Page 1

XîçÌ^» YÒ×Tö\Éö åEõ+Oôç]çX å_Fç Y×RÍô

`ÒÝ åLîç×Tö YÒaçV [ýRÇ Íôç åGçcg÷ç+

4Uï bçX½ç×aEõ, a]çLTö±¼ö ×[ý\öçG, ×Qö[ýÓÐ GQÍö ×[ý`Ÿ×[ýVîç_Ì^ '%×\öpûTöç' ]çXÇc÷» LݾX» %çOôç+TöêEõ QöçIø» a]YV* %×\öpûTöç+ ]çXÇc÷» ]XEõ YÉ»Pö YÒVçX Eõã»* LݾXTö _ç\ö Eõ»ç aÝ]çc÷ÝX %×\öpûTöç+ ALX ]çXÇc÷» YU-YÒV`ïEõ ×c÷$JôçãY [ý§ a]Ì^Tö Eõç] Eõã»* åaãÌ^ãc÷ aEõã_çã¾ AEõ]ÇãF Ø‘öÝEõç» Eõã» å^- experienceis most important for human life. ×EõÜ™öÇ A×TöÌ^ç EõUç c÷'_ aEõã_ç ]çXÇc÷ åTöCgã_çEõ» LݾXTö åYç¾ç %×[ýpûTöçã[ýç»» ×[ýbãÌ^ aä$JôTöX åX? %UïçTö, LݾXTö åYç¾ç %×\öpûTöçã[ýç»Eõ åTöCgã_çãEõ ×[ýä`ÀbS Eõ×» $JôçÌ^ãX ? +Ì^ç» =wø» Ø‘ö»ÖãY UÉ_-]É_êEõ AOôç EõUç+ Eõ'[ý Yç×» å^ ×Eõ$KÇ÷]çX ]çXÇc÷ åTöCã_çEõ» LݾX» %×\öpûTöçEõ é_ aä$JôTöX %ç»Ó %çX ×Eõ$KÇ÷]çX ]çXÇc÷ aä$JôTöX Xc÷Ì^* G×TöãEõ , ×^ $Jôç] ]çXÇc÷ åTöCgã_çEõ» LݾX»%×\öpûTöçEõ é_ aä$JôTöX, åTöCgã_çEõ %TöîÜ™ö éEõTÇöc÷_Ý c÷Ì^ LݾXEõ é_ ,a]çLEõ é_ %ç»Ó aç]LT H×Oô UEõç HOôXçã[ýç»Eõ é_ * ×[ý×\ö~ VÊ×rôãEõçS» Y»ç åTöCgã_çãEõ +ã[ýç»Eõ ×[ýä`ÀbS Eõã»* Zõ_Ø‘ö»ÖãY aÊ×rô c÷Ì^ aç×c÷Töî» * %Uïçd, åTöCgã_çEõ» ×$JôÜ™öçWýç»çEõ aÊLXÝ`Ý_Töçã» åTöCgã_çãEõ ×_×FTö »ÖYTö a[ýaï çWýç»S» %çGTö YÒEõç` Eõã»* Zõ_Tö A+ [ýî×NþaEõ_ åTöCgã_çEõ» C$Jô»» ]çXÇc÷×F×X» Y»ç Zõç_×» Eõç×Oô [ý§ CY»ê_ m×$K÷ ^çÌ^* %ç»Ó åTöCgã_çEõ» %XÇ\ö¾Ý ]X» Zõ$Jô_ aVÊ` A+ å_Fçã[ýçã»+ YçPöEõEõ ×VãÌ^ pûçX» »a, ×^ pûçX» »a YçX Eõ×» YçPöEõaEõã_ _ç\ö Eõã» ×[ý]_ %çX³V,]çX×aEõ TÊö׊* G×TöãEõ Eõ'[ý Yç×» å^ ALX» %×\öpûTöç+ åTöCg» _GãTö a]çL» %çX %çX ]çXÇc÷ãEõç pûçX ×VÌ^çTö ac÷çÌ^ Eõ×»[ý Yçã»*


