Page 1

 ͚͘ ͙ ͙

The

Question


 วฏ

ย–ย•ย‡ย‡ยย•ฦคย–ย–ย‹ยย‰ย–ย‘ย…ย‘ยยย‡ยย…ย‡วฎยŠย‡ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ยย†ย‹ย–ย‹ย‘ยวฏ ย™ย‹ย–ยŠยƒยย†ย‹ย–ย‘ย”วฏย•ย‘ย–ย‡ย…ยŠยƒยยย‡ยŽยŽย‡ย†ยˆย”ย‘ยยŠย‡ยƒย•ย–ย‡ย”ย• ย‹ยย”ย‡ย•ย’ย‘ยย•ย‡ย–ย‘ย–ยŠย‡ย“ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ยวกวฒยŠยƒย–ย†ย‘ย‹ย‰ยŠย–ย™ย‘ย”ยย‡ย”ย• ยย‘ย•ย–ยย‡ย‡ย†ย–ย‘ยยย‘ย™ยƒย–ย–ยŠย‹ย•ย–ย‹ยย‡วซวณ ย‡ยƒย” ย‘ยย‡ย•วก ย›ย‘ย— ยƒย”ย‡ ย•ยƒย˜ย‹ยย‰ ยƒยย† ยŠย‡ยƒยŽย‹ยย‰ ย–ยŠย‡ ย’ยŽยƒยย‡ย– ย™ย‹ย–ยŠ ย–ยŠย‡ ย‹ยยย‡ยย•ย‡ ยŽย‹ย‰ยŠย– ย™ย‘ย”ย ย–ยŠยƒย– ย›ย‘ย— ย—ยย†ย‡ย”ย–ยƒยย‡ ย‹ย ย‡ย˜ย‡ย”ย› ยย‘ยย‡ยย–วค ย‡ย˜ย‡ย” ย„ย‡ยˆย‘ย”ย‡ ยŠยƒย• ย•ย—ย…ยŠ ยƒย ย‡ย’ย‹ย… ย•ยŠย‹ยˆย– ย‘ยˆย‡ยย‡ย”ย‰ย‹ย‡ย•ย„ย‡ย‡ยยŠยƒย”ยย‘ยย‹ย•ย‡ย†ย‘ยย›ย‘ย—ย”ย•ยŠย‘ย”ย‡ย•วกยƒยย†ย›ย‘ย— ยƒย”ย‡ย–ยŠย‡ย‘ยย‡ย•ย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ยย‰ย–ยŠย‹ย•วคย˜ย‡ย”ย›ย†ยƒย›ย–ยŠยƒย–ย›ย‘ย—ยƒย™ยƒยย‡ย ย™ย‹ย–ยŠยŽย‘ย˜ย‡วกยŽย‹ย˜ย‡ย™ย‹ย–ยŠยŽย‘ย˜ย‡วกยƒยย†ย•ยŠยƒย”ย‡ยŽย‘ย˜ย‡ย™ย‹ย–ยŠยƒยŽยŽย–ยŠย‘ย•ย‡ วฆย„ย‘ย–ยŠยƒย™ยƒย”ย‡ย‘ย”ย•ย–ย‹ยŽยŽย…ยŽย‘ย•ย‡ย†วฆย›ย‘ย—ยƒย”ย‡ยŠย‡ยŽย’ย‹ยย‰ย–ย‘ยˆย—ย”ย–ยŠย‡ย” ย…ย‘ยย’ยŽย‡ย–ย‡ ย–ยŠย‡ ย‡ยยŽย‹ย‰ยŠย–ย‡ยยย‡ยย– ย’ยŽยƒยวค ยƒย”ย‡ ย–ยŠย‡ ย‘ยย‡ย• ย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ยย‰ ย–ยŠย‡ ย’ย‘ย•ย‹ย–ย‹ย˜ย‡ ย…ยŠยƒยย‰ย‡ย• ย›ย‘ย— ย•ย‡ย‡ ย‹ย ย–ยŠย‡ ย™ย‘ย”ยŽย†วก ยƒยย†ย–ยŠย‡ยย‘ย”ย‡ยŠย‡ยƒย”ย–ย›ย‘ย—ย–ยƒยย‡ยˆย”ย‘ยย–ยŠย‡ย•ย‡ยƒย™ยƒยย‡ยย‹ยย‰ย• ย–ยŠย‡ยย‘ย”ย‡ย›ย‘ย—ย™ย‹ยŽยŽยˆย‡ย‡ยŽย‰ยƒยŽย˜ยƒยย‹ย•ย‡ย†ย–ย‘ย…ย‘ยย–ย‹ยย—ย‡ย™ย‹ย–ยŠย›ย‘ย—ย” ย„ย‡ยƒย—ย–ย‹ยˆย—ยŽย‡ฦกย‘ย”ย–ย•วค ย‡ ย†ย‘ ยย‘ย– ย’ย”ย‡ย–ย‡ยย† ย–ยŠยƒย– ย‹ย– ย‹ย• ยƒยŽย™ยƒย›ย• ย‡ยƒย•ย›วก ย…ยƒยŽย ย‘ย” ย…ย‘ยยˆย‘ย”ย–ยƒย„ยŽย‡ย–ย‘ย„ย‡ยƒยŽย‡ยƒย†ย‡ย”วกย”ย‘ยŽย‡ยย‘ย†ย‡ยŽยƒยย†ยƒย—ย–ยŠย‡ยย–ย‹ย… ย„ย‡ย‹ยย‰วกยƒยย†ย–ยŠย‹ย•ย‹ย•ย™ยŠย‡ย”ย‡ย™ย‡ย†ย‡ย‡ย’ยŽย›ย—ย”ย‰ย‡ย›ย‘ย—ย–ย‘ย‡ยยŽย‹ย•ย– ย–ยŠย‡ยŠย‡ยŽย’ย‘ยˆย›ย‘ย—ย”ย•ย’ย‹ย”ย‹ย–ย‰ย—ย‹ย†ย‡ย•วกยƒยย‰ย‡ยŽย•ยƒยย†ศ€ย‘ย”ย—ย•ย–ย‘ย…ยŽย‡ยƒย” ย›ย‘ย—ย”ย’ยƒย–ยŠวกย‡ยŽย‡ย˜ยƒย–ย‡ย›ย‘ย—ย”ยˆยƒย‹ย–ยŠยƒยย†ย•ย–ย”ย‡ยย‰ย–ยŠย‡ยย›ย‘ย—ย”ย…ย‘ย”ย‡วค ย‡ ยƒย”ย‡ ยŠย‡ย”ย‡ ย–ย‘ ย•ย‡ย”ย˜ย‡ ย›ย‘ย— ย–ยŠย”ย‘ย—ย‰ยŠย‘ย—ย– ย›ย‘ย—ย” ย’ยŽยƒยย‡ย–ยƒย”ย› ยƒย†ย˜ย‡ยย–ย—ย”ย‡ย•วกย–ย‡ยƒย…ยŠย‹ยย‰ยƒยย†ยŠย‡ยƒยŽย‹ยย‰วขย™ย‡ยƒย”ย‡ยŠย‡ย”ย‡ยˆย‘ย”ย›ย‘ย—วก ย•ย‘ย’ยŽย‡ยƒย•ย‡ย†ย‘ยย‘ย–ย–ย—ย”ยยƒย•ย‹ย†ย‡ยˆย”ย‘ยย‘ย—ย”ย’ย—ย”ย‡ย™ย‹ยŽยŽย‹ยย‰ยย‡ย•ย•ย–ย‘ ย•ย‡ย”ย˜ย‡วค ย›ย‘ย—ยƒย•ยย‘ยˆย—ย•ย™ย‹ยŽยŽย”ย‡ย…ย‡ย‹ย˜ย‡ย‘ย—ย”ยˆย—ยŽยŽย‡ย•ย– ยƒย–ย–ย‡ยย–ย‹ย‘ยวกย‘ยˆย–ยŠยƒย–ย™ย‡ยƒย•ย•ย—ย”ย‡ย›ย‘ย—วคย•ย‹ยย’ยŽย‡ย–ยŠย‘ย—ย‰ยŠย–ยˆย‘ย” ยŠย‡ยŽย’ย‹ย•ยƒยŽยŽย–ยŠยƒย–ย‹ย•ย”ย‡ย“ย—ย‹ย”ย‡ย†วกย•ย‘ย”ย‡ยย‡ยย„ย‡ย”ย—ย•วกย‡ย•ย’ย‡ย…ย‹ยƒยŽยŽย› ย‹ยย–ยŠย‘ย•ย‡ย–ย‹ยย‡ย•ย™ยŠย‡ยย›ย‘ย—ยˆย‡ย‡ยŽยย‘ย•ย–ย…ยŠยƒยŽยŽย‡ยย‰ย‡ย†วค ย‡ ย•ยŠย‘ย™ย‡ย” ย›ย‘ย— ย™ย‹ย–ยŠ ยŽย‘ย˜ย‡ ยƒยย† ย„ยŽย‡ย•ย•ย‹ยย‰ย•วก ยย‘ย™ ยƒยย† ยˆย‘ย”ย‡ย˜ย‡ย”วค ย‘ย˜ย‡ยƒยย†ยŽย‹ย‰ยŠย–

ยƒย…ยŠย‡ยŽย‹ยŽยŽย‹ย• ย†ย‹ย–ย‘ย” ยƒย…ยŠย‡ยŽฬปย‹ย‰ยŠย–ย™ย‘ย”ยย‡ย”ยƒย‰วคย…ย‘ย

อ˜อ™


 ‘‡…–™‹–Š—•‘ ƒ…‡„‘‘ ‹‰Š–™‘”‡”ƒ‰ƒœ‹e ƒ†‹‘‹‰Š–™‘”‡” ™‹––‡”ǣ̻‹‰Š–™‘”‡”ƒ‰ †˜‡”–‹•‹‰ ƒ†˜‡”–‹•‹‰̻‹‰Š–™‘”‡”ƒ‰Ǥ…‘ ”–‹…Ž‡•—„‹••‹‘ ’—„Ž‹•Š‹‰̻‹‰Š–™‘”‡”ƒ‰Ǥ…‘ ‡•‹‰Ǧ ƒƒŠŠ‹ŽŽ‹’• †‡•‹‰̻‹‰Š–™‘”‡”ƒ‰Ǥ…‘

‹••‡†ƒ›‘ˆ–Š‡’”‡˜‹‘—•‡†‹–‹‘•ǫ ‡ƒ†–Š‡ƒŽŽƒ–‹‰Š–™‘”‡”ƒ‰Ǥ…‘

      ™ ‡ Ž ‘˜ ‡ Š‡ƒ”‹ ‰ˆ ”‘ ›‘— ǨTWITTER

EMAIL

Dz‡ ™‹•Š ‹‰Š–™‘”‡”• –‘ ”‡ƒ‹ –”—‡ –‘ –Š‡‹” ‘™ ™‹•†‘ Ƭ ‡‡”‰‹‡•Ǥ Š‹• ”‡“—‹”‡• –‹‡ ƒ’ƒ”– ˆ”‘ ‘–Š‡”• –‘ ”‡…‘‡…– ™‹–Š ›‘—” –”—–ŠǤ ‹––‹‰ “—‹‡–Ž› Ƭ…Ž‡ƒ”‹‰›‘—”‹†ˆ‘”ƒ– Ž‡ƒ•– ͝ ‹• ‡ƒ…Š †ƒ› ™‹ŽŽ „‡‡Ƥ– ›‘— ‡‘”‘—•Ž›Ǥ

– ‹• ‘—” ‘’’‘”–—‹–› –‘ •Š‘™‡” ›‘— ™‹–Š Ž‘˜‡ Ƭ „Ž‡••‹‰• •‘ –Šƒ– ›‘— …ƒ †”ƒ™–Š‡†‘™‹–‘›‘—” ”‡ƒŽ‹–› Ƭ ”‡ƪ‡…– –Š‡•‡ ‹ ›‘—”Ž‹ˆ‡ǤdzŠ‡ƒ•–‡”•

̻‹’—”‡•’‹”‹– Š‡ ‹‰Š–Ǧ ™‘”‡” ‡‡Ž› ‹•†‘ ‹• ‘—–Ǩ ‘’ •–‘”‹‡• –‘†ƒ› ˜‹ƒ ̻Ž‹‰Š–™‘”‡”ƒ‰

Dz ǯ˜‡‘Ž›”‡…‡–Ž›„‡‡ ”‡…‡‹˜‹‰›‘—”…Šƒ‡ŽŽ‡† ‡••ƒ‰‡•‘ˆ™‹•†‘ǡ ™Š‹…Š ǯŽ‘˜‹‰ǡ–Šƒ ›‘—Ǥdz

̻ƒ›̸‰‹ŽŽƒ”† ‘˜‹‰ –Š‹• ‘–Šǯ•̻Ž‹‰Š–™‘”‡”ƒ‰ Dz ‹ƒ…Š‡ŽǡŒ—•–Šƒ†–‘•ƒ› Ǧˆ—ŽŽ‘ˆ•›…Š”‘‹…‹–‹‡•™‹–Š Š‡ŽŽ‘ƒ†–Šƒ›‘—ˆ‘” ›‘—”†ƒ‹Ž›‡ƒ‹Ž•ǣǦȌdz ›‘™„”ƒ‹”‹‰Š–‘™Ǥ ̻ƒ”‹ƒ†›•‡Ž‡…–‹‘ DzŠƒ›‘—ˆ‘”›‘—”‡•Ǧ –‘†ƒ›ǣ ̻ƒ”Ž‡–‘Š‘ƒ• •ƒ‰‡–‘†ƒ›ǣ‘ȌƒŽƒ„‘—– ̻‡–ƒŠ‹•̻Ž‹‰Š–™‘”‡”Ǧ •›…Š”‘‹…‹–›Ǩdz ƒ‰̻ŽŒ’͚͞

͚͘


 

 

 

อ˜อก

อšอก

อœอŸ

ย‡ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ยวควควค

อ™อ›

ยŠยƒย–วฏย•ย‘ย—ย”ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ยวซ

อ™อ

ยŠย‡ย—ย”ยย‹ยย‰ย—ย‡ย•ย– ย‘ย” ยย•ย™ย‡ย”ย•

อ›อ™

ย‹ย‰ยŠย–ย™ย‘ย”ยย‡ย”ย‹ยย”ยƒย‹ยย‹ยย‰

อ›อ›

ย‹ย‰ยŠย–ย™ย‘ย”ยย‡ย”ยŠยƒยŽยŽย‡ยย‰ย‡

อ™อŸ

อ›อ

อ™อก

อ›อŸ

อšอ™

อ›อก

ยŠย‡ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ย

ยย•ย™ย‡ย”ย‹ยย‰ยŠย‡ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ยย• ย‹ย–ยŠย‹ย

ยย„ยŽย‘ย…ยย‘ย—ย”ย‹ย˜ย‹ยย‡ ย”ย‡ยƒย–ย‹ย˜ย‹ย–ย›

อšอ

ยย†ย‡ย”ยŠย‡ย’ย‘ย–ยŽย‹ย‰ยŠย–วฆ ยƒย—ย”ยƒยƒย›

อ˜อ›

ยŽย‘ย™ย™ย‹ย–ยŠ ย‡ยƒยŽย–ยŠฦฌ ย‡ยŽยŽย„ย‡ย‹ยย‰

ยŠย‡ย—ย•ย‹ยย‡ย•ย•ยยƒย

ย–ย—ย†ย›ย‹ยย‰ยƒย–ย–ยŠย‡ยย‹ย˜ย‡ย”ย•ย‹ย–ย› ย‘ยˆย‹ยˆย‡

ยŠย‡ย—ย–ยŠย‡ยย–ย‹ย…ย‹ย–ย›ย‹ยƒย”ย›

อœอ™

ย‘ยย‡ยย–ย•ย‘ยˆย‹ย‰ยŠย–

ย•ยยŠยƒย”ย‘ย

ออ™

ยย…ย‡ย’ย‘ยย‹ยย‡วควควค

ออ›

ย–ยƒย”ย•ยย†ยŽยƒยย‡ย–ย•

ออŸ

ยƒย—ยŽย‘ย‘ย‡ยŽยŠย‘

ออก

ย‹ย‰ยŠย–ย™ย‘ย”ยย‡ย”ย‘ย˜ย‡ย•วควควค

อžอ˜

ย‘ย”ย†ย•ยˆย‹ย•ย†ย‘ย

อžอ™

ยŠย‡ย‹ย•ย–

อžอš

ย‡ยƒย–ย—ย”ย‡ย†ย‹ย‰ยŠย–ย™ย‘ย”ยย‡ย”


   

 

 

‘””ƒ‹‡ ‹• ƒ Š—‰‡ Ž˜‹• ˆƒ ƒ† ™ƒ• ‹ ‡’Š‹• ˆ‘” ™Šƒ– ™‘—Ž† Šƒ˜‡ „‡‡ Ž˜‹•ǯ• ͘͞–Š „‹”–Š†ƒ›Ǥ ‡” ˆƒ˜‘—”‹–‡ •‘‰ ‹• Ǯ ˆ ƒ ”‡ƒǯǡ ™Š‹…Š ‹• ƒ ”‡ƒŽ ƒ–Š‡ ˆ‘” Š‡” Ž‹ˆ‡ ƒ† ƒŽ™ƒ›• ‹•’‹”‡• Š‡”Ǥ Š‡ ™ƒ• ƒ ‡”ƒ‹† ƒ– ‹ ƒ›ƒŽŽǯ• ͘͜–Š „‹”–Š†ƒ› ’ƒ”–›ǡ ƒŽ‘‰•‹†‡ Š‡” •‹•–‡”Ǥ ‹…Šƒ”† ǯ”‹ƒ ȋˆ”‘ Š‡ ”›•–ƒŽ ƒœ‡ ƒ† –Š‡ ‘…› ‘””‘”‹…–—”‡•Š‘™Ȍ ‰‘–†‘™‘‘‡‡‡ƒ† •‡”‡ƒ†‡† Š‡” „› •‹‰‹‰ Ž˜‹• •‘‰•Ǥ Š‡ Ž‡ƒ”– –Šƒ– †ƒ…‹‰ ™‹–Š ƒ –ƒ‹Ž ‹• –”‹…›ǤŠ‡ƒ†‘”‡•ƒŽŽ”‘‘ †ƒ…‹‰ǡ ‡•’‡…‹ƒŽŽ› –Š‡ ƒ‰‘ǡ ƒ† ‘…‡ ‰‘– ™Š‹’Žƒ•Šƒˆ–‡”•Š‘™‹‰‘ơ ™‹–ŠŠ‡”ƒ†ƒ††‘‹‰Ž‘–• ‘ˆ˜‡”›‹–‡•‡Š‡ƒ†ƪ‹…•Ǥ

—Ž‡• •ƒ™ Š‡” Ƥ”•– ƒ—”ƒ ™Š‡ •Š‡ ™ƒ• ͙͟ ›‡ƒ”• ‘Ž† Ǧ ƒ”‘—† Š‡” ”‡…Š –‡ƒ…Š‡”ǡ ƒ† ‹– ™ƒ• „”‹‰Š– ”‡†Ǩ ‘™ •Š‡ †‘‡•ǯ– •‡‡ ƒ—”ƒ•ǡ„—–ˆ‡‡Ž•–Š‡‡‡”‰› Ƥ‡Ž†ƒ”‘—†–Š‡„‘†›™Š‡ †‘‹‰ ƒ …‘Ž‘—” ƒƒŽ›•‹•Ǥ ‘‡–‹‡• ƒ …‘Ž‘—” Šƒ• •—…Š ƒ ’‘™‡”ˆ—Ž ‡ơ‡…– ‘ •‘‡‘‡ǯ• ‡‡”‰› –Šƒ– ‹– …ƒ „‡ ‘˜‡”™Š‡Ž‹‰ǡ ’ƒ”–‹…—Žƒ”Ž› ™Š‡ •Š‡ •‡‡• –Š‡ …Ž‹‡– •‹Ž‹‰ ƒ† ‘™•–Š‡›Šƒ˜‡ˆ‡Ž–‹––‘‘ ‹ –Š‡‹” ‘™ ™ƒ›Ǥ ‡––‹‰ ‹ Š‡” –™‡–‹‡• ‡ƒ– ’‡”ƒ‡–Ž› ‰‹˜‹‰ —’ ƒŽ…‘Š‘Ž ƒ† ƒŽ–Š‘—‰Š ‹– †‘‡•ǯ– „‘–Š‡” Š‡”ǡ ‘–Š‡” ’‡‘’Ž‡•‡‡–‘’ƒ”–‹…—Žƒ”Ž› ™‘””›–Šƒ–•Š‡™‹ŽŽ„‡ƒ„Ž‡ –‘ ”‡‡„‡” ‡˜‡”›–Š‹‰ –Š‡‡š–†ƒ›Ǩ

Š‡ ”‹‡––ƒ ™ƒ• ƒ …Š‹Ž† •Š‡ ™ƒ• ‘ˆ–‡ ”‡ˆ‡””‡† –‘ ƒ• ƒ DzŽ† ‘—ŽdzǤ Š‡ ™ƒ• ƒ™ƒ”‡ ‘ˆ –Š‡ ’Žƒ‡– ƒ† …‘•‡”˜ƒ–‹• ƒ• ƒ –‡‡ ƒ† –”‹‡† –‘ …Šƒ‰‡ –Š‡ ™‘”Ž† ƒ– ƒ ›‘—‰ ƒ‰‡ǤŠ‡ ‹•’ƒ••‹‘ƒ–‡ƒ„‘—–ƒ…‹‡– …—Ž–—”‡• ƒ† –Š‡‹” •’‹”‹–—ƒŽ ™‹•†‘–Šƒ–‹•Ž‡ˆ–„‡Š‹†Ǥ Š‡Ž‘˜‡•ƒ”…Šƒ‡‘Ž‘‰›ƒ† Šƒ• ƒ †‡‡’ …‘‡…–‹‘ –‘ ƒ…‹‡– ”‡‡…‡ǡ –ƒŽ› ƒ† –Š‡ ”‡ƒ–• ‘ˆ ƒ…‹‡– ‡—”‹ƒƒ”‘—†–Š‡ƒ…‹Ƥ… …‡ƒƒ†‹’ƒ”–‹…—Žƒ”Š‡” Š‘‡…‘—–”›‘ˆ—•–”ƒŽ‹ƒǤ ”‹‡––ƒ „‡Ž‹‡˜‡• –Šƒ– ƒ• ƒ •‘…‹‡–›™‡—•–Ž‡ƒ”ˆ”‘ –Š‡™‹•†‘‘ˆƒ…‹‡–…‹˜‹Ǧ Ž‹œƒ–‹‘•ƒ•ƒ™ƒ›–‘‘˜‡ ˆ‘”™ƒ”† ‹ –Š‹• ’”‡•‡– †ƒ›Ǥ

͘͜


          วก วจ ยŠย‹ย•ยย‘ยย–ยŠวฏย•ยˆย‡ยƒย–ย—ย”ย‡ย†ย•ยŠย‘ย™ย•วฃ ยŠย‡ย‡ยƒย…ยŠย‹ยย‰ย•ยˆย‡ย‹ยย‹วฆยŽย‹ย‘ยยŒยƒย…ย ยŽย‹ย‘ยยŒยƒย…ยย‹ย•ยƒย‡ย‹ยย‹ยƒย•ย–ย‡ย”ย‡ยƒย…ยŠย‡ย”ยƒยย†ยˆย”ย‡ย‡ยŽยƒยย…ย‡ย…ย‘ยย•ย—ยŽย–ยƒยย–วคยŠย‡ยŠยƒย•ย’ย”ยƒย…ย–ย‹ย•ย‡ย† ยƒยย†ย–ยƒย—ย‰ยŠย–ย‡ย‹ยย‹ยˆย‘ย”ย–ยŠย‡ย’ยƒย•ย–อย›ย‡ยƒย”ย•วคยŠย‡ย‹ย•ย˜ย‡ย”ย›ยˆยƒยย‹ยŽย‹ยƒย”ย™ย‹ย–ยŠย–ยŠย‡ย’ย‘ย™ย‡ย”ย‘ยˆยย‡ย•ย•ยƒย‰ย‡ย• ย–ยŠย”ย‘ย—ย‰ยŠยŠย‡ย”ย’ยƒย•ย–ย™ย‘ย”ยย‹ยวกยƒยย†ย”ย‡ย•ย•ยƒยย†ยƒย†ย‹ย‘ยƒย†ย˜ย‡ย”ย–ย‹ย•ย‹ยย‰วค ยŽย‹ย‹ย•ยƒยย‡ยย„ย‡ย”ย‘ยˆย‡ย‹ยย‹ย˜ย‘ยŽย—ย–ย‹ย‘ยยƒยย†ย‡ยƒย…ยŠย‡ย•ยƒย–ยŠย‡ย‡ยŽยŽย„ย‡ย‹ยย‰ย‡ยย–ย”ย‡ย‹ยย‡ย™ย„ย—ย”ย›วก ยย‰ยŽยƒยย†วกยƒย•ย™ย‡ยŽยŽยƒย•ยŠย‘ย•ย–ย‹ยย‰ยƒย„ย‹วฆยย‘ยย–ยŠยŽย›ย‡ย‹ยย‹ย•ยŠยƒย”ย‡วกย™ย‘ย”ยย•ยŠย‘ย’ย•ยƒยย†อ™วฆย–ย‘วฆอ™ย…ยŽยƒย•ย•ย‡ย•วค ย‡ย”ยย‘ยย–ยŠยŽย›ย•ยŠย‘ย™ย‹ย•ย‹ยย–ย‡ยย†ย‡ย†ย–ย‘ย–ย‡ยƒย…ยŠยย‘ย”ย‡ย’ย‡ย‘ย’ยŽย‡ย–ยŠย‡ย„ย‡ยย‡ฦคย–ย•ย‘ยˆย‡ย‹ยย‹ยƒยย†ย‹ยย’ยƒย”ย–ยŠย‡ย” ย‡ยšย’ย‡ย”ย‹ย‡ยย…ย‡ย‘ยˆย™ย‘ย”ยย‹ยย‰ย™ย‹ย–ยŠย–ยŠย‡ย‡ยย‡ย”ย‰ย‹ย‡ย•วค

ย”ย„ยƒยย‡ย˜ยƒวฆยŠย‡ยƒย—ย”ย›ย’ยŠยƒย‡ย•ย•ยƒ ยŠย‡ยƒย‹ย•ยƒย•ย’ย‹ย”ย‹ย–ย—ยƒยŽย–ย‡ยƒย…ยŠย‡ย”ยƒยย†ยˆย‘ย—ยย†ย‡ย”ย‘ยˆย”ย„ยƒยย‡ย˜ยƒวคย•ย…ยŠย‘ยŽยƒย”ย‘ยˆยƒย”ย…ยŠย‡ย–ย›ย’ยƒยŽย’ย•ย›ย…ยŠย‘ยŽย‘ย‰ย›วก ย•ยŠย‡ย‹ย•ยƒย—ย–ยŠย‘ย”ย‘ยˆย„ย‡ย•ย–วฆย•ย‡ยŽยŽย‹ยย‰ยย‡ยย‘ย‹ย”วฎย—ยยย‹ยย‰ย‹ยย–ย‘ย›ย•ย‡ยŽยˆวฃ ย‘ย—ย”ยย‡ย›ยŠย”ย‘ย—ย‰ยŠย–ยŠย‡ย‘ย—ยŽ ย‘ยˆย–ยŠย‡ ย‡ยƒย–วฏศ„ยƒย˜ยƒย‹ยŽยƒย„ยŽย‡ยˆย”ย‘ยยยƒยœย‘ยศ€วค ย‡ย˜ยƒศ‹ย’ย”ย‘ยย‘ย—ยย…ย‡ย†วกวฎย†ยƒย›ย˜ยƒวฏศŒย†ย‡ย”ย‹ย˜ย‡ย•ยˆย”ย‘ยย–ยŠย‡ยƒยย…ย‹ย‡ยย– ยย†ย‹ยƒยยŽยƒยย‰ย—ยƒย‰ย‡ยƒยย•ยย”ย‹ย–ยƒยย†ยยƒย› ย„ย‡ย–ย”ยƒยย•ยŽยƒย–ย‡ย†ยƒย•ยƒย†ย‹ยƒยย–ย‘ย”ยŠย‹ยย‹ยย‰ยย‡วคย•ย™ย‡ยƒย”ย‡ย‡ยƒย…ยŠยƒยย‹ยย–ย”ย‹ยย•ย‹ย…ยƒยย†ย‡ย•ย•ย‡ยย–ย‹ยƒยŽย’ยƒย”ย–ย‘ยˆ ย–ยŠย‡ยŠย‘ยŽย‡วกย•ย‘ย‡ยƒย…ยŠย‘ยˆย—ย•ย’ย‘ย•ย•ย‡ย•ย•ย‡ย•ย–ยŠย‡ย‹ยยยƒย–ย‡ยƒย„ย‹ยŽย‹ย–ย›ย–ย‘ย•ยŠย‹ยย‡ยƒยย†ย”ย‡ฦชย‡ย…ย–ย‘ยย‡ยƒยย‘ย–ยŠย‡ย”วฏย• ย”ยƒย†ย‹ยƒยย–ย“ย—ยƒยŽย‹ย–ย‹ย‡ย•วค ย”ย„ยƒยย‡ย˜ยƒย•ย‡ย‡ยย•ย–ย‘ย”ยƒย‹ย•ย‡ย…ย‘ยย•ย…ย‹ย‘ย—ย•ยย‡ย•ย•ย„ย›ยŠย‡ยŽย’ย‹ยย‰ย‹ยย†ย‹ย˜ย‹ย†ย—ยƒยŽย•ย–ย‘ย‹ย†ย‡ยย–ย‹ยˆย›ยƒยย†ย”ย‡ย…ย‘ยยย‡ย…ย– ย™ย‹ย–ยŠย–ยŠย‡ย•ยƒย…ย”ย‡ย†ย‹ยย–ยŠย‡ยย•ย‡ยŽย˜ย‡ย•วกย‹ยย‘ย–ยŠย‡ย”ย•วกยƒยย†ย‹ยยƒย–ย—ย”ย‡วค ย‡ยŽย…ย‘ยย‡ย–ย‘ย•ย‘ย—ยŽยˆย—ยŽยŽย‹ย˜ย‹ยย‰ยˆย‘ย”ยƒยย‘ย†ย‡ย”ยย‰ย‡ยย‡ย”ยƒย–ย‹ย‘ยวค

ย‘ย˜ย‡ยŠยƒยย‰ย‡ย•ย˜ย‡ย”ย›ย–ยŠย‹ยย‰วฆยƒย–ย‡ยƒย…ยย‡ยยœย‹e ยƒย–ย‡ยƒย…ยย‡ยยœย‹ย‡ย‹ย•ยƒย‘ย˜ย‡ย‘ยƒย…ยŠวกย‘ย”ยย•ยŠย‘ย’ย‡ยƒย†ย‡ย”ยƒยย†ย”ย–ย‹ย•ย–ยˆย‘ย…ย—ย•ย‹ยย‰ย‘ยย–ยŠย‡ ย‡ยƒย”ย–วคยŠย‡ ยŠยƒย•ย™ย‘ย”ยย‡ย†ย•ย‹ยย…ย‡อ™อกอกอ›ย™ย‹ย–ยŠย’ย‡ย‘ย’ยŽย‡ยƒยŽยŽย‘ย˜ย‡ย”ย–ยŠย‡ยƒยย†ย‹ย ย”ยƒยย…ย‡วกย’ยƒย‹ยวก ย”ย‡ย‡ย…ย‡ยƒยย†ย–ยŠย‡ วค ยŠย‡ ยŠยƒย• ย„ย‡ย‡ย ยˆย‡ยƒย–ย—ย”ย‡ย† ย‘ย อšวกยŠยƒยยย‡ยŽ อวกยย›วก ยƒย†ย‹ย‘ อ ย‹ย˜ย‡ ยƒยย† ย‘ยย†ย‘ย ยƒย†ย‹ย‘ยƒย•ย™ย‡ยŽยŽยƒย•ยยƒย‰ยƒยœย‹ยย‡ย•ย•ย—ย…ยŠยƒย•ย‘ย•ยย‘ย’ย‘ยŽย‹ย–ยƒยวกย•ย›ย…ยŠย‘ยŽย‘ย‰ย‹ย‡ย•วก ยƒย”ย’ย‡ย”ย•ยƒยœยƒยƒย”วกย’ย‹ย”ย‹ย– ยƒยย†ย‡ย•ย–ย‹ยย›ยƒยย†ย”ย‡ย†ย‹ย…ย–ย‹ย‘ยวค ย‡ย”ยŠย‡ยƒย”ย–ย’ยƒย‹ยย–ย‹ยย‰ย•ยƒย”ย‡ย„ย‡ย‹ยย‰ย•ย‘ยŽย†ย™ย‘ย”ยŽย†ย™ย‹ย†ย‡ย–ยŠย”ย‘ย—ย‰ยŠ ยƒยย†ย•ยŠย‡ยŠยƒย•ยƒย‘ย—ย–ย‘ย ย‘ย’ย‡ยย‹ยย‰ย›ย‘ย—ย”ยŠย‡ยƒย”ย–ย–ย‘ย›ย‘ย—ย”ยŽย‹ยˆย‡ย’ย—ย”ย’ย‘ย•ย‡วค ย‹ย•ย–ย‡ยยƒยย†ยŽย‡ยƒย”ยยย‘ย”ย‡ยƒย–ยƒย†ย‹ย‘ย‹ย‰ยŠย–ย™ย‘ย”ยย‡ย”วคย…ย‘ย

อ˜อ


 ‹–Šƒ–‹‡‘•‡

 Š‹•‘–Š ‹˜‹–‡›‘—‹Œ‘‹‡‹”‡Ǧƒ”‹‰–Š‡™‘”Ž†™‹–Š•‘‹…‡„”ƒ…‡•Ǥ‘—†‹‰ƒ–”ƒ•ˆ”‘‘—”Š‡ƒ”–ǡŠƒ”‘‹•‡• ƒ†”‡„ƒŽƒ…‡•‘—”‹‡”™‘”Ž†•ǡƒŽŽ‘™‹‰—•–‘‡ƒƒ–‡”ƒ†‹ƒ–Š‡ƒŽ‹‰˜‹„”ƒ–‹‘•‹–‘‘—”‘—–‡”™‘”Ž†Ǥ ‘‡š’‡”‹‡–™‹–Š–Š‡•‡ƒ–”ƒ•ƒ†„Ž‡••‹‰•Ȃ‘”…Š‘‘•‡‘‡‘ˆ›‘—”‘™ǡ™Š‹Ž•–Š‘Ž†‹‰›‘—”˜‹•‹‘‘ˆƒ™‘”Ž†ƒ–’‡ƒ…‡Ǥ

‡ƒ…‡ƒ–”ƒ•

Šƒ–‹Ǧƒ•”‹– ŠƒŽ‘Ȃ ‡„”‡™ ƒŽƒȀ‡ŽƒȂ”ƒ„‹… ‘ƒ‘„‹•ƒ…‡Ȃ ‹˜‡—•‡ƒ…‡Ȃƒ–‹

Š‡‹˜‡”•ƒŽ ”‡‡–‹‰

‘ơ‡”›‘—’‡ƒ…‡

‘ơ‡”›‘—ˆ”‹‡†•Š‹’

‘ơ‡”›‘—Ž‘˜‡

Š‡ƒ”›‘—”‡‡†•

•‡‡›‘—”„‡ƒ—–›

ˆ‡‡Ž›‘—”ˆ‡‡Ž‹‰•Ǥ ŽŽ™‹•†‘ƪ‘™•ˆ”‘–Š‡ ‹‰Š‡•–‘—”…‡

Š‘‘—”–Šƒ–‘—”…‡‹›‘— ‡–—•™‘”–‘‰‡–Š‡” ‘”›‘—ƒ”‡›‘™”—‡‡ŽˆǤ ǦƒŠƒ–ƒ ƒ†Š‹

‡ƒ…‡Ž‡••‹‰•

‡‡’‡ƒ…‡‘ˆ–Š‡”—‹‰™ƒ˜‡–‘›‘— ‡‡’‡ƒ…‡‘ˆ–Š‡ƪ‘™‹‰ƒ‹”–‘›‘— ‡‡’‡ƒ…‡‘ˆ–Š‡“—‹–‡‡ƒ”–Š–‘›‘— ‡‡’‡ƒ…‡‘ˆ–Š‡•Š‹‹‰•–ƒ”–•–‘›‘— ‡‡’‡ƒ…‡‘ˆ–Š‡‹Ƥ‹–‡’‡ƒ…‡–‘›‘— Ǧ‡Ž–‹…Ž‡••‹‰ ‡ƒ…‡„‡ˆ‘”‡‡ ‡ƒ…‡„‡Š‹†‡ ‡ƒ…‡ƒ–›”‹‰Š– ‡ƒ…‡ƒ–›Ž‡ˆ– ‡ƒ…‡—’ƒ„‘˜‡‡ ‡ƒ…‡„‡Ž‘™‡ ‡ƒ…‡™‹–Š‹‡ Ǧƒ˜ƒŒ‘”ƒ›‡” ‘—…ƒŠ‡ƒ”ƒ–‡ƒ…‡œ‹‡ǯ•„‡ƒ—–‹ˆ—Ž˜‡”•‹‘‘ˆ–Š‹•„Ž‡••‹‰ˆ”‘Š‡”ƒŽ„—Š‡‡ƒ…‡‘‘Ȃ™™™Ǥƒ–‡…‡œ‹‡Ǥ…‘Ǥ— –Š‡’”‹Ž‡’‹•‘†‡‘ˆ‹”ƒ…—Ž‘—•—•‹…™Š‡”‡™‡†‹•…—••–Š‡’‘™‡”‘ˆ—•‹…–‘…”‡ƒ–‡Š‡ƒŽ‹‰•–ƒ–‡•‘ˆ’‡ƒ…‡Ǥ ™™™Ǥ”ƒ†‹‘Ž‹‰Š–™‘”‡”Ǥ…‘Ȁƒ–‹‡‘•‡ǤŠ–Ž ‘—…ƒƒŽ•‘”‡ƒ†›ƒ”–‹…Ž‡ ‹†‹‰‡ƒ…‡‹–Š‡Šƒ†‘™•ƒ–›™‡„•‹–‡ ™™™Ǥ–Š‡”‘•‡™‹†‘™Ǥ‘”‰ ‹•Š‹‰›‘—–Š‡‡ƒ…‡–Šƒ–•—”’ƒ••‡•ƒŽŽ—†‡”•–ƒ†‹‰ǡŠ‘Ž†‹‰ƒ†Š‡ƒŽ‹‰ƒŽŽ…‘ƪ‹…–‹‹–•Ž‘˜‹‰‡„”ƒ…‡Ǥ Šƒ–‹

͘͞‡—‡•–‹‘ǤǤǤ Šƒ–ǯ•‘—”—‡•–‹‘ǫ  

Š‡—”‹‰—‡•– ‘”•™‡”• 

Š‡—‡•–‹‘  

•™‡”‹‰Š‡—‡•–‹‘•‹–Š‹  

„Ž‘…‘—”‹˜‹‡”‡ƒ–‹˜‹–› 

†‡”Š‡’‘–Ž‹‰Š– 


 ‡—‡•–‹‘ǤǤǤ 

 ‡‰‰›ǡ™Š‡†‹†›‘—”‡ƒŽ‹œ‡›‘—™‡”‡’•›…Š‹…ǫ†Š‘™†‹†›‘—ˆ‡‡Ž ƒ„‘—––Š‹•†‹•…‘˜‡”›ǫ

ƒŽ™ƒ›•ˆ‡Ž––Š‹‰•ƒ•ƒ…Š‹Ž†ǡƒ†‹–ƒŽ™ƒ›••…ƒ”‡†‡Ǥ ›–‡‡• Šƒ†ƒŽ‘–‘ˆ‹–—‹–‹˜‡ ƪƒ•Š‡•ƒ†–Š‡–Š‡›™‘—Ž†…‘‡–”—‡Ǥ‰‡†͚͜ǡ Šƒ†ƒ†”‡ƒ–Šƒ–›‘Ž†‡”„”‘–Š‡”ǡ ƒ˜‡ǡ™‘—Ž†„‡‹ŽŽ‡†‹ƒ…ƒ”ƒ……‹†‡–ƒ†͚™‡‡•Žƒ–‡”Š‡™ƒ•Ǥ ‘™‡˜‡”ǡ •–‹ŽŽ†‹†‘– ”‡ƒŽ‹œ‡ ™ƒ•’•›…Š‹…—–‹Žƒ‘–Š‡”‘Ž†‡”„”‘–Š‡”ǡƒ””›ǡ™ƒ•‹ŽŽ‡†™Š‡ ™ƒ•͛͠›‡ƒ”• ‘Ž†ǤŠ‡Š‡†‹‡† Šƒ†‘ƒ†˜ƒ…‡™ƒ”‹‰ǡ’”‘„ƒ„Ž›„‡…ƒ—•‡ ™ƒ•ƒ—”•‹‰‘–Š‡” ™‘”‹‰ˆ—ŽŽǦ–‹‡‹‘—”„—•‹‡••ƒ†Šƒ†…Š‹Ž†”‡ƒ‰‡•͟ǡ͜ƒ†͛‘–Š•‘Ž†ǡ•‘™Š‡ ›Š‡ƒ†Š‹––Š‡’‹ŽŽ‘™‘–Š‹‰™ƒ•…‘‹‰‹Ǩ ‘™‡˜‡”ǡ–Š‡ˆ‘ŽŽ‘™‹‰͛†ƒ›•ƒˆ–‡”ƒ””›ǯ• †‡ƒ–Š Šƒ†•‘ƒ›‹”ƒ…Ž‡•Šƒ’’‡‹™Š‹…Š ™ƒ•…‘‡…–‹‰™‹–Š„‘–Š„”‘–Š‡”•–Šƒ–

”‡ƒŽ‹œ‡†•‘‡Š‘™ ™ƒ•†‹ơ‡”‡–Ǥ‘‘‡‡Ž•‡™ƒ•Šƒ˜‹‰–Š‡•‡‡š’‡”‹‡…‡•Ǥ

ƒ›‘ˆ‘—””‡ƒ†‡”•ƒ”‡Ž‘‘‹‰–‘‡Šƒ…‡–Š‡‹”‹–—‹–‹˜‡ƒ„‹Ž‹–‹‡•ǡ ™Šƒ–ƒ†˜‹…‡™‘—Ž†›‘—‰‹˜‡–Š‡ǫ

™‘—Ž†•ƒ›–‘”‡ƒ†›„‘‘ǮŠ‡‹––Ž‡‘‘‘ˆ‹‰”‘‹•‡•ǯƒ††‘–Š‡‡š‡”…‹•‡•‹–Š‡ „‘‘ƒ•–Š‡›ƒ”‡Žƒ‹†‘—–Ǥƒ”–‘ˆ–Š‡”‡ƒ•‘ ˆ‡‡Ž–Šƒ– „‡…ƒ‡•‘‰‘‘†•‘“—‹…Ž›™ƒ• „‡…ƒ—•‡ ™ƒ•…‘•–ƒ–Ž›™‘”‹‰‘›•‡ŽˆǤŠ‡›‘—•–ƒ”–ˆ‘…—•‹‰‘Ž‡––‹‰‰‘‘ˆ ›‘—”‡‰ƒ–‹˜‡…Šƒ”ƒ…–‡”‹•–‹…••—…Šƒ•ƒ‰‡”ǡ”‡•‡–‡–ǡˆ‡ƒ”ǡ‹•–”—•–ǦŒ—•––‘ƒ‡ƒ ˆ‡™Ǧ›‘—”ƒ‹•‡›‘—”˜‹„”ƒ–‹‘ƒ†‹–ƒ‡•‹–‡ƒ•‹‡”–‘”‡…‡‹˜‡–Š‡‹ˆ‘”ƒ–‹‘Ǥ Ž‘‰ ™‹–Š –Šƒ–ǡ ™‘—Ž† ’”ƒ…–‹…‡ „› ƒ•‹‰ †ƒ‹Ž› “—‡•–‹‘• ‘ˆ ›‘—” ‰—‹†‡•ǡ •—…Š ƒ• DzŠƒ–‡••ƒ‰‡†‘›‘—Šƒ˜‡ˆ‘”‡ǫdz‘”DzŠƒ–•Š‘—Ž† „‡‘–Š‡Ž‘‘Ǧ‘—–ˆ‘”–‘†ƒ›ǫdz ‘—ǯŽŽ”‡…‡‹˜‡ƒ‹’”‡••‹‘Ȃ‹–ƒ›„‡ƒ‹–—‹–‹˜‡ƪƒ•Šǡ›‘—ƒ›Š‡ƒ”–Š‘—‰Š–•‹›‘—” ‹†ǡ‘”›‘—ƒ›‰‡–ƒ‰—–Š‹–ǡƒŽŽƒ”‡˜ƒŽ‹†Ǥ”‹–‡–Š‡‹ˆ‘”ƒ–‹‘†‘™‹ƒŒ‘—”ƒŽƒ† ‡‡’–”ƒ…‘ˆ™Šƒ–Šƒ’’‡•Ǥ‘–‹…‡–Š‡Ž‹––Ž‡—ƒ…‡•‘ˆŠ‘™›‘—ƒ”‡‹–‡”’”‡–‹‰–Š‡ ‹ˆ‘”ƒ–‹‘Ǥ

ƒŽ•‘Ž‘˜‡–‘•‡‡‹ˆ …ƒ’‹…™Š‘‹•‰‘‹‰–‘™‹ƒ•’‘”–‹‰‡˜‡–ǡ‘”™Šƒ–ǯ•‰‘‹‰‘ ™‹–Š’‡‘’Ž‡‹–Š‡‡™•Ǥ•‹‰„‡‹‰“—‡•–‹‘•Ž‹‡–Š‹•‡‡’•›‘—”ƒš‹‡–›ƒ–ƒŽ‘™ǡ „‡…ƒ—•‡‹–ǯ•‘–†‡ƒŽ‹‰™‹–Š›‘—”Ž‹ˆ‡ƒ†›‘—ǯ”‡‘”‡Ž‹‡Ž›–‘‰‡–ƒ……—”ƒ–‡‹ˆ‘”ƒ–‹‘Ǥ Ž•‘ǡ‡‡’ƒ”‡…‘”†ƒ†›‘—ǯŽŽ„‡•—”’”‹•‡†Š‘™“—‹…Ž››‘—ǯŽŽŽ‡ƒ”Š‘™›‘—ƒ”‡‹–—‹–‹˜‡Ž› ™‹”‡†ƒ†Š‘™–‘‹–‡”’”‡–™Šƒ–›‘—ƒ”‡”‡…‡‹˜‹‰Ǥ

‘—”„‘‘ǦŠ‡‹––Ž‡‘‘ˆ‹‰”‘‹•‡•Ǧ•’‡ƒ•‘ˆ—…‘˜‡”‹‰ƒ† Š‘‘”‹‰Ž‹ˆ‡’”‘‹•‡•ǡ™Šƒ–’”‘‹•‡ƒ”‡›‘—…—””‡–Ž›ˆ—Žˆ‹ŽŽ‹‰ǫ

 › „‘‘ Šƒ˜‡ ƒ Ž‹•– ‘ˆ‹˜‡”•ƒŽ ”‘‹•‡• ƒ† ǯ …—””‡–Ž› ™‘”‹‰ ‘ —„‡” ͟ǡ™Š‹…Š‹•–Š‡’”‘‹•‡–‘ƒ••‹•–‘–Š‡”•ǯ•’‹”‹–—ƒŽƒ™ƒ‡‹‰–Š”‘—‰Š•‡Žƪ‡•••Šƒ”‹‰Ǥ

‹˜‡›™‘”ǡ ‰—‡••–Šƒ–ǯ•ƒ‰‘‘†’”‘‹•‡–‘…‘–‹—‡–‘™‘”‘ǨŠ‡”‡ƒ”‡ƒŽ•‘ ‘–‹‘ƒŽ”‘‹•‡•‹–Š‡„‘‘ƒ† ǯ™‘”‹‰‘—„‡”͛Ǧ„”‹‰‹‰ˆ‘”–Š’‘™‡”ˆ—Ž

͘͡


 

ƒ†’—”‡…Šƒ‰‡•–‘–Š‡™‘”Ž†„›„‡‹‰ˆ‡ƒ”Ž‡••Ǥ‡Ƥ‹–‡Ž›ƒ…ŠƒŽŽ‡‰‡ǡŠ‘™‡˜‡”ǡ ǯ Šƒ’’‹Ž›‡‰ƒ‰‡†‹–Š‡•–”—‰‰Ž‡–‘†‹•…‘˜‡”Œ—•–Š‘™–Šƒ–™‹ŽŽŽ‘‘Ǥ

‡‰‰›‘‡–‘‹•ƒ‰‹ˆ–‡† ‹–—‹–‹˜‡ Š‡ƒŽ‡”ǡ ’•›…Š‹… ‡†‹—ǡ ƒ† ‡‹‹ ƒ•–‡” ™Š‘ …‘—•‡Ž• ’‡‘’Ž‡ƒ”‘—†–Š‡™‘”Ž† –Š”‘—‰Š Š‡” ™”‹–‹‰ ™‘”•Š‘’•ǡ ”‡…‘”†‹‰•ǡ ƒ† ’‡”•‘ƒŽ •‡••‹‘•Ǥ Š‡ ƒ†˜‹•‡• Š‡” …Ž‹‡–•ǡ ™Š‘”ƒ‰‡ˆ”‘ ‘”–—‡ ͘͘͝‡š‡…—–‹˜‡•–‘™‘”Ž†Ǧ ”‡‘™‡† ƒ…–‘”• –‘ ‡˜‡”›†ƒ› ‹†‹˜‹†—ƒŽ•ǡ ‘ ƒ™‹†‡ƒ””ƒ›‘ˆ…‘…‡”•Ǥ ‘‡–‘ Ž‡…–—”‡• ƒ† –‡ƒ…Š‡• ƒ•–‡” …Žƒ••‡• ƒ† •‡‹ƒ”• ƒ„‘—– –ƒ’’‹‰ ‹–‘ ›‘—” ‹–—‹–‹‘ǡ ƒ† ƒ••‹•–• ‘–Š‡”• ‹ ”‡˜‡ƒŽ‹‰ –Š‡‹” Ž‹ˆ‡ ’—”’‘•‡Ǥ Š‡ ‹• ƒŽ•‘ ƒ ™‡‡Ž› …‘–”‹„—–‘” –‘ ‘‡‘–Š‡‡„ƒ† ƒ‡„‡”‘ˆƒ‘Ǧ’”‘Ƥ– ’ƒ‡Ž ‘ˆ ’•›…Š‹…• ™Š‘ ƒ••‹•– Žƒ™ ‡ˆ‘”…‡‡– ‹Ƥ†‹‰‹••‹‰’‡‘’Ž‡ ™‘”Ž†™‹†‡™‹–Š–Š‡ ‹† Me‘”‰ƒ‹œƒ–‹‘Ǥ

Šƒ–‹•›‘—”’”‘—†‡•–ƒ…Š‹‡˜‡‡–ǡ–‘†ƒ–‡ǫ‘™Ǩ Š‡”‡ Šƒ˜‡ „‡‡ •‘ ƒ›Ǩ Š‡ ‘‡ –Šƒ– ”‡ƒŽŽ› …‘‡• –‘ ‹† ‹• –‘ …”‡ƒ–‡ „‘—†ƒ”‹‡•ƒ†–Š‡•–‹…–‘–Š‡Ǥ –ǯ•”‡ƒŽŽ›Šƒ”†™Š‡ ”‡ƒŽŽ›Ž‘˜‡™Šƒ– †‘ƒ† Ž‘˜‡ –‘Š‡Ž’’‡‘’Ž‡ǡ„—– ǯ˜‡Šƒ†–‘Ž‡ƒ”–Šƒ–‡’‘™‡”‹‰•‘‡‘‡•‘‡–‹‡•‡ƒ•‘– „‡‹‰ƒ•ƒ……‡••‹„Ž‡ƒ• ™‘—Ž†Ž‹‡–‘„‡ƒ†ˆ‘”…‹‰–Š‡–‘†‘‹–ˆ‘”–Š‡•‡Ž˜‡•Ǥ‘‘– „‡ƒ’‡‘’Ž‡’Ž‡ƒ•‡”‹•”‡ƒŽŽ›Šƒ”†Ǣ Œ—•–™ƒ––‘Œ—’‹ƒ††‘‹–ˆ‘”–Š‡ǡƒ† ”‡ƒŽ‹œ‡ –Šƒ–‹•‘–ƒŽ™ƒ›•–Š‡„‡•–™ƒ›Ǥ

™™™Ǥ‡‰‰›‘‡–‘Ǥ…‘

 ™‘—Ž† Šƒ˜‡ –‘ •ƒ›ǡ „› ˆƒ”ǡ Šƒ˜‹‰ ™”‹––‡ –Š‹• „‘‘ ƒ† ‹– „‡‹‰ ’—„Ž‹•Š‡† „› ƒ› ‘—•‡Ǥ ‘‡‘ˆ›‡ƒ”Ž›‡†‹–ƒ–‹‘•ƒ„‘—–͙͘›‡ƒ”•ƒ‰‘ǡ ™ƒ•–‘Ž†–Šƒ– ™‘—Ž†„‡ ™”‹–‹‰ƒ„‘‘Ǥ Šƒ†•‡˜‡”ƒŽ’‡‘’Ž‡‘ơ‡”–‘Š‡Ž’‡™”‹–‡‹–ǡŠ‘™‡˜‡”ǡƒˆ–‡”Š‹”‹‰ƒ– Ž‡ƒ•–͝†‹ơ‡”‡–’‡‘’Ž‡‘˜‡”͠›‡ƒ”•ǡ ”‡ƒŽ‹œ‡†–Šƒ– ™ƒ••—’’‘•‡†–‘™”‹–‡–Š‡„‘‘Ǥ Š‡‘–Š‡”ƒ…Š‹‡˜‡‡–™‘—Ž†„‡–Šƒ– Šƒ†–Š‡…‘—”ƒ‰‡–‘ˆ‘ŽŽ‘™–Š”‘—‰Š™‹–Š›‰‹ˆ– ™Š‡‹‹–‹ƒŽŽ›ƒŽ‘•–‡˜‡”›‘‡ƒ”‘—†‡™ƒ•ƒˆ”ƒ‹†ˆ‘”‡‘”…‘’Ž‡–‡Ž›™ƒŽ‡†‘—– ‘ˆ›Ž‹ˆ‡„‡…ƒ—•‡ ™ƒ•’—”•—‹‰–Š‹•’ƒ–ŠǤ

Šƒ–†‹†›‘—”•…Š‘‘Ž”‡’‘”–••ƒ›ƒ„‘—–›‘—ǫ Šƒ–ƒ‰”‡ƒ–“—‡•–‹‘Ǩ ˆ‡‘”›•‡”˜‡•‡ǡ‘”‡–Šƒ‘‡‡Ž‡‡–ƒ”›•…Š‘‘Ž–‡ƒ…Š‡” †‡•…”‹„‡†‡ƒ•„‡‹‰•‡•‹–‹˜‡ǡ…”‡ƒ–‹˜‡ƒ†˜‡”›Šƒ’’›ǡƒ† ™ƒ•ƒŽ™ƒ›•„‡•…‘Ž†‡† ˆ‘”„‡‹‰–‘‘…Šƒ––›Ǥ —•‡†–‘Ž‘˜‡–‘—•‡›‹ƒ‰‹ƒ–‹‘ƒ†™”‹–‡•–‘”‹‡•™‹–ŠŽ‘–•‘ˆ –™‹•–•ƒ†–—”•Ǥ ‹˜‡–Šƒ–‘—”‹ƒ‰‹ƒ–‹‘‹•–Š‡†‘‘”™ƒ›–‘–Š‡’•›…Š‹…”‡ƒŽǡ ǯ ‘–•—”’”‹•‡†Š‘™‡ƒ•›‹–‹•ˆ‘”‡–‘†‘‰—‹†‡†‡†‹–ƒ–‹‘•‘”ƒ• …ƒŽŽ–Š‡‡‡”‰› ’‡ƒ…‡‡†‹–ƒ–‹‘•Ǥ

ˆ ›‘— …‘—Ž† ‡…‘—”ƒ‰‡ ‹‰Š–™‘”‡”• –‘ ƒ‡ ‘‡ …Šƒ‰‡ –‘ –Š‡‹” †ƒ‹Ž›Ž‹˜‡•–‘…”‡ƒ–‡‰”‡ƒ–‡”’‡ƒ…‡‹–Š‡™‘”Ž†ǡ™Šƒ–™‘—Ž†‹–„‡ǫ

Ƥ”Ž›„‡Ž‹‡˜‡–Šƒ–‹ˆ™‡™ƒ–™‘”Ž†’‡ƒ…‡™‡—•–Ƥ”•–„‡Ž‹‡˜‡–Šƒ–™‡…ƒƒ…Š‹‡˜‡ ‹–ƒ†–Š‡„‡‰‹–‘„”‹‰’‡ƒ…‡–‘–Š‡‡˜‹”‘‡–™‡ƒ”‡‹Ǥ ˆ‡˜‡”›‘‡‹–Š‡™‘”Ž† ™‘—Ž†ƒ––‡’––‘ƒ‡–Š‡‹”‡˜‹”‘‡–•Ǧ•—…Šƒ•–Š‡‹”ˆƒ‹Ž›ǡˆ”‹‡†•ƒ†…‘—‹–› ‘”‡’‡ƒ…‡ˆ—ŽǦ™‡™‘—Ž†Šƒ˜‡ƒ‰”ƒ••”‘‘–•‘˜‡‡––Šƒ–™‘—Ž†•™‡‡’–Š‡™‘”Ž† ƒ†™‡™‘—Ž†ƒŽŽ„‡ƒŽ‘–Šƒ’’‹‡”Ǩ

Šƒ–Šƒ•„‡‡›‘—”‰”‡ƒ–‡•–Ž‹ˆ‡…ŠƒŽŽ‡‰‡ǡ–Š—•ˆƒ”ǫ

‡‡’‹‰‡˜‡”›–Š‹‰‹„ƒŽƒ…‡‹•ƒ‘–Š‡”„‹‰‘‡ˆ‘”‡Ǥ‘ƒ‡•—”‡ ǯ•’‡†‹‰ ‡‘—‰Š–‹‡™‹–Š„‘–Š›Š—•„ƒ†ƒ†›…Š‹Ž†”‡™Š‹Ž‡†‘‹‰‡˜‡”›–Š‹‰–Š‡”‡‹•–‘ †‘ˆ‘”›…ƒ”‡‡”Ǥ ǯ…Ž‡ƒ”Ž›•–‹ŽŽ–”›‹‰–‘Ƥ‰—”‡‹–ƒŽŽ‘—–ƒ††‘ǯ–‘™–Šƒ– ǯŽŽŠƒ˜‡‹– ƒ•–‡”‡†ƒ›–‹‡•‘‘Ǩ

͙͘


 ‹†›‘—‡˜‡”†‘—„–›‘—”ƒ„‹Ž‹–‹‡•ǫ†‹ˆ•‘ǡŠ‘™†‹†›‘—‘˜‡”…‘‡ –Š‹•…‘ˆ‹†‡…‡…”‹•‹•ǫ ǥ •–‹ŽŽ†‘Ǩ˜‡”›–‹‡ •–‡’‹ˆ”‘–‘ˆƒ…”‘™†‘”‰‡–‘–Š‡’Š‘‡ǡ‡•’‡…‹ƒŽŽ›™‹–Š •‘‡‘‡Ǯ‹’‘”–ƒ–ǯǡ •–‹ŽŽŠƒ˜‡–Š‹•˜‘‹…‡‹•‹†‡–Šƒ––‡ŽŽ•‡ ǯƒ‹‰‹–ƒŽŽ—’‘” ™Š‘†‘ –Š‹ ƒ–‘„‡•’‡ƒ‹‰™‹–Š–Š‹•‹†‹˜‹†—ƒŽǤ —•—ƒŽŽ›–ƒ‡ƒ†‡‡’…Ž‡ƒ•‹‰ „”‡ƒ–Šƒ†Œ—•–Ž‡––Š‘•‡–Š‘—‰Š–•‰‘ǡƒ†–Š‡ Œ—•–ǮŽ‡–‰‘ǯƒ†‰‘ˆ‘”‹–Ǥ‘‡–‹‡• —•‡–Š‡ƒ–”ƒǡDz•‹’Ž›–”—•–Ǩdz Ƥ‰—”‡™Šƒ–†‘ Šƒ˜‡–‘Ž‘•‡ǫ‘ˆƒ”•‘‰‘‘†ǡ‹–ǯ•‰‘–‡ –Š‹•ˆƒ”ǡ•‘ ǯŽŽŒ—•–‡‡’‘˜‹‰ˆ‘”™ƒ”†ƒ†‘–ƒŽŽ‘™›–Š‘—‰Š–•–‘‹˜ƒ†‡›™‘”Ǥ

