__MAIN_TEXT__

Page 1

E E N S P E C I A L E E D I T I E VA N V I VA C E - N A J A A R 2 0 1 6

4 jaar

bouwen aan ter weel

beweegtuin alle ouderen welkom

architectuur

samen voor het beste resultaat

zorg thuis ter weel in de wijk

interieur stijlvol en kleurrijk


architecten architecten

constructeurs constructeurs

WWW.ARCHIKON.NL WWW.ARCHIKON.NL

projectmanagement projectmanagement

facilities facilities

twitter.com/archikon_goes twitter.com/archikon_goes www.linkedin.com/company/2394465 www.linkedin.com/company/2394465


WAT WATWE WEBELOVEN, BELOVEN,DAT DATMAKEN MAKENWE WEOOK OOKWAAR! WAAR! ARCHIKON ARCHIKON combineert combineert al vijfendertig al vijfendertig jaarjaar op op succesvolle succesvolle wijze wijze projectmanagement projectmanagement met met architectuur architectuur en en bouwconstructies. bouwconstructies. Voor Voor opdrachtgevers opdrachtgevers kankan deze deze combinatie combinatie kostenbesparend kostenbesparend en en kwaliteit kwaliteit verhogend verhogend werken. werken. DeDe viervier pijlers pijlers vanvan onze onze bedrijfsvoering bedrijfsvoering zijnzijn hiervan hiervan afgeleid. afgeleid. DitDit zijn: zijn: goede, goede, aansprekende aansprekende architectuur, architectuur, deskundige deskundige technische technische adviezen, adviezen, gestructureerde gestructureerde bouwcoรถrdinatie bouwcoรถrdinatie en en eeneen gunstige gunstige prijs-kwaliteitverhouding. prijs-kwaliteitverhouding. MetMet onze onze opdrachtgevers opdrachtgevers en en andere andere relaties relaties zetten zetten wijwij in op in op eeneen duurzame duurzame en en transparante transparante samenwerking. samenwerking. WijWij hebben hebben de de ambitie ambitie en en competenties competenties omom hethet ontwerp ontwerp en en realisatieproces realisatieproces vanvan gebouwen gebouwen vanvan A tot A tot Z teZ regisseren. te regisseren. ARCHIKON ARCHIKON is echter is echter meer meer dandan bouwen bouwen alleen. alleen. Zo Zo denken denken wewe ookook graag graag met met u mee u mee bij bij huisvestingsvraagstukken huisvestingsvraagstukken en en technische technische vragen vragen in de in de volledige volledige breedte breedte vanvan hethet bouwkundige bouwkundige speelveld. speelveld. Hiermee Hiermee willen willen wijwij voor voor u graag u graag eeneen betrouwbare betrouwbare en en deskundige deskundige partner partner zijn. zijn.

Stationspark Stationspark 7 7 4462 4462 DZ DZ Goes Goes I: www.archikon.nl I: www.archikon.nl

Vissersdijk Vissersdijk Beneden Beneden 70 70 3319 3319 GWGW Dordrecht Dordrecht E: info@archikon.nl E: info@archikon.nl

Postbus Postbus 2075 2075 4460 4460 MBMB Goes Goes T: 088 T: 088 4462000 4462000


THE BEAUTY OF A KEYLESS WORLD.

Digitale SmartHandle 3062. Onze digitale SmartHandle 3062 werd bekroond met de red dot design award. Ook de technologie maakt grote indruk: lange levensduur van de batterij, directe integratie in een netwerk en als bijzondere clou de eenvoudige SnapIn-montage – beslag op het deurblad plaatsen, schroef aandraaien, klaar! Typisch SimonsVoss. Telefoon: +31 (0)20-6 54 18 82 | www.simons-voss.nl www.facebook.com/SimonsVoss.Global


Voorwoord Wat een geweldig initiatief van Zorggroep Ter Weel om te investeren in de toekomst met een renovatieen nieuwbouwprogramma. En zoals ik tijdens mijn werkbezoek in het voorjaar al zelf heb gezien: het resultaat mag er zijn! Ik begin dan ook graag met een felicitatie aan alle betrokkenen. Bij de nieuwbouw en renovatie van haar vastgoed heeft Ter Weel gekeken naar een goede balans tussen het opnieuw inzetten van bestaand vastgoed en vervangende nieuwbouw. En welke doelgroepen en welke functies voor de toekomst van belang zijn. Want niet alleen bieden ze aan hun bewoners een fijne en mooie plek om veilig te wonen, maar ze vervullen ook een plek midden in de samenleving en vormen op die manier een belangrijk sociaal middelpunt voor de omgeving. Mooi om te zien dat daar in de visie van Ter Weel bewust voor is gekozen. Feit is dat mensen steeds langer thuis blijven wonen, niet alleen omdat ze dat graag willen, maar ook doordat verzorgingshuizen worden afgebouwd. Vooral in de landelijke gebieden moet daar een oplossing voor komen. Want thuiswonende ouderen maken vaak gebruik van de voorzieningen van deze verzorgingshuizen. Goed dat de wooncentra van Ter Weel er dan ook op gericht zijn om ondersteuning te bieden aan mensen voor wie het thuis niet meer zo makkelijk gaat. Ik hoop dat mensen uit de buurt gezellig komen eten en meedoen aan activiteiten. En dat buurtbewoners waar mogelijk

Jan de Vries Algemeen directeur van ActiZ, de branche-

gebruik maken van de faciliteiten: het restaurant, winkeltje, de

organisatie voor de verpleging, verzorging,

kapsalon en de seniorenfitness.

thuiszorg en jeugdgezondheidszorg

Daarnaast wens ik alle cliĂŤnten en medewerkers veel plezier met hun nieuwe woon- en werkplek. Dat iedereen zich er echt thuis voelt! Ik ben er zeker van dat dat gaat lukken. Want Ter Weel heeft een eigen visie op kleinschalig groepswonen in een grootschalige setting die middenin de samenleving staat. The best of both worlds. Uitgangspunt is daarbij om een prettige woon- en werkomgeving te creĂŤren. Want hoe mooi het gebouw ook is, het gaat natuurlijk niet echt om de stenen, maar om de mensen die er wonen en werken. En hen wens ik alle goeds.

magazine Zorggroep Ter Weel


Inhoud & colofon

pagina 40 Een kijkje in de Beweegtuin pagina 8  In gesprek met Coby Traas

pagina 12  Terug in de tijd

pagina 58 Het interieur pagina 64  Speciaal ontwerp 3-in-1 meubel

magazine Zorggroep Ter Weel


pagina 76

pagina 52

Paramedisch Centrum

De tuinen

pagina 32  Kees Adriaanse en Johan Dieleman van ARCHIKON

Dit magazine is een speciale editie van VIVACE, een uitgave van Quaeris Media B.V. in samenwerking met Zorggroep Ter Weel. Oplage 35.000 stuks, verspreid in Midden-Zeeland en uitgereikt tijdens de feestelijke afsluiting van 5 jaar bouwen en vernieuwen. Dit magazine is duurzaam gedrukt op Charisma Silk, een 100% gerecycleerd papier (WNF 95%).

Concept, ontwerp en opmaak  DMARC een reclamebureau, www.dmarc.nl Fotografie  Limit Fotografie, Petra Kasteleijn, Evert van Moort Fotografie en archief. Teksten  Inge Heuff, Annet van de Ree, Kim de Booij en anderen. Eindredactie  Janneke de Jonge. Advertenties  Sjoerd Flikweert en Astrid Ysebaert. Meer informatie: Quaeris Media B.V., Smithweg 1.04, 4462 HC Goes, Tel 0113 21 32 41.

Wij bedanken iedereen die de totstandkoming van dit magazine mogelijk heeft gemaakt. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.

pagina 92 

© 2016 | Quaeris Media B.V.

Zorg aan huis

www.quaerismedia.nl

www.terweel.nl


‘Ik zou het zo weer doen!’

Bij haar aantreden in april 2010 lag er al een (hoofdpijn)dossier over een mogelijke renovatie van de verpleegafdelingen aan het Joannaplantsoen in Goes. Of Coby Traas als nieuwe directeur daar eens naar wilde kijken. Zes jaar later heeft Zorggroep Ter Weel voor ruim 37 miljoen geïnvesteerd in zeven van de negen

8

locaties. En kan de directeur terugkijken op een geslaagd her-, ver- en nieuwbouwtraject.

magazine Zorggroep Ter Weel


Hoe komt u van een renovatie van een verpleegafdeling tot dit omvangrijke bouwproject? In oktober 2010 werd het woonzorgcentrum Moerzicht als opvolger van het oude Vredelust in Yerseke geopend. Daar ontmoette ik bouwadviseur Aart Geurtsen en architect Kees Adriaanse. Ik heb hun gevraagd om eens mee te

Een mooie prestatie

denken. Niet alleen bestond de verpleegafdeling aan het Joannaplantsoen nog uit tweepersoonsslaapkamers, ook het naastgelegen Sint Maarten in de Groe

“Als raad van toezicht hebben we de

was verouderd. En in het verpleeghuis Ter Weel Krabbendijke wilden we ook

bouwprojecten vanzelfsprekend nauwgezet

van die kleine eenpersoonskamers af. Zorgcentrum Maria-Oord in Hansweert

gevolgd. Het is onze taak om te zien of de

was in 2010 met Ter Weel gefuseerd om tot nieuwbouw te komen. En in Rilland

plannen zorgvuldig zijn opgesteld en een

leefde al langer de wens om nieuwe woongroepen voor psychogeriatrische

toegevoegde waarde hebben voor onze

inwoners te bouwen, gekoppeld aan de vervanging van Huize de Vliedberg.

cliënten. Ook moeten ze financieel haalbaar zijn en op de juiste wijze worden uitgevoerd.

Kortom, we zijn rond de tafel gaan zitten en hebben geïnventariseerd wat nodig was en wat wenselijk. Uiteindelijk hebben we zeven van de negen

Bestuurder Coby Traas heeft, samen met een

locaties onder handen genomen.

hecht team van deskundigen, de afgelopen jaren een mooie prestatie neergezet. Onze

Hoe pak je zo’n ketting aan bouwprojecten aan?

cliënten wonen nu comfortabel, ruim,

We hebben allereerst een ondernemingsplan opgesteld. Daarin komen

huiselijk en privé. Er is bovendien een

zaken aan de orde als huisvestingswensen, begrotingen, financieringen,

grotere en meer open verbinding ontstaan

planningen en zorgcapaciteit. Want ondertussen had de overheid bepaald

met de wijk en het dorp. Niet alleen familie,

dat mensen langer thuis moeten blijven wonen. Bijna de helft van onze 300

vrienden en vrijwilligers lopen gemakkelijker

verzorgingshuisplaatsen moesten we inleveren. Dat heeft grote invloed op onze

binnen, ook bewoners uit de directe

huisvesting en exploitatie.

omgeving ontdekken de mogelijkheden die de locaties van Ter Weel te bieden hebben.

Voor de praktische uitvoering hebben we een stuurgroep Huisvesting

Van een activiteitenmiddag tot een heerlijke

samengesteld. Om de verschillende bouwtrajecten op elkaar af te stemmen,

maaltijd en van gezamenlijk fitnessen tot

is een zorgvuldige planning opgesteld. Tijdelijke huisvesting was soms

een bibliotheekboek lenen.

noodzakelijk, maar hebben we gelukkig zoveel mogelijk weten te beperken. Dat geldt ook voor de overlast van de bouw. We hadden een eigen

Ons vastgoed is klaar voor de toekomst,

toezichthouder benoemd, Annemarie Frederiks, en ook de verplichtingen-

zonder achterstallig onderhoud en onze

administratie hebben we zelf uitgevoerd zodat we er dicht op zaten.

medewerkers beschikken over de nieuwste technologieën. Dit alles is uitgevoerd op een

Wat is uw uiteindelijke doel?

financieel verantwoorde manier, binnen de

Het bouwproject moest leiden tot de huisvesting en het zorgaanbod die het

gestelde termijn en met een bouwreserve

beste aansluiten op de zorgvraag van onze cliënten. Al is dat natuurlijk een

op het eind. Ook dat is een mooie prestatie.

proces dat nooit helemaal stilstaat, ook niet na de afrondende feestelijkheden. Op z’n tijd heeft dit alles veel gevraagd Zijn jullie binnen het budget gebleven?

van cliënten, familie, vrijwilligers en

Beter, er is nog een bouwreserve. Soms denk ik dat we een rekenfout gemaakt

medewerkers. Toch heeft iedereen er zijn

hebben, maar daarvoor is alles te vaak doorgerekend. We hebben het tij wel

schouders onder gezet en begrip getoond.

mee gehad. Er was natuurlijk crisis in de bouw, aannemers schreven scherp in

Samen kunnen we nu jaren plezier hebben

op de verschillende bouwprojecten. Ook daalde de rente naar een historisch

van deze inspanningen.”

laag peil. Op basis van het ondernemingsplan wilde het Waarborgfonds Zorg garant staan voor 75 procent van de investering van ruim 37 miljoen. Die

Ed Roijers

circa 28 miljoen hebben we in fases geleend. En een kwart komt dus uit ons

voorzitter raad van toezicht

eigen vermogen. We zijn er best trots op dat onze calculaties uit 2011 ook uitgekomen zijn.

magazine Zorggroep Ter Weel


Comfortabel wonen

Tegelijkertijd moeten zorginstellingen, ook Ter Weel, bezuinigen Dat klopt, daar zijn ook wel discussies over geweest: waarom zorg- en verpleeguren inleveren en wel investeren in nieuwe zaken? Toch moet je daar onderscheid in maken. We budgetteren afgewogen op verschillende onderdelen; de zorg is altijd geleverd vanuit de beschikbare budgetten. Zaken

“De vernieuwing van vrijwel alle gebouwen van

doorschuiven naar de toekomst is geen structurele oplossing. Want als je de

Ter Weel komt de cliënten echt ten goede. De

huisvesting en faciliteiten verwaarloost, kost je dat op termijn bewoners en

appartementen en kamers zijn zoveel ruimer

cliënten. En zonder hen kunnen we sluiten. We doen dit immers niet voor

en lichter geworden. Mensen hebben meer

onszelf maar voor hen.

privacy gekregen en beschikken over moderne technieken. Als centrale cliëntenraad zijn we bij

Heeft u tijdens het bouwtraject nog zaken moeten aanpassen?

alle ontwerpvoorstellen betrokken. Bestuurder

Er is altijd sprake van voortschrijdend inzicht. Zo hebben we op enig moment

Coby Traas is heel open over de gang van zaken

de post domotica toegevoegd ter waarde van twee miljoen euro. Dat bedrag

van de nieuwe ontwerpen. Opmerkingen van

was aanvankelijk niet begroot. De infrastructuur hiervoor hebben we binnen

onze kant worden goed en snel opgepakt.

het budget weten te financieren. Alle losse onderdelen, zoals camera’s, bewegingsmelders en iPads, zijn ondergebracht in een koop/lease constructie.

Eigenlijk speelde er maar één echte kwestie,

Daarmee spreiden we die uitgaven.

namelijk de verbouwing in het Gasthuis. Het Gasthuis is degelijk gebouwd en het zware

Ook waar het de keukens betreft, zijn we van opzet veranderd. Uiteindelijk

breekwerk gaf niet alleen overlast bij de

hebben we gekozen voor één professionele productiekeuken in Ter Weel

cliënten maar ook bij de directe omgeving. De

Goes, die dan ook geheel vernieuwd is. Alle andere keukens zijn zogenoemde

bestuurder en het managementteam hebben

‘frontoffice’ keukens geworden. De koks daar leggen de laatste hand aan de

daar adequaat op gereageerd. Al moest dat

maaltijden uit de productiekeuken. Je kunt ze vanuit de restaurants aan het

breken wel gewoon gebeuren.

werk zien. De productiekeuken levert ook de maaltijden voor Meals on Weels. Dat is een rijdend ‘buffet’ voor mensen die niet naar het restaurant kunnen

Ik heb respect voor de flexibiliteit van het

komen. En inmiddels levert de productiekeuken ook verse maaltijden thuis

managementteam. Dat heeft de afgelopen

in de gemeenten Borsele, Reimerswaal en Goes. Samen goed voor zo’n 450

jaren veel op zijn bordje gekregen. Niet

maaltijden per dag.

alleen het meerjarige bouwtraject met alle organisatorische kwesties eromheen, maar ook

Is het bouwtraject nu echt af?

de zorgtransitie die de overheid tegelijkertijd

We leggen nog de laatste hand aan een winkel in de hal van Ter Weel Goes.

oplegde. Dat betekent dat er minder cliënten

Daar gaan we verse en houdbare producten verkopen. Ook deze winkel is

met een lichtere zorgvraag worden opgenomen.

het resultaat van nieuwe inzichten. De cliënten van de psychogeriatrische

Zij blijven langer thuis wonen.

woongroepen kunnen hier hun inkopen doen voor de maaltijden die ze helpen bereiden. Maar iedereen, ook uit de buurt, is welkom.

Het bouwtraject en de gewijzigde overheidswetgeving zijn een proces van continu

U wilt nadrukkelijk de wijk binnenhalen

schakelen en afwegen geweest. Geïnspireerd

Ik ben zonder meer een voorstander van integratie en reuring in de

door de bestuurder houdt dit vrij kleine

gebouwen. We horen midden in de maatschappij te staan. Veel mensen zien

managementteam het einddoel voor ogen

woonzorgcentra en verpleeghuizen als plaatsen waar ze liever niet komen.

en pakt elke nieuwe situatie goed op. Met als

Dat hoeft tegenwoordig niet meer zo te zijn. De interieurs zijn warm en

resultaat dat de cliënten comfortabel wonen.’’

huiselijk, dus geen tilliften, waskarren en postoelen de hele dag in de gang. Onze restaurants zijn gezellig en voor iedereen toegankelijk. We organiseren

Jos van Heijst

activiteiten waar ook buurtbewoners aan meedoen. Sint Maarten in de Groe

voorzitter centrale cliëntenraad

in Goes heeft een fitnessruimte voor wijkbewoners en een grand café dat vijf dagen per week open is en elke maand een buffetavond heeft. Bij De nieuwe Vliedberg in Rilland kan iedereen naar de belevingstuin. Daar is ook

magazine Zorggroep Ter Weel


een ontmoetingsruimte waar we activiteiten organiseren en waar de bibliotheek onderdak heeft gevonden. Het gaat ook over samenwerken en verbinden met de wijk en dorpsbewoners, dementievriendelijk Rilland is daar een voorbeeld van. Zijn er zaken die u bij nader inzien anders zou aanpakken? Voor het eerst valt er een stilte. In het Gasthuis in Goes zijn mensen met een psychiatrische achtergrond, de bijzondere zorg, komen wonen. Dat was ingrijpend voor de andere cliënten. Die hebben echt moeten wennen aan hun nieuwe medebewoners. Voor deze mensen moesten drie verdiepingen verbouwd worden en dat leverde erg veel lawaai op. Ik heb bij de cliëntenraad wel wat uit te leggen gehad. Ik weet alleen niet hoe we het anders hadden kunnen doen. En oorspronkelijk zou de keuken van Ter Weel Krabbendijke een productiekeuken worden. Pas na de verbouwing van die keuken, in 2011, hebben we eind 2015 besloten alles in Ter Weel Goes te concentreren. Die keuken had dus wel iets minder ingrijpend aangepast kunnen worden. Maar over het geheel kunnen we terugkijken op een positief verlopen bouwtraject en eerlijk gezegd vond ik het heel leuk om te doen. Ik zou het zo weer doen!

