De Scheldepost | week 2

Page 1

Woensdag 12 januari 2022

Lokale ondernemer Madelon van Liere van Glam by Lon Het gesprek Harold Schipper van het Racketcentrum

VOORPAG IN A

Na de champagnefles poppen, netjes je kurk droppen Het is druk bij de Zeeuwse milieustraten. De grote containers worden volgegooid, tuinafval wordt geruimd en lege wijnflessen gaan in de glascontainer. Sinds kort staat daar een nieuwe kliko: de kurkkliko, een initiatief van De Zeeuwse Reinigingsdienst. Mensen die tijdens de jaarwisseling en rond de Kerst een champagnefles hebben gepopt, kunnen hun kurk netjes in de bak gooien. Maar kunnen we daar wel aan wennen? Lees het artikel verder op pagina: 5

SvPO

Kapelle

Schooljaar 2022 - 2023

Wij verzamelen kraammaterialen in voor kraamprojecten in Afrika, India, ZuidAmerika en Oost-Europa Gooi uw ongebruikte kraammaterialen niet weg , u kunt er levens mee redden!

Klaproos 98 in Kapelle | 0113-269491 stichtingbabyhope.org

Een merk van

Heb jij de nieuwste VIVACE al gelezen? Haal hem GRATIS op bij één van de locaties of winkels bij u in de buurt. Bekijk onze afhaalpunten via www.vivacemagazine.nl/afhaalpunten

Aanmelden kan nu www.svpo.nl Wij zijn gesloten van zondag 9 tot en met donderdag 27 januari

VANAF 28 JANUARI STAAN WIJ GRAAG WEER VOOR U KLAAR

Kijk op onze website www.ietsanderswemeldinge.nl voor ons assortiment aan; FRIET * SNACKS * MEENEEMMAALTIJDEN W. Kanaalweg 23-25, Wemeldinge | 0113-621262

Draagt u ons mooie Fruitteeltmuseum in Kapelle ook een warm hart toe?

Reserveer tijdig

Leven gaat voor. Alles op alles, zodat mensen met een nierziekte in leven blijven en ook echt blijven leven!

DÉ ZEEUWSE GLOSSY! 84 pagina’s

Hoi! Ik ben Carlein We hebben een rolstoelbus nodig! Alleen die is heel duur en kunnen wij niet betalen. Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Scan de QR code en doneer. Doneer


2

De Scheldepost Woensdag 12 januari 2022

Kijk voor meer informatie op: www.kapelle.nl Bezoekadres : Kerkplein 1, Kapelle Postadres

: Postbus 79, 4420 AC Kapelle

Burgerzaken? Afspraak maken!

Telefoon

: 14 0113

De balie Burgerzaken werkt op afspraak. U maakt een

E-mail

: gemeente@kapelle.nl

afspraak via www.kapelle.nl. Voor het maken van een

Website

: www.kapelle.nl

afspraak kunt u ook langskomen of bellen naar 14 0113.

VOORUITBLIK 2022 Beste inwoners van de gemeente Kapelle, lieve mensen, We zijn over de drempel en de eerste weken van 2022 liggen alweer achter ons. Toch wil ik beginnen met u en jullie het allerbeste toe te wensen. Een warme wens met oprecht veel geluk, gezondheid en hoop… Hoop op een positief jaar. Een jaar -

www.facebook.com/gem.kapelle @Gem_Kapelle gemeentekapelle

Uitnodiging inschrijving standplaats foodtruck 2022 In Wemeldinge is een zomerseizoen standplaats beschikbaar voor een foodtruck/mobiele catering van 1 april 2022 tot en met 30 september 2022. U kunt zich tot uiterlijk 1 februari 2022 inschrijven voor deze standplaats.

als we er straks op terugkijken - dat ons gebracht heeft wat we ervan hoopten. Geen belemmeringen en beperkingen meer. Alles weer ‘normaal’ open en eindelijk die

Het gaat om de volgende standplaats:

opname in het ziekenhuis voor die uitgestelde operatie. Een mens heeft recht op hoop en mag dat ook uitspreken. Tegelijk moeten we ook reëel

Locatie Wemeldinge

Hoek Binnendijk/Steldijk. achter De Oesterbaai

Eigendom grond

Voor deze standplaats is ook toestemming nodig van

blijven. Het jaar 2022 wordt ook een jaar van acceptatie en berusting en leren leven met een pandemie. Een jaar waarin we de scherven oprapen. Herstellen van een flinke opdoffer omdat de zaak lange tijd gesloten was. Het jaar waarin we blijven omzien naar een geliefde die er geestelijk even helemaal doorheen zat en die oprechte aandacht

Waterschap Scheldestromen/huurovereenkomst Aantal

1

Maximaal aantal m²

7 lang bij 2.10 breed, 18m²

Overig

Geen stroomvoorziening aanwezig. De foodtruck

van u of jou nodig heeft om er weer bovenop te komen. Geef elkaar ook die steun en

moet ’s avonds weggehaald worden.

aandacht! Alle eisen en voorwaarden zijn te vinden in het Standplaatsenbeleid gemeente Ik geloof in de veerkracht die we met elkaar kunnen opbrengen om schouder aan

Kapelle 2016 via www.kapelle.nl/standplaats-aanvragen.

schouder een tegenslag het hoofd te bieden. En weer met positivisme vooruit te kijken, plannen te maken en vooral ervan te leren. Hoe kwetsbaar we zijn en dat niet alles maakbaar is.

Inschrijven Om in te schrijven, maakt u gebruik van het aanvraagformulier standplaatsvergunning op www.kapelle.nl/standplaats-aanvragen. Inschrijvingen

Ik wens u toe om het op te brengen houvast te hebben aan het gezegde dat scherven ook geluk brengen. Er zijn immers nog zoveel mooie en positieve dingen te benoemen.

die na 1 februari 2022 binnenkomen en/of onvolledige inschrijvingen worden niet meegenomen in de loting.

Ook in 2022! Laat Kapelle groeien en bloeien. Daar zorgen we samen voor, met elkaar. Loting Er komen verkiezingen aan. Een recht en voorrecht om van deze democratische plicht gebruik te maken. Doe het bewust en doordacht, want met uw stem geeft u wel een richting aan hoe het toekomstig bestuur van uw gemeente eruit komt te zien. Laat uw stem in ieder geval niet verloren gaan door niet te stemmen. Na de zomer zal ook bekend worden wie de nieuwbenoemde burgemeester van Kapelle gaat worden. Kapelle verdient het!

De toekenning van de standplaats vindt plaats via een loting op dinsdag 22 februari 2022 in het gemeentehuis. Gegadigden mogen bij de loting aanwezig zijn, maar dat is niet verplicht. Als er 1 inschrijver is, dan zal uiteraard geen loting plaatsvinden. Vragen Heeft u vragen over de procedure of is er iets onduidelijk voor u? Neemt u dan contact op met mevrouw Vonk via telefoonnummer 14 0113 of via

Laten we er vooral samen een mooi jaar van

gemeente@kapelle.nl.

maken, met een glimlach als het even tegenzit. Een luisterend oor, een dialoog, een beetje omzien naar elkaar, een beetje geduld, een beetje inleven, want de ander doet immers ook z’n best om er het

Besluit ambtshalve uitschrijving

beste van te maken!

Uit onderzoek is gebleken dat de volgende personen niet meer wonen op het adres waar zij in de basisregistratie personen (BRP) geregistreerd staan. Daarom

Een hartelijke groet

heeft het college van B&W besloten om hen overeenkomstig artikel 2.22 Wet BRP, ambtshalve uit te schrijven uit de BRP. Daardoor staan zij vanaf de datum

Fons Naterop

van de publicatie van het voornemen tot uitschrijving, niet meer ingeschreven in

(wnd) burgemeester

Nederland: Gwizdała, Andrzej Wiesław, 11-11-1994 Coco, Sharvertico Elbert Juan, 28-07-1995

Wij wensen u een gelukkig nieuwjaar!

Het gevolg van een ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan zijn dat bovenstaande personen geen officiële documenten (bijvoorbeeld reisdocumenten, rijbewijs)

Vanwege de coronamaatregelen is het dit jaar helaas (weer) niet mogelijk

meer kunnen aanvragen. Ook kunnen zij dan geen recht meer hebben op sociale

om een fysieke nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren. De gezondheid van

voorzieningen, zoals toeslagen, uitkeringen, financiële ondersteuning of opbouw

eenieder staat voorop. In een plaatsvervangende video blikken we terug op

AOW. Daarom is het belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

2021 en kijken we vooruit naar wat 2022 ons gaat brengen. Deze video vindt u op www.kapelle.nl/nieuwjaarsvideo.

Bent u belanghebbende en het niet eens met de uitschrijving? Dan kunt u binnen


De Scheldepost Woensdag 12 januari 2022

3

Nieuws- en informatiepagina van de gemeente Kapelle Bezoekadres : Kerkplein 1, Kapelle Postadres

: Postbus 79, 4420 AC Kapelle

Burgerzaken? Afspraak maken!

Telefoon

: 14 0113

De balie Burgerzaken werkt op afspraak. U maakt een

E-mail

: gemeente@kapelle.nl

afspraak via www.kapelle.nl. Voor het maken van een

Website

: www.kapelle.nl

afspraak kunt u ook langskomen of bellen naar 14 0113.

3.

www.facebook.com/gem.kapelle @Gem_Kapelle gemeentekapelle

Kandidatenlijsten

zes weken na de datum van publicatie een bezwaar indienen op www.kapelle.nl.

De (politieke) groepering kan van 10 januari tot en met 18 januari 2022 hun

Op deze website staat ook hoe u een bewaarschrift indient. Wilt u meer informatie?

kandidatenlijst met bijlagen en USB stick ter controle aanbieden bij team

Neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken. Telefoonnummer 14 0113 of

Verkiezingen. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0113 of

burgerzaken@kapelle.nl.

verkiezingen@kapelle.nl. Ook als u gebruik maakt van de voorinlevering, moet u op 31 januari 2022 de stukken inleveren om te kunnen meedoen aan de verkiezingen.

