Page 1

Sisukord Sissejuhatus

5

1. peat kk NUMBRITE SÜMBOOLIKA AJALOOS 7 2. peat kk SISSEJUHATUS TÄNAPÄEVA NUMEROLOOGIASSE 17 Üheksa universaalset printsiipi numbrid 1 9 18 3. peat kk NELI ISIKLIKKU NUMBRIT 25 Eluteenumber 26 Karjäärinumber 38 Hingenumber 40 Välise isiksuse number 43 Nimenumber 48 4. peat kk ISIKLIKUD JA AJUTISED NUMBRID 1 78 55 5. peat kk PERIOODID JA TSÜKLID 150 Isiklik aasta 150 Isiklik kuu ja päev 152 Kolm elutsüklit 153 Apogeed 154 Väljakutsed 155 6. peat kk RUUDUMEETOD 157 Energiajooned 162 Energiajoonte üldised iseloomulikud tunnused 164 Energiamustrid nimediagrammis 167 7. peat kk KOLMNURGAMEETOD ELUTEE KIRJELDAMISEKS 171 Skeemi koostamine 175 Lõigu kogemuste määramine 177 Suur meetod 178 Väike meetod 184 8. peat kk KOLM TÄIENDAVAT MEETODIT INIMESE ISELOOMUSTAMISEKS 191 Eesnime esimese vokaali tähendus 191 Esiletõstetud tähed 192 Puuduvad numbrid nimes 201 9. peat kk INIMESTE SOBIVUS 204 Lõpetuseks 217 Lisa 1. Numeroloogiline kaart 219


Sissejuhatus Universumis valitseb põhjuslik tsükliline kord. Ajastuid on otsitud ja kasutatud mitmesuguseid meetodeid selle korra nägemiseks ja mõistmiseks. Üks neist on olnud numeroloogia, mis selgitab eksistentsi arengut Maal numbrite kaudu. Numeroloogia on kunst ja teadus, mis õpetab, et numbrid väljendavad korrapäraselt vahelduvaid kosmilisi vibratsioone. Numeroloogid usuvad, et inimese sünnikuupäev ja kohe pärast sündi antud nimi näitavad tema sünnihetkel universumis valitsenud kosmilisi võnkeid, mis mõjutavad iseloomu ja saatust. Seega, kui inimene elu jooksul ebausklikult nime muudab, et seeläbi paremat saatust pälvida, võib tegu olla vaid enesepettusega. Sünninimi ja -kuupäev väljendavad muutumatult lähtepunkti, kust inimene oma elu alustas. Samas, kui inimene teeb oma elus ja ellusuhtumises läbi mingi suure muutuse ning seejärel oma nime muudab, võib uus nimi väljendada tema olemuses toimunud muutust. Numeroloogid ei õpeta fatalismi ega väida, et inimsaatus on kosmiliste jõudude poolt detailselt ette määratud. Numbrite ja tähtede vibratsioonide uurimine tähendab jumalike loovate energiate uurimist nende avaldumise eri astmetel. Tähti ja numbreid õigesti mõistes ja rakendades saavutame me kontakti Universumi Mõistusega. Numbrite ja tähtede sümboolikat tunti paljudes muinaskultuurides. Assüüria kuningas Sargon II (722–704 eKr) laskis ehitada pealinna Dur- arrukini (Khorsabadi) linnamüüri oma nime numeroloogilise koodi järgi. VanaKreeka müsteeriumides tähistas number 888 üliteadvust. Hiljem hakati selle sümboliga seostama Jeesuse (kr keeles Iesous) nime. Johannese ilmutusest tuntud 666 ehk “metsalise arv” tähendas kreeklaste jaoks surelikku meelt. Nii muistsed kreeklased kui ka heebrealased pidasid arvu 10 täiuslikkuse sümboliks, sest sellega algab numbrite 1–9 järgmine tsükkel. Kreeklased kasutasid numbreid ka unenägude tõlgendamisel, gnostikud aga jumaluste nimedele tähenduste omistamisel. Me kõik oleme koolis õppinud Pythagorase teoreemi: “Täisnurkse kolmnurga kaatetitele ehitatud ruutude pindalade summa võrdub h potenuusile ehitatud ruudu pindalaga”. Pythagorase koolkonnas (umbes kuus sajandit eKr) nimetati seda eluteoreemiks. Seda väidet tunti juba 2000 aastat eKr Babüloonias, kuid matemaatiliselt tõestasid selle esmakordselt Pythagorase õpilased. Kui me joonestame sellele kolmnurgale ka vastavad ruudud, saame kaheteistkümnest lõigust koosneva kujundi. Seda kujundit kasutatakse tänapäeva numeroloogias inimese elukogemuste väljaarvutamise skeemina. Pythagoras pidas täisnurkset kolmnurka universumi väljenduseks. Sellise kolmnurga küljepikkusteks oli 3 ja 4 pikkusühikut, hüpotenuusi pikkuseks aga 5 pikkusühikut. Samuti on tõeline numbrisümboolika varamu piibel. Nii Vana kui ka Uue Testamendi numbrikasutuses leidub sügavaid varjatud tähendusi, mis jäävad pealiskaudsele lugejale märkamatuks. Tänapäeva numeroloogia on välja kasvanud kõigist eelmainitud kontseptsioonidest.

 Numbrite sümboolika ajaloos Juba muistsed hiinlased ja egiptlased lõid mitmesuguseid numeroloogilisi süsteeme, kuid nemad ei seostanud veel numbreid tähtedega. Hindud olid ilmselt esimesed, kes uurisid numbrite ja tähestiku tähtede vahelisi seoseid. Selleks kasutati sanskriti keele tähti. Hiljem rakendasid seda ideed ka babüloonlased, pärslased, kreeklased ja heebrealased. Hindude perioodiline süsteem rajanes numbritel 1–7, heebrealased võtsid selle neilt üle, asusid


