Page 1

ARXIU D 'ETNOGRAFIA - - - - - -- - DE - - - - - - - -

C

A T

1

A

L

9

U N

8

6

8

Y

A


Consell de Redacció:

AgustC Andreu Dolors Comas d 'Argemir J osep M. Comelles J ordi Ferrús Joan Prat Joan J . Pujadas Oriol RomanC

Consell Assessor:

Louis Assicr-Andrieu (CNRS, TouJouse) Wilüam A . Christian (USA) M. Godclicr {EHESS, Parfs) Davydd Grecnwood (Cornell Univcrsity ILhaca, N.Y.) Raúlllurra (ISCTEC, Lisboa) Llufs Mallart (Univ. Nantcrrc, ParCs) Eduardo L. Mc n6ndcz (CIESAS, M6xico) Brian J . O 'Nc ill (CEAS, Lisboa).


SUMARI ARTICLES: - Dolors COMAS D ' ARGEMIR y lOUIS AssiER-ANDRIEU Grupo doméstico y transición social. Presentación . . . . . . . . . . . .

7

Louis ASSIER-ANDRIEU et DOLORS COMAS D 'ARGEMIR Groupe domestique et transition sociale. Presentation . . . . . . . . .

17

- Christian DEVERRE La Chrysalide etouffée. Crises économiques, dépopulation rurale et transformation des groupes domestiques dans un village de Vaucluse ( 1836-1946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

- Xavier ROIGÉ Cicle familiar i transmissió de la propietat al Priorat: Els Fabregat

59

- Marie-Cbristine ZELEM Eléments de méthodologie pour l'approche de la reproduction des exploitations agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

- Raúl ITURRA Factores de reproducción social en sistemas rurales: trabajo, producción de productores y pecado en aldeas campesinas........

IOl

- Jordi FERRÚS Reproducción del grupo doméstico y de la explotación agrícola fami liar a partir de un proceso de industrialización rural . . . . . . 123 - Monique BARRUÉ-PASTOR Appropiation foncière, pluralité des bases économiques et ròle des remmes dans le processus de transition sociale des famiiJes et des communautés montagnardes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 - MicheUe SAUTOT Permanence des formes hybrides de production dans la pêcbe. L'industrie coquillière à Cancale (T & V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153

- Maric-Eiisabeth HANDMAN L'évolution du tissage à Amaia (Cbalcidique): transition ou chaogement social? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169


- Dolores JULIA~O Las cooperativas de producción como estrategias de transición en areas de productividad vinícola media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 - Susana NAROTZKY Hecba la ley, hecha la trampa: el espíritu «cooperativa» en la transición...................................................... 207 RECENSIONS: - McDONOGH, Gary WRAY Good Families of Barcelona. A social History of Power in the Industria Era. (D. Comas d'Argemir)................. . ....... 221 - GODEUER, Maurice La producción de Grandes Hombres. Poder y dominación entre los Baruya de Nueva Guinea. (C. Morant).................... 222 - JAEGER, Christi ne Artisanat et capitalisme. L'envers de la roue de l'bistoire. (S. Anton) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 - PUJADAS, Joan Josep i BARDAJf, Federico Los barrios de Tarragona. (0. Romaní) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 INFORMACIONS I CRONIQUES


ARXIU D'ETNOGRAFIA DE CATALUNYA Revista ú.Antropologia Social es va publicar per primera vegada l'any 1982 i està orientada bàsicament cap a problemes de caire metodològic. Cada volum conté Articles i Ressenyes de llibres. Es publiquen també Guies de Treball, Debats i Bibliografies comentades. Periòdicament apareixen números monogràfics dedicats a un tema espedfic, que són coordinats per la persona que encarrega el Consell de Redacció. ARXIU invita a contribuir amb els seus manuscrits a tots aquells investigadors que Lrcballin en Antropologia Social o disciplines afins, ja sigui des d' una perspectiva teòrica-metodològica o empírica. Normes de publicació 1. Els articles, ressenyes, informes, debats i altres tipus de conLribucions poden ser enviats a l'adreça d'Arxiu d'Etnografia de Catalunya: Apartat de Correus 158. 43080 Tar ragona. Seran revisats pel ConsciJ de Redacció i per membres del Consell Assessor. L'acceptació o no dels articles per a ser publicats serà comunicada per escrit als autors. No es retornaran els manuscnts enviats. 2. Els articles s'enviaran escrits preferiblement en català o en castellà. També poden ser considerats els que arribin en francès o anglès. 3. Els articles no han d'excedir Ics 20 pàgines d'extensió. Els debats tindran un màxim de 120 pàgines. Han d'estar mecanografiats a doble espai, amb marges suficicnts. 4. En pàgina apart es farà constar eltftol de l'article, el nom dc l'autor i la institució a la qual pertany. 5. Cada manuscrit vindrà acompanyat per un resum dc no més dc 100 paraules. 6. Els esquemes, mapes o dibuixos poden ser publicats sempre que s'cnvitn originals en paper vegetal o tramats que garanteixin la qualitat de la reproducció. Han de venir al final de l'article, degudament numerats i amb la llegenda corresponent. 7. Els quadres i gràfiques han dc numerar-se dc forma correlativa, incloent un breu títol descriptiu. Les fonts d' informació seran especificades aJ peu del quadre o gràfica corresponent. 8. Les notes estaran numerades correlativament en el text i apareixeran al final dc l'article. Es recomana que se'n faci servir un mínim, només per a observacions substantives. Les cites es faran en el text i no en forma de nota. 9. T ores les referències seran indicades e¡;¡ el text en la forma abreujada convencional: cognom dc l'autor, any de publicació i paginació, si s'escau. Exemples: Gonzéilez (1984), o bé: (Jones 1987: 304-310; Plakans 1984; Wriglcy 1985: 10). 10. La bíbliografra es mecanografiarà en pàgina apart, ordenada per ordre alfabètic dels autors i per any dc publicació. Exemples:

GOODY, J. 1986. La cvo/ución de la familia y del matrimonio en Europa. Barcelona. H crder. JONES, A.M. 1987. "Kin RclaLions in a Frcncb Alpine Community: A Preliminary l nvestigation", Sociologia Ruralis, XXVU: 304-322. LEE, R.B. 1981. "La subsistencia dc los bosquimanos ikung: un analisis dc inpUl-output", en: LLOBERA, J.R. (ed.), Antropologw económica. Textos etnogróficos. Barcelona. Anagrama. Pàgs. 35-64.


-\R.\.Jl."

D"ET',OGR~FlA

DE C \ T \LL '-) -\. :--..6. 1988.

GRUPO DOl\tiESTICO \' TRANSICIO PRESE TACIO Dolors COM<\S D"'\RGEMIR t; nh crs1dad de Barcelona Louis \SSJER-A;'\IDRIEU C ' .R.S .. Toulouse

SOCIAL


lnrroducción En los dos últimos años han 'eni do realizandose dh ersos encuentros de trabajo entre los componentes de los equipos frances) español que han cstado colaborando en una misma in,estigación comun ) comparati'a ~obre la p/ura/idad de base~ economtca., en la reproducnún \Ocia/ de famtltcH r comunidade~ !oca/es. Estos encuemros. que ~e proyectaron en una primera reunión realiLada en Braga en abril de 1986. se han 'eni do rcaliLando gracia s a las sub' cnciones concedí das por el acuerdo de cooperadón franco-español CNRS- CA lCYT en ciencias sociales) humanas. A e~tas reuniones ban asistido también babitualmente los dos coordinadores de los cquipos de trabajo que en Portugal ) Grec1a. respectivamentc. han ~stado trabajando en una línea semejame. Asisuó también el profesor ~ launce Godelier. inspirador del pro~ecto. [1 primero de los encuentros tu'o lugar en Toulouse (diciembre de 1986>. donde se real1zó un dcbatc general sobre las !mea~ teòricas bàsicas dc nuestra Ín\"estigaciòn. Se acordò emonces ded1car monognificamcnte la sJguJente reunión al pape! de los grupos domésucos en los procesos de transic1ón social. De acuerdo con cllo. ~e presentaran en Pu1gcerdà (ma~o de 1987) distintos textos. algunos dc los cuales se rccogen en el presente volumen. El debate teórico sc ccntró en el grupo domé~tJCO. tal como sc habia previsto, y sc propuso profundiLar en esta tematica. aportando, ademús. en la siguiente reunión. aquellos elementos condic•onames que 'icncn impuestos a los grupos domésticos por otro tapo de instituciones socialcs. Asi se llegó a Ja reunión de Sitges (no\'lembre de 1987). ) a la pro\ima que se va a rcalizar en Carcassone (jun•o de 1988). Los textos que incluye el presente \Oiumen tratan monograticamente c;obrc el grupo doméstico. Fueron presentados en su mayona en la reunión dc PUJgcerdà. aunque no los hemos recogido mtegramente ya que algunos 'an a ser publicados en ot ros lugarcs. 1 Para respetar la coherencia y. a la 'eL. la diversidad y representat i' idad del contenido de la pubhcación. hemos incluido también alguno dc los textos prescntados en Sitges. ~ o que habian sido redactados con anterioridad. • De esta forma se encuentran rcprcsentados los equipos francés y el cspañol. pero también el portugués ~ el griego. a través de los textos dc sus coordinadores.~ Queremos señalar como novedad y como nue' a línca en la publicación de la re..,ista ARXIU D'ETNOGRAFI \ DE CAT-\LU'lY ·\. que cada tC\tO ha sido editado en la lengua onginal en que fue redactada. En cste numero se encuemra así representada el catalan. el español) el francés.

9


Los grupos domésticos en los procesos de transicióo ociaJ Los procesos de cambio social han sido estudiados. normalmente. desde una óptica parcial :r lineal. que destaca las modificaciones de tipo tecnológico-económicas (modernización). o bien de tipo cultural y de mentalidad (aculturación). A menudo se babla tambien de urbanización al sistematizar el conjunto de transformaciones que afectan a las zonas rurales. Nuestro marco teórico intenta explicar estos procesos desde una perspectiYa màs globaliLadora y comprensi' a~ también menos finalista. Consideramos que los cambios que afectan a los grupos familiares ~ a las comunidades locales del medio ruraJ o urbano han de ser entendidos en el marco de los procesos mas generales de transición social. La transiCión al capitalismo es un proceso heterogéneo e Irregular ~ supone la coe,istencia de toda una sene de relaciones de signo contradictorio. que confieren gran diversidad :r especificidad a este proceso en distintas zonas. Resulta fundamental estudiar las característ1cas de las antiguas relaciones sociales y de sus mecanismos de reproduccion. para poder distinguir cuúles son aquellos elementos que contribuyen al mantenimiento y/o transformación de las antiguas relaciones ~ formas sociales. Los cstudios sobre transición social no constitu~cn un campo teórico nueYO. pues ban suscitado ya numerosas polémicas. especialmente en el campo de la historia ' :r actualmente parecen haberse reactualizado.~ ConSideramos que nuestra modesta aponaciòn desde la \ntropologm consiste en la realización de mtnuc1osos estudios de caso. que permitan analiLar cómo los procesos de trans1C1ón social se manifiestan en ambitos concretos ~ paniculares. lo cual ha de permiur establecer las rupturas ~ las continuidades. los procesos recurreotes :r los di\ ergentes. de forma que se puedan determinar las variables diferencialcs que concurren en cada contcxto social. Otra de nucstras aportaciones puedc consistir en la discu-;ión de ciertas tcmaticas relacionadas con las institucioncs sociales > culturales. para establcccr su pape! en los proccsos generales de transición. En esta línea se situan nucstros debates sobre el grupo doméstico y sobre la pluralidad de bases económicas (Godelier et ah i ( 1987) a y b). En los estudi os que hasta a hora hemos realizado ~. mas en concreto. en los distintos textos que aparecen recog¡dos en este \Oiumcn. destaca claramente como la perdurac1ón històrica de los grupos domésticos ~ dc las comunidades rurales. en el comexto de la expansión capitalista. se fundamenta en la capacidad de estos grupos para dl\ erstficar las bases materiales de su 1!\iStcncia económica. Pcro al m1smo tiempo () esta es una de nuestras h1pótcsis bàsicas) estos grupos sc cncuentran imposibilitados dc reproducirse con sus propias bases materiales. lo que los situa en una relación de depe ndencia respecto a las relaciones capitalistas en proceso de dominación. El propósito de los distintos textos ha sido. precisamente. analizar las modalidades endógenas ) exógenas que concurren en estas transformaciones ' su incidencia sobre las formas socialcs que aún no son capitalistas. Las fami lias y las comumdadcs locales constitu~ en el centro de estos trabaJOS empíricos. ~ no las consideramos meras rcliquias o «supen ivencias» del pasado. si no formas 'I\ as que asumen. a su manera. la evoluc1ón histórica ) las transfo rmac1ones que acompañan a

lO


los nuevos requerimientos productives: monetarización de los intercambios. industrialización, ambjos demograficos. etc. La pluralidad de bases económjcas Por pluralidad de bases económicas entendemos la articulación en una misma persona. grupo doméstico, unidad de trabajo o comunidad local de diferentes tipos de actividades fundadas en relaciones de producción de distinta naturaleza. Esto se debe a que la expansión de la producción mercantil no siempre se basa en formas capitalistas de organización de la producción. sino que a menudo se conservan antiguas formas sociales que se pueden consolidar e, incluso, desarrollar. Un ejemplo de ello son ciertas formas contractuales que sirvieron de base para el desarrollo capitalista dc la agricultura en algunas regjones catalanas (aparcerias, masoveria. rabassa morta), asi como en Languedoc (métayage. maïtre-valctage) y que. paradójicamente presentaban rasgos no capitalistas. Otro ejcmplo es el de la agricultura a tiempo parcial, por lo que resulta que muchos campesinos combinan el trabajo agrícola y el asalariado: de este modo participan al mismo tiempo en una organización producti' a no capitalista y de relaciones genuinamente capitalistas. Pero la pluralidad dc bascs no es un fenómeno exclusivamente rural: la actual crisis económica ha generada, en Cataluña. Ja presencia de una gran cantidad de pequeòos productores autónomos, que autoexplotan su fuerza de trabajo y la de su familia , en la denominada «economia sumergjda». a través de la cua! se han organizado recientemente algunas ramas de la producción industrial (calzada. confección). Lo que nos ha interesado analizar no es sólo la diversificación de actividades en sí, sino la lógjca de la coexistencia de relaciones de producción aparentemente contradictorias. uestro propósito ba sido entender cuales son las condiciones que crean la posibilidad de diversificación de actividades y cua.Jes son las repercusiones para la reproducción social de las unidades sociales implicadas y del conjunto social que las incluve. · Una de nuestras hipótesis es que la pluralidad de bases económicas muestra Ja capacidad de los grupos domésticos y comunidades locales para adaptarse a las nuevas condiciones creadas por la expansión de las relaciones mercantiles. Pero. al mismo tiempo. constituye un sintema de la imposibilidad de reproducción de estos grupos apoyandose en sus propias bases. de manera que se insitucionaliza la situación de dependencia respecto a las relaciones dominantes. Cabe preguntarse entonccs por el futuro de estas unidades sociales y por Ja extcnsión del fenómeno. Los textos de esre volumen Los textos que se presentan en este número dc Arxiu d'Etnografia de

Cawlunra muestran algunas de las hipótcsis planteadas con anterioridad, en relación a la capacidad de reproducción de los grupos domésticos. a su I1


adaptación a los requerimientos productivos tmpuestos por la expansión de las relaciones capnalistas ~ a la pluralidad de bases económicas. Todos ellos sin·en para ilustrar. ademas. como su rcproducción se reaJiza de forma dependientc respecto a las condiciones soc10cconómicas del conte:xto que se analiza. Los te:\tOS muestran cómo se produce la transición al capitalismo en dtstintas LOnas de España. Francia. Ponugal o Grecia para ~istemas productivos d1versos (agricultura . ganaderia. piscicultura. elaboración de quesos. producción textil). Las coyunturas históricas ~ sociales son distintas en cada caso. pero el caràcter de los procesos analizados es stmilar. La rendencia a la cspecialización. a la intensifïcación productiva. a la mecanización de pane o todo el proccso dc trabajo.... lo que implica una mayor capitalización de las urudades de trabaJO ~ una redefinición del caracter de las formas sociales implicadas en el proccso producti,·o. Y tal como gusta dectr a M. Godelier. se constata como todo proceso dc transición social implica la desaparic1ón dc antiguos elementos. la aparician de otros nuc,os ~ una recombinación peculiar ~ distinti,·a de antiguas ~ nuevas relaciones cconómicas ~ socialcs. El grupo doméstico constituye una de las formas sociales bàsicas a través de la cual se organizan las acth idadcs productivas. que. a su veL. son susceptibles dc transformar las caractensticas fundamentales de esta forma basica. El trabajo que c;e organiza domésticamente cuenta con las 'cntajas que supone la flc\ibilidad para aumentar o dismmuir la intensidad del trabajo de acuerdo con las capac1dades de autocxplotacion del propto grupo ~ los requenmientos de consumo. tal como indica Cbayano'. Y estos aspcctos son decis1vos en el conte\ tO dc la transición al capitalismo. pues dotan al grupo doméstico de una enorme capacidad de adaptación a las mutacioncs cconómicas. La correlactòn entre las condiciones del conte:-.to sociocconòmtco ~ las caractensucas del grupo doméstico son imponames. pues. de establcccr. cosa que es abordada con mas o rnenos detenimicnto por los textos recogidos en cste \Oiumen. C. Deverre anali za un pucblo francés. en Vauclusc. en un período en que la población se especializa progrcshamente en la producción vinícola. abandonando o tros cuit i\ os. a sí como ot ras aet i' idades adicionales. La despoblacion que sufrc la región se correspondc con la presencia de crisis cconomicas que. umdas a los nuevos requerimtcntos de la producción especialiLada para el mercado. difïcultan la reproducctón de las unidades de C\Piotación. Lo intcresante del aniculo dc Dc' erre. para la cuestiòn que esta mos tratando. es el anahsis que efectua de las transformaciones de los grupos domésticos. A.pltca críticamente las upologtas propuestas al respecto por P. Laslett para anali1ar los cambtos en el tamaño y la composición dc los grupos domésticos. ~ anali7a la estructura familiar atendiendo a la rcconstrucción de lo que denomina el «ciclo-casa>>. Obse' ando el proceso e vol ut!\ o del ciclo familiar puede afirmar así que la familia troncal constituye la forma prcdominante de organización familiar ~ pucdc analiLar las condictones en que sc produce la continuidad. transformactón o C\tinc•ón de los grupos domèsticos. El te\tO de C. De, erre sc complementa mu~ btcn con el de X. Roigé. cu~o analisis se ubica en Cataluña. en una zona tamb1èn 'iti' imcola ~ en penodo cronológico casi 1denuco. Roigé analiLa en profundidad el caso dc una sola familia. lo que 12


constituye un contrapunto intercsante respecto a la oricntación mas extensi,·a del articulo anterior. Ha) que señalar que el enfoque que adopta Roigé y sus preocupacioncs tcóricas permiten trasccndcr el caso particular analizado para captar a través de él procesos de car:ictcr mas generaL llegando por caminos distintos a cooclusiones parecidas respecto a las anteriores. Resultan muy ilustrativas las correspondencias entre ciclo familiar y evolución de las propiedades. mostrandose como la mayor cxtensión y complejidad del grupo doméstico se da en los momentos de ma,ima expansión económica. También aquí la reconstrucción del ciclo doméstico permite analizar las características estructurales dc la organizaClón familiar. Y al hilo de estos dos artículos resulta muy oportuno poder contar con el texto de M.C. Zelem. de caràcter mctodologJCO. Zelem se cncueotra trabajando en la reg.aóo francesa de Salers (Cantal)) su propòsito es Uegar a reconstruir una especie de gencalog1a de las propiedades que. JUnto con las gcnealogfas familiares. informanin sobre la manera ) las condiciones en que se produce la reproducción dc los grupos domésticos. El catastro. el registro civi l ) las listas nommau' as dc habitantes constituycn tas fuentes principales para la obtención de la mformación necesaria para conseguir et objcti\'O propuesto. El articulo de R. hurra nos conduce de nuc' o a los planteamientos globales. El esta preocupado por entender los factores que intervieoen en la rcproducción social. pucsto que. como suele msistir. es necesario comprendcr cómo se reproduce un SIStema social para poder anali1ar a su ,·ez cómo se transforma. El texto resulta pues muy pemnente. puesto que rene,.iona. ademas. sobre las interrelaciones entre grupo domésuco ) umdad de trabajo en el contc.\tO de la reproducc1ón social. El centro de su intcn.~s son los sistemas rurales ) el articulo presenta los factores basicos que inciden en su reproducción: I} la Lierra. con las posibihdadcs tccnológicas. de capital y de trabajadores. 2) la produccion de productores. su institucionalización y las formas que adquiere la circulación de personas. instrumcntos y saberes en el interior del grupo domèsuco. ~ 3) la religión. como código ético que procura las normas de conducta por tas que se rigen las personas. constituyendo una auténtica guia para la acc1òn social. Los textos de J. Ferrús \ M. Barrué-Pastor ilustran dos casos d1fcrcntes en que se manifiestan claramente la pluralidad dc basec; económicas. Ferrus analila un proceso de 1ndustrialización rur.U ) su JOCJdcncia en la reproducción del grupo domést1co y de la ewlotac1ón agrícola familiar. Se trata de la instalación dc dos centrales nuclcarcs en la locahdad catalana dc Ascó, en un momento en que se estaba producicndo una aguda crisis de la agricultura tradicional y una fu erte despoblacion. La posibilidad para los campesinos de poder contar con trabajo asalariado frcnó el proceso de em igración y permitió la capi talización de las c\plotaciones agricolas. La complementación dc acti\idades basadas en rdacJoncs dc distinta naturalcza (autoexplotación campesina y trabajo asalariado) ha constiruido la condición para la reproducc1ón dc los grupos domèsucos. que han reorgaOJzado sus rotes intemos > sus características estructuralcs para mejor adaptarse a la pluriacth idad. Resulta mu~ intcrcsante constatar las sucest' as reestructuraciones del grupo domésuco. dc acucrdo con las distimas fases económicas del contexto local. asi como los cambios en la ideologia

13


'-OT..\5

I. En In revista ln(ormOiion mr fe.\ Sc·¡ences Sociule.\. por tjemplo. van a pubhcarse los siguicmes texto~. que fueron presentudos también en la reunión dc Puigcerdà -F. Dupuy· «StructuratJOn des groupes domestique~ chez les pa~ sans non propric:taires: l'e\emple landais,. -S. :-Jarot7ky· <<The JdeologJcal squec:z.e: -casa-. -ram•ly- and -cooperauon- in lhe processes of trans•Uon». -D. Pro,an~ ~ P. ~1olina (colab. C. Siches): «Produccu)n ~ reproducc•on en Andalucia Onental» - J.J. PuJadas: «Forrnas de subs•stcncia y reproducciòn soc1al entre el proleumado urbana dc 1 arragona>~. :?.. [n Iu rcunión de Sitges sc presentaran. adcmas. los siguientes trabaJOS: - L As,ier-Andrieu: «La communauté villageoJse ObJct historique. eojeu théonque» - R Buhag1ar: «Piuriacu' ne et reproduction des c~plonauoo~ e o Chalcidique. - J.\i . Cardesin: <<Polnica estatal y lóg¡ca productivo-reproductÏ\a del grupo domtstico: un estudio comparada». -D. Comas d'Argem•r «lnstnuciones sociales ~ procesos de diferenciación SOCial. el papel de los grupos de panentes,. - C Deverrc~ «Uoe -anthropolog•e de la transition- est~lle pos~ible?» -F Dupu~· «Les formes d'entmide chez les meta~ers landa•~: du groupe domcsuque à l'orgun•sation s~ ndicalc». - R. lturra· «Rapports saciau\. technologie. raison graph1que: les texte'i du ,a,·o•r oralt'».

F r Go'iSIUU\. <<La z.adruga. communaute et cooperatJH'. Lc cas d'un \lllage de \tacédome IYougosla' 1el,. - D Juliana: •La mcidenc1a del trabujo asalariado en la trans1ciòn al capnahsmo. El trabaJO femcmno en la tndustria tC\UI de St Feliu de Codmas» \1. \1Gropoulou: «L'impact del> e\lgences moncta•res sur lc groupe domestique et rcacuons communauta1res. Le cas dunc commune montagnardc: Zacon. Xl"<c Sltcle>~. - M. Soronellas: «Recursos no agricolas en el mantcn•m•ento ) reproducc•on de los patrimonios agrícola~)>. -I. Terrada~: «La C\OlucJón dc Iu~ relac•ones dc ahanta en los propietario~ ruralcs dc Cataluiia>>. · '\1 .C Zelem: «L'esthe au pays et l'cmmigration en Espa1.1ne· deu~ saure~ de re\cnus pour re,plonant agncole du Cantal.• 3 Este es el caso del te'tto de X Ro1gè. que se cnl·ontraba pend1ente de \er publicada en la re' 1Ma ~ que sc ha mcluido en estc \Oiumcn por su idoncidad respecto a los tcmas presentades. LI tcxto de R. hurra. por su pane. había sido prc\entado en la\ ... t Jornades ~obrc la Vmculturn de la Conca Mediterrània>>. que se celebraran en Tarragona en marzo dc 1986. 4. Otros textos relativos a c:sto~ problemas) rcdactndo\ uesde los mismos. presupuestos tcòm·os han >•do publicades en la Rt'I'ISta lntemacwllul tlt• Cit•llc/UI S(lctult•.\. de la 1... N LSCO tcfr en In bibliografia las referenc1as corrcspond1entes a M Godchcr. L Assier-Andncu. R. hurra. O Cclcsuno. G Mummen ' A Stoler). en lntimnu1um ""les St'ttllt ,., St111uft•1 (cfr. )a) referenc1a~ dc M Godelicr. i Fc:rre•ra de Almcida. \1 \oJila,erde de Cabral ~ D. Dchou\C~I. \er tamb1cn los trabuJOS dc: Asster-Andncu ( 11Jll6a. 1986b. 1986c y J987b) ) de Comas d"Argcm•r 11987. 1988, en pren sa). 5 M Dobh (1946). P. $\\eCZ) et al. (1967). R llilton (1976) ~ P. Andcrwn (197~). 6. R .J Holton ( 1985). H.J. Kaye ( 1985}. F. Hou tan et al ( 1981 ). D. Goodman a nd M. Redclift (1981). M Barceló et al. (1987). H. Kohachiro Takahashi (1986). P. Kr•edte et al. r 1986) y Wallcrstein (1974).

