__MAIN_TEXT__

Page 1

Maasheim

OPENINGSMAGAZINE Een betekenisvol centrum voor wonen, werken, leren en activiteiten


INHOUDSOPGAVE

07

10

12

Verhuizen

Werken op

Medewerkers

naar Maasheim

Maasheim

aan het woord

21

31

33

Ontwerp en

Vrijwilligers aan

Woongroep

verbouw Maasheim

het woord

Rivierkade

02

COLOFON

Uitgave ter gelegenheid van de opening van instelling Maasheim. Met dank aan alle betrokkenen. Realisatie: Quaeris Media BV, www.quaerismedia.nl. Ontwerp: DMARC een reclamebureau, www.dmarc.nl. Fotografie: Van Iterson Fotografie. Tekst: Mariska den Hartog.

Wilt u ook zo’n mooi (sponsored) magazine? Neem dan contact op met Sjoerd Flikweert, Quaeris Media: bel 0113-213241 of mail sjoerd@quaerismedia.nl


VOORWOORD

LIESBETH KIEVIT

Voorwoord

Geachte lezer,

03

Voor u ligt het Maasheim Magazine ter gelegenheid

Maasheim is vernoemd naar de rivier de Maas die bij

van de officiële opening van ons nieuwe en

ons in de buurt stroomt. Het woordje “heim“ associeert

verbouwde pand. Maasheim is onderdeel van de

met warmte, veiligheid, een thuis. Maasheim. Het

Stichting Adullam. Het is een zorgorganisatie die

bezitten van een woning en van werk is een voorrecht.

gespecialiseerd is in zorg en dienstverlening aan

Daar voelen we ons veilig, geborgen en rusten we uit

mensen met een verstandelijke beperking. De basis

of maken we ons nuttig.

en de zorgvisie van de organisatie is een leven dicht bij Gods Woord, de Bijbel. We willen op onze locaties

Waar zijn we nu echt veilig? Daar spreken we met onze

de zorgvragers een omgeving bieden waar dat in

cliënten over. Op de gevel van ons pand staat Psalm

het dagelijks handelen duidelijk en zichtbaar is. In

57:2b “Ik neem mijn Toevlucht onder de schaduw Uwer

Puttershoek zetten ruim 100 medewerkers zich samen

vleugelen”. Dat is de ware, veilige geborgenheid in de

Inhoudsopgave 3 Voorwoord en inhoudsopgave met ruim 150 vrijwilligers in voor onze cliënten. 4 Ds. Joannes Beukelmanschool

Heere Jezus Christus; dit bidden en wensen we ook u van harte toe.

6 geeft Wilgenheim, een centrum voor leren, werken en activiteiten Het magazine u op beknopte wijze informatie

Kiekeboe aan het woord over het9 leven in Peuterspeelzaal en rondom Maasheim. U krijgt onder Een ieder die meewerkte aan de realisatie, hartelijk overonze de brede school andere 10 een kijkjeBorn in deArchitecten leefwereld van cliënten. dank voor uw inzet op welke manier dan ook. Het heeft 11 brede Als je zorg nodigDe hebt is hetschool niet altijd eenvoudig om 13 voor Toch kinderen het gewone levenPagina te ervaren. is dat de kern van

ons goed gedaan. Rest mij nog u veel leesplezier te wensen.

14 Medewerkers van Wilgenheim aan het woord onze zorgverlening. Om u een compleet beeld te geven

16 Licht,cliënten, kleur en verdieping: de nieuwe Manager school Instelling komen in dit magazine hun ouders, vrijwilligers,

18 Alles ruikt naar nieuw: kinderen ds. Joannes Beukelmanschool medewerkers en andere betrokkenen aan het woord. van de Liesbeth Kievit- Holleman 19 Het is hier heel gezellig: deelnemers van Wilgenheim aan het woord 21 Terugblik en vooruitblik op brede school in Alblasserdam

MAGAZINE MAASHEIM


Het ervaren van het gewone leven Het gewone leven. Dat is wat we willen voor de bewoners en deelnemers van Maasheim. Zoveel als mogelijk. Hun verjaardag vieren, naar de kerk gaan, eten koken, werken, je huis schoon houden, psalmen zingen, nieuwe dingen leren, afspreken met familie of kennissen. Het lijkt heel normaal, maar als je in een instelling woont, is dat niet vanzelfsprekend. Zeker niet als je de wereld om je heen maar moeilijk kunt begrijpen.

Ons orthopedagogisch behandelmodel ASBM (Adullam Schutse Begeleidings Model) helpt ons hierbij. In ASBM gaat het erom dat de bewoners en deelnemers het gewone leven ervaren. De begeleiders ondersteunen hen daarbij door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsre-

Herstel van het

gewone leven

latie samen betekenisvolle activiteiten te ondernemen binnen de woning,

Doorbreken ineffectieve actie-reactie patronen op probleemgedrag

tijdens de logeerweek en op het werk.

Herstellen dagelijkse ritmes d.m.v. zinvolle activiteiten

Fysieke behoefte

3. Zinvolle invulling van het dagelijks leven

2. Focus niet op probleemgedrag

1. Onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie

Vlottrekken ondersteuningsrelatie door ontmoeting op ontwikkelingsniveau van cliënt

Emotionele behoefte

Mentale behoefte

Zingevende behoefte

Het fundament in de behandeling en begeleiding zijn de behoeften die ieder mens heeft. We willen inspelen op de fysieke, emotionele, mentale en zingevende behoeften van de bewoners, logés en deelnemers. Door het aangaan van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met onze cliënten creëren we veiligheid, zekerheid en sociaal contact. Doordat we zorgen voor een betekenisvolle daginvulling sluiten we aan bij hun behoefte aan waardering en zelfontplooiing.

04

Fysiek eb eh oe ft

De belangrijkste pijlers van ASBM zijn: het bieden van een onvoorwaardelijke

die een behandelend effect hebben: hun vertrouwen groeit, de stress neemt af en problematisch gedrag verdwijnt naar de achtergrond. Relatie-opbouw: onvoorwaardelijke ondersteuning: door sensitief en responsief aan te sluiten bij de behoeften van de bewoners of deelnemers bouwt de begeleider een relatie met hen. We willen altijd betrouwbaar zijn voor hen.

Zingevende beh oe fte

compleet en betekenisvol dagprogramma, waarin ze succeservaringen opdoen

De persoon zet zichzelf onvoorwaardelijk in voor het welzijn van anderen

Verscheidenheid

Veiligheid De persoon ervaart fysieke stabiliteit en veiligheid bij zichzelf en vanuit zijn omgeving

De persoon heeft ruimte om zijn gekregen talenten te ontdekken en zichtbaar te maken

Zin en betekenis

De persoon doet activiteiten die zinvol en betekenisvol zijn voor hemzelf en de ander

Relaties

Emotionele b e h oe fte

hen onvoorwaardelijk ondersteunt, hebben de bewoners en deelnemers een

Dienstbaarheid

De persoon ervaart liefde en waardering

Relationele verantwoordelijkheid

Eigenwaarde De persoon waardeert zijn gekregen eigenschappen en talenten.

De persoon ervaart de mogelijkheid tot verantwoordelijkheid en initiatiefname passend bij Bijbelse waarden en zijn mogelijkheden

eke behoefte Fysi

waarbij we anders kijken naar probleemgedrag. Samen met de begeleider die

e

ondersteuningsrelatie en het bieden van een betekenisvolle daginvulling,

De vertrouwensrelatie groeit en fungeert als buffer tegen de stress. Competentie-opbouw: betekenisvolle daginvulling: bewoners en deelnemers ervaren het gewone leven aan de hand van een volledig dagprogramma dat bestaat uit betekenisvolle activiteiten op de competentiegebieden: Zelfzorg, Wonen, Werk en Vrije tijd. Binnen deze vier gebieden hebben de bewoners en deelnemers een aandeel, uitdagingen, taken en verantwoordelijkheden. Bij elke activiteit die de bewoner of deelnemer doet, krijgt hij ondersteuning van de begeleider. De begeleider zorgt ervoor dat de relatie – ongeacht het gedrag – in stand blijft én dat de activiteit succesvol wordt afgerond. Daardoor ontwikkelen de bewoners en deelnemers meer vertrouwen in de ander en in zichzelf en groeit ook zijn (gevoel van) competentie. Anders kijken naar probleemgedrag: problematisch gedrag zien we als het topje van de ijsberg: als resultaat van onvervulde menselijke behoeften. Daarom willen we ons niet richten op het controleren of beheersen van het probleemgedrag. We richten ons op de onderliggende, onvervulde menselijke behoeften. Die vullen we in, waardoor de stress en het probleemgedrag zullen afnemen. Daardoor wordt het leven weer zo gewoon mogelijk.


Wilma

Hanne

ZORGVISIE

Sinds eind 2016 ben ik betrokken bij Maasheim; voor

Voor de meeste bewoners en deelnemers van Maasheim

verschillenden ben ik wellicht nog een wat onbekend

en hun wettelijk vertegenwoordigers ben ik een bekende.

gezicht. Daarom stel ik me graag aan u voor. Mijn naam

Ik stel mij graag aan u voor. Mijn naam is Hanne Snoep

is Wilma van der Ham, en ik woon samen met mijn man

en ik werk sinds 2010 als orthopedagoog voor de

Jan Willem in Krimpen aan den IJssel. Ik werk vanuit

toenmalige voorzieningen Zuiderheim, Waardheim en De

Psychologenpraktijk Brouwer voor verschillende locaties

Mantelienge, het huidige Maasheim. Ik ben betrokken bij

van Adullam; momenteel is dat naast Maasheim ook voor

de woongroepen Dijkkade, Rivierkade en Brugkade en bij

de drie voorzieningen in Alblasserdam. Sinds de start

het AC en KDC.

