Page 1

imsLn aqy aYbtsPorz dI hrmn ipafrI sKsLIaq bfbf pfl isMG DflIvfl dy sLqfbdI jIvn df aMq

Respected Centenarian Passes …….. pMjfbI BfeIcfry dI mhfn sKsLIaq bfbf pfl isMG 100 sfl aqy 8 mhIny dI Aumr Bog guru crnf ivwc jf ivrfjy hn| Au n H F df jnm 14 meI, 1914 nUM brnflLf ijlHy dy ipMz

cMnxvflL ivKy hoieaf sI| Auh 1932 ivWc kYnyzf afey sI| Auh bI[sI[ dy sLihr imsLn ivwc rihMdy sn| 1942 ivwc AunHF ny afpxf ibjins (imsLn iPAUl ilmitz ) sQfipq kIqf| afpxy ipqf jI dy nksyL kdmF qy clidaF, AnHF ny 18 sfl dI Aumr ivWc gfmf skul

afP rYsilMg, hFkgFg qoN rYsilMg vI isWKI| AnHF ny 1945-1947 qWk pR o P Y s L n l rY s ilM g kIqI| kYnyzf aqy amrIkf ivWc Aus nUM iewk vDIaf pihlvfn df ruqbf hfisl sI| bhuq sfry nOjvfnF nUM AnHF ny Gulxf isKfieaf| Auh cont’d on page 2


PAGE 2

The Patrika

Friday, January 30th, 2015



New agri-food tech accelerator in Mission Technology and agri-food entrepreneurs in the Fraser Valley will now benefit from $844,000 in provincial funding for a new agriculture- and technology-focused program, delivered by the Sumas Regional Consortium for High Tech (SRCTec). The new BC Agri-food Venture Acceleration Program based in Mission will provide entrepreneurs and startups in the Fraser Valley with training, coaching and the network to help them accelerate growth. This new program expands on BC Innovation Council’s BC Venture Acceleration Program, which now delivers a successful technology accelerator program in 13 communities around the province. SRCTec is a non-profit society founded in 2006 with the intent to attract technology companies to and promote skilled technology training and education in the Fraser Valley. For instance, SRCTec works with local First Nations to increase their technical capacity within the rural east valley communities, and the Mission school district to help prepare students for careers in technology. The expansion of the Venture Acceleration Program into the Fraser Valley is made possible through a grant provided to the BC Innovation Council from the Ministry of Agriculture to

drive technology commercialization in the agri-food sector. SRCTec anticipates this funding will allow them to take on 12 to 16 program clients per year. The $844,000 in funding also allows SRCTec to bring on dedicated executives-in-residence who will provide coaching and mentorship to companies in the program. These are experienced entrepreneurs who have grown technology businesses from the ground up and who provide invaluable oneon-one business mentoring for clients. The Ministry of Agriculture is committed to working with farmers, producers and other ministries and agencies to promote the use of new technologies to support B.C.’s agri-food industry. The program will help drive the growth of technology and innovation in the province and benefit local farmers, producers and food processors. Technology and agri-foods are among B.C.’s most competitive business sectors and two of the eight key sectors in the BC Jobs Plan - the Province’s strategy to grow the economy. The BC Innovation Council supports these sectors through programs and activities that accelerate the commercialization of technology in B.C. and strengthen its entrepreneurial community.

cont’d from front page

ieWk bhuq hI siqkfrXog sKsLIaq dy (kirs), bljIq, su i rM d r, kmlf mflk sn| (jYk), pfl jUnIar, aqy rOibn (ijm), aqy 7 poqy-poqIaF aqy dohqy dohqIaF 1947 ivWc Auh vfips pMjfb cly gey ; aYirn, zsitn, cirsf, jYnf, imsLYl, aqy bIbI mihMdr kOr nflL ivafh nyQn aqy brYzlI Cwz gey hn| krvfieaf | AuhnF 3 sfl ipMz cMnxvflL rih ky KyqI kIqI aqy iPr Auh vfips Auh suBfa vwloN hsmuWK, sMjIdf, kYnyzf af gey| AunHF nUM hYrItyjL guru pirvfr aqy dosqF-imWqrF , BfeIcfry Gr aqy Kflsf dIvfn sUsfietI nflL ipafr aqy siqkfr nMU smripq aYbtsPorz vwlN snmfinq kIqf igaf sKsLIaq dy mflk sn | aYbtsPorz | ies qoN ielfvf istI afP aYbtsPorz aqy imsLn dy sfry BfeIcfiraF ivwc vWloN afrzr afP aYbtsPorz aqy hrmnipafry sn aqy AnHF df pUrf istIjn afP df XIar GoisLq kIqf iemfndfr aqy sM G rsL m eI jIvn igaf sI| afAux vflLIaF pIVHIaF leI pRyrxf sroq rhygf| pMjfbI pWiqRkf adfrf ies 20 jnvrI 2015 nUM pUrI sLqfbdI mhfn sKsLIaq dy sdIvI ivCoVy kfrn bfad AnHF dy jIvn df aMq ho igaf| pirvfr imWqrF snyhIaF nflL ies dwuK AunHF dI pqnI muihMdr kOr vI 4 sfl dI GVI ivWc idl dIaF gihrfeIaF qoN pihlF pirvfr nUM sdIvI ivCoVf dy sLrIk hMudf hY| gey sn| Auh afpxy ipWCy 6 bWcy ivWkI PAGE 2


Friday, January 30th, 2015

The Patrika 

PAGE 3

PAGE 3


PAGE 4

The Patrika 

Friday, January 30th, 2015

ilMkn idvs df sMdysL kYnyzf ‘coN nslI BydBfv Kqm kro. 21 jnvrI nUM AuNtyrIE dy lYPtInYNt gvrnr aYiljLfbYQ zfAUzsvYWl ny AuNtyrIE Br dy XuvkF ivwcoN cuxy gey iqMn aijhy nOjvfnF nUM “ilMkn aYm alYgjLYNzr” avfrzF nfl snmfinq kIqf ijhnF ny smfj ivwc nslI ivqkry nUM dUr krn aqy hF-pwKI smfijk bdlfa ilafAux dI idsLf ivwc vrnxXog Xogdfn pfieaf hY. ieh ienfm hr sfl 16 qoN 25 sfl dI Aumr dy AuhnF nOjvfnF nUM pRdfn kIqy jFdy hn jo nslI BydBfv nUM dUr krn ivwc rol adf krdy hn. ies sfl ieh avfrz QOrnihwl dy jLbyrI awqfrd nUM iewk ividafrQI aYsLosIeysLn bnfAux leI idwqf igaf hY jo nvNy afey prvfsI bwicaF vfsqy gwlbfq krn leI surwiKaq mfhOl muhweIaf krdI hY aqy AuhnF dy svYivsLvfs nUM mjLbUq krn leI Xqn krdI hY. ievyN hI Evn sfAUNz dI mYzIsn gwuzivl nUM mUlvfsIaF dy ieiqhfs aqy swiBafcfr nUM skUl aqy kimAuintI ivwc pRPwulq krn leI aqy hYimltn dI Xosrf mUsf nUM mYkmfstr XUnIvristI ivKy aPrIkn BfeIcfry sbMDI iewk iswiKaf df pRogrfm cflU krn ivwc lfimsfl mdd krn bdly idwqf igaf hY. ieh avfrz AuNtyrIE dy 24vyN lYPtInYNt gvrnr mfxXog ilMkn aYm[alYgjLYzr dy snmfn ivwc idqy jFdy hn. 2013 ivwc ibwl lfgU hox qoN bfad AuNtyrIE ivwc 21 jnvrI nUM ilMkn alYgjLYNzr idvs vjoN mnfieaf jfx lwgf hY jdoN ik 2014 ivwc PYzrl srkfr ny vI ies sbMDI ibwl pfs kr idwqf sI. hux 21 jnvrI smuwcy kYnyzf ivc ilMkn idvs vjLoN mnfieaf jFdf hY. ilMkn alYgjLNYzr dy isr ishrf jFdf hY ik Auh AuNtyrIE ivwc kfly rMg df pihlf mYNbr pfrlImYNt (aYm[pI[) cuixaf igaf sI. Auh 1985 qoN 1991 qwk ANutyrIE df lYPtInYNt gvrnr irhf sI| 19 akqUbr,2012 nMU ilMkn df idhFq ho igaf sI. 21 jnvrI vrgy idvs sfnUM Aus hkIkq vwl sucyq rihx leI mIl pwQr df kMm krdy hn jo kYnyzf dI hfly qwk vwzI scfeI hY. ieh scfeI hY ik AuGVvyN aqy lukvyN dovF rUpF ivwc nslI ivqkrf sfzy jIvn df aMg bixaf hoieaf hY. kfly, BUry aqy pIly rMgF vfilaF nUM AuWc ahuidaF AuWqy puwjx ivwc keI aVcxF pysL afAuNdIaF hn. vwzIaF kfrporysLnF dy cIP aYgjYkitv, borzF dy cyarmYn aqy hor ahudydfr hfly vI rMgdfr BfeIcfry dy lokF dI phuMc qoN iksy hwd qwk bfhr hn. ieho nhIN ik rMgdfr lokF ivwc kfblIaq dI Gft huMdI hY sgoN bhuqI vfr nslI PYktr kMm kr irhf huMdf hY. pIl rIjLn ivwc ies dIaF keI imsflF hn ijhnF ivwcoN pIl pulIs dy pMjfbI sfrjMt bI[ jy[ sMDU vwloN pulIs iKLlfPL nslI ivqkry df mukwdmf kIqf jfxf iewk hY. ho skdy ik ieh vrqfrf AuhnF nUM pIVf phuMcfAuNdf hY. kYnyzIan ieMstIicAUt afPL aYzYNtItIjL aYNz mfeIgrysLn dI irport muqfbk pyrrIjL ivwc 52% lokF df mMnxf hY ik mUlvfsIaF nUM pysL smwisafvF leI Auh Kud hI ijLMmyvfr hn. ies qrHF dy dUsLx ieMmIgrFtF AuWqy vI lfey jFdy hn. imsfl vjoN iewk vfr PYzrl mMqrI itwm AuWpl nUM aYzimMtn dy iewk klwb ivwc iek aOrq ny AuWcI afvfjL mfr ky itwpxI kIqI sI ik qUM byrujLgfr hovyNgf” ieho ijhIaF GVIaF GVfeIaF itwpxIaF nslIvfd df Auh koJf rUp hn ik ijs qihq keIaF vwloN soicaf jFdf hY ik prvfsI kYnyzf dy isstm AuWqy boJ hn. aijhy sOVI soc vfly lok prvfsIaF vwloN kIqI jFdI sKLq imhnq vwl nhIN vyKdy.

PAGE 4

asYNblI afPL Pst nysLnjL dy kOmI cIP Eivz ivlIamjL mrsyzI df afKxf hY ik nslI ivqkrf kYnyzf dI kOmI smwisaf hY aqy ies df hwl lwBxf jrUrI hY. smwisaf bysLwk kOmI hY lyikn ies df hwl sQfnk Bfv lokl lwiBaf jfxf cfhIdf hY. imsfl vjoN jo nukqy ivwnIpYWg jF aYzimMtn ivwc kfrgr hoxgy jLrUrI nhIN ik Auh vYnkUvr pIl rIjLn jF torFto ivwc lfgU hox. lokl smwisafvf dy lokl hwl hI lwBxy pYNdy hn. nslI ivqkry nuUM dUr krn vfly idn nOjvfnF leI ies vfsqy vDyry aihmIaq rwKdy hn jo ik kYnyzf df swcf suwcf BivwK hn. kYnyzf dy cMgyry aqy sunihry BivwK leI lfLjLmI hY ik smUh kYnyzIanF nUM qrwkI dy mOky kfblIaq aqy imhnq dy afDfr AuWqy hfsl hox. sfry lok iewk dUjy nfl iml ky kMm krn nf ik nsl nUM afDfr bxf ky cwilaf jfvy. nslI ivqkry df koJf rUp Aus vyly hor vI pRcMz ho ky AuWBrdf hY jdoN kYnyzf dy mltIklcirjL bfry mMqrI itwm AuWpl nUM afpxy pirvfr dI hfjLrI ivwc nslI itwpxIaF df sfhmxf krnf ipaf hY. AuhnF nfl aijhf ipCly sfl aYzimMtn dy iewk tYins klwb ivwc vfpiraf dwisaf jFdf hY. iewk gOrI aOrq klwb dy bfhr AuWcI afvfjL ivwc afK rhI sI ik iewk iswK nUM klwb dI mYNbrisLp ikAuN idwqI geI hY? iewk irport muqfbk ibRitsL kolMbIaf ivwc vsdy 81 pRqIsLq cInI aqy sfAUQ eysLIan lokF nUM iewwk jF dUjI iksm dy nslI ivqkry df sfhmxf krnf pYNdf hY. nslI ivqkry bfry kYnyzf dy nMbr iewk rsfly mYklIn dI irport muqfibk nslI ivqkry df BUq smUh kYnyzf nUM hI cMbiVaf hoieaf hY lyikn ivwnIpYWg sLihr ivwc iesdI pkV pUry kYnyzf nflNo vDyry hY. cyqy rhy ik ivwnIpYwg ivwc mUlvfsIaF nfl huMdy ivqkry dIaF gwlF lukIaF CupIaF nhIN hn. rsfly muqfbk ivwnIpYWg KLfs krky aqy kYnyzf ivwc afm krky nslI ivqkry dI smwisaf amrIkf nfloN vI vDyry pRcMz hY. ivwnIpYWg df myar brfien bfAUmYn iewk mItIjL mUlvfsI hY aqy mYklIn irsfly dI nslvfd bfry lMbI cOVI irport qNo bfad prYWs nUM ibafn idMdy hoey aYnf Bfvuk hoieaf ik rox lwg ipaf. iek myar vjoN AusdIaF keI mjLbUrIaF ho skdIaF hn lyikn iswtf ieh inkldf hY ik nslvfd kYnyzIan jIvn df ihwsf bixaf hoieaf hY ijsnUM dUr krnf swBnF dy ihwq ivwc hY. mUlvfsI aOrqF dy agvf krn aqy kql krn dIaF GtnfvF vfprdIaF hn. iewk mUlvfsI nftkkfr ieafn rOs df ieh afKxf hyY ik kYnyzf ivwc asIN mUlvfsI aOrqF nfloN afpxy kuwiqaF dI vDyry kdr krdy hF smwisaf dI gMBIrqf vwl iesLfrf krdf hY. ivwnIpYWg dy myar df nslvfd dI gwl hox kfrn gwc Brnf smJ afAuNdf hY. Auh jfxdf hY ik ijhVy lok nslvfd df isLkfr ho rhy hn, Auh Ausdy afpxy hn. pIl rIjLn dy 59% rMgdfr lokF nUM nslvfd df isLkfr hoxf pYNdf hY. ieh sfry lok prvfsI hn aqy iehnF ivcfiraF leI qF koeI hfa df nfarf mfrn vflf vI nhIN hY. imsIsfgf, brYNptn aqy kYlIzfn jF Pyr torFto afid dy myarF nUM nslvfd dy pIVqF nfl hmdrdI ho skdI hY lyikn Auh ihwk AuWqy hwQ rwK ky ieh nhI afK skdy| sfnUM sfry BfeIcfiraF aqy rfjsI, smfijk jQybMdIaF nUM nslI ivqkry dI ies lfhnq nUM mUloN hI Kqm krn dy Xqn dysL ivafpI pWDr ‘qy krn dI aiq jrUrI loV hY|


The Patrika

Friday, January 30th, 2015



PAGE 5

The Lincoln Day Message:

End Racial Discrimination from Canada Translated/Modified by: Dr H S Aulakh, CTTIC/STIBC-Certified Translator

T

he three such young persons as had made a notable contribution to ending racial discrimination and promoting a positive change in the Canadian society, were selected from amongst those in the province of Ontario, and were honoured, on January 21, with the “Lincoln M Alexander” awards by the 29th Lieutenant Governor of Ontario, Elizabeth Dowdeswell. These awards are presented every year to youth leaders in the age group of 16 to 25 years and who play a significant role in ending racial discrimination. This year, this award was presented to Thornhill’s Zuberi Attard for founding a student association that provides newly arrived immigrant children with a forum for safe, open discussion, and that attempts at boosting their selfconfidence and making their involvement in the community smoother. Similarly, Owen Sound’s Madison Goodwill has been presented with the same award for promoting the Aboriginal history and culture in her school and community; and Yosra Musa of Hamilton was the recipient of the same award for her matchless role in developing an African Studies Program at McMaster University. These awards are presented in honour of the 24th Lieutenant Governor, the Hon’ble Lincoln M Alexander. Ever after the Bill was enforced in Ontario in 2013, January 21 has started being observed as the Lincoln Alexander Day whereas the Federal Government, too, passed the Bill in this connection in 2014. Now January 21 is celebrated

as the Lincoln Alexander Day throughout Canada. Credit goes to Lincoln Alexander for being the first Black to be elected as an M.P. in Ontario. He remained Ontario’s lieutenant governor from 1985 through 1991. Lincoln breathed his last on October 19, 2012. Days such as January 21 serve as mile stones to lead us to be aware of the hitherto stark reality of Canada. The fact is that racial discrimination, overt or covert, has become part of our lives. The black-, the brown- and the yellowcoloured people face several obstructions in getting to high-level positions. Chief executives of big corporations, chairmen of Boards, and other highlevel positions are, to some extent, still outside the reach of coloured people. Not that the coloured people are less capable, but mostly the racial factor is at work. In the Peel region, there are several such examples, one of which is a racial discrimination case registered against the Peel Police by Punjabi Sergeant J B Sandhu. This behaviour may be painful to him. According to the Canadian Institute of Patentees and Migration, 52% of people in the Prairies believe that the Aboriginals are themselves responsible for the problems faced by them. Similar accusations are levelled against immigrants. For example, once a woman in an Edmonton club yelled at Federal Minister, Tim Uppal, saying, ``You will be out of job``. Such ready-made comments are that ugly shape of racism under which many people think that immigrants are a burden on the Canadian system. But people with such narrow thinking overlook the hard work put in by the immigrants.

cont’d on page 6

PAGE 5


PAGE 6

The Patrika  cont’d from page 5

The National Chief of the Assembly of First Nations, Ovid Williams Mercedes, says that racial discrimination is Canada`s national problem. But we believe that though the problem is certainly national, yet its solution must be found locally: For the things that are practicable in Winnipeg or Edmonton, may not necessarily be so in Vancouver, Peel region, or in Toronto. Local solutions, therefore, have to be sought to local problems. Days about ending racial discrimination are of paramount importance to youth leaders as they are the true future of Canada. In order to ensure a better and golden future of Canada, all the Canadians must be given opportunities based on capability and hard work. Let all, at their workplaces, work with a team spirit, treating racial thoughts not worth even a fig. The ugly shape of racial discrimination emerged more prominently when Canada’s Minister for Multiculturism, Tim Uppal, had to face racial comments in the presence of his family. Such a thing is reported to have happened last year in a tennis club in Edmonton when outside the club a white woman was loudly demanding, “Why has a Sikh been granted membership of this club?” And, according to a report, 81% of Chinese and other South Asian people living in British Columbia have to face one or the other kind of racial discrimination. On racial discrimination, Canada’s Number one magazine, Maclean, reports that the specter of racial discrimination has overcome entire Canada, but in the city of Winnipeg alone its grip is stronger than that in the whole of the country. Remember that instances of discrimination with the Aboriginals in Winnipeg are not a hidden secret. According to the

PAGE 6

Friday, January 30th, 2015

magazine, in Winnipeg in particular, and in Canada, in general, the problem of discrimination is much greater than that in the U.S. Winnipeg’s mayor, Brian Bowman, is a Metis (Aboriginal). After the Maclean magazine’s detailed report on discrimination, speaking to the press, he became so emotional that he started weeping. As the mayor, he may be having a lot of constraints, but the fact is that racism has become part of life in Canada. Ending racism will be in the interest of everyone. Incidents of abducting and then murdering Aboriginal women take place. The statement of an Aboriginal dramatist that in Canada, we care more for our dogs than we do for the Aboriginal women, indicates the gravity of the situation. The Winnipeg mayor becoming emotional while talking about discrimination is understandable. He knows that victims of discrimination are none other than his own kith and kin. 59% of the Peel region’s coloured people have to be victims of discrimination. All these are immigrants. And there is no one there to speak for them. Mayors of Mississauga, Brampton, and Caledon may empathize with victims of racism, but they cannot say with emphasis that all the communities, and political, social organizations must attempt nationwide to uproot this nuisance. Once concerted efforts are under way at all levels to end racial discrimination in our country, we can definitely believe that we really show due respect for our constitution, especially for Section 15 of our Charter of Rights and Freedoms that guarantees that everyone in Canada, whether a Canadian citizen, born in Canada or outside Canada, a permanent resident, an asylum seeker or the one on a visit, long- or short-term, is equal before and under the law, without any discrimination.


The Patrika

Friday, January 30th, 2015



PAGE 7

United in support for B.C.’s construction industry The Government of British Columbia and the Independent Contractors and Businesses Association (ICBA) are united in their commitment to stand up for B.C. and support competitiveness. Together with the ICBA, the B.C. government will be requesting a Public Interest Inquiry regarding the decision earlier this year to increase tariffs on rebar imports. In June 2014, a trade dispute triggered by the rebar industry outside of B.C. initiated an investigation of dumping and subsidizing of rebar imported into Canada from China, South Korea and Turkey. British Columbia’s construction industry relies on imports from China and South Korea, as shipping by land is costly and pointedly, Canadian rebar suppliers have been supplying B.C. in very limited amounts. The Province supports the ICBA in its efforts to receive a Special Regional Exclusion from the Canadian International Trade Tribunal (CITT) because shipping costs across land far exceed those by water. ICBA has determined that even with the duties added, it will not be cost-effective for the industry to ship rebar across land when ocean access is cheaper. According to the ICBA, the proposed import duties could raise construction costs significantly (rebar represents 6% to 10% of average construction costs). For example: It could add $10,000 to the price of a new two-bedroom condo in Vancouver. A project such as the George Massey Tunnel Replacement (bridge and corresponding overpass work) could result in increased costs to taxpayers by as much as $20 million to $32 million. A request for the CITT to undertake a Public Interest Inquiry (PII) must be made by Feb. 23, 2015. A PII is warranted when there is a public interest that merits the reduction or elimination of duties, such as increased public infrastructure construction costs and/or impacts on investment decisions. If an inquiry is successful, it could result in the reduction or elimination of duties for imports into B.C. The effect of the ruling by the Canadian International Trade Tribunal

(CITT) is that effective Jan. 9, 2015, rebar duties (up to 41%) will be applied to imports from China, South Korea and Turkey. Quotes: Minister of International Trade Teresa Wat – “The decision fails to understand the realities on the ground in British Columbia. If allowed to stand, it will increase the costs of construction. We have reviewed our options and together with the Independent Contractors and Businesses Association, we are committed to stand up for B.C. and support competitiveness. The B.C. government and ICBA will be requesting a Public Interest Inquiry regarding the decision earlier this year to increase tariffs on rebar imports. This issue should be a concern to every British Columbian, as these costs get passed along to consumers and taxpayers. It not only affects commercial construction and public infrastructure projects but our competitiveness as a jurisdiction for investment for major industry projects.” Philip Hochstein, president, Independent Contractors and Businesses Association of B.C. – “Unfortunately, B.C.’s unique regional characteristics were not recognized. In a country as big as Canada, a one-sizefits-all approach does not make sense. With this new tariff, our province has become collateral damage with no offsetting gains for the rest of Canada. With tariffs that could be as high as 41%, this hurts our competiveness.” Quick Facts: The Canadian International Trade Tribunal found future injury only. This means: Reasons for finding were released Jan. 26, 2015. Duties became applicable as of Jan. 9, 2015. Provisional duties applied prior to Jan. 9, 2015, will be refunded. A request for the CITT to undertake a Public Interest Inquiry (PII) must be made by Feb. 23, 2015.

PAGE 7


The Patrika

PAGE 8

Friday, January 30th, 2015



keI ibmfrIaF dI jVH motfpf Bojn dI Gft jF BuwKmrI kfrn, ijwQy srIr ivwc keI qrHF dI Gft pYdf ho jFdI hY aqy srIr df Bfr Gt jFdf hY, AuWQy vfDU Kfx nfl srIr df Bfr byihsfb vD jFdf hY. motfpf hr Aumr ivc huMdf hY ijvyN nvjMmy bflF, bwicaF aqy vwizaF ivwc. Bojn aqy ivtfimnjL dI Gft dI smwisaf nfloN vI gMBIr huMdf hY motfpf. motfpy dI sMKyp ijhI pirBfsLf hY, “srIr dy vwKvwK ihwisaF ivwc vfDU crbI df jmHf ho jfxf.” afm hflqF ivwc ijAuN-ijAuN Aumr vDdI jFdI hY, srIr dy ivksq hox nfl ies df Bfr vI vDdf hY. afm qOr ‘qy 50 qoN 60 sfl dI Aumr qoN bfad Bfr Gtxf sLurU ho jFdf hY. iksy KLfs Aumr, ilMg aqy nsl anusfr imwQy hoey srIr dy Bfr nfloN jy 10 iklo vD jfvy qF Aus nUM motfpf ikhf jf skdf hY. pursL hovy jF aOrq, motfpf dohF ivwc hI huMdf hY. nvjMmy bflF/ bwicaF, lVkf hovy BfvyN lVkI ivwc motfpy dI dr brfbr huMdI hY pr jvfnI ivwc gwBrUaF dy mukfbly muitafrF ivwc motfpf ijLafdf huMdf hY. grB avsQf dOrfn aqy mfhvfrI bMd ho jfx qoN bfad qF ieh hor vI vD jFdf hY.

PAGE 8

jykr Cy hPqy qoN Cy mhIny dI Aumr ivwc vfDU Kfx-pIx nfl bwcy df Bfr vD jfvy qF sfDFrn Bfr vfly bwicaF nfloN ieh bwcy, iksLor avsQf ivwc aqy vwzy ho ky vI moty hI rihMdy hn. ijMnHF ivakqIaF dy kfrobfr, afdqF aqy rojLmwrf ijMdgI ivwc hlcl, cusqI-PurqI aqy inXmq sYr afid huMdI hY, AunHF ivwc motfpf Gwt huMdf hY. hlcl qy cusqPurqI dI Gft, bwicaF ivwc vI motfpy df kfrn bxdI hY. swqr iklo Bfr vflf ivakqI jykr iewk GMty ivwc sfZy iqMn mIl qyjL sYr kry qF iewk imMt ivwc pMj kYlorIjL dy ihsfb nfl 300 kYlorIjL Krcdf hY. ieMnIaF (300) kYlorIjL 30 gRfm crbI dy brfbr huMdIaF hn. crbI dI ieh mfqrf BfvyN QoVHI ijhI lwgdI hY, iPr vI jy ieMnI mfqrf dI crbI rojL KfDI jfvy qy sYr jF ksrq nfl kYlorIjL nf Krc kIqIaF jfx qF iewk sfl ivwc 10 iklo Bfr vD jfvygf. afDuink smyN ivwc kMipAUtr, mobfeIl aqy msLInF dy afAux nfl jIvnsLYlI kuJ ies qrHF dI ho geI hY ik sKLq imhnq iblkuwl hI Gt geI hY aqy vDyry kMm afrfm nfl bih ky

krn vfly hn. iesy krky Kurfk ivwc sMjm aqy ksrq dI BUimkf vD geI hY. mfnisk pRysLfnI dOrfn KLfs krky aOrqF keI vfr ijLafdf KFdIaf hn ijs krky motfpf ho jFdf hY. Kfx vflIaF vsqF dI AuplwbDqf aqy suafdly Kfxy vI motfpy df kfrn bxdy hn. motfpf pirvfrF ivwc vI cwldf hY jo ik jInjL dy nuks kfrn huMdf hY. pirvfr ivwc motfpf KfxpIx dIaF afdqF jF pirvfrF dy Kfx-pIx sbMDI irvfjF ‘qy vI inrBr krdf hY, ijvyN keI pirvfrF ivwc vDyry mfs KfDf jFdf hY aqy keI pIVHIaF imwTy aqy dysI iGE dIaF sLokIn huMdIaF hn afid. iewk qMdrusq aOrq grB dOrfn sfZy bfrF iklo Bfr gRihx krdI hY. ies ivwcoN qkrIbn awDf pnp rhy bwcy df huMdf hY aqy bfkI crbI jmHF hox krky huMdf hY. keI aOrqF ivwc ieh Bfr bhuq ijLafdf ho jFdf hY. jxypy aqy duwD cuMGfAux df smF lMG jfx qoN bfad ieh Bfr iblkuwl sfDfrn ho jfxf cfhIdY pr keIaF ivwc kfPI crbI jmHF rihMdI hY. ies qrHF Aus qoN bfad pYdf hox vfly bwicaF

dy jnm qoN bfad vI iesy qrHF crbI jmHF hoeI jFdI hY aqy aOrq kfPI motI ho jFdI hY. dysI iGE, qlIaF hoeIaF qy vDyry QMdy vflIaF KfD-vsqF qoN pRhyjL krky aqy loV anusfr ksrq nfl motfpy qoN bicaf jf skdf hY. Qfierfiez hfrmon QfierOksIn dI Gft kfrn vI motfpf huMdf hY pr ieh dUjy motfpy nfloN kuJ alwg huMdf hY. ho skdf hY ik DOx ivwc (sfhmxy pfsoN) iglHV hovy. iglHV nf vI hovy qF QfierOkisn hfrmon dI Gft ho skdI hY. aijhf rog mrdF dy mukfbly aOrqF ivwc ijLafdf huMdf hY. ies dy lwCx hn- BuwK Gwt lwgxI, srIr susq rihxf, nINd ijLafdf afAuxI, cmVI KuLsLk aqy motI, psInf Gwt, nbjL DImI, nINd ijLafdf qy srIr Puwilaf hoieaf afid. bfad ivc Brvwty vI JV jFdy hn. Bwdf lwgx qoN ielfvf moty ivakqI nUM hor vI keI qrHF dIaF smwisafvF AuqpMn ho jFdIaF hn jo bfad ivwc gMBIr bx jFdIaF hn. mnwuKI srIr ijLafdf dyr loV qoN vwD Bfr Jwl nhIN skdf. ies leI moty ivakqI dy pYr, goizaF, rIVH

zf: mnjIq isMG bwl

dI hwzI aqy cUilHaF dy joVF aqy hwzIaF ivwc pIV rihMdI hY. pyt dy pwiTaF dI kmjLorI kfrn hrnIaF bx jFdIaF hn. motfpy kfrn lwqF dIaF KUn dIaF nfVF ‘qy dbfa rihMdf hY aqy KUn pUrI qrF idl vwl vfps nhIN jf skdf aqy lwqF dIaF nfVF Puwl jFdIaF hn. iZwz ijLafdf bfhr nMU af jfvy qF sfh lYx ivwc vI musLkl pyLsL afAuNdI hY . cmVI hyTF vDyry crbI hox kfrn moty bMdy nUM keI qrHF dy cmVI rog ho skdy hn, KLfs krky sMnHF ivwc. moty bMdy nUM sLUgr vI afsfnI nfl Gyrdf hY. sLUgr rog ho jfvy qF KUn dI crbI imQI mfqrf qoN vwD jFdI hY ijs nfl hfeI blwz pRYsLr ho jFdf hY. vDI hoeI ieh crbI KLUn dy dOry nfl srIr dy vwK-vwK aMgF dIaF KUn dIaF nfVIaF ijvyN idl jF idmfg dIaF nfVIaF aMdr jMm jFdI hY, ijs nfl idl dy dOry aqy bryn strok hox df KLqrf huMdf hY. ies nfl sfDFrn nfloN CotI Aumr ivwc hI mOq ho jFdI hY. KUn ivwc XUirk eyisz df pwDr vDx nfl gfAUt df rog pqly ivakqIaF dy mukfbly moitaF ivwc vDyry huMdf hY. motfpy kfrn srIr dI vDI hoeI pYmfiesL

kfrn hr Bfg nMU KUn pcfAux leI idl nUM ijLafdf jLor nfl KUn pMp krnf pYNdf hY. ieh loz vDx nfl idl df afkfr vD jFdf hY ijs nfl CotI Aumry hI idl df dOrf pY skdf hY. afm krky kyk, pystrIaF, brYz, sMGxy/ gfVHy sUp, mwKx, itwkIaF aqy qly hoey Bojn loV qoN vfDU KfDy jFdy hn. cfklyt, snYks, miTafeIaF, bIar, ivskI afid sfry pdfrQF ivwc vfDU mfqrf ivwc kYlorIjL huMdIaF hn. ienHF qoN pRhyjL krnf cfhIdf hY. motfpf Gwt krn jF rokx leI Kfx-pIx dIaF vsqF df iewk inXm bxf lYxf cfhIdf hY ijs nUM pUrI sKLqI nfl lfgU kIqf jfxf cfhIdf hY. rojLfnf GwtoGWt 30 imMt leI sYr krnI cfhIdI hY qF ik kYlorIjL nUM Kqm kIqf jf sky. mwukdI gwl, jy motfpy nUM GtfAuxf hY qF ies qoN bcxf hY qF Kfxf pRhyjL nfl KfE. srIr nUM cusq-Purq rwKo. sYr kro, ijMm jfE aqy Aumr muqfbk ksrq kro qF ik motfpy qoN bicaf jf sky ikAuNik motfpf keI ibmfrIaF dI jVH hY.


The Patrika

Friday, January 30th, 2015



jMgy-afjLfdI dy moZI sn siqgurU rfm isMG

aMgryjL dI eIst ieMzIaf kMpnI ny Bfrq ivwc 1757 eI: ivwc pRvysL kIqf pr aMgryjL pMjfb nUM 92 sfl bfad 1849 eI: ivwc hI kbjL y ivw c kr sky aqy 12 apRYl, 1857 eI: nUM siqgurU rfm isMG ny aMgryjL hkUmq iKLlfPL afjLfdI pRfpqI leI ibgl vjf idwqf. siqgurU rfm isMG jI df jnm iewk sfDfrn ikrqI qrKfx pirvfr ivwc hoieaf sI. 1837 eI: ivwc afp mhfrfjf rxjIq isMG dI PLOj ivwc ispfhI BrqI hoey. 1841 eI: ivwc afpxI POLj tukVI nfl ipsLOr jFdy smyN AunHF df imlfp hjLroN dy sQfn ‘qy siqgurU bflk isMG jI nfl hoieaf jo gurU goibMd isMG jI dy asUlF muqfibk guriswKI df pRcfr krdy sn. siqgurU bflk isM G jI ny siqgu r U rfm isMG nUM dsmysL ipqf jI dy asUlF ‘qy cwl ky pMjfb ivwc iswKI pRcfr krn leI afsLIrvfd idwqf. 12 apRYl , 1857 eI: nUM BYxI sfihb dI DrqI qoN sLurU hoey ies aMdoln ny BfrqIaF nUM hlUx ky rwK idwqf. kUkf aMdoln dy lok sfPL-suQry, svwC aqy AuWcy-swucy afcrx vfly sn. Auh icwtI gol dsqfr, ryv pjfmf aqy klIaF vflf kuVqf pihndy. AunHF dy hwQ ivwc gVvf aqy gly ivc icw t I Au W n dI mflf

huMdI. nfmDfrI gurbfxI dy pfT aqy nfm ismrn dy pwky inqnym sn| aMgryjL iKlfPL sLFqmeI aqy kfrgr jMg CyVidaF siqgurU rfm isMG jI ny nf-imlvrqn dI lihr clfeI aqy pMjfb dy kony-kony ivwc vwK-vwK ielfikaF ivwc inXukq kIqy sUibaF ny aMgryjL dy bfeIkft df pRcfr kIqf. nfmDfrIaF vwloN aMgryjLI skUlF, kcihrIaF, rylF, nOkrIaF aqy zfkKfinaF df bfeIkft kIqf igaf. siqgu r U rfm isM G jI ny BfrqIaF nUM aMgryjL dIaF bxIaF imwlF df kwpVf Cwz ky BfrqI AudXog jf Gr bixaf Kw d r pihnx df afdy s L idwqf. aYnsfeIklopIzIaf ibRtYinkF ivwc iliKaf hoieaf hY ik‘siqgu r rfm isM G isw K dfrsLink, suDfrk qy nOkrIaF pRqI nf-imlvrqn aqy bfeIkft nUM isafsI hiQafr vjoN vrqx vflf pihlf BfrqI hY.’ siqgurU rfm isMG jI ny pUrn afjLfdI pRfpqI leI ivdysLF nfl vI sMbMD sQfipq krn dI ko i sL s L kIqI sI. AunHF rUs, ksLmIr, kfbul, nypfl, hYdrfbfd, lKnAU aqy gvflIar dy rfijaF nfl afjLfdI pRfpqI leI sMprk bxfey. aM g ry j L ny ‘pfVo qy rfj kro’ dI nIqI qihq pMjfb ivwc QF-QF bwucVKfny KwulHvf idwqy, ijs nfl gurUaF pIrF dI DrqI pMjfb ‘qy QF-QF gAUaF Jtkf ky gAUaF df mfs vyicaf jfx lwigaf. kuJ nfmDfrI isMGF ny bwucVKfinaF ‘qy hmly kIqy qy buwcVF nUM insLfnf bxfieaf igaf. ies qrHF hoey kqlF

ieslfmI jhfdIaF vwloN jpfnI pwqrkfr df kql jpfn dy pRDfn mMqrI isjLo eyb ny ies gwl dI pusLtI kr idwqI hY ik ik ieslfimk aiqvfdI gruwp ‘afeI iss’ vwloN jfrI vIzIE ivwc mrn vflf ivakqI hkIkq ivwc jpfnI pwqrkfr hrUnf XUkfvf hY. hrUnf XUkfvf nUM kyNjI goto nfmk iek hor jpfnI pwqrkfr smyq ieslfimk aiqvfdIaF vwloN afpxy kbjLy ivwc rwiKaf hoieaf sI.ipCly mMglvfr dovyN pwqrkfr ieMtrnYWt AuWqy ‘afeI iss’ dy iewk gruwp al-Prgn vwloN pfeI geI iewk vIzIE ivwc vyKy gey sn. iehnF dovF dI jfn bKLsLx dy bdly aiqvfdI gruwp ny 72 GMty dy aMdr 200 imlIan zflr dI iPrOqI dyx dI mMg kIqI sI. jfpfn srkfr ny aiqvfdIaF dI mMg sfhmxy Juwkx qoN ienkfr kr idwqf sI. cyqy rhy ik jfpfn srkfr ny ieslfimk aiqvfdIaF ivruwD lVfeI ivc 200 imlIan zflr dI shfieqf dyx df ipCly idnIN aYlfn kIqf si.

kfrn aMgryjL hkUmq df nfmDfrI sMgTn nfl iswDf tkrfa ho igaf. aMimRqsr, rfeykot aqy luiDafxf ivwc nfmDfrIaF nUM PFsI ‘qy ltkf idwqf igaf aqy 1718 jnvrI 1872 nUM 66 isM G F nU M qo p F nfl Au z f idwqf igaf. ienHF sLhIdF sIrIaf aqy ierfk ivc ieslfimk styt dy nfm pRqI sLhId Bgq isMG ny AuWqy jhfd clfAux vfly aiqvfdIaF aqy jfpfn dI iliKaf hYsrkfr dy stYNz nUM jykr asIN iewk pl leI lFBy ‘Auh qF qopF sfhmxy vI hws idMdy sn. siq sRI akfl dy afkfsL guMjfAU nfairaF nfl afkfsL pfqfl iek kr idMdy sn. jykr asIN AunHF dI Xfd ivw c bhu q vw z f QMm H KVH f nhIN kr skdy qF afpxy idl ivwc QF dyxoN ikAuN iJjkIey?