BIBLIOGR.\ FIA \ 'er final dc la versión francesa de este aniculo.

16


ARX lli o路ET:"OGR.-\FIA DE C-\TALU:X'tA. :X.6. 1988.

GROUPE DOMESTIQUE ET TRANSITION SOCIALE PRESENTATION Louis .-\SSIER-ANDRlEU C.:"J. R.S .. Toulousc Dolors COMAS o路ARGEM IR Universidad de Barcelona


I ntrod uction

Plusieurs. rencontres ont eu lieu. depuis deux ans. associant les équipes française et espagnole qui coUaborent à une même recbercbe commune et comparative sur la pluralité des bases économiques dans la reproducrion des fa milles et des communaucés locales. Le programme de ces réunions a été elaboré à Braga (Portugal) en 1986. !ors d·une première réunion «fondatrice». Elles purent se réaliser gràce du soutien Cinancier du programme franco-espagnol du CNRS et de la CAICYT pour les sciences sociales et bumaines. Nous avons associé egalement à ces séminaires de façon regulière. les coordinateurs des équipes qui. en Gréce et au Portugal. travaillent selon un esprit semblable. Inspiratcur du projet. le professeur Maurice Godelier fut naturcUement associé à rensemble des travaux. La premiere de nos rencontres eut lieu à Toulouse en décembre 1986 sous la forme d'un débat général sur les principales oriemations théoriques de notre approche. Nous som mes COO\ en us de consacrcr la réunion sui vante à l'étude monographique du róle des groupes domestiques dans le processus de transition sociale. C'est dans cette optique que furent presentés à Puigcerdà en mai 1987 différeotes communications. dont certai nes sont ici reproduites. Le débat théorique concema, com me pré' u. le groupe domestique. 11 en résulta ta décision d'aprofondir la questioo et de rélargir. lors d'une procbaine réunion. à t'étude de la relatioo des groupes domestiques à d'autres types d'institutions sociales. Ce fut done te théme de notre séminaire de Sitges (novembre 1987) et ce sera celui de la réunion prévue à Carcassonne en septembre 1988. Lc présent volumc propose une serie d'approches monographiques du groupe domestique. Dans leur majorité. ces tcxtes ont fait l'objet de communications à Puigcerdà; d'autres travaux de notre groupe seront pubt iés en d'autres tieux. 1 Pour respecter, à ta fois ta cohérence, la diversité et ta representativité du contenu de ceue publication nous y avoos inctus quetques uns des textes présentés a Sitges ! ou encare des travaux rédigés anterieurement à ces deux rencontres. 3 Ainsi. som presentées des contributioos des équipes française et espagnote de même que à ta plume de leurs coordinateurs, des analyses d'équipes correspondantes en Gréce et au Portugal. 4 11 convient de souligner que chaque texte a été pubtié dans la langue dans Jaquelle il fut rédigé. Cest une innovation et même une nouvelle politique qu'inaugure ta revue «ARXIU D'ETNOGRAFIA DE CATALUNYA». Ce numero est done trilingue: castillan/français/catalan. 19


Les groupes domestiques daus les processos de transition sociaJe On a généralement étudié les processus de changement social selon une optique partielle et linéaire, mettant l'accent d'une pan sur des modifications éconorniques ou technologiques (modernisarion). ou bien sur les transformations de type culturel. affectam les mcntalités (acculturation). On évoquera également l'«urbanisation» pour car actériser l'ensemble des mutations qui affectent les zones ruraJes. Notre ancrage théorique ambitionne d'expliquer ces processus dans leur globalité comme dans leurs nuances, sans en préjuger l'ultime linalité. Nous considérons que les changemcnts afTectant les groupes familiaux et les communautés locales en milieu rural ou urbain doi vent étre saisis au sein des processus plus généraux de transition sociale. La transition au capitalisme est un processus bétérogéne et irrégulier, marqué par la coexistence de toute une série de relations contradictoires qui confèrent diversité et spécificité aux visages que prend ce processus dans telle ou telle région. 11 est apparu primordial d'étudier Ics caractéristiques des anciennes relations sociales et de leurs ffi l'• 'll'-mcs de reproduction. à lin de pouvoir distinguer les éléments qu1 ., '1 ihuent à leur maintien ou qui provoquent Jeur évolution. Les études sur la transition soc1ak nc procedent pas d'un champ théorique neuf, puisqu'elles. ont suscité et suscitem encore des polérniques nombreuses et vigoureuses. en histoirc tout paniculierement. s.6 Nous cstimons que notre modeste contribution d'anthropologues trouve sa place dans la réalisation de minutieuses émdes de cas. ouvraot la possibilité d'analyser de l'interieur les processus de transition. dans des milieux concrets et particuliers. Ainsi peut-on établi r les ruptures et les continuités. Ics récurrcnces et les divergences. pour isoler enlin les difTérentes \'ariables qui determinent chaque contexte social. Par ailleurs. il nous uppartient de clarifier le róle des institutions socialcs ou culturelles. dans le développemenl des processus généraux de transition. Cest de cet esprit que procedent nos débats sur lc groupe domestique et sur la pluralité des bascs économiques (Godelier et al. 198 7 a et b). Dans les études que nous avons réalisées jusqu'alors, et. plus précisémcnt. dans les textes ici réunis, il apparait dairement que la pcrduration historique des groupes domestiques et des communautés ruralcs. en période d'cxpansion du capitalisme, se fonde sur la capacité de ces groupes à diversificr les bases matérielles de leur existence économ ique. Mais en même temps. c'est l'une de nos hypothèses de base. ces groupes sont insusceptibles de se reproduire sur leur propre base materielle et dès lors se trouvent en position de relative dépendance à l'égard des rapports capitalistes en instance de domination. Lc propos dc ces ditrércnts textes a été. précisément. d'analyser les modalités endogénes et exogénes qui con~:o urrent à ces transformations. et leur incidence sur les formes sociales non encore soumises au capitalisme. Les famí lies et Ics communautés locales constituent le noyau commun dc ces travaux empiriques. et nous n'en considérons pas la nature comme ccllc d'une «relique» ou d'une «survivance» du passé. Ce sont des formes vives qui assument, à leur manièrc. l'évolution historique et les transformations qui accompagnent 20


les nouvelles contraiotes de J'environnement productif: la monétarisation des échanges, industrialisation. l'évolution démographique. etc. La plura lité des bases écooomjques Par «pluralité des bases économiques». nous entendons rarticulation. dans une mêrne personne, dans un groupe domestique. dans une unité de travail ou dans une communauté locale. de differents types d'activités. ancrées dans des rapports de production de natures distinctes. Car l'expansien de la production marchande ne se fonde pas toujours sur des rom1CS proprement capitalistes d'organisatioo de la production. Des formes sociales anciennes peuvent se maintenir. se rcnforcer. voire se développer. Un exemple en est offert par certaines formes contractuelles qui fournirent un emcace support social au développement d'uae agriculture capitaliste dans certaines régions de Catalogne (aparceria. masoveria. rabassa morta) ou du Langucdoc (fcrmage. méta~age, maïtre-vaJetage) sans presenter pour autant dc traits particulièrement capitalistes. Un autre exemple est celui de J'agriculteur à temps partiel: de nombreux paysans combinent le salariat et le travail agricole et participent du même mouvement à une orrganisation non capitaliste de la production et à des rapports authentiqucment capitalistes. La pluralité des bases économiques n'est cependant pas un phenoméne exlusivement rural. La crise économique actuelle a engendré en Catalogue par exemple. J'apparition d'une grandc quantité de petits producteurs autonomes qui auto-exploirent leur force de travail et celle de leur famille dans ce quïl est convenu d'appeler «l'économie submergéc». au sein de laquelle se som récemment organisées plu~icurs branchcs dc la production industrielle (chaussure, confection). 11 a paru intéressant d'analyser non sculement la diversification des activités en soi, mais aussi la logique de la coexistence de rapports de production apparcmment contradictoires. Nous avons voulu comprendre les conditions qui créent la possíbilité d'une diversilication des activités. et quels eo sont les effets sur la rcproduction des unités sociales concernées. Nous faisons l'hypothèse que la diversification des bases éconorruqucs montre la capacité des groupes domestiques et des communautés locales de s'adapter aux conditions nouvelles créées par l'expansion des relations marchandes. Mais. en même temps, eUc constitue un symptóme d'imposibiti té de rcproduction de ces groupes sur Jcurs bases propres. Ainsi s'institutionnalise une situalion de dépendance à J'égard des rapports dominants. 11 convient done de s'interroger sur ra\enir de ces unités sociales et sur l'extension possible du phénoméne. Les contributions du present

~ olume

Les textes ici réunis développent quelques unes des bypothèscs évoquêes sur la capacité qu'ont les groupes domestiques de se reproduire. sur leur adaptation aux contraintes productives imposées sur l'expansion des

21


rapports capitalistes et sur la diversitïcations des bases économiques. Ces contributions iUustrent en outre la manière dont la reproduction de ces groupes se déroule selon des contextes socio-économiques spécitïques. Les textes mootrent aussi comment se produït la transition au capitalisme dans différentes regions d'Espagne. de France. de Grèce et du Portugal, dotées de diiTérents systèmes de production (agriculture, élevage. pisciculrure, production fro magère. textile). Les conjonctures historiques et sociales sont dans chaque cas différentes, mais la physionomie des processus analysés est à chaque fois semblable. Tendance à la spécialisatioo. intensitïcation de la production. mécanisation partielle ou totale du procés de travail ce qui suppose une redéfinition générale des formes sociales impliquées dans le processus productif. Comme il plaït à Maurice Godelier de te dire, tout processus de transition sociale implique la disparition d'éléments anciens. l'apparition d'éléments nouveaux et une recombinaison particulière des rapports économiques et sociaux anciens et nouveaux. Le groupe domestique constitue une des formes socialcs de base à travers !esquelles s·organisent les activités productives qui à leur tour sont susceptibles de transformer les caractéristiques fondamentales dc cette forme de base. Le travail qui s'organise à la maison prend en compte les avantages de la nexibilité inhérente à la faculté d'augmentcr ou de réduire lïntensité du travail en relation avec les capacités d'auto-exploitation du groupe lui-même et ses besoins de consommation. ainsi que l'a' aü momré Chayanov. Ces aspects sont décisifs dans le contexte de la transition au capitalisme car its conférent au groupe domestique une énorme capacité d'adaptation aux mutations économiques. 11 est important par conséquence d'établir la corrélation existant entre le contexte socio-économique et les caractéristiques du groupe domestique. Cest ce que s'efforcent de fai re les textes ici réunis. C. Deverre analysc un village français du Vaucluse sur unc période durant laquelle la popuJation se spécialise progressivement daos la production vinitcole, abandonnant d'autres cultures et d 'autres activités d'appeiot. La dépopulation dom soufTre la région correspood à la présence de crises économiques qui, associées aux nouvelles exigences dc la production marchande, hypothèqucnt la rcproduction des groupes domestiques. 11 analyse la structure familiale en reconstruisant des «cycles domestiques». Ainsi peut-il atïrmer que Ja «famille-souchc» r vnstitue la forme prédorninante d'organisation familiaJe, analysant ses conditions de continuité. de transformation ou d'extinction. Le texte de Deverre complete celui de X. Roigé, portant en Catalogne sur une région également vinicole. dans un rnême taps de temps. Roigé analyse en profondeur le cas d'une seule famille , contrepoint utile au cadre extcnsif du précédent article. 11 faut souligner que Roigé dépasse par ses préoccupations théoriques le seul cadre monographique. Les correspondances quïl établit entre cycle familia! et évolution des propriétés som en particulier trés illustratives: lc groupe domestique y apparalt aux moments d'expansion économique dans son plus grand volume et dans sa plus grande complexité. La reconstitution du cycle domestique permet d' analyser les caractéristiques structurelles de rorganisation famiJiale. Le texte de M.C. Zelem. de caractère méthodologique s'inscrit naturellement dans la suite de ces deux articles.

22


Zelem travaille dans la région française de Salers (Cantal) et son propos est de parvenir à reconstruire un type de genéalogie des propriétés qui. associé aux genéalogies famíliales. nous ínformera sur la manière et les condí tions da ns lesqueUes se produït la reproduction des groupes domestiques. Le cadastre. J'état civil et les listes nominati\'es d'habitants constituent ses sources principales. L'article dc R. lturra nous conduit de nouveau vers les pe rspectives g]obales. L'auteur s'interroge sur les facteurs dc la reproduction socíale car. dit-il. il est nécessaire de comprendre comment se reproduït un S) stéme social pour pouvoir saisir com ment il se transforme. Ainsi insiste-t-il sur les relations entre groupe domestique et unité de travail dans le contexte de la reproduction sociale en domaine rural. L'article propose un certain nombre de facteurs de base I): la terre. et les capacités technologiques. les capacités en capital et en tra,·ailleurs: 2) la <q>roduction des producteurs». son institutionnalisation et les formes qui gouvernent la circulation des personnes. des instruments et du savoir à rlnterieur du groupe domestique: 3) la religion. comme code éthique qui fournit les normes de cond uite des personnes. veritable «guide d'action sociale». Les textcs de J. Ferrús et M. Barrué-Pastor illustrent deux situations différcntes de pluralité des bases économiques. Ferrús analyse un processus dïndustrialisation rurale et son incidence sur la reproduction des groupes domestiques et des exploitations agrícoles familiales. 11 s'agit de l'implantation de deux centrales nucléaircs dans la localité catalane d'Ascó alors que sc produisait une crise aigüe de l'agriculture traditionnelle accompagnée d'une forte dépopulation. La possibilité offerte aux paysans de compter s ur un tra' ai I salarié freina Ie proccssus d'émigration et permit aux exploitations agrícoles de s'intégrer au marché. La complementarité des activitcs basées sur des relatio ns de production de differentes natures (auto-exploi tation paysannc et travail salarié) a constitué la condition de reproduction des groupes domestiques à travers une redistribution des ròles familiaux et unc réorga nisation des structurcs aptes à faciliter l'adaptation à la pluriactivité. U est fort intéressant de pouv01r ainsi obser>er les restructurations ~uccessi\CS du groupe domestjque. en rclation avec les d iffe rents phases économiqucs traversées par le groupe locaL et avec les changemcnts survenus dans l'idéologie domestique et les facteurs issus de lïndividualisation de nouveaux types de groupes domestiques. Autant d'aspects signiticatifs du point de vuc dc notre problématique generale. Barrué-Pastor nous transporte en territoire français pour aborder lc thème de la pluralité des bases. condition neccssaire pour la rcproduction d'exploi tations agropastoralcs. 11 s'agit d'unc zone de montagne ou le travail salarié apparait dans lc secteur des scrvices nés de l'affiuence tOuristique. Le travail salarié est effectué par les femmes et la rupture entre groupe domestique et unité de tra,·ail intervient au ni\ eau de la distribution des róles socio-scxuels. Les différcnces de genrc marquent la dhision entre des activités supposant des bases économiques différentcs, mais e:xécutées dans une même unité sociale. la même fractu re appa rait dans l'étude de S. Narotzky. et dans lc cas qu'elle propose ce som également les fe mmes qui effectuent le travail salarié.

23


Le problème qu'aborde M. Salitot est d'un autre t~pe. bien quïl s'agise toujours d'un processus de transition au capitalisme. Salitot presente le cas d'une forme hybride de production qui s'est constituée à partir de la transformation d'un ancien systèrne de pêcbe aujourd'bui convertí en une o!>tréiculture. Jusqu'à que! poinr la forme actuelle constitue-t-eUe unc «forme h) bride»? J.Jauteur évoque ainsi la coexistence de tra' ail salarié et de production familiale dans Ics mêmes unités d'exploitation: des rapports distincts de production concourrent done au fonctionnement d'une même unité économiquc. U ne préoccupation voisine anime M.E. Handman dans son tra,aiJ sur la Grèce ou elle traite des changements subis par la production textile. Cette 6 ol ution constitue-t-elle un "éritable S} mptòme dc cbangement social ou bien s'agit-i! d'un proccssus de transition? Par une étude empirique fine et minutieuse integrant l'évolution des tecllniques. des conditions de tra' ai I et de la commercialisation des tissus. rauteur sou ligne la dh ision des ròles masculins et féminins. La mécanisation de ccnaines étapes du procés dc travail. le salarial. rcmploi de matières premières produites industriellement et l'apparition dc ncgociants-intermédiaircs constituent Ics principales nouveautés dc la production textile qui sc combinent avec les éléments plus ancicns pour caractériser unc production actuellement en voie d'extinction. Nous concluerons par les contributions de D. Juliano et de S. NarotA). Les coopérati' es de production en sont le thème central. daus le prcmter cas en agriculture. dans le second pour rindustric de la confecuon. Juliano suppose que. dans des conditions socio-économ•ques determmées. la reproduction des unnés d'exploitation est condit1onnée par leur reorganisation et par la dé\ olution de certaines de leurs fo net ions. à d'autres formes sociales. Cela permet aux groupes domestiques dc conser'er leur structure tout en s'associant à une part restreinte des aclivités dc"cloppées. Ainsi analysc-t-cllc la création de coopérativcs dans une région de production vitivinicole catalane. Des factcurs divers interviennent dans ce proccssus: les conditions créées par la crise économiquc et l'acccntuation des différences socialcs induite de l'impact du ph) lloxcra jouèrcnt un ròle décisif. Les coopérath es ont constitué en tou te h~pothèse la formule la plus générale adoptéc par cette région pour fairc front aux difficultes d'élaboration et dc commercialisation du 'in. La traditioo du coopèrati,isme agrauc. que l'on rencontre également dans la zone étudiée par \Jarouky fut un argument Jdèologique utilisé pour JUStifier la création de cooperatives textiles de travail associé. Narotzky analysc la structure et Ie fonctioonement de la coopérati\ c. organisée de fait com mc une véritablc cntrcprise capitalistc. bicn que Ics hiérarchics et l'cxploitation ) soient mnsquées par une idéologic égalitariste et solidaristc. La majorité des travailleusses ne possédent pas de contrat et travaillent à domicile. commc il convient à toute «économie submcrgée». Narotzky aborde cgalcmeot la question de la pluralité des bascs car les revenus issus du travail des fem mes dans ces coopérativcs apparaissent essentiels pour la rcproduction des unités agricoles. La "aleur des diffcrcnts travaux que nous vcnons, de rapidement presenter réside. nous semble-t-il. au moins en ce qu'ils constituent des


anal)ses empíriques effectuées sur des micro-processus. de manière comparati\·e. et seloo une problématique commuoe. Si faire de l'anthropologie c·est observer tout en sïnterrogeant sur ce que ron observe. ce ' olume offre un catalogue d"observations, empiriqucment rigoureuses. qui répondent à des préoccupations théoriques générales. C est précisemcnt ce qui permet de dépasser le niveau usuellement trés global et sou' cnt abstrait des réllex ions sur la transition sociale. L'approche anthropologique. lorsqu"elle s'adresse aux sociétés complexes doit 'iser à écla ircir Ja façon dont des processos de caractère général sc manifestent dans des milieux concrets et spécifiques. comme à ré\èler lc ròle joué par ces micro-processos qui peu vent in fine conduire à Ja mutation qualitative du con tex te social. Enfi n. le comparatisme n"est pas pour nous un \OCu picu\. mais notre principal instrument de méthode. ~ous en a' ons appris quïl existait. quant a ux schémes é\ olutifs que nous a\ ons étudiés. plus de similitudes que dc divergences entre Ja France et l'Espagne. nos principaux tcrrains de rcchcrchc.

I. La re,ue l n.Júrmarum wr /t•1 Sn~llet'l St~t·wJc,. \a. par exemple. publier le~ te:ues ,uj,·ant~ .

presentés à la reunion de Pu1gcerda·

r Dupuy· «Structuration de~ groupes doml"iliQU~ chel les pa)~ns non propncta1rcs:

l'c:\c:mplc: landaJ')». S. ' arotzl~. «The Jdeolo&ical <,queeLe· Mea~-. Mfamil~- and McoopcratíonM in thc: prcxcsscs of transiuow. O Pro,ansal y P. Molina (colah. C" S1ches): «Produce~ón ~ reproducc1ón en \ndalucia Onc:ntal» J .J . PuJndas: «Formas dc submtcncia ) reproduce~ón o;ociQI entre el proletariado urbuno dc l arragona)). :!. Lc~ t rava ux su i \-an t~ ont étà égalemcnt C\posés à Sitges. L. ANcr-1\ ndricu: lt l..3 communnuté villugc:o•sc: ObJCl h•storiquc. enjeu th~orique». R. Buhag~ar. «Piuriacuvitè et reproducuon des explonauon~ en C"halcidique». J .M . Cardesin: «Políuca e~ ta tal ~ lóg1ca producth o-reproducu' a delarupo doméstico: un C:\tudiO comparado». D. Com as d" 1\rgcmir- 4<1n~titucione~ !>Oeialc:~ ~ procc..o~ dc difcrcnciacion ~<X.;al: el pap.:l dc los grupos de panc:ntC\». (" Dcvcrrc: «Une -:mthropologie de 1:1 tran~ition- cst-elit possible":• . - r OupuJo-; «Les fonnts d"c:ntr.tidc chez lc~ mcta~ers landais: du groupc: domc~uque à l"orgamsauon ~yndlcalc>> R h urra: c<Rappons SOCIOU\. technologie. rai~n graph1quc· lc\ tc"~>tcs du savoir ora-

rr

Go~~ia\lx: cela zadruga. communauté et cooperau' c. L.c ca~ d·un 'illagc de Macé(Yougoslavie)». D. Juliano: ceLa incidencia del trnhtlJO asalanado en la tmn~ll"lon al capuallsmo. El trahajo fcmcn1n0 en la i nd u~tna tc:~u l dc St. 1-'cllu de Codmas». M . 'v1aropoulou: <<LÏmpact des eAJgcnccs monétaircs sur le groupe domestique et r~acuuns communautaircs. Le cas d•une commune montagnardc· 7arori. \I Xe SJedo. M Soronellas: ccRccurws no agn"rolas en el mantenimícnto ' rcproduccion de los pammonio~ agrícolas.>> I Tcrradas: «la evolue~òn de las relaciones dc alian1a en los propietarios ruralcs dc Cataluò3» \I e Zelem: «L"esuve au pays et l"émigration en Espagne: deu\ ')OU reto; dc fC\ e nus po ur rc,plouant agncole du Cantal.» 3. c·e~t lc cas du te>.te de \ . Ro1g~. que nou~ avons mel us da ns ce 'ol ume parec: qu"il correspondait particulièrcment à !>:1 thematique. L"anicle dc R h urra a eté pour s.a pan dom~

25


presenté aux cd Jornades sobre la Viticultura dc la Conca Mediterrània», à Tarragona en mars 1986. 4. D'autres telCtes sur ces questions, rédigés dans le même esprit, ont étà publiés dans la Rt'Vue lnternationale des Sciences Soda/es de l'UNESCO (cf. en bibliographie les travaux de M. Godelier, L. Assier-Andrieu, R. lturra, O. Celestino, G. Mummert et A. Stoler), dans !nformation sur les Sciences Sociales (cf. M. Godelier, J. Ferreira de Almeida, M. Villa,•erde de Cabra! et D. Dehouve). Yoir également les travaux de Assier-Aodrieu (1986a, 1986b, L986c et 1987b) et de Comas d'Argernir (1987, 1988, sous presse). 5. M. Dobb (1946). P. Sweezy et al. (1967), R. Hilton (1976) et P. Anderson (1974). 6. R.J . Aolton (1985), H.J. Kaye (1985), F. Houtart et al. (1981), D. Goodman and M. Redclift (I 981), M. Barceló et al. ( 1987), H. Kobacbiro Takabasbi (1986). P. Kriedte et al. (1986) et Wallersteio (1974).

BmUOGRAPHIE ANDERSON,

1974

P. Passages from Antiquity to Feudalism. Londres. New Left Books (traducción española: Transiciones de la Antigiiedad al Feudalismo. Madrid. Sigla XX. 1986).

ASSJER-ANDRlEU, L

Le Peuple er la Loi. Anthropo/ogie historique des droits paysans en Catalogne française. Paris. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. «La communauté villageoise: objet historique, enjeu tbéori1986b que». Ethnologie Française, XVI (4): 351-361. «Coutume savante et droit rustique. Sur la Jegalité paysan1986c ne». Etudes Rurales, 103-104: 105-137. 1987a «Argumentes de transición en los Pirineos de la Cataluña francesa». Revista lmernaciona/ de Ciencias Sociales, UNESCO, 114: 17-38. I 987b «Tradición y transicióo: el derecho y las pnicticas sociaJes en la Europa rural». Agricu!LUra y Sociedad (44): 285-289. BARCELO, M. et al. «La transició del feudalis me aJ capitalisme: Noves reflexions 1987 per a un debat necessari».Revista d'Història Moderna. Manuscrits, 415. Barcelona. CELESTINO, 0. 1987 «La tierra y los hombres en el vaUe de Chancay, Perú, del siglo XVI aJ sigla XX.» Revista Internacional de Ciencias Sociales, UNESCO, 1 14: 63-80. COMAS D'ARGEMIR, D. 1987 «Rural Crisis aod tbe Reproduction of fami ly Systems: Celibacy as a Problem in the Aragonese Pyrenees». Sociologia Ruralis, XXVII (4): 263-277. 1988 «Household, Family and Social Stratification: Inheritance and Labor Strategies in a Catalan Village (Nineteenth a od Twentieth Centuries). Journal of Family History, 13 (I): 143-163. En prensa «Les exploitations agro-pastorales familiaJes dans te processus d'iotegration capitaliste. Le cas des Pyrenées centrales espagno1es» en: DAMJANAKOS, S. (comp.). lntegra1986a

26


tion capitaliste en Méditerranée. Paris. Université de Nanterre. Atbenas. Fondation Etudes Mécliterranéennes. DEHOUVE, D. 1987 «La communauté inclienne, une survivance? U ne municipalité mexicaine du XIXe siècle à nos jours». Information sur les Sciences Sociales, 26 (2): 345-368. DOBB, M. 1946 Studies in the developmenc ofcapitalism. London. Routledge and Kegan. (Trad. española: Estuclios sobre el desarrollo del capitalismo. Madrid. Siglo XXI. 1984). DUPUY, F. En prensa <<Structuration des groupes domestiques chez les paysans non proprietaires: l'exemple landais». Information sur Sciences So-

cia/es. FERREIRA DE ALMEIDA, J.