05

van Maasheim ben ik betrokken bij de woongroepen Meerkade, Havenkade en Zeekade. Een periode van

Als orthopedagoog ben ik behandelverantwoordelijke

kennismaken met bewoners en logees, familie en collega’s

en wil ik de bewoners en deelnemers goed leren kennen.

volgde. Mooi om samen met collega’s te ontdekken wie de

Hiervoor ben ik o.a. op de groepen aanwezig, doe ik

bewoner of logee nu is, wat hem of haar kenmerkt en wat

psychologische onderzoeken heb ik gesprekken met de

zijn of haar behoeften zijn. Om van daaruit te kijken hoe

bewoners, deelnemers of familieleden, en met de collega’s.

we het beste aan kunnen sluiten zodat zij, net als wij, het

Hierdoor krijg ik de ondersteuningsvraag van de bewoner

‘gewone leven ervaren’. Al ben ik nu een periode afwezig in

of deelnemer helder. Binnen de teams en in overleg met

verband met verlof, ik hoop daarna op een goede verdere

de Eerst Verantwoordelijk Begeleider kijken we hoe er

samenwerking.

goed aangesloten kan worden op de behoeften van de deelnemers, hoe er een goede ondersteuningsrelatie opgebouwd kan worden en wat een betekenisvol leven inhoudt voor de bewoners of deelnemers. Ik vind het een mooi en boeiend proces om met elkaar op te trekken, te ontdekken wie de bewoners en deelnemers zijn en het beste te zoeken voor hun leven binnen de woning en op het werk. Ik hoop op een goede verdere samenwerking hierin!

MAGAZINE MAASHEIM


DE IT-SPECIALIST

WE ALL NEED CONNECTION

feliciteert Adullam met de opening van Maasheim AUDIOVISUEEL | ICT | SOFTWARE-ONTWIKKELING | LICHTAANSTURING VERKOOP@AENC.NL

WWW.AENC.NL

078 - 69 95 888

HET ADRES VOOR AL UW

Schoonmaakwerk zaamheden!

VEEHOUDERIJ TUINBOUW FRUITTEELT BOLLENTEELT AKKERBOUW GROENVOORZIENING KOPJE Dam alit et eatur, vendias comnihil molorpore omnime odi optum, ut et facest eum erspicto test volorit fuga. Ut

R. Lemans, Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Nieuwland Parc 1, Alblasserdam

voluptatia volorum eosantet volorem quata pore que etur, totatur aliquae voloreptatus plibusa picilla ntiore, santion seditium quia provid quat que nus mint.

06 11 04 53 77

etur, totatur aliquae voloreptatus plibusa picilla ntiore, santion seditium quia provid quat que nus mint. Dam alit

iperen.com

et eatur, vendias comnihil molorpore omnime odi optum.

roblemans@hotmail.com


Corine Verhuizen naar Maasheim 7

Corine Beijer (34) kwam vanuit huis in Maasheim wonen. Dat

Natuurlijk was het voor iedereen wennen. Omdat de

was een ingrijpende gebeurtenis voor haar en haar familie.

dagactiviteiten van Corine ook naar deze locatie verhuisden,

Samen met haar moeder vertelt Corine hoe zij dat allemaal

was alles nieuw voor haar. Niet alleen de omgeving, maar ook

ervaren hebben.

de mensen. Toch pakt ze het goed op en heeft ze het naar haar zin. “Bij het werken in de lunchroom zet ik koffie voor de

Corine woont hier nu sinds januari 2017 en komt uit een gezin

chauffeurs. Ik doe ook receptiewerk, zoek papieren uit en heb

met een broer en drie zussen. “Het was een spannende tijd,”

de telefoon opgepakt. Het leukst vind ik het om iedere avond

vertelt mevrouw Beijer. “Corine wilde mij niet alleen laten.

samen koffie te drinken. En zelf visite ontvangen of lekker naar

Ze houdt van gezelligheid, maar nu haar broer en zussen

buiten gaan is ook fijn.” Voor Corines ouders was het een flinke

getrouwd en uit huis zijn is dat hier in Maasheim voor haar

omschakeling. Mevrouw Beijer: “We hebben vijf kinderen en

meer te vinden dan thuis.” Al in 2004 kwam Corine op de lijst

die zijn nu allemaal uit huis. De andere vier hielpen mee bij

met geïnteresseerden voor het nieuwe Maasheim te staan. In

de zorg voor Corine, maar nu ze hier woont, hoeven zij daar

de afgelopen jaren die nodig waren voor de daadwerkelijke

niet speciaal meer voor naar huis te komen. Het is nu dus wel

realisatie, was er dus veel tijd om naar de verhuizing toe te

heel stil thuis. Ons leven ziet er anders uit. We zijn iets vrijer om

leven. Omdat het vlakbij was, kon Corine de bouw volgen en

afspraken te maken, hoeven niet meer constant op de klok te

er al een beetje vertrouwd mee raken. Begin 2017 was het

kijken.” Toen Corine thuis woonde, kwam de verzorging al om

dan zover. “De hele familie is er bij betrokken geweest en

zeven uur ’s ochtends. Alle zorg heeft de familie Beijer nu uit

hielp met schoonmaken en verhuizen. Voor Corines laatste

handen gegeven. “Dat is niet altijd makkelijk, sommige dingen

verjaardag thuis kreeg ze een koffiezetapparaat, mokjes

gaan hier anders dan thuis. Om het weekend komt Corine naar

en gebakschoteltjes, zodat ze hier zelf gezellig visite kan

huis. Op maandag afscheid nemen is dan altijd weer even

ontvangen.”

moeilijk. Maar we gaan vaak op bezoek en ik was nog zelf voor Corine. Het is fijn om dat voor haar te kunnen doen en dan ruikt het lekker naar thuis.” OUDERS EN CLIËNTEN AAN HET WOORD


BIJBELSTUDIE OP MAASHEIM

Bijbelstudie en catechisatie Om de twee weken wordt er op

De Bijbelstudie – en catechisatieavonden zijn belangrijk voor de bewoners. Terugkijkend

maandagavond Bijbelstudie of catechisatie

op de bijeenkomsten valt de positieve betrokkenheid, aandacht en eerbied op. Soms

gegeven binnen Maasheim. Tijdens de

geven bewoners vooraf aan wat hen bezig houdt en wordt er voorbede gevraagd voor

catechisatie bijeenkomsten volgen we het

bijvoorbeeld een ziek familielid. Het belangrijkste is echter de vraag die ons allen moet

vragenboekje van dominee Ledeboer en

bezig houden, namelijk om geloof en bekering. We geloven zeker dat deze vraag onder

tijdens de Bijbelstudiebijeenkomsten worden

de bewoners leeft. Een bijzondere ervaring had ik tijdens een catechisatieavond op het

er Bijbelvertellingen gehouden over een

voormalige Zuiderheim. Bij de aankondiging van het onderwerp van die avond, nl. de

vrij gedeelte uit de Bijbel. De Bijbelstudie

bekering, reed één van de bewoners in zijn rolstoel vanuit de kring zo dicht mogelijk

bijeenkomsten zijn breder van opzet en worden

naar mij toe, met zijn oor vlak bij mijn mond, en heeft daar onafgebroken geluisterd.

door zo veel mogelijk bewoners bezocht. Vooraf

Wij kunnen het hart niet doorgronden en we weten soms ook niet waarvoor de

wordt er een planning gemaakt zodat iedereen

bijeenkomsten gebruikt worden. Maar we hebben wel, door de loop van jaren heen,

weet wanneer de bijeenkomsten worden

duidelijke blijken van Gods werk gezien in de omgang met bewoners en deelnemers. We hopen dat de Heere het ambtelijke werk, zowel tijdens de zondagse eredienst als

gegeven.

tijdens de bijeenkomsten op Maasheim, wil zegenen en dat zo Zijn Koninkrijk onder

JAAP KOOISTRA

gehouden en welke invulling er aan wordt

ons uitgebreid wordt. Namens de kerkenraad, Ouderling Kooistra

08

tuindesign beplantingen landschapsarchitectuur openbare ruimte

omdat ontwerpen een kunst is

Marco van Wetten


WOONGROEP DIJKKADE

Woongroep Dijkkade In woongroep Dijkkade in het nieuwe Maasheim wonen

tegelijk. Maar dat is voor iedereen verschillend. We hebben

cliënten met een verstandelijke beperking. Het is een

bijvoorbeeld een jongen die houtbewerking heel leuk vindt.

begeleidingsgroep

intensieve

Hij is daar heel graag mee bezig in zijn schuurtje. Of een

begeleiding bij het dagelijks leven. Het dagelijks leven

bewoner die voor gaat lezen aan een andere bewoner op een

waarin ook voor hen zo goed mogelijk het normale leven

andere groep; voor beiden een mooi (ontspannings-)moment

wordt nagebootst. Marijke Stigter omschrijft hoe dit door de

en nuttige invulling van hun vrije tijd. Zo hebben ze allemaal

begeleiders aangepakt wordt.

hun eigen interesses. Veel bewoners vinden het fijn dingen zelf

die

behoefte

heeft

aan

te kunnen doen, zoals hun eigen was en hun kamer bijhouden. “Deze groep bewoners heeft veel duidelijkheid en structuur