elama seitsmepäevase nädala rütmis ja meie elu kulgeb selliselt tänapäevani. Antiikajal tegeles numbrite tähenduste otsimisega Kreeka müstik ja filosoof Pythagoras, keda loetakse numeroloogia isaks. Ta uskus, et “kõik asjad on numbrid” ning et numbrid esindavad vaimseid iseseisvaid olemisvorme, mille kohalolek on tajutav kõiges eksisteerivas. Pythagoras rajas kreeka tähestikule tugineva uue numeroloogilise süsteemi. Nii heebrea kui ka kreeka tähestiku kolmas täht on G, mille arvväärtuseks loeti seega kolme. Mõned numeroloogid kasutavad isegi tänapäeval sellist süsteemi. Pythagoras sündis 582. a paiku eKr Egeuse mere Kreekale kuuluval Samose saarel. Noore mehena lahkus ta kodunt ja rändas Egiptusse, kus tutvus matemaatiliste doktriinidega. Ta õppis Pärsia targa Zarathustra juures ja tutvus Juudamaal kabalaga. Kabala on juutide müstiline salaõpetus, mida anti suuliselt edasi õpetajalt õpilasele, et saavutada valgustatus, ühinemine Jumalaga. Pythagorase numeroloogia, mida ta viimaks õpetama hakkas, põhines kabalistlikel printsiipidel. Pythagoras asus elama Crotonasse Lõuna-Itaalias ja asutas müsteeriumide kooli. Enne kui õpilased said Pythagorase müsteeriumidesse süveneda, pidid nad tundma nelja teadust – aritmeetikat, muusikat, astronoomiat ja geomeetriat. Kõige rohkem tänu võlgu selle eest, et me nii palju Pythagorase koolist teame, oleme Pythagorase järglasele Platonile. Pythagoras kirjeldas numbrite müstilist tähendust, märkides, et makrokosmiliselt esindavad numbrid 1–9 universaalseid printsiipe. Mikrokosmiliselt, inimese tasandil, esindavad nad omadusi, võimeid ja sündmusi. Ta nägi numbrites ja geomeetrilistes kujundites selgitusi kõigile loodusnähtustele, muusikalisele harmooniale ja tonaalsusele. Ta teadis, et tähed ja planeedid kui vibreerivad kehad tekitavad heli, mida tuntakse “sfääride muusikana”. Pythagoras õpetas, et “areng on elu seadus, number on universumi seadus, ühtsus on Jumala seadus”. Ta uskus, et kõik universumis allub prognoositavale tsüklilisele arengule. Neid tsükleid mõõtis ta numbrite 1–9 abil. Samuti õpetas ta, et numbritel on nende arvulistest väärtustest erinev tähendus. Numbrid ja arvud on ise asjad. Numbrid v ljendavad omadusi, kvaliteeti; arvud v ljendavad hulki, kvantiteeti. Numbrid toimivad vaimses plaanis, arvud aga on asjade mõõtmiseks materiaalses plaanis. Ajaloost on teada, et heebrealased kasutasid nimede ja numbrite teadust oma numbrite-tähtede koodis. Selle koodiga tahtsid nad varjata oma õpetusi pühendamatute eest ja samal ajal avaldada neid pühitsetutele. Igal heebrea tähestiku 22 tähel on mitu tähendust – näiteks täht Aleph (A) tähendab eluhingust, jõudu, allikat; täht Beth (B) maja, peavarju – ja nii on iga tähega. Kõik tähed viidi vastavusse numbritega. Sümboolika võimaldas varjatud õpetustest aru saada neil, kes teadsid, kuidas mõista kõikide kirjeldatud isikute ja kohtade nimedes sisalduvat sügavamat sõnumit. Lugu sellest, kuidas Kain tappis Aabeli, räägib vendade rivaalitsemisest. Sümboolselt aga tähendab nimi Kain keha ja materialistlikke inimlikke himusid, kuna Aabel väljendab hinge ja idealistlikku inimloomust. Tegelastele anti sellised nimed hoiatamaks, et materialism tapab vaimsed ideed; seepärast kirjutati, et Kain tappis Aabeli (1Ms 4:8). Ka prohvet Jesaja viitab numeroloogia põhimõttele: “Tõstke oma silmad ja vaadake kõrgusse: kes on loonud need seal? Tema, kes nende väe viib välja täiearvuliselt, kes nimetab neid kõiki nimepidi.” (Js 40:26) Paljud piiblitegelased, kes oma eluajal jõudsid vaimse kasvamise ja arenguni, said uue nime jumalike juhtnööride järgi. Nii sai Aabramist Aabraham (1Ms 17:5) ja Saaraist Sarah (1Ms 17:15). Mõlemal juhul lisati nimele heebrea täht Heh (H), mille tähendus on “valgus” ja vibratsioon 9, et märkida vaimse valguse saavutamist. Uue Testamendi autorid muutsid samuti nimesid, et rõhutada isiku vaimset arengut. Saulusest sai pärast ristiusu vastuvõtmist Paulus (Apostlite teod 9:1–22 ja 13:9). Heebrea täht Shin (S) asendati teise heebrea tähega Peh. Shin tähendab mao hammast või kihva, Peh tähendab suud. Nii sai Saulusest Paulus, Kristuse eest kõneleja (Apostlite teod 13:9). Õpetussõnades öeldakse 22:1: “Aus nimi on kallim kui suur rikkus”. Palju kasutati piiblikeeles numbreid, mis loendasid aastaid, mil isik elas, lapsi sigitas ja suri. Need numbrid ei märkinud inimese vanust aastates, vaid pigem tema vaimseid saavutusi. Sigitatu nimi viitas iseloomulikule arengule. Näidati ära ka põlvnemine. Näiteks Aadamast Noani oli üheksa põlvkonda ja Noast Aabrahamini samuti üheksa põlvkonda. See tegi Noa üheksandaks Aadamast lugedes ja Aabrahami üheksandaks Noast lugedes. Hesekieli, Eenoki ja 4. Esra raamat piiblist sisaldavad väidetavalt varjatud tarkuse müstilisi ilmutusi, kaasa arvatud mõtisklused numbrite ja tähtede müstilise tähenduse üle. Kabalistid oskasid de ifreerida pühakirja esoteerilisi sõnumeid. Zohar, müstiliste kabalistlike ülestähenduste kogu, väidab, et “universumi lõid kolm avaldumise vormi – numbrid, tähed ja sõnad”. Järgnevalt mõned näited, kuidas numbrisümboolikat Vanast ja Uuest Testamendist on leitud: 

ALLIKAS enne avaldumist. Loomislugu, esmapõhjus, suhestub “ürgalgega”. Esimesed read loomisloost käivad ainult üheainsa Jumala kui jumaliku looja kohta, kes loob maailma tühjusest (0) ehk mitteavaldunust. JUMAL, üks muutumatu jumalik tervik. “Saagu valgus” (1Ms 1:3). Esimene vaimne emanatsioon oli valgus. Kui meie hing järgneb ka edaspidi valgusele, jõuame tagasi oma allika juurde. 1 tähendab algust, uut algust ja