%a]» ×[ý×`rô aç×c÷Töî» açe[ýç×VEõ a]YçVEõ TöUç EõUç×`”Ý `Òˆùç» `ÒÝ ^ÇT åc÷çã]X [ý»ãGçc÷ç×AÕ åV¾» a]YçVXçTö LX½_ç\ö Eõ»ç éV×XEõ [ýçTö×» Xç]» éV×XEõ [ýçTö×» EõçEõTöFãX »ç+L» ×[ýYÇ_ ac÷ç×» Yç[ýê_ alù] éc÷×$K÷_* =ä{Fî å^ A+ [ýçTö×» EõçEõTöFX» a]çÜ™ö»ç_\öçã¾ C_ç+×$K÷_ åVC[ý»ÝÌ^ç Xç]» AFX açŠç×c÷Eõ Y×»YÉ»Eõç* 2005 $JôX» %绐ö×Sã» Y»ç A+ 'åVC[ý»ÝÌ^ç'åTö YÒEõç` Yç+×$K÷_ ALX å_FEõ» åEõ+Oôç]çX å_Fç* åY$JôçTö %×Wý[ýNþç åc÷ç¾ç [ýçã[ý+ A+ å_FEõLX» å_FçãEõ+OôçEõ Xç]çEõ»S Eõ»ç éc÷×$K÷_ %çVç_Tö» Eõç×c÷XÝ ×c÷$JôçãY* a$Jgôç EõUç Eõ'[ýê_ c÷'å_ å_FEõ» å_Fçã[ýç» %çVç_Tö» Eõç]-EõçL a]YEõÞÌ^ %×\öpûTöç» CY»Tö ×\ö×wø Eõ×»ãÌ^+ ×_Fç éc÷ä$K÷* ×EõÜ™öÇ ×XLç ×[ýJ$ ôç»- ×[ýä`ÀbãSã» å_FãEõ A+ %×\öpûTöç a]Éc÷Eõ AãEõçOôçcg÷Tö ×XäOôç_ Eõç×c÷XÝ» »ÖYTö +]çX adzV»êEõ %ç]ç» %çGTö Vç×Iø Wý×»ä$K÷ å^ -Töç» [ýçã[ý åTöCg ×X¸JôÌ^êEõ YÒ`eaç» å^çGî* AãEõçOôçc÷eTö \öGç-×$K÷Gç HOôXçEõ ×XLç ×$JôÜ™öçWýç»ç, ×[ýJ$ ôç» -×[ýä`ÀbãSã» adzV» »ÖYTö YÒEõç` Eõ×»[ý Y»çãTö+ ]ÇEõç+-%çä$K÷ å_FEõ» EÊõ×Tö±¼ö* A+ ålùyTö A+ å_FEõLX ×X¸JôÌ^êEõ aZõ_ éc÷ä$K÷ [ý×Ç _ãÌ^ \öçã[ýçg * ×^×Eõ Xc÷CEõ [ýçØ™ö¾ LݾX» ×Eõ$KÇ÷]çX agJ$ ôç %×\öpûTöç» CY»Tö ×\ö×wø Eõ×» ×_Fç A+ å_FçãEõ+OôçEõ åaãÌ^ãc÷ ]+ Xç] ×Vä$Kg÷ç 'XîçÌ^» YÒ×Tö\Éö' [ý×Ç _* Eõç»S, åTöCg» YÒ×TöäOôç å_Fç» %Ü™ö»ç_Tö %çä$K÷ ]çXÇc÷Eõ YÒçYî XîçãÌ^ã» LÌ^Ý Eõã»ç¾ç» VÇ[ýçï » [ýçaXç , ×^äOôç [ýØö™Ç %ç×L» a]çLTö %×TöãEõ ×[ý»_* Töçã»çY×» åTöCg» å_FçTö ZÇõ×Oô =×Pöä$K÷ ]»]-æ$JôãXc÷ , }çTÊö±¼öã[ýçWý» ×[ýYÇ_ $JôçãXEõÝ * åaãÌ^ãc÷ ]+ \öçã[ýçg A+ å_FEõLX» å_FçãEõ+Oôç %çã_ç$JôXç åc÷ç¾çäOôç %×Tö YÒãÌ^çLXÝÌ^* ASSAM MEDICAL COLLEGE: THE SILENT WITNESS

Please read Biswajit Barooah’s Book on Assam Medical College to know about its glorious past.