Voornemen tot ambtshalve uitschrijving Uit onderzoek blijkt dat de onderstaande persoon niet meer woont op het adres

Kijk voor meer informatie op www.kapelle.nl/verkiezingen

waar hij in de basisregistratie personen (BRP) ingeschreven staat. Daarom is college van B&W van plan onderstaande persoon uit te schrijven uit de BRP: Shields, Kevin David, 10-03-1982 Het gevolg van een ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan zijn dat

Kapelle 27-12-2021 De burgemeester voornoemd, A.M.T. Naterop

bovenstaande persoon geen officiële documenten (bijvoorbeeld reisdocumenten, rijbewijs) meer kan aanvragen. Ook kan hij dan geen recht meer hebben op sociale voorzieningen, zoals toeslagen, uitkeringen, financiële ondersteuning of opbouw AOW. Daarom is het belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan. Bent u belanghebbende en het niet eens met dit voornemen? Dan kunt

Waar kan ik terecht voor VRAGEN OVER:

• Opgroeien en opvoeden • Zorg over mijn kind (Jeugdhulp)

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Kapelle T 06 – 40 73 62 70 E cjg@kapelle.nl

u binnen drie weken na deze publicatie schriftelijk en/of mondeling een

Telefonisch bereikbaar:

zienswijze indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college

maandag t/m woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur.

van burgemeester en wethouders, postbus 79, 4420 AC Kapelle of via de e-mail

U kunt het telefoonnummer ook gebruiken voor WhatsApp.

naar burgerzaken@kapelle.nl. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken via telefoonnummer 14 0113.

Verkiezingen gemeenteraad kandidaatstelling De burgemeester van gemeente Kapelle (A.M.T. Naterop) maakt het volgende bekend:

VRAGEN OVER:

• Werk, inkomen en schulden • Hulp bij het zelfstandig thuis wonen (Wmo), bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, de regiotaxi en begeleiding

Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van GR de Bevelanden M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes T 0113 – 23 91 00 E wiz@grdebevelanden.nl Telefonisch bereikbaar:

1.

Op 31 januari 2022 zal van 09.00 tot 17.00 uur de kandidaatstelling voor de verkiezing

maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur

van de leden van de raad van de gemeente plaatshebben. Op die dag kunnen op het

vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur

gemeentehuis aan het adres Kerkplein 1 in Kapelle bij het daar gevestigde centraal stembureau de lijsten van kandidaten worden ingeleverd. Inleveren van de kandidatenlijst kan niet digitaal of per post. Wij vragen u voor het inleveren een afspraak te maken via verkiezingen@kapelle.nl of door te bellen naar 14 0113.

VRAGEN OVER:

• Mantelzorgondersteuning • Vrijwilligerswerk en vrijwillige hulp • Activiteiten in de buurt • Informatie en advies over wonen, zorg, welzijn, financiën en hulpverlening

Zorg dat u op deze dag op tijd komt, want anders kan uw partij helaas niet deelnemen

Buurtteam Kapelle Onze spreekuren: Maandag:

10:00 - 12:00 uur Gemeentehuis Kapelle

Dinsdag:

10:00 - 12:00 uur Dorpshuis ‘De Vroone’ in Kapelle

Woensdag:

14:30 - 16:30 uur Dorpshuis ‘De Wemel’ in Wemeldinge

aan de verkiezingen.

Donderdag: 10:00 - 12:00 uur Gemeentehuis Kapelle

2.

Alle benodigde formulieren vindt u in de ondersteunende software verkiezingen (OSV2020 PP)

Telefonisch bereikbaar via 0113 – 33 33 60

o de lijsten van kandidaten (model H 1)

(maandag t/m vrijdag) en per mail via buurtteam@kapelle.nl.

o de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9) o de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1) o de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2) o de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)

VRAGEN OVER:

• Sociaal domein

Burger Adviesraad Kapelle De Burger Adviesraad (BAR) is ingesteld door de gemeente Kapelle en benoemd door de gemeenteraad voor het geven van gevraagd en ongevraagd advies over zaken binnen het sociaal domein. T 06 – 23 38 55 55 E bar@kapelle.nl


4

De Scheldepost Woensdag 12 januari 2022

Kijk voor meer informatie op: www.kapelle.nl Bezoekadres : Kerkplein 1, Kapelle Postadres

: Postbus 79, 4420 AC Kapelle

Burgerzaken? Afspraak maken!

Telefoon

: 14 0113

De balie Burgerzaken werkt op afspraak. U maakt een

E-mail

: gemeente@kapelle.nl

afspraak via www.kapelle.nl. Voor het maken van een

Website

: www.kapelle.nl

afspraak kunt u ook langskomen of bellen naar 14 0113.

Bekendmakingen maken we elektronisch bekend. Kijk hiervoor op www.officielebekendmakingen.nl.

gemeentekapelle

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2022 1 januari 2022. Meer informatie: afdeling Juridische zaken, gemeente@kapelle.nl, telefoon 14 0113.

Vergunningen

Wilt u nieuw geplaatste bekendmakingen en kennisgevingen van uw buurt in uw mailbox ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden via www.overheid.nl/attenderingsservice. Onderstaande informatie in de Scheldepost is een extra service, geen officiële bron voor bekendmakingen. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle informeren u over het volgende:

Regelgeving Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing Kapelle 2022 1 januari 2022. 2

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Kapelle 2022

3

Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen

1 januari 2022. Kapelle 2022 1 januari 2022. 4

Verordening op de heffing en invordering van leges 2022 1 januari 2022.

5

Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting Kapelle

6

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting gemeente

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning 1 Annie MG Schmidtsingel ongenummerd in Kapelle: het verwijderen van een elzenhaag ten behoeve van de ontwikkeling van de Zuidhoek 3. 2 Brouwerijweg 18A in Wemeldinge: het bouwen van een woning en een schuur. 3 Ceresstraat 6 in Kapelle: het dichtmaken van de loggia in de voorgevel. 4 Abdijstraat 1A in Kapelle: het ver(nieuw)bouwen van de woning. 5 Ottertjes 9 in Kapelle: het bouwen van een vrijstaande woning. 6 Eversdijkseweg 1 in Kapelle: het plaatsen van 6 masten ten behoeve van een beveiligingssysteem. 7 Postweg 22 in Kapelle: het uitbreiden van de woning. 8 Omgeving Cederlaan in Kapelle: het kappen van 4 bomen. 9 Prinses Beatrixweg 8 in Wemeldinge: het legaliseren van een balkon. Verleende omgevingsvergunningen 1 Ganshoekweg 13 in Kapelle: het realiseren van een nieuwe inrit. 2 Binnendijk 3B en C in Wemeldinge: het realiseren van twee B&B appartementen naast de woning.

Meldingen

2022 1 januari 2022. 1

Kapelle 2022 1 januari 2022. 7

@Gem_Kapelle

8

De officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente Kapelle

1

www.facebook.com/gem.kapelle

Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2022

2

1 januari 2022.

Wij bieden u de beste kijkoplossing! Ooststraat 7 | Kapelle Tel. 0113 344820 www.booneoptiek.nl

Te koop: KUNSTSTOF RIJPLATEN MET AAN TWEE ZIJDES PROFIEL 300x100x2 cm € 69,00 ex. btw of 300x50x2 cm € 45,00 ex. btw Johan Neeskens tel. 06-10 33 79 02

Kloosterweg 1f in Kapelle: het starten van een reparatie- en onderhoudsbedrijf van campers. Bierweg 18 in Wemeldinge: het verwijderen van circa 10 m² asbesthoudende platen.

GEEN ONGEWENSTE HAARGROEI MEER? GA VOOR EEN LASERBEHANDELING!

Weststraat 15, Kapelle | salon@skinsy.nl | 0618896512 | www.skinsy.nl Skinsy comfort your skin @skinsy.nl


De Scheldepost Woensdag 12 januari 2022

KE RKDIE N ST E N

Kerkdiensten Zondag 16 januari

Biezelinge Christelijk Gereformeerde Kerk 10.00 uur

Ds. A. Th. van Olst

16.00 uur

Ds. J.P. Rozema

Protestantse Gemeente 10.00 uur

Ds. Douwe de Roest

Kapelle Hervormde Gemeente 10.00 uur

Ds. L.C.P. Deventer

VOORPAG I NA

Gereformeerde Gemeente Hij staat vlakbij de glasbak, een logische

heb ik er nog maar één kurk ingegooid. Ik

Positieve reacties

10:00 uur

Ds. J. IJsselstein

keuze gezien de kurken vooral op

ben niet zo’n wijnliefhebber.”

140 liter klinkt veel, maar medewerkster

15:30 uur

Ds. J. IJsselstein

champagneflessen en speciaalbier flessen

Corrina van ZRD locatie Vlissingen laat

zitten. Groot is de bak niet, maar wel

Nieuw leven

een foto op haar telefoon zien van een

duidelijk met de stickers van kurken op

De kurkkliko staat er sinds begin

overvolle kliko. “Mensen verzamelen

de zijkant geplakt. Marco, medewerker

december en directeur Paul Marinissen

kurken en nu ze weten dat er een container

van ZRD op de locatie Veere, vindt het

is blij dat ze het initiatief zijn gestart.

is, worden er volle zakken gebracht.

een goed initiatief. “We merken dat de

“We gaan statistieken bijhouden van de

De eerste volle kliko moesten we even

bezoekers van de milieustraat er nog

opbrengsten. Iedere milieustraat heeft één

vastleggen”, lacht ze. Ook zij geeft aan,

aan moeten wennen. Soms kijken ze

140 liter minicontainer voor kurken met een

net als Marco, dat mensen eraan moeten

10.00 uur

er overheen. De kliko begint in Veere

binnenzak. Er gaat zo’n vijftien kilo kurken

wennen. “Sommigen gooien nog steeds

Spek

al aardig vol te raken, maar ik weet van

in een volle container. Als een binnenzak

flessen in de glasbak inclusief kurk. Als we

collega’s dat de bak op andere plekken al

vol is zal deze worden overgebracht

dan aangeven dat er een speciale bak voor

eens is geleegd.” Met een glimlach: “Zelf

naar onze centrale overslaglocatie ZRD

is, reageren ze positief.” Ondanks dat een

Goes. Alle ingezamelde kurken gaan naar

draaidop op een fles vaker voorbijkomt,

De Eker, zij geven kurken in Nederland

verwacht ZRD in de toekomst veel

Spreekuur van de wijkagenten:

een nieuw leven. Plastic stoppers,

kurken in te nemen. Paul: “We zijn rond

Iedere donderdag van 17.00 uur tot 20.00 uur

vervuilde kurken en metalen worden eruit

de feestdagen gestart, maar verwachten

gefilterd. De gerecyclede kurken worden

dat kurken het hele jaar door worden

onder andere gebruikt voor gevel- of

ingeleverd. Mensen drinken ook bij andere

vloerafwerkingen, maar ook verwerkt in

gelegenheden wijn, bier of champagne.

natuurlijke materialen die te gebruiken zijn

Kurk is een mooi natuurproduct en wij

voor machines waarmee je

vinden het zonde als de kurken met het

Wil jij als lezer ook bewust bezig zijn? Leg

3D kan printen.”

restafval worden verbrand.”

deze uitgave dan na het lezen bij het oud

“Mensen moeten aan de kliko wennen, maar reageren positief“

Wemeldinge Vrije Evangelische Gemeente 10.00 uur

Br. Verschuure

Protestantse Gemeente mw. ds. C. Biemond-

in het gemeentehuis van Kapelle, Kerkplein 1.