ühtsust. 1 on suuremal määral avaldunud null; see on mina, iseseisvus ja ühtsus. Alguses oli Sõna, ... ja Sõna oli Jumal (Jh 1:1). Üks on alguse alus või põhjus; see on algus, loov mõte avaldumiseks. DUAALSUS – inimlik, mitte jumalik. ... Ja Jumal lahutas valguse pimedusest (1Ms 1:4). Number 2-s on duaalsus, päev ja öö, taevas ja maa, mees ja naine ja kõik vastandite paarid. Seega sai alguse valik hea ja kurja, õige ja vale, positiivse ja negatiivse vahel. 2 hõlmab kõiki vastandite paare – meest ja naist, vaimu ja ainet, taevast ja põrgut. Ükski ei või teenida kaht isandat ... Te ei või teenida Jumalat ja mammonat! (Mt 6:24). Vastandite paaride vahel peab alati tegema valiku ja meid on hoiatatud, et duaalsuses peitub oht: ... ja ükski linn või koda, mis on isekeskis riius, ei jää püsima (Mt 12:25). Kuid ... kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel nõul mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas (Mt 18:19). 1+2=3 omadused – jumalike ja inimlike omaduste ühinemine. 3 sümboliseerib kolmainsust, kolmkõla ja kolmikut – kolme dimensiooni. Laiemas mõttes väljendab 3 mitmekordistamist ja kasvu. Esimene kolmainsus on Aadam, Eeva ja laps. Seega tähendab number 3 avaldumist ja avardumist. Meie maailmas on teisigi kolmainsusi: keha, hing ja vaim; meel, mis jaotub kolmeks – teadvuseks, alateadvuseks ja üliteadvuseks jms. Kolm jüngrit läksid koos Jeesusega Ketsemani aeda. Need olid Peetrus, Jaakobus ja Johannes; need kolm väljendavad valgust, elu ja armastust. Ja ta (Jeesus) läks pisut eemale ... palvetas ... Ja ta tuli kolmandat korda ja ütles neile: Te aina magate ja puhkate ... . Jeesus tundis, et valgus, elu ja armastus jätavad ta maha, ja oma palves ütles ta: Minu Isa, kui on võimalik, siis möödugu see karikas minust! Kuid ärgu sündigu see, mida mina tahan, vaid see, mida sina tahad (Mt 26:39; Mk 14:32–41). Jeesus küsis Peetruselt kolm korda: ... kas sa armastad mind? (Jh 21:15–17). Need kolm küsimust puudutavad armastust teadvuse kolmel tasandil – teadvus, alateadvus ja üliteadvus. Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel (Mt 18:20). Ka see puudutab meele kolme osa ja väidab, et üksmeele korral võidutseb Kristuse jõud. Jeesuse lugu on lugu kolmedest. Ta tõusis üles kolme päeva pärast ja Peetrus salgas ta maha kolm korda. Fakt, et Jeesus löödi risti kahe kurjategija vahel, sümboliseerib jagunenud ususüsteemi, mille tõttu on kaduma läinud palju tõelisi õpetusi. Kristus istus lauda koos kaheteistkümne jüngriga, see on numbri 3 kõrgem vibratsioon. Juudas sõlmis tehingu kolmekümne hõbeseekli eest, mis on jälle numbri 3 vibratsioon. MÕTE tugevusest – vankumatus. Väljendab seadust ja korda, mõõtu, füüsilist ja materiaalset maailma, mõistust, loogikat, ruutu ja risti. Kui number koosneb sirgetest joontest, sümboliseerib see jumalikku printsiipi; seetõttu nimetatakse 4 ja 7 pühadeks numbriteks. Mõned esoteerikud väidavad, et rist on alati kõikjal püha sümbol. Traditsiooniliselt väljendas võrdhaarne rist inimest. Kristuse tulekuga tõusis risti horisontaalne joon nabakeskuse kõrguselt südamekeskuse kõrgusele. See pole tingimata kristlik sümbol; ka teised vaimsed juhid on surnud ristil, näiteks Krishna Indias, Thamus Süürias, druiidide Hesus, Mithra Pärsias ja Quetzalcoatl Mehhikos. Ja ta oli kõrbes nelikümmend päeva saatana kiusata. Ja ta oli metsloomade seas ning inglid teenisid teda (Mk 1:13). Numbrit 40 kasutati pühakirjas viitamaks maailma asjadest tagasitõmbumise lõpuleviidud tsüklile, et valmistuda järgima midagi paremat. Neljanda päeva hommikul pärast oma surma lamas Laatsarus (tähendab vaimse mõistmise puudumist) hauas seotud käte ja jalgadega, surnurüü ümber. Neljas algav päev on see, kui vaimne mõistmine vabastab meid materialismi hauast ja me saame teadlikuks ühestainsast valgusest. Aga neljandal öövalvekorral tuli Jeesus nende juurde, kõndides merel (Mt 14:25). See viitab metafooriliselt Veevalaja ajastu algusele, ühtsuse ajastu algusele. Paljud piiblis esinevad seosed on võetud looduse tsüklilisusest. Nelja aastaaja ja nelja tuule sümboolika on Hesekieli nägemuses neljast olendist, kellel oli inimese nägu, lõvi nägu, härja nägu ja kotka nägu (Hs 1:10). Need neli on seotud nelja kindla sodiaagimärgiga. Neli elementi ilmuvad sümboolselt linnuna õhus, kalana meres, Issanda tulena ja maa viljadena. 1Ms 2:10–14 räägib: Ja Eedenist väljus jõgi ... jagunedes neljaks haruks. Jõgede nimed olid Piison, Giihon, Hiddekel ja Frat. Metafüüsiliselt on nende jõgede tähendused vaim (tuli), hingus (õhk), keha (maa) ja veri (vesi). Nad sümboliseerivad vaimu, meelt, keha ja hinge, nelja printsiipi, mis annavad elu materiaalsele kehale tema maises elus. INIMKOND oma viie arenenud meelega. Väljendab meditatsiooni, mõistmist ja otsustamist. Vanasti kujutati maailma number 5-na, seletades seda nii, et numbris 5 on väljendatud neli elementi – maa, vesi, tuli ja õhk – ja veel viies – essents, eeter ehk vaim. Viis sai viie arenenud meelega inimsoo numbriks. Inimolend on ära teinud suure töö, et saavutada kontroll viie meele üle ja nüüd hakkab arenema kuues meel, intuitsioon. Kristuse viis haava sümboliseerivad lihalikus kehas olemise ajal talutud kannatusi, mis viivad meid pöördumiseni Jumala poole. Tähendamissõnas viiest arukast ja viiest rumalast neitsist (Mt 25:3) on öeldud: Rumalad võtsid küll oma lambid, aga ei võtnud kaasa õli, arukad võtsid aga lampidele lisaks kaasa õlianumad. Õli viitab salvitutele ehk nendele, kel oli valgus. Inimesed võivad oma tegudega valida valguse või sellest keelduda. Metafüüsiliselt väljendab jõgi elujõudu. Inimolendid on selle jõu anumad, nagu aed sümboliseerib keha. Loomisloo jõgi (1Ms 2:10–14), mida on kirjeldatud number 4 all, väljendab inimkonna enda voolamist üle kogu maa, üha jagunedes, kuni kogu maa on kaetud. Number 5 väljendab inimkonda koos viie arenenud meelega.