%' Yçc÷×»×$K÷_ã_çã¾+ * +]çX a]ãÌ^ ]+ EõUç æ$Jôç[ýç+ UçãEgõçãTö å_FEõLX» Xç]äOôçã¾+ Eõ'[ýê_ Yçc÷×» éG×$K÷ã_gç*]+ Eõ'[ýê_ å_ç¾ç A+ å_FEõLX éc÷ä$K÷ aEõã_çã¾ Y×»×$JôTö DYXîç×aEõ ,G”Eõç» TöUç ×X[ýµùEõç» `ÒÝ^ÇTö ×[ý`Ÿ×Ld [ý»Ó¾ç* +Ì^çã»Y×» AãFTö» Y×»$JôÌ^ açe[ýç×VEõ ×c÷$JôçYC a[ýYï ×»×$JôTö* [ýTöÛ]çãX åTöCg +³Oôç»ãXOôTö [ýСùYÇy Oôç+]$JËô QöOËô Eõ] Xç]» AEõX %çã_ç$JôXÝ 2006 $JôX» %çGrô ]çc÷» Y»ç YÒEõç` Eõ×» %ç×c÷ä$K÷* åY$JôçTö AG»çEõÝ [ýîØ™öTöç]Ì^ %×Wý[ýNþç éc÷C a]Ì^» aV[ýî¾c÷ç» Eõ×» åTöãFãTö Eõ×» éGä$K÷ aç×c÷Töî açWýXç* %ç$Jô_ãTö ]X Uç×Eõã_ãc÷ $Jô_ c÷Ì^* Töçã»çY×» aÇ©¿ ×$JôÜ™öWýç»ç» EõUçC %ç×c÷ Yã»* G×TöãEõ açãTö-Ygçä$Jô ×]×_ %ç×L ×[ý`Ÿ×Ld [ý»Ó¾ç