En zelf familie ontvangen, dat vinden ze erg leuk. Compleet

nodig. Maar het is niet zo dat de begeleiders telkens zeggen: nu

met koffie zetten en een gebakje eten.”

gaan we dit doen en dan gaan we dat doen. Het uitgangspunt is dat we met de bewoners het gesprek aan gaan om er achter

Veel bewoners die ook al op de oude locatie woonden hebben

te komen wat zij zelf graag willen doen.”

inmiddels een eigen sociaal netwerk opgebouwd. Ze gaan naar een koor of doen aan paardrijden. Marijke: “Voor de bewoners

Voor iedere dag is er een basisprogramma met een aantal vaste

die hier nieuw zijn, moet dat nog een beetje groeien. Wij

onderdelen zoals eten en koffie drinken. Met elkaar de warme

merken in ieder geval dat ze er wel bij varen als hun sociale

maaltijd bereiden en klaar zetten is een gezamenlijke dagelijk-

netwerk groeit. Net als wijzelf hebben ook de bewoners van

se activiteit. Daarnaast zijn er gezamenlijke activiteiten zoals

Maasheim dat nodig..” Het kennen van de bewoners is volgens

Bijbelstudie, eens in de veertien dagen een kooravond en daar-

Marijke ook heel belangrijk bij de begeleiding van deze groep.

naast komt er de mogelijkheid om ’s avonds gebruik te maken

Evenals een positieve benadering. “Natuurlijk is er af en toe

van de fitness- of snoezelruimte in het dagbestedingsgebouw.

iemand die geen zin heeft om mee te doen of die een beetje

Voor de bewoners is het belangrijk dat ze activiteiten kunnen

humeurig is. Dat ombuigen naar iets positiefs is dan een

ondernemen die aansluiten bij hun persoonlijke interesses.

essentieel aspect voor de begeleiding. Humor inzetten helpt goed, dat breekt de spanning. Met humor en gezelligheid

Marijke: “Lege tijd is niet goed, ingevulde tijd is nuttig en

wordt een positieve groepssfeer neergezet en dat doe je mét

soms kan dat ook zijn met het lezen van een boek of lekker

elkaar als bewoners én begeleiders.”

fietsen met elkaar. Dat is nuttig besteedde tijd en ontspanning

MAGAZINE MAASHEIM

09


Werken op Maasheim

10


WERKEN OP MAASHEIM

Een nuttige invulling van de dag vinden we bij Adullam heel belangrijk. We bieden bewoners en cliënten die voor de dagbesteding komen de mogelijkheid diverse soorten werkzaamheden te verrichten. Zo kunnen ze aan de slag in de bakkerij, de winkel en lunchroom of in de loods. Medewerkers Wim van Leeuwen en Esther van Nieuwkoop geven samen met de deelnemers een inkijkje op de werkvloer.

Lunchroom

Het vernieuwde Maasheim heeft sinds kort een echte lunchroom waar familie en andere bezoekers terecht kunnen voor een lekker broodje, een tosti of vers gemaakte soep. De lunchroom is vijf dagen per week geopend en eventueel ook op aanvraag. In dezelfde ruimte is een winkel ingericht waar van alles en nog wat te koop is. Bijvoorbeeld huisgemaakte lekkernijen, maar ook leuke woonaccessoires en andere artikelen waar door de cliënten zelf een draai aan wordt gegeven. Cliënten genieten ervan hier bezig te zijn en een ieder doet wat hij of zij kan. Dat varieert van receptiewerk tot de post rondbrengen en van lamineren tot kopiëren.

11

Achter de lunchroom ligt de bakkerij. Esther is er als begeleider

Bakkerij

aan de slag om samen met de deelnemers bestellingen te maken. “We hebben een aantal vaste recepten voor taart en cake die mensen kunnen bestellen. Af en toe is het natuurlijk leuk iets nieuws te proberen. Naast de bakkerij hebben we een chocolaterie erbij. Na de verbouwing hebben we hier meer ruimte gekregen. Dat is heel fijn, het is overzichtelijker geworden. We hebben nu twee tafels om met de deelnemers aan te werken. En een ruim magazijn voor alle materialen.”

In de loods begeleidt Wim weer heel andere werkzaamheden.

Loods

Hier worden allerlei artikelen in elkaar gezet en ingepakt. “Elke dag ligt vast wat er gedaan wordt. Nu zetten we afdekkapjes voor ventilatiesystemen in elkaar en die pakken we ook in. Het leuke is dat het nog een aardige vergoeding oplevert. Naast de opdrachten die we krijgen via bedrijven, pakken we klusjes op voor Maasheim zelf. Bordjes schilderen bij de groenten in de moestuin die we gaan maken bijvoorbeeld.”

MAGAZINE MAASHEIM


12

“We leren van elkaar” Werken bij Adullam betekent dat we vanuit onze identiteit en de ASBM-visie werken aan herstel en behoud van het gewone leven. De nadruk voor de medewerkers ligt op het samen met de cliënten invulling geven aan een betekenisvol dagprogramma. Dat klinkt eenvoudig, maar brengt toch ook iedere dag nieuwe uitdagingen met zich mee. Vier medewerkers bij Maasheim vertellen over hun ervaringen in het nieuwe Maasheim. Hans Kooistra, woonbegeleider

Op die manier kun je iedereen overal bij betrekken en zo goed

“Het werk op sommige groepen is best heftig. Je moet je snel

mogelijk de thuissituatie nabootsen.”

aan kunnen passen en als team elkaar goed aanvoelen. Ik vind het heel fijn dat we veel teamcoaching en cursussen krijgen.

Mientje van Leeuwen, activiteitenbegeleidster KDC

Dat is goed voor de teambuilding. Het mooie aan het werk hier

“Na allerlei verschillende banen, ben ik vijf jaar geleden aan de

is dat ik steeds blijf ontdekken. Cliënten kunnen soms meer

slag gegaan bij Adullam. Ik haal veel voldoening uit mijn werk

dan wij denken. Het nieuwe Maasheim draagt daar natuurlijk

en heb van de cliënten geleerd dat je met de kleine dingen

allemaal aan bij. Het is zo veel makkelijker voor iedereen. Je

ook blij kunt zijn. Voor de realisatie van het nieuwe Maasheim

kunt overal met een rolstoel komen, er is ruimte om met zijn

zat ik in een van de werkgroepen waarin medewerkers konden

allen te koken en bewoners hebben alles op de eigen kamer.

meedenken en ideeën mochten inbrengen. Dat was niet altijd

MEDEWERKERS AAN HET WOORD


13

makkelijk, maar wel heel leuk. In korte tijd is er veel gebeurd.

maken wanneer er iets voorgevallen is.”

Het verhuizen was voor de bewoners behoorlijk ingrijpend. Ondanks dat is iedereen heel blij met het resultaat.”

Jolien van As, zorgassistent “Ik werk nog maar kort in Maasheim, maar ik heb hier ook al

Wim van Leeuwen, activiteitenbegeleider DAC

vrijwilligers werk gedaan voor het KDC en eerder liep ik stage

“Voordat ik hier kwam werken, deed ik iets heel anders. Ik was

bij Adullam. In de nieuwe locatie werk ik op een groep met

automonteur en heb me laten omscholen. Nu werk ik al weer

veel zorg behoefte. Het fijne van Maasheim vind ik dat alles zo

zeven jaar voor Adullam, met veel plezier. Tijdens de realisatie

goed op elkaar is afgestemd, het is zo verdeeld dat iedereen

van de nieuwe locatie heb ik ook het tijdelijke onderkomen

de zorg krijgt die die nodig heeft. Daarnaast is de waardering

meegemaakt. Ik kan wel zeggen dat het werkplezier extra is

die je voor dit werk krijgt heel bijzonder. Dat komt tot uiting in

toegenomen nu het nieuwe Maasheim er staat. Ruimtegebrek

collega’s die elkaar helpen of een cliënt die je bedankt.”

hebben we niet meer. We kunnen in de bakkerij nu tegelijkertijd bakken en chocolade maken en we hebben de voorraad centraal bij elkaar. Persoonlijk vind ik de band die je met de cliënten opbouwt heel bijzonder. We leren van elkaar. Bijvoorbeeld om nooit naar huis te gaan zonder het goed te


14

“Onvoorwaardelijk samenwerken”

MAGAZINE MAASHEIM


MAGAZINE MAASHEIM

“Betrouwbaarheid en vertrouwen”

15


WAARDEBON

Maasheim

10% Geldig tot 01-08-2018

De Snijbloem BLOEMEN UIT DE TREKDAM

Voor al uw bloemwerk, planten en decoratie! Strijenseweg 136, 3295 KR ‘s Gravendeel M 06 21 92 43 59  E desnijbloem@gmail.com Kijk ook op onze facebookpagina!

Korting op producten uit onze winkel! Kom snel een keer langs!


DE PRAKTIJKOPLEIDER

‘Vaak zie ik de stagiaires groeien’ Binnen Adullam zijn er naast de vaste medewerkers en vrijwilligers ook veel leerlingen die stage lopen. Stages variëren van een week tot vijf maanden. Dorinda Stander-Bezemer is praktijkopleider en brengt met alle liefde haar enthousiasme over het vak over op de stagiaires.