Viiest meelest räägitakse loomisloo esimestes pea-tĂźkkides näitamaks, et meeled on inimese loomisel olulised, seetĂľttu on 5 inimkonna number. Number viiel on tähtis roll Taaveti ja Koljati loos. Taavet valis enesele ojast viis siledat kivi , ... ja Taavet ... vĂľttis sealt kivi ja lingutas ja tabas vilisti [Koljati] otsa ette; kivi tungis laupa ja ta langes silmili maha (1Sm 17:49). Viis kivi väljendavad Taaveti meelte vaimsustumist. Taavet uskus elavasse armastuse Jumalasse ja oli Ăľppinud toetuma vaimsele jĂľule enda sees. Vastavalt mĂźstilisele pärimusele muutusid viis kivi nagu Ăźheks, kui Taavet neid puudutas, Ăźhendades nii kogu tema meelte jĂľu. Nimi Koljat tähendab materiaalset jĂľudu, seega peab lugu demonstreerima vaimujĂľu Ăźleolekut materiaalsest. TASAKAAL, sobivus, rahu. 6 on tasakaalu, harmoonia, koostÜÜ, abielu, kooselu ja ilu number. Seal oli aga kuus kivianumat ... (Jh 2:6) pulmade puhul. Pulmad tähendavad armastust (nagu ka number 6) maise teadvuse kĂľige Ăľndsalikumal astmel. Number 6 väljendab universaalset armastust, sest väljaspool isikliku armastuse muresid ärkab hing kĂľrgemale elule, mis viib vaimuvalguse vĂľi meistriseisuseni. Jeesuse esimene imetegu muutis kuus anumat vett veiniks. Ettevalmistused inimkonna ilmumiseks said tehtud viie loomispäeva jooksul, seega kuuendal päeval lĂľi Jumal inimolendid. Ja Jumal lĂľi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lĂľi ta tema, ta lĂľi tema meheks ja naiseks! (1Ms 1:27). Nii seostub number 6 sigitamise, emaduse, isaduse, koduse elu, inimsuhete, armastuse ja teenimisega. Mooses, esimene seaduseandja, kujundas kĂźmme käsku kuue päevaga maailma loonud Issanda eeskujul. Kuus päeva tee tÜÜd ja toimeta kĂľiki oma talitusi (2Ms 20:9). SeetĂľttu seostub number 6 tÜÜ ja teenimisega, nagu näitab kuues sodiaagimärk Neitsi. Armastuse kaudu peab arenema kuues meel, kui inimesed ilmutavad oma jumalikkust. Ruti raamat on vĂľti number 6 ja armastuse juurde. Ruti raamatus 3:15 annab Boas Rutile kuus mþþtu otri, armastuse ja kaitse sĂźmboli. INIMKONNA seitsmene loomus, tsĂźkliline täiuslikkus. 7 on puhkuse, lĂľpetamise ja turvalisuse, kuid mitte lakkamise number, kolmiku ja neliku täismþþt. 7 on oluline number piiblis, seda kasutatakse lugematuid kordi (mĂľned Ăźtlevad, et Ăźle kolmesaja kuuekĂźmne korra) nii Vanas kui ka Uues Testamendis. ... aga seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev. ... Sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa ... ja ta hingas seitsmendal päeval; seepärast Issand Ăľnnistas hingamispäeva ja pĂźhitses selle (2Ms 20:10–11). Ăœks kĂľige sĂźgavamĂľttelisemaid näiteid number 7 sĂźmboolsest kasutamisest on seotud Jeeriko langemisega Joosua raamatus 6:1–20: Siis Issand Ăźtles Joosuale: Vaata, ma annan su kätte Jeeriko ja selle kuninga ning vĂľitlusvĂľimelised sĂľjamehed, vaprad mehed. Käige siis Ăźmber linna, kĂľik sĂľjamehed, tehes Ăźhe tiiru Ăźmber linna; tee nĂľnda kuus päeva. Ja seitse preestrit kandku seitset jäärasarve laeka ees. Seitsmendal päeval aga käige seitse korda Ăźmber linna ja preestrid puhugu sarvi. Ja kui sarve pikalt puhutakse, kui te kuulete sarvehäält, siis tĂľstku kogu rahvas suurt sĂľjakisa; siis langeb linna mßßr sealsamas ... Ilmneb, et Jeeriko ei langenud sĂľjapidamise käigus, vaid number 7 printsiibi mĂľjul. VĂľit saavutati tohutu jĂľuga tekitatud posi-tiivse helivibratsiooni abil. Kristliku pĂźhakirja Ăźks olulisemaid pärandeid on Meie Isa palve seitsmeosaline rada. Seitse väidet väljendavad kolmikut ja nelikut (Mt 6:9–13). 1 2 3 4 5 6 7

Meie Isa, kes sa oled taevas, pßhitsetud olgu sinu nimi; sinu riik tulgu, sinu tahtmine sßndigu nagu taevas, nþnda ka maa peal; meie igapäevane leib anna meile tänapäev; ja anna meile andeks meie v lad, nagu meiegi andeks anname oma vþlglastele; ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid kurjast.

LĂľpuväide ( Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. ) lisati palju hiljem ja see pidi sĂźmboliseerima taevaliku olukorra taastulekut. KOGUMINE, tugevus, jĂľud, suurenemine. 8 väljendab tagasilangust ja arengut, tĂľusu ja mþþna tsĂźklilisust, lĂľpmatust, rĂźtmi, edenemist, tugevust ja kindlustunnet. 8 salapära on tema igaveses pidevas spiraalses liikumises, mis on jääv kogu universumis. ElujĂľu voolud hoovavad läbi keha 8kujulistena, kulgedes mÜÜda selgroogu ja sĂźmpaatilist närvisĂźsteemi nagu valguskiired. Seepärast näeb inimene sĂźgavas meditatsioonis viibides tĂľepoolest valgust enda sees. SĂźmboli 4, horisontaalse 8 tähendus on nagu Ăźlal, nĂľnda ka all . See on jĂľu sĂźmbol. 1Ms 17:10 Ăśeldakse, et poisslapse elu kaheksandal päeval tuleb sooritada ĂźmberlĂľikamisriitus ja seega sĂľlmida leping. Seda peeti Ăźheks kĂľige tähtsamaks lepinguks Jumala ja inimkonna vahel. Uues Testamendis ei ole 8 oluline number, seevastu Buddha kaheksaosalises tees ja okultses kirjanduses on numbril 8 suur kaal. ĂœHENDAMINE, säilitamine, humaansus. Number 9 tĂľeline missioon on olla Jumala teener maa peal. 9 viitab