11

Nieulande Krabbendijke Op zondag 28 augustus brak brand uit in een appartement in verzorgingshuis Nieulande in Krabbendijke. Hoewel iedereen snel en adequaat handelde, kostte de brand helaas aan drie bewoners het leven. Een diep tragische gebeurtenis die veel mensen raakte. Allereerst natuurlijk de familie en vrienden van de drie overledenen. Ook voor de medewerkers van Nieulande, vooral diegenen die bij de ontruiming tijdens de brand hielpen, was het overlijden van deze cliënten aangrijpend. Het verlies van de drie cliënten werpt dan ook een schaduw over de feestelijke afronding van het vierjarige bouwproces.

magazine Zorggroep Ter Weel


Door de jaren heen...

Sinds 1962 is er veel gebeurd bij Zorggroep Ter Weel. Ga terug in de tijd en bekijk onze belangrijkste momenten.

oktober 1963 Maria Terweel in gebruik genomen

Dokter J.B.V. Welten, arts te Goes, legt op vrijdag 12 oktober 1962 de eerste steen voor het verpleeghuis Maria Terweel in Goes.

oktober 1962 Eerste steen Maria Terweel gelegd

12

1960

1963

1966

1969

1972

juli 1964 Maria Terweel ingezegend en officieel geopend

Mgr. G.H. de Vet, bisschop van Breda, verricht de inzegening, waarna de commissaris van de Koningin, jhr. mr. A.F.C. de Casembroot, het rooms-katholieke verpleeghuis officieel opent.


april 1973 Sint Maarten in de Groe officieel geopend

De verpleeghuizen De Werfkampen in Rilland, Maria Terweel in Goes en het

december 1984

verzorgingshuis Sint Maarten

Samenwerkingsovereenkomst

in de Groe in Goes tekenen in Rilland drie onderlinge

getekend

samenwerkingsovereenkomsten.

1975

1978

1981

1984

1987

oktober 1994 Ter Weel Krabbendijke officieel geopend

januari 1989 Verpleeghuizen Maria Terweel en De Werfkampen in Rilland fuseren

Het verplegend personeel van het nieuwe huis in Krabbendijke verwelkomt iedere nieuwe bewoner.

magazine Zorggroep Ter Weel


maart 1998

januari 1997

Staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Erica Terpstra opent de

Verpleeghuis Ter Weel en verzorgingshuis Nieulande in Krabbendijke fuseren.

1990

1993

nieuwbouw van Ter Weel Goes

1996

1999

2002

januari 2005 Stichting Ter Weel en zorgcentrum Vredelust in Yerseke fuseren

magazine Zorggroep Ter Weel


‘(Ge)woon zoals thuis’ - het motto in Hof Cruninghe

december 2006 Hof Cruninghe in Kruiningen officieel geopend

januari 2010 Zorggroep Ter Weel

januari 2007 Zorggroep Ter Weel is een feit. De nieuwe zorgorganisatie ontstaat door een fusie van Zorggroep Ganzestad, Woonzorg Bevelanden en Stichting Ter Weel.

2005

2008

2011

en zorgcentrum Maria-Oord in Hansweert fuseren

2014

2017

oktober 2010 Moerzicht in Yerseke officieel geopend

september 2012 Ludieke aftrap bouwtraject in Ter Weel Goes. Kijk verder op pagina 24 voor het hele bouwtraject.

magazine Zorggroep Ter Weel


Bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen en de fijne samenwerking.

Woningbouw Utiliteitsbouw Bedrijfspanden Kerken & Scholen Onderhoud & Renovatie ‘s-Gravenpolder www.bouwbedrijfschrijver.nl

Restauratie Timmerfabriek

Gebouwen die helpen genezen

We vragen steeds meer van de gebouwen waarin artsen en verpleeg­

werktuigbouwkunde, automatisering en informatisering. Technologieën

kundigen hun uiterste best doen om zieken te genezen. We willen dat ook

die elkaar aanvullen én versterken. Bij Croonwolter&dros passen we ze

die gebouwen het genezingsproces een handje helpen. Dat vraagt om intel­

geïntegreerd toe om de toekomst van de zorg in Nederland vorm te geven

ligente en zelfdenkende systemen. Om state­of­the­art elektrotechniek,

en onze leefwereld veiliger, duurzamer en comfortabeler te maken.

0540.00.760 Adv_zorggroep-Weel_205x130.indd 1

04-10-16 15:46


‘Daar doen we het voor’ Een directeur of bestuurder kan nog zo goed een organisatie leiden, een bouwproject tot een goed einde brengen, is een ander beroep. Een beroep waar Aart Geurtsen, bouwadviseur uit Woudrichem, heel veel van afweet. Al in 1976 begeleidde hij bijvoorbeeld een modernisering van wat toen nog het bejaardenhuis werd genoemd. Dat was Sint Willibrord in Middelburg. “Die modernisering van destijds is natuurlijk allang achterhaald. Het hele huis is inmiddels gesloopt en al weer herbouwd.’’ Ook in de decennia erna was Geurtsen vooral betrokken bij bouwprojecten in de zorgsector. De adviseur, sinds 2000 met een eigen bureau, leerde Ter Weel kennen toen hij gevraagd werd te adviseren over de nieuwbouw van Moerzicht in Yerseke. “Ondertussen was Coby Traas directeur/ bestuurder van de zorggroep geworden en zij had al heel snel ideeën over de transformatie van vrijwel de totale huisvesting van Ter Weel. Ik ben op haar verzoek samen met Kees Adriaanse van ARCHIKON, het bureau dat Moerzicht ontworpen heeft, aan tafel geschoven.’’ Er gebeuren ook zaken die wel voorzien waren en toch Geurtsen kon al zijn kennis en kunde inbrengen bij het vooronderzoek

spannend bleven. “We zijn bij vrijwel elke bouwfase binnen

dat moest leiden tot een complex bouwtraject. In een ondernemingsplan

het budget en binnen de geplande oplevertijd gebleven.

zijn de verschillende locaties uitgewerkt en onderzocht op haalbaarheid,

Dat is wel een prestatie in een bouwstroom van meerdere

toekomstmogelijkheden, kosten en exploitatie. Investeringsbegrotingen

locaties achter elkaar. We hebben uitgevoerd wat we in 2011

dienden duidelijkheid te geven over de kansen. “Het gaat erom dat je de

voorzien hadden. Met de complimenten aan Coby Traas. Zij

kaders duidelijk stelt om budgetoverschrijding te voorkomen. En om die

heeft altijd gehamerd op de belangen van de mensen die er

kaders te stellen, moet je weten hoe een bouwproces verloopt. We hebben

wonen. Het ging om hen en niet om de zorggroep.”

het programma van eisen bepaald met de bijbehorende begroting. Dat was een fors bedrag, bijna 35 miljoen. Toch konden we de financiering

Met alle lof voor de bestuurder realiseert Geurtsen zich

onderbouwen en dat betekende dat we echt aan de slag konden.’’

goed dat Coby het resultaat niet alleen heeft bereikt. “Er staat natuurlijk een managementteam naast haar, plus een

Natuurlijk gebeuren er tijdens zo’n bouwproces zaken die niet te voorzien

financiële afdeling, de teamleiders, alle verzorgenden en

zijn. Zoals nieuw beleid van de overheid dat bepaalt dat mensen langer

zeker ook de mensen van de facilitaire diensten, vooral de

thuis moeten blijven wonen. “Het is de vraag of je dan die mooie nieuwe

technische dienst. Zij hebben 25 interne verhuizingen achter

appartementen van 45 m moet bouwen, zoals in Sint Maarten in de Groe.

de rug. Een prestatie!’’

2

Want de mensen die er nu wonen, krijgen die indicatie niet meer. Daarom heeft ARCHIKON het gebouw zo ontworpen dat een aantal appartementen

Terugkijkend is Aart Geurtsen nog steeds enthousiast. “Het

ook te verbouwen is tot kleinschalige woongroepen voor psychogeriatrische

was een fantastisch project om te doen. En de mooiste

bewoners. Dat is toekomstbestendig bouwen.’’

momenten zijn de oplevering en de opening. Dan zie je dat de mensen blij zijn met wat we gedaan hebben. Dat ze prettig en mooi kunnen wonen en verblijven, ook al is het op een plek waar ze eigenlijk helemaal niet voor hebben gekozen. Daar doe je het voor: dat ze dik tevreden zijn.’’

magazine Zorggroep Ter Weel

17


Trekt u nog steeds de aandacht van uw klanten en relaties? Of bent u toe aan vernieuwing? Kies dan voor de reclameprofessionals van Pieters Media

Groede | Goes | www.pietersmedia.nl


19

“Wij feliciteren Zorggroep Ter Weel met het resultaat van dit mooie bouwproject en wensen de cliënten een fijne leefomgeving toe.” wnd. burgemeester Piet Zoon Gemeente Reimerswaal

“Iedere oudere moet zich thuis kunnen voelen bij en in Ter Weel en er ook met plezier kunnen wonen. Organisatie en cliënten van harte gelukgewenst met de vernieuwde omgeving.” burgemeester René Verhulst Gemeente Goes

magazine Zorggroep Ter Weel


HET VERPLAATSBARE HUIS VOOR EENPERSOONSHUISHOUDENS

Studie succesvol afgerond. Superbaan om mee te beginnen. Maar geen eigen plek om te wonen. De Heijmans ONE is je start op de woningmarkt. Ook interesse in de net-niet generatie? Voor meer informatie zie: www.heijmans-one.nl

Heijmans ONE Advertentie 206x131mm.indd 1

26-07-16 15:33

Wenst Ter Weel veel succes in de toekomst w w w . d e k o k b o uw g r o e p . n l


‘Innovatieve samenwerkingspartner’ Zorggroep Ter Weel is, ook via rechtsvoorgangers, van oudsher actief in de gemeente Reimerswaal. Wethouder Hans de Kunder telt het even na, in maar liefst vijf van de zeven grotere dorpen staan gebouwen van Ter Weel. “Voor ons is Ter Weel een belangrijke samenwerkingspartner.’’ Sociaal-maatschappelijke centra zijn belangrijk voor de leefbaarheid van een dorp. Basisscholen, dorpshuizen en zorgcentra vormen een bindende factor in de lokale gemeenschap. “Ter Weel trekt dat breder en haalt de bewoners actief naar binnen’’, vertelt De Kunder. “Bijvoorbeeld door ruimte te bieden aan Bibliotheek Oosterschelde, door dagactiviteiten te organiseren waar dorpelingen aan mee kunnen doen en natuurlijk het restaurant waar iedereen kan komen voor een kop koffie of een maaltijd.’’ De Kunder waardeert de open opstelling van de zorgorganisatie en de grote bereidheid tot samenwerking. “Net als met partner R&B Wonen delen we de visie op het gebied van leefbaarheid en ouderen. Alle drie zetten we

Dat betekent wel dat je ontschot moet kunnen werken. De

in op comfortabel wonen met zorg daar waar

Kunder concludeert dat het nieuwe zorgbeleid helaas vanuit

nodig. En dat is vanuit de nieuwe wet- en

verouderde bekostigingsmodellen gefinancierd wordt. “Dat

regelgeving steeds vaker thuis. Om dat goed

veroorzaakt vaak spanning om toch tot het gewenste resultaat

uit te voeren heb je elkaar nodig. Zowel Ter

te kunnen komen.’’

Weel als R&B Wonen zijn innovatief en denken ook buiten bestaande concepten. Denk aan

Een vergelijkbare spanning ligt er tussen de afbouw van het

omkeerbaar bouwen, waarbij appartementen

aantal verpleeghuisbedden en het groeiende aantal mensen

tot woongroepen en woongroepen tot

met een vorm van dementie. De zorg voor deze groep moet

appartementen ingericht kunnen worden.’’

zich meer de wijk in en zich op de directe omgeving richten. “Daarom onderzoeken we in Rilland wat de mogelijkheden

“De duurdere, intensieve zorg is er met de

zijn om tot een dementievriendelijk dorp te komen. Ter Weel,

wijzigingen in het zorgstelsel alleen nog voor wie

en ook R&B Wonen spelen daar een belangrijke rol in. Dit

het echt nodig heeft’’, vervolgt de wethouder.

zijn projecten die ieder voor zich niet van de grond krijgt,

“De zorg gaat de wijk of het dorp in om

maar gezamenlijk wel. Dat toont volgens mij het belang van

maatwerk te leveren.’’

innovatieve partners aan.’’

magazine Zorggroep Ter Weel

21


• Sinds 1879 is Wallich & Matthes als onafhankelijke intermediar actief op de geld- en kapitaal markt. • Een bijzondere positie binnen de Nederlandse publieke sector. • Breed Europees netwerk van institutionele investeerders. • Middels een competitief proces arrangeren wij passende financiering tegen de beste voorwaarden voor onze klanten.

vrijblijvend kennismaken neem dan contact op met:

Wallich & Matthes OntZorgt

Elly Roos:

In goede samenwerking met Zorggroep Ter Weel hebben we voor de zorginstelling

elly.roos@wallich.nl • tel. 020 - 53 57 707

€ 35.500.000,- financiering aangetrokken met en zonder WFZ garantie tegen zeer gunstige

Carlijn Eltink:

voorwaarden en prijzen. Dit biedt Zorggroep Ter Weel de mogelijkheid meer geld aan

carlijn.eltink@wallich.nl • tel. 020 - 53 57 750

goede zorg te besteden, daar waar het uiteindelijk thuis hoort.

Wilt u ook van onze diensten gebruik maken of

Als trotse partner van Zorggroep Ter Weel verzorgen wij diverse schilderwerkzaamheden. Bent u ook geïnteresseerd in een maatwerk oplossing? Neem dan vrijblijvend contact op.

ilder s Kwalitei tssch sinds 1902

Trotse partner van Zorggroep Ter Weel


‘Voorbeeldfunctie in de zorgvernieuwing’ Als gemeente heb je als eerste een zakelijke relatie met zorgaanbieders. Wethouder André van der Reest van de gemeente Goes ziet zorgorganisaties als Zorggroep Ter Weel echter vooral ook als samenwerkingspartners. “Samen investeren we in de best mogelijke zorg voor onder meer de

23

ouderen in onze gemeenten.’’ Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de zorg. Dat heeft zijn weerslag op zorgorganisaties als Zorggroep Ter Weel. “Het nieuwe zorgstelsel zorgt nog steeds voor schotten tussen de verschillende wetten, die het moeilijk maken om het beste zorgresultaat te behalen’’, constateert Van der Reest. “Tegelijkertijd zie je dat bijvoorbeeld de Wet langdurige zorg (Wlz) effect heeft op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en omgekeerd. Ik zie dat Ter Weel daar goed op reageert.’’ De wethouder doelt op de verminderde verpleeghuiscapaciteit omdat mensen

23

langer thuis (moeten) blijven wonen. Zorggroep Ter Weel speelt daar op in door te investeren in zorgarrangementen al dan niet in combinatie met woonruimte. “En dan schakel je dus vanuit de Wlz over op de Wmo.’’ Ook het aanbieden van dagverse maaltijden bij mensen thuis is volgens Van der Reest een schoolvoorbeeld van hoe een zorgorganisatie zijn markt kan verbreden. “Dat heeft Ter Weel goed opgepakt, zowel in kwaliteit als in mogelijkheden. En je ziet het resultaat, andere gemeenten nemen inmiddels ook de maaltijden af.’’ Hij looft de initiatieven die Zorggroep Ter Weel ontplooit om enerzijds de wijk binnen te halen en anderzijds zelf de wijk in te gaan. “Voor het welzijn van mensen, met name ouderen die langer zelfstandig wonen, is het van belang dat zij actief blijven. De restaurantfuncties die de verschillende locaties hebben, de fitness in Sint Maarten in de Groe voor wijkbewoners en met het grand café, de beweegtuin; het zijn allemaal activiteiten die ik alleen maar kan toejuichen. En Zorggroep Ter Weel is ondernemend in het sociaal activeren van wijkbewoners. Vrijwilligers van Ter Weel en uit de wijk hebben daar de regie over, Ter Weel biedt ruimte en eventuele ondersteuning. Dat versterkt de eigen kracht van de mensen in de omgeving.’’ “Voor mij heeft Zorggroep Ter Weel een voorbeeldfunctie in het vernieuwen van zorg en in het verbinden van iedereen die met ouderenzorg te maken heeft’’, sluit de wethouder af. “We mogen trots zijn dat we zo’n zorgorganisatie in onze gemeente hebben.’’

Foto Bram Saeys

magazine Zorggroep Ter Weel


Annemarie Frederiks

Het bouwtraject in vogelvlucht

Bouwcoördinator voor Ter Weel Zo'n vijf jaar was de bouwplaats het ‘kantoor’ voor Annemarie Frederiks. Specifiek aangetrokken als

Paul Jobse Projectmanager voor Ter Weel

bouwcoördinator hield zij voor Ter

Paul Jobse kent de meeste locaties van Ter

Weel toezicht op de werkzaamheden.

Weel inmiddels misschien beter dan zijn

Bovendien coördineerde ze de vele

eigen kantoor bij ARCHIKON. Hij voerde het

(tijdelijke) verhuizingen.

projectmanagement uit voor zes van de acht

“We hebben mooie resultaten geboekt die passen bij

projecten.

de doelstellingen die vooraf gesteld zijn. Elke aannemer was weer anders, ik vond dat heel leerzaam en kijk dan

“We kennen Zorggroep Ter Weel al meer dan twee

ook met plezier terug op het traject.

decennia. Het onderlinge vertrouwen is tijdens dit laatste omvangrijke bouwtraject alleen maar groter geworden.

24

Bouwen is een vak apart, je kunt niet verwachten dat

We hebben optimaal van elkaars kennis en kunde gebruik

een zorgorganisatie die kennis in huis heeft. Het is dan

kunnen maken. Wij konden Ter Weel ontzorgen, Ter Weel

ook belangrijk om goed te luisteren naar wat mensen

leverde alle (zorg)informatie aan die wij nodig hadden. Die

willen en dat te vertalen naar de mogelijkheden.

wisselwerking is gewoon heel succesvol gebleken.