‘—”„‘‘ƒŽ•‘‰—‹†‡•’‡‘’Ž‡–‘—…‘˜‡”–Š‡‹”•‘—Žǯ•’ŽƒǦ™Šƒ–†‘ ›‘—…‘•‹†‡”›‘—”Ž‹ˆ‡’—”’‘•‡–‘„‡‹–Š‹•Ž‹ˆ‡–‹‡ǫ†Š‘™Ž‘‰ †‹†‹––ƒ‡›‘—–‘ƒŽ‹‰™‹–Š‹–ǫ

•‹…‡”‡Ž›ˆ‡‡Ž›Œ‘„‹•–‘—’Ž‹ˆ–‹†‹˜‹†—ƒŽ•–‘‹•’‹”‡–Š‡–‘Ž‘‘‹•‹†‡ƒ†–‘•‡‡ –Š‡‹”„‡ƒ—–›Ȃ–Š‡‹”‰‹ˆ–•–Šƒ––Š‡›Šƒ˜‡–‘•Šƒ”‡™‹–Š–Š‡™‘”Ž†Ǧ–‘‘–™ƒ‹––‘”‡…‡‹˜‡ ’‡”‹••‹‘ ˆ”‘ •‘‡‘‡ „‡ˆ‘”‡ •Šƒ”‹‰ –Š‡ ‘” –‘ ‡š’Ž‘”‡ –Š‡Ǥ ǯ˜‡ ˆ‘—† –Š‡ ’‡”‹••‹‘‡˜‡”…‘‡•ˆ”‘–Š‡‘—–•‹†‡ǡ‹–…‘‡•ˆ”‘–Š‡‹•‹†‡ǤŠ‘”–Ž›ƒˆ–‡”› •‡…‘†„”‘–Š‡”ǡƒ””›ǡ†‹‡†ǡ ˆ‡Ž––Š‹•—”‰‡…›ƒ†–Š‹”•––‘‡š’Ž‘”‡›‡š’‡”‹‡…‡•‘”‡ †‡‡’Ž›Ǥ…‡ ‰”ƒ•’‡†Š‘™–Š‡‹ˆ‘”ƒ–‹‘™ƒ•ƪ‘™‹‰–Š”‘—‰Š‡ǡ …‘—Ž†ǯ–™ƒ‹––‘ •Šƒ”‡‹–™‹–Šƒ›‘‡–Šƒ–™‘—Ž†Šƒ˜‡‡Ǥ ‘”ƒ›‡ƒ” ’”ƒ…–‹…‡†ƒ–Ž‡ƒ•–͝Š‘—”•ƒ†ƒ› ƒ†‘Ž›†‹†ˆ”‡‡”‡ƒ†‹‰•™‹–Šƒ›‘‡–Šƒ–™ƒ–‡†‘‡Ǥ –™ƒ••—…Šƒ‡š…‹–‹‰’‡”‹‘† ƒ† ™ƒ•„Ž‡••‡†–‘Šƒ˜‡›Š—•„ƒ†‘„ǯ•‡…‘—”ƒ‰‡‡–ƒ†•—’’‘”–ǡ’Ž—•ƒˆƒ‹Ž› Ž‹ˆ‡–Šƒ–ƒŽŽ‘™‡†‡–‹‡–‘ˆ‘…—•Ǥ›–™‘‘Ž†‡”„‘›•™‡”‡‹•…Š‘‘Žƒ† ™ƒ•ˆ‘”–—ƒ–‡ –Šƒ– › ‹ˆƒ– †ƒ—‰Š–‡” ™‘—Ž† –ƒ‡ ”‡ƒŽŽ›ǡ ”‡ƒŽŽ› Ž‘‰ ƒ’•Ǩ ƒ˜‹‰ › Š—•„ƒ†ǯ• •—’’‘”–ƒ†›…‘—•‹”Ǥ —Ž‹‡—™ƒŽ†ǡƒ’•›…Š‘Ž‘‰‹•–ǡ‰ƒ˜‡‡–Š‡‡…‘—”ƒ‰‡‡– ƒ†„‡Ž‹‡ˆ ‡‡†‡†–‘ˆ‘ŽŽ‘™–Š”‘—‰ŠǤ

Šƒ–ƒ†˜‹…‡…ƒ›‘—‰‹˜‡–‘”‡ƒ†‡”•™Š‘ˆ‡‡Ž‘—–‘ˆƒŽ‹‰‡–™‹–Š –Š‡‹”’—”’‘•‡ƒ†ƒ”‡—•—”‡Š‘™–‘Ǯ‰‡–‘–”ƒ…ǫ

 ™‘—Ž† •ƒ› –‘ ‡‡’ ˆ‘ŽŽ‘™‹‰ –Š”‘—‰Š ƒ† †‘ ™Šƒ–ǯ• ‹ ˆ”‘– ‘ˆ ›‘—Ǥ‰ƒ‹ǡ ™‘”‹‰ ‘ ”‡Ž‡ƒ•‹‰ ›‘—” ‡‰ƒ–‹˜‡ –”ƒ‹–• ƒ† •—””‘—†‹‰ ›‘—”•‡Žˆ ™‹–Š ’‘•‹–‹˜‡ ’‡‘’Ž‡ ™Š‘ „‡Ž‹‡˜‡‹›‘—‹•‡›ǤŠ‡”‡ƒ–‘”†‘‡•ǯ–ƒŽ™ƒ›•–ƒ‡—•†‘™ƒ’ƒ–Š–Šƒ–™‡–Š‹‹• ‰‘‹‰–‘‰‡–—•–Š‡”‡–Š‡ˆƒ•–‡•–ǡ„—–ƒ›„‡™‡‡‡†ƒ˜ƒŽ—ƒ„Ž‡Ž‡••‘–Šƒ–™‡™‘—Ž†ǯ– Šƒ˜‡”‡…‡‹˜‡†‹ˆ™‡–‘‘ƒ•Š‘”–…—–ǤŠ‹‘ˆƒ›”‘ƒ†„Ž‘…•ƒ•„Ž‡••‹‰•–Šƒ–ƒ”‡–Š‡”‡ –‘Š‡Ž’›‘—”‡˜‡ƒŽ–Š‡‘•–Ž‹‰Š–’‘••‹„Ž‡ˆ‘”›‘—”•‡Žˆƒ†–Š‡™‘”Ž†Ǥ

ˆ›‘—™‡”‡ƒƒ‹ƒŽǡ™Š‹…Š‘‡™‘—Ž†›‘—„‡ǡƒ†™Š›ǫ

™‘—Ž†•ƒ› ǯ†Ž‘˜‡–‘„‡ƒ‡ƒ‰Ž‡Ǥ –Š‹–Š‡›ƒ”‡„‡ƒ—–‹ˆ—Ž–‘™ƒ–…Šƒ† ǯƒŽ™ƒ›• ‹ ƒ™‡ ‘ˆ –Š‡‹” ’”‡•‡…‡ǤŠ‡› ƒ”‡ …‘•‹†‡”‡† –‘ „‡ ‰”ƒ…‡ˆ—Žǡ ›‡– ’‘™‡”ˆ—ŽǤ  ƒŽ™ƒ›• –Š‹‘ˆ‡ƒ‰Ž‡•ƒ•Šƒ˜‹‰‰”‡ƒ–•‹‰Š–ƒ†„‡‹‰Ƥ‡”…‡Ž›’”‘–‡…–‹˜‡Ǥ ™‘—Ž†Ž‹‡–‘–Š‹ –Šƒ–›‹–—‹–‹‘ƒŽŽ‘™•‡–‘•‡‡–Š‹‰•‹ƒŽ‡˜‡Ž‘ˆ†‡–ƒ‹Ž–Šƒ–ƒ›„‡‘–Š‡”•…ƒǯ–Ǥ Ž•‘ǡ ™‘—Ž†Ž‹‡–‘–Š‹ ǯƤ‡”…‡Ž›’”‘–‡…–‹˜‡‘ˆ–Š‘•‡ …ƒ”‡ˆ‘”ǤŠ‡›ƒŽ•‘ƒ–‡ˆ‘” Ž‹ˆ‡ǡ™Š‹…Š•—‹–•‡’‡”ˆ‡…–Ž›ǨŠ‡›‘—™ƒ–…Šƒ‡ƒ‰Ž‡•‘ƒ”ǡ‹–ǯ•‡ơ‘”–Ž‡••ƒ†•‡‡• –‘…ƒ’–‹˜ƒ–‡‡˜‡”›‘‡Ǥ‡‘’Ž‡ƒ”‡ƒŽ™ƒ›•’‘‹–‹‰ƒ–‡ƒ‰Ž‡•ƒ†•‡‡–‘„‡†”ƒ™–‘ –Š‡ǤŠ‘™‘—Ž†ǯ–™ƒ––‘„‡ƒ‡ƒ‰Ž‡Ǩ

͙͙


 

hannahphillipsdesign www.hannahphillipsdesign.co.uk

Head Designer for Lightworker Magazine

͙͚


 Šƒ–ǯ•‘—”—‡•–‹‘ǫ   ˜‡”ƒ•‡†›‘—”•‡ŽˆǣDzŠ‘ƒ ǫdzǡDzŠ›ƒ

Š‡”‡ǫdzǡDzŠ›™ƒ• „‘”‹–‘ƒˆƒ‹Ž›–Šƒ– †‘‡•ǯ–•‡‡–‘—†‡”•–ƒ†‡ǫdzǡDzŠ›†‘

‘–Ƥ–‹ǫdzǡDzŠ›ƒ †‹ơ‡”‡––‘‡˜‡”›‘‡ ‡Ž•‡ǫdzǡDz ƒ˜‡ „‡‡Š‡”‡„‡ˆ‘”‡ǫdzǡDzŠƒ–‹• › Ž‹ˆ‡ ’—”’‘•‡ǫdz ƒ† Dz ƒ˜‡ …‘’Ž‡–‡† ›‹••‹‘‘‡ƒ”–Š›‡–ǫdz

–•—ƒ‹ ‹ ƒ’ƒ ‘’‡‡† —’ ƒ ’‘”–ƒŽ ‘ˆ Ž‹‰Š–•‘„‹‰ƒ†•‘„”‹‰Š––Šƒ––Š‡•‡•‘—Ž• ™‡”‡ƒ„Ž‡–‘Ž‡ƒ˜‡ǫ ‡”‡–Š‡›„‡‹‰•Š‘™ƒ™ƒ›Š‘‡ǫ Šƒ–‹ˆ–Š‡•‡’‡‘’Ž‡Šƒ†˜‘Ž—–‡‡”‡†ˆ‘” –Š‹••‡”˜‹…‡„‡ˆ‘”‡–Š‡›ƒ””‹˜‡†ǫ ‘—Ž†–Šƒ–‘–‡”‹–ƒ‹…”‡†‹„Ž‡•‡•‡ ‘ˆ ‰”ƒ–‹–—†‡ –‘ ƒŽŽ ‘ˆ –Š‡ •‘—Ž• ™Š‘ ™‡”‡

ˆ ›‘— Šƒ˜‡ ‡˜‡” ƒ•‡† ƒ› ‘ˆ –Š‡•‡ ’ƒ”–‘ˆ–Š‹•‡š‘†—•ǡƒ†‰”ƒ–‹–—†‡–‘–Š‡‹” “—‡•–‹‘•ǡ›‘—ƒ”‡ˆƒ”ˆ”‘„‡‹‰ƒŽ‘‡‹ ˆƒ‹Ž‹‡•ˆ‘”ƒ‰”‡‡‹‰ǡ‹ƒ†˜ƒ…‡ǡ–‘•—ơ‡” ›‘—”–Š‹‹‰Ǥ –Š‡’ƒ‹ƒ†–Š‡Ž‘••‘ˆ–Š‡‹”Ž‘˜‡†‘‡•ǫ Š‡•‡ ™‡”‡ “—‡•–‹‘• –Šƒ– ‘‡ ‘ˆ › …Ž‹‡–• ƒ•‡† ƒ– –Š‡ „‡‰‹‹‰ ‘ˆ ƒ ’ƒ•– Ž‹ˆ‡ •‡••‹‘Ǥ • –Š‡ ‡š’‡”‹‡…‡ —ˆ‘Ž†‡†ǡ •Š‡ˆ‘—†Š‡”•‡Žˆƒ•ƒ‘Ž†ƒ•–ƒ†‹‰ ‹–Š‡†‘‘”™ƒ›‘ˆŠ‹•Š‘‡‹ ‹”‘•Š‹ƒ Ǧ Œ—•– ƒ• –Š‡ ƒ–‘‹… „‘„ ‡š’Ž‘†‡†ǤŠ‡ •—„•‡“—‡–„Žƒ•–‹ŽŽ‡†Š‹‹‡†‹ƒ–‡Ž›Ǥ ‹••‘—Ž‡‡”‰›ǡ…‘ˆ—•‡†„›–Š‡•’‡‡†ƒ– ™Š‹…Š ‹– Šƒ’’‡‡†ǡ ™ƒ• —ƒ„Ž‡ –‘ ‰ƒ—‰‡ ™Šƒ– –‘ †‘ ƒ† –Š—• ‹••‡† –Š‡ ’‘”–ƒŽ ‘ˆ Ž‹‰Š– –Šƒ– ™ƒ• ‘’‡ –‘ –”ƒ•’‘”– Š‹ –‘ –Š‡ •’‹”‹– ”‡ƒŽ•ǤŠƒˆ—ŽŽ›ǡ ™‡ ™‡”‡ ƒ„Ž‡ –‘ Š‡ƒŽ ƒ† ”‡Ž‡ƒ•‡ –Š‡ ’ƒ”– ‘ˆ Š‡” •‘—Ž‡‡”‰›–Šƒ–Šƒ†„‡‡–”ƒ’’‡†‘–Š‡ ‡ƒ”–Š ’Žƒ‡ •‘ –Šƒ– ‹– …‘—Ž† ”‡–—” Š‘‡ ƒ†ǡ ‹ –Š‡ ’”‘…‡••ǡ Š‡ƒŽ‡† ƒ› ‘ˆ Š‡” ˆ‡ƒ”•ƒ„‘—–•‡Žˆƒ……‡’–ƒ…‡ƒ†„‡‹‰ƒ„Ž‡ –‘Ž‘˜‡™Š‘•Š‡™ƒ•Ǥ

—‡•–‹‘‹‰ —– –Š‹• •‡••‹‘ „‡‰‰‡† –Š‡ “—‡•–‹‘ ‘ˆ Š‘™ƒ›‘–Š‡”•Ž‘•––Š‡‹”Ž‹˜‡•‹–Š‘•‡ –”ƒ‰‹…‡š’Ž‘•‹‘•‹ ƒ’ƒǫ ‘™ ƒ› •‘—Ž• ‰‘– •–—… ‘ –Š‡ ‡ƒ”–Š ’Žƒ‡™‹–Š‘…Šƒ…‡‘ˆ‡˜‡”‰‡––‹‰„ƒ… –‘–Š‡Ž‹‰Š–ǫ

•‹–’‘••‹„Ž‡–Šƒ–ƒŠ‹‰Š‡”’‘™‡”™ƒ•ƒ„Ž‡ –‘ ‹–‡”˜‡‡ǡ …”‡ƒ–‹‰ ƒ •‹–—ƒ–‹‘ ™Š‡”‡ ƒ›‘ˆ–Š‡•‡•‘—Ž•…‘—Ž†„‡ˆ”‡‡†ǫ Šƒ– ‹ˆ –Š‡”‡ ƒ”‡ ‘ ”ƒ†‘ ƒ…–• ‘ˆ ƒ–—”‡ǫ Šƒ–‹ˆ–Š‡ƒ••‡˜ƒ…—ƒ–‹‘‘ˆ•‘—Ž•ƒ––Š‡ –‹‡ ‘ˆ –Š‡ ‡ƒ”–Š“—ƒ‡ ƒ† •—„•‡“—‡–

͙͛

„‡Ž‹‡˜‡–Šƒ–‹–™‘—Ž†Ǥ —”‹‰ –Š‡•‡ –‹‡• ‘ˆ —’Š‡ƒ˜ƒŽ ƒ† –—”‘‹Žǡ ’‡‘’Ž‡ ‹ –Š‡ ‰Ž‘„ƒŽ •’‹”‹–—ƒŽ …‘—‹–› ƒ”‡ •–ƒ”–‹‰ –‘ ™ƒ‡ —’ ƒ† ƒ”‡ „‡‹‰ —”‰‡† –‘ ƒ• –Š‡•‡ ‹†• ‘ˆ “—‡•–‹‘•ǡ ƒ† ‹ –—” Ƥ† –Š‡ ƒ•™‡”• –Šƒ– –Š‡› ‡‡† –‘ ‡š’Žƒ‹ ‡˜‡–• ‹ –Š‡‹” Ž‹˜‡•Ǥ Š‡ ƒ„‹Ž‹–› –‘ ‡š’Ž‘”‡ ‘—” ’ƒ•– Ž‹˜‡•ǡ ‘—” ’‘–‡–‹ƒŽ ˆ—–—”‡ Ž‹˜‡• ƒ† –Š‡ •’ƒ…‡ „‡–™‡‡Ž‹˜‡•Ǧ™Š‡”‡™‡…ƒ…‘—‹…ƒ–‡ ™‹–Š ‘—” ‰—‹†‡•ǡ ‘—” •‘—Ž ‰”‘—’• ƒ† …‘—…‹Ž• ‘ˆ ‡Ž†‡”• Ǧ ‹• Š‡Ž’‹‰ –‘ ƒ•™‡” ƒ›‘ˆ–Š‡•‡’”‡••‹‰“—‡•–‹‘•Ǥ •™‡”• –Šƒ– ’”‘˜‹†‡ —• ™‹–Š ’”‘‘ˆ –Šƒ– ™‡…Š‘•‡–‘„‡Š‡”‡ƒ––Š‹•–‹‡Ǣ–Šƒ–™‡ǡ ƒ† ‹ŽŽ‹‘• ‘ˆ ‘–Š‡” •‘—Ž•ǡ ”‡…‘‰‹•‡† –Š‡ ‡‡†• ‘ˆ –Š‡ ’Žƒ‡– ƒ† •ƒ™ –Š‡ ‘’’‘”–—‹–‹‡• ˆ‘” Š‡ƒŽ‹‰ ƒ† •ƒŽ˜ƒ–‹‘Ǣ –Šƒ–™‡…Š‘•‡‘—”ˆƒ‹Ž‹‡•Ǣ–Šƒ–™‡…Š‘•‡ ‘—” ’ƒ–Š• †‡Ž‹„‡”ƒ–‡Ž›ǡ ƒ† –Šƒ– ™‡ †‘ ƒŽŽŠƒ˜‡ƒ’—”’‘•‡ƒ†–Šƒ–’—”’‘•‡‹•–‘ „”‹‰ Ž‹‰Š– –‘ ƒ ™‘”Ž† –Šƒ– ‹• …—””‡–Ž› ‹ •Šƒ†‘™Ǥ

– ‹• ‘ •ƒŽŽ ”‡•’‘•‹„‹Ž‹–› –‘ „‡ Š‡”‡ ƒ– –Š‹•–‹‡ǤŠ‡’Žƒ‡–‹•Ƥ‰Š–‹‰ˆ‘”‹–•Ž‹ˆ‡Ǥ ‡ǡ ƒ• –Š‡ ‹Šƒ„‹–ƒ–• ‘ˆ –Š‹• „‡ƒ—–‹ˆ—Ž ƒ† ƒ‰‹Ƥ…‡– ™‘”Ž†ǡ „‡ƒ” ™‹–‡•• –‘ ™Šƒ–‹•‘……—””‹‰ǡƒ†—•–ƒ…‘™Ž‡†‰‡ ‘—”’Žƒ…‡Š‡”‡ƒ†–Š‡’ƒ”––Šƒ–™‡—•– ’Žƒ›Ǥ


 

‘””ƒ‹‡ ‹• ƒ ’‡”•‘ƒŽ †‡˜‡Ž‘’‡– …‘ƒ…Šǡ —•‹‰ –Š‡ –‘‘Ž• ‘ˆ ›’‘–Š‡”ƒ’›ǡǡƒ•– ‹ˆ‡ ‡‰”‡••‹‘ǡ —–—”‡ ‹ˆ‡”‘‰”‡••‹‘ƒ†–Š‡ ‹ˆ‡ ‡–™‡‡ ‹˜‡• –‘ Š‡Ž’ ’‡‘’Ž‡ ”‡ƒ…Š –Š‡‹” ˆ—ŽŽ ’‘–‡–‹ƒŽǤ Š‡ ‹• ƒ †‹”‡…–‘” ‘ˆ –Š‡ ƒ•– ƒ† —–—”‡ ‹ˆ‡ ‘…‹‡–› ƒ† ‹•…‘‹––‡†–‘„”‹‰‹‰ –Š‡•‡ –‡…Š‹“—‡• ƒ† –Š‡„‡‡Ƥ–•–Š‡›’”‘˜‹†‡ ‹–‘ ‰”‡ƒ–‡” ’—„Ž‹… ƒ™ƒ”‡‡••Ǥ Š‡ƒŽ•‘–‡ƒ…Š‡•Ž‹‹…ƒŽ ›’‘•‹• –‘ ‡†‹…ƒŽ •–—†‡–•ƒ†‹†™‹˜‡•ƒ– •…Š‘‘Ž• ƒ† —‹˜‡”•‹–‹‡• ƒŽŽ ‘˜‡” –Š‡ …‘—–”›ǡ ‹…Ž—†‹‰ šˆ‘”† ƒ† ƒ„”‹†‰‡Ǥ ‡”Ƥ”•–„‘‘Ǯƒ•–‹˜‡•ǣ †˜‡–—”‡• –Š”‘—‰Š ‹‡ ƒ† ’ƒ…‡ǯ ™‹ŽŽ „‡ ‘—––Š‹••—‡”Ǥ

 ™™™Ǥ‹‡”Œ‘—”‡›•Ǥ…‘Ǥ—

‡…‘‡…–‹‰ ƒ›’‡‘’Ž‡ƒ”‡‘™–—‹‰‹–‘–Š‡’ƒ”– ‘ˆ –Š‡•‡Ž˜‡• –Šƒ– ‹• …‘‡…–‡† –‘ –Š‡ •’‹”‹–™‘”Ž†Ǥ›”‡…‘‡…–‹‰ǡ™‡‘Ž‘‰‡” Šƒ˜‡–‘ˆ‡‡ŽƒŽ‘‡‘”–Šƒ–™‡†‘ǯ–„‡Ž‘‰ ‘”–Šƒ–™‡ƒ”‡–Š‡‘††‘‡•‘—–Ǥ –‹•‘”‡ Ž‹‡Ž› –Šƒ– –Š‘•‡ ™Š‘ ‹‰‘”‡ –Š‡ †ƒƒ‰‡ –Šƒ––Š‡›ƒ”‡†‘‹‰–‘–Š‡•‡Ž˜‡•ƒ†‘—” ’Žƒ‡–™‹ŽŽˆ‡‡Žƒ•–Š‘—‰Š–Š‡›†‘ǯ–Ƥ–‹ ƒ›‘”‡ ‘” –Šƒ– –Š‡ ™‘”Ž† ‹• ‘– ƒ •ƒˆ‡ ’Žƒ…‡Ǥ‘ŽŽ‡…–‹˜‡Ž›ǡ–Š‡•’‹”‹–—ƒŽ’‡‘’Ž‡‘ˆ –Š‡™‘”Ž†ƒ”‡™ƒ‹‰—’ƒ†“—‡•–‹‘‹‰ –Š‡‘Ž†™ƒ›•–Šƒ–Ž‡†–‘‰”‡‡†ǡ…‘””—’–‹‘ǡ Š—‰‡” ƒ† •—ơ‡”‹‰Ǥ ‡™ •‡•‡ ‘ˆ …‘—‹–›‹•ƒ™ƒ‡‹‰Ǥ ‹–Š –Š‡ ƒ†˜ƒ…‡ ‘ˆ •‘…‹ƒŽ ‡–™‘”‹‰ǡ ‡™ …‘—‹–‹‡• ƒ”‡ ˆ‘”‹‰ ‰Ž‘„ƒŽŽ› ƒ† ƒ”‡ ‘™ ƒ„Ž‡ –‘ •Šƒ”‡ ‹ˆ‘”ƒ–‹‘ ™‹–Š‹ ‹—–‡•‘ˆ ‡˜‡–• Šƒ’’‡‹‰ǤŠ‡ •‘‡•…”‡‡• ‘ˆ –Š‡ ’ƒ•– ƒ”‡ ‘ Ž‘‰‡” ˜‹ƒ„Ž‡Ǥ › ‘„•‡”˜‹‰ –Š‡ ‹ƒ‰‡• –Šƒ– ™‡ •‡‡‘‘—”•…”‡‡•ƒ†‹‘—”‡™•’ƒ’‡”•ǡ ™‡ ‡’ƒ–Š‹•‡ ™‹–Š ’‡‘’Ž‡ ƒ† –Š‡‹” •—ơ‡”‹‰Ǥ Š‡ …ƒŽŽ ˆ‘” Š‡ƒŽ‹‰ ‹• „‡‹‰ Š‡ƒ”†ƒ†„‡‹‰ƒ•™‡”‡†Ǥ

…Šƒ‰‡ –Š‡ ‘—–‡” ™‘”Ž†ǡ ‘‡ •ƒŽŽ ”‹’’Ž‡ ƒ–ƒ–‹‡Ǩ Š‡“—‡•–‹‘–Šƒ–ƒ›ƒ•‹•Ǯ ‘™ǯǫ Š‡•‹’Ž‡•–ƒ•™‡”‹•ǡǮ‘™–Š›•‡ŽˆǡŠ‡ƒŽ –Š›•‡Žˆ ƒ† ‹ †‘‹‰ •‘ ›‘— ™‹ŽŽ Š‡ƒŽ –Š‡ ™‘”Ž†Ǥ ‘™ –Šƒ– ›‘— ƒ”‡ Š‡”‡ –‘ …”‡ƒ–‡ ’‡ƒ…‡ǡŽ‘˜‡ǡŠƒ”‘›ƒ†„‡ƒ—–›ǡ–‘‡Œ‘› ƒŽŽ–Š‡˜‡”›„‡•–‘ˆŽ‹ˆ‡ƒ†–‘Ž‡–›‘—”Ž‹‰Š– •Š‹‡Ǥƒ”‹ƒ‡‹ŽŽ‹ƒ•‘•ƒ‹†ǡDz•™‡Ž‡– ‘—”‘™Ž‹‰Š–•Š‹‡ǡ™‡—…‘•…‹‘—•Ž›‰‹˜‡ ‘–Š‡” ’‡‘’Ž‡ ’‡”‹••‹‘ –‘ †‘ –Š‡ •ƒ‡Ǥdz Š‡”‡™‹ŽŽƒŽ™ƒ›•„‡“—‡•–‹‘•Ǥ ‘”–Š‘•‡ ‘–Š‡•’‹”‹–—ƒŽ’ƒ–Š–Š‡”‡™‹ŽŽƒŽ™ƒ›•„‡ƒ ‡‡†–‘‡š’Ž‘”‡ƒ†Ž‡ƒ”ƒ†‰”‘™Ǥ ‡“—‡•–‹‘–Šƒ–‹•‰—ƒ”ƒ–‡‡†–‘‰‡–—• ‘˜‹‰ ‹ –Š‡ ”‹‰Š– †‹”‡…–‹‘ ‹• „ƒ•‡† ‘ –Š‡ ™‘”†• ‘ˆ Šƒ†‹ǣ Dz ‘™ …ƒ „‡ –Š‡ …Šƒ‰‡ ™ƒ––‘•‡‡‹–Š‡™‘”Ž†ǫdz

› ‰”‡ƒ–‡•– Œ‘› ‹• „‡‹‰ ƒ„Ž‡ –‘ ‰—‹†‡ ‘–Š‡”• ‘ –Š‡‹” ‹‡” Œ‘—”‡›•ǡ Š‡Ž’‹‰ –Š‡ –‘ ƒ•™‡” –Š‡ –›’‡• ‘ˆ „—”‹‰ “—‡•–‹‘• –Šƒ– ™‘ǯ– „‡ •‹Ž‡…‡†ǡ –Š‡ DzŠ‘ƒ dzǡDzŠ›ƒ Š‡”‡dzǡDzŠƒ–‹•› Ž‹ˆ‡ ’—”’‘•‡dzǡ ƒ† Dz ƒ˜‡ …‘’Ž‡–‡† › Š‡”‡ ƒ”‡ ƒ› ‰”‘—’• ƒ† ‹†‹˜‹†—ƒŽ• ‹••‹‘›‡–dzǡ“—‡•–‹‘•Ǥ ”ƒŽŽ›‹‰ ‘ –Š‡ •—’’‘”– ‘ˆ –Š‡ ‰Ž‘„ƒŽ …‘—‹–›Ǥ —•– ‘‡ ‡šƒ’Ž‡ ‹• –Šƒ– ‘ˆ Š‡•‡ “—‡•–‹‘• ‡˜‡” ˆƒ‹Ž –‘ ƒ‡ ‡ ‘…–‘” ‘–‘ǡ ™Š‘ ‹• ƒ•‹‰ ˆ‘” ’”ƒ›‡”• •‹Ž‡ƒ• ”‡‡„‡”–Š‡™‘”†•ˆ”‘‘‡ ˆ‘”–Š‡™ƒ–‡”•‘ˆ —‹•Š‹ƒǤ ‹•”‡•‡ƒ”…Š ‘ˆ › ˆƒ˜‘—”‹–‡ „‘‘• Ȃ Ǯ ŽŽ—•‹‘•ǣ Š‡ Šƒ• •Š‘™ –Šƒ– –Š‡ ‡‡”‰› ƒ† ’”ƒ›‡”• †˜‡–—”‡•‘ˆƒ‡Ž—…–ƒ–‡••‹ƒŠǯǣDz ‡”‡ –Šƒ– ™‡ •‡† Šƒ˜‡ ƒ ‡ơ‡…–Ǥ ˆ ‡‘—‰Š ‹•–Š‡–‡•––‘Ƥ†‘—–™Š‡–Š‡”›‘—”‹••‹‘ ’”ƒ›‡”• ƒ† ’‘•‹–‹˜‡ –Š‘—‰Š–• ƒ”‡ •‡–ǡ ‘ƒ”–Š‹•Ƥ‹•Š‡†ǣ‹ˆ›‘—ǯ”‡ƒŽ‹˜‡ǡ‹–‹•ǯ–Ǥdz †ƒƒ‰‡ …ƒ „‡ ”‡†—…‡† ƒ† –Š‡ –‘š‹… ‡ơ‡…–•–‘–Š‡’Žƒ‡–ǡ–Š‘—‰Š‘–•–‘’’‡†ǡ ‘ǡ™Šƒ–‹•›‘—”“—‡•–‹‘ǫ …ƒƒ–Ž‡ƒ•–„‡†‹‹‹•Š‡†Ǥ

‘”‡“—‡•–‹‘‹‰ ‘™Š›ƒ”‡™‡Š‡”‡ǫ Šƒ–‹•‹––Šƒ–™‡…ƒ‡Š‡”‡–‘†‘ǫ ‘ ™‡ Šƒ˜‡ –Š‡ ’‘™‡” –‘ …Šƒ‰‡ –Š‡ ™‘”Ž†ǫ

• ƒ ˆ‘…—• ‘ Ž‘˜‹‰ ‹†‡••ǡ ‰”ƒ–‹–—†‡ ƒ†–Š‡’‘™‡”‘ˆ‘—”–Š‘—‰Š–•‡‘—‰Šǫ Š‡‡˜‹†‡…‡‹•…Ž‡ƒ”Ǥ‡—•–…Šƒ‰‡‘—” ‘™ǡ ‹‡” ™‘”Ž†Ǥ › †‘‹‰ •‘ ™‡ ‰‡– –‘

͙͜


 Š‡—”‹‰—‡•– ‘”•™‡”•  DzŠ‡‹’‘”–ƒ––Š‹‰‹•‘––‘•–‘’“—‡•–‹‘‹‰dzŽ„‡”–‹•–‡‹ Š‡ „‡‰ƒ›Œ‘—”‡›‘ˆ•‡ŽˆǦ†‹•…‘˜‡”›ǡ‘‡‘ˆ–Š‡Ƥ”•–‘––‘•–Šƒ– –‘‘‘„‘ƒ”† ™ƒ•–‘Dz“—‡•–‹‘‡˜‡”›–Š‹‰dzǤ‘––Šƒ– †‹†ǯ–™ƒ––‘„‡Ž‹‡˜‡–Š‡™”‹–‡”ǡ•–‘”›–‡ŽŽ‡”‘” ”‡•‡ƒ”…Š•…‹‡–‹•–Ǥ –ǯ•Œ—•––Šƒ– Ž‡ƒ”–‡ƒ”Ž›‘‹Ž‹ˆ‡–Šƒ–‘–Š‡”’‡‘’Ž‡ǯ•–”—–Š†‘‡•‘– ‡ƒ‹–‹•›–”—–ŠǤ‡’‡”•‘ǯ•’‘‹–‘ˆ˜‹‡™‹•ƒ‘–Š‡”’‡”•‘ǯ•”‡ƒ•‘–‘„‡‰‹ƒ ”‡•‡ƒ”…Š’”‘Œ‡…–Ǥ•ˆ‘”‡ǡ ™ƒ•‘”‡–Šƒ‡š…‹–‡†–‘„‡‰‹”‡•‡ƒ”…Š‹‰ƒ‹†‡ƒ‘” …—”‹‘•‹–›‘ˆƒ–‘’‹…Ǥ Š‡”‡ ‹• ƒ ˆ”‡‡†‘ –‘ •–—†›‹‰ ‘” ”‡•‡ƒ”…Š‹‰ ƒ –‘’‹… ™Š‡”‡ –Š‡”‡ ‹• ‘ †‡ƒ†Ž‹‡ ‘” ’‡”•‘ –‘ …”‹–‹“—‡ ›‘—” ”‡•—Ž–• ƒ† Ƥ†‹‰•Ǥ Š‡”‡ ‹• ƒ ƒ”–‹•–‹… ˆ”‡‡†‘ –‘ ‡š’”‡•• ›‘—”•‡Žˆ ‹ ™”‹–‹‰ǡ †”ƒ™‹‰ǡ —•‹… ‘” ™Šƒ–‡˜‡” •—‹–• ›‘—Ǥ ‡ ‘ˆ –Š‡ ‘•– ”‡…‡– ’‡”•‘ƒŽ”‡•‡ƒ”…Š‘†‡Ž•–Šƒ–‹’”‡••‡†‡™ƒ•–Š‡„‘‘Dz …‘˜‡‹‡–”—–Šdz„›Ž

‘”‡Ǥ ‹•…”‡ƒ–‹˜‡‡š’”‡••‹‘™ƒ•‘‡–‘„‡ƒ†‹”‡†Ǥ ‡”‡‹•ƒ”‡…‘‰‹•‡†‰‘˜‡”‡– Ƥ‰—”‡–Šƒ–‹•™‡ŽŽ‘™ƒ”‘—†–Š‡™‘”Ž†›‡––Š”‘—‰ŠŠ‹•’ƒ••‹‘‘ˆ”‡•‡ƒ”…Š‹‰–Š‡ –”—–Šƒ†ˆ‘ŽŽ‘™‹‰—’‘Š‹•Ƥ†‹‰•ǡŠ‡†‡˜‡Ž‘’‡†ƒƒ”–‹•–‹…ƒ’’”‘ƒ…Š–‘•’”‡ƒ†‹‰ Š‹•™‘”†Ǥ ‹•Ž‘˜‡‘ˆ‘—”’Žƒ‡–ǡŠ—ƒ‹–›ƒ†…‘…‡”ˆ‘”‘—”ˆ—–—”‡•–‹—Žƒ–‡†Š‹ –‘ †‡˜‡Ž‘’ ƒ ’”‡•‡–ƒ–‹‘ –Šƒ– Š‡ †‹•’Žƒ›‡† –‘ •‘ ƒ› Ž‡ƒ†‡”• ‘ˆ …‘”’‘”ƒ–‹‘• ƒ† ‘”‰ƒ‹•ƒ–‹‘• –Šƒ– ‹– „‡…ƒ‡ ƒ „‘‘ ƒ† ‡˜‡–—ƒŽŽ› ƒ•…ƒ”Ǧ™‹‹‰ †‘…—‡–ƒ”›Ǥ Š‡†‘…—‡–ƒ”›•–‹””‡†’‡‘’Ž‡ǯ•‡‘–‹‘•ƒ†…‘…‡”ˆ‘”–Š‡‡˜‹”‘‡–ǤŽ ‘”‡ǯ• ‡••ƒ‰‡™ƒ•ˆ‘”–Š‡”‡ƒ†‡”ǡ˜‹‡™‡”ƒ†•‘…‹‡–›–‘ƒ„•‘”„•‘‡‘ˆŠ‹•œ‡ƒŽƒ„‘—––Š‡ Š‡ƒŽ‹‰‘ˆ‘—”’Žƒ‡–ǡƒ†ˆ‘”Š—ƒ‹–›–‘Šƒ˜‡–Š‡…‘Ƥ†‡…‡ƒ†’ƒ••‹‘–‘•’”‡ƒ† –Š‡‹”Š‡ƒ”–™‹•†‘™‹–Š–Š‡‹”‘™”‡•‡ƒ”…Š–‘’”‘„‡ƒ†‡šƒ‹‡ƒŽŽ’‘‹–•‘ˆ˜‹‡™‹ ”‡Žƒ–‹‘–‘…Ž‹ƒ–‡…Šƒ‰‡Ǥ

”‡ƒ–‹‰…Šƒ‰‡ ›“—‡•–‹‘‹‰‡˜‡”›–Š‹‰‘‡…ƒ…Šƒ‰‡–Š‡™‘”Ž†ǤŠ‡‘‡‹•’ƒ••‹‘ƒ–‡ƒ„‘—–ƒ –‘’‹…–Š‡–Š‹•’‡”•‘ǯ•Š‹‰Š‡”’—”’‘•‡‹•–‘–‡ƒ…Š‘–Š‡”•ƒ„‘—––Š‡‹”Ƥ†‹‰•Ǥ‡ƒ…Š‹‰ ‹•ƒ…‘•‡“—‡…‡‘ˆ‡šƒ‹‹‰ƒ–”—–ŠǤ –‹•™Šƒ– Ž‹‡–‘…ƒŽŽ–Š‡”‹’’Ž‡‡ơ‡…–ǤŠ‡‘‡ –Š”‘™•ƒ’‡„„Ž‡‹ƒ’‘†ǡ”‹’’Ž‡•Šƒ’’‡–Šƒ–…ƒ—•‡…Šƒ‰‡ƒ†…‘•‡“—‡…‡•Ǥ ‡ƒ”‡•‡‡‹‰ƒ›„‡ƒ—–‹ˆ—Ž•‘—Ž•™Š‘ƒ”‡ˆ‡‡Ž‹‰ƒ•–‹””‹‰‹•‹†‡‘ˆ–Š‡ƒ†–Š‡•‡ „‡ƒ—–‹ˆ—Ž’‡‘’Ž‡Šƒ˜‡’—––Š‡‹”Š‡ƒ††‘™ǡ’”‘„‡†ǡƒ•‡†ƒ†…”‡ƒ–‡†ƒ–”—–ŠǤ —‡•–‹‘‹‰ Ž‡ƒ†• –‘ –”—–ŠǤŠ‡ ‘‡ •–‹”• –Š‡ ’‘–ǡ ‘‡ …ƒ …”‡ƒ–‡ ƒ••‹˜‡ …Šƒ‰‡Ǥ ƒ›’‡‘’Ž‡‘ˆ’ƒ•–ƒ†’”‡•‡–Šƒ˜‡…Šƒ‰‡†Žƒ™•ƒ†…”‡ƒ–‡†ƒ„‡––‡”™‘”Ž†–‘Ž‹˜‡ ‹Ǥƒ‡”‹”‘…‘˜‹…Šǡˆ‘”‡šƒ’Ž‡ǤŠ‡™ƒ•ƒ•‹‰Ž‡‘–Š‡”™‘”‹‰‹ƒŽƒ™Ƥ” ƒ†™ƒ•˜‡”›’‡”•‹•–‡–‹Ƥ†‹‰‘—––Š‡–”—–Šƒ„‘—–ƒŠ—‰‡‹Œ—•–‹…‡Ǥ›’”‘„‹‰ƒ† ‹“—‹”‹‰ǡ•Š‡‡˜‡–—ƒŽŽ›ˆ‘—†ƒ–”—–Š•‘‰”‡ƒ––Šƒ–‹–‡†‡†—’„‡‹‰–Š‡„‹‰‰‡•–Žƒ™ •—‹–‹–Š‡‹–‡†–ƒ–‡•ƒ––Šƒ––‹‡ƒ† ‘ŽŽ›™‘‘†ƒ†‡ƒ‘˜‹‡ƒ„‘—–Š‡”•–‘”›ǤŠ‡ ˆ‘ŽŽ‘™‹‰“—‘–‡‹•ˆ”‘”‹ƒ„‘—–Š‡”’Š‹Ž‘•‘’Š›ǣ

͙͝


 

”‹‡––ƒ ƒƒ”‡ŽŽƒ Ž‹˜‡• ‹ ‡Ž„‘—”‡ǡ —•–”ƒŽ‹ƒǤ Š‡ǯ• ƒ ‡‹‹ǡ ••‡…‡ ‘ˆ ‰‡Ž• ”ƒ…–‹–‹‘‡” ƒ† ‰‡Ž

–—‹–‹˜‡̿ …‡”–‹Ƥ‡† „› ‘”‡‡ ‹”–—‡ ŠǤ ”‹‡––ƒ ‹• ƒ ’ƒ••‹‘ƒ–‡ •—’’‘”–‡” ‘ˆ Š—ƒ ”‹‰Š–• ƒ† •’‹”‹–—ƒŽ Š‡ƒŽ‹‰Ǥ ‘— …ƒ ˜‹•‹– Š‡” ™‡„•‹–‡ ˆ‘” ‰‡Ž ™‘”•Š‘’ †ƒ–‡• ƒ† †‡–ƒ‹Ž• ‘ˆ Š‡” ’—„Ž‹•Š‡† …‘Ǧƒ—–Š‘”‡†„‘‘™™™Ǥ …‡Ž‡•–‹ƒŽŠ‡ƒ”–Ǥ…‘Ǥƒ—

 ™™™Ǥ…‡Ž‡•–‹ƒŽŠ‡ƒ”–Ǥ…‘Ǥƒu

Dz ƒƒƒ†˜‘…ƒ–‡ˆ‘”ƒ™ƒ”‡‡••ǡ–Š‡–”—–Šǡƒ†ƒ’‡”•‘ǯ•”‹‰Š––‘‘™ǤǤǤ ˆ›‘—ˆ‘ŽŽ‘™ ›‘—”Š‡ƒ”–ǡ‹ˆ›‘—Ž‹•–‡–‘›‘—”‰—–ǡƒ†‹ˆ›‘—‡š–‡†›‘—”Šƒ†–‘Š‡Ž’ƒ‘–Š‡”ǡ‘–ˆ‘” ƒ›ƒ‰‡†ƒǡ„—–ˆ‘”–Š‡•ƒ‡‘ˆŠ—ƒ‹–›ǡ›‘—ƒ”‡‰‘‹‰–‘Ƥ†–Š‡–”—–ŠǤdz

‡…‘‹‰‹“—‹•‹–‹˜‡ ‘—…‘—Ž†•ƒ›–Šƒ–’”‘„‹‰…‘‡•ˆ”‘ƒ†‹ơ‡”‡–’Žƒ…‡ǤŠ‡‹–‡•‡ˆ‡‡Ž‹‰™‡‰‡– ˆ”‘‘—”‰—–™Š‡™‡‡‡†–‘“—‡•–‹‘ƒ†–Š‡Ƥ†ƒƒ•™‡”Ǥ –ǯ•Ž‹‡™‡Šƒ˜‡ƒ ‹˜‹•‹„Ž‡ˆ‘”…‡’—•Š‹‰—•–‘Ƥ†–Š‡•‘Ž—–‹‘Ǥ Š‡…Š‹Ž†Ž‹‡™‘†‡”‘‡Šƒ•™Š‡Ž‘‘‹‰ˆ‘”ƒ•™‡”•‹•„‡•–†‡•…”‹„‡†ƒ•ƒ™ƒ›–‘ •‡‡–”—–Šǡˆ‘”…Š‹Ž†”‡ƒ”‡‘–ˆ‡ƒ”ˆ—Ž‘ˆƒ•‹‰Ǥ —•–•’‡†ƒ†ƒ›™‹–Šƒ͛‘”͜›‡ƒ”‘Ž† ƒ†›‘—™‹ŽŽ•‘‘Ž‡ƒ”–Š‡‹”ˆƒ˜‘—”‹–‡™‘”†‹•Dz™Š›dzȋƒ†‘ǨȌ Š‹Ž†”‡ƒ”‡‡š…‡ŽŽ‡–ƒ–ƒ•‹‰“—‡•–‹‘•ǡƒ†•‘‡–‹‡•–Š‡Ƥ”•––‘„‡•Š—–†‘™ˆ‘” –Š‡‹”‹“—‹•‹–‹˜‡ƒ–—”‡Ǥ ™‹ŽŽ‡˜‡”ˆ‘”‰‡––Š‡–‹‡™Š‡ ™ƒ•‰‡––‹‰’”‡’ƒ”‡†ˆ‘”› Ƥ”•– ‘Ž›‘—‹‘ ƒ† “—‡•–‹‘‡† › ’ƒ”‡–• ƒ† –‡ƒ…Š‡”• ‘ ™Š› ™‡ †‹† –Š‡ –”ƒ†‹–‹‘ƒŽ”‹–—ƒŽ•Ǥ ”‡…‡‹˜‡†ƒ•™‡”•–Šƒ–†‹†‘–•‹–”‹‰Š–™‹–Š‡Ǥ ”‡ˆ—•‡†–‘„‡Ž‹‡˜‡ –Š‡ƒ†—Ž–•ǯ˜‡”•‹‘‘ˆ–Š‡–”—–Šƒ„‘—– ‘†ƒ†–Š—•ǡ „‡‰ƒ›“—‡•–ˆ‘”ƒ•™‡”•Ǥ› “—‡•–™ƒ•ˆ‘—‰Š–™‹–Š’ƒ••‹‘ǡ…ŠƒŽŽ‡‰‡ƒ†Š‘•–‹Ž‹–›Ǥ‘‹‰ˆ”‘ƒ –ƒŽ‹ƒƒ–Š‘Ž‹… ˆƒ‹Ž› ™‹–Š •–”‘‰ ”‡Ž‹‰‹‘—• ˜‹‡™•ǡ ™ƒ• …‘ˆ”‘–‡† ™‹–Š “—‹œœ‹…ƒŽ ƒ†—Ž–• —ƒ„Ž‡ –‘ ƒ•™‡”›’‡”•‹•–‡–’”‘„‡•Ǥ

‡…‡‹˜‹‰ƒ•™‡”• ›“—‡”‹‡•ƒ„‘—–ƒŽŽ–Š‹‰••’‹”‹–—ƒŽƒ†”‡Ž‹‰‹‘—•™‡–‘ˆ‘”›‡ƒ”•ƒ† ‡˜‡†‡…Žƒ”‡† ƒ–Š‡‹• ƒ– ‘‡ •–ƒ‰‡Ǥ ™ƒ–‡† ’”‘‘ˆ –Šƒ– ‘† ”‡ƒŽŽ› ‡š‹•–‡† ƒ† –Šƒ– ƒ––‡”‡†Ǥ ”‡…‡‹˜‡†›†‹˜‹‡Ž›‹•’‹”‡†ƒ•™‡”–Š”‘—‰Šƒ†”‡ƒ Šƒ†–Š‡‹‰Š–„‡ˆ‘”‡›͙͞–Š „‹”–Š†ƒ›Ǥ–͙͞ǡ ƒŽ”‡ƒ†›‡™–Šƒ–•‘‡–‹‡•›†”‡ƒ•’”‡†‹…–ˆ—–—”‡‡˜‡–•Ǥ› ‰”‡ƒ–Ǧ‰”ƒ†‘–Š‡” ƒ”‹ƒ †‹‡† ͜ ‘–Š• „‡ˆ‘”‡ › „‹”–Š†ƒ›ǡ ƒ† •Š‡ ™ƒ• ƒ ˜‡”› ”‡Ž‹‰‹‘—•™‘ƒƒ†’ƒ••‹‘ƒ–‡ƒ„‘—–’”ƒ›‡”•–‘–Š‡‘–Š‡”ȋƒ”›ȌǤ †”‡ƒ–‹‡•Š‡ •ƒ‹†ǡDz ƒ’’›͙͞–Š„‹”–Š†ƒ›Ǩ”ƒ›–‘‘–Š‡”ƒ”›ˆ‘”•Š‡‹•”‡ƒŽdzǤ

ƒ™‘‡—’‘›͙͞–Š„‹”–Š†ƒ›ƒ† ƒ‘—…‡†›„‡Ž‹‡ˆ‘ˆ ‘†–‘›”‡Ž‹‡˜‡†’ƒ”‡–•Ǥ

Ž‡ƒ”–‘––‘–Š”‘™–Š‡„ƒ„›‘—–™‹–Š–Š‡„ƒ–Š™ƒ–‡”ƒ†–‘†‘›‘™”‡•‡ƒ”…Š„‡ˆ‘”‡ …‘‹‰–‘ƒ…‘…Ž—•‹‘Ǥ ™ƒ•ƒŽ•‘’”‘—†–Šƒ– Šƒ†–Š‡…‘—”ƒ‰‡–‘“—‡•–‹‘ƒ—–Š‘”‹–›ƒ– ƒ›‘—‰ƒ‰‡ƒ†Ƥ†›–”—–Š‘›‘™Ǥ ‘‡–‹‡•‹Ž‹ˆ‡ǡ™‡–Š‹–Šƒ–™‡ƒ”‡‘‡’‡”•‘ƒ†–Šƒ–™‡…ƒǯ–ƒ‡ƒ†‹ơ‡”‡…‡Ǥ ŽŽ›‘—‡‡†‹•ˆ‘”’‡”•‘–‘•’‡ƒ—’ƒ†„‡ƒƒ†˜‘…ƒ–‡ˆ‘”’‡ƒ…‡ǡ…Šƒ‰‡ƒ† –Š‡…‘—”ƒ‰‡–‘‹˜‡•–‹‰ƒ–‡ǤǤǤ–‘“—‡•–‹‘Ǥ –†‘‡•‘–ƒ––‡”™Šƒ––Š‡‹••—‡ǡ–‘’‹…‘” •‹–—ƒ–‹‘‹•ǡŒ—•–‰‘™‹–Š›‘—”‰—–‹•–‹…–ƒ†–Š‡„—”‹‰ˆ‡‡Ž‹‰ˆ‘”ƒ•™‡”•ƒ†›‘— ™‹ŽŽ ‡˜‘Ž˜‡ –‘ „‡ ƒ „‡––‡” ’‡”•‘ǤŠ‘ ‘™•ǡ –Š‡› ƒ› ƒ‡ ƒ ‘˜‹‡ ‘—– ‘ˆ ›‘—” †‹•…‘˜‡”‹‡•ǤǤǤ

͙͞


 Š‡—‡•–‹‘  Š‡”‡‹•ƒ™‘†‡”ˆ—Ž’‹‡…‡‘ˆ†‹ƒŽ‘‰—‡‹–Š‡͙͡͡͡ƒ”‡””‘•ǤƤŽŠ‡ƒ–”‹š–Šƒ– Šƒ˜‡‘ˆ–‡”‡ƪ‡…–‡†‘‘˜‡”–Š‡›‡ƒ”•Ǥ –‹•ƒ‡š…Šƒ‰‡–Šƒ––ƒ‡•’Žƒ…‡„‡–™‡‡”‹‹–› ȋƒ””‹‡‘••Ȍƒ†‡‘ȋ‡ƒ—‡‡˜‡•Ȍ‹ƒ…”‘™†‡†ǡ—†‡”‰”‘—†‹‰Š–…Ž—„ǣ ”‹‹–›ǣ ‘™™Š››‘—ǯ”‡Š‡”‡ǡ‡‘Ǥ ‘™™Šƒ–›‘—ǯ˜‡„‡‡†‘‹‰ǥ™Š››‘—Šƒ”†Ž› •Ž‡‡’ǡ™Š››‘—Ž‹˜‡ƒŽ‘‡ƒ†™Š›‹‰Š–ƒˆ–‡”‹‰Š–ǡ›‘—•‹–„››‘—”…‘’—–‡”Ǥ‘—ǯ”‡ Ž‘‘‹‰ˆ‘”Š‹Ǥ ‘™„‡…ƒ—•‡ ™ƒ•‘…‡Ž‘‘‹‰ˆ‘”–Š‡•ƒ‡–Š‹‰Ǥ†™Š‡Š‡ ˆ‘—†‡ǡŠ‡–‘Ž†‡ ™ƒ•ǯ–”‡ƒŽŽ›Ž‘‘‹‰ˆ‘”Š‹Ǥ ™ƒ•Ž‘‘‹‰ˆ‘”ƒƒ•™‡”Ǥ –ǯ• –Š‡“—‡•–‹‘–Šƒ–†”‹˜‡•—•ǡ‡‘Ǥ –ǯ•–Š‡“—‡•–‹‘–Šƒ–„”‘—‰Š–›‘—Š‡”‡Ǥ‘—‘™–Š‡ “—‡•–‹‘ǡŒ—•–ƒ• †‹†Ǥ ‡‘ǣŠƒ–‹•–Š‡ƒ–”‹šǫ ”‹‹–›ǣŠ‡ƒ•™‡”‹•‘—––Š‡”‡ǡ‡‘ǡƒ†‹–ǯ•Ž‘‘‹‰ˆ‘”›‘—ƒ†‹–™‹ŽŽƤ†›‘—ǡ‹ˆ›‘— ™ƒ–‹––‘Ǥ

Ƥ†–Š‹•‹–‡”ƒ…–‹‘‘–‘Ž›„‡ƒ—–‹ˆ—ŽŽ›…ƒ’–—”‡•–Š‡‡š‹•–‡–‹ƒŽ†‹Ž‡ƒ’”‡•‡–‡† ™‹–Š‹–Š‡•–‘”›‘ˆŠ‡ƒ–”‹šǡ„—–ƒŽ•‘–Š‡„”‘ƒ†‡”“—‡•–‹‘‹‰–Šƒ–‘•–‡„‡”• ‘ˆŠ—ƒ‹–›‡š’‡”‹‡…‡ƒ–Ž‡ƒ•–‘…‡‹–Š‡‹”Ž‹ˆ‡–‹‡Ǥ ‘”‡ƒ…Š‘ˆ—•ǡ–Š‡’—”’‘•‡ƒ† ‡š’‡”‹‡…‡‘ˆ–Š‹•“—‡•–˜ƒ”‹‡•ǡŒ—•–ƒ•‹–†‹†ˆ‘”–Š‡‡„‡”•‘ˆ–Š‹•…‹‡ƒ–‹…†”ƒƒǤ ‘”•‘‡‘ˆ—•ǡ—‡•–‹‘‹‰‹•ƒŽ‹ˆ‡Ž‘‰’ƒ–ŠǤ –‹••Šƒ”‡†‘’‡Ž›ƒ†‹–‹•ƒ’—”’‘•‡ˆ—Ž ™ƒ›‘ˆŽ‹ˆ‡ǡ”‘‘–‡††‡‡’‹‡ƒ‹‰ƒ†‹–‡”–™‹‡†…Ž‘•‡Ž›™‹–Š ƒ‹–ŠǡŽ‹‡‹–™ƒ•ˆ‘” ‘”’Š‡—•ȋ’Žƒ›‡†„›ƒ™”‡…‡ ‹•Š„—”‡Ȍƒ†Š‹•“—‡•––‘Ƥ†DzŠ‡‡dzǤ ‘”‘–Š‡”•ǡ ‹–ƒ›„‡•‘‡–Š‹‰™‡•–”—‰‰Ž‡™‹–Š‹–‡”ƒŽŽ›ǡ’‡”Šƒ’•™‡”—ˆ”‘‹–„‡…ƒ—•‡™‡ ƒ”‡ƒˆ”ƒ‹†Ǣ™‡’—•Š‹–†‘™ƒ†’”‡–‡†™‡ƒ”‡‘–‡š’‡”‹‡…‹‰–Šƒ–™Š‹…Š™‡‘™ ‹•”—–ŠǤŠ‹•‹•Š‘™‹–™ƒ•ˆ‘””‹‹–›ƒ†Š‡”Ž‘˜‡ˆ‘”‡‘ǤŽ–Š‘—‰Š•Š‡…ƒ””‹‡†–Š‡ •™‡”ǡ‹–™ƒ•‘–ƒ…–‡†—’‘—–‹Ž‹–™ƒ•Ž‹–‡”ƒŽŽ›ƒ‹ˆ‡‘”‡ƒ–Š•‹–—ƒ–‹‘ƒ†•Š‡™ƒ• …‘’‡ŽŽ‡†–‘ƒ…–Ǥ „‡Ž‹‡˜‡–Š‡•‡–™‘‹•–ƒ…‡•ƒ”‡‡šƒ’Ž‡•‘ˆ–Š‡‡š–”‡‡•™‡…ƒ –ƒ‡‹‘—”—‡•–ǤŠ‡›ƒŽ•‘”‡’”‡•‡–•–Š‡‡†’‘‹–‘•–‘ˆ—•ƒ”‡•–”‹˜‹‰ˆ‘”•‹…‡ –Š‡›„‘–Š‘™–Š‡‹””—–Šƒ†…Š‘‘•‡–‘‡š’”‡••‹–ǡ‘”‘–ǡ‹†‹ơ‡”‡–™ƒ›•Ǥ‘•–‘ˆ —•Š‘™‡˜‡”ǡ‹–Š‹•Ž‹ˆ‡–‹‡ǡ™ƒŽ–Š‡‹††Ž‡’ƒ–ŠǤ‡‘ǯ•ƒ–ŠǤ

Š‡—‡•– ‡‘ǯ• Œ‘—”‡› ”‡’”‡•‡–• ƒŽŽ ‘ˆ ‘—” —‡•–•Ǥ ‡ ”‡’”‡•‡–• ‘—” •–”—‰‰Ž‡ ƒ† ‘—” –”ƒ•ˆ‘”ƒ–‹‘ ƒ• ™‡ ‘˜‡ ˆ”‘ —‡•–‹‘ –‘ •™‡”ǡ ˆ”‘ —…‡”–ƒ‹–› –‘ „‡Ž‹‡ˆǡ ƒ† ƒ•…‡† ‹–‘ ‘—” ˆ—ŽŽ ’‘–‡–‹ƒŽǤ – ‘—” Ƥ”•– ‹–”‘†—…–‹‘ǡ ™‡ ƒ”‡ ’”‡•‡–‡† ™‹–Š —ƒ••—‹‰ Š‘ƒ• †‡”•‘ǡ ƒ ‹Ž†Ǧƒ‡”‡† …‘’—–‡” ’”‘‰”ƒ‡” „› †ƒ›ǡ Šƒ…‡”„›‹‰Š–Ǥ ‡‹•”‡•–Ž‡••Ǥ ‡‹••‡ƒ”…Š‹‰Ǥ ‡ǡƒ•”‹‹–›•–ƒ–‡†ƒ„‘˜‡ǡ‹•Šƒ—–‡† „›–Š‡—‡•–‹‘Ǥ ‘”ƒ›‘ˆ—•‘—”—‡•–‹‘‹•‘•–Ž‹‡Ž›‘–ǡDzŠƒ–‹•–Š‡ƒ–”‹šǫdz „—–™‡†‘”—’ƒ”ƒŽŽ‡Ž–‘–Š‹•™‹–Š“—‡•–‹‘••—…Šƒ•ǡDzŠƒ–‹•‡ƒŽ‹–›ǫdz‘”DzŠƒ–‹•–Š‡ ‡ƒ‹‰‘ˆ‹ˆ‡ǫdzŠ‡•‡ƒ”‡™Šƒ– ”‡ˆ‡”–‘ƒ•–Š‡—–‡”—‡•–‹‘•ǤŠ‡”‡ƒ”‡ƒŽ•‘–Š‡