1987

«Structures agraïres et migrations pendulaires: une région du nord-ouest du Portugal». Information sur les Sciences Sociales, 26 (2): 285-318. GODEUER, M. et al. 1987a «Los procesos de transición. Estudios de casos antropológicos». R evista Internacional de Ciencias Sociales, I 14: 5-125. 1987b «Processus de transition>>. Information sur les Sciences Sociales, 26 (2): 265-368. 1987c «lntroducción: analisis de los procesos de transición». Revista Internacional de Ciencias Sociales, UNESCO, 114: 5-16. 1987d <<L'analyse des processus de transition>>. Information sur les Sciences Sociales, 26 (2): 265-284. GOODMAN, D . and REDCUFF, M. 1981 From peasant co prolecarian. Capicalísl development and agrarian trallSitions. Oxford. B. BlackweU. HI LTON, R. (ed.) 1976 (The transition from feudalism to capitalism. London. New Left Books. (Trad. española: La cransición del feudalismo al capitalísmo. Barcelona. Crítica. 1982). H OLTON, R.J. 1985 The transition from Feudalism LO Capitalism. New York. Sant Martin's Press. OUTART, F. et al. 1981 «Pour une Sociologie de la transition>>. Recbercbes Sociologiques, 12 (2): 155-253. lTURRA, R. 1987 «Continuid ad y cambio: transición campesina en una parroquia gallega». Revista Internacional de Ciencías Sociales, UNESCO, I 14: 39-62. KAYE, H.J. 1984 The Brilish marxis! historians. Oxford. Basi! BlackweU. KRJEDTE, P ., MEDtCK, H. y SCHLUMBOHM, J . 1977 Industrialisienmg vor der Industrialísierung. Gottingen. Vandenboeck and Ruprecbt. (Trad. española: Industrializa27


MUMMERT,

1987 NAROTZKY.

En prensa

G. «Transformación de la organización social de la producción en un ejido mejicano (1924-1981)». Revista Internacional de Ciencías Sociales, UNESCO, 114: 81-104.

S.

«The ideological squeeze: "casa". '"'family'' and "cooperation" in the processes of transition». Jnformation sur les Scienc:es Sociales. PROVo\:'-ISAL, D.; MOUNA, P.; SICHES. C. En prensa «Producción y reproducción en Andalucia oriental». Information sur les Sciences Sociales. P UJADAS. J .J. En prensa «Forms of subsistance and social reproduction amongst the urban proletariat ofTarragona>>. Information sur les Sciences Sociales. STOLER. A. 1987 «Transiciones en Sumatra: capitalismo colonial y las teorias de la subsunción». Revista Imernacional de Ciencias Saciales, UNESCO. J 14: 105-125. SWEEZY. P. et al. 196 7 Tl1e transition from feudalism to capitalísm. New York. Science aod Society. T .XKAHASHI, K. 1986 Del feudalismo al capita/ismo. Barcelona. Crítica. VJLLAVERDE DE CABRAL, M. 1987 «Piuriactivité et stratégies paysannes d'abandon de l'agriculture: deux exemples». lnformation sur les Sciences Sociales. 26 (2) 319- 344. W -\LLERSTEIN. I. 1974 The modern world svstem. New York. Academic Press. (Trad. española: El moderna sistema mundial. Madrid. Siglo XXI. 1979).


ARXIU D'ETNOGRAFIA DE CATALUl'YA. X 6. 1988

LA CHRYSALIDE ETOUFFEE. CRISES ECONOMIQUES, DEPOLULATION RURALE ET TRANSFORMATION DES GROUPES DOMESTIQUES DANS UN VILLAGE DU VAUCLUSE (1836-1946) Christian DEVERRE Institut National de la Recherche Agronomiquc


Les études rurales ont connu en France à la fm des annés 1970 un toumant assez paradoxal. La disparition de la société paysanne telle qu'elle s'était imposée aux siècles précédents semblait ouvrir La voiie aux synthèses. à Ja présentation «déftnitive» du ehem in par lequel «Ce monde que nous avons perdu» (pour reprendre le titre du livre de Peter Laslett) s'est transformé en un simple secteur de la société industrielle. Ne citons, aprés le travail pionnier de H. Mendras (La }in des paysans). que tHistoire de la France Rura/e, I'HisLoire des paysans français ou la traduction française de l'ouvrage d'E. Weber, La fin des 1erroirs. Globalement. et avcc des nuances selon les auteurs,1 cette transformation apparait comme reffet déstructurant de la société oationale industrielle qui réduit un à un les singularismes territoriaux du monde paysan, gommant ses valeurs et pratiques spécifiques pour les remplacer par celles qui régissent les cités: universalisme, innovation. ci rculation des hommes et des biens... Or. presque au même moment, de nouvelles pistes de recherche sur ce monde rural étaient ouvertes par des historiens et des ethnologues. mettant souvent en cause les idées reçues sur celui-ci et éclairant par là-même d'un jour nouveau les proccssus de transformation. à l'heure mème ou l'on semblait mes saisir avec précision. Si les travaux de G. Duby ou E. Le Roy Ladurie avaient déjà mis à mal l'image d'un monde rural immobile, routinier. seulement touché par l'histoire à l'occasion de cataclysmes naturels ou guerriers. ceux de M. Agulhon, A. Corbin, pour nc mentionner qu'eux, ou des historiens de I'Université de Cambridge groupés autour de P. Laslen;1 soulignam rcxtrême diversité et souvent la «modernité>> des strucwres sociales et familiaJes du secteur agraire ancien, lui restituent une d ynamique et une autonomie qui ne furent pas le monopole des cités. avec !esquelles il a d 'ailleurs entretenu dcpuis longtcmps des relations intenses et loin d'êtrc unilatérales (citons ainsi le déplacemcnt massif de l'artisanat des villes vers les campagnes curopéenl!les à l'époque de la «proto-i ndustrial isation»). De son cóté, la recherche anthropologique, qui a longtemps réduit son champ d'analyse dc La parenté aux sociétés élémentaires. s'ouvre aux sociétés complexes. L'ouvrage de F. Héritier, L 'exercice de la paren té marque à cet égard au oiveau théorique un toumant capital. Ceue nouvelle optique est alimentée par une quantité croissante de travaux qui. com me ccux de J. Goody ( 1985), jettent des ponts entre démarches historique et anthropologique: en France, le nombre de ces études est déja important (voir par exemple la bibliographje établie par D. Chevalier.

1985). 11 est prématurc de vouloir dresser une synthèse de ces travaux, de mesurer leur contribution à l'analyse des tranformations des sociétés rurales françaises: leur nombre est encore trop réduit et surtout, «tradi31


tion» ethnograph1que oblige. une grande panie d'entre eux porte sur des collectivités «marginales». com me si ron pan enait mal à chasser te goü t de l'exotisme. même lorsque I" on intcrroge sa «propre» société. Les zones montagneuscs et/ou «isolées» ont etc souvent privilégiées. L'élargissement de la perspective est beureusement en cours et lïntcrêt se porte aujourd'hui autant sur la Bourgogne. la Normandie ou le Bassin Parisien que sur les isolats montagneux. Un autre biais ètabli par la tradüion ethnologiquc est qu·une fo1s établie l'existence. à un moment donné. dc modèlcs de parentè. on n'en suit pas toujours les évolutions. 11 est alors difficile d'é.. aluer dans quelle mesure cctte matrice de rorganisation sociale qu·est la tàmille influe acti\.emcm sur Jc sens des mutat•ons des c;octétés ruraks ou au contraire est subordonnée aux forces externes. Ces rechercbes ont néamoins apporté de riches mformations sur les différcnces régionalcs des formes d'orgamsation familiale du mllieu rural. du passe comme de la période récente. contribuant à remettrc en cause rh~ pothèse sou vent implicne dc reustcnce d'un c;eul et même systèmc agncole familia! français. Cet article s'inscrit dans ce contextc métbodologtque et théonquc gém!ral. pan1c d'unc rechcrche dont I'ObJCCtif cst de saisir te róle des diffàentcs formes d'organisation familiale dans J"é,olution de l'agriculturc rrançaisc. et de connaitrc en particulicr les stratégies familiales mises en oeu' re pour afTronter les crises et la capacité dc chacune de ces formes d'accompagner -ou de susctter- de nou\ eau\ S) stèmes et structurcs de production. Les zones rurales de la basse vallée du Rhòne présemcnt toutcs les facettes des milieu>. physiques et des systèmec; de production agricole de la France médJtcrranécnne. Mais au-deià dc cetle di ... ersllc. elles ont en commun d'avoir affronté dcpuis lc milieu du '< IXème sièclc etjusqu'à nos jours une succession de crises qu1 ont profondément toucbc les bases de leu r product1on marcbande: crises sani tai res(\ igne). èconomiques (garancc. élargisscmeot dc la CEE) ou les deux à la f01s (\er à soie. ol ives). Or. les réponses à ces crises ont engendré une grande variété de «micro-sociétés». aliant des moins d~namiqucs et des plus C\Sangucs (les Cé... ennes ou les Baronnies) aux plus actives et performantes (commc le Comtat). sans que l'on puisse aflirmer que ceuc C\ olution ait été détcrminéc par les sculs fal·teurs du mllicu: là. unc sociéte très structuréc. au pcuplemcnt dense. s'est brutalcment écroulée. alors qu'ici des ctenducs paludèennes toujours fuies par J'homme ont été mises en "aleur par de grands elTons d'équipement (drainagc. irngation. structurcs de commerctalisation et de transformation des produus ... ). devenant une des pnncipales LOnes dc produetion honicolc et arboricole d'Europe. Ailleurs. la monoculturc \Ïticole ou céréalièrc transforme les paysagcs en 'éntables mers. alors que quelqucs J...ilomètres plus Iom. le maillage dense des mtcro-exploitatJons borne J'horiton à unc p01gnée de décamètrcs. 11 n'est é' idemmcnt pas quest1on. pour rendre compte des origmcs de cette di,ersité. de sc cantonner aux seules formes d'organisation des fa milles agrícoles. de les isolcr de celles des collectt\ ités 'illage01ses très actives dans ces rêgions dc «sociabilité méridionale». ou de la structurc

,_

' "I


sociale régionale ou les relations emre producteurs agrícoles, négociants. industriels et financiers se cristallisent en rapports de classes non réductibles à ceux de la «société nationale». Néamoins, dans une première approche, on peut analytiquement séparer ces ni veaux d'observation. U est nécessaire par ailleurs. pour opérer des comparaisons entre micro-régions très différentes. de mettre au paint une métbode d"analyse qui puisse être appliquée à plusieurs sites d"étude sans dépasser les capacités limitées des chcrcheurs qui J'utilisent. De ce paint de vue. la source exploitée le plus souvent. l'Etat Civil. est trop lourde à manipuler sur un nombre important de communes et surtout non accessible pour la période récente. De surcroit. elle ne fournit pas dïnformations sur les unités domestiques concrètes. Ces limites s'appliquent aux registres notariaux, qui o nt aussi le défaut dc ne conceroer souvent que la fraction possédante de la population. Mon attemion s'est done portéc sur les listes nominatives des recensements de population, disponibles en France pour la plupart des communes de 1836 à 1946. J'cn ai réalisé L'exploitation exhausth e pour une commune du Vaucluse d'asscz petite dimension (500 habitants à son max i mum). a !in de meure au point la méthode d'analyse. dc repérer les nécessaires sources complémentaires d'infonnation et dc dégager des bypothèses à tester sur d'autres sites. Mon choix s'est porté sur Bui sson, un village assez typique dc Ja Provence intérieure, à l"écart du d) namisme commercial des communes des plaines du Comtat. mais a ussi du complet naufrage économique et démographique de celles de montagnc. Non pas un profil moyen, mais plutót un exemple de ccttc «Looe interméd iaire» de la Provence. qui peut offri r ensuite une base intéressante de comparaison. Cette commune est située au nord du Vaucluse. assez éloignée des principaux centres urhains du département. Ellc couvre 950 ha. s'adossant à une ligne de collines calcaires dc 350 mètres d'altitude et s'étendant vers le nord jusqu'au lit de l'Aigucs (affiuem du Rhóne) qui à cettc bauteur fonne unc plaine alluviale riche. mais constamment menacée par les dcbordcments. Le terroir est varié, avec les collincs aux sommets couverts dc bois (entre 250 et 300 ha., dont 180 communaux). les cóteaux ou s'étendent aujourd'hui les vignes et del plantations d'arbres fru itiers. naguère des cultures de blé, des muriers et des oliviers. ou se dressent les fermes en écarts portant cbacune le nom d'une lignée. et Ja plaine arosée par un réscau local de canaux. dont rhabitant permanent est presque absent. Lc vi llage lui-même s'accroche à mi-pcnte. à 250 m. d'altitude. et présente l'aspect classique du petit bourg provençal aux rues étroites. aux hautes maisons serrées les unes con trc lc!> autres et aux cours petites ou inexistantes. La majorité de la popularion active de la commune, du XIXèmc siècle à nos jours. s'appuye sur J'agriculture pour subvenir à ses besoins. Au fil des rcccnscments apparaissent peu d'artisans ou de commerçants spécialisés (ils som en général propriétaires dc quclques parcelles de terre) et seuls le curé et l'instituteur semblcnt extérieurs à la production agricolc. Aujourd'hui. sclon lc reccnsement de 1982, sur une population active de 69

33


personnes. 41 sont employées dans la commune. dont 37 dans l'agricuhure. La propriété du sol est largement diffusée, à défaut de l"être équitablement. Peu de ménages résidents en sont dépourvus. quelques familles (une dizaine au maximum de 1836 à 1946) de fermiers et de métayers qui louent les terres des propiétaires-rentiers de la oommune (la plupart forains) et que n'y séjournent que peu de temps (entre 3 et 9 ans). ne s'y fixant que lorsqu'ils acquièrent eux-mêmes une parcelle. Parmi la majori té des propriétaires-exploitants directs. on peut cependant distinguer dew. catégories: ceux qui disposem des domaines stables des écans. dont les superficies ne sont pas très importantes,-1 mais dont runité est garantie par un système de transmission à un seul béritier. et les habitants du village groupé. parents des premiers. dont les possessions sont plus réduites et morcelécs. Le système d'héritage marque ainsi de son empreinte Je terr01r. Les uns comme les autres néamoins ont du avoir recours. pour assurcr la subsistance de Jeurs ménages. à des formes très diversifiées et intensi' es d'activités. sur un terroir assez pau' re si ron exclut les quelques terres arrosécs de la plaine de I"Aigues, Ics plus fractionnécs.

I) C rises économiqucs et dépopulation rural e

Comme les autres communes rurales du Vaucluse. Buisson connait dans la premièrc moitié du XIXème siècle une intensification et di,ersification dc rexploitation de son terroir. D'abord par l'adoption de cultures perrnettant la réduction des jachères et une meilleure mise en valeur des terres arrosabJcs (poromes de terre, luzerne. trèfle, sainfoin); mais sunout par te développement dc productions et actÍ\ ités induites par la demande croi ssante de matières prcmières de la pan dc l'industrie textilc nationale et européenne: la culture de la garance. qui produït un colorant rouge dont les indiennages sont de grands consommateurs et dont le Vaucluse de' ient à cettc époque le principal producteur mondaal, et /'educaLíon des l'ers à mie. stimulée dans te sud de Ja France par l'expansion des soieries Jyonnaises. Cette intensafication de l'activité productrice agncole et para-agncole ne s'accompagne cependant pas. comme ra noté C. Mesliand ( 1980), d'unc spéciaJisation: ellc se superpose à J'évcntaiJ des productions antérieures (blé. vignc. oJh ier. éle,·age O\ in et porcin) qui continucnt à occuper Ja majeure partie du tcrritoire cultivé. Mais si les nou,·etles cultures dc pommes de terre et, ind1rectcment, dc fourrages (permcuant un troupeau ovi n plus important) ne contribuent qu'à l'augmcntation de la consommation alimentaire des menages (elles ne font pas l'objet de commerce hors de Ja communc), les travaux liés à l'appro' isionnement dc l'industne textilc amènent l'ouverturc aux échanges d'une économie locale encorc largement autoconsommatrice. Les racines dc garancc et les cocons sont "endus à des négociants de la région et ces productions requièrent des achats sur te marché: graines de ..,er à soie et tourteaux des huileries ma!rseillaises pour l'amendement des terres à garance. 34


BUISSON 1862 DISTRIBUTION DE LA SUP. AGRic. UTIUSEE (sup. agric. cultivée totale = 501 ha) source: Enguête agrícol e de 1862. AM Vaison LR. SF

Terres labourables 55%

vergers 5% Vlgnes 20%

BUISSON 1859 [

RESSOURCES AGRICOLE$

_j

(productions anlmales exclues) Source: Statistfque agricole annuelle

AM Vaison L.R. 5F

Pommes de terre 6%

Cocons 11% Autres 2%

Garance 17%

Prairies 15%

Vlgnes 18%


o~ pair a'\ eC lïntensification et la di\ ersitication économiques. Buisson connait une fonc croissance démographique. à la fois produït et necessité des UOU\'elles activités. Si celles-ci. en augmentant la quantité des biens alimentaires disponibles et des re,enus monètajres pour en acquérir davantage (au rnilieu du XIXèmc siède. on «importe» du blé). pcnnettent à une population plus nombrcuse de '\JHC sur un territoire C\igu.~ elles som de grosses consommatnccs de main d'oeuvre: le defonçage des terres à garance (et de celles consacrécs aux pommes de tcrre) et l'arranchagc des racines. sans charrues et trains dc bétail adaptés à ecs tàches. demandent un tra' ail manuel très important. tandis que l'éle\'agc <.ks 'er<> à so1c. concentre sur quclques semaines. mobílise l'ensemble des forces disponibles. et sunout c~llcs des femmes et des cnfants. En l'abscnce de donnces sur la fin du XVHième et lc dèbut du X IXème siècles. il ne m'est pa<> possible de sa,oir si cette croissancc démographique est !icc à une augmentation de la fécondité des ménages. L'immigrauon en pro,cnance des L'Ones pré-alpines proches a sans doute joué un ròle da ns cettc c\pans10n. mai s sunout le dé' cloppement mtensif dc la production et des relat ions marchandes a permís à des jcunes gens cxclus de la succes<>lon patrimonaalc de fondcr sur place leurs propres ménagcs. lors même quïl<> ne pouva1ent pretendre qu'à des «Jégitamcs» ou à des dots modestes: dc 1836 a 18 72. date du ma.\imum démographique. te nombre dc ménagcs r~sidents a cru de 25°u. de pair a' ec la population. cel ui des ménages cOnJugaux a'cc enfants augmentant même dc 37%. L'c\pans1on du nombre de~ ménage~ et lïntensification du travail pro' oqucnt un fracuonncment des C\ploitauons et des propriétés. limité ccpendant par le ma1nt1en dc prattqucs de succcssion preférenuelle. Mais si b année~ 1850 ont èté pour le Vaucluse celles de la prospérité, celles qui ,·ont sui' re. Jusqu'à la fin du sièclc. plongent la région da ns une conJoncturc dc ca/amilè généralaéL•· tour a tour. puts conjoi otemcnt, les productíonc; qu1 éta1cnt a la ba<>e dc la d1vers1ficauon et dc l'intensificalloo économiques des zones rurales, ainsi qu'un des pll1crs de l'économie antérieurc. la 'igne (dont la' en te des produïts n'était alors que marginate). 'ont ètrc touchés par des criscs sé,·ère~. En 1854, un première maladie de.s \Crs à <>mc s'abat sur la rég1on. la pébrine. 'itc accompagnée dc tristes compagnc\, la nachcne et la muscardme: la mèmc annec. l'oídium attaque Ics 'igncs: à peinc cclui-ci jugulé avcc diflicuhé. apparaït en 1866 un cnncmi plus redoutablc. le ph~lloxéra: en 1867, c'cst une découverte technolog1que. l'ali1arine dc s~ nthèse. qu1 entraine la dispantion de la garancc da no; le \aucluse: en I O ans. plus de I 0.000 ha. de garancc son abandonnc-;. réduisant les re' cnus d'au moim. autant de travailleurs. Si les rccherchcs cntrepriscs par Pasteur sur Ics maladies du , ·e r à soic aboutis<;cnt vers I S74. la production rhodamcnnc dc cocons doit al ors affronter unc crise commercialc duc à la concurrencc dc la so1e dTxtrême Orient et au' difficultè~ dc lïndustric soyeusc face au dé,eloppcment des au tres tc,tile~. I e remèdc au ph~IIO\éra est cnlin trou'é vers 1880 a'\CC l'mtroduction des ¡1ortc-grciTes américains. mais les replantations qu'il nécessite sont tres oncreuses et ne peu' cnt être practiquées que Ien tement par des agnculteurs appaU\ ns (c;ur le dé' eloppemcnt de ces crises. cf. C.Mesliand, op. cite).


Les enquêtes agrícoles des annees 1850-1860 temo1gncm d"une stratègic typiquement «d'économie pa~sannc>) (au sens dc Chayano\') adoptée par les ménages pour faire facc à ces calamités: lïntemilication de tef(ort product({. On ten te dc compenser les pcrtes subies da ns les éle,·ages de 'crs à soie par la croissance des graincs mises en éducat10n: en 1853. on en clève à Buisson 195 onces. qui rendent 22 kg de cocons par once: en 1859. cc sont 225 onces. ma1s plus que 8 kg par once· et en l ~62 400 onces a' ec un résultat un peu meilleur de 12 kg par once. La cr01ssanc:c des mrses en éducation provoque une vive haussc du pm. des fcuilles de müners (devcnus insuffisants: on en plante I RO en 1858. 150 en 1859). dc 5 cemimes te kg en 1858 à I Oc. en 1862. et dc cclui de la gra mc ( 12 Francs l'once en 1858. 15 F. en 1862). tand1s que te kiJo de cocons. en raison de la médiocre qualite. stagne à 5 F (d'après Ics documents dc bas~ de la Statistique agricolc annuelle. \rcht\ es Communales d'- \·alson-la-Rom:unc. 5F.). 11 s'agit là du domaine. réducation des 'crs à soic. oü la repon-;e intensificatricc est la plus nette. car c'est lc plus fle.\lt"llc: c·cstl'intensllication du travail qui est à l'oeuvre. le territoire culthe nc pouvant pas êtrc étendu d.ans une tclle mesure. li est ncanmoins dav antage solliché: Ics jachères régresscnt dc 148 ha. en 1853 à 40 en 1862. au bénèficc dc pàturages et prés dc fauche. de pommes de tern! et dc choU\. Les v 1gncs qui sont arrachêes face au\ attaques du ph) llo\éra sont tcnacement replantées, la plupan du temps en \"atn. Cette fuitc en avant dans I'JntensilicatJon ' C:\plíquc en panie le falt que Ja population localc ne subit pas immédiatemcnt lc contrecoup des difficultés économiques: après unc légère baisse au déhut de la crisc (5°4, de 1851 à 1861). cite reprcnd même de 1861 a 1872 au piu~ fort du marasme (plus I 011o). Cc phénomène surprcnant. d1ffcrcnt d'autres zones rurales du Vauclusc qui cnreglStrent des penes dè-; I R56. ticnt également au fait que. dans lc climat général dc crise. cenains 'illagcs au.\ productions di' ersiliées joucnt u ne fonction de n:tuge que nc peu' ent assurer Ics villes de la région, touchécs profondément elles ausst. tandis que lc~ campagnes naguère Ics plus riches (et auss1 plus \j?ècwlm•e,· ks plames ou la garance occupait unc pan essenticllc du terroir et ou on en revient à la culture extensive des céréales) ne peu .. cnt cncore oiTrir des alternatives au chòmage. La croissance de la populauon locale n'cst pa-; tant liée à ccttc èpoque à un C\cédent des nais~ances sur les déccs (de I 861 à 1872. il nc contribue que pour un quan à celle c1) qu à un tre1nagc d.:s dépans des cnfants. à une immigration nette dc nou,eau.\ mcnagcs ct au n·rour de nombrcux natifs dc Buisson pantc; dans les zones ruralcs plus richcs a l'êpoque de la prospérité. Mais cettc croissance de la populauon ~ prend lin en 1872. et on entre alors po ur plus de 50 ans dans un mou' cmcnt de hatssc rapi dc. du pour l'csscntiel. JUsqu'à la lin du siècle. à un solde m1gratoirc nègatif: ménagcs cnticrs comme cnfants quittent lc' illage qu1 n'accucillc plus en retour que très peu de nou .. cau>. rés idents. Cet c>.ode est encouragè par rou' en urc dc fo~ crs d'emplois salariés da ns Ics LOnes urbaines dc la gran de région ( L)on et Marseillc ou les tra\ alL\ dc cono;truction sont très actifs). les centre<; minicrs des Cévcnncs et les grands chantiers de construction de canaux

37


entrcpris par rEtat pour rèpondre à la crisc agricole. Les forces de travaiJ de Buisson sont d'autant plus prêtes à se «libérer» que. localement. les limites de lïntcnsificarion paraissent atteintes. que le marché des cocons subit fonement la concurrence et que le blé à son tour est touché par la crise commerc1aJe intcmationale des années 1880. tandis que la reconstituuon rapide du '1gnoble frança1s conduit au' crises de surproduction du dèbut du '\ \.ème siecle. Cependant. tandis que lc capitalisme en expansion draine ces forces 'ives. la rechercbe locale de nou' eU es formes d'emploi d'un travail dcvcnu surabondam ne s'arrele pas. Mais eUe dcvient plus difficile et précaire: profitant dc la construction des ehem i ns de fer et de rorganisation dans le sud du Vaucluse de la commercialisation rapidc des productions maraichères et fruitières ,·er¡ les centres urbains et rEurope du "'ord. les agriçulteurs dc Buisson. dela1ssant la culture du ble et pro" isoirement cclle de la '1gne. plant~nt des pomm1ers et abricot1ers dont ils écoulent a' ec difficuJtc Ics fruits sur ks marches peu orgamsés d'Orange et de Vaison-laRomaine. l es 'ergers d'oh' ters croissent malgr~ les risques dc gel. On développc avcc davamage dc succès. sous l'impulsion de graincticrs de la région. dec; productions de graincs fourragères et dc plames aromatiques (fcnoUJI). Tand1., que la product1on o'ine se maintient. les petits éle,agcs se multiplicnt: paules. p1gcons et lapins. Ces actl\ 1tés occupem u nc pa nie du temps dc tra,·aiJ des lemmes dont rap port monc•a•re au'\ he\oms des ménages. dc' en u essenticl avec la sl!riciculturc, dcmcure Important. Files contmucnt tenacement l'élevage

l

BUISSON 1929

DISTRIBUTION DE LA SUP. AGRIC l..'2'1LIS::_]