COLOFON

Dit is een wekelijkse uitgave van Quaeris Media. Wij zijn bewust met het milieu bezig.

papier zodat de krant wordt gerecycled. Samen zorgen we voor een schoner milieu. Redactie:

SUD O KU

Wil je de redactie attenderen op een

Puzzel mee en maak kans op een cadeaubon!

activiteit of onderwerp? Dat kan heel eenvoudig via de website of mail naar nieuws@quaerismedia.nl. Adverteren:

Wie deze puzzel goed weet in te vullen, maakt kans op een cadeaubon t.w.v. € 10,te besteden bij diverse lokale ondernemers in heel Midden-Zeeland! Stuur het juiste antwoord voor maandag a.s. in via onderstaande website of stuur de oplossing naar Smithweg 1.04, 4462 HC Goes. Vermeld bij je postverzending

Wil je adverteren? Dan kun je bellen met 0113 21 32 41 of stuur een mail naar verkoop@quaerismedia.nl. Website: scheldepost.nl

je NAW-gegevens. De naam van de winnaar wordt in de volgende uitgave

Contact:

gepubliceerd. Gewonnen? De cadeaubon wordt per post naar je toegestuurd.

Quaeris Media Smithweg 1.04 | 4462 HC Goes 0113 21 32 41 | quaerismedia.nl

Website: scheldepost.nl/puzzel Klachten bezorging: Reclameverspreiding Bouwman

De winnaar van vorige editie is:

Oplossing van de vorige editie:

Irma Loomans

13347

0181 31 59 50 | klachten@bouwman-reclame.nl

5


6

De Scheldepost Woensdag 12 januari 2022

Gevestigd

Goede slaap en de juiste leefstijl zijn onmisbaar voor een gezond leven

in Goes

Geen wachttijden!

Valeo Kliniek voor onderzoek en behandeling van slaapapneu

Wat is slaapapneu? Dit is een aandoening waarbij de adem tijdens de slaap stopt. Deze ademstops zorgen voor een structureel slaaptekort met alle gevolgen van dien.

Symptomen overdag

• Niet uitgerust wakker worden • Slaperigheid • Concentratie- en geheugenproblemen • Humeurigheid • Minder energie • Lusteloosheid • Hoofdpijnklachten bij het opstaan • Droge mond

Symptomen ‘s nachts • • • •

Luid snurken Onrustige en slechte slaap Regelmatig naar het toilet Angstdromen

Stationsplein 21, 4461 HP Goes 085 1302 174

hier jouw

OVERLAST DOOR VOGELS? TRAAS BELLEN! 0113-639760

advertentie? WWW.TRAAS.NL

Open uw camera en scan mij!

Uw huis in goede handen

info@valeokliniek.nl

0118 - 623 420

Bel met Marcel of Marit via 0113 21 32 41 of stuur een mail naar verkoop@quaerismedia.nl

www.valeokliniek.nl


De Scheldepost Woensdag 12 januari 2022

7

LOKAL E O ND ER NEMER

Madelon van Liere jaagt met beautysalon Glam by Lon haar grote droom achterna

Madelons wens om een beautysalon te hebben is in vervulling gegaan. Van kinds af aan is ze al aangetrokken tot alles wat met glamour te maken heeft. Nu heeft ze haar eigen plekje waar mensen terecht kunnen voor hun nagels, wimpers en hairextensions. Haar, nagels en make-up. Daar kun je

Klantenbinding via vlogs

Madelon wel voor wakker maken. Na een

De salon is middenin de vorige lockdown

carrière die haar onder meer in de horeca

opgericht. Het is voor Madelon nog een

en sales bracht, vond ze het tijd om haar

flinke uitdaging om aan klantenbinding

grote doel na te streven. “De salon kwam ter

te doen. “Ik wilde ter ere van mijn 1-jarige

sprake toen ik met mijn vorige baan stopte.

bestaan een feestje geven met een

Ik wilde graag mijn droom achterna jagen.

hapje en drankje, maar dat kan nu helaas

bonbon bij de koffie of in de namiddag een

bijgekomen en er zijn nog meer gebieden

Daarom heb ik me op mijn verjaardag laten

niet doorgaan. Je wilt toch dat stukje

borrelnootje of chipje met een drankje. Ik

waar ik me in de toekomst op wil richten.”

inschrijven bij de KvK. Mijn man heeft dit

bekendheid creëren. Daarom doe ik dat nu

houd niet van standaard koffie met een

Lachend: “Maar voorlopig houden we het

mede mogelijk gemaakt. Hij heeft de salon

via Instagram. Ik probeer elke dag leuke

koekje. Het moet exclusiever zijn. Als we

hier even bij.”

gebouwd en doet de administratie.”

vlogs te maken over mijn werk in de salon.

klaar zijn met de behandeling drink ik nog

Dat levert ook mooie reviews op. Maar

wat met de klanten aan de bar in onze tuin.

Ambitieus

voorlopig ga ik nog niet beginnen met een

Dan levert mooie persoonlijke gesprekken

Madelon zit vol met ambities. “Wat

YouTube-kanaal hoor.”

op.”

veel mensen niet weten is dat ik een

“Ik maak elke dag leuke vlogs waarbij ik bezig ben in mijn salon”

CARTOON

piercingopleiding heb gevolgd, alleen doe Verwennen van klanten

Waxen

ik daar nu niks mee. Daar heb je een aparte

Ze vindt het belangrijk om alle tijd voor haar

Bij de beautysalon kunnen mensen terecht

ruimte voor nodig. Verder geef ik cursussen

klanten te nemen. “Ik houd van gezelligheid

voor wimpers, haren en nagels. Volgens

wimperextensions aan bedrijven en ben ik

en de klanten die er zijn verwen ik, naast

Madelon een bewuste keuze. “Ik dacht,

een webshop aan het opstarten. Kortom, we

de behandeling, graag met een lekkere

doe eens gek! Daar is dit jaar waxen nog

zijn volop bezig met de toekomst.”

LOTER IJ

Nationale Postcode Loterij verdeelt eerste ton op Wemeldinge Je bent lid van de Nationale Postcode

Nog meer prijzen

Loterij, hoopt ooit een fantastische prijs

Naast de winnaars op Wemeldinge,

te winnen maar de kans is erg klein.

waren er nog meer winnende adressen

Nietsvermoedend krijg je dan een

in de provincie waar een prachtig

bericht dat jouw postcode in de prijzen

bedrag werd uitgedeeld onder de deel-

is gevallen, een droom die uitkomt.

nemers. Ook de postcodes 4462 VK in Goes, 4328 BK in Burgh-Haamstede en

Het oud en nieuw feestje, in aangepaste

4691 BH in Tholen vielen in de prijzen.

coronavorm, is weer voorbij en wie lid is van de Nationale Postcode Loterij weet

Postcode Kanjer

dat 1 januari een interessante dag kan

De grootste prijs, de Postcode

zijn. Op de eerste dag van het nieuwe

Kanjer van 56,7 miljoen, ging aan

jaar regent het prijzen. Dit overkwam

de neus van Zeeland voorbij. Deze

ook de bewoners aan de Spoorlaan op

prijs viel in het Limburgse Reuver.

Wemeldinge. Inwoners met de postcode

Dat werd bekendgemaakt in het RTL

4424 CM zijn het nieuwe jaar op een

4-programma The Masked Singer op 31

spetterende manier begonnen. Die

december.

postcode is de eerste in de provincie Zeeland die een ton van de Nationale

Prijzenregen

Postcode Loterij mag verdelen onder

Ook in het nieuwe jaar regent het nog

de gelukkige mensen die een lot

prijzen. Met in totaal een prijzenpot

hebben gekocht. In totaal is er zestig ton

van 418,9 miljoen euro aan prijzen en

verdeeld op nieuwjaarsdag, verspreid

cadeaus, worden in 2022 iedere dag

door heel Nederland.

winnaars bekendgemaakt.


8

De Scheldepost Woensdag 12 januari 2022

Ga je een huis kopen?

NIEUWBOUW NIEUWBOUW NIEUWBOUW

VERBOUW ONDERHOUD ONDERHOUD VERBOUW VERBOUW ONDERHOUD

Breng alles onder één dak

Tevens adres adres voor: voor: Tevens adres voor: Tevens

Mijn kind wordt gepest en het raakt me. Tijd voor verandering! Ik help graag!

Cederlaan 2b, Kapelle | Tel. 06 - 12908986 info@highfivekapelle.nl | www.highfivekapelle.nl

De Klinker 8 8 De De Klinker Klinker 8 4421 KC KC Biezelinge Biezelinge 4421 4421 KC Biezelinge tel. 0113-343973 tel. tel. 0113-343973 0113-343973 06-53155056 06-53155056 06-53155056

tegelwerk tegelwerk leidingwerk leidingwerk timmerwerk timmerwerk metselwerk metselwerk dakbedekking dakbedekking

Wij bieden professionele begeleiding en advies bij belangrijke stappen in je leven, zoals het kopen van een huis, trouwen, samenleven en/of scheiden en het opstellen van een testament.

Meer weten? Bel: 0113 343310 Check: meijling-sarneel.nl

www.meijling-sarneel.nl Bij Ministerieel Besluit d.d. 2-11-2020 zijn de dossiers en akten van voormalig notaris mr J.E. Pasop en haar voorganger mr C.W. Ringeling per 1-12-2020 toegewezen aan notaris mr G.L.F. Sarneel te Kapelle.