PAGE 9

rwK dyeIey qF gwl sfhmxy afAuNdI hY ik pwqrkfrI pysLy nUM sIrIaf ierfk ivwc vwzy joKmF df sfhmxf krnf pY irhf hY. hflFik mfry gey pwqrkfr hrUnf XUkfvf df pwqrkfrI nfl sMbMD bhuq hI DuMdlf aqy rhwsmeI irhf hY. hrUnf nfl agvf kIqf igaf kyNjI goto iewk pRqIbwDqf vflf aqy pwqrkfrI hlikaF ivwc snmfnXog sQfn rwKx aKbfrnvIs hY. hrUnf bfry qF bhuq lokF dI ieh vI rfey hY ik Ausny jfxbuwJ ky afpxy afp nUM joKLm ivwc pfieaf. aijhf KLdsLf pYirs, PrFs ivc aiqvfdIaF hwQoN ivaMg rsfly cfrlI hYbdo dy pwqrkfr bfry vI kIqf jFdf irhf hY ik Auh jfxbuwJ ky afpxy afp nMU joKLm ivwc pf rhy sn. bysLwk bhuq lok cfrlI hYbdo irsfly vloN Dfrimk

18 jnvrI 1872 nMU alfhI nyqfvF, pYgMbrF aqy mhfn lokF dy kfrtUn bxfAux mUrq siqgurU rfm isMG nUM 11 sUibaF smyq jlfvqn kr idwqf igaf| awj qwk Bfrq vfsIaF vw l o N ies adw u q I sLKLsLIaq aqy kUkf aMdoln dIaF mhfn kurbfnIaF df Auh mwul nhIN ipaf ijs dy Auh hwkdfr sn. ies df inrxf gurduafrf gjLt dI jUn 1972 eI: dI irport vI ieMj krdI hY-

dI nIqI nUM prvfn nhIN krdy lyikn klm dI afvfjL nUM bMdUk nfl bMd krn df smuwcf ivsLv iKlfPL hY. ievyN bhuq lok hrUnf Xfkuvf dy kMmkfjL dy qrIky nfl sihmq nhIN sn lyikn pwqrkfrI AuWqy hoey hmly dI inMdf krdy hn. vrnxXog hY ik hrUnf XfkUvf sIrIaf ivwc afpxy afp nUM iewk pwqrkfr vjNo nhIN sgoN jfpfnI kMpnIaF nUM surwiKaf krn vfly slfhkfr vjoN pysL krdf sI. aOKy inwjI irsLiqaF aqy hflfqF bdOlq Auh KudkusLI dI vI koisLsL kr cuwkf sI. suafl pYdf huMdf hY ik jykr ieslfimk aiqvfdI dUjy pwqrkfr kyNjI goto nUM vI mfr idMdy hn qF ik jfpfn df pRqIkrm kI hovygf? kyNjI nUM irhfa krn bdly aiqvfdI hux pYsy nhIN sgoN iewk aiqvfdI aOrq sfijdf al irsLfvI dI irhfeI mMg rhy hn. irsLfvI nUM 2006 ivwc amfn ivwc qIhry bMb kFz dy islisly ivwc mOq dI sjLf idwqI jf cwukI hY. nvMbr 2005 ivwc hoey bMb kFz 57 dy krIb mjLlUmF smyq irsfvI dy pqI aqy do hor aiqvfdIaF dI mOq ho geI sI. irsLfvI afpxf bMb clf nhIN sI skI aqy pkVI geI sI. keI hlikaF ivwc afiKaf jf irhf hY ik ieslfimk aiqvfdIaF vwloN jfpfnI pwqrkfrF nMU agvf krn ipwCy jfpfn nUM sbk isKfAuxf dI Bfvnf hY. jfpfn vwloN ieslfimk aiqvfdIaF dy iKlfPL stYNz ilaf hoieaf hY. ivsLv jMg qoN bfad jfpfn ny iksy aMqrrfsLtrI jMg ivwc srgrm POjI kfrvfeI nf krn dI nIqI apxfeI hoeI hY. jykr aiqvfdIaF vwloN dUjy pwqrkfr goto nUM vI mfr idwqf jFdf hY qF sMBv hY ik jfpfn afpxI POjI nIqI AuWqy muV ivcfr kry. jfpfn ivwc pRDfn mMqrI isjo eyb AuWqy ies sMbMDI kfPI dbfa vwD irhf hY. jfpfn vwloN iksy jMg ivc srgrm POjI sLmUlIaq nf krn dI nIqI nUM Kqm krnf ivsLv ivwc iewk aijhy dOr dI sLurUafq kr skdf hY jo ivsLv jMgI muhfjL ivwc nvy smIkrn pYdf kr skdf hY.

‘Bfrq dI afjLfdI dy sMgrfm df sfry sMsfr ivwc jy srkfrI pwDr ‘qy pRcfr kIqf jfvy, qF ieh gwlF AuWBr ky sfhmxy afAudIaF hn ik dysL dI afjLfdI dI buinafd rwKx vfly bfbf rfm isMG hn. aMgryjL ivruwD nf-imlvrqn dI lihr clfAux vfly jlfvqn kIqy gey pihly isafsI afgU bfbf rfm isMG sn. jykr sfry dysL ivwc qMg njLrIaf nf huMdf qF awj afp ‘Pfdr afPL dI nysLn’ krky mMny jFdy.’

PAGE 9


The Patrika

PAGE 10

Friday, January 30th, 2015



A New Year’s resolution worth making

W

e often start a new year with the same list of resolutions: eat better, get more sleep and exercise more. Even if you’ve already set your goals for the year or if you’ve given up on resolutions altogether, I encourage you to actually consider setting a goal about your safety on the road. Take a minute to realistically think about your driving habits. Is there any way you could adjust your driving to reduce your risk of crashing and keep yourself and others safe? Whether you glance at the occasional text message while driving, drive too quickly when the conditions are poor and you’re in a rush, don’t signal every time you change lanes or often aren’t fully focused on the road when you’re busy and in auto-pilot. Set a goal and make a plan to help you fix one of your bad driving habits. There isn’t much better motivation to help you stick to your resolution than potentially avoiding being involved in a car crash! Despite our best efforts, the reality is that crashes happen. About 717 crashes happen every day in B.C. That’s why we believe it’s important for everyone to have a good understanding of what happens after you’re involved in a crash and what your rights are in case it happens to you or a loved one. Here are some interesting facts that you might not know: • When you call ICBC’s Dial-a-Claim to report a crash, if you’re injured, we’ll help you access the medical benefits you’re entitled to immediately without any out-of-pocket expenses or signing anything first. This includes physiotherapy, massage therapy, chiropractic treatments and more.

Auto Crime Up Significantly in 2015 So far 2015 has not been a very good year for Auto Crime in the city of Abbotsford. There have been 121 Theft from Vehicle incidents this year compared to 98 in the same number of days in 2014. This represents a 25% increase. The Theft of Vehicle numbers are even more concerning. There have been 44 stolen vehicles reported in 2015 compared to 27 in 2014. This represents a 62% increase. The Abbotsford Police Department is conducting extra patrols and has focused resources on offenders known to engage in auto crime. That said we believe that crime prevention through awareness and education is an integral part of the solution.

FREE – Not the Cop, the Wheel-Lock! The Abbotsford Police Department is continuing its effort to equip owners of the top 5 most frequently stolen vehicles in Abbotsford with FREE anti-theft devices.

“Using an anti-theft device is one of the easiest ways to protect your vehicle from being stolen,” says Abbotsford Community Police Sgt. Casey VInet. “Help us… • We’ll also arrange for an estimate of the damage to your vehicle so you help you by picking one up for free.” can start repairs or receive compensation if your vehicle isn’t repairable. Eligible vehicles include all the following pre-2002 makes/models: Honda

• When you’re ready, we’ll discuss a settlement – one based on your personal circumstances, the nature of your injury, lost wages and the impact on your lifestyle. In most cases, customers have up to two years to consider a settlement offer and figure out what’s right for them.

Citizens can take some basic steps to help combat these trends and to protect their property. In the vast majority of Theft from Vehicle incidents, the vehicle was not locked. Thieves only had to force their way into vehicles 25% of the time. By simply removing valuables and locking their vehicle’s doors, these numbers would be dramatically reduced. Similarly, most of the stolen vehicles did not utilize an anti-theft device, and many vehicles fell within the make and year categories which made them eligible for a free anti-theft device from APD. Locking vehicles up and locking thieves out are ways that we can work together to reduce these crimes.

Civics, Honda Accords, Dodge Pickup Trucks, Dodge Caravans, and Ford Pickup Trucks To take advantage of this offer, please attend the Community Police Office at 105-34194 Marshall Rd with the vehicle’s insurance documents and pickup your FREE steering wheel lock. Office hours are Monday through Friday 8:30 a.m. to 4:30 p.m. You won’t find a better deal in all of Abbotsford!

Abbotsford Police Arrest Robbery Suspect

• ICBC has a dedicated phone line to help Punjabi-speaking customers who need language assistance with their claim (1-866-906-6163; available seven days a week from 8 a.m. to 8 p.m.). ICBC also offers free, On January 20, 2015, at 8:00 pm a man Additional APD Patrol, Bike Squad over-the-phone translation services in over 170 languages for customers entered a business in the 32300 block and K9 officers arrived at the second of South Fraser Way. He approached a scene. Within a few minutes the suswho need special assistance to discuss their claim. This year, make your safety on the road a priority and do what you can to help prevent crashes. If you are ever involved in a crash, remember that we’re here to help you recover and get back on the road as quickly as possible. Harvey Kooner ICBC road safety coordinator PAGE 10

ICBC’s Harvey Kooner is passionate about helping to raise road safety awareness in the community. In 2012, Harvey was awarded the Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal for his many years of community service.

cashier and produced a note demanding cash. He fled the business and staff contacted the Abbotsford Police Department. At 8:30 pm, while officers were on scene in the store and searching for the suspect in the area, a second robbery was reported at a restaurant in the 32900 block of South Fraser Way. Based on descriptions provided by witnesses and the security video from the business, it was quickly determined that the same suspect was involved.

pect was located and after a short foot pursuit, he was taken into custody. The Abbotsford Police Department will be recommending robbery charges against the 44 year old man from Surrey. He has an extensive history with Lower Mainland police.

The APD would like to commend the staff of both the restaurant and the business. They were excellent witnesses and handled the extremely stressful situations very well.


Friday, January 30th, 2015

The Patrika 

PAGE 11

PAGE 11


PAGE 12

The Patrika 

pMjfbI pihlvfnF dI bwly-bwly bI[sI[ hfeI skUl rYsilMg aYsLosIeysLn vloN 16 qy 17 jnvrI nUM sLihr ircmMz ivKy vYstrn kYnyzf eyjL klfs rYsilMg cYpIanisLp krvfeI geI. ijs ivwc mulk Br dy dUr-durfzy sLihrF qoN vwK-vwK skUlF ivwc pVHdy lVkIaF qy lVky pihlvfnF ny bhuq hI AuqsLfh nfl Bfg ilaf. gurU goibMd isMG rYsilMg klwb dy pihlvfnF dy mYzlF df vyrvf ies pRkfr hYskUl buafey- mnvIr iswDU 59 iklo Bfr vrg golz mYzl

jobn DflIvfl- 60 iklogRfm Bfr vrg golz mYzl kzYt buafey- afkfsL muMzy 48 iklogrfm Bfr vrg golz mYzl suKmn ilwDV 46 iklogRfm Bfr vrg islvr mYzl jwgI gfKl 58 iklogRfm BFr vrg brfAUNj mYzl idlpRIq rMDfvf- 63 iklogRfm Bfr vrg brfAUNj mYzl sfihl bfjvf 69 iklogRfm golz mYzl krm sLyrigwl 100 iklogRfm Bfr vrg golz mYzLl qnjoq kfhloN 85 iklogRfm Bfr vrg golz mYzl

Friday, January 30th, 2015

aYbI rYsilMg klwb dy rYslrF ny mfrIaF mwlF

imqI 16, 17, 2015 nUM ircmMz ivKy A Western Age Class tUrnfmYNt kIqf igaf ijs ivwc sfrI bI[ sI[ `coN BlvfnF ny ihwsf ilaf. ijs ivwc aYbI rYsilMg klwb df prdrsLn vDIaf irhf. nqIjy ies qrHF hn:golz-amqoj DflIvfl, nvdIp iZwloN, eyknUr bfjvf, armfn mwlI, jsdIp iZwloN. islvr-sumIq Buwlr. brfAUnjL - pRvI DflIvfl, cMdndIp pMDyr 4th jskrn Kylf, qyjpfl kulfr

mIrI pIrI rYsilMg klWb vwloN tUrnfmYNt 31 jnvrI nUM

jUvInIl buafey-brfAUNj mYzl- divMdr igwl 66 iklogRfm Bfr vrg, hrmn rwKVf-80 iklogRfm mIrI pIrI rYsilMg cYNpIanisLp 31 jnvrI 2015 idn sLincrvfr aYgirk iblizMg Bfr vrg aqy afsitn gurm 80 iklogRfm Bfr vrg islvr mYzl 32470 hYzf zrfeIv aYbtsPorz bI[sI[ ivKy ho irhf hY. ies sbMDI hor jfxkfrI golz mYzl - nvI igwl 72 iklogrfm Bfr vrg, insLfn rMDfvf 100 iklogRfm Bfr vrg, jobn lYx leI tUrnfmYNt zfierYktr -cMnpRIq PUlkf aqy mIrI pIrI rYsilMg klwb nflL 778-242-1857 ‘qy sMprk kr sdky ho| DflIvfl nUM skUl buafey ivcoN vDIaf pihlvfn df iKqfb idwqf igaf.

aYbtsPorz dIaF keI klwbF vWloN jqI isWDU dI hmfieq df aYlfn

Kflsf dIvfn susufietI vWloN BfeI suKijMdr isMG isLmly vfilLaF dy jQy df golz mYzl nflL snmfn kIqf igaf| ipCly idnIN imsLn mYqskUeI PryjLr kYnIan hlky (rfeIizMg) qoN ilbrl dy AumIdvfr jiqMdr isMG (jqI) isWDU dy smWrQkF vWloN vwloN muWZlI mIitMg dOrfn afAux vflLIaF lok sBf (PYzrl) coxF ivwc BfeIcfry nUM AnHF dI zt ky mWdd krn dI apIl kIqI geI| jqI isWDU vwloN cox dPqr jldI Kolx df aYlfn kIqf igaf aqy BfeIcfry nUM iemIgRysLn, pWg sbMDI aqy aqy hor drpysL musLiklF df hWl XkInI krn df Brosf idWqf aqy dwisaf ik ies sbMDI afAux vflLy smyN ivWc hovygI BfeIcfry dI vWzI ieWkqrqf| ies smyN hrgoibMd rYsilMg klwb, Kflsf dIvfn susfietI, hrjIq qlvfr kbWzI klWb, imsLn BMgVf aqy aYbtsPorz kbWzI klWb dy numfieMdy hfijLr sn|

PAGE 12


The Patrika

Friday, January 30th, 2015

PAGE 13

ď °ď ?ď Şď ď ˘ď ‰ď€ ď °ď €ď Šď ąď ’ď Ťď  

Bgq pUrn isMG dI gfQf hY ‘iehu jnmu qumfry lyKy’iPlm isMG jI df dUijaF dI BlfeI leI jo Xogdfn irhf, Aus nUM iewk iPlm ivwc ibafn krnf lgBg asMBv hI hY. Pyr vI asIN koisLsL kIqI hY ik Aus mhfn sLKsIaq dI ijLMdgI dy kuJ pMinaF nUM prdy ‘qy pysL krIey. iPlm dy pRomo ivwc pvn afpxy ikrdfr ivwc byhwd ruwJy njLr af rhy hn. AunHF df mMnxf hY ik pMjfb dy ieiqhfs nfl juVI ieh AunHF dI dUjI iPLlm hY. swcI Gtnf ‘qy aDfrq ies iPLlm dI pRmosLn leI sLihr ivwc puwjI muwK adfkfr pvn mlhoqrf, svrn mMdr ‘c mwQf tykx qoN bfad mIzIaf dy hoey rU-b-rU aMimRqsr pMjfb dy ieiqhfs ivwc drj Bgq pUrn isMG ny musLklF df sfhmxf kridaF afpxI ijLMdgI dUijaF dI BlfeI leI kwtI. AunHF dy iqafg aqy syvf Bfv ‘qy aDfrq pMjfbI iPLlm ‘ieh jnm qumfry lyKy’ 30 jnvrI nUM irlIjL hox jf rhI hY. vHfeIt ihwl pRozksLn aqy

pUnIlYNz stUizE dI ies pysLkfrI nUM bxfieaf hY afl ieMzIaf ipMglvfVf cYrItybl susfietI ny. iPlm ivwc muwK BUimkf inBfa rhy hn bflIvuwz aYktr pvn rfj mlhoqrf, ijhVy ik ies qoN pihlF ‘pMjfb 1984’ ivwc iewk jordfr ikrdfr ivc njLr afey sn. AunHF dy nfl njLr afAuxgy arjunf Bwlf, arivMdr kOr, mfstr Xuvrfj aqy suDFsLU awgrvfl. iPlm dy mwuK adfkfr pvn mlhoqrf aqy afl ieMzIaf ipMglvfVf cYrItybl susfietI dI pRYjIzYNt bIbI (zfktr)

PLrk bs ieMnf hY ik ipClI iPLlm (pMjfb 1984) klpnf BrI sI aqy ieh iPLlm swcI Gtnf ‘qy afDfirq hY. ies ikrdfr leI myry ‘qy Brosf bxfeI rwKx leI mYN smwucI tIm df idloN sLukrfnf adf krdf hF. Bgq pUrn isMG jI dI sKLsLIaq dy sfhmxy mYN imwtI dy kxF ijhf hF. Pyr vI AumId krdf hF ik drsLkF nUM myrf kMm psMd afvygf. ies iPlm dy leI mYN mfnisk qOr ‘qy KfsI iqafrI kIqI hY,

jgjIvn igwl

qF ik Bgq isMG jI dI syvf Bfvnf df kuJ aMdfjLf lgf skF. iPLlm dI khfxI, ptkQf aqy sMvfd zfktr hrjIq isMG aqy qyijMdr hrjIq ny iml ky ilKy hn. iPlm df sMgIq iqafr kIqf hY gurmoh aqy ivwkI BoeI ny aqy ies dy gIqF nUM Kfsf psMd kIqf jf irhf hY. iPLLlm dy aYzItr aqy aYsosIeyt zfierYktr prm isLv hn.

ieMdrjIq kOr sQfnk hotl rmFzf ivwc puwjy aqy mIzIaf nfl mulfkfq kIqI. Bgq pUrn isMG dI pRyrk khfxI, pvn mlhoqrf dI lfjvfb adfkfrI aqy iPLlm df hfl ivwc hI irlIjL hoieaf sMgIq ibhqrIn sumyl hY. AumId kIqI jf rhI hY ik ieh iPLlm pMjfbI isnymf nUM iewk nvIN idsLf dyvygI. bIbI (zfktr) ieMdrjIq kOr ny ikhf ik pMjfb dy ieiqhfs ivwc aijh keI nF sLfml hn, ijnHF dI gfQF gfAux lwigaf qF keI sfl vI Gwt lwgx. Bgq pUrn

Exceptional Quality Blueberry Nursery StockBLUEBERRY PLANTS Sidhu Growers is British Columbia's leading quality blueberry nursery. At Sidhu Growers, we grow healthy, disease free, virus indexed and true-toname Blueberry plants. We specialize in growing blueberry plants and have 20 plus years of experience in the blueberry business.

                virus indexingÂ? Â?Â? Â?Â?Â? Â?Â? Â?Â?   ­ Â? € Â?Â?Â? Â?Â?Â?Â? Â?

We are the only authorized nursery in Canada to sell Reka, a northern blueberry variety and have documentation from where the variety originated from, which is New Zealand, and have proof of it. Make sure when purchasing Reka you ask to see the signed authorization from New Zealand. Being the only authorized nursery to sell Reka we can provide you with this.

Â? ‚  Â?‚  Â? Â?Â? ƒÂ? ƒ Â? „  Â? Â?Â… Â… Â?Â? ‚  „ ‚Â?† € ƒ Â? ƒ Â… † Â?Â?Â? ‚Â? „„Â?Â? Â?† ‚  Â…Â…Â? „ „Â? Â… Â?Â?Â?

When purchasing blueberry plants, buy from a reputable blueberry nursery that specializes in growing blueberry plants. Ask to see virus testing documentation. Make sure plants are produced from cuttings. Plants produced from tissue culture or cuttings taken from tissue culture plants tend to be difficult to machine harvest and require more pruning.

€ Â?Â? Â?Â?† „Â?„Â?Â?Â? Â? Â? „  Â?Â? † Â… † Â?†Â…‡ „ ˆÂ?Â? Â?Â? Â?Â…Â?  Â?Â?Â? Â?Â?Â?Â?  Â? ‰ Š†  Â?Â? ‹Â? Â?Â?Â? ‰ 

We are committed to provide you with only the best blueberry plants available and guarantee it.

 Â?€  Â?Â? Â?Â?Â?„Â… Â?Â?Â… Â?Â?

We offer: • Expert Consulting • Competitive Pricing • Exceptional Quality Stock • A Wide Selection of Varieties • Complete Customer Satisfaction

 Â?ÂŒ Â? ‰  Â?  Â? † € Â?  € „ Â… ŒŽ‘­’“”•–——”

 •  •  •  • Â? • 

For Further Information or to Place an Order Please Call:    

Kam or Harry: (604) 853-1775

32787 Townshipline, Abbotsford, B.C. PAGE 13


The Patrika

PAGE 14

Friday, January 30th, 2015



Data Privacy Day: Do you know what your apps are doing? In recognition of Data Privacy Day tomorrow, Technology, Innovation and Citizens’ Services Minister Amrik Virk encourages British Columbians to protect their privacy online by “clicking carefully” and ensuring that any applications or “apps” are not accessing any unnecessary personal data. The number of identity theft and fraud reported has grown 50% since 2010 in B.C. with over 2,500 incidents reported to police in 2013. It’s more important than ever to protect your information.

giving the app permission to do when you install it. Think before you click – Be careful when clicking on unfamiliar links embedded in websites or text, especially when they come from unknown companies. Hackers can create templates that look like a bank or other official websites to make it easier for them to access your computer and online accounts.

Here are nine simple tips for protecting personal privacy online:

Think twice about email attachments, even from people you know – Attachments may contain software that could potentially harm your computer’s performance, steal your personal information and send viruses to other people.

Check your apps – Smartphone apps can potentially access your contacts, location, email and other information on your device. Only download apps from a trusted source and ensure you know what you are

Be cautious about revealing information on social networks – It’s easy to end up with personal information in your social media profiles. Remember to regularly review and update your privacy settings.

PAGE 14

For example, including email addresses and phone numbers can sometimes be enough for hackers to figure out your password. Do not respond to emails requesting personal information – Legitimate individuals and companies will not ask you to provide or verify sensitive information through a non-secure means such as email. If you have reason to believe that your financial institution needs personal information from you, phone the company using the number in your records, not the one the email may provide. Make strong passwords – When creating new passwords, use a mix of upper and lowercase letters and numbers. Make sure you change your mostimportant passwords, like banking, every six months. Secure your wireless connection – Make sure to protect your home wireless

network with a password. When connecting to public Wi-Fi, be cautious about what information you access. It’s easy for hackers to use programs to snoop and observe open Wi-Fi data. Upgrade your security – Personal firewalls and security software with anti-virus, anti-spam, and spyware detection features are a must-have for those who engage in online financial transactions. Make sure the computer you are using has the latest security patches. Secure websites start with “https” instead of “http” and have a key or closed padlock in the status bar that appears in the lower right-hand corner of the screen. Protect your phone with a password – Smartphones can hold as much or even more personal information than your laptop or desktop computer. Add a password to your smartphones or

mobile devices for protection. British Columbia’s proclamation is part of an international campaign to help educate and illustrate the importance of managing the growing amount of personal information that is being posted to the Internet. Quotes: Minister of Technology, Innovation and Citizens’ Services Amrik Virk – “With cyberattack and privacy-breach stories becoming a regular event, it’s more important than ever to be smart cyber-citizens. Being an informed user of technology is the best way to protect personal data and privacy.” Internet/social media safety & security advocate, Personal Protection Systems, Darren Laur – “Protecting personal information should be a priority.

Everything we post online is public, permanent and searchable, which makes it easy to misuse if not properly protected. Remember to practise good habits, ensure privacy settings are in place and use security hardware and software to ensure that personal online information remains as secure and private as possible.” Quick Facts: Data Privacy Day began in Canada and the United States in January 2008 as an extension of the Data Protection Day celebration in Europe. This day commemorates the 1981 signing of Convention 108, the first legally binding international treaty dealing with privacy and data protection. Data Privacy Day is a celebration for everyone and is held on Jan. 28 every year.


Friday, January 30th, 2015

The Patrika

PAGE 15



ipMglvfVf brFc ivwc 2 mMdbuwDI lVkIaF smyq mF dfiKl

sLok smfcfr

joDpur cImf ipMz dy rxjIq isMG cImf imsLn ivKy akfl clfxf kr gey. ijLlHf brnflf dy ipMz joDpur cImf nfl sMbMiDq imsLn invfsI bfpU rxjIq isMG cImF kuJ smF bImfr rihx ipwCoN acfnk akfl clfxf kr gey Auh 84 virHaF dy sn qy bIqy LlMmy smyN qoN imsLn ivKy rih rhy sn aqy afpxy ipwCy hwsdf vsdf pirvfr Cwz gey hn. bfpU rxjIq isMG cImf df aMiqm sMskfr 31 jnvrI idn sLinwcrvfr nUM dupihr 2 vjy PryjLr irvr iPAUnl hfl 2061 irvr sfeIz roz aYbtsPorz ivKy hovygf, AuprMq aMiqm ardfs gurduafrf sfihb imsLn ivKy sLfm 4 vjy hovygI pirvfr nfl -604-820-9314, 604-615-4841 qy duwK sFJf kIqf jf skdf hY.

(jgjIvn isMG igwl) ipMglvfVf brFc sMgrUr ‘c do mMdbwuDI lVkIaF ijhnF dI Aumr lgBg 14 qy 16 sfl hY dy nfl iehnF dI mfqf nUM ipMz mihl Kurd (brnflf) pMjfb dy srpMc suKivMdr kOr qy ngr pMcfieq vwloN dfKl krvfieaf igaf. srpMc dy kihx anusfr ieh lVkIaF lvfrs hn qy iehnF nMU koeI ipMz Cwz ky clf igaf. ies dI lfpqf dI irport Qfxy ivwc drj krvf idwqI geI hY. zf: ieMdrjIq kOr pRDfn afl ieMzIaf ipMglvfVf cYrItybl sosfietI rij: aMimRqsr dI afigaf nfl sR: iqRlocn isMG cImf pRbMDk afnryrI brFc sMgrUr vloN iehnF nUM dfKl krky ielfj qy syvf sMBfl leI vfrz ivc Byj idwqf hY. ies mOky sRI hrjIq isMG aroVf shfiek pRbMDk (afnryrI) sRI rfjysL kumfr ieMcfrj bRFc sMgrUr hfjLr sn.

PAGE 15


The Patrika

PAGE 16

Friday, January 30th, 2015



Ebfmf- modI dosqI prmfxU smJOqy ‘qy aml df rfh pwDrf Bfrq qy amrIkf dy irsiqaF ivwc mIl df pwQr sfbq hoieaf gLYr-POjI prmfxU smJoqf lfgU krn dI idsL f ivw c aw j do v F mulkF ny swq sfl lMmI KVoq qoV idwqI. rfsLtrpqI brfk Ebfmf qy pRDfn mMqrI nirMdr modI ivckfr gwlbfq mgroN ieh smJOqf isry cVHn df aYlfn kIqf igaf. dovyN mulk hfdsy kfrn prmfxU iraYktrF dy splfier dI ijLMmyvfrI nfl sMbMDq mfmly ivwc afAu N d y aiVw k y aqy pR s qfivq prmfxU plFtF leI amrIkf vloN splfeI kIqy jfx vfly bflx dI ingrfnI ivwc af rhIaF aVcnF dUr krn bfry sihmq ho gey. amrIkI rfsL t rpqI qy BfrqI pRDfn mMqrI ivcfly mIitMg mgroN ivdy s L skw q r su j fqf isM G ny ikhf, “keI sflF qoN afeI KVoq asI qoV idwqI hY. asIN ies bfry smJOqf isry cfVH ilaf hY.” vfeIt hfAUs vwloN ikhf igaf ijLMmyvfrI qy ingrfnI dovF muwidaF bfry amrIkI qOKilaF df hwl ho igaf hY. kOmI

PAGE 16

su r w i Kaf bfry amrIkf dy Au p slfhkfr byn rozjL ny amrIkI pwqrkfrF nUM dwisaf ik BfrqIaF vloN ies idsLf ivwc sfnUM idvfieaf XkIn kfPLI hY. AunHF ikhf ik ieh hux amrIkI kMpnIaF ‘qy inrBr kry g f ik kI Au h ies bfjL f r ivc phuMc aqy Bfrq dy prmfxU pRogrfm ivwc sLFml hoxf cfhuMdIaF hn jF nhIN. dovF afgUaF ivcfly hoey smJOiqaF nuM mukMml krn leI dovF ivwcoN iksy nUM vI ivDfnk mnjLUrI dI loV nhIN hovygI. sRI Ebfmf ny ikhf ik amrIkf ‘qy Bfrq ivwc rwiKaf BfeIvflI dI idsLf ivwc pRgqI hoeI hY aqy ies idsLf ivwc kfrjsLIl smJOqy nUM hor 10 sflF leI nivafAux df PLYslf hoieaf hY. dovyN mulk afDuink iksm dy rwiKaf AupkrnF dy pRfjYktF nUM sFJy qOr ‘qy ivksq krn qy sFJy qOr AuWqy Auqpfdn krn leI vI sihmq hoey. pRDfn mMqrI nirMdr modI ny ikhf ik ies nfl GrylU rwiKaf snawq nUM apgRyz krn aqy

Bfrq ivwc mYnUPYkcirMg sYktr dy ivsqfr ivc mdd imly g I. afDuink rwiKaf qknIkF dy hor KyqrF ivwc vI sihXog dIaF sMBfvnfvF dI qlfsL kIqI jfvygI. ivdysL skwqr sujfqf isMG ny ikhf ik ijLMmyvfrI qy ingrfnI dy dovF muwidaF ‘qy amrIkf nUM XkIndhfnI idwqI geI hY. AunHF ikhf ik 123 (ingrfnI) aYkt qihq isry cVHIaF ijLMmyvfrIaF Etx dIaF qjLvIjLF aqy pRsLfskI pRbMD, sfzy duvwly kfnUMnI pRbMD qy TyikaF aqy afeI[ey[eI[ey[ dy surwiKaf mfpdMzF dy anukUl hn.

hY pr Auh ies ivwc hor vfDy dy ieCuwk hn. pRDfn mMqrI nirMdr modI nfl kIqI sFJI pRYs kfnPrMs dOrfn sRI Ebfmf ny ikhf ik ipCly kuJ sflF ivwc dovyN dysLF ivwc vpfr ivwc 60 PIsdI df vfDf hoieaf hY pr Auh ies nUM hor vDfAuxf cfhuMdy hn. pRDfn mMqrI (modI) vloN Bfrq ivc kfrobfr suKflf krn dI idsLf ivwc kIqy suDfrF df svfgq kridaF AunHF ikhf ik vpfr qy ivwc BfeIvflI df kyNdr ibMdU lfjLmI qOr AuWqy ‘sfzy lokF’ dy rojLfnf jIvn ivc suDfr hoxf cfhIdf hY.

AunHF ikhf ik dovyN dysLF Bfrq ivwc afDuink jYWt jhfjL ivksq krn dIaF sM B fvnfvF qlfsL x smy q rw i Kaf qknIk qbfdlf pihlkdmI(zI[tI[tI[afeI[) qihq cfr pRfjYktF leI sihmq hoey.

duvwly ivwqI sMbMDF nUM hor mjLbUq krn dI mMg kridaF pRDfn mMqrI nirMdr modI ny ikhf ik Bfrq qy amrIkf nUM smfijk surwiKaf smJOqy aqy duvwlI invysL sMDI bfry gwlbfq muV sLurU krnI cfhIdI hY. iewQy sFJI pRYs kfnPrMs dOrfn AunHF ikhf ik rfsLtrpqI brfk Ebfmf qy Auh (modI) ies gwl ‘qy sihmq hn ik dovF dysLF ivwc rxnIqk BfeIvflI dI sPLlqf leI mjbUq dy vDdy ivwqI sMbMD aihm hn.

amrIkI rfsLtrpqI brfk Ebfmf ny ikhf ik BfvyN amrIkf qy Bfrq ivcfly vpfr 100 arb amrIkI zflr dy irkfrz nUM CUh igaf

pRDfn mMqrI ny ikhf ik dovyN pfsy vpfr df vfqfvrn suDr irhf hY. AunHF ikhf ik mOikaF dI insLfndyhI leI dovy iDrF ny keI pRBfvsLflI duvwly ZFcy ivksq kIqy hn. Ebfmf isKr vfrqf dy aihm PLYsly ies qrHF hn.Bfrq ny 1500 kroV rupey df jLoKm pRbMDn bImf pUl bxfAux df PYslf kIqf hY. ies ivwc cfr jnrl bImf kMpnIaF 750 kroV df Xogdfn pfAuxgIaF aqy bfkI ihwsf Bfrq srkfr pfeygI. rfzfr ryvn nfl sMcflq XU[ey[vI, sI-130-jy hvfeI jhfjL leI ingrfnI Aupkrn, mobfeIl ielYitRk hfeI ibRz pfvr sorsjL qy POjIaF leI sFJf eykIikRq kmFz sYNtr. dovF mulkF ivcfly KuPIaf jfxkfrI sFJI krn aqy sFJIaF POjI msLkF ivwc qyjLI afvygI. Bfrq ivwc afDuink jYWt jhfjL ivkisq krn dIaf sMBfvnfvF qlfsLIaF jfxgIaF.


The Patrika

Friday, January 30th, 2015



PAGE 17

ishrfbMdI dI rsm jd ishrf isr ‘qy sjdf ey,

purfixaF simaF ivwc lVky dy ivafh qoN pihlF ishrfbMdI df gIq iewk kYlMzr AuWpr GridaF vwloN Cpfieaf jFdf sI, ijs nUM ishrf bMnHx dI rsm smyN pVH ky suxfieaf jFdf sI. ies gIq ivwc lVky dIaF sfrIaf irsLqydfrIaF nUM sLfml kIqf jFdf sI.

kudrq koeI qfxf qxdI ey. iewk idl df rfjf bx jFdf, iek idl dI rfxI bxdI ey.

awj vI bVy cfvF nfl BYx afpxy vIr dy isr ‘qy ishrf sjfAuNdIaF hY aqy BUaf rl iml ky GoVIaF gfAuNdIaf hn. ishry dI rsm vyly lVky dIaF BfbIaF vwloN surmf pfAux dI rsm kIqI jFdI hY.

axizwTI muhwbq Puwt pYNdI, vg pYx Puhfry ipafrF dy. do idl iml ky iewk idl bxdf, iewk nvIN khfxI bxdI ey. ivafh vyly lVky dy GoVI cVHn qoN pihlF Aus nUM ishrf sjfieaf jFdf hY. ishrf bMnHx dI rsm kfPI purfxI hY aqy ieh awj vI pRcwilq hY. nHfeI DoeI dI rsm qoN bfad lVky nUM ishrf bMnHx dI rsm adf kIqI jFdI hY ijs nUM Aus dI BYx inBfAuNdI hY. pihly simaF ivwc ishrfbMdI df gIq ilK ky ies rsm AuWpr gfieaf jFdf sI.

ishrfbMdI dI rsm pMjfbI swiBafcfr dy rIqIirvfjF anusfr aihm rsm hY, ijs NnUM adf krnf aiq jLrUrI huMdf hY. purfixaF simaF ivc ies rsm nMU bhuq hI cFvf nfl GoVIaF gf ky inBfieaf jFdf sI. awj dy smyN ivwc ieh rsm huMdI jLrUr hY pr rsm smyN irsLqydfrF, aFZIaF-guaFZIaF ivc koeI KLfs AuqsLfh nhIN vyiKaf jFdf. awj qoN krIb 25-30 sfl pihlf ies rsm nUM krn smyN jo hfv-Bfv huMdy sn, Auh awj ikDry njLLr nhIN afAuNdy.

hwsxf mnHf hY

iewk vfr rImf swj Pwb ky iPlm vyKx jf rhI sI. acfnk AunHF nUM iewk shylI iml geI. rImf dy TfT dyK ky shylI kihx lwgI, “vfh! hwQF ivwc sony dIaF cUVIaF, kMnf ivwc hIry dy tfps, gly ivwc hIiraF df hfr, ieh bnfrsI sfVHI kI qyry pqI ny nOkrI kr leI hY?” rImf bolI, “nhIN , mYN pqI bdl ilaf hY.”

PAGE 17


PAGE 18

The Patrika 

Friday, January 30th, 2015

Post-secondary funding to align with in-demand jobs

T

he Government of British Columbia is aligning operating grants provided to public post-secondary institutions to support training for in-demand jobs, starting with $40 million in 2014-15 as outlined in the B.C.’s Skills for Jobs Blueprint. “B.C. is shifting education and training to better align with in-demand occupations,” said Advanced Education Minister Andrew Wilkinson. “Aligning post-secondary funding to jobs in-demand will help students get the education and training needed for our economy.”

$460 million annually by 2017-18 • Royal Roads University – profes- equip them to respond to changing as part of B.C.’s Blueprint. sional communication labour market trends,” said Simon Fraser University president and viceThe top 60 occupations listed in the • Simon Fraser University – comchancellor Andrew Petter. B.C. 2022 Labour Market Outlook, puting science as well as priority health occupaB.C.’s Skills for Jobs Blueprint out• Thompson Rivers University – tions, regional labour priorities, lines the plan to re-engineer educalaw Aboriginal people and people with tion and training so that students and disabilities are the focus of the shift • The University of the Fraser Val- workers in British Columbia have ley – construction electrician and the skills needed to fill the one milin funding. carpentry lion job openings anticipated in the Select examples of how universities, province by 2022. colleges and institutes have aligned • The University of Victoria – computer science and engineer- Government will target an additional education and training to match laing $90 million in 2015-16 and 2016-17. bour market demand include: Finally, government will target $50 • British Columbia Institute of “In a competitive global economy, million in 2017-18 to bring the adTechnology – power engineering universities like SFU are commitditional targeted funding to $270 milted to providing students with the • Capilano University – business lion, and to reach the total targeted knowledge, skills and experiences administration funding of $460 million. they require to fulfill their potential • College of New Caledonia – in whatever field they choose, and community support worker

Previously, the B.C. government targeted about $190 million annually or 10% of provincial operating grants toward specific programs, primarily health-related. Funding for programs that support high-demand occupa- • North Island College – registered nursing tions will increase to 25% of annual operating grants provided to public • Nicola Valley Institute of Techpost-secondary institutions, up to nology – social work

PAGE 18


The Patrika

Friday, January 30th, 2015



PAGE 19

Plans underway to grow B.C. organic sector

The Ministry of Agriculture is consulting with the organic sector about developing a three pillar approach to strengthen the awareness and reputation of B.C.’s organic foods, locally, across Canada, and around the world.

The consultations involve regulating the use of the term “organic”, developing transitional strategies that support farmers to become certified, creating business strategy and market development programs, and creating a brand to market B.C. organic foods. The proposed change will require all products marketed as “organic” in B.C. to be certified under either a provincial or national certification program. Operators producing and selling their organic products strictly within B.C. will require provincial certification. B.C. companies with customers in other provinces or countries will require certification by a federally accredited certification body, just as they do today.

and a suitable period of transition, producers and processors that are not certified under either the provincial or federal certification program would not be able to use the term “organic” to describe or market their products.

Producers, processors and handlers of organic products including farm gate sales, farmers’ markets and retail stores, would be required to have documentation verifying their accredited certification. Reports by citizens concerned that an uncertified product produced and sold exclusively within B.C. was being marketed as organic would be investigated by the B.C. government. In addition to conversations with Certified Or-

ganic Associations of BC (COABC) and individual farmers, the ministry will be distributing an e-survey seeking input from organic farmers about the proposed model. The responses will be compiled and used to determine how the model being developed should proceed. Requiring organic certification would assure consumers the products they purchase are grown using recognized organic practices, and promote the highest standards of organic production in B.C. Currently, companies with organic products produced, handled, and sold exclusively within B.C., may choose to participate in the BC Certified Organic Program, which is administered by the Certified Organic Association of BC.