aZõ_ [ýî×Nþ * åaãÌ^ãc÷ \öç×[ýä$Kg÷ç A+LX å_FEõ» açŠç×c÷Eõ Y×»YÉ»EõTöçTö([ýçTö×» EõçEõTö») Ùa$Jô×»Tö éc÷ UEõç å_Fçã[ýç»» =×$JôTö %çã_ç$JôXç c÷CEõ* 2005 $JôX» 'éV×XEõ [ýçTö×»'» açŠç×c÷Eõ Y×»YÉ»Eõç åVC[ý»ÝÌ^ç'Tö YÒEõç` åc÷ç¾ç ×[ý`Ÿ×Ld [ý»Ó¾çãV¾» A+ å_FçãEõ+Oôç c÷'_ yÔã] -'aãYçX» Eõçã»Iø', '»c÷aî]Ì^Ý', '×[ýãØö•õç»S', 'Y×»Sç]', '×XÌ^×Tö', '_çrô rôãYL', %ç»Ó 'YÒc÷»'* aeFîçTö åTöãX+ Eõ] c÷'å_C [ý»Ó¾çãV¾» ×XYÇX c÷çTö» Y»`Tö å_FçãEõ+Oôç+ YÒçS Yç+ =×Pöä$K÷* AEõ a»_ ]X» %×WýEõç»Ý , XîçÌ^» c÷ãEõ aTöãTö ]çTö ]ç×Tö %c÷ç å_FEõ ×[ý`Ÿ×Ld [ý»Ó¾ç» ,adzV» ]çX×aEõTöç» $JôçY YÒ×TöäOôç å_FçãTö ×[ýVîç]çX * åaãÌ^ YÒU] YRÍôçãTö+ åTöCg» å_FçãEõ+Oôç+ YçPöEõ» ]XTö G\öÝ» agç$Jô [ý§¾ç+ ^ç[ýê_ alù] éc÷ä$K÷* a]çL aä$JôTöX å_FEõ [ý»Ó¾çãVã¾ åaãÌ^ãc÷ [ý§ a]Ì^Tö %ç]ç» a]çLTö aeH×OôTö éc÷ UEõç ×Eõ$KÇ÷]çX %aç]×LEõ Eõç] %ç»Ó ]çXÇc÷» %-aç]ç×LEõ ×$JôÜ™öçWýç»çEõ å_FçãEõ+Oôç» L×»Ì^ãTö YÒ×TöZõ_X HOôç+ +Ì^ç» a]çWýçX» YãUç åVFǾç+ ×V[ýê_ ^±óö Eõ×»ä$K÷* G×TöãEõ [ý»Ó¾çãV¾» Vã» aÊ×rô`Ý_ å_FEõ» YÒãÌ^çLXÝÌ^Töç [ýTöÛ]çX a]Ì^Tö %TöÝ[ý YÒãÌ^çLXÝÌ^* a]çL adzV»» ×Vã` %çG[ýç×RÍô[ýê_ %_Y åYçc÷»» YÒãÌ^çLX* Please send your suggections/ feedback to: biswajitbarooah@yahoo.com

The writer can be contacted in Mob.No. 91-940-18-000-21

a]çL» a»c÷×F×X ]çXãc÷+ %ç+X %ç»Ó %ç+X» Eõç]-EõçL , aÇ×[ýWýç %ç×Vã[ýç»» ×[ýbãÌ^ %[ýGTö Xc÷Ì^* %U$Jô a]çLTö `ç×Ü™ö-`ÊeF_ç, [ýLç+ »ç×F[ý» [ýçã[ý+ $Jô»Eõçã» %ç+X YÒSÌ^X Eõã»* TöUç×Y %ç+X» aÇ -Zõ_» Y»ç %ç×]ã[ýç» [ýׇûTö éc÷ UçãEgõç %Uïçd +Ì^ç» aç-aÇ×[ýWýçã[ýç» _'[ýê_/GÐc÷S Eõ×»[ýê_ %ç×] aEõã_ç a]Ì^ãTö aLçG éc÷ XçUçãEgõç*Zõ_Tö %ç]ç» lù×Tö c÷Ì^ %aÝ] * åaãÌ^ aä$JôTöX å_FEõ ×[ý`Ÿ×Ld [ý»Ó¾çãVã¾ %ç+X» ×[ý×\ö~ aç-aÇ×[ýWýçã[ýç»» ×[ýbãÌ^ ,%ç+X» ×[ý×\ö~ Wýç»çã[ýç»» ×[ýbãÌ^, +ã[ýç»» aÇ-YÒãÌ^çG» ×[ýbãÌ^,%ç»Ó +Ì^ç» aÇ-Zõ_çZõ_» ×[ýbãÌ^ %ç]ç» %çGTö CYã»çNþ å_FçãEõ+Oôç» ¥ç»ç Vç×Iø Wý×»[ýê_ ^dYã»çXç×Ø™ö æ$Jôrôç Eõ×»ä$K÷ %ç»Ó A+ ålùyTö åTöCg [ý§ Y×»]çãS aZõ_ éc÷ä$K÷* Töç» _ãG _ãG %ç+X» %Y-YÒãÌ^çG» ¥ç»ç å\öçG Eõ×»[ý_GÝÌ^ç ×[ýb]Ì^ Zõ_»