(sup. agric. cultivée totale = 475 ha) source: Enguête agrlcole de 1929 CADV6M 394)

Pralries naturelles 19%

Vlgnes 15%

Terres labourabies 33%

Vergers 33%


du ver à soie' et effectuent de uombreux travau:< textiles à domicile pour des entrepreneurs des bourgs YOÍsins: dévidage de soie. couturc. tricot. tissage, cartonnage. Mais ces activirés. avec la conccntration indus1rielle. se tarissent peu à peu. privant les ménages des sources des revenus artisanaux de leurs femmes el de Jeurs filles: selon les indications (incomplètes) dees recensements, les ouvrières à domicile sont 20 en 1886. 27 en 1896. 24 en 1906. 14 en 1921. 6 en 1931. On n·en trou'c plus aucune mcntionnée en 1946. Jusqu·aux années 1920, la di"ersification agricole et lïnrensité du travail ne sont done pas emportés par la dépopulation: en 1929. il reste à Buisson 70 cxploitations agrícoles sur un territoirc culti'é dc 4 75 ha (contre I 07 s ur 50 J ba en 1862). Seules 7 d·enue elles om plus dc 20 ba et 53o/o ont moins de 5 ha (comre 63% en 1862). L·e.\odc rural n-a pas provoqué de concentration importante. Mais malgré le mainticn dc ccrtains de ses caracteres structurau\. lc système de production s'est transformé en profondeur: on cst passé_ de la périodc avant la crise à celle de l'enue-deux-guerrcs. d'unc économie largement autoconsommatrice à laquelle s"étaient ajoutccs des aCli\ ités marcbandes permettant la croissance de la population. à un S}Stème plus comercial. dans lequel la diversiftcation sc fait en fonction des orientations du marché au détriment des productions de subsistance qui a"aient naguèrc permís au village de jouer un ròle de refuge làcc au~ criscs. La fcrmcturc du marcbé à certaines producttons et activités (cocons. artisanat à domicilc. graines) entraine dès !ors une lente agomc demographique, ta odis que s'impose la production «naturelle» du tcrroir (c"cst a dire. dans une optique marchande. celle qui ma\imisc le mieu:x l'usage commercial du sol): la vigne. Si la vigue a toujours fait part te des S} stèmcs dc produclion des campagnes provençales. la commercíalisation du 'in nc constituait pas. à dc rares exceptions près. une source imponantc de rc,cnu~; lc matériel local de vinitication était rudimentaire. les capacités dc ~tokage limitées. Ics cépages médiocres et la majcurc partic du 'in produït sur place était autoconsommée. Quelques négoctants. disposant dïnstallations plus importantes. achetaient des raisins quïl~ \iniftaient eux-mêmes et dont ils écoulaient le produit sur les marchés urbain~ des cO\·irons. Les vignes étaicnt plantées sur les terres pau\' res, celles qut nc convcnaicnt pas au blé et aux müriers. et ne faisaíent pas l"objet de soins très attcnttfs. A partir dc 1920. unc demande plus forte de vins de qualité apparaït et les négociants du Lyonnais et du Màconnais ~·imércsscnt alors au~ raisins de la vallée du Rhónc. Lc train permet lcur transport rapide vers le nord (on en exporte même en Allemagne) et les productcurs sont encouragés à planter des cépages de qualitc. La production viticolc dcvicnt ain~i une activité commerciale de première importance. Mais lc développcment viticolc représeme, par rappon aux productions qu'il remplace (et òon auxquelles il se superpose). un élément d'exrensf{icalion (le t ravaíl nécessaire y est beaucoup moins important) et il s'inscrit dans te cadre de l'hémorragie démographtque qu'a suhie la commune depuis 50 années. Cette voie apparail comme Ja seule compatible avec une économie de plus en plus commerciale. mais oü les forces de 39


BUISSON 1980 DISTRIBUTJON DE LA SUP AGRIC UTIUSEE

--' ( sup. agric. cultivée total e

ha)

= 261

source. AGA 1979·80.

Prairles naturelles 1% Terres labourables 25%

Autres

Vlgnes

2%

71%

e

v~~ers

BUISSON 1806-1982 EVOLUTION- DE LA POPUi.ATfON COMMUNALE

550

500 p

o p u

450 400 350 300

a

250 200

o

150

n

100 50

o ~--~--~~--T---,----r--~--~~--r--1806

1826

1846

rsource: recensements de pop.

1866

1886

1906

1 Année

1926

1946

1966


travail ne sont plus sumsantes pour faire face à des productions plus intensives. L'expansion viticole est aussi une spécia/isation. Elle induït la dépendance des producteurs par rapport à une seule catégoric dc négociants et lie étroitement leur revenu à un marché fragile et spéculatif. celui des raisins de cuve. Les fluctuations en sont importantes. les abus du négoce oombreux. Ce nouveau système productif ne se stabilise qu·avcc rorganisation des productcurs face aux négocíants et surtout leur équipcmcnt en matériel de vinification. A\CC la loi de 1927 sur les appellations d'origine et la création en 1929 du Syndicat Général des Vignerons des Còtes du Rhóne. un cadre juridique est établi qui fa, orisc rauto-organisation des producteurs. En 1939 est créée la Coopérative Viticole de Buisson et Villedieu. La suprématie dc la' igne est dès lors assuree. les autres productions, blé, olives et moutons. disparaissent lentement. et nc subsistent à còté de la vigne que quelques plantations maraichères sur les terres irriguées. li ) Les composantes de l'évolution démographiquc L'évolution démographique de Buisson entre 1806 et 1982 apparait au premier regard assez classiquc: après l'essor du nombre des résidents au début du XlXème siècle, la dépopulation frappc lc 'illage après 1872 et s'accélère à la fin du siècle; a partir de 1900. la baisse est freinée, tout en restant régulière. Ces dernières années. le mou,cmcnt s'in,erse et la communc recommence à 'oir le no mbre de ses habitants croitrc. 11 ne représente pourtant en 1982 que 40% de celui de 1936 et 33q,o de cclui du maximum démographique de 1872. On a souvent tendancc à baptiser hàtÏ\ement d·«exode rural» le mouvemem de dépopuJation des petites communes et à n'attnbuer leur croíssance qu·au scul cffct du solde naturcl démographique. Les tra' aux de démographes et d'historiens 8 ont pounant montré que J'é, olution d'une population locale pouvait tenir à une multiplicité de cause~ nc sc réduisant pas :tux deux précédentes et recouvrir des phénomènes très divers. Sans aucindrc la précision obtenue par les méthodes de la démographie historiquc. l'utilisation des listes nominatives des recensements permet dïdentitier l'origine des mouvement démographiques. L'évol ution démographique sïnscrit da ns 1111 context e> gènéral l"t permanem de grande mohililé de la populativn L'image d'unc population rurale vissée à son terroir communal, à l'horizon borne par son clochcr, nc quittant son village avec déchirement que pour a!Jer gonfler Ics rangs des couches l.ilrbaines modestes, n'est ici comme dans d"autrcs régions qu·un mythc sans fondements. A chaque recensement (tous les 5 ans). c'cst au moins un quart de Ja population communale qui se renouvelle. Dans ce mouvement, on intégre bien síir les flux naturels des naissances et des décès. mais si on les retrancbe. on arrive néanmoios à des tau>. de mobilité importants, presque toujours supérieurs à 3% par an. génêralcmcnt plus dc ~%. soit plus d'un cinquième de la popu1ation en 5 ans. ' Ces tauÀ rcstcnt élevés mêmc lorsque Ie mouvement général 'a en sens contraire: ainsi

41


BUSSO~ .

1836-J946

MOBILITE DE L \ POPCL\TIO:" (decès et nal'i<mnccs inclus). 1836-1 K-11 18-11-1846 18-16-1851 1851-1856 I l\,:\ó-1861 ¡ l\61-1866 I ~nf•-1872 I ' -2-1Sï6 1:'\'ó-1XRI

Dl.'part\

. lrnrc'l.'.l

26 °o 28 °o 21 °o ::!9 n., 3-1 "" 30 '\o

34 nu 23 °u 30 °o

}7 u0

31 4fu 31%

..'l5 fi/U

-10%

2S qo

36% 28%

29% IS ü¡,

3.' ,...

IX~J-ISS6

8

e o u t

e

•,..

..

-lrrirées

34% 16%

25%

21%

25 °o

11% 31% :!I «<o 38 0.0 27 °11 16 Oro 16Cito 48 ~~~

29% 16% 46 °'0 19 °.0 ::!8 O.o 35 Cito -161lu

• r - amueo de depat~a ¡hon ~~ [J] r- annu.~ cr....w.e lhon _ . _ ¡

7

p

1886-1!!91 1891-1896 1896-1901 1901-1906 1906-1911 1911-1921 19::!1-1926 1916-1931 1931-1936 1936-19-16

DéparL\

- - &olwon de .. popul&l¡on

5 ~

3

2

I

Sl

o ·1

·2 ·3 -4

1836-41

1851

1&e1

1872

1&e1

1881

Ntlod4

1801

11111

1828

11l:le


quand la population augmente, les taux de départs ne fléchissent que peu. et les taux d'arrivées (incluant les retours) peuvent se maintenir à des niveaux élevés Lors même que la population baisse (entre 1872 et 1876. malgré une baisse de La population au rythme de 2,6% par an , le taux d'arrivées est de 4, 7o/o). Six flux, souvent simultanés, apparaissent constitutifs de cette mobilité permanente, y contribuant diversement selon les périodes: a) le mouvement des enfanls des ménages résidents. le plus intense. tend à être orienté au départ. ce qui n'exclul pas des retours après quel ques années. li affecte un peu pJus les filles que les garçons (227 dêparts contre 204 de 1836 à 1946). Ce mouvement et cet excédent sont liés en partic aux échanges matrimoniaux, à orientation virilocale (sur la période. les mariages locaux avec des conjoints extérieurs à Ja commune se sont faits à 70% par l'arrivée d ·une femme), mais pas uniquement, surtout pour les garçons: outre qu'un déficit permanent est enregistré au détriment de Buisson. l'àge moycn du départ des garçons est toujours inférieur de 7 à 8 ans à celui de l'age moyen du mariage des hommes (alars qu'ils sont assez proches chez les jeunes filles, sa uf dans la période des grands départs de la !in du siècle). Cet écart masculin. qui s'acompagne au XJXème siècle de rctours assez nombreux après 5 ou I O années. suggèrc que les garçons quittent le village pour aller trouver un emploi ailleurs beaucoup plus que s'y marier, du moins immédiatement. b) l'arrivée de conjoints venant d'autrcs villages compense en partie ce départ des enfants. De 1836 à 1946. 73o/o des unions l'ont été avec un conjoint extérieur (à majorité féminine et cene exogamie villageoise est devenuc plus importante au fil des années a' ec la dépopulation qui réduit le «marché matrimonial» locaJ. Ces conjoints viennent en génér.al dc villages proches: en 1872. les couples composés d'un conjoint entérieur ont recruté cel ui-ci à 59% dans un rayon de moins dc I O km et seulement 18% da ns un rayon de plus de 20 km: en l 906, l'aire matrimoniale ne s'est pas élargie: 63o/o des conjoints extérieurs ,,¡enoent de moins de I O k m. et I 7% de paus de 20 km. e) le mouvement des domestiques forme jusqu"en 1876 un élément assez important de la mobilité de la population. Je n'ai pas mentionné cette catégorie sociale dans la présentation des rapports de production. Pourtant. ils constituent jusqu'en 1872 entre 5 et 8% de la population et em·iron I 0% de la population active. Cet «oubli» vient du fait que leur nombre n'excède que rarement un par ménagc et quïls témoignent plus d'un mode familia! de gestion de la force de travail que d' un système économique de salariat. Les domestiques som jeunes (de 12 à 20 ans), célibataires. ne restent pas plus de 5 ans à Buisson (ou alors i ls s'y marient, fondant leur ménage ou rejojgnant une famillc résidcntc, perdanll leur statut subordonné) et remplacent parfois dans les fermes un enfant partí pour quelques années hors du víllage. Nous som mes sans doute en présence ici du phénomène de circulation sociale que P. Laslett a qualifié de life c_rcle servant, étape initiatique de la vie des jeunes gens (plus souvent garçons) leur permcttant d'acquérir hors du cadre familia! les connaissan-

43


ces et valeurs qu'ils devront mettre en oeuvre lorsqu'ils y reviendront prendre des responsabilités ou qu 'ils fonderont leur propre maisonnée. 10 La circulation des domestiques double done en quelque sorte celle des enfants des ménages qui. pour une partic d'entre eux. vont se placer dans des fam illes arnies ou alliées de 'illages proches. Après 1876, tandís que s'accélère le départ sans retour des enfants, Je nombre des domestiques diminue rapidement. lls sonl désormais apprentis des artisans à temps partiel du villagc. maréchal-ferrand. maçon. boulanger et mcunicr (maintien de la tradilion de formation), et quand ils continuem à servir clans des fermes. ils sont nettement plus àgés. lis viennent aussi de plus Joi.n: alors qu'en 1872 65% sont originaires de villages de moins de lO km. en I 906 Ics dcux ticrs viennent de plus de 20 km, dont une majorité de Marseille. Mais ils sont peu nombreux et l'usage de force de travail salariéc pcrmanente n'a pas été un trait constitutif des rapports de production de Buisson (en 1980. on ne comptait qu'un seul salarié agricole permanent pour 28 exploitations). d) sans être une aire de matemíté de substitution comparable à des zones comme le Morvan, Buisson accueilte au XIXèmc síèclc un ccrtain nombre de 1wurrissom et d'enfants trouvés placés par les hospices de la région. Les ménages modestes du village en hébergent fréquemment après Ja naissancc d'un cofant. Cette activité êtait pratiquée pour gagner de !"argent et non pour gonfler la force de tra' il. puisquïls n'ont jamais plus de 5 ans et ne restent pas dans les ménages au-deià de cet ag,e. Leur nombre devient insignifiant après la fio du sièclc. e) on assiste au contraire après la crise des annécs 1860-70 à l'arrivée dans Ics ménages d'un nombre croissant de rare11ts etalliés: petits enfants. neveux. père. mère, frèrc ou soeur 'eufs. signe de la désorganisation sociale qu'entretiennent les difficultés économiques. Les ménages deviennent des lieux de rcfugc pour Ics jeuncs cnfants ou les personnes agées do ot les groupes domestiques d'origine ne peu' ent continuer à assurer la subsistance ou ont sombré dans la chutc de la féconditê. Ceue capacité d'accucil se maintient jusqu'cn 1946. f) la mobilité dc la population cst assurée enfin par un nux d'arrivées et de départs de ménages c:onstitués. Ce mouvement est avec celui des enfants le plus important et rccouvrc dcux catégories de groupes domestiques: les jeunes ménages d'enfants non hémiers quittant Buisson après leur formation autonome (à la fin du siècle. certaios ménages plus flgés partent aussi. mais c'est peu courant) ou y re' ieonaot s'installer après avoir quelqucs annécs tenté leur chance ailleurs: et ceux. plus importants en nombre de personnes, dont les parents sont plus àgés. SOU\'Cnt complexes. des métaycrs et fermiers. J'ai mentionné la rapidíté de rotation des tenures louées et on assiste sur les fermes et métairies tout au long dc la période à una noria de ménages, pourvus SOU\·Cnt de nombreux enfanLS. Leu r a i re de recrutement est réduite. ma is tcnd à s 'élargi r au XXèmc si cel e: en I 872. 72% dc !curs membres sont originaires d'un rayon de I O km. alors qu'en 1906 iJs nc seront plus que 31% , ·enant de plus de 20 km. A partir de 192 I arri vent quelques ménagcs italicns. metayers ou anisans (maçons). mais la proportion d'étrangers cst rcstée faible à Buisson: 5,2o/o au maximum en !926 et I 936 (2 personnes sur 168 en 1982). 44


BUISSO~. 1836-1946 l\lOUVE;\1E:\TS COI\IBI:\ES DE POPL' LATIO:\

1836-1946 1836-1861 1861 - 1886 1886-191 I 1911-1946 - 60

+34

+40

-42

-n

-181

-42

-81

-35

-23

- 100

-21

- SJ

-21

-46 -35

-lO

Nounssons

+

4

+ !S

- 6

-20 -15 - 2

Dom~:stiques

+ (> +27

+ 6

-

4

+ 5

+li

+ 9

• 2

+ 5

+ 11

+29

-43

-11

+36

.'Jaissanccs/Décès Conjoims arri~cs et enfants re' enus/ cnfants partís - dom hommes -dom fem mes

\u tres

.

I

-13

<->

Mltnagcs tlrri"és/ mcnagcs partís. - dont parcnL~ eL adultes don i enfams lndcternunés

- 43

(-)

54

+29

-34 - 9

-19 + 8

-+lO

+

+

1

3

- I

-I

+I

TOTAL

-191

+49

-83

-89

-68

+

~16

BUISSON 1836-1946 SOLDE M IGRATOIRE DE POPUL.ATION {Par an}

9~

6 f-

r.r-

¿.::;¡

o f-

ffi -

,¿;¡

hi

1-

3 f-

'~~~ _/¡

J;ll -f_

-3 f-

1-

-8

1-

/

..., t::T fY 1--'

1-

-

-12 -15 -9

-18

v~•~

{., 1'/¡

/

/

/

/

I I I I I I I I I I I I J I I I I I I L

183&41 1851 1861 1872 1881 1891 1901 191 1 1926 1936 J

Elabore d'après les rec. de pop :

45


BUISSON 1836-1946 SOLDE NATURa DE POPUlATION (par an) 4

?'1

3

r--

,.¿;;¡

-

2 rr-

-2

lt4

"'