‡”—‡•–‹‘•ǡ•—…Šƒ•DzŠ‘ƒ ǫdzǡDzŠƒ–ƒ †‘‹‰Š‡”‡ǫdzƒ†Dz ‘™†‘ Ƥ–‹–‘–Š‡ ‘”Ž†ǫdzŠ‡•‡“—‡•–‹‘•ƒ‡—’–Š‡‘”‡•—„–Ž‡ƒ†”‹…Š•—„Ǧ…‘–‡š–‘ˆ–Š‡ƤŽǡƒ† ƒ”‡–Š‡‘‡• ™‘—Ž†Ž‹‡–‘ˆ‘…—•—’‘Ǥ

–Š‡ƤŽǡƒ•‹–‹•‹Ž‹ˆ‡ǡ‘…‡”‡Ž‡ƒ•‡†ˆ”‘Š‡ƒ–”‹šǦ‘”–Š‡—–‡”—‡•–‹‘Ǧƒ† ‹–‘Š‡ƒ†‘ˆ–Š‡‡ƒŽǡ‡‘‹•ˆ”‡‡–‘‡š’Ž‘”‡Š‹•‘™‹†‡–‹–›ǦŠ‹• ‡”—‡•–‹‘•Ǥ

͙͟


 

‡‰ƒ ƒŽƒǡ ǤǤ •—’’‘”–• ’‡‘’Ž‡ ƒ• –Š‡› ƒ‡ ’‘•‹–‹˜‡ǡ Ž‹ˆ‡Ǧƒƥ”‹‰ …Šƒ‰‡Ǥ •‹‰ Š‡” Š‘Ž‹•–‹… Dz–‘‘Ž„‘šdz ‘ˆ‘‰ƒǡ ‡‹‹ ƒ† ‡ƒ†‹‰•ǡ ‡‰ƒ ’”‘˜‹†‡• ›‘— ™‹–Š –Š‡ …ƒ–ƒŽ›•–ƒ†•‹ŽŽ•‡‡†‡† –‘ ƒ‹–ƒ‹ –Š‡ …Šƒ‰‡ Ž‘‰ „‡›‘† ›‘—” ™‘” –‘‰‡–Š‡”Ǥ

‡Šƒ•–Š‡‘’’‘”–—‹–›–‘”‡ƪ‡…–—’‘Š‹•’ƒ•–‡‘”‹‡•ƒ†Š‘™–Š‡›ƒ”‡ƒ…–—ƒŽŽ› ‹ŽŽ—•‹‘•–Šƒ–Šƒ†‡’–Š‹•‹†„‘—†ƒ†Ž‹‹–‡†ǤŠ”‘—‰ŠŠ‹••–—†‹‡•™‹–Š‘”’Š‡—•ǡ Š‡Ž‡ƒ”•–Šƒ–Š‡Šƒ†”‡Ž‹“—‹•Š‡†Š‹•’‘™‡”–‘–Š‡—–‡”‘”Ž†ǡ‘”–Š‡—–‡”—‡•–‹‘ǡ ƒ†‹–Šƒ†…‘•–Š‹Š‹•”—–ŠǤ –Š‹•…ƒ•‡ǡ–Š‡”—–ŠŽ‹‡•‹Š‹•ƒ„‹Ž‹–›–‘‘™Š‹•‡ŽˆǤ‡ –Š‡†‹•…‘˜‡”–Šƒ––Š‡”‡ƒŽ“—‡•–‹‘Š‡ƒ–”‹šǡƒ•™‡ŽŽƒ•‡‘ƒ†ƒŽŽ‘ˆ—•ƒ”‡ƒ•‹‰ǣ DzŠ‘ ǫdz

–‹•–Š‹••—„–Ž‡ƒ†Šƒ—–‹‰“—‡•–‹‘–Šƒ–†”‹˜‡•—•ǡƒ†Œ—•–ƒ•‹–‹•ˆ‘”‡‘ǡ‹–‘ˆ–‡‹•ǯ– ƒ”–‹…—Žƒ–‡†—–‹Ž—…ŠŽƒ–‡”‹‘—”—‡•–Ǥ ‘”‡‘ǡ–Š‡–”ƒ•‹–‹‘ˆ”‘—–‡”–‘ ‡” ‘”Ž†…‘‡•™Š‡Š‡‹•„”‘—‰Š––‘Š‡”ƒ…Ž‡ǤŠ‹•™‘ƒ‹••—’’‘•‡†–‘–‡ŽŽ‡‘‹ˆ Š‡‹•DzŠ‡‡dzǤ ‘™‡˜‡”ǡ™Š‡Š‡‹•’”‡•‡–‡†–‘Š‡”•Š‡’‘‹–•–‘ƒ•‹‰ƒ„‘˜‡Š‡” †‘‘”–Šƒ–•–ƒ–‡•ǡDz‘™Š›•‡Žˆdzǡ–Š‡”‡Žƒ–‡•–Š‡ ‡”—‡•––‘„‡‹‰‹‘˜‡ǡDz‘‘‡ ‡‡†•–‘–‡ŽŽ›‘—›‘—ƒ”‡‹Ž‘˜‡ǡ›‘—Œ—•–‘™‹–ǡ–Š”‘—‰Šƒ†–Š”‘—‰ŠǤdz––Š‹•’‘‹–ǡ ‡‘ǯ•—‡•–•™‹–…Š‡•–‘–Š‡‹–‡”ƒŽ’Žƒ‡•ƒ†™‡„‡‰‹–‘•‡‡Š‘™™Š‡™‡ƒ‡ –Š‹••Š‹ˆ––Š‡‘—–‡”™‘”Ž†”‡•’‘†•Ǥ‡„‡‰‹‘—”†ƒ…‡™‹–Š–Š‡‡‡”‰›…ƒŽŽ‡†‹ˆ‡ǡ‘” Š‡ƒ–”‹šǤŠ‡•™‡”

™™™Ǥ‡‰ƒ ƒŽƒǤ…‘

‹‡‡‘ǡ‘—”ƒ…‡„‡‰‹•™‹–Šƒ—‡•–‹‘Ǥ‡ƒ”‡”‡•–Ž‡••Ǣ™‡Šƒ˜‡ƒ›‡ƒ”‹‰‘” †‡•‹”‡–‘‘™‘”‡ǡ–‘„‡‘”‡ǡ‘”–‘‡š’‡”‹‡…‡‘”‡Ǥ‡ƒ”‡†”‹˜‡ƒ†…‘’‡ŽŽ‡† –‘‡ƒ”…ŠǤŠ‹•‹••Š‘™“—‹–‡‹’Ž‹…‹–Ž›‹Š‡ƒ–”‹šǡƒ•‘—”Ƥ”•–‹–”‘†—…–‹‘–‘‡‘ ‹•‘ˆŠ‹•Ž‡‡’‹‰ƒ•Š‹•…‘’—–‡””—•ƒ•‡ƒ”…Š‘ˆ‡™••–‘”‹‡•ƒ†…‘–‡–ǤŠ‹•–Š‡ Ž‡ƒ†•—•–‘–Š‡•™‡”ǡ™Š‹…Šǡƒ•”‹‹–›•–ƒ–‡†ǡ‹•ƒŽ•‘•‡‡‹‰—•ǡ‹ˆ™‡ƒŽŽ‘™‹–ǤŠ‹• ‡ƒ•™‡—•–‡‡’‘—”‹†•ƒ†Š‡ƒ”–•‘’‡ƒ†ƒŽŽ‘™–Š‡‹˜‡”•‡‘’’‘”–—‹–‹‡•–‘ •—’’‘”–‘—” ”‘™–Šƒ†—•Ǥ ‘”‡‘ǡ–Š‹•…‘‡•™Š‡Š‡‡‡–•Š‹•‡–‘”ƒ†‰—‹†‡ǡ ‘”’Š‡—•ǤŠ”‘—‰Š–Š‡‹””‡Žƒ–‹‘•Š‹’™‡Ž‡ƒ”–Š‡‹’‘”–ƒ…‡‘ˆ‘’‡‹‰‘—”•‡Ž˜‡•—’ –‘–Š‡™‹•†‘‘ˆ–Š‹•‰—‹†‡ǡ„‡…ƒ—•‡–Š‡›ƒ”‡“—‹–‡Ž‹–‡”ƒŽŽ›ƒƒ•™‡”–‘‘—”’”ƒ›‡”•Ǥ Š‡›ƒ›…‘‡‹’Š›•‹…ƒŽˆ‘”ǡ‘”–Š‡›ƒ›„‡‹’‹”‹–Ǥ‡ƒ…Š‡”•…ƒ…‘‡‹–Š‡ˆ‘” ‘ˆƒ’‘™‡”ˆ—Ž„‘‘ǡƒ”–‹•–‘”‡˜‡ǡƒ•™‡…ƒ•‡‡Š‡”‡ǡƒ‘˜‹‡ǤŠ‘—‰Š‘”’Š‡—•ƒ† Žƒ–‡”Š‡”ƒ…Ž‡…ƒ‰—‹†‡‡‘ǡ’‘‹–‹‰Š‹‹–Š‡”‹‰Š–†‹”‡…–‹‘ǡ—Ž–‹ƒ–‡Ž›–Š‡ ‡” ‘”‹•ƒŒ‘—”‡›Š‡—•–—†‡”–ƒ‡ƒŽ‘‡ǡƒ•‹–‹•™‹–Š—•Ǥ–Š‹•Œ‘—”‡›™‡™”‡•–Ž‡ ™‹–Š‘—”‘™†‡‘•Ǣ–Š‘•‡‡Ž‡‡–•–Šƒ–™‘—Ž†Šƒ˜‡—••–ƒ›•ƒŽŽƒ†’‘™‡”Ž‡••Ǥ• ™‡†‘ǡ™‡Ž‡ƒ”–Šƒ––Š‡•‡‡–‹–‹‡•ƒ”‡”‡ƒŽŽ›Œ—•–‡Ž‡‡–•‘ˆ‘—”‡Žˆƒ†ƒ•™‡‡”‰‡ ™‹–Š–Š‡ǡƒ•‡‘“—‹–‡Ž‹–‡”ƒŽŽ›†‘‡•‹–Š‡ƤŽǡ™‡•–‡’‘”‡ˆ—ŽŽ›‹–‘‘—”‘™‡”ƒ† ‘—”‘™‹‰‘ˆ—”‡ŽˆǤ†–Š‹•‹•™Š‡”‡–Š‡•™‡”–”—Ž›Ž‹‡•Ǥ Š‹•—‡•–ˆ‘”‡ŽˆǦ‘™Ž‡†‰‡ǡˆ‘”—•ƒ•‹–‹•ˆ‘”‡‘ǡ‹•‘‰‘‹‰Ǥƒ…Š†ƒ›ǡ‘—”ƒ…‡ ™‹–Š –Š‡ —–‡” ‘”Ž† ‹˜‘‡• ‹ —• ‡™ “—‡•–‹‘•ǡ ™Š‹…Š †”ƒ™ –‘ —• ‡™ ƒ•™‡”•ǡ –‡ƒ…Š‡”•ƒ†‰—‹†‡•Ǥ‡„ƒ––Ž‡‡™ƒ†‹–‡”‡•–‹‰†‡‘•ǡ‡˜‡–—ƒŽŽ›„‡ˆ”‹‡†‹‰ –Š‡ ƒ† ƒŽŽ‘™‹‰ ‘—”•‡Ž˜‡• –‘ ‹–‡‰”ƒ–‡ ™‹–Š ‘”‡ ‘ˆ ‘—” ’‘™‡”Ǥ ‡ •–”‹˜‡ ˆ‘” ™Š‘Ž‡‡••ǡ‹–‡‰”‹–›ƒ†ƒ—–Š‡–‹…‹–›Ǥ‡‡ƒ…Š›‡ƒ”–‘†‹•…‘˜‡”DzŠ‡‡dz‹•‹†‡‘ˆ—• ƒ†•‘™‡—‡•–‹‘ƒ†™‡•ǡƒ†ƒ•”‹‹–›•Š‘™‡†™Š‡•Š‡•–ƒ–‡†ǡDzŠ‡•™‡” ‹•‘—––Š‡”‡ǥƒ†‹–™‹ŽŽƤ†›‘—ǡ‹ˆ›‘—™ƒ–‹––‘dzǡ–Š‡•™‡”•ƒ”‡ ‹˜‡Ǥ‘‡Œ‘›–Š‡ —‡•–ǡ›ˆ”‹‡†•Ǥƒ›‹––ƒ‡›‘—–‘‡™ƒ†˜‡–—”‡•ǡ‡™‘™‹‰ƒ†‡™Ž‡˜‡Ž•‘ˆ ›‘—”‡‹‰ǤŽ‡••‹‰•ƒ†ƒƒ•–‡Ǥ͙͠


 •™‡”‹‰Š‡—‡•–‹‘•‹–Š‹  Ǯˆ–‡Ž‹‰Š–••Š‹‡‘ˆ–‡Ž‹‰Š–••Š‹‡ǯ›’‡…‹Ž•…”‹„„Ž‡•‹›‘–‡„‘‘Ǥ –ǯ•–Š‡‹††Ž‡ ‘ˆ –Š‡ ƒˆ–‡”‘‘ ƒ† ǯ •‹––‹‰ ƒ– › †‡• …‘†—…–‹‰ ƒ ‹–‡”˜‹‡™ ˆ‘” ƒ ƒ”–‹…Ž‡Ǥ ‘™‡˜‡”ǡ –Š‹• –‹‡ –Š‡ ’‡”•‘ ǯ ‹–‡”˜‹‡™‹‰ ‹•ǯ– ƒ ‡š’‡”– ‘” ƒ …ƒ•‡ •–—†› „—– •‘‡„‘†›ƒŽ‹––Ž‡…Ž‘•‡”–‘Š‘‡Ǥ ǯ–”›‹‰‘—–ƒ–‡…Š‹“—‡…ƒŽŽ‡†Ǯƒ—–‘ƒ–‹…™”‹–‹‰ǯǣ “—‡•–‹‘‹‰›‘™—…‘•…‹‘—•Ǥ ‘” ‹‰—† ”‡—† ‹ –Š‡ Žƒ–‡ ͙͘͘͠ǯ•ǡ –Š‡ —…‘•…‹‘—• ™ƒ• ™Š‡”‡ ‘—” †‡•‹”‡•ǡ ˆ‡ƒ”• ƒ†ˆ‘”‰‘––‡‡‘”‹‡•ƒ”‡•–‘”‡†Ȃ‰—‹†‹‰‘—”„‡Šƒ˜‹‘—”™‹–Š‘—–—•‡˜‡”‡ƒŽ‹•‹‰Ǥ ”‡—† —•‡† –‡…Š‹“—‡• •—…Š ƒ• ˆ”‡‡ ƒ••‘…‹ƒ–‹‘ ƒ† †”‡ƒ ƒƒŽ›•‹• –‘ †‡Ž˜‡ ‹–‘ –Š‡ —…‘•…‹‘—•ƒ†ǡ‡˜‡‘™ǡ–Š‡‹†‡ƒ‘ˆ–ƒ’’‹‰‹–‘’ƒ”–•‘ˆ–Š‡‹†–Šƒ–‡š‹•–‘—–•‹†‡ ‘—”ƒ™ƒ”‡‡••…‘–‹—‡•–‘ƒ––”ƒ…––Š‡ƒ––‡–‹‘‘ˆ’•›…Š‘Ž‘‰‹•–•ƒ†‡—”‘•…‹‡–‹•–• ƒŽ‹‡Ǥ

 ͚͘͘͝ǡ ”‡•‡ƒ”…Š‡”• ƒ– ‘Ž—„‹ƒ ‹˜‡”•‹–› ˆ‘—† –Šƒ– ƪ‡‡–‹‰ ‹ƒ‰‡• ‘ˆ ˆ‡ƒ”ˆ—Ž ˆƒ…‡•Ȃ‹ƒ‰‡•–Šƒ–ƒ’’‡ƒ”‡†ƒ††‹•ƒ’’‡ƒ”‡†•‘“—‹…Ž›–Šƒ––Š‡›‡•…ƒ’‡†…‘•…‹‘—• ƒ™ƒ”‡‡••Ȃ’”‘†—…‡†—…‘•…‹‘—•ƒš‹‡–›–Šƒ–…‘—Ž†„‡†‡–‡…–‡†‹–Š‡„”ƒ‹™‹–Š–Š‡ Žƒ–‡•– ƒ…Š‹‡Ǥ –™ƒ•‘‡‘ˆ–Š‡Ƥ”•––‹‡•–Šƒ–‡—”‘‹ƒ‰‹‰…ƒ’–—”‡†–Š‡„”ƒ‹ǯ• ’”‘…‡••‹‰‘ˆ—…‘•…‹‘—•‡‘–‹‘Ǥ

—”—‹“—‡‹‡”™‹•†‘ —–‘ˆ…‘—”•‡™‡†‘ǯ–‡‡†™Š‹œœ›ƒ…Š‹‡•–‘Šƒ˜‡ƒ™ƒ”‡‡••Ǥ“—‹…•–”ƒ™’‘ŽŽ‘ˆ ›ˆ”‹‡†•–‡ŽŽ•‡ƒŽŽ‘ˆ–Š‡†‘‘†Ž‡ǡ•‘‡Šƒ˜‡”‡…—””‹‰†”‡ƒ•ǡ™Š‹Ž‡‘‡‡˜‡ …ƒ–…Š‡•Š‡”•‡Žˆƒ„•‡–Ǧ‹†‡†Ž›•‹‰‹‰•–”‡ƒǦ‘ˆǦ…‘•…‹‘—•‡••Ǧ•–›Ž‡•‘‰•Ǥ‘‡‘ˆ –Š‡’ƒ›–Š‹•…Šƒ––‡”ƒ›ƒ––‡–‹‘Ȃ„—–ƒ……‘”†‹‰–‘ƒ›…‘’Ž‡‡–ƒ”›–Š‡”ƒ’‹•–•ǡ –Š‡›…‘—Ž†™‡ŽŽ„‡‹••‹‰‘—–Ǥ ‹†ƒ Žƒ…‡” ‹• ƒ Š›’‘–Š‡”ƒ’‹•– „ƒ•‡† ‹Š‡•Š—– ȋ™™™ǤŠ›’‘•‹•ˆ‘”Š‡ƒŽ–ŠǤ…‘Ǥ—Ȍ ™Š‘—•‡•„‘–ŠŠ›’‘–Š‡”ƒ’›ƒ†–‡…Š‹“—‡•–‘Š‡Ž’—Ž‘……Ž‹‡–•ˆ”‘ƒ††‹…–‹‘• ƒ†ƒš‹‡–›ǤDzŽŽ‘—”‡‘”‹‡•ǡ‰‘‘†ƒ†„ƒ†ǡƒ”‡•–‘”‡†‹‘—”„”ƒ‹•ƒ•‡—”ƒŽ’ƒ–Š™ƒ›•ǡdz •ƒ›•‹†ƒǤDzŠ‡‡‘”›™‹ŽŽ„‡Š‡Ž†ƒ•ƒ’‹…–—”‡‘”ƒˆ‡‡Ž‹‰•‘ …ƒ–ƒ‡…Ž‹‡–•„ƒ…–‘ –Š‡‡‘”›–Šƒ–‹•…ƒ—•‹‰•–”‡••ƒ†…Šƒ‰‡–Š‡’‹…–—”‡–‘•‘‡–Š‹‰‘”‡’‘•‹–‹˜‡ǡŽ‹‡ƒ …Ž‘™ˆ‘”‹•–ƒ…‡Ǥdz‹†ƒ—•‡•–Š‹•’”‘…‡••–‘…Šƒ‰‡–Š‡…Ž‹‡–ǯ•ˆ‡‡Ž‹‰•ƒ†„‡Šƒ˜‹‘—” –‘™ƒ”†•–Š‡‡‘”›ǡ‹–—”…Šƒ‰‹‰–Š‡‹”„‡Šƒ˜‹‘—”‹–Š‡’”‡•‡–ǤDzŠ‡Š—ƒ‹† ‹••—…ŠƒŠ—‰‡”‡•‘—”…‡ǡdz•Š‡•ƒ›•ǡDz–Š‡”‡ǯ••‘—…Š•–‘”‡†‹–Š‡—…‘•…‹‘—•–Šƒ––‘–ƒ’ ‹–‘‹–…ƒ„‡˜‡”›’‘™‡”ˆ—ŽǤdz ‘”–Š‘•‡™‹•Š‹‰–‘‰ƒ‹‹•‹‰Š–„›“—‡•–‹‘‹‰–Š‡‹”—…‘•…‹‘—•ˆ”‘–Š‡…‘ˆ‘”– ‘ˆ–Š‡‹”‘™Š‘‡ǡ–Š‡”‡ǯ•ƒ™Š‘Ž‡”ƒ‰‡‘ˆ‡–Š‘†•–‘–”›Ǥƒ›Šƒ˜‡–Š‡‹””‘‘–•‹ •’‹”‹–—ƒŽ‹•ǣƒ—–‘ƒ–‹…†”ƒ™‹‰‘”™”‹–‹‰ǡ…Žƒ›‘†‡ŽŽ‹‰ǡ‡˜‡’‡†—Ž—•Ǥ‡‰ƒ”†Ž‡•• ‘ˆ›‘—”–‘‘Žǡ–Š‡‡–Š‘†‹•‰‡‡”ƒŽŽ›–Š‡•ƒ‡ǣ›‘—†‡…‹†‡‘›‘—”“—‡•–‹‘ǡ‡–‡”ƒ•–ƒ–‡ ‘ˆ”‡Žƒšƒ–‹‘ǡ–Š‡•’‡†ƒ”‘—†–™‡–›‹—–‡•…”‡ƒ–‹‰Ȁ™ƒ–…Š‹‰Ȁ™”‹–‹‰‡–…Ǥ —Ž‹‡––‡ ‡ƒ…Žƒ—†‡ ȋ™™™ǤŠ‡ƒŽ‹‰…”‡ƒ–‹˜‹–›Ǥ…‘Ȍ —•‡• ƒ—–‘ƒ–‹… ™”‹–‹‰ ƒ† •’‘–ƒ‡‘—• †”ƒ™‹‰ƒ•’ƒ”–‘ˆŠ‡”…”‡ƒ–‹˜‹–›™‘”•Š‘’•Ǥ ‡”–‡…Š‹“—‡‹•–‘—•‡–Š‡™”‹–‹‰Šƒ†–‘ …‘•…‹‘—•Ž›ƒ•–Š‡“—‡•–‹‘•ǡ–Š‡–Š‡‘Ǧ™”‹–‹‰Šƒ†–‘ƒŽŽ‘™–Š‡—…‘•…‹‘—•–‘

͙͡


  

ƒ˜‹‰Ƥ‹•Š‡†ƒ†‡‰”‡‡ ‹ ’•›…Š‘Ž‘‰› •‘‡ ›‡ƒ”• ƒ‰‘ǡ ƒ–Š‡”‹‡ ”—…‡‹•‘™ƒˆ”‡‡Žƒ…‡ ˆ‡ƒ–—”‡• ™”‹–‡” ƒ† …‘’›™”‹–‡” „ƒ•‡† ‹ ‘”–Š‘†‘ǤŠ‡Ž‘˜‡• ™”‹–‹‰ „‡…ƒ—•‡ ‹– ‰‹˜‡• Š‡” Ž‹…‡•‡ –‘ …Šƒ– –‘ ˆƒ•…‹ƒ–‹‰ ’‡‘’Ž‡ ƒ† Ž‡‰‹–‹ƒ–‡Ž›•’‡†–‹‡

‘‘‰Ž‹‰Ǥ

 ™™™Ǥƒ–Š‡”‹‡„”—…‡Ǥ…‘Ǥ—

ƒ•™‡”–Š‡Ȃ‡˜‡—•‹‰–™‘…‘Ž‘—”•ǡ‘‡‹‡ƒ…ŠŠƒ†ǤŠ‡Ƥ†•–Šƒ–ǡ‰‹˜‡‡‘—‰Š –‹‡ǡ–Š‡™‘”†•„‡‰‹–‘ƪ‘™ǡ„—–‹ˆ‘–Š‹‰…‘‡•–Š‡ǡ™‡ŽŽǡ‘–Š‹‰…‘‡•ǤǮ –…ƒǯ– „‡•‘‡–Š‹‰–Šƒ–ǯ•ˆ‘”…‡†ǡƒ—–‘ƒ–‹…™”‹–‹‰‹•ƒ„‘—–Ž‡––‹‰–Š‡™‘”†•ƪ‘™ǡ…‘‡…–‹‰ ™‹–Š–Š‡’ƒ”–‘ˆ›‘—–Šƒ–›‘—™ƒ––‘–ƒŽ–‘Ǥdz

›‹‡”™‹•†‘‡‡”‰‡• ‘–„‡‹‰—…Š‘ˆƒƒ”–‹•–ǡ ’Ž—’‡†ˆ‘”ƒ—–‘ƒ–‹…™”‹–‹‰—•‹‰ƒ’‡…‹Žƒ†’ƒ’‡”Ǥ

†‡…‹†‡†–‘ƒ•›—…‘•…‹‘—•Š‘™ …‘—Ž†„‡…‘‡„”ƒ˜‡”Ȃƒ“—‡•–‹‘–Šƒ–ˆ‡Ž–Ž‹‡ƒ •ƒˆ‡Ƥ”•–…Š‘‹…‡Ǥ ’‹…‡†ƒƒˆ–‡”‘‘ƒ–Š‘‡™Š‡ ™‘—Ž†ǯ–„‡†‹•–—”„‡†ǡ•™‹–…Š‡† ‘ơ–Š‡…‘’—–‡”ƒ†—•‡†ƒ–‡…Š‹“—‡ ǯ†‘…‡Ž‡ƒ”‡†‹Š›’‘–Š‡”ƒ’›–‘–ƒ‡›•‡Žˆ ‹–‘ ”‡Žƒšƒ–‹‘ Ȃ ‡›‡• …Ž‘•‡†ǡ •Ž‘™Ž› …‘—–‡† „ƒ…™ƒ”†• ˆ”‘ –‡ǡ ‹ƒ‰‹‹‰ ™ƒ• ™ƒŽ‹‰†‘™–Š‡•–‡’•–‘–Š‡„‡ƒ…Š‡ƒ”™Š‡”‡ ‰”‡™—’Ȃ–Š‡ ‘’‡‡†›‡›‡•ǥ † ™ƒ‹–‡†Ȃ…ƒ”‡ˆ—Ž–‘–ƒ‡›•‡Žˆ„ƒ…‹–‘”‡Žƒšƒ–‹‘‹ˆ›‹†•–ƒ”–‡†–‘†”‹ˆ–Ǥ –Ƥ”•––Š‡”‡™ƒ•‘–Š‹‰ǡ„—–ƒˆ–‡”–Š”‡‡‘”ˆ‘—”‹—–‡•ǡ›’‡…‹Ž„‡‰ƒ–‘‘˜‡Ǥ †‘‘†Ž‡ƒ–Ƥ”•–ǡ–Š‡•Ž‘™Ž›Ž‡––‡”•ƒ†™‘”†•‡‡”‰‡†ǤŠ‡›™‡”‡™”‹––‡ƒ…”‘••–Š‡ ’ƒ‰‡ǡ†‹ƒ‰‘ƒŽŽ›ǡ˜‡”–‹…ƒŽŽ›ǡ‘ˆ–‡”‡’‡ƒ–‹‰–Š‡•ƒ‡ŠƒŽˆ•‡–‡…‡•ƒŽ‘•–Ž‹‡‡…Š‘‡•ǡ ˆ”‡“—‡–Ž› •’‹ŽŽ‹‰ ‹–‘ ‡ƒ…Š ‘–Š‡” Ȃ …‡”–ƒ‹ ™‘”†• ˆƒ‹–ǡ ‘–Š‡”• •–”‘‰ǤŠ‹Ž•– …ƒǯ– •Š‘™‹‰Š–™‘”‡””‡ƒ†‡”•–Š‡†›ƒ‹…•‘ˆ–Š‡Šƒ†™”‹–‹‰ǡŠ‡”‡ǯ•ƒ•Š‘”–‡š…‡”’–‘ˆ ™Šƒ–™ƒ•™”‹––‡ȋ‹…Ž—†‹‰•‘‡‘Ǧ™‘”†•Ȍǣ Dz˜‡”…‘‹‰ •–‹ŽŽŽ‹‡› ”‡ƒ ƒŽŽ †”‡ƒ• •‡– ‘‘ ‘˜‡” Œ—’‡† ™Š‘ „‡Ž‹‡˜‡• ‹ ›‘— ™Š‘ „‡Ž‹‡˜‡• ‹ ›‘— ™Š‘ „‡Ž‹‡˜‡• ‹ ›‘— ™Š‘ „‡Ž‹‡˜‡•ǫŠ‘ …ƒ Š‡Ž’ ™Š‘ …ƒ Š‡Ž’ –‡ƒ…Š‡” …ƒ”‡ˆ—ŽǨˆ–‡Ž‹‰Š–••Š‹‡‘ˆ–‡Ž‹‰Š–••Š‹‡Ǥdz

ƒ•‡†•‘‡‘–Š‡”“—‡•–‹‘•ƒ”‘—†•‡ŽˆǦ„‡Ž‹‡ˆƒ†ˆ‡ƒ”•ƒ†ˆ‘—†•‹‹Žƒ”’ƒ––‡”•ǣ ‘Ǧ™‘”†• ƒ† †‘‘†Ž‡• ‹š‡† ‹ ™‹–Š ”‡’‡ƒ–‡† ’Š”ƒ•‡• ƒ• ‹ˆ ‘ ƒ Ž‘‘’ǤŠ‡”‡ ™‡”‡ –Š‡‡•ƒ†™‘””‹‡•Ǣ’ƒ”–‹…—Žƒ”“—‡•–‹‘•‡Ž‹…‹–‡†ƒ•–”‘‰”‡•’‘•‡ȋˆ‘”‡šƒ’Ž‡ǡ–‡ŽŽ‹‰ ‡ ™ƒ–‡†–‘„‡Ž‹‡†™Š‡ ƒ•‡†™Šƒ–•—……‡••‡ƒ–Ȍ™Š‹Ž‡ˆ‘”‘–Š‡”“—‡•–‹‘• –Š‡”‡™ƒ••‹Ž‡…‡Ǥ

‡…‘‹‰™‹•‡” ˆ–‡”™ƒ”†•ǡ ˆ‡Ž–ƒ…—”‹‘—••‡•‡‘ˆ…ƒŽȂ‘–†‹••‹‹Žƒ”–‘–Šƒ–ˆ‘ŽŽ‘™‹‰‡†‹–ƒ–‹‘Ǥ Š‡”‡ ™‡”‡ ‘ Š—‰‡ •—”’”‹•‡• ‹ ™Šƒ– ǯ† ™”‹––‡ǡ „—– ™ƒ• ”‡‹†‡† ‘ˆ ƒ ’”‡˜‹‘—• —•—……‡••ˆ—Ž•‡ƒ”…Š–‘Ƥ†ƒ‡–‘”ƒ†ƒ†‡ƒ‘–‡–‘•–ƒ”–Ž‘‘‹‰ƒ‰ƒ‹Ǥ’’ƒ”‡–Ž› –Š‹•‹•ˆƒ‹”Ž›…‘‘ǡDz›…Ž‹‡–•‘ˆ–‡•ƒ›Dz ‘™ƒŽŽ–Š‹••–—ơ†‡‡’†‘™„—– ‡‡’ ˆ‘”‰‡––‹‰‹–Ǥdzdz•ƒ›• —Ž‹‡––‡ǤDzŠ‡”‡ƒ•‘–Š‡”•Ƥ†‹–”‡ƒŽŽ›‹•‹‰Š–ˆ—Ž•ƒ›‹‰ǡDz –ǯ•Ž‹‡ ǯ˜‡ ‰‘–ƒ’•›…Š‘–Š‡”ƒ’‹•–‹•‹†‡‡Ǩdzdz ‡ƒ†‹‰‹–„ƒ…ǡ ™ƒ•‹–‡”‡•–‡†–‘”‡ƪ‡…–‘Š‘™—…‘ˆ‘”–ƒ„Ž‡–Š‡‹†‡ƒ‘ˆ•Š‘™‹‰ –Š‡™”‹–‹‰–‘‘–Š‡”’‡‘’Ž‡ƒ†‡‡ǤŠ‡”‡™ƒ•‘–Š‹‰†”‡ƒ†ˆ—Ž‹–Š‡”‡ǡ„—–‹–ˆ‡Ž– ‹…”‡†‹„Ž›’‡”•‘ƒŽƒ†•‡‡‹‰‹–™”‹––‡†‘™Ž‡ˆ–‡ˆ‡‡Ž‹‰ˆƒ”‘”‡‡š’‘•‡†–Šƒ

ǯ†‡š’‡…–‡†Ǥ ˆ‡™†ƒ›•Žƒ–‡”ǡ †‡…‹†‡†–‘–ƒ‡›‘™ƒ†˜‹…‡ƒ†”‡‡™›•‡ƒ”…Šˆ‘”ƒ‘Ž‹‡ …‘ƒ…ŠǡŠƒ˜‹‰’”‡˜‹‘—•Ž›‰‹˜‡—’Ǥ‘‰‰‹‰‹–‘–Š‡™‡„•‹–‡ ™ƒ••—”’”‹•‡†–‘Ƥ† ǯ† Šƒ†ƒ”‡’Ž›ˆ”‘ƒŽ‘˜‡Ž›™‘ƒƒ‰”‡‡‹‰–‘„‡›‡–‘”ƒ• …‘–‹—‡›–”ƒ•‹–‹‘ ‹–‘ˆ”‡‡Žƒ…‡™”‹–‹‰Ǥ ǯŽŽ…‡”–ƒ‹Ž›„‡–ƒ‹‰Š‡”—’‘–Š‡‘ơ‡”ǡ„—–’‡”Šƒ’• ǯŽŽ…Š‡…‹ ™‹–Š›‘™—…‘•…‹‘—•‡˜‡”›‘™ƒ†–Š‡ƒ•™‡ŽŽǤ

͚͘


 ยย„ยŽย‘ย…ยย‘ย—ย”ย‹ย˜ย‹ยย‡ย”ย‡ยƒย–ย‹ย˜ย‹ย–ย›  ย’ย‹ย”ย‹ย–ย™ย”ย‹ย–ย‡ย•ย–ยŠย”ย‘ย—ย‰ยŠยย‡วฃ ย›ย’ย‡ยวก ย‡ย”ย…ยƒยŽยŽย—ย•ย‡ย•วค ย‡ยƒย”ย”ย‡ยƒย–ย‹ย˜ย‡ย’ย‹ย”ย‹ย–วก ยŠย‡ย”ย‡ย‹ย•ย™ย‹ย–ยŠย‹ยย›ย‘ย—ยƒยยƒย‰ยย‹ฦคย…ย‡ยย–ย†ย‹ย˜ย‹ยย‡ย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ย˜ย‹ย–ย›ย–ยŠยƒย–ย™ยƒยย–ย•ย–ย‘ย…ย‘ยย‡ย‘ย—ย–วคย‘ย—ย’ย”ย‘ย„ยƒย„ยŽย› ยƒยŽย”ย‡ยƒย†ย›ยยย‘ย™ย™ยŠยƒย–ย‹ย–ย‹ย•ย–ยŠยƒย–ย†ย‹ย˜ย‹ยย‹ย–ย›ย™ยƒยย–ย•ย–ย‘ย…ย”ย‡ยƒย–ย‡ย–ยŠย”ย‘ย—ย‰ยŠย›ย‘ย—วคย‡ย”ยŠยƒย’ย•ย–ยŠย‡ย”ย‡ยƒย”ย‡ ย’ย‘ย‡ยย•ย–ยŠยƒย–ย›ย‘ย—ย™ย”ย‹ย–ย‡ย„ย—ย–ย†ย‘ยย‘ย–ย›ย‡ย–ย•ยŠยƒย”ย‡ย™ย‹ย–ยŠย–ยŠย‡ย™ย‘ย”ยŽย†วคย‡ย”ยŠยƒย’ย•ย‹ย–ย‹ย•ย–ยŠย‡ยย‘ย˜ย‡ยŽย–ยŠยƒย– ย›ย‘ย—ยยย‘ย™ย‹ย•ย™ย‹ย–ยŠย‹ยย›ย‘ย—วกย‘ย”ยƒย…ยƒยŽยŽย‹ยย‰ย–ย‘ยยƒยย‡ยย—ย•ย‹ย…ย‘ย”ยƒย”ย–วค ย”ย‡ยƒย–ย‹ย˜ย‹ย–ย›ย‹ย•ย‘ย—ย”ย†ย‹ย˜ย‹ยย‡ย„ย‹ย”ย–ยŠย”ย‹ย‰ยŠย–วค ย–ย‹ย•ย‘ยย‡ย‘ยˆย–ยŠย‡ย™ยƒย›ย•ย‹ยย™ยŠย‹ย…ยŠย™ย‡ยŽย‹ย˜ย‡ย‘ย—ย”ย•ย’ย‹ย”ย‹ย–วกย‘ยย‡ย‘ยˆ ย–ยŠย‡ย™ยƒย›ย•ย‹ยย™ยŠย‹ย…ยŠย™ย‡ย‡ยย„ย”ยƒย…ย‡ยƒยย†ย‡ยย„ย‘ย†ย›ย‘ย—ย”ยŠย‹ย‰ยŠย‡ย”ย•ย‡ยŽย˜ย‡ย•วค ย—ย– ย™ยŠยƒย– ย‹ยˆ ย›ย‘ย—ย” ย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ย˜ย‡ ย…ยŠยƒยยย‡ยŽย• ยƒย”ย‡ ย„ยŽย‘ย…ยย‡ย†วซ ย‹ย”ย•ย–วก ยยย‘ย™ ย–ยŠย‹ย•วฃ ย–ยŠยƒย– ย‹ย– ย‹ย• ย‹ย ย–ยŠย‘ย•ย‡ ย„ยŽย‘ย…ยยƒย‰ย‡ย•ย–ยŠยƒย–ย›ย‘ย—ย”ย•ย’ย‹ย”ย‹ย–ยŽย‡ย•ย•ย‘ยย•ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡วคยŠย‡ย”ย‡ยƒย”ย‡ยย‘ย…ย‘ย‹ยย…ย‹ย†ย‡ยย…ย‡ย•วกยย‡ย‹ย–ยŠย‡ย”ยƒย”ย‡ย–ยŠย‡ย”ย‡ ย–ย”ย—ย‡ ย‡ยย‡ย”ย‰ย‡ยย…ย‹ย‡ย•วคยŠย‡ย”ย‡ ย‹ย• ยŒย—ย•ย– ยƒ ย•ยŽย‘ย™ ย’ย”ย‘ย…ย‡ย•ย• ย‘ยˆ ย•ย–ย‡ย’ย’ย‹ยย‰ ย‹ยย–ย‘ ย‘ย—ย” ยŠย‹ย‰ยŠย‡ย•ย– ย•ย‡ยŽย˜ย‡ย•วข ยƒ ย’ยƒย•ย•ยƒย‰ย‡ย‘ยˆยŽย‡ยƒย”ยย‹ยย‰ยˆย”ย‘ยยŽย‹ยˆย‡ย–ย‹ยย‡ย–ย‘ยŽย‹ยˆย‡ย–ย‹ยย‡ย–ยŠยƒย–ยƒยŽยŽย‘ย™ย•ย–ย‘ย—ย•ย–ย‘ย„ย‡ย…ย‘ยย‡ย‡ยยŽย‹ย‰ยŠย–ย‡ยย‡ย†วค

ย ย–ยŠย‡ ยƒย…ย– ย‘ยˆ ย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ย‘ยวก ยƒยย† ยƒยŽย•ย‘ ย‹ย ย–ยŠย‡ ย„ยŽย‘ย…ยย• ย–ย‘ ย–ยŠยƒย– ย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ย‘ยวก ย™ย‡ ย…ยƒย ฦคยย† ยย—ย…ยŠ ย‹ยยˆย‘ย”ยยƒย–ย‹ย‘ยยƒยย†ย–ยŠย‡ย‘ย’ย’ย‘ย”ย–ย—ยย‹ย–ย›ยˆย‘ย”ย‰ย”ย‘ย™ย–ยŠวค ยย–ยŠย‹ย•ยƒย”ย–ย‹ย…ยŽย‡วก ย‡ยšย’ยŽย‘ย”ย‡ย•ย‘ยย‡ย‘ยˆย–ยŠย‡ย™ยƒย›ย• ย™ย‡ย„ยŽย‘ย…ยย‘ย—ย”ย•ย‡ยŽย˜ย‡ย•ยƒยย†ย•ย‘ยย‡ย‘ยˆย–ยŠย‡ย™ยƒย›ย•ย–ย‘ย•ย–ย‡ย’ยˆย”ย‡ย‡วคย”ย‡ย›ย‘ย—ย”ย‡ยƒย†ย›ย–ย‘ย”ย‡ยŽย‡ยƒย•ย‡ย–ยŠย‡ ย‘ย† ย™ย‹ย–ยŠย‹ยวซย‘ย—ย…ยƒยวกย‹ยˆย›ย‘ย—ย•ย‘ย…ยŠย‘ย‘ย•ย‡วคยย†ย–ยŠย‡ย…ยŠย‘ย‹ย…ย‡ย‹ย•ย›ย‘ย—ย”ย•วคยŽย‡ยƒย•ย‡ย–ยƒยย‡ย–ยŠย‡ย‹ย†ย‡ยƒย•ย–ยŠยƒย– ยˆย‘ยŽยŽย‘ย™ ยƒย• ย•ย—ย‰ย‰ย‡ย•ย–ย‹ย‘ยย• ย‘ยยŽย›วค ยˆ ย–ยŠย‡ย› ย”ย‡ย•ย‘ยยƒย–ย‡ ย™ย‹ย–ยŠ ย›ย‘ย—วก ย–ย”ย› ย–ยŠย‡ยวคย” ย’ย‡ย”ยŠยƒย’ย• ย–ยŠย‡ย› ย™ย‹ยŽยŽ ย•ย—ย‰ย‰ย‡ย•ย–ย–ย‘ย›ย‘ย—ย‘ย–ยŠย‡ย”ย™ยƒย›ย•ย–ย‘ยŽย‘ย‘ยยƒย–ย›ย‘ย—ย”ย‘ย™ยย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ย˜ย‡ย’ย”ย‘ย…ย‡ย•ย•วคยŽยŽย”ย‘ยƒย†ย•ยŽย‡ยƒย†ย–ย‘ย’ย‹ย”ย‹ย–วก ย•ย‘ย‘ยย‡ย”ย‘ย”ยŽยƒย–ย‡ย”วฆยƒยย†ย–ยŠย‡ย”ย‡ยƒย”ย‡ยย‘ย•ย—ย…ยŠย–ยŠย‹ยย‰ย•ยƒย•ยย‹ย•ย–ยƒยย‡ย•วค

ยŠย‡ย‘ย•ย‡ย‘ยˆย‘ย—ย”ย”ย‡ยƒย–ย‹ย˜ย‹ย–ย› ย”ย›ย–ยŠย‹ย•ยƒย…ย–ย‹ย˜ย‹ย–ย›วคย‹ย–ย‹ยยƒย…ย‘ยยˆย‘ย”ย–ยƒย„ยŽย‡ย…ยŠยƒย‹ย”ย™ย‹ย–ยŠย›ย‘ย—ย”ยˆย‡ย‡ย–ฦชยƒย–ย‘ยย–ยŠย‡ฦชย‘ย‘ย”วคยŽย‘ย•ย‡ย›ย‘ย—ย” ย‡ย›ย‡ย• ยƒยย† ย–ยƒยย‡ ยƒ ย†ย‡ย‡ย’ ย„ย”ย‡ยƒย–ยŠวคย• ย›ย‘ย— ย‡ยšยŠยƒยŽย‡วก ยƒยŽยŽย‘ย™ ย›ย‘ย—ย” ย„ย”ย‡ยƒย–ยŠ ย–ย‘ ฦชย‘ย™ ย–ยŠย”ย‘ย—ย‰ยŠ ย›ย‘ย—ย” ย‡ยย–ย‹ย”ย‡ย„ย‘ย†ย›วกยƒยŽยŽย–ยŠย‡ย™ยƒย›ย†ย‘ย™ยย–ยŠย”ย‘ย—ย‰ยŠย›ย‘ย—ย”ยŽย‡ย‰ย•ยƒยย†ย‘ย—ย–ย›ย‘ย—ย”ยˆย‡ย‡ย–วคย•ย›ย‘ย—ย•ย‹ย–ย“ย—ย‹ย‡ย–ยŽย› ย„ย”ย‡ยƒย–ยŠย‹ยย‰วกยˆย‡ย‡ยŽย‡ยƒย…ยŠย‡ยšยŠยƒยŽยƒย–ย‹ย‘ยย•ย‹ยยย†ย‡ย‡ย’ย‡ย”ย‹ยย–ย‘ย–ยŠย‡ย‡ยƒย”ย–ยŠวกย‰ย”ย‘ย—ยย†ย‹ยย‰ยƒยย†ย…ย‘ยยย‡ย…ย–ย‹ยย‰ ย›ย‘ย—วค ย‹ย–ยŠย›ย‘ย—ย”ย‡ย›ย‡ย•ย…ยŽย‘ย•ย‡ย†วกย’ย‹ย…ย–ย—ย”ย‡ยƒย”ย‘ย•ย‡ย‹ยยˆย”ย‘ยย–ย‘ยˆย›ย‘ย—วค ย‘ยŽย†ย–ยŠย‡ย‹ยย–ย‡ยย–ย‹ย‘ยย–ย‘ย•ย‡ย‡ยƒย”ย‘ย•ย‡ ย–ยŠยƒย–ย”ย‡ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ย•ย›ย‘ย—ย”ย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ย˜ย‹ย–ย›ยƒย•ย‹ย–ย‹ย•ย‹ยย–ยŠย‹ย•ยย‘ยย‡ยย–ย‹ยย–ย‹ยย‡วคยŠยƒย–ย†ย‘ย‡ย•ย›ย‘ย—ย”ย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ย˜ย‹ย–ย› ย”ย‘ย•ย‡ยŽย‘ย‘ยยŽย‹ยย‡วซ ย•ย‹ย–ยŠย‡ยƒยŽย–ยŠย›ย‘ย”ย™ย‹ยŽย–ย‡ย†วกย‘ย’ย‡ยย‘ย”ย•ยŠย—ย–วซ ย•ย–ยŠย‡ย•ย–ย‡ยยŽย‘ยย‰ย‘ย”ย•ยŠย‘ย”ย–วซ ย‘ย™ยยƒยย› ยŽย‡ยƒย˜ย‡ย•ย†ย‘ย‡ย•ย‹ย–ยŠยƒย˜ย‡วซยŽยŽย‘ย™ย›ย‘ย—ย”ย•ย‡ยŽยˆย–ย‘ย•ย‡ย‡ย–ยŠย‹ย•ย”ย‡ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒย–ย‹ย‘ยย‘ยˆย›ย‘ย—ย”ย‘ย™ยย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ย˜ย‹ย–ย›วก ยƒยย†ย‰ยƒย–ยŠย‡ย”ย–ยŠย‡ย‹ยยˆย‘ย”ยยƒย–ย‹ย‘ยย–ยŠยƒย–ย‹ย–ยŠย‘ยŽย†ย•ยˆย‘ย”ย›ย‘ย—วคยŠยƒย–ย‡ย˜ย‡ย”ย›ย‘ย—ย•ย‡ย‡ย‘ย”ย–ยŠย‹ยยย‹ย•ย–ย”ย—ย‡วกยƒย– ย–ยŠย‡ยย‘ยย‡ยย–ย›ย‘ย—ยƒย”ย‡ย•ย‡ย‡ย‹ยย‰ย‹ย–วค ย‘ย™วกยƒย•ยย›ย‘ย—ย”ย”ย‘ย•ย‡ย™ยŠยƒย–ย‹ย–ยย‡ย‡ย†ย•วคย‹ย–ยŠย‘ย—ย–ยŒย—ย†ย‰ยย‡ยย–วกย”ย‡ย…ย‡ย‹ย˜ย‡ย™ยŠยƒย–ย‡ย˜ย‡ย”ย‹ยยˆย‘ย”ยยƒย–ย‹ย‘ย ฦชย‘ยƒย–ย•ย—ย’วคย‘ย—ยย‹ย‰ยŠย–ย•ย‡ย‡ยƒยย‹ยยƒย‰ย‡วกยŠย‡ยƒย”ย™ย‘ย”ย†ย•วกย‘ย”ยŠยƒย˜ย‡ยƒยยย‘ย™ย‹ยย‰ย‘ย”ยƒย•ย‡ยย•ย‡ย‘ยˆย™ยŠยƒย–ย‹ย• ยย‡ย‡ย†ย‡ย†วค ยˆย›ย‘ย—ยƒย”ย‡ยŠยƒย˜ย‹ยย‰ยƒยŠยƒย”ย†ย–ย‹ยย‡ย”ย‡ย…ย‡ย‹ย˜ย‹ยย‰ย–ยŠย‹ย•ย‹ยยˆย‘ย”ยยƒย–ย‹ย‘ยวกย’ยŽยƒย…ย‡ย‘ยย‡ยŠยƒยย†ย‘ย˜ย‡ย”

อšอ™


 

ยŽย‹ยš ย‹ย• ยƒ ย…ยŽยƒย‹ย”ย˜ย‘ย›ยƒยย– ย’ย‘ย‡ย–วกยƒยย†ย–ยŠย‡ยƒย—ย–ยŠย‘ย”ย‘ยˆ ย–ยŠย‡ ยˆย‘ย”ย–ยŠย…ย‘ยย‹ยย‰ ย„ย‘ย‘ยวก ยƒย’ย’ย‹ยย‰ย–ยŠย‡ย‡ยŽยŽย‹ย–ยŠย‹ยวฃ ย”ย‹ย–ย‹ยย‰ยˆย”ย‘ยย‘ย—ย”ย‘ย—ย”ย…ย‡ ย‘ยˆ ฦกย‘ย”ย–ยŽย‡ย•ย• ย”ย‡ยƒย–ย‹ย˜ย‹ย–ย›วก ย‡ย‡ย’ย‹ย•ย†ย‘ยวกยƒยย†ย–ย–ย‡ย” ย‘ย›วค ย–ย‹ย•ยŠย‡ย”ย’ยƒย•ย•ย‹ย‘ยยƒยย† ยŠย‡ย” ย’ย—ย”ย’ย‘ย•ย‡ ย–ย‘ ย”ย‡ย…ย‡ย‹ย˜ย‡ ยƒยย† ย”ย‡ย…ย‘ย”ย† ย™ย‘ย”ย†ย• ยˆย”ย‘ย ย’ย‹ย”ย‹ย– ย–ยŠยƒย– ย‹ยŽยŽย—ยย‹ยยƒย–ย‡ ย„ย‘ย–ยŠ ยŠย‡ย” ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒยŽ ย•ย’ย‹ย”ย‹ย–ย—ยƒยŽ ยŒย‘ย—ย”ยย‡ย› ยƒยย†วก ย„ย› ย”ย‡ฦชย‡ย…ย–ย‹ย‘ยวก ย–ยŠย‡ ยŒย‘ย—ย”ยย‡ย›ย‘ยˆย‘ย—ย”ย…ย‘ยŽยŽย‡ย…ย–ย‹ย˜ย‡ ย…ย‘ยย•ย…ย‹ย‘ย—ย•ยย‡ย•ย•วค

 ย™ย™ย™วคย–ยƒย’ย’ย‹ยย‰ย–ยŠย‡ย™ย‡ยŽยŽ ย™ย‹ย–ยŠย‹ยวคย…ย‘ย

ย›ย‘ย—ย” ยŠย‡ยƒย”ย–วก ย‹ยยŠยƒยŽย‡วก ย”ย‡ยŽย‡ยƒย•ย‡ ย–ยŠย‡ ย„ย”ย‡ยƒย–ยŠวก ยƒยย† ย•ยƒย› ย‘ย—ย– ยŽย‘ย—ย†วก วฒย› ย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ย˜ย‹ย–ย› ย”ย‘ย•ย‡ ยย‡ย‡ย†ย•วควควควณ ย‘ยย’ยŽย‡ย–ย‡ย–ยŠย‡ย•ย‡ยย–ย‡ยย…ย‡ย‘ย—ย–ยŽย‘ย—ย†ย™ย‹ย–ยŠย™ยŠยƒย–ย‡ย˜ย‡ย”ย™ย‘ย”ย†ย•ย…ย‘ยย‡ย‘ย—ย–วค ยŠยƒย–ย†ย‹ย†ย›ย‘ย—ย”ย‡ย…ย‡ย‹ย˜ย‡วซยƒย•ย‹ย–ย•ย‘ยย‡ย–ยŠย‹ยย‰ย›ย‘ย—ยƒยŽย”ย‡ยƒย†ย›ยยย‡ย™วกย‘ย”ย™ยƒย•ย‹ย–ยƒย•ย—ย”ย’ย”ย‹ย•ย‡วซยƒยย›ย‘ย— ย†ย‘ย™ยŠยƒย–ย›ย‘ย—ย”ย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ย˜ย‹ย–ย›ยƒย•ยย‡ย†ย‘ยˆย›ย‘ย—วซ

ยŽยƒย›ย‹ยย–ยŠย‡ยƒยย†ย„ย‘ยšย‘ยˆ ย‘ย†

ย•ย–ยƒยย†ย‹ยย–ยŠย‡ย‹ย˜ย‡ย”ย‘ยˆย‹ย‰ยŠย– ย‡ย–ย™ย‹ย–ยŠย™ย‘ย”ย†ย•ยƒยย†ย™ย‹ย•ย†ย‘ยวก ยŠยƒย– ยยย‘ย™ย‹ย•ย™ย”ย‹ย–ย‡วค ยŽยŽย–ย‘ย‘ย‘ยˆย–ย‡ยวกย™ย‡ยŠยƒยย‰ยƒย‰ย”ย‡ยƒย–ย†ย‡ยƒยŽย‘ยˆย™ย‡ย‹ย‰ยŠย–ย‘ยย‘ย—ย”ย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ย˜ย‹ย–ย›วคย‡ย–ยƒยย‡ย‹ย–วกยƒยย†ย‘ย—ย”ย•ย‡ยŽย˜ย‡ย•วก ย“ย—ย‹ย–ย‡ ย•ย‡ย”ย‹ย‘ย—ย•ยŽย›วคย‡ ยŠยƒย˜ย‡ ย‡ยšย’ย‡ย…ย–ยƒย–ย‹ย‘ยย•วคย‡ ย™ย‹ยŽยŽ ย™ย”ย‹ย–ย‡ ย–ยŠย‡ ย„ย‘ย‘ยวก ย•ย‡ยŽยŽ ยƒ ยย‹ยŽยŽย‹ย‘ย ย…ย‘ย’ย‹ย‡ย•วก ย„ย‡ย…ย‘ยย‡ยˆยƒยย‘ย—ย•วกยƒยย†ย„ย‡ยƒย„ยŽย‡ย–ย‘ย”ย‡ย–ย‹ย”ย‡ยˆย”ย‘ยย‘ย—ย”ย…ย—ย”ย”ย‡ยย–ยŒย‘ย„ย•วคย”ยŒย—ย•ย–ย–ยŠย‡ย‘ย’ย’ย‘ย•ย‹ย–ย‡วฃยย‘ย‘ยย‡ ย™ย‹ยŽยŽย‡ย˜ย‡ย”ย™ยƒยย–ย–ย‘ย”ย‡ยƒย†ย‘ย—ย”ย™ย‘ย”ยวกย‹ย–วฏย•ยย‘ย–ย‰ย‘ย‘ย†ย‡ยย‘ย—ย‰ยŠวกยƒยย†ย™ย‡ย•ยŠย‘ย—ยŽย†ยŒย—ย•ย–ย“ย—ย‹ย–ย–ย”ย›ย‹ยย‰วค ย‘ย™ยŠยƒย–ย†ย‘ย›ย‘ย—ยŠยƒย˜ย‡ย™ย‡ย‹ย‰ยŠย‹ยย‰ย›ย‘ย—ย”ย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ย˜ย‹ย–ย›ย†ย‘ย™ยวซ ย‘ย„ยƒย…ยย–ย‘ย–ยŠยƒย–ยย‡ย†ย‹ย–ยƒย–ย‹ย‘ยย•ย’ยƒย…ย‡ ย™ยŠย‡ย”ย‡ย›ย‘ย—ย•ยƒย™ย›ย‘ย—ย”ย”ย‘ย•ย‡วคยƒยย‡ยƒย†ย‡ย‡ย’ย„ย”ย‡ยƒย–ยŠย‹ยยƒยย†ย”ย‡ยŽย‡ยƒย•ย‡ย‹ย–วค ยˆย–ยŠย‡ย”ย‘ย•ย‡ย‹ย•ย•ย–ย‹ยŽยŽย–ยŠย‡ย”ย‡วก ย…ยŽย‡ยƒย”ย–ยŠยƒย–ย‹ยยƒย‰ย‡ยƒย™ยƒย›วคยŽยŽย‘ย™ย›ย‘ย—ย”ย•ย‡ยŽยˆย–ย‘ย’ยŽยƒย›ย–ยŠย‡ยย‘ย˜ย‹ย‡ย‘ยˆย›ย‘ย—ย”ย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ย˜ย‹ย–ย›ยƒย•ย›ย‘ย—ย™ย‘ย—ยŽย† ยŽย‹ยย‡ย‹ย–ย–ย‘ย„ย‡วคย‘ย›ย‘ย—ย•ย‡ย‡ยย‘ยย‡ย›วซ ยƒยย‡วซย‡ย…ย‘ย‰ยย‹ย–ย‹ย‘ยวซยƒยŽย‹ย†ยƒย–ย‹ย‘ยวซย’ย‡ยย†ยƒยย‹ยย—ย–ย‡ย‘ย”ย–ย™ย‘ ย™ยƒย–ย…ยŠย‹ยย‰ย›ย‘ย—ย”ย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ย˜ย‹ย–ย›ย’ยƒย–ยŠยƒย•ย›ย‘ย—ย…ย—ย”ย”ย‡ยย–ยŽย›ย•ย‡ย‡ย‹ย–วคยŠย‡ยย…ยŽย‡ยƒย”ย–ยŠย‘ย•ย‡ย’ย‹ย…ย–ย—ย”ย‡ย•ยƒย™ยƒย›วค ย‘ย™วก ย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย” ย–ยŠย‹ย•วค ย‹ย˜ย‹ยย‡ ย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ย˜ย‹ย–ย› ย‹ย• ย’ย‹ย”ย‹ย– ย–ยŠยƒย– ยย‘ย˜ย‡ย• ย–ยŠย”ย‘ย—ย‰ยŠ ย—ย•วคยŠย‡ย ย™ย‡ ยƒย”ย‡ ย–ยƒย’ย’ย‡ย†ย‹ยย–ย‘ย‘ย—ย”ย‹ยยย‡ย”ย†ย‹ย˜ย‹ยย‹ย–ย›วก ย‘ย†ย’ยƒย‹ยย–ย•ย™ย‹ย–ยŠย‘ย—ย”ย„ย”ย—ย•ยŠยƒยย†ย™ย‡ย…ยŠยƒยยย‡ยŽย‘ย—ย”ย™ย‘ย”ย†ย• ย†ย‹ย”ย‡ย…ย–ยŽย›ยˆย”ย‘ยย’ย‹ย”ย‹ย–วคย’ย‹ย”ย‹ย–ย‹ย•ยย‘ย–ย‡ย‰ย‘ย–ย‹ย•ย–ย‹ย…ยƒยŽวค ย–ย†ย‘ย‡ย•ยย‘ย–ย”ย‡ย•ย‘ยยƒย–ย‡ย™ย‹ย–ยŠยˆยƒยย‡วค ย–ย†ย‘ย‡ย•ยย‘ย– ยย‡ย‡ย†ย”ย‡ย™ยƒย”ย†วขย‹ย–ย•ย‹ยย’ยŽย›ย‹ย•วกย‹ยย‹ย–ย•ย‘ย™ยยŒย‘ย›ย‘ย—ย•ย’ย‡ย”ยˆย‡ย…ย–ย‹ย‘ยวค ยŠยƒย– ย™ย‘ย—ยŽย† ย›ย‘ย—ย” ย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ย˜ย‹ย–ย› ยˆย‡ย‡ยŽ ยŽย‹ยย‡ ย‹ยˆ ย›ย‘ย— ย”ย‡ยŽย‡ยƒย•ย‡ย† ยƒยŽยŽ ย–ยŠยƒย– ย‡ย‰ย‘วฆย„ยƒย‰ย‰ยƒย‰ย‡ ย–ยŠยƒย– ย‹ย– ย‹ย• ย…ยƒย”ย”ย›ย‹ยย‰วซ ยˆย›ย‘ย—ย”ย”ย‘ย•ย‡ย…ย‘ย—ยŽย†ย‰ย”ย‘ย™ยˆย”ย‡ย‡ย‘ยˆยƒยŽยŽย–ยŠยƒย–ย™ย‡ย‹ย‰ยŠย–ย‘ยˆย‡ยšย’ย‡ย…ย–ยƒย–ย‹ย‘ยย•วกย™ยŠยƒย–ย™ย‘ย—ยŽย† ย‹ย–ยŽย‘ย‘ยยŽย‹ยย‡วซ ยˆย›ย‘ย—ย™ยƒยย–วกย…ยŠย‡ย…ยย„ยƒย…ยย‹ยย–ยŠย‡ยย‡ย†ย‹ย–ยƒย–ย‹ย‘ยย•ย’ยƒย…ย‡ยƒยย†ย•ย‡ย‡ย‹ย–วคยŠย‡ยวกย‹ยˆย›ย‘ย— ย•ย‘ย…ยŠย‘ย‘ย•ย‡วกย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย”ย›ย‘ย—ย”ย’ยƒย‹ยย–ย‹ยย‰วกย™ย”ย‹ย–ย‹ยย‰วกย‘ย”ย…ย‘ยย’ย‘ย•ย‹ยย‰ย–ย‘ย„ย‡ย–ย‹ยย‡ย•ย’ย‡ยย–ย’ยŽยƒย›ย‹ยย‰ย‹ยยƒ ย†ย‹ย˜ย‹ยย‡ย•ยƒยย†ย„ย‘ยšยยƒยย‹ยย‰ย•ยƒยย†ย…ยƒย•ย–ยŽย‡ย•ยƒยย†ยย—ย†ย’ย‹ย‡ย•วคย”ย‹ยย‰ย‹ยย‰ย–ยŠย‡ย‡ยย‡ย”ย‰ย›ย‘ยˆย’ยŽยƒย›ย–ย‘ย›ย‘ย—ย” ย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ย˜ย‡ย•ย’ยƒย…ย‡ย™ย‹ยŽยŽย‰ย‘ยˆยƒย”ย–ย‘ย™ยƒย”ย†ย•ย‰ย‡ย–ย–ยŠย‹ยย‰ย•ย—ยย•ย–ย—ย…ยยƒยย†ฦชย‘ย™ย‹ยย‰วค