lõpuleviimisele, saavutamisele, täitmisele, uuestisünnile ja ilmutusele. 9 on ülim, sisaldades kõigi teiste numbrite jõudu. Ta väljendab lõpuleviidud arengutsüklit. Üheksa põlvkonda Aadamast Noani ja Noast Aabrahamini viitavad kasvu ja arengu astmetele. Noa oli üheksas Aadamast ja Aabraham oli üheksas Noast. Kui Aabram sõlmis lepingu Jumalaga ja sai uue nime Aabraham (1Ms 17:1–5), oli ta “üheksakümmend üheksa aastat vana”. Sümboolselt taandub see vanus number 9-ks, näidates ajaperioodi, mille jooksul viidi lõpule vaimne tsükkel. Lisaks kannab ka Aabrami nimele lisatud heebrea täht Heh (H) number 9 vibratsiooni. Johannese ilmutuses on kaks numbrit, mille tähendus on põhjustanud palju diskussioone. Need on 666 ja 144 000, mõlema vibratsioon on 9. 144 000 pitseriga märgitud Iisraeli hõimude liiget viitab arenenud ehk lunastatud inimsoole. Viidatakse kaitsvale “pitserile otsaesisel” (Ilm 9:4). 666, mida nimetatakse “metsalise arvuks” (Ilm 13:18), viitab inimestele, kes tegutsevad materialistlikul, mitte uuestisünni tasandil. Seega on need kaks numbrit müstiliselt seotud inimkonna arenguga, “eksinute” (666) või “lunastatutega” (144 000). Üheksa õnnistuslauset Mäejutluses, mis näitab lõpuleviidud tsüklit, väljendavad Uue Testamendi õpetuse olemust, et suurim kõikidest jõududest on armastus. “Kes ei armasta, ei ole Jumalat tundnud; sest Jumal on armastus” (1Jh 4:8). “Jumal on armastus, ja kes jääb armastusse, see jääb Jumalasse ja Jumal jääb temasse” (1Jh 4:16). Üheksandal tunnil – palvetunnil – ütles Kristus ristil: “See on lõpetatud” (Jh 19:30).  JUMAL ja inimkond, isa-ema-jumalus. 10 tähistab uue tsükli algust. Numbritel 12 ja 13 on eriline koht nii Vanas kui Uues Testamendis.  OLI Iisraeli hõime, Jaakobi poegi. Kui Jaakob andis kaheteistkümnele pojale oma õnnistuse, ei pidanud ta silmas mitte ainult kahtteistkümmet inimest, vaid kaheteistkümne omaduse arengut, mis pidid inimhinges ärkama. Siin on paralleel kaheteistkümne sodiaagimärgi iseloomulike joontega (1Ms 49:1–28). Nende kaheteistkümne venna teod domineerisid Vanas Testamendis. Iga hõim väljendas ühe sodiaagimärgi omadusi ja vastas kindlale numbrile. Ükski hõim polnud täielikult hea või halb. Need kaksteist märki ja neile vastavad numbrid toimivad iga inimese elus, sest iga indiviid on tegelikult väike universum. Jeesuse kaksteist jüngrit on laienduseks Iisraeli kaheteistkümnele hõimule. Ülejäänud seitsekümmend kaks õpilast vastavad kuuele vanemale, kes valiti kõigist kaheteistkümnest alghõimust. Pythagorase dodekaeeder (kaheteistkümnetahuline sümmeetriline kujund, mida võib võrrelda jumaliku kolmnurga kaheteistkümne lõiguga) väljendab universumi suhet inimkonnaga. Sellest nähtub, et inimeses endas on potentsiaalselt kaksteist jõudu, mis on seotud kaheteistkümne sodiaagimärgi loomupäraste omadustega.  ON erilise tähendusega number. Apostleid oli kaksteist, Jeesus Kristus oli kolmeteistkümnes. Aastas on kaksteist solaarkuud, kuid lunaarkuusid on kolmteist. Solaarvibratsioonid on tüübilt positiivsed-loovad, lunaarvibratsioonid aga negatiivset-vastuvõtlikku tüüpi. Mõlemad on Jumala peegeldusena võrdselt tähtsad. 13 tähendab allakäiku ja surma või taassündi ja saavutusi. Number 13 ei tunnista poolikuid lahendusi – kas kõik või mitte midagi. Taassünd kehasse sümboliseerib hinge matmist ainesse ja selle jõu kaotamist, mis tal algselt oli eeterlikus maailmas, kus ta oli Jumala kaaslane. Hea ja kurja tundmise puust söömine viib vaimsesse, mitte füüsilisse surma. Kui hing pöördub Jumalast ära iseendasse, siis ta sureb piltlikult. Me eksleme lihalike olenditena maa peal nagu vaimse mälukaotuse ohvrid. Kuid me oleme siin omal vabal tahtel. Keskajal arendasid numeroloogiat põhiliselt kabala õpetuse järgijad. Kabalistid arvutasid sõnade varjatud tähendusi, nimetades seda meetodit gematriaks. Nende vanima raamatu “Sefer Yetsirah” (Loomise raamat) kirjutas kolmandal sajandil pKr ilmselt rabi Akiba, kelle roomlased hukkasid. Raamatus on juttu kolmekümne kahest salajasest tarkuse teest ehk Elupuust, mis koosneb kümnest sephirotist ja kahekümne kahest heebrea tähestikule toetuvast sümbolist. 10 sephirotti tähendasid algselt numbreid, hiljem hakati neid tõlgendama kümne emanatsioonina, millest kogu reaalsus pärineb. Põhiliselt Saksa kabalistid arendasid 13. sajandil gematria omaette kabala haruks, uurides sel moel pühakirja varjatud tähendusi. Ka müstilist tõde otsiti samal viisil. Kabalistid laususid oma maagilistel tseremooniatel Jumala nimesid, mille arvutatud väärtused viitasid salajasele väele. Juba keskajal seostati numeroloogiat tarokikaartidega, kuna mõlemad kasutavad numbrisümboolikat. Hiljem hakati taroki-kaarte seostama kabala ja heebrea tähestikuga. Nüüdisaegse numeroloogia emaks kutsutakse ameeriklannat dr Juno Jordanit. Tema eelkäijaks oli mõjukas Ne Age i propageerija L. Dow Balliett, kes 20. sajandi algul töötas Lääne numeroloogiale tuginedes välja oma süsteemi. Dr Jordan asutas Lõuna-Californias instituudi, kus uuriti kahekümne viie aasta vältel üksikasjalikult numeroloogiliste väidete paikapidavust. Dr Jordan jätkas numeroloogia uurimist kuni oma surmani 1984. aastal. 20. sajandi teisel poolel on avalikkusele oma meetodeid tutvustanud mitmed Ameerika ja Euroopa numeroloogid (K. Q. Avery, F. Javane, D. Bunker jt). Eestisse jõudsid esimesed sellealased õpetused belglase A. Vandenbusche käsikirjadena, mis põhinesid suuresti K. Q. Avery raamatul “Elu numbrid” (The Numbers of Life).