/~/

IT

o r-1

,¿;¡

~~~~~ -

....

._, l i

r--

1/

r--

v

1/

J

f-

-

1/

~

f-

f----:

,__

r-/

/

I

I

I

1~1 1851

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

/

I

I

I

/

/

I

I

I

1861 1872 1881 1891 1901 1911 1926 1936

j Elilb0r6 d'aprèS les rec. de pop. Cest en gardant à l'esprit cette mobilité permanente (en 1872, 43q,o des réstdentees de Buisson n 'y sont pas nés. et 51 no en 1906} que l'on doit analyser les factcurs de la dépopulation. Globalement. de 1836 à 1946. celle-ci (-191 résidents} tient à deu;.. causes principales: -un solde négatif dc la mobilité individuelle du en premier lieu au dépan des enfants. malgré l'apport extérieur de conjoints: -un solde naturel négatif, les décès ayant été superíeurs aux naissances tocates (celles des enfants ayant survécu). Lc solde de la mobilité collcctive est par conrre légéremcnt positif, avec un net e>.cédent des enfants des ménages mobiles. la capacité d'accueil de Buisson n'a done pas été réduite dans la même mesure que sa baisse démographique. La 'emiJation dc ces résuhats globaux selon des périodcs de 25 ans (35 ans de 1911 à 1946} fait apparaitre des changements dans les mouvements demograpbiques. Le mou ve ment de départ des jeunes était à l'oeuHe dès l'époque de la croissance démographique (1836-1861). 11 n'était même pas compensé par lc solde naturel positif et c'cst à l'accueil de nouveaux ménages et résidents. domestiques, nourissons et autrcs. que la population de Buisson dcvnit sa vigueur. Après une accélération dans la période 1861-1886, le mouvcment de départ des jeunes tend à se ralentir. Le mouvement des ménages 'arie quant à Iu i de manière importa me: positif au début du ' IXème siècle. il se ren"'crse à sa fïn pour se rétablir et rede"'enir positif au cours du XXème siècle. Mais c'cst l'é' olution du solde naturel qui reticnt rauention: positif jusqu·en 1886. i1 de\'ient ensuite de plus en plus négati f et dépasse largement la pcrte de population globaJe entre 1911 et 1946. 46


Le mouvement démographíque repose done sur la combinaison de trois éléments. agissant de manière variable selon les époques: te départ des enfants, constant mais au rythme irrégulier. loin d"ètre eompensé par l'arrívée de eonjoints extérieurs; le mouvement des ménages. très ins.table. sensible aux conjonctures économíques (la tendance est néanmoins que les ménages immigrants son mieux pourvus en enfants que les émigrants): l'cvolution du solde naturel qui. structurellement. se renverse après 1886 et se creuse toujours davantage. L'exode rural proprement dit (ou mieux l'exode communal. car rien n'indique que le flux se dirige uniquement vers les zones urbaines) cst done surtout à l'oeuvre à la fin du XIXème siècle. tandis que la baisse démographique postérieure est plutót due à des phénomènes endogènes: Je vieillissement de la population et la baisse de la fécondité des ménages résidents. Buisson n'assure plus sa reproduction naturelle. De 1836 à 1946. on observe un réduction réguJière de la part de la population des 20 ans et moins. de 37% à 25%. tandis que celle des plus de 60 ans s'accroit de 10 à 22o/o. L'évolution des catégories intermédiaires accenrue le phénomène: diminution de la part des 21-40 ans (31 à 24o/o) et augmentation de celle des 41-60 ans (22 à 29o/o).

,J

BUISSON 1836-1982

REPARTITION DE lA POPUlATION PAR AGE 100

d

e

90 80

p

o p

70 60

50 p

a

40 30

Q..20ans

~

21-40ans

mm 41.6Qans ~

plus de 60 ans

20 & g

10

e

47


Plusieurs causes sont à l'origine de ce mou' emcnt. et d'abord la croissance de respérance de' ie à ràge aduhe. Mais sclon les «ages moyens minimaux de décès» 11 établis à partir des recensements. il ne semble pas qu'eUe pèse d'un poids décisif. S'agissant des «décès sürs)). il} a certes une tendance à une plus grandc durée de ,·ie: elle n'cst jamai s supérieure à 59 ans pour les deux sexes avant 190 I. alars qu'elle dépasse 7 fois s ur 8. 60 ans de 1901 à 1946. Cela est surtout dü aux réduct ions des déd:s des jeunes femmes, des accidents tors des accouchements et du nombre des grossesses. Mais il ne semble pas que l'cspérance de 'te après 60 ans ait beaucoup augmenté dc 1836 à 1946: elle est presque tOUJOurs supérieure à 70 ans. avec peu de difTércnces selon les sexes. Or. ces décès sont plus nombreu>.. et l'allongement dc la durée moyennc de 'ie entre done pour une part secondaire dans lc mou,ement de 'icillissement de la population . La cause esscntielle du 'teillissemenr pour lc début de la périodc (époqucs de la croissance démographique et du naufragc des annees 1880} est Ie départ des jeunes gens qui creuse la classe des 21-40 ans et. indirectement. cclle des 20 ans et moins. car il diminue le nombre des indi' idus en àge de procréer. Un autre facteur aggra' e les efTets du départ des jeunes: la réduction du nombre moyen de naissances dans les ménagcs résidents. 11 passe de 3.2 pour les cou pies mariés a' ant 1850 à 1.1 pour ecu\ mariés entre 1920 èt 19.29. La baissc du tau\ de fècondité explique en grande panie le délïcit du solde nat u rel et la part crois~antc des 'ieillards.

e-

N b

BUISSON 1831·1946

PROOENfTURE DES COUPLES MARIESAtSlótÑlS

3.5 F-

m o

(réslden ts à Bulsson plus de 10 ans après leur mariage)

~ 3.0 i -

L

y

2.5

e

ç:¡

o

r-

e

n

2.0 ~

.:....

¡-

n

1.0

r-

a

0.5 1--

e

~

¿:;¡

d

1.5

=o)

.r-:;

I-

ç.

n

0.0

s

av.1850 [ source: rec. de pop.

L

I

I 1900-09

Période du mariage

I

I L ap.1939


Compensam dans une faiblc mesure cette baisse de fécondité, notons la réduction, puis la disparition de la mortalité juvénile -celle que nous pouvons saisir à partir des recensements-: jusqu'en 1876, e lle touche de I à 2 enfants par an. puis de O à 0.6 de 1881 à 1921 et elle est nulle après cette date. La baisse de fécondité aurai t eu des eOèts cncore plus marqués sur la pyramide des ages si elle n'avait été contre-balancée en panie par rarrivée des mé nages mieux pourvus en enfants que ceux qui partent. Ces ménages immigrants sont souvcnt non propriétaires. au contraire des ménages «en continuité»: la propriété semble done. à partir des années 1870-1880 un élément corrélatif de La baisse de la fécondité. L'anaJyse des composantes de la dépopulation éclaire les relation entre l"évolution éconornique et celle des modéles démographiques. Le développement intensif du XIXème s iècle s·accompagnc d'un tau" élévé de fécondité et d'u ne capacité d 'accueil d'une population régionale mobile. Les criscs de la fio du siècle, sapant les bases marcbandes du système de production intensif. contribuent à la remise en cause des formes d u développement démographique. Taodis qu'une vague de départs soulage les structures de production d'une population devenue e n surnombre. la fécondité des méoages restant s'effo ndre et s'adapte en quelque sorte aux nouvelles dimensions économiques du terroir. Quels soicntlcs moycns et les motivations intimes de cette baissc dc fécondité (parmi lesquelles certainement un moral pessim iste). e llc prépare l'cxtensification producti ve des a nnées 1920 et suivantes. sans annulcr complétement les capacités d'accuei l des groupes domestiques et du village: le degré d'ouverture sur le voisinage. sur l'aire matrimonialc et dc ci rculation des jeunes ménagcs. nc se réduit pas. il n 'y a pas renfermem ent des villageois sur eux-mêmes.

lli ) Les transformations des groupes domestiques

L"analysc démographiquc apporte des informations sur les mouvemcnts qui structurent la courbe de la population communale: le dépan des cnfants. la mobilité d'un certain nombre de ménages et la baisse de la fécondité des famílies stables. Ces phénomènes s'éclairent quand o n Ics met en relation avec les crises et les transformations des systèmcs de production locaux. Mais ces mouvements démographíqucs sont générés au sein de formes d'organisation sociale concrètes. les groupes domestiques. d'ou ém a nc nt Ics décisions ind ividuelles qui. en s'agrégeant, configurent l'évolution générale. 11 faut analyser la nature et les transforma tions de ces groupes pour restituer au\ mouvemcnts abst raits lcur dimensionen quelque sorte chamelle. On observe de I 836 à 1981 unc baisse du nombre moyen de personnes par ménage: il était de 4 et plus jusqu'à la crise démographique des a nnées 1870-80 et tombe en 1886 à 3,4. Cette réduction est surtout duc aux dèparts des enfants et des domestiques. Par la suite. le nombre moyen d'individus par ménage baisse lentement. suivant cene fois la chute de la

49


BUISSON 1836-1982 NOMBRE DE PERSONNES PAR MENAGE

1836 1851 1866 1881

1896 1911

1926 1941

1956 1971

ISource: recens. de pop.

d

~

80

SOUTAIRE

.INCOMPLET 70

-

=

CONJUGAL

ElARGI C12Z1ZZZ1 MULllPLE

9 f

o u p

40

d

o

30

m •

20

1838

1848

1858

1888

1878

1888

1898

Année

1908

1918

1928

1938

1948


fécondité, atteignant 2,8 personnes en 1936. Après une légère remontée dans l'immédiat après-guerre (3.1 en 1946), il retombe et il était en 1982 de 2,6. L'établissement de la typologie des groupes domestiques à chaque recensement 12 et l'évolution dans le temps de la distribution des catégories de ménages permet plusieurs constatations: - la forme principale d'organisation des groupes de résidence à Buisson est toujours celle du ménage conjugal simple: entre 75% (en 190 I) et 45% (1931) des ménages résidents. On note cependant une tendance à la baisse de cette catégorie au cours de la première moitié du X:Xème siècle. au ptolit surtout des ménages solitaires et imcomplets, ainsi qu'une part croissante de couples sans enfants. duc davantage à la chute de la fécondité qu·au départ de l'ensenble de la progéniture. - les familles-soucbe (agrégation des types élargi et multiple) regroupent entre 27% (1841) et 14% (1876 et 1886) des ménages, part assez élevée 1 ~ mais néanmoins minoritaire. Après un fléchissement entre 1876 et 1906, période du naufrage démographique. ce type reprend de l'importance. entre 115 et 1/4 des groupes domestiques. Comme cette forme d'organisation familiale regroupe un nombre moyen de personnes supérieur aux autres types, c'est en fait entre 1/3 et 112 de la population qui. à chaque recensement. vit dans uoe famille-souche (nous verrons que c·cst un nombre encore plus élevé de personnes qui. au cours de leur cycle de vie. a connu ce type de socialisation). - la part des méoages solitaircs tcnd à s·accroilre, notamment après le premier conflit mondial. li s'agit sunout de ménages de personnes agées, souvent de veuves. Si le célibal n'cst pas un état exceptionoel à Buissoo (il est néanmoins rare au-deià de 35 ans. même au plus fort de Ja crise). il s'accompagnc rarement d'une résideoce séparéc: Ics célibataires sont en général pris en charge par un groupe domestique plus «complet>>, auquel its se rattachcnt soit par un lien de paren té. soit par u ne relation de domesticité. - les frérèches, coexistence de collatéraux adultes au sein du même ménage, ne représcntcnt jamais une part notable des groupcs domestiques et elles ne sont que très exceptionnellement stables. Mais nous o'avoos là qu'un instantané de la distribution des ménages selon difTérents types au moment des recensements et on ne peut extrapoler la courbe d'évolution des fréquences commc étant celle de cbaque ménage pris isolément. Si les méoages conjugaux prennent. au ni\feau de l'instant. largement le pas sur les familles-souche, celles-ci s'imposent dans l'analyse des cycles concrets d'évolution des ménagcs comme la norme

dominame de l'organísation familia/e. Pour saisir les transformations dc la structure des ménages au cours de leur cycle de vic, j'en ai suivi l'é,olution individuelle d'un recensement à un autre, enregistrant leurs passages de catégories à d'autres de la typologie. Je me suís aussi intéressé aux types de ménages qui disparaissent. soit par départ, soit par extinction. Les resultats de cette étude. agrégés sur des périodes de 25 ans, produiseot des schémas très complexes, illustrant autant l'incertitude de chaque ménage facc à son avenir, tOujours menacé par un accident intime (dispariton prématurée d'un de ses membres.

51


stérilité d'une union... ). que la pluralité des stratégies que les chefs de ménages et leurs commensaux peuvent mettre en oeuHe, au-deià des normes que la collectivité leur propose. Mais il m·est apparu au travers de ce fouillis que pouvaicnt être mis en évidence deux types essentiels d'évolulioo des groupes domestiques, recouvrant la plupart des observations coocrètes et traduisant la suprématie de la fami lle-souche, ou plus exactement de la fa mil/e élargie 01~ cohabiten/ deux coup/es. ce/ui des parents et ce/ui de l'un de /eurs enfants mariés. Le premier type d'évolution est celui de la continuité des ménages au travers des générations, de la reproduccion des <anaisonSJJ.' en résumé, le cycle-maison.

BU ISSON. 1836-1946. CYCLES DE VIE DES MENAGES.

1836-61 1861-861886-191 I 1911-46 102

117

113

88

32%

33%

31 o/o

26%

% de ménages passant par famille-souchc (départs excl.)

68%

55%

51 o/o

52%

o/o de ménages ne passant pas par famillesoucbe (départs excl.)

32%

45%

49 o/o

48 o/o

14%

19%

26%

51%

% de ménagcs passant par famille-soucbc (dép. et étaints excl.)

87%

65%

68%

68 o/o

% de ménages ne passant pas par famillesouche (dep. et éteints ex el.)

13%

35%

32%

32 o/o

Nbr de ménages aus début de la période % départs dans la

période

!}u

52

de ménages étemts


On peut prendre n'importe que) point de départ pour décrire un cycle: en raison de sa suprématie statistique instantanée, fai choisi comme amorce de l'évolution le ménage conjugal simple couple-enfants. Le schéma idéal de ce cycle-maison est triangulaire: - au départ, un ménage conjugal simple, avec des enfants qui, peu à peu. grandissent; - à un moment donné, l' un d'eux (pas toujours l'ainé. ni un garçon) se marie et reste avec son conjoint dans la résidence des parents,«chassant>> peu à peu ses frères et soeurs qui quittent le village ou s'installent séparément; le jeune couple commence à avoir des enfants; - les grands-parents meurent l'un après l'autre et le ménage se réduit en quelques années au noyau conjugal simple. prèt à entamer un nouveau cycle au fur et à mesure que ses enfants grandissent (l'age tardif du mariage et de la procréation fait qu' il est rare de voir cohabiter 4 générations au sein d'une même maisonnée). La disparition prématurée de l'un des parents modifie le schéma. mais sans en altérer le sens social: le groupe domestique passe alors du ménage conjugal simple au ménage-veuf{ve) avec enfants, puis au ménage-couple cohabitant avec un ascendaot veuf. Les enfants «exclus» qui restent à Buisson rejoignent comme conjoint un autre ménage ou fondent leur propre groupe domestique. Dans ce cas. its suívent souvent, du moins jusqu'à Ja crise, un processus qui débouche lui-aussi sur un cycle-maison: maríage, procréation, mariage de l'un des enfants au sein du groupe de résidence, etc. Ce cycle-maison constitue la norme sociale à Buisson: en excluaot les ménages qui partent, iJ concerne 66% des devenirs des groupes domestique présents en 1836 daos les 25 années suivantes, 50% de ceux de 1861 , 45% de ceux de 1886 et 45% dc ceux de 1911 , alors que les ménages simples permaoenLs sont respectivement 32%, 45%, 49% et 48%. L'écart entre l'instantané (suprématie du méoage conjugal) et la oorme tient au fait que la période de cohabitation est plus brève que celle qui suit le décès des parents et précèdc le mariage des petits-eofants: les mariages son assez tardifs et la cobabitation n'est pas obligatoiremeot lc fait de l'aioé. Par ailleurs, seul un des enfams cst «admis» à rester après son mariage dans la maison parentale: iJ y a done à chaque génératioo un certaio nombre d'individus (ceux qui oc partent pas) qui «doivent>> fonder leur propre groupe domestique, passant par une longue période d'initialisatioo. La baisse démograpbique réduit le marché matrimonial local et on fait plus appel à des conjoints extérieurs; mais l'exogamie communale croissante ne rédui.t pas la cohabitation des jeunes couples avec leurs parents: la proportion des jeunes mariés vivant dans la maison des parents de l'un d'entre eux était entre 52 et 59% de 1836 à 19 li et passe à 69% de 19 I I à 1946, alors que l'exogamie vi llageoise s'accroit dc 70 à 84%. 53


BUISSON

1~1946

ENDOGAMIE ET EXOGAMIE VIUAGEOISES %

d

e

80

Endogamie vlllageoise

70 60

s m

a

40

r ¡

30

a

20

g e

10

s

o

BUISSON 1836-1946

C

RESIDENCE DES JEONES COOPLES

A

100

é s

90

Cohabitation avec parents

80

~

Résldence lndépendante

¡

70

d e n

60

e

50

e

40

e n

30

%

Période du mariage


Mais si cene cohabitat:ion reste la norme de 1836 à 1946. une mutat:ion sensible clans le «choix» de l'hérit:ier de la maison apparajt: si celui-ci n'a jamais été systémat:iquement le fils ainé. cette prat:ique est la plus courante au milieu du XIXème. siècle; par la suite, les bases de la nomination paraissent plus aléatoires, signe d'incertitudes face à l'avenir et à partir du premier conllit mondial on observe une tendance à l'attribution <<Préférentielle>> de la maison à l'enfant le plus jeune et/ou à une filie. On fait alors «entrer un gendre>>, compromettant la transmission patronymale de la maison. On assiste aussi à l'arrivée dans les ménages de beaux-parents nés hors de la commune. Si la fami lle-soucbe témoigne du maintien d'une règle préférentielle de transmission de la maison. elle tend également à assurer de manière croissante une fonction de refuge de personnes agées isolées. plus nombreuses avec la réduction de la fécondité. La seconde forme d'évoJution des groupes domestiques à Buisson est, au contraire du cycle-maison qui assure Jeur reproduction au fil des générations, celle par laquelle des ménages s'éteignent (une autre voie de disparition étant ccllc des départS de ménagcs): en résumé, /e chemin de l'excinction. Son point de départ est l'un quelconque des types de ménages: ménage conjugal simple ou complexe, vcuf(ve) avec enfants... L'aspect cssentiel de ce chemin est le fait qu'aucun enfant ne prend le relais dans la succession dc la maison et que les couples àgés s'éteignent par la mort successive des conjoints. L'évolution peut prendre difTérentes voies, aboutissant toutes à la disparition: - fami lle-soucbe - ménage conjugal - couple sans enfantS - veuf(ve) disparition: il y a rupture du cycle-maison par la scission du couple des cnfants qui rompt la cobabitation: - ménage conjugal- (vcuftvc) avec enfants)- couple sans enfants- veuf(ve) - disparition: le cycle-maison n'est pas entamé et les enfants qu.ittcnt le groupe de résidencc avant leur mariagc poue s'étabUr dans une autre maison ou quitter le village. Il y a abandon de la maison et des parents. - couple sans enfants - veuf(ve) - disparition: c'est la stérilité (queUe que soit sa cause, involontaire ou désirée) bloquant les possibilités de reproduction du ménage (la stérilité physiologique d'un couple ne mène cependant pas obligatoirement à l'extinction de sa maison: il peut accueillir d'autres individus -souvent des neveux- et leur transmettre l'béritage. Plusieurs cas ont existé à Buisson, une maison s'étant même transmise deux fois successives par incorporation d'héritiers adoptés). Le cbemin de l'extinction, par scission, abandon ou stérilité prend une plus grande importance au XXème siècle qu'au X/ Xème: 24% des ménages (dépa rts ex el us) de 1836 à I 861 , 19% de 1861 à 1886, 26% de 1886 à I 911 et 52% dc 1911 à 1946, qua nd la stérilité devient l'élemcnt décisi f de la disparition des groupes domestiques. Ce phénomène contribue évidemment à la baisse démographique enregistrée après 1880, à la réduction du nombre de personnes par ménage et à l'augmentation de la proportion des vicillards et des isolés.

55


Le chemin de l'extinction touche plus les ménages du village groupé que ceux des écarts: ce sont les moins bien pourvus en terres qui sont les plus atteints par la crise des activités intensives. Cert.ains tentent au toumant du siècle de compenser la perte du revenu de ces travaux par le développement du commerce: on voit s'installer une boucherie, deux épiceries, un bureau de tabac, un café, témoignage aussi de l'affaiblissement de la production d'auto-subsistance. Mais l'étroitesse de la clientèle locale n'a pas pennis à des méoages importants de se maintenir dans le petit commerce, et en 1946 les deux magasins du village et le café son tenus par des veuves solitaires. L'augmentation des isolés est aussi liée à la réduction du nombre des remariages à partir de la crise: ils représentaient 14% des unions de 1836 à 1861 , 21% de 186 1 à 1886. mai s tombent à I I% de 1886 à I 911 et à 3% de 1911 à 1946. Les causes de ce phénomène vont certainement au-deià de raisonnements en termes de paupérisation ou de réduction du marché matrimonial local. et contentons-nous ici de le constater. SeuJ un examen détaillé des <<biographies» de différents groupes domestiques au fil des générations permettrait de comprendre précisément par quels mécanismes on passe d'un cycle reproductif à un chemio de départ ou d'extiction, introduisant en particulier les niveaux de patrimoine comme élément central de Ja perpétuation ou non d'une maison. Mais retenoos, au terme dc cctte présentation des évolutions des groupes domestiques, que le modèle de la famille-soucbe à continué à s'imposer au loog de la périodc, le ménage conjugal simple o'étant, maJgré son importance instantanée, qu'un passage dans un cycle-maison complet ou une étapc vers le départ ou l'extinction. Conclusion 1J n'est pas possible par l'analyse d'une seuJe commune de tirer des eoseignements définitifs sur les relations entre les transformation écooomiques et les formes d 'organisation des groupes domestiques. Des observations faites sur d'autres villages du Vaucluse m'incitent même à affirmer que des réponses dHTérentes y ont été données à la remise en cause tors des crises des ao_oées 1860 du modèle intensif dévcloppé presque partout au début du XIXème siècle: par exemple dans les plaines ou un système maraicher et arboricole spécialisé a vu le jour dès les aonées 1880. Néanmoins, pour cette commune -et rien n'interdit de penser qu'elle soit la seule dans cc cas-. trois conclusions me paraissent pouvoirr être établies: - au niveau économique, Ja crise conduit, après des tentatives pour sauver les fonnes productives intensives ancienoes, à une spécialisation à orientation marchande qui se traduït par une extensification agricole: la viticulture. L'abandon des activités para-agricoles domestiques produït u ne «réagrarianisatiom> (selon l'expression de P. Kriedte, 1981: 160) dant

56


les conséquences sont la réduction de la dimension économique du terroir et l'apparition d'un excédent démographique. - Ja transformation productive s'accompagne d'une mutation du modèle de d éveloppement démograpbique qui, dans cene commune rurale, évolue vers des formes dont on attribue souvent l'origine à l'urbanisation, et d'abord vers la réductioo de la fécoodité des ménages. Mais s'il est évident que cene mutation est une réponse au>. crises de la fio du XJXème sièclc, je ne peux en déduire qu'elle en cst La conséquence mécanique. On ne pcut écarter l'bypothèse qu'elle s'inscrive dans une stratégie consciente des propres acteurs des ménages du village. - en cfTet, la traosformation des S)'stèmcs productifs et des modèles demographiques n'a pas fondamentalemeot aiTecté la norme dominante d'organisation famiUale et de transmission des maisons particulière à cette zone, même si elle ne permet sa reproduction que sur une base rétrécie et si la circulation entre les ménages s'est faite rnOJDS active qu'auparavant, sans pourtant se tarir. li manque bien sfu pour étayer ces conclusions des comparaisons avec d'autrcs communcs et une analyse des relations autres que matrimoniales (et de circulation des cycle-life servants} entre les groupes domestiques, une étude des transformations de l'organisation de la collectivité rurale dans son cnsemble et dc ses relation avec son environnement social et économique. Mai s il me semble avoir démontré que l'articulation entre Ics processus de transformation des systèmes de production, les é'olutions démographiqucs et les formes d'organisation fami liaJe relevait de logiques non mécanistes qui sont à l'origi ne de la reproduction de la divcrsité des sociétés rurales. NOTES • Jc rcmercie MM. Peter Laslett et Jean-Louis na nd rin pour lc~ observa tions qu'ils m'ont ad ressecs à la suite dc la lccturc d'une prem1èrc vcr..100 de cet an1cle Les 1mpcñecúoos qu1 y subSIStent rcstcnt cependant de ma \eule rc~ponsab1J11é I. Cr. M. Agulhon. ( 1980). 2. 1-n pankulier P. Laslett etR WaJI dir.. (1972). 3. l· n 1862, 14 c~ploatations sur I 07 ont plus dc IO ha et au cu ne plus de 30; en 1929, 17 sur 70 et aucunc plus de 40 ha; en 1980. la moycnnc des Cl(plouations cst dc 9 na. 4 En légère e>.paDSJon ccpendant. quclqucs dèfricbements de bolS et landes ayant licu. S. Qu1 provoque des effets perver..: la multip!Jcauon des graanes de' er a w1e entraine une aggrovauon de l'épidém1e. déjà duc à la densité et aux mau\alstS cond1llons d'hygi~ne des élevagc~.

6. Qui n'cst pa~ sans rappcler. dans la période de l'expan510n comme dan\ t-elle de la en sc qui renrorcc l'intens1fication lc componement démographique des populations protoindustriclles. er. p Kricdtc. H. Medick CI J Scblumbohm ( 1981. cbapitre 3). 7 En 1929, il y a a BuiSSOn 28 magnaneries. dam pi~ d'un uers des ~ ne produisant ccpcndnnt qu'une tonne de cocons. te quart de la production des années dc prospérité. 8. er. par exemple Ph. Pinchemel (1957). 9. Au manimun, car il cst probable que de~ mouvements de plus courte durée que lc~ antervallcs anter-censJta.1res ont eu lieu I O. Pour les jcunes el(clus de la success1on dc lli maison. I~ gages économi.S<!s devau:nt aussi foumir unc base dc dépan complétant lcur «légitime» ou leur dot.

57