“Via scholen of stagiaires krijg ik aanvragen binnen. Dat kan

Het werken in de gehandicaptenzorg vraagt om een aantal

een snuffelstage zijn van een week of twee weken. Maar ook

belangrijke eigenschappen en de juiste mentaliteit. “Natuurlijk

tien, twintig of nog meer weken. Vervolgens ga ik met de

moet er een klik zijn met de gehandicaptenzorg. Daarnaast

student in gesprek, ik vraag een sollicitatiebrief en CV en dan

zijn geduld, humor en een open houding van belang. Je moet

vraag ik wat ze hier zouden willen leren, wat hun beeld is van

naar je eigen handelingen kunnen kijken. Als er gedrag bij

Adullam.” Wanneer er op deze manier kennis gemaakt is,

een cliënt naar buiten komt, is dat vaak te herleiden tot iets

gaat Dorinda op zoek naar welke groepen er plaats hebben.

wat je als medewerker doet. Een stukje zelfkennis is daarom

Wanneer de stagiaires starten, komen ze onder de hoede van

ook belangrijk. Daar willen we mee helpen om dat te leren.

een werkbegeleider. “Mochten er bijzonderheden zijn, dan ben

De kennis en klik met bewoners komt met de tijd. Dat moet

ik er om er zo objectief mogelijk in te staan wanneer dingen

groeien.” Tot slot noemt Dorinda creativiteit. “Zowel in dingen

niet lekker lopen. Naast mijn werk op de werkvloer onderhoud

doen als in oplossingen bedenken voor situaties. En positief

ik contact met scholen en ga ik naar werkveldbijeenkomsten

kijken naar mensen, kijken naar de mogelijkheden en niet naar

voor training.”

onmogelijkheden.” Dorinda geeft de stagiaires mee dat ze er zijn om te leren en dat ze die tijd goed moeten benutten. “Vaak zie ik hen groeien. Het is leuk om ze in eerste instantie schuchter binnen te zien komen en blij weer weg te zien gaan en ze horen zeggen dat ze het naar hun zin hebben gehad en veel geleerd hebben.”

MAGAZINE MAASHEIM

MAGAZINE MAASHEIM

17


Voorwoord

18

Woongroep Zeekade Logeergroep Zeekade Bij Maasheim bestaat de mogelijkheid voor cliënten om te

Teamleider Lydia Heijboer vertelt over het reilen en zeilen

komen logeren bij woongroep Zeekade. Voorheen was het

op logeergroep Zeekade. “Het is soms heel fijn voor ouders

logeerhuis gevestigd in Ouddorp, nu is dat geïntegreerd in

van cliënten die thuis wonen om even ontlast te worden.

de nieuwe locatie in Puttershoek. Er zijn zeven slaapkamers

Meestal logeren cliënten hier van zaterdag tot zaterdag. De

met in totaal tien bedden. Op dit moment hebben we een

een komt een week per maand, de ander een paar keer per

bestand van ruim vijftig logees.

jaar. Het is heel verschillend. In mei en in de herfstmaanden komen er vooral schoolkinderen. De andere periodes varieert de samenstelling. Wat we merken is dat een mix van hoge en lage niveaus een goede invloed op elkaar hebben. Ze genieten vaak erg van elkaars gezelschap en trekken zich aan elkaar op.”


WOONGROEP ZEEKADE

Voorwoord

Bij groep Zeekade is er net als op de andere groepen een weekschema dat grotendeels vaststaat. Lydia: “Op maandag worden er boodschappen gedaan en versturen de logees een kaart, op dinsdag gaan ze koffiedrinken bij een gastgezin. De woensdag is gereserveerd voor een bakactiviteit en een uitje. Op donderdag mag er uitgeslapen worden en komt er een ouderling of dominee vertellen uit de Bijbel. En dan is de week alweer bijna voorbij.” Voor de begeleiders die op de Zeekade werken is het een uitdaging om te weten te komen wat de logees leuk vinden, weet Lydia. “De vaste bewoners ken je natuurlijk goed, de logees niet altijd. Maar doordat je hier als het ware blanco met een cliënt kunt beginnen, is er soms ook ruimte iets te veranderen. Het is erg leuk als het lukt om bepaalde structuren te doorbreken of iemand iets nieuws te leren.” Het intensieve contact met de ouders vindt Lydia heel mooi. Er worden appjes en filmpjes verstuurd naar het thuisfront. “Afscheid nemen is voor veel cliënten lastig, het is fijn als je dan kunt laten zien hoe het gaat en dat ze ontspannen zijn. Overigens verbaas ik me er telkens weer over hoe goed ze het allemaal oppakken. Dat is heel fijn.”

MAGAZINE MAASHEIM

19


ONTWERP EN VERBOUW MAASHEIM

Voorwoord

20

Inhoudsopgave


Voorwoord Ontwerp en verbouw Maasheim Er was een lange adem voor nodig om het nieuwe Maasheim Wonen te realiseren. Meer dan tien jaar van onderzoek doen, plannen maken en gemeentelijke procedures gingen eraan vooraf. Zelfs tot aan de Raad van State in Den Haag toe. Maar in 2016 ving de bouw dan toch aan en kon het nieuwe Maasheim in gebruik genomen worden. Sectormanager Arjan van Ommeren: “Al in 2006 lag er een strategienota waarin het streven was opgenomen om in 2008 de nieuwe instelling te openen. Dat bleek te optimistisch, maar omdat er zo’n enorme wachtlijst was, is in 2009 de tijdelijke instelling Zuiderheim in Puttershoek open gegaan. Daar waren we toen al heel blij mee. Drie jaar later werd er een plan gemaakt voor 24 plaatsen bij Maasheim, in 2014 schaalde dat op naar 42 plaatsen, inclusief logeren.” Huiselijke uitstraling

21

Het nieuwe Maasheim Wonen is het eerste gebouw binnen Adullam dat geheel gerealiseerd is aansluitend bij de ASBM-visie. Essentieel bij het ontwerp was dat het bewust geen instellingsuitstraling moest krijgen. “Wij vinden een huiselijke uitstraling belangrijk. Het was best een zoektocht hoe dat vorm moest krijgen. Samen met de architect Van Beijnum hebben we in werkgroepen bedacht hoe alles eruit zou gaan zien. Wij zijn ervan overtuigd dat hoe ‘gewoner’ en gezelliger je inricht, des te minder de bewoners extreem gedrag zullen tonen. En soms moet je er ook niet te zwaar over denken. Je kunt niet alles uit

Verbouwing AC en KDC

een ruimte weglaten, omdat er anders misschien iets kapot gaat. Dan

Het realiseren van de verbouwing van de dagbesteding en het

is dat maar zo,” stelt Arjan.

KDC kostte een stuk minder tijd dan het bouwen van het nieuwe Maasheim. In 2015 werden de plannen voor de dagbesteding

Duurzaamheid

en het KDC herzien en in 2016 kon de uitwerking en verbouwing

Naast de eigen identiteit is er ook rekening gehouden met de

plaats vinden. In april 2017 werden de vernieuwde ruimtes in

duurzaamheid van het project. Er is met onderhoudsarm materiaal

gebruik genomen. “De dagbesteding en het KDC zijn nu veel

gebouwd en er wordt een zonneboiler gebruikt om het water

meer gericht op leren en werken. En met de receptie en de

te verwarmen. Warmtepompsystemen onttrekken warmte uit de

lunchroom erbij kun je ook gasten van buiten ontvangen.”

buitenlucht om het gebouw binnen te verwarmen. En alle ruimtes zijn voorzien van LED verlichting. Over de periode van de bouw zegt Arjan:

Het project is grotendeels door de overheid gefinancierd.

“Het bouwen van Maasheim zie ik als een feestje, ik geniet ervan. Het

“Vanwege het feit dat we een Bijbelse identiteit hebben, is dat

kost veel, maar het levert ook veel op. Je merkt het aan de cliënten en

wel bijzonder te noemen. Ik ken geen ander land dan Nederland

de medewerkers, hun reacties zijn heel positief. Ze vinden het gezellig

waar dat kan. Daar kunnen we niet dankbaar genoeg voor zijn,”

en voelen zich hier prettig.”

besluit Arjan.

MAGAZINE MAASHEIM


vanVliet Bouwmanagement

Bouwmanagement Directievoering Bouwtoezicht Bouwadvies Bouwplantoetsing MJOP

Dé efficiënte bouwmanager voor uw bouwproject

Duurzaam bouwen BREEAM-NL Voedselveiligheid vanVliet Bouwmanagement

Regie tot in de finesse vanvlietbouwmanagement.nl

Barendrecht - Tel: +31 (0)180 692 222

SAMEN BOUWEN IN PERSPECTIEF

• kantoren • bedrijfspanden • scholen Energieweg 1

Postbus 22

T 0183-352332

info@pvanleeuwen.nl

4231 DJ Meerkerk

4230 BA Meerkerk

F 0183-352724

www.pvanleeuwen.nl

• zorgcentra • woningen • appartementen • sportcomplexen • kerken


ONTWERP EN VERBOUW MAASHEIM

Voorwoord Maasheim en de rivier de Maas   

Maasheim herinnert ons aan

de Binnenbedijkte Maas, een aftakking van de Oude Maas. De Maas is een rivier. Gods Woord spreekt op vele plaatsen van een rivier of rivieren. In de hof van Eden waren er vier rivieren. Een rivier is Gods schepping. ‘Mijn rivier is de mijne’ (Ezechiël 29:3). Niemand heeft gezag over de rivieren dan God alleen. Dat bleek toen de Jordaan stil stond (Jozua 3:16). De rivier geeft ook vruchtbaarheid (Psalm 65:9). Rivieren, zij wijzen ons op Gods werk. Rivieren symboliseren ook Gods Woord. Genoeg om eens over na te denken binnen Maasheim. De Israëlieten zaten aan de rivieren van Babel. Zij weenden vanwege het heimwee naar de dienst des Heeren. Wij zijn allen in ballingschap vanwege de zonde. Het hartelijk verlangen aan de rivieren van Babel was weer te verkeren in Gods huis en in Gods gemeenschap. Datzelfde treffen we aan bij David die zijn toevlucht zocht in de spelonk van Adullam, ‘Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw Uwer vleugelen’. Die gezegende toevlucht tot en door Christus wensen wij onze bewoners en deelnemers en ons personeel van harte toe. De leden van de Raad van Toezicht willen alle deelnemers, hetzij dat ze werken, wonen of logeren op Maasheim, een goede tijd toewensen op de voorziening. Zij willen het personeel veel arbeidsliefde en – vreugde toewensen. Namens de Raad van Toezicht