 Sissejuhatus tänapäeva numeroloogiasse Numeroloogia õppimisel on oluline numbrite 1 9 täpne mõistmine, sest kõik 9-st suuremad numbrid taanduvad lõpuks ühele neist numbritest. Tundes numbrite tähendusi, on võimalik mõista kõigi elutsüklite reeglipärast kulgu. Täisnurkne kolmnurk ja ruut, kaks lihtsat geomeetrilist kujundit, võivad sümboliseerida ka inimese maailma. See hämmastav avastus on kahe käesolevas raamatus käsitletud numeroloogilise meetodi põhialuseks. Ruudu puhul piirdume me arvudega 1 9 ja vaatleme nende arvude omavahelisi seoseid. Seda meetodit tutvustame kõigepealt, kuna see on üsna lihtne ega nõua palju arvutamist. T isnurkne kolmnurk kui inimese eluplaan näitab numbrite 1 78 abil samm-sammult sünnist surmani, mida inimese elu peaks väljendama, ning osutab tema võimalustele ja probleemidele. Selle meetodiga võib saada väga üksikasjalikke tulemusi, kuid see nõuab rohkem arvutamist ja suuremat tõlgendamiskogemust. Mõlemat meetodit võib kasutada nii iseseisvalt kui ka teineteise täienduseks. Me kõik oleme Maa energiavälja sündinud kindlal päeval, tunnil ja minutil. Selle energiavälja omadused ja vibratsioonid määravad suures ulatuses ära tegutsemisviisid ja reaktsioonid, mis meile on iseloomulikud kogu elu vältel. Me sõltume kosmilistest vibratsioonidest, mis mõjutasid Maad, kui tegime oma esimese hingetõmbe. Inimese sünnikuupäev annab koodi, mida nimetame eluteenumbriks. Mõned autorid nimetavad seda ka saatusenumbriks. Pärast sündi inimesele antud nimi, mille tähed on asendatud vastavate numbritega, annab kolm tulemust, mida nimetame hingenumbriks, v lise isiksuse numbriks ja nimenumbriks. Paigutades nime ja sünnikuupäeva numbrid täisnurksele kolmnurgale, saame võtme mõistmaks antud kehastust, mille hing on valinud teatud eesmärkide saavutamiseks. Numbrid jutustavad teadvusseisundist, milleni inimene on jõudnud, ja näitavad hinge arenguteed. Inimese isiklikud numbrid on tohutu elumosaiigi haakuvad tükikesed, nagu kõik muudki nähtused. Tavaliselt piirdub numeroloogia numbrite 1 9 ja väheste kahekohaliste numbrite kasutamisega. Samas kasutavad mitmed numeroloogid tervikliku kogemuse väljendamiseks numbreid 1 78. Numbrit 78 pole valitud juhuslikult. 12 sisaldab tsükli 1 9 algarve koos kolme lisaastmega, mis kasutavad tsüklite 1 9 kogemusi, et jagada saadud tarkust kõigi hüvanguks. See väljendab 12 kuud aastas ja viitab terviklikule tsüklile või ringile, mille näiteks on ka 12 sodiaagimärki ja 12 jüngrit. Järgmine aste 13 viib meid teadvuse uuele tasandile. Seepärast sümboliseerib 78 kui 12 laiendus (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12=78) terviklikku kogemust. Käesolevas käsiraamatus seostatakse need seitsekümmend kaheksa numbrit ka seitsmekümne kaheksa tarokikaardiga.

Üheksa universaalset printsiipi numbrid 1 9 Järgnevalt on kirjeldatud numbrite 1 9 tähendust tänapäeva numeroloogias. ESINDAB meesprintsiipi ehk yangi. See number tähistab esmaavastajat, kes tegutseb üksi ja otsib kogemusi, mis kujundavad tema erilise isiksuse. 1 on oma võimete avastamise tee, pidevas liikumises olev positiivne, originaalne ja loov puhas energia. Kuna 1 on üksi ja täis loovat energiat, peab ta otsustama, kuidas seda energiat kasutada. Ta peab juhtimise enda peale võtma ja hoidma oma suunda, kartmata vastuseisu.