De eerste tijd was ik zelf ook nog zoekende naar wie mij kon helpen aan specifieke zorgkennis. Maar

Het is altijd heel duidelijk geweest wie voor wat

de samenwerking, zowel in de voorbereiding als

verantwoordelijk was. En als je de juiste vragen stelt, krijg je

uitvoering, was altijd goed.

ook de antwoorden waarmee je verder kunt. De uitvoerende

We hebben alle bouwprojecten vooraf driedimensionaal in

medewerkers van Ter Weel

een speciaal tekenprogramma, Revit 3D BIM, uitgewerkt.

hebben het wel flink voor

Dat maakte voor Ter Weel beter inzichtelijk hoe een project

de kiezen gekregen met alle

eruit zou gaan zien en was soms aanleiding om nog

verhuizingen. Tegelijkertijd

wijzigingen door te voeren. Voor de aannemer, installateur

moesten ze schakelen naar

en onderaannemers is 3D BIM een goede manier om

een nieuwe werkwijze.

vooraf al misverstanden en faalkosten zoveel mogelijk te

Want de zorgsector is heel

voorkomen.’’

dynamisch. Ook nu zijn er weer veranderingen gaande die invloed hebben op de huisvesting. Het stopt eigenlijk nooit.’’

magazine Zorggroep Ter Weel


3 september 2012 Ludieke aftrap in Ter Weel Goes

januari 2012 - april 2012 Verbouwing keuken Ter Weel Krabbendijke

september 2012 - november 2013 Verbouwing verpleegafdelingen Ter Weel Goes

oktober 2012 - december 2014

25

Nieuwbouw woonzorgcentrum en groepswoningen Maria-Oord in Hansweert

magazine Zorggroep Ter Weel


Namens Bouwbedrijf Boogert feliciteren wij Zorggroep Ter Weel met de uitgevoerde verbouwing.

luistert, verbindt en inspireert... FoodFocus BV Gompenstraat 23 5145 RM Waalwijk

T (0416) 53 04 58 F (0416) 27 65 17 info@foodfocus.nl www.foodfocus.nl

11638 - ADV ALGEMEEN 1/4 PAG.indd 1

21-04-16 16:00

Gebouwen die Gebouwen die alom waardering alom waardering oogsten…

Bouwbedrijf Boogert B.V. Manteling 8 4307 CJ OOSTERLAND Tel. 0111 - 64 15 96 info@bouwbedrijfboogert.nl

/boogertbouw @boogertbouw

GEURTSEN ADVISERING FELICITEERT ZORGGROEP TER WEEL MET HET VOOR HAAR BEWONERS FRAAIE RESULTAAT VAN TOEKOMSTGERICHTE ZORGHUISVESTING.

SPRANGERS Bouwbedrijf is gespecialioogsten… seerd in nieuwbouw, verbouw en renovatie. Realiseert Bouwbedrijf zowel reguliere als innovatieve, SPRANGERS is gespecialiseerd utilitaire projecten in nieuwbouw, verbouwen enwoningbouwprojecten. renovatie. Realiseert zowel reguliere als innovatieve, In deprojecten overtuiging dat een goed proces utilitaire en woningbouwprojecten. een waarborg is voor een goed eindIn de overtuiging datwe eeningoed proces resultaat, laten het bouwproces niets eenaan waarborg is voor eenOnze goed eindhet toeval over. gekwalificeerde resultaat, laten we leveren in het bouwproces nietsin heel medewerkers topprestaties aanNederland. het toeval over. Onze gekwalificeerde Resulterend in kwalitatief medewerkers leverenduurzame topprestaties in hoogwaardige, gebouwen die heelalom Nederland. Resulterend in kwalitatief waardering oogsten. Zelf blijven we hoogwaardige, duurzame gebouwen diesteiger, nuchter, met beide benen op de alom waardering oogsten. Zelf we gestaag doorbouwen aanblijven onze reputatie. nuchter, met beide benen op de steiger, gestaag doorbouwen aan onze reputatie.

MET DANK AAN Breda Delft Terneuzen www.sprangers.nl

Amsterdam

Breda Delft Terneuzen Amsterdam www.sprangers.nl

Coby Traas en haar medewerkers voor de fantastische, jarenlange samenwerking.


april 2013 - augustus 2013 Verbouwing verpleegafdelingen Randhof in Goes

mei 2013 - augustus 2014 Nieuwbouw woonzorgcentrum Sint Maarten in de Groe in Goes

27

november 2013 - augustus 2014 Verbouwing verpleegafdelingen en keuken Gasthuis in Goes november 2013 - januari 2014 Verbouwing keuken Randhof

magazine Zorggroep Ter Weel


Het is onze missie om ervoor te zorgen dat u prettig woont

Hurray! Gefeliciteerd met jullie vernieuwde locaties! #feestje Namens alle online professionals van Nedbase

T 0113-250555 | E info@faasse-fermont.nl www.faasse-fermont.nl


oktober 2014 - juli 2015 Nieuwbouw De nieuwe Vliedberg in Rilland september 2014 – december 2015 Nieuwbouw Abbekindershof in Goes

29

maart 2015 – december 2015 Verbouwing verpleegafdelingen Ter Weel Krabbendijke

februari 2016 – mei 2016 Verbouwing keuken Ter Weel Goes

mei 2016 - oktober 2016 Verbouwing diverse ruimtes op de begane grond en eerste verdieping van Ter Weel Goes

magazine Zorggroep Ter Weel


advertorial

Rabobank zorgt voor ouderen Zorggroep Ter Weel vindt het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. De Rabobank is dezelfde mening toegedaan. De coöperatieve bank staat midden in de samenleving en ziet deze veranderen. De gemiddelde inwoner wordt ouder, een aantal dorpen in onze regio wordt kleiner en voorzieningen minder. Dit zorgt ervoor dat ouderen voor grotere uitdagingen komen te staan. De Rabobank heeft oog voor deze uitdagingen en helpt met het zorgen voor oplossingen. Initiatieven ondersteunen  De Rabobank ondersteunt lokale initiatieven, onder meer van Zorggroep Ter Weel. Zo hebben zij samen een project ontwikkeld dat ouderen helpt hun weg te vinden in de digitale wereld van nu. Ook projecten rondom mantelzorg, dementie en integratie van ouderen in woonwijken zijn met een actieve bijdrage van de Rabobank tot stand gekomen. Zelfstandig bankieren  Natuurlijk is de Rabobank niet alleen op sociaal maatschappelijk vlak betrokken bij ouderen. Ook op financieel gebied probeert zij ouderen zo zelfstandig mogelijk te maken en hen passend advies te bieden. Zo organiseert de bank regelmatig cursussen over online en mobiel bankieren en attenderen adviseurs ouderen op het belang van een vangnet (levenstestament), dat regelt dat er iemand is die de (financiële) zaken kan beheren als de oudere hier zelf (tijdelijk) niet toe in staat is. De Rabobank heeft ook een gespecialiseerd Private Bankingadviseur in dienst voor ouderen met een meer complexe financiële adviesbehoefte. Zij hebben bijvoorbeeld behoefte aan estateplanning of charitymanagement. Dichtbij  Soms is dichtbij zijn belangrijker dan alle kennis en expertise bij elkaar. Soms heeft een oudere gewoon wat extra service of aandacht nodig. De Rabobank heeft hier, als coöperatie, als geen ander oog voor. Mooie voorbeelden hiervan zijn de Rabo Vrijwilligersdag, de Bibliobus en het project “Samen Bankieren”. Hiermee komt de bank ook dichtbij in de kleinere kernen. En tot slot, maar zeker niet het minst belangrijk, zijn daar de medewerkers van de bank. Zij gaan graag even bij een oudere langs, als het voor de diegene lastig is om naar de bank te komen.

Ad de Korte over ouder worden  Ad de Korte is directievoorzitter bij Rabobank Oosterschelde. Hoe denkt hij over ouder worden? “We hopen allemaal oud te worden. Ik zit net in de vijftig en voel me nog relatief jong. Maar ik besef wel dat de adviezen, die wij aan senioren geven, ook een keer voor mij zullen gelden. Toch merk ik dat ik dergelijke zaken gemakshalve voor me uitschuif. Veel van onze klanten stappen in diezelfde valkuil: ‘dat regelen we nog wel een keer’. Heel begrijpelijk, want zolang je gezond bent en alles op rolletjes loopt, dan voel je de urgentie niet zozeer. Pas als er zich iets voordoet, wordt het belangrijk. Maar dan is het niet meer in alle gevallen nog goed te regelen. Dus ja, ik moet ook zelf echt een keer nadenken over ‘wat als me iets overkomt en ik zelf mijn zaken niet meer kan regelen’ of ‘wat als ik er niet meer ben’. Je loopt immers meer risico om het te laat te doen, dan te vroeg.”


31

magazine Zorggroep Ter Weel


32

magazine Zorggroep Ter Weel


33

‘Samen voor het beste resultaat’ De ontwerpfilosofie van ARCHIKON architecten & constructeurs uit Goes en Dordrecht sluit nauw aan op de visie van Zorggroep Ter Weel. ARCHIKON ontwerpt elk gebouw met de eindgebruiker als essentiële inspiratiebron, zoals Ter Weel al het handelen ten dienste stelt van cliënten. Twee kernwaarden die leidend zijn bij de realisatie van een nieuw gebouw. Een gesprek met architect Johan Dieleman over de architectuur en met algemeen directeur Kees Adriaanse over het proces. magazine Zorggroep Ter Weel


Wat heeft ARCHIKON de afgelopen jaren gedaan voor Ter Weel? Vanaf 2010 zijn wij betrokken geweest bij de volledige herstructurering van alle gebouwen van Ter Weel. Zo hebben we de twee bestaande verpleeghuizen in Goes en Krabbendijke intern volledig verbouwd. De belangrijkste opgave daarbij was dat elke cliënt een eigen woonruimte moest krijgen. Verder hebben we in Goes, Hansweert en Rilland vier nieuwe gebouwen gerealiseerd voor zware zorg, psychiatrische ouderenzorg, psychogeriatrische (pg) zorg en somatische zorg. We hebben in Goes zorgcentrum Randhof verbouwd en het Gasthuis gedeeltelijk intern verbouwd zodat dit woonzorgcentrum nog enkele jaren kan worden gebruikt voor pg-wonen. Al met al een zeer omvangrijke operatie waar we met veel enthousiasme aan hebben gewerkt. omgeving. Daarom hebben we voor elke locatie een specifiek Wat is uw uitgangspunt in het ontwerpproces?

ontwerp gemaakt. Stuk voor stuk mooie gebouwen met een sfeer

Als architect is het mijn taak om een mooi en functioneel ontwerp te

waar iedereen zich thuis voelt.

maken dat past bij de omgeving. ARCHIKON wil echter meer. Voor ons is de eindgebruiker onze basis om tot het beste gebouw te komen.

Heeft u daar voorbeelden van?

Dat is immers degene die in het gebouw werkt of woont en daar

De gerenoveerde pg-afdelingen in Ter Weel Goes en Ter Weel

moet het gebouw uitstekend geschikt voor zijn. Daarnaast willen

Krabbendijke zijn ruim opgezet en geheel gericht op de cliënt

onze ontwerpteams met toekomstgerichte ontwerpen iets wezenlijks

die daar in zijn eigen wereldje verblijft. Sint Maarten in de Groe,

toevoegen aan de omgeving.

waar de cliënten meer de eigen regie hebben over hun leven, opent juist de deuren naar de wijk. In het grand café en bij de

Wat is het beste, toekomstgerichte gebouw voor Ter Weel?

fitness ontmoeten de bewoners van de appartementen, de

Het beste gebouw is het gebouw dat past bij zijn bewoners en in zijn

wijkbewoners uit Goes-Zuid en andere bezoekers elkaar.

magazine Zorggroep Ter Weel


35

Kees Adriaanse (links) Algemeen directeur Johan Dieleman Architect

Bij Abbekindershof, het nieuwe gebouw voor somatische cliënten, ligt alle aandacht op het zolang mogelijk zelfstandig functioneren van de mensen. Hier is een sterke relatie met buiten gecreëerd door raampartijen die van de vloer tot het plafond reiken. Een deel van de

“Het begint met een doortastende bestuurder die weet wat zij wil, maar

raampartij is een schuifpui waar het bed voor kan staan.

ook de ruimte geeft aan,

In Maria-Oord richtte het ontwerp zich vooral op de speciale groep

en waardering heeft voor

oudere psychiatrische cliënten uit Hansweert en omgeving. Kort gezegd,

de deskundigheid van

is het daar stijlvol, maar aangepast aan deze specifieke doelgroep. En in De nieuwe Vliedberg in Rilland hebben we vooral de relatie met

anderen.”

het landschap en het dorp gelegd. Behalve drie pg-woongroepen en 25 seniorenappartementen hebben er ook een buurtrestaurant en de bibliotheek onderdak gevonden. Zo heeft elk gebouw zijn eigen karakter en invulling gekregen. Je kunt niet zeggen dat ze typisch Ter Weel - of typisch ARCHIKON - zijn, ze hebben ‘toevallig’ wel dezelfde bestuurder.

magazine Zorggroep Ter Weel


Wij feliciteren Zorggroep Ter Weel, R&B Wonen en de bewoners met de realisatie van het prachtige nieuwe woonzorgcentrum

De Vliedberg in Rilland

Wij zijn er bijzonder trots op dat we dit prachtige project als hoofdaannemer mochten realiseren!

10 % van ware grootte

Aannemersbedrijf Van der Poel

maatwerk in BOUW & ONTWIKKELING Kijk voor meer informatie over onze projecten op de website! 10 % van ware grootte

YERSEKE De Zaete

CADZAND Duinhof Oost

KAMPERLAND Groote Duynen

CADZAND Strandresidentie

ZIERIKZEE Waterwijk Zierikzee

Aannemersbedrijf Van der Poel •• 0115 677 500 •• www.vanderpoelterneuzen.nl •• info@poelbv.nl


verdieping te vinden zijn. Daarmee kan Ter Weel inspelen op de lokale zorg- en huisvestingsvraag. Daarnaast zijn we zorgvuldig in de keuze van onze materialen en detaillering. We hebben een naam hoog te houden als het gaat om kwaliteit op de lange termijn. Ook na twintig jaar moet een gebouw bij normaal onderhoud er goed uitzien. Een belangrijk uitgangspunt is duurzaamheid. We passen energie-efficiëntie en verantwoord materiaalgebruik toe. Wat maakt het ontwerpen voor Zorggroep Ter Weel interessant? Het begint met een doortastende bestuurder die weet wat zij wil, maar ook de ruimte geeft aan, en waardering heeft voor Hoe ontwerp je toekomstgericht?

de deskundigheid van anderen. De diversiteit aan locaties en

Een gebouw heeft een bepaalde levensduur. Tegelijkertijd is het

cliënten maakt dat wij de kennis en kunde van ons bureau

onduidelijk wat de zorgvraag is over, zeg dertig jaar. We hebben

optimaal hebben kunnen inzetten. En iedereen in het bouwteam

daarom waar mogelijk en gewenst gezorgd voor een flexibel en

wilde gewoon het beste voor de cliënten en medewerkers,

multifunctioneel ontwerp. De appartementen van Sint Maarten in de

die gezamenlijkheid is heel prettig. Dat leidde zelfs tot nieuwe

Groe hebben de kwaliteit om verhuurd te worden als dat rendabel is.

concepten waarbij het institutionele naar de achtergrond verdween

Het kan echter zijn dat de behoefte aan kleinschalige woonvormen

en het huislijke voorop kwam te staan. Instellingen moeten naast

groter wordt dan aan individuele appartementen. Daarom zijn deze

functioneel en praktisch vooral ook smaakvol zijn. Voor mij is

appartementen op de kopse kanten van het gebouw op eenvoudige

het elke keer weer een uitdaging om gebouwen ruim en licht te

wijze in royale huiskamers voor groepswonen te veranderen.

maken. Gebouwen waar mensen door grote ramen op straat of in

Omgekeerd zijn de drie groepswoningen voor de psychogeriatrische

de tuin kunnen kijken en waar wat in te beleven is. Ik denk dat we

cliënten van De nieuwe Vliedberg om te bouwen naar

daar in geslaagd zijn.

seniorenappartementen zoals die ook op de eerste en tweede

magazine Zorggroep Ter Weel

37


Abbekindershof  Een nieuw woongebouw met 48 appartementen voor mensen met een somatische zorgvraag. De nadruk in het ontwerpproces lag op zoveel mogelijk zelfstandigheid voor de bewoners. Een eigen entree, los van het verpleeghuis, was de eerste stap. Op de begane grond zijn de behandelruimten ondergebracht. Deze zijn ook bedoeld voor zorgvragers van buiten. Het gebouw straalt rust en openheid uit, mede dankzij een transparante plint met daarop rode baksteen en wit stucwerk. Alle appartementen hebben grote ramen die veel licht binnenlaten en een royaal uitzicht bieden op de ruime activiteitentuin en de wijk. Dankzij vides, die het daglicht tot op de begane grond toelaten, gecombineerd met warme materialen, komen de openheid en rust van het exterieur terug in het interieur. Waar mogelijk, en dat is vrijwel overal, zijn (medische) functionaliteiten weggewerkt.

Waarmaken wat je afspreekt

– heeft het bouwtraject geïnitieerd. In het ondernemingsplan 2012-

In 2010 maakte Kees Adriaanse, algemeen directeur van

2016 legde Ter Weel vast hoe de zorgorganisatie er in 2016 op het

ARCHIKON architecten & constructeurs, kennis met de pas

gebied van huisvesting uit zou moeten zien. Adriaanse: “Daar zijn

aangetreden bestuurder van Ter Weel, Coby Traas. “We hadden net

we heel dichtbij gebleven, wat wel aangeeft hoe doordacht het

woonzorgcentrum Moerzicht in Yerseke opgeleverd en uit dat eerste

ondernemingsplan op alle onderdelen was. Wel hebben we met

gesprek bleek dat Coby ambitieuze ideeën had voor de toekomstige

enkele aanpassingen nog ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in de

huisvesting van Ter Weel. Geen tweepersoonskamers meer en sterk

zorgsector.’’

verouderde gebouwen vervangen door moderne woongebouwen voor zelfstandig wonen met zorg vanuit Ter Weel. En dat voor

Organisatiestructuur

acht gebouwen, liefst zo snel mogelijk en natuurlijk met zo min

Waar de stuurgroep besluiten nam over de planning, bouwkundige en

mogelijk overlast voor de cliënten en passend binnen de financiële

functionele kwaliteiten en financiën, en op de grote lijnen dit proces

mogelijkheden. Dan is een gestructureerde aanpak een vereiste. Wij

bewaakte, zorgde het ontwerpteam onder meer voor de verfijning

werden uitgenodigd om onze kennis en ervaring in te brengen.’’

van de ontwerpvoorstellen en de behandeling van de bouwkundige en constructieve kwaliteiten en de installaties. Het management van

Doordacht

Ter Weel, ondersteund door enkele facilitaire medewerkers, bereidde

Een kleine stuurgroep, bestaande uit Coby Traas, bouwadviseur Aart

samen met architect en adviseurs elk project zorgvuldig voor. Het

Geurtsen en Kees Adriaanse – op specifieke momenten aangevuld

proces werd vanuit diverse invalshoeken gevolgd.

met het managementteam van Ter Weel en externe deskundigen

magazine Zorggroep Ter Weel


De Groe  Sint Maarten in de Groe is een nieuw appartementengebouw waar ouderen wonen met een lichtere zorgindicatie en Ter Weel zorg verleent. Johan Dieleman ontwierp een flexibel in te delen gebouw met een frisse, klantvriendelijke en open uitstraling dat zo een relatie legt met de omgeving. Het grand café en de seniorenfitness op de begane grond zijn bij uitstek de plaatsen waar bewoners van De Groe en bezoekers uit de wijk elkaar ontmoeten. In het exterieur koos de architect de kopgevels van De Groe een expressief karakter mee te geven in de vorm van betonnen kaders. De baksteen met de gekleurde balkons geven het gebouw een warme uitstraling maar ook een nieuw, eigen imago in de omgeving. Binnen is gekozen voor warme, natuurlijke materialen en kleuren. Hierdoor ontstaat er een rustige en aangename sfeer.

