimaa saart pakasega. Kuningas, Reb2 saavad nii valeliku Antikristuse, Et see ajab nad kõik omavahel tülli. L 67. Maikuus väga võimas maavärisemine, Saturn Kaljukitses, Jupiter ja Merkuur Sõnnis: Veenus samuti, Vähk,3 Marss Neitsis,4


Sajab rahet, terad on munast suuremad. 68. Merevägi püsib linna ees, Siis lahkub ilma pikalt venitamata, Kodanikud krabavad maal suure saagi, Laevastik naaseb, jätkab rüüstamist. 69. Uue vanamehe hiilgavat tegu ülistatakse, Seda kiidetakse suureks nii lõunas kui ka põhjas, Tema enda õde kihutab üles suure rahvahulga, Põgenemisel tapetakse ta teeäärsetes põõsastes.5 70. Ühe eseme tõttu läheb silm nii paiste, Hõõgudes nii, et hakkab sadama lund, Niisutatav põld aina väheneb, Kui priimas hukkub Reggios. L 71. Maa ja õhk külmutavad väga suure vee, Kui nad hakkavad pühitsema neljapäeva:1 See, mida kunagi ei tule, on nii ilus, Neljast ilmakaarest tullakse seda austama. 72. 1999. aasta seitsmendal kuul2 Tuleb taevast suur hirmuäratav kuningas:3 Ellu äratama suurt Angolmoi 4 kuningat, Edasi pärast Marssi5 valitseb hea õnne peale. L 73. Käesolev aeg koos minevikuga Läheb suure Rõõmsameelse6 kohtu alla: Hilisel ajal maailm väsib temast, Ja on truudusetu vaimulikest seaduseväänajate tõttu.7 L 74. Suure seitsmenda numbri aasta saab täis, Jõuab kätte Veresauna mängude aeg: Mitte kaugel suurest millenniumi ajastust, Kui maetud väljuvad oma haudadest.8 L 75. Kaua oodatu ei tule kunagi tagasi Euroopasse, ta ilmub Aasias: Üks suurest Hermesest põlvnenud liidust, Ja kasvab üle kõigi idamaa kuningate.9 76. Suur Senat määrab triumfiparaadi Ühe auks, kes hiljem saab lüüa ja kihutatakse minema: Tema pooldajaid saadab pasunate lärm, Varad tehakse avalikuks, vaenlasi jälitatakse. 77. Kolmkümmend kviriitide ordu1 liiget Pagendatakse, nende varad antakse vastastele, Kõik nende heateod pannakse neile süüks, Hajutatud laevastik jäetakse mereröövlitele.2 78. Äkiline rõõm muutub äkiliseks kurbuseks Graatsiate poolt emmatud Roomas.


Lein, karjed, nutt ja pisarad, veri, suur rõõmupidu, Vaenutsevaid kampasid üllatatakse ja seotakse punti. 79. Kõik vanad teed tehakse korda, Neil saab sõita just nagu Memphises, Liiliaõiega3 Herculese suur Mercurius Paneb värisema maa, mere ja kogu ümbruse. 80. Suur võimumees suures kuningriigis, mis valitseb Relvade jõul, suured pronksväravad Laseb ta avada, kuningas ja hertsog ühinevad, Sadam lammutatakse, laevad vajuvad põhja vaikse ilmaga. 81. Läänemaa kodanikud paigutavad aarded templisse, Mis asub kõrvalises, salajases kohas, Tempel avatakse nälgivate omaste poolt, Röövitakse tühjaks, keskel on õudne saak. 82. Karjed, nutt, pisarad tulevad koos nugadega, Näides põgenevat, nad teevad viimse rünnaku, Ümber parkide püstitavad kõrgeid platvorme, Elavad tõugatakse eemale ja mõrvatakse otsekohe. 83. Lahinguks ei anta märku, Pargist sunnitakse neid välja minema: Genti ümbruses tuntakse nende lipp ära, See põhjustab kõigi ta omaste surma. 84. Vallastütar on väga kõrgel, mitte madalal, Kurvad on hilise naasmisega rahul, Leppimine ei tule ilma vaidlusteta, Mis täidavad ja raiskavad kogu ta aja. 85. Vanale tribuunile, kes peaaegu tudiseb, Avaldatakse survet, et ta vange ei loovutaks, Tahes või tahtmata räägib kurjusega aralt, Et seaduslikul teel vabastada oma sõpru.1 86. Otsekui greif tuleb Euroopa kuningas, Saadetud Põhjamaade rahvast, Ta juhib suurt punaste ja valgete väge, Ja nad lähevad Babüloni kuninga vastu.2 87. Üks suur kuningas randub sadamas Nice i lähedal, Suure impeeriumi surm viiakse nii täide: Antibes i asetab ta oma mullika, Merel käib röövimine, kõik variseb kokku. 88. Jalgsi ja ratsa teise valvekorra ajal Tungivad sisse, laastates kõik mere ääres, Sisenevad Marseille sadamasse, Halamine, karjed ja veri, iialgi pole olnud nii kurba aega. 89. Tellisest müürid asendatakse marmoriga,