Teadlased väidavad, et vaakumis, kus midagi ei ole, tekivad aja jooksul vesiniku ioonid. 1 esindab iooni, algust, geneesi, esimest energiasädet, mis tekib algallikast. Ta on üksi ja eraldatud, sest ta on esimene; midagi muud ei ole. Ta ei sõltu välismõjutustest ega abist, sest on otsustanud püüelda omaenda eneseväljenduse poole, seetõttu ei saa teda mõjutada ega kõrvale kallutada. Ta on otsusekindel ja sõltumatu ning võtab vastu vajalikke otsuseid, et lõpuks määrata oma saatus. 1 on inimkonna tõeline MINA OLEN, kõige ühtsus, võngete mõõtmise ühik. See on eneseteadvus. 9 } W P H V } Q D G  Olemus, ego, juhivõimed, isiklikud jõuvarud, isiksus, originaalsus, sõltumatus, agressiivsus, individualism, loomingulisus, domineerivus; töö või tegevuse algus, esmaavastamine; võimu armastav juht, edasiliikuja. ON paar ehk duo. Ta on muutlik ja kohanev ning võib olla ka otsustusvõimetu. Ta on vahendaja, vahemees, diplomaat ja rahusobitaja, sest ühtsust võib saavutada vaid siis, kui arvamused kohtuvad, kui leitakse mõlemat poolt rahuldav kompromiss. 2 esindab vastuvõtlikku naisprintsiipi, yini, mis otsib kahe erineva iseseisva olemisvormi liitu. See on tiinuseperiood, mil asjad hakkavad kuju võtma. 2 kogub ja assimileerib. Ta otsib tasakaalu vastandlike jõudude vahel ja väljendab koostööd, ühendust ja partnerlust. Ta on rahusobitaja, kes pöörab suurt tähelepanu üksikasjadele. Kuna 2 teadvustab vastandeid selgelt, on tal väljapeetud rütmi- ja harmooniataju. Tema osavõtlikule ja emotsionaalsele natuurile meeldib muusika. Selliste omaduste tõttu nagu on emalikkus, kannatlikkus ja tundlikkus asetab ta teised endast ettepoole. Tema eesmärk on liit, mitte eraldatus, seepärast on ta teiste suhtes leplik ja mõistab neid. Eelkõige otsib ta harmooniat ja samasust. Vesinikuioonid, mis tekkisid number 1 all, sööstavad nüüd läbi ruumi. Nad tõmbuvad üksteise poole vastastikuse külgetõmbe seaduse ehk number 2 seaduse mõjul. Kui number 1 sümboliseerib ühtsust, olemust ja isiksust, siis number 2 kõigub kahevahel, kas olla või mitte olla. See number puudutab tundeid, hoolimist ja pigem meelt kui mõistust. Kui number 1 toetub iseendale, siis number 2 ei ole kunagi täiesti rahulik. 9 } W P H V } Q D G  Duaalsus, tunded, hoolivus, tasakaalutus, teadvus, kohanemisvõime, peenetundelisus, mõistvus, leebus, tähelepanelikkus; pigem järgija kui liider. ÜHENDAB 1 ja 2 omadused. Ioon, mis tekkis 0-st, püüdis number 1 all oma individuaalsust maksma panna ja tajus number 2 all teiste külgetõmmet, tunneb nüüd vajadust sotsiaalse suhtlemise järele. 3 tähistab suhtlemisvajadust ja puhast elurõõmu. Oma ülevoolava entusiasmiga heidab 3 kõigele päikeselist sära. 3 on ekstravert, kelle isiklik magnetism tõmbab teisi ligi, innustades nende arengut ja kasvu. Ta on suhtleja, kellel on kaasasündinud võime hinnata lõbu, romantikat, kunsti ja ilu. Tema loov kujutlusvõime teeb kõik võimalikuks, seetõttu on tal palju tundmusi ja kogemusi. 3 on sõbralik ja ülevoolavate tunnetega, seltskondlik ja mitmekülgne. Kui mõnd numbrit on võimalik pidada muretuks, siis just ülevoolavat 3-e. Number 3 on numbrite 1 ja 2 summa. Samas väljendab matemaatiline tehe 1+2=3 number 1 mõju numbrile 2: loovus teeb lõpu kahevahelolekule. Kui number 1 viitab olemusele ja number 2 dilemmale olla või mitte olla , siis number 3 sümboliseerib tegu. Number 3 puhul võib alati tajuda lõpuleviimist. Maailma suurimates religioonides on Jumalat kirjeldatud kolmainsusena: kristluses Isa, Poeg ja Püha Vaim; hinduismis Brahma kui Looja, Vishnu kui Kaitsja ja Shiva kui Hävitaja. 9 } W P H V } Q D G  Loovus, tegutsemine, teotahtelisus, algatusvõime, teenimine, ülevoolavad tunded, seltsivus, dramaatilisus; suhtlemisaldis, erilaadne. ON teadvus ruudus ning tähistab süsteemi ja korda. See on kindluse, turvalisuse, stabiilsuse ja konservatiivsuse sümbol. See on ehitaja, kes peab alluma maistele oludele, kus domineerivad vorm ja aine. Piibli loomisloos loodi neljandal päeval Maa. Külgetõmme, mida ioonid tundsid numbri 2 all, viis suhtlemiseni numbri 3 all. Nüüd, number 4 all, leiab aset vältimatu energia kontsentreerumine. Toimub formeerumine. Ioonid mõistavad , et nad ei või enam energiat laiali puistata, vaid peavad hakkama seda seadma viljakasse korrapärasesse süsteemi. 4 arendab praktilist loomust. Number 4 on sümboolselt seotud materiaalse tegelikkusega. Selle üks sümboleid on ruut, mis saadakse, kui numbrile 1, inimese sisemisele jõuvarule, liidetakse number 3, inimese loovus. Me asetame ennast aega (neli aastaaega ja Kuu neli faasi) ja ruumi (ilmakaared) vastavalt numbrile 4. Seega on number 4 seotud mõtlemisprotsessi loogiliste, konkreetsete ja praktiliste aspektidega. 9 } W P H V } Q D G  Loogiline mõtlemine, praktilisus, instinktid, konkreetsus, materiaalne maailm, vorm, töö, kord, ehitamine, stabiilsus, vastupidavus, distsipliin. SÜMBOLISEERIB vabadust, muutumist ja seiklust. Uudishimu ja pidev tegutsemine loovad leidliku, kohanemisvõimelise ja mitmekülgse olendi, kes on alati valmis riskima.


5 asub numbritsßkli 1–9 keskel, väljendades inimlikkust, isiksust materiaalses maailmas, vþimalust otsustada. Seda vþiks nimetada pÜÜrdepunktiks, kus keha ja vormi saanud ioonid peavad otsustama oma saatuse tsßkli teises pooles 6–9. 5-le avaneb palju vþimalusi ja erinevaid kogemusi, millest ta saab vajalikku informatsiooni otsustamiseks. 5 suhtleb pealiskaudselt ja palju. Oma erinevate minevikukogemuste tþttu on ta loomult korraldaja ja reklaamija. Ta on hea suhtleja, kes teab kþigest natuke ning tahab ringi rännata, et kogetut teistele edasi anda. 5 tþmbab vastupandamatu magnetismiga ligi vastassugupoolt ja see viib vastutuseni koduste asjade eest, mis järgneb number 6 all. Inimesed þpivad ja arenevad, kasutades oma viit meelt. Viis meelt on inimese energiamustri tuumaks, mis asub nimediagrammi keskel (lähemalt 6. peatßkis). Kui nimediagrammil ßlespoole suunatud viisnurk väljendab valguse, vaimsete pßßdluste ja hariduse jþudu, siis allapoole osutav viisnurk näitab pimeduse, nþiakunsti ja musta maagia jþudu. Need inimesed, kelle nimes domineerib number 5, on valiku ees, kas mþista, et nad on jumalikud olendid, vþi elada nii, nagu elaksid vaid ßks kord. 9 } W P H V } Q D G  Meeled, areng, paindlikkus, sallivus, þppimine, mitmekßlgsus, leidlikkus, kohanemisvþime, muutus, tegutsemine, reisimine, seiklus, propaganda, tehingud. 