ย–ย‡ย’ย‘ยˆยˆย–ยŠย‡ยƒยŽย‹ย†ยƒย–ย‹ย‘ยยƒย‰ย‘ย ยŠย‡ย ย”ย‡ยŽย‡ยƒย•ย‡ย–ยŠย‡ยย‡ย‡ย†ยˆย‘ย”ย˜ยƒยŽย‹ย†ยƒย–ย‹ย‘ย ย›ย™ย”ย‹ย–ย‹ยย‰ย…ยƒยฦชย›ยˆย”ย‡ย‡

ยŠยƒย˜ย‡ยŠย‘ยย‘ย”ย‡ย†ย‹ย–ยย›ย•ย‡ยŽยˆ ย‘ย—ย”ยŠย‘ยย‘ย”ย‹ยย‰ ศ‹ยŽย–ยŠย‘ย—ย‰ยŠย™ย‡ยŽยŽย‹ยย–ย‡ยย†ย‡ย†ศŒ

ย•ยŽย‹ยย‡ ยย‘ฦกย‡ย”ย‹ยย‰ย‘ยˆ

ย…ย‹ยย‰ยˆย‘ย”ย–ยŠย‡ย…ย—ย’ย…ยƒยย‡

ยŠยƒย˜ย‡ยƒยŽย”ย‡ยƒย†ย›ย‡ยƒย–ย‡ย ยย‘ย–ยŠย‡ย” ย‡ยย‡ย”ย‰ย› ย–ยŠยƒย– ย”ย‡ยƒยŽยŽย› ย•ยŠย—ย–ย• ย†ย‘ย™ย ย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ย˜ย‡ ฦชย‘ย™ ย‹ย• ย–ยŠย‡ ยย‡ย‡ย† ย–ย‘ ย”ย‡ย…ย‡ย‹ย˜ย‡ ย‡ยšย–ย‡ย”ยยƒยŽ ย˜ยƒยŽย‹ย†ยƒย–ย‹ย‘ยยˆย‘ย”ย™ยŠยƒย–ย™ย‡ยƒย”ย‡ย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ยย‰วคย‘ย›ย‘ย—ย…ยƒย”ย‡ย‹ยˆย•ย‘ยย‡ย‘ยย‡ยŽย‹ยย‡ย•ย›ย‘ย—ย”ย’ย‘ย‡ยวซย‘ย‡ย•ย‹ย– ยยƒย–ย–ย‡ย”ย‹ยˆยƒยย›ย‘ยย‡ย…ย‘ยย’ยŽย‹ยย‡ยย–ย•ย›ย‘ย—ย”ย’ยƒย‹ยย–ย‹ยย‰วซ ยˆย–ยŠย‡ยƒยย•ย™ย‡ย”ย‹ย•ย›ย‡ย•วกย–ยŠย‡ยยŽยƒย—ย‰ยŠยƒยย†ยยย‘ย™

อšอš


 ย–ยŠยƒย–ย›ย‘ย—ยƒย”ย‡ย‹ยย‰ย‘ย‘ย†ย…ย‘ยย’ยƒยย›วฃยย‘ย•ย–ย‘ยˆย–ยŠย‡ย”ย‡ย•ย–ย‘ยˆย—ย•ยƒย”ย‡ย–ยŠย‡ย”ย‡ย™ย‹ย–ยŠย›ย‘ย—วจย—ย–ยŽย‡ย–วฏย•ย–ยŠย‹ยย ยˆย‘ย”ยƒยย‹ยย—ย–ย‡ยƒย„ย‘ย—ย–ย–ยŠย‡ย‡ยย‡ย”ย‰ย›ย‹ยย˜ย‘ยŽย˜ย‡ย†ย™ย‹ย–ยŠย”ย‡ย…ย‡ย‹ย˜ย‹ยย‰ย’ย”ยƒย‹ย•ย‡วค ยŠย‡ยย›ย‘ย—ย†ย‡ย’ย‡ยย†ย‘ยย‘ย–ยŠย‡ย”ย•ย–ย‘ย–ย‡ยŽยŽย›ย‘ย—ย–ยŠยƒย–ย›ย‘ย—ย”ย™ย‘ย”ยย‹ย•ย‰ย‘ย‘ย†วกย‘ย”วกย‡ย˜ย‡ยย™ย‘ย”ย•ย‡วกย‰ย‘ย‘ย† ย‡ยย‘ย—ย‰ยŠวกย–ยŠย‡ยย›ย‘ย—ย‘ย’ย‡ยย—ย’ยƒย…ยŠยƒยยย‡ยŽย–ยŠยƒย–ยŒย—ย•ย–ย†ย”ยƒย‹ยย•ย‘ฦกย›ย‘ย—ย”ย‘ย™ยย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒยŽย’ย‘ย™ย‡ย”วกยŽย‹ยย‡ ยŽย‡ย–ย–ย‹ยย‰ย•ย‘ยย‡ย‘ยย‡ย•ย‹ย’ยŠย‘ยย‰ยƒย•ย†ย‹ย”ย‡ย…ย–ยŽย›ยˆย”ย‘ยย–ยŠย‡ย‰ยƒย•ย–ยƒยยย‘ยˆย›ย‘ย—ย”ย…ยƒย”วคย‹ย–ยŠย‡ยƒย…ยŠย–ย‹ยย‡ย–ยŠยƒย– ย›ย‘ย—ยƒย•ยยˆย‘ย”วกย‘ย”ยƒย…ย…ย‡ย’ย–วกย’ย”ยƒย‹ย•ย‡ยˆย‘ย”ย›ย‘ย—ย”ย™ย‘ย”ยวกย›ย‘ย—ยƒย”ย‡ย‰ย‹ย˜ย‹ยย‰ย‘ย–ยŠย‡ย”ย•ยƒย’ย‹ย‡ย…ย‡ย‘ยˆย›ย‘ย—ย”ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒยŽ ย’ย‘ย™ย‡ย”วคย˜ย‡ย”ย–ย‹ยย‡วกยƒย•ย’ยƒย”ยƒย†ย‘ยšย‹ย…ยƒยŽยƒย•ย‹ย–ย•ย‘ย—ยย†ย•วกย”ย‡ย…ย‡ย‹ย˜ย‹ยย‰ยƒย–ย”ย‡ยย‡ยย†ย‘ย—ย•ยƒยย‘ย—ยย–ย‘ยˆย’ย”ยƒย‹ย•ย‡ ย‘ย”ย˜ยƒยŽย‹ย†ยƒย–ย‹ย‘ยย…ยƒยยŽย‡ยƒย˜ย‡ย›ย‘ย—ย™ย‹ย–ยŠย–ย”ย‡ยย‡ยย†ย‘ย—ย•ยŽย›ยŽย‘ย™ย•ย‡ยŽยˆวฆย‡ย•ย–ย‡ย‡ยวค ย—ย•ย–ย–ยŠย‹ยยศ„ย™ยŠยƒย–ย‹ยˆยƒยŽยŽ ย–ยŠยƒย–ย’ย”ยƒย‹ย•ย‡ย•ย–ย‘ย’ย’ย‡ย†ย…ย‘ยย‹ยย‰วซย—ย…ยŠวจ ยย‡ ย–ยŠย‹ยย‰ ย–ย‘ ย–ย”ย› ย‹ย• ย–ย‘ ย„ย‡ย…ย‘ยย‡ ยƒย™ยƒย”ย‡ ย‘ยˆ ย™ยŠย‡ย ย›ย‘ย— ยƒย”ย‡ ยƒย•ยย‹ยย‰ ย‘ย–ยŠย‡ย”ย• ย–ย‘ ย–ย‡ยŽยŽ ย›ย‘ย— ย–ยŠยƒย– ย›ย‘ย—ย”ย™ย‘ย”ยย‹ย•ย‰ย”ย‡ยƒย–วคยŠย‡ยย›ย‘ย—ยย‘ย–ย‹ย…ย‡ย–ยŠยƒย–วกย•ย–ย‘ย’ยƒยย†ย–ย‡ยŽยŽย›ย‘ย—ย”ย•ย‡ยŽยˆย–ยŠยƒย–ย›ย‘ย—ย”ย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ย‘ยย•ยƒย”ย‡ ยˆยƒย„ย—ยŽย‘ย—ย•วค ย‡ย‡ยŽย–ยŠย‡ย’ย‘ย™ย‡ย”ย‘ยˆย–ยŠยƒย–ยยย‘ย™ย‹ยย‰วคย‡ยƒย”ยย–ย‘ย•ยŠยƒย”ย‡ย™ยŠยƒย–ย›ย‘ย—ย…ย”ย‡ยƒย–ย‡วกยƒยย†ย‡ย˜ย‡ยย–ย‘ ยƒย…ย…ย‡ย’ย–ย’ย”ยƒย‹ย•ย‡ยˆย‘ย”ย‹ย–วกย™ย‹ย–ยŠย‘ย—ย–ย–ยŠยƒย–ย’ย”ยƒย‹ย•ย‡ย‡ย˜ย‡ย”ยยƒยย‹ยย‰ย›ย‘ย—ยˆย‡ย‡ยŽย„ย‡ย–ย–ย‡ย”ยƒย„ย‘ย—ย–ย›ย‘ย—ย”ย•ย‡ยŽยˆวค ยˆ ย›ย‘ย—ย’ย”ยƒย…ย–ย‹ย…ย‡ฦคยŽยŽย‹ยย‰ย›ย‘ย—ย”ย•ย‡ยŽยˆย—ย’ย™ย‹ย–ยŠย•ย‡ยŽยˆวฆย˜ยƒยŽย‹ย†ยƒย–ย‹ย‘ยวกย‹ย–ย™ย‹ยŽยŽยŠย‡ยŽย’ย–ย‘ย•ยŠย‹ยˆย–ย›ย‘ย—ย”ยย‡ย‡ย†ย–ย‘ยƒย•ย ยˆย‘ย”ย‘ย—ย–ย•ย‹ย†ย‡ยƒย’ย’ย”ย‘ย˜ยƒยŽวค ยŠย‡ย…ยย„ยƒย…ยย‹ยย–ย‘ย–ยŠย‡ยย‡ย†ย‹ย–ยƒย–ย‹ย‘ยย•ย’ยƒย…ย‡วคยŠยƒย–ย™ย‘ย—ยŽย†ย›ย‘ย—ย”ย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ย˜ย‹ย–ย›ย”ย‘ย•ย‡ยŽย‘ย‘ยยŽย‹ยย‡ย‹ยˆย›ย‘ย— ยยย‡ย™ย›ย‘ย—ย”ย™ย‘ย”ยย™ยƒย•ยˆยƒยย–ยƒย•ย–ย‹ย…ยƒยŽยŽย›ยƒย™ย‡ย•ย‘ยย‡วซ

ย’ย‡ยย–ย‘ย‹ย˜ย‹ยย‡ ยŽย‘ย™ย™ย‹ย–ยŠย‘ย—ย” ย‡ย‡ย–ย‹ยย–ยŠย‡ยƒย”ย–ยŠ ยย†ย–ยŠย‡ย‰ย‹ยˆย–ย•ย„ย‡ย‰ย‹ยย–ย‘ยƒย”ย”ย‹ย˜ย‡

ยย‘ย”ย†ย‡ย”ย–ย‘ย„ย‡ย…ย‘ยย‡ย–ย”ย—ยŽย›ย‘ย’ย‡ยย–ย‘ย–ยŠย‡ฦชย‘ย™ย‘ยˆย‹ยยˆย‘ย”ยยƒย–ย‹ย‘ยยˆย”ย‘ยย›ย‘ย—ย”ยŠย‹ย‰ยŠย‡ย”ย•ย‡ยŽยˆวกย›ย‘ย—ย” ย‡ยย‡ย”ย‰ย› ย•ย’ยƒย…ย‡ ยย‡ย‡ย†ย• ย–ย‘ ย„ย‡ ย•ย–ย”ย‘ยย‰ยŽย› ย…ย‘ยยย‡ย…ย–ย‡ย† ย–ย‘ ย‡ยƒย”ย–ยŠวคย‹ย–ยŠย‘ย—ย– ยƒ ย•ย–ย”ย‘ยย‰ ย‰ย”ย‘ย—ยย†ย‹ยย‰ ย–ย‘ ย‡ยƒย”ย–ยŠวก ยŽย‘ย‘ยย‹ยย‰ ยˆย‘ย” ย†ย‹ย˜ย‹ยย‡ ย™ย‹ย•ย†ย‘ย ย‹ย• ยŽย‹ยย‡ ย–ย”ย›ย‹ยย‰ ย–ย‘ ย—ย•ย‡ ยƒ ย„ยƒย–ย–ย‡ย”ย› ย™ย‹ย–ยŠ ย‘ยยŽย› ย‘ยย‡ ย–ยƒย„ ย…ย‘ยยย‡ย…ย–ย‡ย†วฃย›ย‘ย—ยŠยƒย˜ย‡ย‘ยยŽย›ยŠยƒยŽยˆยƒย…ย‹ย”ย…ย—ย‹ย–วกยƒยย†ยย‘ย–ยย—ย…ยŠยŒย—ย‹ย…ย‡ฦชย‘ย™ย•ย–ยŠย”ย‘ย—ย‰ยŠย‹ย–วคย•ย–ย”ย‘ยย‰ ย…ย‘ยยย‡ย…ย–ย‹ย‘ยย–ย‘ย‡ยƒย”ย–ยŠย…ย‘ยย’ยŽย‡ย–ย‡ย•ย–ยŠย‡ย…ย‘ย•ยย‹ย…ยŠย‘ย‘ยย—ย’วกยƒยย†ย‹ยยˆย‘ย”ยยƒย–ย‹ย‘ยย…ยƒยย–ยŠย‡ยฦชย‘ย™ยˆย”ย‡ย‡ยŽย› ย‹ยยƒยย†ย‘ย—ย–ย‘ยˆย›ย‘ย—ย”ย•ย’ยƒย…ย‡วค ย”ย›ย–ยŠย‹ย•ย•ย‹ยย’ยŽย‡ยย‡ย†ย‹ย–ยƒย–ย‹ย‘ยย–ย‘ย…ย‘ยยย‡ย…ย–ย›ย‘ย—ย”ย•ย‡ยŽยˆย–ย‘ย‡ยƒย”ย–ยŠวค ย‹ย–ย‹ยยƒย…ย‘ยยˆย‘ย”ย–ยƒย„ยŽย‡ย•ย‡ยƒย–ย™ย‹ย–ยŠย›ย‘ย—ย”ยˆย‡ย‡ย–ฦชยƒย–ย‘ยย–ยŠย‡ฦชย‘ย‘ย”วค ยยƒย‰ย‹ยย‡ยƒย–ย—ย„ย‡ย‘ยˆยŽย‹ย‰ยŠย–วกยƒยย› ย…ย‘ยŽย‘ย”ย›ย‘ย—ย…ยŠย‘ย‘ย•ย‡วกยƒยย†ยƒย–ย–ยƒย…ยŠย–ยŠยƒย–ย–ย—ย„ย‡ย‘ยˆยŽย‹ย‰ยŠย–ย–ย‘ย–ยŠย‡ย„ยƒย•ย‡ย‘ยˆย›ย‘ย—ย”ย•ย’ย‹ยย‡วคย‡ย–ย–ยŠย‡ย–ย—ย„ย‡ ย‘ยˆยŽย‹ย‰ยŠย–ย‡ยšย–ย‡ยย†ย†ย‘ย™ยย–ยŠย”ย‘ย—ย‰ยŠย›ย‘ย—ย”ย„ย‘ย†ย›วกย–ยŠย”ย‘ย—ย‰ยŠย›ย‘ย—ย”ย…ยŠยƒย‹ย”วกยƒยย†ย†ย‘ย™ยย–ยŠย”ย‘ย—ย‰ยŠยƒยŽยŽย–ยŠย‡ ยŽยƒย›ย‡ย”ย•ย‘ยˆย–ยŠย‡ย„ย—ย‹ยŽย†ย‹ยย‰ย–ยŠยƒย–ย›ย‘ย—ยƒย”ย‡ย‹ยวกย—ยย–ย‹ยŽย‹ย–ย”ย‡ยƒย…ยŠย‡ย•ย–ยŠย‡ย…ย‡ยย–ย‡ย”ย‘ยˆย–ยŠย‡ย‡ยƒย”ย–ยŠวคย–ย–ยƒย…ยŠย–ยŠย‡ ย–ย—ย„ย‡ย‘ยˆยŽย‹ย‰ยŠย–ย•ย‡ย…ย—ย”ย‡ยŽย›ย–ย‘ย–ยŠย‡ย…ย‡ยย–ย‡ย”ย‘ยˆย–ยŠย‡ย‡ยƒย”ย–ยŠวคยŠย‹ย•ย‹ย•ย›ย‘ย—ย”ย‰ย”ย‘ย—ยย†ย‹ยย‰ย…ย‘ย”ย†วขย‹ย–ย…ย”ย‡ยƒย–ย‡ย•ยƒ ย•ย–ย”ย‘ยย‰ย…ย‘ยยย‡ย…ย–ย‹ย‘ยย„ย‡ย–ย™ย‡ย‡ยย›ย‘ย—ย”ย„ย‘ย†ย›ยƒยย†ย–ยŠย‡ย‡ยƒย”ย–ยŠวค ยŽยŽย‘ย™ย–ยŠย‡ย–ย—ย„ย‡ย‘ยˆยŽย‹ย‰ยŠย–ย–ย‘ย‡ยšย’ยƒยย†ย—ยย–ย‹ยŽย‹ย–ย‹ย•ยƒย•ย„ย‹ย‰ยƒย”ย‘ย—ยย†ยƒย•ย›ย‘ย—ย”ย’ยŠย›ย•ย‹ย…ยƒยŽย„ย‘ย†ย›วค ย–ย•ยŠย‘ย—ยŽย† ย„ย‡ยƒย•ย™ย‹ย†ย‡ยƒย–ย–ยŠย‡ย„ย‘ย–ย–ย‘ยยƒย•ย‹ย–ย‹ย•ยƒย–ย–ยŠย‡ย–ย‘ย’วคยย–ยŠย‡ย–ย—ย„ย‡ย‘ยˆยŽย‹ย‰ยŠย–ย–ยŠย‡ย”ย‡ย‹ย•ยƒย”ย‡ยŽย‡ยƒย•ย‡ย•ย™ย‹ย–ย…ยŠวค ย—ย”ยย‹ย–ย‘ยวกยƒยย†ยƒยŽยŽย‘ย™ยƒยŽยŽย–ยŠย‡ย‡ยย‡ย”ย‰ย›ย–ยŠยƒย–ยย‘ยŽย‘ยย‰ย‡ย”ย•ย‡ย”ย˜ย‡ย•ย›ย‘ย—ย–ย‘ฦชย‘ย™ย†ย‘ย™ยย–ยŠย‡ย‰ย”ย‘ย—ยย†ย‹ยย‰ ย…ย‘ย”ย†ย—ยย–ย‹ยŽย‹ย–ย”ย‡ยƒย…ยŠย‡ย•ย–ยŠย‡ย…ย‡ยย–ย‡ย”ย‘ยˆย–ยŠย‡ย‡ยƒย”ย–ยŠวกย™ยŠย‡ย”ย‡ย‹ย–ย…ยƒยย„ย‡ย”ย‡ย…ย›ย…ยŽย‡ย†วคย‹ย–ย‹ยย–ยŠย‡ย‡ยย‡ย”ย‰ย›ย‘ยˆ ย”ย‡ยŽย‡ยƒย•ย‹ยย‰ย—ยย–ย‹ยŽย›ย‘ย—ยƒย”ย‡ย”ย‡ยƒย†ย›ย–ย‘ย•ย–ย‘ย’วค ยŠย‡ยย›ย‘ย—ยƒย”ย‡ฦคยย‹ย•ยŠย‡ย†ยย‡ย†ย‹ย–ยƒย–ย‹ยย‰วกย–ยŠย‡ย”ย‡ย™ย‹ยŽยŽย„ย‡ยย‡ย™ย‡ยย’ย–ย›ย•ย’ยƒย…ย‡ย•ย‹ยย›ย‘ย—ย”ย„ย‘ย†ย›ย™ยŠย‡ย”ย‡ ย›ย‘ย— ยŠยƒย˜ย‡ ย”ย‡ยŽย‡ยƒย•ย‡ย† ย‘ยŽย† ย‡ยย‡ย”ย‰ย›วค ย‹ยŽยŽ ย–ยŠย‡ย ย—ย’ ย™ย‹ย–ยŠ ย–ยŠย‡ ย‡ยย‡ย”ย‰ย› ย‘ยˆ ย›ย‘ย—ย” ย…ยŠย‘ย‹ย…ย‡วค ยยƒย‰ย‹ยย‡ ยƒยŠย—ย‰ย‡ย‰ย‘ยŽย†ย‡ยย•ย—ยยƒย„ย‘ย˜ย‡ย›ย‘ย—ย”ยŠย‡ยƒย†วค ย‹ยŽยŽย–ยŠย‹ย•ย•ย—ยยˆย—ยŽยŽย‘ยˆยƒยย›ย–ยŠย‹ยย‰ย–ยŠยƒย–ย›ย‘ย—ย™ย‘ย—ยŽย†ยŽย‹ยย‡ ยย‘ย”ย‡ย‘ยˆย‹ยย›ย‘ย—ย”ย•ย’ยƒย…ย‡วฃย’ย‡ยƒย…ย‡วกยƒย„ย—ยย†ยƒยย…ย‡วกยŽย‘ย˜ย‡ศ„ย™ยŠยƒย–ย‡ย˜ย‡ย”ย›ย‘ย—ย…ยŠย‘ย‘ย•ย‡วคย‘ย’ย–ยŠย‡ย•ย—ยยƒยย†

อšอ›


ยƒยŽยŽย‘ย™ย–ยŠย‡ย‡ยย‡ย”ย‰ย›ย‹ยย•ย‹ย†ย‡ย‹ย–ย–ย‘ฦชย‘ย™ย†ย‘ย™ยย–ยŠย”ย‘ย—ย‰ยŠย–ยŠย‡ย–ย‘ย’ย‘ยˆย›ย‘ย—ย”ยŠย‡ยƒย†วคย‡ย–ย•ย‘ยย‡ย‘ยˆย‹ย–ย”ย—ย ยƒย…ย”ย‘ย•ย•ย›ย‘ย—ย”ย•ยŠย‘ย—ยŽย†ย‡ย”ย•วกย†ย‘ย™ยย›ย‘ย—ย”ยƒย”ยย•ยƒยย†ย‘ย—ย–ย›ย‘ย—ย”ยŠยƒยย†ย•วคย‡ย–ย–ยŠย‡ย”ย‡ย•ย–ย‘ยˆย‹ย–ฦชย‘ย™ย†ย‘ย™ย ย–ยŠย”ย‘ย—ย‰ยŠย›ย‘ย—ย”ย„ย‘ย†ย›ยƒยย†ย‘ย—ย–ย›ย‘ย—ย”ยˆย‡ย‡ย–ย—ยย–ย‹ยŽย‹ย–ย•ย—ย”ย”ย‘ย—ยย†ย•ย›ย‘ย—ย‘ยย–ยŠย‡ย‘ย—ย–ย•ย‹ย†ย‡ยƒย•ย™ย‡ยŽยŽยƒย•ย‹ย– ฦคยŽยŽย•ย›ย‘ย—ย‘ยย–ยŠย‡ย‹ยย•ย‹ย†ย‡วค ยŠย‡ยย‡ยšย–ย–ย‹ยย‡ย›ย‘ย—ยย‡ย†ย‹ย–ยƒย–ย‡วกย•ย‹ยย’ยŽย›ย”ย‡ยŽย‡ยƒย•ย‡ย–ยŠย‡ย‘ยŽย†ย‰ย”ย‘ย—ยย†ย‹ยย‰ย…ย‘ย”ย†ยƒยย†ยŽย‡ย–ย‹ย–ยˆยƒยŽยŽย†ย‘ย™ย ย‹ยย–ย‘ย–ยŠย‡ย…ย‡ยย–ย‡ย”ย‘ยˆย–ยŠย‡ย‡ยƒย”ย–ยŠย„ย‡ยˆย‘ย”ย‡ย›ย‘ย—ย…ยŠย‘ย‘ย•ย‡ยƒยย‡ย™ย‘ยย‡วค ยยŽย‹ยย‡ย–ย”ยƒย†ย‹ย–ย‹ย‘ยยƒยŽยย‡ย†ย‹ย–ยƒย–ย‹ย‘ยวกย™ยŠย‡ย”ย‡ย–ยŠย‡ย‰ย‘ยƒยŽย‹ย•ย–ย‘ย‡ยย’ย–ย›ย›ย‘ย—ย”ยย‹ยย†วกย‹ยย•ย‹ยย’ยŽย‡ยย‡ย†ย‹ย–ยƒย–ย‹ย‘ย ย›ย‘ย—ย…ยƒยย„ย‡ย“ย—ย‹ย–ย‡ยƒย…ย–ย‹ย˜ย‡วคยย›ยย‡ย‰ยƒย–ย‹ย˜ย‡ย–ยŠย‘ย—ย‰ยŠย–ย•ย‘ย”ย‡ยย‘ย–ย‹ย‘ยย•ย…ยƒยย„ย‡ย”ย‡ยŽย‡ยƒย•ย‡ย†ย†ย‘ย™ยย–ยŠย‡ ย‰ย”ย‘ย—ยย†ย‹ยย‰ย…ย‘ย”ย†ย‘ย”ย†ย—ยย’ย‡ย†ย‹ยย–ย‘ย‹ยยƒย‰ย‹ยยƒย”ย›ย„ย—ย„ย„ยŽย‡ย•ย–ยŠยƒย–ย…ยƒยย–ยŠย‡ยย„ย‡ย•ย‡ยย–ย‘ฦกย–ย‘ย–ยŠย‡ย‡ย†ย‰ย‡ ย‘ยˆย–ยŠย‡ย—ยย‹ย˜ย‡ย”ย•ย‡ยƒยย†ย„ยŽย‘ย™ยย—ย’วคย‘ย‰ย‡ย–ย–ยŠย‡ยย‘ย•ย–ย‘ย—ย–ย‘ยˆย–ยŠย‹ย•ยย‡ย†ย‹ย–ยƒย–ย‹ย‘ยย’ย”ย‘ย…ย‡ย•ย•วกยย‡ย†ย‹ย–ยƒย–ย‡ ย‡ย˜ย‡ย”ย›ย†ยƒย›ยˆย‘ย”ยƒย–ยŽย‡ยƒย•ย–อ™อยย‹ยย—ย–ย‡ย•วคย˜ย‡ย”ย–ย‹ยย‡วกย„ย—ย‹ยŽย†ย—ย’ย–ย‘ยŠยƒยŽยˆยƒยยŠย‘ย—ย”วกย–ยŠย‡ยยย‘ย”ย‡ย‹ยˆย›ย‘ย— ย…ยŠย‘ย‘ย•ย‡วคย‘ย–ย‘ยยŽย›ย™ย‹ยŽยŽย›ย‘ย—ย…ยŽย‡ยƒยย‘ย—ย–ย›ย‘ย—ย”ย•ย’ยƒย…ย‡วกย„ย—ย–ย›ย‘ย—ย™ย‹ยŽยŽยˆย”ย‡ย‡ย›ย‘ย—ย”ย•ย’ย‹ย”ย‹ย–ย–ย‘ย…ย”ย‡ยƒย–ย‡วก ยƒยย†ย–ย‘ย”ย‡ย…ย‡ย‹ย˜ย‡ย™ย‘ย”ย†ย•ย‘ย”ย‹ยยƒย‰ย‡ย•ย†ย‹ย”ย‡ย…ย–ยŽย›ยˆย”ย‘ยย•ย’ย‹ย”ย‹ย–วค

ยย„ย”ยƒย…ย‡ย–ยŠย‡ ย‘ย—ย”ยย‡ย›วขย‹ย•ยยŠยƒยย‰ย‡ ยŠย‡ย”ย‡ย‹ย•ยƒย”ย‹ย•ยยƒย–ย–ยƒย…ยŠย‡ย†ย–ย‘ย…ย‘ยยย‡ย…ย–ย‹ยย‰ย™ย‹ย–ยŠย•ย’ย‹ย”ย‹ย–ยƒยย†ย‘ย’ย‡ยย‹ยย‰ย–ยŠย‡ย†ย‘ย‘ย”ย–ย‘ย›ย‘ย—ย”ย†ย‹ย˜ย‹ยย‡ ย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ย˜ย‹ย–ย›วฃ ย–ยŠย‡ ย”ย‹ย•ย ย–ยŠยƒย– ย›ย‘ย—ย” ยŽย‹ยˆย‡ ย™ย‹ยŽยŽ ย…ยŠยƒยย‰ย‡วจยย† ย‹ย– ยยƒย›วคย• ย™ย‡ ย•ย–ย‡ย’ ยย‘ย”ย‡ ยƒยย† ยย‘ย”ย‡ ย‹ยย–ย‘ย–ยŠย‡ยŽย‹ย‰ยŠย–วกย–ยŠย‹ยย‰ย•ย‹ยย‘ย—ย”ยŽย‹ย˜ย‡ย•ย•ยŠย‹ยˆย–ย–ย‘ย•ย–ยƒย›ย‹ยยƒยŽย‹ย‰ยยย‡ยย–ย™ย‹ย–ยŠย‘ย—ย”ยย‡ย™ย•ย‡ยŽย˜ย‡ย•วคยŠย‹ย•ย…ยƒย ย…ย”ย‡ยƒย–ย‡ย•ย–ย”ย‡ย•ย•ย‹ยย‘ย—ย”ย”ย‡ยŽยƒย–ย‹ย‘ยย•ยŠย‹ย’ย•วกยƒย•ย’ย‡ย‘ย’ยŽย‡ย™ยŠย‘ย™ย‡ย”ย‡ย…ย‘ยยˆย‘ย”ย–ยƒย„ยŽย‡ย™ย‹ย–ยŠย™ยŠยƒย–ย™ย‡ย—ย•ย‡ย† ย–ย‘ย„ย‡ยยƒย›ยย‘ย–ย„ย‡ย…ย‘ยยˆย‘ย”ย–ยƒย„ยŽย‡ย™ย‹ย–ยŠย—ย•ยƒย•ย™ย‡ย‰ย”ย‘ย™วคยŠย‹ย•ยˆย‡ยƒย”ย‘ยˆย…ยŠยƒยย‰ย‡วกย‘ยˆยŽย‘ย•ย‹ยย‰ย–ยŠย‡ ย’ย‡ย‘ย’ยŽย‡ย™ย‡ยŽย‘ย˜ย‡วกย…ยƒยย„ย‡ย‡ยย‘ย—ย‰ยŠย‹ยยƒยย†ย‘ยˆย‹ย–ย•ย‡ยŽยˆย–ย‘ย–ย‘ย–ยƒยŽยŽย›ย•ยŠย—ย–ย†ย‘ย™ยย‘ย—ย”ย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ย˜ย‹ย–ย›วคยย–ยŠย‡ ย‘ย–ยŠย‡ย”ยŠยƒยย†วกย‹ยˆย™ย‡ย–ยƒยย‡ย–ยŠย‡ย”ย‹ย•ยย–ย‘ย•ย–ย‡ย’ย‹ยย–ย‘ย‘ย—ย”ย‰ย”ย‘ย™ย–ยŠวกย‘ย—ย”ยŽย‘ย˜ย‡ย†ย‘ยย‡ย•ยยƒย›ยƒยŽย•ย‘ย•ยŠย‹ยˆย–ยƒยย† ย‰ย”ย‘ย™ย‹ยย—ยย‡ยšย’ย‡ย…ย–ย‡ย†ย™ยƒย›ย•วค ยˆย›ย‘ย—ย™ยƒยย–ย–ย‘ยย‘ย˜ย‡ย’ยƒย•ย–ย–ยŠย‹ย•ยˆย‡ยƒย”ย‘ยˆย…ยŠยƒยย‰ย‡ย‹ยย›ย‘ย—ย”ย•ย’ยƒย…ย‡วก ย„ยŽย‘ย™ย‹ย–ย‘ย—ย–ย‹ยย–ย‘ย„ย—ย„ย„ยŽย‡ย•ย‘ย”ย•ย‡ยย†ย‹ย–ย†ย‘ย™ยย›ย‘ย—ย”ย‰ย”ย‘ย—ยย†ย‹ยย‰ย…ย‘ย”ย†ย™ยŠย‡ยย›ย‘ย—ยย‡ย†ย‹ย–ยƒย–ย‡วค

ย‘ย—ยŽย‡ย•วก ย—ย•ย– ยยˆย‘ย”ยยƒย–ย‹ย‘ย ย”ย‡ยƒย–ย‹ย˜ย‹ย–ย›ย‹ย•ยย‘ย–ยƒย†ย‹ย•ย…ย‹ย’ยŽย‹ยย‡วกย„ย—ย–ยƒยย‹ยย˜ย‹ย–ยƒย–ย‹ย‘ย ยƒย˜ย‡ย›ย‘ย—ย‡ย˜ย‡ย”ย”ย‡ยƒย†ย‘ย”ยŠย‡ยƒย”ย†ย–ยŠย‡ยƒย†ย˜ย‹ย…ย‡ย–ยŠยƒย–ย™ย”ย‹ย–ย‡ย”ย•ย™ย‹ย–ยŠย™ย”ย‹ย–ย‡ย”วฏย•ย„ยŽย‘ย…ยย•ยŠย‘ย—ยŽย†ยยƒยย‡ ย•ย—ย”ย‡ ย–ยŠย‡ย› ย™ย”ย‹ย–ย‡ ย•ย‘ยย‡ย–ยŠย‹ยย‰ ย‡ย˜ย‡ย”ย› ย†ยƒย›วซยŠยƒย– ย–ยŠย‡ย› ย•ยŠย‘ย—ยŽย† ย™ย”ย‹ย–ย‡ ย–ยŠย”ย‡ย‡ ย’ยƒย‰ย‡ย• ยƒ ย†ยƒย›วก ยย‘ ยยƒย–ย–ย‡ย”ย™ยŠยƒย–วซย”อ™อยย‹ยย—ย–ย‡ย•ยƒย†ยƒย›ยย‘ยยƒย–ย–ย‡ย”ย™ยŠยƒย–วซยŠย‡ย’ย”ย‘ย„ยŽย‡ยย™ย‹ย–ยŠย–ยŠย‡ย•ย—ย’ย’ย‘ย•ย‡ย†ย–ย‘ ย‘ย”ย•ยŠย‘ย—ยŽย†ยย‹ยย†ย‘ยˆยƒย†ย˜ย‹ย…ย‡ย‹ย•ย–ยŠยƒย–ย™ย”ย‹ย–ย‹ยย‰ย„ยŽย‘ย…ยย•ยƒย”ย‡ย”ย‡ยƒยŽยŽย›ยย‘ย”ย‡ย–ยŠยƒยย–ยŠยƒย–วฃย–ยŠย‡ย›วฏย”ย‡ย•ย’ย‹ย”ย‹ย– ย„ยŽย‘ย…ยย•วคยƒยŽย‹ย†ยƒย–ย‹ย‘ยวฆย•ย‡ย‡ยย‹ยย‰วกยˆย‡ยƒย”วกยŽยƒย…ยย‘ยˆย‰ย”ย‘ย—ยย†ย‹ยย‰วฃยƒยŽยŽย–ยŠย‡ย•ย‡ยƒยย†ยย‘ย”ย‡ย…ยƒยย•ยŽย‘ย™ย†ย‘ย™ย ย‘ย—ย”ย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ย˜ย‹ย–ย›ยƒย•ย–ยŠย‡ย›ยƒยŽย•ย‘ย•ยŽย‘ย™ย†ย‘ย™ยย‘ย—ย”ยŽย‹ยˆย‡วค ย‘ย”ย–ยŠย‹ย•ย”ย‡ยƒย•ย‘ยวก ย†ย‘ยวฏย–ย„ย‡ยŽย‹ย‡ย˜ย‡ย‹ยยˆย‘ย”ยย—ยŽยƒย• ยˆย‘ย”ยŠย‘ย™ย™ย‡ยƒย”ย‡ย•ย—ย’ย’ย‘ย•ย‡ย†ย–ย‘ย™ย”ย‹ย–ย‡วค ยย•ย–ย‡ยƒย†วก ยŽย‘ย‘ยยƒย–ย„ยŽย‘ย…ยย•ย–ย‘ย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ย˜ย‹ย–ย›ยƒย•ย‘ย’ย’ย‘ย”ย–ย—ยย‹ย–ย‹ย‡ย• ย–ย‘ย…ยŽย‡ยƒยย—ย’ย‘ย—ย”ย‡ยย‡ย”ย‰ย‡ย–ย‹ย…ย•ย’ยƒย…ย‡ยƒยย†ยŽย‡ยƒย”ยย–ยŠย‡ยŽย‡ย•ย•ย‘ยย•ย™ย‡ย…ยƒยย‡ยŠย‡ย”ย‡ย–ย‘ยŽย‡ยƒย”ยวค ยŽย‡ย•ย•ย‹ยย‰ย•ย‘ยย›ย‘ย—ย”ย’ยƒย–ยŠวก

อšอœ


 ยย†ย‡ย”ยŠย‡ย’ย‘ย–ยŽย‹ย‰ยŠย– 

ย™ย™ย™วคย’ย”ยƒย…ย–ย‹ย…ยƒยŽย‹ยย–ย—ย‹ย–ย‹ย‘ยวคย…ย‘ย

ย‡ย™ย‘ย”ยย‹ยย‡ย• ย„ย‡ย•ย–ย•ย‡ยŽยŽย‹ยย‰ ยƒย—ย–ยŠย‘ย” ยƒย—ย”ยƒ ยƒย› ยŠยƒย• ย•ย’ย‡ยย– ยย‡ยƒย”ยŽย› ย–ยŠย”ย‡ย‡ ย†ย‡ย…ยƒย†ย‡ย• ยŠย‡ยŽย’ย‹ยย‰ ย‹ยย†ย‹ย˜ย‹ย†ย—ยƒยŽย•วก ย‘ย”ย‰ยƒยย‹ยœยƒย–ย‹ย‘ยย•วก ยƒยย† ย…ย‘ยย’ยƒยย‹ย‡ย• ย—ย•ย‡ ย–ยŠย‡ย‹ย” ย‹ยยยƒย–ย‡ ย‹ยย–ย—ย‹ย–ย‹ย˜ย‡ ยƒย„ย‹ยŽย‹ย–ย‹ย‡ย•ย–ย‘ย…ย”ย‡ยƒย–ย‡ย’ย”ย‘ยˆย‘ย—ยย†ย…ยŠยƒยย‰ย‡วคย‡ย™ย•ย™ย‡ย‡ยยƒย‰ยƒยœย‹ยย‡ย…ยƒยŽยŽย•ยŠย‡ย”วฒยŠย‡อ†อ™อ˜วกอ˜อ˜อ˜วฆ ยƒวฆย‘ยย–ยŠย•ย›ย…ยŠย‹ย…วณย„ย‡ย…ยƒย—ย•ย‡วฒยŠย‡ยย„ย—ย•ย‹ยย‡ย•ย•ย’ย‡ย‘ย’ยŽย‡ยย‡ย‡ย†ยƒย…ย”ย›ย•ย–ยƒยŽย„ยƒยŽยŽวกย–ยŠย‡ย›ย–ย—ย”ย ย–ย‘ ย…ย‘ยย•ย—ยŽย–ยƒยย– ยƒย—ย”ยƒ ยƒย›วก ย–ยŠย‡ วฎย‹ยย–ย—ย‹ย–ย‹ย‘ยย‹ย•ย–วฏวควณ ยŠย‡ ยย†ย‡ย’ย‡ยย†ย‡ยย– ย†ย—ย„ย„ย‡ย† ยŠย‡ย” วฒยŠย‡ ย•ย›ย…ยŠย‹ย… ย‘ยˆยƒยŽยŽ ย–ย”ย‡ย‡ย–วณวควฆย‹ย•ย– ย‘ยŽยŽย›ย™ย‘ย‘ย† ย–ยƒย”ย• ยƒยย†ยƒยŽยŽ ย–ย”ย‡ย‡ย– ย‡ยšย‡ย…ย—ย–ย‹ย˜ย‡ย• ยƒยŽยŽ ย’ย”ยƒย‹ย•ย‡ ยŠย‡ย” ยƒย„ย‹ยŽย‹ย–ย‹ย‡ย• ย–ย‘ ยŠย‘ยย‡ ย‹ย ย‘ย ยˆย—ย–ย—ย”ย‡ ย’ย”ย‡ย†ย‹ย…ย–ย‹ย‘ยย• ย™ย‹ย–ยŠ ยƒย•ย–ย‘ย—ยย†ย‹ยย‰ ยƒย…ย…ย—ย”ยƒย…ย› ย‹ยย…ยŽย—ย†ย‹ยย‰ย–ยŠย‡ย”ย‡ย…ย‡ยย–ย”ย‡ย…ย‡ย•ย•ย‹ย‘ยวค ยƒย—ย”ยƒวฏย•ย™ย‘ย”ยยŠยƒย•ยŠย‡ยŽย’ย‡ย†ย†ย‡ยย›ย•ย–ย‹ยˆย›ย‹ยย–ย—ย‹ย–ย‹ย‘ยยƒยย†ย„ย”ย‹ยย‰ย‹ย–ย‹ยย–ย‘ย–ยŠย‡ยยƒย‹ยย•ย–ย”ย‡ยƒยวก ย•ยŠย‡ย†ย‡ยย‘ยย•ย–ย”ยƒย–ย‡ย‹ย–ย•ย’ย”ยƒย…ย–ย‹ย…ยƒยŽวกย˜ย‡ย”ย‹ฦคยƒย„ยŽย‡ย—ย•ย‡ย•ย‹ยย–ยŠย‡ฦคย‡ยŽย†ย•ย‘ยˆย„ย—ย•ย‹ยย‡ย•ย•วกย•ย…ย‹ย‡ยย…ย‡วก ยย‡ย†ย‹ย…ย‹ยย‡ยƒยย†ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒยŽย‰ย”ย‘ย™ย–ยŠวคยŠย‡ยŠยƒย•ย–ย”ยƒย‹ยย‡ย†ย–ยŠย‘ย—ย•ยƒยย†ย•ย‘ยˆย’ย‡ย‘ย’ยŽย‡ย–ย‘ย—ย•ย‡ย–ยŠย‡ย‹ย” ย„ย”ยƒย‹ยย•วก ย’ย‡ย”ย…ย‡ย’ย–ย‹ย‘ยย• ยƒยย† วฒย•ย‹ยšย–ยŠ ย•ย‡ยย•ย‡วณ ย‹ย ย‡ฦกย‡ย…ย–ย‹ย˜ย‡ ย™ยƒย›ย• ย–ย‘ ย”ย‡ยƒยŽย‹ยœย‡ ย–ยŠย‡ย‹ย” ย‰ย‘ยƒยŽย•วค ยƒย—ย”ยƒย‹ย•ย–ยŠย‡ยƒย—ย–ยŠย‘ย”ย‘ยˆย•ย‹ยšย„ย‡ย•ย–ย•ย‡ยŽยŽย‹ยย‰ย„ย‘ย‘ยย•ย‹ยย…ยŽย—ย†ย‹ยย‰วขย”ยƒย…ย–ย‹ย…ยƒยŽ ยย–ย—ย‹ย–ย‹ย‘ยวกย”ยƒย…ย–ย‹ย…ยƒยŽ

ยย–ย—ย‹ย–ย‹ย‘ยย‹ยย‘ย˜ย‡วกย”ยƒย…ย–ย‹ย…ยƒยŽ ยย–ย—ย‹ย–ย‹ย‘ยย‹ยย—ย…ย…ย‡ย•ย•วกยŠย‡ย‹ย”ย…ยŽย‡วกย‡ยŽย…ย‘ยย‡ย–ย‘ย‘ย—ย”ย”ย‹ย•ย‹ย• ยƒยย†ยŠย‡ย”ยย‘ย•ย–ย”ย‡ย…ย‡ยย–ย„ย‘ย‘ย ย‘ย™ย–ย‘ย—ยŽย‡ย–ยŠย‡ย‘ย”ยŽย†ยˆย”ย‘ยย‘ย—ย”ย‘ย—ย…ยŠวกย™ยŠย‹ย…ยŠย‹ย•ยŒย—ย•ย– ย”ย‡ยŽย‡ยƒย•ย‡ย†ย‹ยย’ยƒย’ย‡ย”ย„ยƒย…ยวค ยŠย‡ ยŠยƒย• ย„ย‡ย‡ย ยˆย‡ยƒย–ย—ย”ย‡ย† ย‹ย ยยƒยย› ย’ย—ย„ยŽย‹ย…ยƒย–ย‹ย‘ยย• ย‹ยย…ยŽย—ย†ย‹ยย‰ ย‡ย™ย•ย™ย‡ย‡ยวก ย‡ย™ ย‘ย”ย ยƒย‰ยƒยœย‹ยย‡วกยŠย‡ ยย†ย‡ย’ย‡ยย†ย‡ยย–วกย‘ย–ย–ย‘ยย‹ยย‡วกย‘ย•ยย‘ย’ย‘ยŽย‹ย–ยƒยวกยƒย”ย‹ย‡ยŽยƒย‹ย”ย‡วกยƒยย†ย‡ย‘ย’ยŽย‡ ยยƒย‰ยƒยœย‹ยย‡ย•วคยƒย—ย”ยƒยƒยŽย•ย‘ย•ย’ย‡ยƒยย•ย”ย‡ย‰ย—ยŽยƒย”ยŽย›ย„ย‘ย–ยŠยŠย‡ย”ย‡ยƒยย†ยƒย„ย”ย‘ยƒย†วกยƒยย†ยŠยƒย•ยƒย’ย’ย‡ยƒย”ย‡ย† ย‘ย ยย—ยย‡ย”ย‘ย—ย• ย•ยŠย‘ย™ย• ย‹ยย…ยŽย—ย†ย‹ยย‰ วก ย‘ยš ย‡ย™ย•วก ย‘ย‘ย† ย‘ย”ยย‹ยย‰ ยย‡ย”ย‹ย…ยƒวก ยŠย‡ ย‹ย‡ย™วกยšย–ย”ยƒยƒยย†ยŠย‡ย’ย”ยƒยŠย‹ยยˆย”ย‡ย›ยŠย‘ย™วค ย—ย”ย‹ยย‰ ยŠย‡ย” ย…ยŠยƒย– ย™ย‹ย–ยŠ ย†ย‹ย–ย‘ย” ยƒย…ยŠย‡ยŽวก ยƒย—ย”ยƒ ย•ย’ย‡ยƒยย• ยƒย„ย‘ย—ย– ยŠย‡ย” ยˆย‘ย”ย–ยŠย…ย‘ยย‹ยย‰ ย˜ย‹ย•ย‹ย– ย–ย‘ ย–ยŠย‡วก ย†ย‹ย•ย…ย‘ย˜ย‡ย”ย‹ยย‰ ยŠย‡ย” ย‰ย‹ยˆย–ย•วก ยŠย‡ยƒย†ย‹ยย‰ ย‹ย ยƒ ยย‡ย™ ย†ย‹ย”ย‡ย…ย–ย‹ย‘ยวก ยƒยย† ยย—ย…ยŠ ยย—ย…ยŠ ยย‘ย”ย‡วฅยŽย‹ย…ยยŠย‡ย”eวค

อšอ


”ƒ…–‹…ƒŽ –—‹–‹‘‘”•Š‘’Ȃ‹†‘†›’‹”‹– ‡•–‹˜ƒŽǡ—†ƒ›͚͡–Šƒ› Š‡–Š‡”›‘—™ƒ––‘ˆƒŽŽ‹Ž‘˜‡ǡƤ†ƒ‡™Œ‘„ǡŠ‡ƒŽ›‘—”„‘†›‘”ˆ‡‡Ž•ƒˆ‡‹›‘—” ˆ—–—”‡„›ƒ‹‰…Šƒ‰‡•‹–Š‡‘™ǡ–Š‹•™‘”•Š‘’‹•ˆ‘”›‘—Ǥ Šƒ–‹ˆ›‘—…‘—Ž†’”‡†‹…––Š‡ˆ—–—”‡ǡ‘™™Šƒ–•‘‡‘‡‡Ž•‡™ƒ•–Š‹‹‰‘”ˆ‡‡ŽǦ ‹‰ǡ•‡‡‡˜‡–•ƒ–ƒ†‹•–ƒ…‡ƒ†…Šƒ‰‡‹–ƒŽŽ‹–Š‡‘™Ǩ‘—…ƒǤ –—‹–‹‘‹•ƒ‹ƒ–‡ ƒ„‹Ž‹–››‘—ƒŽŽŠƒ˜‡Ǥ‘—•‹’Ž›‡‡†–‘Ž‡ƒ”Š‘™–‘—•‡‹–Ǩ

–Š‹•–™‘ǦŠ‘—”™‘”•Š‘’ǡƒ—”ƒƒ›™‹ŽŽ—…‘˜‡”›‘—”‘™ƒ–—”ƒŽ‹–—‹–‹˜‡’‘™‡”•‘ –Šƒ–›‘—…ƒ—•‡‹––‘…”‡ƒ–‡ƒ‘”‡•—……‡••ˆ—Žǡ•‡…—”‡ƒ†…”‡ƒ–‹˜‡Ž‹ˆ‡ˆ‘”›‘—”•‡ŽˆǤ

‹†‘†›’‹”‹– ‡•–‹˜ƒŽǦ͚͝–ŠȂ͛͘–Šƒ›͚͙͙͘ ‘›ƒŽ ‘”–‹…—Ž–—”ƒŽ ƒŽŽ•ǡ ”‡›…‘ƒ––”‡‡–ǡ‹…–‘”‹ƒǡ‘†‘ǡ͙͚Ǥ ‡‡†ƒ›•Ǧ͙͙Ǥ͘͘ƒȂ͞’ ‡‡‡†ȋ‹…Ž—†‹‰–Š‡ƒ ‘Ž‹†ƒ›‘†ƒ›ȌǦ͙͘ƒȂ͟’Ǥ ‹…‡–’”‹…‡•ǣ‡‡†ƒ›•͋͡‘–Š‡†‘‘”ȋ͋͟ƒ†˜ƒ…‡Ȍ ‡‡‡†‹…Ž—†‹‰ƒ ‘Ž‹†ƒ›͙͋͘‘–Š‡†‘‘”ȋ͋͠ƒ†˜ƒ…‡Ȍ ‘…‡••‹‘•ˆ‘”•‡‹‘”…‹–‹œ‡•ǡ†‹•ƒ„Ž‡†ǡ—‡’Ž‘›‡†ǡ•–—†‡–•ƒ†—”•‡• ™‹–Š ͋͟ȋ‡‡†ƒ›•Ȍ͋͠ȋ‡‡‡†ƒ†ƒ ‘Ž‹†ƒ›‘†ƒ›Ȍ ……‘’ƒ‹‡†…Š‹Ž†”‡—†‡”͙͝ˆ”‡‡Ǥ ‹•‹–™™™Ǥ‹†„‘†›•’‹”‹–Ǥ…‘Ǥ—‘”…ƒŽŽ͚͙͙͙͛͘͘͟͟͡͡ ˆ‘”–Š‡ˆ—ŽŽ™‘”•Š‘’’”‘‰”ƒ‡ǡ–‹…‡–‹ˆ‘”ƒ–‹‘ƒ†’—”…Šƒ•‡Ǥ

͚͞
Ž‘™‹–Š ‡ƒŽ–Š†‡ŽŽ„‡‹‰  

‹‰Š–™‘”‡” ”ƒ‹‹‰ 

‹‰Š–™‘”‡”ŠƒŽŽ‡‰‡ Š‡—•‹‡••ƒ  

–—†›‹‰–Š‡‹˜‡”•‹–›ˆ‹ˆ‡  

Š‡—–Š‡–‹…‹–›‹ƒ”›  

‘‡–•ˆ‹‰Š– 


 


 Š‡ƒŽ–Š —‡•–‹‘‹‰‘—” ‡ƒŽ–ŠƬ‡ŽŽ„‡‹‰  –— ‹• ƒ ’ƒ••‹‘ƒ–‡ ƒ† ˆ‘…—•‡† –”‡‰–Š ƒ† ‘†‹–‹‘‹‰ •’‡…‹ƒŽ‹•– ™Š‘ ‹• …‘‹––‡†–‘†‡Ž‹˜‡”‹‰‘—–•–ƒ†‹‰”‡•—Ž–•‹Ƥ–‡••ǡ—–”‹–‹‘ƒ†–‘–ƒŽŠ‡ƒŽ–Š ƒ†™‡ŽŽ‡••Ǥ

 ™™™Ǥ•–—‰ƒ–Š‡”—Ǥ…‘ ™‹––‡”ǣ̻•–—‰ƒ–Š‡”— ή͙͚͙͛͘͜͜͟͜͟͠͞

‹ ƒŽŽǡ Š‘™ ƒ”‡ ›‘—ǫ”‡ ›‘— ˆ‡‡Ž‹‰ ™‡ŽŽǫ”‡ ›‘— Š‡ƒŽ–Š›ǫ ƒ’’›ǫ‡‡™Šƒ– †‹†–Š‡”‡ǫ—‡•–‹‘Ǥ Š‹•‘–Š‹•“—‡•–‹‘‘–ŠŠ‡”‡ƒ–‹‰Š–™‘”‡”Ǥ „‡Ž‹‡˜‡“—‡•–‹‘•–‘„‡•—’‡”Ǧ‹’‘”–ƒ–Ǥ ˆ›‘—†‘ǯ– ƒ• “—‡•–‹‘•ǡ ›‘— ‡˜‡” ‰‡– –‘ ‘™Ǥ ‘™ –Šƒ– —…Š‹•‘„˜‹‘—•ǡ„—–‹–•–”—‡Ǥ‡ƒŽŽŠƒ˜‡“—‡•–‹‘•ǡ •‘‡™‡…ƒƒ•™‡”ǡ•‘‡™‡Šƒ˜‡‘–Š‡”•ƒ•™‡”ǡ ƒ†•‘‡–Šƒ–™‡™‹ŽŽ•‡‡ƒƒ•™‡”–‘ˆ‘”‡˜‡”Ǥ

 › Ƥ‡Ž† ƒ• ƒ Š‡ƒŽ–Š ƒ† Ƥ–‡•• ’”‘ˆ‡••‹‘ƒŽǡ Šƒ˜‡ –‘ ƒ• “—‡•–‹‘• ƒŽŽ –Š‡ –‹‡Ǣ ˆ”‘ –Š‡ †ƒ› ‡‡– ›‘— —–‹Ž –Š‡ †ƒ› ™‡ …‘’Ž‡–‡ ‘—” –”ƒ‹‹‰ǡ ƒ† „‡›‘†Ǥ ‹–‹ƒŽŽ›ǡ ‡‡† –‘ Ƥ† ‘—– ƒ„‘—– ›‘—ǣ ›‘—” ‰‘ƒŽ•ǡ ‡š‡”…‹•‡ Š‹•–‘”›ǡ Ž‹‡•ǡ †‹•Ž‹‡•ǡ ‹Œ—”‹‡• ƒ†•‘‘Ǥƒ•‡†‘–Š‡•‡ƒ•™‡”•ǡ …ƒ–Š‡†‡˜‹•‡ ƒ’”‘‰”ƒ–Šƒ–‹•‹†‹˜‹†—ƒŽ‹•‡†–‘ƒ……‘‘†ƒ–‡ƒŽŽ ‘ˆ–Š‡ƒ„‘˜‡Ǥ ‘‹‰ –Š‹• ™‹ŽŽ Š‡Ž’ ‡ ƒ˜‘‹† “—‡•–‹‘• ˆ”‘ ›‘— •—…Šƒ•DzŠ›‘‡ƒ”–ŠŠƒ˜‡›‘—‰‘–‡†‘‹‰–Š‹•ǫǨdz Š”‘—‰Š‘—– ›‘—” •‡••‹‘•ǡ ™‹ŽŽ …‘•–ƒ–Ž› ƒ• “—‡•–‹‘•–‘‰ƒ”‡”ˆ‡‡†„ƒ…‘–Š‡‡š‡”…‹•‡„‡‹‰ ’‡”ˆ‘”‡†ǤŠ‹•ƒŽŽ‘™•‡–‘‘™‹–ǯ•†‘‹‰™Šƒ– ‹–ǯ••—’’‘•‡†–‘†‘Ǥ