GARAGE HOOGESTEGER DIJKWELSESTRAAT 59 • KAPELLE • TEL (0113) 34.13.15

Reparaties op korte termijn

Leven gaat voor.

OVERLAST DOOR VOGELS? TRAAS BELLEN! 0113-639760

Ook in de avonduren geopend

WWW.TRAASBUILDINGCARE.NL

Reparatie en onderhoud van alle merken auto’s

Clarathuis.nl

Altijd op de hoogte van de nieuwste technieken

Van Boven Kapelle

WWW.GARAGEHOOGESTEGER.NL Door het grote succes van onze Historische spaaractie zijn de plaatjes helaas op. Om jou toch de kans te bieden om het album vol te krijgen, kan je vanaf

WOENSDAG 12 JANUARI EEN RUILBEURSFORMULIER

Stichting Leergeld helpt steeds meer kinderen uit gezinnen waar armoede heerst. MEER INFO? LEERGELD OOSTERSCHELDE REGIO IS TE BEREIKEN VIA: INFO@LEERGELDOOSTERSCHELDEREGIO.NL

in de winkel ophalen. Op dit formulier kan je aangeven welke plaatjes in jouw album ontbreken. Om dit tot een succes te maken is het belangrijk dat jij al jouw dubbele plaatjes vanaf nu bij ons inlevert, waardoor wij aan zoveel mogelijk verzoeken kunnen voldoen. Dus inleveren maar!


De Scheldepost Woensdag 12 januari 2022

MINI’S

9

P ETRAKERK

De beste wensen!

Bedankt:

Te koop:

Graag wil ik mijn “Kerst- Engel” heel

Vijftig leesboeken in zeer goede

hartelijk bedanken voor de attenties

staat, €25 in één koop. Meer info:

Niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen

en lichtpuntjes in de afgelopen weken

petravandermeer1966@gmail.com.

2 Petrus 3:9b

en het heeft mij goed gedaan. Ik wens

Mini’s aanleveren?

De meest gebruikte nieuwjaarsgroet is

Zijn Zoon die Hij naar deze wereld

mijn Kerst-Engel een heel voorspoedig

- Wil je iemand feliciteren met zijn

toch wel ‘de beste wensen’. Hoe vaak

zond om Zijn wens te vervullen. God

2022 toe. Veel groetjes, Inge Wisse.

nieuwe werk?

hebben we het de achterliggende

wil niet dat u verloren gaat. Echt niet.

van Advent. Ik vond het heel bijzonder

- Heb je (tweedehands) spullen te

week niet genoemd. Wat is eigenlijk

En nee, deze tekst is niet alleen voor

Gezocht:

koop?

uw beste wens voor uw familie, buren

mensen van de kerk, dit geldt voor

Omdat mijn hulp wegens ziekte niet

- Ben je op zoek naar een

of naaste? Staat u stil bij uw wens of

iedereen. Hij klopt op de deur van ons

meer beschikbaar is, zoek ik iemand

schoonmaakster voor je huis?

is het een klakkeloze groet die er nu

hart en roept: Mijn zoon, mijn dochter.

die mij één keer in de vijf weken kan

- Ben je op zoek naar woonruimte?

eenmaal bij hoort?

Hij is als een Vader. Geef mij je hart.

helpen met huishoudelijk werk. Tel: 06

- Ben je iets verloren?

22 63 44 58.

- Wil je iemand bedanken?

Ook vandaag de dag nog, klinkt Gods

in uw leven, dan wordt het geen

- Wil je iemand feliciteren bij een

wens voor u, jou en mij. Een wens

gelukkig nieuwjaar maar een gelukkig

geboorte?

die Hij meent, het bewijs hiervan is

nieuw leven.

Gevraagd:

Als deze wens in vervulling mag gaan

Veel leesplezier in het nieuwe jaar. Met een goed boek van Minibieb

Of wil je iets anders vertellen in de

Korenbloem 15 in Kapelle. Ook

Scheldepost? Ga naar scheldepost.nl

boeken gevraagd. Tel: 06 83 97 21 36.

en lever je gratis mini aan.

Een particuliere mini plaatsen is helemaal gratis! Lever je mini aan via de website scheldepost.nl Voor bedrijven, politieke of commerciële diensten of de verkoop/verhuur van een (vakantie)huis kan een commerciële mini geplaatst worden voor €19,00. Dat kan via de knop 'commerciële mini aanleveren'.

Opgenomen op verzoek van de Petrakerk Kapelle. www.petrakerkkapelle.nl of mail naar: eckapelle@petrakerkkapelle.nl

IN HET KO RT

Oliebollenactie van Freddy en Harry

zijn te lezen via fruitteeltmuseum.nl.

wederom een groot succes Net als vorig jaar dachten buurmannen

Kerstengelenproject leidt tot positieve

Freddy en Harry dat er voor de mensen

reacties

in de buurt best wel wat gezelligs gedaan

Voor de tweede maal op rij werd afgelopen

kon worden in deze donkere en vaak

december het Kerstengelenproject

moeilijke tijd. De frituurpannen kwamen

georganiseerd. In de Scheldepost van

tevoorschijn en er werden weer honderden

week 45 hebben wij aandacht geschonken

oliebollen gebakken. Corrie ging met haar

aan dit bijzondere initiatief. Ook deze

kleinkinderen en een buurjongen langs

editie hebben zich weer vele ‘Engelen’

in de Vijverstraat en de aangrenzende

aangemeld om iemand, die het nodig

straten om een zak oliebollen en een

heeft, een steuntje in de rug te geven. De

paar mandarijntjes uit te delen. De buren

ontvangers kregen onder meer prachtige

hebben dit fantastische gebaar erg

kunstwerken en kaarten aangeleverd. Dat

gewaardeerd.

resulteerde in lovende reacties zoals, “Het is zo moeilijk voor mij om zomaar iets te

Buurtbewoners erg tevreden met de oliebollenactie van Freddy en Harry

Het Fruitteeltmuseum bestaat 25 jaar

ontvangen en niets terug te kunnen doen.

Het hele komende jaar door ontvangen

Confronterend: het voelt ‘onverdiend’.

seizoen vastgelegd. Hij wordt daarmee

(ver)zuipen’ organiseren op woensdag

bezoekers bij bestelling van een kopje

En tegelijk: zo mooi en zo leerzaam,

de opvolger van Olaf Filius die na drie

26 januari van 19:30 tot 21:00 uur een

koffie of thee een gratis bonbon. Het

bedankt!”. Of; “Wat een mooi cadeau van

seizoenen zijn vertrek had aangekondigd.

thema-avond, genaamd ‘Onder Invloed’.

Fruitteeltmuseum hoopt graag oude of

de kerstengelen op de kamer van mijn

De 29-jarige Van Bogaert is nu assistent-

Deze avond staat in het teken van de

nieuwe foto’s van mensen te ontvangen.

partner in het verzorgingshuis. Om blij

trainer bij DOSKO uit Bergen op Zoom

communicatie tussen ouders en hun

Dat kan gaan om een bezoekje aan het

van te worden!”. Het project is door de

en begint in Kapelle aan zijn eerste klus

puberende kinderen over alcohol. Het

museum in het verleden, een deelname

hoge opkomst van het aantal engelen een

als hoofdtrainer. Hij was eerder actief

acteursteam houdt ouders op een

aan een fietstocht of van activiteiten

succes geworden.

als jeugdcoach bij Sparta Rotterdam,

luchtige wijze en spiegel voor aan de

Barendrecht en MOC’17.

hand van herkenbare en humoristische

in de boomgaard. Elke maand worden

scènes in huis. Aanmelden voor de online

de mooiste foto in het museumcafé

Shane van Bogaert wordt nieuwe

opgehangen, zodat daar aan het eind van

oefenmeester van vv Kapelle

Online thema-avond Onder Invloed

ouderavond kan door een mail te sturen

het jaar een mooie serie herinneringen te

Derdeklasser Kapelle heeft met Shane van

Theatergroep PlayBack en de Zeeuwse

naar info@czwbureau.nl. Meer info is te

zien is. Actuele berichten over het museum

Bogaert een nieuwe trainer voor volgend

jeugd- en alcoholaanpak ‘Laat ze niet

lezen via laatzenietverzuipen.nl.


10

De Scheldepost Woensdag 12 januari 2022

Draagt u ons mooie Fruitteeltmuseum in Kapelle ook een warm hart toe?

OPEN voor AFHALEN tijdens onze gewone openingstijden. App of bel 0624599859 GRATIS attentie bij je afhaalbestelling! (vanaf € 25,-)

De VOORJAARSCOLLECTIE komt al binnen! Veel KOOPJES in de winterkleding, haal een PASTAS bij de winkel! Marianne PANTY’S 35 denier, bij ons altijd 3 voor € 12,50

Beeren ONDERGOED voor Dames en Heren Heel veel mooie WOONACCESSOIRES, vazen, kussens, zijde bloemen en planten.

De beste wensen voor 2022!

Word ook KWF-collectant Meld je vandaag nog aan op kwf.nl/collecte

V O LG O N S O P FAC E B O O K E N I N S TAG R A M

dinsdag t/m vrijdag 9:00 - 17:00 en zaterdag 9:00 - 16:00

SCHADE? Geen probleem Handelsweg Handelsweg 41 41 4421 Kapelle 4421 SH SH Kapelle Telefoon Telefoon 0113 0113 - 343436 343436 Mobiel 06 51 825793 Mobiel 06 51 825793 kosterautoschade@live.nl kosterautoschade@live.nl

Clarathuis.nl

ntie Uw gara abel rt o f voor com ! wonen

Uw vertrouwde specialist voor Sanitair- en verwarmingsinstallaties Gas, water, airco en elektra Dakbedekkingen en loodgieterswerk Onderhoud en service

BEL: 0113 561386

A M B A C H T E L I J K M A AT W E R K & T O TA A L R E A L I S AT IE V O O R PA R T I C U L I E R E N E N B E D R I J V E N

KEUKENS


De Scheldepost Woensdag 12 januari 2022

11

ZEEUW EN MET EEN MI S S I E

Tijdelijke schuilplaats Amecet in Oeganda zorgt voor zieke en verwaarloosde kinderen

Opvanghuis Amecet Soroti, Oeganda amecet-childrenshome.