11. C'es à di re l'àge de la personne décêdée au moment au elle figure pour la dernière fois sur les listes nominatives de population. Les décès «sitrs» sont c.eux entra.inant le veuvage du coojoint au recensement suivant. les autres étant ceux de personnes de plus. de 60 ans disparaissant d'un recensement à uo aulre. 12. Je me suïs servi ici dc la typologie établie parle groupe de Cambridge (cf. JP. Laslett et R. Wall, 1972). Cette typologie est aussi prèseotée par J.L. Aandrin, (1984). 13. Pour des comparaisons avec d'autres régions d'Europe, cf. J.L. Aandrin (1984:

240-43).

BIBLIOGRAPHIE AGULHON, M.

1980

<<Vues nouvelles sur la France Rurale du XlXème siècle>>. In: Cullen, L.M. et Furet, F. (dirs.). lrlande et France, XVIIXXème siècles. Pour une histoire rurale comparée. Paris. EHESS (213- 222).

CHEVALlER,

D. «Bibliographie sur la parenté». Terrains, 4: 77-82.

1985

FLANDRIN, J.L.

Familles, parenté, maison. sexua/ité dans l'ancienne société. Paris. Seuil.

1984 GOODY, J.

L'évolution de la famille er du marriage en Europe. Paris. Armand Colin.

1985 H ER ITIER,

1981

F.

L 'exercíce de la parenté. Paris. Seu il.

K.RlEDTE. P.; MEolCK, H.; SCHLUMBOHM, J.

lndustrialization before industrialization. Cambridge. Cambridge U niversity P ress. LASLE'IT, P. et WALL, R. (dir.) 1972 Household and family in rhe past time. Cambridge. Cambridge University Press. MENDRAS, H. 1970 La fins des paysans. Paris. Armand Colin. 1976 L'Histoire de la France Rurale. Paris. Seuil (tomes 3 et 1981

4).

1976 MESUAND,

L'Histoire des paysans français. Horvarth.

C.

Paysans du Vaucluse (186()..1939). Tbèse de Doctorat d 'Etat. Paris X. PtNCHEMEL, Pb. 1957 Structures sociales er dépoprtlation rurale da ns les campagnes ricardes de 1836 à 1936. Paris. Armand Colin. WEBER, E. 1983 La fln des 1erroirs. Paris. Fayard. 1980

58


\RXJL DE: I '\OGR.\FL\ DE C.\l ~Ll --:y \ .

CICLE FAl\IILIAR I TRANS:\IISSIO DE LA PROPIETAT AL PRIORAT: ELS FABREGAT \ a' ter ROIG E 1 \ 'E:"TCR..\ C ni\ ersnat de Bare~ lona lnsmut Catala d' ..\ntropologta

='路 6.

1%~


\quest article' ol ser una aproximacio a alguns aspe-ctes de restrucrura familiar del carnperolat i la importància dels mecani!)mes d"herencia i t'Slf:ll~gies matrimonials per a la formació I mantenunent de restructura de propietat i de classes. a partir de restudí concret d"una familia camperola durant un segle i mig. Hom preten mostrar que el que so' tnt es presenta com a un conjunt de normes atemporals que regel\en les pracuques de parentiu. són sobre tot un sistema normattu ideal. susceptible d"adaptar-se en cada moment històric a ks condicions econòmiques. socials i demogràfiques paniculars. En el \.a<. e\tUdiat. les normes d"herencia 1 re~idència ultcractuen en cada circumstancia socio-bJstònca per portar-sc a la pràctica de formes molt di' l.'rses en funcio de les condtnons fami liars específiques (nombre de membres. reh1<:1ons de parentiu estabknes. morts. etc.) i condicions socials glohals I conjuntura econòmica. possibilitats de comercialització de la colina. oferta 1 demanda de força de treball. etc. l. ~lalgrat les representacions rcstringidt's i aïllade<> que es fan de les normt>s de parentiu a les societats camperoles. noc;altrec; cretem que cal englobar-les en relació als altres nh ells de la realitat c;octal. com a fenomen polnic i economic integrat en la totalitat c;octal. Per ai\ò. dei~ant de banda anàlisis idealist~s t uniformistes. '~unem en Ja transmissió patrimonial un grau cie' at d"adaptabllítat t d"oponunit~n. En la noc;tra perspecti' a. la familia emtdiada u nd ra en compte en ~ada moment del seu c1clc domèstic les millors poc;s1bilitats 1 oponuntt:m per al mantenim~nt i increment del seu patrimont. raó per la qualmoltt'!> 'egades dcharà dc pormr-se a la pràctica el componamcm normatiu 1Jcal. En aquest sentit. ranaltst dels afers patrinwniah present.! un compon::tment distintiu de classe. dc manera que dtlkilment podrem generalitzar els componamcms i actituds en relac10 a la tranc;missio patnmonial. En el nostre cas. la funció del parentiu serJ. ec;c;encialment ~ocio-poliuca: la familia est udiada tractarà d"adequar sempre ~l's estratègic:, t :,ol·luctOns d"herència més fa, orables per al mamem ment de la se' a pO'>tCtó econòmica i. en conjunt. les farnilies benestants dt'sen,·oJuparan elc; mecantsmec; que en cada moment creguin més adequats per a impedir racccs a la propietat dels altres grups socials i també per a dotar-se dc Ja impermeabilitat .que com a grup necessita. La dinàm1ca del ctcle domesuc esde' é ai \I mes complexa que una simple i mecàmca transmtssió pammonial segons les normes d"herència. Com asscn~ ala Fa u' e-Chamou\. cal que l"htstonador demògraf es faci sociòleg «per comprendre les aliancec;. apredar ks 50iucions de recam·i. descobrir les formes de c;ohdantat familiar. ensumar ~ls conntctes 1 el refús que produei\en els nombrosos solíwns. dones sole~ t no' es cases» (Fau' é-Chamoux. 1984:5~-l. Al


Con t e:\ t Socio-Històric Els Fabrega1 eren una família de propieta1 mitjana de Gratallops. al Priorat. Com es coneix. aquesta és una comarca on predomina el monoconreu de la 'in~ a: a Gratallops. les' inyes ocupaven. rany 1900 el 89.7% d~ Ja superfície culti,·ada. i el 1963 era encara del 71%.~ Aquest fet ha dèterminat que l'organització de Ja propietat i les condicions de producció s·aniculin amb restructura i conjuntura del mercat al Uarg del període anali1Zat. L"explotaciò de la ,·inya es fa en muntanyes de marcats decliYis. pedregosos. sense ,·alls. en unes condicions que generen una rendabilitat molt baixa de les explotacions. caracteritzades en ractualitat per una manca de mecanització i que. en definitiva. es necessiti d'una força de treball abundosa. especialment en els moments de la ,·erema. L"època que analitzarem. segles XIX i primera meitat del XX. comport:ll una sèrie de transformacions economiques i socials bàsiques que poden di' i dir-se en dos períodes. separats per la frontera de Ja crisi 'in ícola i comercial de la fiJ.Joxera. El primer. amb anterioritat a aquesta crisi !detectada cap al I 893). es caracteritza per un creixement constant de la superficie cuhi,·ada. gracies a les bones possibilitats de comercialització. i a !"intent dïmplantació d"una producció de tipus liberal. amb !"ascens J"una classe de propietaris locals que anirien adquirint bona part de la propietat mitJançant estratègies matrimonials. control de la producció i del poder polític local. En aquest context. el que determina les diferències de classe no és tant !"accés a la propietat com el' olum d"aquesta propietat. La majoria de la població tenia una explotació consistent en tres elements !u na casa familiar. una parcel·la de' inya o tros. i una petita parcel.la dc regadiu per al consum fam1Jiar. o honet). però les diferencies venien marcades per la superfície de les explotacions de ,· in~ a. cosa que obliga,·a als pettts propietaris a treballar com a jornalers o parcers de les famílies bt!nl'stants. o ·aquesta manera. es generarien tres classes socials diferenciades 1 oposades: le~ famílies benestants. amb explotacions de més de 20/30 Ha. de co nreu: els mnjans. amb una superficie suficient per cobrir les se\ es necessitats però que. aix1 i tot. trebaUarao esporàdicament com a jornalers: i els petits propietaris. amb una explotació pròpia sempre inferior a les :! Ha .. que generarà uns recursos totalment insuficients per el propi manteniment. que només podran assegurar mnjançant el treball a les terres dels benestants (Roigé. 1984). Aquests. a més s'asseguraven també el control de la producció de la majoria de productors. pel fet de disposar dels elemenrs necessaris per a fer el ,·i. que no tothom tenia (cups. c-ellers. animals de transport. etc.) i per les se, es relacions directes amb els majoristes que compra' en el 'i. Finalment. formant una classe hegemònica i compacta. pa nici parien acth amem en acti,·itats polítiques. controlant el poder loca l mitjançant relacions de clientela. corrupció municipal i pràctica acti' a del caciquisme. El factor determinant de !"expansió ,·inkqla del XIX foren les bones possibilitat~ dc 'enda als mercats colonials dA mèrica i França. Però re,pansió 'a fer-se sense una in' ersió capitalista suficient. a costa d'unes co ndicions de sobre-treball dels rabassaires i jornalers. d'uns jornals molt bai:-.os propiciats per uns excedents demogràfics i del guany de molta


superficie (en terrenys poc adequats per al conreu!. c;ense rncrememar en absolut les condicions de producti,ital. L"arnbada de la IÏI·lo\era. sunultàniamem amb el tancament dels mercats ~.olonials i dels frunceso~. dett:rmi nà que el Priorat passés de ser una comarca pri' ilegiada per a les inqUietuds de la burgesia. a ser una comarca margmal. amb una estructura de producció inadequada per a les no,·es necessitats del mercat. Encara el 19 1O. la producció de 'i era un 76°o més ba1\a a !"anterior de la fil·lo:-.era. mentre la població passà de 903 habitants. el 188ï. a 662. el 19 I O. -\quests canvis es deixaren sentir t:n I"estructura de la propietat i. sobre tol. en els conflictes emre classes. Els gram prop1etans. malgrat llur major possibilitat de recuperació. adoptarien sobre tot una actitud dc defensa de la se' a posició prh ilegiada. ~t:n int-~c ')Obre 101 del control polític per al manteniment del seu status ~e me procurar in' ertir excessl\ ament en Ja millora de les condicions de producu' uav 1\ Ja 'egada. el~ propietaris més petits anirien en11grant. mentre els salans de)<; jornaler<¡ sï ncrememarien considerablement. En aquestes c1rcumstànc1es. Sl bé les g rans propietats s·han mantingut. els mitJans han anat consolidant-s~ i han dei:-.at de ser una classe dependent. en ~I c,~mn que. a' u1. el treball corn a jornalers o parcers és. pràcticament me\IStent. Però fixem-nos mes en I" estructura de la propietat. parentiU I herència. En l'àmbit de la Catalunya ~o,·a. el grup dom~stÍI. presenta :-egurament una menor e'\tensió i Ja institucionalillacJO d~· la transmis~JO patrimonial indh·isa (hereu primogenit } és men~s ng1da qu~ J la Catalun~a \'ella: e n<:ara que els mecanismes d'herència son molt diferents. c;egons la clac;se social que els adopti. \mb caràcter de sondeig. bem realitLat una reconstru~.~tò dels grups de residència. segons la classificació dc P. L aslctt. per al~ an~ s I ~92 1 I '175 equadre núm. I). En funció d"aquestcs dade'>. k!> unuats Jome<:.uques de tipus nuclear constitutcn el 66.3°o el L79'2 1 ~~ 59. l'o el 19-~. mentre que les de caràcter extens i multiple suma,·en el 2S.-t()." i el 21.6"u. n~spccti' ament. Entre ambdues dates. però. el call\ i mes notable es percep cn d gran increment dels «solitaris». que del 5.1 "· passen al I íJ V't. Comparant aquestes dades amb Ics obtingudes en els nombro'>O'> C!>tudi!> msp1rats per la c lassificació dc Lasleu ( 1972). que Jonl.'n per al '\l'rd d'Europa un predomini de famílies nuclears amb proporciOns supenorc; .11 ïO -:'0 o. la ta\ a d"unitats residencials nuclears es aqu1 mes bal\.t. snuant--.c a l'entorn del 60/650,u. d"acord amb d"altres anàliSIS dc.: l'Furopa mcndíonal: rau,¿Chamou\ troba en el Pirineu. un «regni.' dt• k-. familie.., troncal.,••. una proporció del 58.2°ó dc famílies nuclear~ 1Fa u' ~-Chamou\. I %-l- 51-,. El domini de r estructura nuclear segue1x esc;~nt. però. clar Tanmateix. aquestes dades poden representar Ji,ersos probkml!s J"mtcrpretació. per dues raons essencials. En primer lloc. pcrquc reprodueixen un m om~nt estàtic del desem olupamcnt familiar. ignorant el mo' i ment seq ucncial. dc manera que Ics families nuçkar~ podc:n sa fases d\111 desem olupament de famílies més àmph~s la ~ausa de morts. casamemc;. etc.). podent ser. doncs. estadis de fisio 1 fus10 del desen\ olupament dc fa mílies e:-. tenses. En una societat de casament a edats cic' ades (sempre superior als 25 an~s. per als homes i 2.1 an~s per a Ics dones. com a mitjana del s. XIX). i d'una alta mortalitat. fa que la po'>sihJirtat d"aplegar

63


QuaJ rè' 1.- l.r,rrm 111ra dc lt·s

1111/ltJl< clt~lll<"1l/Cf11Cj

a Gra:allor• ~

, -9~

I

'\C

•lli \RIS

. .,,,Jta,

'

.11

'LCU \O,JLG-\1

I

I \\IB 'LCLI CO'Jl G\L 'il\l f'LE

I

~~n~.:

till\

i' ' Par.:lk1 amb fills

I

\ '¡Ju Jlllb !ili~ d' \ 1duJ :Hnn tills

,1

J

I

( '' mta n' o.:'

P.ui.'IIJ

F. E\II,SI S

:11 I \11~11\J af, a'cenJrnt~

'

b1 I \ten,;¡ al~ Je~cendcnt' 1. 1 I \te n'a al' wl.ll<rah

' r

\\IB 'LC \ll LTIPLES

t.t

hi

li~

~h

E:\,H,SLS I \ ll' l TIPU S 61

I

I

TO I \L p~:r"mcs

g.rup rc\idcnda

I

Gn

o.,

nombre 18

19.3

i• .·' I

li

11.8 ï .5

J • 1

1.6

I

u.u

-93

11.:! J Ï .J

' lli

~.5

--'.·'

~. 1

I

I

I I

I '.

I

I I

LI

SJ

58.0

:!I

.B.O

_,o

IU

i

:!.U

:! I

I

31.7

., ., -·-

-'I

J.:.:!

u

I I

I

i

I 66.:!

.,.,

~I

19i5

5.1

IJO

19

I

I

I

6

~¡.. .. Ja 5h ... Jb

\lll.i..t na

o

19

I•. -\I. IIUS

ror 5''..

I

CO,Jl C. \LS

:1\CO:nJcnt l) dc~ccndt>nt

¡J ~

lO

.:

\mb nudi COilJUgJI

3C' ..

I

J

-' f '''Sl

f---

nombre

ï

'¡Ju'

.l

-

'

f'l' lt l~.l .l

I

I I

¡

IO.s ~.5

... ..,

-·1.1

9.7

~

I

8.6

9.7

8

I

8.6

J.O

., I - I

......

5

~ .s

I

0.5

o

0.0

I

1.1 0.0 I I

:!0

:! 1.6

o

.. ; 1\16 5 .~

I

~s .;

I

I

I 100 I I

<)3

l.1

100


di' t'Pies generacions completes re~ulti difictl. encara qut' l:lt~ndenc1a stgui aque~ta. En aquest sentn. un ce_ns «caq per .:-asa)~ ~) com un àlbum de totogralïes en que els cht\es s'han pres <.Jmultaniament 1Collomp. 19-~: 7 81 }. però ens cal una sene fotogriilica d'una mat~:Ï\a t.1milta per a cop!>ar que la se' a estructura pot ser nuclear. mliluple \1 1!\tenc;a. segons la fotografia que es miri. transformant-se c;uccesi' ament d'una J raltra. Caldrà recórrer a la reconstrucció del cick dom(':>llc !com re~emple que proposem). per a determinar quint's !>ón ks paute<; de residencia predommants. 'eient les di' erses fase~ de contracctó 1 e\panslò d'una familia. En el cas que analíllem. a mè~ dels censi>" de po~lac10. hem llllhtzat d'altres fonts que permeten seguir re\ OIUCIÓ dinàmica del <.:icle lam1har: actes parroqu1als 1 CI' tls. documents jundics i capuob mammo111 als. cadastres. etc.. \questa dl' er"' fica e JO docum~ntal fa p~.w>lhle relacionar els components familiars no nomes per les '!>e' es forme"> de re<;tdencta. smo tamhe per contingut<; e,·onom1cs. g~.·ogràiÏC'>. '!>Ocial" i politics El ctcle e'\tUdtat permet ai\t donar una dtmensJO no' a 1 dtnàmica a Ics dasslficactons estàtiques impulsades pels estudio; de Laslctt. Fn segon lloc. i per nosaltres tant o mes tmportJnt. L.t<.lett 1 els seus rol·lahoradors obliden la diH~rsitat que planteJa l'ocupauó d~ posicions c1.:onomiques diferems. Com assenyala Stont> 119--;2~1. k.., famthcs més nc.¡ues son més comple\CS. La famtlta e\ten'>a e-; constdcradl com la <;Jtuacto tdeal. i és molt m~:s frequent entre le<. larmlteo;, b~neMants. \quest ideal. nomes podia realnzar-se si ei 'lllum Je la proprctat t:'IJ sutïctent corn per a mantenir un ampit nombre dc per'!>one~. \n<.. Jl contrari. en tant lJUe elc; tngreo;sos dels petit~ proptetan.;, 1 del-; jornaler-."' fonamenten en um recursos que no depenen de llur-; propietats ds (aiJra ltmnar el nombre de membres adequant-lo :1 la força de treball dr!>ponrbk dm-; de la u nuat familiar. En definnh a. no es pos~tble redutr a un'> matet\os tipus L1mlliars estructures que pcnan~en :i ciJ'>ses d1ferent'i de manera que uns mat ei \OS mecanismes familiars poden actuar de lorma dtfcr~:ncrada per a u na i altr:1 classe ( Donzelat. 1979). lna diferència ~~:molant 'I ohsen a quan ens reli:rim a k~ normes d'hl'rcncta. En aquest o;entn. per al pcnodl' estudiat. ~\i~tÚ\ unJ dualttat dl' cntem: les classe-; benec;tants prcfcrei.\ en dotar l'herència indt' t:,ible. mèntre que. entre els proptctans mllJ:lnt'> 1 petJts. lïd~:al normauu conSJ'>tet\ en repanir Ics proptctats entre elo; ltll<;. Tanm:~t~:i \. ambdós ideals c;emblen correspondre·s poc Jmh la realitat." El probkma lúnamental es pre<;enta en analitzar les famílies henestants pcrqu~: ~:ntre lc' altres cJa<;ses no es transmet tant la proptetat com la forca d~ trd.'Jll. Analttzant els criteris dc transmissió patnmomal entre ks famtlteo, hene'>tants resulta que aquestes tendci:--cn a crear. en cada cirlumstancta c~pcl·tlica. les ec;tratègies més adequades de cara a posc;ihilnar qu~ ~b Jt' ~r~o~ lills no 'egin reduïda la sc" a postctó econòmtca 1 a e' nar qu~ k'> altres classes pugurn accedir a les se' es proptetah F.n d .,.~tema dï1erencia de la Catalun~a \'ella. la tran<;mtS<;JÓ indi' 1sa a una '>oia per'>ona !hereu}. pot dur-se a terme gràcies a l'c\pulsro dl'!s lllh qu~ nn rehran I herèncta 1' crs ah re~ professtons o 'crs altres mastesl \ 1... zona estudiada. ~n L'an,·r. hi ha trec; factors que cond.tctonen unes necec,snats de transmi<..!>ÏÓ patrimomal dtkrcnt~: el poblament agrupat. la snuacro dtsp~r ... a de pohlament de les

65


parccl·lcs en el terme municipal i restructura de classes. Els ues factors tenen una relació en comú. Con\'i,·int junts. les possibilitats d'eslablir un matnmoni fora dc la classe a la qual es penan~ es hipoteticament més al ta. per la qual cosa cal establir unes limitaciOns més rígides. Els matrimonis amb classes inferiors serien perillosos per les famílies benestants perquè implicarien relacionar-se amb tàmilies de posició diferent. a la 'egada dcpenents d"ahres en un sistema d'oposictó dc classes. -\ixi. l'única estratègta possible consistei\. en possibilitar que cap dels membres de la pròpia família 'cgi rebaixada la se' a condició econòmica. és a dir. en dotar els tills d"una proptetat suficient. El fer de tenir les di,·erses parcel·les separades dins del terme facilita aquest repaniment i una certa circulació de Ics terres. Però. tanmateix. aquest cmeri és ponat a la pràctica de forma ben dh ersa en funció de cada circum!>tància panicular. de cada mauimoni. de cada conjuntura econòmica. St per a un ftU. per exemple s'ha aconsegutt una propietat important gracies a un mauimoni amb una altra familia benestant. probablement rcbra i:len poc de la se,·a pròpia familia. En cam i. si mitjançant el seu matnmont ha aconseguit poques terres. caldrà dotar-lo o transmetre-li unJ prl,ptetat més gran. Definit ai .\ i. podria semblar que entre Iee; grans famílies e:\istei\ una ci rculaciò de terres frequent i uns mecamsmes compensatons tendents a di' tdir i aplegar conunuament la propietat al llarg de generactons. Tanmatèi.\. la pràctica demostra una transmissio de la propietat de forma doble: una part de la propietat és considerada fha i nomes serà transmesa a l'hereu principaL mentre que rrutra es susceptible d'esser repartida entre els altres fills o el matei\. hereu. El !iii hereu (normalment el més gran. pe-ro no obligatoriament). rebrà com a mmim els tres elements bàsics que constituïen un patrimoni familiar. és a d1r. la casa. una parcel.la de regadiu i una o mes parcel.les de 'tn~a (normalment. algunes de les parcel·les de 'in~ a es consideren relacionades amb el patrimoni familiar. dc manera que sempre seran tranc;meses al matet\ fill que rebrà la casa). -\(Jllt.'St criten es manifestara fins 1 tot quan. després de la crisi de la li l·loxera 1 especialment a parttr del 1930. algunes grans famliies. per manca de jornalers i parcers suíic1ents. es 'eu ran obligades a dn idir llurs terres entre els fills per a repartir la força de treball. Com s"obsen a. aquesta concrectó pràctica de lïdeal re' ela un ampli marge d'adaptació a cada circumstàncta específica. a la composició real que s'assumeixi. Per aixó resulta bàstc ranàhs1 del cicle domèstic. com proposa Fones ( 1958) Indicant que elc; models de residència no són més que el resultat de processos dJfcrcncials de desem olupament d"uns matei\OS principis d"organització. L"cstudi concret que segue!\ pretén mostrar. sobre tot. aquests aspectes. Quan se·ns presenta el que només són models ideals com a normatius. es cau en l'errada d"una perspectÏ\ a descomextualirzada i atcmporal que nomes indica les relacions familiars e\istents a l'interior del grup. sense representar els aspectes conflictius o injustos de la transmissió familiar (Comas d" -\rgemir. 198-l:ó-l). La nostra anàlisi pretén mostrar. a partir d"un cas panicular. les possibilitats metodològiques que ofercrx una anàlisi htstònca d"una familia. sobre tot perquè ens pe1met una comc\tualiuació dels fenòmens parttculars en relació als generals. podent així compro' ar els efectes concrets de signe general i

66


...

lt

fO.t<l.lf.J fo • •

f.-rMI


... o

•(,e

Ut•l • ..

•• ,, • •h• '·'t11'"11

,....,u,~

u


apreciar. en definiti' a. qwna és la interrelació dels fenòmens conJunturals genealògics (interns de la pròpia familia I i sòcio-econòm1cs generals. En el nostre cas. atxò implica la relació dels mecamsmes d'herència amb la conjuntura de mercat i de les possibilitats de comercialització de la pròpia collita. amb les necessitats d'equilibrar els recursos humans amb la producció. El$ Fabregat I.

Els Fabrcgat. casa i terres

La famjlia estudiada no 'iu actualment a Gratallops. Les se' es terres han estat en pan 'cnudes i en pan sem1abandonades. mentre que la c;e, a casa no sen CI\ més que per passar-hi els estius. La nostra reconstrucc1o genealògica i d'e' elució del patrimom compren un dels grups «Fabrcgat». durant el penode de temps que aquesta famiha 'a anar constitumt les se' es propietats. fins a la se,·a desintegració. -\grans trets. era una familia dl! propietat mitJana. que ,.a arribar a tenir. durant ruhim quan del segle '\I'\ i primer del XX un patrimont important. a l'l!ntorn de les 30 Ha. de terres i amb els elements necessaris per a la producc10 del 'i. els seus propis cups. D1ns del poble seria defimda com a una familia benestant. que necessna' a de JOrnalers 1 parcers per al conreu de les se' es terres 1 mantema bones relaciOns de parenuu amb les familics m¿s nques del poble. El seu patri mom 'a anar incrementant-se fins el 18~0. E\ccpte la casa 1 unes parcel·les que es mantenen fi>..es i que passaran d'un a altre hereu. les altres parcel·lcs mostren una mobilitat considerable. amb terres que seran transmeses als altres fills o a d'altres que s'incorporaran al patrimom per 'ia dc raliança matrimonial. Els quadres ~ i J representen. rcspi!Cll\ ament. revolució gcnealogica 1 patnmomJI 1 ens permeten 'eu re com. mitJançam dl\ crses aliances matnmomals. 'an consohtlant i ampliant llur putrimoni. Les propietats que. en un moment o altre penan~eren a la familia eren lc~ seguems: Casa: \a ser con~truida a mitJans J~l !.ettk '\I'\ ~n un moment en que In famiha ha' 1a crescut en quant al seu nombre de membr~s 1 ~n que la se' a pos1C1o ha' 1a arnbat a ser benec;tant Per aqueste<. raom. la ca~a <;ena gran. comtant de planta bat\a ' de tres p1s~.>s. -\ la planta bat\a. ~·ompta\ a amb tOt!> els element<; necessans per a la producció pròpia de '1 !cup. celler estable. etc.). men1re que la pn mera 1!.egona eren dues'¡, endc!> amb tots els elements neccssans per a una 'tda autonoma a cada planta Icuina. mcnJ:ldor. llar de foc. etc.). Ai;>.l. malgrat compartir la matel\a casa 1 treballar en com u les terres. res1ructura de la '"endu permetia una '1da gairebé <;e parada per a dos grups (a la casa 'a ren arribar a 'iure nou per:.oncsl. Parccl·lcs· I. (<Dona Gambosa». \a o;er la par(·el.la mitJançant la qual 'a con<outuirse la propietat. El 1798 era repan1da. ass1gnant-st: a en Pau Fabr~g:ll ¡, eure quadr~ genealògic) una donacio de 5 JOrnal!> per part del seu germa gran Limita' a. doncs. amb les parcel.les del!. altres gcrmanc.. pero no hem pogu1

69


idemificar la seva snuació. ni tampoc fins quan 'a ser propietat de Ja familia lia no consta en el Testament del matei\ Pau Fabregatl. 2. «Tros de Dalt». Ha estat la parcel.la bàs1ca de la familia. ~lalgrat la se,·a llun)ania (més d'una hora de camí a peu). ha estat sempre transmesa a rhereu principal de la familia. junt amb la casa. criteri de succesió que s'ha mantingut fins a~ ui. Es una parcei.La de 6 Ha .. tota ella de secà i amb força pendent. Totalment plantada de nnya fins a la fii.Joxera. despres d'aquesta només 'a replantar-se en un 70%. mitjançant contractes de parceria. Posteriorment. ha anat mim·ant progressi\'ament en les c;e, es collites. fins a dei\ar de culti\'ar-se totalment a panir de 197 5. Superficie: 5 Ha. 58 a 3. «l\liloguera,>. Va incorporar-se als Fabregat grac1es a rherencia de la familia Porrera a la se\'a 'ídua Magdalena F ab regat el 185 5. qui la transmeté al seu nebot. Gràcies a aquesta herencia. com 'eurem. els Fabregat ,·aren rebre un fort increment patrimonial que Ya fer-se efectiu el 1906 amb la mort de :>.1agdalena Fabregat. però que de fel Ja abans seria conreada. -\questa era una parcel.la de mitjana extensió que seria' enuda cap al 1930. quan la familia ,.a deixar de residir al poble 4. «Masos de Falset» o <<Mas». Dins del terme de Falset. però mes a prop de Gratallops i tam be de secà. Va seguir la matCL\a e' oluc10 que l'anterior. 5. <<Vell\'isos». Parc:el·la de regadiu i seca. sobre tot. prop del terme de Porrera. part també del patrimoni de Josep Porrera. però 'enuda poc després que el seu nebot Anton Fabregat la rebes en herencia ( 1906). 6. «Trosset,>. Petita parceJ.Ia de "inya dc'} a .. que tamb~ es rebé de pan d'en Josep Porrera. 7. «Callet». Va incorporar-se al patrimom tam11iar mit;ançaot un matnmoni. amb :-Jarcisa Auqué. d 1884. Es una parccl·la propera al poble (a men~ s de deu minuts). fènil i gran. Cap al 1930 seria p:trtJda 1 ú·n 'endria una part (aproximadament la meitat) a un làmihar proper. Esta' a totalment plantada de ,·inya fins a la ftJ.Ioxera (amb algunes figueres i atmetUersJ. Superficie: 6 Ha. S. «Torrent». Es de regadiu i uns pocs cep!>. Era mès que res una horta p<:r al cosum familiar. Era tambc procedent de l'berènc1a de Josep Porrera. Superficie: 6 7 a. 9. «Costa». Peça de secà. incorporada per segone~ núpctes el I R18. essent propietat de la familia fins el 1945. Superficie· 51 a. I O. «Hort Pas del Camp)> o «Honet Camt del Camp,., Petita horta de regadiu. d"unes 4 a .. transmesa de~ del ll-1-W com a hona per al consum familiar. Superficie: 4 a. I I. « li ort del riu» o «Honet>>. Com l'antenor. pelita horta de regadiu tocant el riu i proptetat dels Fabregat des de mitJans del segle passat. segurament per compra. Superficie: 4 a. 50 ca.