™ƒŽ‹–‘ƒ‰›‘™ƒ†ƒ•ƒ†–‘•ƒ› •‡‡–‘• ‘ˆ–Š‹‰• ™‘—Ž†…Šƒ‰‡ǡƒŽ–‡”‘”ƒŽ–‘‰‡–Š‡”Ǥ ‡”–ƒ‹ –Š‹‰• †”‹˜‡ ‡ —–• ƒ† Šƒ˜‡ “—‡•–‹‘• ˆ‘” •‘ ƒ› ‘ˆ –Š‡ ’‡‘’Ž‡ •‡‡Ǥ ”ƒ”‡Ž› ƒ• –Š‡ –Š‘—‰Šǡƒ• ǯ•—”‡–Š‡•—„Œ‡…–•™‘—Ž†ǯ–„‡ƒ„Ž‡–‘ ƒ•™‡” –Š‡Ǥ ‡”‡ ‹• ƒ Š›’‘–Š‡–‹…ƒŽ •ƒ’Ž‡ǡ ™‹–Š –Š‡ƒ•™‡”• ™‘—Ž†‡š’‡…–‹”‡–—”ǣ ǦŠ›ƒ”‡›‘—†‘‹‰–Š‹•‡š‡”…‹•‡™‹–Š–Šƒ––‡…Š‹“—‡ǫ ‡…ƒ—•‡ •ƒ™–Šƒ–‰—›†‘‹–ȋ’‘‹–‹‰ƒ…”‘••–Š‡‰›Ȍ

͚͡


   

Ǧ ‘™…‘‡›‘—…‘–‹—‡†‘‹‰–Š‡•ƒ‡‡š‡”…‹•‡• ™Š‡›‘—ƒ”‡ǯ–‰‡––‹‰–Š‡”‡•—Ž–•›‘—™ƒ–ǫ †‘ǯ– ‘™ƒ›‘–Š‡”™ƒ› Ǧ ‘ ˆ‡ƒŽ‡ǣ Š› †‘ǯ– ›‘— †‘ ƒ ˆ‡™ ”‡•‹•–ƒ…‡ ‡š‡”…‹•‡•ǫ †‘ǯ–™ƒ––‘‰‡–Ǯ—•…Ž›ǯ Š‹•ǡ—ˆ‘”–—ƒ–‡Ž›ǡ‹•–Š‡…ƒ•‡ˆ‘”–Š‡˜ƒ•–ƒŒ‘”‹–› ‘ˆ–Š‡’—„Ž‹…‘™Ǥ‡‰”ƒ˜‹–ƒ–‡–‘™ƒ”†•–Š‡–Š‹‰• ™‡Ž‹‡Ȁ‘™Š‘™–‘†‘Ȁ…ƒ†‘Ǥ‡†‘ǯ–•–‡’‘—–‘ˆ ‘—”…‘ˆ‘”–œ‘‡ǡƒ†”‡ˆ—•‡–‘ƒ•ˆ‘”Š‡Ž’Ǥ Šƒ˜‡ ‘–‹…‡†•‹…‡„‡…‘‹‰ƒ–—–‘”–Šƒ–‡˜‡’‡‘’Ž‡™‹–Š ƒ’ƒ••‹‘–‘Ž‡ƒ”–Š‹•‹†—•–”›‡–‡”‹–™‹–Šƒ”‡Žƒ–‹˜‡ Žƒ… ‘ˆ —†‡”•–ƒ†‹‰ ƒ„‘—– –Š‡ ƒ„‘˜‡ –‘’‹…•Ǥ ‘” –Š‡•‡ ”‡ƒ•‘•ǡ ƒ• ™‡ŽŽ ƒ• •‘ ƒ› ‘–Š‡”•ǡ ™‘—Ž† Ž‘˜‡–‘…Šƒ‰‡–Š‡…‘•‡•—•–Šƒ–ƒ•‹‰ˆ‘”Š‡Ž’‘” ƒ†˜‹…‡‹••Š‘™‹‰ƒ™‡ƒ‡••Ǥ —‹–‡–Š‡…‘–”ƒ”›ǣ•‹‰“—‡•–‹‘•…‘—Ž†‘’‡–Š‡ †‘‘”–‘ƒ‹Œ—”›Ǧˆ”‡‡ǡˆƒ–ƒ•–‹…ǦŽ‘‘‹‰ǡŠ‡ƒŽ–Š›ƒ† Ƥ–ǡ‡™›‘—Ǩ ‡š––‹‡›‘—ǯ”‡‹–Š‡‰›’Ž‡ƒ•‡ǡ’Ž‡ƒ•‡ǡ’Ž‡ƒ•‡ƒ• ƒ–Ž‡ƒ•–‘‡“—‡•–‹‘–‘‘‡‘ˆ–Š‡Ƥ–‡••‹•–”—…–‘”•Ȁ ’‡”•‘ƒŽ –”ƒ‹‡”• ™ƒŽ‹‰ –Š‡ ƪ‘‘”Ǥ ˆ ›‘—ǯ”‡ –ƒ‹‰ ƒ‹†—…–‹‘ƒ•–Š‡™Š›–Š‡›Šƒ˜‡’”‘‰”ƒ‡† –Š‡‡š‡”…‹•‡•ˆ‘”›‘—–Šƒ––Š‡›Šƒ˜‡Ǥ‡‹“—‹•‹–‹˜‡Ǥ – ‹‰Š–—Ž‘…–Š‡†‘‘”–‘–Šƒ–‡™›‘—Ǩ ‡‘”‡–Š‹‰ ™ƒ–›‘—–‘†‘–‘‘Ǥ•›‘—”•‡Žˆ–Š‡ ˆ‘ŽŽ‘™‹‰“—‡•–‹‘•ƒ†ƒ•™‡”–Š‡ ǣ ǦŠƒ–‹•›‰‘ƒŽǫ ǦŠ‡™ƒ•–Š‡Žƒ•––‹‡ ƒ†‡•‹‰‹Ƥ…ƒ–’”‘‰”‡•• ‹ƒŠ‡ƒŽ–Šƒ†Ƥ–‡••’—”•—‹–ǫ Ǧ •›‡š‡”…‹•‡’”‘‰”ƒ‡…ŠƒŽŽ‡‰‹‰ǫ Ǧ‘ ‡Œ‘›‹–ǫ ǦŠ‡™ƒ•–Š‡Žƒ•––‹‡ –”‹‡†•‘‡–Š‹‰…‘’Ž‡–‡Ž› ‡™ǫ Š‡ ƒ•™‡”• –‘ –Š‡•‡ “—‡•–‹‘• ‹‰Š–ǡ Œ—•– ‹‰Š–ǡ Ž‡ƒ†›‘—–‘ƒ‡š…‹–‹‰ˆ”‡•Š…ŠƒŽŽ‡‰‡Ǥ ƒ˜‡ƒ‰”‡ƒ–‘–Š

͛͘


 ย‡ย†ย—ย…ยƒย–ย‹ย‘ย Question  ย‡ย–ย–ยƒวฏย•ย„ยƒย…ยย‰ย”ย‘ย—ยย†ย‹ย•ย‹ยย”ย– ย‹ย•ย–ย‘ย”ย›ยƒยย†ย‹ย–ย‡ย”ยƒย–ย—ย”ย‡วคยˆย–ย‡ย”ย•ย’ย‡ยย†ย‹ยย‰ย•ย‡ย˜ย‡ยย›ย‡ยƒย”ย• ย–ย”ยƒย‹ยย‹ยย‰ย–ย‘ย„ย‡ยƒยย†ย™ย‘ย”ยย‹ยย‰ยƒย•ยƒยŽยƒย™ย›ย‡ย”วกย•ยŠย‡ยŽย‡ยˆย–ยƒยŽยŽย–ยŠยƒย–ย„ย‡ยŠย‹ยย†ย–ย‘ย‰ย‘ย–ย”ยƒย˜ย‡ยŽยŽย‹ยย‰วกย„ย—ย– ยŠยƒย•ยย‘ย™ย”ย‡ย–ย—ย”ยย‡ย†ย–ย‘ย–ยŠย‡ย„ย”ย‹ย‰ยŠย–ยŽย‹ย‰ยŠย–ย•ย‘ยˆย‘ยย†ย‘ยย–ย‘ย™ย‘ย”ยย‹ยย–ยŠย‡ย…ย‘ยยย—ยย‹ย…ยƒย–ย‹ย‘ยย• ย‹ยย†ย—ย•ย–ย”ย›วค

 ยŠย‡ย–ย–ยƒฬปยŽย‹ย‰ยŠย–ย™ย‘ย”ยย‡ย”ยยƒย‰วค ย…ย‘ย

 ยƒย ย‹ยย…ย—ย”ยƒย„ยŽย› ย…ย—ย”ย‹ย‘ย—ย•วข ยˆย‘ย”ย‡ย˜ย‡ย” ย‹ยย–ย‡ย”ย‡ย•ย–ย‡ย† ย‹ย ย–ยŠย‡ ยŠย‘ย™ย•วก ย™ยŠย›ย•ยƒยย†ย™ยŠย‡ย”ย‡ยˆย‘ย”ย‡ย•วค ย–ย‹ย•ย’ยƒย”ย–ย‘ยˆย–ยŠย‡ยŠย—ยยƒยย…ย‘ยย†ย‹ย–ย‹ย‘ยย–ย‘ ย„ย‡ย‹ยย“ย—ย‹ย•ย‹ย–ย‹ย˜ย‡วกยƒยˆย–ย‡ย”ยƒยŽยŽวขย–ย‘ย™ยƒยย–ย–ย‘ย“ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ยย™ยŠยƒย–ย™ย‡ศ‹ยƒยย† ย‘ย–ยŠย‡ย”ย•ศŒยˆย‡ย‡ยŽวกย–ยŠย‹ยยย‘ย”ย†ย‘วคย‡ยƒย”ย‡ยƒยยƒย–ย—ย”ยƒยŽยŽย›ย‹ยย˜ย‡ย•ย–ย‹ย‰ยƒย–ย‹ย˜ย‡ ย•ย‘ย”ย–วคย•ยŽย„ย‡ย”ย–ย‹ยย•ย–ย‡ย‹ยย•ยƒย‹ย†วฃวฒย‡ยƒย”ยยˆย”ย‘ยย›ย‡ย•ย–ย‡ย”ย†ยƒย›วกยŽย‹ย˜ย‡ ยˆย‘ย”ย–ย‘ย†ยƒย›วกยŠย‘ย’ย‡ยˆย‘ย”ย–ย‘ยย‘ย”ย”ย‘ย™วคยŠย‡ย‹ยย’ย‘ย”ย–ยƒยย–ย–ยŠย‹ยย‰ย‹ย•ยย‘ย–ย–ย‘ ย•ย–ย‘ย’ย“ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ยย‹ยย‰วควณ

ย•ยƒย•ยย‹ยย‰ย“ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ยย•ย”ย‡ยƒยŽยŽย›ย–ยŠย‡ยƒยย•ย™ย‡ย”วฅวซ ยŠย‡ย”ย‡ย‹ย•ยƒย„ย‡ยƒย—ย–ย›ยƒยย†ย•ย‹ยย’ยŽย‹ย…ย‹ย–ย›ย‹ยย‹ยย•ย–ย‡ย‹ยวฏย•ย™ย‘ย”ย†ย•ย–ยŠยƒย–ย‹ย• ย™ย‘ยย†ย‡ย”ยˆย—ยŽยŽย›ย‡ยย’ย‘ย™ย‡ย”ย‹ยย‰วค ย‘ย™ย‡ย˜ย‡ย”วกยƒยย†ย™ย‹ย–ยŠย‘ย—ย–ย™ย‹ย•ยŠย‹ยย‰ ย–ย‘ย“ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ยย‘ยย‡ย‘ยˆย–ยŠย‡ย‰ย”ย‡ยƒย–ย‡ย•ย–ย•ย…ย‹ย‡ยย–ย‹ฦคย…ยย‹ยย†ย•ยยย‘ย™ยย–ย‘ ย—ย•วก ย™ย‘ยย†ย‡ย”ย™ยŠย‡ย–ยŠย‡ย”ยˆย‘ย”ย‡ย˜ย‡ย”ยƒย•ยย‹ยย‰ย“ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ยย•ย”ย‡ยƒยŽยŽย›ย‹ย•ย–ยŠย‡ ย”ย‹ย‰ยŠย–ย–ยŠย‹ยย‰ยˆย‘ย”ย—ย•ย–ย‘ย†ย‘วกยย‘ยยƒย–ย–ย‡ย”ย™ยŠยƒย–วซ ย™ย‘ย—ยŽย†ย•ย—ย‰ย‰ย‡ย•ย– ย–ยŠยƒย– ย–ยŠย‡ย”ย‡ ยƒย”ย‡ ย“ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ยย• ย–ยŠยƒย– ยƒย”ย‡วก ยˆย‘ย” ยƒยŽยŽ ย‹ยย–ย‡ยย–ย• ยƒยย† ย’ย—ย”ย’ย‘ย•ย‡ย•วกวฎย—ยวฆยƒย•ยยƒย„ยŽย‡วฏวคย‡ย–ยย‡ย‡ยšย’ยŽยƒย‹ยยƒยŽย‹ย–ย–ยŽย‡ยˆย—ย”ย–ยŠย‡ย”วควควค 

ย ยŽยƒย•ย– ย‘ย˜ย‡ยย„ย‡ย”วฏย• ย‡ย†ย‹ย–ย‹ย‘ย ย‘ยˆ ย‹ย‰ยŠย–ย™ย‘ย”ยย‡ย” ยƒย‰ยƒยœย‹ยย‡วก ย™ย”ย‘ย–ย‡ยƒย„ย‘ย—ย–ยย‘ย™ยŽย‡ย†ย‰ย‡วค ย‡ยย’ยŠยƒย•ย‹ย•ย‡ย†ย–ยŠย‡ยย–ยŠยƒย–ย–ยŠย‡ยย‹ยย† ย‹ย•ยŠย—ย‰ย‡ยŽย›ย’ย‘ย™ย‡ย”ยˆย—ยŽยƒยย†ย–ยŠยƒย–ย™ย‡ย•ยŠย‘ย—ยŽย†ยย‘ย–ย„ย‡ยƒยˆย”ยƒย‹ย†ย–ย‘ย—ย•ย‡ ย‹ย–ย–ย‘ย‹ย–ย•ยˆย—ยŽยŽย‡ย•ย–ย’ย‘ย–ย‡ยย–ย‹ยƒยŽศ‚ย–ย‘ยƒยŽยŽย‘ย™ย‘ย—ย”ย•ย‡ยŽย˜ย‡ย•ย–ย‘ย–ยŠย‹ยยวกย–ย‘ ย‡ยšย’ยŽย‘ย”ย‡วกย–ย‘ย“ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ยยƒยย†ย–ย‘ย…ยŠยƒยŽยŽย‡ยย‰ย‡วค 

 ยƒยŽย•ย‘ ยŠย‹ยย–ย‡ย† ยƒย– ยƒย ย‹ยย˜ย‹ย•ย‹ย„ยŽย‡ ย†ย‹ย˜ย‹ย†ย‡ ย„ย‡ย–ย™ย‡ย‡ย ย‘ย—ย” ย”ย‹ย‰ยŠย–ยˆย—ยŽ ย“ย—ย‡ย•ย– ยˆย‘ย” ยยย‘ย™ยŽย‡ย†ย‰ย‡ ยƒยย† ย‘ย—ย” ย’ย‘ย™ย‡ย” ย•ย‹ยย’ยŽย› ย–ย‘ ย–ย”ย—ย•ย– ย‹ย ย™ยŠยƒย–ย‹ย•วขย–ย‘ย„ย‡ยŽย‹ย‡ย˜ย‡ย‹ยย–ยŠย‘ย•ย‡ย–ยŠย‹ยย‰ย•ย–ยŠยƒย–ยƒย”ย‡ยย‘ย–ยย‡ย…ย‡ย•ย•ยƒย”ย‹ยŽย› ย…ยƒย’ยƒย„ยŽย‡ย‘ยˆย…ย‘ยย˜ย‡ยย–ย‹ย‘ยยƒยŽย˜ย‡ย”ย‹ฦคย…ยƒย–ย‹ย‘ยวกย’ย‡ย”ยŠยƒย’ย•ย„ย‡ย…ยƒย—ย•ย‡ย™ย‡ ย…ยƒยยย‘ย–ยˆย‡ย‡ยŽย‘ย”ย•ย‡ย‡ย–ยŠย‡ยวคย‡ย•ย‡ยย•ย‡ย–ยŠย‡ย‹ย”ย‡ยšย‹ย•ย–ย‡ยย…ย‡วกยยย‘ย™ ย–ยŠย‡ย›ยƒย”ย‡ย–ยŠย‡ย”ย‡วกยƒยย†ย–ยŠยƒย–ย‹ย•ย•ย—ฦฅย…ย‹ย‡ยย–วค 

ย–ย‹ย•ย–ยŠย‹ย•ย˜ย‡ย”ย›ย‹ยย˜ย‹ย•ย‹ย„ยŽย‡ย†ย‹ย˜ย‹ย†ย‡ย–ยŠยƒย–ยŠยƒย•ยˆยƒย•ย…ย‹ยยƒย–ย‡ย†ยย‡วฃย™ยŠย‡ย ย†ย‘ย‡ย•ย‘ย—ย”ยˆย”ย‡ย‡ย†ย‘ยย–ย‘ ย“ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ย ย‘ย”วก ยƒย• ยŽย‹ยย‡ ย–ย‘ ย–ยŠย‹ยย ย‘ยˆ ย‹ย–วก วฎย–ยŠย‡ยƒย”ย–ย‘ยˆย„ย‡ย‹ยย‰ย‹ยย“ย—ย‹ย•ย‹ย–ย‹ย˜ย‡วฏวกย„ย‡ย…ย‘ยย‡ยƒย…ย‘ยย’ย—ยŽย•ย‹ย‘ยย–ย‘ยƒย•ย ย“ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ยย•ย„ย‡ย…ยƒย—ย•ย‡ย‘ยˆยƒยย‘ย˜ย‡ย”ย™ยŠย‡ยŽยย‹ยย‰ยƒยย†วกย•ย‘ยย‡ยย‹ย‰ยŠย– ย•ยƒย›วก ยŽย‹ยย‹ย–ย‹ยย‰ วฎยย‡ย‡ย† ย–ย‘ ยยย‘ย™วฏวซ ย‘ ย’ย—ย– ย‹ย– ยƒยย‘ย–ยŠย‡ย” ย™ยƒย›วก ยƒย– ย™ยŠยƒย–ย’ย‘ย‹ยย–ย‹ย•ย…ย‡ยƒย•ย‹ยย‰ย–ย‘ย“ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ยยƒย…ย–ย—ยƒยŽยŽย›ย‰ย‘ย‘ย†ยˆย‘ย”ย—ย•วซ

อ›อ™
  

• “—‡•–‹‘• ˆ”‘ ›‘—” Š‡ƒ”– ƒ† ›‘— ™‹ŽŽ „‡ †‹•…‘˜‡”‡† ƒ ™‘†‡”ˆ—Ž “—‘–ƒ–‹‘ ˆ”‘ ƒ‹‡” ƒ”‹ƒ ‹Ž‡ –‘ ‹ŽŽ—•–”ƒ–‡ –Š‹• ˜‡”› ’‘‹–ǣ Dz‡ ’ƒ–‹‡– –‘™ƒ”† ƒŽŽ ƒ•™‡”‡†ˆ”‘–Š‡Š‡ƒ”–ȋƒŠƒ”‘˜‡”„Ȍ –Šƒ–‹•—•‘Ž˜‡†‹›‘—”Š‡ƒ”–ƒ†–”›–‘Ž‘˜‡–Š‡“—‡•–‹‘•

„‡Ž‹‡˜‡–Š‡ƒ•™‡”–‘–Š‹•…‘—†”—‹•”‡˜‡ƒŽ‡†™Š‡ –Š‡•‡Ž˜‡•Ǥ ‘ ‘– ‘™ •‡‡ –Š‡ ƒ•™‡”•ǡ ™Š‹…Š …ƒ‘– ™‡…‘•‹†‡”–Š‡’Žƒ…‡ˆ”‘™Š‹…Š™‡ƒ•–Š‡“—‡•–‹‘Ǥ  „‡‰‹˜‡–‘›‘—„‡…ƒ—•‡›‘—™‘—Ž†‘–„‡ƒ„Ž‡–‘Ž‹˜‡–Š‡Ǥ †–Š‡’‘‹–‹•–‘Ž‹˜‡‡˜‡”›–Š‹‰Ǥ‹˜‡–Š‡“—‡•–‹‘•dzǤ ‹–••‹’Ž‡•––‡”•ǣ Š‡ ™‡ •‡‡ ‘™Ž‡†‰‡ ˆ”‘ ƒ ’Žƒ…‡ ‘ˆ Ž‘˜‡ ƒ† ƒ• Š‡‰‹ˆ–‘ˆ…Š‘‹…‡ “—‡•–‹‘•ˆ”‘‘—”Š‡ƒ”–•ǡ™‡ˆ‡‡Ž‡’‘™‡”‡†‹ƒ•‹‰ –Š‘•‡ “—‡•–‹‘• ȋƒ† ‹ ”‡…‡‹˜‹‰ –Š‡ ƒ•™‡”•ȌǤ Dz ‘ –‘ Šƒ˜‡ƒ…Š‘‹…‡ǣ–‘Ž‹˜‡‹ˆ‡ƒ”‘”Ž‹˜‡‹Ž‘˜‡Ǥ ƒ‘’–‹‰ ›‘—”„‘•‘ǣ‘…–Š‡”‡ǡƒ†ƒ•›‘—”Š‡ƒ”–™Šƒ–‹–†‘–Š ˆ‘”–Š‡Žƒ––‡”ƒ†ǡƒ––Š‡•ƒ‡–‹‡ǡŽ‡––‹‰‰‘‘ˆ›Ǯ‡‡† –‘‘™ǯǤ ‘™dzȋ‹ŽŽ‹ƒŠƒ‡•’‡ƒ”‡ǡ‡ƒ•—”‡ˆ‘”‡ƒ•—”‡ȌǤ Š‡™‡ƒ”‡†”‹˜‡‘”…‘•—‡†„›ƒǮ‡‡†–‘‘™ǯǡ–Š‡ Ž‹‡•—”’”‹•‡•ǡ•‘™Š›„‡Šƒ˜‡‹ƒ™ƒ›–Šƒ–•–‘’•–Š‡‹ –Š‡‹”–”ƒ…•ǥ ˜‡”›•‘—”…‡‘ˆ–Šƒ–†‡•‹”‡–‘‘™‹•ˆ‡ƒ”Ǥ 

‘–‡˜‡”›ƒ•™‡””‡“—‹”‡•ƒ“—‡•–‹‘ 

 Šƒ˜‡ Šƒ† ƒ Ž‘– ‘ˆ …ƒ—•‡ ˆ‘” •‡ŽˆǦ”‡ƪ‡…–‹‘ ”‡…‡–Ž›ǡ ’ƒ”–‹…—Žƒ”Ž› ‘˜‡” –Š‡ Žƒ•– ˆ‘—” ‘” Ƥ˜‡ ‘–Š•Ǥ ‹†‹‰ ›•‡Žˆ ‹ ƒ ’Žƒ…‡ ‘ˆ Š‡ƒ”–ƒ…Š‡ǡ ”‡ƒŽ‹•‡† Šƒ† „‡‡ ƒ•‹‰Ž‘–•‘ˆ“—‡•–‹‘•ƒ††‡•’‡”ƒ–‡Ž›‡‡†‹‰–‘‘™ –Š‡ƒ•™‡”•ǡƒŽŽ‘ˆ™Š‹…Š•–‡‡†ˆ”‘ƒ’Žƒ…‡‘ˆˆ‡ƒ”Ǥ

 ™ƒ•ǯ– ƒ•‹‰ –Š‡ Ǯ™”‘‰ǯ “—‡•–‹‘• ’‡” •‡ Ȃ †‘ǯ– „‡Ž‹‡˜‡–Š‡”‡‹•ƒ›•—…Š–Š‹‰Ȃ„—–‹–™ƒ•›ˆ‡ƒ”‘ˆ–Š‡ —‘™ƒ†‘ˆƒ‹‰‹•–ƒ‡•ȋƒ†›—™‹ŽŽ‹‰‡•• –‘•—””‡†‡”–‘–Š‡Ǯƪ‘™ǯȌ–Šƒ–‡ƒ– ‡‡†‡†–‘‘™ ‡˜‡”›†‡–ƒ‹Ž‘ˆ–Š‡™Šƒ–ǡŠ‘™ǡ™Š›ƒ†™Š‡Ǥ†–Šƒ– ‡‡†–‘‘™™ƒ•ƒŽŽǦ…‘•—‹‰ǡ’ƒ‹ˆ—Žƒ††‡•–”—…–‹˜‡Ǣ ‹–’”‡˜‡–‡†‡ˆ”‘Ž‡––‹‰‰‘ƒ†ƒ†‡‡”‹‰‹†ƒ† ”‡•‹•–ƒ–‹›–Š‹‹‰Ǥ ƒ•–Ǧˆ‘”™ƒ”†•‡˜‡”ƒŽ‘–Š•ƒ† …ƒ•‡‡–Š‡Ž‹ˆ‡Ž‡••‘ ‡‡†‡†–‘–ƒ‡ƒ™ƒ›ˆ”‘–Šƒ–˜‡”›†‹ƥ…—Ž––‹‡ǣ–‘Ž‡ƒ” ™Š‡–‘“—‡•–‹‘–Š‹‰•ƒ†™Š‡–‘–Š”‘™›Šƒ†•‹ –Š‡ƒ‹”ȋ™Š‡–Š‡”Ž‹–‡”ƒŽŽ›‘”‡–ƒ’Š‘”‹…ƒŽŽ›Ȍǡ–ƒ‡ƒ†‡‡’ „”‡ƒ–Šƒ†”‡Ž‹“—‹•Š–Š‡‡‡†–‘‘™‘”…‘–”‘Ž‡˜‡”› Žƒ•–†‡–ƒ‹ŽǢ–‘Šƒ˜‡ˆƒ‹–Š‹–Š‡„‡•–’‘••‹„Ž‡‘—–…‘‡ƒ† •‹’Ž›ƒŽŽ‘™‡˜‡”›–Š‹‰–‘„‡ƒ•‹–‹•Ǥ ‘” ‡ǡ –Š‡ †‹•–‹…–‹‘ „‡–™‡‡ –Š‡ –™‘ •–ƒ…‡• ‹• ‡ƒ•—”‡† ƒ‰ƒ‹•– Š‘™ ƒ ˆ‡‡Ž‹‰ Ǧ ˆ—ŽŽ ‘ˆ Ž‘˜‡ ‘” ˆ—ŽŽ ‘ˆ ˆ‡ƒ”Ǥ – ‹• ‡‘—‰Š ˆ‘” ‡ –‘ ‘™ –Šƒ– ‡ƒ‹‰ ƒ† ’—”’‘•‡‡š‹•–‹‡˜‡”›‘‡–‘ˆ›”‡ƒŽ‹–›–Šƒ–‘‡‡† –‘‘™‡˜‡”›‹–”‹•‹…‡ƒ‹‰ƒ†’—”’‘•‡‘ˆŽ‹ˆ‡Ǥ ƒ …‡”–ƒ‹–Šƒ–ƒŽŽ’‡‘’Ž‡‘™–Š‹•‹•–‹…–‹˜‡Ž›ǡ„—–™‡‡ƒ…Š …‘‡–‘–Šƒ–”‡ƒŽ‹•ƒ–‹‘‹‘—”‘™–‹‡Ǥ

͚͛


 ”‡Žƒ–‹‘•Š‹’ Š‡ ‹”•–—‡•–‹‘• 

 ƒ› ‹ŽŽƒ”†‹•ƒ•Šƒƒ‹…Š‡ƒŽ‡”ƒ†–‡ƒ…Š‡”„ƒ•‡†‹‘—–Šƒ•–‘†‘ǤŠ‡ –ƒ‡•…Ž‹‡–•‹’‡”•‘ƒ†ƒ–†‹•–ƒ…‡ǡ™‘”‹‰–‘”‡•–‘”‡–Š‡–”—‡ƒ—–Š‡–‹…•‡Žˆ –‘’‘™‡”Ǥƒ›…—””‡–Ž›–‡ƒ…Š‡•ƒ†‰‹˜‡•–ƒŽ•–Š”‘—‰Š‘—––Š‡•‘—–Š‘ˆ‰Žƒ† ƒ•™‡ŽŽƒ•™‘”‹‰ƒ•ƒ™”‹–‡”ƒ†„”‘ƒ†…ƒ•–‡”Ǥ

 ™ ™ ™Ǥ • – ƒ ” ˆ ‹ ” ‡ ƒ Ž … Š ‡  ›Ǥ …‘Ǥ— ™™™Ǥƒ›‰‹ŽŽƒ”†Ǥ…‘

—‡•–‹‘‹‰‹•ƒ‹’‘”–ƒ–’ƒ”–‘ˆŠ‘™™‡ƒ’’”‘ƒ…ŠƒŽŽ ”‡Žƒ–‹‘•Š‹’•‹‘—”Ž‹˜‡•Ǥ• ™”‹–‡–Š‹•ǡ›Ƥ”•–…‘Ž—ˆ‘” ›‘—‹‹‰Š–™‘”‡”ƒ‰ƒœ‹‡ǡ ƒ•“—‡•–‹‘•‘ˆ›•‡ŽˆǤ Šƒ–…ƒ ‘ơ‡”›‘—ǫ ‘™…ƒ ”‡Žƒ–‡–‘›‘—ǫ ‘™…ƒ

‡•—”‡–Šƒ– —•‡–Š‹•…‘Ž—–‘’ƒ••‘ƒ‡••ƒ‰‡‘ˆ Ž‹‰Š–ǫŠ‡‰—‹†ƒ…‡ Šƒ˜‡”‡…‡‹˜‡†‘–Š‹•‹••—‡…‘‡• ˆ”‘ –Š‡ ”…Šƒ‰‡Ž ‘’Š‹‡Žǡ ™Š‘ ‹• ‘ˆ–‡ ƒ”‘—† ‡ Žƒ–‡Ž›Ǥ ƒƒ••—”‡†–Šƒ–•‹’Ž›„›•Šƒ”‹‰›–Š‘—‰Š–• ™‹ŽŽ„‡’”‘Œ‡…–‹‰ƒ”ƒ›‘ˆŽ‹‰Š––Šƒ–‹•”‡•‘ƒ–™‹–Š›‘—ǡ •‹…‡ ™‡ ƒ”‡ ƒŽŽ ”‹†‹‰ –Š‹• ™ƒ˜‡ ‘ˆ ƒ•…‡•‹‘ –‘‰‡–Š‡”Ǥ Šƒ–‹•Š‘™™‡…ƒ”‡Žƒ–‡Ǥ

 ‘—” ’‡”•‘ƒŽ ‹–‡”ƒ…–‹‘• ™‹–Š ‘–Š‡”•ǡ “—‡•–‹‘• …ƒ „‡ ‹–‡”’”‡–‡† ƒ• „‡‹‰ …”‹–‹…ƒŽ Ȃ Dzƒ”‡ ›‘— “—‡•–‹‘‹‰ ‡ǫdz Ȃ •‘ ™Š‡ •ƒ› –Šƒ– “—‡•–‹‘‹‰ ‹• ‹’‘”–ƒ– –‘ ”‡Žƒ–‹‘•Š‹’• ’”‘„ƒ„Ž›’”‡ˆ‡”–Š‡–‡”•‡ƒ”…Š‹‰Ǥ˜‡”› †ƒ›ǡƒ•‡‡”‰›Ǧƒ™ƒ”‡’‡‘’Ž‡ǡ™‡ƒ”‡•‡ƒ”…Š‹‰ˆ‘”…Žƒ”‹–› ‘ ‘—” •‘—Ž ’—”’‘•‡ ƒ† ƒ•‹‰ ˆ‘” ‰—‹†ƒ…‡ ‘ ™Šƒ– ™‡…ƒ†‘–‘ƒ…Š‹‡˜‡–Š‹•Ǥ ‡˜‡”›™ƒ›–Šƒ–™‡”‡Žƒ–‡–‘ ‘–Š‡”•ǡ™‡ƒ”‡‹…Ž—†‹‰–Š‡‹–Šƒ–•‡ƒ”…ŠǤ‡…ƒ–ƒ‡ ‘—” “—‡•–‹‘‹‰ ‹†• ƒ† ‘˜‡ ˆ‘”™ƒ”† –‘‰‡–Š‡” ƒ• •‡‡‡”•ǡƒ†‘—”“—‡•–‹‘•…ƒŠ‡Ž’—•”‡Ƥ‡‘—”•‡ƒ”…Š ƒ•‹†‹˜‹†—ƒŽ•ƒ†ƒ…‘—‹–›Ǥ ‡”‡ǡ ‹˜‹–‡›‘—–‘ƒ••‘‡“—‡•–‹‘•‘ˆ›‘—”•‡Žˆǡƒ†‘ˆ ›‘—”‰—‹†‡•ƒ†•’‹”‹––‡ƒ…Š‡”•ǤŠƒ–‹•›‘—””‘Ž‡‹Š‡Ž’‹‰ ›‘—” …‘—‹–›ǫ Š‹• …‘—Ž† „‡ ›‘—” Ž‘…ƒŽ …‘—‹–›ǡ ›‘—”ˆƒ‹Ž›‘”›‘—”‡š–‡†‡†‰”‘—’‘ˆ‹‰Š–™‘”‡”•ƒ† •’‹”‹–—ƒŽ•‡‡‡”•ȂŠ‘™‡˜‡”›‘—†‡Ƥ‡‹–ǡŠ‘™…ƒ›‘—Š‡Ž’ ƒŽŽ‘ˆ›‘—–‘‘˜‡ˆ‘”™ƒ”†•ƒ•ƒ‰”‘—’ǫ‡ƒ”‡ƒŽŽ™ƒŽ‹‰ ƒ‹†‹˜‹†—ƒŽƒ†—‹“—‡•‘—Ž’ƒ–Šȋ–Š‡”‡ǯ•ƒ‘–Š‡”‰‘‘† “—‡•–‹‘ˆ‘”›‘—”•’‹”‹––‡ƒ…Š‡”•ǣ™Šƒ–‹•›•‘—Ž’—”’‘•‡ ‹–Š‹•‹…ƒ”ƒ–‹‘ǫȌ„—–‘‡‘ˆ—•™ƒŽ–Šƒ–’ƒ–ŠƒŽ‘‡Ǥ ˜‡”›•–‡’–Šƒ–›‘—–ƒ‡‘›‘—”•‘—ŽŒ‘—”‡›™‹ŽŽƒơ‡…– –Š‘•‡ƒ”‘—†›‘—ǤŠ‡˜‹„”ƒ–‹‘ƒŽ…Šƒ‰‡•–Šƒ–™‡…”‡ƒ–‡ ”ƒ‹•‡–Š‡˜‹„”ƒ–‹‘•‘ˆ‘–Š‡”•ƒ†…”‡ƒ–‡…Šƒ‰‡ǡ‹‘‡

͛͛


ย’ย•  ย™ยƒย›ย‘ย”ยƒยย‘ย–ยŠย‡ย”วกยƒยย†ย–ยŠย‹ย•ย‹ย•ย™ยŠยƒย–ยƒยŽยŽยŽย‹ย‰ยŠย–ย™ย‘ย”ยย‡ย”ย•ยƒย”ย‡ยŠย‡ย”ย‡ ย‹ยย†ย‹ยย‰ยƒยย•ย™ย‡ย”ย• ย–ย‘ย†ย‘วคย‘วกยŠย‘ย™ย†ย‘ย›ย‘ย—ย‰ย‘ยƒย„ย‘ย—ย–ยƒย…ยŠย‹ย‡ย˜ย‹ยย‰ย–ยŠย‹ย•วซ ย‘ ฦคยย† ย›ย‘ย—ย” ยƒยย•ย™ย‡ย”ย•วก ย–ย”ย› ยย‡ย†ย‹ย–ยƒย–ย‹ยย‰ ย“ย—ย‹ย‡ย–ยŽย›วก ย†ย‘ย‹ยย‰ ยƒ ย•ยŠยƒยยƒยย‹ย… ยŒย‘ย—ย”ยย‡ย›วก ย‘ย” ย’ย‡ย”ยŠยƒย’ย• ย•ย‘ยย‡ ยƒย—ย–ย‘ยยƒย–ย‹ย… ย™ย”ย‹ย–ย‹ยย‰วค

ย‹ย˜ย‹ยย‰ยƒยย†ย”ย‡ย…ย‡ย‹ย˜ย‹ยย‰

ย ยƒยย› ย‘ยˆ ย–ยŠย‡ย•ย‡ ย™ยƒย›ย• ศ‹ยƒยย† ยยƒยย› ยย‘ย”ย‡วจศŒ ย–ยŠย‡ ย™ย‹ย•ย†ย‘ย ย‘ยˆ

ย–ย‹ย•ย‹ยย–ย‡ย”ย‡ย•ย–ย‹ยย‰ย–ย‘ย‘ย„ย•ย‡ย”ย˜ย‡ย–ยŠย‡ย™ยƒย›ย–ยŠยƒย–ย›ย‘ย—ย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย”ย–ยŠย‹ย• ย›ย‘ย—ย”ย•ย’ย‹ย”ย‹ย–ย–ย‡ยƒย…ยŠย‡ย”ย•ย…ยƒยย…ย‘ยย‡ย–ยŠย”ย‘ย—ย‰ยŠยƒยย†ยŠย‡ยŽย’ย—ย•ย”ย‡ยŽยƒย–ย‡ ย“ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ยวค ยƒยย› ย‘ยˆ ย—ย• ยƒย”ย‡ ยŠย‡ยƒยŽย‡ย”ย•วก ย…ย‘ย—ยย•ย‡ยŽยŽย‘ย”ย•วก ย–ย‡ยƒย…ยŠย‡ย”ย• ย–ย‘ย‘ย—ย”ย•ย‡ยŽย˜ย‡ย•ยƒยย†ย‘ย–ยŠย‡ย”ย•ย‹ยย–ยŠย‡ย„ย‡ย•ย–ย’ย‘ย•ย•ย‹ย„ยŽย‡ย™ยƒย›ยˆย‘ย”ย‘ย—ย” ศ‚ ย’ย‡ย‘ย’ยŽย‡ ย™ยŠย‘ ยƒย”ย‡ ย‰ย‡ยƒย”ย‡ย† ย–ย‘ย™ยƒย”ย†ย• ย•ย—ย’ย’ย‘ย”ย–ย‹ยย‰ ย‘ย–ยŠย‡ย”ย•วค ย•ย‘ย—ยŽ ย’ยƒย–ยŠวค ย– ย…ยƒย ยŠย‡ยŽย’ ย—ย• ย“ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ย ยย‘ย– ย‘ยยŽย› ย‘ย—ย” ย”ย‘ยŽย‡ ย‹ย ย‡ย”ย› ย‘ยˆย–ย‡ย ย•ย‡ย‡ ย’ย‡ย‘ย’ยŽย‡ ย•ย–ย”ย‹ย˜ย‹ยย‰ ย–ย‘ ยƒยŽย™ยƒย›ย• ย‘ฦกย‡ย” ยย‘ย”ย‡วฃ ย”ย‡ยŽยƒย–ย‹ย‘ยย•ยŠย‹ย’ย•วกย„ย—ย–ยƒยŽย•ย‘ย–ยŠย‡ย”ย‡ยŽยƒย–ย‹ย‘ยย•ยŠย‹ย’ย•ย–ยŠย‡ยย•ย‡ยŽย˜ย‡ย•วคยŠยƒย– ยย‘ย”ย‡ย•ย—ย’ย’ย‘ย”ย–วกยย‘ย”ย‡ย‡ยย…ย‘ย—ย”ยƒย‰ย‡ยย‡ยย–วกยย‘ย”ย‡ย–ย‹ยย‡วคยย†ยƒยŽยŽ ยƒย”ย‡ย›ย‘ย—ยŽย‡ยƒย”ยย‹ยย‰ยŠย‡ย”ย‡วซยŠยƒย–ยƒย”ย‡ย›ย‘ย—ย–ย‡ยƒย…ยŠย‹ยย‰วซ ย‘ย™ยƒย”ย‡ ย–ย‘ย‘ย‘ยˆย–ย‡ยย‹ย–ย‹ย•ยƒย…ย…ย‘ยย’ยƒยย‹ย‡ย†ย„ย›ยƒยˆย‡ย‡ยŽย‹ยย‰ย–ยŠยƒย–ย™ย‡ยƒย”ย‡ยย‘ย– ย›ย‘ย—ย†ย”ยƒย™ย‹ยย‰ย›ย‘ย—ย”ย•ย‡ยŽยˆยˆย‘ย”ย™ยƒย”ย†ย‘ยย›ย‘ย—ย”ยŽย‹ยˆย‡ย’ยƒย–ยŠย–ยŠย”ย‘ย—ย‰ยŠ ย†ย‘ย‹ยย‰ย‡ยย‘ย—ย‰ยŠวคย‘ย‘ย„ย•ย‡ย”ย˜ย‡ยŠย‘ย™ย›ย‘ย—ยˆย”ยƒยย‡ย–ยŠย‹ย•ย“ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ย ย›ย‘ย—ย” ย•ยŠยƒย”ย‡ย† ย‡ยย…ย‘ย—ยย–ย‡ย”ย•วซ ย†ย‘ยวฏย– ย™ยƒยย– ย–ย‘ ย‡ยย…ย‘ย—ย”ยƒย‰ย‡ ยƒ ยˆย‘ย”ย›ย‘ย—ย”ย•ย‡ยŽยˆวกยƒย”ย‡ย›ย‘ย—ยƒย•ยย‹ยย‰ยŠย‘ย™ย›ย‘ย—ย…ยƒยย•ย“ย—ย‡ย‡ยœย‡ยย‘ย”ย‡ ยย‹ยย†ย•ย‡ย–ย‘ยˆวฒย™ยŠยƒย–ยƒย ย‰ย‡ย–ย–ย‹ยย‰ย‘ย—ย–ย‘ยˆย–ยŠย‹ย•วซวณย„ย—ย– ย™ย‘ย—ยŽย† ย‹ยวซ ย”ย‡ ย–ยŠย‡ย”ย‡ ยˆย‡ย‡ยŽย‹ยย‰ย• ย‘ยˆ ย‰ย—ย‹ยŽย–วซ ย‘ยย‡ย–ย‹ยย‡ย•วก ย™ยŠย‡ย ย–ย”ย› ยŽย‹ยย‡ ย–ย‘ ย‘ฦกย‡ย” ยƒ ย‰ย‡ยย–ยŽย‡ ยย—ย†ย‰ย‡ ย–ย‘ ย›ย‘ย—ย” ยƒย™ยƒย”ย‡ยย‡ย•ย•วค ย•ยย‹ยย‰ ย–ย‘ย‰ย‹ย˜ย‡ยƒย•ยย—ย…ยŠยƒย• ย…ยƒยวกยย›ย’ย‡ย”ย•ย’ย‡ย…ย–ย‹ย˜ย‡ย…ยƒยย‰ย‡ย–ยƒยŽย‹ย–ย–ยŽย‡ ย–ยŠย‡ย•ย‡ย“ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ยย•ย…ยƒยยยƒยย‡ย•ย—ย”ย‡ย–ยŠยƒย–ย™ย‡ยƒย”ย‡ยย‘ย–ย”ย‡ยŽยƒย–ย‹ยย‰ ย•ยย‡ย™ย‡ย†วค ยƒย›ย„ย‡ ย‰ย‹ย˜ย‡ ย–ยŠย‡ ยŠย‡ยŽย’ ย–ยŠยƒย– ย‹ย• ยƒย•ยย‡ย† ยˆย‘ย”วก ย”ยƒย–ยŠย‡ย” ย‹ยยƒย™ยƒย›ย–ยŠยƒย–ย•ย‹ยย’ยŽย›ย’ยŽยƒย›ย•ย‘ย—ย–ย‘ยŽย†ย’ยƒย–ย–ย‡ย”ยย•วค ย–ย…ยƒยย•ย–ย‘ย’ย—ย• ย–ยŠยƒย ยŽย‹ย•ย–ย‡ยย‹ยย‰ ย–ย‘ ย‰ย—ย‹ย†ยƒยย…ย‡ ย‘ย ยŠย‘ย™ ย–ยŠย‘ย•ย‡ ย’ย‡ย‘ย’ยŽย‡ ย…ย‘ย—ยŽย† ยˆย”ย‘ยย‰ย‡ย–ย–ย‹ยย‰ย‘ฦกย–ย”ยƒย…ยวค ย„ย‡ย•ย–ย„ย‡ยŠย‡ยŽย’ย‡ย†วค ย•ย‡ย‡ย‰ย‘ย‘ย†ย‹ยย‹ย–ย‹ยƒย–ย‹ย˜ย‡ย•ยƒยย†ย‰ย”ย‘ย—ย’ย•ย™ย‘ย”ยย‹ยย‰ ย–ย‘ย‰ย‡ย–ยŠย‡ย” ยƒยย† ยŽย‘ย‘ยย‹ยย‰ ย–ย‘ ยย‡ ยˆย‘ย” ย•ย—ย’ย’ย‘ย”ย–วก ยƒยย† ย‰ย‡ย– ยˆย…ย‘ย—ย”ย•ย‡วกย‘ย—ย”ย”ย‡ยŽยƒย–ย‹ย‘ยย•ยŠย‹ย’ย•ย™ย‹ย–ยŠย‘ย–ยŠย‡ย”ย•ยƒย”ย‡ย”ยƒย”ย‡ยŽย›ย•ย‹ยย’ยŽย‡วก ย‹ยย˜ย‘ยŽย˜ย‡ย†วข ย‹ย–วฏย• ย‰ย‘ย‘ย† ย™ย‘ย”ยวก ย„ย—ย– ย‹ย• ย‹ย– ย–ยŠย‡ ย„ย‡ย•ย– ยˆย‘ย…ย—ย• ยˆย‘ย” ยย› ยƒยย† ย–ยŠย‡ย”ย‡ ยƒย”ย‡ ย•ย‘ยย‡ ยƒยย•ย™ย‡ย”ย• ย–ยŠยƒย– ย‘ย—ย” ย“ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ยย• ย…ยƒยยย‘ย– ย‡ยย‡ย”ย‰ย›ยƒยย†ย‡ยšย’ย‡ย”ย‹ย‡ยย…ย‡วซย‘ยย‡ย–ย‹ยย‡ย• ยƒยยƒย•ยย‡ย†ย–ย‘ยยƒยย‡ ย”ย‡ยƒย…ยŠวค ยˆย”ย‹ย‡ยย† ย‘ยˆ ยย‹ยย‡ ย”ย‡ย…ย‡ยย–ยŽย› ย•ย’ย‘ยย‡ ย–ย‘ ยย‡ ย‘ยˆ ย–ยŠย‡ ยย›ย•ย‡ยŽยˆยƒย˜ยƒย‹ยŽยƒย„ยŽย‡ยƒยย† ย•ยƒย›ย›ย‡ย•วกย™ยŠย‡ย ย…ย‘ย—ยŽย†ย•ย‡ย–ยƒย„ย‡ย–ย–ย‡ย” ย™ย‘ยยƒยยŠย‡ย‹ย•ย‹ยยŽย‘ย˜ย‡ย™ย‹ย–ยŠวค ย‡ย‹ย•ยƒย“ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ยย‡ย”วกยƒย•ย‡ย‡ยย‡ย”วกยƒยย† ย‡ยšยƒยย’ยŽย‡ ย„ย› ยƒย–ย–ย‡ยย†ย‹ยย‰ ย–ย‘ ย†ย‹ฦกย‡ย”ย‡ยย– ยย‡ย‡ย†ย• ศ‚ ยย› ย‘ย™ยวก ย‘ย” ยŠย‡ย™ยƒย•ย–ย”ย›ย‹ยย‰ย–ย‘ย—ยย†ย‡ย”ย•ย–ยƒยย†ย–ยŠย‡ย•ย–ย”ย‡ยย‰ย–ยŠย‘ยˆยŠย‹ย•ยˆย‡ย‡ยŽย‹ยย‰ย• ยˆย‘ย”ยŠย‡ย”วค ย‡ยƒย•ยย‡ย†วกวฒย™ยŠย›ย†ย‘ ยŽย‘ย˜ย‡ยŠย‡ย”วซวณยย†ย–ยŠย‡ย”ย‡ย™ยƒย•ยย‘ ย–ยŠย‘ย•ย‡ย‘ยˆย‘ย–ยŠย‡ย”ย•วค ยƒยย•ย™ย‡ย”วกยย‘ย„ย”ย‡ยƒยย‹ยย‰ย†ย‘ย™ยย–ยŠย‡ยˆย‡ย‡ยŽย‹ยย‰ย•ย‘ยˆยŠย‹ย•ยŠย‡ยƒย”ย–ยˆย‘ย”ย–ยŠย‡ ย‘ ยŽย‡ย–วฏย• ย”ย‡ยˆย”ยƒยย‡ ย‘ย—ย” ย“ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ยย• ย•ยŽย‹ย‰ยŠย–ยŽย›วฃ ยŠย‘ย™ ย…ยƒย ย›ย‘ย— ย…ย‘ยย’ย”ย‡ยŠย‡ยย•ย‹ย‘ยย‘ยˆยŠย‹ย•ยย‹ยย†วคย‡ย…ยƒย—ย•ย‡วกย™ยŠย‡ยย™ย‡ย–ย”ย—ยŽย›ยŽย‘ย˜ย‡วก ย„ย‡ย•ย–ยˆย—ยŽฦคยŽย›ย‘ย—ย”ย’ย—ย”ย’ย‘ย•ย‡ย‹ยยƒย•ย•ย‹ย•ย–ย‹ยย‰ยƒยย†ย•ย—ย’ย’ย‘ย”ย–ย‹ยย‰ย›ย‘ย—ย” ย–ยŠย‡ย”ย‡ย‹ย•ยย‘ยƒยย•ย™ย‡ย”วคย‡ยŒย—ย•ย–ย†ย‘วค ย…ย‘ยยย—ยย‹ย–ย›ยƒย•ย–ยŠย‡ย›วกยƒยย†ย›ย‘ย—วกย‰ย”ย‘ย™ยƒยย†ย†ย‡ย˜ย‡ยŽย‘ย’วซ ย‘ย™ย…ยƒย ย›ย‘ย—ยยƒยย‡ย–ยŠย‡ย‰ย”ย‡ยƒย–ย‡ย•ย–ย—ย•ย‡ย‘ยˆย›ย‘ย—ย”ย–ยƒยŽย‡ยย–ย•ยƒยย†ย‡ยšย’ย‡ย”ย‹ย‡ยย…ย‡ ย–ย‘ยยƒยย‡ยƒย†ย‹ฦกย‡ย”ย‡ยย…ย‡ย–ย‘ย›ย‘ย—ย”ย•ย‡ยŽยˆยƒยย†ย›ย‘ย—ย”ย‰ย”ย‘ย—ย’วซยŠย‡ย•ย‡ยƒย”ย‡ ย‹ยย’ย‘ย”ย–ยƒยย–ย“ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ยย•ย–ย‘ยƒย•ยยƒย–ยƒย–ย‹ยย‡ย‘ยˆย•ย—ย…ยŠย‰ย”ย‡ยƒย–ย•ยŠย‹ยˆย–ย• ย‹ย ย–ยŠย‡ ย™ย‘ย”ยŽย†วก ย›ย‡ย– ย–ยŠย‡ย› ยˆย‘ย…ย—ย• ย‘ย ย–ยŠย‡ ย“ย—ยƒยŽย‹ย–ย› ยย‘ย– ย“ย—ยƒยย–ย‹ย–ย› ย‘ยˆ ย›ย‘ย—ย” ย…ย‘ยย–ย”ย‹ย„ย—ย–ย‹ย‘ยย•วคย•ยย‹ยย‰ ย–ยŠย‡ ย“ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ยย• ย‹ย ย–ยŠย‹ย• ย™ยƒย› ยƒยŽย•ย‘ย”ย‡ยย‹ยย†ย•ย—ย•ยƒย„ย‘ย—ย–ย‘ย—ย”ยย‡ย‡ย†ย•วกยย‘ย–ยŒย—ย•ย–ย–ยŠย‘ย•ย‡ย‘ยˆย‘ย–ยŠย‡ย”ย•วค ย‡ยย‡ยย„ย‡ย”วกย–ยŠย‡ยย‘ย•ย–ย‹ยย’ย‘ย”ย–ยƒยย–ย‘ยˆย›ย‘ย—ย”ย”ย‡ยŽยƒย–ย‹ย‘ยย•ยŠย‹ย’ย•ย™ย‹ยŽยŽ ย„ย‡ ย–ยŠย‡ ย‘ยย‡ ย›ย‘ย— ยƒย”ย‡ ยŠยƒย˜ย‹ยย‰ ย™ย‹ย–ยŠ ย›ย‘ย—ย”ย•ย‡ยŽยˆวค ย‘ย™ ยƒย”ย‡ ย›ย‘ย— ย–ยƒยย‹ยย‰ ย–ย‹ยย‡ ย–ย‘ ย‡ยย•ย—ย”ย‡ ย–ยŠยƒย– ย›ย‘ย—ย” ยย‡ย‡ย†ย• ยƒย”ย‡ ย„ย‡ย‹ยย‰ ยย‡ย–วก ยŽย‘ย˜ย‹ยย‰ย›ย‘ย—ย”ย•ย‡ยŽยˆยƒยย†ย‡ยย•ย—ย”ย‹ยย‰ย–ยŠยƒย–ย›ย‘ย—ยƒย”ย‡ย•ย–ย”ย‘ยย‰วซยƒยย‹ยย‰ ย…ยƒย”ย‡ย‘ยˆย›ย‘ย—ย”ย•ย‡ยŽยˆวกยƒยย†ยƒยŽยŽย‘ย™ย‹ยย‰ย‘ย–ยŠย‡ย”ย•ย–ย‘ย–ยƒยย‡ย…ยƒย”ย‡ย‘ยˆย›ย‘ย— ย‹ย•ย‹ยย’ย‘ย”ย–ยƒยย–ยˆย‘ย”ยƒยŽยŽย‘ยˆย—ย•ย‹ยย…ย‘ยย–ย‹ยย—ย‹ยย‰ย‘ย—ย”ย™ย‘ย”ยวคยƒย›ย‹ยย‰ ยƒย–ย–ย‡ยย–ย‹ย‘ย ย–ย‘ ย–ยŠย‹ย• ย…ยƒย ย…ยŠยƒยย‰ย‡ ย–ยŠย‡ ย™ยƒย› ย–ยŠยƒย– ย›ย‘ย— ย‹ยย–ย‡ย”ยƒย…ย– ย™ย‹ย–ยŠย‘ย–ยŠย‡ย”ย•วกย‡ยย•ย—ย”ย‡ย–ยŠยƒย–ย›ย‘ย—ย‰ย‹ย˜ย‡ย›ย‘ย—ย”ย„ย‡ย•ย–ย–ย‘ย–ยŠย‡ยวคย‘ย— ย…ยƒยยŽย‡ยƒย”ยย–ย‘ยŠย‘ยŽย†ย›ย‘ย—ย”ย•ย‡ยŽยˆย‹ยยƒย”ย‡ย…ย‡ย’ย–ย‹ย˜ย‡ย’ย‘ย•ย‹ย–ย‹ย‘ยวกยƒยย†ย‘ยย‡ ย‘ยˆย•ย–ย”ย‡ยย‰ย–ยŠวค

อ›อœ


 „—•‹‡•• ͛—‡•–‹‘•˜‡”› —•‹‡••™‡”  

  ‹…Šƒ‡Ž̻”‹’’Ž‡‡ˆˆ‡…–Ǧ •ƒŽ‡•Ǥ…‘ ™™™Ǥ”‹’’Ž‡‡ˆˆ‡…–•ƒŽ‡•Ǥ …‘

‹…Šƒ‡Žǡ–Š‡ˆ‘—†‡”‘ˆ‹’’Ž‡ơ‡…–ƒŽ‡•ǡ–Š‡ǯ•’”‡‹‡”‘Ž‹‡•ƒŽ‡•–”ƒ‹‹‰ …‘’ƒ›ˆ‘”‡–”‡’”‡‡—”•Ǥ‹‡Šƒ•™‘”‡†™‹–Š͙͘͘͘ǯ•‘ˆǯ•ƒ†•–ƒ”–Ǧ —’• ƒ…”‘•• ƒŽŽ •‡…–‘”•Ǥ ‹• •’‡…‹ƒŽ‹–› ‹• …”‡ƒ–‹‰ ’”ƒ…–‹…ƒŽ •ƒŽ‡• ƒ† ƒ”‡–‹‰ •–”ƒ–‡‰‹‡•–Šƒ–‡ơ‡…–‹˜‡Ž›…”‡ƒ–‡”‡•—Ž–•–ƒ‰‹„Ž‡”‡•—Ž–•Ǥ Šƒ–›‘—ǯ”‡ƒ„‘—––‘Ž‡ƒ”‹•Š‘™–‘”‡†—…‡‘„Œ‡…–‹‘•ǡ †‡…”‡ƒ•‡ „ƒ””‹‡”• ‘ˆ ”‡•‹•–ƒ…‡ ƒ† ‹…”‡ƒ•‡ ›‘—” •ƒŽ‡• …‘˜‡”•‹‘•ǤŽŽ–Š”‘—‰Š–Š‡’‘™‡”‘ˆ Ǥ Š‡„‡•–Ǧ‡’–•‡…”‡–‹„—•‹‡••ƒ†•ƒŽ‡•‹•ǤǤǤ‡‘’Ž‡Ƥš „‹‰’”‘„Ž‡•ǡŽ‹––Ž‡‘‡•Ǥ Š‡ …Ž‡ƒ”‡” ›‘— ƒ† –Š‡ …Ž‹‡– ƒ”‡ ƒ„‘—– –Š‡ …Ž‹‡–ǯ• ’”‘„Ž‡•ǡ–Š‡‡ƒ•‹‡”›‘—ƒ‡‹–ˆ‘”–Š‡–‘„—›ˆ”‘›‘—Ǥ …‡•‘‡‘‡‹•…‘‡…–‡†–‘–Š‡ˆ”—•–”ƒ–‹‘–Šƒ––Š‡› ƒ”‡ ‡š’‡”‹‡…‹‰ ƒ† –Š‡ ’‘••‹„Ž‡ Ž‘‰Ǧ–‡” ‡‰ƒ–‹˜‡ …‘•‡“—‡…‡•ǡ –Š‡‹” ‘–‹˜ƒ–‹‘ ˆ‘” „—›‹‰ ‹• ‹…”‡ƒ•‡†Ǥ ƒŽ‡• ƒ† „—•‹‡•• ’‡‘’Ž‡ ™Š‘ †‘ǯ– ˆ‘…—• ‘ –Š‡‹” ’”‘•’‡…–ǯ• ’”‘„Ž‡• ƒ”‡ –Š‡ ‘‡• –Šƒ– •–”—‰‰Ž‡ ‹ „—•‹‡••Ǥ ‘™‡˜‡”ǡ Š‘™ †‘ ›‘— ˆ‡‡Ž ‹ˆ •‘‡‘‡ –‡ŽŽ• ›‘— Šƒ˜‡ ƒ ’”‘„Ž‡ǫ Šƒ–ǯ• ”‹‰Š–ǡ ›‘— ”‡•‹•– ‹– Œ—•– Ž‹‡ ƒŽ‘•– ƒ›‘‡ ‡Ž•‡Ǥ Šƒ–ǯ• ™Š› ‹–ǯ• ‘– ƒ„‘—– –‡ŽŽ‹‰ •‘‡‘‡ –Š‡› Šƒ˜‡ ƒ ’”‘„Ž‡ǡ ‹–ǯ• ƒ„‘—– ƒ•‹‰ –Š‡ –Š‡ ”‹‰Š– “—‡•–‹‘• •‘ –Š‡›”‡˜‡ƒŽ–Š‡’”‘„Ž‡–Š‡•‡Ž˜‡•ǤǤǤ…‡–Š‹•Šƒ’’‡•ǡ ’‡‘’Ž‡„‡…‘‡‘–‹˜ƒ–‡†–‘Ƥ†ƒ•‘Ž—–‹‘Ǥ