Kinderopvangnetwerk Amecet in Soroti, Oeganda viert haar 20-jarige jubileum. Els van Teijlingen heeft een opvanghuis opgezet waar ze zieke en verwaarloosde kinderen opvangt. Amecet richt zich op drie groepen: kinderen die hun ouders hebben verloren aan hiv/aids of zelf met de ziekte kampen, pasgeboren baby’s en verwaarloosde kinderen. Het doel is dat kinderen na een tijdje terugkeren naar hun vertrouwde omgeving.

Els werkte voor Youth with a Mission, een Christelijke

zijn tijd niet wilde besteden aan dat ‘dode ding’. Dat vond

moeilijk, maar dat moet je accepteren. Dat ze terugkeren

organisatie die veel projecten heeft over de wereld. Ze gaf

ik echt verschrikkelijk. Toen kwam het idee om iets te doen

naar hun eigen cultuur. Daarom willen we ze niet ‘te lang’ bij

destijds leiding aan een team van Discipelschap Training

voor deze kinderen.”

ons houden. Hier heb je douches, elektriciteit en televisies,

School in Oeganda. De groep verbleef drie maanden in Soroti en en Els wilde graag terug naar dit gebied.

thuis vaak niet. Je moet ze niet te verwend maken.” Een veilig onderkomen Met de komst van het kindertehuis zijn inmiddels al 1.090

20-jarige jubileum

Oorsprong van Amecet

kinderen geholpen. “Ik wilde echt een plaats creëren waar

Els en haar staf vieren dit jaar het twintigjarige jubileum van

Later raakte Els betrokken bij een project waarbij

deze kinderen liefde konden ontvangen of konden sterven

Amecet. Speciaal voor die gelegenheid wordt het complex

vrijwilligers op bezoek gingen bij hiv-positieve mensen in

op een humanitaire manier. Het eerste wat ik wilde regelen,

aangepakt. Zo is er een muur geplaatst rondom het huis die

de omliggende dorpjes in het gebied. “We hebben daar

was dat deze kinderen geliefd en verzorgd werden. Toen

opgeknapt moet worden en de goten om het regenwater

een medische mobiele kliniek opgestart en de mensen

heb ik aan Sarah beloofd dat zij de eerste was die bij

op te vangen zijn kapot en verouderd. Dat wordt aangepakt.

kwamen naar ons voor medicijnen. Dit was bedoeld voor

Amecet terecht kon.”

Na al die jaren in Oeganda is Els nog steeds van plan om

infecties waar ze aan leden. Maar de groei van het virus in

haar tijd en energie in Amecet te steken. “Ik heb hier ook

hun bloed konden we er niet mee remmen. Die medicatie

Ontwikkeling van het kinderhuis

dochters die bij mij wonen. Zolang ik geen problemen met

was nog niet beschikbaar. Het was ook het moment dat ik

In de loop der jaren is er wel wat veranderd. In het begin

mijn gezondheid krijg, kan ik het werk doen.” Lachend: “Ik

Sarah tegenkwam. Dit driejarige meisje had meteen mijn

wilde Els vooral een plek hebben voor de kinderen waar

ben geen twintig meer! Maar het heeft nog echt mijn hart.”

hart gestolen. Na een gesprek met de familie bleek dat haar

ze geliefd werden. Door gesprekken met de plaatselijke

moeder was overleden en haar vader niet meer in beeld.

autoriteiten kwam hier een wijziging in. “Als je met kinderen

Stichting de Figurant

Ze woonde bij een oom. Hij kwam in de kliniek en zei dat hij

werkt, moet je transparant zijn en met de wet meegaan. Je

Theo van Teijlingen, de broer van Els, is werkzaam bij

kan niet zomaar iets opstarten. Toen is het al snel veranderd

Stichting de Figurant. Zij houden zich bezig met de

naar hulpverlening op de korte termijn. Als kinderen weer

bekendheid en fondsenwerving van Amecet. “Toen ik

stabiel waren, zouden ze terugkeren naar hun familie of een

in Oeganda begon, wilde hij mij graag helpen. Dat is

pleeggezin. Dat is nu nog steeds zo. We zijn geen weeshuis.

uitgegroeid tot een enorme steun. Theo is voor ons een

Daar doe je kinderen geen goed mee. Als de gezondheid

ambassadeur. Hij is hier een paar keer geweest en dan

en thuissituatie van het kind stabiel is, keren ze terug naar

kun je jezelf goed verplaatsen in wat er gebeurt. Dankzij

hun vertrouwde omgeving. We moeten het niet bekijken

de stichting zijn veel mensen uit Zeeland bekend met ons

met onze Westerse ogen. Als het kind uit een dorpje komt,

werk. We hebben vrijwilligers uit de provincie gekregen die

moet het weer terug naar dat dorpje. Daar hoort hij, want

geïnteresseerd waren om een paar maanden te helpen. Dit

daar wonen zijn neefjes, nichtjes, opa’s en oma’s. Daar

werk kan je niet alleen, er komt zoveel bij kijken. Daarom is

hebben ze niet de luxe van het kindertehuis. Dat is soms erg

het fijn dat we steun krijgen voor ons project.”

“Het is mooi als de kinderen terugkeren naar hun eigen cultuur”


12

De Scheldepost Woensdag 12 januari 2022

Overname Waterspecialist door AquaCell Nieuw jaar, nieuwe kansen En mooie kansen grijpen we uiteraard met beide handen aan. Daarom laten we u graag weten dat Waterspecialist vanaf 1 januari 2022 is opgenomen in het prachtige bedrijf AquaCell. AquaCell is van oorsprong een Fries familiebedrijf, opgericht in het Friese Joure. Inmiddels is AquaCell met ruim 50 bevlogen medewerkers en 35.000 klanten uitgegroeid tot een van de grootste landelijke spelers op het gebied van waterontharding.

water specialist

neer te zetten en onze landelijke dekking te verstevigen. Peter Brouwer blijft eerst gewoon uw contactpersoon en ook de vertrouwde gezichten van de monteurs verdwijnen niet, zij blijven uw monteurs. Wij kijken ernaar uit u te leren kennen. Van harte welkom bij AquaCell!”

Wat verandert er voor u?

Zoals u weet, staat hoogstaande service bij Waterspecialist voorop. AquaCell is weliswaar groter van omvang en opereert landelijk, maar heeft dezelfde bedrijfsfilosofie: naast uitstekende productkwaliteit staat u als klant samen met de beste service centraal. Wij zijn er van overtuigd dat AquaCell dé partij is waarbij u dezelfde vertrouwde service ontvangt en zo zorgeloos van uw waterontharder kunt blijven genieten.

Voor u verandert er met deze nieuwe stap vrijwel niets. Uw waterontharder blijft zoals nu gewoon in onderhoud, zoutblokken of -tabletten bestelt u nog steeds in de webshop van Waterspecialist en in geval van onverhoopte storingen kunt u altijd en snel rekenen op service van de hoogste kwaliteit.

Esther Dijkstra, algemeen directeur van AquaCell: “Dat klopt helemaal. Net als Waterspecialist ontzorgen wij onze klanten van a tot z. Hoe groot we ook groeien, ons DNA – Friese nuchterheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en service – verandert niet. Persoonlijk contact en uitgebreide service: daar kunt u ook bij AquaCell van op aan. Voor ons is deze overname een mooie kans om ook in het zuiden van het land een solide basis

Meer weten? Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem gerust contact met ons op, we beantwoorden ze graag. Wij bedanken u voor uw vertrouwen in Waterspecialist. Wij wensen u een spetterend 2022!

water specialist AquaCell 088 98 99 100 info@aquacell.nl

Waterspecialist 085 30 30 961 info@water-specialist.nl

Informatieplatform en sociaal netwerk voor Informatieplatform Informatieplatform Informatieplatform Informatieplatform Informatieplatform enInformatieplatform en Informatieplatform en Informatieplatform Informatieplatform en Informatieplatform en Informatieplatform en Informatieplatform en Informatieplatform en en Informatieplatform en Informatieplatform en Informatieplatform en Informatieplatform en en en en en Informatieplatform en sociaal netwerk (ex)patiënten en naasten sociaal sociaal netwerk sociaal netwerk sociaal netwerk voor sociaal voor netwerk sociaal voor netwerk sociaal voor netwerk sociaal sociaal voor netwerk sociaal netwerk voor netwerk sociaal voor netwerk sociaal voor voor netwerk sociaal voor netwerk sociaal voor netwerk sociaal voor netwerk sociaal voor netwerk sociaal voor netwerk voor netwerk voorvoor

samen weten we meer

er en samen we meer weten samen weweten meer samen we weten meer samen we meer weten samen samen we weten weten meer samen wewe meer weten meer samen weweten meer samen we weten meer samen we meer weten samen weweten meer samen we weten meer samen we meer weten samen weweten meer we meer

voor (ex)patiënten (ex)patiënten (ex)patiënten (ex)patiënten (ex)patiënten en naasten (ex)patiënten en naasten (ex)patiënten en naasten (ex)patiënten en naasten (ex)patiënten (ex)patiënten en naasten (ex)patiënten en naasten (ex)patiënten en naasten en (ex)patiënten ennaasten naasten (ex)patiënten en naasten (ex)patiënten en naasten (ex)patiënten en naasten (ex)patiënten en naasten (ex)patiënten en naasten en en naasten ennaasten naasten en naasten samen weten we meer • Vind betrouwbare medische informatie

www.hetkompas-wemeldinge.nl

• Kom in contact met (ex)patiënten of naasten • Stel vragen, praat mee en deel ervaringen • Ontdek organisaties die je verder kunnen helpen

De Zeeuwse verzamelaar voor al uw metaalafval!

erse In div en ng ti afme

Op werkdagen zijn wij geopend van 07.30 tot 17.00 uur. Iedere zaterdag geopend van 08.00-12.00 uur.

www.groenleer.com

Spoorstraat 20a t/m 20G, ‘s-Gravenpolder T. 0113312547 / 0653314189

Hét adres voor al uw oud ijzer en metalen!

info@opslagruimtehuren.nl

We gaan binnenkort verhuizen!

www.opslagruimtehuren.nl

Ons nieuw adres wordt medio jan./febr.:

Goudverf VERF en TOEBEHOREN uitstekend advies en service WWW.GOUDVERF.COM

06-40 64 92 39 info@goudverf.com

Verzending, afhalen en bezorgen mogelijk!