2. Constitució del patrimoni (1798-1856) La primera meitat del segle XIX va estar condicionada. al PrioraL per dos fets importants: una gran expansió vitícola i la desamortització dels béns de Ja Canoixa de Scala Dei. L'augment constant dels preus. pel fet que l'excedent de 'i era fàcilment ven ut al mercat americà. del nord d'Europa i de França. foren un estímul per a la plantació de nombroses pnrcel·les (abans bosc) més enllà de les possibilitats d'un bon conreu i de la força de treball disponible. Amb un rendiment mínim de les 'in~ es (a causa de les característiques de les terres poc adequades i d'uns conreus

70


deflciemes). un sistema així només podia fonamentar-se en uns jornals molt baixos i uns contractes de parceria amb unes condicions de sobretreball. D'altra banda. la desamonització 'a possibilitar raccés d'una burgesia in' ersora. que accedí sobre tot a la compra de terres al terme de La Morera. on quatre propietaris comprarien la majoria de les terres de la Cartoixa. En aquestes circumstàncies. a Gratallops anà constituint-se una classe de propietaris locals. que aconseguirien imponams patrimonis sobre tot gràcies a les aliances matrimonials i a la rompuda de no' es terres. Aquesta classe. però. realitzà una expansió ,-iticola amb molt poques in"ersions econòmiques. Junt amb aquesta classe. que esde' indria hegemònica sobre tot durant rèpoca de la Restauració gràcies a raccés al control polític. sorgí un grup dc propietaris mitjans que aconseguirien mantenir-se gràcies a la força de treball pròpia i a l'increment del seu patrimoni per Ja 'i a de !"aliança matrimonial. Aquest és el cas de la familia Fabrcgat. El 1792. en Pau Fabregat (quana generació des de que el primer Fabregat arriba' a a Gratallops) i la se' a muller Rosa A.\onch ha' ien mo n dei~ant al seu fill ~nton una ja importam herència de prop de 18 Ha. L. .t\nton con,·ida. a més de la se"a dona. amb els seus tres germans menors (Pau. Joan i Antònia). a la casa que els pares també li dei\aren. al carrer de Bah. <\ més de la se"a ja bona posició econòm1ca. r ~m o n mantenia un bon status dins del poble: era regidor a rAjuntament 1 forma,·a pan d'una societat de propietaris. Per consolidar la se,·a posició ha,·ia de procurar un matrimoni satisfactori per als seus germans menors. En efecte. Ics terres no eren. malgrat tot. prou grans per mantenir-los a tots o repartir-les. per la qual cosa calia integrar els seus germans a d'altres làmtlies propietàries amb terres per cuiti' ar. Aquest seria el sentit del matnmoni de Pau Fabregat amb Maria Ros. En Pau. de més de 30 anys. es casa' a amb una filla única molt jo' e. tot just adolescent. i hereva de la casa i terres dels seus a' is. En Pau ana' a a viure amb la familia de la se' a dona. JUnt amb els a' is d'aquesta. car la se' a mare (hereva) havia mort 1 el seu pare ben a,·iat es tornaria a casar i aniria a' iure amb la se,·a no' a muller. En aquest sentit. En Francesc Reig (a' i l preferiria trobar una sol-lució a la se' a succcsió que passa' a. necessàriament. pel matrimoni de la seva néta. amb algú que pagues fer-se càrrec del conreu de les seves terres. conreu que en aquell moment esta' a a càrrec del seu gendre. vidu de la se' a filla. Els Capítols matrimonials subscrits definien perfectament les característiques de raliança i de rherència i el pacte entre ambdues famílies. Del seu gemà Anton Fabregat. en Pau rebria una parcel.la imponant Cde 3 Ha.). «Dona Gambosa». 150 lüures en dmers i la seYa roba d'ús. patrimoni que constituïa l'aixovar aportat a la família de la se' a dona: «Anron Fabregar del sobredít lloch de Gr:uallops. germà del citat Pau Fabregat. atenent que Pau Fabrcgat ~ Rosa ~\onch conjugues sos difunts Pares ja havien consumit la pan de re<;en·a que se reser' aren quant feren donació unÍ\ersal al mateix Anto n. pero com este desitja que so n Germà logri un acomodo corresponent. ~ tambè per apanar entre ells tots htígis y díscensíons han COD\ ingul una ni mas~ conformes que lo sobredit ~nton (...) de sa !ibera ~ espomanea ,·oluntat per ell y so s hereus ~· succesors dona (... 1

71


al mateix Pau Fabregat son Germà 1... l tot aquell bosí de 'iña Y Arbres plantat Dona Gamosa (... ) Irem la camitat de cent cinquanta lliuras ab diners: ~ finalment la roba de son us ~ post. dotse camisas emre eUas una de tela. dos llansols de tramat. dos cui:\ineras. sis to,·allons de cotó ;.· fíl. ;; dos panos !... ) Lo sobrenomenat Pau Fabregat fent estas cosas dt' espres coÍ:tsentiment. a ,·oluntat de son germà constitueix y en aixocar seu aporta a la sobredlla Maria Ros Donsella. Francisco Retx i .\Jana .~mmera. muller ;.· a' is respecti' ament tot quant sobre 'i es estat donat per dit son Gernul: ,·olent que en virtut de los pactes. dita sa esde,·enidora muUcr ~' A ,.¡s cobren. tingan y posehescan tot son dot lo temps que dit Pau Fabregat estara en sa Casa compañia inYertirlo en pagar mals Ydeutes de la mateixa Casa. Y en millorar sos Bens( ... ) La espresada .\laria Ros~ SO'> A' is fan ~ firmau la Carta DotaL y de a iXO\ ar (... ) tot lo que li assegurau sobre tots so~ bens s· li prometen restituir y tornar sempre~· quant se separi de sa casa} compañ1a. ó sempre que aja restitució de dot Y aixovar (... ) Pau Fabregat accepta la constitució dotal feta per dita Maria Ros a son fa,·or 1. .. 1 Yper la qual. per sa lloable virginitat li fa de creix aument o donactó per noces de la cantítat de cinquanta lliures Barna(. .. )».~

Tanmatei-x. el patrimoni essencial seria raponat per la familia de Ros. sobre tot la parcel.la del «Tros de Dalt». que el seu a,· i ha' ia comprat. i que serà la més important del patrimoni de la família. sempre rebuda per rbercu principal. Encara. en el moment de la transmissió. les terres esta' en dins d'unes relacions d·emliteusi respecte a la CartOi\a de Scala Dei. per la qual cosa en Pau Fabregat s·obliga' a al pagament de I00 lliures per raó de la transmissió i 3 lliures annuals per «raó)) de la terra». a la 'egada que s'hipoteca' a la terra com a garantia del pagament. Sïniciava així. el patrimoni i la historia de la familia estudiada. ~ J 1tjançant el matrimoni. i aplicant una sol.lucio especifica per aquell moment. en Pau tenia un patrimoni suficient per al conreu i comença' a a consolidar la se' a posició. A part de rherència dels seus a' is. ~ laria Ros rebria més tard en herència una parcel.la del seu pare. el que definí ja una propietat al límit de les possibilitats humanes de la familia. ha' em-se de recórrer a la mà d·obra jornalera. En Pau 'iuria forces anYs. fins el 18-C (la se,·a casa seria anomenada. posteriorment. la «casa dé ra, i Pau Fabregat>>l. S1 en el seu pnrner matrimoni en Pau ha' ia pogut crear un patrimoni suficient. el sentit de la se,·a oportunitat matrimonial seria encara més e' ident en el seu segon matrimoni. La seva dona Maria Ros moriria nomes deu an~s dcspres del matrimoni. dei}.ant un sol filL rAmoni Fabregat. quedant el seu marit com a usdcfructuari de les se' es propietats. car els seus a' is també ha' ien mort. El 1818. en Pau Fabregat es casa' a amb la údua ·\ntòma \uque que. a la seYa vegada era usdefructuària d·una parcel.la rebuda del seu difunt marit. La Costa. o·aquesta manera. Pau Fabregat aconseguia tenir quatre parcel·les (Tros de Dalt. Coll. Dona Gambosa i Costa). gràcies als seus dos matrimonis. Tanmatei\. tant ell com Ja se' a no' a dona no eren més que usdefructuaris d·aquestes terres. que ha' ien de ser transmeses als seus respectius fills. El patrimoni. es consolidana amb el matrimoni dels respectius fills. només set an~ s despr¿s del dels seus pares. En efecte. el 18~5. Antoni Fabregat Ros. fill d·en Pau i ~ l aria Ros. es casa' a amb .\ilagdalena Vernet Auqué. filla d·en Miquel i de r ~ntònia \uque. ara ~laria


casada amb Pau Fabregat. Mitjançant aquest doble matrimoni. el patrimoni familiar quedava consolidat. prec1sament durant els anys en què els preus del ,.¡ donaven uns resultats més fa, arables i millora' en les condicions de comercialització. · ~1algrat ai'\Ò. Antoni Fabregat no tindria recursos suficients per a la compra de més terres. Les actuals. el permetien mantenir una posició econòmica mitjana. em·ejable per a molts petits propietaris que només podien subsistir com a jornalers. però sense possibilitats d'una im·ersió q ue augmentés les se' es terres. Entre d'altres coses. Ja casa esta,·a mancada d'una força de treball suficient. com pot 'eure·s al quadre núm.3: mort el seu pare. només ell treballaria les terres. Els seus esforços anirien sobre tot a la construcció d'una no' a casa: aquesta representa' a no només unes millors condicions de 'ida i una posició de major prestigi. sinó. sobre tot. la possibilitat de con., iure un major nombre de persones. i. en consequencia. una major força de treball. 3. Increment patrimonial (1855-188-')

L'increment patrimonial hauria de realitLar-se també gràcies a nous mammonis i aliances. En aquest sentit. els matnmonis realitLats pels fills d'Antoni Fabregat permetrien incrementar el seu patrimoni en un 15011 o. El 1856. el seu primer fíll. Amoni Fabregal \ 'ernet es casa' a amb Maria Ros Torm!. cosa que també implica' a reforçar l'aliança amb la família Ros. En aquest matrimoni. mitjançant els capuols matrimonials subscrits poc abans de celebrar-se. en Antoni Fabrctat era nomenat hereu. rebem la donació postmoncm dels seus parcs dc la majoria de les proptetats (Tros de Dalt. Costa i el t crren~ on el 1863 s'hi construiria la casa familiar). La se' a dona rebia una dot de 1.000 lliures. a més d'una bona qua mitat de roba i mobles. El documenr resulta interessant per Ja dcscripcio dels bens mobles i roba pagats com a dot, ai~t com del procés de pagament: consedcixcn a la matci\a neta~ filla present~ als seus en satisfacció per tot dret de llegitima paterna~ materna. stmplcment de ella. part dc creix. dei~a a ella feta per ~a difunta mare en son últim te~tamem (... } la cantidad de mil llium~ moneda barna. e~ro e<; 500 lo dl! Francisco (a' i). 250 lo predit Llorens <pare)~ las restants per lo que conté la relatada deixa C...): banc~ y posts de llit. m:irfega. mata las. col'\a. coi \tns ~ dos llansols. I R camisas dc bri. , parells de COI\ineras. 12 tO\ allons. 9 anuguas. una mantellina de franela. una caixa. una calaixera~ la roba de us ~ pon dc son fadrinatge. Pagador 400 lliura<. roba ~ llit lo dia de lo csponsori. de dit n un any 100 lliuras ~ ah:is cada an~ igual canlltat en d!l di a has ta son pago ( ... ).» ac• r<( ... ) otorgan ~

pago~

Posteriorment. en morir els seus parcs. ~laria Ros rebria una petira p::trcel·la prop del riu. dedicada al conreu dc l'horta i denominada precisament «Honet». com a consequència d'una disputa entre els marits de les tres germanes Ros (entre ells. \ntoni Fabregatl. De totes maneres. la part més imponam dc lïncrcment patrimonial familiar arribaria mitjançam un altre matrimoni. celebrat un any abans. el

73


I 855. Aquest any. Magdalena Fabregat Vernet. gennana d'Antoni. es casa,·a amb Josep Porrera. encara menor d'edat però hereu dels seus pares. Josep Porrera i Teresa Auqué. que ha' ien mon feia pocs anys. deixant-li un bon patrimoni: una casa. una parcel.la de regadiu i tres parcel·les de "inya. El matrimoni possibilita,·a una bona posició per a ~lagdalena Fabregat. a més de repetir un altre matrimoni amb els Auqué: en Josep Porrera i Magdalena Fabregat eren cosins segons. Tanmateix. una sèrie de fets biològics determinarien que tot el seu patrimoni passés als Fabregal. El matrimoni Porrera-Fabregat només tindria un fill que moriria durant el primer any de dda. i en Josep Porrera moriria el 1883. En aquesta data. la seva dona rebria l'herència de les terres dels Porrera i tornaria a 'iure amb els pares i germans. tot portam una importam herència que. a partir d'aquella data seria culth·ada pels Fabregat. Durant aquest període. les condicions no eren pero tan bones per al camp. Entre el 1857 i 1877 es produeix una primera crisi 'it1cola. molt menor que la següent de la fïl.lo\era. però que suposaria unes pèrdues demogràfiques importants a Gratallops. en què la població passaria de 1.1 77 habitants a 903 habitants. ès a dir un 23°n de pèrdues. El 1865 la collita 'a perdre's gairebé del tot: en ca' i. el 1871 seria e\cel.lent. però el 1874 s'iniciarien . amb ranomenat <<aiguat dc Santa Tecla)). uns an~s de males collites fins el 1877. La 'isiò. doncs. que donen la majoria d'historiadors. indicant que aquesta és una època d'abundància per a la \ïn~a. caldria matisar-la. ans al contrari no s'expliquen les importants pèrdues demogràfiques. Un dels emigrants fou en Jaume Fabregat. que el 186~ marxa,·a cap a Barcelona. Aquesta primera emigració incidiria més en el procés de constitució de famíli es de propietaris importants. que concentra\ en cada 'egada més terra. A partir d'aquest moment. la familia tendei~ a comportar-se com a familia benestant. Malgrat comptar a la pròpia casa amb una importam força de treball (quatre homes adults). s'hauran de subscriure dh ersos co ntractes de conreu i la feina a jornalers era destacada. Llorenç Fabregat seria regidor de l'Ajuntament i teni a un status considerable al poble. Però a més. la famflia incorpora unes normes hereditàries molt més d'acord amb la sc' a classe. tendent sobre tot al manteniment unitari del patrimonl. això ,·ol dir que les repart icions i. en consequència. la circulació de terres és mcn~s frequcnt. Ai.\í. per exemple. en el testament d' '\ntoni Fabregat. mon el I 878. es deixa tota la propietat al seu lill Llorenç mentre els altres fills rebran ben poc: «D. Antonio Fabregat Ros. casado. propietario de esta ,·ecindad é hijo leguimo ~ natural dc los difuntos consone'i Pablo ~ .\Jana. halhindose en cama algo indispuesto pero con claridad de potencia~ del habla. quericndo disponer de los hienes para despuês de su muene. otorga testamento de la forma siguientc: - :--ombra albacea a su esposa Da. .\fagdakna \emet. a cuya dirección ~ 'oluntnd deja lo referente a su entierro ~ surragios. - Lcga a su hijo Jaime Fabregat \'emet la canudad de cuatrocientas libras equivalentes a mil sesenta ~ seis pesetas setenta ~ seis céntimos: cuyo lcgudo sc lc satisfarà en cuatro pl::lzos anuales de 1gual impone.

74


- Lega a su otro hijo Sebastian Fabregat Vernet la cantidad de doscJentas Iib ras (... ) - Lega a su hija Magdalena Fabregat \"emet la canudad de s1ete pesetas en atención a que ya tiene anticipada la legitima. ~ faculta a la m1sma para disponer de ciento trenta pesetas a m~ de la camidad que se le señaló libre en sus capitulos. - Lega el usufructo de todos sus bicnes ~ derecbos a su nombrada esposa Ñlagdalena Vernet por mientras permanezca su ' iuda. - Y en todos sus restantes hienes' derechos imtitu\e heredero a su otro hijo Antonio Fabregat VemeU> 11 • •

Els anys pitjors de la crisi (entre el 1859 i el 1866) coincidiren amb el naixement dels tres fills d'Antoni Fabrcgat (Llorenç. Consolació i Jaume) i els de Ja construcció de la casa del carrl!r de la Font. .\ casa hi 'iuricn nou persones. de les quals. com s·obse' a al quadre 3. tres eren homes adults amb capacitat per treballar la terra. Malgrat tot. eren necessans JOrnalers (els dies de major treball: poda, verema. llaurada. ~te.) i algunes terres es comractarien en parceria. Amb la casa. però. la familia ha' ia aconseguit disposar d'un ampli espai per a rclaboració del ,·i (cup. cellers. etc.).

4. :\Jàxima expans ió ( 1884- 191 7) Els anys d'una extensió patrimonial i productí' a més 1mponant coincidí ren amb la darrera etapa d'expansió dc la 'iti<:ultura. entre el 1877 i el I 893. Anteriorment a l'arribada dc la fil·loxera al Priorat (detectada a Gratallops el 1893. però afectant la vin~a especialment a partir dell896). els preus del vi pujaren considerablement com a consequenc1a de la demanda de vins des de la França ja afectada per la fil.loxera i de les zones afectades a Catalunya mateix. En aquc!.tes circumstancies. serien les grans famílies les que obtindrien uns bcnclici!. més imponams. mentre la situació dels rabassaires empitjorava i la se' a confrontació augmenta' a. El 1884. en Llorenç Fabregat Ros, hereu d' •\ntoni Fabrcgat Vernet. es casaria amb Narcisa Auqué. obtenint dispensa cclcsià~tica de tercer grau. Aquest matrimoni va permetre arribar a assolir la màxima propietat de la familia. amb l'herència. per part de Narcisa 1\uqué. d"tma bona parccl.la (gran. fèrtil i propera al poble). el Collet. Un an~ mes tard. el 1885. la 'idua Magdalena Fa bregat tornava a \tu re a Cal Fabrcgat. com hem dit. amb tot el seu patrimoni: una casa (al carrl!r Comolaciól. una parcel.la de regadiu (Torrent) i quatre parcel.lcs dc' mya ([ls ~I asos. \'elh isos. Trosct i Miloguera). Si bé les parcel.les no passarien a c;er propietat plena ,.ren Llorenç Fabrcgat fins a la mort d'aquesta. el 1906. Ja des d'aquest moment serien administrades i cultivades per la familia estud1ada. La situació de la família era. doncs. pujant. En Llorenç Fabregat ha' ia arribat a aplegar sis parccl.lcs de 'inya. doc; hons i tres cac;es a Gratallops. A la ,·cgada. la posició d'en Llorenç Fabregat al poble era de força prestigi. arribant a ser regidor i mantenint relacions de parentiu amb la principal familia local. Mentrestant. a la casa hi con' l'ien un grup familiar de deu persones. de les quals quatre eren homes aduhs que podien treballar la terra. En aquest sentit. els anys dc màxima e\.pansió de la comerctalittació coincidirien amb el d'un funcionament de la familia Fabregat mes d'acord amb els models normatius ideals. models que Sl!n ci:-.en a u-na classe per al 75


m;1nten1ment del seu status. La família extensa es fa especialment útil en aquests moments. però è~ tamhc! posstble a causa dc Ja superfície de terres 1 dc la producció que generen: si no fos ai"' esde' mdna tn\ iable. Per ai'\ò. el model dc familia extensa en una economia fonamentada en el monoconr~u. com a Gratallops. és només possible en el conte'\t de les famílies <.h: propietat mitjana o gran. [ls Fabregat tindran relacions de parentiu amb Ics gmns famílies locals. i n'adoptaran alguns comportaments.-\ mes de racti,·a participació polluca en la vida local (\Juntament. els seus noms son sempre presents ..:n k!. meses electorals. essent din~rscs 'egades compromissari per a l'elecciÓ de Senadors. i mes enda,ant en les Cooperau' es i societats recreau' ec;) en la se' a organHzactó domestica adopten les pautes corresponents a aquesta classe. Dedicats els homes al conreu dc la 'm~ a. en part a l'aòmmistractó i elaboració del '1 en aquelles parcei.Jec; sotmeses a contractes de parceria. les doncs dc la ca~a mat anirien a treballar a la 'in) a. nt en Iee; ocasions de treball mé~ intens. resTant dedicades per complet al treball domèstic. A més. aqucM tipus de famtlies desem ol u parien més contactes amb l'exterior que els petits propietaris. realitlant 'iatges. rebent la premsa. contactant majoristes per a una millor comercialittació del '1. as~ist1nt als mnings dc propt..:taris i agricuhors Impulsats per la Lliga. durant el primer quart d'aquest segle. o per e'\emplc assistint als fumosos 'iatges a Ja capnal pro' meta! per a l'elecció de senadors a l'època de la Restauració. la cnst de la fil·lo\era no' a afectar massa. d'1mmed1at. aquest ritme dc viua. Detectada el 1894. quan n· -\mom Fabregat encara ''' ia i en Llorenç Fabregat ja tenia els seu~ do~ lills. la lil.lo'\era acabana en cmc an~ s amb la majoria dels c~p~ dc la família Fabregat fls Fabregat només acnnseguinen refer-se parcialment. lnciarien ben a' iat la repl:lntac1ó amb ceps americans. resistents a la fil.lo,era. començant pd Callet. la parcel.la mes propera i de m1llor qualitat que es tema en aquell moment. però. les ptll'l'l'l.lc'> mes llun~anes anirien rcplamant-o;e amb molta lentitud. El tt1 rm Je Dalt)). més llun~ana. trigaria més en ser replantada i nomes parcialment. Encara el 1917. 1!1 «Tros de Dalt» s'ha' ta replantat només en una proporció molt pctua. D'altres. com els «\tasos de falseH•. ja no es tornancn a replantar mai mè'l. La replantació era lenta. però. els mercats tampoc no admcuen Ja tant de '1 1 els preus ha' ten bai\at comtderablement. la poblactò a Gratallops d1.,m1nu1 substanctalment: mentre que entre 18~- 1 el 188 7 ha' ta augmentat (de 903 a 984 habitants). entre aquesta darrera data 1 el 191 O. la pohlac1ó quedà en 66::! hahuants. ~omeo; els an~ s de la I Guerra Mundial rcprcc;emarcn una cena estabilitlaCIÓ. abans d'entrar en una crisi permanent. que mai més seria superada. La crisi posà en e' idencia. també. les condicione; de repartició dc propietat. i. com a conscquencio de l'emigració dic;minuirien les posstbilitats de braços disponibles. lo confrontació entre classes s'accentuana especialment i. en delimll,a. els JOrnals pujanen conSiderablement.

76


5. Lenta desintegració dc la propietat (1917-1 939) Les circumstàncies indicades incidirien de manera considerable en la família Fabregat. Coincidint amb la crisi del 191- i el lïnal dc la I Guerra Mundial. di' ersos fets cam iarien el curs de la història dels Fabregat. La familia no compta\ a. en aquells moments. amb força de treball suficient a ni,·eJI familiar (només en Llorenç Fabregat i el seu fill llorenç Fabregat) en uns moments en que Ja necessitat de braços era important. (els anys de ln replantació) si la propietat Yolia recuperar-se. L'unica sol.lucio fou contractar la majoria de les terres amb parcers. encara en condicions de mitgeria. Especialment significati,·a va ser Ja signatura del contracte de parceria del <<Tros de Dalm. amb ?>.fique! Caballè. dc Gratallops. que s'obli- ga,a. a més del conreu de la terra i dc rcmrcga de la meirat de la collita. a la replantació anual de la 'inya: !<( ••• I

bajo los

pacto~

siguiemcs:

1."- :"v1iguel Caballé di~frutani dc la m~d i aneria o «mit.IC~> durante toda su

'ida. 2. 0 - Cuiti\ ara la tierra a uso \ COSillmhre de buen labrador. debtendo el dueño de la finca entregarlc!> todos los barhechos que el Caballé le pida para plantar. 3.''- Caballé se obliga a la conseT\ ación de todos los arbole~ C\tstente~ ~ para el arranque ~ plantación de los que comienza necec;na el permtso del ducño. 4.''- :'\o podra sin penm~o del propu:tano ~ medianero apacentar en Ja tierra de referencta ganado de ninguna cl a~c 5. "- El Caballé 'iene obhgado a plantar por lo rncnos cmcuenta barbados americanes cada año. 6.0 - Si el Caballé faltase al cumplimicnto d~ alg.uno de estoc; pactos. podrà ser removido. sin que pueda alegar en su favo r c\cu~a alguna. ~al\ o enfermedad. que si esta es crònica ~ no puede trabaj ar o buccr trahajar Ja finca sc cntender:i que renuncaa. 7.U- Que cumpltendo todo lo pactado Caball¿ picrdc al morir todo dcrecho ~ renuncia al mtsmo (... 1.»

El mateix 1917. en Llorenç Fabregat feia testament dhidint Iee; c;e,es terres entre els seus dos lïJJs (fUl i lïlla). La dl\ isió podria semblar contradictòria d·acord amb el que venien fent les darreres generacions dels Fabregat. però sembla ser una no' a estrategia d·adaptactò a les condiciOns sòcio-econòmiques presents i a la pèrdua de rendabilitat i expectat i' es de les ,·inyes. Però. així i tot. responia a un mtent de continuació de re'<plotactó. La divisió. però. no arribaria a fer-se efectÏ\ a més que legalment. El ti 11 gran LI. F.A .. emigraria a rArgentina ben a,·iat. 1 totes Ics sc' es terres passarien a un règim de mitgeria. L·altra lïlla. E.F.A .. es casaria amb d mestre del poble el qual. a més de ser foraster i d'ha' er de can' iar poc després de desti. no constituïa cap garantia dc continuïtat de rexplotació. a causa de la seva professió. Malgrat 'iure algun~ anys a Gratallops. el nou matrimoni no trigaria gaires anys en ser destinat a un altre poble. La propietat. doncs. 'a continuar treballant-se majoritàriament en règim dc parceria. mentre els dos fills s·allun) a' en del treball agncola. mot i' ats per la manca d'expectatives de rendabilitat. 77


La n:panició de les terres pretenia encara donar-ne als dos tiUs la quantitat necessària per a conunuar una e:wlotacio. El fill gran rebia les terreo; que ha' ien estat de la famiha durant més temps («Camp d'en Ptque)). sobre tot). mentre la filla rebta. apan de la casa. les millors terres (((Colleo). aquesta rransmessa per la sc' a mare). En tot cas. però. tambè preten1a donar a cada un una posic1ò que no s'ha' 1a assolit mitJançant matrimoms. En el fons. però. la qüestió essencial es la redabilitat i e\pectatl\ cc; dc Ics terres. Es el darrer cam1 d 'una classe de propietaris que. a parur d'ara. mantindran rexplotació de les terres només mitJançant contracte~ de conreu. mentre ells 'JUran fora del poble. Mon en Llorenç rabrcgat Ros. les terres heretades pel seu lill res1dent a .-\ml•rica. senen cedides per aqu~t mitJançant escriptura notanal des d" ~­ gentma a la <;C\ a germana. perquè aquesta Ics adDllDlStres. compres o \'COgues. AI\J 'a fer-se. De les cmc propietats d'en LI. F.\ .. quatre foren 'enudcs. especialment a parents propers. a e.-.cepciò del «Tros dc Dalt». que la matCJ\a gem1ana 'a comprar per ella. I de les cinc propietats d"E.F.A.. una fou 'enuda (((Els Masos») i una altra («El Collet») sena pan1da 1 Yenuda parc1ulmcnt a un parent proper. La propietat queda,·a aL\t extraordinàriament reduïda. però !"operació de "enda no suposaria uns ingressos considerables: l!l 'a Ior de la terra era cada' cgada menor. Des de lla' ors. rc,plotació es man11nuria lOtalmcnt en reg1m de parcena. al terç. 1 la producció de '1 dei\aria dc lcr-se a la propta casa. fent-<>c socis dc la Cooperau"a 1 portant-se alia. La producció encara serj important lins els an~ !I cmquanta. però aquesta .1a no crJ el mitjà de 'ida dels seus proptetans.