Seitse ja viiskümmend rahulikku aastat: Rõõm surelikele, akvedukt uuendatakse, Tervis, rohkesti vilju, rõõm ja mesimagus aeg.3 90. Sada korda sureb ebainimlik türann, Tema asemele pannakse tark ja heasüdamlik, Kogu Senat läheb tema käpa alla, Teda vihastab üks kaval lurjus.1 91. Rooma vaimulikud aastal 1609, Aasta esimesel päeval peavad valima Ühte Campaniast pärit halli ja musta, Temast kavalamat pole iial olnud.2 92. Laps tapetakse isa silme all, Isa pärast teda kõrkjatest köite vahel, Genfi rahvas on väga püüdlik, Juht lamab nende keskel nagu puutüvi.3 93. Uus laev võtab ette reise, Toimetab impeeriumi laiali sinna ja tänna, Beaucaire, Arles hoiavad kinni pantvange, Kes leitakse kahe porfüürist samba juurest. 94. Nîmes is, Arles is ja Vienne is põlu alla pandud, Läänemaa ediktile ei kuuletu keegi, Suurmehe poolt piinamisele määratutest Pääsevad kuus frantsisklaste mungakuues. 95. Hispaanlastele tuleb väga võimukas kuningas, Maad ja merd mööda alistab lõunapoolseid maid, See nuhtlus, tuues alandust Kuusirbile, Kärbib tiibu neil, kelle pühapäev on reede.4 L 96. Merede-nimeline religioon võidab Adal nca if i1 poegade sekti vastu, Jonnakas, haletsusväärne sekt kardab Kaht, keda on haavanud A ja A.2 97. Trireemid täis igas vanuses vange, Ilm heast halvani, leebest kibedani, Röövsaak barbaritele, sest on liiga vara kiirustanud, Soovist näha sulge tuules kahetsemas. 98. Rõõmsale neitsile ere hiilgus Ei paista enam kaua, pikaks ajaks jääb ta ilma soolata: Kaupmeestega, liiderdajatega, vastikute huntidega muutub jõledaks, Täielik segadus, üleilmne koletis. L 99. Lõpuks hunt, lõvi, härg ja eesel, Arglik hirv on koos karjakrantsidega, Enam ei saja neile magusat mannat, Rohkem valvsust ja vahimees krantside jaoks.3


L 100. Suur impeerium on Inglismaa päralt, Pempotam4 enam kui kolmsada aastat: Suured sõjaväed liiguvad maal ja merel, Portugallased ei ole sellega rahul.5