“De inbreng van de werkvloer borgden we vanuit de interne

Vertrouwen en kwaliteit

adviescommissie’’, licht Adriaanse toe. “Deze commissie behandelde

Als Adriaanse terugkijkt op het gehele proces, dan springen er voor

onder meer de functionele inrichting en het gebruik van ruimtes aan

hem enkele punten uit. “Er was over en weer vertrouwen in elkaars

de hand van specifieke eisen en randvoorwaarden. Ook het interieur,

deskundigheid en vakmanschap. Ook na acht bouwprojecten kunnen

zoals kleurgebruik en stoffering, werd in deze commissie vastgelegd.

we elkaar nog recht in de ogen zien. Verder hebben we gewerkt aan

Daarnaast had de cliëntenraad een belangrijke adviserende rol.’’

toekomstgerichte kwaliteit. Wat er nu gebouwd is, heeft alles in zich om over twintig, dertig jaar nog kwaliteit uit te stralen en te voldoen

Bouwproces borgen

aan de eisen voor zover we die nu kunnen overzien. Daarnaast

“We hebben een duidelijke overall-projectplanning opgesteld met

hebben we de wensen van de gebruikers leidend laten zijn, waar

overleg-, besluit- en toetsmomenten’’, vervolgt hij. “Op die manier

dat binnen de financiële en wettelijke kaders mogelijk was. En we

konden we alle disciplines tijdig en met een duidelijke omschrijving

hebben dit alles met de beschikbare middelen weten te doen, zonder

aansturen. Datzelfde gebeurde met de financiële toetsing.’’

te minimaliseren. Dat je acht projecten op rij binnen het budget blijft,

Ter Weel benoemde voor het hele traject een toezichthouder. Voor zes

mag je toch wel een succesje noemen.’’

projecten stelde ARCHIKON een projectmanager aan. Hij was tijdens de bouwfase verantwoordelijk voor het bewaken van de planning en voortgang, financiën, kwaliteit en veiligheid. Bij twee projecten

39

voerde R&B Wonen het bouwmanagement.

magazine Zorggroep Ter Weel


Samen bezig in de buitenlucht

‘Alle ouderen welkom in de Beweegtuin’ Elke vrijdagochtend kun je een groepje wijkbewoners in de tuin van Sint Maarten in de Groe in Goes zien sporten op de toestellen die daar staan. Eerst een warming-up, dan het echte werk en vervolgens een

1 beweegtuin / fitness

kop koffie of thee in het grand café. Kortom, een gezellige ochtend.

40

magazine Zorggroep Ter Weel


En dat is precies de bedoeling van de Beweegtuin voor ouderen, een project dat eind 2014 werd toegevoegd aan de plannen rond Ter Weel Goes, Sint Maarten in de Groe en Abbekindershof. “Uit een buurtonderzoek bleek dat ouderen in Goes-Zuid vaak te weinig bewegen’’, vertelt Ankie Verstelle, fysiotherapeut bij het Paramedisch Centrum van Ter Weel Goes. “Ook onder onze cliënten bleek behoefte te zijn aan meer bewegen in de buitenlucht. Via een subsidieregeling konden we in de tuin toestellen plaatsen die uitnodigen om op een eenvoudige manier je spieren meer te gebruiken.’’ De Beweegtuin richt zich specifiek op ouderen die nog zelfstandig wonen en die weinig conditie hebben. Zij kunnen er heel basale oefeningen

Promotie om gezamenlijk de oefeningen te doen, is dan ook belangrijk. Daarbij

mee doen. Bijvoorbeeld al zittend hun benen

richt Ter Weel zich op mensen die de seniorenfitness te zwaar gaan vinden en op

ronddraaien alsof ze fietsen. Er staan twee van

uitbehandelde cliënten van het Paramedisch Centrum die willen blijven bewegen.

zulke toestellen naast elkaar zodat je ondertussen

Verstelle: “Daarnaast hebben we contact met thuiszorgorganisatie Allévo, partner

gezellig kunt praten. “Dat is inderdaad ook de

bij de subsidie aanvraag. Zij kennen de ouderen die voor de Beweegtuin in

bedoeling’’, zegt Verstelle. “De Beweegtuin

aanmerking kunnen komen en die wij in het Paramedisch Centrum niet zien. Maar

stimuleert ook om samen de oefeningen te doen.

het blijft een lastige doelgroep om te enthousiasmeren.’’

Overigens zien de toestellen er eenvoudig uit, maar wij kunnen de oefeningen ook moeilijker maken.’’

De vrijdagochtendgroep van de Beweegtuin is wel enthousiast. Gemiddeld doen er zeven ouderen aan mee, precies goed om samen te bewegen zonder

Hoewel het buurtonderzoek liet zien dat er zeker

dat je op elkaar hoeft te wachten. Bij slecht weer kan de groep terecht in het

belangstelling voor de Beweegtuin was, blijkt dat

Paramedisch Centrum, maar dat gebeurt eigenlijk alleen als het heel hard regent.

ouderen die (te) weinig bewegen, niet snel uit

De oefeningen, onder leiding van Heidi Bras, richten zich vooral op de dagelijkse

zichzelf naar de Beweegtuin gaan. Verstelle hoort

inspanningen die de mensen lastig gaan vinden. Zoals uit bed of de stoel komen,

wel van omwonenden dat er ook wel eens mensen

bukken en strekken. Ook het evenwicht bewaren en het versterken van de

zelf oefenen, maar de kracht ligt toch in het

coördinatie zijn belangrijk. Het programma is door Verstelle en partner Fitality

gezamenlijk bewegen. Het sociale contact maakt de

Sport opgesteld.

Beweegtuin voor de vaak alleen wonende ouderen extra interessant.

magazine Zorggroep Ter Weel

41


“Het sociale contact maakt de Beweegtuin voor de vaak alleen wonende ouderen extra interessant.�


“De Beweegtuin is nu helemaal af’’, vertelt de fysiotherapeute. “Bij de psychogeriatrische afdeling zijn twee belevingswanden geplaatst die tot bewegen uitnodigen. En bij de vijver in de middentuin staan nu ook twee toestellen. Een ervan is een brug van drie meter die we ook gebruiken voor de looptraining van cliënten van Abbekindershof.’’ Verstelle zou graag met een tweede groep met wijkbewoners willen starten. “En nu iedereen na alle verbouwingen weer op zijn vaste plek woont, kunnen we ook onze cliënten gericht een beweegprogramma aanbieden. Beweegstimulatie is onderdeel van het zorgplan. Er is een nieuwe collega aangenomen die dit met mantelzorgers en vrijwilligers gaat oppakken. Het zijn zaken die tijd nodig hebben. De seniorenfitness heeft ook moeten groeien. Inmiddels wordt die goed bezocht en komen de mensen zelfs vanuit de omringende dorpen om er te sporten op eigen niveau.’’

Beweegtuin voor ouderen  Zorggroep Ter Weel ontving in 2014 een subsidie van ruim 74.000 euro voor het inrichten van een Beweegtuin voor ouderen en een bijpassend beweegprogramma. De Beweegtuin moet (kwetsbare) ouderen in de wijk en bewoners van Ter Weel stimuleren meer te bewegen in de buitenlucht. De eerste zeven toestellen werden in november 2014 in de tuin van Sint Maarten in de Groe geplaatst. De Beweegtuin voor ouderen is één van de programmaonderdelen van Sportimpuls, een subsidieregeling van ZonMw; de organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. De aanvraag komt voort uit een samenwerkingsverband van Zorggroep Ter Weel, Allévo, SMWO, Fitality Sport, Buurtvereniging Goes-Zuid en Gemeente Goes. Inmiddels heeft Gemeente Reimerswaal ook belangstelling voor een Beweegtuin.

magazine Zorggroep Ter Weel

43


Schoonheid moet je koesteren.

Een sfeervolle en natuurlijke omgeving draagt bij aan de productiviteit en het welzijn van de mens.

Glans aan je dag. t. +31(0)88 099 0880 | e. info@hagozorg.nl www.hagozorg.nl


Actief blijven met fitness  In de fitnesszaal van Sint Maarten in de Groe wordt hard gewerkt. Mensen versterken de kracht van hun spieren of gebruiken de loopband om hun conditie op peil te houden. Hier geen sixpacks en rollende biceps, ook geen strakke pakjes in fluorescerende kleuren; wel veel enthousiaste deelnemers, meestal met grijze haren. In de fitness van De Groe ligt de leeftijd (ver) boven de 65 jaar. De seniorenfitness is populair. Bewegen is immers gezond en fitness kun je ook gezamenlijk doen. Na afloop gaan de meeste deelnemers, zowel cliënten als buurtgenoten, nog gezellig wat drinken in het grand café. Alle deelnemers krijgen een persoonlijk trainingsprogramma. Zij trainen op vaste tijden en onder begeleiding in hun eigen tempo om hun spieren en botten te versterken en de gewrichten soepel te houden. Bewegen is ook een manier

45

om het gewicht te beheersen. En wie diabetes heeft, kan deze met fitness stabiliseren. Ook Ter Weel Krabbendijke en Moerzicht in Yerseke beschikken over fitnessruimten met conditie- en krachtapparatuur.

“Na afloop gaan cliënten en buurtgenoten nog gezellig wat drinken in het grand café.”

magazine Zorggroep Ter Weel


‘Ouderenhuisvesting met en zonder zorg hoort bij het dorp’

Ze delen dezelfde visie over hoe hun organisatie in de maatschappij staat. Peter Bevers, bestuurder van R&B Wonen in de gemeente Reimerswaal had dan ook direct een klik met Coby Traas, bestuurder van Zorggroep Ter Weel. “We vinden spreiding van het zorgaanbod belangrijk en bij goede zorg hoort goede huisvesting. Het samen

Coby Traas Bestuurder Zorggroep Ter Weel Peter Bevers Bestuurder R&B Wonen Reimerswaal

magazine Zorggroep Ter Weel

bouwen is een bindende factor.’’


En bouwen voor wonen met zorg is wat R&B Wonen en Zorggroep Ter Weel hebben gedaan, de afgelopen jaren. R&B

47

Wonen heeft wonen met zorg nadrukkelijk opgenomen in het ondernemingsplan. “We zijn ‘van de stenen’, maar we willen actief bijdragen aan wonen met zorg’’, vertelt Bevers. “Mensen moeten immers langer thuis blijven wonen en vaak betreft dat de doelgroep die bij ons huurt. Daarom zoek ik samenwerkingspartners die het mede mogelijk kunnen maken dat de mensen comfortabel in hun huis kunnen blijven wonen. In Coby vind ik een gelijkgestemde. Haar kracht is dat ze niet alleen vanuit bestaande zorgconcepten denkt. Ze durft haar nek uit te steken om te onderzoeken welke toegevoegde waarde de zorg nog meer heeft en zoekt daar partners bij.’’ Het eerste samenwerkingsproject was Maria-Oord in Hansweert. Het oude woonzorgcentrum is gesloopt en vervangen voor een modern gebouw. Bijzonder is dat er

Volgens Bevers is De nieuwe Vliedberg een goed voorbeeld van

twaalf verpleeghuisplaatsen zijn voor ouderen met een

spreiding van het zorgaanbod. Immers, ouderen die psychogeriatrische

psychiatrische achtergrond. “De opzet van de samenwerking

verpleeghuiszorg nodig hadden, moesten tot de oplevering van het

was eigenlijk direct goed. Coby en ik stuurden het bestuurlijk

gebouw verhuizen naar Krabbendijke of Goes. Nu kunnen ze in Rilland

aan. Het ontwerpen en het uitvoerende werk lieten we aan

blijven wonen in een van de drie woongroepen. Tegelijkertijd is er met de

de deskundigen over, al keken we natuurlijk wel mee. Die

sloop van de oude bejaardenwoninkjes een flinke kwaliteitsslag gemaakt

opzet hebben we ook bij het veel complexere bouwproject

die ook de leefbaarheid in het dorp vergroot.

rond De nieuwe Vliedberg in Rilland gehanteerd.’’

magazine Zorggroep Ter Weel


Uitbreiden of verbouwen en de zorg ontzorgen?

Een zorginstelling draait dag en nacht door. Verzorging en verpleging kun je niet even ‘uitzetten’ voor een verbouwing. Wij bieden continuïteit in de zorg, met zowel permanente als tijdelijke huisvesting voor verpleeg- en verzorgingshuizen. Kantoren, maar ook verpleegafdelingen, praktijkruimtes, een dieetkeuken of een receptie. Zelfs een complete revalidatiezaal kan op korte termijn beschikbaar zijn. En alles op maat, dus met rolstoelvriendelijke deuren, gangen, ontvangstruimten en sanitaire voorzieningen. Zo ondersteunden we Zorggroep Ter Weel tijdens hun verbouw- en relocatietraject. Resultaat: optimale zorghuisvesting en minimale overlast voor de cliënten.

Topzorg verlenen tijdens uw verbouwing? Kijk op jansnel.nl of bel: 0800 348 0 348. Tot Snel!


“Hier heeft Bibliotheek Oosterschelde haar Bieb in de buurt vestiging en bedienen cliënten van Gors de bewoners en dorpelingen in het restaurant.”

Die leefbaarheid (en samenwerkingsverbanden) komt naar voren in de gemeenschappelijke ruimte tussen het appartementengebouw Oostkilhoek en De nieuwe Vliedberg. Hier heeft Bibliotheek Oosterschelde haar Bieb in de buurt vestiging en bedienen cliënten van Gors de

49

bewoners en dorpelingen in het restaurant. Ook de fraaie belevingstuin achter De nieuwe Vliedberg is openbaar en tegelijkertijd veilig voor de psychogeriatrische cliënten. Behalve de drie woongroepen bestaat De nieuwe Vliedberg ook uit twintig seniorenappartementen voor de sociale huursector. Zo nodig kan Ter Weel er 24-uurs zorg leveren. Dat geldt ook voor de bewoners van Oostkilhoek. De woningen zijn duurzaam, energiezuinig en onderhoudsarm gebouwd. Bovendien kunnen de groepswoningen

De bestuurder van R&B Wonen kijkt met plezier terug op de bouwtrajecten.

omgebouwd worden tot appartementen, al naar gelang de

“We zijn een overzichtelijke woningcorporatie en de lijntjes zijn kort, niet

behoefte.

alleen in de organisatie maar ook met onze huurders en andere inwoners. De mensen kennen ons en komen met vragen en commentaar. Er is een

Bevers: “Zoals Ter Weel innovatieve zorgconcepten

goed contact en dat is belangrijk als je bouwt in een dorp. Vooral in Rilland

ontwikkelt, heeft R&B Wonen innovatief bouwen hoog in

was het geen eenvoudig project. En dan is het mooi dat we door een brede

het vaandel staan. We hebben bijvoorbeeld onze Curavie

samenwerking – onder meer met de gemeente Reimerswaal – ook nog

woning laten ontwikkelen. Deze kan in enkele dagen

de gemeenschappelijke ruimte konden bouwen; de ‘Buurtkamer’ zoals

worden geplaatst en uiteindelijk ook worden verplaatst.

Coby het noemt. Samen met de belevingstuin die dorpsbewoners uitnodigt

Een spannend, interessant en vooral duurzaam project dat

voor een ommetje halen we het dorp naar binnen. Zo ontstaat er meer

heel geslaagd is. Ze staan nu al in Kwadendamme en we

reuring en staat de ouderenhuisvesting niet langer aan de zijlijn van de

gaan er volgend jaar 77 plaatsen in diverse dorpen. Mocht

maatschappij maar er midden in.’’

ergens de woonbehoefte verminderen, kunnen we de woningen verplaatsen naar een dorp waar wel vraag is.’’

magazine Zorggroep Ter Weel


advertorial

50

Het managementteam van R&B Wonen. V.l.n.r. Reinier de Jonge, Erik Dutour-Geerling,

R&B 100 jaar

Dick Koomen en Peter Bevers.

Woningcorporaties zijn ooit ontstaan vanuit de ideologie om passende en betaalbare huisvesting te bieden aan groepen in de samenleving die daar op eigen kracht niet voor kunnen zorgen. Dat was honderd jaar geleden zo en eigenlijk is daar niet veel aan veranderd. R&B Wonen was er al die tijd bij. Dit jaar viert deze woningcorporatie haar 100-jarig bestaan. Ideologie  R&B Wonen herkent zich volledig in de ideologie van

Regionaal & Betrokken. Deze uitgangspunten zitten verweven door

destijds en streeft er ook anno 2016 iedere dag naar om wonen

het hele bedrijf. De circa 40 medewerkers van R&B Wonen zijn zeer

voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. De leefbaarheid

gemotiveerd om alle klanten goede woningen en uitstekende service

in de 22 dorpen waar R&B Wonen woningen verhuurt, staat hoog

te bieden.

in het vaandel. De letters R&B staan dan ook niet voor niets voor

magazine Zorggroep Ter Weel


Wonen met zorg  De vraag naar passende en betaalbare

Aanpassingen  Als mensen langer zelfstandig willen blijven

huisvesting mag dan, net als honderd jaar geleden, nog steeds

wonen, stelt dat eisen aan de toegankelijkheid en de indeling van

bestaan. Onveranderd is deze allerminst. Met name de wensen van

zo’n woning of appartement. Denk aan bredere deuren en een

senioren zijn de laatste jaren flink veranderd. Senioren verhuisden

ruimere gang. Geen drempels en opstapjes, automatische verlichting,

voorheen, zodra zij zorg nodig hadden of hun mobiliteit verminderde,

verhoogde toiletten en een alarmeringssysteem. Zeker wanneer een

naar een bejaardentehuis. Nu is dat anders. Nu zoeken senioren

reguliere woning aangepast dient te worden aan de wensen van

vooral naar woningen die geschikt zijn om zo lang mogelijk

zorgbehoevende ouderen, is het van belang om kennis te hebben

zelfstandig te kunnen blijven wonen of ze doen aanpassingen in hun

van alle aanpassingsmogelijkheden. R&B Wonen is bekend met de

bestaande woning, om deze hiervoor geschikt te maken.

nieuwste innovaties, onder andere in de ICT, waarmee de eisen van deze specifieke doelgroep optimaal tegemoet gekomen kunnen

Samenwerking met zorginstellingen  De laatste jaren is de

worden.

samenwerking van woningcorporaties en zorginstellingen steeds belangrijker geworden. De bejaardentehuizen van weleer maken

Toekomstgericht  R&B Wonen bouwt al zoveel mogelijk zogeheten

plaats voor zorgappartementen. R&B Wonen bouwt en verhuurt

nultredenwoningen. Deze zijn geschikt of eenvoudig aan te passen

deze appartementen aan ouderen. De ouderen nemen vervolgens

om zorg in te verlenen. Entree, keuken, sanitair, woonkamer en

de voor hen passende zorg af bij zorginstellingen als Ter Weel. Pas

minimaal één slaapkamer zijn zonder trap te bereiken. Zo kan R&B

als zelfstandig wonen in een zorgappartement echt niet meer gaat,

Wonen ook in de toekomst zo goed mogelijk tegemoet komen aan

komt een verpleeghuis in beeld. R&B heeft de laatste jaren veel van

de vraag van haar huurders.

dit soort woonzorgcomplexen in samenwerking met zorginstellingen gerealiseerd in diverse kernen in Reimerswaal en Borsele. In het Zeeuwse werkgebied komt het namelijk veel voor dat ouderen in hun eigen huis willen blijven wonen. Ze zijn redelijk honkvast en willen niet graag naar een (grotere) kern met meer voorzieningen verhuizen.