ON kohusetundlikkus, soov luua harmooniat, tĂľde, Ăľiglust ja tasakaalutunnet enda Ăźmber. Armastus ja kaastunne on tema meeles Ăźlimad, seetĂľttu saab ta olla edukas Ăľpetaja, nĂľuandja vĂľi tervendaja. Teisi tĂľmbab tema poole temast kiirguv arusaamine. Number 5 all oli vĂľimalus kogeda sĂźndmusi ja emotsionaalseid kohtumisi. Nßßd ollakse valmis vĂľtma enda peale sotsiaalset ja perekondlikku vastutust ehk number 6 vibratsioone. 6 on perekondlik, kunstiandega vibratsioon, selle numbri all peavad ioonid kohanema teiste vajadustega. 6 igatseb lähedast kaaslast, abielu, kodu ja perekonda, kus valitsevad ilu ja harmoonia. Sellega kaasneb loomulikult vajadus kogukonna teenimise järele. 6 jääb paigale, liitudes kogukonna konservatiivse elemendiga, kus ta saab luua parema elukvaliteedi. Olles kunstiandeline, vĂľib ta saada suurepäraseks kunstnikuks. Numbris 6 on numbri 3 loovus tĂľusnud teadvuse kĂľrgemale tasandile. Numbri 2 tundeid ja meelt rakendatakse materiaalses maailmas 4 : 2 + 4 = 6. Kui nimes esineb number 6, näeme intellektuaalset loovust kujutlusvĂľime tasandil, mis on praktilist intellekti sĂźmboliseeriva number 4 vastaspoolus. Number 6 on seotud armastuse, tervise, ilu, harmoonia, rahu, mĂľistmise, soodsate juhuste ja Ăľnnega. Kuueharuline Taaveti täht koosneb Ăźlespoole osutavast kolmnurgast (meesaspekt – tuli ja Ăľhk) ja allapoole osutavast kolmnurgast (naisaspekt – maa ja vesi). Jumal lĂľi maailma kuue päevaga, seega sĂźmboliseerib number 6 ka lĂľpuleviimist ja täiuslikkust. 9 } W P H V } Q D G  Intellektuaalne loovus, kujutlusvĂľime, abstraktne mĂľtlemine, perekondlik ja sotsiaalne vastutus, teenimine, armastus, kaastunne, nĂľustamine, tervendamine. OTSIB vastuseid. Ta pßßab luua filosoofiat, mille järgi elada ning eksistentsi saladustesse tungida. Kuna analßßsiks on vaja ßksildust, tunneb number 7 vajadust olla ßksi, eemal rahvahulkadest, looduses. Ta otsib sþprust nendega, kes on kþrgemal teadvusetasandil ja sobivad temaga. Ja seitsmendal päeval Jumal puhkas. Kþik puhkab number 7 all, sest mþtlemiseks on vaja aega. Ioonid number 7 all tunduvad olevat tasakaalus ja rahulikud; nad saavad aru, et nßßd on neil vaja vaikida ja mþista. Algab analßßs. 7 juhatab ilma silmanähtava pingutuseta fßßsilise lþpetatuse tsßklisse. Eesmärgid, mille poole nii kaua pßßeldi, on imeväel saavutatud. On aeg filosoofiliste ja metafßßsiliste huvide jaoks. 7 sßmboliseerib täiuslikku mþtlemist, seepärast nimetatakse teda pßhaks numbriks ning seepärast satuvad teadlased, filosoofid, þpetajad, mßstikud ja vaimulikud tema mþju alla. 7 fßßsiline aspekt on seotud kehalise tervisega, see vibratsioon muudab keha väga tundlikuks. Numbrit 7 on kþige raskem tþlgendada, ometi on selle esinemine nimes kþige tulutoovam. See on viimane materiaalse maailma piiride meeldetuletaja. See on Kreeka jumala Kronose sßmbol ja tuletab meile meelde, et ßkski piiratud kestusega asi pole päris reaalne, vaid ßksnes materiaalselt reaalne. Kþik, mis on aineline, on piiratud elueaga. Numbrid 1–6 ei hþlma aja mþistet. Neile kuuele numbrile tuleb lisada ajaelement, et muuta materiaalne maailm lþpetatuks. Number 7 sßmboliseerib materiaalse maailma täielikkust. Vikerkaares on seitse värvi, heliredelis seitse nooti, nädalas seitse päeva, muistses maailmas tunti seitset planeeti, kehas on seitse t akrat, samuti teame seitset surmapattu ja seitset voorust. Number 7 on sild vaimuilma. 9 } W P H V } Q D G  Aeg, materiaalsed sidemed, materiaalse maailma piirid, sild vaimuilma, vaikus, enesevaatlus, intuitsioon; analßßsiv, vaimustuv, suletud, filosoofiline, mßstiline. PEAB vþimu enesestmþistetavaks, sest nßßd on tal kontroll ja vastutus valitud valdkonnas. Talle jagatakse tunnustust ja rahalisi hßvitisi. Number 8 on seotud karmaga, ioonid lþikavad seda, mida nad on kßlvanud. Vþim on number 8-ga seotud omadus. Ind, innukus, pßsivus ja avarapilgulisus annavad 8-le ambitsioonid ja lisaomadused, mida on vaja


materiaalsete eesmärkide saavutamiseks. Tal on tung ületada kõik takistused ja saavutada lõpuks osavuse ja püsivuse abil edu. 8 võib tõusta tippu ideede ja plaanide abil, mis on tekkinud järk-järgult seitsmes eelmises tsüklis. Õigluse ja eetiliste normide, õigete otsuste ja organiseerimisvõimega saavutab ta tunnustuse, võimu ja rahalise tasu. Kui number 2 tähendab teadvust ja tundeid, siis number 8 viitab kõigele alateadlikule inimeses. Number 8 sümboliseerib mateeriat ennast: matemaatikas on see 2 kuubis: 2 x 2 x 2 = 8. See teebki number 8 kummaliseks ja müstiliseks. 9 } W P H V } Q D G  Alateadvus, materiaalse uuenemine, ajatu ruum, tasakaal, dharma (teha seda, mida teha tuleb), võim, vastutus, rahaline hüvitus, õige otsus, tunnustus.  TÄHISTAB isetust ja kaastunnet. Haaratud armastusest kõige vastu, tahab ta oma energiat rakendada üleüldiseks teenimiseks. Ta esindab ebaisekat ellusuhtumist suuremeelset, heasoovlikku ja kannatlikku. See on kunstnik ja mõtleja, kes on tsükli eelmistel astmetel oma oskusi arendanud ning valmis nüüd oma teadmisi kogu ülejäänud maailmaga jagama. Ioonid on täiuslikkusele jõudmas. Nad on rännanud läbi kogu tsükli üheksa osa, kogudes kogemusi. Nüüd, lõpptsüklis, jõuavad nad täieliku arusaamiseni teiste vaadetest ja arvamustest ning nende sallimiseni. 9 on valmis andma universumile tagasi selle, mida ta on tsükli eelmise kaheksa astme jooksul õppinud. Tsüklilisuse seadus ei luba raiskamist ning nõuab antu tagasi. Kui seda tehakse meeleldi, toob number 9 kaasa üksnes rõõmu ja võlgadeta sisenemise järgmisse tsüklisse. Number 9 sümboliseerib inimese kaasasündinud, eelmistes eludes realiseerimata loovuse, annete ja võimete kogusummat. Sundmõtted, pealesunnitud sõnad ja teod tulenevad sellest numbrist inimese energiamustris. Ateistil on äärmiselt raske selle numbriga kaugele jõuda. Sümboolselt asub number 9 numbrist 1 äärmiselt kaugel. Kui number 1 on ego ja enesearmastus, siis number 9 on antiego ja jumalik armastus. Kui number 1 ütleb sulle, kes sa oled seda elu alustades, siis number 9 näitab, kus ja kes sa oled olnud eelmises elus. Number 8 suunab, kuidas ühendada oma energiamustri need kaks joont. 9 } W P H V } Q D G Vaimne loovus, jumalik armastus, kaasasündinud anded, lõpuleviimine, karma (tasu eelmistes eludes tehtu eest), kaastunne, kannatlikkus, kõikehaaravus, sallivus, isetu teenimine, lõpetamine.

Numeroloogiakasiraamatnaidis  

6. peatkk RUUDUMEETOD 157 Energiajooned 162 Energiajoonte üldised iseloomulikud tunnused 164 Energiamustrid nimediagrammis 167 4. peatkk ISI...

Numeroloogiakasiraamatnaidis  

6. peatkk RUUDUMEETOD 157 Energiajooned 162 Energiajoonte üldised iseloomulikud tunnused 164 Energiamustrid nimediagrammis 167 4. peatkk ISI...