Tulevikusündmuste register Araabia numbrid tähistavad katrääne, kusjuures esimene number näitab sadakonda. Täht E tähistab Nostradamuse eessõna, täht K Nostradamuse kirja Henri II-le, numbrid nende järel näitavad lõiku. Kaldkirjas sõnadel puudub otsene tähendus. Alljärgnevad aastaarvud (v.a 3797) ei ole Nostradamusel otseselt mainitud, need põhinevad tema ennustuste tõlgendustel. 2015. a 9. 23. A C august (?), Pärsia suunas Aasias suur h ren miljon meest pühak 1075 (Chiren) 274, 525 434, 627, 670, 2019. a 29. Aasiast 854, 941 juuli 18. suurmees vt ka Selin, august (?), suure Antikristus Pärsia suunas väega 680 miljon meest 525 Antikristus E 2030. a 16. Impeerium 23. august (?), K25 Euroopa Pärsia suunas kolmas ühinemine 477 miljon meest 877 525 kuningas 2032. a 28. Reb 1066 juuli 4. august (?), põrguvürst Hiinlaste Pärsia suunas K72 vallutused (?) miljon meest teine 248, 392, 405, 525 K63, K64, 525, 621, 624, 2038. a 8. vt ka Selin, 680, 681, K72 aprill 30. Ch ren hundi, lõvi, mai, uus härja, eesli lõpp kuningas toob Araabia ja 1099 maale pikaks Ungari ajaks rahu 624 samal teel 2047. a 3. 1063 august 23. araablased august (?), aetakse idamaalane Pärsia suunas välja tungib miljon meest Saksamaalt Prantsusmaale 525 574 229 2055. a (?) Iraan Kristuse teine Euroopas Euroopas 527, tulemine 394 568 547 2076. a USA liidus Hispaanias 364, jääb võimsaks poolakaga 555 suurriigiks 573 Makedoonias


10100 Suur 296 2193. a 13. Kaamel Iraani suunas juulil läheb tuleb jooma miljon meest suur vägi üle Doonaust, 525 mägede 248 Reinist 568 islam võidab 2242. a 8. suur, marksismi 1096 millenniumi marsib algus, saatana kaugele 547 kinnisidumine , Kristuse teine vaevavad tulemine K15, Hispaaniat kahe suure K56, K73 555 valguseandja 2827. a (?) 8. veri Aadria varjutus 305 millenniumi meres 527 kaks päikest algus, Kristuse Armeenia 241 teine tulemine kindluse katk 148 vastu 550 kohutav 3797. a asteroid Kreekas, ennustuste tabab Makedoonias lõpp E24 Maad? 991 E28, 146, pärast 169, 241, kohutavat sõda 281, 532, 955 598, K66 suur nälg 590 astronaudid, üle inimkonna 9, surnud 563, K35, K71 181, 605 (?) kohus maailma üle 1073 kolm päeva pimedust 146, B 583 (?) barbarid Kolmas Itaalias 204 maailmasõda (?) 248, 392, 405, 525, 621, 624, 680, 681, K72 kolme ilmaliku kuninga survel Püha Tool teise paika 899 komeet tabab Maad (?) E28, 146, 215, 241, 243, 246, 262, 583, 598, 606, K66 krants hävitab kõik K28 rohkem tähelepanu 1099 ulub, kaks


Päikest 241 Kristuse teine tulemine E31, 148, 210, 213, 394, 624, K73, 1074, 1099, ka Uus Ajastu

löök taevast (komeet?) 243

maailm ligineb viimastele aegadele 392 maailma valitseja 670 maavärin Aasias 303 LääneEuroopas s jaga 1060 mais 688, 1067 mitu ööd 252 pärast 3 päeva pimedust 146 suur, 10. mail 983 Mab sureb varsti 262 maikuus v imas värisemine 688, 1067 maetud väljuvad haudadest 1074 millenniumi, 7. l pp E31, K73, 1074

nälg, suur 167, 169, 296, 590, 605


P paavst põgeneb 293 mõjuvõim nõrgeneb 531 Prantsusmaale tungib idapoolne 229, 554 põlemine, viimane E28, K66 põlevad kivid taevast E28 põud, suur E28, 303, 598 Päike k psetab meres kalad 203 päikesevarjutus, koletis 334 P ha Tool teise paika 899 P ha Vaimu tulemine K25 p hak ilmub Aasias 1075