23

drs. P.A. Zevenbergen, voorzitter

Blik op Maasheim   

Maasheim een prachtige nieuwe Adullam-voor-

ziening, dicht bij de Oude Maas. Zoals de rivier belangrijk was voor de ontwikkeling van Puttershoek, is Maasheim belangrijk voor de ontwikkeling van de cliënten, die er dagelijks mogen wonen, logeren en werken. De bewoners, deelnemers en logés komen vanaf drie verschillende Adullam-voorzieningen: van de instelling Zuiderheim, van het DAC Waardheim en van logeerhuis De Mantelienge. Mooi, om deze diversiteit nu samen te zien op deze prachtige voorziening Maasheim. Vanuit ASBM wil Adullam staan voor het ‘ervaren van het gewone leven’. Maasheim is daarom geen groot instellingsgebouw, maar ieder heeft een huisje aan zijn eigen kade. Overdag ‘gewoon’ werken in de winkel, soep serveren uit de keuken, machines demonteren in de werkplaats etc. Het is een voorrecht dat we zo’n mooie voorziening mogen hebben. En toch, ons huis is maar een tijdelijk, een vergankelijk huis. We reizen naar ons eeuwig huis, zoals Paulus het in zijn brief aan de Hebreeën verwoord: ‘Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende’. Dat die boodschap vanuit Gods Woord ook op Maasheim mag klinken en door de werking van Gods Geest nog tot een eeuwige zegen gesteld mag worden! Namens de Raad van Bestuur A. Prins

MAGAZINE MAASHEIM


ihg

ROESTVASTSTAAL

T +31 (0)187 49 79 50 • F +31 (0)187 49 79 51

ihg-roestvaststaal.nl

Postbus 93 • 3255 ZH Oude-Tonge • Energiebaan 9 • 3255 SB Oude-Tonge • E info@ihg-roestvaststaal.nl

VAN ADVIES TOT INSTALLATIE doordacht en duurzaam Beyer is een klein, maar professioneel elektrotechnisch installatiebedrijf waarbij klantgerichtheid, service en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. Met ruim 25 jaar ervaring is Beyer een begrip als het gaat om elektrotechnisch installatiewerk.

BEYER INSTALLATIE FELICITEERT ADULLAM MET DE INSTELLING MAASHEIM

De markt en de behoefte van onze klanten veranderen en wij veranderen graag mee. Door de stijgende energiekosten en het uitputten van onze energievoorzieningen, is er veel vraag naar duurzame producten gekomen, zoals onder andere LED verlichting en zonnepanelen. Beyer is er voor de duurzame klant. Voor deze doelgroep staan wij dan ook ‘dag en nacht’ gereed. Tevens leveren en installeren wij gecertificeerde alarm- en camerasystemen, passend voor ieder huis of iedere organsatie. 

VEBÂŽ

Voordoel 21 3264 AT Nieuw-Beijerland T: 0186 693099 E: info@beyerinstallatie.nl BEYERINSTALLATIE.NL

   


WOONGROEP MEERKADE

Woongroep Meerkade Op de woongroep Meerkade wonen cliënten die allemaal een intensieve begeleidingsbehoefte hebben. De leeftijden zijn heel verschillend, maar het niveau ligt bij de meesten op dat van een baby of peuter. 25

Dat betekent dat begeleidsters Mirjam den Haan en Lizette van Dalen altijd heel alert moeten zijn. Lizette: “Soms komen we bijna oren, ogen en handen tekort. Een deel van de groep woonde al in Zuiderheim, de rest is hier nieuw komen wonen. Eigenlijk lijkt het of we hier al heel lang wonen, zo thuis voelt iedereen zich. Samen eten klaarmaken is hier echt dé activiteit van de dag. Iedereen is erg van de beleving en de smaak. Door de mooie nieuwe inrichting en de grote keuken kunnen we samen met de bewoners heel goed het gewone leven ervaren. Ik vind dat thuisgevoel heel fijn.”

MAGAZINE MAASHEIM


T: 085 485 83 90 E: T: info@tr-care.nl 085 485 83 90 E: info@tr-care.nl

Badkamer aanpassen? Wij helpen u graag met praktische oplossingen voor uw persoonlijke situatie. Badkamer aanpassen? Wij helpen u graag met Bekijk onze website www.tr-care.nl. praktische oplossingen voor uw persoonlijke situatie. Bekijk onze website www.tr-care.nl.

INSTALLATIEADVISERING EN BEGELEIDING

INSTALLATIEADVISERING EN BEGELEIDING

ONTWERP  BESTEK  UITVOERING

ONTWERP  BESTEK  UITVOERING UW OPTIMALE WOON- EN WERKOMGEVING: ONZE EXPERTISE

INSTALLATIEADVISERING EN BEGELEIDING ONTWERP  BESTEK  UITVOERING

HEERENVEEN - TILBURG - ALMELO - WWW.TECHNION.NL Professor Cobbenhagenlaan 47a, 5037 DB Tilburg T. 085-0653930

UW OPTIMALE WOON- EN WERKOMGEVING: ONZE EXPERTISE INSTALLATIEADVISERING EN ENBEGELEIDING BEGELEIDING INSTALLATIEADVISERING

HEERENVEEN - TILBURG - ALMELO

ONTWERP  BESTEK  UITVOERING

ONTWERP  BESTEK  UITVOERING UW OPTIMALE WOON- EN WERKOMGEVING: INSTALLATIEADVISERING EN BEGELEIDING Professor Cobbenhagenlaan 47a, 5037 DB T ONZE EXPERTISE ONTWERP  BESTEK  UITVOERING

HEERENVEEN - TILBURG - ALMELO - WWW.TECHNION.NL UW OPTIMALE WOONENWERKOMGEVING: WERKOMGEVING: OPTIMALE EN Professor CobbenhagenlaanUW 47a, 5037 DB Tilburg WOONT. 085-0653930 UW OPTIMALE WOON- EN WERKOMGEVING: ONZEEXPERTISE EXPERTISE ONZE ONZE EXPERTISE

HEERENVEEN - TILBURG - ALMELO -- WWW.TECHNION.NL HEERENVEEN TILBURG -- ALMELO ALMELO HEERENVEEN TILBURG Professor Cobbenhagenlaan 47a, 5037 DB Tilburg T. 085-0653930

-- W

ProfessorCobbenhagenlaan Cobbenhagenlaan47a, 47a,5037 5037DB DBTilbur Tilbu Professor


WOONGROEP HAVENKADE

Woongroep Havenkade In deze woongroep wonen de oudere bewoners van Maasheim. Op het moment drie dames en vier heren. Alles gaat hier lekker rustig aan. Marjolein Tanger vertelt hoe een dag bij Havenkade er meestal uitziet. 27

“Voor de bewoners is het belangrijk dat iedere dag hetzelfde ingedeeld is. In de ochtend maken we schoon, zetten koffie, halen de post en eten fruit. Na het middageten hebben we dan even een rustmomentje. Vervolgens vouwen we de was, luisteren wat muziek of zitten buiten bij mooi weer. We drinken ‘s middags koffie en wie uit het werk komt kan even bijkomen. Rond vijf uur is het tijd om eten te maken, daar betrekken we iedereen zoveel mogelijk bij. Na het afruimen is het tijd om te badderen en als laatste nog een activiteit.” Op enkele dagen worden Marjolein en haar collega’s ondersteund door vrijwilligers die mee gaan om te fietsen, naar de markt of ramen te zemen. In de nieuwbouw is de zorg een stuk makkelijker geworden. “De bedden kunnen nu door de deuren en met het tilliftsysteem kunnen cliënten zo naar de badkamer gebracht worden. Je hoeft niet meer zelf te duwen.” De inrichting van de Havenkade is toegespitst op de leeftijd en het niveau van de bewoners. De ouderen met autisme of dementie hechten bijvoorbeeld veel aan kleuren en materialen van vroeger. Marjolein geniet erg van het werk met de hen. “Het zijn heel leuke cliënten met een verscheidenheid aan karakters en talenten. Het is bijzonder om ze te leren kennen, ieder heeft zo zijn eigen maniertjes. Soms kan de een wat beter met een medebewoner dan de ander, maar ja, dat is in het gewone leven tenslotte ook.”