The provincial certification program follows the same standard as the national program, but with streamlined record keeping and documentation practices. Provincial certification offers growers access to the local organic market with less paperwork, while still ensuring B.C. consumers have certainty when purchasing organic foods. Under the model being discussed: Following the development of an effective and efficient administration and enforcement system

PAGE 19


PAGE 20

The Patrika 

Friday, January 30th, 2015

BfrqI gxqMqr idvs dy kuJ rMg mnwuKI ijLMdgI ivwc ipafr qy siqkfr Bfrq dy mukMml irpbilk bxn dI Xfd ivwc mnfieaf jfx vflf jnvrI dI CwbI qrIk df iewk hor mOkf lMG igaf hY. ieh mOkf sfry dysL dy lokF df sFJf sI. sfzI afjLfdI imlx dy mOky ies ivwcoN kuJ ihwsf kwt ky iewk vwKrf dysL pfiksqfn bxfieaf igaf sI, ijhVf kihx nUM kuJ vI khI jfvy, sqfhT qoN vwD vrHy gujLfr ky vI ajy qwk mukMml irpbilk nhIN bx sikaf. Aus kol ieho ijhf koeI pwkf sMivDfn awj qwk nhIN aqy ijMnI vfr ieh bxfieaf igaf hY, kuJ smyN bfad afx ky koeI nf koeI POjI hfkm ies nUM pYrF hyT mDol idMdf irhf hY. adflqF nMU dysL dI vPfdfrI dI shuM cukfAux dI QF keI vfrI Dwky nfl hfkm bxy POjI jrnYlF ny afpxI vPfdfrI dI shuM cuwkx leI mjbUr kIqf hoieaf hY. aFZ-guaFZ dy hor dysLF dy hflfq vI bhuqy cMgy nhIN. ieh kihxf TIk nhIN ik Bfrq ivwc koeI smwisafvF nhIN, pr ieh gwl bVy sOKy qrHF khI jf skdI hY ik Bfrq ny mfVy-moty izwkzoly dy bfvjUd afpxf irpbilk df drjf kfiem rwK ky iewk imsfl kfiem kIqI hoeI hY. keI isafsI iDrF ies df ishrf cfhuMdIaF hn, pr asl ivwc ies df ishrf ies dysL dy lokF isr hY, ijnHF ny hr aOKI GVI Jwl ky vI isdk nhIN Cwizaf. hr sfl gxqMqr idvs mOky huMdI pryz Kfs igxI jFdI rhI hY, pr ies vfr ieh Kfs ies krky ho geI ik sMsfr dI supr-pfvr amrIkf dy rfsLtrpqI brfk Ebfmf vI ivsLysL mihmfn dy qOr ‘qy hfjLr sI. iksy amrIkI rfsLtrpqI df ies mOky Bfrq df mwuK mihmfn bx ky afAuxf pihlI vfrI hoieaf hY qy keI mwqBydF dy bfvjUd sfry dysL dy lok ies qoN afm krky KusL hn. ies dy nfl hI kuJ hor gwlF hn, ijhVIaF ies gxqMqr idvs mOky vfprIaF hn aqy Auh afpo-afpxI vjHf kfrn lokF df iewk jF dUsry pwK qoN iDafn mMgdIaF hn. pihlI gwl ieh ik rfsLtrpqI ny hr vfrI ies mOky dysL dy nFa sMdysL jfrI krn leI jdoN rvfieqI BfsLx idwqf, Aus ivwc ies mOky srkfr nUM hdfieq dy idwqI ik afrzInYNsF dI JVI lf ky dysL nhIN clfieaf jf skdf, pfrlImYNt df kMm krnf vI jLrUrI hY. srkfr ies coB qoN icMqf ivwc pY geI hY. dUsrf AunHF ny dysL dIaF sfrIaF isafsI iDrF nUM ieh swdf dy idwqf ik Auh pfrlImYNt dy sucfrU rUp ivwc cwlx ivwc mdd dyx. qIsrI gwl AunHF ny Drm dy bfry khI. rfsLtrpqI ny ikhf ik dysL dy vwK-vwK BfeIcfiraF ivwc sLihxsLIlqf vDfAux dI loV

PAGE 20

hY aqy Drm nUM vMzIaF pfAux vfsqy ijhVy lok vrqxgy, Auh dysL df nuksfn kr rhy hoxgy. AunHF dIaF khIaF geIaF gwlF ny hr iksy BfrqI df iDafn iKwicaf hY aqy nfl AunHF lokF nUM sucyq kIqf hY, ijhVy pftk dIaF gwlf krdy hn. dUsrf pwK ies mOky jfrI kIqy jFdy pdm snmfnF qy hor ienfmF df hY. ies vfr srkfr qoN pihlF hI afs sI ik Auh rfjsI soc hyT ienHF snmfnF leI ivakqIaF dI cox krn dI koisLsL krygI. Aus ny aijhf hI kIqf hY. pfrtI dy afpxy bjLurg nyqf lfl ikRsLn azvfnI dy nfl pRkfsL isMG bfdl nUM vI pdm ivBUsLx dyx leI aYlfn kr idwqf hY, ijhVy ies vkq iewk rfj dy mwuK mMqrI aqy kyNdr ivwc rfj krdy gwTjoV dy aMg hn. ivvfdF qoN bcx leI kuJ nFa ieho ijhy vI sLfml kIqy gey hn , ijnHF bfry koeI ikMqU nhIN krygf, pr bhuqy lokF dy nfvF bfry ikMqU hox lwg pey hn. kFgrs dI agvfeI vflIaF srkfrF dy vkq Bfjpf dy lIzr ieh dosL lfieaf krdy sn, pr hux Auh afp vI Auho sfrf kuJ AunHF vrgf hI krn lwgy hn.

ijAuN-ijAuN iensfn ny qrwkI kIqI hY. iensfn dI ijLMdgI ivwc afpsI ipafr qy siqkfr Gtdf jf irhf hY. ieh vrqfrf sfzy afpxy GrF qoN lY ky pUry smfj ivwc vyiKaf jf skdf hY. iensfn ny qrwkI qF aYnI kIqI ik jMgl qoN mMgl qwk phuMc kr leI hY pr soc aYnI qMg kr leI ik jo vI hovy myry anusfr hovy, ijwdF mNYN khF sfry mMnx, myrI afmdn, myry sky -sbMDIaF aqy guaFZIaF qoN vwD hovy Bfv dunIaF dI hr suwK-shUlq myry kol hovy. iks df Blf krnf qF dUr dI gwl, keIaF dI soc qF iewQoN qk huMdI hY ik jy mYN, myry Brf jF guaFZI dI jfiedfd KLrId lvF qF cMgI gwl hY.

pr ienHF cIjLF leI byhwd pYsy dI loV hY. aYnf pYsf hryk dy vws dI gwl nhIN. ies leI bMdf afpxy-afp ivwc JUrdf rihMdf hY. awj bwcy vI mfipaF nUM kihMdy hn sfnUM guaFZIaF dy bwicaF vFg hostl ‘c pVHfE. motrsfeIkl qy mihMgf mobfeIl vI lY ky idE pr Auh afpx mfipaF dI mjLbUrI nhIN vyKdy, ijs nfl mfipaF qy bwicaF ivckfr mn-mutfv vI huMdf hY. keI mfpy qF bwicaF dIaF loVF Kfqr krjLfeI ho jFdy hn aqy Aus krjy dy sfry bwcy lfB vI nhIN AuTf pfAuNdy. iensfn dIaF loVF ny afpsI ipafr qy siqkfr Gr qoN lY ky smfj qk qkrIbn KLqm hI kr idwqf hY.

awj qoN cflI sfl ipCFh vwl ingHf mfrIey qF pqf cwldf hY ik EdoN ijLafdf vsoN ipMzF ivwc sI. loVF ieMnIaF sImq sn ik ipMzF ivwc pwky mkfn vI igxqI dy huMdy sn. afm qF lok kwcy mkfnF ivwc hI irhf krdy sn. ibjlI vI iksy dy Gr hI huMdI sI. Pirwj, tYlIivjLn aqy skUtr bfry qF socxf dUr dI gwl hY. lok sfeIkl vI keI vfr guaFZI df mMg ky sLihr nUM jFdy sn. ijs dy Gr ryizE hoxf, AunHF dy Gr sLfm huMdy hI aFZI-guaFZI KLbrF jF gIq suxn leI iekwTy ho jFdy sn. koeI iksy nUM rokdf nhIN sI. Coty afp qoN vwizaF dy pYrIN hwQ lf ky siqkfr krdy. Auh bhuq hI moh qy inwG Biraf mfhOl huMdf sI.

iensfn dI sB qoN vwzI smwisaf hY mihMgfeI. mihMgfeI ny awj mnuwK dI kmr qoV rwKI hY. ijs Gr ivwc iewk kmfAux vflf qy pMj Kfx vfly ny AuWQy qF kfto-klysL rihMdf hI hY. kdy afh cIjL mwuk geI, kdI PirwjL Krfb ho igaf. ies vfr ibjlI dy ibwl vDf ky af gey. kmfeI qF afKr sImq huMdI hY. jy ipqf dI jyb ‘c bwicaF dI loV anusfr pYsy nhIN qF bwcy vI iswDy mUMh gwl nHIN krdy. jy ikqy Gr ivwc ibmfrI af jfvy qF smJo phfV hI tuwt ipaf. ipafr qy siqkfr lYx leI quhfzI jyb ‘c pYsf aiq jLrUrI hY. jy quhfzy kol pYsf nhIN qF smfj ivwc quhfzI koeI kdr nhIN pr mihMgfeI dy ies dOr ivwc pYsf ikMinaF ku bMidaF dI jyb ivwc hY? ies leI ipafr qy siqkfr hux tfvyN-twly bMidaF dy ihwsy hI rih igaf hY.

qIsrf pwK ies smwucy Bfrq dy sFJy mOky nUM awj iensfn pVH-ilK igaf hY. ielYktRfink kyNdr ivwc rfj krdI BfrqI jnqf pfrtI Xuwg hY. hr bMdf socdf hY, cMgI koTI hovy. vwloN idwlI ivDfn sBf coxF leI vrqx df kMipAUtr, ey[sI aqy mihMgI kfr myry kol hovy hY. vfr-vfr kYmry Bfjpf dI mwuK mMqrI dy ahudy leI imwQI AumIdvfr ikrn bydI vwl Poks kIqy jf rhy sn. bfad ivc Aus dI AucycI ieMtrivAU vI krvfeI geI, ijs ivwc Auh sfry cox mwudy pysL krdI rhI aqy ijhVf svfl vI iksy ny pwuC ilaf, Aus leI jvfb GuMmf ky idwlI coxF vwl lY jFdI rhI. imsfl vjoN ikrn bydI nUM ieh pwuiCaf igaf ik pryz mOky ies vfr keI tukVIaF dI agvfeI aOrqF nUM sONpI geI hY, ies ipwCy kI kfrn sI qF Aus ny ikhf ik qusIN vyK hI rhy ho myrI pfrtI Bfjpf ies vfrI aOrqF nUM pihl dy rhI hY, iesy leI idwlI coxF dI agvfeI mYnUM sONpI geI hY, Aus nUM ieh cyqf Bul igaf ik isrPL hux nhIN, susLmf svrfj nUM vI kdy Bfjpf ny awgy kIqf sI. iewk mOky pRiqBf dyvI rfsLtrpqI huMdI sI, dysL dI pfrlImYNt dI spIkr bIbI mIrf kumfr sI, ivroDI iDr dI afgU Bfjpf dI susLmf svrfj qy idwlI dI mwuK mMqrI kFgrs dI sLIlf dIksLq huMdI sI. ikrn bydI nUM ieiqhfs vI afpxy qwk ismt igaf jfpdf hY aqy Aus dI pfrtI Aus nUM ies mOky dI aijhI durvrqoN krn df mOkf dy geI hY. gxqMqr idvs ‘qy JfkIaF vI AunHF pRdysLF (rfjF) dIaF pysL kIqIaF geIaF ijnHF ivwc bIjypI srkfrF hn. ibhfr, pwCmI bMgfl, AuVIsf, qfimlnfzU, aqy kyrl vrgy gYrBfjpfeI rfjF dIaF JfkIaF ies vfr vyKx nUM nhIN imlIaF.


The Patrika

Friday, January 30th, 2015



PAGE 21

akflI - Bfjpf gwTjoV aqy idwlI dIaF coxF iewk purfxI khfvq hY ik kdI gwzI byVI ivwc aqy kdI byVI gwzI ivwc huMdI hY. akflI dl aqy Bfjpf dy sMbMDF AuWqy vI ieh gwl lfgU kIqI jf skdI hY. ipCly sfl dIaF pfrlImYNt coxF df ijhVf asr ies gwTjoV dIaF dovF pfrtIaF dy sMbMDF AuWqy ipaf hY, Auh EdoN df hr iksy nMU sfP idwsdf sI. hux ieh asr awgy vD ky idwlI qwk vI ids ipaf hY. hfly dsMbr dy aMq qwk Bfjpf dy lIzr ieh kihMdy sn ik pMjfb ivwc nsLIly pdfrQ vycx df DMdf krn vfly lokF nUMU vwzI isafsI hYsIaq vfly lIzrF dI srpRsqI hY. ieh iesLfrf s Blok jfxdy hn ik akflI dl vwl kIqf jFdf hY. akflI lIzr vI kOV Kf ky ieh imhxf mfrn lwg pey ik aPIm dI KyqI rfjsQfn aqy mwD pRdysL ivwc huMdI hY aqy pMjfb ivwc EDroN Byj ky sfnUM bdnfm kIqf jFdf hY. Bfjpf lIzr ies AuWqy ieh coB lfAuNdy sn ik AunHf rfjF dI aPIm jo hirafxy ivc nhIN af rhI qF pMjfb srkfr nUM ieh splfeI pMjfb afAux df kfrn lwBxf cfhIdf hY. iesy cwkr ivwc akflI dl ny iewk idn pfiksqfn nUM jFdy iqMn rfhF AuWqy Drny vI mfry sn. ies nfl idwlI ivwc dovF dy ivDfn sBf coxF ivwc afpsI tkrfa dI nObq vI afAuNdI idsx lwgI sI. hflfq iPr iekdm bdlx lwg pey. gwTjoV dIaF dovF pfrtIaF ny afpo ivwc pMjfb ivwc vI nyVqf dy rONa ivwc imlxf sLurU kr idwqf aqy idwlI ivwc vI cox smJOqf isry cfVH ilaf igaf hY. hux jdoN idwlI ivwc dovF iDrF df cox smJOqf ho igaf hY, ies smJOqy dy ipwCy luikaf keI kuJ bfhr af irhf hY. bhuq sfry lok ieh kih rhy hn ik Bfjpf ies vfrI idwlI ivwc akflIaF dy leI pihlF vFg cfr sItF dyx nUM iqafr nhIN sI. akflI dl dI lIzrisLp nUM ieh gwl pihlf smJ af geI sI, ies leI ipClI vfrI vFg solF sItF mMgx nfl sLurU krn dy cfr sItF AuWqy mMn jfx dI QF sLurU ivwc hI soc ky mMg kIqI. Bfjpf ieh jfxdI sI ik cfr sItF dyxIaF pY skdIaF hn qy iesy gwl nMU mwuK rwK ky pihlf Gwt sItF dI pysLks qoN qurI. socIaF hoeIaF cfr sItF dyx smyN Aus ny akflI dl dI pihlF nfloN nrmfeI vyK ky aglf lfB lYx leI ieh dfa Kyz ilaf ik ienHF cfr sItF AuWqy ies vfrI akflI dl afpxf cox insLfn ikqy nhIN vrqygf. ipCly idnF ivwc jdoN ieh mfhOl bx igaf sI ik iksy vkq vI akflI-Bfjpf gwTjoV tuwt skdf hY, EdoN ieh

Kbr vI idwlI qoN afeI sI ik EQoN dy akflI dl dy iqMn ivDfiekF ivwcoN vI do jxy Bfjpf ivwc jfx nUM iqafr ho skdy hn. hux jdoN cfr sItF dyxIaF mMn ky Bfjpf lIzrisLp ny idwlI ivwc qwkVI dy cox insLfn nf vrqx dI gwl khI qF akflI dl nMU ies nfl Kfs Prk nhIN sI pYNdf. Aus leI idwlI vfly akflI afgU jF ivDfiek Kfs mhwqv nhIN rwKdy, ijhVy aOK dI GVI akflI dl nUM Cwz ky Bfjpf ivwc vI jfx leI iqafr ho skdy hn. mhwqv akflI dl vfsqy ies gwl df sI ik idwlI dIaF coxF nfl joV ky purfxI qryV nMU Biraf jfvy aqy Bfjpf nUM hor iqwKy ivroD dy rfh pYx qoN moVy df rfh inkl afvy. ies leI Auh hor vI nrm huMdy gey. ipClIaF coxF ivwc akflI dl dIaF cfr sItF ivwcoN cONh AuWqy akflI dl dy AumIdvfr afpxy cox insLfn dy nfl lVy sn aqy cONh ny Bfjpf df cox insLfn vriqaf sI. ies vfr Bfjpf dI sfry hlikaF ivwc hI kml df Puwl vrqx dI sLrq nUM rqf ku nrmI nfl akflI dl ies gwl qwk lY afey ik iewk hlky ivc Auh afpxf cox insLfn vrq lYx aqy bfkI iqMn QFeI Bfjpf df cox insLfn vI cwlygf. iksy nUM ieh BulyKf nhIN ik idwlI ivc Bfjpf leI lVfeI bVI aOKI hY. Auh cox ijwqx leI iksy df vI qrlf mfrn nUM iqafr hY aqy eysy leI Aus ny Aus akflI dl nfl afp swd ky smJOqf kIq hY, ijs nUM pMdrF idn pihlF qwk gwTjoV Cwzx dy dfbyy mfrdI sI. mjbUrI ivwc vI Bfjpf nUM ieh pqf hY ik ijMnI loV idwlI coxF ivwc AusnUM hY, Aus qoN vwD akflIaF nUM hY qy ieho mOkf hY, jdoN AunHF nUM kuJ kdm ipwCy htx leI mjbUr kIqf jf skdf hY. ies leI cfr sItF dyx ipwCoN cox insLfn df ryVkf pf ky Aus ny akflI dl nUM ieh dwsx df Xqn kIqf ik pMjfb ivwc jo mrjLI bxy iPro, dysL ivwc rfj sfzf hY qy pMjfb vI dysL df ihwsf hY. afpxy iqMn AumIdvfrF nUM cox lVn leI Bfjpf dy cox insLfn dyxy mMn ky akflI dl ny afpxI kmjLorI mMn leI hY. afm hflfq ivwc akflI lIzrisLp ny ies gwl ivwc pYr ipwCy nhI sn iKwcxy, pr pMjfb dy hflfq dIaF mjbUrIaF ny ieh kunIn dI kOVI golI cwbx qoN ibnF koeI rfh nhIN rihx idwqf. idwlI ivwc BfvyN sfrI gwlbfq dI kmfn suKbIr bfdl dy hwQ hovy, prdy ipwCy sFJ kfiem rwKx dy leI ieh PfrmUlf vwzy bfdl dI soc nUM pRgt krdf hY, ijs nUM rfjnIqI dI vwD smJ hY.

PAGE 21


The Patrika

PAGE 22



Province ensures fair compensation for truckers The Government of B.C. is making two changes to the minimum rates in order to create a fair and equitable system that will provide a living wage for container truckers serving Port Metro Vancouver. This will ensure the continued operation of Canada’s largest port. In December, the Province introduced a rate structure that included minimum hourly and trip rates for licensed container trucks serving the port. Upon final review and with recommendations from Unifor and the United Truckers Association, the Province will make two adjustments to the rate structure. The Province will remove the $50 rate initially provided for moves within five kilometres − a change truckers said was needed to maintain current remu-

neration levels. The Province will also remove the $40 trip rate for employee drivers and the hourly rate provisions for owner operators. These changes will simplify driver pay structures, and ensure consistent and fair remuneration for sector participants. The Province has been working closely with Transport Canada and Port Metro Vancouver to keep the port sustainable and economically viable while also developing a structure that provides fair wages for truckers. The changes announced today have been reviewed by Vince Ready and Corinn Bell, and build on their earlier recommendations targeted toward stabilizing this sector. These adjustments are in line with the Province’s goal of resolving issues of undercutting within

Fraser Health continues to make strides to improve the patient experience by reducing wait lists and improving timely access to services such as MRIs and surgeries.

Upon appointment, the commissioner’s first priority will be to review the concept of the Round Trip Rate, as requested by Unifor. This ensures the Province has fully met its commitment to the 14 points in the March 2014 Joint Action Plan.

Fraser Health estimates it will provide an additional 1,500 MRI scans and more than 650 extra surgeries by the end of March – increases of 4% and almost 7% respectively from the current volumes.

CAREER OPPORTUNITY We are looking for Life and Health Insurance Advisors, with or without experience, to join a winning team. I dON’T WANT: • Excessive administrative costs deducted from my monthly income • The pressure to sell just one company’s range of products

I dO WANT: • Minimal administrative costs • Access to most of the largest insurance companies in Canada • An experienced and dedicated team who will assist with training, business support and career development

If this sounds like you, contact us. Gurmeet Kang Managing Director desjardins Financial Security Independent Network - Newton Financial Centre Unit 283-8128 128 Street | Surrey, BC V3W 1R1 Cell: 778-862-4324 | Phone: 604-590-1129 | Fax: 604-590-1023 gurmeet.kang@dfsin.ca | www.dfsin.ca

® Registered trademark owned by Desjardins Financial Security.

PAGE 22

FRASER HEALTH IS PUTTING PATIENTS FIRST

the container trucking industry. In early February, trucker remuneration will be overseen by a container trucking commissioner.

Port Metro Vancouver and those who support its operation are important to maintaining the vitality and growth of the provincial economy. The rates are an essential part of providing the conditions necessary for long-term stability in the container trucking sector serving the port which handles over 135 million tonnes of cargo each year.

Friday, January 30th, 2015

The health authority reports that a continued focus on falls and injury prevention has reduced falls-related injuries by 30% within local hospitals - and believes it can continue to build on this success. A number of initiatives are already in place such as impact resistance flooring, a slipper replacement program, increased hip protector use and non-slip socks for patients. It will continue to develop new strategies to prevent falls in its care facilities. Further aligning with a focus on patients and families and ensuring it is working to offer the right health service in the right place, new peritoneal dialysis beds in The Residence in Mission residential care facility means seniors in Fraser East can now also benefit from dialysis

services in their community, avoiding a trip to the hospital. “Fraser Health has committed to a renewed focus, which will see the health authority working to put the patient at the centre of the care and emphasize initiatives that will improve the overall health of the population,” said Health Minister Terry Lake. “These early results show that this direction is already helping to enhance the experience and outcomes for patients.” “Health care is about people. Our job is to look at all aspects of how we run our programs and services to make sure we’re doing the best we can to improve the experience people have when they come to us,” says Michael Marchbank, president and CEO. “Our decisions need to be focussed on patients and their families and as an organization we will spend some time determining how to best ensure this always happens.” At the centre of Fraser Health’s improvement efforts are patients and families, ensuring quality care is responsive to their individual needs and values, and in the most appropriate place.


Friday, January 30th, 2015

The Patrika 

PAGE 23

Measuring Up report released: Abbotsford schools continue to improve There is much to celebrate in our public schools, and Abbotsford School District remains a provincial leader in the three ‘A’s: academics, arts and athletics, according to the recently released Measuring Up Report, from the Abbotsford Board of Education. “We occasionally hear concerns about public education, yet it is our experience here in Abbotsford that there is so much to celebrate,” says Board Chair Cindy Schafer. “We applaud the many achievements of our students, teachers, support staff, and leaders who make our schools the learning centers we are so proud of. We continue to provide the finest educa-

tional opportunities we system is strong, and can for every student.” that here in Abbotsford we have high aspiraThis is the second antions for the future. The nual version of the Board’s key strategic Board’s Report on Stupriorities remain fodent Achievement, and cused on the vision of it is available online, as providing ‘A worldwell as at schools and class, innovative, and community libraries. It individualized educaprovides an overview tional experience for of student achievement every student’”. successes, budget allocations, as well as In the report, Superthe district’s ongoing intendent Kevin Godstrategic priorities. den observes that the district continues to “Our Board is comperform well above the mitted to meaningfully provincial average on engaging with the pubalmost every measure, lic,” says Chair Schanoting that “Abbotsford fer. “The Measuring continues to be a highUp report is one of the achieving district.” important ways that the Board connects with The full Report on Stuparents and the broader dent Achievement is community. We want available on the district the public to know that website at www.sd34. our public education bc.ca/district/reports

PAGE 23


The Patrika

PAGE 24

Friday, January 30th, 2015



gujrfq dy pMjfbI iksfnF dI bFh ikhVf PVygf? jdoN Bfrq afpxf gxqMqr idvs mnf irhf sI, asIN sfry lok ies KusLI ivwc Ausy qrHF sLfml sF, ijvyN dysL dy nfgirkF nUM hoxf cfhIdY, aYn AudoN iewk axsuKfvIN ijhI KLbr pRDfn mMqrI nirMdr modI dy afpxy rfj gujrfq qoN af geI hY. EQy pMjfbI mUl dy iksfnF AuWqy iPr hmlf kIqf igaf hY aqy ieh hmlf iksy hor ny nhIN, pRDfn mMqrI dI pfrtI dy lokF ny kIqf hY.

ky vfps jfx nUM kihxf hY. ies PLYsly dy ivruwD adflq ivwc kys cwl ipaf. pMjfbI mUl dy iksfnF nUM afs sI ik akflI dl nfl nyVqf hox kfrn Bfjpf pMjfbI iksfnF vwl hmdrdI ivKf skdI hY qy srkfr df PYslf Aultx df isafsI iCwkf mfr skdI hY. AunHF dI ies afs dI QF Bfjpf asloN hI AunHF df AujfVf krn dy rfh pY geI.

pRDfn mMqrI nirMdr modI jdoN pMjfbI mUl dy ieh iksfn afpxy hfly Aus rfj dy muwK mMqrI huMdy afp gujrfq nhIN sn gey, koeI sn, pMjfbI iksfnF vfly kys ivwc pMjfh sfl pihlF Aus vkq dy hfeI kort ny iksfnF dy hwk ivwc pRDfn mMqrI lfl bhfdr sLfsqrI PYLslf dy idwqf. ies dy ipwCoN modI ny ienHF nUM EQy iljf ky ieh kih ky iksfnF dy pwK df iKLafl krdy qF vsfieaf sI ik EQy AujfV peIaF EQy vI cMgf huMdf qy pMjfb ivc vI jLmInF afbfd krnIaF hn. ijs ies df cMgf asr pYxf sI, pr mksd leI ienHF nUM EQy ilaFdf ies dI QF AunHF dI srkfr ny do igaf sI, ienHF iksfnF ny Aus dI kMm iksfnF dy ivroD vfly cuwkx pUrqI vI kr idwqI. sQfnk lokF df rfh PV ilaf. iewk qF ieh nfl sMbMD vI sdf hI cMgy rWKy ik hfeI kort dy PLYsly ivruwD sn. iewk vylf ieho ijhf afieaf, gu j rfq srkfr vw l o N su p rIm jdoN Aus rfj ivc gujrfq srkfr kort ivwc apIl krky mihMgIaF ny ieh PYLslf kr ilaf ik pMjfb PIsF lYx vfly vwzy vkIl KVy kr qoN afey iksfnF dI lIjL Kqm kr idwqy, ijnHF dy mukfbly df vkIl

PAGE 24

krnf pMjfbI iksfnF dy vws df nhIN sI.dUsrf ieh ik adflq df PLYslf AuzIkx qoN pihlF hI sMbMDq ijLlHy dy izptI kimsLnr ny pMjfbI iksfnF dy AujfVy df hukm cfVH idwqf, ijhVF srfsr byiensfPI hY. pMjfbI iksfnF nUM pMjfb dy muwK mMqrI pRkfsL isMG bfdl aqy AunHF dI pfrtI akflI dl qoN bhuq afsF hn ik nirMdr modI nUM iml ky AunHF df AujfVf rukvfAuxgy, pr Auh iksfnF nfl PokI hmdrdI ivKfAux qo awgy nhIN vD sky. ies JgVy dOrfn iek vfrI gujrfq ivwc iksfn sMmyln mOky bfdl sfihb EQy gey qF iksfnF dy hwk dI gwl krn dI QF ieh dws ky af gey ik mYN sdf gujrfq dI gF df dwuD pINdf hF qy Auh bwuZI ho geI hY, ies leI modI sfihb iek nvIN gF iBjvf dyx. ieh muwdf lok sBf coxF ivwc vI pMjfb ivc AuWCilaf sI. bfad ivc suprIm kort dy kys dy kfrn kfPLI dyr ies cwup ijhI CfeI rhI qy sfiraF df iDafn ies kys dy

PLYsly dI AuzIk vwl irhf. akflI afgUaF ny jF pMjfb dI pRqIinDqf krdy BFjpf dy pfrlImYNt mYNbrF ny kdI pRDfn mMqrI nfl ies bfry jLor dy ky gwl krn dI loV nhIN smJI aqy mfmlf iewk AulJx ivwc ijvyN pihlF Pisaf ipaf sI, Pisaf irhf. hux EQy hoey nvyN JgVy df kfrn ieh hY ik kys dIaF loVF leI iksfnF ny afpxI jLmIn dI pYmfiesL krvfAuxI sI. ies sMbMD ivwc Aus pRfeIvyt kMpnI dy krmcfrI nfl gey sn, ijs nUM gujrfq srkfr ny jLmInI irkfrz df kMm sONipaf hoieaf hY. jdoN Auh pYmfiesL krn ipwCoN GrF nUM jf rhy sn, pRfpq hoeIaF irportF muqfbk EdoN Gyr ky AunHF AuWqy hmlf kIqf igaf. ies hmlfvrI df mohrI Aus ipMz df Bfjpf afgU srpMc hY. sB nUM pqf hY ik srpMc df sMbMD gujrfq qy kyNdr ivc rfj krdI Bfjpf nfl hox kfrn sfrI srkfrI msLInrI vI Aus dy nfl KVI hY. Aus dy nfl qF rfj srkfr dI msLInrI vI qy

kyNdr dI vI, pr ijnHF AuWqy hmlf hoieaf hY, AunHF dI bFh PVn vflf koeI vI nhIN idsdf. jdoN ieh mwudf lok sBf coxF qoN pihlF AuWiTaf sI, EdoN akflIaF ny ies qoN iDafn lFBy krn leI hirafxy dy iksfnF df mwudf cuwk ky ikhf sI ik kFgrsI srkfr EQy pMjfbIaF nfl Dwkf kr rhI hY. hirafxy dy iksfn afpxy kys adflq qoN hfr cwuky sn, iPr vI hirafxy dI srkfr ny ivDfn sBf aMdr mqf pfs krky AunHF nUM vwsdy rwK ilaf sI. gujrfq dy pMjfbI iksfn adflqI kys ijwq jfx ipwCoN vI qsLwdd kr ky AujfVy jf rhy hn. hux mwuK mMqrI bfdl dy ies gwTjoV ivwc Bfjpf nfl pihlF vfly inwGy sMbMD hI hn, jy hux vI Auh gujrfq dy iksfnF dy pwK ivwc pYNqVf nhIN mwlxgy qF iPr AunHF pMjfbIaF dI sfr kOx lvygf?


Friday, January 30th, 2015

The Patrika 

PAGE 25

PAGE 25


PAGE 26

The Patrika 

Friday, January 30th, 2015

UFV’s Wierks, Laval’s Philibert-Thiboutot honoured Sarah Wierks, a basketball player from the University of the Fraser Valley, and Charles Philibert-Thiboutot, a track standout from Laval University, are the ArcelorMittal Dofasco CIS female and male athletes of the week for the period ending Jan. 25, 2015. Wierks, a fifth-year kinesiology student from Chilliwack, B.C., posted a pair of impressive double-doubles to lead the Cascades (8-6) to a weekend sweep against visiting UBC Okanagan, 70-67 and 77-65. The 6-foot-2 centre scored 22 points in each contests, grabbed 18 rebounds on Friday and 19 more on Saturday, and also blocked nine shots over the two-game series, including seven in the second contest. Wierks, who moved up to second place on the all-time Canada West list with 945 career rebounds, leads CIS this season with 14.5 rebounds per game and ranks fourth in scoring with 19.9 points per outing. Dalhousie volleyball player Marisa Mota, Montreal hockey player Ariane Barker and Toronto track star Sasha Gollish were also nominated for the women’s award. Philibert-Thiboutot, a fifth-year public relations student from Quebec City, entered the record books at the McGill Team Challenge in Montreal as he set new Quebec and RSEQ standards in both the 1,000 and 1,500-metre events. The 24-year-old ran the 1,000 in 2:21.02 to break the previous provincial mark by more than one second and finished the 1,500 in 3:43.21, more than two seconds faster than his own Quebec record. The reigning CIS champion on 1,500 metres, Philibert-Thiboutot’s times in both races are the best in the country this season and are faster than the CIS championship records in both events (2:22.09 / 3:46.85). UNB basketball player Javon Masters, York track star Bismark Boateng and UBC basketball player Tommy Nixon were the other male nominees. Female nominees: AUS: Marisa Mota, volleyball, Dalhousie RSEQ: Ariane Barker, hockey, Montreal OUA: Sasha Gollish, track & field, Toronto CWUAA: Sarah Wierks, basketball, Fraser Valley (recipient) Male nominees: AUS: Javon Masters, basketball, UNB RSEQ: Charles Philibert-Thiboutot, track & field, Laval (recipient) OUA: Bismark Boateng, track & field, York CWUAA: Tommy Nixon, basketball, UBC About ArcelorMittal Dofasco ArcelorMittal Dofasco is Canada’s largest producer of flat carbon steel and is part of the world’s largest steel and mining company. Headquartered in Hamilton, ON, our more than 5,000 employees are dedicated to being world class as we strive to transform tomorrow with lighter, stronger and more sustainable steel. For us, steel is the fabric of life, as it is at the heart of the modern world. ArcelorMittal has a presence in more than 60 countries and an industrial footprint in over 20 countries. Guided by a philosophy to produce safe, sustainable steel, we are the leading supplier of quality steel in the major global steel markets including automotive, construction, household appliances and packaging, with world-class research and development and outstanding distribution networks.