10

JAAR0

51 De Curaviewoningen in Kwadendamme, de nieuwste levensloopwoningen van R&B Wonen.

www.renbwonen.nl

magazine Zorggroep Ter Weel


Een tuin die uitnodigt Groen in de buurt is voor iedereen – dus ook voor ouderen – goed. Mensen voelen zich prettiger in een groene leefomgeving. Waar geen of weinig groen is, gaan bewoners dan ook vaak zelf aan de slag. Zij leggen geveltuintjes aan, hangen bloembakken op of zetten bloeiende planten rond de wortels van bomen in de straat. Nu de herkomst van voedsel zo in de belangstelling staat, zijn volkstuintjes weer populair en gemeenschappelijke stads(binnen) tuinen zorgen voor nieuwe contacten in buurten waar goedendag zeggen niet altijd meer vanzelfsprekend is.

52 Wie deze nazomer over het buitenterrein tussen Ter Weel Goes en Sint Maarten in de Groe loopt, heeft fantasie nodig om er een fraaie parkachtige tuin in te herkennen. Het terrein ligt er desolaat bij, de eerste sprietjes gras doen hun best maar stellen niet veel voor. Toch zijn de contouren al duidelijk. De paden slingeren langs de nog ontbrekende struiken, bloemperken en gras. Zelfs de vakken van de beoogde moestuin zijn herkenbaar. Grote bomen  Frans Treur, sinds jaar en dag tuinman bij Ter Weel, vindt dit ontwerp van Buro Ruimte & Groen uit Borssele een gedegen plan. “En het was fijn dat ik erbij betrokken was. Anders krijg je van die valkuilen als beplanting onder de ramen. Dan kan geen glazenwasser meer zijn werk doen zonder de plantjes te vertrappen.’’ Zo enthousiast als hij over het ontwerp is, zo jammer vindt hij het dat een aantal oudere bomen werd gekapt. “Met deze bomen was niets mis, behalve dat ze tijdens de bouw enorm in de weg stonden. Zodanig dat de aannemer uiteindelijk

Zintuigen stimuleren  “Met de sloop en

aanbood om twee volwassen exemplaren terug te planten. Dat kost nogal wat.’’

nieuwbouw van Sint Maarten in de Groe

Deze twee mooie berken staan inmiddels op hun plaats en lijken goed aangeslagen

ontstond een grote ruimte met er omheen

te zijn. Meer bomen zijn in dit parkachtige gebied nog voorzien, evenals leilinden

heel verschillende gebouwen. Wij hebben

en hagen rond het grote plein dat aansluit op het terras. Het plein biedt volop

in het ontwerp voor de buitenruimte groen

ruimte voor buitenactiviteiten en wordt zo ingebed in de groene omgeving. Een

als verbindende schakel genomen voor de

‘praethuusje’ maakt het compleet.

omgeving.’’ Tuinarchitect José Simonse is verantwoordelijk voor het ontwerp dat ook

magazine Zorggroep Ter Weel


53

gaan dwalen. Simonse: “Hier hebben we gekozen voor de wat ouderwetse planten en struiken als sering en hortensia en een bloemrijke beplanting in de kleuren geel, wit en blauw.” Frans Treur is blij met de bodembedekkers die ervoor zorgen dat hij minder hoeft te schoffelen. “En alle paadjes zijn geasfalteerd, dat scheelt veel werk in het wieden.’’ Ook de tuin bij De Groe lijkt al volwassen. De kleuren spatten ervan af, late vlinders fladderen van bloem naar struik. Het gras ligt er strak bij. Hier staan ook enkele toestellen van de nieuwe beweegtuin. Als rechtgeaarde tuinman heeft Treur daar wel wat moeite mee. “Bewegen is goed, maar voor mij hoeven deze toestellen niet. Mijn de voorkant van Ter Weel en van De Groe omvat. “We hebben onderzocht

ideale tuin is een mooi park met vaste planten en grote

waar de mensen die hier wonen behoefte aan hebben. Voor de één is dat

bomen en enkele bankjes.”

een ommetje al dan niet met de rolstoel, voor de ander gaat het vooral om de beleving, ook vanachter het raam. Geurende en kleurrijke planten en

Een nieuw ommetje voor de buurt  Tussen De nieuwe

bijvoorbeeld bewegende grassen stimuleren de zintuigen. De vijver, die ook

Vliedberg en Oostkilhoek in Rilland lag een open terrein.

waterberging is, doet denken aan een weel.”

Hovenier Allemekinders en Buro Ruimte & Groen kregen de opdracht om van dit terrein een parkachtige tuin te maken.

Minder wieden  De voortuin van Ter Weel staat er wel al fraai bij. Hier zitten

Tuinarchitect José Simonse: “De tuin moest openbaar

de cliënten van de psychogeriatrische afdeling lekker in het najaarszonnetje.

toegankelijk zijn én veilig voor de cliënten van de

Een paadje nodigt uit om te wandelen, een bescheiden hek zorgt dat ze niet

psychogeriatrische woongroepen. De wandelpaden sluiten

magazine Zorggroep Ter Weel


Ter Weel bloeit...

... en wij zorgden daarvoor met het ontwerp voor de buitenruimte www.ruimte-groen.nl

MIDAS

DAKTECHNIEK

Voor alle bestratingswerkzaamheden en tuinaanleg!

Specialist in dakrenovatie - voor zowel platte als hellende daken inclusief dakbeschot - isolatie - dakbedekking en boeiboorden. 30 jaar gekwaliďŹ ceerde kennis op het gebied van epdm, shingles, bitume, pvc, dakpannen, dakgoten, lichtkoepels, solartubes, permanente valbeveiliging en zonnepanelen!

www.midasdaktechniek.nl Noordlandseweg 12 | 4451 RM Heinkenszand 06 54 26 66 11 | info@martinrijk.nl

Willy Vroonland Zandweg 13 4416 NA Kruiningen M 06-24665858

10 jaar waterdichte garantie


aan op de omgeving. De buurt heeft er nu een ommetje bij. En met hagen, natuurlijke hekwerk en klaphekjes is de veiligheid van de cliënten gegarandeerd.’’ Bij de terrassen, veel cliënten komen niet verder, zijn kleurrijke bloemperken aangelegd. Geurende vaste planten die insecten aantrekken, bodembedekkende heesters en grassen die bij een briesje al bewegen zorgen ervoor dat ongemerkt de zintuigen worden geprikkeld. Wat verder van de bebouwing is het terrein open met hier en daar kleine hoogteverschillen als herinnering aan vliedbergen. Zij geven reliëf aan het park. Openingen in de elzenhaag laten de boomgaard achter de tuin zien en leggen zo de verbinding met de buitenwereld. Geur en kleur in Ter Weel Krabbendijke  Voor het verpleeghuis Ter Weel Krabbendijke ontwierp José Simonse van Buro Ruimte & Groen twee besloten patio’s die goed zichtbaar zijn vanuit de gang. Eén patio is vooral kijkruimte geworden met veel kleurrijke vaste planten en beweeglijke grassen. De andere patio heeft een terras zodat mensen ook buiten kunnen zitten tussen de bloeiende beplanting. Voor beide patio’s geldt dat de nadruk op geuren en kleuren ligt. Het Zeeuwse havenverleden in Maria-Oord  Voor Maria-Oord in Hansweert heeft Jan Van Minnebruggen, tuinarchitect bij Bosch Slabbers uit Middelburg getracht lokale en Zeeuwse elementen toe te passen. “Het doel was een aangenaam parkje voor de bewoners en de buurt aan te leggen dat aansluiting heeft op de naastgelegen school. De uitvoering van de paden en de keuze van de beplanting is dan ook in overleg met de gemeente Reimerswaal gedaan. Geknotte bomen, oude fruitrassen

Isabel het konijn  Sjaak Rijk woont in Maria-Oord, afdeling

en een notenboom zijn typisch Zeeuwse elementen. Het was mooi

De Westzoute. Sinds tien maanden en twee weken (dat was

geweest als de link gelegd kon worden met het havenverleden van veel

op 21 september) heeft hij een konijn, Isabel genaamd. “Ik

bewoners, bijvoorbeeld door tuinmeubilair van oude dukdalven, maar

heb haar gekregen voor mijn verjaardag. Ze heeft een groot

dat was financieel gezien een lastige. Wel staan er enkele vertikaal

hok in de tuin. Dat staat nu even niet op het gras, het is nat.

vastgelaste stalen kabels als afscheiding van het parkeerterrein. Voor de

Ze is lief en ik geef haar voer. Vanmorgen heeft ze ook een

cliënten met een psychiatrische achtergrond hebben we een besloten

stukje brood gekregen. Verschonen doen we samen want

patio ingericht.

dat is veel werk.’’ De begeleiding legt uit dat het konijn heel sterk is en forse kuilen graaft in het gras om te ontsnappen. Zelfs gaas op de bodem van zijn royale hok trapt het kapot. Vandaar dat het toch maar op het terras staat. Maar meneer Rijk is blij met het konijn. Het is zijn Isabel.

magazine Zorggroep Ter Weel


advertorial

Dolmans Landscaping

56

Naast borging van de prijs en de kwaliteit van het eindresultaat, was met name het plan van aanpak van cruciaal belang. Hoe ga je om met de beperkende maatregelen op het terrein, de fasering, derden die bij het totale project betrokken zijn en hoe is onze ervaring met soortgelijke werken? Vragen waarvan Ter Weel vond dat Dolmans Landscaping Zeeland hier blijk op kon geven door haar positieve en gestructureerde wijze van de presentatie en het plan van aanpak.

Voor Zorggroep Ter Weel was het erg belangrijk dat alles wat berekend

met een gerenommeerd architectenbureau, zoals Buro Ruimte en

en getekend was ook de best beoogde buitenruimte opleverde. Dit

Groen. Binnen dit totaalconcept biedt Dolmans Landscaping u de

naast de economisch meest aantrekkelijke aanbieding en de kwaliteit

creatieve, technische en vakkundige expertise van alle verschillende

van het eindresultaat. De door Dolmans landscaping Zeeland aangedra-

disciplines onder één dak. Op deze manier bespaart u minimaal 20%

gen alternatieve voorstellen in materiaal en uitvoeringskeuze, die van

op de totale projectkosten.

positieve invloed zijn op prijs en kwaliteit, werden serieus beoordeeld. Belangrijk hierbij is dat Ter Weel niet aan de esthetische vorm van de

Dolmans Landscaping is uw partner in het ontwerp van optimale

harde materialen, en de gekozen plantsoorten wenste te tornen.

buitenruimte, zowel voor kleine tuinen als grootschalige groenvoorzieningen van zorginstellingen, gemeenten, woningcorporaties,

De kwaliteit van ons plan van aanpak, en de eventueel ingediende

bedrijfsterreinen en recreatieparken. Uw grote voordeel is dat we

alternatieven zijn, naast onze prijs, dan ook zorgvuldig meegewogen in

alles in eigen beheer uitvoeren.

de uiteindelijke keuze voor ons als uitvoerende partij. Bij Dolmans Landscaping regelt één vaste contactpersoon alles Geef uw ideeën de ruimte  Dolmans Landscaping staat voor een

voor u, van de eerste schets tot en met de laatste aanplant. Daarbij

integrale aanpak van uw buitenruimte door onze specialisten. Ideaal

houden we direct rekening met de exploitatiekosten in de toekomst.

als u op zoek bent naar totaalontzorging bij aanleg of renovatie. Met

Een slim ontwerp en vakkundige hoveniers kunnen leiden tot aan-

ons houdt u het design, de landschapsarchitectuur, de technische

zienlijke reductie van de beheerkosten. Aan het groene eindresultaat

uitwerking, de realisatie, het onderhoud en desgewenst ook de

ziet u het niet af, maar u merkt het wél in uw begroting. Zo denken

financiering in één hand. Wij zoeken hierin altijd de samenwerking

we in alle opzichten met u mee.

magazine Zorggroep Ter Weel


Wat feiten op een rij

De aanleg van buitenruimte is echt vakwerk. Dolmans Landscaping

Dolmans landscaping heeft voor het nieuwe terrein

vang aan te kunnen. Voor de aanleg van een privétuin zetten we andere

geleverd en aangebracht:

specialisten in dan voor de aanleg van een grootschalig park. Zo weet

• Opsporen kabels en leidingen

u altijd zeker dat uw project de juiste aandacht krijgt. In overleg met u

• Digitaal uitzetten van het terrein

kunnen we ook een aantal mensen inzetten met een arbeidsbeperking.

• Ontgraven grond ten behoeve van

Zo toont u niet alleen uw groene ambitie, maar ook uw sociale gezicht.

verhardingen - 3352,55 m2

Door het land hebben we enkele sociaal-maatschappelijke samenwer-

• Vervoeren vrijgekomen grond op terrein - 427,25 m3

beschikt over de mensen en het materieel om opdrachten van elke om-

kingsprojecten waar we u graag meer over vertellen.

• Spitten nieuwe plantvakken - 5363 m

2

• Leveren en aanbrengen riolering

Boomverzorging  Tot Dolmans Landscaping Zeeland behoort ook

• Leveren en aanbrengen electra leidingen - 290 m

de vestiging van Pius Floris Boomverzorging Goes, onderdeel van de

• Leveren en aanbrengen funderingen

grootste boomspecialist van Nederland. Daarmee beschikken we over de

onder verharding - 3935,55 m

expertise én de vakmensen om bomen optimaal te verzorgen.

2

• Leveren en aanbrengen opsluitbanden - 859 m • Leveren en aanbrengen asfaltpad

In de buitenruimte nemen bomen een bijzondere plek in. Ze geven ver-

4,5 cm dik - 905 m2

koeling in de zomer, filteren lucht, produceren zuurstof en zijn beeldbe-

• Leveren en aanbrengen kleeflaag

palend in landschap en stad. Zo waardevol als ze zijn, zoveel specifieke

(graniet Grau Gelb) - 905 m

aandacht vereisen ze ook. Boomonderhoud is écht specialistenwerk.

• Leveren en aanbrengen betontegels - 756 m2

Professioneel beheer kan de levensduur van bomen met tientallen jaren

• Leveren en aanbrengen klinkerverharding

verlengen én u aanzienlijke besparingen opleveren. Onze jarenlange

2

in verband - 1483,3 m

kennis en specifieke ervaring met bomen staan tot uw beschikking. Als

2

• Leveren en aanbrengen halfverharding - 340 m

u iets wilt weten over uw huidige bomen of de aanplant van nieuwe

• Bemesten plantvakken en grasvlakken - 5363 m2

exemplaren, dan adviseren we u graag. We onderzoeken bijvoorbeeld

• Leveren en aanplanten bomen - 42 stuks

wat het effect is van verbouwingen, wegwerkzaamheden of de aanleg

• Leveren en aanplanten leibomen met

van glasvezel in de buurt van de bomen. Verder voeren we boom-

constructie - 26 stuks

taxaties uit en helpen we u met boomveiligheidsonderzoeken aan uw

• Aanplanten hagen - 409 m2

zorgplicht te voldoen. Overigens doen we voordat we aan een opdracht

2

• Aanplanten vakbeplanting - 1949 m2

beginnen altijd uitgebreid boomonderzoek. Zo kunnen we vaststellen

• Egaliseren en inzaaien grasvlakken - 3005 m

2

welke vorm van onderhoud nodig is, boven- én ondergronds.

Gebr. Spykerstraat 1a, Goes • +31 (0)6 11 06 48 62 mart.hoppenbrouwers@dolmanslandscaping.com www.dolmanslandscaping.com LANDSCAPING

magazine Zorggroep Ter Weel


De interieurs

‘Stijlvol, kleurrijk en mooie materialen’

58

magazine Zorggroep Ter Weel


Goede huisvesting is de basis, een mooi interieur is de kers op de taart. Ook daar

59

heeft Zorggroep Ter Weel zich hard voor gemaakt. Voor elk gebouw apart is een keuze gemaakt in kleuren en materialen. Sfeer, huislijkheid, warmte en kwaliteit, dat waren de steekwoorden die Lensen Projectinrichting meekreeg. Ter Weel werkt op interieurgebied al decennia met Lensen samen. Ook medewerkers gaven inbreng, cliënten en familie konden vervolgens kiezen.

“Exterieur en interieur hebben veel meer met elkaar te maken dan mensen zich realiseren’’, vertelt architect Johan Dieleman.

Een goed team  Voor interieurarchitect Nikie Vullers was het prettig

“Naast het functionele ontwerp scheppen we ook licht, ruimte

dat zij en haar collega Debbie van de Goor – die vanuit Lensen het hele

en beschutting vanuit de visie op wonen voor ouderen. De

traject begeleidde en coördineerde – zo vroeg bij het traject betrokken

keuzes die wij maken, zou je terug moeten kunnen zien in

werden. “Meestal komen wij pas op een laat moment in beeld. Natuurlijk

het interieur. Op die manier vormen exterieur en interieur een

kunnen we nog wel wat betekenen, maar als we vroegtijdig mogen

harmonieus geheel. We hebben voor het interieur dan ook

meedenken, kunnen we echt wat inbrengen. Als een ruimte goed voelt,

nauw samengewerkt met de interieurarchitecten van Lensen

wil je er graag verblijven. Voelt een ruimte niet prettig, dan kun je nog

Projectinrichters.’’

zo’n mooi interieur neerzetten, mensen gaan er niet zitten. Johan stond open voor onze inbreng op het gebied van kleur en gebruik. Met hem en met Marianne Lavieren van Ter Weel vormden we een goed team.’’

magazine Zorggroep Ter Weel


“Marianne begrijpt vanuit haar jarenlange ervaring bij Ter Weel heel goed hoe ouderen willen wonen en welke sfeer bij hen past’’, vult Dieleman aan. “Samen zochten we naar de beste manier om de cliënten op een plezierige manier laten wonen, dus met zo min mogelijk uitstraling van een instituut. Daglicht is heel belangrijk, maar je kunt ook denken aan houten plafonds, in plaats van systeemplafonds. En geen, of zo min mogelijk gesloten gangen.’’ Zeeuws DNA  Voor elk gebouw werd de interieurcommissie uitgebreid met medewerkers van die locatie. Zo ontstonden er keuzes vanuit verschillende invalshoeken. De commissie maakte een selectie passend bij de uitstraling en bij de wensen van de bewoners. Voor een aantal locaties baseerde de commissie zich op het DNA van Zeeland, Goes en

elke psychogeriatrische woongroep een eigen sfeer in drie kleurstellingen: blauw, oranje en

Reimerswaal. “Fantastisch dat Zeeland en

paars. Elke huiskamers heeft een eigentijdse mix gekregen van ouderwetse materialen en

de gemeenten dit hebben uitgewerkt’’,

hippe vintage patronen. De keuze voor patronen en kleuren is consequent doorgevoerd in de

zegt Vullers enthousiast. “Daar heb je

vloeren, stoffen, keuken, meubilair, schilderwerk en behang.

echt wat aan. We hebben bijvoorbeeld gebruikgemaakt van de DNA kleuren.’’