EõUçC =ä{F Eõ×»[ýê_ å_FãEõ Yçc÷×» å^ç¾ç Xç+* G×TöãEõ å_FEõ» aä$JôTöX ]X» $JôçY åTöCg» å_FçãEõ+OôçTö FÇ=[ý adzV»êEõ Y×»ä$K÷* ×[ýã`êEõ åTöãFTö» Y×»Xç], YÒc÷»', ×XÌ^×Tö, _çrô rôãYL %ç×V å_FçãEõ+OôçTö %ç+X» (law) ×[ý×\ö~ ×V`» ×[ýbãÌ^ adzV» YÒ×TöZõ_X H×Oôä$K÷* Töç» _ãG _ãG a]çLTö XîçÌ^ ×[ý$Jôç»» [ýçã[ý %ç+X UEõç aã±¼öC ×Eõ$KÇ÷]çX ]çXÇãc÷ åEõãXVã» %ç+XEõ [ýÇRÍôç %çIÇø_Ý åVFǾç+ %YEõ]ïTö ×_Š c÷Ì^ Töçã»ç adzV» YÒ×TöZõ×_Tö A+ å_Fç åEõ+OôçTö H×Oôä$K÷* G×TöãEõ ×X¸JôÌ^êEõ Eõ'[ý Yç×» å^ å_FEõ» a]çL aä$JôTöXç» adzV» ×XV`ïS å_Fç åEõ+Oôç» ¥ç»ç adzV»êEõ YÒ×TöZõ×_Tö éc÷ä$K÷* aãYçX» Eõçã»Iø' Xç]» å_FçäOôçTö ]çX¾ÝÌ^Töç» aÇ&rô $JôçY åVFç ^çÌ^* [ýTöÛ]çX a]Ì^Tö %ç×] ]çXÇc÷ã[ýç» +]çãX+ Ø‘öçUïY» %ç»Ó Wý]ïçµù éc÷ Y×»ä$Kg÷ç å^ VÇ+ Wý]Þ» _'»ç-æ$K÷ç¾ç_Ý» ]çLTö ×[ý[ýçc÷» Vã» Y×[ýy [ýçãµùçXãEõç ,Ø‘öÝEÊõ×Tö ×V[ýê_ %ç×] %Ø‘öÝEõç» Eõã»gç* $Jôç×»×ÅyEõ ×V`» Y»ç ALX _'»ç \öç_ c÷'å_C ×XL» \ö×»Tö ×XãL ×PöÌ^ ×V[ý Y»ç c÷'å_C c÷ÖVãÌ^ã» [ýç ]ãXã» ×[ýJ$ ô»ç Ac÷ç_ ^ǾEõ-^ǾTöÝEõ %ç×] [ýçWýç ×VC ×[ý[ýçc÷Tö [ý×c÷[ýê_* Eõç»S ×acg÷Tö» ]çLTö %çä$K÷ Wý]ÞÌ^ YÒç$JôÝ»* ×EõÜ™Çö å_FEõ [ý»Ó¾çãV¾» ]ãTö ]çXÇc÷» ]çLTö åEõçãXç å\öVç-å\öV Uç×Eõ[ý åXç¾çã»* ']çXÇc÷»' ×c÷$JôçãY a[ýL ï X Ø‘öÝEÊõ×T åc÷ç¾ç» _ãG _ãG ]çXÇc÷ c÷'[ý _çãG agJ$ ôç c÷ÖVÌ^» , ]»]» %ç»Ó =Vç»Töç» %×WýEõç»Ý *A+×F×X EõUçãEõ+ å_FEõ [ý»Ó¾çãVã¾ 'aãYçX Eõçã»Iø' Xç]» å_FçäOôç» ¥ç»ç %ç]ç» %çGTö Vç×Iø Wý×»ä$K÷* Töçã»çY×» AãXEÇõ¾ç AOôç ×[ýbÌ^ é_ ]çXÇãc÷ %çVç_Tö» Eõçb $Jôç×Y %^Uç OôEõç-Y+$Jôç %ç»Ó ]çX-aX½çX åXãc÷»Ó¾ç[ýê_C å_FãEõ %ç]çEõ aEõÝÌ^ç+ ×Vä$K÷* »c÷aî]Ì^Ý' Xç]» å_FçäOôç» L×»Ì^ãTö å_FãEõ %a]ÝÌ^ç aç×c÷Töî AOôç XTÇöX ×V`» aeã^çLX Eõ×»[ýê_ æ$Jôrôç Eõ×»ä$K÷, ×^äOôç %a]ÝÌ^ç aç×c÷TöîTö %×TöãEõ ×[ý»_* åa+ ×V`äOôç c÷'_ '$Kg÷çÌ^ç-]Ì^ç' %ç»Ó 