De Poort 25, 4411 PA Rilland

Nishoek 27, 4416 PE Kruiningen Tel. 06 - 51 49 11 18

info@groenleer.com


De Scheldepost Woensdag 12 januari 2022

CO LU MN

13

TA A RT

De nieuwe kinderburgemeester

Taart van de week

Als eerste wil ik iedereen een gelukkig

want ze gingen beslissen wie de nieuwe

Elke week reikt De Scheldepost een taart van de

nieuwjaar wensen. Op school moesten

kinderburgemeester werd. De uitslag zat in een

week uit. Ken jij iemand die een taart verdient?

we een stukje schrijven om kandidaat te

gouden envelop. Met een dikke stift hadden ze de

Geef die persoon dan op via scheldepost.nl.

worden voor de volgende ronde. In dat stukje

naam opgeschreven en die konden we door de

De taart van deze week gaat naar:

moesten we schrijven wat we willen doen als

envelop al lezen. Toen kreeg ik de ambtsketting.

kinderburgemeester en uitleggen waarom we dit

Het ging op een ‘coronaproof’ manier. Eerst deed

willen doen. Toen was het zover, de uitreiking! Ik

Steyn de ketting af en mocht ik hem bij mij zelf om

moest met de burgemeester en Kris videobellen

doen. Ik was echt heel erg blij. Ik moest daarna

Ze zijn genomineerd door Jolanda: “Mijn lieve

over de onderwerpen waar ik me voor in

ook al meteen foto’s maken. Ik kijk er heel erg

schoonouders wonen nu bijna een jaar in Kapelle en

wil zetten en waarom ik gekozen ben als de

naar uit om dit avontuur aan te gaan. We gaan er

dat is echt heel fijn. We kunnen altijd op hulp, oppas,

kandidaat van OBS Wemeldinge.

een mooi jaar van maken!

lekkere gehaktballen en een praatje rekenen!”

Jan en Trudy van der Maas

Het thema was Kapelle Leeft. Tijdens de laatste ronde moest ik mijzelf voorstellen. De andere opdracht was een verrassing en bleek uiteindelijk een quiz over gemeente Kapelle te zijn. Ook moest ik een toespraak houden over Kapelle Leeft en wat je zou willen veranderen of over wat je nog mist. Die toespraak mocht maar drie minuten duren. Een heerlijke taart van de banketterie van

Na al die opdrachten was het voor ons pauze,

ATC Scheldestromen in Kapelle.

Nienke Kanis Kinderburgemeester

H ISTO R I E

Meekrapteelt op ZuidBeveland Het grote huis aan de Bonzijweg in

‘de Afhankelijkheid’.

Wemeldinge was vroeger een meestoof en van de verschillende meestoven die op

De meekrapteelt was tot ver in de 19e

Zuid-Beveland stonden is dit één van de

eeuw naast de graanteelt een van de

weinige die bewaard is gebleven.

belangrijkste gewassen in de akkerbouw in onze omgeving. De Zeeuwse klei en het

In het midden onder de twee ramen zit nog

klimaat waren uitermate geschikt voor deze

de gevelsteen (foto) waarop de naam van

teelt. Uit de wortels van de meekrapplant

deze voormalige meestoof te lezen staat:

werd de kleurstof alizarine gewonnen. De meekrapteelt was erg arbeidsintensief

Deze methode werd al snel ook in

en vroeg een behoorlijke investering van

Nederland toegepast en de meestoven

de boer. De wortels konden pas na twee of

werden hiervoor aangepast. Dat de

drie jaar geoogst worden en moesten na

meekrapteelt is verdwenen, komt door de

de oogst nog een heel proces doorlopen in

ontdekking dat door een chemisch proces

de meestoof om het kostbare eindproduct,

rode kleurstof gemaakt kon worden.

de rode verfstof in poedervorm, te verkrijgen.

In 1868 ontwikkelden Duitse chemici uit een afvalproduct van de gasbereiding,

Een Franse uitvinding in 1826 zorgde voor

steenkoolteer, een synthetische kleurstof.

een grote verandering. Er was ontdekt dat

De meekrapwortel was overbodig

door middel van bewerking van de wortels

geworden. Dit betekende enkele decennia

met zwavelzuur garancine geproduceerd

later het einde van de meekrapteelt.

kon worden Deze kleurstof was van betere kwaliteit en had lagere productiekosten.

Fennie Lindenbergh-Lepoeter


14

De Scheldepost Woensdag 12 januari 2022


De Scheldepost Woensdag 12 januari 2022

15

HET G ES PR EK

Harold Schipper: “Normaal is deze periode voor ons het belangrijkst” Het oefenen van de opslag en het trainen van armspieren is stilgelegd in het Racketcentrum. Door de lockdown is het complex gesloten. Een flinke domper voor de eigenaar. Jullie hebben onlangs opnieuw de deur moeten sluiten?

Hoe komt het dat jullie seizoensgebonden zijn?

Daarnaast moet je er ook toezicht op houden. Het is niet

“Het is de derde keer dat we dichtgaan. Voor de lockdown

“In september begint het winterseizoen. Dat loopt tot

zo dat je even je spullen buiten plaatst en dat je er verder

werd het ons steeds wat moeilijker gemaakt en daar leef

en met maart en dan gaan de mensen buiten tennissen.

geen omkijken naar hebt. Daar komt nog best wel wat bij

je dan weer mee. Iedere keer volgde er een scherpere

Wij moeten het juist hebben van onze indoorbanen.

kijken.”

aanpassing op de openingstijden. Dan wordt het lastig als

Maar het wordt steeds langer mooi weer en steeds meer

ondernemer om je motivatie te blijven vinden.”

tennisverenigingen die buitenspelen beschikken over all

Is het wel zo dat jullie naar andere mogelijkheden kijken?

weather banen. Daardoor kunnen tennissers langer, zelfs

“Na een week thuis zitten, raak je het ook beu. Zeker

Zie je het ook terug in het aantal afmeldingen?

tot in december, buiten spelen. Dat maakt de keuze voor

omdat we normaal altijd druk bezig zijn. We hebben

“Tussen de 40 en 50% van het totaal aantal leden bij de

FitXperience logischer.”

tijdens de eerste lockdown alles aangepakt. Er is zelfs een

fitness is afgehaakt. Wij hebben in de maand januari niet

tennisbaan opgeofferd en een nieuw hekwerk neergezet

geïncasseerd. Vanuit de overheid hebben we wel een

Ligt er al een plan klaar om de fitnessschool nog meer op

zodat iedereen toch op een veilige manier kon sporten. We

eenmalige regeling gekregen. Dat ging om zogeheten

de kaart te zetten?

kunnen nu niet meer aanpassen.”

TVL-en NOW-regelingen. Daar zijn we natuurlijk erg blij

“We moeten toch weer promotie gaan maken. Daar

mee, want dat helpt ons om te blijven bestaan in deze

houden we nu al rekening mee. Veel mensen denken

Ben je weleens onzeker over de toekomst?

moeilijke tijd.”

dat we van tevoren al bericht krijgen over wanneer we

“De onzekerheid speelt wel een rol. Je weet niet hoe

weer open mogen, maar dat horen we toch echt op de

het gaat lopen. Als het elke winter op deze manier gaat,

Corona heeft jullie bedrijf flink door elkaar geschud?

avond van de persconferentie. Het is echt een kwestie van

wordt het een lastig karwei om rendabel te blijven. De

“In de periode voor de pandemie ging het heel goed. Maar

afwachten.”

winter is ons verdienmodel. Moet je dan de onderneming

in de afgelopen twee jaar zie ik mijn bedrijf langzaam uit

omgooien? Dat vind ik best lastig, maar daar wordt wel

mijn handen glippen. Desondanks proberen we om positief

Is het een optie om buiten te fitnessen?

over nagedacht. Je praat over behoorlijke investeringen

te blijven. We hopen vooral dat het sporten essentieel

“De regels veranderen om de paar weken, dus dat maakt

en als je op dit moment slechte cijfers hebt, kun je ook

wordt. Dan blijf je voortaan gewoon open. Misschien dat

het voor ons erg lastig om daardoor op te anticiperen. Kijk,

niet naar een bank gaan. Ons doel is om ook in de

we onze horeca moeten sluiten, maar je kan de mensen

als je buiten mag fitnessen en je weet dat er altijd mensen

zomerperiode genoeg te verdienen. We hebben de ruimte

wel aanbieden dat ze kunnen blijven sporten. Het is

zouden zijn, dan wordt het voor ons interessant. Omdat dit

met een grote hal, maar een nieuwe invulling hiervan is

belangrijk dat mensen genoeg bewegen.”

onzeker is, behoort het niet tot de serieuze mogelijkheden.

nog niet bedacht.”

Naast de tennisbanen zit er ook een fitnessruimte in het pand. Hoe belangrijk was deze toevoeging? “De animo voor het tennis liep ietsje terug. We moesten dus iets verzinnen om een heel jaar inkomsten te hebben. In mijn visie was dat toch de fitness, zodat je iedere maand kan incasseren en dat is met kleine stukjes opgebouwd. Normaal gesproken is januari de beste maand. Er komen dan veel nieuwe leden met goede voornemens onze kant op. Dit is voor ons de belangrijkste periode van het jaar. Normaal zouden we nu middenin het Sjoemel Toernooi zitten, waarbij vier-tot vijfhonderd spelers aan meedoen. Dat is een begrip geworden in Kapelle, maar het is ook een stukje gezelligheid. Dat maakt het een flinke aderlating dat het niet door kan gaan.”

“We hopen vooral dat de tennis en fitness essentieel wordt”


16

De Scheldepost Woensdag 12 januari 2022

Stationsweg 6a, 4416 PJ Kruiningen Wij zoeken een

ALLROUND MEDEWERKER montageafdeling Kruiningen Welkom bij Wärtsilä! Voor onze vestiging in Kruiningen zijn we op zoek naar een medewerker om ons montage-team te versterken. Met je praktische ervaring werk je aan de onderhoudsreparaties van alle scheepsmotoren in onze werkplaats. Je krijgt de kans om te werken in een technisch interessante omgeving binnen de maritieme industrie en deel uit te maken van ons team bestaande uit 15 professionals.