MAGAZINE MAASHEIM


28

“Elke dag zorgen voor betekenis”

MAGAZINE MAASHEIM


MAGAZINE MAASHEIM

“Elkaar aanvullen”

29


Van der Straaten Notarissen

IN ONZE GEZELLIGE WINKEL IN HET CENTRUM VAN OUD-BEIJERLAND TREFT U EEN

GROOT ASSORTIMENT AAN VAN O.A. BIJBELS, THEOLOGIE, ROMANS, KINDER-, KOOK- EN HANDWERKBOEKEN. EVENEENS VERKOPEN WIJ BLADMUZIEK (NOTEN EN KLAVARSKRIBO) EN CD’S. ZOEKT U EEN SPECIALE WENSKAART? DAN BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE

ADRES.

OOK KUNT U BIJ ONS TERECHT VOOR PUZZELS (O.A. GIBSONS EN HOP), HAPPY HORSE KNUFFELS, ADRESBOEKEN, EN NOG VEEL MEER LEUKE

WIJ NODIGEN

CADEAUTJES.

U HARTELIJK UIT VOOR EEN BEZOEK AAN ONZE WINKEL

ZODAT U ZICH KUNT VERBAZEN OVER ONS UITGEBREIDE ASSORTIMENT!

ONZE OPENINGSTIJDEN ZIJN: MAANDAG 13.00-17.30; DINSDAG T/M DONDERDAG 09.00-17.30, VRIJDAG 09.00-21.00 EN ZATERDAG 09.30-17.00 UUR.

Ons adres: Boomgaardstraat 1 (ingang Oost-Voorstraat naast ING Bank) 3262 SB Oud-Beijerland – Tel. 0186617724 info@duifhuizenboeken.nl – www. Duifhuizenboeken.nl

Herkenbaar?

Onze werkzaamheden bestaan uit:

Onze werkzaamheden bestaan uit:

• Accountancy

• Accountancy • Administratieve dienstverlening • Belastingadvies

• Administratieve dienstverlening

• Loonadministratie

• Belastingadvies

Akeleilaan 1-a Telefoon (078) 619 64 44 • Zwijndrecht Loonadministratie 3333 GA www.accountantskantoor-baan.nl

Wij hebben de oplossing! Werkt u nog met uw ‘gewone’ bril achter uw

Akeleilaan 1-a 3333 GA Zwijndrecht

beeldscherm? Wij geven u graag advies over de meest optimale oplossing voor uw werksituatie.

Tel (078) 619 64 44 www.accountantskantoor-baan.nl Molendijk 32 | Oud-Beijerland | 0186 616494 info@roukensoptiek-obl.nl | www.roukensoptiek-obl.nl


VRIJWILLIGERS AAN HET WOORD

“Na één gesprekje was ik om”

Vrijwilligers aan het woord Naast de medewerkers die in dienst zijn bij Adullam, kunnen

breekt voor jezelf toch een beetje de week. Bovendien vind ik

wij rekenen op de hulp van een grote groep vrijwilligers.

de bevlogenheid van de mensen heel mooi. Vrijwilligerswerk

Sommigen zijn al jarenlang actief. Anderen hebben sinds kort

voor Adullam is veelomvattend. Dat maakt het leuk.”

besloten wat uurtjes als vrijwilliger aan de slag te gaan. Maar allemaal zijn ze het er over eens: vrijwilligerswerk bij Adullam

Ingrid de Geus draait sinds ongeveer anderhalf jaar mee op

is echt een verrijking.

het KDC als vrijwilliger. Iedere dinsdag is ze er te vinden. “In de kerkbode zag ik een oproepje voorbij komen. Vroeger al wilde

Twee vrijwilligers die al heel wat jaren meedraaien, zijn mevrouw

ik de gehandicaptenzorg in. Dat is er niet van gekomen en

Schumacher en meneer Verwijs. Zij zijn respectievelijk 15 en

nu kreeg ik deze kans. Na één gesprekje was ik om. Het is zo

13 jaar vrijwilliger bij Adullam. Mevrouw Schumacher maakt

breed, ik doe spelletjes met de kinderen, lees voor, wandel en

deel uit van de groep schoonmaakvrijwilligers. “Onze dochter

snoozel met ze en ik help bij toiletrondes. Het geeft me veel

Andrea woont hier, zo ben ik er een beetje ingerold. Eens in de

voldoening. In de schoolvakanties van mijn eigen kinderen

zes weken komen we een avond schoonmaakwerkzaamheden

ben ik er alleen niet, want mijn gezin is voor mij ook belangrijk.

doen. Van zeven tot half tien zijn we dan zo’n beetje aan de

Maar het is op deze manier prima te combineren met thuis.”

slag. In de map staat wat we moeten doen, met een groepje is het zo gebeurd. Met vrijwilligers die hier ook kinderen hebben

Nellie Drost heeft het vrijwilligerswerk weer op een andere

wonen kun je soms fijn ervaringen uitwisselen. Dat is heel

manier in haar gezinsleven ingepast. Zij zijn gastgezin voor

prettig.”

cliënte Lydia. Lydia zit in een elektrische rolstoel en verblijft eens in de veertien dagen een dagje bij Nellie thuis. Nellie:

Meneer Verwijs heeft hier geen familie wonen, maar

“Ik vind het geweldig zoiets te kunnen doen. We doen dit

doet het vrijwilligerswerk ook met veel plezier. Iedere

nu twee jaar. Wanneer Lydia komt, gaan we meestal iets

donderdagochtend bezoekt hij Maasheim trouw. “In de

bakken of schilderen op nummer. Ook doen we spelletjes

tuin ben ik gestart, sinds een jaar of zeven doe ik veel in de

of ik lees voor. Soms doen we een uurtje niets, dat is een

binnendienst. Momenteel zijn we druk bezig met het maken

fijn rustpunt. Deze vorm van vrijwilligerswerk past goed bij

van tuinmeubelen van steigerhout.” Meneer Verwijs vindt het

ons gezin, zelf hebben we zeven kinderen. Het geeft mij veel

werk een mooie invulling van zijn pensioen. “In de winter kwam

voldoening dat ik Lydia een dagje uit kan geven, mijn gezin

ik de tijd niet altijd door. Via via kwam ik hier terecht en dit werk

en ik genieten er erg van.”

MAGAZINE MAASHEIM

31


ZORGWAARD (ARTS , ERGO, FYSIO)

Op dinsdag is er vaste visite, daarnaast komen we wanneer dit nodig is. De begeleiding zet bewoners op de visitelijst en uiteraard hebben wij

Even voorstellen…

vaak ook mensen die we willen zien. De bewoners hebben geen huisarts, dokter Amesz en ik leveren huisartsenzorg. Dit kan van alles inhouden. Het is erg leuk om zo breed georiënteerd te kunnen zijn. Ook boeiend

Hallo, wat leuk dat ik de kans krijg me voor te stellen!

is de afwisseling tussen rustig aan een probleem te werken en soms met

Mijn naam is Simon van der Kruk. Al een aantal maanden

spoed iemand in te moeten sturen naar het ziekenhuis.

heb ik het voorrecht om bij Adullam in Puttershoek als verpleegkundig specialist i.o. dokter Amesz te assisteren

Ik merk elke keer weer dat bij Adullam een zeer positief woonklimaat

bij de medische zorg aan de bewoners.

heerst. Er is een heel groot stuk betrokkenheid bij de medewerkers. Dit komt de algehele sfeer zeer ten goede. Ook het prachtige nieuwe gebouw komt het woonklimaat ten goede. Adullam laat in veel aspecten zien hoe zorg zou moeten zijn en dat is iets waar jullie heel trots op mogen zijn. Veel instellingen in Nederland kunnen veel van jullie leren. Een verpleegkundig specialist is een HBO-verpleegkundige die een aanvullende masteropleiding heeft gevolgd. Het voordeel van de functie van verpleegkundig specialist is dat je en denkt als verpleegkundige en denkt vanuit een medische invalshoek. Een verpleegkundig specialist is dus meer dan een ‘HBO-arts’, het is een eigen professie. Ik wens Adullam al het goede toe en hoop dat jullie nog lang excellente zorg aan jullie bewoners mogen bieden.

32

Wonen, leren & werken Wij zijn op zoek naar vrijwilligers en medewerkers. Heb jij tijd of zoek je werk? Informeer dan naar de mogelijkheden! 17_1001_ADU.032 Poster Maasheim liggend 230817.indd 2

Maasheim Groeneweg 10 te Puttershoek maasheimwonen@adullamzorg.nl T 088 238 61 00

waardenvolle zorg 23-08-17 16:03


WOONGROEP RIVIERKADE

Woongroep Rivierkade 33

Identiteit neemt een belangrijke plaats in binnen Adullam. Zo

belevingswereld. Eens in de twee weken is er op maandagavond

ook in het dagelijks leven bij Maasheim. Marinda Pols vertelt hoe

koor op de gang, dan zingen we met elkaar een half uurtje. En

dat binnen haar groep Rivierkade tot uiting komt.

eens per maand is er Bijbelstudie.” Marinda geniet er van om een mooi gesprek over identiteit te hebben met een bewoner.