'å\öì×TöEõTöç'» ]çL» YçUïEõî ×X»ÖYS* %ç×] [ý§ãTö \öçã[ýçg å^ $Kg÷çÌ^ç-]Ì^ç (Illusion) %ç»Ó å\öì×TöEõTöç» ]çLTö åEõçãXç YçUïEõî Xç+* ×EõÜ™öÇ å_FEõ» ]ãTö A+ VÇOôç ×[ýbÌ^» ]çLTö ^ãUrô YçUïEõî %çä$K÷* å\öì×TöEõTöç» CY»Tö ×\ö×wø Eõ×» [ý§ãTöç aç×c÷Töî» aÊ×rô éc÷ä$K÷* ×EõÜ™öÇ å_FEõ» ]ãTöåTöCg $Kg÷çÌ^ç-]Ì^ç (Illusion)Eõ +Ì^ç» Y»ç YÊUãEõ ×[ýä`ÀbS Eõ×»[ýê_ æ$Jôrôç Eõ×»ä$K÷*' G×TöãEõ +Ì^çEõ åTöCg å_FçäOôç» ¥ç»ç Y»Ýlùç]É_Eõ\öçã¾ YÒãÌ^çG Eõ×»[ý[ýê_ æ$Jôrôç Eõ×»ä$K÷* å_FçäOôç» ]É_ XçÌ^Eõ YÒ`çÜ™ö» å^çãG×VãÌ^+ å_FãEõ Kg÷çÌ^ç-]Ì^çEõ YÒ×Töœöç Eõ×»[ýê_ ^±óö Eõ×»ä$K÷* ×Qö[ýÓÐ GQÍö» [ýç» A$Jô'×$K÷ãÌ^$JôXTö å^çGVçX Eõ×»[ýê_ %c÷ç» %çGãTö YÒ`çÜ™ö Xç]» åQöEõç =EõÝ_LãX %WýîÌ^X Eõ×»×$K÷_ ×`Ÿ_IøTö* ×`Ÿ_IøTö UçãEgõçãTö+ åTöCg æYÒ]Tö Y×»×$K÷_ Yç×$Jô^ÛÌ ç ×$JôãÌ^] Xç]» Fç$JôÝ Gç\ö»Ó ALXÝ»* ×EõÜ™öÇ ×[ý×Wý» ×[ýYçEõTö Y×» YÒ`çÜ™ö+ åc÷»Ó¾ç[ý_GÝÌ^ç éc÷×$K÷_ Töç» YÒSç×WýEõ ×YÒ^Ì Tö]çEõ* åEõ+LX]çX VÇ•Êõ×Tö Eõç»Ý» c÷çTöTö XeUÝ]ç+Töç C$Jô»Tö YÒçS åc÷»Ó¾ç+×$K÷_ Töç» Y»ÝãÌ^(YÒ`çÜ™ö+ ]Töç Xç])* Zõ_Tö ×`Ÿ_e [ýç»Tö L+X Eõ»ç» aÇ×[ýWýç Yç+C ×a m×$K÷ %ç×c÷×$K÷_ ×Qö[ýÓÐ GQÍöê_* Eõç»S TöçTö Uç×Eõã_ Y»Ý» Øö‚Ê×TöãÌ^ TöçEõ aEõã_ç a]Ì^ãTö %ç]×X Eõ×» Uç×Eõ[ý* ×EõÜ™öÇ ×Qö[ýÓÐ GQÍöê_ %ç×c÷C ×a `ç×Ü™ö åYç¾ç Xç×$K÷_* ×`Ÿ_Iø» Xîç×Ì^Eõ %çVç_Tö» Y»ç YÒ`çÜ™öê_ %ç×c÷×$K÷_ açlùÝ» $Jô]X* Yç×$Jô^ÛÌ ç ×$JôãÌ^]» c÷Töîç» åGç$Jô»» açlùÝ» $Jô]X* =YçÌ^Ü™ö» éc÷ YÒ`çÜ™ö+ RôçY×_ å]×_×$K÷_ ×`Ÿ_Iøê_ Töç» açlùî ×V[ýê_* _GTö ×a ac÷çÌ^Eõç»Ý /aç»×U ×c÷$JôçãY ×X×$K÷_ A+ å_Fç» (»c÷aî]Ì^Ý») å_FEõEõ* %çVç_Tö» =+OôãX$K÷ [ýjTö YÒ`çÜ™ö+ =$JÇô×Y-=$JÇô×Y açlùÝ YÒVçX Eõ×»×$K÷_ Töçã»+ YÒçSç×WýEõ ×YÒ^Ì Tö]ç Y»Ý» XÊ`ea c÷Töîç»* åaÌ^ç 1992 $JôX» 12 åZõ[ýÐÓ¾ç»Ý» EõUç* %ç»Ó åa+×VXç+ »ç×Tö YÒ`çÜ™ö ×`Ÿ_eIø» åGrô c÷ç=$Jô» Y»ç