RAYPOZ hävitab 944 Rooma häving 1065 Roomas suur häda 562

Selin 194, 201, 279, 423, 477, 627, 642, 658, (831), 854, 1053 vt ka Antikristus, Ch ren suur 7 numbri aasta


1074 häving lähedal 405 linn orkaanis 948 sõda hukatuslik 624 Itaalias, Prantsusmaal 1060 nälg, uputus 169 suur, B tsants 570 tugev laevastik 205

Iraanist tungib T rgisse 527 taevased märgid enne hävingut 944 taevast põlevad kivid E28 tuli taevast E28, 146, 281, 296, 598 suur, põhjamaa 291 tuul, hirmus, paneb proovile merelinna 948 tuumarelvi ei keelustata 944 täht, suur, põleb 7 päeva 241

Ungari ja Araabia käivad sama teed 1063 Uus Ajastu E31, 210, 213, 392, 394, 624, K73, 1074, 1099 t ka Kristuse teine tulemine


V vaimne ärkamine 156, 1074 veeuputus E28, 169, 293 Venemaa uus noor kardetav liider 414 vallutused 526 vesi k lmutatud maa ja õhu poolt 1071 Vesuuvi uus purse 169, 187 viimsepäeva kohus, veresauna mängud 1074

Ä äike, äge 180

lestõusmine enne millenniumi lõppu 1074

Ajaloolised isikud katräänides A Armstrong, Neil 965

B Beria, Lavrenti


P. 1057 Bruno, Giordano 431 Bush, Georg W. 1072

C Clinton, Bill 252 Cromwell, Oliver 462, 537, 857, 876

F Franco, Francisco 354, 916

G Gaulle, Charles de 3100, 540 Gorbat ov, Mihhail S. 414, 432, 466

H Hitler, Adolf 134, 159, 209, 224, 236, 358, 363, 456, 529, 607, 651, 658, 665, K27, 877, 1046 Homeini, ajatolla 170, 202, 245, 973 Hussein, Saddam 690

Jeltsin, Boriss N. 526, 580, K26 Johannes XXIII 626, 556 Johannes


Paulus I 365, 411 Johannes Paulus II K26

Kaddafi, Muammar 327, 462 Katariina II 815 Kennedy, John F. 126, 637

Lenin, Vladimir I. 541, 658, K30, K46, 877, 1096 Lincoln, Abraham 220, 579 Louis XVI 920 Luther, Martin 145, 615

MarieAntoinette 461, 920, 977, 1017 Marx, Karl 285, 432, 877, 1096 Meri, Lennart (?) 421 Milosevi , Slobodan 252 Molotov, Vjatšeslav M. 238, 501 Montgolfier, Joseph ja Jacques 557 Morus, Thomas 395 Mussolini, Benito 202, 363, 521, 528, 529, 607, 638, 831, 833, 995


N Napoleon I 104, 132, 143, 152, 158, 160, 176, 188, 198, 244, 266, 270, 286, 323, 352, 387, 623, 689, 713, 801, 827, 857, 999, 1010 Napoleon III 465, 622, K20, 841, 843, 853 Nikolai II 136, 168, K30

O Osama bin Laden 1072 Oswald, Lee H. 637

P Pasteur, Louis 125 Paulus VI 556, 626 Peeter I 149, 268 P tain, Henri Philippe 461, 865, 881 1085 Putin, Vladimir 414

Rasputin, Grigori 672 Ribbentrop, Joachim von 238, 501 Richelieu, Armand 868 Robespierre, Maximilien 242


Romanovid 168 Roosevelt, Franklin D. 1100, 209, 254, 531, 596

Stalin, Jossif V. 141, 212, 594, 658, 667, 678, K46, 877 Stuart, Mar 536, 1039, 1055


Sadakonnadnaidis  

Sisukord Eessõna kolmandale väljaandele Tulevikusndmuste register . . . 205 Ajaloolised isikud katräänides . . . 209 Kirjandus . . . 211 Ees...