Van showroom naar locatie  Vullers: “We hebben vaker medewerkers in de showroom

Voor De nieuwe Vliedberg in Rilland

ontvangen, bijvoorbeeld om meubilair uit te proberen onder leiding van een ergotherapeut.

organiseerde de interieurcommissie een

Het aanbod in onze showroom is natuurlijk veel groter dan dat we in Ter Weel kunnen laten

creatieve werksessie met medewerkers

zien. Debbie zorgde ervoor dat alles aanwezig was zodat bij ons de richting bepaald kon

in de showroom van Lensen in

worden. Vervolgens namen we voorbeelden mee naar het gebouw om tot een definitieve

Zaltbommel. Daar ontstonden voor

keuze te komen. De architect was er dan altijd bij om aanvullend advies en uitleg te geven.’’

magazine Zorggroep Ter Weel


61

61

“Wat er ook gekozen werd, Ter Weel zorgde ervoor dat ook cliënten en familie die niet bij de keuze betrokken waren, een goede indruk kregen.’’

magazine Zorggroep Ter Weel


Zo konden de toekomstige bewoners van Sint Maarten in de Groe uit een breed

62

aanbod hun gordijnen en vitrage uitkiezen. Niet vanaf kleine stalen, er hingen lange lappen in verschillende dessins en kleuren. Dat gaf de mensen een goed beeld van het effect op de toekomstige woonruimte. Als de keuzes eenmaal duidelijk waren, coördineerde Debbie de afhandeling van de bestellingen, de planning en de verdere afstemming met Marianne. Moodboards  “Wat er ook gekozen werd, Ter Weel zorgde ervoor dat ook cliënten en familie die niet bij de keuze betrokken waren, een goede indruk kregen’’, zegt Vullers. “Marianne heeft de communicatie heel goed verzorgd. Bijvoorbeeld door moodboards, dus verbeeldingen van kleuren, patronen en materialen, in het restaurant te presenteren met uitleg erbij. Zo kregen cliënten en medewerkers alvast een idee hoe het ging worden.’’

magazine Zorggroep Ter Weel


“De afbeeldingen kunnen bij psychogeriatrische cliënten herinneringen opwekken. Voor iedereen die er langsloopt, zijn ze herkenbaar Zeeuws.’’

Fotowanden  Een bijzonder project waren de fotowanden die de verschillende verpleegafdelingen hebben gekregen. Limit Fotografie uit Wilhelminadorp maakte prachtige foto’s van graanvelden met dijkjes uit de Zak van Zuid-Beveland, akkers met vlas uit de omgeving van Rilland, het water bij Hansweert en beelden van Goes. Foto’s van antieke Zeeuwse sieraden sieren de activiteitenruimte van Ter Weel Goes en verfraaien de trap van Ter Weel Krabbendijke. De afbeeldingen kunnen bij psychogeriatrische cliënten herinneringen opwekken. Voor iedereen die er langsloopt, zijn ze herkenbaar Zeeuws. Bovendien geven zij de gangen een ander, meer open perspectief.

63

magazine Zorggroep Ter Weel


64

Speciaal ontwerp

Het 3-in-1 meubel

Ook voor de privĂŠkamers in het nieuwe Abbekindershof te Goes, ontworpen voor somatische zorgverlening, wilde Zorggroep Ter Weel het institutionele, dus de functionele hulpmiddelen, zoveel mogelijk uit het zicht houden. Alleen hoe doe je dat, als veel cliĂŤnten rolstoelgebonden zijn en vooral in de badkamer hulpmiddelen nodig hebben?

magazine Zorggroep Ter Weel


de hele kamer, dus ook de badkamer bestrijkt, ideaal voor de verzorgende’’, legt Paul Jobse van ARCHIKON uit. “Dat hebben we kunnen realiseren door een geheel andere opzet voor de Een huiselijke sfeer, licht en ruim, dat was een van de

badkamer te maken. We zijn uitgekomen op een multifunctioneel

uitgangspunten voor de kamers van de bewoners. “Ik heb

prefab badkamermeubel dat zonder metselwerk in de kamer is te

nog meegemaakt dat mensen op zespersoonskamers sliepen,

plaatsen.’’

de zorg is zoveel verbeterd’’, vertelt eerst verantwoordelijk verzorgende Jacqueline Dijksman. “Een eigen kamer zorgt

Stijlvol  Elke kamer heeft in een hoek twee wandpanelen

voor veel meer rust en comfort. Je kunt de kamer met eigen

gekregen die samen een royale, af te sluiten badkamer vormen.

spulletjes inrichten en je hoeft niet meer naar de huiskamer als

Douche en toilet zijn aangebracht aan de gemetselde muren. De

je dat niet wilt.’’

wanden van het 3-in-1 meubel hebben een lage wastafel met verstelbare spiegel voor mensen in een rolstoel. Dispensers voor

Multifunctioneel badkamermeubel  Tegelijkertijd is de

zeep en papierenhanddoekjes zitten netjes achter een eenvoudig

functionaliteit van die kamer ook essentieel. Het mooiste is,

te openen kastdeurtje. Ook is kastruimte voor handdoeken en

dat elke hoek van de kamer met hulpmiddelen te bereiken

andere benodigdheden aangebracht. Dit alles stijlvol vormgegeven

is, in welke conditie de cliënt ook verkeert. Maar zonder

en van watervast materiaal. De vloer heeft een antislip laag

dat je de hele dag bijvoorbeeld een tillift in de kamer hebt

gekregen. Schuifdeuren geven toegang en zijn ook vanuit de

staan. “Dan kom je op het tilliftsysteem dat vanaf het plafond

rolstoel eenvoudig te openen.

Pantry en kastruimte  Aan de andere kant van de wastafel, dus in de kamer, is een moderne pantry ingebouwd. Deze bestaat uit een kraan en wasbak, koelkast, verschillende bergruimtes en een aansluiting voor een magnetron. De andere wand heeft verstelbare leg- en hangkasten voor kleding. Losse kledingkasten zijn niet langer nodig. De wandelementen stoppen circa 50 centimeter onder het plafond. Dit biedt ruimte voor het tilliftsysteem om tot in de badkamer te komen. Als de tillift niet gebruikt wordt, kan deze tegen de muur in een kastje waarvan de bovenste plank is weggehaald, worden opgeborgen, mooi uit het zicht.

magazine Zorggroep Ter Weel

65


DĂŠ specialist in tilsystemen doelgericht ingericht, met zorg. voor zorggroep ter weel.

efeliciteerd!

Waarom plafondliften? terugdringen van ziekteverzuim verhogen van patiĂŤntveiligheid tijdbesparing van 4 minuten per transfer

Bekijk onze : nieuwe website.nl www.ergocare

Wij zijn trots leverancier van de plafondtilliften van Zorggroep Ter Weel. www.ergocare.nl | 053 - 428 30 90

bas+mar de jager kapelle 0113 343810 www.basmar.nl


Proefopstelling  “Samen met de architect hebben we er voor gezorgd dat de wanden optimaal gebruikt kunnen worden voor diverse toepassingen’’, vertelt Gerard Danklof van G.A. Danklof Interieurbouw uit Ammerzoden. “Met onze jarenlange ervaring in de zorgsector, ook voor Zorggroep Ter Weel, weten we waar we op moeten letten.’’ Toch wilde de interieurbouwer er zeker van zijn dat het beoogde meubelstuk aan alle eisen zou voldoen. Daarom bouwde Danklof een proefopstelling in zijn timmerfabriek. En konden medewerkers van Ter Weel en specialisten het meubel beoordelen. Danklof: “Hun opmerkingen en aanpassingen hebben we meegenomen in het definitieve ontwerp. De plaatsing van het eerste 3-in-1 meubel

hulpmiddelen. Maar altijd in stijl en mooi afgewerkt. Mensen zijn

was wel heel spannend. Dat ging gelukkig zonder problemen.

het thuis vaak goed gewend, Abbekindershof probeert aan te sluiten

Omdat alles computergestuurd in 3D is ontworpen, was het

op hun wensen en het woongenot voort te zetten. Het is ook wat je

plaatsen van de andere 47 stuks relatief eenvoudig. Ik ben dan ook

van moderne somatische zorg mag verwachten, Ter Weel kan eraan

supertevreden over de aanpak.’’

voldoen.’’

Aansluiten op wensen  “Naast multifunctionaliteit was het

“Mensen komen ook van andere locaties, zij kunnen vergelijken’’,

uitgangspunt dat de cliënt zoveel mogelijk zelfstandig kan

voegt Dijksman toe. “Dan is het hier wel heel mooi wonen, met naar

handelen’’, vult Jobse aan. “Dat zie je terug in de schuifdeuren,

wens ontbijt, lunch en avondeten op de kamer of gezamenlijk. We

deurtjes die met een lichte duw open gaan en andere handzame

proberen gewoon zo dicht mogelijk bij een thuissituatie te komen.”

magazine Zorggroep Ter Weel


ZORGPLUS Schuifdeursystemen zijn uitermate geschikt voor toepassing in zorg gerelateerde projecten (woonzorgcentra, verpleeghuizen, ziekenhuizen, hospice, etc).

www.zorg-plus.com

projectstoffering interieurbouw bouw

Wij maken wonen leuker!

De Driehoek feliciteert de opdrachtgever, gebruikers en inwoners van Zorggroep Ter Weel met de ver- en nieuwbouw van de verschillende locaties. De Driehoek, projectstoffering verzorgde de vloerbedekking bij: Gasthuis Goes, Groepswoningen Maria-Oord Hansweert, Sint Maarten De Groe, Abbekindershof en Ter Weel Goes.

www.dedriehoek.eu

WWW.TMCWOONWINKELS.NL

Maakt wonen leuker


‘Alle ruimte die we nodig hebben’  De kamers die horen bij de psychogeriatrische woongroepen De Batsen Toren in De nieuwe Vliedberg in Rilland zijn groot. Er is ruimte voor persoonlijke spulletjes, het bed, de (passieve) tillift en je kunt er gemakkelijk de rolstoel in manoeuvreren. En er zit een royale prefab badkamer in. De douchebrancard past er zonder problemen in, met ruimte voor twee verzorgenden. “De badkamer opent en sluit met twee ruime deuren’’, vertelt Ingrid Joosse, eerst verantwoordelijk verzorgende bij De Batsen Toren 2. “Daardoor rijden wij de douchebrancard er soepel in. Ook is er genoeg ruimte om met de passieve lift een cliënt op het toilet te helpen. Dat geldt ook voor cliënten die met een rollator lopen.’’ Eigenlijk zijn het geen deuren maar wanden. In de ene deur is de wastafel geplaatst met spiegelkastje, een zeep- en een alcoholdispenser, de houder voor papieren handdoekjes en een prullenbakje. De andere deur heeft kastruimte. Er is ook kastruimte bedacht in de zijwand. Joosse: “Aan de badkamerkant kunnen we de schoonmaakmiddelen, handdoeken en incontinentiemateriaal opbergen. Aan de kamerzijde is er een hangen legkast voor de kleding in de wand aangebracht.’’ De wastafel in de deur vindt Joosse wel heel erg handig. “Deur open, bed er naast en ik kan zo iemand wassen of verfrissen. Dus geen gedoe met waskommen. Daarnaast ziet het er heel netjes uit. Als je de deuren dichtdoet, is het gewoon een mooie wand.’’

“Deur open, bed er naast en ik kan zo iemand wassen of verfrissen. Dus geen gedoe met waskommen. Daarnaast ziet het er heel netjes uit. Als je de deuren dichtdoet, is het gewoon een mooie wand.’’

magazine Zorggroep Ter Weel

69


70 Lichtschakelaar spil in domotica

Veel licht, ook als de zon schijnt Zoals lichttherapie kan helpen bij een (winter) depressie, zo blijkt daglichtsimulatie te helpen bij mensen met dementie. En dan gaat het niet om een extra lampje aan op donkere dagen, maar om extra licht, veel licht. Daglichtsimulatie is een van de domotica toepassingen die Zorggroep Ter Weel toepast op haar verpleegafdelingen. magazine Zorggroep Ter Weel


71

magazine Zorggroep Ter Weel


Domotica? Ja, domotica, vrij vertaald huisautomatisering. De bekendste

Niet storen  Dat ervaart Renée Tanihatu, gespecialiseerd

vorm is waarschijnlijk de afstandsbediening van de televisie of

verzorgende bij De Mooije Staak, een van de

audioapparatuur. Inmiddels kan er veel meer op afstand bediend worden

psychogeriatrische woongroepen van Ter Weel Goes.

en is de huisautomatisering heel veel slimmer geworden. “Denk aan het

“Vroeger hadden we losse sensoren die bijvoorbeeld

licht dat aangaat als sensoren een beweging registreren", vertelt Albert

alarmeerden als een bewoner uit bed stapte. Bij een

van Thiel. “Of het geluid van een tv dat automatisch zachter wordt als er

melding gingen we kijken wat er gebeurde, vaak genoeg

iemand binnenkomt en gaat praten. En als de bewoner zijn kamer uitgaat,

was er niets aan de hand. Nu hebben we een geïntegreerd

kan hij zelf met een druk op de knop alles uitschakelen. Alleen de koelkast

systeem waarbij we op afstand op onze tablet al kunnen

blijft koelen."

zien wat er gebeurt. Dat scheelt veel heen-en-weergeloop. Bovendien verstoren we zo de nachtrust niet onnodig. Als er

Van Thiel is technisch adviseur bij Sweegers en de Bruijn ingenieurs uit

niets aan de hand is, hoeven we ook de kamer niet in. Daar

Den Bosch. Tijdens het bouwtraject verzorgde hij het installatietechnische

werden veel bewoners wakker van."

projectmanagement. Privacy  Een (infrarood)camera op de kamer aanzetten, valt Gemak  “Ter Weel heeft domotica breed getrokken", zegt Sjaak Blok,

onder Middelen & Maatregelen en moet opgenomen zijn

commercieel manager bij Paree Elektro-Telecom uit ’s-Heerenhoek.

in het zorgplan. Het is immers een inbreuk op de privacy.

Hij werkte tijdens het bouwtraject nauw samen met Van Thiel. “De

Dat betekent dat de bewoner of zijn vertegenwoordiger er

zorgorganisatie zocht een geautomatiseerd systeem dat niet alleen gemak

toestemming voor moet geven. Blok: “Je kunt er ook voor

geeft, maar ook de medewerkers ontlast van werkdruk. Zo kunnen de

kiezen om de camera alleen aan te zetten in situaties die

verzorgenden via de sensortechnologie, camera’s, tablets en smartphones

daarom vragen, dus niet permanent. Dan kun je echter geen

snel zien of er iets gebeurt waar ze op moeten reageren, of dat er niets aan

virtuele ronde maken en zal de verzorgende ’s nachts toch

de hand is. Dat geeft gemak en zekerheid."

alle kamers langs moeten gaan."

magazine Zorggroep Ter Weel


Verlichtingsschakelaar  Centraal punt in de domotica bij Ter Weel is de verlichtingsschakelaar. Niet alleen regelt deze automatisch de lichtsterkte, de schakelaar is ook gekoppeld aan het oproepsysteem, aan de telefoon en aan de tablet. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat als een verzorgende op een donkere kamer binnenkomt, vanzelf het licht zachtjes aangaat. De communicatie verloopt via wifi. “Ik schat dat 90 procent van wat we aan domotica hebben geïnstalleerd draadloos is op basis van de KNX standaard", zegt Blok. “De alarmering heeft een eigen afgeschermd wifinetwerk dat alle

Koop-lease  De domotica was niet begroot bij aanvang van het

informatie opslaat in een cloud. Dat geldt ook voor de zorg. Voor

bouwtraject. Blok: “We hebben daarom een koop-lease voorstel

bewoners en bezoekers is er een openbaar wifinetwerk."

gedaan. Vijf jaar lang zijn alle losse componenten, denk aan camera’s, telefoons, routers, switches, noodstroomvoorziening op

Dementie en licht  Terug naar de daglichtsimulatie. Van Thiel:

alle locaties, onze verantwoordelijkheid. Daarnaast beheren en

“Mensen met dementie hebben behoefte aan een hoog lichtniveau.

onderhouden wij het interne ICT netwerk en de infrastructuur. Dit

Een sfeervol verlichte huiskamer ziet er voor de verzorgenden

was een mooi en leuk project om te doen, met korte lijntjes en

gezellig uit, maar de bewoners raken ervan uit hun ritme, ze vallen

waar we ook weer van hebben geleerd."

overdag in slaap waardoor ze ’s nachts minder of slecht slapen. Daarom worden de gangen ’s ochtends automatisch en geleidelijk sterker verlicht, zoals dat buiten ook gebeurt, tot wel 500 lux. Gewoonlijk is 50 lux in een gang voldoende. Na 1 uur ’s middags zakt het aantal lux weer langzaam. In de huiskamers kan de lichtsterkte oplopen tot 1000 lux. Ook als de zon volop schijnt, gaan de lampen aan."

73

Dimmen  Niet elke verzorgende is daar al aan gewend. Zeker in het begin dimden zij de verlichting tot wat voorheen gebruikelijk was. “Uiteindelijk hebben we de bediening voor de gangverlichting geblokkeerd, alleen de centrale receptie kan deze instellen", zegt Van Thiel. “In de huiskamers is het licht wel te dimmen. Bijvoorbeeld als bewoners televisie kijken." Renée Tanihatu is zich bewust van het belang van sterke verlichting overdag. “Dat is goed uitgelegd. En ik merk dat als het licht later op de dag dimt, ik vanzelf ook wat rustiger word." Overal hetzelfde systeem  “Het voorbeeld van Van Thiel geeft goed aan dat invoering van domotica lastig kan zijn", vult Sjaak Blok aan. “Hoe groot is de bereidheid van de medewerkers om ermee te werken? Tijdens het ontwerpproces is inbreng van medewerkers verwerkt in het eindontwerp. Je zag wel dat vooral de mensen die niet het uitvoerende werk doen, zoals cliëntenraden, de ondernemingsraad en artsen, moeite hadden met de inbreuk op privacy. We hebben vanaf het begin aangegeven dat alle locaties met dezelfde systemen en op dezelfde manier zouden gaan werken. Dat is voor de medewerkers duidelijk. Bijkomend voordeel is dat medewerkers flexibel in te zetten zijn, de werkwijze is op alle locaties hetzelfde."

magazine Zorggroep Ter Weel


advertorial

Werken in de PAREE-cloud

PAREE B.V. gevestigd in ’s-Heerenhoek, is een solide familiebedrijf met een lange geschiedenis. PAREE B.V. is een totaal leverancier in industriële automatisering, elektro en branddetectie en biedt totaaloplossingen voor telecom, IT en

74

beveiliging. Het digitale tijdperk brengt ontwikkelingen in de installatietechniek in een stroomversnelling. Alles met draad, wordt in hoog tempo draadloos! Voor PAREE B.V. is investeren in kennis, kunde en techniek van het draadloze tijdperk, de sleutel naar groei van en continuïteit voor het bedrijf.

magazine Zorggroep Ter Weel


Investeren in techniek én mensen! Doorlopende investeringen in de nieuwste installatietechniek én in onze mensen, zijn de basis voor het succes van PAREE B.V. Met 160 personeelsleden bedient PAREE B.V. klanten in o.a. de food industrie en in toenemende mate in instellingen, waarbij complete gebouwbeheerssystemen, kortweg domotica, en digitalisering een steeds grotere rol speelt. Een woning of bedrijf met een digitaal netwerk, is net zo vanzelfsprekend als de aansluiting van gas, licht en water. Ook in nieuw facilitair vastgoed, zoals scholen, appartementen en hotels, is het digitale netwerk een substantieel onderdeel in het bouwtraject. De vraag naar 24/7 beheer en onderhoud neemt fors toe en dat resulteert in groei in het aantal onderhoudscontracten. PAREE B.V. houdt alles in eigen hand en onze technici zijn deskundigen in het aanleggen en onderhouden van de meest complexe besturingssystemen. Draadloos werken in de cloud   Op steeds meer werkplekken is

75

automatisering niet meer weg te denken. Na de aanleg van o.a. een intranetsysteem kan PAREE B.V. zorg dragen voor beheer op afstand met ondersteuning van een uitgebreide helpdesk service. PAREE B.V. bewaakt de systemen met een proactieve service voor alle geleverde software applicaties. Dankzij nieuwe digitale netwerken is werken in de cloud aan een opmars bezig. Altijd en overal informatie en gegevens beschikbaar maken via WIFI met tablet of mobiele telefoon is in scholen, fabrieken en in groeiende mate, binnen instellingen als Zorggroep Ter Weel, vanzelfsprekend. Het belang van een betrouwbaar en veilig systeem behoeft geen uitleg. Ook daarin zorgt PAREE B.V. voor optimale service! Verdienen met duurzaamheid   Dankzij de mogelijkheden van domotica

PAREE B.V. draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Kwaliteit van

stijgt de vraag naar installatie van o.a. bewegingsmelders voor verlichting,

producten, installaties en het personeel. Al meer dan 85 jaar

geavanceerde beveiligingssystemen, brandmelders en het plaatsen van

is PAREE B.V. een begrip in Zuidwest Nederland. PAREE B.V.