PAGE 26


The Patrika

Friday, January 30th, 2015

PAGE 27



surIlI gfiekf rfijMdr rfjn vIhvIN sdI dy swqvy dhfky dy afrMB ivwc pMjfbI gfiekI ivwc dogfxf gfiekI styjF ‘qy pRcwlq ho cwukI sI. kuJ joVIaF dIaF afvfjF sMsfr pRiswD irkfrizMg kMpnI aYc[aYm[vI dy qivaF ivwc irkfrz ho ky lokF qk phuMc cwukIaF sn. muZly dOr dIaF gfiekfvF dI igxqI AuNglF ‘qy igxn jogI hI sI. sLFqI dyvI, nirMdr bIbf, suirMdr kOr qy svrn lqf df bolbflf sI. iesy smyN iewk hor KUbsUrq afvfjL df pRvysL hoieaf. ieh iqwKI aqy surIlI afvfjL dI mflk kuVI sI rfijMdr rfjn. rfijMdr rfjn df jnm 1947 ivwc sFJy pMjfb dI rfjDfnI lfhOr ivKy ipqf sRI hjLfrf isMG aqy mfqf surjIq kOr dy Gr hoieaf. QoVHI dyr bfad dysL dI vMz ho geI. vMz smyN Juwly dihsLq dy JwKV dy QpyVy KFdf pirvfr inwkI ijhI ijMd nUM ihwk nfl lfeI luiDafxy phuMc igaf. rfijMdr ny iewQy hI hosL sMBflI aqy bcpn ibqfieaf. iewQy kysrgMj mMzI dy skUl qoN dsvIN qk dI pVHfeI kIqI. Aus nUM surU qoN hI sMgIq df sLONk sI. ies sLONk dI pUrqI leI Aus ny kflj pwDr qwk sMgIq dI iswiKaf pRfpq kIqI. luiDafxy Ausqfd jsvMq BMvrf qoN sMgIq dIaF bfrIkIaF bfry jfixaf. iewQy hI Aus dI jfx-pCfx hrcrn gryvfl, jgq isMG jwgf, muhMmd sdIk, nirMdr bIbf qy suirMdr kOr afid klfkfrF nfl hoeI. rfijMdr rfjn ny sLhId krqfr isMG srfBf dI Xfd ivwc hoey iewk smfgm ivwc afpxf pihlf gIq gfieaf ijs dI mwuK mMqrI s:pRqfp isMG kYroN ny BrvIN dfd idwqI. muhMmd sdIk Aus smyN lok sMprk ivBfg ivwc sMgrUr ivKy nOkrI krdf sI. sMn 1966 ivwc Aus ny nOkr Cwz ky pwky qOr ‘qy rfijMdr rfjn nfl sYWt bxf ilaf aqy pRogrfm krny sLurU kr idwqy. CyqI hI ieh joVI lokF ivwc vwKrI pCfx bxfAux ivwc kfmXfb ho geI. ies smyN dOrfn ies joVI dI afvfjL ivwc aYWc[aYwm[vI[ kMpnI ny bhuq sfry dogfxy irkfrz kIqy ijnHF nUM lokF df BrvF huMgfrf imilaf. lgpg ZfeI ku sfl ieh sYWt vDIaf cldf irhf. sMn 1968 muhMmd sdIk nfl rxjIq kOr df sYWt bx igaf aqy rfjn vwK ho geI. muhMmd sdIk qoN ielfvf rfijMdr rfjn ny smyNsmyN qy hrcrn gryvfl, rmysL sMgIlf, amr isMG sLyrpurI, krqfr rmlf, jgjIq isMG Bfn qy krmjIq isMG gryvfl afid gfiekF nfl gfieaf aqy irkfrizMg krvfeI. hrcrn gryvfl aqy rmysL rMgIlf nfl Aus dy XfdgfrI dogfxy imldy hn. ijnHF gIqkfrF dy gIqF nUM rfijMdr rfjn ny afvfjL idwqI, AunHF ivwc ieMdrjIq hsnpurI, mfn mrfVF vflf , dyv QrIikaF vflf, sfjn rfeykotI, prvfnf, cmn lfl sugLl afid gIqkfr sLfiml hn. rfijMdr rfjn ny anykF XfdgfrI dogfxy pMjfbI sroiqaF dI JolI pfey. ieh kYistF df Xwug nhIN sI. Audo isrPL igxqI dIaF irkfrizMg kMpnIaF sn qy sB qoN mohrI sI aYc[aYm[vI. ieh kyvl AunHF klfkfrF nUM hI irkfrz krdI

sI ijnHF dy pwly kuJ huMdf sI. rfjn dI lgpg sfrI irkfrizMg iesy kMpnI ivwc hoeI. ijwQy ieh irkfrizMg igxqI pwKoN Gwt nhIN, AuWQy guxfqmk pwKoN vI koeI Gwt nhIN. Aus dI iqwKI qy surIlI afvfjL ny sroiqaF ‘qy gihrI Cfp CwzI hoeI hY. Aus dy gfxy hoey dogfixaF ivwcoN kuJ ku dy muKVy ies pRkfr hn• ikhVI ruwq rwiKaf muklfvf[[[ • hfey nI swsy roxIey, joVI nUM myly jfx dy • nI KwtI AumrF dI bfkF mYN GVvfeIaF • jy mfhI ijMd mMg ly hrcrn gryvfl • kflI kflI sUPL dI suwQx sMvf dy

hridafl isMG QUhI

ivwc awj vI qfjLf hn. isLv kumfr btflvI dy gIq ‘asF kwcIaF anfrF dI tfhxIaF [[[[‘ nUM vI rfjn ny afvfjL idwqI. smyN dy anusfr rfijMdr rfjn gRihsQ dI gwzI ‘qy svfr hoeI. Aus dy hmsPr bixaf iewk POjI aPsr luiDafxf ijLlHy dy ipMz hyarF df rfijMdr isMG. pMjfb dy bdly hflfq kfrn nOvyN dhfky ivwc Auh gfiekI dy ipVH qoN lFBy ho geI. Aus ny afpxI aMdrlI klf nUM iewk hor rUp ivwc pRgt kIqf. cMzIgVH rihMidaF Auh lfj bydI dy isLvflk QIeytr nfl juV geI aqy lgpg sfry BFrq ivwc pRogrfm kIqy. kmakl ienfsfn

pMjfbI iPlmF aqy QIeytr vfly Bfg isMG nUM rfjn afpxf Ausqfd mMndI hY. pMjfbIaq dy muwdeI svrgI mihMdr isMG rMDfvf dI sKLsLIaq df Aus AuWqy bhuq pRBfv irhf hY. afpxI klf dy pRdrsLn dy nfl-nfl Aus ny afpxIaF pirvfrk ijLMmyvfrIaF nUM vI bfKUbI inBfieaf. Aus df vwzf pwuq POjI aPsr hY, Cotf ieMjInIairMg krky vYnkUvr ivwc rih irhf hY aqy bytI amrIkf ivwc zfktr hY. afpxy jIvn nUM sfvF rwKxf hI Aus dI vwzI pRfpqI hY. awj-kwlH Auh cMzIgV ivKy rih rhI hY.

mfx-snmfn

pIr qy murId bYTy bcn-iblfs kr rhy sn. pIr afpxy murId nUM dws irhf sI, ‘bVf kmakl huMdf ey iensfn[[[smJdf ey ik KudfvMd rojLI rotI dyxI hI nf Bwul jfey[[[“ murId ny hF ‘c hF imlfAuNidaF ikhf, “sfeIN! iensfn TIk hI socdf ey[[[“ pIr qoN pihlF isafixaF dI • dovyN mylf vyKx cwlIey qUM jIjf mYN sflI suxo. afKdy ny, “kmbKq iensfn rotI-rojLI dI icMqf ‘c idn rfq ibqfAuNdf afpxf bysLkImqI • KflI muV jf vy sfzy nhIN ierfdy jIvn brbfd kr lYNdf ey pr rwb nUM iewk pl vI nhIN iDafAuNdf[[[“ dUjy bMny rwb nUM vyKo[[[ Auh mF dy grB ‘c pey, acyq mfs dy loQVy rUpI bMdy df vI pUrf pUrf iKafl rwKdf ey[[[Aus ivwc • sws kutxI sMdUkF Ehly jfn pfAuNdf ey[[[imjLfj, KUbsUrqI, jLubfn, isafxp, sUJ-bUJ qy hosL-hvfs vrgy bysLkImqI • nwk dI jVH pwt lI pf ky lONg ibgfnf guxF nfl invfjdf ey[[[ EhIE KudfvMd, bMdy dy moiZaF ‘qy do-do bfhvF lfAuNdf ey[[[dohF hwQF ‘qy pMj-pMj AuNglIaf sjfAuNdf ey[[[gwl pIr qy murId dI sI. afpxy murId df aihmkfnf AuWqr rmysL rMgILlf sux ky pIr boilaf, “bMdf TIk nhI Nsocdf[[[ afpxI rotI-rojLI dy vDyry icMqf aqy moh nfloN jy • sfhmxy cubfry vy mYN KyzF gItIaF, gwBrU bMdf suafs bKLsLx vfly KudfvMd nMU vI QoVf-bhuqf iDafAux lwg pey qF Auh PirsLiqaF nfloN vI AuWcf drjf hfsl kr skdf ey[[[“ murId ny afpxy pIr nUM bVy iDafn nfl suixaf. rihMdI jvfn mwMuzf mfry sItIaF Aumr qwk Auh pIr dI nsIhq ‘qy aml krdf irhf[[[. • AUrI AUrI AUrI, mr jfxy jyT ny GUrI • aOKf hovygf idAurf jy nfjo lfzlI rwKI

• AuWcy AuWcy itwibaF ‘qy rMg kIhny zolHxf asF ruws jfxf qyry nfl nhINEN bolxf AuWcy AuWcy itwby AuWqy ryq dIaf ZyrIaF, quM ruws jfxf sfnUM hor nIN bQyrIaF jgjIq isMG Bfn • myrF lON g gvfcf, ingHf mfrdf afeIN vy • moqI bx imwqrF, qYnUM gl df hfr bxfvF • moqIaF dy hfr vflIey, sfnUM hws ky idKf jf iewk vfrI muhMmd sdIk • ikAuN ivafh krvfAuxf sI • mYN kmlI ho geI vy krqfr rmlf • dyK muMizaF vy myrI nwcdI jvfnI • sfzy BuMndy gibMdIey dfxy • amr isMG sLyrpurI • vy myry nf pisMd Zwkxf qYnUM jYqoN dI mMzI ‘qy vyc afvF krmjIq gryvfl ieNnHF qoN ielfvf Aus dy XfdgfrI solo gIq ‘cMn ciVHaf asF nhIE vyKxf, qyrI mF nUM mwQf nhIE tykxf’ aqy ‘jflmF bhuq burI bhuq burI qyrI mF, Aus smyN dy sroiqaF dy cyiqaF

PAGE 27


PAGE 28

PAGE 28

The Patrika 

Friday, January 30th, 2015


The Patrika

Friday, January 30th, 2015



PAGE 29

afh idn vI afAuxy sn! skYNzl hI skYNzl qIh ku sfl pihlF Bfrq dy iewk dwKxI rfj qoN ieh Kbr afeI sI ik EQy mwCIaf pflx df iewk qlfb bxfieaf igaf sI, ijs AuWqy kfPLI motI rkm Krc hoeI sI. srkfr bdl geI qF nvyN mwCI pflx mMqrI nUM jFc krfAux AuWqy pqf lwg igaf ik pYsy KfDy gey hn, qlfb ikqy bixaf hI nhIN. Auh mMqrI dl-bdlU sI aqy ijs ipClI srkfr vyly DFdlI hoeI sI, Aus nUM clfAux vflI pfrtI ivwcoN afieaf hox krky ipCly mMqrI nfl sFJ sI. eysy leI kys drj krfAux dI QF Aus ny afpxy aPsrF nfl iml ky Aus qlfb nUM GftyvMdf afK ky bMd kr dyx leI bjt kfgjLF ivwc Krc kIqf ivKfieaf aqy afpxy jogI kmfeI kr leI. ies mfmly ivwc iksy dy ivruwD vI ies krky kfrvfeI nhIN sI hoeI ik jdoN qwk jFc hoxI sI, kfgjLF ivwc qlfb bMd kIqf jf cwukf sI. ipCly sfl ihmfcl pRdysL ivwc iewk skYNzl mwuK mMqrI vIrBwdr isMG dy bfry lokF sfhmxy af igaf. vIrBwdr isMG iewk styt df purfxf rfjf hY aqy Aus dy afpxy sybF dy bfg hn. srkfr vwloN sybF dy kfrobfr ivwc shUlqF imldIaF hn aqy mfl jdoN dUsry rfjF nUM vyicaf jFdf hY, Aus nfl juVy keI tYks afid bcfey jf skdy hn. skYNzl ieh inkilaf ik vIrBwdr isMG dy bfgF ivwc hjLfrF tn syb dUsry rfjF nUM ijhVy trwkF aqy trfilaF AuWqy Byjy ivKfey gey, AunHF dy nMbr AuWqy koeI trwk jF trflf rijstrz hI nhIN sfry nMbr skUtrF afid nUM alft kIqy hoey hn. kuJ idn rOlf ipaf qy iPr mfmlf sLFq ho igaf sI. bfad ivwc kys df kI hsLr kI hoieaf, ihmfcl pRdysL dy lok BfvyN jfxdy hox, bfhr sfry BFrq ivwc iksy nUM bhuqf pqf nhIN. hux Bfrq srkfr dy iewk afizt ivBfg ny iewk skYNzl pMjfb dIaF anfj KrIdx df kMm krdIaF srkfrI eyjMsIaF bfry kwZ ilaFdf hY. ienHF eyjMsIaF ny kyNdr srkfr dy Kurfk BMzfr nUM ijMnf anfj idwqf, jdoN kyNdrI jFc eyjMsI ny jFc kIqI qF trwkF afid leI ijhVy nMbr ilKy gey sn, AunHF nMbrF df koeI trwk jf trflf hY hI nhIN, sfry nMbr skUtrF qy motr sfeIklF dy hn. kuJ sfl pihlF pMjfb ivwc iewk ieho ijhf skYNzl vfpiraf sI, ijs ivwc iksfnF nUM pMjfb df iewk mMqrI qy kuJ anfj dy vpfrI

iml ky rgVf lf gey sn. hoieaf ieh hY ik mMzIaF ivwc Jony dI KrId jfx-bwuJ ky susq kr idqI geI qy ieh rOlf pf idwqf ik ies vfrI srkfr ny bhuqf KrIdxf nhIN, ijhVy muwl ivkdf hY, vyc dyxf cfhIdf hY. iPr afVqIaF dy rfhI sfrf Jonf afp KrId ky awgy srkfrI eyjMsIaF nUM rfqo-rfq vyc dyxf cfhIdf hY. iPr afVHqIaF dy rfhIN sfrf Jonf afp KrId ky awgy srkfrI eyjMsIaF nUM rfqo-rfq cuwkvf idwqf qy EQoN pUrf muwl lYx dy nfl afpxy bMidaF dy nFa ilKf ky AunHF dy nFa dy bons dy cYWk vI bfhr dy bfhr hI sMBfl ley sn. ies qrHF mMqrI qy afVHqIaF ny iml ky iksfnF nUM kroVF rupey df rgVf lf idwqf qy mMqrI bfhr df nhIN, Esy ielfky dy lokF dIaF votF nfl ijwq ky ivDfn sBf ivwc vfr-vfr phuMcx vflf afgU sI. ipCly sflF ivwc pMjfb ivwc asINN ieh gwl keI vfrI sux cwuky hF ik mwuC Puwtdy nOjvfn vI afpxI phuMc nfl buZfpf pYnsLn dy hwkdfr bxy rhy. jdoN rfj srkfr ny grIb pirvfrF nUM DIaF dy ivafh dI mdd leI sLgn skIm cflU kIqI qF keI pirvfr iksy DI df ivafh kIqy ibnF ies qrHF dI skIm dy sLgn dy cYWk lY gey sn. iewk ieho ijhf kys vI sI iewk akflI kONslr ny afpxI mF nUM do DIaF dy ivafh dy sLgn dy cYWk idvf idwqy sn, jd ik kONslr ieklOqf bwcf sI qy Aus dI koeI BYx hI nhIN sI. bfad ivwc mF-pwuqr dovF AuWqy kys bx igaf sI. ipCly sfl iek jFc ivwc ieh pqf lwgf sI ik mogy ijLlHy ivwc kuJ kuafrIaF aqy kuJ suhfgx aOrqF ivDvf pYnsLn dy cYWk lY rhIaF hn . ies qoN sfPL hY ik hr pfsy skYNzl hI skYNzl hn. siQqI df dUsrf pwK ieh hY ik loVvMd lok Kwjl huMdy hn. mhIny dy pihly hPqy ivwc iksy vI sLihr dI vwzI bYNk brFc ivwc jfE qF EQy borz tMigaf huMdf hY ik jy qusIN srkfr dy pYnsLn lYx vfly ho qF afpxy ijMdf hox df srtIiPkyt lY ky afE. pwuCx AuWqy bYNk vfly ieh dws idMdy hn ik bhuq sfry kys ieho ijhy vfpr cwuky hn, ijwQy bMdf mr igaf, pr Aus dI QF koeI hor pYnsLn lYNdf irhf sI. aslI pYnsLnr ivcfry sfrI Aumr smfj aqy srkfr dI syvf krn ipwCoN jdoN ieho ijhy borz pVHdy hn qF sLrm nfl pfxIEN pfxI ho jFdy hn ik afh vI idn afAuxy sn. PAGE 29


The Patrika

PAGE 30

Harper announces ADDITIONAL SUPPORT FOR ECONOMIC STABILIZATION in UKRAINE

P

rime Minister Stephen Harper announced additional support to further promote economic and social stability in Ukraine, whose economy continues to face serious challenges, including from the Putin regime’s persistent aggression and occupation of Crimea. The additional support – in the form of a second low-interest loan – aims to help Ukraine’s newly-elected government restore macroeconomic stability, promote sustainable growth, and support programming consistent with Canadian development priorities. The second loan, which will be delivered by Export Development Canada, is part of a broader package of additional international assistance for Ukraine, and is conditional on the approval of the next review of Ukraine’s International Monetary Fund (IMF)-supported program. Funds will be disbursed following agreement on terms and conditions consistent with those of Canada’s first loan. As with any financial support provided by Canada, the loan will include necessary safeguards to ensure accountability and transparency with respect to the use of funds. The announcement is one of several measures undertaken by the Government of Canada in concert with the international community to help address the ongoing crisis in Ukraine.

Friday, January 30th, 2015



Quick Facts a.. Canada provided a first $200 million low-interest loan to Ukraine in September 2014. b.. The second $200 million low-interest loan announced today will include a provision enabling Canada to perform an audit of funds used during the course of the agreement, as well as an obligation for Ukraine to provide regular reports detailing the funds’ use. c.. This announcement brings the total value of Canada’s loan agreements with Ukraine to $400 million. d.. Since March 2014, Canada has imposed a broad range of political and economic sanctions affecting more than 200 Russian and Ukrainian individuals and entities. e.. Canada has provided Ukraine with a range of non-lethal security assistance and equipment, as well as training for members of the Ukrainian Armed Forces. f.. Canada sent hundreds of short- and long-term observers to the May 25, 2014 Presidential election and the October 26, 2014 Parliamentary election. g.. Prime Minister Stephen Harper also visited Ukraine in March and June 2014.

FRASER HEALTH WELCOMES NEW BOARD MEMBER BARINDER RASODE Fraser Health is pleased to announce Barinder Rasode has been appointed t o i t s B o a rd o f Directors, by the Province of British Columbia. Ms. Rasode was previously a City of Surrey Councillor for six years. Prior to her elected position, Rasode was an Account Executive with Pattison Sign Group and Staff Officer with the Professional Employees Association. Over the years, she has taken an active role in her community through her volunteer activities with the Royal Canadian Mounted Police. She studied Conflict Resolution at the Justice Institute of British Columbia and Political Science at Simon Fraser University. “Barinder has been an active member of the Surrey community and her dedication to community issues and her wealth of professional and volun-

teer experience will be an asset as she transitions to her new role and supports the board in its focus of improving care for patients in this region,” said Health Minister Terry Lake. “On behalf of the Board of Directors, I am pleased to welcome Barinder to Fraser Health,” said Karen Matty, Chair of the Board. “Her public service and philosophy of engaging with people in a meaningful way, aligns ideally with Fraser Health’s vision of putting patients first. We are confident that she will add valuable insight as we work to implement new strategies and initiatives

that benefit patients and families.” Fraser Health is aligned with the Ministry of Health’s vision of putting patients and families at the centre of care. The health authority is committed to ensuring that people are receiving the right health service in the right place, and improving experiences and outcomes for patients. The Board of Directors provides the governance and vision for Fraser Health. It works with management to establish overall strategic direction, reviews long-term plans, and ensures appropriate community consultation.

Abbotsforward Seeks Resident Input Abbotsford is changing, and residents have a unique opportunity to get involved and help shape the city! Welcome to Abbotsforward, City of Abbotsford’s Official Community Plan (OCP) update project and the most significant city shaping process undertaken by the City of Abbotsford. Over the next six weeks, residents will have the opportunity to share their ideas on how Abbotsford should grow and develop in the future. Starting next week, residents will see a promotional campaign with ideas submitted by Raj, Mike and Julie. The ideas in the campaign are made-up scenarios that the Abbotsforward team hopes will get people engaged in thinking about the future of Abbotsford. The City of Abbotsford wants to hear every idea, big or small, because when

PAGE 30

it’s finished, the new OCP will use these ideas to guide how future development occurs in different areas of the City as the population continues to increase. All of this makes the Abbotsforward project relevant and important for everyone in the community. Residents will have a variety of ways to get involved including an online survey to share their community vision; a travelling road show to talk one-on-one with City planners; citizen circles to chat with neighbours, family, or friends; and neighbourhood walks. Full information about the Abbotsforward project, including the online survey, can be found at: www.abbotsforward.ca. Regular updates and activities will be broadcast through Twitter at www.twitter.com/abbotsforward and Facebook at www.facebook.com/CityOfAbbotsford.


The Patrika

Friday, January 30th, 2015



PAGE 31

mfG (mkr) sMkRFqI

40152025

joiqS, Eqy  Eqy 604-832-7859 kro





1  myK- mn GrylU JMJtF kfrn prysLfn rhy. afriQk sMkt ivwc vfDf hovygf. inwjI lokF nfl mn-mutfv rhy. pqnI-pwK qoN afriQk sMkt ivwc vfDf hovygf. inwjI lokF nfl mn-mutfv rhy. pqnI-pwK qoN afriQk shfieqf lYxI pvygI. kfrobfr ivwc DoKy qoN sfvDfn. jnvrI (2015 eI[) 16, 17, 24, 25: PrvrI 2, 3, 4, 12 asLuwB hn.   ibRK- srIrk ksLt hovy. afriQk lfB ho ky hfnI hovy. Brf qoN suwK. imwqr nfl imlfp. PjLULl df KLrc. pqnI ksLt. kfrobfr pihlF dI qrHF. jnvrI 18, 19, 26, 27, 28; PrvrI 5, 6 asLuwB hn. 3  imQun- pyt Krfb hovy. Dn-lfB hovy. bMDU-swuK, sMqfn-pwK qoN KusLI imly. gupq icMqf rhy. nIc ivakqI qoN sfvDfn rho. afmdn nfloN Krc ijLafdf hovy. jnvrI 20, 21, 28, 29, 30; PrvrI 7, 8, 9 asLuwB hn. 4  krk- ishq TIk rhy. cMgy lokF nfl myl hovy. sQfn aqy kfrj ivwc qbdIlI ilafx df ivcfr kro. ivroDI-pwK kmjLor rhy. jnvrI 14, 15, 22, 23, 31; PrvrI 1, 10, 11 asLwuB hn. 5  isMG- kwP-vfXU ivkfr. afriQk lfB hovy. bMDU-swuK. sMqfn vfsqy ivsLysL Krc hovy. pqnI pwK qoN icMqf. kfrobfr ivwc pRgqI. jnvrI 16, 17, 24, 25; PrvrI 2, 3, 4, 12 asLuwB hn. 6  kMinaf- ishq TIk rhy. afriQk lfB anukUl rihx. imwqr nfl axbx , pr AuqsLfh bixaf rhy. sMqfn bfry icMqf. gupq dusLmx qooN sfvDfn. jnvrI 18, 19, 26, 27, 28; PrvrI 5, 6 asLuwB hn. 7  qulf- ishq TIk rhy. afriQk sMkt bxy. BfeIcfry bfry icMqf. srkfr pwKoN BY. gupq icMqf. byiewjLqI df zr. krobfr ivwc rukfvtF AuqpMn hox. jnvrI 20, 21, 28, 29, 30; PrvrI 7, 8, 9 asLuwB hn. 8  ibRsLick- JgiVaF qoN dUr rho. krjLf isr cVHy. mn prysLfn rhy. inwjI-jn-ksLt. kfrobfr ivc lfB qoN hflfq pYdf hox. jnvrI 14, 15, 22, 23, 31; PrvrI 1, 10, 11 asLwuB hn. 9  Dn- pyt Krfb hovy. cor AucwikaF qoN sfvDfn rho. inwjI lokF nfl axbx, sMqfn df suwK. pqnI ksLt. kfrobfr TIk. jnvrI 16, 17, 24, 25; PrvrI 2, 3, 4, 12 asLuwB hn. 10  mkr- acfnk lfB ho ky hfnI hovy. imwqr-bMDU suwK. mn pRsMn hovy. Xfqrf suKdfeI rhy. nvIN Xojnf qo cOKf lfB hovy jnvrI 18, 19, 26, 27, 28; PrvrI 5, 6 asLuwB hn. 11  kuMB- ivroDI pRbl pr imwqr qoN mdd imly. sMqfn pwK qoN icMqf. Drm- krm ivc rucI rhy. kfrobfr TIk rhy. jnvrI 20, 21, 28, 29, 30; PrvrI 7, 8, 9 asLuwB hn. 12  mIn- AuWc df bRihspq pRgqI idvfey. afriQk qMgI kfrn prysLfnI rhy. nvIN Xojnf qoN lfB hovy. sMqfn-pwK qoN swuK. mfnisk icMqf bxy. kfrobfr ivc qbdIlI afvy. jnvrI 14, 15, 22, 23, 31; PrvrI 1, 10, 11 asLuwB hn.

Reviewing a wish that has been strong desire would be a good thing this week, mainly because you may realise where this could have a limiting effect on your independence in some way. There is little opportunity to move forward now but a true sense of unchangeable obligations is in the background if you care to look.

If there is something you would like to learn, take action and make enquiries. It could be this process that gives you the answer. You could also find that any involvement with a group of people or friends could make you realise what you really want from the situation as opposed to perhaps what is expected of you.

You can reach a turning point in your mind this week when it comes to what you want to aim for or develop in the long term. Considering what you can handle as opposed to assistance you might need could be the major focus, especially if you can see flaws in relying on others, as they can have their own expectations of you.

There are people around you who are stable and reliable, though there will be the need for you to seriously commit yourself to details on a daily basis. This should certainly lead to much accomplishment over the next month in relation to taking first steps on a long-term path. Ignore anybody who sets out to be mysterious.

Activity with others will continue to take much of your attention. You need to be sure this is not taking you away from personal matters you should be dealing with. You could be too generous with your time and find your own obligations begin to suffer. Seriously think about the time you have available for leisure and pleasure.

Interactions will step up another notch from this week to the 21st February. Actually things can be most pleasant. There can be interesting developments in any situation where you might be looking for a commitment from somebody else. You might need to consider some adjustments to daily routines to cope with it all.

Social activity of late has likely distracted you from matters that normally involve you on a daily basis. You could actually be at the stage where you will be glad to get on with these things and have a bit of a rest. That may not be the ideas somebody else has, so you will have to be determined to follow your own plans.

This is the week to review anything you have set out to put in place and change them if you are not entirely happy with what you previously decided. There is no need to go overboard with spending to be able to maintain a level of enjoyment. This might be tied into approaching this from a different perspective mentally.

You have likely already taken action to put some sort of foundation in place but this might have seemed more of a chore than anything else. Over the next month you should aim to enjoy what you are organising. If you can do this, the pleasure will be ongoing. Being happy to commit yourself personally is what you need to accept.

Hold off on financial decisions early in the week. You might need to re-look at something you were either planning to buy or previously made commitments. You will be better prepared mentally, as the week goes on, to take a balanced approach and even get rid of some things you realise are not that necessary to be happy.

You can come to a turning point in your mind when it comes to where you stand with anything on a personal level. This can be the result of weighing up many things since early January and coming to a more balanced perspective. Be mindful you do not waste money over the next month. Maintain a practical foundation.

Venus moves into your sign this week, where it will remain until 21st February. This can generate a very pleasant time though it will not allow you to escape from certain obligations. You have already started a new 2 year cycle, so utilise Venus to take a balanced approach to the best way to act, to set worthwhile projects in motion.

PAGE 31


The Patrika

PAGE 32



minstr Pfst vloN lgfeI geI ‘go globl’ vrksLfp

pRDfn mMqrI hfrpr vloN Coty AudXogF ‘qy vpfr invysL krn df aYlfn syNt kYQrInj/EtfrIE -pRDfn mMqrI stIPn hfrpr ny bIqy vIrvfr nUM iewk smfgm dOrfn ieh aYlfn kIqf ik AunHF dI srkfr afpxIaF pUrv XojnfvF nfl hI cwlygI. bYNk afPL kYnyzf vloN ieMtrst ryt ivwc kIqI geI ktOqI qoN bfad bfjLfr ivwc lgfqfr hlcl rhI hY aqy ies PLYsly qoN bfad stIPn hfrpr dy pRqIkrm nUM vI AuzIikaf jf irhf sI. hfrpr vloN ieh ibafn bIqy vIrvfr nUM kstm ipkcr Prym kMpnI dy dOry dOrfn idwqf igaf . ijwQy Auhnf ny kYnyzf smfl ibjLins PLfienYNisMg pRogrfm qihq invysL krn df aYlfn vI kIqf. bIqy buwDvfr nUM bYNk vloN kIqy gey aYlfn qoN bfad ivwqI aqy rfjnIqk jgq ivwc vwzI hlcl mwc geI. bYNk vwloN ieh PYslf qyl dIaF kImqF ivwc afeI igrfvt dy pRBfv aDIn ilaf igaf , ijs dy nfl hI bYNk ny ieh vI spwsLt kIqf ik aijhI siQqI df pRBfv dysL dI arQ ivvsQf ‘qy iswDy rUp ivwc pvygf. sRI hfrpr vloN ieh ivsLvfs jqfieaf igaf hY ik hfly vI arQ ivvsQf ivwc ivkfs dI AumId hY, pr ies dI gqI kuJ hOlI ho skdI hY. bYNk afPL kYnyzf vlNo ieh anumfn lgfieaf igaf hY ik sfl dI pihlI iCmfhI dOrfn ieh gqI 1[5 PIsdI Gwt rhygI aqy ies qoN bfad gqI ivwc hOlI-hOlI suDfr afvygf. sRI hfrpr ny qyl dIaf kImqF dy pey pRBfv kfrn srkfr dIaF nIqIaF ivwc iksy vI iksm df bdlfv kIqy jfx dI sMBfvnf qoN ienkfr kridaf ikhf ik Auh pihlIaF XojnfvF nUM bYlYNs krn vwl hI iDafn dyxgy. AuhnF ikhf ik tYks gwT rwKx aqy lokF nUM bxdI ivwqI shfieqf dyx nfl dysL dy afriQk ivkfs ivwc inrMqr vfDf hovygf aqy hOlI-hOlI ieh sB qoN pRRBfvsLflI iekOnmI bxky sfhmxy afvygI.

aYz Pfst puwjy kIv aMqrrfsLtrI tryz minstr aYz Pfst aYqvfr nuUM kIv ivKy puuwjy. Auh AuWQy XukrynIan PLOjF aqy pRo-rUsI vwKvfdIaF ivcfly grmfey mfhOl kfrn rwKI geI do rojLf mIitMg ivwc sLfiml hox leI puwjy hn. ipCly Cy mhIinaF dOrfn do vfr kIv jf cwuky PLfst, ies vfr Auh AuWQy afpxy hmruqbf mMqrI aYvfrs abromfvIas nfl ivEpfr dy ivsLy ivwc gwlbfq krn gey hn. ies dy nfl hI AuhnF vloN ies idsLf ivc kIqI jfx vflI pihl kdmI bfry vI crcf kIqI jfvygI. iehnF mMqrIaF vwloN Xukryn ivKy Coty aqy drimafny akfr dy Pfrm ibjLins ivwc afriQk ivkfs ilafAuxf vflIaF XojnfvF leI afriQk aqy pRsLfsink shfieqf dyx leI Xojnf iqafr kIqI jfvygI. kYnyzf vwloN ieh AumId kIqI jf rhI hY ik ies pRogrfm nfl inwjI Kyqr ivwc afriQk ivkfs df ies surwiKaq afDfr bxygf, ijs nfl BivwK ivc nOkrIaF leI vI rfh Kuwlygf. ipClI vfr XukrynI rfsLtrpqI pytro porysLyNko dI Etfvf ivKy dOry smyN ies ivsLy ‘qy AuWc rfjnIqk gwlbfq kIqI geI sI. ijwQy pytro porosLyNko aqy pRDfn mMqrI stIPLn hfrpr vwloN ies kMm nUM amlI jfmf pihnfAux leI inrdysL vI idwqy gey sn. ies mIitMg dOrfn aiDkfrIaF ivcfly iswDI gwlbfq hovygI, ijs ivwc nyVly BivwK ivwc sLurU kIqIaF jfx vflIaF XojnfvF ‘qy pUrf iDafn idwqf jfvygf.

kYnyzf krygf ierfk dI mdd Etfvf- kYnyzf awqvfdf df sfhmxf krn leI ierfk dI mdd krygI aqy ieslfimk styt dy awqvfdIaf iKlfPL lVn leI Aus nUM gYr-Gfqk POjI smfn muhweIaf krvfeygf. ieh jfxkfrI kYnyzf dy rwiKaf mMqrI rob inkolsn ny idwqI hY. bIqy mMglvfr nUM pRkfsLq KbrF muqfbk ies pYkyj ivwc kot, AUnI sLrtF, jYkytF, srdI aqy bfrsL dy mOsm ivwc pihnIaF jfx vflIaF pYNtF qoN ielfvf 6000 afietmF sLfiml hoxgIaF. rwiKaf mMqrI ny ieh GosLxf vIrvfr nUM lMzn ivc afXoijq hox vflI iewk bYTk leI rvfnf hox qoN pihlF kIqI. bYTk ivwc vwK-vwK dysLF aqy sMgTnF dy 23 pRqIinDI amrIkI agvfeI vfly POjI gTbMDn vwloN afeI[ aYWs[ df sfhmxf krn leI kIqIaF geIaF koisLsLF ‘qy crcf krngy.

mypl: aMqrrfsLtrI inrXfq mOikaF df Pfiedf cwukx leI Coty aqy drimafny AudXog ivEpfr leI loVINdI sfDnF aqy pRXogF bfry jfxkfrI muhweIaf krvfAux vfsqy minstr afPL ieMtrnYsLnl tryz aYz Pfst vloN iewk aYksport vrksLfp lgfeI geI. awj dI ieh vrksLfp mYpl EntfrIE ivKy lgfeI geI ijs ivwc 90 qoN vwD ivAupfrIaF ny ihwsf ilaf. minstr Pfst vloN ircmMz, ibRitsL kolMbIaf ivwc nvMbr 21 qoN kYnyzf srkfr vloN cflU kIqy ies pRogrfm ivwc hux qwk 400 dy krIb Coty aqy mD afkfr dy AudXog ivAupfrIaF ny ihwsf ilaf hY. nvMbr 2013 ivwc minstr Pfst vloN globl aYksLn Xojnf aDIn Coty aqy mD afkfr dy AudXog dI igxqI duwgxI krn df tIcf imiQaf igaf sI jo ik amrijMg mfrkItjL nUM inrXfq kr skxgy. ies tIcy nUM pRfpq krn leI minstr Pfst ny kYnyzf dIaF inrXfq eyjMsIaF nUM sihXog krn leI ikhf hY. kYnyzIan tryz kimsLnr srivs, aYksport izvYlpmYNt kYnyzf, df ibjLns izvYlpmYNt bYNk afPL kYnyzf aqy kYnyzIan kmrsLIal kfrporysLn nUM iekwiTaF krky aqy ienHF vrksLfpF jo ik kYnyzIan mYnUPYkcr aqy aYksport dy sihXog nfl lgfeIaF jFdIaF hn iek QF qy jfxkfrI aqy sfDn ienHF Coty aqy mD afkfr dy AudXogF vfsqy muhweIaf krvfAuNdIaF hn. XUrpIan XUnIan nfl hoey nvyN smJOqy aqy kYnyzf korIaf df PrI tryz smJOqy nfl kYnyzIan ibjLins leI dunIaf dy awDy ihwsy ivwc ivAupfr krn dy mOky Kuwl jfxgy. minstr Pfst vloN sFJIdfrF nUM sfAUQ korIaf tryz imsLn, jo ik 8 qoN 13 PrvrI nUM hox jf irhf hY, df ihwsf bxn leI ikhf igaf hY. aglI aYksport vrksLfp ikwcnr vftrlU ivKy 29 jnvrI 2015 nUM lgx jf rhI hY.

ierfk dI lVfeI ivwc kYnyzIan PLOjF ‘qy sfnUM mfx hY-hfrpr Etfvf- bIqy vIrvfr nUM pRDfn mMqrI stIPLn hfrpr aqy izPYNs minstr vwloN ieh spwsLt kIqf igaf ik AuhnF vwloN kYnyzIan imltrI dy tRynrjL nUM ierfk lVfeI dy hwQF ivwc nhIN jfx idwqf jfvygf. ies dy nfl hI AuhnF ieh vI ikhf ik ies sMgiTq imsLn nUM hux bhuqI dyr iKwicaf nhIN jfvygf. imltrI dy do sB qoN vwzy aiDkfrIaF, izPYNs minstr rOb inkolsn aqy jYnrl tOm loOasn vwlo idwqy gey ibafnF nfl kuridsL POjLF dI shfieqf leI kIqy jf rhy hvfeI hmilaF dI agvfeI dy PLYsly dy afDfrF ‘qy rOsLnI peI hY. aiDkfrIaF vloN ieh dwisaf igaf hY ik ipCly sfl sqMbr mhIny ivwc kYnyzIan Pors dy lgBg 69 spYsLl EprysLn trUp ierfk gey hn. AuhnF nMU afeI[aYs[afeI[aYs[ iKlfPL kIqIaf jf rhIaF PLOjI kfrvfeIaF dI agvfeI krn dy AudysL nfl AuWQy Byijaf igaf hY. bIqy vIrvfr nUM ENtfrIE, syNt kYQrInjL ivKy iewk smfgm dOrfn pRDfn mMqrI stIPn hfrpr ny ikhf ik kYnyzIan trUp mwuK rUp nfl kuridsL POjF dI shfieqf kr rhy hn. sfzf kMm AuhnF POjF dI kfrgujLfrI nUM pRBfvsLflI ZMg nfl pUrf krn ivwc shfieqf krnf hY qF jo Auh ieslfimk styt iKlfPL bxdI kfrvfeI kr skx aqy jykr ies dOrfn sfzy ‘qy hmlf huMdf hY qF asIN iesdf jvfb jLrUr idaFgy. sfzy jvfnF ny ieMj hI kIqf hY aqy sfnMU AuhnF ‘qy mfx hY.

aiqvfdI hmly - nvF surwiKaf kfnUMn kIqf jfvygf lfgU Etfvf- srkfr vloN kYnyzIan pulIs aqy surwiKaf eyjMsIaF nUM vDyry sLkqI pRdfn krn vfly iek nvyN kfnUMn nUM lfgU kIqy jfx dI iqafrI kIqI jf rhI hY. pRDfn mMqrI stIPn hfrpr ny bIqy aYqvfr nUM ies bfry jfxkfrI idMidaF ikhf ik ieh kfnUMn ipCly sfl hoey do ieslfimk hmilaF qoN bfad iqafr kIqf igaf hY, ijs ivc dysL dI pfrlImYNt qk iehnF awqvfdIaF dI phuMc hox kfrn dysL ivwc sihm dI Bfvnf pYdf ho geI sI. AuhnF dwisaf ik ieh nvF kfnUMn agly sLuwkrvfr qoN pihlF hI pfrlImYNt ivwc pysL kr idwqf jfvygf.

ipCly sfl akqUbr mhIny ivwc pfrlImYNt ‘qy hoey hmly qoN bfad qoN hI surwiKaf dlF dI sKLqfeI vDf idwqI geI hY. Etfvf ivKy afpxy BfsLx ivwc stIPLn hfrpr ny ikhf ik ies kfnUMn qihq aiDkfrIaF nUM hox vflI iksy vI vfrdfq iKlfPL PLYslf lYx dI sLkqI pRdfn krygf aqy dysL dIaF sVkF qoN awiqvfd dI dihsLq nUM Kqm krn ivwc vI shfeI hovygf. ies nfl dysL ivwc afAux vfly kYnyzf jnvrI, 2014 qoN lY ky hux qwk ierfk nUM mnwuKI, siQrIkrx bfhrly sYlfnIaF aqy ivdysLIaF dI surwiKaf vI XkInI ho skygI. aqy surwiKaf pRogrfmF dy leI 10 kroV zflrF qoN vwD dI mdd dy AunHF ikhf ik ies kfnUMn qihq sfzI pulIs aqy surwiKaf dlF kol aijhIaF vfrdfqF nfl lVn leI ibhqr qrqIb aqy mOky hoxgy. cwuikaf hY.

PAGE 32

Friday, January 30th, 2015

29 mhIinaF dI sjLf torFto- kYnyzf dy sUby ENtfrIE’c brYNptn sLihr dy anUp kumfr AuBU (35) nUM adflq vloN 29 mhIinaF dI kYd dI sjLf suxfeI geI hY. Auh jUn 2010 ‘c amrIkf qoN kYnyzf ivwc trwk rfhIN lgBg svf cfr kuieMtl cUrf posq lY ky jf irhf sI, ijs nMU ivMzsr ‘c puls vloN igRPqfr kr ilaf igaf sI. puls vloN Aus koloN qkrIbn sfZy 8 lwK zflr qoN ijLafdf dI kImq df cUrf posq sI. puils vwloN puwCigwC ‘qy AuBU ny dwisaf ik Aus dy do bwcy aqy pqnI brYNptn ivwc rihMdy hn. Aus ny adflq ivwc dwisaf ik jUaf Kyzx kfrn Auh krjLfeI ho igaf sI aqy Aus ny sLrnjIq igwl, brfien voNg aqy jyvIar kMg koloN pYsy AuDfr ley sn. AuDfr cukfAux leI Aus nUM cUrf posq dI qskrI krn leI mjbUr kIqf igaf sI. sLrnjIq igwl aqy brfien igwl bIqy sfl sqMbr ivwc ies kys ‘coN brI ho gey sn, jdoN ik iewk jyvIar igwl kYnyzf Cwz cuwkf hY aqy puils ny Aus nUM igRPqfr krn leI kONmfqrI pwDr ‘qy vfrMt jfrI kr idwqy hn.

prm igwl bxy minstr afPL ieMtrnYsLnl tryz dy pfrlImYNtrI sYktrI Etfvf- brYNptn spirMgzyl qoN mYNbr pfrlImYNt prm igwl nUM pRDfn mMqrI stIPLn hfrpr vloN kYnyzf minstr afP ieMtrnYsLnl tryz dy nvyN pfrlImYNtrI sYktrI vjoN inXukq kIqf igaf hY. pRDfn mMqrI vloN ieh ivsLvfs pRgt kIqf igaf hY ik mYNbr pfrlImYNt igwl afpxy nvyN ahudy qy ijLMmyvfrI nfl kMm krngy aqy afpxy AuhI hunr, Xogqf, isrV df ivKfvf krngy jo AunHF ny ipCly ahuidaF ‘qy inBfieaf hY. AunHF ikhf ik igwl rujLgfr, afriQkqf, kimAuintI surwiKaf vrgy aihm muwidaF qy dysL ivdysL ivc kYnyzIan kdrF kImqF nUM iDafn ivc rwK ky kMm krngy. minstr afPL ieMtrnYsLnl tryz aYz Pfst vloN vI prm igwl dI inXukqI df svfgq kIqf igaf hY. AunHF ikhf ik ieMtrnYsLnl tryz srkfr df rujLgfr vDfAux sMbMDI Xojnf iewk aihm eyjMzf hY aqy AunHF ivsLvfs pRgt kIqf ik pfrlImYNtrI sYktrI prm igwl Xogqf aqy josL nfl ies ahudy ‘qy kMm krngy. prm igwl ny afpxI ies nvIN inXukqI dy sMdrB ivwc ikhf ik AunHF pRDfn mMqrI df DMnvfd krdy hoey ikhf ik hr 5 kYnyzIan rujLgfrF ivwcoN 1 rujLgfr inrXfq nfl sMbMDq hn. AunHF ikhf ik rujLgfr pYdf kr, afriQk qrwkI leI srkfr dy PrI tryz eyjMzy nUM dunIaF aMdr hor ibhqr mOikaf leI Auh XqnsLIl rihxgy.

Etfvf hotl nUM AuzfAux dI DmkI Etfvf: Etfvf ivKy iewk hotl ivwc iewk amrIkI nfgirk ikRstOPLr vwloN hotl nUM Auzf dyx dI DmkI idwqy jfx qoN bfad hMgfmf mwc igaf. pulIs vwloN qurMq ies hotl nUM KflI krvf ky ies dy kmiraF dI qlfsLI leI geI. hflFik ies ivakqI dI igRPLqfrI qoN bfad Aus dy kmry aqy Aus dI icwty rMg dI gwzI ivcoN koeI aijhf pdfrQ nhI imilaf hY, jo Aus kol rsfieixk hiQafrF dy hox df sbUq pysL krdf hovy. pr sQfnk pulIs vwloN Aus nUM DmkI dyx dy dosL ivwc pkiVaf igaf hY. ies Gtnf qoN bfad qoN hI pulIs vwloN vwK-vwK src pfrtIaF bxf ky hr jgHf dI qlfsLI leI geI hY. pulIs vwloN ies qlfsLI dOrfn novf skosLIaf dy iewk Gr ivwcoN vwzI mfqrf ivwc rsfieixk pdfrQ brfmd kIqy gey hn. afr[sI[aYm[pI[ vwloN Etfvf pulIs nUM amrIkI imltrI ivwc rsfieixk hiQafrF dy iek mfhr vwloN afpxy nfl Gfqk kYmIkljL lY ky sLihr ivwc vVn dI jfxkfrI idwqI geI sI. ies ivakqI dI mfnisk hflq TIk nf hox bfry vI KLbr imlI hY. hflFik hfly qwk amrIkf dy surwiKaf ivBfg vwloN ies ivakqI dI pihcfx sMbMDI aqy ies dy amrIkI afrmI ivwc kYmIkl hiQafrF dy mfhr vjoN rhy hox bfry koeI spwsLtIkrn nhIN idwqf igaf hY. 41 sfl dy ikRstoPLr vwloN Etfvf dy iewk hotl nUM Auzf dyx dI DmkI idqI geI sI.

ieMtirst ryt ivwc ktOqI kMjLrvyitvjL dI hfr: jsitn trUzo lMzn/ENtfrIE , ilbrl lIzr jsitn trUzo vwloN bIqy bwuDvfr nUM bYNk afPL kYnyzf vwlo afpxy ieMtrst ryt ivc kIqI geI ktOqI dy PYLsly qoN bfad kMjLrvyitvjL ‘qy insLfnf lgfAuNidaF ieh ibafn idwqf igaf ik bYNk vwloN ley gey ies PYLsly nfl ieh sfbq ho igaf hY ik kMjLrvyitvjL afriQk msilaF nUM hwl krn dy mfmly ivwc ikMny Krfb pRbMDk iswD hoey hn. AuhnF ikhf ik arQ ivvsQf nUM sMquilq rwKx leI isrPL qyl dy inrXfq ‘qy hI afriQk bjt dI pUrI mInfr KVI kr dyxf kfPLI nhIN, sgoN iehnF kImqF dy izwgx nfl hI iehnF dI mwuC afpxI QF phuMcfAux leI ZukvyN Xqn vI krny cfhIdy hn. AuhnF ikhf ik, “Etfvf dy mYnUPLYkcrjL aqy muinsIpflItIjL nUM iewk aijhy pfrtnr dI loV hY, jo ieh XkInI bxfAux ivwc shfieqf kry ik dysL dI arQivvsQf nUM keI vwK-vwK sYktrjL ‘qy kyNdrq kIqf jfvy qF jo iksy iewk Kyqr ivwc afeI igrfvt pUrI arQivvsQf nUM Aus rUp ivwc pRBfivq nf kr sky, ijvyN hux kr rhI hY aqy sfzy kol ies hflq ivc vI kuwJ aijhy sYktr hox, ijnHF ivwc invysL kIqf jf sky. aijhI mjLbUq lIzrisLp dI kYnyzf nMU loV hY.”


Friday, January 30th, 2015

The Patrika 

PAGE 33

PAGE 33


The Patrika

PAGE 34

Friday, January 30th, 2015



Get a 10lb box of fresh fruits and vegetables for only $8!

What is the Abbotsford Harvest Box and Bulk Buying Club? This program tackles food insecurity by purchasing fresh fruits, vegetables, non-perishable foods and household items at wholesale costs. Savings are passed on to participants. Because we buy in bulk, clients get more for their dollar.

How much does it cost & what do I get? f

Harvest Boxes cost $8; order as many as you like! Each box contains 10 lbs of around 7 different varieties of fruits and vegetables. Participants can also order from a selection of non-perishable foods and household items. See our website or visit our office for current items and prices.

f

How do I order? Orders are due by noon on the first and second-to-last Thursdays of each month. Pay online using a credit card or drop by our office to pay in cash. Find us Monday to Friday from 8:30am-4pm in the United Way Fraser Valley office (2nd floor, Sweeney Neighbourhood Centre).

How do I pick up my box? Pre-placed orders are picked up from Montvue, Eugene Reimer and UFV from 4-6pm on the 2nd and last Thursdays of each month. When ordering, select the pick up site most convenient for you!

Abbotsford Harvest Box encourages healthy eating, teaches about the benefits of eating fresh produce, and increases access to high quality fruits and vegetables. United Way Fraser Valley P208-33355 Bevan Ave. Abbotsford, B.C. V2S 0E7 778-880-8516 PAGE 34

alison@vibrantabbotsford.ca vibrantabbotsford.ca/food facebook.com/vibrantabbyfood @vibrantabby f


The Patrika

Friday, January 30th, 2015

Plans to strengthen B C Organic food sector initiated Ministry of Agriculture B C have initiated efforts to strengthen organic sector. To do this they are consulting with producers of organic food. This sector will be required to get their products certified by the provincial as well as federal certifying agencies so that consumers get really organic products. Although certification standards are the same at both levels, but producers wanting

to sell their products only in B C can approach the provincial certification agency but those who want to sell their products in other provinces or abroad will have to get their products certified by the federal agency. Consumers purchase Aim of the new initiative is to assure consumers that the products they purchase are grown using recognised organic practices.

Two-car crash on Highway 1 results in death of 2 persons On Friday night a car with two passengers crossed the centre median near Peter Road exit and stuck another Cheverolet car also carrying two passengers. As a result of this horrifying crash

PAGE 35



both passengers in the Cheverolet were killed----one at the spot and the other in the Chillawack hospital. RCMP are investigating if weather was a factor.

ICBC taking action against 25000 toll evaders ICBC is learnt to be blocking the record of 25,000 B C drivers who have failed to pay Port Mann bridge toll tax. There are 17000 such drivers who as well failed to pay Golden Ears Bridge toll who say they are being forced to pay this tax as they happen to live just near the Bridge and have no other option to cross the river. This, they say. is not fair. Some

people argue that ICBC‘s monopoly on mandatory insurance makes it an effective stick against B.C. toll evaders, but it doesn’t have the same power over out-of-province motorists. About $3million in total Port Mann tolls are currently unpaid and 80% drivers make payments on receiving their bills.

66% noise complaints against YVR made by 3 people only According to a report from the City of Richmond 1695 complaints against the noise of air crafts at YVR were received during the year 2014. This number is 31% more than the number of such complaints made in 2013. It is interesting to know that out of 278 people who made these complaints only 3 persons made 66% of the complaints. These

3 persons live near the airport. The Vancouver Airport Authority’s VP of marketing Anne Murray said, the airport has reached out to these 3 complainants. She conceded that while jet planes and float planes are noisy, the airport has a noise management committee that looks at ways to reduce noise.

Alzheimer Awareness Throughout B.C. Health Minister Terry Lake issued the following statement in recognition of January being Alzheimer Awareness Month: “In British Columbia alone, there are up to 70,000 individuals living with Alzheimer’s disease or a related dementia. Nearly 10,000 of those affected are individuals under the age of 65. Alzheimer’s not only affects individuals, but families and friends. It is a disease that robs those with the illness of their memories and independence. “This year, the Alzheimer Society of Canada’s nationwide campaign for Alzheimer Awareness Month is ‘The 72%,’ which represents the number of Canadian women affected by the disease. Our grandmothers, mothers, sisters, wives and friends represent the majority of those affected. Women also often step into the role of caregiver for those stricken with Alzheimer’s, which can double the magnitude of this disease on women. “I would encourage all British Columbians to learn more about this disease, as well as the resources available to those impacted by Alzheimer’s. Early detection and supports can greatly improve the quality of life for those affected.

“The Alzheimer Society of B.C. has many resources, such as the First Link program, an early intervention service, which connects families to support groups and education, as well as other community and healthcare services. In 2014, the Province provided $4 million to support this program, bringing the total provincial and Provincial Health Services Authority contribution to First Link to approximately $10.7 million since 2007. “This weekend is the Investors Group Walk for Memories – dedicated to men and women who are bravely living with Alzheimer’s, their families and caregivers. There are walk locations throughout B.C. and I will be participating in the walk in Kamloops. I encourage you to join. “I commend the work of the Alzheimer Society of B.C. in educating British Columbians and supporting people with Alzheimer’s, as well as our world-class researchers who are dedicated to finding a cure. “I would also like to recognize the caregivers and those who are courageously coping with Alzheimer’s disease. Your willingness to share your experience encourages more people to talk about this illness and lessen the isolation it can impose.”

PAGE 35


PAGE 36

vYnkUvr hvfeI awzy df sLorsLrfbf ikMny ku ivakqIaF nUM cuBdf hY? ircmMz sLihr dI iewk irport anusfr sfl 2014 dOrfn vYnkUvr hvfeI awzy dy sLorsLrfby bfry 1695 sLkfieqf imlIaF jo 2013 dIaF isLkfieqF nfloN 31% vwD sn| hYrfnI dI gwl ieh hY ik ieMnHF sLkfieqF ivcoN 66% sLkfieqF kWly iqMn ivakqIaF vwloN kIqIaF geIaF| ieh iqMny ivakqI eyarport dy nyVy rihx vfly hn| ies ivsLy bfry eyarport aQfirtI dI pRvkqf eyn mwrya df kihxf hY ik 2014 ivc kuwl 278 lokF vwloN sLkfieqf imlIaF| AuMnHF ieh vI ikhf ik aQfirtI vwloN ‘ sLFq Auzfn Bro’ df avfrz vI sLurU kIqf igaf hY qF jo pfielt Auzfn Brn smyN Gwt sLor krn df Xqn krn| sLorsLrfbf GtfAux dy mMqv nUM muK rKidaF sLor GtfAux dy ZMg qrIky lwBx leI iewk kmytI vI bxfeI geI hY|

The Patrika 

portmYn ibRwj df tol-tYks nf dyx vfly hjLfrF lokF ivruwD afeI sI bI sI vwloN sKLq kfrvfeI

portmfn aqy golzn eIarjL ibRwj dy tol-tYks nf dyx vfly hjLfrF lok hn| KbrF hn ik afeI sI bI[sI[ ieMnHF lokF ivruwq sKq kfrvfeI kr rhI hY| ies sKq kfrvfeI ivc aijhy lokF dy zRfeIivMg lfiesYNsF nUM hfl dI GVI rwd krnf aqy kfrF dI ieMsLurYNs nUM rIinAU nf krnf sLfml hn| portmYn df tol –tYks nf dyx vfilaF dI igxqI 25,000 aqy golzn eIarjL ibRwj nfl sbMDq lokF dI sMiKaf 17,000 dwsI jf rhI hY| ieMnF dono ibRwjF dy aYn nyVy rihx vfilaF dI dlIl hY ik ieh tYks qF AUMnHF nUM ieMnHF pulF dy nyVy rihx dI sjLf bx geI hY| kuJ lokF df kihxf hY ik ieMsLurYNs dy Kyqr ivc afeI sI bI sI dI iejfrfdfrI bI sI dy lokF nUM kuwtx leI mjLbUq sotI bx geI hY prMqU ieh kfrporysLn dUsry sUibaF ivc rihx vfly AlMuLNGxkfrF df kuJ nhIN ivgfV skdI| iek anumfn anusfr ies smyN port mfn ‘qy nf idwqf igaf tYks $3 imlIan dy krIb hY | afeI sI bI sI dy aMkVy ieh vI dsdy hn ik 80% lok tol tYks dy bI sI df KyqIbfVI mMqRflf aOrgYink sYktr nfl slfh kr idMdy hn | bfkI dy 20% ivc dUsry sUibaF dy lok vI sLfml irhf ik bI[sI[ dy ies sYktr nUM ivksq krn aqy mjLbUq hn ijMnHF ivruD koeI sKq kfrvfeI krnI lgBg asMBv hY| krn leI iqMn-pfsVI phuMc apnfeI jfvy qF jo ies sYktr dI pRiqsLTf kYnyzf aqy dunIaF Br ivc PYl sky| ies mMqv dI pUrqI leI jLrUrI hovygf ik hr aOrgYink pdfrQ sUbfeI jF rfsLtrI srtIPIkysLn pRogrfm vwloN pRmfixq hovy| donF pwDrF dI pRmfixkqf ivc koeI Prk nf hovy| ijhVy Auqpfdk afpxy bI sI srkfr AuMnHF nOkrIaF vfsqy anukUl PMzF dI ivvsQf pdfrQ kyvl bI[sI[ ivc vycxf cfhuxgy, AuMnHF nUM qF bI sI krygI ijMnHF nOkrIaF dI mMg bhuq hY| Auwc-isiKaf mMqrI dI srtIPIkysLn dI loV hovygI prMqU ijhVy Auqpfdk afpxy aYNzirAU df kihxf hY ik ieMj krn nfl ividafrQIaF nUM Auh pdfrQ bI sI qoN bfhr jF dUsry dysLF ivc vycxf cfhuxgy, AuMnHF isKlfeI iml skygI ijs dI sfzy arQcfry nUM loV hY| jLrUrI nUM PYzrl srtIPIkysLn dI loV hovygI| Auprokq pRmfixkqf nfl ikwiqaF leI loVINdI tRyinMg vfsqy 2014-15 dOrfn $40 KpqkfrF nUM swc muwc aOrgYink pdfrQ iml skxgy| imlIan dI ivvsQf kIqI jfvygI aqy 2017-18 qwk $460 imlIan ho jfvygI| ieh bdlfAu df Poks ishq dy ikiwqaF, rIjnl lybr loVF, mUlvfsIaF aqy apMg ivakqIaF ‘qy 23 jnvrI dI rfq nUM hop aqy iclfvYk ivckfr hfeIvya 1 hovygf| PMzF dI ies ivvsQf nfl mukfbybI sI afeI tI, kYpIlyno ‘qy do kfrF dI twkr ho geI | afr sI aYm pI df aPsr stIv XUnIvristI sfeImn PRyjLr XUnIvristI , XUnIvristI aOP mfritn dy dwsx anusfr pwCm vwl nUM jf rhI kfr POrz Poks ivktorIaF vrgIaF sMsQfvF aqy sMgTn lybr mfrikt dIaF pItr roz dy aYgijLt dy nyVy sYNtr mIzIan nUM pfr krky kfly loVF pUrIaF krn ihq loVINdI pVHfeI krfAuxgIaF| mukfbly dI rMg dI sLYvrlt nfl jf tkrfeI| iswty vjoN iek zfeIvr dI globl afrQkqf ies sMsQfvF ividafrQIaF nUM loVINdy hunr mOq mOky ‘qy hI ho geI aqy dUsry dI mOq iclfvYk hspqfl isKfAux aqy Auicq aYjUkysLn dyx leI vcnbwD hn| ivc ho geI| Porz ivcly do ivakqIaF nUM mfmUlI swtF lwgIaF| durGtnf dI pVqfl kIqI jf rhI hY| 1 vjy rfq qwk hfeIvya df pUrb vflf Bfg bMd krnf ipaf|

bI[sI[ dy aOrgYink sYktr nUM ivksq krn dI Xojnf

jLrUrI nOkrIaF dy anukUl PMzF dI ivvsQf kIqI jfvygI

do kfrF dI twkr ivc do dI mOq

hux glYizs aYvinAU ‘qy bxngy byGiraF leI Gr

bI[sI[ df 2015 df bwjt sMqulq hovygf 26 jnvrI vfly idn ivktorIaf ivc bolidaF pRImIar ikRstI klfrk ny ikhf ik bI sI df 2015 df bwjt sMqulq hovygf| AuMnHF ieh vI ikhf ik bI sI qyl dIaF kImqF ivc afey mMdy df mukfblf krn dy smrwQ hY| 19 PrvrI nUM sLurU ho rhI ivDfn sBf dI bYTk ivc sUby dI iviBMn afrQkqf ivcfr dy kyNdr ibMdU rhygI| klfrk ny ikhf ik srkfr dI qrl gYs pRqI nIqI kfiem rhygI aqy nfl hI vx-AudXog, mfeIinMg sYktr aqy jnrl qknflojI aqy aMqrrfsLtrI tRyz dy KyqrF nUM vI awKoN proKy nhIN kIqf jfvygf| AuMnHF afs pRgtfeI ik afAux vfly ds sflF ivc 10 nvIaF muK kfxF vyKIaF jf skxgIaF|

PAGE 36

aYbtsPorz istI ny glYiz aYvinAU ‘qy siQq afpxI pRfprtI Aupr byGiraF leI Gr bxfAux dI pRvfngI dy idwqI hY| istI nUM afs hY ik sUbf srkfr ieh Gr bxfAux leI shfieqf krygI| aYbtsPorz kimAuintI srivisjL ies hfAUisMg dI aOprytr hovygI jo bI sI hfAUisMg qoN PMzF dI mMg krygI| vrxnXog hY ik ies QF dI lIjL bI sI hfAUisMg nUM 60 sfl leI $1 pRqI sfl dy ihsfb nfl idwqI jfvygI| Xfd rhy ik pihlF vI aYbtsPorz srivisjL vwloN afpxy dPqr dy nyVy aijhf hfAUisMg pRojYkt bxfAux df Xqn kIqf igaf sI prMqU gauFZIaF dy sKq ivroD dy kfrn Auh kfrj isry nhIN ciVHaf| nvIN pRvfn kIqy GrF ivc rihx vfly byGiraF nUM AuwQy koeIzRwg jF aYlkohl vrqx dI afigaf nhIN hovygI|

Friday, January 30th, 2015

imsLn ivKy nvyN pRogrfm qihq qknflojI aqy aYgrIklcr bI sI aYgrI-PUz vYNcr aYkslrysLn pRogrfm aDIn PRyjLr vYlI invfsI AuwdmIaF aqy nvyN ivakqIaF nUM tRyinMg idwqI jfvygI qF jo Auh pYdfvfr nUM qyjL kr skx| sUmfs rIjnl knsfrtIam Pfr hfeI tYk vwloN ivwZy ies kMMm leI srkfr $844,000 dyvygI| tRyinMg dyx vfly qknflojI aqy aYgrI-PUz Kyqr dy mfhr hoxgy| ies sbMDI qknflojI mMqrI amrIk ivrk ny ikhf ik ies pRogrfm dy aml ivc afAux nfl afrQk KusLhflI pYdf hovygI| aYgrI-Puz dy Kyqr dI aglI pIVHI nUM nvIn qknflojI nfl lYs krn df mOkf imlygf| sUmfs rIjnl knsfrtIam Pfr hfeI tYwk imsN dy zfAun tfAun dI vYltn stRIt ‘qy siQq hY|

swrHI dI sfbkf kfAuNslr birMdr rosozy bxI PRyjLr hYlQ borz dI zfierYktr qfjLf KbrF anusfr ds sfl swrHI dI kfAuNslr rih cuwkI aqy ipwCy ijhy myar dI cox hfrn vflI birMdr rosozy nUM PRyjLr hYlQ borz dI mYNbr inXukq kIqf igaf hY aqy AuwQy rIsors vrks ivc smfjk ijLmyvfrI dI zfierYktr bxfieaf igaf hY| rfjnIqI qoN bfhr ieh Aus dI nvIN post hY| AuwQy Auicq kimAuintI slfh-msLvry nUM XkInI bxfAuxf Aus dI izAutI hovygI| rIsors ieMzstrI nUM drpysL musLklF aqy msilaF nUM hwl krn leI Auh srkfr aqy pRfeIvyt sYktr nfl iml ky kMm krygI|

swrHI dunIaF Br dIaF swq aiq sUJvfn kimAuintIaF ivc sLumfr inAU Xfrk ivc siQq iQMk tYNk ientYlIjYNt kimAuintI Porm vwloN swrHI nUM 2015 dIaF dunIaF Br dIaF swq aiq sUJvfn kimAuintIaF ivc sLumfr kIqf igaf hY| ieh sQfn pRfpq krn krky jUn ivc avfrz idwqf jfvygf| ieMnHF swq sLihrF ivc amrIkf, brfjLIl, qfievfn, afstRylIaf dy sLihr sLfml hn| ies qoN pihlF 2014 ivc ieh mfx tfrFto kol sI| swrHI nUM vYnkUvr dy pRCfvyN qoN bfhr inkl ky bixaf sstynybl sLihr grdfinaf igaf hY| ieh ivkfs ivc swrHI dIaF bhuq sfrIaF pihlkdmIaF kfrn sMBv hoieaf hY| nvIN bxI myar ilMzf hYpnr ny ikhf ik ieh sLihr rIjn ivc qyjLI nfl vwD irhf sLihr hY ijwQy qknflojI aqy ieMnovysLn ivc loiVHaF df invysL hoieaf hY ijs nfl asIN BivwK dIaF cxOqIaF df mukfblf krnXog bxy hF| ieh snmfn ieh vI iesLfrf krdf hY ik istI shI idsLf vwl vwD irhf hY|

pYdl jf irhf ivakqI kfr dI twkr dI lpyt ‘c 24 jnvrI dI sLfm dy aMnHyry ivc aYbtsPorz dI mONtrojL ‘qy jf irhf pYdl cflk kfr dI twkr df isLkfr ho igaf| aYbtsPorz puils aPsr hovrz Elsn df kihxf hY ik pihlF qF ieh hfdsf mfmUlI jfpdf sI prMqU iPr pYdl cflk dIaF swtF gMBIr rUp Dfr geIaF| PwtV nUM hspqfl iljfieaf igaf| kfr zRfeIvr Gtnf sQl ‘qy ruk igaf| Aus dI rPqfr vI qyjL nhIN sI| tRYiPk ivsLlysLkF vwloN twkr dI qPqIsL AudoN hI sLurU kr idwqI geI sI|


The Patrika

Friday, January 30th, 2015

PAGE 37



BfrqI lokqMqr ivwc lIzrF dI bd klfmI bd-klfmI hux BfrqI rfjnIqI df iewk aMg bxdI jf rhI hY. pihlF ieho ijhIaF gwlF df lok burf mnfAuNdy sn, pr isafsI afgUaF ny lokF df jLfiekf eynf ivgfV idwqf hY ik Auh hux iksy gwl df burf mnfAux dI QF ieho ijhI bol-bfxI AuzIkdy qy iPr suxn mgroN ctkfry lY-lY ky ies dI crcf krdy hn. ies qrHF afm lokF df vI mnorMjn huMdf hY. isafsI afgU GtIaf kmyzIan df rUp Dfrdy jFdy hn. ies qrHF krn df kMm hux isrP lflU pRsfd jF nvjoq isMG iswDU vrgy bMdy hI nhIN krdy , mu l fiem isM G Xfdv dy Brf isLvpfl qoN lY ky sMG prvfr vfly sfDU aqy sfDvIaF qwk dI jLbfn dI vrfCF pfV

ky bfhr inklx nU M iqafr jfpdI hY. ieMj jfpdI hY ik AunHF sfiraF ivwc ies vkq bd-jLbfnI krn df asloN Bwdf mukfblf ijhf hox lwg ipaf hY. ipCly mhIny kyNdr mMqrI sfDvI inrMjn jXoqI ny iek mMc qoN isafsI BfsLx krdI hoeI ny gMdI gflH kwZI aqy lokF nUM AuNglF tuwkx lf idwqf sI. hYrfnI vflI gwl sI ik iewk Auh sfDvI sI, dUsrf aOrq sI, pr Aus ny ijhVI gflH kwZI, afm krky bMdy vI kwZx qoN iJjkdy hn. jdoN rOlf vD igaf qF Aus sfDvI nUM pfrlImYNt ivwc DOx nINvI krky ies dI muafPI mMgxI peI sI. Aus dy bfad iek pfrlImYNt mYNbr sfDU ny Bwdy sLbd bol idwqy. hfly Auh

crcf isry nhIN sI lwg skI ik pwCmI bMgfl dI mwuK mMqrI mmqf bYnrjI ny bFs sLbd nUM lY ky pRDfn mMqrI nirMdr modI dy vfsqy ieho ijhI gwl afK idwqI ik aOrqF ik, mrdF nUM vI sLrm afAux lwg peI. kuJ idn bfad Aus dI iqRxmUl pfrtI dy iewk afgU ny mfrksI pfrtI dIaF aOrqF bfry hwdoN bd-jLbfnI kr ivKfeI. qfjLf mfmlf smfjvfdI pfrtI dy afgU aqy pfrlImYNt mYNbr isLvpfl Xfdv df hY. XU[pI[ df ieh afgU sfbkf muwK mMqrI mulfiem isMG Xfdv df skf Brf hY qy pfrtI clfAux ivwc afpxy Brf nfl sfrIaF cflF df rfjLdfr huMdf hY. Aus ny kwlH iewk QF afr[ aYWs[ aYWs[ nfl

ikRkt borz dI kflK sfbq ho geI ikRkt borz aMdr vfpr rhy iBRsLtfcfr dy bfry suprIm kort df PYslf spwsLt vI hY ik lokF dI qswlI krvfAux vflf vI. ies ivwc ikRkt kMtrol borz dy muKI sRI invfsn dy jvfeI gurU nfQ mXwpn qy rfjsQfn rfieljL tIm dy iewk BfeIvfl rfj kuMdrf nMU iBRsLtfcfr dy iswDy dosLI Tihrf ky sjLf df PLYslf krn leI iewk kmytI df gTn kIqf igaf hY. iBRsLtfcfr df rOlf ikRkt dI Kyz ivwc bhuq sflF qoN pYNdf irhf sI. iewk mOkf ieho ijhf vI afieaf sI, jdoN sMsfr Br ies Kyz dy iBRsLtfcfr dI DuMm pYx dy nfl sfrI dunIaf df chyqf dwKxI aPrIkI ikRkt tIm df kpqfn hYNsI kRonIey ies dI lpyt ivwc af igaf sI. Auh byeImfn qF sI, pr jLmIr dy aMdr eynf ku aMsL ajy jfgdf sI ik Aus ny jurm df iekbfl kr ky afpxy dysLvfsIaF qy sMsfr Br dy lokF qoN muafPI mMgI sI. awgoN leI Kyzx df hwk Kohx dy nfl Aus nUM adflq qoN vwzI sjLf vI imlI sI. dUsry pfsy Bfrq dy keI iKzfrI Ausy vflI gMdI Kyz ivwc sLfml sn, pr Auh bysLrmI nfl ies qoN muwkrdy rhy qy jdoN muwkrnf aOKf ho igaf qF ikRkt borz ny kwZ idwqy. kmfl hI hY ik Auh iPr vI jnqk jIvn ivwc srgrm rhy. iewk nUM iewk isafsI pfrtI ny pfrlImYNt df mYNbr vI bxf idwqf aqy ies nfl BFrqI ikRkt ivwc kflI kmfeI dy hor sLONkInF nUM ieh sMkyq iml igaf ik kuJ nhIN hox lwgf, afpxf kMm krdy rho. ipClyry sfl ikRkt dI afeI pI aYWl lVI ivwc vwzy pwDr AuWqy spft iPkisMg dy byprd hox nfl hMgfmf ho igaf. kuJ nvyN aqy kuJ sMsfr Br ivwc pRiswDI Kwt cwuky iKzfrI ies mfmly ivwc Psx dy nfl kuJ Auh lok vI Ps gey, ijhVy Kyzx dI QF iKzfAux df kMm krdy sn. sB qoN vwzI mwCI ikRkt borz dy muKI sRI invfsn df jvfeI gurUnfQ mXwpn aqy rfjsQfn rfieljL tIm dy mflkF ivwcoN iek jxf rfj kuMdrf sn, rfj kuMdrf ijs tIm df mflk sI, Ausy tIm dI hfr nfl swtybfjLI krdf irhf. ieh bysLrmI df isKLr sI. dUsry pfsy ikRkt kMtrol borz df muwKI sRIinvfsn KLud cyneI supr ikMgjL ikRkt tIm df mflk sI, pr sfrf kfrobfr awgo Aus df jvfeI gurUnfQ mXwpn krdf sI. sRIinvfsn ieh kih ky ies kys ivwcoN swukf bc igaf ik jvfeI ny jy kuJ kIqf

vI hovy qF mYN ies ivwc sLfml nhIN. ikRkt borz dy mYNbrF dI iewk vwzI igxqI Aus dy nfl KVoqI rhI. afeI pI aYwl ikRkt lVI nUM sLurU krn vflf lilq modI jdoN ieho ijhy DMdy krdf byprdf ho igaf sI, EdoN rfjsQfn dy ikRkt aYsLosIeysLn dy mYNbr vI Aus dy nfl KVy rhy sn aqy bhuqy ajy qwk vI Aus dy nfl KVy hn.

juVy hoey sMgTnF dI Gr vfpsI dy bhfny Drm-pirvrqn dI rfjnIqI krn bfry boldy hoey ieh svfl dfg ky sB nUM socI pf idwqf ik ijhVy lok dUsry DrmF qoN Gr vfpsI krngy, kI Bfjpf afgU AunHF nUM afpxIaF DIaF-BYxF ivafh dyxgy? ieh mUMh pfVn vflI afKrI hwd khI jf skdI hY. Bfjpf afgUaF ny ies gwl df bhuq gwusf kIqf hY aqy AunHF df krnf bxdf vI hY. hux AunHF vwloN isLvpfl Xfdv dy bfry inMdf df ibafn vI dy rhy hn qy ieh vI ik isLvpfl afpxI gwl leI muafPI mMgy jF Aus df Brf smfjvfdI pfrtI df afgU mulfiem isMG Xfdv Aus dy iKlfPL kfrvfeI kry. AunHF dI ieh mMg jfiejL jfpdI hY qy ijs ny bd-jLbfnI kIqI hY, Aus nUM afpxy khy sLbdF dI muafPI mMgxI vI cfhIdI hY, pr iewk gwl ieho ijhI hY, ijs df cyqf Bfjpf afgUaF nUM sLfied nhIN irhf. do ku sfl pihlF jdoN iniqn gzkrI Bfjpf df pRDfn huMdf sI, Aus

ny iewk vfrI pfrlImYNt hmly dy dosLI aPjLl gurU nUM CyqI PFsI dyx leI jLor idMdy hoey jnqk jlsy ivwc ieh puwiCaf sI ik Auh kFgrs vfilaF df jvfeI lwgdf hY, ijs nUM Auh PFsI nhIN idMdy? iniqn gzgrI qF eyny AuuWqy vI ruikaf nhIN sI, Aus ny aglI gwl duhrf ky ieh khI sI ik mYN puwCdf hF ik kFgrs dy afgUaF ny kI Aus nfl afpxI DI ivafhI hoeI hY? bd-jLbfnI qF EdoN vI aMqF dI hoeI sI. sfzy pMjfb ivwc do vfrI ieho ijhIaF GtnfvF ivDfn sBf ivwc vfpr cwukIaF hn, jdoN iksy gwloN iqwKI bihs dOrfn iksy mYNbr jF mMqrI ny iksy nUM gMdI gflH kwZ idwqI sI. AuWqr pRdysL ivwc jdoN vI mYNbr afpo ivwc hwQo-pfeI hoey, gMdIaF gflHF kwZIaF geIaF hn qy mwD pRdysL ivwc vI iewk vfr ieho ijhI bd-qmIjLI ho geI. qfimlnfzU ivwc iewk vfrI zI[ aYwm[ ky[ mYNbrF nfl JgVy dy bfad jdoN bIbI jYlilqf bfhr afeI qF afpxI pftI hoeI sfVI ivKf ky Aus ny ikhf ik ivDfn

sBf aMdr Aus dI iewjLq nUM hwQ pfAux df Xqn kIqf igaf hY. ieh BfrqI lokqMqr df nmUnf hY. lokqMqr df mqlb isrP coxF lVn qy lokF dIaF votF nfl rfj-gwdIaF sFBx qwk sImq nhIN huMdf, ies ivwc lokF vwwl kuJ PrjL vI nyqfvF dy isr mMny jFdy hn. Auh PrjL lIzrF dy cyqy ivwc nhIN huMdy aqy ijwqx dy bfad dOlqF kmfAux, afpxy chyiqaF nUM hr iksm df mOkf pysL krn vwl Auh mUMh kr lYNdy hn. iPr vI ies gwl dI afs AunHF qoN kIqI jFdI hY ik Auh lokF ivwc koeI bd-qmIjLI nf krn, ijs nfl DIaF-BYxF vfly afm lokF ies qoN sLrm mihsUs krn. bdiksmqI nfl sfzy lIzrF nUM ieho ijhf aihsfs nhIN. sMsfr Br dy lokqMqrI dysLF ivwc swiBaqf ivkfs kr rhI hY, pr sMsfr df sB qoN vwzf lokqMqr aKvfAuNdy Bfrq ivwc ies df phIaf awgy nUM GuMmx dI QF purfqn Xuwg vwl GuMmdf jfpdf hY. bhuq sLrmnfk hY ieh.

hux suprIm kort ny do jixaf: rfj kuMdrf aqy gurUnfQ mXwpn nUM dosLI Tihrf ky sjLf df PYLslf krn leI iewk kmytI bxf idwqI hY, pr nfl iewk swt hor mfrI hY. ieh kih idwqf igaf hY ik ikRkt borz df koeI ahudydfr iksy Kyzx vflI tIm df mYNbr aqy mflk nhIN ho skdf. sRIinvfsn iewko vyly ikRkt borz df pRDfn vI sI aqy cyneI supr ikMgjL ikRkt tIm df mflk vI. Auh inrpwK nhIN sI ho skdf. ies leI suprIm kort dy ieh dovyN PLYsly sfry dysL dy lokF nUM jfiejL jfpdy hn qy sRIinvfsn AuWqy borz dI cox lVn dI pfbMdI lwgI vI TIk jfpdI hY. ijwQoN qwk ikRkt borz df svfl hY, ies ivwc vwzIaF srmfeydfr kMpnIaF dy mflk aqy dfgI isafsqdfn vI bYTdy hn qy keI gwlF ivwc iewk dUjy nfl sFJ BugqfAux lwgy rihMdy hn. suprIm kort dy PLYsly df svfgq ies vkq Auh vI kr rhy hn, pr ies mfmly dI awj vflI nObq ikAuN afeI, ies bfry cyqf nhIN krnf cfhuMdy. dysL dy sfbkf mMqrI qy iewk rfj dy muwK mMqrI rih cwuky sLrd pvfr ny vI PLYsly df svfgq kr idwqf hY, pr Auh ies gwl nUM cyqy sLfied nhIN krnf cfhuxgy ik ikRkt borz ivwc inXmF ivwc ieh iZwl AunHF dy vkq idwqI geI sI ik ikRkt borz dy ahudydfr afeI[pI[aYWl tImF dy mflk vI ho skdy hn. ijs inXm nfl sfrf iBRsLtfcfr hoieaf, Aus df rfh kwZx leI inXmF ivwc iZwl dyx vflf sLrd pvfr vI jdoN suprIm kort dy hukm df svfgq krdf hY qF ies leI nhIN kr irhf ik PLYslf cMgf hY, sgoN afpxy bfry soc ky KusL hY ik sfzy qwk gwl nhIN af geI. hor vI keI eydF socdy hoxgy. pMjfbI dy aKfx ivwc ‘dfl ivwc kflf’ qF asIN suixaf sI ik, ikRkt borz dI dfl ivwc kflf nhIN, sfrI dfl hI kflI jfpx lwg peI sI. afs krIey ik hux kuJ suDfr ho skygf.

PAGE 37


The Patrika

PAGE 38

Friday, January 30th, 2015



lwkV dy muMzy

gLjLl

dohy gurcrn isMG ‘nUrpur’

kulbIr isMG ‘zfnsIvfl’

hvf ivwc qIr Auh clfAux cwly ny pfxI ‘c pkOVy Auh qlfAux cwly ny pfxI nhINEN imldf ey pIx vfsqy Auh pfxI ivwc bwsF nUM clfAux cwly ny grIbF dy GrF dy ivwc, dfxy mwuky hoey ny aftf pIhx dIaF imwlF Auh, lgfAux cwly ny ijnHF dIaF afzrF qy icwtF awj ivkdf AuhI bfzrF qy Drny, lgfAux cwly ny kOzIaF dy ipwCy ijnHF vyc idwqf pMQ nUM AuhI pMQ-rqn, khfAux cwly ny pihly pVHy iliKaf nUM, nOkrI nIN imldI Auh QF-QF qy kflj, KulfAux cwly ny kwl ijwQy krdf sI rfj suwKf kfhlvF awj AuhnUM AuWQy, dPnfAux cwly ny afpxy juafkF leI, mhwl pfAux vfsqy grIbF dIaF kuwlIaF Auh, Zfhux cwly ny BuwiKaF dy iZwz ivwc, lMGy lwqf mfr ky AuhI mMdrF ‘c , rsdF cVfAux cwly ny rwb idaF bMidaF df lhU ijMnIN cUisaf AuhI bMdy rwb nUM, ipsfAux cwly ny ‘shoiqaf’ isKfieaf, ijhnUM pYrF AuWqy KVnf. AuhI qYnM aklF, isKfAux cwly ny.

gjLl mlkIq mIq

pfxI bUt ivwc viVaf, pqf iPr lwigaf

pihlF vflf irhf nf pMjfb imwqro. iPwkI pY geI ichiraF dI afb imwqro.

Pyr krUMblF PuwtIaF prqI jIvn loa.

itkt jdoN cwk piVHaf, pqf iPr lwigaf

ijhVf kOl inBf nhIN skdf, lok idlF nUM Bfa nhIN skdf. Xfr kuvyly twkrF mfry, vyly df qUM gf nhIN skdf. qfxI nUM AulJf nf bYTIN, iewk qMdf qF sulJf nhIN skdf. moh dI dldl dy ivwc Pisaf, bfhr kdy vI af nhIN skdf. afpixaF dy jo ihwq pfly, pr ihwq jfn gvf nhIN skdf. sur dIpk dy CyV nf bYTIN, rfg mlHfr qUM gf nhIN skdf. dosLF dI pMz isr qy Drky, hux ‘inrdosL’ khf nhIN skdf.

gLjL l gurivMdr qwKr

ds QF ‘qy ivkdI sLrfb imwqro. cor zfkU Twg df nF pqf lwgdf,

sB cqurfeIaF vfly zuwbdy vyKy afKLr nUM, jo huisLafr khfAuNdy Auh huisLafr nhIN huMdf. sfrI dunIaF ijwq lvy bysLwk BfvyN, qF vI bMdf, bMdf huMdf prvrdgfr nhIN huMdf.