Marinda: “Zoals in het gewone leven bidden we ook bij Maasheim

“Zij kunnen je ook wel eens een spiegel voorhouden, dat zijn

voor het eten en danken we nadien. Daarna wordt er een

bijzondere momenten. Het stukje identiteit hoort zo bij ons, je

Bijbelgedeelte uitgelegd. Het verschilt heel erg per groep hoe

kunt je niet voorstellen om het vandaag een keer niet te doen. Een

je dat vorm geeft. Wanner er uit de Bijbel gelezen wordt, is dat

vast ritme, dat vindt iedereen heel prettig.” Wie in het weekend op

natuurlijk best wat moeilijkere taal. Het is lastig om dat vervolgens

de groep is, gaat mee naar de kerk voor zover dat mogelijk is. Van

uit te leggen.” Marinda en haar collega’s kunnen daarbij gebruik

woongroep Rivierkade gaat iedereen mee met de bus. “Ze krijgen

maken van een map waaruit voorgelezen kan worden. Vervolgens

allemaal een Bijbeltje voor zich, niet iedereen kan daar iets mee,

proberen ze dat in hun eigen bewoordingen uit te leggen. “Voor

maar sommigen worden alleen al van het bladeren rustig. Met

de ene groep moet het heel eenvoudig zijn, bijvoorbeeld alleen

alle identiteitsaspecten vraag je je af in hoeverre het binnenkomt

over de geschiedenis die in de Bijbel staat, voor de andere groep

en we de cliënten kunnen bereiken. Wij doen alles wat in ons

kun je weer wat moeilijkere dingen naar voren halen. Dat is

vermogen ligt om het zo goed mogelijk over te brengen en hen

afhankelijk van het niveau van de bewoners. We proberen waar

het te laten begrijpen. Uiteindelijk is het de Heere die kan werken

mogelijk met de cliënten in gesprek te gaan.”

in hun hart. Wat wij niet kunnen, dat kan de Heere doen.”

Zingen en Bijbelstudie “Na het eten zingen we altijd psalmen. Op maandag leggen we een psalm uit die we de hele week leren. Om de beurt mag een cliënt een psalm kiezen om te zingen. Dat sluit heel erg aan op hun

MAGAZINE MAASHEIM


SLUBAN FELICITEERT

INSTELLING MAASHEIM MET DE NIEUWBOUW! Het adres voor een middagje ontspanning voor u en uw kinderen. Kijk op onze internetsite voor informatie over het spelen

Het adres voor een middagje Verkoop aan particulieren, bedrijven en gemeenten. ontspanning voor u en uw kinderen.

Enorme keuze in trampolines en speeltoestellen, zeer groot showterrein. Kijk op onzeTrampolines, website voor informatie over het spelen schommels, speeltorens, glijbanen, skelters, picknicktafels, veerkippen, zwembaden rubber tegels, traptrekkers, enz, enz.

Maatwerk is mogelijk, bijna altijd isen er een oplossing! Verkoop aan particulieren, bedrijven gemeenten. Ook veel keuze voor scholen en campings e.d. Enorme keuze in trampolines en speeltoestellen, Verhuur van o.a.: Trampolines en luchtkussens. zeer groot showterrein.

Benschop Speelplezier, Smalzijde 25 b, 4243 JP Nieuwland, 0183-561172.

www.benspelen.nl

Trampolines, schommels, speeltorens, glijbanen, Het adres voor een middagje ontspanning voor u en uw kinderen. skelters, picknicktafels, veerkippen, zwembaden Kijk op onze internetsite voor informatie over het spelen rubber tegels, traptrekkers, enz, enz.

Verkoop aan particulieren, bedrijven en gemeenten. Enorme keuze in is trampolines en speeltoestellen, groot showterrein. Maatwerk mogelijk, bijna altijd is er eenzeer oplossing! Trampolines, schommels, speeltorens, glijbanen,

Ook veel keuze voorpicknicktafels, scholen en campings e.d. skelters, veerkippen, zwembaden rubber tegels, traptrekkers, enz, enz. Verhuur vanMaatwerk o.a.: Trampolines is mogelijk, bijna en altijdluchtkussens. is er een oplossing!

BOUW JE MEE?

Ook veel keuze voor scholen en campings e.d.

Verhuur van o.a.: Trampolines en luchtkussens. Benschop Speelplezier, Smalzijde 25 b, 4243 JP Nieuwland, Benschop Speelplezier, Smalzijde 25 b, 4243 JP Nieuwland, 0183-561172. T 0183-561172  -  www.benspelen.nl

Gefeliciteerd g www.benspelen.nl met de openeiinm van Maash -

Bestel nu de leukste bouwsets via slubanshop.nl AL BOUWSETS

VANAF € 1,99!

100% COMPATIBEL MET ANDERE MERKEN

STEUN HET GOEDE DOEL

JONGENS- EN

MEIDENSETS

slubanshop.nl

■ ■ ■ ■

Onderzoek Advies Begeleiding Behandeling

Hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen

Dolc’Amore® shop bij uw lokale kweker in Heinenoord

uw lokale bloemist

dagelijks vers op de kwekerij

Ook gespecialiseerd in

gehandicaptenzorg: o.a. psychologisch onderzoek, en orthopedagogische begeleiding en behandeling t.b.v. cliënten van Adullam, De Schutse, Siloah en andere organisaties

Voor verdere informatie en aanmelding: T 0180 - 42 69 55 E info@psychbrouwer.nl I www.psychbrouwer.nl Vestigingen in Ridderkerk, Barneveld en Meteren

Een bloeiend cadeautje voor ieder moment Kom naar de inspirerende Dolc’Amore® shop op onze kwekerij in Heinenoord. Hét adres voor uw verse bloemen, planten en sfeervolle decoratie. Shop nu voor de fleurige bloeiers van dit seizoen en meld je aan voor een workshop of rondleiding.

IF YOU LOVE FLOWER S

Gorzenweg 6E / 3274 LL Heinenoord +31 (0)186 60 38 68 / www.dolcamore.nl Geopend: ma t/m vrij 10-17u / za 11-16u.


KINDERDAGCENTRUM DE BOEI BIJ MAASHEIM

“Kinderen zijn leerbaar”

Kinderdagcentrum De Boei bij Maasheim Op het kinderdagcentrum (KDC) van Maasheim staat een

Schoolvoorbereidende groep

team enthousiaste medewerkers iedere dag klaar om de

De

kinderen te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Hierbij

ontwikkelingsachterstand of een andere vorm van een

houden we rekening met het niveau en tempo dat ieder kind

verstandelijke beperking. In kleine stapjes die helemaal zijn

aankan.

aangepast op het kind, werken we toe naar het moment dat ze

jonge

kinderen

in

deze

groep

hebben

een

klaar zijn om de stap te maken naar school. Er zijn drie doelgroepen op het KDC: een intensieve zorggroep,

een

schoolvoorbereidende

groep

en

een

Tienergroep

tienergroep. In totaal bezoeken 13 kinderen het KDC. Er is één

In de tienergroep is plaats voor kinderen tot 18 jaar die een

begeleider op vier kinderen, maar er kan uitgebreid worden

verstandelijke beperking hebben en niet voor het onderwijs in

naar twee begeleiders op zeven kinderen. Het vaste team

aanmerking komen. Wij bieden hen duidelijkheid en nabijheid

bestaat uit een teamleider, twee activiteitenbegeleiders, drie

en een leeromgeving die aansluit bij hun mogelijkheden en

medewerkers activiteitenbegeleiding en een invalkracht. Op

interesses. Later kijken we welk werk van het activiteitencentrum

die manier zien de kinderen vaak voor hen bekende gezichten.

het beste bij hen past.

Naast dit team kijken andere disciplines met ons mee zoals een orthopedagoog, kinderfysiotherapeut, ergotherapeut,

Teamleider Huibertje de Bruijn over haar werk op het KDC:

logopedist en medewerkers van Bartiméüs, Kentalis of Milo.

“Kort geleden kreeg ik de kans om teamleider te worden bij het KDC. Een geweldige kans, want ik houd van organiseren én

Intensieve zorggroep

van de kinderen. Dat kan ik combineren in deze functie. Iedere

De intensieve zorggroep is voor kinderen tot 18 jaar met

groep heeft zijn eigen uitdagingen. Voor de kinderen die heel

een verstandelijke beperking in combinatie met lichamelijke,

intensieve zorg nodig hebben, moeten we bijvoorbeeld kijken

motorische en/of zintuiglijke beperkingen. We richten ons hier

wanneer ze zich lekker voelen en blij zijn. Dan kun je gaan

op zorg en niet zozeer op de ontwikkeling van het kind. Ze

werken met ze. Voor de kinderen in de tienergroep kijken

krijgen een passend activiteitenprogramma aangeboden dat

we meer waar ze concentratie voor hebben en wat ze goed

met name gericht is op beleven en ervaren.

kunnen. Uiteindelijk komen kinderen hier om zichzelf te zijn. Maar kunnen ze iets leren, dan proberen we dat zeker.”

MAGAZINE MAASHEIM

35


36

“Zomaar een indruk van Adullam”

MAGAZINE MAASHEIM


MAGAZINE MAASHEIM

“Samen komen we verder”

37


LOGOPEDIE WILLEMIEKE STAM

38

Logopedie op Maasheim Op KDC De Boei hebben vrijwel alle deelnemers wekelijks

Een andere manier om de communicatie te stimuleren is aan

logopedie. Het stimuleren van de algehele communicatie

de hand van de methode Leespraat, waarbij geoefend wordt

is meestal een eerste doel waarbij gekeken wordt naar

met het lezen van globaalwoorden. Ook kan het zijn dat er

de mogelijkheden van de deelnemer. Hierbij wordt in de

een spraakhulpmiddel wordt gebruikt. Op deze manier kan de

therapie aangesloten door bijvoorbeeld ondersteunende

deelnemer, die niet kan spreken, toch aangeven wat hij/zij wil.

gebaren in te zetten. Dit kan zowel de actieve communicatie

Het stimuleren van de mondmotoriek en het eten/drinken kan

stimuleren als het begrijpen van de mondelinge taal.

ook een onderdeel zijn van de logopedische therapie.