LED in fabriekshallen en openbare panden. Met een app op tablet of

is een professionele organisatie met een informele cultuur.

smartphone ben je overal ter wereld op de hoogte van de situatie in bedrijf

Vooruit blijven kijken en durven investeren in de techniek

of woning. LED verlichting heeft een zeer lange levensduur en de kosten

van de toekomst en in de opleiding van de eigen mensen,

voor onderhoud en energie dalen fors. PAREE B.V. integreert regelmatig

dat is de basis voor succes van PAREE B.V.

zonnepanelen als energievoorziening in daken van nieuwbouwprojecten. Met daken die volledig zijn voorzien van zonnepanelen komt de ‘standalone’ energievoorziening van huizen en panden snel beschikbaar. Koppeling van diverse systemen in duurzame energiewinning hebben de toekomst en tonen aan dat duurzaamheid kosten bespaart!

magazine Zorggroep Ter Weel


76

Paramedisch Centrum

‘Samen het best haalbare resultaat bereiken’ magazine Zorggroep Ter Weel


Onder het fonkelnieuwe Abbekindershof in Goes vind je het Paramedisch Centrum van Zorggroep Ter Weel. Hier kunnen ouderen uit de omgeving poliklinisch een beroep doen op de fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopediste. Wie niet zelf naar het Paramedisch Centrum kan komen, krijgt bezoek aan huis.

Op dat laatste haakt Gert-Jan van Schelt in: “Ook voor sommige oefeningen is het handiger om ze thuis te doen. Bijvoorbeeld als iemand opnieuw moet leren traplopen. Dat kun je het beste doen op de trap die je het vaakst op en af gaat. Ook ergonomische hulpmiddelen kun je vaak beter in de thuissituatie afstemmen en

Revalidatieorganisatie Revant stuurt vanuit onze samenwerking

uitleggen.’’

cliënten na revalidatie door voor een voortzetting van de therapie.’’

De manager zorg, welzijn en behandeling voor Ter Weel in Goes, laat trots de fysiotherapieruimte zien, vol met fitnessapparaten. Het

Het Paramedisch Centrum bevat naast de grote ruimte ook

tilliftsysteem, dat mensen ondersteunt die zelf niet meer kunnen

drie behandelkamers. Eén daarvan is voorzien van een extra

(blijven) staan, kan de hele ruimte beslaan. “Mensen kunnen hier

brede tafel en een tillift. Deze wordt met name gebruikt voor

revalidatie oefeningen doen na bijvoorbeeld een nieuwe knie of heup,

de behandeling van cliënten met Parkinson of die een beroerte

maar we geven ook valpreventie en doen aan conditieverbetering.

hebben gehad.

magazine Zorggroep Ter Weel


79

Ouderen die na een beroerte opnieuw moeten leren praten, kunnen een beroep doen op de logopediste. Ook mensen met slikproblemen, bijvoorbeeld door ALS, Parkinson of dementie, krijgen van haar oefeningen en adviezen. Alle paramedici werken onderling nauw samen om het beste resultaat met de patiënt te behalen. Indien nodig wordt overlegd met de specialisten ouderengeneeskunde van Ter Weel. Van Schelt: “Naast klantgerichtheid is kwaliteit belangrijk. Iedereen is verplicht opgenomen in het kwaliteitsregister. Dat betekent dat ze altijd bijgeschoold zijn en zich vaak ook gespecialiseerd hebben. We beschikken over specialisten op het gebied van Parkinson, multiple sclerose (MS), oedeem en geriatrie. Ze kennen de fysieke beperkingen die bij het ziektepatroon of ouder worden ontstaan en hoe je die het Van Schelt toont de verstelbare keuken. Samen met de ergotherapeute

beste kunt behandelen. Samen met de therapeut stelt de

kunnen mensen met en zonder rolstoel oefenen bij het koken. “Maar

patiënt doelen op, bijvoorbeeld gericht op het hervinden van

zoals gezegd, vaak is het effectiever om bij de mensen thuis te oefenen.

vaardigheden en conditie, of op het minimaliseren van de

Ik verwacht dat we in de toekomst steeds vaker bij de mensen thuis

pijnklachten. Uiteraard is al deze expertise ook beschikbaar

behandelen. Ouderen moeten immers langer zelfstandig blijven wonen.

voor de cliënten van Abbekindershof.’’

Bovendien kun je dan ter plaatse adviseren. Partners en mantelzorgers kunnen we de oefeningen uitleggen of ze erbij betrekken. Dan zien we ook risicovolle situaties als losse tapijtjes. En kunnen we bijvoorbeeld een andere stoel aanbevelen die meer gemak geeft bij het opstaan.’’

magazine Zorggroep Ter Weel


Warmte uit de aarde

Een nieuw gebouw biedt alle mogelijkheden om duurzaam en energiezuinig te bouwen. Sterker, de overheid stelt tal van duurzaamheidseisen aan nieuwbouw. Eén daarvan is de zogenoemde energieprestatiecoëfficient, beter bekend als EPC. Bij de nieuwe gebouwen van Zorggroep Ter Weel is een reductie van 50 procent behaald op deze EPC eis.

80

Energiezuinig stoken en koelen is natuurlijk altijd goed, zowel voor het milieu als voor de portemonnee. “De meest essentiële keuze is een goede gebouwschil ontwerpen, zodat er veel minder of geen energie nodig is’’, zegt ARCHIKON-

dakcollector

directeur Kees Adriaanse. “Als het dak, de wanden en vloeren van goede, duurzame kwaliteit zijn, is je gebouw ook goed geïsoleerd. In onze ontwerpen voor de nieuwe gebouwen van

ICT-ruimte

warmtepomp

Ter Weel hebben we bovendien gekozen voor onderhoudsarme

koeling ICT-ruimte

materialen met een lange levensduur. Zo is schilderwerk niet

vloerverwarming

meer nodig en gaat de dakbedekking minimaal 25 jaar mee.’’ boiler

WKO

Geen fossiele grondstoffen  Aanvullend op de goede gebouwschil moest Ter Weel een klimaatsysteem kiezen. Albert van Thiel, technisch adviseur bij Sweegers en de Bruijn ingenieurs uit Den Bosch en voor het bouwproject technisch projectmanager: “In de ouderenhuisvesting ben je verplicht

warm water bron/bodemwisselaar

om voor koeling te zorgen. Voorheen gebeurde dat met koelmachines, aangedreven door een elektromotor. Als je naar alternatieven gaat kijken, is een bodemwarmtesysteem een aantrekkelijke optie. Je haalt warmte en koude gratis uit de bodem en daar kun je naar wens de huisvesting mee verwarmen of koelen. Zonder een beroep te doen op fossiele

maakt nu ook gebruik van het bodemwarmtesysteem. Wolter en Dros

grondstoffen.’’

uit Heinkenszand coördineerde de werkzaamheden rond Maria-Oord in Hansweert en was daar verantwoordelijk voor het bronnensysteem.

Zomer en winter  Bij de bodemwarmte klimaatsystemen en bijkomend installatiewerk voor de verschillende locaties waren

Vanaf de warmtepomp zorgde het installatiebedrijf voor de verspreiding

ook verschillende uitvoerders betrokken. Zo voerde Van de Velde

via waterpunten, sanitair, warmte- en koelte-afgifte. Ook de ventilatie,

Installatiegroep werkzaamheden in Abbekindershof uit, evenals

zeer belangrijk bij de huidige kierdichte gebouwen, was voor rekening

bij de verbouw van Ter Weel Goes. Dit bestaande gebouw

van de installateurs. Directeur Marijn Meijboom van Van de Velde: “De

magazine Zorggroep Ter Weel


bodem heeft een constante temperatuur. Met behulp van een warmtepomp haal je in de winter de warmte uit de bodem het gebouw in. Zomers kun je de warmte uit de gebouwen terug de bodem invoeren. Dat is ook nodig om in de winter de warmte weer te kunnen gebruiken. Die balans luistert nauw.’’ Balans behouden  Een energiedak kan helpen om de balans te behouden. Op zo’n dak liggen net onder de dakbedekking slangen waar water doorloopt. Ook het dak van Sint Maarten in de Groe is een energiedak. De waterslangen voeren het overschot aan warmte of koude af, al naar gelang het seizoen. “Als je de balans weet te vinden en te behouden, heb je tientallen jaren plezier van het bodemsysteem’’, weet Adriaanse. “Je kunt het

binnenklimaat daarnaast verduurzamen door bijvoorbeeld gebruik te maken van led verlichting. Dat scheelt in energie en in ongewenste warmte. Dat is in de gebouwen van Ter Weel op grote schaal toegepast.’’ Duurzame investering  De warmte en koeling mogen gratis zijn, om het systeem aan te leggen moest Ter Weel fors investeren. “We hebben voor de zorggroep een quick scan gemaakt’’, vertelt Van Thiel. “Daaruit blijkt dat er ruim negen jaar nodig is om de investering terug te verdienen. Niet elke organisatie wil die lange termijn aangaan. Je bent wel al die tijd duurzaam aan het verwarmen en koelen.’’ “Dat is wat ik er zo mooi aan vind’’, vult Meijboom aan. “Hier zit de oudere generatie op een heel innovatieve en duurzame manier er warmpjes bij. Dat kunnen hun kinderen en kleinkinderen niet altijd zeggen.’’

“Hier zit de oudere generatie op een heel innovatieve en duurzame manier er warmpjes bij.”

magazine Zorggroep Ter Weel


advertorial

Van de Velde installatiegroep

Jarenlange ervaring in duurzame energie Duurzame energie. Het is lange tijd een nichemarkt geweest. De techniek bestond al lang, maar de aanbieders konden alleen op kleine schaal produceren vanwege de lage vraag vanuit de markt. Slechts de echte idealist had het ervoor over om meer te betalen voor de duurzame producten als zonnepanelen. Hierdoor bleef het productieproces relatief duur. Pas toen de staat subsidies beschikbaar stelde voor aanschaf en installatie van duurzame energieoplossingen, kwam daar verandering in. De vraag steeg, de fabrikanten konden grotere volumes produceren en zodoende kon het productieproces efficiĂŤnter en goedkoper worden ingericht. Duurzame producten, zoals zonnepanelen, gingen van dure maatwerkproducten naar goedkopere standaardpakketten. Het resultaat: duurzame energie werd voor iedereen interessant.

magazine Zorggroep Ter Weel


83

sanitair. Van de Velde Installatiegroep heeft alles in huis om de klant van A tot Z te helpen. Van advies, ontwerp en voorbereiding tot uitvoering, onderhoud en service. Van de Velde Installatiegroep begeleidt en verzorgt het hele proces. Dit is best bijzonder. Veel bedrijven hebben bijvoorbeeld geen eigen ingenieursafdeling. Van de Velde Installatiegroep heeft hier extra in geïnvesteerd om zo alle kennis en service in huis te hebben en haar klanten in alle situaties direct van goed advies te kunnen voorzien. Bijzondere uitdagingen  Ieder project heeft zijn eigen uitdagingen. Zo is er in zorgwoningen bijvoorbeeld meer vraag naar en mogelijkheid tot slimme energiebesparende oplossingen. Het kan gaan om simpele oplossingen als bewegingssensoren voor verlichting binnenshuis, maar ook grotere aanpassingen, zoals een constant energiesysteem, perfect toepasbaar op de constante energiebehoefte van de oudere bewoner. Maar ook bedrijven hebben vaak een aangepast advies nodig voor hun Topkwaliteit  Van alle duurzame energieoplossingen worden

specifieke energiebehoefte. Denk bijvoorbeeld aan strandpaviljoen,

de zonnepanelen en warmtepompen het meest ingezet. Deze

dat ver verwijderd is van de algemene voorzieningen. Zo’n bedrijf

producten zijn het eenvoudigst en relatief goed betaalbaar. Van de

heeft een zelfvoorzienend systeem nodig, los van het energienetwerk.

Velde Installatiegroep installeert deze systemen dagelijks en heeft

Vanuit het particuliere segment stijgt de vraag naar nul-op-de-

een eenvoudig uitgangspunt: de installatie moet goed functioneren

meter-woningen. In samenwerking met bouwkundig partners wordt

en maximaal rendement opleveren. Om dit te kunnen garanderen

berekend welke dak-, vloer- en muurisolatie er nodig is in combinatie

gebruikt Van de Velde Installatiegroep alleen producten van

met een passend duurzaam energiesysteem om uiteindelijk toe te

topkwaliteit. Het is ook daarom dat er garantie wordt gegeven op

werken naar nul verbruik van energie van de energieleverancier. Ook

het gehele systeem.

hierbij is Van de Velde Installatiegroep de juiste partner, van advies tot onderhoud en service.

Alles in huis  Flexibiliteit, kwaliteit en duurzaamheid zijn drie belangrijke speerpunten bij Van de Velde Installatiegroep. Geen enkele situatie is standaard en dat zijn de diensten en service dus ook niet. Voor ieder probleem biedt men een op maat gemaakte oplossing, of het nu gaat om een duurzaam energiesysteem voor een woning, zorginstelling, fabriek of loods, of andere producten

Kreeft 5, Yerseke • tel. 0113 - 57 21 20

als klimaatbeheersing, een zinken dakgoot of het plaatsen van

www.van-de-velde.nl

magazine Zorggroep Ter Weel


‘De kok is ook gastheer’ Eén centrale keuken van waaruit alle locaties van Ter Weel hun verse maaltijden krijgen, dat zijn dagelijks zo’n 500 porties. Daar komen op werkdagen nog eens alle afnemers van Maaltijd Thuis bij: 500 porties voor inwoners van de gemeenten Borsele, Goes en Reimerswaal. De productiekeuken van Ter Weel Goes kan het zonder problemen aan. Teamleider restauratieve diensten en catering Rudi Westdorp heeft de omslag die de keukens van Ter Weel hebben gemaakt, nauwgezet gevolgd.

magazine Zorggroep Ter Weel


aan de counter kiezen wat ze willen eten. Thuis geef je toch ook niet dagen van te voren op wat je wilt eten? Voor onze cliënten is dit zonder meer een kwaliteitsverbetering. Voor onze koks was het wel wennen om in een open keuken te werken met de voorbereide gerechten uit de productiekeuken.’’ Zelf opscheppen  In de verbouwde productiekeuken van Ter Weel Goes bereiden de koks de verschillende componenten van de gerechten voor. Moderne kooktechnieken zorgen ervoor dat ondanks de grote aantallen, alles toch elke dag op tijd klaar is. Een computergestuurd systeem voorkomt dat er smaakverlies optreedt. Want eenmaal bereid, gaan de maaltijden naar de locatiekeukens. Daar zorgen de koks voor laatste toevoegingen, zoals de Wie een van de restaurants van Ter Weel bezoekt, ziet een sfeervolle, gezellige omgeving

soep, sausen, salades en andere kleine

waar de hele dag door iets te bestellen is. Rond etenstijd werken koks achter de counter, voor

gerechten. Zij presenteren de verschillende

iedereen zichtbaar in hun open keuken. De eerste cliënten staan al klaar om hun maaltijd op

componenten – aardappelen, pasta of rijst,

te scheppen.

diverse groenten en vlees of vis – op een aantrekkelijke manier aan de counter. De

Ambachtelijk en vers  Dat was een paar jaar geleden wel anders. De koks kookten in

gasten mogen zelf opscheppen, de een

gesloten keukens de maaltijden. De cliënten moesten minstens een week van tevoren hun

neemt wat meer, de ander wat minder.

maaltijdkeuze – twee opties – doorgeven. “Ja, dat is niet meer van deze tijd’’, bevestigt Rudi Westdorp. “We wilden zichtbaar maken wat er in de keuken gebeurt. Laten zien dat we ambachtelijk met verse producten werken en dat we niet industrieel inkopen. Bovendien wilden we onze gastvrijheid vergroten. Cliënten, in het restaurant zijn dat onze gasten, kunnen

magazine Zorggroep Ter Weel

85


Gastheren  Westdorp: “De koks op de locaties zijn naast kok

Gastvrij onthaal  “De voormalige recreatiezalen zijn

ook gastheer geworden. Niet alleen laten ze zien wat ze doen, ze

omgebouwd tot restaurants’’, vervolgt Westdorp. “Mensen

kunnen ook vragen beantwoorden of de verschillende gerechten

uit de wijk of het dorp zijn ook van harte welkom om – tegen

toelichten. Ze verzorgen de lunch en kunnen bij gelegenheid

betaling – mee te eten. Maar we zijn niet echt een reguliere

verjaardagsmenu’s en dinertjes bereiden. Je kunt er een feestje

horecagelegenheid. Gastvrijheid is wel belangrijk voor ons,

van maken. De gasten waarderen het enorm. Ze gaan nu ook

we organiseren daarom workshops Gastvrijheid voor onze

vragen naar speciale gerechten die ze lekker vinden. Daar

medewerkers. Dit jaar hebben Randhof en Sint Maarten in De

proberen onze locatiekoks zoveel mogelijk op in te spelen. Het

Groe allebei vier sterren voor gastvrijheid ontvangen. Een mooi

geeft voldoening als je de gasten ziet genieten.’’

resultaat.’’

Meals on Wheels  Wie niet in het restaurant kan of wil eten, krijgt de maaltijd keurig op de kamer geserveerd. Een rijdend buffet biedt dezelfde gerechten aan als beneden in het restaurant; alles netjes in schalen op een warmhoudplaat of onder de warmte lamp. De bewoners kunnen à la minute kiezen en gebruiken hun eigen servies.