Gs-Gs ky qlf JiVaf, pqf iPr lwigaf Gr qoN bfhr kI kI kfry krdf sI jd puils ny PiVaf, pqf iPr lwigaf byeImfnI sLurU dy ivwc Pl dI geI, kfrobfr jd KiVHaf, pqf iPr lwigaf ryp-kql dy kfry ikMny Gfqk ny jd kysF ivwc aiVaf, pqf iPr lwigaf QF-QF AuWqy jf jf awgF lfAuNdf sI afpxf Gr jd siVaf,pqf iPr lwigaf by-kfnuUMny DMdy kr-kr Dn Kwitaf jd jylH ivwc qiVHaf, pqf iPr lwigaf. kuVIaF nUM qMg krdf ipwCf kr-kr ky QwpV kuVI ny jiVaf, pqf iPr lwigaf vhutI dI kut-mfr Auh krnoN hitaf nf sfilaF PV ky GiVaF pqf iPr lwigaf iewQy kfr KVfAux dI ‘cMd’ mnfhI ey,

pMj mIl dUr ipMzoN sLihr kotlf,

rukxf pr dirafvF nUM drkfr nhIN huMdf. sB kuJ hI qF bMdy dy aKLiqafr nhIN huMdf.

hrcMd isMG ‘bfgVI’

socF hoeIaF bOxIaF, AuWcy bxy mkfn. BIVF njLrI pYNdIaF lwBdy nhIN iensfn. aMbr BfvyN gfh lvIN bih ky ivwc msLIn. pYrF Qwly rihx dy iqMn ku hwQ jLmIn. bfhr DrqIaF ijwqIaF aMdroN gey hF hfr . irhf nf afpxy afp nfl sfzf TIk ivhfr. vfh vfh kxkF pwkIaF socy ipaf jnOr. vwZx bIjx hor koeI qy nPLy kmfvx hor. dohF ‘coN iek cux lE biGafV afey do lMG. jMgl rfjf cux ilaf ijs dy iqwKy dMd. Aus dI jY jY kfr hY Aus dy bolx bol. motf zMzf rwKdf jo vI afpxy kol. bdly mOsm Drq dy bdly dunIaf rMg. sLFqI, amn, skMUn cYn cfry rih gey dMg. iewk iewk krky qur gey swQ ‘co bylI Xfr. bhuqf icr nhIN inBdf dunIaf nfl ipafr. DrmF mjLbF vfilE kirE kuJ ivcfr. hr idn nINvF ho irhf bMdy df ikrdfr. vkq df phIaf GuMmdf pIhy idn qy rYx. Aumrf jfvy bIqdI ijAuN pfxI df vihx. muV muV rwuqF bdlIaF bdlI nf qkdIr. LlY gey KyVy bMnH ky Pyr afjLfdI hIr. smyN dy JwKV JfiVaF , jo pwq-pwq igaf ho.

igafnI kyvl isMG ‘inrdosL’

bysLwk jIvn pMD kdy iewk sfr nhIN huMdf. duwK pfAuNdf hY ijs nuM vwl neIN Bfxf mMnx df.

pqf iPr lwigaf

bfibaF dy ichry ‘qy nkfb imwqro. ijwdx df hwQ ‘c mobfeIl af igaf, Cwz idwqI pVHnI ikqfb imwqro. duwb, srkMzf ivhVy hrf ho igaf, mihkF vflf lfieaf sI gulfb imwqro.

jy mYN huMdf pvn kumfr pfxI dI qF iewk nf cwlI

jy mYN huMdf rfhF vrgf

ro pYxf sI, coa pYxf sI.

bx igaf JnF khfxI

suwk jfxf sI, mwuk jfxf sI.

mYN qF sI bs myry vrgf

roNdI rih geI sMg GVy dy

jy mYN huMdf cfr cuPyrf

QoVHf ijhf kuJ qyry vrgf

aMqF nUM mr jfxI

jy mYN huMdf Gwup hnyrf

dUr idshuwdy Gyry vrgf

kMibaf aMdroN jMz ivcfrf

Cup jfxf sI, lwuk jfxf sI.

rUh ivwc lih gey hfxI vrgf

hwlI iewk nf tfhxI[[[[

jy mYN huMdf DuwpF vrgf

mn dI rIJ inmfxI vrgf[[[[[

jy mYN huMdf pfxI vrgf

jy mYN huMdf cwupF vrgf

jy mYN huMdf pfxI vrgf

iesLk ‘c vsl judfeI dovyN rfs ny sfnUM qF,

pOx, pfxI, gIq, irsLqy, muhwbqF,

ikANuik srIrF df imlxf hI ipafr nhIN huMdf.

kIqy ny plIq byihsfb imwqro.

lwK cfihaF nf bx skdy hmsPr hvfvF dy,

nsLy ivc hoieaf gLlqfn hUMgdf,

ibrKLF vrgf vI koeI lfcfr nhIN huMdf.

mUDy mUMh izwigaf pMjfb imwqro.

jy mYN huMdf tfhxI vrgf

Tr jfxf sI, jLr jfxf sI

jy mYN huMdf tfhxI vrgf

jo sLbdfN qoN kihxf hovy, cuwp kih idMdI hY,

lwBo koeI vYd, dyvy dvf jIx dI,

zuwlH jfxf sI, tuwt jfxf sI.

jy mYN huMdf koeI hfsf

zuwlH jfxf sI, tuwt jfxf sI.

kyvl boilaF qoN hI, qF iejLhfr nhIN huMdf.

afKrI hY sfhF ‘qy nvfb imwqro.

jy mYN huMdf GfhF vrgf

jy mYN huMdf Biraf kfsf

PAGE 38


The Patrika

Friday, January 30th, 2015

vrqfrf

gLjLl

vydnf

srbjIq ‘sohl’

inrBY isMG

mfstr krqfr isMG rozy (srI)

pMCI bx jFvf aMimRqpfl isMG rfey

PAGE 39



hr rojL

mfqmpursLI kr irhf,

myrI dunIaf nUM hnyHrI krn vfly,

Brm imlx df awj vI pfldI hF .

‘rfhF ‘c

sfzf hr iewk cfa.

qyrI mVHI AuWqy dIvf bfldI hF.

Auhny ikhf sI krIN AuzIk myrI,

iewk kbrsqfn AuWgdf

QF-QF ny hux aOkVF,

suwk jfvy nf bUtf ipafr vflf,

Auhdy bolF nUM iPjf ‘coN BfldI hF .

XfriVaf rwb krky ikDry,

qy AuWgdY duafly

ijhVy cux ley rfh.

pfxI hMJUaF df pf ky pfldI hF.

AuhnF dIidaF nUM ro ro gfldI hF.

myrI cuwp df rfjL jy koeI puwC bihMdf,

mYN pMCI bx jFvF,

srkVF[[[Gfh PUs

AuhI byVI zobdy,

pwqJV afvy, vgx hnyrIaF bysLwk,

lMGy smyN dy cfa vI bwuq bx gey,

aYNvy idnF df gyV kihky tfldI hF.

kUMjF vFgr prbq CUhF,

hr rojL lwgdY

ijhVy iewQy mlfh.

ihwk zfh ky AunHf nUM tfldI hF .

XfdF qyrIaF ‘coN, sDrF BfldI hF .

nf ijAuiNdaF ivwc qy nf mYN moeI “rozy”

koiel bx gIq suxfvF,

kbrsqfn

hwQIN jLKLm dy ky,

rhF qVPdI idl nf ho jfey TMzf,

Gyr lYNdy ny socF dy kfPly jd,

kdy vyK af ky ikhVy hfl dI hF.

duwD vrgI koeI icwtI bdlI,

bdl lYNdf ey QF[[[

idMdy mlHmF lf.

awg ihjLr dI sIny ivwc bfldI hF. pIVF JwldI qy jLPr jfldI hF .

mYnUM CUh ky lMGy,

kdI swjy vwl srikaf

iks nuM duwK suxf dyeIey,

KuwlHy rihMdy sI qyrI AuzIk aMdr,

nf mYN Pwt idwlF nUM dyvF,

kdI Kwby vwl Dwikaf

sfry idMdy Zol vjf.,

nf krvFvF dMgy,

kdI asmfn ‘c AuWiTaf

AunHF idwqf iksy hornUM,

kdI jLmIn ‘c Dwisaf

jIhdy idl ivwc mMigaf QF.

kdI kdI hvf ‘c

DoKybfjLI bhuq hY,

Aultf huMdf ltikaf

koeI swcf Xfr bxf.

qy kdI kdI ieMj lwgdf

kr kr izgrIaF bhuqIaF

koeI KUbsUrq Puwl

bih gey byrujLgfr khf.

kbr ‘qy hovy iviCaf[[[

iewko vfrI sfnUM qwk ky,

nf srhwdF hovx nf vIjy dy pMgy, ipafr dI iqqlI df PV pwlf, dUr ikqy lMG jFvF, XfriVaf rwb krky ikDry, mYN pMCI bx jFvF. sFJy iehnF dy jMgl byly, sFJy rYx bsyry,

ijvyN tuwty Bwjy armfnF dI mfqmpursLI kr irhf[[[ kbrsqfn dI gusqfKLI ‘qy hYrfn hF, prysLfn hF

lY DrmF dIaF afVF asF ny,

qy iewk idn Aus koloN

vMz ley cfr cuPyry,

puwC hI lYNdI hF[[[

rwb dI rjf ‘c sdf ieh rihMdy,

“aiVaf

bolx bol nF mMdy,

smy dI vjLfrq ny

nF iehnF dy glF c pfey,

bMdy qF bdl bdl Dr idwqy ny

jfq pfq dy PMdy,

pr qUM, hy kbrsqfn.

zIkF lf ky jihr mnF dI,

ikAuN bdl irhf, hr rojL QF[[[

sfrI mYN pI jFvF,

hws ky boilaf, Auh

XfriVaf rwb krky ikDry,

“JwlIey ! ikwQy qurI iPrdI eyN[[[?

mYN pMCI bx jFvF.

bMdy aMdr bMdf qy bMdy aMdr bI

nf nPLrq dIaF kMDF Asfrn, nf nisLaF dy DMdy vFg asfzy hwQ iehnF dy,

lY gey sfzf cYn Auzf. sfdgI byimsfl sI, As ‘qy qF hI idl iPdf. awKIaF hI hux boldIaF, qfly lwgy ijvyN juLbF.

modI, modI qy afgU hY isrP modI, bfkI pfrtI qfVIaF lfAux jogI. AultI iswDI jo gwl vI afK dyvy, AuhdI gwl dy gux guxfAux jogI. lwgdf bolx qF boldf jfey modI, tolI lIzrF dI pYlF pfAux jogI. krdy bfhr dy lok hn jdoN ikMqU, rwKI tIm hY awgoN DmkfAux jogI. krdf eyny dy nfl nf isdk modI, aglI hwd dy qwk iPr jfey modI. nvF kot islvfey qF afK ky Auh, modI, modI qy modI ilKvfey modI.

socx lwgI srkfr pMjfb vflI , krnf jylH df hOlf hY Bfr bylI. jgHf bfrF hjLfr dy rihx jogI, dosLI qfV Cwzy qIh hjLfr bylI. pUrf ikqy stfP nhIN loV jogf, kYdI hoey ny Kud-muKqfr bylI. Cwzx kwcy nsLweI sn jdoN lwgy, kIqf AunF ny sI ienkfr bylI. kihMdy iml jFdf sfnUM mfl eyQy, PVy jfx df eyQy nf iPkr bylI. dwb leI irport srkfr ny sI, rok sky nf Pyr vI ijLkr bylI.

ikMnIaF hx mjbUrIaF ilaf ey Grf pf.

hIr afKdI rFiJaf BuipMdr isMG ‘bopfrfey’

QF QF ipaf ey mrdf[[[[

hIr afKdI rFiJaF gwl sux lY

cMdrf, vyKdf hI nhIN

myrf icwq bVf GbrFvdf eI.

hr pl QoVHf QoVHf , bhuqf-bhuqf ies qoN vwD kI hoxf grk bMdf Brf-Brf nfl DoKf kmFvdf eI. Gtdf vDdf sVdf

sKLsL ikqy njLr nf aFvdf eI.

bs[[[[ Ausy nUM smytx Kfqr

imhnqksL dy BuwKy sOx bwcy

mYN kdI swjy, kdI Kwby

pr ivhlV rwj ky KFvdf eI.

kdI asmfn, kdI DrqI

hux rhI nf koeI vsq Kfls

kuwKF ivwc mrvfvx,

qy kdI Klfa ‘c

JUT-swc nUM hyT dbFvdf eI

lY suGMDIaF bfgF ivwcoN,

ltk irhf huMdf[[[

cor cONkIdfr iBafl pf ky

Gr Gr vMzdf jFvF,

ikAuN jo

ibnF KLOP dy lwut mcFvdf eI.

XfriVaf rwb krky ikDry,

iPqrq iensfn ny bdlI hY

‘bopfrfey’ hr Xuwg ivc iewQy

mYN pMCI bx jFvF

kbrsqfn ny nhIN[[[

sukrfq ihwsy jLihr aFvdf eI

sfzy vFgr nf ieh DIaF,

idwlI aMdr akflIaF Bfjpf dI, AuqoN sFJ, pr ivcoN hY Puwt bylI. sFJy jlsy qy BfsLx vI hoeI jFdy, krdy mIitMgF vwK ieh guwt bylI. afpo ivwc akflI ieh soc krdy, pY jfey Bfjpf nUM zfZI kuwt bylI. idwlI ivwc jy ijwq geI Bfjpf qF, dyxf XfrF df glf iPr Guwt bylI. EDr socF ny soc rhy BfjpfeIey, jfvy idwlI dI cox ieh lMG bylI. dyxI eydF dI akl akflIaF nUM, mUhry skx nf asF dy KMG bylI.

kI krIey inrBY Auey,

AuWg irhf iewk kbrsqfn

iewko dy gux gfvx,

qIs mfr KF dy qIr

iks nMU dyeIey suxf.

kr hoey ivsLvfs hY ijs AuWqy

iewk joq qoN ieh vI Aupjy,

ieh swc hY moey qy ivCVy nhIN afAuNdy, qyrI mVHI AuWqy dIvf bfldI hF .

idl ikMnf AuhnUM cFhvdf,

qy Aus dy aMdr , sihvn hI

KUun nfl nf rMgy,

myrI dunIaF nUM hnHyrI krn vfly,

PAGE 39


The Patrika

PAGE 40

Friday, January 30th, 2015



kFgrs mukq Bfrq jF kFgrs-Xukq Bfjpf? Bfrq dI sB qo N pu r fxI rfjsI iDr kFgrs pfrtI ies vkq afpxI hoNd dy sMkt nfl jUJdI lwgdI hY. ies dI pRDfn sonIaf gFDI dI ishq TIk nhIN qy Aus dy pwuqr rfhul gFDI nUM pfrtI df mIq pRDfn bxfAux df koeI asr nhIN hoieaf. Auh jdoN iksy pfrtI dI mIitMg ivwc boldf hY qF cfplUs

kFgrsI afgU Aus dI bwlybwly krI jFdy hn, pr jdoN dUsry lokF sfhmxy jFdf hY qF asloN inkMmf ijhf sfbq huMdf hY. pfrtI iPr vI Aus nUM pfsy krn df koeI iKLafl ies leI ivcfrnf nhIN cfhuMdI ik bhuqI lIzrisLp dy mn ivwc iewko gwl hY ik dysL dI jnqf qy jdoN kdy sfnUM votF imlIaF qF

isrPL nihrU-gFDI prvfr mnmohn isMG dI srkfr dy dI ajokI pIVHI kfrn hI. vkq iBRsLtfcfr dy eyny kFz inkl afey ik ies dOr nUM bIbI sonIaf gFDI ny jdoN Bfrq df awj qwk df sB pRDfn mMqrI dI pdvI qoN iBRsLt dOr ikhf jfx TukrfeI sI, Aus vkq Aus lw g ipaf. so n Iaf gFDI dI dunIaF Br ivwc DuMm pYNdI iPr vI iswDy dosLF qoN bcI sI qy Aus nUM iewk sMqxI rhI, rfhul gFDI df nFa vI qy iqafg dI mUrqI ikhf iBRsLtfcfr dy iswDy kys nfl jFdf sI. bfad ivwc Aus dI Bfvy nhIN juiVaf, pr ijhVy ingrfnI hyT cwldI zfktr lok ienHF mfmilaF ivwc

Psdy gey, AunHF ivwc keI dosLI ienHF dI nyVqf vfly sn. sfiraF qoN pihlF Auh ivdysL mMqrI ntvr isMG ierfk qoN qyl bdly anfj vfly skYNzl ivwc Ps igaf, ijs nUM pMizq jvfhr lfl nihrU dy vkq qoN aihmIaq pRfpq sI. boPorjL qop sOdy ivwc iksy kuafqrocI df cyqf hux BfvyN koeI nf kry, pr slmfn KursLId aqy nvIn ijMdl vrigafF dy nFa hI igxy jfxy aOKy hn. iPr vI ijhVI swt ies pfrtI aqy pfrtI dy mohrI pirvfr nU M so n Iaf gFDI dy dfmfd dy iBRsLtfcfr ny mfrI, Aus df kIqf nuksfn ies dy jVHIN bYTdf igaf hY. rfbrt vfzrf nFa vfly Aus muMzy ny Bfrq dy keI rfjF ivwc EQy dIaF kFgrsI hkUmqF df lfB lY ky jfiedfd KLrIdx aqy vycx df kfrobfr ies qrHF clfieaf ik sfry nym-kfnUMn vI kUVy dy Zol ivwc suwt idwqy gey jfpx lwg pey. hirafxy ivwc iewk aPLsr asLok Kymkf ny ijs qrHF df ikwsf kwiZaf, Aus bfry EdoN qwk kFgrsI afgU sPLfeIaF dyeI jFdy sn, pr hux ieho ijhf kys rfjsQfn df vI inkl afieaf hY qy keI hor rfjF ivwc vI jFc cwlI jf rhI hY. kFgrs pfrtI ieh kihx jogI nhIN ik vfzrf afpxy AuWqy lwgdy dosLF df afp jvfb dyvy, sgoN Aus muMzy dI Zfl bxn dy cwkr ivwc afpxf hor vI byVf grk krI jFdI hY, Aus nUM ieh vI smJ nhIN lwgdI ik Auh Aus muMzy leI Zfl bx rhI hY, ijhVf kFgrs pfrtI aqy afpxI sws nUM vI hnyry ivwc rwK ky gujrfq dy snawqkfr adfnI nUM imlx jFdf irhf hY, Esy snaqkfr adfnI nUM, ijhVf Bfjpf dy nirMdr modI df sfiraF qoN vwD nyVU sI. kFgrs pfrtI ajy qk vI ieh gwl mMnx nUM iqafr nhIN.

PAGE 40

hu x ies pfrtI nU M ky r f lwgx df dOr cwldf vyK ky kuJ lok ieh kih rhy hn ik uijnHF df pwlf sfPL sI, Auh pfrtI Cwzx lwgy hn. ieh gwl vI gLlq hY. keI ieho ijhy lok pfrtI nUM hux Cwzx lwgy hn, ijhVy ipCly sfry dOr ivwc mn mrjLIaF krdy qy iewk jF dUsrI vwzI gwdI df inwG mfxdy rhy hn. idwlI ivwc ijhVI bIbI ikRsLnf qIrQ hux Bfjpf ivwc jf phuMcI hY, Auh ipCl do dhfikaF qoN vwD smyN qwk rfj df suK mfxdI rhI qy EdoN Auh rfq-idn sonIaf gFDI dy sohly gfAux lwgI rihMdI sI. ajy keI hor lok vI Cwzxgy. ijhVI gwl not krn vflI hY, Auh ieh ik kdI Bfjpf ny ijnHF lokF nUNM kFgrs ivwc hox kfrn BMizaf sI aqy AunHF ny Bfjpf nUM BMzx leI joLr lfieaf sI, awj Bfjpf AunHF sfiraF df suafgq kr rhI hY. ies nfl Auh Esy kFgrs df rUp DfrdI jf rhI hY. ijs dy ivruwD lVfeI df Auh dfavf krdI sI. nirMdr modI ny Bfrq nUM kFgrs-mukq krn df aYlfn kIqf sI. hux Bfrq qF kFgrs-mukq hox vwl jf irhf kuJ lok mMn skdy hn, pr ijnHF lokF krky kFgrs pfrtI afpxy purfxy vw k fr nU M gu a f bY T I sI, Auh sfry iewk-iewk krky Bfjpf ivwc sLfml hox dy nfl Bfrq nUM kFgrsmukq krdI Kud Bfjpf hI kFgrs-Xukq hoeI jFdI hY. lybl nvF lf dyx nfl mfl nhIN bdl jfxf. ieh lok ijho-ijhy hn, Auh EQy vI Euho rihxgy. AuNJ Bfjpf vI isrP ihMdUqv dI iPLrkfpR s qI dy rM g kfrn hI kFgrs qoN QoVI ijhI vwKrI hY, bfkI ies df sfrf rMg qF afriQk nIqIaF smyq kFgrs pfrtI vflf hI hY.


The Patrika

Friday, January 30th, 2015

¡À’ÙÈ Á∆ Ï‹≈¬∂ ØÓª√ «˜¡≈Á≈ Í√ßÁ : ¡‹∂

√πÍ«‘º‡ «ÎÒÓ “«√≥ÿÓ”, “«√≥ÿÓ «‡È√” ¡Â∂ ‘∞‰∂-‘∞‰∂ “¡À’ÙÈ ‹À’√È” ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡‹∂ Á∂Ú◊È ”Â∂ “¡À’ÙÈ ‘∆Ø” Á∆ ¤≈Í ÓπÛ Òº◊ ◊¬∆ ‘À Í ı∞Á ¡‹∂ ¡«‹‘≈ È‘∆∫ Ó≥ÈÁ≈Õ ¡‹∂ ’«‘≥Á≈ ‘À «’ ¿∞√ ”Â∂ ¡«‹‘∆ ’ج∆ ¤≈Í È‘∆∫ Òº◊∆ ‘À, √◊Ø∫ √º⁄ ª «¬‘ ‘À «’ ¿∞‘ ¡À’ÙÈ «ÎÒÓª Á∆ Ï‹≈¬∂ ØÓª«‡’ «ÎÒÓª ”⁄ ı∞Á ˘ «˜¡≈Á≈ √«‘‹ Ó«‘√»√ ’Á≈ ‘ÀÕ ‘≈Òª«’ «¬‘ Úº÷∆ ◊ºÒ ‘À «’ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ ”⁄ ¡≈͉∂ ’∆¡ Á∂ Ù∞»¡≈Â∆ ÁΩ ”⁄ ¡‹∂ «¬√ Â∑ ª Á∆¡ª Ø Ó ª«‡’ ̱ « Ó’≈Úª «ÈÌ≈¿∞∫Á≈ «˜¡≈Á≈ Ș ¡≈¿∞∫Á≈ √∆ Í “«√≥ÿÓ” ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ ¡À’ÙÈ Ì±«Ó’≈Úª «Ú⁄ ‘∆ Ș ¡≈ «‘≈ ‘ÀÕ ¡‹∂ Á∆ «Í¤Ò∆ «ÎÒÓ “¡À’ÙÈ ‹À’√È” «Ú⁄ ¿∞√ È∂ √ØÈ≈’Ù∆ «√È∑≈ È≈Ò Óπº÷ ̱«Ó’≈

PAGE 41



Ï’≈ ‘À ‚∂˜∆ Á≈ ¿∞ÂÙ≈‘ √ÒÓ≈È ı≈È Á∂ ¡≈ÍØ«˜‡ «ÎÒÓ “‹À ‘Ø” È≈Ò Ï≈Ò∆Ú∞º‚ ‹◊ ”⁄ ’ÁÓ º÷‰ Ú≈Ò∆ ‚∂˜∆ Ù≈‘ Á∂ ¿∞√ «ÎÒÓ «Ú⁄ «’Á≈ Á∂ È≈ÒÈ≈Ò ¿∞√ Á∂ ¡«ÌÈÀ Á∆¡ª Ú∆ ¡≈ÒØ⁄’ª È∂ ı»Ï ˺‹∆¡ª ¿∞‚≈¬∆¡ª √ÈÕ «¬√ «ÎÒÓ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡◊Ò∆ «ÎÒÓ √≈¬∆È ’È Ò¬∆ Ú∆ ‚∂˜∆ Â√Á∆ ‘∆ √∆ Í ¿∞√ ˘ ¡≈√ ‘À «’ ÈÚª √≈Ò ¿∞√ Ò¬∆ ’∞fi ¿∞Ó∆Áª ÒÀ ’∂ ¡≈«¬¡≈ ‘ÀÕ ‚∂˜∆ ’«‘≥Á∆ ‘À, ““Ó∂∂ Ò¬∆ √≈Ò B@AE ⁄≥◊≈ ‘À «’¿∞∫«’ ÓÀ˘ ’¬∆ «ÎÒÓª Á∂ ¡≈Î «ÓÒ∂ ‘ÈÕ ÓÀ∫ «¬√ ˘ ÒÀ ’∂ ¿∞ÂÙ≈«‘ ‘ª «’¿∞∫«’ «¬√ ÁΩ≈È ÓÀ˘ ’¬∆ ÒØ’ª È≈Ò Í«‘Ò∆ Ú≈ ’≥Ó ’È Á≈ ÓΩ’≈ «ÓÒ «‘≈ ‘ÀÕ Ó∂∂ Ò¬∆ «¬‘ «√º«÷¡≈Á≈«¬’ ¡È∞ÌÚ ‘ØÚ∂◊≈Õ”” Ï∂Ùº’ ‚∂˜∆ È∂ ¡≈͉∆¡ª «¬È∑ª «ÎÒÓª Ï≈∂ ’∞fi È‘∆∫ Áº«√¡≈ Í ¿∞‘ «¬≥È≈ Á≈¡Ú≈ ª ˜» ’Á∆ ‘À «’ ¿∞‘ ’∞fi “Ó‘≈È” Íz«ÂÌ≈Ù≈Ò∆ ÒØ’ª È≈Ò ’≥Ó ’Á∆

«ÈÌ≈¬∆ √∆Õ ¿∞∫fi «¬‘ Úº÷∆ ◊ºÒ ‘À «’ ÍẕÁ∂Ú≈ Á∂ «ÈÁ∂ÙÈ ”⁄ ω∆ «¬√ «ÎÒÓ ”⁄ Ú∆ ¡‹∂ ¡À’ÙÈ ’Á≈ ‘∆ «Á÷≈¬∆ «ÁºÂ≈ √∆Õ «Î Ú∆ ¡‹∂ ’«‘≥Á≈ ‘À «’ ¿∞‘ ÏÂΩ ‘∆Ø Ó≈-’∞º‡ Ú≈Ò∆¡ª «ÎÒÓª Á∂ È≈ÒÈ≈Ò ØÓª«‡’ «ÎÒÓª ”⁄ Ú∆ ı∞Á ˘ √«‘‹ Ó«‘√»√ ’Á≈ ‘ÀÕ ¿∞‘ ’«‘≥Á≈ ‘À «’ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∂ ‘∞‰ Â’ Á∂ «ÎÒÓ∆ ’∆¡ «Ú⁄ Úº÷-Úº÷ «ÎÒÓª ”⁄ Ú≥È-√πÚ≥È∆¡ª ̱«Ó’≈Úª «ÈÌ≈¬∆¡ª ‘È ¡Â∂ ¿∞‘ ı∞Á ˘ Ï‘∞ ÷πÙ«’√Ó Ó≥ÈÁ≈ ‘À «’ ¿∞√ ˘ ‘∂’ Â∑ª Á∆¡ª «ÎÒÓª «Ú⁄ ’≥Ó ’È Á≈ ÓΩ’≈ «Ó«Ò¡≈Õ ¿∞∫fi ¡º◊∂ ¡‹∂ ’∞fi Úº÷∆ Â∑ª Á∆¡ª «ÎÒÓª «Ú⁄ «Á÷≈¬∆ Á∂Ú∂◊≈Õ «¬È∑ª ”⁄ Íz’≈Ù fi≈¡ Á∆ “√«Â√≥◊” ¡Â∂ «ÓÒÈ Ò»Ê∆¡≈ Á∆ “Ï≈ÁÙ≈‘Ø” Ú◊∆¡ª «ÎÒÓª Óπº÷ »Í ”⁄ Ù≈«ÓÒ ‘ÈÕ

ÓÀ∫ «√Î ¡À’«‡≥◊ ’ √’Á≈ ‘ª

«Á÷≈¬∆ Á∂Ú∂◊∆Õ «‹Ú∂∫ «’ √≈∂ ‹≈‰Á∂ ‘È «’ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª ‚∂˜∆ ’¬∆ «ÚÚ≈Áª ”⁄ ‘∆ ‘ÀÕ ‚∂˜∆ Ù≈‘ È∂ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ ”⁄ ¡≈͉∂ ’∆¡ Á∆ Ù∞»¡≈ Íz«√ºË ’Ø∆˙◊z≈Î ◊‰∂Ù ¡≈⁄≈∆¡≈ Á∂ √‘≈«¬’ Ú‹Ø∫ ’∆Â∆ √∆Õ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ Í«‘Ò∆ Ú≈ √ÒÓ≈È ı≈È Á∆ «ÎÒÓ “Ï≈‚∆◊≈‚” Á∂ ’≥ÈÛ ∆Ó∂’ ”⁄ Ș ¡≈¬∆ √∆Õ ¿∞∫fi “‹À ‘Ø” Ò¬∆ ‹ÁØ∫ ‚∂˜∆ Ù≈‘ ˘ ‘∆Ø«¬È ⁄π«‰¡≈ «◊¡≈ √∆ ª Ú∆ ’¬∆ ÒØ’ª ˘ Ï‘∞ ‘À≈È∆ ‘ج∆ √∆Õ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ √ÒÓ≈È È∂ «¬‘ ÎÀ√Ò≈ ’Ø∆˙◊z≈Î ◊‰∂Ù ¡≈⁄≈∆¡≈ Á∂ ’«‘‰ ”Â∂ «Ò¡≈ √∆Õ ◊‰∂Ù Á∂ ◊∞Í º «Ú⁄ ‚∂˜∆ «¬’ ‚ª√ √∆ ¡Â∂ ‘∆Ø«¬È ωÈ≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ∆ √∆Õ ◊‰∂Ù ˘ ‹ÁØ∫ ÍÂ≈ Òº◊≈ «’ √ÒÓ≈È ¡≈͉∆ «ÎÒÓ Ò¬∆ ÈÚ∆∫ ‘∆Ø«¬È ˘ ’≥Ó Á∂‰ Á≈ ⁄≈‘Ú≈È ‘À ª ¿∞√ È∂ ‘∆ ‚∂˜∆ Á∂ ÎØ‡Ø √ÒÓ≈È Â’ Í‘∞⁄ ≥ ≈¬∂ √ÈÕ √»Â ’«‘≥Á∂ ‘È «’ ‘∆Ø«¬È ωÁ∂ ‘∆ ‚∂˜∆ È∂ ◊‰∂Ù ˘ Ì∞Ò≈ «ÁºÂ≈Õ

«¬‘ “«È¿± ¬∂‹” ‘À: ÓÈ≈≈

¡≥Ï≈Ò≈ Á∆ «Ó‚Ò ’Ò≈√ ÒÛ’∆ Ï≈Ï∆ ‘ª‚≈ ¿∞Î ÓÈ≈≈ ⁄ØÍÛ≈ «ÍzÔ≥’≈ ⁄ØÍÛ≈ Á∆ ’˜È ‘ÀÕ Í«‘Ò∆ «¯ÒÓ “«˜ºÁ” «Ò∆˜ ‘؉ ÂØ∫ Í«‘Òª ¿∞√ È∂ ¡≈͉≈ Ȫ ÏÁÒ ’∂ ÓÈ≈≈ º÷ «Ò¡≈Õ «ÍzÔ’ ≥ ≈ Á∂ «ÍÂ≈ ÓÈ≈≈ Á∂ Ó≈Ó≈ √È, «¬√ Â∑ª ¿∞‘ «ÍzÔ’ ≥ ≈ ⁄ØÍÛ≈ Á∆ ̱¡≈ Á∆ ÒÛ’∆ ‘ÀÕ ÓÈ≈≈ Á∆ Óª ¡≥Ï≈Ò≈ Á∆ ‘ÀÕ Í«‰∆Â∆ ⁄ØÍÛ≈ Ú∆ ¡≥Ï≈Ò≈ Á∆ ‘ÀÕ ÓÈ≈≈ È∂ «ÁºÒ∆ ÂØ∫ ÎÀÙÈ «‚˜≈¬∆«Èß◊ Á≈ ’Ø√ ’∆Â≈ ¡Â∂ «Ï˜ÈÀµ√ ÓÀÈ‹ ∂ ÓÀ∫‡ ”⁄ ◊À‹¬ » Ù ∂ È Ú∆ ’∆Â∆Õ «Î ‚ª√ «√º÷‰ Á∂ «¬≈Á∂ È≈Ò ‚ª√ √’»Ò ‹∞¡≈«¬È ’∆Â≈Õ ¿∞√ Á∂ Ï≈¡Á ¿∞‘ ÙØ¡ ’È Òº◊∆Õ ¿∞√ È∂ ’∞fi «¬≥‡ÈÀÙÈÒ ÙØ¡˜ ”⁄ Ú∆ «‘º√≈ «Ò¡≈Õ ÓÈ≈≈ ”⁄ «ÍzÔ’ ≥ ≈ ⁄ØÍÛ≈ ¡Â∂ Í«‰∆Â∆ ˘ Á∂÷ ’∂ «¯ÒÓª ”⁄ ’≥Ó ’È Á∆ «¬º¤≈ ÍÀÁ≈ ‘ج∆Õ ¿∞‘ «‘≥Á∆ «¯ÒÓª ”⁄ ’≥Ó ’È Á∂ «¬≈Á∂ È≈Ò ÓπÏ ≥ ¬∆ ”⁄ ÍÓ≈ÈÀ∫‡ «‘‰ Òº◊∆Õ «¬Ê∂ ¿∞√ È∂ E-G «¯ÒÓª Ò¬∆ ¡≈‚∆ÙÈ «ÁºÂ≈Õ ¡È∞ÌÚ «√È‘≈ Á∆ Íz‚ Ø ’ÙÈ ’≥ÍÈ∆ Á∂ ’≈√«‡≥◊ ‚≈«¬À’‡ È«ÒÈ∆ ÂÈÓ ˘ ÓÈ≈≈ Í√≥Á ¡≈ ◊¬∆ ¡Â∂ ¿∞√ ˘ “«˜ºÁ” Ò¬∆ ⁄π‰ «Ò¡≈ «◊¡≈Õ «¬√ ”⁄ ÓÈ≈≈ ÒØÛ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ÏØÒ‚ Ș ¡≈¬∆Õ ÓÈ≈≈ È∂ «¬√ «¯ÒÓ Á∂ ◊∆ª ”⁄ ˜ÏÁ√ ¡≥◊ ÍzÁÙÈ ’Á∂ ‘ج∂ ‘≥◊≈Ó≈ Ó⁄≈ «ÁºÂ≈ Í “«˜ºÁ” Ï≈’√ ¡≈«Î√ ”Â∂ Ïπ∆ Â∑ª ¡√ÎÒ √≈Ï ‘ج∆Õ ÓÈ≈≈ Á≈ ÏØÒ‚ ¡≥◊ ÍzÁÙÈ Ú∆ «¯ÒÓ Á∂ ’≥Ó È‘∆∫ ¡≈ √«’¡≈Õ

“ÓÀ∫ ‘»≥ È”, “¡È‹≈È≈ ¡È‹≈È∆”, “ÒÚ Ïz∂’¡Í√ «˜≥Á◊∆” Ú◊∆¡ª «ÎÒÓª È≈Ò Ï≈Ò∆Ú∞º‚ ”⁄ ‹◊∑≈ Әϻ ’È Ú≈Ò∂ ¡«ÌÈ∂Â≈-«ÎÒÓ’≈ ˜≈¬∂Á ÷≈È «¬È∑∆∫ «ÁÈ∆∫ ¡≈͉∆ ÈÚ∆∫ «ÎÒÓ “Ù≈Π◊¬∆ Â∂Ò Ò∂È∂” ’’∂ ⁄⁄≈ ”⁄ ‘ÀÕ «¬√Á∆ Ú‹∑≈ «¬‘ ‘À «’ Í«‘Ò∆ Ú≈ ¿∞‘ «’√∂ «ÎÒÓ ”⁄ ¡≈͉∆ «¬Ó∂‹ Á∂ «ÏÒ’∞Ò ¿∞Ò‡ Ș ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ ‘ÀÕ «¬√∂ ’’∂ ¿∞‘ ¡≈͉∆ «¬√ «ÎÒÓ ÍzÂ∆ ’∞fi ÚË∂∂ ‘∆ ¿∞ÂÙ≈«‘ ‘ÀÕ Í∂Ù ‘È ˜≈¬∂Á ÷≈È È≈Ò ‘ج∆ ◊ºÒÏ≈ Á∂ ’∞fi ¡≥Ù :

* ¡À’«‡≥◊ ”⁄ Â∞‘≈˘ ¿∞‘ Óπ’≈Ó È‘∆∫ «ÓÒ √«’¡≈, «‹√Á≈ ‘º’Á≈ Â∞‘≈˘ √Ó«fi¡≈ ‹ªÁ≈ «‘≈ ‘ÀÕ «’¿∞∫? ó «¬√Á∂ «Íº¤∂ Óπ÷ Ú‹∑≈ Ó∂≈ Ï⁄ÍÈ≈ «‘≈ ‘ÀÕ Á¡√Ò, Ó∂∂ Ï⁄ÍÈ∂ ’’∂ ‘∆ ⁄≥◊∆ «ÎÒÓ∆ ÏÀ’◊≈¿±∫‚ ‘؉ Á∂ Ï≈Ú‹»Á ÓÀ˘ ÓÈ ÓπÂ≈Ï’ √ÎÒÂ≈ È‘∆∫ «ÓÒ √’∆ ‹ÁØ∫«’ «ÎÒÓ √∆∆¡√ ⁄∆˜ ‘ÀÕ Ó∂∆¡ª ’¬∆ «ÎÒÓª √ÎÒ È‘∆∫ ‘∆¡ª, «¬√Á≈ ◊Ò ÓÀ√∂‹ «◊¡≈ Í «¬√Á∂ Ï≈Ú‹»Á «¬√Á∆ ÓÀ˘ È≈ ª «’√∂ È≈Ò «Ù’≈«¬Â ‘À ¡Â∂ È≈ ‘∆ Áπ÷, ‘≈Òª«’ ¡≈͉∂ ‘∞‰ Â’ Á∂ ’∆¡ ”⁄ ÓÀ∫ ’∞fi «ÎÒÓª Ì≈¬∆⁄≈∂ ¡Â∂ ÁØ√Â∆ ’’∂ ’∆Â∆¡ª √È, «‹È∑ª Á≈ ÓÀ˘ ÷«Ó¡≈˜≈ Ú∆ Ì∞◊‰≈ «Í¡≈Õ «¬√Á∂ Ï≈Ú‹»Á ÓÀ∫ ¡≈͉∂ ’≥Ó ¡Â∂ ‘∞‰ Â’ Á∂ √Î ÂØ∫ √≥Â∞Ù‡ ‘ªÕ * «’ºÊ∂, ’∆ ’Ó∆ «‘ ◊¬∆ √∆? -Á¡√Ò, Ó∂≈ «Ú⁄≈ ‘À «’ ‹ÁØ∫ Â’ Â∞√∆∫ ’ج∆ ’≥Ó ÍÀÙÈ È≈Ò È≈ ’Ø Âª ¿∞√˘ ’È Á≈ Ó˜≈ È‘∆∫ ¡≈¿∞∫Á≈Õ Ó∂  ∂ ’Ø Ò „∂  √≈∆¡ª √’«͇ª ¡≈¿∞∫Á∆¡ª √È Í ’ج∆ Ú∆ ¡«‹‘∆ È≈ ‘∞≥Á∆ ‹Ø ÓÀ˘ ¡À’√≈¬∆‡ ’∂Õ ‘≈Òª«’ ÓÀ ∫ Ó≥ È Á≈ ‘ª «’ ’ÓÙ∆¡Ò ‘∆Ø Ò¬∆ ¡«‹‘≈ Ïz∂’ È‘∆∫ ‘؉≈ ⁄≈‘∆Á≈ Í Ó∂∂ Ò¬∆ «¬‘ Ïz∂’ ˜»∆ √∆ «’¿∞∫«’ «‹√ Â∑ª Á∆¡ª «ÎÒÓª ¡Â∂ «’Á≈ «ÓÒ ‘∂ √È, ¿∞‘ ·∆’ È‘∆∫ Òº◊ ‘∂ √ÈÕ ¡«ÌÈÀ Á≈ ‹È±È ‘ΩÒ∆‘Ω Ò ∆ ÷ÂÓ ‘Ø «‘≈ √∆ Í ÷πÙ«’√Ó ‘ª «’ “Ù≈Π◊¬∆ Â∂Ò Ò∂È∂” Ó∂∂ ’ØÒ ¡≈¬∆Õ * ¡≈͉∂ „≥ ◊ È≈Ò ¡≈͉∆