͛›’‡•‘ˆǮ”‘„Ž‡ †‡–‹ˆ›‹‰—‡•–‹‘ǯ ͙Ǥ †‡–‹ˆ›‹‰“—‡•–‹‘•

†‡–‹ˆ›‹‰ “—‡•–‹‘• ƒ”‡ —•‡† –‘ ƒŽŽ‘™ –Š‡ …Ž‹‡– –‘ ‹†‡–‹ˆ› ƒ ’”‘„Ž‡Ǥ ‹–Š‘—– ƒ …Ž‡ƒ” ’”‘„Ž‡ –Šƒ– –Š‡ …Ž‹‡–‘™•‡š‹•–•ǡ–Š‡”‡‹•‘Ž‘‰‹…‹™‘”‹‰–‘•‘Ž˜‡ ‹–Ǥ˜‡™Š‡ƒ’”‘„Ž‡‹•ˆ‘—†ǡƒ…—•–‘‡”™‹ŽŽ”ƒ”‡Ž› ƒ†‹– –‘ –Š‡ •‹œ‡ ‘ˆ –Š‡ ’”‘„Ž‡ ‘—– ‘ˆ ƒ ˆ‡ƒ” ‘ˆ „‡‹‰ Ǯ•‘Ž†ǯ–‘Ǥ

͛͝


  Ž•‘ǡ ˜‡”› ‘ˆ–‡ ’‡‘’Ž‡ ™‹ŽŽ ‘– Šƒ˜‡ ƒ…–—ƒŽŽ› •ƒ– †‘™ DzŠƒ–Šƒ’’‡•™Š‡ǤǤǤǫdz ƒ† ‰‹˜‡ –Š‘—‰Š– –‘ –Š‡ ’”‘„Ž‡ǡ •‘ –Š‡› †‘ǯ– ‘™ DzŠƒ–†‘‡•–Šƒ–‡ƒǫdz –Š‡‡š–‡–‘ˆ–Š‡’”‘„Ž‡–Š‡•‡Ž˜‡•ǡƒ†Ȃ…‘–”ƒ”›–‘ Dz ‘™Ž‘‰Šƒ•–Š‹•„‡‡‰‘‹‰‘ˆ‘”ǫdz ™Šƒ–›‘—ǯ”‡–Š‹‹‰Ȃ–Š‹•‹•‰‘‘†ˆ‘”•ƒŽ‡•Ǥ ͛Ǥ™‡”•Š‹’“—‡•–‹‘• šƒ’Ž‡•‘ˆ †‡–‹Ƥ…ƒ–‹‘—‡•–‹‘•ƒ”‡ǣ

‡– ›‘—” ’”‘•’‡…– •‘ ‡‘–‹‘ƒŽŽ› …‘‡…–‡† –‘ –Š‡ ǣ Dz‘ ›‘— Šƒ˜‡ ƒ ’”‘„Ž‡ ™‹–Š ‘– Šƒ˜‹‰ ƒ› ’”‘„Ž‡•–Š‡›Šƒ˜‡–Šƒ––Š‡›–ƒ‡‘™‡”•Š‹’‘ˆ–Š‡Ǥ ˆ”‡‡–‹‡ǫdz 

ǣDz‘—Ž†‹–„‡ˆƒ‹”–‘•ƒ›ǡŽ‹‡‘•–’‡‘’Ž‡ǡƒƒ‹ ™‡”•Š‹’ “—‡•–‹‘• ƒŽŽ‘™–Š‡’”‘•’‡…– –‘ ‡‘–‹‘ƒŽŽ› …‘…‡” ‘ˆ ›‘—”• ™‘—Ž† „‡ …”‡ƒ–‹‰ •‘‡ ‘”‡ ˆ”‡‡ …‘‡…–™‹–Š–Š‡ˆ—–—”‡…‘•‡“—‡…‡•ƒ†”ƒ‹Ƥ…ƒ–‹‘• –‹‡ǫdz ‘ˆ™Šƒ––Š‡›ǯ”‡†‘‹‰”‹‰Š–‘™Ǥ‘—‘™‘™–Š‡ˆ—ŽŽ ǣDz‡ŽŽ‡ǡ™Šƒ–ƒ”‡•‘‡‘ˆ›‘—”„‹‰‰‡•–„—•‹‡•• ‡š–‡–‘ˆ›‘—”’”‘•’‡…–ǯ•’”‘„Ž‡‹ˆ‹–ǯ•‘–•‘Ž˜‡†ȋ‘”ƒ– ˆ”—•–”ƒ–‹‘•”‹‰Š–‘™ǫdz Ž‡ƒ•–›‘—•Š‘—Ž†Ȍǡƒ†‹–ǯ•–‹‡–‘„”‹‰–Š‡ˆ—–—”‡ˆ‘”™ƒ”† ˆ‘”–Š‡Ǥ ‡Ž’–Š‡–‘ƒ˜‘‹†ƒˆ—–—”‡…ƒ–ƒ•–”‘’Š‡Ǩ ‡––Š‡„”‹‰—’–Š‡…‘…‡”›‘—”‡ƒŽŽ›™ƒ––‘ƒ††”‡••Ǥ

•–‡ƒ†‘ˆ›‘—Ž‡ƒ†‹‰–Š‡‹–‘’”‘„Ž‡•›‘—–Š‹–Š‡› —ƒŽ‹–›‘™‡”•Š‹’“—‡•–‹‘•ǣ ‹‰Š–Šƒ˜‡Ǥ‡––Š‡–‡ŽŽ›‘—™Šƒ–ǯ•„—‰‰‹‰–Š‡Ǥ Dz‘•‹†‡” –Šƒ– ‹ –™‡Ž˜‡ ‘–Š• –‹‡ǡ ›‘— ƒ”‡ •–‹ŽŽ ™”‡•–Ž‹‰ ™‹–Š –Š‹• ’”‘„Ž‡ǤǤǤ Š‘™ †‘‡• –Šƒ– ƒ‡ ›‘— ͚Ǥš’Ž‘”ƒ–‹‘“—‡•–‹‘• ˆ‡‡Žǫdz š’Ž‘”ƒ–‹‘ “—‡•–‹‘• ƒ”‡ —•‡† –‘ ‹…”‡ƒ•‡ ƒ ’”‘•’‡…–ǯ• DzŠƒ– †‘ ›‘— •‡‡ ƒ• –Š‡ –”—‡ ƒ† Ž‘‰‹…ƒŽ ‹’ƒ…– ‘ˆ ‘– ƒ™ƒ”‡‡••‘ˆ–Š‡–”—‡•‹œ‡‘ˆ–Š‡’”‘„Ž‡ȋ–Šƒ––Š‡›Œ—•– ƒ††”‡••‹‰–Š‹•’”‘„Ž‡‹‡†‹ƒ–‡Ž›ǫ ”ƒ‹•‡†Ȍ –Š‡›ǯ”‡ ˆƒ…‹‰ǤŠ‡› ƒ”‡ –Š‡ ƪƒ•ŠŽ‹‰Š– ™‡ —•‡ –‘ DzŠƒ– ‹’ƒ…– ™‘—Ž† ‹– Šƒ˜‡ –‘ ›‘—” ˆƒ‹Ž› ȋ‘” –‘ ›‘—” ‹ŽŽ—‹ƒ–‡ƒ”‡ƒ•‘ˆ–Š‡’”‘„Ž‡–Šƒ–Šƒ˜‡„‡‡‹‰‘”‡†Ǥ ”‡•—Ž–•Ȍ‹ˆ–Š‹‰•†‘ǯ–…Šƒ‰‡‘˜‡”–Š‡‡š–͛‘–Š•ȋ‘” ‹ˆ–Š‹•Šƒ’’‡‡†ƒ‰ƒ‹Ȍǫdz Š‹•‹•ƒ˜‹–ƒŽ•–‡’‹‹…”‡ƒ•‹‰›‘—”ƒ„‹Ž‹–›–‘‹ƪ—‡…‡Ǥ š’Ž‘”ƒ–‹‘ “—‡•–‹‘• ‰‹˜‡ ›‘— –Š‡ ’‘™‡” –‘ ‹…”‡ƒ•‡ Š‹• ‹• ™Š‡”‡ –‘–ƒŽ „‡Ž‹‡ˆ ‹ ›‘—” ’”‘†—…– ‹• ‡••‡–‹ƒŽǡ –Š‡’‡”…‡‹˜‡†•‹œ‡‘ˆ–Š‡‹”’”‘„Ž‡Ǥ•‹‰‡š’Ž‘”ƒ–‹‘ „‡…ƒ—•‡ ‘…‡ ›‘— Šƒ˜‡ –Š‡ –ƒ‡ ‘™‡”•Š‹’ ‘ˆ –Š‡‹” “—‡•–‹‘•‹•”‡Žƒ–‹˜‡Ž›‡ƒ•›‹ˆ›‘—ƒŽ”‡ƒ†›Šƒ˜‡ƒ–Š‘”‘—‰Š ’”‘„Ž‡ –Š‡› ™‹ŽŽ Ž‘‘ –‘ ›‘— ƒ† ›‘—” …‘’ƒ› ˆ‘” ƒ —†‡”•–ƒ†‹‰‘ˆ–Š‡’”‘„Ž‡•›‘—•‘Ž˜‡Ǥ •‘Ž—–‹‘Ǥ ‘—”ˆ‘…—••Š‘—Ž†„‡•‹’Ž‡…—”‹‘•‹–›Ǩ

– ‹• ˆƒ” „‡––‡” ˆ‘” ƒ …—•–‘‡” –‘ ‰‡– —…‘ˆ‘”–ƒ„Ž‡ ‘™ǡ …‡›‘—Šƒ˜‡‹†‡–‹Ƥ‡†–Š‡…—•–‘‡”ǯ•ƒ‹’”‘„Ž‡ǡ ˆƒ…‡ ˆƒ…–• ƒ† ƒ˜‡”– ƒ …ƒ–ƒ•–”‘’Š‡ –Šƒ Š‡Ž’ –Š‡ …Ž‡ƒ †‘ǯ– Ž‡– –Š‡ ”— ƒ™ƒ› ˆ”‘ ‹–Ǥ –ƒ› ’—–ǡ ƒ† ‰‡– ‘‡—’Ǥ …—”‹‘—•Ǩ ƒ˜‡ˆ—’—––‹‰–Š‡•‡“—‡•–‹‘•‹–‘’”ƒ…–‹…‡ƒ††‘Ž‡– —”‹‰ –Š‹• •–ƒ‰‡ ‘ˆ –Š‡ ’”‘…‡••ǡ ›‘— —•– ”‡†—…‡ ›‘—” ‡‘™Š‘™›‘—‰‡–‘™‹–Šƒ’’Ž›‹‰–Š‡Ǥ –ƒŽ‹‰ ƒ• —…Š ƒ• ’‘••‹„Ž‡Ǥ ‡‡„‡”ǡ –‡ŽŽ‹‰ ‹•ǯ– •‡ŽŽ‹‰Ǥ ˜‡ ‹ˆ ›‘—” ’”‘•’‡…– ”ƒ‹•‡• ƒ ’”‘„Ž‡ ƒ† ›‘— ˆ‡‡Ž–Š‡—”‰‡–‘‡’ƒ–Š‹•‡™‹–Š–Š‡ƒ†•Šƒ”‡ƒ•–‘”› –‘ ”‡Žƒ–‡ ™‹–Š –Š‡ǡ †‘ǯ–Ǩ• –Š‡ ƒ “—‡•–‹‘ –‘ ‰‡– –Š‡ –‘ –‡ŽŽ ›‘— Š‘™ ‹–ǯ• ƒ†˜‡”•‡Ž› ƒơ‡…–‹‰ –Š‡Ǥ Š‡›ǯŽŽ „‡…‘‡ ‘”‡ …‘‡…–‡† –‘ –Š‡ ’”‘„Ž‡ ƒ† –Š‡‹”‘–‹˜ƒ–‹‘–‘„—›ˆ”‘›‘—™‹ŽŽ‹…”‡ƒ•‡™‹–Š‡ƒ…Š “—‡•–‹‘›‘—ƒ•Ǥ ‘‡‡ơ‡…–‹˜‡‡š’Ž‘”ƒ–‹‘“—‡•–‹‘•Ǧ‹–‹•„‡•––‘‡‡’ ›‘—”“—‡•–‹‘••Š‘”–ƒ†•Šƒ”’ǣ

͛͞


 ƒ†˜‡–—”‡ ‘‹‡ Š‡‡„‡ŽŽ‹‘Ǩ  

Ž‹œƒ„‡–Šǡ –Š‡ ƒ—–Š‘” ‘ˆ Dz™ƒ‡‹‰dzǡ ‘Ǧ„‘‘•ǡ ͚͙͘͘Ǥ ‡š’‡”– ‘ ’‘•‹–‹˜‹–›ǡ …‘ƒ…Šƒ†‡‹‹ƒ•–‡”ǡƒ•–ƒ”–Ž‹‰›•–‹…ƒŽ‡š’‡”‹‡…‡‹͚͘͘͠”‡˜‡ƒŽ‡†–‘Š‡” –Š‡”‡ƒŽ‹–›‘ˆŠ—ƒ‹–›ǤŠ‡‘™™”‹–‡•–‘•—’’‘”–‘—”ƒ™ƒ‡‹‰ǤŠ‡‹•ƒŽ•‘ –Š‡ˆ‘—†‡”‘ˆ™™™Ǥˆ—†•ˆ‘”Œ‘›Ǥ…‘ƒ‘Ǧ’”‘ˆ‹–‘”‰ƒ‹•ƒ–‹‘ƒ‹‹‰–‘„”‹‰ Œ‘›–‘‡˜‡”›…‘”‡”‘ˆ–Š‡‰Ž‘„‡Ǥ

  ™™™Ǥ‡Ž‹œƒ„‡–Š˜‹ŽŽƒ‹Ǥ‡t

 ƒ •ƒ– ‹ ”ƒ…‡ ƒ– › ‹ǦŽƒ™•ǯ ™”‹–‹‰ –Š‹• ƒ”–‹…Ž‡ ˆ‘” ›‘—Ǥ  •’‡– –Š‡ Žƒ•– –™‘ †ƒ›• ‹ ƒ œ‘‡ ‘ˆ ‡šŠƒ—•–‹‘ ƒˆ–‡”ˆ‘—”‘–Š•‘ˆ™‘”‹‰Šƒ”†ǡ…—Ž‹ƒ–‹‰‹ƒ͙͜Ǧ Š‘—”†”‹˜‡™‹–Š›Š—•„ƒ†ƒ†‘—”͞›‡ƒ”‘Ž††ƒ—‰Š–‡”Ǥ ‘ „‡‰‹ ™‹–Š –Š‡ Œ‘—”‡› ™ƒ• –‘—‰ŠǤ Š‡ ƒŽƒ” ™‡– ‘ơƒ–͝ƒȋǨȌ•‹‰ƒŽŽ‹‰–Š‡•–ƒ”–‘ˆƒŠ‘—”ǦŽ‘‰”ƒ…‡‘ˆ ˆ”ƒ–‹…’ƒ…‹‰ǡ–—”‹‰–Š‡Š‡ƒ–‹‰‘ơǡƒ‹‰„”‡ƒˆƒ•– ‡–…Ǥ Ž‘‘† ’”‡••—”‡ •›ǦŠ‹‰Šǡ ƒ Š‘—” Žƒ–‡” ™‡ …Ž‹„ ‹–‘–Š‡…ƒ”ƒ†„‡‰‹–Š‡Ž‘‰†”‹˜‡–‘–Š‡ ”‡…ŠŽ’•Ǥ ‹…‘Ž‡ƒ•‡†…‘•–ƒ–Ž›™Š‡™‡™‘—Ž†ƒ””‹˜‡ǡ‘Ž›–‘„‡ †‹•ƒ’’‘‹–‡†–Šƒ––Š‡ƒ•™‡”™ƒ•–Š‡•ƒ‡ƒ•‘‡‹—–‡ ƒ‰‘Ǥ‹–™‡–ǢŠ‘—”ƒˆ–‡”Š‘—”™‡†”‘˜‡Ǥ˜‡–—ƒŽŽ›ǡ •Š‡ •–‘’’‡† ƒ•‹‰Ǥ Š‡ •—””‡†‡”‡† ƒ† Ž‡– Ž‹ˆ‡ –ƒ‡ ‘˜‡”Ǥ‘—…Š‡ƒ•‹‡”–ŠƒƤ‰Š–‹‰‹–ǡ•Š‡„‡‰ƒ–‘”‡Žƒš ƒ†Ž‡–Ž‹ˆ‡Šƒ’’‡Ǥ • •‹––‘™”‹–‡–Š‹•‘–Šǯ•ƒ”–‹…Ž‡ Šƒ˜‡‹–ƒŽŽ’‡‡†‘—– ‹›‹†Ǥ ƒ•‡ƒ–‡†ƒ––Š‡†‹‹‰”‘‘–ƒ„Ž‡‘ˆ–Š‹• Ž‘˜‡Ž›Š‘‡’‘‹•‡†ƒ†”‡ƒ†›–‘™”‹–‡ƒ•™‘”†Ž‘ƒ†•ǤŠ‡ ”‘‘‹•“—‹‡–ƒ†•–‹ŽŽǤ ƒŽ‘‘‹‰ˆ‘”™ƒ”†–‘‹–Ǥ‡Žƒš‡† ƒ† …‘ˆ‘”–ƒ„Ž‡ǡ ‘™ ™Šƒ– ƒ †‘‹‰ ƒ† Ž‡‹•—”‡Ž› ’‡‘—–ƒŽ‹•–ƒ†ˆ‡™‘–‡•ˆ‘”–Š‡…‘‹‰Š‘—”•ǯ™‘” ƒŠ‡ƒ†ǤŽŽ”‡ƒ†›–‘™”‹–‡ǤǤǤ–Š‡…Š‹Ž†”‡ƒ””‹˜‡Ǥ

Š‡…ŠƒŽŽ‡‰‡ ‹…‘Ž‡ Ž‘˜‡• …‘‹‰ –‘ ˜‹•‹– Š‡” ƒ‹‡ ƒ† ƒ’’›Ǥ ‡•’‹–‡–Š‡Œ‘—”‡›ǡ–Š‡„‘š‡•‘ˆ…Š‘…‘Žƒ–‡…‡”‡ƒŽ•ǡˆ”‡•Š …”—•–›„”‡ƒ†ƒ†…Š‹ŽŽ‡†”‡Žƒš‡†ˆ”‡‡†‘ƒ”‡ƒŒ‘›ˆ‘”Š‡”Ǥ ‘–‘’‹–ƒŽŽǡ•Š‡Šƒ•–”‹’Ž‡–•ƒ•…‘—•‹•Ǥšƒ…–Ž›‘‡›‡ƒ” ›‘—‰‡”ǡ–Š‡‰”‘—’„‡…‘‡–Š‡Ž—…‹‡•–ˆ‘—”…Š‹Ž†”‡‹–Š‡ ™‘”Ž†Ǥ‹…–—”‡’‘•–…ƒ”†…Š‹Ž†Š‘‘†Š‡”‡™‡…‘‡Ǥ‘‰ †ƒ›• ™‹–Š ’ƒ”‡–• ”‡Žƒš‡† ƒ† †‹•–”ƒ…–‡†ǡ –Š‡ …Š‹Ž†”‡ ‰‡––‘•–ƒ›—’Žƒ–‡ǡ”—ƒ”‘—†‹–Š‡‰ƒ”†‡ƒ†‰‹‰‰Ž‡ ƒ†Žƒ—‰Š–Š‡‹”™ƒ›–Š”‘—‰Š–Š‡‹”†ƒ›•„‡ˆ‘”‡…Ž‹„‹‰ ‹–‘„‡†ǡƒŽŽ‹‘‡”‘‘ȋ–™‘„—„‡†•Ȍǡ™Š‹•’‡”‹‰ƒ†

͛͟


    ’Žƒ›‹‰„‡ˆ‘”‡•—††‡Ž›†”‘’’‹‰‹–‘†‡‡’ǡ•‘—†•Ž‡‡’Ǥ “—‡•–‹‘•Ǥ ‘†‡”‹‰ ™Šƒ– ™‹ŽŽ Šƒ’’‡ ‡š–Ǥ Šƒ– –‘ ƒ‰—ƒ‰‡„ƒ””‹‡”Ȃ™Šƒ–Žƒ‰—ƒ‰‡„ƒ””‹‡”Ǩ †‘ƒ„‘—–‘—”Dz•–—ơdzǤŠƒ–™‡•Š‘—Ž†„‡ˆ‘…—•‡†—’‘Ǥ Šƒ––‹‡™‡™‹ŽŽƒ””‹˜‡ƒ–ƒ‹‡ƒ†ƒ’‹‡•ǨŽŽ‘ˆ–Š‹• ƒ˜‹‰ •’‡– ‡˜‡”› ™ƒ‹‰ ‘‡– ‘—–•‹†‡ ‡Œ‘›‹‰ “—‡•–‹‘‹‰‹•‘—”™ƒ›‘ˆˆ‘”…‹‰‘—”‘™™‹ŽŽ‘–‘Ž‹ˆ‡Ǥ –Š‡•—•Š‹‡ˆ‘”–Š‡Žƒ•–ˆ‡™Š‘—”•ǡ–Š‡›•—††‡Ž›†‡…‹†‡ —–™‡ƒ”‡‘–Š‡”‡–‘†‘–Šƒ–Ǩ‡ƒ”‡Š‡”‡–‘‡š’‡”‹‡…‡ –Šƒ––Š‡›™ƒ––‘’Žƒ›‹•‹†‡Ǥ‘–‘Ž›‹•‹†‡„—–”‹‰Š– ƒ†…”‡ƒ–‡™‹–Š‹–Šƒ–‡š’‡”‹‡…‡ǡ–‘™‘”Šƒ†‹Šƒ† ‡š– –‘ ‡Ǥ —– …‘‡• –Š‡ ‡‰‘Ǥ Š‘ ™‹ŽŽ Šƒ˜‡ ™Šƒ– ™‹–Š‰”ƒ…‡ǡƒ•‰”ƒ…‡ǡƒ†–‘‡Œ‘›–Š‡”‹†‡Ǥ ’‹‡…‡ǡ™Šƒ–•ŠƒŽŽ™‡„—‹Ž†ǡ†‘™‡Šƒ˜‡‡‘—‰Š„”‹…•ǥǫ Š”‡‡Ƥ˜‡›‡ƒ”‘Ž†•ƒ†‹…‘Ž‡ƒ‰‡†•‹šǡ…‘—•‹ǯ•–Š‹…ƒ• ‘ ‹ˆǡ Ž‹‡ ‡ǡ ›‘— ƒ”‡ ‡šŠƒ—•–‡† ˆ”‘ ƒŽŽ ‘ˆ –Š‡ –Š‹‡˜‡•ǡ„‡‰‹’Žƒ›‹‰ǡ…Šƒ––‹‰ƒ†Žƒ—‰Š‹‰‡””‹Ž›Ǥ “—‡•–‹‘‹‰ǡŒ‘‹‡‹–Š‡”‡„‡ŽŽ‹‘ƒ†…Š‹ŽŽǤ‘ …ƒ””› ‘”‡‰ƒ”†Ž‡••‡†Ž‡••Ž›ƒ•‹‰™Šƒ––‘†‘‡š–ƒ††‘‹‰ –Ƥ”•–ǡ •–—„„‘”Ž›…ƒ””›‘Ǥ …ƒ†‘–Š‹•Ǥ …ƒ™”‹–‡ ‹–ǫ”†‘ …Š‹ŽŽƒ†”‡Žƒšƒ†–ƒ‡‹™Š‡”‡ ƒǡŽ‡––‹‰ ™Š‹Ž•––Š‡›ƒ”‡Š‡”‡ǤDz ™‘”‡†‹ƒ‘’‡’Žƒ‘ƥ…‡ˆ‘” ‰”ƒ…‡ Ž‡ƒ† –Š‡ ™ƒ›ǫ  …Š‹ŽŽ ‘ –Š‡ „ƒŽ…‘› ‹•–‡ƒ† ƒ† ›‡ƒ”•dzǡ –‡ŽŽ›•‡ŽˆǤ –›’‡Ǥ’–Š‡‘‹•‡Ž‡˜‡Ž”‹•‡•Ǥ –ƒ‡‹–Š‡™‘†‡”ˆ—Ž˜‹‡™ȋ –‘‘ƒ’‹…–—”‡•‘›‘—…‘—Ž† Š‡„‡‰‹‹‰•‘ˆƒ‘›ƒ…‡…”‡‡’‹–‘‡Ǥ •‹†‡ …ƒ Œ‘‹‡ȌǤŠ‡ƒ•™‡”–‘›‘—”“—‡•–‹‘•‹••—””‡†‡”Ǥ‘— ˆ‡‡Ž–Š‡ˆ”—•–”ƒ–‹‘„—‹Ž†Ǥ›’‹…ƒŽǡŠ‡”‡ ƒƒŽŽǦ‹’‘”–ƒ– ƒ”‡ ƒ–—”ƒŽŽ› •—””‘—†‡† „› ƒŽŽ ‘ˆ –Š‡ ƒ•™‡”• –‘ ‡˜‡”› –”›‹‰ –‘ ™ƒ” —’ –Š‡ ™‘”Ž† ȋ†‘ǯ– ™‡ ƒŽŽ –Š‹ ™‡ ƒ”‡ “—‡•–‹‘–Šƒ–›‘—‡‡†Ǥ •‘ ‹’‘”–ƒ– •‘‡–‹‡• Ȃ ”‹†‹…—Ž‘—• Ǧ Š‘‡•–Ž›ǨȌ —–‹Ž ‡˜‡–—ƒŽŽ› ”‡ƒŽ‹•‡ Š‘™ ‹’‘••‹„Ž‡ –Š‹• ‹• ‰‘‹‰ –‘ „‡Ǥ Š‹–ˆ‡‡Ž••‘‰‘‘†Ǩ‹‡ˆ‘”ƒ’‡”‹–‹ˆǨ

 …ƒǯ– ™”‹–‡ ‹ –Š‹• •’ƒ…‡Ǩ Šƒ– †‘ ‡‡† –‘ †‘ –‘ ‰‡– •‘‡’‡ƒ…‡Ǩ Š‡‹–†ƒ™•‘‡ǤǤǤŠ‡”‡ ƒ•–—„„‘”Ž›–›’‹‰ƒ† ˆƒ‹Ž‹‰–‘’—ŽŽ–‘‰‡–Š‡”–Š‡™‘”†•–Šƒ– Šƒ†‡ƒ––‘•ƒ›ǡ ƒ†–Š‡”‡–Š‡ƒ•™‡”‹••–ƒ”‹‰‡‹–Š‡ˆƒ…‡Ǥ

Ǩ Š‡‘”‡ƒ†‘”‡ †‹‰›Š‡‡Ž•‹ƒ†–”›–‘†‘–Š‹‰• ›™ƒ›ǡ–Š‡Ž‘—†‡”–Š‡—‹˜‡”•‡‹••Š‘™‹‰‡ƒ„‡––‡” ™ƒ›Ǥ  ƤƒŽŽ› ”‡ƒŽ‹•‡ –Šƒ– –Š‡ …Š‹Ž†”‡ ƒ”‡ –Š‡ ƒ•™‡”Ǥ

ˆ ƒ –‘ ™”‹–‡ –Š‹• ƒ”–‹…Ž‡ ˆ‘” ›‘— ƒ† –Š‡ —‹˜‡”•‡ ’”‡•‡–• –Š‡ …Š‹Ž†”‡ –‘ ‡ –Š‡ ™Šƒ– ‹• –Šƒ– •ƒ›‹‰ǫ Š‡ ‡••ƒ‰‡ǣ –Š‡ ‘”‡ ƒ† ‘”‡ –Šƒ– ›‘— –”› –‘ †‘ ‹– ›‘—”™ƒ›ǡ–Š‡‰”‡ƒ–‡”–Š‡—‹˜‡”•‡™‹ŽŽ™‘”–‘„”‹‰›‘— „ƒ…‘’ƒ–Šǡ‹–•™ƒ›ǨŠ‡ƒ•™‡”•ƒ”‡ƒŽŽƒ”‘—†—•Ǥ—– ™Š‹Ž•–™‡•–—„„‘”Ž›•–‹…–‘‘—”‰—•‹–…ƒǯ–Š‡Ž’—•Ǥ‘

 ‰‹˜‡ ‹ ƒ† ‘–‹…‡ ™Šƒ– ‹• ƒ”‘—† ‡ ƒ† ™”‹–‡ ƒ„‘—– –Šƒ–‹•–‡ƒ†Ǥ ‰‹˜‡—’Ǥ‘—™‹Ǥ ƒ–‘‘–‹”‡†–‘ƒ”‰—‡ ™‹–Š›‘—Ǥ‘—‘™„‡•–ƒ† †‘ǯ–‰‹˜‡ƒ‘‡›•Ǥ ƒ –‘‘ –‹”‡† –‘ …‘–”‘Ž –Š‡ ™‘”Ž† ƒ›‘”‡ ƒ† •‘ ƒ –”—•–‹‰›‘—–‘†‘‹–Ǥ •–‡’„ƒ…ƒ†•–‘’Ǥ …ƒ‘–ƒ• ƒ‘–Š‡”“—‡•–‹‘Ǥ ”‡ˆ—•‡Ǥ ƒ–‘‘–‹”‡†ƒ† ƒ–ƒ‹‰ ›…‘–”‘Žˆ”‡ƒ„ƒŽŽƒ†‰‘‹‰Š‘‡–‘…Š‹ŽŽǤ‘—ƒ”‡‹  ǯǮ ǯ …Šƒ”‰‡‰”ƒ…‡ǡ•‘›‘—™‹Ǥ  

Ǥ ‡•’‡†‘—”†ƒ›••‡ƒ”…Š‹‰ˆ‘”–Š‡ƒ•™‡”•–‘ƒŽŽ‘ˆ‘—” ͛͠


 Ž‹˜‹‰ ‘—‡•–‹‘”‘–‘—‡•–‹‘ǫ Šƒ– •ǡ”ǡŠ‡—‡•–‹‘Ǩ  

 ™™™Ǥ‹†‹‰‘Š‡ƒŽ‹‰Ǥ…‘Ǥ— ™‹––‡”Ǧ̻ †‹‰‘̸ ‡ƒŽ‹‰ ƒ…‡„‘‘

‡Žƒ‹‡‹•ƒ’ƒ••‹‘ƒ–‡ƒ†˜‘…ƒ–‘”‘ˆ–Š‡ †‹‰‘…ƒ—•‡ǤŠ‡™ƒ–•–‘•’‡ƒ‘—– –‘Š‡Ž’ƒ†‹•’‹”‡‘–Š‡” †‹‰‘ƒ†—Ž–•–‘„‡…‘‡ƒ™ƒ”‡‘ˆ™Š‘–Š‡›ƒ”‡Ǥ‡Ž‹• ƒ‡‹‹Š‡ƒŽ‡”ƒ†–‡ƒ…Š‡”ǡ•‘—†Š‡ƒŽ‡”ǡ™”‹–‡”ǡ•‹‰‡”ǡ‡‘Ǧ’ƒ‰ƒƒ†ƒ•–—†‡– ‘ˆ–Š‡•Šƒƒ‹…ƒ”–•Ǥ Dz—–ǤǤǤ™Š›ǫǤǤǤ‡•ǡ„—–ǤǤǤǤ™Š›ǫǨdz ƒƒƒŠǡ–Š‡“—‡•–‹‘–Šƒ–™ƒ•‡˜‡”ˆƒ”ˆ”‘›Ž‹’•ƒ•ƒ …Š‹Ž†ƒ†ƒ–‡‡ƒ‰‡”ǤǤǤƒ†ˆ”ƒŽ›ǡ‹–Šƒ•‡˜‡”„‡‡ˆƒ” ƒ™ƒ›ƒ• ‘˜‡†‹–‘–Š‡›‡ƒ”•„‡›‘†Ǥ ‘‡ –Š‹‰• Œ—•– †‹†ǯ– ƒ‡ •‡•‡ ‘ –Š‡ •—”ˆƒ…‡ǡ ƒ– Ž‡ƒ•– –‘ › †‹‰‘ ™ƒ› ‘ˆ „‡‹‰Ǥ Š‡ †‹ƥ…—Ž– „‹– ™ƒ• ‰‡––‹‰ƒ•™‡”•ˆ”‘›‡Ž†‡”•ƒ†ƒŽŽ‡‰‡†„‡––‡”•ǡ–Š‡› Œ—•–†‹†ǯ–‰‡–™Š› ™ƒ•”‡ƒŽŽ›ƒ•‹‰Ǧ„‡…ƒ—•‡ ‡‡†‡† ƒ„•‘Ž—–‡’”‘‘ˆǡ–”—–Šƒ†ƒ‰‡—‹‡‡š’Žƒƒ–‹‘Ǥ ‘™‡˜‡”ǡ ‘•–‘ˆ–Š‡–‹‡›‘—†‹†ǯ–‰‡–ƒ•ƒ–‹•ˆƒ…–‘”›ƒ•™‡”ƒ† ›‘—Šƒ†–‘Œ—•–‰‡–‘™‹–Š–Š‹‰•™‹–Š‘—––Šƒ–‹–…Š„‡‹‰ •…”ƒ–…Š‡†ǡƒ†ƒ‘‰‘‹‰•‡•‡‘ˆˆ”—•–”ƒ–‹‘Ǥ Š‹•‹•–Š‡…Žƒ••‹… †‹‰‘“—ƒŽ‹–›‘ˆ‡‡†‹‰–‘‘™–Š‡ ™Š›•ƒ†–Š‡™Š‡”‡ˆ‘”‡•‘ˆ‡˜‡”›–Š‹‰ǡ™Š‹…Š‹•†‹ƥ…—Ž– ‹ˆ›‘—ǯ”‡ƒ”‘—†’‡‘’Ž‡™Š‘†‘ǯ–‘™›‘—”–”—‡ƒ–—”‡ǡ ƒ†‡˜‡‘”‡†‹ƥ…—Ž–™Š‡›‘—†‘ǯ–‘™‡‹–Š‡”Ǩ‘— ‡†—’„‡‹‰–Š‘—‰Š–‘ˆƒ•ƒ„‹–‘ˆƒ’ƒ‹‹–Š‡„—––ǤǤǤǤ ™Š‹…ŠǡŽ‡–ǯ•ˆƒ…‡‹–ǡ‹•Œ—•–ƒ”‡ƪ‡…–‹‘‘ˆ–Š‡‘–Š‡”’‡”•‘ǯ• ˆ‡‡Ž‹‰•‘” Žƒ… ‘ˆ ‘™Ž‡†‰‡ƒ„‘—– ™Šƒ– ›‘—ǯ”‡ ƒ•‹‰ ƒˆ–‡”Ǥƒ›‘ˆ—••’‡–‘—”›‘—‰‡”›‡ƒ”•–Š‹•™ƒ›ǡ„—– ‘™ƒ•‘•–‘ˆ—•ƒ”‡‰”‘™—’ȋ —•‡–Š‡–‡”Ž‘‘•‡Ž›Ȍ ™‡ ƒ”‡ ƒ„Ž‡ –‘ ’—– ‘”‡ –”—•– ‹ –Š‹• ƒ„‹Ž‹–› ƒ† ”‡ƒŽ‹•‡ –Šƒ–‹–…‘‡•ˆ”‘‘—”†‡‡’‹–—‹–‹‘ǡ‘—”…‘‡…–‹‘–‘ ’‹”‹–ƒ†‘—”Ž‹ˆ‡’—”’‘•‡Ǥ

–ǯ•Š‘‘—”‡

ˆ ›‘—ǯ”‡ ƒ †‹‰‘ǡ ›‘—ǯ”‡ ƒ “—‡•–‹‘‡”Ǥ ƒ…–Ǥ –ǯ• ‹ ‘—” Ǥ –†‘‡•ǯ–ƒŽ™ƒ›•ƒ‡—•’‘’—Žƒ”ǡ„—–‹–ǯ••‘‡–Š‹‰ ™‡…ƒ‘–‰‡–ƒ™ƒ›ˆ”‘Ǧƒ†™Š›™‘—Ž†™‡™ƒ––‘ǫ ‘—Ž† ™‡ ”ƒ–Š‡” ”‡ƒ‹ –”—•–‹‰ ‘ˆ –Š‡ •–ƒ–—• “—‘ ƒ† „ŽƒŽ›ƒ……‡’–‡˜‡”›–Š‹‰ƒ•‹–ǯ•’”‡•‡–‡†–‘—•ǫ –ǯ•Œ—•–

͛͡


   ‘– ’‘••‹„Ž‡ „‡…ƒ—•‡ ›‘— …ƒǯ– Š‹†‡ ƒ›–Š‹‰ ˆ”‘ ƒ

†‹‰‘ƒ†™‡‘™–Š‡”‡ǯ•ƒŽ™ƒ›•‘”‡–‘‘™ǤŠ‡”‡ǯ• ƒŽ‹––Ž‡–”‹’–›…ŠǦ–Š‡‡‡†ˆ‘”–”—–Š…‘‡•Ƥ”•–ǡ–Š‡–Š‡ ‡‡†–‘“—‡•–‹‘ǡ–Š‡–Š‡‡‡†–‘…ŠƒŽŽ‡‰‡ȋ›‘—” †‹‰‘ ’‹†‡› •‡•‡• ™‹ŽŽ –‡ŽŽ ›‘— ™Š‡ –‘ †‘ –Š‹•ȌǤŠ‹• ‹• ‘– „‡…ƒ—•‡™‡ƒ”‡’”‡…‘…‹‘—•‘”†‹ƥ…—Ž–ȋƒ•›‘—ƒ›Šƒ˜‡ „‡‡ Žƒ„‡ŽŽ‡† ƒ– ‘‡ –‹‡Ȍ „—– „‡…ƒ—•‡ ™‡ ‡‡† ƒ Ƥ” „ƒ•‹• ‘ˆ –”—•– „‡ˆ‘”‡ ™‡ –ƒ‡ ˆ—”–Š‡” ƒ…–‹‘Ǥ ˆ –Š‡ –”—•– ‹•ǯ––Š‡”‡ǡ–Š‡™‡™‹ŽŽŽ‡––Š‘•‡™Š‘‡‡†–‘ǡ‘™Ǩ

Ȉ‡’”‡’ƒ”‡†–‘…‘•—Ž–•‘‡‘‡™Š‘‘™•„‡––‡”–Šƒ ›‘—ǡ‡Ǥ‰Ǥ–Š‡‹–‹œ‡•†˜‹…‡—”‡ƒ—‹–Š‡Ǥ Ȉ”›‘––‘‰‡––‘‘ƒ‰”›ƒ–ƒ‹Œ—•–‹…‡Ǥ…‡”–ƒ‹ƒ‘—– ‘ˆƒ‰‡”‹•ƒ‰‘‘†–Š‹‰ƒ•‹–’”‘’‡Ž•›‘—ǡ–‘‘—…Šƒ† ‹–ǯ•†‡–”‹‡–ƒŽ–‘›‘—”™‡ŽŽ„‡‹‰Ǥ”‡ƒ–Š‡ǤǤǤ

Ȉ ‡ ’”‡’ƒ”‡† –‘ Š‹– „”‹… ™ƒŽŽ•Ǥ ˆ ›‘—ǯ”‡ Šƒ˜‹‰ ƒ …‘˜‡”•ƒ–‹‘ ƒ† “—‡•–‹‘‹‰ •‘‡‘‡ ‡Ž•‡ǯ• ’‘‹– ‘ˆ ˜‹‡™™‹–Š›‘—”‘™ǡ›‘—‹‰Š–„‡‹ˆ‘”ƒ„ŽƒŽ‘‘ǡƒ †‹•‹••‹˜‡”‡ƒ…–‹‘‘”ƒŠ‡ƒ–‡†‡š…Šƒ‰‡‘ˆ˜‹‡™•Ǥ‘‡ ‹‡•Š‡›”‡ƒǦŠƒ‰‹‰Ǩ ’‡‘’Ž‡†‘ǯ–Ž‹‡Šƒ˜‹‰–Š‡‹”…‘ˆ‘”–œ‘‡•…ŠƒŽŽ‡‰‡† ‘™ ‘”‡ –Šƒ ‡˜‡”ǡ “—‡•–‹‘• ƒ”‡ ƒ– –Š‡ ˆ‘”‡ˆ”‘– ƒ† ƒ› ”‡ƒ…– ‡‰ƒ–‹˜‡Ž›Ǥ Š‹• †‘‡•ǯ– ƒ––‡”ǡ –Š‡ ‘ˆ ‡˜‡”›‘‡ǯ• Ž‹’•Ǣ ™‹–Š •‘ —…Š …Šƒ‰‡ ‘……—””‹‰ ‹–ǯ• ‹’‘”–ƒ––Š‹‰‹•–‘ƒ‡›‘—”’‘‹–‘ˆ˜‹‡™‘™™‹–Š ‘Ž› ƒ–—”ƒŽǤ Ž‘„ƒŽŽ›ǡ –Š‡”‡ǯ• •‘ —…Š …‘‹‰ –‘ Ž‹‰Š– …‘Ƥ†‡…‡ƒ†…Žƒ”‹–›Ǥ ‘™ –Šƒ– ‹•ǯ– ˆ‘” ‘—” Š‹‰Š‡•– ‰‘‘† ƒ† ™‡ Šƒ˜‡ –Š‡ ‹…”‡ƒ•‹‰ –”—–Š ˜‹„”ƒ–‹‘ –‘ –Šƒ ˆ‘” –Š‹•Ǥ –ǯ• •Šƒ‹‰ Ȉ ‡ ’”‡’ƒ”‡† –‘ Ž‘•‡ –Š‡ Ƥ‰Š–Ǥ ˆ ›‘—ǯ”‡ “—‡•–‹‘‹‰ Ž‘‘•‡‡˜‡”›–Š‹‰–Šƒ–‹•ˆƒŽ•‡•‘‹–…ƒ„‡…ŠƒŽŽ‡‰‡†ƒ† „—”‡ƒ—…”ƒ…› ‘” –ƒ‹‰ ‘ ƒ „‹‰ …‘”’‘”ƒ–‹‘ ›‘— ‹‰Š– …Šƒ‰‡†ǡƒ†‹–ǯ•–Š‡ †‹‰‘ǯ•”‡‹––‘†‘–Š‡…ŠƒŽŽ‡‰‹‰Ǥ ‘– ‰‡– –Š‡ ”‡•—Ž– ›‘— †‡•‹”‡Ǥƒ‡ ‹– ƒ• ˆƒ” ƒ• ›‘— ˆ‡‡Ž ‘— ƒ”‡ –Š‡ ‘‡• –Šƒ– Šƒ˜‡ –Š‡ ‰—–•ǡ –Š‡ ™ƒ””‹‘” •’‹”‹– ‹• ƒ’’”‘’”‹ƒ–‡ ‘” ‡˜‡ ’‘••‹„Ž‡ ȋ”‡ˆ‡” –‘ ›‘— ‹–—‹–‹‘ ƒ† –Š‡ •Š‡‡” •–—„„‘”‡•• –‘ ‘– Ž‡– •‘‡–Š‹‰ ‰‘ Š‡”‡Ȍ ƒ† –Š‡ „‡ ’”‡’ƒ”‡† –‘ Ž‡– ‹– ‰‘ǤŠ‡ ‹’‘”–ƒ– —–‹Ž›‘—Šƒ˜‡ƒƒ•™‡”‘”ƒ’‘•‹–‹˜‡”‡•—Ž–ǤŠ‹•…ƒ„‡ –Š‹‰‹•–‘ƒ•–Š‡“—‡•–‹‘ƒ†ƒ‡–Š‡…ŠƒŽŽ‡‰‡Ǥ –ǯ• ƒ›–Š‹‰ˆ”‘–ƒ‹‰‘ƒ„ƒȋƒ†›‰‘‘†‡••–Š‡› ƒ„‹–Ž‹‡…Š‹’’‹‰ƒ™ƒ›ƒ––Š‡ ”‡ƒ–ƒŽŽ‘ˆŠ‹ƒ™‹–Š ‡‡† …ŠƒŽŽ‡‰‹‰Ȍ –‘ •‘‡ Ž‘…ƒŽ „—”‡ƒ—…”ƒ–‹… ‘•‡•‡ ƒ •…”‡™†”‹˜‡”ǡ •‡‡‹‰Ž› ’”‡––› ’‘‹–Ž‡•• „—– ‹ˆ ‡‘—‰Š ȋ ǯ˜‡ Š‡ƒ”† •‘‡ Ž—†‹…”‘—• ’Žƒ‹‰ ’‡”‹••‹‘ •–‘”‹‡• ’‡‘’Ž‡†‹†‹––‘‰‡–Š‡”–Šƒ›‘—ǯ†•‡‡”‡ƒŽ”‡•—Ž–•Ǥ ”‡…‡–Ž›Ȍ ‘” ‘ ƒ ‘”‡ ’‡”•‘ƒŽ Ž‡˜‡Žǡ ‹ˆ ›‘— •‡•‡ •‘‡‘‡‹•ǯ––‡ŽŽ‹‰›‘—–Š‡ˆ—ŽŽ•–‘”›ƒ„‘—–•‘‡–Š‹‰Ǥ Ȉ‡‡„‡”–Š‡”‹’’Ž‡‡ơ‡…–Ǧ›‘—…”‡ƒ–‡”‹’’Ž‡•‹–Š‡ ‘—™‡”‡„‘”™‹–Š–Š‹•ƒ™‡•‘‡•‡•‡ˆ‘”–Š‡–”—–Šƒ† ’‘† ™‹–Š ›‘—” ’”‡•‡…‡ ƒ† ƒ…–‹‘•Ǥ –Š‡”• ™‹ŽŽ –ƒ‡ ‘–‡ƒ†›‘—‹‰Š–‹•’‹”‡–Š‡–‘†‘•‘‡“—‡•–‹‘‹‰ ƒ„‹Ž‹–›–‘’‘•‡“—‡•–‹‘•ǡƒ†‘™‹•–Š‡–‹‡–‘—•‡‹–Ǥ ‘ˆ–Š‡‹”‘™Ǥ Š‡”‡ƒ”‡™ƒ›•ƒ†‡ƒ•‘ˆ†‘‹‰–Š‹•ǡŠ‘™‡˜‡”ǡ–Š‡”‡ǯ• ƒ„‹–‘ˆƒƒ”––‘‹–Ǥ…–‹‰Ž‹‡ƒ–‹…‡†‘ơ„—ŽŽ‹ƒ…Š‹ƒ Ȉ ‡…‘‰‹•‡ –Š‡ ‘’’‘”–—‹–› –‘ Ž‡ƒ” ˆ”‘ –Š‡ ’”‘…‡••Ǥ •Š‘’™‘ǯ–ƒŽ™ƒ›•‰‡–›‘—˜‡”›ˆƒ”Ǥ•™‹–Š‡˜‡”›–Š‹‰ǡ Š‡‡˜‡”›‘—ƒ•ƒ“—‡•–‹‘ǡ›‘—Ž‡ƒ”‡™–Š‹‰•Ǥ ™‡ —•– •–”‹‡ ƒ „ƒŽƒ…‡ „‡–™‡‡ ’‘•‹‰ –Š‡ “—‡•–‹‘ ‘–Š‡”‡›‘—‰‘ǡ›–‘’–‹’•ˆ‘”ƒ•‹‰“—‡•–‹‘•‘ˆ–Š‡ –Š‡ƒ‹‰–Š‡…ŠƒŽŽ‡‰‡™‹–Šƒˆ‡™–Š‹‰•‹‹†ǣ ‡•–ƒ„Ž‹•Š‡–ǡ‹™Šƒ–‡˜‡”ˆ‘”–Šƒ––ƒ‡•Ǥ †‹‰‘•Ǧ‰‘ Ȉ‡‰‡–Ž‡„—–Ƥ”Ǧ‹–ǯ•’‡”ˆ‡…–Ž›’‘••‹„Ž‡–‘‰‡–”‡•—Ž–• ˆ‘”–Šǡ “—‡•–‹‘ ƒ† …”‡ƒ–‡ …Šƒ‰‡Ǥ –ǯ• ™Šƒ– ›‘— ™‡”‡ –Š‹•™ƒ›ǡƒ†‹•‘‡…ƒ•‡•‘”‡Ž‹‡Ž›Ǥ ˆ‹–ǯ•ƒ’‡”•‘ƒŽ „‘”–‘†‘Ǥ •‹–—ƒ–‹‘–Š‡–Š‡‰‡–Ž‡ƒ’’”‘ƒ…Š‹•ƒ—•–ǡ—Ž‡••›‘— ™ƒ– –‘ ’‡”ƒ‡–Ž› †ƒƒ‰‡ ”‡Žƒ–‹‘•Š‹’•Ǥ Š‡ ‘–Š‡” ’‡”•‘Ȁ’‡‘’Ž‡‹˜‘Ž˜‡†‹‰Š–Šƒ˜‡‰‡—‹‡”‡ƒ•‘•ˆ‘” ™‹–ŠŠ‘Ž†‹‰Ǥ‘—†‘ǯ–ƒŽ™ƒ›•‘™„‡•–Ǥ Ȉ‘ǯ–Ž‡–‹–‰‘‹ˆ›‘—•‡•‡›‘—ǯ”‡„‡‹‰ˆ‘„„‡†‘ơǤ‡ –‡ƒ…‹‘—•ƒ†‡‡’‰‘‹‰—–‹Ž›‘—…ƒ‰‘‘ˆ—”–Š‡”ǡ‘” 

  Šƒ˜‡ƒ’‘•‹–‹˜‡‘—–…‘‡Ǥ   

Ǥ 

͘͜


 •‘—”…‡ ”‡‡Ž‘‡ǫ ‘‹•ƒƒ—–Š‘”ƒ†™‹œƒ”†‘ˆŽ‹‰Š–„—Ž„‘‡–•Ǥ ‹•‡™„‘‘‘–Š‡•—„Œ‡…– ‹• ƒ˜ƒ‹Žƒ„Ž‡ ˆ”‘Ǧ„‘‘• ‡ƒ”Ž› ‹ ͚͙͙͘Ǥ ‡ Šƒ• Œ—•– ’—„Ž‹•Š‡† Š‹• Žƒ–‡•– ™‘” ‘ –Š‡ ƒ–—”‡ ‘ˆ …‘•…‹‘—•‡•• …ƒŽŽ‡† Žƒ˜‘—”• ‘ˆŠ‘—‰Š–ǣ ‡…‹’‡• ˆ‘” ”‡•Š Š‹‹‰Ǥ

 ™™™Ǥ–‘‡˜ƒ•Ǥ…‘

ˆ›‘—ƒ”‡‰‘‹‰–‘ƒ•ƒ“—‡•–‹‘ǡ™Š›‘–ƒ‡‹–ƒ „‹‰‘‡ǫ ‹‡ǡ™Š›ƒ”‡™‡Š‡”‡ǫ”™Šƒ–ǯ•‘—”’—”’‘•‡ǫ

’”‡––›ƒŒ‘”‘‡–Šƒ–’‡‘’Ž‡Šƒ˜‡™‘†‡”‡†ƒ„‘—–ˆ‘” ƒ››‡ƒ”•‹•ǡƒ”‡™‡–Š‡‘Ž›Ž‹ˆ‡ƒ†‹†‡‡†•‡–‹‡–Ž‹ˆ‡ ‹–Š‡…‘•‘•ǫ”‡™‡ƒŽ‘‡ǫ ‡ŽŽǡ ‹ˆ ›‘— –ƒ‡ –Š‡ …—””‡– •…‹‡–‹Ƥ… ˜‹‡™’‘‹–ǡ ‹– ‹• „ƒ•‡† ‘ ƒ ˆ‡™ ƒ••—’–‹‘•Ǥ ‹”•–Ž›ǡ –Šƒ– •‡–‹‡– Ž‹ˆ‡ —•– „‡ Ž‹‡ —• ƒ† „‡ …ƒ”„‘ „ƒ•‡†Ǥ ‡…‘†Ž›ǡ –Šƒ– –Š‡”‡ˆ‘”‡–Š‡–›’‡‘ˆ’Žƒ‡––Š‹•Ž‹ˆ‡™‘—Ž†Šƒ‰‘—–‘ ™‹ŽŽ„‡•‘‡™Šƒ–Ž‹‡ƒ”–ŠǤ –™‹ŽŽŠƒ˜‡ƒ•‹‹Žƒ”‰”ƒ˜‹–› ƒ†ƒ–‘•’Š‡”‡Ǥ –™‹ŽŽƒŽ•‘„‡‹ƒ”‡‰‹‘”‡Žƒ–‹˜‡–‘‹–• ‘–Š‡”•–ƒ”…ƒŽŽ‡†–Š‡ ‘Ž†‹Ž‘…ǯ•œ‘‡ǤŠƒ–‹•ǡ‘––‘‘ Š‘–ǡ‘––‘‘…‘Ž†ǡƒ†Œ—•–”‹‰Š–Ǥ

͙͜


 

  ‹–”‡’‹† …Šƒ’ …ƒŽŽ‡† ”ƒ ”ƒ‡ ƒ†‡ ƒ •–ƒ„ ƒ– ™‹–Š’Žƒ‡–•ƒ†‹–‹•–Š‘—‰Š––Šƒ–’Žƒ‡–•ǡ‹ˆƒ›™Š‡”‡ǡ ƒ ‡“—ƒ–‹‘ –‘ ‡•–‹ƒ–‡ –Š‡ —„‡” ‘ˆ †‡–‡…–ƒ„Ž‡ ƒ”‡™Š‡”‡Ž‹ˆ‡™‘—Ž†„‡Šƒ‰‹‰‘—–Ǥ ‡š–”ƒ–‡””‡•–”‹ƒŽ…‹˜‹Ž‹œƒ–‹‘•‹–Š‡‘—”‘™‰ƒŽƒš›Ǥ Šƒ– †”‹˜‡• •…‹‡…‡ ‹• ’‡‘’Ž‡ ƒ•‹‰ “—‡•–‹‘• ƒ† Š‡”ƒ‡‡“—ƒ–‹‘•–ƒ–‡•–Šƒ–ǣ …ŠƒŽŽ‡‰‹‰’”‡˜‹‘—•Ž›Š‡Ž†„‡Ž‹‡ˆ•Ǥ Š‡”‡ǣ Š‡”‡ƒ”‡•‘‡ˆ—†ƒ‡–ƒŽ“—‡•–‹‘•–Šƒ–‡‡†–‘„‡ ƒ•‡†™Š‡†”ƒˆ–‹‰ƒ›•—…Š‡“—ƒ–‹‘Ǥ γ–Š‡—„‡”‘ˆ…‹˜‹Ž‹œƒ–‹‘•‹‘—”‰ƒŽƒš›™‹–Š™Š‹…Š ‹”•–Ž›ǡ ™‡ ‘™ ‘™ –Šƒ– Ž‹ˆ‡ …ƒ ‡š‹•– ‹ ‡š–”‡‡Ž› …‘—‹…ƒ–‹‘‹‰Š–„‡’‘••‹„Ž‡ Š‘•–‹Ž‡…‘†‹–‹‘• ‘ƒ”–Š•—…Šƒ•‡š–”‡‡…‘Ž†ƒ––Š‡ ‘Ž‡•ƒ†‡ƒ”–Š‡Š‡ƒ–‘ˆ–Š‡”ƒŽ˜‡–•ƒ––Š‡„‘––‘‘ˆ ȗ γ –Š‡ ƒ˜‡”ƒ‰‡ ”ƒ–‡ ‘ˆ •–ƒ” ˆ‘”ƒ–‹‘ ’‡” ›‡ƒ” ‹ ‘—” –Š‡‘…‡ƒǤŠ‹•“—‡•–‹‘•–Š‡ ‘Ž†‹Ž‘…ǯ•ƒ••—’–‹‘Ǥ ‰ƒŽƒš› ‡…‘†Ž›ǡ ™Š‘ ‹• –Š‡ Œ—†‰‡ ‘ˆ ™Šƒ– ‹• •‡–‹‡–ǫ —” ˆ’γ–Š‡ˆ”ƒ…–‹‘‘ˆ–Š‘•‡•–ƒ”•–Šƒ–Šƒ˜‡’Žƒ‡–• ’ƒ”–‹…—Žƒ” „”ƒ† ‘ˆ •‡ŽˆǦƒ™ƒ”‡‡•• ‹• ‘– ‡…‡••ƒ”‹Ž› ƒ ‡ƒ•—”‡Ǥ —•– Ž‘‘ ƒ– –Š‡ ‹•ƒ‡ †ƒƒ‰‡ ™‡ ™”‡ƒ ‡γ–Š‡ƒ˜‡”ƒ‰‡—„‡”‘ˆ’Žƒ‡–•–Šƒ–…ƒ’‘–‡–‹ƒŽŽ› ‘‘—”‹•Žƒ†ƒ”–ŠǦ–Šƒ–‹•‘––Š‡ƒ…–‘ˆƒ‹–‡ŽŽ‹‰‡– •—’’‘”–Ž‹ˆ‡’‡”•–ƒ”–Šƒ–Šƒ•’Žƒ‡–• …”‡ƒ–—”‡ǤŠ‘‹•–‘•ƒ›–Šƒ–†‘Ž’Š‹•ƒ†™ŠƒŽ‡•ƒ”‡‘– ƒ…–—ƒŽŽ›‘”‡‹–‡ŽŽ‹‰‡–ǫ…‘Ž‘›‘ˆƒ–•‘”–‡”‹–‡•Šƒ• ˆμ γ –Š‡ ˆ”ƒ…–‹‘ ‘ˆ –Š‡ ƒ„‘˜‡ –Šƒ– ƒ…–—ƒŽŽ› ‰‘ ‘ –‘ ƒƒœ‹‰…‘ŽŽ‡…–‹˜‡‹–‡ŽŽ‹‰‡…‡ǡƒ•†‘‡•ƒ•’‹†‡”…”‡ƒ–‹‰ †‡˜‡Ž‘’Ž‹ˆ‡ƒ–•‘‡’‘‹– ƒ„‡ƒ—–‹ˆ—Ž™‡„Ǥ Ƥγ–Š‡ˆ”ƒ…–‹‘‘ˆ–Š‡ƒ„‘˜‡–Šƒ–ƒ…–—ƒŽŽ›‰‘‘–‘†‡˜‡Ž‘’ ‹ƒŽŽ›ǡ ™Š‘ ‹• –‘ •ƒ› –Šƒ– •‡–‹‡…‡ ‡˜‡ ‡‡†• –‘ ‹–‡ŽŽ‹‰‡–Ž‹ˆ‡ ‹…ƒ”ƒ–‡‹–‘ƒ––‡”ƒ†Šƒ•–‘‡š‹•–‹‘—”–Š”‡‡•’ƒ…‡ ƒ†‘‡–‹‡†‹‡•‹‘•ǫ ˆ…γ–Š‡ˆ”ƒ…–‹‘‘ˆ…‹˜‹Ž‹œƒ–‹‘•–Šƒ–†‡˜‡Ž‘’ƒ–‡…Š‘Ž‘‰› –Šƒ– ”‡Ž‡ƒ•‡• †‡–‡…–ƒ„Ž‡ •‹‰• ‘ˆ –Š‡‹” ‡š‹•–‡…‡ ‹–‘ ‡ˆ‘”‡ƒ••‡••‹‰‹ˆ™‡ƒ”‡ƒŽ‘‡ǡ‹›Š—„Ž‡‘’‹‹‘ǡ •’ƒ…‡ •‘‡‘ˆ–Š‡•‡„ƒ•‹…“—‡•–‹‘•‡‡†–‘„‡ƒ•‡†Ǥ γ–Š‡Ž‡‰–Š‘ˆ–‹‡ˆ‘”™Š‹…Š•—…Š…‹˜‹Ž‹œƒ–‹‘•”‡Ž‡ƒ•‡ ‘—…Š•‘–Šƒ– ƒ•‡†ˆ‘”•‘‡ƒ•™‡”•‘–Š‡•‡–‘’‹…• †‡–‡…–ƒ„Ž‡•‹‰ƒŽ•‹–‘•’ƒ…‡ ‹‡†‹–ƒ–‹‘Šƒ˜‹‰™”‹––‡–Š—•ˆƒ”‹–Š‹•ƒ”–‹…Ž‡ǤŠ‹•‹• ™Šƒ– ”‡…‡‹˜‡†‹”‡’Ž›Ǥ ‘™ƒ†ƒ›•ǡƒ•–”‘‘‡”•ƒ”‡†‡–‡…–‹‰‘ƒ™‡‡Ž›„ƒ•‹• –Š‡’”‡•‡…‡‘ˆ‡š–”ƒ•‘Žƒ”ǡ‘”‡š–”ƒ•‘Žƒ”’Žƒ‡–•ǡƒ”‘—† Dz‘‡‘ˆ›‘—”ƒ”–Š•…‹‡–‹•–•ƒ”‡™‡ƒ”‹‰„Ž‹‡”•ǤŠ‡› ‘–Š‡” •–ƒ”•Ǥ ‘•– ‘ˆ –Š‡ ƒ”‡ ˜‡”› Žƒ”‰‡ǡ ‡˜‡ „‹‰‰‡” ƒ”‡ „”‹ŽŽ‹ƒ– ƒ– ƒ‹’—Žƒ–‹‰ ƒ† —†‡”•–ƒ†‹‰ ƒ––‡” –Šƒ —’‹–‡”ǡƒ†•‘‡‘ˆ–Š‡…ƒ”‡˜‘Ž˜‡ƒ”‘—†–Š‡‹” „—––Š‡›ƒ”‡Ž‘‘‹‰ƒ––Š‡‹˜‡”•‡Ž‹‡•‘‡‘‡–”›‹‰ ’ƒ”‡–•–ƒ”‹ƒƒ––‡”‘ˆ†ƒ›•Ǥ –‘™‘”‘—––Š‡…‘–‡–•‘ˆƒŠ‘—•‡„›’‡‡‹‰–Š”‘—‰Š ƒŽ‡––‡”„‘šǤdz Š‡› ’‡”ˆ‘” –Š‹• ƒƒœ‹‰ ˆ‡ƒ– ‘ˆ †‡–‡…–‹˜‡ ™‘” „› ‡‹–Š‡”‡ƒ•—”‹‰–Š‡•–ƒ”ǯ•™‘„„Ž‡…ƒ—•‡†„›–Š‡’Žƒ‡–ǯ• DzŠ‹• ‹• Š‘™ Ž‹ˆ‡ •–ƒ”–•Ǥ – ƒ””‹˜‡• „‡ˆ‘”‡ ƒ––‡” ƒ† ƒ• ’—ŽŽǦ”ƒ–Š‡”Ž‹‡ƒ’ƒ‹”‘ˆƤ‰—”‡•ƒ–‡”•Ǧ‘”„›•‡‡‹‰–Š‡ ‹–•…‘•…‹‘—•‡••‡‡”‰‡•ˆ”‘–Š‡‘‹†ǡƒ––‡”…‘ŽŽ‡…–• Ž‹‰Š–ˆ”‘–Š‡•–ƒ”†‹ƒ•–Š‡’Žƒ‡–’ƒ••‡•‹ˆ”‘–‘ˆ‹–Ǥ ƒ†ˆ‘”•ƒ”‘—†‹–‘—–‘ˆ–Š‡…‘•‹…•‘—’Ǥdz Š‡› ƒ”‡ ‡˜‡ •–ƒ”–‹‰ –‘ ‡ƒ•—”‡ –Š‡ …Š‡‹…ƒŽ …‘’‘•‹–‹‘ ‘ˆ –Š‡ ƒ–‘•’Š‡”‡• ƒ† †‡–‡…–‹‰ •ƒŽŽ‡” Dz˜‡”›™Š‡”‡›‘—•‡‡ƒ––‡”ǡ–Š‡”‡‹•ƒŽ•‘…‘•…‹‘—•‡••Ǥ ƒ†•ƒŽŽ‡”’Žƒ‡–•ǤŠ‡ˆƒ…–‹•–Šƒ–‘•–•–ƒ”••‡‡–‘ ŽŽ•–ƒ”•ǡƒŽŽ’Žƒ‡–•ƒ”‡ƒƒ–‡”‹ƒŽ‹•ƒ–‹‘‘ˆ…‘•…‹‘—•‡••Ǥ Šƒ˜‡•‘‡–Š‹‰”‡˜‘Ž˜‹‰ƒ”‘—†–Š‡Ǥ’ƒ…‡‹•Ž‹––‡”‡† Š‡‹˜‡”•‡‹•–‡‡‹‰™‹–ŠŽ‹ˆ‡„—–‘–ƒ•›‘—‘™‹–Ǥdz

͚͜


 •‘—”…‡ DzŠ‡ ƒ––‡” …‘‘Ž•ǡ –Š‡ ‘–Š‡” •–ƒ” ƒ† …Š‹Ž† ’Žƒ‡–• ‘’–‹‘ƒŽŽ›…ƒ‡‰‹‡‡”…‘†‹–‹‘•ˆ‘”•‡ŽˆǦ’”‘’‡ŽŽ‡†Ž‹ˆ‡ ˆ‘”•–‘…‘†‡•‡ˆ—”–Š‡”‘—–‘ˆ–Š‡…‘•‹…‹†•–—ơǤ Š‹•‹•–Š‡‘‡˜‹•‹„Ž‡ƒ•’‡…–‘ˆ™Š‘›‘—–Š‹›‘—ƒ”‡Ǥdz Dz –‹‡ǡ–Š‡•‡Ž‹ˆ‡ˆ‘”•†‡•‹ˆ›‘”‡ƒ†‘”‡ƒ†‰”‘™ ‘”‡ƒ†‘”‡…‘’Ž‡šǤŠ‹•ƒŽŽ‘™•Š‹‰Š‡”ˆ‘”•‘ˆ•’‹”‹– –‘‹…ƒ”ƒ–‡Ǥdz DzŠ‡ •‘Ǧ…ƒŽŽ‡† •…‡•‹‘ –Šƒ– –Š‡ •’‹”‹–—ƒŽŽ› ƒ™ƒ”‡ ƒ‘‰•–›‘—–ƒŽƒ„‘—–‹•‘Ž›‘‡ŠƒŽˆ‘ˆ–Š‡’”‘…‡••Ǥ ‘”‡˜‡”›•…‡•‹‘ǡ–Š‡”‡‹•ƒ…‘””‡•’‘†‹‰‡•…‡•‹‘Ǥ Š‡•Š‹ˆ––Šƒ–‹•‹‹‡–‘›‘—”’Žƒ‡–™‹ŽŽ•‡‡—…Š –™‘Ǧ™ƒ›–”ƒƥ…Ǥ‘—”’ƒ–Š‹•›‘—”•–‘…Š‘‘•‡Ǥdz Dz‘ ƒ•™‡” ›‘—” “—‡•–‹‘ǡ ‡ƒ” ‡ǡ ›‘— ƒ”‡ …‡”–ƒ‹Ž› ‘–ƒŽ‘‡Ǥdz

‘˜ƒ•‹•–Š‡ƒ—–Š‘”‘ˆŠ‡”–ƒ†…‹‡…‡‘ˆ‹‰Š– —Ž„ ‘‡–• ƒ† Žƒ˜‘—”• ‘ˆ Š‘—‰Š– ǣ ‡…‹’‡• ˆ‘” ”‡•ŠŠ‹‹‰Ǥ ‹•„Ž‘‰‹•ƒ…‘•–ƒ–•‘—”…‡‘ˆ‰‡•‘ˆ ™‹•†‘ƒ†…ƒ„‡ˆ‘—†ƒ–™™™Ǥ–‘‡˜ƒ•Ǥ…‘

͛͜


            Awakening to  Our  True  Reality    

with   Elizabeth  Villani  

´,VWKHUHPRUHWROLIHµ" Join author Elizabeth Villani for an afternoon workshop and accelerate your awakening. In December 2008, Elizabeth went for a massage and was shown the truth in a mystical experience. In this exciting workshop Elizabeth will share what she was shown and the path to humanities awakening. The soul may awaken you or you may awaken yourself. The world is awakening. For some it can be painful, for others shocking and surprising. It can be a conscious choice. A choice to live a greater life, awakened to the truth.