Xç+EõÝÌ^ç éc÷×$K÷_* ×`Ÿ_eIø» _ç+OÇô]Ƕƒöç-XeUÝ]ç+-QöX[ýj-_ç$JÇô×]ãÌ^»-[ýç×»Eõ éc÷ YÇ×_$Jô [ýLç»ê_ãEõ GçQÍöÝ $Jô_ç+C TöçEõ å_FãEõ ×[ýJ$ ôç×» åYç¾ç Xç×$K÷_* Eõç»S åa+ a]Ì^Tö ×a %ç×$K÷_ XeUÝ]ç+» åa+ãQöçF» Pöç+Tö, ^'Tö Y»ÝEõ c÷Töîç Eõ»ç éc÷×$K÷_* _GTö ×a é_ éG×$K÷_ c÷TöîçEõç‰ø» ×VXç Y»ÝãÌ^ GçTö é_ UEõç `Ÿç_FX* XeUÝ]ç+» åa+ Pöç+OÇôEÇõ»çTö =Y׺c÷Tö åc÷ç¾ç» Yç$K÷Tö YÒ`çÜ™ö» ]X +]çãX+ %çEÇõ_ %ç»Ó =X½Xç éc÷ Y×»×$K÷_ å^, Y»Ý» Øö‚Ê×TöãÌ^ TöçEõ AãEõ[ýçã» Eõç[ýÇ Eõ×» åY_ç+×$K÷_* Y»ÝEõ _G Yç[ýê_,Töç+» _GTö EõUç Yç×Tö[ýê_ ×a +]çãX+ [ýîGÐ éc÷ Y×»×$K÷_ å^ ^ç» Zõ_Ø‘ö»ÖãY Y»ÝãÌ^ %ç×c÷ Töç» aX½ÆFTö $Kg÷çÌ^ç-]Ì^çêEõ åVFç ×V×$K÷_* ×a ]Ü—ö ]Ç„ù» Vã» åGçäOô+ »ç×Tö Töç+» _GTö EõUç Yç×Tö×$K÷_, åFçLEõç×RÍô ZÇõ×»×$K÷_, [ýçVç] æ$Jôç[ýç+×$K÷_-------* ×EõÜ™öÇ »ç×TöYǾç å^×TöÌ^ç aÉ^ï C_ç+×$K÷_, åTö×TöÌ^ç ×a [ýçØ™ö¾ê_ HÉ×» %ç×c÷×$K÷_* Eõç»S Töç» Ø‘öY \öeG éc÷×$K÷_* ×a HÉ×» %ç×c÷×$K÷_ åGrô c÷ç=$Jôê_* A×TöÌ^çC YÒ×Tö[ýK$ ÷»» 12 åZõ[ýÐÓ¾ç»Ý Töç×»ãF YÒ`çÜ™ö %çãc÷ ×`Ÿ_Iøê_ Töç» aãYçX EgõÇ ¾»ÝEõ _G Yç[ýê_* Eõç»S, Y»Ý» [ýç×c÷ã» YÒ`çÜ™ö» c÷ÖVÌ^Tö Eõçã»ç ºc÷çX Xç+* G×TöãEõ å_FEõ» ]ãTö A+ HOôXçäOôçTö å\öì×TöEõTöç» åEõçãXç ºc÷çX Xç+, +Ì^çTö %çä$K÷ Ø‘öYÂç×¾rô ]X» %çEÇõ_ %çâ¼÷çX* +Ì^ç» açlùÝ å_FEõ ×XãL* G×TöãEõ å_FEõ ×[ý`Ÿ×Ld [ý»Ó¾çãV¾» å_FçãEõ+Oôç+ %ç]ç» %çGTö AãX [ý§ãEõ+Oôç ×V`» =ãX½ç$JôX Eõ×»ä$K÷, ×^ åEõ+Oôç [ýØ™öÇ %ç]ç» a]çL» Y»ç yÔã] åc÷»ç+ ^ç[ý Wý×»ä$K÷* %ç]ç» aÝ]çc÷ÝX pûçXc÷ÝXTöç» [ýçã[ý %ç×] å^ãXVã» [ý§ãTöç YÒçYî» Y»ç [ýׇûTö éc÷ä$Kg÷ç, åTöãXVã» ×Eõ$KÇ÷]çX ]çXÇc÷» Ø‘öçUïY»Töç» [ýçã[ý+ %ç×] åc÷»Ó¾ç[ý_GÝÌ^ç éc÷ä$K÷ç ×Eõ$KÇ÷]çX ]çX[ýÝÌ^ mS -æYÒ],VÌ^ç-]]Töç, }çTÊöã[ýçW %ç×Vã[ýç» * A+ã[ýç»» =Vçc÷»S /YÒ]çS å_FEõ [ý»Ó¾çãV¾» A+ å_FçãEõ+Oôç» YÒ×Tö`ç»Ý [ýçEõî» ×\öTö»Tö åaç]çÌ^ %çä$K÷* G×TöãEõ %ç×] %ç`çEõã»gç YÒ×Tö\öç`ç_Ý å_FEõ [ý»Ó¾çãVã¾ ^çy åEõ+Oôç]çX ]Ç×rôã]Ì^ å_Fç» ]çLãTö %ç[ýˆù XçU×Eõ %ç]çEõ %ç»Ó aÇ×[ýWýç ×V[ý AãXEÇõ¾ç å_Fç» Ø‘öçV _'[ýê_ * +Ì^ç» [ýçã[ý %ç×] [ý»Ó¾çãV¾» c÷çTöê_ -]ÇFê_ %WýÝ» %ãYlùçã» [ýçOô $Jôç+ »'å_ç*

Brahmaputra Sahitya Mandir requests the readers to extend their helping hand in publication of various valuable writings of the different writers/researchers facing financial constraints. Contact details: Publisher,The Brahmaputratimes, Ukilor Bari,Lahowal Patro Gaon, PO, Rly Station: Lahowal, Airport: Mohanbari, Dist: Dibrugarh, Assam. Contact No.91-9864-90-3611.

Nyayr pratibhu  
Nyayr pratibhu  

a critical study on the stories of biswajit barooah

Advertisement