Ó≈’∆«‡≥◊ Ú∆ ª È‘∆∫ ’∆Â∆? ó«ÏÒ’∞Ò Í ÓÈØ≥‹È Ï≈˜≈ ”⁄ «‡’∂ «‘‰ Ò¬∆ ‘∞‰ ¡≈͉∆ Ó≈’∆«‡≥◊ ˜» ’ª◊≈ «’¿∞∫«’ ¡º‹ Á∂ ÁΩ ”⁄ Ó≈’∆«‡≥◊ Ï‘∞ ˜»∆ ‘ÀÕ √≈˘ √ÍØ‡√ ‡∆. Ú∆., «¬≥‡ÈÀµ‡ Ú◊∂ ÓÈØ≥‹È Á∂ Ó≈«Ë¡Óª È≈Ò ÒÛÈ≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À, «¬√ Ò¬∆ Ó≈’∆«‡≥◊ Ï‘∞ ˜»∆ ‘ÀÕ ÓÀ∫ Ú∆ ‘∞‰ ¡≈͉∆ Ó≈’∆«‡≥◊ ’ª◊≈ ¡Â∂ ¡«‹‘∆ ‡∆Ó ¡≈͉∂ È≈Ò º÷ª◊≈, ‹Ø ÓÀ˘ √‘∆ √πfi≈¡ ¡Â∂ ¡º◊∂ º÷‰ ”⁄ ÓÁÁ◊≈ ‘ØÚ∂ «’¿∞∫«’ ÏÂΩ ¡À’‡ ÓÀ∫ «√Î ¡À’«‡≥◊ ’ √’Á≈ ‘ªÕ Ï≈’∆ Ê≈Úª ”Â∂ Ó≈’∆«‡≥◊ ‡∆Ó √≈‚≈ ’≥Ó Á∂÷∂◊∆Õ * «¬≥È∂ «ÁȪ Â’ ÍÁ∂ ÂØ∫ ◊≈«¬Ï «‘‰ Á∆ ’∆ Ú‹∑≈ ‘À? ó ’¬∆ Ú≈ √‡≈‚Ó Ú∆ Â∞‘≈‚∂ ÂØ∫ Ï‘∞ ’∞fi ÷Ø‘ ÒÀ∫Á≈ ‘ÀÕ Ó∂∂ È≈Ò Ú∆ «¬≥fi ‘∆ ’∞fi ‘Ø«¬¡≈Õ Á¡√Ò “ÓÀ∫ ‘»≥ È” Á∂ «Íº¤Ø∫ Ó∂∆ fiØÒ∆ ”⁄ «¬≥È∆ ¤∂Â∆ √‡≈‚Ó ¡≈ «◊¡≈ √∆ «’ Ó∂∂ ÍÀ ˜Ó∆È ”Â∂ È‘∆∫ √È Òº◊ ‘∂Õ ÓÀ∫ Ò◊≈Â≈ «ÎÒÓª √≈¬∆È ’Á≈ ‹≈ «‘≈ √∆ Í «’√∂ Á∆ Ú∆ √’«͇ È‘∆∫ ÍÛ∑∆ √◊Ø∫ ¿∞‘ «ÎÒÓª ÁØ√Â∆ «ÈÌ≈¿∞‰ ÷≈Â √Ú∆’≈ ’ Ò¬∆¡ªÕ Ó∂≈ ÷πÁ Á≈ «Ú˜È «’Ë∂ ◊∞¡≈⁄ «◊¡≈ √∆Õ ¡«‹‘∂ ÓΩ’∂ Ó∂∂ ’ØÒ ÷πÁ ¡≈͉≈ ’∆¡ ’≥‡ØÒ È‘∆∫ √∆ ‘Ø «‘≈Õ √πÌ≈«Ú’ ÂΩ ”Â∂ «¬’ √Ó∂∫ «Íº¤Ø∫ Ó∂∂ ÷πÁ Á≈ ’≥Ó ÓÀ˘ √≥Â∞Ù‡∆ È‘∆∫ √∆ Á∂ «‘≈Õ «Î ÓÀ∫ Ïz∂’ ÒÀ‰≈ ·∆’ √Ó«fi¡≈Õ * ¡≈͉∆ ÈÚ∆∫ «ÎÒÓ “Ù≈Π◊¬∆ Â∂Ò Ò∂È∂” Ï≈∂ ’∞fi Áº√Ø? ó “Ù≈Π◊¬∆ Â∂Ò Ò∂È∂” Á∆ ’‘≈‰∆ «ÁºÒ∆ Á∆ «Íº· ̱Ó∆ ”Â∂ ¡≈Ë≈« ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ ‚≈«¬À’‡ ◊∞Ó∆ È∂ ÓÀ˘ «¬√Á∆ √‡Ø∆ √π‰≈¬∆ ª ÓÀ∫ «¬√Á∂ ’À’‡ ÚºÒ «¬≥È≈ ¡À‡À’‡ ‘Ø «◊¡≈ «’ «¬√˘ «¬È’≈ ’È Á∆ ◊∞ ≥ ‹ ≈«¬Ù ‘∆ È‘∆∫ √∆Õ ÓÀ ˘ Òº ◊ ≈ «’ ‹∂ ¡À ’ «‡≥ ◊ «Î ÂØ ∫ Ù∞  » ’È∆ ‘Ø Ú ∂ ª «¬√ È≈ÒØ ∫ «Ï‘Â «ÎÒÓ È‘∆∫ ‘Ø √’Á∆Õ «¬‘ ’À ’ ‡ Ó∂  ∆ ¡À ’ «‡≥ ◊ ”⁄ ÈÚ∆∫ ‹≈È Í≈¬∂ ◊ ≈Õ ¿∞ ∫ fi «¬√ «ÎÒÓ Á≈ ‡≈¬∆‡Ò Ú∆ ÒØ ’ ª ˘ «÷º ⁄ Á≈ ‘À ‹Ø ’≈Î∆ Ó˜∂ Á ≈ ‘À Õ

“«Ó√ ÎzÀµÙ Î∂√” ’∞Ò Íz∆Â

’∞Ò Íz∆ «√≥ÿ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ ”⁄ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Í«‘Òª √≈¿±Ê Á∆¡ª «¯ÒÓª ”⁄ ∞ºfi∆ ‘ج∆ √∆Õ B@@I ”⁄ ’≥ÈÛ «¯ÒÓ “«◊ºÒ∆” ”⁄ ’∞Ò È∂ ¡À’«‡≥◊ È≈Ò ’∆¡ Á∆ Ù∞»¡≈ ’∆Â∆Õ ¿∞√ Á∂ Ï≈¡Á «¬’ ‘Ø ’≥ÈÛ «¯ÒÓ “’≈Ò” ”⁄ ’≥Ó ’∆Â≈Õ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ ”⁄ ¿∞√ Á∆ Ù∞»¡≈ «‘º‡ «¯ÒÓ “Ô≈∆¡ª” È≈Ò ‘ج∆Õ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√ ˘ ’¬∆ «¯ÒÓª Á∂ ¡≈Î «ÓÒ∂ Í ¿∞È∑ª ”⁄Ø∫ «˜¡≈Á≈Â ¡≈Î “Ô≈∆¡ª” «¯ÒÓ Ú◊∂ ‘∆ √ÈÕ «¬√ Ò¬∆ ¿∞√ ˘ ’È ”⁄ ’∞Ò È∂ «˜¡≈Á≈ «ÁÒ⁄√Í∆ È‘∆∫ «Á÷≈¬∆ ¡Â∂ ¿∞‘ ¡≈͉∆ ’«Ó‡ÓÀ∫‡√ Í»∆ ’È Ò¬∆ √≈¿±Ê Á∆¡ª «¯ÒÓª ”⁄ Í ◊¬∆Õ «ÁºÒ∆ ”⁄ «‘‰ Ú≈Ò∆ ’∞Ò Ï⁄ÍÈ ÂØ∫ ‘∆ ‚ª√ ¡Â∂ Ê∆¬∂‡ ’Á∆ ¡≈ ‘∆ ‘ÀÕ ’∞Ò È∂ ABÚ∆∫ Á∂ Ï≈¡Á Ó≈‚«Òß◊ Ù∞» ’ «ÁºÂ∆ √∆Õ ‹ÁØ∫ ¿∞‘ ’≈Ò‹ ”⁄ √∆ ª ¿∞√ ˘ ¿∞√ Á∆ ÷»Ï√»Â∆ ’’∂ “«Ó√ ÎzÀµÙ Î∂√”, “«Ó√ ‡∂ÒÀ∫‡‚”, “«Ó√ «Ï¿±‡∆ÎπºÒ √Ó≈¬∆Ò”, “«Ó√ «Ï¿±‡∆ÎπºÒ ¡≈¬∆˜” ¡Â∂ “«Ó√ Í∆ÍÒ˜ ⁄π¡≈«¬√ ¡Ú≈‚” È≈Ò «ÈÚ≈«‹¡≈ «◊¡≈Õ «¯ÒÓª ”⁄ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Í«‘Òª ’∞Ò È∂ ÍπÒ«’ √Ó≈‡ Á∂ È≈Ò «¬’ ¡À‚ ’∆Â∆ √∆ «‹√ ˘ ’≈Î∆ Í√≥Á ’∆Â≈ «◊¡≈Õ

PAGE 41


The Patrika

PAGE 42

When Abhishek Bachchan Was Caught Unaware

Abhishek Bachchan had no clue what was about to happen when he landed at Mumbai airport and was waiting to meet dad Amitabh Bachchan, who was shooting there… As it turns out, he was caught on camera! R. Balki has a surprise for the audience in Shamitabh. Abhishek’s much publicized cameo in the film is actually an impromptu one! A source reveals that the reason Abhi doesn’t have any dialogue in the film is, “Because his cameo was never part of the script.” Probe Balki further and he adds, “Abhishek was sitting on a bench. We decided against disturbing him, so I just asked my camera team to capture him. We told Abhishek that we had caught him on camera and that the scene would be part of the film. It was just done for fun.” So Abhi just grinned and bore it!

Priyanka Chopra will be seen in four films this year

Last year was really rocking for Priyanka Chopra as she appeared in two films action thriller films – ‘Gunday’ and ‘Mary Kom’, which were very well applauded and accepted by the audience. This year has gotten much better for her as she will be seen in four varied films and she is pretty excited about it. Priyanka will be seen in ‘Dil Dhadakne Do’ which is a very contemporary story of a complicated family, directed by Zoya Akhtar. Then she will be seen in Actor Dhanush says debutant Akshara Haasan has the most challenging role in their forthcoming film Shamitabh, but she has pulled it off convincingly because acting is in her blood. "Of all the roles, Akshara has the most challenging part in the film. I don't think she ever struggled to pull it off as acting runs in her blood," says Dhanush. Akshara is the daughter of veteran actors Kamal Haasan and Sarika. Shamitabh, slated for release February 6, also stars Amitabh

SRK says that it’s tough to be in the limelight always Superstar Shah Rukh Khan will be hosting a TV show which he recently launched in its promotional event. Along with the producers of the show, SRK shared some of his thoughts and answered a few questions asked by the media. Talking about emotions, SRK said that people have their own ways of dealing with emotions and he doesn’t have any such source. He said that it is difficult to stay in the limelight always and what is more difficult is to stay on the path of righteousness while staying on the top. He further added that others will always criticize but that shouldn’t bother you and he works only under stress. He has chosen to work 18 hours a day and accept everybody’s criticism as a part and parcel of this life.

Will be the next Mallika Sherawat Sapna Pabbi Sapna Pabbi will be debuting from the upcoming film ‘Khamoshiyan’. Well, there is not much to talk about her, as she herself as explicit enough to the media during her recent promotions. In the film she is depicted as a sexy delicate lady yet very audacious. The makers of the film project her as the next Mallika Sherawat to which a close friend of Sapna said that she is not all like that, it is all a part of the marketing strategy, to project her like that. Sapna is just going with it. There was a promotional strategy ‘midnight chat with men’ that was also planned but it was dropped off. Sapna’s friends also said that Sapna believes that this is her big ticket to Bollywood and she doesn’t want to be a spoilsport. ‘Khamoshiyan’ also stars Ali Fazal and Gurmeet Choudhary.

PAGE 42

Friday, January 30th, 2015



‘Bajirao Mastani’ in which she plays a Peshwa queen that is directed by Sanjay Leela Bhansali. She will also appear in ‘Gangajal 2’ playing Ajay Devgan’s counter-part as a cop which is directed by Prakash Jha and in ‘Madamji’ directed by Madhur Bhandarkar, she will be playing the role of an item dancer. This is certainly a wide ranged variety of films that she will be appearing in this year and she also says that she has always been a risk-taker.

'Acting Is In Akshara's Blood'

Dhanush Bachchan, and is directed by R Balakrishnan.On working with Big B, Dhanush said: "I never expected I'd get an opportunity to work with him. There's nothing

more to add when you're working with a legend because everything is so special." In the film, Big B has given voice to Dhanush's character.

Why Is Nargis Fakhri Turning Down Lucrative Offers? With the awards season on this is the best time for Bollywood stars to rake in the big moolah via a few minutes of dance performances! And while the biggies, Priyanka Chopra and Kareena Kapoor-Khan don’t mind performing at award nights, it is Nargis Fakhri who shocked us all! Apparently, Nargis, who delivered a hit item song Yaar Na Mile in Kick, has been flooded with offers to perform but she strictly refused quoting it was Jackie and Salman’s song! Though the reason is hard to believe considering it was she who featured in the entire song! We wonder if Ms. Fakhri is trying to change her image!! Another incident we recall was when Nargis was offered around Rs 2crore to perform at a big fat wedding in Udaipur. According to our sources, she said yes initially and then decided against it! We wonder what she is up to!


The Patrika

Friday, January 30th, 2015

BC to have balance budget in 2015 ---Premier Christy Clark On Monday Premier Christy Clark claimed that B C’s 2025 budget will be a balanced one. Despite falling oil prices in the world, BC is in a position to weather the stormy period , Christy said. She further said,”During the coming session of BC legislature, the province’s

PAGE 43



economic diversity will be the focus of discussion. Supporting film, supporting technology, supporting the forest industry and the mining sector and of course continuing to move forward on liquefied natural gas ---- It is going to be a range of initiatives.”

dhf Abbotsford

Surrey is one of the top seven most intelligent communities of the world New York based think tank Intelligent Community Forum has ranked Surrey as one of the most intelligent communities in the world. This honour is for the year 2015. In 2014 Toronto held this distinction. 300 cities of the world were in the run for this award. Feeling rightly proud of this distinction Mayor Linda Hepner said,

” As the most rapidly growing city in the region, investing in the technology and innovation is crucial to building a city that is ready for the challenge of the future.” Coun. Bruce Hayne said that the honour conferred upon our city shows that it is on the right track with sustainable economic growth, innovative service delivery and sound infrastructure investments”

Housing complex for homeless on Gladys Ave, finally approved City council Abbotsford has finally approved a housing complex on Gladys Avenue for the homeless. Such an approval has been hanging fire since the rejection of a proposal of the Community Services, Abbotsford for a complev near its office. The site of the newly approved complex is owned by the city. The approval allows the resi-

dents to enter without being drug and alcohol –free. The city hopes to secure provincial funding for the project. ACS will be operating the complex for which it may require more funding from BC Housing for hiring more staff. The new site has been leased to BC Housing for $1 per year over a 60 –year agreement.

Government supports investments in Lower Mainland LNG projects The provincial government is providing regulatory support for proposed expansion at FortisBC’s Tilbury liquefied natural gas (LNG) facility in Delta, and proposed upgrades to FortisBC’s natural gas transmission infrastructure in the Lower Mainland. The projects will create jobs and investment in Delta, Squamish and Coquitlam. FortisBC is proposing to invest an additional $400 million to further increase natural gas liquefaction capacity at its Tilbury LNG facility in Delta to meet future domestic and export demands from LNG customers. The company also intends to advance planned upgrades to its existing natural gas transmission infrastructure in the Lower Mainland to accommodate higher demand for natural gas arising from the development of the Tilbury Island facility, and will construct and operate the new Eagle Mountain pipeline to transport natural gas from the Eagle Mountain compressor in Coquitlam to the proposed Woodfibre LNG facility in Squamish.

To provide certainty that will support final investment decisions by LNG proponents and large volume natural gas customers and allow FortisBC to move forward in planning the business aspects of LNG projects, government has exempted these proposed projects from the requirement for a certificate of public convenience and necessity review. FortisBC will still be required to obtain all necessary environmental approvals and other permits as well as consult with the public and First Nations. Government has also introduced a natural gas transportation tariff that establishes the rate for LNG proponents and large-volume natural gas customers, including Woodfibre LNG. The rate ensures that large industrial proponents will cover the full cost of the new investment and operational costs to serve them in addition to a portion of the costs of the existing system. These customers will also contribute to lower delivery costs for other FortisBC customers due to the large quantities of natural gas moving through the pipeline system.

Free Health Screenings Please join us for a health fair where you will have an opportunity to learn about healthy living, local health resources as well as the importance of prevention and early diagnosis. Also, there will be many health screenings, presentations and educational resources available.

For more information please call 604 217 2299 or email rimple.mohindra@abbotsfordcommunityservices.com Visit us at www.abbotsfordcommunityservices.com

Friday, February 20,2015 3.30pm - 6.30pm Apollo Athletic Club 3600 Townline Road, Abbotsford BC V2T 5W8 PAGE 43


The Patrika

PAGE 44

Friday, January 30th, 2015



sMsfr mMzI dy afVqIaF vloN Bfrq nUM BrosyXogqf dy nMbr aqy hkIkI hflqF jiqMdr pnUM sMsfr dy lok iek dUsry nfl mjLfk krn leI pihlI aprYl df idn AuzIk lYNdy hn, pr jdoN BfrqI lokF nfl mjLfk krnf hovy qF iksy vyly vI kIqf jf skdf hY. hux iek mjLfk jnvrI df cOQf hPqf cVHdy sfr kr idwqf igaf hY. sMsfr pwDr dI iewk pbilk irlysLn ‘Prm kihr’ kr rhI hY ik sMsfr dy BrosymMd dysLF ivwc Bfrq hux dUsry nMbr qwk jf ciVHaf hY, ies qoN isrPL iewk dysL hI AuWqy hY, bfkI sfrf jhfn ies dy Qwly hY. Bfrq ivwc nirMdr modI df pRDfn mMqrI bxnf ies df kfrn dwisaf igaf hY. modI Kud vI ijwQy jFdf hY, ieho kihMdf hY ik myry kmfn sFBx mgroN Bfrq df zMkf vwjx lwg ipaf hY. mnmohn isMG dy pRDfn mMqrI bxn mgroN vI pihly do zMky vwjdy idwsdy sn. jfrj buwsL smyq dunIaF dI afriQkqf dy sfry mohrI afgU mnmohn isMG nfl eydF hI jwPIaF pf ky imilaf krdy sn. AunHF nUM mnmohn isMG nhIN, afpxy mfl dy gRfhkF dI lfeIn bxf ky KVI Bfrq dI iewk sO ds kroV qoN

PAGE 44

vwD jnqf idsdI sI. hux AunHF dy BfrqI gRfhkF dI igxqI iewk sO pMJI kroV qoN vwD ho cwukI hY. ies leI nirMdr modI nfl vI moh hovygf. PrjL kro ik Blk nUM mulfiem isMG af jfvy, Auh mulfiem vI hwdoN vwD mulfiem ho jfxgy. Bfrq sfzf dysL hY, jy ies dI BrosymMdI vD jfvy qf sfnUM vI KusLI hovygI, pr asIN sMsfr dy vpfrIaF dIaF isPqF nfl KusL nf hoeIey. afpxy Gr dIaF hkIkqF df sfnUM aihsfs hoxf cfhIdf hY. ies dysL ivc koeI vI kMm hovy, lok Aus nMU pihly idnoN hI sLwk dI njLr nfl vyKx lwg jFdy hn ik AunHF ny kOVy qjrby bhuq hMZfey hoey hn. sMsfr dy Brosy ijwqx dy dfavy krn qoN pihlF iksy vI srkfr leI ieh jLrUrI hY ik Auh afpxy lokF df isrPL afpxI agvfeI ivc nhIN, ies dysL dy isstm ivwc Brosf pYdf kry. hfly qwk ieho ijhI koeI gwl nhIN jfpdI. Bfrq ivwc ijhVy bVy nfmxy vfly pRDfn mMqrI bxy sn, mnmohn isMG AnHF ivwcoN sI, ijs dy ies ahudy qwk phuMcx qoN pihlF bhuq vwzy arQ sLfsqrI

vjoN sMsfr Br ivwc crcf huMdI sI ik ieh afdmI isry df kfbl vI hY qy isry df iemfndfr vI. iPr kI hoieaf sI? Bfrq df ieiqhfs ivwc Aus df rfj sB qoN iBRsLt dOr bx igaf qy iksy gwl ivwc iksy nUM Brosf nhIN rih igaf sI. ies qoN pihlF pRDfn mMqrI atl ibhfrI vfjpfeI huMdf sI. Aus dy bfry vI ijhVf mrjLI hor dosL koeI lfeI jfvy, ieh doLsL EdNo qwk nhIN sI lwgf ik Aus ny Kud koeI iBRsLtfcfr kIqf hY, pr rfj dI kmfn sMBfldy sfr Aus dy sfQIaF dy iewk qoN iewk cVHdy Gotfly sfhmxy af gey qy pirvfr dy do jIaF dy nFa vI iBRsLtfcfr dy do ikwisaF nfl juV gey sn. vfjpfeI srkfr bxI nUM iqMn mhIny nhIN sn hoey, jdoN Aus srkfr df afriQk mfmilaF df slfhkfr gurUsvfmI ieh dosL lf ky ahudf Cwz igaf sI ik eyny smyN dOrfn hI srkfr ivcly kuJ lok hjLfrF kroV df iBRsLtfcfr kr gey hn aqy AunHF iBRsLt lokF ivwc vfjpfeI pirvfr dy iewk jIa df nF sI. bfeI sO gYs gYs eyjMsIaF qy pYtrol pMp Aus srkfr ny alft kIqy sn qy iPr jdoN mfmlf suprIm

kort qwk clf igaf, Auh sfry rwd krny pey sn. AunHF pMpF ivwc AudoN iewk rfj dy Bfjpf mwuK mMqrI vloN jlMDr ivwc vI lfieaf igaf sI, pr bMd krnf pY igaf sI. hux vI srkfr Esy Bfjpf dI hY. kuJ lok kihMdy hn ik srkfr BfvyN Ausy pfrtI dI hY, pr srkfr df muKI hux nirMdr modI hY, ijhVf iksy qrHF df iBRsLtfcfr nhIN krdf. nirMdr modI ny kuJ jlisaF ivwc Kud vI ieh ikhf sI ik mYN Blf iks dy leI iBRsLtfcfr krUMgf? kihx qoN Bfv ieh hY ik lok syvf nUM smripq hox leI pqnI nUM sqfeI sfl pihlF nmsqy kih afieaf sF, bwcy koeI hY nhIN, iBRsLtfcfr iks leI krnf hY? modI sfihb ny ivafh krfAux leI lok syvf leI afpxy afp nUM smripq kIqf sI, vfjpfeI ny ivafh hI nhI sI krvfieaf, ijvyN mnmohn isMG iksy iBRsLt sfQI nUM mfl kmfAuNdy nUM nhIN sI rokdf. iBRsLtfcfr huMdf vyK ky cuwp rihx dI afdq modI sfihb nUM vI hY. sMsfr ivwc zMkf vwjx qoN pihlF nirMdr modI df gujrfq df zMkf vwijaf sI. hfly vI Aus rfj ivc Aus df pUrf vjHkf hY. nfl ieh vI hkIkq hY ik Aus dy mMqrI EQy vI iBRsLtfcfr krdy sn qy do mMqrIaF nUM iBRsLtfcfr dy kysF ivwc sjLf vI EdoN hoeI sI, jdoN modI hfly Aus rfj ivwc sn, Bfrq dy pRDfn mMqrI dI kursI vwl dOV ajy sLurU nhI sI hoeI. iPr jdoN dysL Br ivwc Bfjpf ny AunHF nUM afpxf afgU mMn ky cox muihMm sLurU kIqI qy hr gwl AunHF dI mrjLI dI muQfj ho geI, EdoN aglI hkIkq sfhmxy af geI. Bfrq dI pfrlImYNt dy kuJ mYNbr svfl krn bdly pYsy lYx dy skYNzl ivwc iek vfr iPr Ps gey sn. AunHF igafrF byeImfnF ivwc Cy iekwlI Bfjpf dy sn, kihx qoN Bfv hY ik iBRsLtfcfrIaF ivwc bhuigxqI ies pfrtI vfilaF dI sI, qy AunHF ivwcoN lok sBf vfly Cy jixaF nUM mYNbrI qoN brKfsq krn df mqf srb-sMmqI nfl pfs hoieaf sI. rfj sBf mYNbr inMdf krn leI Cwz idwqy gey sn. lok sBf dy ijnHF mYNbrF nUM EdoN brKfsq kIqf igaf sI, iPr AunHF nUM iksy pfrtI ny itkt nhIN sI idwqI, pr jdoN modI sfihb dy hwQ kmfn afeI qF AunHF byeImfnF ivcoN iek jxy nuUM ihmfcl pRdysL dIaF ivDfn sBf coxF dI itkt dy ky snmfn bhfl krn df Auh Xqn kIqf

igaf, ijhVf lokF ny Aus nUM hrf ky glq sfbq kr idwqf sI. eydF dy bQyry hor swjx igxfey jf skdy hn, ijhVy iBRsLt vI hn aqy Auh modI-murId vI mMny jf skdy hn. krnftk dy iewk swjx df ikwsf qF Aucycf suxfAuxf pYNdf hY. Aus rfj ivwc jdoN lokpfl dy ahudy dI isrjxf kIqI geI sI, Bfjpf dI srkfr sI aqy Bfjpf dI mrjLI nfl jsits sMqosL hygVy nUM lokpfl lfieaf igaf sI. Aus ny iBRsLtfcfr dy ikwsy Proly qF Bfjpf df muwK mMqrI XydIXurwpf Ps igaf. pihlF Auh ahudf Cwzxf nhIN sI mMndf, iPr afpxI mrjLI df mwuK mMqrI bxvf ky pfsy hox dy bfad jylH vI clf igaf. pfrtI ny klMkI smJ ky Aus nUM lFBy kr Cwizaf. modI dy Bfjpf dI kmfn sMBflx ipwCoN Auho XydIXurwpf muV ky Bfjpf ivwc af igaf, qy isrP af nhIN igaf, sgoN Aus nUM Cf igaf kihxf cfhIdf hY. krnftkf bfry koeI vI PLYslf hux XydIXurwpf dI mrjLI pwuC ky kIqf jFdf hY. modI sfihb dI iemfndfrI dy cOKty ivc XydIXurwpf iPwt ikvyN bYT igaf hY? ipClf qjrbf ieh vI hY ik mhfrfsLtr ivc amrIkI kMpnI aYnrfn dy ibjlI pRfjYkt df ivroD Bfjpf aqy isLv sYnf ieh kih ky krdIaF sn ik ies ivwc kroVF df iBRsLtfcfr hY. isrPL qyrF idnF dI afrjLI vfjpfeI srkfr ny Auho pRfjYkt kfhlI ivwc pfs kr idwqf sI. eydF krn leI vfjpfeI srkfr ny Brosy df vot vI nhIN sI AuzIikaf. mnmohn isMG dI srkfr vyly PLOj dI loV leI tYtrf trwk KrIdx dI qjvIjL ies leI isry nhIN sI cVHI ik POj dy muwKI jnrl vI ky isMG ny kih idwqf sI ik mYnUM ies KrId ivwc cOdF kroV rupey dI pysLksL hoeI hY. EdoN sB qoN iqwKf ivroD Bfjpf ny kIqf qy ies sOdy nUM iBRsLtfcfr dI jVH ikhf sI. hux nirMdr modI srkfr dy vkq Ausy tYtrf trwk sOdy dI gwlbfq cwl peI hY, kMpnI vI Eho hY, trwk vI Eho qy EdoN iBRsLtfcfr df rOlf pfAux vflf sfbkf jnrl vI ky isMG hux nirMdr modI srkfr df mMqrI hY. hux ieh qjvIjL vI pysL ho geI hY ik awgoN leI iBRsLtfcfr df rOlf mukfAux leI POjI sffmfn KrIdx vfsqy ijnHF ivdysLI kMpnIaf nfl gwl krnI hovy, AunHF nUM eyjMt rwKx dI Kuwl dyidwqI jfvygI. Auh eyjMt jdoN kuJ kmfAuxgy qF ijnHF dy

rfhIN kmfAuxgy, AunHF df ihwsf pwqI vI afrfm nfl inkldf rhygf. qfjLf khfxI ieh hY ik mhfrfsLtr ivwc isLv sYnf nfl sFJI srkfr bxI nUM hfly sO idn vI nhIN hoey qy isLv sYnf ny ieh dosL lf idwqf hY ik Bfjpf mwuK mMqrI dyvyNdr PVnvIs ‘do nMbr’ dI kmfeI kr irhf hY. idwlI ivwc bYTI ies pfrtI dI hfeI kmfn ny gwl hI nhIN gOlI, ikAuNik gOlx qoN ibnF vI Aus rfj ivwc huMdI hr gwl modI sfihb qwk sfiraF nUM pqf hY. kmfl dI iewk gwl dwsxI asIN KuMJ hI cwly sF. ipClIaF sfrIaF srkfrF dy vkq ieh rOlf pYNdf irhf ik Bfrq ivwc kuJ jfalI XUnIvristIaF cwldIaF hn, pr srkfr koeI kfrvfeI krn dI loV nhIN smJdI. nirMdr modI srkfr dy afAux qoN ipwCoN sqMbr 2014 ivwc XUnIvristI grFts kimsLn ny ieho ijhIaF 21 XUnIvristIaF dI ilst jfrI kIqI hY, ijnHF ivwcoN sB qoN vwD nON AuWqr pRdysL dIaF qy pMj Bfrq dI rfjDfnI idwlI dIaF hn. ibhfr, krnftkf , kyrlf, mwD pRdysL, mhfrfsLtr, qfimlnfzU aqy pwCmI bMgfl dI iewk-iewk hY. cfr mhIny gujLr gey, nirMdr modI srkfr ny ienHF dy iKlfPL koeI kfrvfeI nhIN kIqI, hflFik XUnIvristI grFts kimsLn ny spwsLt iliKaf hY ik ienHF XUnIvristIaF dIaF izgrIaF jflHI mMnIaF jfxgIaF. kfrvfeI krn df kMm ijs kyNdrI iswiKaf mMqrI ismRqI ierfnI ny krnf hY, Aus dy afpxy pVHfeI dy srtIiPkyt hr cox df nfmjLdgI Pfrm Brn vyly bdl jFdy hn, aqy Auh iPr vI kyNdr dI mfxXog mMqrI hY. Bfrq sfzf dysL hY, sfzy bfpdfdy vflf dysL hY, ies nfl sfzf moh hY aqy ies nUM sMsfr dI koeI sMsQf Brosy dy lfiek mMny qF sfzf sInf nirMdr modI vrgf CpMjf ieMc nf shI, BfvyN CwqI ieMc cOVf hI huMdf hovy, pr BrosyXogqf df srtIiPkyt Brosy vflf cfhIdf hY. jdoN sB nMU pqf hY ik ieh srtIiPkyt iewk pbilk irlysLn Prm jfrI krdI peI hY aqy Auh ies nfl Bfrq dy lokF nUM ieh PUk Ckf rhI hY ik nirMdr modI dy afAux mgroN quhfzI BrosyXogqf vD geI hY qF ieh iewk mjLfk vI hY qy mwCI PsfAux leI kuMzI nUM lwgy hoey cogy vFg gRfhk PsfAux df cogf vI.


The Patrika

Friday, January 30th, 2015



PAGE 45

ZolI dy hor ikhVy hl vgdy ikRsLn pRqfp jd mYN bI[ey Bfg pihlF dy pypr dy ky ivhlf hoieaf qF dosqF nfl slfh kIqI ik ikAuN nf ies smyN df sdAupXog kIqf jfvy. PYslf hoieaf ik BMgVf iswK ilaf jfvy. pMjfbI kflI bolI hnyrI dI mfr qfjLf-qfjLf Jwl ky hitaf hox kfrn KusLI ivwc nwcx-twpx vflI ieh ivDf swKx aqy sflF qoN afpxy mn dI dwbI BVfs kwZx dI AumId kfrn sB nUM BMgVf iswKx dI ivAuNq bVI psMd af geI sI. iewk do idnF ivwc ZolI nfl smyN qy pYisaF dI gwl KolH leI geI. ijhVy mfVy vyilaF ivwc ipMzF ivcoN kIrinaF dIaF afvfjLf suxsux ky lok awk aqy Qwk cwuky sn Aus vyly Zol Auqy BMgVf pfAuNdy nOjvfnF dy llkfry suxny sLurU hoey qF ipMz ivwc KusLI dI lihr dOV peI. sfzI vyKf-vyKI nOjvfn qy bwcy vI BMgVf iswKx leI afhulx lwgy. hPqy ku ivwc ZolI kol iqMn gruwp iqafr ho gey. hux phu Putx qoN lY ky awD dupihr qwk ipMz ivwc Zol dI afvfjL gUMjdI rihMdI. sfry pihlF ZolI dy pYNrI hwQ lfAuNdy qy iPr Zol nUM mwQf tykdy. muMizaF df ZolI aqy Zol pRqI siqkfr vyK ky koeI vI ieh nhIN sI afK skdf ik ienHF ivwcoN keIaF ny awj qwk afpxy qoN vwizaF nUM mwQf tykxf qF dUr kdy cwj nfl Piqh vI nhIN sI bulfeI. clo BMgVy ny sB nUM anusLfsn qy dUjy dI iewjLq krnf qF isKf hI idwqf sI. keI jxy BMgVy ivc kfPI inpuMn ho gey. iewk idn ZolI ny sfnUM afiKaf ik Auh sfnUM tI[vI dy iewk cYnl Auqy iksy gIq dy iPlmFkx ivc vI iPlmf skdf hY, pr Aus leI BMgVy dy mfhrF dI cox hovygI. tI[vI Auqy idsx dI cfhq qy iPlm df nfiek bx jfx dy supny vyKx kfrn sB KusL ho gey. Aus idn qoN hI asIN doguxI-cOguxI imhnq krnI sLurU kr idwqI. kuJ idnF bfad ZolI ny imhnq dy afDfr ‘qy iqMnF gruwpF ivwcoN KLfs bMdy cux ley qy AunHF nUM Kfs smF dyx df aYlfn vI kr idwqf. cuxy klfkfrF ny hor imhnq krnI sLurU kr idwqI. aMq ZolI ny afK idwqf, “afpF swq nvMbr

nUM jlMDr cwlxf hY. tI[vI qy afAux vfly pRqI ivakqI iqMNn hjLfr Krcf afAuxf hY. qusIN prsoN qwk pYsy jmHf krvf idE qy bfkI pRogrfm afpF bfad ivwc qYa kr lvFgy.’ sfry sfl dI kflj dI PIs dy duwgxy qoN vI vwD iqMn hjLfr df nF sux ky myry qF hwQF dy qoqy AuWz gey pr myrf supnf qF tI[vI Auqy ids ky vwzf klfkfr bxn df sI. mYN vI bfkI sfQIaF vFg GridaF dy gl ivc aMgUTf dy ky ijvyN ikvyN iqMn hjfr rupey ZolI dI qlI Auqy Dr idwqy. imQy idn asIN jlMDr pwuj gey qy sLUitMg leI iqafr-br-iqafr ho gey. asIN kYmry dy sfhmxy jLor-sLor nfl BMgVf pfieaf qy sLfm nUM Gry vfps afey. koeI zyZ ku mhIny bfad asIN tI[vI Auqy idsxf sI. cfa ivc asIN nyVly irsLqydfrF qy dosqF imwqrF nM sunyhy dy idwqy qy keIaF nUM icwTIaF qwk pf idwqIaF. Eny idn KusLI ivc nf asIN cYn nfl suwqy qy nf GridaF nUM sOx idwqf. aMq Auh KusLIaF Biraf idn af igaf. asIN tI[vI dy sfhmxy zyry lf ky bYT gey. sbMDq pRogrfm vI sLurU ho igaf aqy sfzy vflf gIq vI af igaf. gIq ivwc gfiek nUM qF ijLafdf ivKfieaf igaf, pr sfnUM BMgVy vfilaF nUM kdy-kdy ivKfieaf jFdf irhf. jd kdy sfzI Poto afAuNdI, asIN Bwj ky pYNdy ik afh mYN hF, pr vrdI ivwc asIN sfry iewko ijhy lwgdy qy sfry mKOl nfl afK idMdy, “afh qF qUM lwgdYN qy afh blqyj af.” asIN sfry smJ gey ik sfzy nfl TwgI vwj cwukI hY. sfzI hflq Aus klfkfr vrgI ho cwukI sI ijs ny sfry pfsy rOlf pfieaf sI ik Aus dI iPlm af rhI hY. iPlm vyKx qoN bfad jd lokF ny Aus nUM puwiCaf ik sfrI iPlm ivc qUM qF ikqy idisaf nhIN qF Aus ny bVy Bolypx nfl jvfb idwqf sI, “borI ivcly ijs bMdy nUM DrimMdr kwut irhf sI Aus borI ivc mYN hI qF sI.” Aus vkq qF idl nUM bVf dwuK aqy nmosLI JwlxI peI, pr mYN jd hux socdf qF lwgdY ik Aus ivcfry ZolI dy ikhVy hl vgdy sn Aus ny vI iesy qrHF dI TwgI-TorI krky hI afpxy pirvfr nMU pflxf sI.

PAGE 45


The Patrika

PAGE 46

Friday, January 30th, 2015

 Matrimonial vr dI loV 26 sflf, jWt isWK, 5’2” lVkI leI vr (klIn syLvn) dI loV hY| AuhI sWjx sMprk krn jo Ausdy Bfxjy 22 sflf 5’8” nUM kYnyzIan irsLqf krvf skx| duafby nUM pihl, sMprk: 604755-4370 jF 604-864-4199

Services Noor Appliances Repair / Tent Rental $25 Service Charge

Epl`ieMs irpyEr Epl`ieMs  Employment Employment cont’d   zrfievr dI loV kMinaf dI loV Farm Workers   lokl zMp trWk (trFsPr) clfAux required,45 to 60 hours per week. 28 sflf, 5’9” kWd, jWt, gur isWK  leI klfs1 zrfievr dI loV hY| ivjLtr lVky leI kYnyzIan istIjn 1 sfl df qjLrbf, aMgryjI bolxI Duties include pruning, planting,  jF iemIgRFt lVkI dI loV hY| lVky afAuNdI hovy, loarmynlYNz aqy weeding and harvesting berries. As grYvl ipWtF dI jfxkfrI vflLy nUM well as other general farm duties. df nfnkf pirvfr bI[sI[ ivWc sYtl Wage $10.49 per hour. Fax resume hY| hor jfxkfrI leI sMprk kro: pihl| Pon: 604-832-0618

to 604-850-7597. Townline Growers 604-825-3955 Ltd, 340 Townline Rd, Abbotsford, zfeIinMg tybl ivkfAU for day and night shifts. If you have BC V2T 6C9. class 4 licence and don’t have cM g I hflq ivWc 4 kursIaF vflLf Taxi Host certificate yet, you can Workers Needed zfeIinM g ty b l ivkfAU hY| kImq still drive taxi in Chilliwack. For more information, contact: Kuldeep A Narang Farms Ltd. required $150, hor jfxkfrI leI Pon kro: 778-908-2880 Singh@ 604-791-8315

Taxi Drivers Needed

Help Wanted Neger Farms Ltd., 35143 Hallert Rd., required general farm workers. Duties include harvesting, hoeing, sorting, pruning, tying as well other general farm work duties. Must be productive. Should be able to work with farm machinery and able to work in all weather conditions. Work term is from March 01 to December 15, 2015. 40-50 hours per week, $10.50/ hour. Please email resume: negerfarms@shaw.ca

Drivers Wanted JASIV ENTERPRISES LTD. L O O K I N G TO H I R E F O U R FULL TIME CLASS 1 DRIVERS TO RUN CANADA - USA AND BACK . MINIMUM 2 YEARS OF EXPERIENCE REQUIRED , STUDY YEAR ROUND WORK. WE PAY $23.00 PER HOUR, MINIMUM 40 HOURS PER WEEK PLUS EXTENDED HEALTH CARE BENEFITS FOR RIGHT CANDIDATE. PLEASE APPLY VIA EMAIL TO RIPUDAMANGILL@ HOTMAIL.COM OR FAX RESUME TO 604-755-3374.