86

magazine Zorggroep Ter Weel


87

‘Het lijkt wel een hotelservice’  "Na mijn ziekenhuisopname vonden de kinderen het beter dat ik eten van Maaltijd Thuis bezorgd kreeg. Ze waren geloof ik bang dat ik te weinig vitaminen binnen zou krijgen. Ik heb maar naar ze geluisterd, het leek mij wel prettig. En het is ook prettig. Er is genoeg keuze, het eten is lekker en vers en alles wordt keurig aan de deur gebracht, heel bijzonder. Ik zeg wel eens: ‘het lijkt wel een hotelservice’. Ik eet graag aardappelen, groenten, vlees. Af en toe rijst vind ik ook niet erg, maar pasta liever niet. En ik ben een echt ‘soepmens’, die is altijd heerlijk! De koks mogen best een pluimpje krijgen. Je krijgt royale porties, soms kan ik het bijna niet op. Dan bewaar ik het verse fruit of het toetje voor ’s avonds. De bezorging is tussen half twaalf en kwart voor twaalf. Dat vind ik prima. Ze zijn altijd op tijd en de mensen zijn heel vriendelijk. Als ik nog niet thuis ben, door het taxibusje ben ik soms wat later, staat de maaltijd naast mijn deur. Of de huismeester heeft het even binnengezet. Hoe het kan, weet ik niet maar het eten blijft wel tot drie kwartier warm. Er zijn meer mensen hier in Vorsvliet die

Maaltijd Thuis altijd vers, altijd warm  Zorggroep

Maaltijd Thuis nemen. Ik hoor alleen maar

Ter Weel verzorgt vanuit de productiekeuken Goes de

positieve verhalen. Vooral van de mannen

Tafeltje-Dek-Je voorziening voor zowel de gemeente

die alleen wonen. Als ze thuiskomen,

Reimerswaal als Borsele. De Goese deelnemers aan

staat de maaltijd klaar, precies zoals ze het

Maaltijd Thuis, zoals Ter Weel de service noemt,

gewend zijn.

krijgen hun maaltijden vanuit Randhof bezorgd. Om al deze mensen een heerlijke warme maaltijd

In het weekeinde kook ik zelf. Soms maak ik

van Maaltijd Thuis te kunnen bezorgen, is de

iets wat Maaltijd Thuis niet klaarmaakt, zoals

productiekeuken in Goes verbouwd.

een kippenpootje. Voor de zekerheid heb ik ook altijd iets in de diepvries. Vandaag

Rudi Westdorp: “Dat was wel een flinke uitdaging,

heb ik nasi ontdooid. Een paar spiegeleieren

want ook tijdens de verbouwing wilden onze gasten

erop en mijn maaltijd is klaar."

van de restaurants en de deelnemers aan Maaltijd Thuis kunnen eten. Maar nu kunnen we iedereen elke

Mevrouw C. van Daalen

werkdag een verse, warme maaltijd aanbieden. En

’s-Gravenpolder

komt er bij de deelnemers aan Maaltijd Thuis dus ook elke werkdag iemand even aan de deur.’’

magazine Zorggroep Ter Weel


Buurthuis van de toekomst

Ter Weel zet de deuren wijd open

88

Samen met andere organisaties aantrekkelijke activiteiten organiseren voor de directe omgeving en zo meer reuring in de gebouwen krijgen; dat is wat bestuurder Coby Traas van Zorggroep Ter Weel voor ogen staat. En dat is ook waar tijdens de her- en verbouw van de locaties altijd rekening mee is gehouden. Het meest duidelijke voorbeeld is waarschijnlijk Sint Maarten in de Groe met zijn grand cafĂŠ en fitnessruimte. Maar ook bij de andere gebouwen komen wijkbewoners of dorpsgenoten geregeld als vanzelf naar binnen. En kun je de locaties van Ter Weel zien als het buurthuis van de toekomst waar verschillende organisaties activiteiten organiseren. magazine Zorggroep Ter Weel


Een van die samenwerkingspartners is Bibliotheek Oosterschelde. In de gemeente Reimerswaal vind je de zogenoemde Bieb in de buurt locaties in De nieuwe Vliedberg, Maria-Oord, Ter Weel Krabbendijke en Moerzicht. “Er staan geen grote collecties boeken, daar is niet voor gekozen’’, vertelt Wanda Broos, rayonmanager bij Bibliotheek Oosterschelde. “We hebben voor mensen uit het dorp die niet gemakkelijk naar een grote vestiging kunnen komen een selectie gemaakt op basis van hun belangstelling. Er staan vooral prentenboeken, (streek)romans en spannende boeken in de kasten. Voor ouderen staat er ook een aantal grote letter boeken. Je kunt er een krantje of tijdschrift lezen en internetten. En elke locatie van Ter Weel heeft een restaurant waar je een kop koffie kunt nemen of iets anders. Kortom, een bezoekje aan Bieb in de buurt kan meer zijn dan snel een boek lenen.’’ Bieb in de buurt  Bibliotheekleden die andere interesses hebben dan wat op de planken staat, kunnen via het online systeem uit de collectie kiezen en bestellen. Het boek wordt bezorgd bij de vestiging naar keuze; leden kunnen boeken halen en terugbrengen in alle Zeeuwse vestigingen. Ondanks de beperkte collectie is de belangstelling best groot, weet de rayonmanager. “Alleen in Hansweert krijgen we vrij weinig bezoekers, daar lijkt Bieb in de buurt wat onopgemerkt te blijven. We zoeken naar een alternatief. In Rilland hebben we de bibliotheek tegelijkertijd geopend met het restaurant. Dat was een mooie start en leverde snel veel bekendheid op.’’ De samenwerking verloopt goed. Broos: “We kijken naar uitbreiding van de activiteiten. Zo zijn de ouderen uit Hof Cruninghe op bezoek geweest in de grotere vestiging in Kruiningen. We weten elkaar steeds vaker te vinden.’’ Restaurant  Een heel andere samenwerkingspartner is Gors. In De nieuwe Vliedberg werken cliënten met een verstandelijke beperking in het restaurant. “Dit past bij ons idee om onze restaurants meer in de maatschappij te plaatsen’’, zegt Rudi Westdorp, teamleider restauratieve diensten en catering bij Zorgroep Ter Weel. “Alle locaties behalve Hof van Cruninghe

magazine Zorggroep Ter Weel


90

hebben een restaurant. Iedereen kan binnenlopen en iets bestellen. We zien dit als een extra service voor bezoekers. Daarnaast zetten we in op meer activiteiten in het gebouw die ook toegankelijk zijn voor mensen uit de wijk of het dorp. Dat is een groeiproces waar we begin dit jaar in Reimerswaal mee zijn begonnen. Nu werken we aan een ondernemingsplan voor Ter Weel Goes. In 2017 willen we daar ook met cliënten van Gors en Arduin gaan samenwerken. Er komt een winkel met versproducten en een activiteitenaanbod.’’ Samenwerking  “Samenwerking, wederkerigheid en effectiever gebruik van ruimtes’’, vult André Lokerse, manager zorg, welzijn en behandeling voor Reimerswaal aan. “Wij hebben ruimtes die niet altijd in gebruik zijn. Die kun je aan andere organisaties aanbieden. We zoeken samenwerking met scholen, de bibliotheek, Scalda, Rabobank, Gors

Mevrouw De Leeuw-Dieleman woont in verzorgingshuis Nieulande in

en Arduin. Maar ik kan me ook voorstellen dat

Krabbendijke. Op advies van haar dokter moest ze meer ontspanning zoeken

een koor bij ons repeteert en dat het gebruik

en wat vaker naar buiten gaan. Maar als je al jaren alleen bent, is dat soms

van de ruimte onder andere met wederdiensten

best moeilijk. De Ter Weel Pas bracht uitkomst.

in de vorm van concerten wordt ‘betaald’.’’ “Met die pas zijn veel activiteiten gratis en andere goedkoper. Als je zo’n pas

“Ons idee van het buurthuis van de toekomst

hebt, doe je toch wat makkelijker mee, je betaalt er elke maand 10 euro

houdt in dat we de activiteiten in onze

voor. Ik ben al 35 jaar alleen, dat is lang. En ik ben niet zo’n lezer, dus dan zit

gebouwen meer van de samenleving laten

je maar zo. Nu ik die pas heb, ga ik naar best veel activiteiten van Ter Weel

zijn’’, vervolgt Lokerse. “Mensen blijven langer

Actief. Koffie drinken en meteen inhaken op iets. Spreek ik ook eens andere

thuis wonen, dat kan eenzaam zijn. Onze

mensen, dat is gezellig.

activiteiten kunnen die eenzaamheid misschien wat doorbreken. Ter Weel Actief organiseert in

Koersbal bijvoorbeeld, vind ik heel leuk. Dat doe ik elke veertien dagen want

Reimerswaal steeds meer activiteiten. Je merkt

de andere week komt mijn hulp op dat tijdstip. En de gym, dat is ook leuk. Er

dat de deelnemers het waarderen. Dat gaat

zijn filmavonden met heel afwisselende voorstellingen, soms heel mooi. Zo

vanaf 2017 ook in Goes gebeuren.’’

nu en dan eet ik mee in het restaurant. Een stamppotbuffet is altijd lekker. Soms gaan de kinderen mee, zij houden ook van stamppot. Voor hen is het

Ter Weel Actief  Hoe kom je tot een

wel duurder.

gevarieerd aanbod aan activiteiten, cursussen en uitstapjes voor mensen van 65 jaar en ouder?

Bloemschikken? Nee, dat heb ik nog nooit gedaan, dat trekt me niet. Wat ik

Ter Weel Actief heeft op de vijf locaties van

echt heel leuk vind, is met het busje mee. We zijn naar de Zak van Zuid-

Ter Weel in Reimerswaal onderzocht wat de

Beveland geweest en hebben op de zeedijk bij Hoedekenskerke gestaan.

wensen van cliënten en ander belangstellenden

Daarna dronken we koffie bij Sint Maarten in de Groe. Dat was geweldig! Ik

waren.

ga echt graag nog een keer mee als er een reisje wordt georganiseerd.’’

magazine Zorggroep Ter Weel


91

“We hebben heel veel ouderen gesproken en hun gevraagd wat

kan kiezen voor de Ter Weel Pas’’, legt Vreeke uit. “Een abonnement

ze leuk vinden, wat hun wensen zijn en wat ze missen’’, vertelt

kost 10 euro per maand. Met de pas kun je gratis deelnemen aan

Mirjam Vreeke projectmedewerker bij Ter Weel Actief. “Daar is veel

het comfortaanbod. Dat zijn activiteiten als de bingo, spelmiddagen,

uitgekomen wat de basis vormde van het huidige aanbod. Omdat

lezingen en zo. Voor de luxe activiteiten, vaak evenementen of iets

we samenwerken met andere organisaties uit de buurt, kunnen we

waar veel materiaal bij gebruikt wordt, krijgt de pashouder korting op

heel veelzijdig zijn en wisselt het aanbod geregeld. Busjes zorgen

de deelnameprijs.’’

ervoor dat mensen uit bijvoorbeeld Hansweert mee kunnen doen aan activiteiten in Krabbendijke.’’

Welkom  De Ter Weel Pas geeft ook korting in het restaurant. Vreeke: “We willen graag dat de ouderen, ook buurtcliënten, zich

Ter Weel Pas  De activiteiten en evenementen zijn onderverdeeld

altijd welkom voelen. De Ter Weel Pas is een goed hulpmiddel om de

in negen thema’s: van culinair tot vitaliteit en alles er tussen. Een

drempel te verlagen en mensen te activeren, ook mannen. Je krijgt

speciale site, www.terweelactief.nl, en een activiteitenkrant laten

echt waar voor je geld.’’

het aanbod zien. Er zijn twee soorten activiteiten: comfort en luxe. Het verschil zit in de prijs van de activiteit. “Wie vaak wil meedoen,

magazine Zorggroep Ter Weel


magazine Zorggroep Ter Weel


93

Zorg op aanvraag

Veilig en comfortabel wonen bij Ter Weel, doen wat je zelf kunt en ondersteuning krijgen wanneer dat nodig is. Dat is Verzorgd Wonen bij Ter Weel. Voor wie thuis blijft wonen, maar (tijdelijk) zorg nodig heeft, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, biedt Zorggroep Ter Weel de service Zorg Thuis aan. Twee opties met elk hun eigen voordelen.

magazine Zorggroep Ter Weel


Wij verrichten met aandacht en zorg uw schilderwerk

WWW.DEKOEIJERSCHILDERS.NL Schouwersweg 100 | 4451 HT Heinkenszand tel: +31(0)113 - 577 220 | e-mail: info@dekoeijerschilders.nl

“AAG heeft specifieke kennis en tools die van toegevoegde waarde zijn voor Riwis, daarmee vergroten wij onze klantwaarde. Riwis en AAG streven ook hetzelfde doel na; het ontzorgen van klanten. En dat verbindt!” Erna ten Have

Voorzitter Raad van Bestuur, Riwis, Zorg en Welzijn

Financial Services - Payroll & HRM Services Vastgoed & Facilitair - Informatiemanagement

www.aag.nl

Samen succesvol


Lokerse: “Er zijn veel aanbieders op dit gebied en wij zijn nog niet lang bezig, mensen moeten ons op dit gebied nog beter leren kennen. We vinden wel dat we iets kunnen toevoegen aan de zorgvraag in de directe omgeving van onze locaties.’’ De belangstelling voor Zorg Thuis groeit dan ook gestaag. Vanuit Nieulande heeft Clarijs met haar collega inmiddels een zorgroute opgezet. “En in Goes zijn we daar ook mee bezig omdat het aantal aanmeldingen groeit. Je merkt dat ouderen en hun mantelzorgers zoekende zijn nu een indicatie voor een verzorgingshuis veel minder vaak wordt toegekend. In dat opzicht speelt Verzorgd Wonen echt in op het gat dat is ontstaan door het nieuwe zorgstelsel. De mensen De locaties van Ter Weel zijn in feite ‘hotspots’ in de zorg, meent André Lokerse, manager

wonen zelfstandig maar in een veilige

zorg, welzijn en behandeling bij Ter Weel voor Reimerswaal. “Immers, er zijn 24 uur per

omgeving met meer aanspraak en

dag, zeven dagen in de week gediplomeerde mensen aanwezig. Die intramurale zorg kun je

activiteiten.’’

ook voor mensen inzetten die sinds het nieuwe zorgstelsel geen indicatie meer krijgen voor een verzorgingshuis. Dat kan in de wijk, als Zorg Thuis, of bij ons in het Gasthuis in Goes en Nieulande in Krabbendijke als Verzorgd Wonen.’’ Anoeshka Clarijs is wijkverpleegkundige in de regio Goes en Reimerswaal. Zij stelt indicaties op, maakt zorgplannen en bespreekt deze met de cliënt en medewerkers van verzorgingshuizen. “Als je intramuraal ondersteunende zorgdiensten gaat verlenen aan huurders, kun je dat ook uitbreiden naar de wijk. Zorg Thuis is er echter alleen voor de zorg, van steunkousen aandoen tot douchen en wassen. Wij organiseren geen huishoudelijke hulp.’’

magazine Zorggroep Ter Weel

95


Sweegers en de Bruijn wenst Zorggroep Ter Weel en haar cliënten veel succes en wooncomfort! Specialist voor Zorggroep Ter Weel in ontwerp en advisering op het gebied van de technische installaties

Diverse projecten met veel zorg uitgevoerd Sweegers en de Bruijn, adviseurs voor een duurzaam binnenklimaat en technische installaties Gezondheidszorg & Wonen

Retail & Appartementen

Justitie

Duurzaamheid & Energie

Industrie & Laboratoria

Beheer & Onderhoud

Onderwijs

Monumenten

Cultuur & Recreatie

Kantoren

Europalaan 12g, 5232 BC ‘s-Hertogenbosch • Internet www.swebru.nl E-mail info@swebru.nl • Telefoon 088 030 7300

We hebben met veel plezier de technische installaties verzorgd.

www.dwtg.nl - 0113 227072

Afval Service Zeeland is trotse partner in afvalrecycling van Zorggroep Ter Weel

is vakmanschap voor alles

Ook uw partner voor: Duurzame afvalinzameling o.a. bedrijfsafval, bouw- en sloopafval, hout & papier

Rolcontainers in verschillende maten Afvalcontainers voor elke klus Milieustraat voor aanlevering diverse afvalstromen

Industrieweg 2 4675 RA Sint Philipsland T 0167 577 200

Duinzoom 7 | 4325 HA Renesse | 0111-463626

gelukgroep.nl

www.afvalservicezeeland.nl


advertorial

‘Wie zich mooi voelt van buiten, voelt zich ook mooi van binnen’ Binnen Zorggroep Ter Weel kunnen cliënten,

Prijslijst ontvangen of een afspraak maken?   

wijkbewoners en medewerkers gebruik maken

Dat kan via uw contactverzorgende of door direct contact

van een ontspannen schoonheidsbehandeling

op te nemen met Eline Minnaard op telefoonnummer

in één van de welzijnsruimtes. Bij meerdere

(0113) - 70 02 42 of kijk op www.lifem.nl.

woonzorgcentra van Zorggroep Ter Weel is schoonheidsspecialiste Eline Minnaard het vertrouwde gezicht. Eline is gediplomeerd

Producten  Tijdens de schoonheidsbehandelingen wordt er gebruik

schoonheidsspecialiste en was tot voor kort

gemaakt van de producten van het merk Eve Taylor. Het merk zet

werkzaam als verzorgende IG. Hierdoor

zich in voor het beste resultaat in verzorging. De gehele productenlijn

combineert zij twee vakgebieden in één passie.

van Eve Taylor voldoet aan alle eisen van natuurlijke cosmetica, zijn zeer effectief en bevatten geen minerale oliën, parabenen, alcohol of chemische geurstoffen.

Mijn motivatie  In de ouderenzorg zie ik wat het voor iemand betekend om aan een locatie gebonden te zijn. Daarnaast heb ik

Cadeau  Op zoek naar iets anders dan een bloemetje of doos

op jonge leeftijd van dichtbij meegemaakt wat een ziekte met

bonbons voor uw moeder, oma of vriendin? Dan is een cadeaubon

iemand kan doen. Voor deze mensen wil ik graag het verschil

voor een ontspannen schoonheidsbehandeling een leuk en origineel

maken, want ik geloof dat wie zich mooi voelt van buiten, zich

cadeau om te krijgen en om te geven. De cadeaubonnen van lifeM

ook mooi voelt van binnen.

zijn verkrijgbaar in verschillende waarden.

magazine Zorggroep Ter Weel


Onze locaties

Ter Weel Goes

Sint Maarten in de Groe

Randhof

Joannaplantsoen 1

Beukenstraat 190

’s-Heer Elsdorpweg 18

4462 AV Goes

4462 CB Goes

4461 WL Goes

0113 – 65 40 00

0113 – 65 43 00

0113 – 65 42 22

Gasthuis

Moerzicht

Hof Cruninghe

Kievitlaan 64

Moerplein 73

Langeviele 41

4461 RB Goes

4401 HZ Yerseke

4416 CE Kruiningen

0113 – 65 43 50

0113 - 65 43 10

0113 - 27 32 81

Maria-Oord

De nieuwe Vliedberg

Ter Weel Krabbendijke

Maartenbroersweg 42

Vliedbergstraat 6 - 8 - 10

Willem Kosterlaan 1

4417 BL Hansweert

4411 AJ Rilland

4413 CP Krabbendijke

0113 - 65 42 00

0113 - 65 42 80

0113 - 65 42 60

www.terweel.nl


Lange Vorststraat 40, 4461 JP, Goes Tel: (0113) 21 12 72

www.optiekdejonge.nl

Profile for Quaeris Media BV

Magazine Zorggroep Ter Weel  

Magazine Zorggroep Ter Weel  

Profile for quaeris