KOM TRAINEN OP ONZE NIEUWE LESLOCATIE VANAF 1 OKTOBER 2021 BIJ DE POORT 15, 4411 PB RILLAND

Wat verwachten we van jou? Vanzelfsprekend een Health & Safety mindset, en een beroepsopleiding werktuigbouwkunde/elektrotechniek of vergelijkbaar. Je hebt geen ervaring nodig, wel de juiste attitude (stressbestendigheid en flexibiliteit) en technische kennis (technische montagetekeningen en montage-instructies kunnen lezen en begrijpen + kennis van lassen of verspanen wordt als een pluspunt gezien).

Op zoek naar een

SCHRIJF JE IN VOOR:

andere logistieke- of veiligheidsopleiding of

• HEFTRUCK BASIS - 11 OKTOBER 2021 • VCA CURSUS EN EXAMEN - 18 OKTOBER 2021 • BHV HERHALING - 21 OKTOBER 2021

Klinkt dit als de baan voor jou? Dan hopen we van je te horen. Dien je sollicitaties rechtstreeks in bij de verantwoordelijke via jaap.weber@wartsila.com

een training op maat? Informeer naar onze andere opleidingen.

Bekijk onze website www.jonkmanopleidingen.nl voor al onze cursussen. 48464.Jonkman adv - locatie Rilland 144-161.indd 1

09-09-2021 08:31

Gisteren was je nog op pad voor een artikel in een van onze lokale huis-aan-huiskranten, vandaag schrijf je een advertorial voor VIVACE, content voor social media én werk je webteksten uit. Kun je de volgende vragen met JA beantwoorden, twijfel dan niet en laten we kennis maken!

Ben je een woordkunstenaar?

Werk je secuur en vallen de kleinste details op?

Kun je snel schakelen en werken met deadlines?

Heb je een rijbewijs en eigen vervoer?

Beheers je de Nederlandse taal perfect?

Heb je ervaring met fotografie?

Kun je goed verhalen vertellen en daarbij goed luisteren?

Redacteur 24-40 uur Quaeris Media BV is dé uitgever van Zeeland. Ons portefolio bestaat uit 7 lokale kranten in MiddenZeeland: Goesemorgen, Het Gele Krantje (Noord-Beveland), De Borselse Bode, De Scheldepost (Kapelle), Vlissinger, De Veerenaer en De Middelburger. Van A tot Z ben je bij deze uitgaven betrokken. Van redactieoverleg, afspraken inplannen, schrijven en fotograferen tot de eindredactie. Daarnaast maken we ook met plezier mooie magazines, zoals VIVACE, Zij en Zeeuws, WOON in Zeeland, Wereld op Wielen, Zeeuwse Cultuur Agenda én (sponsored) magazines in opdracht. Meer weten? Scan de QR code en lees de volledige vacature op de website!

Woon je in en heb je affiniteit met ons werkgebied?

ja?

solliciteer! Dus… is je enthousiasme alleen maar toegenomen en heb je de fouten in deze vacature gesignaleerd? Mail dan je cv met motivatie en een paar van jouw verhalen/artikelen naar Marc Dorst: marc@quaerismedia.nl.

Smithweg 1.04, 4462 HC Goes 0113 21 32 41 | quaerismedia.nl


De Scheldepost Woensdag 12 januari 2022

17

FOTO PAG I NA

Vermeld bij het insturen duidelijk waar de foto is gemaakt!

Door de lens van onze lezers In de volgende editie willen we foto’s van mooie luchten plaatsen. Denk aan foto’s van prachtige wolkenvelden, de ondergaande zon of een regenboog. We bedanken alle lezers voor de enthousiaste reacties en mooie foto’s. We worden er elke keer weer blij van als we de berichten binnen zien komen. Natuurlijk hopen we dat jullie foto’s blijven insturen. Heb je een mooie foto en wil je het delen in Scheldepost? Stuur je foto dan in via: nieuws@quaerismedia.nl of via WhatsApp 0113 21 32 41.

Een prachtig begin van het nieuwe jaar. Foto: Myriam Huige

Ochtendwandeling op de ‘bok’ in Kapelle. Foto: Monique Boogaard

an de Weg naar het Stomme Kruis, de Zomerlinde staat links op de foto. Foto: Kees van Staveren

Zonneschijn op Rozemarijn. Foto: Gert Jansen

Scan de QR code. Een WhatsApp chat met ons wordt automatisch geopend. Stuur jouw foto’s door en vergeet niet je naam en de plaats mee te sturen. Liever mailen? Stuur jouw foto’s dan naar nieuws@quaerismedia.nl Op Oudejaarsdag schapen bij ondergaande zon in buitengebied Kapelle. Foto: Herman Clement


18

De Scheldepost Woensdag 12 januari 2022

Luxe brood- en banketbakkerij

en, Wie tot 3 kan tell len! r bel kan De Gangmake

Kruiningen: Kapelle: Yerseke:

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

Genieten van vis Weekaanbiedingen 11-01 t/m 15-01-2022

Tong 1 6 HALEN 5 BETALEN Tonijnsalade

uisgemaakt, 150 gram

Kabeljauw prei-schotel

huisgemaakt, 2 stuks

Visslaatjes

huisgemaakt, 2 stuks

3.

00

14. 6.95 50

0113 - 321 321

Wij danken u voor het vertrouwen en wij wensen u veel gezondheid in het nieuwe jaar.

Markt 20 - Tel. 0113 - 321 321 info@degangmaker.nl

Biezelingsestraat - Tel. 0113 - 34 03 08 kapelle@degangmaker.nl

Paardenmarkt 12 - Tel. 0113 - 57 00 74 yerseke@degangmaker.nl

Kamperland: Veerweg 38 - Tel. 0113 - 37 12 56 kamperland@degangmaker.nl

Week 2+3, 10 t/m 22 januari: CASINO WIT OF BRUIN

heel

CAKE KAAS-SNACKEN

3 voor

ROOMBROODJES

3 voor

TARWEBOLLETJES

zak, 6 stuks

2.20 2.75 4.69 3.59 2.79

Verse worst

voor

€ 2,98

Gemengd gehakt

€ 2,98

Gebraden gehakt

€ 0,98

Onze oma’s stoofvlees

€ 5,98

500 gram

Zonder toevoegingen

100 gram

E-nr vrij, uit eigen keuken

Kant en klaar, uit eigen keuken

Hollandse kipfilet

1.20

per 400 gram

per 400 gram

€ 4,80

Vers

Bolletje van de maand januari: MEERGRANENBOL

500 gram

Ouderwets recept, zonder toevoegingen en weet wat je eet, extra goedkoop

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 13 jan. t/m woensdag 19 jan. Kijk voor meer reclame in de winkel of kijk op www.slagerij-jankees.nl

Weststraat 23 | 4421 AC Kapelle | Tel. 0113-330938

www.slagerij-jankees.nl

Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV

CO LU MN

Een gezonde start

Proost op een mooi, succesvol en vooral GEZOND 2022! En dat gezond kun je

winst. Begin met elke dag twee stuks fruit te eten, als je dat nog niet deed, en een

natuurlijk zien als gezond in gezondheid en gezond in gezond leven. De één kan niet

wandeling. Of zorg dat je iedere dag voldoende groente binnenkrijgt. In principe kan

zonder de ander, want als je ongezond leeft dan staat je gezondheid onder druk en

je jezelf aan groente niet overeten. Dat is het mooie van groente. Ze zijn er in zoveel

kan je gezondheid jou in de steek laten.

variëteiten, kleuren, smaken, vormen en soorten. De kunst is om ze lekker te maken zonder alleen maar poeders erover te strooien. Waardeer

Maar wat is dan gezond leven? En hoe moet dat? Ik heb het antwoord ook niet voor

de echte smaak van iedere soort en je zult erachter komen

jullie klaarliggen. Het begint allemaal met bewustzijn. Als je erbij stilstaat, erover

dat groenten toch lekker zijn!

nadenkt, je erin verdiept, dan gaat het een stukje makkelijker. En nee ik begrijp dat je niet elke dag sport en altijd gezond eet en drinkt. Dat kan natuurlijk ook niet, of nou

Op een groenterijk 2022.

ja, kan wel, maar is voor veel mensen een veel te groot goed. Zelf zeg ik, iedere stap die je naar een gezonder en bewust leven zet is 100% pure

Hans Everse Food inspirator


De Scheldepost Woensdag 12 januari 2022

19

Fabiusstraat 100, 3248 AK Melissant Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl www.cordekaasboer.nl

SUPERAANBIEDING!!! Stompe toren jong kilo Blikboterhamworst 100 gram Verse scharreleieren 10 stuks

7 .95 0.99 1.25

Op de markt in Yerseke en Wemeldinge

Week 2 2022 - Acties geldig t/m zaterdag Kamperfoeliestraat 85, 4461 VM Goes Tel. 0113 220 948 | www.marosgoes.nl ma - zo gesloten | di, wo en vrij 8:30 tot 18:00 uur do 8:30 tot 20:00 uur | za 8:30 tot 16:00 uur

Kleine spruitjes Rode & Witte kool

500 gram per kilo

Zeeuwse Golden Delicious 3 kilo Spaanse Nieuwe oogst! perssinaasappelen 15 voor Strooizout

10 kilo

0, 0,89 2,49 2,49 3,99 79

Het eerste pootgoed/plantuitjes/zaden is bij ons binnen! Aanbiedingen geldig van woensdag t/m zaterdag

Sluisweg 4‧4416 NH Kruiningen www.fruitschuurkruiningen.nl‧T. 06 - 107 310 34 defruitschuurkruiningen

RUNDERRIBLAPPEN SIMMENTALERRUND 1000 GRAM

9,

JÄGERWORST 7 STUKS

SIMMENTALER-RUND 1000 GRAM

GEMENGD GEHAKT 1000 GRAM

VARKENSHAASJES 1000 GRAM

RUNDGEHAKT

SIMMENTALER-RUND 1000 GRAM

BLINDEEN SLAVINKEN 8 STUKS

en ct u d ro p e k ij rl ee h ze on n va is u Geniet th Diverse ovenschotels | drie-luik aperitief | tonijn sashimi | huisgemaakte vissoep en kreeftensoep | visbami | belegde broodjes | salades en meer!

13 januari t/m 19 januari:

Makreelsalade € 1,85/100g Hele Makreel gerookt 2 voor € 6,50

nieuw!