We oefenen gebaren passend binnen de belevingswereld

Zomaar wat voorbeelden waar een logopedist mee bezig kan

van de deelnemer. Hierbij sluiten we ook aan bij de thema's

zijn op het kinderdagcentrum. Elke keer is het weer bijzonder

van de groep, waarbij de basis het TAN verhaal is, uit de

om te merken dat een deelnemer tรณch een stapje vooruit gaat

methode van Tan Sรถderbergh. Ook oefenen we altijd een

na veel oefenen... En al lukt het spreken niet met de mond, dan

psalm met ondersteunende gebaren. Heel mooi om te

proberen we het gewoon anders!

zien hoe gebaren de communicatie kunnen verbeteren, de deelnemer zich meer duidelijk kan maken en de

Willemieke van Stam

frustratiemomenten afnemen.

Logopedist Maasheim

MAGAZINE MAASHEIM


DAC GROEP WATER EN WINDMOLEN

Voorwoord

DAC groep Watermolen en Windmolen 39

Er zijn cliënten voor wie met name belevingsgerichte activiteiten zinvol zijn en die het dagactiviteitencentrum bezoeken. Ze komen van thuis of wonen in een woongroep in Maasheim. We hebben twee groepen in het DAC: Watermolen en Windmolen. De cliënten die hier naartoe komen, hebben behoefte aan het meebeleven en samen doen van activiteiten waaronder arbeidsmatige activiteiten en/of sensomotorische activiteiten. Daarom is er bijvoorbeeld een snoezelruimte en een fysioruimte. Bij een aantal cliënten is het van belang dienstbaar te kunnen zijn voor de omgeving. Dagbestedingsactiviteiten die aansluiten bij de behoefte zijn:

.  Eenvoudige arbeidsmatige activiteiten; .  Huishoudelijke taken; .  Dieren verzorgen; .  Moestuin en terrein verzorgen; .  Veel afwisseling tussen ontspanning en inspanning; .  Dit alles met meer nadruk op meebeleven dan doen.

Begeleidster Laura Kooistra vertelt: “Er zijn zo’n negen of tien deelnemers per groep. Aan de hand van een schema weet iedereen precies wat er van moment tot moment gebeurt. Meestal verdelen we de groep in twee, want de meeste bewoners hebben constant onze aandacht nodig. We wisselen opvouwen tot het vuilnis ophalen. En natuurlijk is er ruimte voor ontspanning. We proberen aan te voelen hoe de deelnemers die dag zijn. Dan maken we ook plezier en grapjes met elkaar.” MAGAZINE MAASHEIM

MAGAZINE MAASHEIM

allerlei werkzaamheden af, van papier versnipperen en de was


Vakkundige en snelle APK!

PARTTEX MODESTOFFEN FELICITEERT ADULLAM

ring Bij inleve ,95 e voor €9 advertenti

www.parttex.nl

Premio Peter de Groot

Donkervoortlaan 2 3261 NE Oud-Beijerland 0186 – 620 028 • info@premio-peterdegroot.nl www.premio-peterdegroot.nl ma t/m vr 8.30 - 17.30 en za 8.30 - 12.00

Vergroot uw rijplezier

Alle actieprijzen zijn geldig van 1 augustus 2017 t/m 30 september 2017. Druk- en zetfouten voorbehouden.

A3_Premio_oliebeurt_staand-xm.indd 1

20-04-17 08:40

WIJ FELICITEREN ADULLAM

met de nieuwe locatie!

Leurgans bv feliciteert Adullam met de nieuwbouw!

Exclusiva is totaalleverancier van schoonmaakproducten. Vanuit onze overtuiging staan wij voor: • • • •

duurzame relaties met klanten een persoonlijke benadering innovatieve producten die ons milieu ontzien hoogwaardige en concurrerende eigen productlijnen

alles voor schoonmaak en hygiëne

exclusiva.nl


WOONGROEP BRUGKADE

“Net een grote familie”

Woongroep Brugkade Een van de bewoners van woongroep Brugkade is Arnold Kruidenier (25). Ondanks dat de overgang van Waardheim naar het nieuwe Maasheim een flinke overgang was, hebben zowel Arnold als zijn familie hier hun draai gevonden. Mevrouw Kruidenier: “Arnold is vanaf zijn geboorte meervoudig gehandicapt. Hij kan zelf niets en heeft vaak last van epilepsie

41

en oorontstekingen. Ondanks dat is het een vrolijke jongen en hij is nooit chagrijnig.” In 2002 verhuisde Arnold vanuit huis naar Waardheim. Hij heeft nog een broer en een zus en de verzorging thuis werd te zwaar voor de familie. “We hebben altijd gezegd dat als er de mogelijkheid was, we hem dan ergens anders moesten gaan laten wonen. Maar het feit dat hij niet kan praten, maakt het lastig. Hij communiceert door lichaamstaal. Wij weten wat er aan de hand is, voor iemand anders is dat moeilijk.” Het idee van het normale leven ervaren, vindt de familie van Arnold een mooi uitgangspunt. “We hebben altijd geprobeerd zoveel mogelijk normaal te doen. Zijn zus vond het vreselijk dat hij ergens anders moest gaan wonen, zij en onze andere zoon groeiden ermee op, dus voor hen was het normaal.” In vergelijking met Waardheim,

de tijdelijke locatie voor

Maasheim, vindt mevrouw Kruidenier de nieuwbouw een enorme vooruitgang. “Het begin was moeilijk, na de verhuizing had Arnold een weekend lang koorts. Nu vindt hij het leuk. Het is hier licht en gezellig. Het doet ons denken aan een hofje. Mevrouw Kruidenier noemt het een groot voordeel dat er meestal dezelfde begeleiders op de groep staan. “Het geeft veel rust dat er niet steeds iemand anders is. Daar is iedereen van opgeknapt. Het is ontzettend fijn dat we een instelling hebben die past bij onze identiteit. Eens in de week kook ik op de groep. Daardoor bouw je een band op met de bewoners. Het is net een grote familie.”

MAGAZINE MAASHEIM


Voor al Uw Glas. Vraag gratis informatie of vrijblijvende offerte. Ook 24 uurs-glasschade service

Telefoon: 06-44229943 0186-623391 Mail: info@johansglasservice.nl Jacob Marisstraat 9 3262 HJ Oud-Beijerland www.johansglasservice.nl

Onze showroom voor kerstgeschenken is weer open! Bel / mail ons voor een afspraak.

Wij Feliciteren Stichting Adullam met hun nieuwe pand

Alpha Holland B.V. | Blaise Pascalstraat 12 | 3261 LS Oud-Beijerland 0186 618 077 | holland@alpha-groep.nl | www.kerstpakkettenpagina.nl

www.degeustapijt.nl


TEAMLEIDERS AAN HET WOORD

‘Als team doen we het echt samen’

43

Bij Maasheim kunnen cliënten zoveel als mogelijk het

Met de nieuwbouw is er een nieuwe visie (ASBM) gecreëerd.

normale leven ervaren. Dat is een prachtig gegeven waar

Om deze eigen te maken hebben alle teamleiders een

iedereen wel bij vaart, zowel familieleden en medewerkers

leiderschapstraining gehad. Centraal daarin stond de collega’s

als de cliënten zelf. Maar met de diverse woongroepen, het

te laten nadenken over hoe ze op de andere, nieuwe manier

KDC en het AC brengt dat op het gebied van personeel

naar de cliënten kunnen kijken. Lydia Heijboer: “Er is veel

werven grote uitdagingen mee. Er werken momenteel circa

geïnvesteerd in scholing en persoonlijke ontwikkeling. Wat zijn

100 medewerkers en 150 vrijwilligers bij Maasheim. Iedere

ieders krachten of juist zwakke plekken. Ook is er gekeken naar

afdeling wordt gecoördineerd door een teamleider.

andere locaties. Het is goed om breder te kijken dan alleen Maasheim.” Maar naast de theorie is vooral de praktijk een

De teamleiders zijn nu een jaar als team samen. Marijke Stigter:

goede leerschool, vindt zij ook. “Je moet het gewone leven

“We zijn meewerkende teamleiders. Dat maakt dat we niet in

ervaren vooral door het te doen. Al zoekende vinden we onze

zo’n traditionele management rol zitten. Als team doen we

wegen. En dat kunnen kleine dagelijkse dingen zijn. Het is fijn

het echt samen. We leren van elkaar en vullen elkaar aan. Een

om daar met je collega over te brainstormen.”

plan doorduwen als teamleider doen we niet, het is beter input te vragen aan de rest en dan aan de slag te gaan. Liesbeth

Maandelijks hebben de teamleiders overleg en ook tussendoor

stimuleert ons daarin in heel goed. Daardoor hebben we het

is er indien nodig onderling overleg. Huibertje de Bruijn: “Het

gevoel dat je het niet alleen hoeft te doen.”

is belangrijk dat je het samen met je team doet en je er niet boven gaat staan. We zijn heel gelijkwaardig in dit team van jonge en oudere collega’s. Leeftijd speelt geen rol, wat je kan des te meer.” MAGAZINE MAASHEIM


Achterkant

Instelling Maasheim  Groeneweg 10a  3297 LA Puttershoek  T 088 238 61 00  info@adullamzorg.nl  www.adullamzorg.nl

Profile for Quaeris Media BV

Magazine Adullam  

Magazine Adullam  

Profile for quaeris