Workers Needed 0963358 BC Ltd. required workers for 6 months starting April1, 2015. Duties include planting, weeding, pruning, harvesting of berries as well as other general farm work duties. Should be able to work with farm machinery and be able to work in cold and wet conditions. Wages $10.50 per hour, 50 to 60 hours per week. Fax resume to 604-857-2007 or Apply in person 485 Bradner Road, Abbotsford, V4X 2J5

PAGE 46

workers for 6 months starting June1, 2015. Duties include planting, Services weeding, pruning, harvesting of berries as well as other general farm  work duties. Should be able to work isvl with farm machinery and be able  to work in cold and wet conditions. 101.7 EYP.EYm. Wages $10.49 per hour, 50 to 60 h    hours per week. Fax resume to 604I   857-2007 or Apply in person 351        Eqy s omv`r Bradner Road, Abbotsford, V4X 2J5 nUM 4-5 vjy S`m q@k E`pxI E`v`j surjIq klsI n`l| Help Wanted  Sahara Furniture Manufacturing is  Now Hiring, Furniture sanders. shfrf PrnIcr vfilaF nUM PrnIcr sYNz krn vfilaF dI loV hY| 604-864-4181 sales@saharafurniture.com

kfimaF dI loV sfnUM PryimMg kMpnI leI kfimaF dI loV hY| nvyN vrkrF nUM $13 pRqI GMtf aqy tryinMg vI idWqI jf skdI hY| aYbtsPorz aqy srHI qoN rfeIz df pRbMD hY| Pon: 604-825-0763 Hair Dresser, Barber and Esthetician Wanted for Saddher’s Hair and Beauty Salon, (must know threading). Full time / Part Time , Hourly pay ($10.25-$15.00) depending on experience. Contact: 604-746-4786, Email resume: saddhers@yahoo. com or apply in person at: #10230519 Blueridge Dr., Abbotsford


The Patrika

Friday, January 30th, 2015

PAGE 47

ď °ď ?ď Şď ď ˘ď ‰ď€ ď °ď €ď Šď ąď ’ď Ťď  

Canadian

Furniture Mfg. Ltd.

sfnUM PrnIcr PYktrI ivwc kMm krn vfilaF dI loV hY.

ijvyN: • msLIn Eprytr,pRI-sYNzr,pyNtr (styn qy lYkur spryar ) • PrnIcr jVn dy mfhr hox • qnKfh Xogqf qy qjLrby anusfr aqy sfry Bwqy aqy kvryjL imlygI.

hor jfxkfrI leI pfl jF prl nUM PLon kr skdy ho jF afp afky imlo.

PLon nMbr: 604-855-0309 aYzrYs hyTF iliKaf hY. Canadian Furniture Mfg. Ltd. 30552 Progressive Way, Abbotsford

Abby Plumbing Heating and Gas Fitting Ltd.   

• Boiler and Furnace Replacement • New Construction and Renovations • Hot Water Tank (Same Day Replacement) • Leaking Faucets • Hot Water Heating Repairs

Special Rates on Air Conditioning and Furnace Installations

Insured, Licensed and Certified Plumbers

  quh`fIE~ plMimMg, hIitMg (Paul)

Eqy gYs iPitMg dIE~ zrUrq~ leI s`Ă“ pihl~ Pon kro |

For all your plumbing, heating or gas fitting needs call us first!

Paul 604-832-3771 Manpreet 604-751-35

Flat and Reasonable Rates Work is Guaranteed

604-832-3771

  (Manpreet) 604-751-3536 PAGE 47


PAGE 48 PAGE 48

The Patrika The Patrika   



AusÁÅî qfd sL fier sn s lfl jirm×dsU ÁÅçîÆ é±§ hrbM Á÷ÅçÆ Õç¯muº Çîñ¶ Æ? hI

Friday, January 30th, 2015 Friday, August 22nd, 2014

Bgvfn dfs sMdl

pMjfb ‘c duafby dI DrqI df Ausqfd sLfier dsUhf dy hI Ausqfd KLud muKiqafr dI sLfigrdI dI afvfjL ivwc iek jfdU sI jo vwzy jlisaF idn rfq hI koisLsL krky jo nuksfn hmfrf Bfrq hrbM dI aËfdI sfldsUbIqx rqfˆ nUkIqI M pirvfr dfN Aupyst l Zoaivwky iZwzdrbfrF Brdy ivwsBfvfˆ dy TivDfiek sMsdhYN. lMGx dI afËfdI Koh leI geI jnfb s lfldymu67 jirm hI 20vINaOsdI aqy kvI c juty iekw nMU tuMb lYNdaqy I. krqy aqy jdo qfdpflx mujLirm `qy dy sLmY figrdF c afpxf dy AubfvjU d mF-bo mulklIdypMjbhu locky suwcleI bwcqyy kU fˆ qoN sfihb kfgË dIaF qwkjYvyqcoexyI vrgy pYd ˆ y hn. ivwcijLbYaTfdfqr y sMsdrcnfvF, mYˆbr afpxIafˆ hY. jnqk adfirafˆ nUM pRfeIvyt df rdU aqy fbI qdyy sw y spUqijsm dIpk KLud hohr inbVyhn. Ausqfd AuV nyHF dy muZyjrirm MprfkOz ivwIafˆ c Audy nHF Bfa dy smkflIn mu w Z lIafˆ shU l qfˆ leI qrs rhy iekw T y kridafˆ bcpn gu Ë frdy sfl lw K fˆ tn anfj gu d fmfˆ ivw c shU l qfˆ leI iew k TuwDhoI jfˆpMdjy fbI hn gLjlolkdIfˆ kopRl vyicaf hoey hn jo sihj hI qurdy-iPrdy afly-duafly ny pUry aiDkfr nfl afpxI iewk gLjLl dy mkqy pRQfvF, ivDvf ivafh, bfl ivafh aqymuwsL sL f ierF ‘co N nM d lfl nU r pu r I, ivDfqf isM G hn. dy È dI iËafdfqr jnqf g drM bdldyivisLjdo pr srkfrI ies hn. igrigt vfˆaM ik lo dIafˆ shUlqfˆ vfly jf irhf hY. ienHfˆ nUM KrIdx qIr, vfly vfprdIaF inwkIaF-vwzIaF GtnfvF nMU sVdf sohxy hY ivc olg n afid aF N ‘qy kyk Ndfˆrq rhIaF. kuJ ies nIqIafˆ qrHF ikhf: hjLfrf isMG, krqfr isMG blwgx, drsLn isMG grIbI, by r u Ë gfrI, mihM g feI isafsI afgU rfjnIiqk lfB lY x nU M iksy grIb dy mU M h ivw c nhIN pY x ibw l sflfˆ qw k ltkdy rihM d y hn. vI mM q rIafˆ dy irÈqy d fr aqy kfiv idRsLF rfhIN icqrn kr lYNdy sn dsUhI AunHF afrIaf smfj dsUhf dy virHaF qwk pRDfn rhy avfrf, brkq rfm Xumn, sfDU isMG hmdrd idl dI qlb ko e I nhIN , qy Bu w K mrI dI iÈkfr hY . ienH f ˆ leI Bo l y Bfly lo k fˆ nU M nfl lY dIafˆ. ieMnf hI nhIN anfj dI Ècivwpihly c awjafisL vI kbhu qy I mnuwKfˆ dI sMgI sfQI hI hn. dyÈ ivwc bfl df qKLluP sI. XfrF dI mihPl ‘coN KwtIidM vfhaqy afjLfdI aMdolndyivw irsL AunHF nUM Ausqfd jI kih ky bulfieaf krdy sn. lokfˆAunUsM dI jIvn x leI ËrUrIpVfa ky ro s pR d rÈn krdy hn. ieh vfh kfivijAU isrjnf df pihlf sI.dws afrjU Gft ky bfhrly dy È fˆ qo N anfj iËM d gI dI aihmIaq jfnvrfˆ mËdUrfˆ dI gMBIr smwisaf hY. dieafnMd dy ivcfrF qoN pRBfivq sn. koeI nhIN. AunHF dy sLfigrdF ivwc AunHF dy jfnsLIn dIpk

sfDn vI Au p lbD nhIN ho e y .

afXfq kIqf jfˆdf hY aqy kimÈn

afgU aksr dl bdlI vI krdy

nfloN vI Gwt hY. jfnvr mrn `qy

AunHfˆ qopRN o:idn BrisMkMGmdIdfr, ilaf jfˆ ddf rhY axKIlf mujkrn irm dsUhI ny afpxy afp nUM afp hI pf ilaf, jYqoeI qoN ielfvf dIdfr mihM Au h iL L l Kdy hn: afriQk sfier ivkfsAudysqfd dfavy hn aqy rfqo rfq iew k nM b r dI bhuq vfr bvfl AuWTdf hY prikRspr mËdU rI bhu q Gw I jfˆrdI,I 1909 qoN 1985 qwk dy jIvn kfl ivwc nfl krIbafpxIafˆ iqjOrIafˆ BrIafˆ drd, Ln lfl anpVH , mnjL Urthuiidw sLaqfrpu vflIafˆ srkfrfˆ nU M ieh sB jfˆ duÈmx aqy dyÈ ajy ivrovIDIjorpfrtI d Iafˆ hn. grIb ivakqI idn afm ivakqIafˆ dy mrn `qy ko e I hY . dy È ivw c kfnU M n dy bfvjU d bfl kfPLI ey vqn aMdr burfeIaF df. mdn lfl idlksL, pRym abohrvI sLfiml sn. pM j dhfikaF qw k dy s L - ipafr, mu h w b q, hux qy afpxI vI jusqjU koeI nhIN. nËr nhIN af irhf. AunHfˆ nUM qfˆ Br, hwz BMnvIN imhnq krky do ienHfˆ nUM jfn qoN ipafrI lwgx aPsos vI pRgt nhIN kIqf jfˆdf. ivafh dI pRQf kfiem hY. ieh imlx-judfeI, BfeIcfrk sFJ, jLbr-julm, ajyqvI sLONk idsdf eyies idlFdyaM rc lVfeIaF df. nUM Au sjdy kr irhF, kyvl vwzIafˆ-vwzIafˆ iemfrqfˆ lw g jfˆ d I hY . bhu y pirvfrfˆ cuxijhI IaF ho eIaF gL LlF nU Èdivw mMqrIafˆ GuntHFflydIaFikho afËfdI hYjijs ivwM csmy dytÈ awiqafcfr qy luwt-Ksuwt aqy smfijk burvkq feIaFdI rotI vI bVI muÈikl nfl hI nËr afAuNdIafˆ hn pr iksy ivwc qfˆ vwK-vwK mYˆbr vwK-vwK krn, srkfrI krmcfrIafˆ ky AunHF dy pirvfr vloN pMjfbI gLjLl sMgRih df hY. afpxy dUjy pfsy qy srkfrI nUM afpxI sLfierI df mrkjL bxfieafKfˆaqy dI awDI abfdI BuwK nfl mr rhI ikqy bRfhmx qy hirjn df qy nfeI JIr df afpbhu nUM hI ‘mujirm’ grIb dI kuwlI vwl kdy AunHfˆ dI aPsr srkfr qoN qnKfh vI rfjnIiqk pfrtIafˆ ivwc bYTy aqy aPsrfˆ nU M irÈvqdrpn df ivmocn 1986 ivwc BfsLf ivBfg lY x , afjLfdI dy aMdoln nfl juVy XoiDaF nUM pRyirq JgVf. hY aqy rsUKvfn mËy lY rhy hn. jfb dy Aus smyN dy zfierYktr sRI goiel nËr nhIN geI. jdoN vI koeI jn rfˆy rudybrUkMkomeIkrn nhIN. hoey hn aqy loV qy smyˆ anusfr imlfvtKorfˆ nUM imlfvt pMkrn y hn sfihb aqy lomyk hI nhIN kIqf sgoN afjLfdI qoN bfad dyslYL ˆd aqy dyÈ afËfd hox qoN bfad sfirafˆ vwloN mujirm dI Xfd ivwc krvfey gey rfj smwisafvfˆ lf Psfd krdfdyhYijLMm qfˆyvfr dy afpxf AuWlU iswDfajy krqklYvI ˆdy nhI hn.mwuk,f myzfktrfˆ ry ksLmIr df JgVf. Drm dy nF ‘qy dI hoey gw dMg mjLbdly HbI rfjnIqI nU M mrIËfˆ dI jfn irÈvq vI lY ˆ d y hn. dy È qoN dUr sn mujirm sfihb pr idwlI M brfbrIivwdf hwk imlxf cfhIdf pwDrI kvInUdrbfr c kIqf igaf. mu jirm srkfr ivkfs dy vfDy dyÈ ivwc PYlIafˆ sYˆkVy smfijk jnU Mn dy afriQk isLkfr rfj nyqfvF nUM KudI df dy ivw kihr Kyzx, pulIsmuVnUkyM . jnqf `qy sI pr awj amIr hor amIr huMdf c kfnUivc Mn ies fˆ lfgUlfl kIqf nUM jgfxf pY igaf pMizqqrH jvfhr nihrU dy swdy ‘qy lfl vqn dI vIr sLkqI nfl sfihb dI Xfd ivwc afrIaf smfj dsUhf vwloN df gudIx-gfx krn lwgAupYhˆdIiewhYk bhupwKI kurIqIafˆ ijvyˆ jfq pRQf, dfj qodr N bcx hdfieq kIqI. awiqafcfr krn qy Tykydlfiebry frfˆ nUM rIjfdfirhf jf irhf iklH hY iky qoamIr N lY kyjupRrqmfpkrky isMG kYroN aqy igafnI hY aqy grIb ho r grIb. inrmfx krvfieaf igaf. AunHF jdo N ik mu l k dI iËafdf abfdI nU M pR Q f, bfl ivafh, sqI pR Q f, bfl mujirm ny shI mfieny ivwc ijLMdgI ivwc afAux jLjLibaF vflf kvI sI. GtIaf kMm krn dI afËfdIdyimlI vI bc jfˆ df isM hYGpr grIb jLYl dIaF ivsLfibnfˆ l sBfvF ivwc afXoijq ijM n I dy r qw k sfry nfgirkfˆ nUM vw z y spu w q r afdrsL ku m fr drsL I afpxI awj vI pIx vflf sfP pfxI aqy mËdUrI, Drm aqy nfm fa, swuK-dwuK dI idsLf nUM vflyjfq Auqdy rfa-cVH ho e I hY . aprfD qo N hI Ps jfˆ d f hY . aw j kvI drbfrF dI sL o B f bxy . Au n H F dI kivqf brfbrI df aiDkfr pR f pq nhIN Au h iPrky dfro , nhIN hn. ishq shU lqfˆdUrpRhto fpq AuWqy kIqy jf rhy awdyiqafcfr bhuqienH y F dwuKF dy snmuwK huMdy hoey ivrfsq nUM awgy vDf rhy hn jo ik AuWc kotI Kdy hoey aqy dI pulIsiensfnIaq jnqf AuWqy aM ryËfˆrnflo dfglfhO ryzN IE stysLn qoN iqMn ku C dy s L py ab aihsfn kro . huMdfaMAuqd16 oN qwjnvrI k aijhI afËfdI sLfu ier 1985 nUM Aurdf dU O jF U d sLbrIkinBFieaf. f r f ˆ s f r fdy k J hn. kroVfˆ lokfˆ kol awj vI rihx rfjnIiqk afgUafˆpirvfrk, leI isrPsmfijk cox m kMm nUM fbfKU vI vwD juvfr lmpRkrdI hYieaf. . sflF qwk AunHF dIaF gLjLlF s frx ho qy pM j fbI df mfx mw q f ieh sL f ier hrbM s lfl y tr rih k rkykafpxy y a f p x I a f ˆ koeI Ìfiedf nhIN aqy dyÈ leI hn muwdf hI rihMdy hn. sMsfriswivwiKaf c rihdf ky vI psMRsf e frIqovN dU KUleI M dykrmkfn iesko nhIN sIcF hY , aqy Auh pM j fbI aqy Au r dU aKL b frF dI sL f n rhIaF aqy hIqieskuPfnI nUM alivdf rbfnsMshofr x vfly ÈhIdfˆkih dy sugey pny. sfrIafˆ iËM m y v frIafˆ mu k mM q rI afpxy afp nU M kfnU M n qo N PuhwtpfQfˆ lvy sty aiDkfr hkIkq mn ivwcaqy lfgU icwqnhIN nUM iekfgr krky ielfhI afmd qo N dsU Xy gulsLnaqy nf ry vIrfn kroÈ . nfˆ afid ry z IE sty s L n jlM D r qo N Au n H F dIaF kivqfvF df mu j irm sfihb dIaF rcnfvF aw j vI pVH n ny f cfhu `qy rfqfˆ kwtx leI mjbUr hn. AuWpr smJdy hn. ieh lwKfˆ- ho irhf hY aqy bwcvIy skU AunlHF dyjfx isLadIrF ‘cohoN x imldI hY.M d Iafˆ hn. srkfrI aDUry rihxgy. ÈhIdfˆ dy supqy pR s frx hu M d f irhf. PL w k r su B fa dy mflk jnfb Au s y qrH F hI qfjL f mihsU s hu M d IaF hn. Au s qfd Au s qfdI aqy sL f igrdI dy prM p rfgq kvI Au d o N hI pU r y ho x gy jdo N dy È df afm mihkimafˆ nU M mu n fPfKo r bxfieaf ivkisq dyÈfˆ dI lVI ivwc Èfml kroVfˆ dy Gutfly krky vI afËfd Qfˆ rotI dI Bfl ivwc kMm krdy rfqafgU hmfrI sLsirhf L hY hm fiedf nUAuM pR nko mujaqy irm sfihb ryizEhn. stys Ln jlM hI trwst vloN hr afriQk sfl AunHFaqy dI Au mujirm ny dfg dy hn ivakqI smfijk, hY. PL sVkfˆ feIvymu tjhwirm Qfˆ dsU GuMmdy kfnUMn keI df vfr mËfk hosxqfd jf rhy Bfrq ivwcskU aOrlqfˆafP aqypoietrI ieh sBDrkuJ idn isafsI afˆ koijf phu M c fey , brsI mnfeI jFdI hY . pdm sR I jo s L mlisafnI jI aqy pM j fbI ivw c qo N idw q y jfx vfly sw d y nU M hI Tu k rf idM d y sn. Au s bwcy kupoÈx df iÈkfr hn. keI AuzfAuNdy hn. grIb awj vI isr nUM nËr nhIN af irhf. ivDfn ivwc dy ky afm lokfˆ dI sVkfˆ qoN rfjnIiqk qOr `qy afËfd hovygf.

PAGE PAGE 48 48


The Patrika

Friday, January 30th, 2015

PAGE 49



nf bfp bVf, nf BeIaf, sB sy bVf rupeIaf BfrqI rfjnIqI ivwc ieh gwl afm mMnI jFdI hY ik ieh iewk ibjLins hY ies ivwc ijMnf koeI invysL krygf AunHF hI Kwtygf kihx qoN BFv ieh hY ik pfrtIaF nUM pYsf AudXopqIaF, kfrporyt sYktr, vpfrIaF aqy amIrF qoN hI imldf hY. grIbF pfs qF not nhIN dyx leI vot hI huMdy hn. Auh vI notF nfl KrIdy jFdy hn. so ijs pfrtI pfs pYsf ijLafdf hovygf. Aus dy aYm[ pI[ aqy aYWm[ aYWl[ ey[ vDyry ijwqdy hn ijs pfs pYsy dI Gft hY Aus pfrtI df pRogrfm aqy ieiqhfs vDIaf hox dy bfvjUd Gwt AumIdvfr ijwqdy hn bhuqIaF dIaF qF jLmfnqF hI jLbq ho jFdIaF hn. so BfrqI rfjnIqI ivwc ‘mnI aYNz sosLl’ pfvr df hI bolbflf hY. bI[ jy[ pI[ dy lok sBf ‘c aYWm[ pI[ vD ies krky hn ik Aus nUM amIrF ny 7 arb qoN vWD cMdf idwqf. kimAuinstF dy ies krky Gwt hn ik Ausny amIrF nUM qF kotf kI dyxf sI aqy ijnHF dI Auh pRqIinDqf krdy hn AunHF pfs pYsf huMdf nhIN. kIqf qy iewk hor AudXogpqI nUM rfj mfrgF dI AusfrI df Tykf imilaf sI. iewk hor AudXogpqI ny kFgrs nUM iqMn kroV rupey df cMdf idwqf qy kuJ mhIinaF bfad Aus nUM pfrtI ivwc sLfml kr ilaf igaf, pr Aus ny Bfjpf nUM sB qoN ijLafdf cMdf idwqf qy ies qrHF dovF pfrtIaF nMU KusL krn dI koisLsL kIqI. isafsI pfrtIaF nUM cMdf dyx vfly iewk Gfg AudXogpqI dy sLbdF ivwc , ‘kuJ apvfdF nUM Cwz ky kfrporyt jgq AudXogpqI isafsI lihr dyK ky isafsI njLrIey qoN glq iDr qoN surwiKaq dUrI bxf ky cMdf idMdy hn. cox kimsLn dy aMkVy dwsdy hn ik 2004-05 ivwc Bfjpf nUM 155 kroV rupey cMdf imilaf sI, jd ik cox kimsLn dy aMkVy dwsdy hn ik 2004-05 ivwc Bfjpf nUM155 kroV rupey cMdf imilaf sI, jd ik 2007-08 ivc ieh Gwt ky 137 kroV rupey rih igaf sI. iesy qrHf 2002-03 ivwc kFgrs nUM isrPL 53 kroV rupey cMdf imilaf, jd ik 2007-08 ivwc vD ky ieh 265 kroV rupey ho igaf. bspf nUM 2002-03 ‘c 11 kroV rupey cMdf imilaf, jo 2007-08 ivwc vD ky 55[6 kroV ho igaf. ies qoN sfPL pqf lwgdf hY ik AudXoigk Grfxy isafsq ivwc ikvyN pNYT bxf rhy hn. ies dy nqIjy Kqrnfk ho skdy hn. sMn 2003-04 dy cMd dy aMkiVaF qoN spwsLt huMdf hY ik iks qrHF swqfDfrI pfrtI nUM bfkI pfrtIaF qoN ijLafdf cMdf imldf hY. ieh pYsy Coty trwstF dy nF nfl idwqf jFdf hY qy keI vfr AudXoigk GrfixaF vloN iswDf vI idwqf jFdf hY. ies qoN pqf lwgdf hY ik AudXog jgq aqy isafsq drimafn ikho ijhy sMbMD hn. nihru dy Xuwg ivwc AudXogpqIaF ny kFgrs nUM cMdf idwqf aqy vtFdrf nIqIaF nUM pRBfivq krky primt hfsl kIqy. ieMdrf gFDI ny clfkI nfl kMpnI kfnMUn ivwc soD krky cMdf dyx ‘qy rok lfeI. ies nfl ieh XkInI hoieaf ik isrP swqfDfrI pfrtI nUM aiswDy qOr ‘qy pYsf imly. lfiesYNs qy primt cft, mUMgPlI vFg vycy gey, ijs kfrn ‘bdnfm bRIPkys isafsq’ dI sLurUafq hoeI aqy kflf Dn kFgrs dy KLjLfny ivc afAux lwgf. rfjIv gFDI ny nihrU dy nksLy kdm ‘qy cwl ky kMpnIaF nUM iejLfjq idwqI

ik Auh isafsI pfrtIaF nUM cMdf dy skdIaF hn. nrismHf rfE df sLfsn vI hvflf kFz ‘c Pisaf irhf, jo dwsdf hY ik isafsq ‘c kflf Dn iks qrHF afAuNdf hY. gwTjoV dy Xuwg ivc AudXogpqIaF ny kOmI pwDr ‘qy iewk do pfrtIaF nMU cMdf dyx dI bjfey hr sUby ‘c pfrtI pRDfn nUM cMdf idwqf, ies df nqIjf ieh inkilaf ik afpxy ihwqF dI pUrqI leI jy koeI kMpnI iksy sUby ivwc iksy iewk pfrtI nUM cMdf idMdI hY qF dUjy sUby ‘c Auh Aus dI ivroDI pfrtI nMU cMdf idMdI hY. ieho nhIN, jfq aqy Drm dy vot bYNk dI isafsq df afDfr bxn krky pfrtIaF nUM votF KrIdx qy rYlIaF leI BIV iekwTI krn vfsqy vI pYisaF dI loV pYx lwgI. sfry jfxdy hn ik aijhIaF rYlIaF dI dr pRqI ivakqI 200 rupey qy Kfxy dy pYkyt huMdy hn. pYsy dI vrqoN poilMg bUQF ‘qy kbjf krn, votrF nUM poilMg bUQF qwk phuMcfAux, cox vrkrF df mnorMjn krn leI vI kIqI jFdI hY. iesy leI pfrtIaF ‘qy AunHF dy nyqf vwD qoN vwD pYsf bxfAux ‘c lwgy rihMdy hn.

Aus nfl iewk mULl svfl AuTdf hY ik koeI ivakqI iksy pfrtI jF nyqf ‘qy pYsf ikAuN lfvy? kI ieh cMdf BlfeI leI idwqf jFdf hY? kI ieh cMdf afpxI psMd dI pfrtI jF ivcfrDfrf nUM idwqf jFdf hY? asl ivwc aijhf nhIN huMdf. ieh pUrI qrHF iewk vpfr aqy lYx dyx hY. jy koeI afdmI iksy pfrtI nUM pYsf idMdf hY qF bdly ‘c Auh Aus qoN kMm krvfAuNdf hY. iesy leI vpfrIaf qy AudXogpqIaF nUM ikMgmykr qy gwdI ipClI qfkq jF isafsI bImf ikhf jFdf hY, Kfs krky kuJ coxvyN cotI dy AudXoigk Grfxy swqF dy gilafiraF ivc afpxy pRBfv qy isafsI bImy dI gwl krdy rihMdy hn. iewk AudXogpqI df kihxf hY, “koeI vI iksy pfrtI nfl ies leI njLr nhIN afAuxf cfhuMdf ik ikqy Auh glq pfrtI nfl KVf nf ho jfvy aqy Aus nfl Aus df koeI nuksfn hovy.” ies leI kyNdr jF rfjF ivwc ijhVI pfrtI swqf ‘c huMdI hY, Aus nUM Zyr sfrf cMdf imldf hY. sMn 2014 dIaF afm coxF qoN bfad cox kimsLn sfhmxy dfier kIqy hlPnfimaF qoN spwsLt huMdf hY ik keI AudXoigk GrfixaF ny Bfjpf nUM idl KolH ky cMdf idwqf qy Auh ies afs nfl idwqf ik modI Bfrq dI rfjgwdI ‘qy ibrfjmfn hoxgy. iewk stIl AudXogpqI ny 50 kroV rupey qy iewk hor pRvfsI AudXogpqI ny 50 imlIan zflr cMdf idwqf, jo dwsdf hY ik swqfDFrI pfrtI nUM AudXoigk GrfixaF qoN idl KolH ky dfn imldf hY qy bdly ivwc Auh AudXoigk Grfxy KUb lfB kmfAuNdy hn.

awj siQqI ieh bx geI hY ik ijLafdfqr isafsqdfn isafsq nUM iewk aijhf DMdf mMndy hn, ijwQoN jnqk ahudy jF srkfrI qfkq imldI hY. Auh isafsI pfrtIaF ivwc ies leI sLfml huMdy hn qF ik afpxy pRBfv dI vrqoN kr skx qy Aus qoN bfad nf isrP pfrtI leI, sgoN afpxy vfsqy aqy afpxy cox mOjUdf gRyt ieMzIan polItIkl srks ivwc Bfjpf dy sB qoN kwdfvr nyqf nirMdr modI idwlI ivDfn sBf dIaF coxF leI ‘afm afdmI pfrtI’ dy nyqf arivMd kyjrIvfl dy sfhmxy KVy hn aqy dovyN vwzy-vwzy vfady kr rhy hn, pr Bfrq dI sB qoN purfxI pfrtI kFgrs ny hfr mMn leI hY ies dy sfhmxy sB qoN vwzI smwisaf bysLwk akflI dl suprImo pRkfsL isMG bfdl hY, pYsy dI Gft. afpxy ibafnF ‘c kihMdy rhy hn ik akflI iek ax-aiDkfrq sMdysL ivwc kFgrs pRDfn dl-Bfjpf df irsLqf nhuM-mfs vFg hY, pr sonIaf gFDI ny ahdydfrF nMU AunHF cIjLF/ gwlF lgfqfr ieh irsLqf kmjoLr huMdf jf irhf dI sUcI ByjI hY, jo AunHF nUM nhIN krnIaF hY. aijhy ‘c idwlI ivDfn sBf coxF qoN keI cfhIdIaF. ienHF ivwcoN pRmwuK ieh hY ik mIitMgF nvyN ruJfn sfhmxy afAux lwgy hn. idwlI dI dOrfn cfh ibskuwt df pRbMD nf kIqf jfvy, rfjnIqI nfl juVy akflI dl dy keI nyqfvF pYtrol Bwqy ivwc ktOqI kIqI geI hY, hvfeI nfl gwlbfq qoN pqf lwgf ik idwlI ivwc sPr leI mnHf kIqf igaf hY aqy jy lfjLmI hovy kyjrIvfl dI ‘afp’ dI ijwq hoeI qF akflI qF iekfnmI klfs jF ryl gwzI ‘c sPr kIqf dl leI kyjrIvfl dI ijwq Ausy qrHf lwkI jfvy. sUbfeI aqy sQfnk srkfrF dIaF coxF sfbq hovygI, ijvyN kyNdr ivc mnmohn isMG leI cox Krc ivwc ktOqI kIqI geI hY. kul dI srkfr akflI dl leI PfiedymMd rhI imlf ky AunHF df sMdysL hY ik bwcq kro, iek sI, pr jy idwlI ivwc Bfjpf dI srkfr bxdI hY qF akflI dl bfdl dIaF musLklF pMjfb qrHF nfl kMjUsF vFg Krc kro. ieh isafsq leI vD skdIaF hn. dI ajIb aslIaq hY, ijwQy pYsf dUisLq aqy iBRsLt isafsq, isafsqdfnF nUM awgy vDfAuNdf isafsI mfihrF dI rfey hY ik awj hr akflI hY. ipwCy ijhy hoeIaF cfr rfjF dIaF ivDfn styjF ‘qy nf shI, aMdrKfqy ieh gwl kihMdf sBf coxF nfl Bfrq dI kOVI swcfeI, Bfv idKfeI idMdf hY ik akflI dl leI ijMnI Dn bl df pRBfv sfP ho igaf hY ik pYsf qF PfiedymMd mnmohn srkfr rhI sI, EnI pfvr hY, mhFrfsLtr, hirafxf, aFDrf pRdysL Bfjpf srkfr nuksfndyh sfbq ho rhI hY. qy JfrKMz dIaF coxF ivwc kFgrs dI krfrI mnmohn isMG dI kFgrs srkfr ny pMjfb nUM hfr ipwCoN pfrtI nUM PMz imlxf bMd ho igaf Kwuly idl nfl PMz idwqf hY. ies df Kulfsf Kud hY. ieho nhIN, Aus nUM kOVI isafsI swcfeI df Bfjpf dy ivwq mMqrI arux jyqlI ny kIqf sI vI sfhmxf krnf pY irhf hY ik ijhVI pfrtI ik kFgrs srkfr ny pMjfb nUM Evr PMizMg coxF hfrdI hY aqy ijs df BivwK Aujwvl nhIN kIqI hY, pr jdoN qo kyNdr ivwc modI dI agvfeI vflI Bfjpf srkfr bxI hY, AudoN qoN pMjfb nMU huMdf, Aus nUM pYsf nhIN imldf. PMz dy lfly pey hoey hn. ieMnf hI nhIN, kyNdr

Xfd rwKx Xog hY ik cMdf dyx ipwCoN ‘vydFqf’ ny srkfrI Kyqr dI kMpnI ‘Bfrq aYlUmInIam’ nUM akvfier kIqf . hfl hI dy virHaF ivwc srkfr vloN pfrtI PMz gLYr cox aqy coxF dOrfn pfrtI PMz dI vMz qy Krc nUM rYgUlyt krn leI kfnUMn ilafAux dI koisLsL kIqI geI aqy nfl hI ieh vI koisLsL kIqI geI ik pfrtIaF afpxy akfAU N t s sQfeI qOr ‘qy bxfeI rwKx qy AunHF df afizt hovy qF ik ies ivwc pfrdrisqf afvy, pr AudXogpqIaF qy kfrobfrIaF vFg rfjnyqf vI ies ivcfr qoN Bwjdy hn. iesy leI koeI vI pfrtI afpxy PMz ‘c kfly Dn dy pRvfh nUM rokx qy afpxy KfiqaF nUM afizt krvfAux dI iemfndfrI nfl koisLsL nhI krdI. kuJ smF pihlF Bfjpf dI iqjOrI ‘c kroVF rupey gfieb ho gey sn, pr pfrtI ny aYP[ afeI[ afr[ qwk drj nhIN krvfeI , sgoN ies dI jFc leI inwjI jfsUsF dI syvf leI. Aus jFc df koeI nqIjf nhIN inkilaf. hux smF af igaf hY ik pfrtIaF dy KfiqaF qy jfiedfdF dI jFc kIqI jfvy. aw j isafsI pfrtIaF pR f eIvy t ilmitz kMpnIaF vFg kMm krdIaF hn. hr pfrtI dI gupq ‘vfr cYst’ huMdI hY. modI, rfhul aqy kyjrIvfl iBRsLtfcfr dy Kfqmy dIaF vwzIaF-vwzIaF gwlF krdy hn qy iesy krky lok guxguxfAuNdy rihMdy hn- ‘nf bfp bVf nf BeIaf, sB sy bVf rupeIaf’.

mnmohn isMG vFg kyjrIvfl vI akflIaF leI lwkI sfbq ho skdY dI Bfjpf srkfr ny nf kyvl nkyl ksI, sgoN afr[ aYs[ aYs[ aqy Bfjpf dy pYr pMjfb ivc mjLbUq krn leI keI iksm dIaF XojnfvF vI lfgU kIqIaF. modI srkfr bxn qoN bfad qoN hI pMjfb ivc sLRomxI akflI dl-Bfjpf dy irsLiqaF ivwc drfV lgfqfr vDdI jf rhI hY. jo Bfjpf pMjfb ivwc akflI dl awgy kuskdI nhIN sI, Auh awj akflI dl nUM awKF idKfAux lwgI hY. nisLaF dy nF ‘qy akflI dl dy vwzy nyqf eI[ zI[ dy isLkMjy ivc kwsdy jf rhI hn. vfr-vfr kyNdr srkfr dy sfhmxy pMjfb srkfr dI jvfbdyhI ho rhI hY. idwlI coxf ‘c Bfjpf ny gwTjoV Drm nUM gl pey Zol vFg vjfAuNdy hoey akflI dl dI iewk hor sIt Gwt krky isrPL iewk sIt ‘qy akflI dl AumIdvfr nMU qwkVI dy insLFn ‘qy smyt idwqf hY. bfkI akflI dl dy iqMny AumIdvfr kml dy Puwl ‘qy cox lVngy. aijhy ivwc Bfjpf jy idwlI ivwc ijwq drj krdI hY qF akflI dl pMjfb ivwc Bfjpf nfl irsLqy inBfAuxf musLkl ho skdf hY. Bfjpf idwlI ijwq dy bfad qfkqvfr bxygI qy Ausdf aglf insLfnf akflIaF dy ibnF pMjfb Piqh krnf hovygf. ies kfrn akflI dl aMdrKfqy iehI ardfs krdf idKfeI idMdf hY ik idwlI ivwc kyjrIvfl morcf mfr jfey qy pMjfb ivwc Bfjpf df dbdbf kuJ Gwt hovy.

PAGE 49


The Patrika

PAGE 50

Friday, January 30th, 2015



Must. Post. Everything. #sharecrazy

49

$

per month1

Standard plan

› 750 MB of data › Unlimited Messaging

Smartphones. Smart prices.

2

3

(international text, picture and video messages)

› Unlimited weekends and evenings from 5 p.m.,4 Canada-wide+

› 750 Canada-wide+ daytime minutes › Call Display and Voicemail

4

5

Samsung Galaxy Core LTE

HTC Desire 510

Save 25% on accessories when you present this offer before Jan 31/15 at a location below www.mywirelessworld.ca SURREY Khalsa Business Ctr 8388 128th St (604) 507-1234

SURREY Next to Fruiticana 12845 96 Ave (778) 395-6060

SURREY King Cross (near Save On) 7488 King George Blvd (604) 593-5130

SURREY Brickyard Station 17455 56th Ave (778) 574-1212

DELTA Scottsdale Mall 7139 120th St (604) 507-5566

VANCOUVER Yaletown at Davie 1211 Pacific Blvd (778) 321-5000

NORTH VANCOUVER Capilano Mall 935 Marine Dr (604) 770-2771

NEW WESTMINISTER Plaza 88 (2nd floor of skytrain platform) 800 Canarvon St (604) 553-2208

ABBOTSFORD Seven Oaks Mall 32900 South Fraser Way (604) 850-7721

Nokia Lumia 830

6

NOW OPEN

ABBOTSFORD Across from TD Bank #2-2871 Livingstone Ave (604) 853-1344

KELOWNA Orchard Park Ctr 2271 Harvey Ave (250) 762-5577

Offers are subject to change without notice. Taxes extra. +On the Fido network. Coverage not available in certain areas of Yukon, Nunavut and the Northwest Territories. Domestic roaming charges apply when outside the Fido network within Canada. Visit fido.ca/roaming for full details and applicable domestic roaming rates. 1. Standard plans available monthly or with a 2-year Tab24 agreement. Additional long distance, roaming, data, add-ons, provincial 9-1-1 fees (if applicable) and taxes are extra & billed monthly. 2. Additional data: $5/100 MB, charged in $5 increments. Visit fido.ca/roaming to learn more about data roaming pay-per-use rates. 3. Plans include messages sent from Canada on the Fido network to Canadian, U.S. and international wireless numbers. Sent/received premium messages (alerts, messages related to content and promotions) and messages sent while roaming not included and charged at applicable rates. 4. Airtime includes calls from Canada on the Fido network to Canadian numbers only, billed by the minute. Each additional minute costs 45¢ (20¢ for Call Forwarding). 5. Service includes up to 3 messages, each 3 minutes in length that can be saved up to 3 days. 6. No activation required,not to be combined with other offers. TMFido and related names & logos are trademarks used under licence. © 2015 Fido Solutions

PAGE 50


Friday, January 30th, 2015

The Patrika 

PAGE 51

PAGE 51


PAGE 52

PAGE 52

The Patrika 

Friday, January 30th, 2015


PAGE R1


PAGE R2

PAGE R2

The Patrika 

Friday, January 30th, 2015


Friday, January 30th, 2015

The Patrika 

PAGE R3

PAGE R3


PAGE R4

PAGE R4

The Patrika 

Friday, January 30th, 2015


Friday, January 30th, 2015

The Patrika 

PAGE R5

PAGE R5


PAGE R6

PAGE R6

The Patrika 

Friday, January 30th, 2015


Friday, January 30th, 2015

The Patrika 

PAGE R7

PAGE R7


PAGE R8

PAGE R8

The Patrika 

Friday, January 30th, 2015


Friday, January 30th, 2015

The Patrika 

PAGE R9

PAGE R9


PAGE R10

PAGE R10

The Patrika 

Friday, January 30th, 2015


Friday, January 30th, 2015

The Patrika 

PAGE R11

PAGE R11


PAGE R12

The Patrika 

Friday, January 30th, 2015

House hunting hints You have established your budget. You have been pre-approved for a mortgage. You have contacted a Real Estate Professional to assist you with the purchase of a home. Now the fun, and evaluation begins. You will probably be looking at a few homes before you decide on the perfect one for your family. Before you decide to purchase that home you have absolutely fallen in love with, be sure to be objective in your decision. On appearance alone, the fireplace, the new flooring, paint job and new carpeting

PAGE R12

create a warm and inviting feeling. Yet, is the home really that perfect? Take a deep breath. Take some time to think about the bigger picture of the home in terms of your needs. Carefully consider whether this home offers the features that will last beyond the first impression. Here are some essential factors to consider:

rate and well-maintained homes, maintains home values. A garbage dump, industrious buildings disposing bad odours and major freeways surrounding your neighborhood are unattractive and disruptive to a peaceful lifestyle.

Location is a significant factor in your choice of home. An established community, with a good reputation, a low crime

Also consider the condition of public areas such as streets, sidewalks, parks and recreational facilities.

Also consider availability and cost of access to public transportation, major roads and highways.

Public services should also be established including street cleaning, snow removal, garbage collection, and emergency services. You will also want efficient access to medical services including hospitals, doctors and dentists. Be sure that schools and related school services are also within easy access. Recreational, shopping and entertainment needs should also be considered.

January 30th, 2015  

Bilingual English and Punjabi Newspaper for Abbotsford and the Fraser Valley

January 30th, 2015  

Bilingual English and Punjabi Newspaper for Abbotsford and the Fraser Valley

Advertisement