 

ůŝnjĂďĞƚŚsŝůůĂŶŝ  is  a  qualified  coach,  Reiki  Master  and  intuitive  teacher.  An  ordinary  woman   with  an  extraordinary  message,  she  experienced  her  own  awakening  in  2003  when  she  woke   up  and  jumped  off  the  London  treadmill.  A  startling  mystical  experience  in  late  2008  revealed   to   her   the   reality   of   humanity   and   now   she   teaches   and   writes   to   support   the  truth   of   our   awakening.  “Awakening”  is  published  by  o-­‐books.    Elizabeth  hosts  her  own  “Our  Awakening”   show  on  www.radiolightworker.com  Her  second  title  “Love,  A  Guide  to  Advancing  Your  Soul”   is  released  by  o-­‐books  later  this  year.  www.elizabethvillani.net  .  

Sunday, 15th  May  2011      

1:00pm ±  5:00  pm           Fee:  £45  in  advance;  £50  on  the  day   Unit  101,  Stables  Market,  Chalk  Farm  Road,  London    NW1  8AH   www.alchemythecentre.co.uk   020  7267  6188      

44


 
ย•ยยŠยƒย”ย‘ย 

ยย…ย‡ย’ย‘ยย‹ยย‡วควควค 

ย–ยƒย”ย•ยย†ยŽยƒยย‡ย–ย• 

ยŠย‡ยƒย”ย”ย‹ย‘ย”ยˆยŠย‡ย‹ย‰ยŠย– 

ย‹ย‰ยŠย–ย™ย‘ย”ยย‡ย”ย‘ย˜ย‡ย• วง วก  

วก  

ย‘ย”ย†ย•ยˆย‹ย•ย†ย‘ย ยŠย‡ย‹ย•ย– อšอ˜  

ย‡ยƒย–ย—ย”ย‡ย†ย‹ย‰ยŠย–ย™ย‘ย”ยย‡ย” 


 •Šƒ”‘ Šƒ”‘ ƒ™ ‹• ƒ ’‹”‹–—ƒŽ ‘—•‡ŽŽ‘”ǡ ‡ƒŽ‡” ƒ† ‡†‹—Ǥ Š‡ †‡†‹…ƒ–‡• Š‡” Ž‹ˆ‡ –‘ Š‡Ž’‹‰ ’‡‘’Ž‡ ‘ –Š‡‹” •’‹”‹–—ƒŽ Œ‘—”‡› ‰‡– –Š”‘—‰Š †‹ƥ…—Ž– Ž‹ˆ‡ ‡š’‡”‹‡…‡•ǤŠƒ”‘ ™‘”• …Ž‘•‡Ž› ™‹–Š ƒ› †‹ơ‡”‡–’‹”‹–‰—‹†‡•ǡ‹…Ž—†‹‰”…Šƒ‰‡Ž‹…Šƒ‡Žƒ†Š‡”ƒ–‹˜‡ ‡”‹…ƒ…‡•–‘”•Ǥ ‡”‘––‘‹•Dz‹ˆ‡‹•ǯ–•Š‘”–Ǣ‹–ǯ•ˆƒ•–ǤǤǤ•‘Ž‹˜‡‹– ƒ†Ž‹˜‡‹–™‡ŽŽǤǤǤdz ‘ƒ•Šƒ”‘ƒ“—‡•–‹‘ ‘ˆ›‘—”‘™ǡ’Ž‡ƒ•‡•‡† –Š‡ –‘ ƒ••Šƒ”‘̻ Ž‹‰Š–™‘”‡”ƒ‰Ǥ…‘Ǥ Ž‡ƒ•‡‘–‡–Šƒ–™‡ƒ”‡ —ˆ‘”–—ƒ–‡Ž› —ƒ„Ž‡ –‘ ‰—ƒ”ƒ–‡‡›‘—”“—‡•–‹‘ ™‹ŽŽ„‡ƒ•™‡”‡†„‡…ƒ—•‡ ‘ˆ –Š‡ Š‹‰Š ˜‘Ž—‡ ‘ˆ ”‡•’‘•‡•Ǥ

‹ Šƒ”‘ǡ Š‡”‡ ‹• ƒ ‡™ ƒ ‹ › Ž‹ˆ‡ ™Š‘ ”‡ƒŽŽ›Ž‹‡„—–Š‡•‡‡•˜‡”›…Ž‘•‡† †‘™ ‡‘–‹‘ƒŽŽ›Ǥ ™ƒ– –‘ ˆ‹† ‘—– Š‘™ Š‡ ˆ‡‡Ž• ƒ„‘—– ‡ ™‹–Š‘—– ’—––‹‰ Š‹ ‘ˆˆ –‘–ƒŽŽ›ǡ ™Š‹…Š ǯ ˆ”‹‰Š–‡‡† Šƒ˜‡ ƒŽ”‡ƒ†› †‘‡ǨŽ‡ƒ•‡Š‡Ž’Ǥ ‹”•–Ž›ǡ ™‘—Ž† Ž‹‡ –‘ ƒ’‘Ž‘‰‹•‡ ˆ‘” ‘– ’—„Ž‹•Š‹‰ ›‘—” “—‡•–‹‘ ‹ ‘—” Žƒ•– ‡†‹–‹‘ Ǧ –Š‹• ™ƒ• †—‡ –‘ ƒ Š‹‰Š ƒ‘—– ‘ˆ “—‡•–‹‘• „—– •–‹ŽŽ ˆ‡Ž– –Šƒ– ›‘— ‡‡†‡†‰—‹†ƒ…‡ƒ––Š‹•’‘‹–‘ˆ›‘—”Ž‹ˆ‡Ǥ ƒŽ•‘ˆ‡‡Ž –Šƒ– –Š‡ ƒ•™‡” –‘ ›‘—” “—‡•–‹‘ Šƒ• ƒŽ”‡ƒ†› „‡‡ ƒ•™‡”‡††—‡–‘–Š‡ƒ‘—–‘ˆ–‹‡–Šƒ–Šƒ•’ƒ••‡† •‘ Šƒ˜‡ †‡…‹†‡† –‘ ‰‹˜‡ ›‘— •‘‡ ‘‡Ǧ–‘Ǧ‘‡ ‰—‹†ƒ…‡‹•–‡ƒ†Ǥ • ǯ –—‹‰ ‹–‘ ›‘—” ‡‡”‰›ǡ ˆ‡‡Ž –Šƒ– ›‘— ƒ”‡ ˜‡”›†‡ˆ‡•‹˜‡‘ˆ›‘—”‡‘–‹‘•„—–›‘—…ƒ””››‘—” Š‡ƒ”–‘›‘—”•Ž‡‡˜‡™Š‡‹–…‘‡•–‘”‡Žƒ–‹‘•Š‹’•Ǥ

ƒƒŽ•‘„‡‹‰–‘Ž†–Šƒ–›‘—‡‡†–‘†‘•‘‡™‘” ‘›‘—”Š‡ƒ”–…Šƒ”ƒƒ•’ƒ”–‘ˆ‹–‹•„”‘‡†—‡–‘ƒ ”‡Žƒ–‹‘•Š‹’–Šƒ–‡†‡†ƒ™Š‹Ž‡ƒ‰‘ǤŠ‹•”‡Žƒ–‹‘•Š‹’ Šƒ†–‘‡††—‡–‘›‘—„‘–Š„‡‹‰‘•‡’ƒ”ƒ–‡’ƒ–Š•ǡ „—– ‹– ‹• •‘‡–Š‹‰ –Šƒ– ›‘— Šƒ˜‡ •–”—‰‰Ž‡† –‘ —†‡”•–ƒ†Ǥ ˆ‡‡Ž –Šƒ– ›‘— ƒ”‡ •–”—‰‰Ž‹‰ ™‹–Š –Š‡ ˆ‡‡Ž‹‰•‘ˆ„‡‹‰’—‹•Š‡†ƒ•Ž‹ˆ‡Œ—•–†‘‡•ǯ–•‡‡ –‘„‡‰‘‹‰–Š‡™ƒ››‘—™ƒ–‹––‘‰‘Ǥ • ‘•– Ž‹‰Š–™‘”‡”• ‘™ǡ ‘—” ™‘”Ž† Šƒ• Š—‰‡ …Šƒ‰‡•‘–Š‡Š‘”‹œ‘ƒ†™‡ƒ”‡ƒŽŽ‡š’‡”‹‡…‹‰ ‘—”‘™…Šƒ‰‡•ǡ‹ƒ›†‹ˆˆ‡”‡–™ƒ›•ǡ‹‘”†‡”–‘ ’”‘–‡…–—•ƒ†’”‡’ƒ”‡—•ǤŠ‡•’‹”‹–”‡ƒŽ•ƒ†›‘—” ‰‡Ž•ƒ”‡ƒ•‹‰ˆ‘”›‘—–‘Ž‡–‰‘‘ˆƒ›Œ—†‰‡‡–• ›‘— ƒ”‡ …—””‡–Ž› …ƒ””›‹‰ ƒ† –‘ •’‡† ‘”‡ –‹‡ DzŽ‘˜‹‰›‘—”•‡Žˆdzƒ†Ž‡••–‹‡–”›‹‰–‘‰‹˜‡–‘‘—…Š

͜͟


‘ˆ›‘—”•‡Žˆ–‘‘–Š‡”•Ǥ‡ƒ”‡ƒŽŽŠ‡”‡–‘‰‹˜‡Ž‘˜‡–‘ ‡ƒ…Š‘–Š‡”ƒ†‰—‹†‡‡ƒ…Š‘–Š‡”…Ž‘•‡”–‘™ƒ”†•–Š‡ Ž‹‰Š–‹‘”†‡”–‘ƒ‡–Š‡™‘”Ž†ƒ—…Š„‡––‡”’Žƒ…‡ „—––Š‹•™‹ŽŽ„‡†‘‡‹ƒ‘”‡’”‘†—…–‹˜‡™ƒ›‹ˆ™‡ Ž‡ƒ”–‘Ž‘˜‡‘—”•‡Ž˜‡•ˆ‹”•–Ǥ ŽŽ‘™›‘—”‰‡Ž•–‘‰‹˜‡›‘—–Š‡Ž‘˜‡–Šƒ–›‘—•‡‡ –‘‰‡–›‘—•–ƒ”–‡†ƒ†›‘—”•–”‡‰–Š–‘Ž‘˜‡›‘—”•‡Žˆ ™‹ŽŽ •‘‘ ˆ‘ŽŽ‘™Ǥ …‡ –Š‹• Šƒ• „‡‰— –‘ Šƒ’’‡ •‡‡ƒ›…Šƒ‰‡•‹›‘—”Ž‹ˆ‡ǡ‹…Ž—†‹‰›‘—”ˆƒ‹Ž› ”‡Žƒ–‹‘•Š‹’•Ǥ •‡‡ ƒŽŽ –Š‡ •™‘”†• –Šƒ– ›‘—” ˆƒ‹Ž› Šƒ•„‡‡—•‹‰ƒ‰ƒ‹•–‡ƒ…Š‘–Š‡”„‡‹‰•‡–ƒ•‹†‡•‘ ›‘—ƒ›‡Œ‘›‡ƒ…Š‘–Š‡”ǯ•…‘’ƒ›‘…‡‘”‡ƒ† ƒ’’”‡…‹ƒ–‡–Š‡ˆƒ…––Šƒ–›‘—ƒ”‡ƒŽŽ†‹ˆˆ‡”‡–Ǥ

 •‡‡ –Šƒ– ›‘— ™‹ŽŽ •’‡† •‘‡ “—ƒŽ‹–› –‹‡ ƒŽ‘‡ ƒ– ƒ ˜‡”› „‡ƒ—–‹ˆ—Ž ’Žƒ…‡Ǥ ‡”‡ǡ ›‘— ™‹ŽŽ ‡Šƒ…‡ ›‘—” •’‹”‹–—ƒŽ Œ‘—”‡› ƒ† –Š‹‰• ™‹ŽŽ „‡‰‹ –‘ Ž‘‘ …Ž‡ƒ”‡” ƒ• ›‘—” ‹† …Ž‡ƒ”•Ǥ…‡ ‘—” ‹† ‹• …Ž‡ƒ” ‘ˆ —‡…‡••ƒ”› –Š‘—‰Š–•ǡ ‘Ž› –Š‡ …ƒ ‘—” –”—‡ ‹–—‹–‹‘•Š‹‡–Š”‘—‰ŠǤ Š‡ Žƒ•– „‹– ‘ˆ ‰—‹†ƒ…‡ –Šƒ– –Š‡ •’‹”‹–• ƒ”‡ ƒ•‹‰ ‡ –‘ ‰‹˜‡ –‘ ›‘— ‹• –Šƒ– –Š‡ …‘’ƒ‹‘•Š‹’ –Šƒ– ›‘—•‡‡‹•‹›‘—”’ƒ–Š„—–‘–›‡–ǡ›‘—Šƒ˜‡ƒˆ‡™ ”‹˜‡”• –‘ …”‘•• ƒ† –Š‡•‡ ”‹˜‡”• ƒ› ˆ‡‡Ž –Šƒ– –Š‡› ƒ”‡ƒ‰ƒ‹•–›‘—„—–™Š‡›‘—Ž‡ƒ”–‘•™‹ƒ‰ƒ‹•– –Š‡…—””‡–ǡ›‘—–Š‡„‡…‘‡ƒ•–”‘‰‡”•™‹‡”Ǥ ‘˜‡ǡ‹‰Š–ƒ†Ž‡••‹‰•Ǥ

‹Šƒ”‘ǡ ǯ†Ž‹‡–‘‘™™Š›ƒ‘Ž†ˆ”‹‡† …ƒŽŽ‡†—•–‹Šƒ•…‘‡„ƒ…‹–‘›Ž‹ˆ‡ƒ† ƒ––Š‡•ƒ‡–‹‡ǡ‘–Š‡”ˆ”‹‡†•Š‹’••‡‡–‘ „‡”‡…‡†‹‰ǫŠƒ•ƒ†„‡•–™‹•Š‡•Ǥ Šƒ ›‘— ˆ‘” ›‘—” “—‡•–‹‘ǡ ˆ‹† ƒ› ‘ˆ › …Ž‹‡–• Šƒ˜‡ “—‡•–‹‘• ”‡‰ƒ”†‹‰ ˆ”‹‡†•Š‹’• ƒ†

 –Šƒ– –Š‡ ‘•– ‡Ž‹‰Š–‡‡† ‘ˆ ’‡‘’Ž‡ǡ ‘” ’‡‘’Ž‡ –Šƒ–ƒ”‡’—”•—‹‰ƒŠ‹‰Š‡”’ƒ–ŠǡŠƒ˜‡•–”—‰‰Ž‡†™‹–Š ˆ”‹‡†•Š‹’• ‹ ƒ› †‹ˆˆ‡”‡– ™ƒ›•ǤŠ‹• ‹• „‡…ƒ—•‡ ™‡ƒ”‡Š‡”‡ˆ‘”ƒ”‡ƒ•‘ƒ†ƒŠ‹‰Š‡”’—”’‘•‡ƒ†™‡ —•– Ž‡ƒ” –‘ ‡„”ƒ…‡ –Š‡ ’”‡…‹‘—• ‘‡–• –Šƒ– ‰”‡ƒ–ˆ”‹‡†•Š‹’•‘ˆˆ‡”ǡ„—–™Š‡–Š‡–‹‡…‘‡•ˆ‘” –Š‡•‡ˆ”‹‡†•Š‹’•–‘‡†–Š‡™‡—•–Ž‡ƒ”–‘Ž‡–‰‘ ƒ†‘˜‡‘Ǥ

͜͠


 Š‡ƒ‹”‡ƒ•‘›‘—”‘Ž†ˆ”‹‡†—•–‹Šƒ•…‘‡„ƒ… ‹–‘›‘—”Ž‹ˆ‡‹•–Šƒ–›‘—„‘–Š•–‹ŽŽŠƒ˜‡•‘‡–Š‹‰–‘ Ž‡ƒ”ˆ”‘‡ƒ…Š‘–Š‡”ǡ„—– ƒ„‡‹‰–‘Ž†–‘’”‘–‡…– ›‘—” ‡‡”‰› ™Š‹Ž•– ›‘— ƒ”‡ ‹ Š‹• ’”‡•‡…‡ǤŠ‹• ‹• ‘– „‡…ƒ—•‡ Š‡ ™‹ŽŽ Š—”– ›‘— ‘” •–‡ƒŽ ›‘—” ‡‡”‰›ǡ „—–‡”‡Ž›–‘’”‘–‡…–›‘—”•‡Žˆˆ”‘‰‹˜‹‰–‘‘—…Š ‘ˆ›‘—”•‡Žˆ–‘Š‹Ǥ ˆ‡‡Ž–Šƒ–›‘—‘™™Šƒ– ‡ƒ ™‹–Š‘—– ‰‘‹‰ –‘‘ —…Š ‹–‘ ‹–Ǥ‘—ǯ”‡ ‘ ƒ —‹“—‡ Œ‘—”‡›ƒ† ™‹•Š›‘—ƒ„—†ƒ…‡ƒ†’‡ƒ…‡Ǥ

‹Šƒ”‘Ǥƒ›‘—’Ž‡ƒ•‡–‡ŽŽ‡™Š› Šƒ˜‡ Šƒ†•‘ƒ›ˆƒ‹Ž‡†”‡Žƒ–‹‘•Š‹’•ǫ ˆ‡‡Ž–Šƒ– ƒŽŽ›”‡Žƒ–‹‘•Š‹’•ƒ”‡–Š‡•ƒ‡Ǥ —•–™Š‡ ˆ‡‡Ž–Šƒ– Šƒ˜‡Ž‡ƒ”–ˆ”‘ƒ’ƒ•–”‡Žƒ–‹‘•Š‹’ ‹– –Š‡ ”‡’‡ƒ–• –Š‡ •ƒ‡ ’ƒ––‡” ‹ › …—””‡–”‡Žƒ–‹‘•Š‹’•Ǥ ƒ‹›͘͜ǯ•ƒ†•‡‡ ƒŽŽ›ˆ”‹‡†•ƒ†ˆƒ‹Ž›•‡––Ž‡††‘™™‹–Š Š—•„ƒ†• ƒ† …Š‹Ž†”‡ǡ ™‹ŽŽ ‡˜‡” ˆ‹† › –”—‡Ž‘˜‡ǫššš

™‘—Ž†Ž‹‡›‘—–‘–ƒ‡ƒˆ‡™‘‡–•–‘Ž‘‘„ƒ… ‘˜‡”›‘—”’ƒ•–”‡Žƒ–‹‘•Š‹’•ƒ†•‡‡™Šƒ–›‘—Ž‡ƒ”– ˆ”‘‡ƒ…Š‘‡Ǥ ˆ‡‡Ž–Šƒ–›‘—™‹ŽŽˆ‹†–Šƒ–›‘—Šƒ˜‡ Ž‡ƒ”––‘„‡…‘‡ƒ•–”‘‰‡”’‡”•‘ƒ•ƒ‹†‹˜‹†—ƒŽ ƒ† ‘– ƒ ’‡”•‘ –Šƒ– ‡‡†• –‘ „‡ •—’’‘”–‡†ǡ ‡‘–‹‘ƒŽŽ› ‘” ˆ‹ƒ…‹ƒŽŽ› ƒ† –Š‹• ‹• ‹’‘”–ƒ– ˆ‘” ›‘—” •‘—Žǯ• ’—”’‘•‡Ǥ ƒ ƒŽ•‘ „‡‹‰ ƒ†‡ ƒ™ƒ”‡ –Šƒ–›‘—Šƒ˜‡ƒŠ—‰‡…Šƒ‰‡ƒŠ‡ƒ†‘ˆ›‘—ǤŠ‹•‹•ƒ †”‡ƒ–Šƒ–›‘—Šƒ˜‡Šƒ†ˆ‘”ƒ››‡ƒ”•‘™ƒ†‹– ‹˜‘Ž˜‡•›‘—‘˜‹‰‘˜‡”•‡ƒ•Ǥ

•‡‡–Šƒ–›‘—Šƒ˜‡ƒ†‡—’ƒDz†”‡ƒ„‘ƒ”†dzǤ •‡‡ ’‹…–—”‡•‘ˆƒ„‡ƒ—–‹ˆ—Ž˜‹ŽŽƒ…‘˜‡”‡†‹™Š‹–‡ˆŽ‘™‡”• ƒ† •‡”‡‡ •—””‘—†‹‰•Ǥ ‘ –Š‹• •Š‘™• ‡ –Šƒ– ›‘— ƒ”‡ —•‹‰ –Š‡ •’‹”‹–—ƒŽ Žƒ™• ‘ˆ ƒ––”ƒ…–‹‘ǡ „—– —•– ƒ•ǡ ™Šƒ– ƒ”‡ ›‘— †‘‹‰ ’Š›•‹…ƒŽŽ› –‘ ƒ‡ –Š‹• Šƒ’’‡ǫ • –Š‹• ‘˜‡ ‹• ’ƒ”– ‘ˆ ›‘—” Œ‘—”‡› ƒ†—•–Šƒ’’‡ˆ‘”›‘—”•’‹”‹–—ƒŽ‰”‘™–Šǡ›‘—Šƒ˜‡ „‡‡‰—‹†‡†„››‘—”•’‹”‹–‰—‹†‡•–‘‡•—”‡–Šƒ–›‘— Šƒ˜‡‘–‹‡•Š‡”‡Ǥ

‘™–Šƒ–•‘‡–‹‡•‹–•‡‡•–Šƒ––Š‡•’‹”‹–™‘”Ž† ƒ†—‹˜‡”•‡‹•’—‹•Š‹‰—•ƒ†”‡ˆ—•‹‰–‘‰‹˜‡—•

͜͡


ย™ยŠยƒย–ย™ย‡ยˆย‡ย‡ยŽย–ยŠยƒย–ย™ย‡ยย‡ย‡ย†ยƒยย†ย™ยƒยย–ยƒย–ย–ยŠย‹ย•ย’ยƒย”ย–ย‹ย…ย—ยŽยƒย” ย–ย‹ยย‡ย‘ยˆย‘ย—ย”ยŽย‹ย˜ย‡ย•วกย„ย—ย–ย‘ยย…ย‡ย™ย‡ยƒยŽยŽย”ย‡ยย‡ยย„ย‡ย”ย–ยŠยƒย–ย–ยŠย‡ย”ย‡ ย‹ย•ยƒย„ย‹ย‰ย‰ย‡ย”ย’ย‹ย…ย–ย—ย”ย‡ย–ย‘ย‘ย—ย”ยŽย‹ย˜ย‡ย•ย›ย‘ย—ย™ย‹ยŽยŽย„ย‡ยƒย–ย’ย‡ยƒย…ย‡วค ยŠย‡ยย›ย‘ย—ยƒย”ย‡ย•ย‡ย–ย–ยŽย‡ย†ย‹ยย›ย‘ย—ย”ย˜ย‹ยŽยŽยƒยŠยƒย˜ย‹ยย‰ยƒย‰ยŽยƒย•ย•ย‘ยˆ ย™ย‹ยย‡ ย‘ย—ย–ย•ย‹ย†ย‡ ย‹ย ย–ยŠย‡ ย‰ยŽย‘ย”ย‹ย‘ย—ย• ย•ย—ยย•ยŠย‹ยย‡ ย›ย‘ย— ย™ย‹ยŽยŽ ย„ย‡ ย–ยŠยƒยยย‹ยย‰ย–ยŠย‡ย•ย’ย‹ย”ย‹ย–ย•ยˆย‘ย”ย–ยŠย‡ยŽย‹ยˆย‡ย›ย‘ย—ยŠยƒย˜ย‡ย„ย‡ย…ยƒย—ย•ย‡ย‹ย– ย™ย‘ย—ยŽย†ยŠยƒย˜ย‡ย„ย‡ย‡ยย†ย‹ยˆยˆย‹ย…ย—ยŽย–วกย‘ย”ย‡ย˜ย‡ยย™ย‘ย”ย•ย‡ย™ย‘ย—ยŽย†ยย‘ย– ยŠยƒย˜ย‡ยŠยƒย’ย’ย‡ยย‡ย†ยƒย–ยƒยŽยŽวกย‹ยˆย›ย‘ย—ยŠยƒย†ยŠยƒย†ยƒยˆยƒยย‹ยŽย›วกยƒย•ย›ย‘ย— ย™ย‘ย—ยŽย†ยŠยƒย˜ย‡ยˆย‡ยŽย–ย‰ย—ย‹ยŽย–ย›ย–ย‘ย—ย’ย”ย‘ย‘ย–ย–ยŠย‡ย‹ย”ยŽย‹ย˜ย‡ย•ยˆย‘ย”ย›ย‘ย—ย” ย†ย”ย‡ยƒยวค ย•ยˆย‘ย”ย–ยŠย‡ย“ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ยย‘ยˆย›ย‘ย—ย”ย–ย”ย—ย‡ยŽย‘ย˜ย‡วก ย†ย‡ยˆย‹ยย‹ย–ย‡ยŽย›ยˆย‡ย‡ยŽ ย–ยŠยƒย–ย‘ยย‡ย‘ยˆย›ย‘ย—ย”ย•ย‘ย—ยŽวฏย•ย’ย—ย”ย’ย‘ย•ย‡ย•ย†ย—ย”ย‹ยย‰ย–ยŠย‹ย•ยŽย‹ยˆย‡ย‹ย•ย–ย‘ ยย‡ย‡ย–ย—ย’ย™ย‹ย–ยŠย›ย‘ย—ย”ย–ย™ย‹ยยˆยŽยƒยย‡วกยƒยย†ย–ยŠย‹ย•ย™ย‹ยŽยŽยŠยƒย’ย’ย‡ย ย™ยŠย‡ย ย›ย‘ย— ยŠยƒย˜ย‡ ยย‘ย˜ย‡ย† วฆ ยŠย‡ ย™ย‹ยŽยŽ ย„ย‡ ย‡ย˜ย‡ย”ย›ย–ยŠย‹ยย‰ ย–ยŠยƒย– ย›ย‘ย—ยŠยƒย˜ย‡ย„ย‡ย‡ยยŠย‘ยŽย†ย‹ยย‰ย‘ย—ย–ยˆย‘ย”ยƒยŽยŽย–ยŠย‡ย•ย‡ย›ย‡ยƒย”ย•วคย˜ย‡ย”ย› ย‡ยšย…ย‹ย–ย‹ยย‰ยŽย‹ยˆย‡ย‹ย•ยƒยŠย‡ยƒย†วกย•ย‘ย’ยŽย‡ยƒย•ย‡ยŽย‡ย–ย‰ย‘ย‘ยˆยƒยย›ย†ย‘ย—ย„ย–ย• ยƒย• ย›ย‘ย—ย” ย’ยƒย–ยŠ ย‹ย• ย„ย‡ย‰ย‹ยยย‹ยย‰ ย–ย‘ ย„ย‡ย…ย‘ยย‡ ย…ยŽย‡ยƒย” ย–ย‘ ย›ย‘ย— ย‘ยย…ย‡ย›ย‘ย—ยƒยŽยŽย‘ย™ย‹ย–ย–ย‘ยˆยŽย‘ย™ย™ย‹ย–ยŠย‘ย—ย–ยƒยย›ยˆย‡ยƒย”ย‘ย”ย†ย‘ย—ย„ย–วค ยŽย‡ย•ย•ย‹ยย‰ย•

ยย›ย˜ย‹ย‡ย™ย•ย‘ย”ย‘ย’ย‹ยย‹ย‘ยย•ย‡ยšย’ย”ย‡ย•ย•ย‡ย†ย‹ยย–ยŠย‹ย•ยˆย‡ยƒย–ย—ย”ย‡ยƒย”ย‡ย•ย‘ยŽย‡ยŽย›ย–ยŠย‘ย•ย‡ย‘ยˆย–ยŠย‡ยƒย—ย–ยŠย‘ย”ยƒยย†ย†ย‘ยย‘ย–ยย‡ย…ย‡ย•ย•ยƒย”ย‹ยŽย›ย”ย‡ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ย–ยŠย‘ย•ย‡ย‘ยˆย‹ย‰ยŠย–ย™ย‘ย”ยย‡ย” ยƒย‰ยƒยœย‹ยย‡วคยย›ย”ย‡ยŽย‹ยƒยย…ย‡ย›ย‘ย—ย’ยŽยƒย…ย‡ย‘ยย•ย—ย…ยŠย‹ยยˆย‘ย”ยยƒย–ย‹ย‘ยย‹ย•ย–ยŠย‡ย”ย‡ยˆย‘ย”ย‡ย•ย–ย”ย‹ย…ย–ยŽย›ยƒย–ย›ย‘ย—ย”ย‘ย™ยย”ย‹ย•ยวค ยยย‘ย‡ย˜ย‡ยย–ย™ย‹ยŽยŽย™ย‡ย„ย‡ยŽย‹ยƒย„ยŽย‡ยˆย‘ย”ยƒยย›ยŽย‘ย•ย• ย‘ย”ย†ยƒยยƒย‰ย‡ย‹ยย…ยŽย—ย†ย‹ยย‰ย™ย‹ย–ยŠย‘ย—ย–ยŽย‹ยย‹ย–ยƒย–ย‹ย‘ยวกย‹ยย†ย‹ย”ย‡ย…ย–ย‘ย”ย…ย‘ยย•ย‡ย“ย—ย‡ยย–ย‹ยƒยŽยŽย‘ย•ย•ย‘ย”ย†ยƒยยƒย‰ย‡วกย‘ย”ยƒยย›ยŽย‘ย•ย•ย‘ย”ย†ยƒยยƒย‰ย‡ย™ยŠยƒย–ย•ย‘ย‡ย˜ย‡ย”ยƒย”ย‹ย•ย‹ยย‰ยˆย”ย‘ย ยŽย‘ย•ย•ย‘ยˆย†ยƒย–ยƒย‘ย”ย’ย”ย‘ฦคย–ย•ยƒย”ย‹ย•ย‹ยย‰ย‘ย—ย–ย‘ยˆวกย‘ย”ย‹ยย…ย‘ยยย‡ย…ย–ย‹ย‘ยย™ย‹ย–ยŠวกย–ยŠย‡ย—ย•ย‡ย‘ยˆย–ยŠย‹ย•ยˆย‡ยƒย–ย—ย”ย‡วค

ออ˜


 ยย…ย‡ย’ย‘ยย‹ยย‡วควควค  

ยย“ย—ย‹ย•ย‹ย–ย‹ย˜ย‡วกย…ย—ย”ย‹ย‘ย—ย•วกยย‘ย•ย‡ย›วคย‡ย‰ยƒย”ย†ยŽย‡ย•ย•ย‘ยˆย–ยŠย‡ยŽยƒย„ย‡ยŽวก ย“ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ยย‹ยย‰ย‡ย˜ย‡ย”ย›ย–ยŠย‹ยย‰ย‹ย•ย–ยŠย‡ยˆยƒย•ย–ย‡ย•ย–ย™ยƒย›ย–ย‘ยŽย‡ยƒย”ยย‹ยย‰วก ย‡ย˜ย‘ยŽย˜ย‹ยย‰ยƒยย†ยยƒย•ย–ย‡ย”ย‹ยย‰วค

 

ย—ยŽย‡ย•ย–ยƒยย†ย‹ย•ยŠย‹ย•ยŠย‡ย‘ยŽย‘ย—ย” ย‘ย—ยย•ย‡ยŽยŽย‘ย”วฃ ยƒ ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒยŽ ย…ย‘ยŽย‘ย—ย” ฦฌ ย•ย–ย›ยŽย‡ ย‡ยšย’ย‡ย”ย– ย’ยƒย•ย•ย‹ย‘ยยƒย–ย‡ ยƒย„ย‘ย—ย– ย‰ย‡ย–ย–ย‹ยย‰ ย™ย‘ยย‡ย ย‹ยย–ย‘ ย–ยŠย‡ย‹ย” ย–ย”ย—ย‡ ย…ย‘ยŽย‘ย—ย”ย• ย–ย‘ ยŽย‘ย‘ย ย›ย‘ย—ยย‰ย‡ย” ยƒยย†ยŠย‡ยƒยŽย–ยŠย‹ย‡ย”ย‹ยยƒยย‹ยย•ย–ยƒยย–วจ ย‡ย”ยย‡ย™ย„ย‘ย‘ยวก ย‘ย™ย‘ย–ย–ย‘ ย‡ยƒย” ยŽยƒย…ย ยƒยย† ย†ย‹ย•ย…ย‘ย˜ย‡ย” ย›ย‘ย—ย” ย–ย”ย—ย‡ ย…ย‘ยŽย‘ย—ย”ย• ยŽยƒย—ยย…ยŠย‡ย• ย‹ย ย‡ย’ย–ย‡ยย„ย‡ย” ย–ยŠย‹ย• ย›ย‡ยƒย”วก ย’ย—ย„ยŽย‹ย•ยŠย‡ย†ย„ย›ย‘ย‘ยย•วกยƒยย† ย…ยƒย ย„ย‡ ย’ย”ย‡วฆย‘ย”ย†ย‡ย”ย‡ย† ยย‘ย™ ย‘ย ยยƒยœย‘ยวค ย—ยŽย‡ย• ย’ย—ย–ย• ยˆย‘ย”ย™ยƒย”ย†ยƒยย‡ย™ยƒย’ย’ย”ย‘ยƒย…ยŠย–ย‘ ยŽย‘ย‘ยย‹ยย‰ ย›ย‘ย—ยย‰ย‡ย”วก ยŠย‡ยƒยŽย–ยŠย‹ย‡ย” ยƒยย† ยŠยƒย’ย’ย‹ย‡ย” ย–ยŠย”ย‘ย—ย‰ยŠ ย…ย‘ยŽย‘ย—ย” ยƒยย† ย•ย–ย›ยŽย‡ ยƒยยƒยŽย›ย•ย‹ย•วก ยƒย…ยŠย‹ย‡ย˜ย‹ยย‰ย’ย‘ย™ย‡ย”ยˆย—ยŽย”ย‡ย•ย—ยŽย–ย•วค

 ยŠยƒย˜ย‡ ยƒยŽย™ยƒย›ย• ยŠยƒย† ยƒย ย‹ยย“ย—ย‹ย•ย‹ย–ย‹ย˜ย‡ ยย‹ยย†วค ยƒย”ย–ย‹ย…ย—ยŽยƒย”ยŽย› ยˆย‘ย” ย–ยŠย‹ยย‰ย•ย–ยŠยƒย–ย…ยƒยวฏย–ย„ย‡ย•ย‡ย‡ยย‘ย”ย’ย—ย–ย‹ยย–ย‘ย„ย‘ยšย‡ย•วคยˆย–ย‡ย”ย•ย’ย‡ยย†ย‹ยย‰ ย•ย‡ย˜ย‡ย”ยƒยŽย›ย‡ยƒย”ย•ย‹ยย‘ยย†ย‘ยย•ย‡ย–ย–ย‹ยย‰ย—ย’ยƒย–ย”ยƒย˜ย‡ยŽยƒย‰ย‡ยย…ย›วกย–ยŠย‡ย ย™ย‘ย”ยย‹ยย‰ ยย› ย™ยƒย› ย—ย’ ยˆย”ย‘ย ย–ย‘ ย…ย…ย‘ย—ยย– ยƒยยƒย‰ย‡ย” ย‹ย ยƒ ยยƒย”ยย‡ย–ย‹ยย‰ฦคย”ยวก ยŽย‡ยˆย–ย–ยŠย‡ยƒยย†ย™ย‡ยย–ย–ย‘ยŽย‹ย˜ย‡ย‹ย ย‘ยย‰ย‘ยย‰ ยˆย‘ย”อœย›ย‡ยƒย”ย•วคยŠย‹ยŽย•ย– ยˆย‘ย—ยย†ย–ยŠย‡ย–ย”ยƒยย•ย‹ย–ย‹ย‘ยย–ย‘ย–ยŠย‡ยƒย•ย–ยŠยƒย”ย† ย™ย‹ย–ยŠย‘ย—ย– ยย› ยˆย”ย‹ย‡ยย†ย• ยƒยย† ยˆยƒยย‹ยŽย›วก ย–ยŠย‡ ย‡ยย‡ย”ย‰ย› ย‘ยˆ ย–ยŠย‡ ย’ยŽยƒย…ย‡ ย™ยƒย• ย•ย‘ ย”ย‡ยยƒย”ยยƒย„ยŽย‡วก ย—ย’ยŽย‹ยˆย–ย‹ยย‰วก ยˆยƒย•ย– ยƒยย† ย’ย‘ย•ย‹ย–ย‹ย˜ย‡ ย–ยŠยƒย– ย‹ย– ย‡ยย’ย‘ย™ย‡ย”ย‡ย†ยย‡ย–ย‘ยŽย‡ยƒย”ยยƒย„ย‘ย—ย–ย–ยŠย‡ยย‘ย”ย‡ย•ย’ย‹ย”ย‹ย–ย—ยƒยŽยƒย•ย’ย‡ย…ย–ย• ย‘ยˆยย›ยŽย‹ยˆย‡ ยŠยƒย†ย‘ย–ยŠย‡ย”ย™ย‹ย•ย‡ย„ย‡ย‡ยย–ย‘ย‘ย„ย—ย•ย›ย–ย‘ย‡ยšย’ยŽย‘ย”ย‡วค ย‘วก ย‰ย‘ย– ยย›ย•ย‡ยŽยˆ ยƒ ย†ย‹ย’ยŽย‘ยยƒ ย‹ย ย•ย–ย”ย‘ยŽย‘ย‰ย›วก ย•ย–ย—ย†ย‹ย‡ย† ย‡ยย‰ ยŠย—ย‹วกย™ย‘ย”ยย‡ย†ย™ย‹ย–ยŠยƒยยƒย–ย—ย”ย‘ย’ยƒย–ยŠยƒยย†ย„ย‡ย…ยƒยย‡ยƒยยŽย‡ย…ย–ย”ย‘ ย”ย›ย•ย–ยƒยŽยŠย‡ย”ยƒย’ย‹ย•ย–ศ‚ย–ยŠย‡ย‘ยยŽย›ย‘ยย‡ย‹ยย•ย‹ยƒยƒย–ย–ยŠย‡ย–ย‹ยย‡วกย™ยŠย‹ย…ยŠ ย’ย”ย‘ย’ย‡ยŽยŽย‡ย†ยย‡ย‘ยย–ย‘ยยƒย–ย‹ย‘ยยƒยŽยƒยย†ย”ยƒย†ย‹ย‘วจ ยŠย‡ย ย…ยƒยย‡ ย–ยŠย‡ ย„ย‹ย‰ ย†ย‹ยŽย‡ยยยƒวฃ ยŠยƒย˜ย‹ยย‰ ย†ย‘ยย‡ ยƒยŽยŽ ย‘ยˆ ย–ยŠย‡ ยƒย„ย‘ย˜ย‡วก ยƒยย† ย”ย‡ยƒยŽยŽย› ย‡ยยŒย‘ย›ย‡ย† ย–ยŠย‡ย ยยย‡ย™ ยŠยƒย†ยวฏย– ยˆย‘ย—ยย† ยย›ย”ย‡ยƒยŽย’ยƒย•ย•ย‹ย‘ยวกยƒยย†ยŠย‘ย™ยŠยƒย”ย†ย‹ย–ย™ยƒย•ย–ย‘ฦคยย†ย–ยŠยƒย–ย™ยŠย‡ย ยย—ย”ย–ย—ย”ย‹ยย‰ยƒยˆยƒยย‹ยŽย›ยƒยย†ย™ยƒยย–ย‹ยย‰ย–ย‘ย†ย‘ย–ยŠยƒย–ยŒย‘ย„ย–ย‘ย–ยŠย‡ย„ย‡ย•ย– ย‘ยˆยย›ยƒย„ย‹ยŽย‹ย–ย›วค

 ย™ยƒย• ยƒยŽย™ยƒย›ย• ย•ย–ย›ยŽย‹ยย‰ ยย› ย‰ย‹ย”ยŽยˆย”ย‹ย‡ยย†ย• ยƒยย† ยˆย‘ย—ยย† ยŽย‘ย˜ย‡ย† ย–ย‘ ย•ย‡ย‡ย–ยŠย‡ยยŽย‘ย‘ยย‹ยย‰ย–ยŠย‡ย‹ย”ย„ย‡ย•ย–วกย•ย‘ย†ย‡ย…ย‹ย†ย‡ย†ย–ย‘ย–ย”ย›ยƒยย†ยยƒยย‡ยƒ ยŽย‹ย˜ย‹ยย‰ย‘ย—ย–ย‘ยˆย‹ย–วฆย‡ยย”ย‘ยŽยŽย‹ยย‰ย‘ยยƒย…ย‘ย—ย”ย•ย‡ย–ยŠยƒย–ย‹ยย˜ย‘ยŽย˜ย‡ย†ย…ย‘ยŽย‘ย—ย” ยƒยยƒยŽย›ย•ย‹ย•ย–ย”ยƒย‹ยย‹ยย‰ย™ยƒย•ย–ยŠย‡ฦคย”ย•ย–ย•ย–ย‡ย’วค ย‘ย™ย‡ย˜ย‡ย”วกยƒย–ย–ยŠย‡ย–ย‹ยย‡

ย…ย‘ย—ยŽย†ยวฏย–ย—ยย†ย‡ย”ย•ย–ยƒยย†ย™ยŠย›ยƒยย†ยˆย‡ยŽย–ย•ยŽย‹ย‰ยŠย–ยŽย›ย’ย‡ย‡ย˜ย‡ย†ยƒย–ยย‘ย– ย„ย‡ย‹ยย‰ยƒย„ยŽย‡ย–ย‘ย‰ย‘ย•ย–ย”ยƒย‹ย‰ยŠย–ย–ย‘ย–ยŠย‡ย•ย–ย›ยŽย‹ยย‰ย•ย‡ย…ย–ย‹ย‘ยวค ย› ย…ย‘ยŽย‘ย—ย” ย…ย‘ย—ย”ย•ย‡ย™ย‘ย”ย ยย‡ยƒยย– ย–ยŠยƒย– ยŠยƒย† ย–ย‘ ยƒยยƒยŽย›ย•ย‡ อšอ˜ ย…ยƒย•ย‡ย•ย–ย—ย†ย‹ย‡ย•วคย›ย–ยŠย‡ย–ย‹ยย‡ ย’ย—ย–ยย›ย–ยŠย‹ย”ย†ยŽยƒย†ย›ย‹ยยˆย”ย‘ยย–ย‘ยˆยƒ ยย‹ย”ย”ย‘ย”ยƒยย†ย™ยƒย–ย…ยŠย‡ย†ย–ยŠย‡ย‹ยย…ย”ย‡ย†ย‹ย„ยŽย‡ย…ยŠยƒยย‰ย‡ย•ย–ยƒยย‹ยย‰ย’ยŽยƒย…ย‡ ย‘ย ยŠย‡ย” ย•ยย‹ยวก ยŠย‡ย” ยˆย‡ยƒย–ย—ย”ย‡ย•วก ยŠย‡ย” ยŠยƒย‹ย” ยƒยย† ฦคยยƒยŽยŽย› ยŠย‡ย” ย•ยย‹ยŽย‡วก

 ย™ยƒย• ยŠย‘ย‘ยย‡ย†วจ  ย”ย‡ยƒยŽย‹ย•ย‡ย† ยŠยƒย˜ย‹ยย‰ ย…ย‘ยย’ยŽย‡ย–ย‡ย† ย„ย‘ย–ยŠ ย–ยŠย‡ ย…ย‘ยŽย‘ย—ย”ยƒยย†ย•ย–ย›ยŽย‹ยย‰ย…ย‘ย—ย”ย•ย‡ย•วกย–ยŠยƒย–ย‹ย–ย‹ย•ยย‘ย–ย’ย‘ย•ย•ย‹ย„ยŽย‡ย–ย‘ยยƒยย‡ ย•ย‘ยย‡ย‘ยย‡ ยŽย‘ย‘ย ยƒยย† ยˆย‡ย‡ยŽ ย‰ย‘ย‘ย† ยƒยŽยŽ ย‘ย˜ย‡ย” ย‹ยˆ ย–ยŠย‡ย‹ย” ยˆยƒย…ย‡ย• ยŽย‘ย‘ย ย–ย‹ย”ย‡ย†วกย™ยƒย•ยŠย‡ย†วฆย‘ย—ย–ยƒยย†ย‘ยŽย†วจยŠย‡ย–ย”ยƒยย•ยˆย‘ย”ยยƒย–ย‹ย‘ยยƒยŽย’ย‘ย™ย‡ย”ย‘ยˆ ย…ย‘ยŽย‘ย—ย”ยŠยƒย†ยŽย‹ย–ย‡ย”ยƒยŽยŽย›ย„ย‘ย™ยŽย‡ย†ยย‡ย‘ย˜ย‡ย”วค ยŠยƒย˜ย‡ย„ย‡ย‡ยย™ย‘ย”ยย‹ยย‰

ออ™


™‹–Š …‘Ž‘—” ‡˜‡” •‹…‡ǡ ƒ† Ƥ† ‹– ‹…”‡†‹„Ž› ”‡™ƒ”†‹‰ ƒ†–Š‡”ƒ’‡—–‹…–‘Š‡Ž’™‘‡‰ƒ‹…‘Ƥ†‡…‡‹Š‘™ –Š‡›Ž‘‘ƒ†ˆ‡‡Ž–Š”‘—‰ŠŽ‡ƒ”‹‰ƒ„‘—–™Šƒ––Š‡‹”–”—‡ …‘Ž‘—”•ƒ”‡Ǥ ‘Ž‘—”‹•ƒŽŽƒ”‘—†—•ƒ†ƒ•’ƒ”–‘ˆ–Š‡‡Ž‡…–”‘ƒ‰‡–‹… •’‡…–”— ‹– ƒơ‡…–• —• ’Š›•‹…ƒŽŽ› –Š”‘—‰Š ‘—” •‹ ƒ† ƒŽ•‘‘ƒ‡‡”‰‡–‹…Ž‡˜‡Ž–Š”‘—‰Š‘—”ƒ—”ƒ•Ǥ‘Ž‘—”Šƒ• ’‘™‡”ˆ—Ž‡ơ‡…–•‘‡‘–‹‘ƒŽ‡‡†•ƒ–†‹ơ‡”‡––‹‡•‹ ‘—”Ž‹˜‡•ǡ™‹–Š–Š‡”‹‰Š–‘‡•ƒ‹‰—•”ƒ†‹ƒ–‡™‹–ŠŠ‡ƒŽ–Š ƒ† ™‡ŽŽ „‡‹‰Ǥ ‡ƒ”‹‰ ƒ„‘—– –Š‡ ‹Š‡”‹–‡† ‰‡‡–‹… …‘‡…–‹‘–‘…‘Ž‘—”™ƒ•ˆƒ•…‹ƒ–‹‰ǤŠ‡ˆƒ…––Šƒ––Š‡ …‘Ž‘—”ƒ†’ƒ––‡”‘ˆ–Š‡‡›‡•Ž‹–‘‘—”’‡”•‘ƒŽ‹–‹‡•‹• Œ—•–‹…”‡†‹„Ž‡ƒ†ƒ‡•–Š‡•›•–‡ —•‡•‘ƒ……—”ƒ–‡Ǥ –—†›‹‰ ‡™ –Š‹‰• Šƒ• ƒŽ™ƒ›• ‹–‡”‡•–‡† ‡ ƒ• ˆ‡‡Ž

ƒ…‘•–ƒ–Ž›‡˜‘Ž˜‹‰ƒ†Š‘’‡ˆ—ŽŽ›ƒ•–‡”‹‰•‘‡ ‘ˆ›ƒ„‹Ž‹–‹‡•Ǥ ˆ Šƒ†–Š‘—‰Š–ƒ›‡ƒ”ƒ‰‘ ™‘—Ž†Šƒ˜‡ ™”‹––‡ ƒ „‘‘ ™‘—Ž† ‘– Šƒ˜‡ „‡Ž‹‡˜‡† ‹–Ǥ Š‡ †‡…‹†‡† –‘ –”› ƒ† ™”‹–‡ ƒ„‘—– …‘Ž‘—” ƒ† –Š‡ •›•–‡

 —•‡ –‘ Š‡Ž’ ‡†—…ƒ–‡ ™‘‡ ȋƒ† ‡Ȍ ‡˜‡”›™Š‡”‡ǡ ’ƒ”–‹…—Žƒ”Ž›ƒ„‘—––Š‡‡ơ‡…–•‘ˆ„Žƒ…‘–Š‡ˆƒ…‡ǡ ”‡ƒŽŽ› Šƒ†‘‹†‡ƒ‹ˆ‹–™‘—Ž†ƒ…–—ƒŽŽ›Šƒ’’‡Ǥ ‘ǡ –‘ ‹…”‡ƒ•‡ › …Šƒ…‡• ‘ˆ ™”‹–‹‰ ƒ †‡…‡– „‘‘ǡ

 ‡”‘ŽŽ‡† ‹ ƒ ‘Ž‹‡ Œ‘—”ƒŽ‹•– …‘—”•‡ǡ ™Š‹…Š –‘‘ ‡ –Š”‡‡ ‘–Š• ‘ˆ Šƒ”† ™‘”ǡ „—– ƒ…Š‹‡˜‡† ƒ †‹’Ž‘ƒ ƒ– –Š‡‡†‘ˆ‹–ǤŠ‡†ƒ› Ƥ‹•Š‡†›…‘—”•‡ ƒ’—„Ž‹•Š‡” ‡š’”‡••‡†‹–‡”‡•–‡†‹›„‘‘ǤŠƒ–•›…Š”‘‹…‹–›Ǩ

†‘„‡Ž‹‡˜‡–Šƒ–›‘—Šƒ˜‡–‘™‘”Šƒ”†–‘ƒ…Š‹‡˜‡›‘—” ‰‘ƒŽ•‹Ž‹ˆ‡ǡƒ†ˆ‘”‡–Š‹•Šƒ•‡ƒ–ƒ…‘„‹ƒ–‹‘‘ˆ •–—†›‹‰ƒ†™‘”‹‰ǡ™Š‹…ŠŠƒ•‰‹˜‡‡Š—‰‡‹•‹‰Š– ‹–‘ ™Šƒ– ”‡ƒŽŽ› Š‡Ž’• ’‡‘’Ž‡Ǥ  ˆ‡‡Ž ‡…‘—”ƒ‰‡† –Šƒ– …ƒƒ‡ƒ†‹ơ‡”‡…‡–Š”‘—‰Š›…‘Ž‘—”‘™Ž‡†‰‡ƒ† Ž‘˜‡–‘’ƒ••‘™Šƒ–‡˜‡” Šƒ˜‡Ž‡ƒ”‡†–‘‡ƒ„Ž‡’‡‘’Ž‡ ‡˜‡”›™Š‡”‡ –‘ Ž‘‘ ƒ† ˆ‡‡Ž ‘”‡ …‘Ƥ†‡–ǡ Š‡ƒŽ–Š‹‡” ƒ†Šƒ’’›ǤŠ‹•ƒ‡•›Œ‘„–‘–ƒŽŽ›™‘”–Š™Š‹Ž‡Ǥ Š‡”‡‹•‘†‘—„–‹›‹†–Šƒ––Š‡—‹˜‡”•‡Šƒ•ƒ’Žƒ ˆ‘”—•ƒŽŽǡ–Šƒ–‘—”•‘—Ž…Š‘‹…‡•…‘‡‹–‘’Žƒ›™Š‡™‡ ƒŽŽ‘™ ‘—”•‡Ž˜‡• –‘ ‘’‡ —’ –‘ ’‘••‹„‹Ž‹–‹‡•ǡ ƒ† ‰‡– ‹ –‘—…Š™‹–Š‘—”•—„…‘•…‹‘—•–‘Ƥ†‘—–™Šƒ–‹–”‡ƒŽŽ›‹• –Šƒ–ƒ‡•—•Šƒ’’›Ǥ‡‹‰‹“—‹•‹–‹˜‡ǡƒ†…—”‹‘—•Ž‡ƒ†• —•–‘Ž‡ƒ”‹‰ƒ†‡˜‘Ž˜‹‰‘ƒ›†‹ơ‡”‡–Ž‡˜‡Ž•ƒ† —Ž–‹ƒ–‡Ž› ‰‹˜‡• —• –Š‡ …‘Ƥ†‡…‡ –‘ Ž‹˜‡ ‘—” Ž‹˜‡• ‹ ƒ ‘”‡Š‘Ž‹•–‹…™ƒ›Ǥ