TARTAAR

Openingstijden: ma.-vr. 8.00 - 17.30 uur‧ za. 8.00 - 15.30 uur

Weekaanbieding

VARKENSOESTERS

Kom gezellig langs in de winkel of geef je bestelling telefonisch of via Whatsapp door via 0113 - 572079 Korringaweg 31, Yerseke

50

5,-

NATUREL OF GEMARINEERD 6 STUKS

5,-

KIPPENPOTEN

4,75

PUUR HOLLANDSE KIP 2000 GRAM

5,9,50 5 STUKS

TARTAARTJES

3,50

ZEEUWSE LEVERWORST

UIT EIGEN WORSTENMAKERIJ PER STUK 2 STUKS

5,50 5,00 7,50

8,00

IERSE ENTRECOTE

VAN HET LIMOUSIN-RUND 500 GRAM

5,- 8,

00

Online bestellen, afhalen en bezorgen mogelijk! www.Vleesbaas.com

WIJ ZIJN GESLOTEN TOT EN MET 25 JANUARI EN VANAF 26 JANUARI WEER GEOPEND.

Namens Thong Thai wensen wij jullie de beste wensen voor 2022!

Openingstijden: Maandag en dinsdag gesloten. Woensdag van 10.00 uur tot 17.30 uur. Donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur, zaterdag van 08.30 uur tot 16.00 uur. Voor de laatste nieuwtjes en aanbiedingen volg ons via @viswinkel.aquatritonmossel

Prinses Julianastraat 30, Wemeldinge Tel. 0113 - 626 454 - www.thongthairestaurant.nl elke maandag en dinsdag gesloten


20

De Scheldepost Woensdag 12 januari 2022

Uw familiebericht hier plaatsen? Het is mogelijk hier uw familiebericht te plaatsen. Denk aan een jubileum, trouwdag, geboorte, overlijden of een dankbetuiging. Uw uiting kan naar uw eigen wensen en op een persoonlijke manier samengesteld worden. Naast de algemene kennisgeving is het ook mogelijk om uw medeleven te betuigen in een bericht op deze pagina. Informatie of reserveren? Bel vrijblijvend: 0113 21 32 41 of mail naar verkoop@quaerismedia.nl

In verband met ons

60-jarig huwelijksjubileum mochten wij veel bloemen, brieven, kaarten en andere attenties ontvangen. Dat werd en wordt door ons zeer gewaardeerd. Hartelijk dank daarvoor! U allen ook een gelukkig nieuwjaar gewenst en Gods onmisbare zegen.

Ad en Ine Moelker

Draagt u ons mooie Fruitteeltmuseum in Kapelle ook een warm hart toe?

MAAK NU DE EERSTE STAP NAAR EEN

gezonde levensstijl!

PS. food & lifestyle is een door diëtisten ontwikkeld programma dat je volgt onder mijn persoonlijke begeleiding. Het programma is erop gericht om je streefgewicht te behalen én te behouden. Ik leer je een gezond en normaal eetpatroon aan, dat eenvoudig in te passen is in je dagelijkse leven en bij je past. Zodat het ook gemakkelijk vol te houden is. Tijdens het programma ga je niet minder eten, maar leer je anders eten: minder koolhydraten, meer eiwitten. Je hebt ongeveer zes eetmomenten op een dag en gebruikt hiervoor de producten van PS. food & lifestyle. Denk aan wraps, crackers, muesli’s, pasta’s en handige tussendoortjes, aangevuld met o.a. groenten, vlees of vis. Zo leggen we de basis voor een gezond eetpatroon, voor altijd. Waarbij genieten mag!

E L A T O T ! P O O K R E V G E LE VAN DE

“Ik help je met het behalen van je streefgewicht en leer jou om deze gezonde levensstijl voort te zetten.” Wil je meer weten over het PS. food & lifestyle programma? Maak dan nu een vrijblijvende afspraak voor een kennismakings- en adviesgesprek.

Elize de Nood, voedingscoach Moerplein 12D 4401 HZ Yerseke

Tel. 06-21 97 28 70 info@vdcoachelize.nl www.vdcoachelize.nl

Keizerdijk 30 4461 KA Goes

‘s-Gravenpolder

www.keukenoutletwinkel.nl


De Scheldepost Woensdag 12 januari 2022

Herinneringsconcert vrijdag 17 december a.s. wordt i.v.m. de Coronamaatregelen afgelast

Afscheid nemen doen we samen.

UITVAART ZORG Peter Butler Telefoon 01130113 340 340 381381| |Benonistraat | 4421 DN Kapelle Telefoon Benonistraat 3|34421 DN Kapelle www.peterbutler.nl || info@uitvaartpeterbutler.nl www.peterbutler.nl info@uitvaartpeterbutler.nl StiltehuisRouwcentrum: Peter Butler: Kitskinderscheweg 4421 PJ Kapelle Maalstede 1a 1,Kapelle

persoonlijke

Voor een uitvaart begeleiding Het adres voor een

Respectvol afscheid.

Richard Ensing

Wilt u meer weten rondom een passend afscheid? Bel ons dan gerust voor een afspraak. Wij komen vrijblijvend bij u langs om uw uitvaartwensen te bespreken. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Monuta Richard Ensing T 0113 - 783 993 E info@monutarichardensing.nl I monutarichardensing.nl

Richard Ensing

0118 - 61 60 12 (24/7) BEGRAFENISVERZORGING BEGRAFENISVERZORGING 06 - 25 24 49 74 BEGRAFENISVERZORGING 0118 - 61 60 12 (24/7) 06 - 25 24 49 74 BEGRAFENISVERZORGING MINNAARD 0118 - 61 60 12 (24/7)

BEGRAFENISVERZORGING

POPPE

POPPE

POPPEPOPPE BEGRAFENISVERZORGING

POPPE

POPPE

0118 - 61 60 12 06 - 25 24 49 74

0118 - 61 60 12 (24/7) 06 - 25 24 49 74 06 - 25 24 49 74

Coolhofflaan 4 Rouwcentrum “Waardig” 4414 BK Waarde Koninginneweg 2 0113-50 41 99 4414 AM Waarde 06-50 88 40 62 www.mariva-uitvaart.nl

Henk-Jan Minnaard begrafenisverzorging-poppe.nl Henk-Jan Minnaard Dienstverlening voor heel Zeeland www.begrafenisverzorgingminnaard.nl Henk-Jan Minnaard

Met zorg en respect voor een persoonlijk afscheid

Henk-Jan Minnaard Dienstverlening voor heel Zeeland begrafenisverzorging-poppe.nl

in Zeeland

begrafenisverzorging-poppe.nl Dienstverlening Geen crematies voor heel Zeeland Dienstverlening voor heel Zeeland

ZORG

Henk-Jan Minnaard

24/7 0113-639108 / 06-40484076 bereikbaar info@lindavanwingen.nl

- RESPECT - AANDACHT

begrafenisverzorging-poppe.nl Henk-Jan Minnaard

www.lindavanwingen.nl

Uitvaartcentrum van Gentevoort Verrijn Stuartweg 28, Goes 0113 - 216815 www.uitvaart.vg

Janny van Gentevoort

Anthony Molenaar

21


22

De Scheldepost Woensdag 12 januari 2022

Uw vacature hier plaatsen? Het is mogelijk om hier uw vacature te plaatsen. Informatie of reserveren? Bel vrijblijvend: 0113 21 32 41 of mail naar verkoop@quaerismedia.nl

Sinke Onkruidbeheersing & Groenzorg B.V. Sluisweg 27, 4416 RL Kruiningen Tel. 06-22954398 e-mail: info@sinkegroenzorg.nl Website: www.sinkegroenzorg.nl www.sinkeveegservice.nl

65-plussers, opgelet!!!

Klaar met werken, en vindt u het leuk om af en toe er nog wat bij te doen? En tevens nog een leuk centje bijverdienen? Kom dan ons helpen met de onkruidbestrijding!

word jij onze ac

Wegens de overname van 9

willen we ons team uitbreid

Wij zijn op zoek naar oproepkrachten voor de volgende machines/ werkzaamheden in de periode maart-november: - Chauffeur voor heetwater vrachtwagen voor onkruidbestrijding. Ca. 5 à 6 uur per dag. 1 of 2 dagen in de week of 4 dagen, alles is bespreekbaar. - Invaller veegautochauffeur - Chauffeur tractor hetelucht voor onkruidbestrijding, oproepbasis of 4 dagen vast - Medewerkers voor bosmaaiwerkzaamheden. - Chauffeur quad hetelucht.

onze merken verder uit te b

Voordelen: - Fijne collegiale sfeer. - Goede bijverdienste. - Rustig werk in de mooie kernen in de omgeving van Noord- en Zuid-Beveland. - Geheel vrijblijvend en flexibel. - Alles is bespreekbaar, 1 of 2 dagen per week, of een bepaalde periode.

4462 HC Goes

Interesse? Neem contact op met dhr. W. Sinke. Kom gerust langs om de mogelijkheden te bespreken. De koffie staat klaar!!

overtuigingskracht en is sale we op zoek naar jou! Bekijk de volledige vacature

www.quaerismedia.nl/vacatu of scan de QR code.

Smithweg 1.04 Tel 0113 21 32 41


De Scheldepost Woensdag 12 januari 2022

E R U T VACA

ccountmanager?

9 titels en onze groeiambitie

den met iemand die ons helpt

bouwen. Heb jij een hoge dosis

es helemaal jouw ding? Dan zijn

op

ure

Ga jij met ons de uitdaging aan in 2022 als GRONDWERKER? Wegens uitbreiding van activiteiten en werkzaamheden is Van der Straaten opzoek naar een grondwerker. Werkzaamheden

Dit staat je te wachten

Aanleggen van kabels en leidingen Aanleggen van huis- en kolkaansluitingen Klaarleggen van zand- en puinbanen Overige voorkomende werkzaamheden

Doorgroeimogelijkheden tot gas- & watermonteur door middel van het volgen van een beroepscursus Veelzijdige en afwisselende baan Unieke werklocaties, veelal in de regio Werken in een gezellig team Een prima salaris!

Interesse? Bel ons of stuur een e-mail o.v.v. sollicitatie info@vd-straaten.nl 0113 - 38 25 10

GRONDWERKER

23


24

De Scheldepost Woensdag 12 januari 2022