͚͝


 –ƒ”•†Žƒ‡–• 

Š‡•‡…”‡––‘Ž‹ˆ‡‹•‰‘‘†–‹‹‰Ǥ

› –—‹‰ ‹–‘ –Š‡ ‡‡”‰› ‘ˆ –Š‡ ’Žƒ‡–• ™‡ …ƒ ƒŽŽ Ž‹˜‡ ‘”‡ Šƒ”‘‹‘—•Ž‹˜‡•Ǥ ˜‡”›‘–Š ™‹ŽŽ„‡…Š‘‘•‹‰ƒ”‡ƒ†‡”“—‡•–‹‘–‘ Ž—–‘ƒŽ•‘Šƒ•ƒƒ…–‹˜‡‹ˆŽ—‡…‡‘•‘…‹‡–›Ǥ‹…‡͚͘͘͠ǡ ƒ•™‡”ǡ•‘‡ƒ‹Ž›‘—”‡“—‹”‹‡•ƒ„‘—–•–”‘Ž‘‰›–‘ Ž—–‘Šƒ•„‡‡–‡ƒ”‹‰†‘™–Š‡‰”‡‡†›ƒ†–Š‡…‘””—’– •–”—…–—”‡• ‘ˆ „ƒ‹‰ ƒ† ‰‘˜‡”‡– –Š”‘—‰Š –Š‡ ƒ•–”‘Ž‘‰›̻Ž‹‰Š–™‘”‡”ƒ‰Ǥ…‘ ’‡”•‡˜‡”‹‰•‹‰‘ˆƒ’”‹…‘”Ǥ

 ȃ

Š‹•’Šƒ•‡™‹ŽŽŽƒ•–ˆ‘”‘”‡–Šƒƒ†‡…ƒ†‡Ǥš’‡…–ƒ–‘–ƒŽ ‘˜‡”Šƒ—ŽǤ

•Ž—–‘”‡’”‡•‡–ƒ–‹˜‡‘ˆ–”ƒ•ˆ‘”ƒ–‹‘ƒ†Š‡ƒŽ‹‰ ƒ†ǡ‹ˆ•‘ǡŠ‘™…ƒ™‡Š‡ƒŽ‡”•ƒ‡–Š‡‘•–‘ˆ–Š‹• ‡‡›™‡„•‹–eˆ‘”‘”‡‹ˆ‘ƒ† ƒŽ•‘…‘˜‡”‘”‡ —’‹–‡” ’‘™‡”ǫ ’Žƒ…‡‡–•‹›ƒ†‹‘Š‘™Ȃ–ƒ”•ƒ†Žƒ‡–sǤ Ž—–‘ǡ”—Ž‡”‘ˆ…‘”’‹‘ǡ†‘‡•”‡’”‡•‡–‘—”–”ƒ•ˆ‘”ƒ–‹‘ƒŽ Š‡ƒŽ‹‰’‘™‡”•Ǥ —•– ƒ• –Š‡ •‹‰ ‘ˆ…‘”’‹‘ –ƒ‡• —• ‹–‘ –Š‡ †‡‡’ǡ †ƒ” ™‹–‡”‘–Š•ǡ•‘–Š‡•‘—ŽŒ‘—”‡›•‹–‘–Š‡†‡’–Š•ƒ† ‡…‘—–‡”•‹–••Šƒ†‘™•‹†‡Ǥ ‡ˆ‘”‡™‡…ƒ–”—Ž›—Ž‘…‘—”Š‡ƒŽ‹‰’‘–‡–‹ƒŽǡ™‡—•– ˆ‹”•––ƒ‡ƒ˜‘Ž—–ƒ”›Œ‘—”‡›‘ˆ•‡ŽˆǦŠ‡ƒŽ‹‰ǤŽ—–‘Ž‡ƒ˜‡• ‘•–‘‡—–—”‡†ƒ†–Š‡”‡ƒ”‡‘•Š‘”–…—–•–‘…ƒ’–—”‹‰ –Š‡ˆ—ŽŽˆ‘”…‡‘ˆŽ—–‘‹›‘—”…Šƒ”–Ǥ ‘•–ƒ– Š‘‡•–› ƒ† ‹–‡‰”‹–› ƒ”‡ ”‡“—‹”‡† ˆ”‘ ƒ›‘‡ ™Š‘ •‡‡• –‘ Šƒ”‡•• Ž—–‘ǯ• ’”‘ˆ‘—† ’‘™‡”Ǥ ‡ ˆ‹”•– ‡‡† –‘ ˆƒ…‡ ƒŽŽ ‘ˆ ‘—” ‘™ †‡‘•ǡ ƒ† –Š‡ ‡–ƒ’Š‘”‹…ƒŽŽ›†‹‡–‘„‡”‡„‘”Ǥ Ž—–‘™ƒ”•‘ˆ–Š‡‹•—•‡‘ˆ’‘™‡”ƒ†‘Ž›–Š‘•‡™‹–Š Š—‹Ž‹–›ƒ†ƒ†‡•‹”‡–‘•‡”˜‡—…‘†‹–‹‘ƒŽŽ›ƒ”‡™‘”–Š› ‘ˆŠ‹•‰‹ˆ–•Ǥ ƒ› ›–Š• ƒ† Ž‡‰‡†• –‡ŽŽ ‘ˆ †‡ƒ–Š ƒ† ”‡„‹”–Šǡ –Š‡ ’”‹…‹’ƒŽ‘‡„‡‹‰•‹”‹•ȋ•ƒ”Ȍ™Š‘™ƒ•†‹•‡„‡”‡† ƒ†”‡…‘•–”—…–‡†Ǥ

͛͝
ƒ–—” –‘—”‹‰ ›‘—” ͞–Š Š‘—•‡ Šƒ• „‡‡ †‡ƒ†‹‰ –Šƒ– ›‘— ™‘” ‘”‡ ‡ƥ…‹‡–Ž› ”ƒ–Š‡” –Šƒ Šƒ”†‡”Ǥ ƒ˜‡ ›‘— ƒƒ‰‡† –‘†‘–Š‹•›‡–ǫ††Ž›ǡ–Š‡ƒ•™‡”•‡‡•–‘„‡‹•–ƒ›‹‰‹„‡† Ž‘‰‡” ‹ –Š‡ ‘”‹‰Ǥ‡ …ƒ ‘ˆ–‡ Ž‡ƒ’ —’ ƒ† …”‡ƒ–‡ ‘”‡ …Šƒ‘•–Šƒ…ƒŽǡ„—–‹ˆ™‡–ƒ‡–‹‡–‘˜‹•—ƒŽ‹•‡‘—”•—……‡••ˆ—Ž †ƒ› ‹ ƒ†˜ƒ…‡ǡ ‹– ‹• ƒƒœ‹‰ Š‘™ •‘‘–ŠŽ› –Š‹‰• „‡‰‹ –‘ ƪ‘™ǤŠ‡ —ŽŽ ‘‘ ‹ …‘”’‹‘ ‹• ƒ ƒ‰‹…ƒŽ –‹‡ ˆ‘” ›‘—Ǥ ‘˜‡ ƒ† …”‡ƒ–‹˜‹–›ƪ‘™–Š”‘—‰Š›‘—”™ƒ–‡”•ƒ†”‡‹†›‘—–Šƒ–’Žƒ›‹‰ ‹• ƒ ˜‹–ƒŽ ’ƒ”– ‘ˆ Ž‹ˆ‡ǤŠ‡ Žƒ•– ͡ ‘–Š• Šƒ˜‡ –‡•–‡† ›‘—” ‹‡” ”‡•‘Ž˜‡ ƒ† ƒ› Šƒ˜‡ †”ƒ‹‡† ›‘—” ”‡•‘—”…‡• –‘‘ ƒ• ›‘—” •‹‰ •–‘‘†ƒŽ‘‡ƒ‰ƒ‹•––Š‡ƒŒ‘” ”ƒ†”‘••ƒŽ‹‰‡–ǡ”‡“—‹”‹‰ ›‘—–‘•—’’‘”–ƒŽŽƒ”‘—†›‘—‡˜‡™Š‡›‘—†‹†ǯ–Šƒ˜‡—…Š ‡‡”‰›Ž‡ˆ–Ǥ‘™‹–ǯ•–‹‡–‘Šƒ˜‡•‘‡ˆ—Ǥ

 

ˆ ›‘— ƒƒ‰‡† –‘ ‡‡’ ›‘—” …ƒŽ †—”‹‰ Žƒ•– ‘–Šǯ• ”‹‡• Ƥ”‡™‘”• ›‘— ™‹ŽŽ ‘™ „‡ ‘Ž†‡” ƒ† ™‹•‡”Ǥ Šƒ– Ž‘‘‡† Ž‹‡ …ŠƒŽŽ‡‰‡•™‡”‡–Š‡…Žƒ••‹…„Ž‡••‹‰‹†‹•‰—‹•‡Ǥ‘—ƒ”‡‘™‘ —…Š•ƒˆ‡”‰”‘—†–‘‘˜‡ˆ‘”™ƒ”†•™‹–Š‡™ƒ™ƒ”‡‡••ƒ† Š‡‹‰Š–‡‡†’‡”•’‡…–‹˜‡ǤŠ‡ˆ‡”–‹Ž‡‰”‘—†‘ˆ–Š‡ƒ—”—•—™‹ŽŽ ’”‘†—…‡•Ž‘™ƒ†•–‡ƒ†›”‡•—Ž–•‹–Š‡•—‡”Ǥ

 

 

Š‡‘–Š‘ˆƒ—”—••–ƒ”–•™‹–Š‡”…—”›–—”‹‰†‹”‡…–‘͚͛”† ’”‹ŽǤˆ–‡” –Š‹• ƒŽŽ •Š‘—Ž† ”‡–—” –‘ ƒ ”‡Žƒ–‹˜‡Ž› ‘”ƒŽ •–ƒ–‡Ǥ Žƒ•ǡ ’”‘Œ‡…–• ƒ† ’‡‘’Ž‡ •Š‘—Ž† Šƒ˜‡ ‘”‡ •–ƒ›‹‰ ’‘™‡”Ǥ ‘—”‹†‡ƒ•ƒ›Šƒ˜‡„‡‡”‡™‘”‡†‘˜‡”–Š‡”‡–”‘‰”ƒ†‡’‡”‹‘† „—– ‘™ ›‘— Šƒ˜‡ –Š‡ ’‡”ˆ‡…– …‘†‹–‹‘• –‘ Š‡Ž’ –Š‡ ‰”‘™Ǥ ‘—ƒ›–—”ƒˆ‡™Š‡ƒ†•ƒ––Š‡–‹‡‘ˆ–Š‡‡™‘‘ƒ–ƒ ˆ”‹‡†•‰ƒ–Š‡”‹‰‘”‡–™‘”‹‰‡˜‡–Ǥ†—…ƒ–‹‘ǡ‘””ƒ–Š‡””‡Ǧ‡†—…ƒ–‹‘ǡ‹•‘–Š‡…ƒ”†•Ǥ••…‹‡…‡ ’”‘‰”‡••‡•ƒ†„‡‰‹•–‘—…‘˜‡”•‘‡‘ˆ–Š‡•ƒ…”‡†–‡ƒ…Š‹‰• ‘ˆ ’ƒ•– ƒ†˜ƒ…‡† …‹˜‹Ž‹•ƒ–‹‘•ǡ ™‡ …ƒ ‘ Ž‘‰‡” ƒơ‘”† –‘ „‡Ž‹‡˜‡‡˜‡”›–Š‹‰™‡Šƒ˜‡„‡‡–ƒ—‰Š––‘„‡–”—‡Ǥ—‡•–‹‘ ‡˜‡”›–Š‹‰Ǥ –ǯ• ‘– ™Šƒ– ™‡ ‘™ „—– ™Šƒ– ™‡ ‘™ –Šƒ– ™‡ †‘ǯ– ‘™ –Šƒ– ƒ––‡”• Š‡”‡Ǥ ‘•‹†‡” ƒŽŽ –Š‡‘”‹‡• ƒ† ƒŽ–‡”ƒ–‹˜‡ ‘’–‹‘•Ǥ‘—” Š‡ƒ”– ™‹ŽŽ –‡ŽŽ ›‘— ‹ˆ –Š‡› Š‘Ž† ƒ› –”—–ŠǤ

 

‡Žƒ–‹‘•Š‹’• Šƒ˜‡ „‡‡—†‡”–Š‡ •’‘–Ž‹‰Š– ˆ‘” ƒ ™Š‹Ž‡ ‘™Ǥ Ž† ˆ”‹‡†• ƒ› Šƒ˜‡ ˆƒŽŽ‡ ƒ™ƒ›ǡ ‡™ ‘‡• •’”—‰ —’ Ž‹‡ •’”‹‰ƪ‘™‡”•Ǥ‡‡‡–‘—””‡ƪ‡…–‹‘‹–Š‡‹””‘”‘ˆŠ—ƒ …‘‡…–‹‘•ƒ†™Š‘›‘—•’‡†–‹‡™‹–Š‘™™‹ŽŽ•Š‘™–Š‡ ™‘”–Šƒ–›‘—Šƒ˜‡†‘‡‘›‘—”•‡ŽˆƒŽŽ™‹–‡”Ǥ‘—…ƒ–‡ŽŽƒ ’‡”•‘„›–Š‡‹”ˆ”‹‡†•Ǥ‘‘ƒ”‘—†›‘—ƒ†‡Œ‘›–Š‡„‡ƒ—–‹ˆ—Ž •‘—Ž•–Šƒ–•Šƒ”‡›‘—”™‘”Ž†ǡ™‹–Š‰”ƒ–‹–—†‡Ǥ 

‡ˆ‘”‡›‘—‰‡––Š‡ —ŽŽ‘‘‹…‘”’‹‘ǡƒƤƒŽ…Ž‡ƒ”‹‰‡‡†•–‘ –ƒ‡’Žƒ…‡Ǥ‡—•‡–‡”•›‘—”‘’’‘•‹–‡•‹‰‘ˆƒ—”—•Œ—•–„‡ˆ‘”‡ –Š‹•‘‘ƒ†•Š‘™•–Šƒ–‹‘”†‡”–‘„‡Ž‘˜‡†ǡ™‡Ƥ”•–‡‡†–‘ Ž‘˜‡‘—”•‡Ž˜‡•Ǥ‡‘ˆ–‡ˆ‡‡Ž•ƒˆ‡”™‹–Š’”‘Œ‡…–‹‘•ƒ††‡ˆ‡…‡ •›•–‡• –Šƒ ‘’‡‹‰ ‘—”•‡Ž˜‡• —’ –‘ ”‡…‡‹˜‡ ƒŽŽ –Š‡‹˜‡”•‡ Šƒ•–‘‘ơ‡”Ǥ‡–Š‡Ž‘˜‡›‘—™ƒ––‘”‡…‡‹˜‡Ǥ

‹–Š‡”…—”›„ƒ…–‘‘”ƒŽǡ‹–‹••ƒˆ‡–‘‰‡–„ƒ…–‘…”‡ƒ–‹‰ ƒ†…‘—‹…ƒ–‹‰›‘—”‹••‹‘Ǥ•–”‘‰‹†‡ƒ‘ˆ™Šƒ–›‘— ™‘—Ž†Ž‹‡–‘ƒ…Š‹‡˜‡„›‡’–‡„‡”™‹ŽŽ„‡‡…‡••ƒ”›ǤŠ‹„‹‰ ƒ•‹–Ž‘‘•Ž‹‡›‘—…ƒƒ…Š‹‡˜‡‘ƒ›Ž‡˜‡Ž•ƒ–‘…‡Ǥƒ–…Š ‘—–ˆ‘”Ž‹‹–‹‰–Š‘—‰Š–•ǤŠ‹‰•ƒ›Šƒ˜‡„‡‡†‹ƥ…—Ž–•‘ˆƒ” ‹͚͙͙͘„—––Š‡™ƒ›ƒŠ‡ƒ†„‡‰‹•–‘…Ž‡ƒ”ǤǤǤ

 

 •”ƒ—••‡––Ž‡•‹–‘”‹‡•ˆ‘”ƒ͟Ǧ›‡ƒ”•–ƒ›ǡ›‘—ƒ›ˆ‡‡ŽŽ‹‡

•’”‹Žǯ•‡””ƒ–‹…‡‡”‰‹‡••–ƒ”––‘†‹••‹’ƒ–‡ǡ›‘—™‹ŽŽƤ†›‘—”•‡Žˆ ‘•‘Ž‹†‰”‘—†‘…‡‘”‡Ǥ‡Šƒ˜‡Ž‡ƒ”–ƒŽ‘–‹͚͙͙͘ƒ†›‘—” ‹ˆƒ‘—•’ƒ–‹‡…‡Šƒ•„‡‡ƒ”‡ƒŽ„‘—•ǤŠ‡™ƒ‹–‹‰‹•‡ƒ”Ž› ‘˜‡”Ǥ › –Š‡ ‡† ‘ˆƒ—”—• ›‘— ™‹ŽŽ Šƒ˜‡ ˆ”‡‡ ”‡‹ –‘ ’”‘†—…‡ ™Šƒ–‡˜‡” ›‘— –—” ›‘—” ‹† –‘Ǥ–‹Ž –Š‡ǡ ›‘—” ‹ƒ‰‹ƒ–‹‘ ‹•‡‡†‡†‹‘”†‡”–‘…”‡ƒ–‡–Š‡’‡”ˆ‡…–˜‹•‹‘Ǥ›–‹‡•’‡– ‡˜‹•ƒ‰‹‰ ›‘—” ‹†‡ƒŽ ™‘”Ž† ‹ ƒ› ™‹ŽŽ „‡ ‹…”‡†‹„Ž› ’‘™‡”ˆ—Ž ƒ†™‘”–Š™Š‹Ž‡‹–Š‡Ž‘‰”—Ǥ

 

‘ƒ›”‡Žƒ–‹‘•Š‹’•…Šƒ‰‡†•Šƒ’‡Žƒ•–‘–Š–Šƒ–›‘—ƒ› „‡…‘ˆ—•‡†‘”Š—”–‹‰ˆ”‘–Š‡…Šƒ‰‡•™”‘—‰Š–Ǥ –‹•ƒŽŽ‰‘‘† ‡™•‹–Š‡Ž‘‰–‡”ƒ•™‡ƒ‡”‘‘ˆ‘”—…Š„‡––‡”–‘‡–‡” ‘—”Ž‹˜‡•Ǥ”›–‘Ž‡–‰‘‘ˆ–Š‡’ƒ•–™‹–Š‰‡–Ž‡•—””‡†‡”Ǥ—”–—”‡ ›‘—”•‡Žˆ™‹–Šƒ—”‡ƒƒ–—”‡„ƒ•‡†ƒ…–‹˜‹–‹‡•ƒ†›‘—™‹ŽŽ•‘‘ „‡‰‹–‘•‡‡–Š‡•‹Ž˜‡”Ž‹‹‰•Š‹‡–Š”‘—‰ŠǤ

›‘—”„”ƒ‹‹•„‡‹‰”‡™‹”‡†ǤŠ‹•‹•ƒ‰‘‘†–Š‹‰Ǥ”ƒ—•„”‡ƒ• ˆ”‡‡ ˆ”‘ ‘„Ž‹‰ƒ–‹‘• ƒ† ”‡•–”‹…–‹‘• ƒ† ‹• —ƒˆ”ƒ‹† –‘ –”› •‘‡–Š‹‰ ‡™Ǥ ˆ ›‘— Šƒ˜‡ǯ– †‘‡ ‹– ƒŽ”‡ƒ†›ǡ ‡‹‹ ƒ† ƒ› …Š‹‡‡”‰›™‘”™‹ŽŽŠ‡Ž’›‘—–‘–—‡—’ƒ†…Žƒ‹›‘—”‡™ •—’‡”’‘™‡”•Ǥ

 

Š‡’—”‰‹‰Ƥ”‡•‘ˆ’”‹Ž„‡‰‹–‘†‹‡–‘‡„‡”•„—–•–‹ŽŽ‰Ž‘™ Š‘– ƒŽŽ ‘–ŠǤ ˆ ›‘— ‡„”ƒ…‡† –Š‡”‹‡• Ƥ”‡• ›‘— •Š‘—Ž† „‡ ƒ„‘—––‘”‹•‡Ž‹‡ƒ’Š‘‡‹šǡ‹ˆ‘–›‘—ƒ›„‡ˆ‡‡Ž‹‰ƒŽ‹––Ž‡ •‹‰‡†Ǥƒ‡•‘‡–‹‡‘—–‘™–‘”‡…Šƒ”‰‡›‘—”„ƒ––‡”‹‡•ƒ† …‘‡„ƒ…†‘™–‘‡ƒ”–ŠǤ —‡‰‡–•„—•›ƒ‰ƒ‹ǡ•‘ˆ‘”‘™ǡ –ƒ‡ƒ„”‡ƒ–Š‡”ƒ†”‡ŽƒšǤ

͜͝


 ƒ—”—•Ž‹ƒ–‡ ƒ›‹•ƒ„‡ƒ—–‹ˆ—Ž–‹‡‘ˆ›‡ƒ”Ǥ‡Ž–ƒ‡‹•–Š‡ƒ…‹‡–ˆ‡•–‹˜ƒŽ…‡Ž‡„”ƒ–‡†ƒ”‘—†ƒ›͙•– ‹–Š‡‹††Ž‡‘ˆ–Š‡—ǯ•’ƒ••ƒ‰‡–Š”‘—‰Š–Š‡‘†‹ƒ…•‹‰‘ˆƒ—”—•ǤŠ‡ ƒ™–Š‘”‡ „Ž‘‘•ƒ†…ƒ––Ž‡™‡”‡–ƒ‡–‘Š‹‰Š‡”•—‡”’ƒ•–—”‡•ǡ†”‹˜‡„‡–™‡‡–™‘Ƥ”‡•‘ˆ ’—”‹Ƥ…ƒ–‹‘‘–Š‡‹”™ƒ›Ǥ

 

‘‡ ™‘”• ™‹–Š ›‘—” ‘™ —‹“—‡ „‹”–Š …Šƒ”– ƒ† …‘’ƒ”‡• ‹– ™‹–Š –Š‡ ’‘•‹–‹‘• ‘ˆ –Š‡ ’Žƒ‡–• –‘†ƒ›ǡ ”‡˜‡ƒŽ‹‰ ƒ† ‡š’Žƒ‹‹‰ –Š‡ ™‹†‘™• ‘ˆ ‘’’‘”–—‹–› –Šƒ– ƒ”‡ ‘’‡‹‰ —’ ƒ”‘—† ›‘— ƒ†Š‘™–‘ƒ‡–Š‡‘•– ‘ˆ ›‘—” –‹‡Ǥ ‡” ‹•‹‰Š–• Š‡Ž’ –‘ ‰‹˜‡ ›‘— ƒ „‡––‡” —†‡”•–ƒ†‹‰ ‘ˆ ›‘—”•‡Žˆǡ ›‘—” ’—”’‘•‡ǡ ›‘—” Ž‘˜‡† ‘‡•ǡ ›‘—” –ƒŽ‡–• ƒ† –Š‡ „‡•– –‹‹‰ ˆ‘” ‡ơ‘”–Ž‡•• •—……‡••‹ƒŽŽƒ”‡ƒ•‘ˆ›‘—” Ž‹ˆ‡Ǥ ‘‡ ƒŽ•‘ ’”‘˜‹†‡• ˆ—ŽŽ …Šƒ”– ‹–‡”’”‡–ƒ–‹‘ •‡”˜‹…‡• ƒ• ™‡ŽŽ ƒ• ”—‹‰ …Žƒ••‡•ƒ†™‘”•Š‘’•Ǥ‡—•”—Ž‡•–Š‡‡ƒ”–Š›•‹‰‘ˆƒ—”—•ǤŠ‡•…‡–‘ˆ•’”‹‰ƪ‘™‡”•ƒ†–Š‡‰”‡‡‘ˆˆ”‡•ŠŽ› …—–‰”ƒ••”‡‹†—•‘ˆ–Š‡„‡ƒ—–›‘ˆƒ–—”‡ƒ––Š‹•–‹‡‘ˆ–Š‡›‡ƒ”Ǥ ‡”…—”›–—”•†‹”‡…–ƒ…‘—’Ž‡‘ˆ†ƒ›•ƒˆ–‡”–Š‡•—‡–‡”•ƒ—”—•ƒ†’—–•ƒ‡†–‘–Š‡ ’”‹Žˆ‘‘Ž‡”›—–‹Ž‡š––‹‡Ǥ ‡ •–‹ŽŽ Šƒ˜‡ ͝ ‘—– ‘ˆ ͙͘ ’Žƒ‡–• ‹”‹‡• •‘ –Š‡ Š‡ƒ– ‹• ‘– ‘ơ Œ—•– ›‡–Ǥ• •‘‡ ‘ˆ –Š‡•‡’ƒ••‘˜‡”–Š‡†‡‰”‡‡‘ˆŽƒ•–‘–Šǯ•‡™‘‘™‡•Š‘—Ž†Ƥ†•‘‡…Šƒ…‡ˆ‘” ”‡…‘…‹Ž‹ƒ–‹‘ƒ†ƒˆ‡™ˆ”‡•Š•Š‘‘–•‘ˆŠ‘’‡‡‡”‰‹‰Ǥ

‡™‘‘Ȃ͛”†ƒ›Ǧ͙͚†‡‰”‡‡•ƒ—”—• Ž–Š‘—‰Š–Š‡—ƒ†‘‘ƒ”‡„‘–Š‹ƒ—”—•ǡ‡”…—”›Œ‘‹•‡—•ƒ† —’‹–‡”Œ‘‹• ƒ”•‹”‹‡•ƒ––Š‡–‹‡‘ˆ–Š‡‡™‘‘Ǥƒ•–‘–Šǯ•—Ƥ‹•Š‡†„—•‹‡••…ƒ„‡ …‘’Ž‡–‡†ǡ‹•–ƒ‡•…‘””‡…–‡†ƒ††‹•’—–‡••‘Ž˜‡†—†‡”–Š‹•…—””‡–Ž‹‡—’Ǥ ƒ–—” ‹• •–‹ŽŽ ‘’’‘•‹–‡ ‹ ‹„”ƒ Š‡Ž’‹‰ –‘ ‡‡’ –Š‡ „ƒŽƒ…‡ ™‹–Š ’‡”•’‡…–‹˜‡ ƒ† Œ—•–‹…‡Ǥ ’”‘†—…–‹˜‡–‹‡™‹–Šƒ›‡™„‡‰‹‹‰•Ǥ

—ŽŽ‘‘Ȃ͙͟–Šƒ›Ȃ͚͞†‡‰”‡‡•…‘”’‹‘ ‡—•ǡ ‡”…—”› ƒ† ƒ”• ƒ”‡ ƒŽŽ –‘‰‡–Š‡” ‹ƒ—”—• ƒ– –Š‡ –‹‡ ‘ˆ –Š‡ —ŽŽ ‘‘ ‹ …‘”’‹‘ǤŠ‡ •‹’Ž‡ ’Ž‡ƒ•—”‡• ‹ Ž‹ˆ‡ ƒ”‡ ™‘”–Š ‡š’Ž‘”‹‰ ƒ† ‡Œ‘›‹‰ ƒ• –Š‡— ‹ ƒ—”—•Ž‘˜‡•–‘’Ž‡ƒ•‡ƒŽŽ–Š‡•‡•‡•Ǥ …”‘••–Š‡•‹‡•ǡ–Š‡…‘”’‹‘ —ŽŽ‘‘•’‡ƒ•†‹”‡…–Ž›–‘‘—”•—„…‘•…‹‘—•ǤŠ‹•‘‘ ‹•˜‡”›’‘™‡”ˆ—Žƒ†’—ŽŽ•—•„‡–™‡‡–Š‡‹‡”ƒ†‘—–‡”™‘”Ž†•Ǥ ‹†–‹‡–‘‡š’Ž‘”‡„‘–ŠȂƒ—”—•„›†ƒ›ǡ…‘”’‹‘„›‹‰Š–Ǥ

ή͚͚͜͜͟͜͡͠͠͝͡͠ ™™™Ǥƒ•–”‘œ‘Ǥ…‘

͝͝


 ยƒยย‡ย•ย—ย”ย‡ย›ย‘ย—ย”ย‡ย™ยƒย”ย†ย›ย‘ย—ย”ย•ย‡ยŽยˆยƒยย†ย‘ย–ยŠย‡ย”ย•ย‹ยย™ยŠยƒย–ย‡ย˜ย‡ย”ย™ยƒย› ย›ย‘ย—ย’ย”ย‡ยˆย‡ย”วฃยย‘ยย‡ย›วกย–ย‹ยย‡วกยˆย—ยวกย…ย‘ยยย‡ย…ย–ย‹ย‘ยวกย•ย‘ยŽย‹ย–ย—ย†ย‡ยƒยย†ย•ย‘ ย‘ยวค

ยย…ยŽย—ย†ย‹ยย‰วฃ วฆย‡ย•ย–วฆย•ย‡ยŽยŽย‹ยย‰ยƒย—ย–ยŠย‘ย”ยƒยย†ย’ย•ย›ย…ยŠย‹ย…วกย‘ยŽย‡ย–ย–ย‡ยƒย”ย‘ยวฆย‡ย‹ย†วก ยย†ย‡ย”ยŠย‡ย’ย‘ย–ยŽย‹ย‰ยŠย– วฆย‹ย…ยŠย‘ยŽยƒย•ย‡ย•ย‡ย›ย‹ยย•ย’ย‹ย”ย‡ย•วกย…ยŠยƒยŽยŽย‡ยย‰ย‡ย•ยƒยย†ย‡ย†ย—ย…ยƒย–ย‡ย• วฆย‹ย‰ยŠย–ย™ย‘ย”ยย‡ย”ย‰ย‘ย‡ย•ย–ย‘ย–ยŠย‡ย‹ยย†ย‘ย†ย›ย’ย‹ย”ย‹ย– ย‡ย•ย–ย‹ย˜ยƒยŽย‹ย ย‘ยย†ย‘ยวจ ย˜ยƒย‹ยŽยƒย„ยŽย‡ยˆย”ย‘ยอžย–ยŠ ย—ยย‡ยƒย–ยŽย‹ย‰ยŠย–ย™ย‘ย”ยย‡ย”ยยƒย‰วคย…ย‘ยวจ

 วฏ  ออž


 ƒ””‹‘”ˆŠ‡‹‰Š–

Š‡ƒ›•Š‡‹ƒŽ•’‘‡  Š‡ ™ƒ•ƒ…Š‹Ž†ǡƒ‰”‡ƒ–ƒ›•–‘”‹‡••–ƒ”–‡†™‹–Š–™‘’Š”ƒ•‡•ǣ–Š‡Ƥ”•–ƒ†„‡•– ‘™™ƒ•Dz…‡—’‘ƒ–‹‡ǤǤǤdz

 ™™™Ǥ™ƒ””‹‘”‘ˆ–Š‡Ž‹‰Š–Ǥ …‘Ȁ‡‰ ™‹––‡”ǣ̻’ƒ—Ž‘…‘‡ŽŠo

Š‡ •‡…‘†ǡ ƒŽ•‘ ™‡ŽŽ ‘™ –‘ ”ƒœ‹Ž‹ƒ•ǡ ™ƒ•ǣ Dz  –Š‡ †ƒ›• ™Š‡ ƒ‹ƒŽ• •’‘‡ǤǤǤdz ‡”Šƒ’•–Š‹•–”ƒ†‹–‹‘„‡‰ƒ™‹–Š–Š‡ˆƒ„Ž‡•‘ˆƒ‘Ž†•Žƒ˜‡ǡ‡•‘’ǡ™Š‘Ž‹˜‡†‘˜‡”–™‘ ƒ†ƒŠƒŽˆ…‡–—”‹‡•ƒ‰‘ǤŠ‡‘”‹‰‹•‘ˆ–Š‡–”ƒ†‹–‹‘ƒ”‡ƒŽ•‘Ž‡‰‡†ƒ”›Ǣ†‡’‡†‹‰‘ –Š‡‡…›…Ž‘’‡†‹ƒ…‘•—Ž–‡†ǡ‹–•„‹”–Š’Žƒ…‡˜ƒ”‹‡•ˆ”‘ ”‡‡…‡–‘–Š‹‘’‹ƒǤ—––Š‹•†‘‡• ‘–Šƒ˜‡–Š‡Ž‡ƒ•–‹’‘”–ƒ…‡ǡˆ‘”–Š‡Ž‡‰ƒ…›Šƒ•…”‘••‡†–‹‡ǡ’”‘˜‡†•—……‡••ˆ—Ž‹ƒŽŽ ‰‡‡”ƒ–‹‘•ǡƒ†‹••–‹ŽŽƒŽ‹˜‡–‘†ƒ›Ǥ ‘™ƒ†ƒ‰ƒ‹ ”‡”‡ƒ†™Šƒ––Š‡›–‡ƒ…Šǡƒ†–Š‡›•–”‹‡‡ƒ•‘”‡‹’‘”–ƒ––Šƒ ™Šƒ– ƒ› …—””‡– ’Š‹Ž‘•‘’Š‡”• –‡ƒ…ŠǤ ‡Ž‘™ ƒ”‡ •‘‡ ˆƒ„Ž‡• –Šƒ– —•‡ –Š‡ ‘–‹ˆ ‘ˆ –Š‡ˆ‘šǢ–Š‡•‡•–‘”‹‡•ƒ”‡•‘•–”‘‰–Šƒ–‡˜‡–‘†ƒ›–Š‡’‘‘”ƒ‹ƒŽ‹•ƒ•›‘›ˆ‘” …—‹‰Ǥ

Š‡ˆ‘šƒ†–Š‡‘‡›‹‰ Š‡ƒ‹ƒŽ•†‡…‹†‡†–Šƒ––Š‡‹‰‘ˆ–Š‡‰”‘—’™‘—Ž†„‡‡Ž‡…–‡†„›–Š‡„‡•–†ƒ…‡”Ǥ– –Š‡‡†‘ˆƒ„‹‰ˆ‡ƒ•–ǡ–Š‡‘‡›™ƒ•…”‘™‡†‹‰Ǥ Š‡Œ‡ƒŽ‘—•ˆ‘š™‡–ˆ‘”ƒ™ƒŽƒ”‘—†–Š‡‡‹‰Š„‘”Š‘‘†ǤŠ‡”‡Š‡†‹•…‘˜‡”‡†ƒ–”ƒ’ ‹–ƒ…–™‹–Šˆ‘‘†‹•‹†‡‹–Ǥ ‡•™‹ˆ–Ž›’‹…‡†‹–—’ƒ†„”‘—‰Š–‹––‘–Š‡‰”‘—’ǣ Dz ˆ‘—†–Š‹•„ƒ“—‡–ƒ†ˆ‡Ž––Šƒ– Šƒ†–‘„”‹‰‹––‘‘—”‹‰ǡ™Š‘•ŠƒŽŽŠƒ˜‡’”‹‘”‹–›‹ ƒŽŽ–Š‹‰•Ǥdz

ƒŽŽ‹‘…‡…‡ǡ–Š‡‘‡›•–”‡–…Š‡†‘—–Š‹•’ƒ™–‘‰‡––Š‡ˆ‘‘†ǡƒ†™ƒ•…ƒ—‰Š–‹ –Š‡–”ƒ’Ǥ Dz‘—„‡–”ƒ›‡†‡ǨdzŠ‡•Š‘—–‡†Ǥ DzŠƒ–†‘›‘—‡ƒǫ †‹†‘–‡˜‡–”›–‘–ƒ‡–Š‡ˆ‘‘†Ǩ—–ƒ–Ž‡ƒ•–™‡Šƒ˜‡•‡‡–Šƒ–›‘— ƒ”‡‘–Ƥ–ˆ‘”–Š‡’‘•‹–‹‘Ǣƒ‹–‡ŽŽ‹‰‡–ƒ‹ƒŽ™‘—Ž†‡˜‡”ƒ‡ƒ†‡…‹•‹‘™‹–Š‘—–Ƥ”•– –Š‹‹‰ƒŽ‘–ƒ„‘—–ƒŽŽ–Š‡’‘••‹„‹Ž‹–‹‡•ƒ††ƒ‰‡”•‹˜‘Ž˜‡†Ǥdz

Š‡ˆ‘š™‹–Š–Š‡…—––ƒ‹Ž ˆ‘š™ƒ•…ƒ—‰Š–‹ƒ–”ƒ’ǤŠ‡ƒƒ‰‡†–‘ˆ”‡‡Š‡”•‡Žˆǡ„—–Š‡”–ƒ‹Ž™ƒ•…—–‘ơǤ ”‘ –Š‡‘ǡ•Š‡„‡‰ƒ–‘Ƥ†Š‡”•‡Žˆˆ‡ƒ”ˆ—ŽŽ›—‰Ž›Ǥ—–•Š‡ˆ‘—†ƒ•‘Ž—–‹‘ǣ‘‡‡–‹‰

͟͝


Š‡”ˆ”‹‡†••Š‡™‘—Ž†•ƒ›ǣ Dz –Š‹–Š‡Žƒ–‡•–•–›Ž‡‘™‹•–‘Šƒ˜‡›‘—”–ƒ‹Ž…—–‘ơǤ –ƒ‡•Š—–‡”•…‘˜‡–‘—•ǡƒ†‹–ǯ• ‘ˆ‘—•‡–‘—•ǡŒ—•–ƒ—•‡Ž‡••™‡‹‰Š–Šƒ–™‡…ƒ””›ƒ”‘—†Ǥdz Dz‡ƒ”•‹•–‡”ǡdzƒ•™‡”‡†‘‡‘ˆ–Š‡ˆ”‹‡†•ǡDz‹ˆ›‘—Šƒ†ƒ–ƒ‹Žǡ™‘—Ž†›‘—„‡‰‹˜‹‰—•–Š‹• ƒ†˜‹…‡ǫ‡ƒ”‡™‹•‡‡‘—‰Š–‘‘™™Š‡•‘‡‘‡™‹•Š‡•—•™‡ŽŽ‘”™Š‡–Š‡›Œ—•–™ƒ– –‘ƒ‡—••Šƒ”‡–Š‡‹”†‡Ƥ…‹‡…‹‡•Ǥdz

Š‡ˆ‘šƒ†–Š‡ˆƒ”‡” ‹”‡† ‘ˆ •‡‡‹‰ Š‹• Šƒ”˜‡•– ƒŽ™ƒ›• „‡‹‰ ’ƒ”–Ž› †‡•–”‘›‡† „› –Šƒ– •ƒŽŽ ƒ‹ƒŽǡ –Š‡ ˆƒ”‡”ƒƒ‰‡†–‘…ƒ’–—”‡–Š‡ˆ‘šǤ‹–Š‘—––Š‡Ž‡ƒ•–’‹–›ǡŠ‡†”‡…Š‡†‹–™‹–ŠƤ”‡™ƒ–‡” ƒ†•‡–Ƥ”‡–‘‹–Ǥ ‘™‹‰•Š‡™ƒ•‰‘‹‰–‘†‹‡ǡ–Š‡ˆ‘š„‡‰ƒ–‘”—–Š”‘—‰Š–Š‡…”‘’•ǡƒ†‡˜‡”›–Š‹‰ ƒ”‘—†Š‡”…ƒ—‰Š–Ƥ”‡–‘‘ǤŠ‹Ž‡•Š‡™ƒ•”—‹‰‘ơǡ•Š‡•Š‘—–‡†ǣ Dz‡š––‹‡ǡ–”›–‘„‡—†‡”•–ƒ†‹‰ƒ†‹†—Ž‰‡–Ǩ –ǯ•ƒŽ™ƒ›•„‡––‡”–‘‰‹˜‡ƒŽ‹––Ž‡‘ˆ™Šƒ– ›‘—Šƒ˜‡–Šƒ–‘™ƒ––‘‡‡’‹–ƒŽŽǨŠ‡‡˜‡”™‡†‘„ƒ†ǡ‹–‡†•—’™‘”‹‰ƒ‰ƒ‹•–—•Ǩdz

Š‡ˆ‘šƒ†–Š‡…”‘™ Š‡…”‘™•–‘Ž‡ƒ’‹‡…‡‘ˆ…Š‡‡•‡ˆ”‘•‘‡•Š‡’Š‡”†•ƒ†•‡––Ž‡†‹ƒ–”‡‡–‘‡Œ‘›‹–Ǥ ––Šƒ–‘‡–ƒŠ—‰”›ˆ‘š’ƒ••‹‰„›ƒ•‡†ˆ‘”ƒ„‹–‘ˆ–Š‡…Š‡‡•‡ǡ„—––Š‡…”‘™•ƒ‹† ‘™‹–Šƒ•Šƒ‡‘ˆŠ‹•Š‡ƒ†Ǥ Š‡–Š‡ˆ‘š„‡‰ƒ–‘•ƒ›–Šƒ––Š‡…”‘™Šƒ†ƒŽŽ–Š‡“—ƒŽ‹–‹‡•ǣŠ‡™ƒ••ƒ”–ǡŠ‡‡™ Š‘™–‘ƪ›ǡƒ†Š‡Šƒ†„‡ƒ—–‹ˆ—Ž„Žƒ…ˆ‡ƒ–Š‡”•Ǥ ‡Šƒ†‘Ž›‘‡†‡ˆ‡…–ǣŠ‡…‘—Ž†‘– •‹‰Ž‹‡–Š‡‘–Š‡”„‹”†•Ǥ ‘’”‘˜‡–Šƒ––Š‡ˆ‘š™ƒ•™”‘‰ǡ–Š‡…”‘™‘’‡‡†Š‹•‘—–Š–‘•‹‰ǡƒ†–Š‡…Š‡‡•‡ˆ‡ŽŽ –‘–Š‡‰”‘—†ǤŠ‡ˆ‘š•‡‹œ‡†‹–‹‡†‹ƒ–‡Ž›ƒ†Ž‡ˆ–ǡ•ƒ›‹‰ǣ Dz‡ƒ”ˆ”‹‡†ǡ•—…Š‹•–Š‡’”‹…‡‘ˆ˜ƒ‹–›ǨŠ‡•‘‡‘‡’”ƒ‹•‡•›‘—•‘Š‹‰ŠŽ›ǡ›‘—•Š‘—Ž† ƒŽ™ƒ›•„‡•—•’‹…‹‘—•Ǩdz

ƒ””‹‘”‘ˆ–Š‡‹‰Š–ǡƒ™™™Ǥ’ƒ—Ž‘…‘‡ŽŠ‘Ǥ…‘Ǥ„”’—„Ž‹…ƒ–‹‘

͝͠


   วง A

ยˆ ย›ย‘ย—วฏย”ย‡ ยƒ ย•ย‡ยย•ย‹ย–ย‹ย˜ย‡ ย‹ย‰ยŠย–ย™ย‘ย”ยย‡ย” ย™ยŠย‘ ย•ย–ย‹ยŽยŽ ยŽย‘ย˜ย‡ย• ย–ยŠย‡ย‹ย” ย…ยŠย‘ย…ย‘ยŽยƒย–ย‡ ยƒยย† ย•ย™ย‡ย‡ย– ย–ย‘ย‘ย–ยŠวก ย–ยŠย‡ย ยŽย‘ย‘ย ยย‘ ยˆย—ย”ย–ยŠย‡ย” ย–ยŠยƒย ย‘ย‘ยŒยƒ ย‘ย‘ยŒยƒ วฆ ย‡ย˜ย‡ย”ย›ย–ยŠย‹ยย‰ ย–ยŠย‡ย› ยยƒยย‡ ย‹ย• ย†ยƒย‹ย”ย› ยˆย”ย‡ย‡ ยƒยย† ย‘ย”ย‰ยƒยย‹ย… ย™ย‹ย–ยŠ ยย‘ ยƒย†ย†ย‹ย–ย‹ย˜ย‡ย• ย‘ย” ย—ยยย‡ย…ย‡ย•ย•ยƒย”ย› ย‹ยย‰ย”ย‡ย†ย‹ย‡ยย–ย• ศ‚ย›ย—ยยย›ย•ย…ย”ย—ยยย›วจ

  

T ยŠย‹ย• ยย‘ย–วฆยˆย‘ย”วฆย’ย”ย‘ฦคย– ย‹ยย‹ย–ย‹ยƒย–ย‹ย˜ย‡ ยƒย‹ยย• ย–ย‘ ย‹ยย•ย’ย‹ย”ย‡ ย…ยŠยƒยย‰ย‡ ย–ยŠย”ย‘ย—ย‰ยŠย—ยย‹ย–ย›วกย„ย›ย‡ยย’ย‘ย™ย‡ย”ย‹ยย‰ย™ย‘ยย‡ยย–ย‘ย…ย”ย‡ยƒย–ย‡ยƒย•ย–ย”ย‘ยย‰ ย…ย‘ยยย—ยย‹ย–ย› ย–ยŠย”ย‘ย—ย‰ยŠ ย’ย”ย‘ยย‘ย–ย‹ยย‰ ย’ย‘ย•ย‹ย–ย‹ย˜ย‡ ยƒย…ย–ย‹ย‘ย ยƒย”ย‘ย—ยย† ย–ยŠย‡ย™ย‘ย”ยŽย†ศ‚ยƒยย†ย™ย‡ย•ย—ย’ย’ย‘ย”ย–ย–ยŠย‡ยย™ยŠย‘ยŽยŽย›ย‹ยย–ยŠย‹ย•วค

 E ยŠย‹ย• ย‘ยยŽย‹ยย‡ ย•ย—ยยย‹ย– ยˆย‡ยƒย–ย—ย”ย‡ย• ยƒยย†ย› ย‡ย™ย„ย‹ย‰ย‰ย‹ยย‰ ย‹ย ย…ย‘ยย˜ย‡ย”ย•ยƒย–ย‹ย‘ยย™ย‹ย–ยŠย–ย‘ย’ย‡ยšย’ย‡ย”ย–ย•ย•ย—ย…ยŠยƒย•ย”ยƒย˜ย‹ย† ยƒยย‹ยŽย–ย‘ยวก ย—ยœย› ย”ย‡ยƒย˜ย‡ย•วกย”ยƒย”ยย–ยย‹ยย•ย‘ยยƒยย† ย‘ยŠยยƒย”ยย‹ยศ‚ยƒย•ยย‹ยย‰ ย–ยŠย‡ย“ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ยวกวฒ ย‘ย™ย‹ย•ย‹ย–ย’ย‘ย•ย•ย‹ย„ยŽย‡ย–ย‘ยŽย‹ย˜ย‡ยˆย”ย‡ย‡ยˆย”ย‘ยย’ย”ย‘ย„ยŽย‡ยย• ย‹ยย–ย‘ย†ยƒย›วฏย•ย™ย‘ย”ยŽย†วซวณ

ออก


 

 

“—‡•–‹‘–Šƒ–•‘‡–‹‡•†”‹˜‡•‡Šƒœ›ǣƒ ‘”ƒ”‡–Š‡‘–Š‡”•…”ƒœ›ǫ Ž„‡”–‹•–‡‹ ‹ˆ‡ǯ•‘•–’‡”•‹•–‡–ƒ†—”‰‡–“—‡•–‹‘‹•ǡǮŠƒ–ƒ”‡›‘—†‘‹‰ˆ‘” ‘–Š‡”•ǫǯ ƒ”–‹—–Š‡”‹‰ǡ ”Ǥ Ž™ƒ›•–Š‡„‡ƒ—–‹ˆ—Žƒ•™‡”™Š‘ƒ••ƒ‘”‡„‡ƒ—–‹ˆ—Ž“—‡•–‹‘Ǥ ‡Ǥ‡Ǥ…—‹‰• ™‹•‡ƒ…ƒŽ‡ƒ”‘”‡ˆ”‘ƒˆ‘‘Ž‹•Š“—‡•–‹‘–Šƒƒˆ‘‘Ž…ƒŽ‡ƒ”ˆ”‘ ƒ™‹•‡ƒ•™‡”Ǥ ”—…‡‡‡ Š‡™ƒ›–‘†‡˜‡Ž‘’†‡…‹•‹˜‡‡••‹•–‘•–ƒ”–”‹‰Š–™Š‡”‡›‘—ƒ”‡ǡ™‹–Š–Š‡˜‡”› ‡š–“—‡•–‹‘›‘—ˆƒ…‡Ǥ ƒ’‘Ž‡‘ ‹ŽŽ

͘͞


  

͚͘   Šƒ–‹•–Š‡‘‡–Š‹‰›‘—™‘—Ž†…Šƒ‰‡ƒ„‘—–›‘—”•‡Žˆ‹ˆ›‘—Šƒ†–Š‡’‘™‡”–‘†‘•‘ǫ ˆ›‘—™‡”‡ƒ„Ž‡–‘…Šƒ‰‡ƒ›‘‡–Š‹‰ƒ„‘—–‡ǡ™Šƒ–™‘—Ž†‹–„‡ǫ  Šƒ–ǡ‘”‡–Šƒƒ›–Š‹‰‡Ž•‡ǡƒ‡•›‘—ˆ‡‡ŽŽ‘˜‡†ǫ Šƒ–‹•›‘—”‹†‡ƒ‘ˆ•—……‡••ǫ  ˆ›‘—™‡”‡–Š‡‹‰ȋ‘”“—‡‡Ȍ‘ˆ–Š‡™‘”Ž†ǡ™Šƒ–‹•–Š‡Ƥ”•––Š‹‰›‘—™‘—Ž†…Šƒ‰‡ǫ  ˆ›‘—…‘—Ž†–”ƒ˜‡Ž„ƒ…‹–‹‡ǡ™Šƒ–ˆƒ‘—•‡˜‡–‹Š‹•–‘”›™‘—Ž†›‘—Ž‹‡–‘‘„•‡”˜‡ǫ Šƒ–Š‹•–‘”‹…ƒŽ‡˜‡–™‘—Ž†›‘—Ž‹‡–‘…Šƒ‰‡‹ˆ›‘—Šƒ†–Š‡’‘™‡”–‘‰‘„ƒ…‹–‹‡ǫ 

 Šƒ–‹•–Š‡‘‡–Š‹‰–Šƒ–’‡‘’Ž‡†‘–Šƒ–‘•–ƒ‘›•›‘—ǫ  ˆƒŽŽ–Š‡’Žƒ…‡•‘ƒ”–Šǡ™Š‡”‡™‘—Ž†„‡›‘—”Ƥ”•–…Š‘‹…‡–‘Ž‹˜‡ǫ Šƒ–‹•–Š‡‘•–‹’‘”–ƒ–‰‘ƒŽ›‘—™ƒ––‘ƒ…Š‹‡˜‡„‡ˆ‘”‡›‘—†‹‡ǫ Šƒ–Šƒ˜‡›‘—Ž‡ƒ”‡†ˆ”‘›‘—”’ƒ•–”‡Žƒ–‹‘•Š‹’•ǫ ‘›‘—•‡‡…‡”–ƒ‹ƒ––”‹„—–‡•‹ƒ’‡”•‘ǫŠƒ–ƒ”‡–Š‘•‡ǫ  ›‘—”Œ—†‰‡‡–ǡ™Šƒ–ƒ”‡›‘—”„‡•–“—ƒŽ‹–‹‡•ǫ Šƒ–ǯ•–Š‡‘•–ƒ†˜‡–—”‘—•–Š‹‰›‘—ǯ˜‡‡˜‡”†‘‡ǫ Šƒ–•–ƒ†•‘—–ƒ•›‘—”‘•–‡‘”ƒ„Ž‡‘‡–ǫ  ˆ›‘—™‘–Š‡Ž‘––‡”›™Šƒ–™‘—Ž†›‘—•’‡†‹–‘ǫ Šƒ––Š”‡‡–Š‹‰•™‘—Ž†›‘—–ƒ‡™‹–Š›‘—–‘ƒ†‡•‡”–‡†‹•Žƒ†ǫ 

 Šƒ––‹‡‹Š‹•–‘”›™‘—Ž†›‘—Šƒ˜‡Ž‹‡†–‘Ž‹˜‡‹ƒ†™Š›ǫ  Šƒ–ƒ”‡›‘—‘•–’ƒ••‹‘ƒ–‡ƒ„‘—–ǫ Šƒ–ǯ•‘‡’Žƒ…‡›‘—Šƒ˜‡ǯ–˜‹•‹–‡†›‡––Šƒ–›‘—”‡ƒŽŽ›™ƒ––‘‰‘ǫ

͙͞


 

ย™ย™ย™วคยŽยƒยย…ย‡ยƒย”ยย•ย–ย”ย‘ยย‰วคย…ย‘ย

ย‡ยƒย–ย—ย”ย‡ย†ย‹ย‰ยŠย–ย™ย‘ย”ยย‡ย” 

ยย•ย’ย‹ย”ย‡ ย‘ย–ยยƒยย›ย’ย‡ย‘ย’ยŽย‡ยŠยƒย˜ย‡ย–ยŠย‡ย•ย–ยƒยย‹ยยƒวกย•ย–ย”ย‡ยย‰ย–ยŠยƒยย†ย…ย‘ยยย‹ย–ยย‡ยย–ย–ย‘ย™ย‹ยย–ยŠย‡ย‘ย—ย”ย†ย‡ ย”ยƒยย…ย‡ย‘ยย…ย‡วกยŽย‡ย–ยƒยŽย‘ยย‡ย•ย‡ย˜ย‡ยย–ย‹ยย‡ย•วกยƒยย†ยƒยˆย–ย‡ย”ย•ย—ย”ย˜ย‹ย˜ย‹ยย‰ย–ย‡ย•ย–ย‹ย…ย—ยŽยƒย”ย…ยƒยย…ย‡ย”ย–ยŠยƒย–ยƒยŽย•ย‘ ย•ย’ย”ย‡ยƒย†ย–ย‘ยŠย‹ย•ย„ย”ยƒย‹ยยƒยย†ยŽย—ยย‰ย•วคยƒยย…ย‡ย‹ยย•ย’ย‹ย”ยƒย–ย‹ย‘ยยƒยŽยŽย›ย…ยŠยƒยยย‡ยŽยŽย‡ย†ยŠย‹ย•ย‡ยšย’ย‡ย”ย‹ย‡ยย…ย‡ย• ย‹ยย–ย‘ย…ย”ย‡ยƒย–ย‹ยย‰ยŠย‡ยƒยย…ย‡ย”ยย•ย–ย”ย‘ยย‰ ย‘ย—ยย†ยƒย–ย‹ย‘ยวกย™ยŠย‹ย…ยŠย•ย—ย’ย’ย‘ย”ย–ย•ย’ย‡ย‘ย’ยŽย‡ยƒฦกย‡ย…ย–ย‡ย† ย„ย›ย…ยƒยย…ย‡ย”วกยƒยย†ย•ยƒย›ย•วฒย‘ยƒยŽยŽย–ยŠย‡ย…ย›ยย‹ย…ย•วก วฏยย•ย‘ย”ย”ย›ยˆย‘ย”ย›ย‘ย—วกวควควค วฏยย•ย‘ย”ย”ย›ย›ย‘ย—ย…ยƒยวฏย–ย„ย‡ยŽย‹ย‡ย˜ย‡ ย‹ยยย‹ย”ยƒย…ยŽย‡ย•วควณ 

ยŠยƒยŽยŽย‡ยย‰ย‡ ยƒยย…ย‡ ยยƒย‹ยย–ยƒย‹ยย• ยŠย‹ย• ย†ย‡ย–ย‡ย”ยย‹ยย‡ย† ยƒยย† ย…ย‘ยย’ย‡ย–ย‹ย–ย‹ย˜ย‡ ย•ย–ยƒยย…ย‡ ย‹ย ย–ยŠย‡ ยˆยƒย…ย‡ ย‘ยˆ ยƒยŽยŽ ยŽย‹ยˆย‡ ย…ยŠยƒยŽยŽย‡ยย‰ย‡ย•วก ย•ยƒย›ย‹ยย‰ วฒยย›ย–ยŠย‹ยย‰ ย‹ย• ย’ย‘ย•ย•ย‹ย„ยŽย‡วคย‘ย— ย…ยƒย ย„ย‡ ย–ย‘ยŽย† ย–ยŠยƒย– ย›ย‘ย— ยŠยƒย˜ย‡ ยƒ อกอ˜วฆ ย’ย‡ย”ย…ย‡ยย– ย…ยŠยƒยย…ย‡ ย‘ย” ยƒ ออ˜วฆย’ย‡ย”ย…ย‡ยย– ย…ยŠยƒยย…ย‡ ย‘ย” ยƒ อ™วฆย’ย‡ย”ย…ย‡ยย– ย…ยŠยƒยย…ย‡วก ย„ย—ย– ย›ย‘ย— ยŠยƒย˜ย‡ ย–ย‘ย„ย‡ยŽย‹ย‡ย˜ย‡วกยƒยย†ย›ย‘ย—ยŠยƒย˜ย‡ย–ย‘ฦคย‰ยŠย–วควณยย†ย–ยŠย‹ย•ยƒย’ย’ย”ย‘ยƒย…ยŠยŠยƒย•ย™ย‘ยยŠย‹ยยย—ยย‡ย”ย‘ย—ย• ยƒย™ยƒย”ย†ย•วกย…ย‘ยยย‡ยย†ยƒย–ย‹ย‘ยย•ยƒยย†ย”ย‡ย…ย‘ย”ย†ย•ย–ย‘ย•ย‹ย–ยƒยŽย‘ยย‰ย•ย‹ย†ย‡ยŠย‹ย•ย‘ย—ย”ย†ย‡ ย”ยƒยย…ย‡ยŒย‡ย”ย•ย‡ย›ย•วค

ย†ย—ย…ยƒย–ย‡ ยƒยย…ย‡วฏย• ย‘ย—ยย†ยƒย–ย‹ย‘ยยŠยƒย•ย„ย‡ย…ย‘ยย‡ย‘ยย‡ย‘ยˆย–ยŠย‡ย–ย‘ย’อ™อ˜ย‰ย”ย‘ย—ย’ย•ยˆย—ยย†ย‹ยย‰ย…ยƒยย…ย‡ย”ย”ย‡ย•ย‡ยƒย”ย…ยŠ ย‹ยย–ยŠย‡วกย”ยƒย‹ย•ย‹ยย‰ยย‘ย”ย‡ย–ยŠยƒยอ†อ›อšอยย‹ยŽยŽย‹ย‘ยยˆย”ย‘ยย–ยŠย‡ย•ยƒยŽย‡ย‘ยˆย›ย‡ยŽยŽย‘ย™วฎย‹ย˜ย‡ย•ย–ย”ย‘ยย‰วฏ ย„ย”ยƒย…ย‡ยŽย‡ย–ย•ยƒยย†ย‡ย†ย—ย…ยƒย–ย‹ยย‰ย‰ย‡ยย‡ย”ยƒย–ย‹ย‘ยย•ยƒย„ย‘ย—ย–ย–ยŠย‡ย†ย‹ย•ย‡ยƒย•ย‡วค ย‡ย…ย”ย‡ย†ย‹ย–ย•ยŠย‹ย•ย‡ยšย’ย‡ย”ย‹ย‡ยย…ย‡ ย™ย‹ย–ยŠย…ยƒยย…ย‡ย”ยƒย•ย„ย‡ย‹ยย‰ย’ย‹ย˜ย‘ย–ยƒยŽย‹ยย•ยŠยƒย’ย‹ยย‰ยŠย‹ย•ยŽย‹ยˆย‡วฏย•ย’ยƒย–ยŠวกยƒยย†ย–ยŠยƒย–วฒย‹ย–ยŠย‘ย—ย–ย–ยŠย‡ย‹ยŽยŽยย‡ย•ย•

ย™ย‘ย—ยŽย†ยย‡ย˜ย‡ย”ยŠยƒย˜ย‡ย„ย‡ย‡ยยˆย‘ย”ย…ย‡ย†ย–ย‘ย”ย‡วฆย‡ย˜ยƒยŽย—ยƒย–ย‡ยย›ยŽย‹ยˆย‡ยƒยย†ยย›ย…ยƒย”ย‡ย‡ย”วค ยยย‘ย™ย‹ยˆ ยŠยƒย† ยย‘ย–ยŠยƒย†ย…ยƒยย…ย‡ย”วก ย™ย‘ย—ยŽย†ยย‘ย–ยŠยƒย˜ย‡ย™ย‘ยย–ยŠย‡ย‘ย—ย”ย†ย‡ ย”ยƒยย…ย‡วควณ

อžอš

Lightworker 5.11  
Lightworker 5.11  

Inspire. Challenge. Educate. The digital magazine dedicated to the Art of Positive Living.

Advertisement