6. Propietat te.,timoniul Poc a poc. les tern~s anm~n perdent-se. Els contractes de parcena manundrícn l"c:wlotac.:ió fi n-. Jl~ an~ s 60. ara en condicion!l molt més fa, orabh:'> Pl'r ab parcers. L"c\plotació .1a no repre~enta\ a. però. una font J'tngJ ~·-,..,u-. econòmics: per an..o l'anomenem <<propietat tesumoniah>. A pan1r de mitJans dels 60. Gratallop'> tornana a \Cure Incrementar el seu ntme J"cmigració. Els mes afectats tornaren a ser els pcuts proptctaris. produint-se d'aquesta manera una manca de gent que 'olgut!'> trebaJlar fora de Ics se' es propietats. Els que quedaren. es ded1caren a e.-.plotar les se' e~ pròpie'> terre<>. i com a molt a fer dc JOrnalers en determmades femes 1llaurar. ca,·ar. 'cremar. etc.). mentre el regim de parcena pràcucamcnt ha un<tt dl!c.aparcl\ent. Les terres dc la faml11a der\aren tam bc dc ser cuiti' adec. pele. parcers. e~c;ent trcballad~'> lla,orc; per llurs prop1ctans que amrien a podar-Ics el!~ caps dc setmana, 1 a recollir el raïm (la 'crema) durant les 'acan re!. mentre el llaurat. ensofrat i moltes 'cremes es feien per jornaler'>. Com pot entendre·s. aquesta Slluactó portà ràpidament a una disminuciO dc la producció de Ics 'tn~ 1!!1 que anà agreuJant·se amb la dificultat de trobar JOrnalers. cspecmlmcnt a panir dels an~s 70. lc.:s terres cuiti\ ades al.'. i. amh una poda insuJÏCJCnt 1 mal feta. i molts all\ s sense Ics llaurades o l'ensofrat adequant. han anat perdent-se. ,\\'Ui en dia. totes les terres son 1mproducti\C!I. com a stmbols d'unes e\PIOtaclons "iahlcs dins d'unes altres cond1c1ons sòcio-econom1ques. La casa. 7R


d'altra banda. ha can' iat la seva funció: d'e~plotació agncola a residència pels caps de setmana i vacances. Moltes d'altres terres i cases han seguit. a Gratallops. un camí semblant.

Trans missió de la propietat i models de parentiu

A partir de J'estuds d'aquest cas concret. no 'oldnem e\trapolar una sèrie de conclusions de caràcter general. perquè caunem en el risc de donar com a vàlides unes constants que tenen un caràcter panicular. Tanmateix. i tenint present una contrastació d'aquestes pràctiques diferencials amb els aspectes generals obsen ats en la nostra recerca (Rosgé. 1984). ens permetem algunes conclusiom s reflexions sobre la natura del mates\ model domesllc. les pautes 1 estrategses hercditarses. s. sobre tot. d'adequació d'aquestes snstllucions als processos mes generals del conte~t socs al. En primer lloc. resulta evident que el model d'herencia i famílsa troncal a l'entorn dc la casa o masia propi de la Catalunya Vella. s que a 'egades ha 'olgut generalitzar-se. és inadequat per a l'àmbn geogràfic de la Catalunya No' a. o com a mínim. nomes es' alid per a les se, es famihes amb propietats smportants. AJ marge dels problemes metodològics i teòrics que aquell model presenta i de la se' a necessàna re\ íssó (Comas d'Argemir. 1984:65). és clar que les recerques sobre la Catalunya ~ova troben uns problemes suplementaris per la manca de perspecti' es de caràcter general. Així i tot. creiem que caldna a nar amb compte a l'hora de formular models domèstics i d'interpretar normauves globals. atemporals (o. el que és el mateix. definir una dualitat dïnterpretacsons. tradicional/can\'ÍS moderns) s d'aplicació al conJunt de famslies camperoles. [I model domèstic. les normes ideals culturals. per les quals ha semblat gusar-se la família Fabregat s d'altres de la se' a mateixa posscsó. no és mes que la legitimació d'un conjunt de normes s representacions pròpies dc la se' a classe (Assier-Andneu. 1984:23) i que tenen corn a funció essencial la legitimació de la se' a posicsó social i la regulació de la transmissió de la propieun privada dcssgualment repartida. Les estratègies. Ics reglamentacions JUrídiques. els sdeals normatius. la composició del grup familiar i altres aspectes que configurarien un «modeh). ai\i com la mateha funcionalitat de les d i' erses snstitucions que el constJtueL\en. son aspectes que es prc!>enten de forma dsferencsal en una s altra classe s que difícslment podem generalitzar a no ser que sigui a ns' ellsdeològic. Al\ I. per exemple. la institució dc la dot. mentre que per a les classes benestants representa un mode dc defensa de l'explotació agrícola s la se' a propietat. impedint la se' a fragmentació en explotacions men~ s producth es en e' i tar els matrimon is entre membres de classes dsferents. en les classes subordinades ès un carni d'empobnment que d1ficuha la mobslJtat socsal (Tenton. 1976:283-284). El mes coherent. done!>. ss no 'olem caure en representacsons idealistes sobre pretesos models tradicsonals de parenuu (com a abstracció de la realitat que. a més. oblsda so' mt els aspectes connictius i la functó essencialment política del grup domestic). es adoptar una pers-

79


pecli,·a històrica i un intent de descriure i djbuixar l'organització sociocultural específica dels ru"ersos tipus de familia (o. si es preferei.\. classes socials). e-.;plicant la se,·a posició dins del sistema totaL La perspecti\'a històrica. entenent que els processos socials no són repetits de forma idèntica i que les societats estan contínuament canYiant. es essencial. En el cas dels Fabregat. l"e:\emple ens demostra que la concreció pràctica de les normes d'herència mostra en cada circumstància una gran flexibilitat i capacitat d'adaptació. La composició del grup familiar. i els propis criteris de succesió. procuren adaptar-se a la conjuntura històrica. a ni"ellar les pròpies condicions i característiques de roferta de jornalers i parcers fora de l'àmbit domèstic. En definith a. la família tractarà d'adaptar-se als processos de can, is socials. decidint els mecanismes i herències més adequades per al manteniment de la se' a posició i. quan sigui possible. l'increment patrimonial. Una perspectiva aixi implica ta consideració de què els models de parentiu no només han cam iat en els darrers anys. durant els quals la intensificació dels trets empressarials. els ingressos fora de l'explotació agrícola familiar i els majors contactes amb el món e\terior haurien can' iat la familia tradicional rural. amb una di fu minació dels trets que la separen de la urbana (Galeski. 1977:248250). sinó que en cada moment. l'estructura i estratègies familiars han estat can\ iams. en una dialèctica d'adaptació a les condicions sòciahistòriques. Indicà"em també la necessitat de dibuixar l'organització diferenciat dels diversos tipus dc familia. Famílies benestants i famílies subordinades actuen amb criteris diferents. La diferència essencial es que les primeres han d'assenyalar els mecanismes imprescindibles per a la transmissió dc la propietat. mentre els segons han de tractar sobre tot de reproduir la força de treball. La mateixa grandària del grup domèstic està condicionada pels recursos econòmics. per l'espai de la vh·enda. I aixó ens suggereix tota una sèrie d'hipòtesis sobre les quals estem treballant: Seria possible establir una correlació entre la grandària de les explotacions i la grandària del grup familiar'? La repartició de la propietat així sembla condicionar-ho: és possible la con vi' ència d'un grup molt ampli de persones quan no hi ha una mínima seguretat econòmica? Jornalers i petits propietaris hauran d'adaptar el nombre dels seus membres. desdoblant-se quan com·é (mitjançant matrimonis). per aconseguir un major equilibri entre el nombre d'homes adults (que treballen al camp i aponen ingressos econòmics) i el nombre total de membres d'aquella família. La convh·ència d'un ele,·at nombre de persones. en un sistema d'agricultura dedicada al comerç. es fa possible en la mesura que les explotacions són suficientment grans com per ocupar tes possibilitats de treball dels homes adults del grup. per permetre el manteniment del conjunt dels seus membres i quan. per ob"i que pugui semblar. la casa familiar és suficientment àmplia per permetre la cond"ència d'un nombre elevat de persones sense generar grans tensions. I no cal oblidar. respecte a aixó. que al Priorat. les cases de les famílies benestants eren dues o tres 'egades mês grans que les dels petits propietaris i jornalers. so,·int força més petites. Els pares no podien imposar la cohabitació al seu fill casat mes que quan estaven en condicions d'oferir-li una perspecth a suficientment bona d'herència. un patri-

80


moni que pogués mantenir les dues famílies i una casa prou gran (Flandrin. 1978:116). .\quest és el cas dels Fabregat. Quan arriben a temr el ma\im de persones co-residents és quan complei:\en aquestes condicions. quan les se' es propietats i casa son més grans. com pot obsen ar-se al quadre núm. S. Tanmatei\. no ha d"oblidar-se tampoc que el grup familiar és més àmpli que el concepte dc residència. En aquest sentit. la comunitat local estudiatia inclou unes relacions de paremiu molt àmplies: a finals del segle passat. els Fabregat arnbaren a tenir relacions de parentiu properes amb el li 0 o de la població local. Així. per a la defimc1o del grup domestic. concepte d1 ferent al del grup de residència (Good~. 19 58). no 1nten e nen urucamem factors de residència física. ~mó tambe dc reproducció. relacions ~oc1als. producció i reproducció i. en definiti' a. d sentit de !"oportunitat en cada moment. Per ai:\Ò. la conceptualitzacJó del factor temp~ resulta essenc1al. en pcrmetre·ns estudiar el procés de la familia no en un moment prec•-; i esta tic. sinó en el conjunt del seu desen' olupamem. El cicle domèstic. com a un complex mo' imem que comprèn des del pn mer matrimoni del cap de familia i els nai"\ements resultants. els matrimoms d"aquests fins que !"últim resta a la comunitat domesuca. 1 els naJ\emems dels nens d"aqucsts descendents (Cut~mter. 19~ 6: I r1. ens permet 'eu re els proces'lOS Je desen' olupament dels dl\ ersos u pus de grups domes tics 1. sobre tot. la interrelació amb els factors bt!>toncs globals. En la nostra '1s1o del cicle domèstic. en !"exemple que hem nresentat. aquesta manifesta una e' olució cíclica en què el!. caràcters stgmficatius de la fam1lia e\ tensa i troncal aparci\cn en la maJoria del ~eu procés. però d1ns d"una forma cicltca corresponent a di"erscs fases del seu desem olupament. com ens mostra la grafica seguem:

\

Ouadre '·· lvo l ucl6 do Iu diforeMa hsu dt h foroa dt ruidlocla dth r 1 bre¡at . J. . Solitaris; 1. Faol lla u•u •uell co~jug1l: 3. faoiliu n b •ucli conJ"!"l oioplt; •· · f u ll!u .. unuo; 5. r .. lllts ub •uella conjuqah o ~ltiplt 1 (tipologia ugo•s lnl e tt.1912: per 1 una .. jor dt'inicU, •••ro qul~re n. 1)

81


Mès significatives. encara. per a la terminació d"aquest procés cíclic. són les conclusions que podem extreure del quadre núm. 5. que reprodueix totes les composicions familiars que han tingut els Fabregat enue l 798 i el 19?.7. expressant els anys i causes de les se' es 'ariacions. així com el nombre de membres i la tipologia del grup segons la classificació de Laslen ( 1971:31 ). Ambdós quadres ens suggereixen. sobre tot. dues grans constatacions. En primer lloc. la correlació entre les fases de major extensió del grup de resiidència i els períodes en què els Fabregat aconseguiren un major nombre de propietats. Com assenyalen Sieder i Mitterauer ( 1983:~41 ). les característiques de la producció domèstica demanen una política de reproducció. establint un equilibri entre productors i no-productors. En definiti,·a. \"exemple de la familia estudiada permet adonar-nos de la necessitat de no aillar el parentiu amb lleis pròpies. sinó com a una institució que ha d"estudiar-se amb un esforç de comprensió dinàmica i en constant diàleg amb el context general. Per nosaltres. i en el cas del Priorat. els <<models» i «estructures» de parentiu i transmissió són diferents en cada classe social amb una tendència a adoptar en cada circumstància les estratègies més ,·alides per al manteniment de la seva posició i. en definit i' a. la legitmació socio-politica a tra' és d'un conjunt de normes i representacions d'un siS~<ema desigual de transmissió de la propietat prh ada. En segon lloc. i finalment. el darrer quadre permet 'eure la diversitat de composicions familiars que es donen en el curs de la història d'aquesta familia. En aquest sentit. estaríem d"acord amb el que indica Berkner( 1975:729-730). quan assenyala que les categories que Laslett assumeix com a estructures diferents (els tipus de «familia» nuclear. e~tensa o múltiple). són en realitat fases diferents d'una mateixa estructura. un procés: «Aquest procés -ens diu Berkner- consisteÍ\ en una succesió de fases. cada una de les quals pot ser classificada segons les categories de Laslett. però cap d'aquestes en ella mateixa representa una estructura de familia» (Berkner. 1975:731 ). En I"exemple estudiat. la dinàmica dels curs familiar ens descobreix una família troncal que 'a reproduint-se i evolucionant. però com que no sempre pot mant~nir-se amb una estructura múltiple. es presenta sovint en la fase -l Ca causa de morts. sobre tot. i re,istència de 'idus i 'ídues) o fins i tot en la fase 3 (familia nuclear). Això. sense oblidar la convi"ència en el mateix sostre d'altres tipus de parents molt dh·ersos (oncles. germanes que retornen en quedar ddues. germans. nebots .... ). especialment en la fase de major expansió de la familia. Des d'aquesta perspectiva. la família se·ns presenta com a un 1110\ i ment dinàmic. «com a una ameba. que es reprodueix a ella mateixa. expansionant-se i contraent-se mitjançant una infinitat de moviments cid ics repetitius condicionats per I"edat. costums. mortalitat i recursos econòmics» (Stone. 1977:26).

82


l'"t- fiO.'

,fill': _... .,

....

:

...

~-··

~

l'l-+1"-1..

•t:.- 1-"d" ta;.a...J~

J..l;6.o.J.O• W7·&a.ll

..r....,..

·A-b· .. •ò ¿ , ~,

...e,.¿

.

'

. - ..... ..

- _l ~

À·Ò

¿ ~. ,¿.

! >. tA> À·Ó~"· A • •Ò •1-Ó•· A-ò" •A-6• . ·A-ò• . •lr• ·~ 6 . ·1 .l>· • .& &-

O • • o! Òo • o J!-,6, 6 . .¿.a .. •A.6,ArÓ>· ·1 -ò · ·!.>~.! k !> • ·1 .l> . ! •.&~ Ót • .\-6·. l.l! 1-lk '""'-"""' ,.,.._,_ ·6 . 1 -ò . .¡.¿ l..~ .!> , . "-l.1:61 •6 • r! -Ò• · lJ. I 1.~ ~k ltl.wt:-i"" I tJ • 1-ò• • ! , 1. 15, • !.!.&. ~ JIC..<o•l-1" , J¡.Ò• l!o ·1-15 ! .! tl· ,..., ... ~-Ò>. Jt ,. l -0'. •!1..6, ........ ' ~·. 2l ,¡ lj, . .K ! ,15 '

. :

.

<

. ~

.. . -.......

IM'- -:f'M

'N6-1 ... 1

~

-

..IJ!!¡ . . . . . .,.

_.

: ........ 11'"-

~

.

,.......,..

.. .. ~.

lfO•·•"·" 11110..1w:

'"''·11Jt• oe

IL"fi.Jt.l..

ll

6

· ~..lS·

4 0•· ' ~ '

4-d>.

,.e,

'

Home

&Home (treballa al camp)

· et-~~

·~·ll.l

,~ •.

• I!..IU~ ·

•!.!.!•

... ..

"

. .,..... ~

~

..

.&.iH~ ·

·

1 ·8" 1 1~1' 1 '4•~' 0 tA) I 1 6.~1 ' ·tt .S j~l I ···~l • t:h 0A•~I • Ó /r Ji t~ fJ • <Jfò o • •! ·d• d.! J. , •X:> • r1-6> · . ~.& , 1' ;• ·1-6· . ·8,! > !·6·. ·<l ~ ·

,..,. ,....., 1. .

,.

.

~ , · ~ ·~•. rK>,

"

1'411-...1'

I

l.,.n ...~ ·

,

• , ~>--· I

.

...~

.,

1-

. .. .. .... .

,' •

'

.,

~

t Persona mona al final del període indicat

Ooona

m Matrimoni celebrut al pnnc1pi del periodc ind•cat (implica la incorporació del cònjugue ni grup domèstic.

. 6cap de Iu familia

n Nascut al principi del penode indkat

- Matrimoni

-+

+ Relació de filiació

w Vídua que retorna al grup domt>suc després de la

Marxa del grup dom~stic allinnl del ptríode indicat

mon del seu marit. : germans \'iuen habitualment fora M Matrimoni 1.:!.3 ... Eb números de cada persona dt.>l grup domèstic. e"cepte F Fills solter' permeten In se\ a temporades V Vidu idenuficació en el W Vídua quadre 1. () Subgrups familiars (per G Germa/ana facilitar la lectura. O Oncle

=

QL'AORI:. ~- E"olució del cicle domèsuc. Estructura dd grup de re!.idència. composició. 11polog1D i nombre dc membres.

83


' 0TES L ..Xques1 anicle sïnseriu dins d·un prOJecle de n.·cerca que. a l'emom de la farmlia. forme\ de re<;idència. propietat i berencia als segles XIX i '\'i:. rau tor desem ol upa a la c·omarca del Priorat. especialment als municipis de Gratallops i Torroja Les dades d·aquest anici..> foren recollides a panir del treball de camp desen' ol upa! a Gratallops 1. en el cas d·aquest estudi de Ja farrulia Fabregat. a partir de documentació de la pròpia familia rTesraments i Capnols \1atrimonialsJ. del Jutjat 1 AJuntamem de Gratallops !Registre Cidl: R.:g:istre de matrimonis. naixcmems i defuncions eotre d 18~0 1 el 1930: .\millaraments i Cadastres de 1861. 1930. 1945. 1963 i 1985: Censos de població i padrons d·babitantsl. dc r ..'\ C\iu Histònc ..'\rxidiocesà de Tarragona !Llibretes de Com ph ment Pa~qual de Gratallops. ~nrre 179~ 1 el 1890: Registre parroqutal entre el I ~~6 i el 18601 i >\mu Hhtònc de Tarragona 1Registre dc Ja propietat urbana. 19::!0). Dono les gràcies a Dolors Comas d. Argemir. per Ja Se\ a fC\ ÏSIÓ d·aquest amele. els ~cus suggeriments i interès Que ha fet possiblt: la se,·a puhlicaCJó. ~ Dades procedents de: 1900 CAmillarament): 1963 !Cadastre). 3. \·eure. en aquest sentit. els treballs de PERPJ.:\ .\ 119321 i d"!GLES!ES ( 1968). 4. \\.oJfha definit com a «capitalisme de renda)> un Sistema com aque~t. """ qu~ el~ grans propietans «intenten evitar els riscs de producció al present 1 unicament procuren que d~ ~istcmcs dc recollir els pagameob s•gum els m.:s eficaços» (\\olf. 1971:-51. 5. .\IJigrat la generalit1ació del Ore• Ch il català. eh habitants de Catalun~a :'\o' a acostumen a destacar el fet que l"hcrència pugui dÍ\ idir-se entre els dh ersos lïlls amb m~s fadlitat. afirmació que companeÍ\en alguns estudj~ (\cure Domingo. Fernís. Rodriguez Sola no. 1981: 3-1 S). TanmateL\. manca encara un trehall que compro' i empirícament 1 estadisucament aquestes hJpòtests. l:n la nostra perspc:ctl\a. aquest fet nomes pot entendre·~ tenint en compte l~s dtfercnc•cs en I"estructura de classes. En un treball que e~ tem realiuan al Pn orat. ens proposem analitzar com. mcntrc Ics famihes benestants adoptanen normalment una herència indh isa (o fonamentalment indh isal. le~ fam1hes amb mcn~s proptetat!> tcndtrien a la seut repanicu). b. :\4Ltt!Stes dades procedcncn dc: 1.,91. llibreta de Compliment Pa!>c¡ual 1\rüu \rxJdtocc:~à de Tarragona¡: 1975. Padró Municipal d'Habitants !-\Juntament de Gratallop\). amb mod•ficacions 11 panir de 111 compro,ació en el trcball dc camp. Per a la se' a cla!>sitkat·ió. adL1ptcm la tipologia ddinida pel Grup de Cambridge llasteu et al. 19.,~:311 !)"aquella da ...sificacJó. nomes reproduïm les subcategories de ie) quals es dóna algun cas a Gratallops. o ·ultm banda. mantenim la disunc1ó del tipus 6. com tndica 1-landnn 1I 979·3161. malgrat que molts autors afegei\en aqueste!> combinacions al~ upus 4 ó 5. 7 I cm aquesta con~t:nació a panir del procés ~cguit pc.'r 11lgun~ ca'<>~ paniculars. En aqut>~t moment e~tem rcalitzan una reconstrucció de re, olucio de rher~nciu de totes les famtlie~ locab. el que ens permetrà una confirmació c~tadtsllc-a d"aquesta primer.! con!>tatacto ~. El cas mè!> conegut d·una ob~t>n ació d"una famíha es el del~ \lelou~ que' a ~en ira li! Pla~ p~r !l 1:1 definició d.: In famtlía troncal d qual. però. no 'a mtroduir el factor temps. ftn~ con~1dcrar la famtha troncal com a una estructura 1mmutal:>le en un temps gam~bé 1nmobil. Per u una crnira a Lc: Pla,. 'eure .1\ssier-Andrieu 198-lb. Q. "I ractat r. .. l concordat que miunmom s1a fet p~r' entre Pau Fabregat 1•.• 1 ~ dc.' Rosa \\ondl». Gra tall ops. 1798. Document panicular 10. «Tractat dc matrimoni entre '\nton i ~laria Ros». Gratallop>. 1856. Document pam,·ular 11. « Te~tamt>nt d. ·\ntoni Fabregat Ros». Gratallops. I IPli. Document pamcular. 12. «Contracte de conreu entre Llorenç Fabregat Ros 1 .\1Jquel Caballe•). Gratallop). 191 ~ Document panicular

BIBLIOGRAFIA :\SS IER-A:'\'DRIEL.

1984 1984b 84

L.

« Representacions jurídiques i conseqüències sociològiques del model domèstic als Pirineus>>. Quadern!l de l'Institut Català d:lntropologia. 5: 9-27. «Le Play et la famille-souche des P~ rénées: politiquc. juri-


disme et science sociale». Anna/es E.S.C., n.3 (maig-juny): 495-512. BERKNER, L.K. 1975 «Tbc Use a nd Misuse o f Census Data for Historical Analysis of Family Structure», Journal oflnterdiscip/ínaf}' History, 4: 721- 738. COLLOMP, A. 1974 «Ménage et famille. Etudcs comparatives sur la dimcnsion et la structure du groupe domestique». Anna/es E.S.C.. 29: 777-786. COMAS D'ARGEMIR, Dolors 1984 «La família troncal en les transformacions del Pirineu d'Aragó», Quaderns de /'lnstítut CaLa/à d 'Antropo/ogw, 5:44-68. CUISINIER, Jean 1976 «The domestic cycle in the traditionaJ family organization in Tunísia», a PERlSTlANY, J.G., (ed.): M edíterranean Family Strucrures. Cambridge. Cambridge University Press, pp. 137-155. DOMINGO, M.: FERRUS. J.; RODRIGUU-SOLANO, M.Rosa 1981 «L'habitat dispers a la Catalunya Nova~ un problema metodològjo>, Comenraris d 'Antropologia Culwral, 3: 3-18. DONZELAT, J. I 979 La policia de las familias. Valencia. Pre-textos. FLANDRI , Jean Louis 1979 Orígenes de la familia moderna. Barcelona. Critica. GrijaJbo. FAUVE-CliAMOUX, A. 1984 «Les structures familiales au royaume des familles-soucbes: Esparros», Anna/es E.S. C., n. 3 (maig-juny): 512-528. FORTES, M. 1958 «lntroduction», a GOODY. J. (ed.): The De~·elopmenl Cycle in Domestic Groups. Cambridge. C.U.P .• pp. 1-14. ÜALESKY, B. Sociologia del campesinado. Barcelona. Península. 1976 GIRALT, E. 1978 «L'evolució de l'agricultura aJ segle XIX». a l!tstòria de Caw/unya. Barcelona. Salvat. vol. V, pp. 20-38. Gooov, J. (ed.) 1958 The Development Cycle in Domestic Groups. Cambridge. C.U.P. IGLF.SIES, Josep 1968 La crisi agrària de 1798-1900. La fil.loxera a Catalunya. Barcelona. Ed. 62. LASLETI, P. et al. 1972 llousehold and family in past Li me. Cambridge. C.U.P. Mou T, Ferdinand 1982 The subvenh·e family Londres. Unwin Paperbacks. PERPI!\IA GRAU, Romà 1932 La crisi del Priorat. Barcelona. Agricultura i Ramaderia. 85


ROIGE, Xavier 1984 Agricultura, estmclures cuilurals i unitat de producció familiar al Priorat. Tesi de llicenciatura. Universitat de Barcelona (inèdit). SIEDER, R., MlTTERAUER, M. I 983 «The reconstruction of the family life course: theoretical problems aod empiricals results». a WALL, R.; RO BIN, J.; LASLETI. P .(eds.): Family Forms in Historie Europe. Cambridge. C.U.P. pp. 309-346. STONE, Lawrence 1977 The fami/JI, sex and rnarriage in England 1500-1800. Lond res. Weidenfeld and Nicolson. TERRADES, Ignasi I 984 El món històric de les masies. Barcelona. Curial. TENTORI, Tullio 1976 «Social classes and family in a Southern Italian town; Matera>>, a P ERlSTIANY, J.G. (ed.): Medilerranean Family Stmctures. Cambridge. C.U .P ., pp. 273-285. WOLF, E.R. l 971 Los carnpesinos. Barcelona. Labor.

86


ARXIU

DTf~OGRAFIA

DE CATALUr-;YA.

~.

6. 1988.

ELEMENTS DE METHODOLOGIE POUR L'APPROCHE DE LA REPRODUCTION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES. Marie-Christine ZELEM Université de Nanterre. Paris X


Le texte que nous présentons ici est d 'ordre mélhodo/ogique. Son objet est d'étudier comment la propriété foncière et les exploitations agrícoles é"oluent sur une longue période (presque deux siècles). 11 s'agit Là d'anal,rser l'ensemble des modali1és de transmission du palrimoine .foncier au sein des familles de la petitc région de Salers. 1 Le but de l'opération est en fait de retracer /'histoire de la propriété de 1805 à nos jours à travers les documents. cadastraux et d'état civil disponibles. La méthode consiste à prendre en compte les caractéristiques de la propriété dc chaque individu répertorié et d'en suivre le cheminement depuis le Code Napoléon. Pour ce faire. il est nécessaire de saisir sur ordinateur l'intégralité des informations enregisuées sur les matrices cadastrales. 11 est alors possible de rendre compte de la reproduction des exploitations à l'écheUe d'un canton sur prés de deux siècles en construisant des <(l?énéalogies foncières».Par «généalogies foncières». nous entendons une rcprésentation graphique ou non. susceptible de décrire. au sein d'un même groupc familia! , la répartition du patrimoine foncier sur plusieurs générations. Et. de même qu'à travers une généalogie classique. il est possible de définir les relations dc parenté unissant les individus entre eux. de même. grace à ces généalogies foocières. nous pouvons déceler les modalités de répartition du patrimoine foncier entre les membres d'une même famillc. par le biais du simple héritage. et entre membres de famílies différentes par lc biais des mariages ou des ventes. En ce sens, un tableau récapitulatif présente l'ensemble des mou' e ments fonciers enregistrés; parcelles acquises et leur origine. parcclles cédées et leur destination et enlin, parcelles conservées sans aucunc mutation . La construction des généalogies foncières familialcs intervient par réunioo des propriétés respectives des membres d'un même groupe familia!. visua lisant dans un premier temps les transferts de propriété entre parents, puis. lors d'uae seconde étapc. lïntcrvention d'une ou plusieurs autres famílies. La mise en évideocc des modalités successorales et une étudc fine dc leur fonctionnement daos Je temps. permcuem de rendre compte de Ja manière dont les groupes familiaux procédent. tant dans leurs pratiques socio-économiques que dans leur composition. pour assurer leur propre reproduction. Ce procédé est à la base de tous les dévcloppements ayant trait à l'étudc de la reproduction des patrimoi nes fonciers sur u ne a uss i longue période. I1 n' est done pas inutile d'insister sur te contexte du tcrrain d'appHcation et sur les conditions de son fonctionnemem.

89


I.

ur

le ,-oJcan du Cantal. Le canton de Salers

Cette forme d'exploitation des données cadastrales a été testée sur une zone de montagnes ou les pral/que-; d'héricage prinlègtew un héririer. En effet. dans le canton dc Salers. rexploitation est généralcment transmise de manière intégrale à l'un des successeurs. aprés e.xclusion des cohéritiers. Jusque vers la fin du XIXéme siècle. ces dernicrs peuvent alors choisir entre le célibat sur la propriété familiale. le dur travail de buronnier à restive. l'émigration vers I'Espagne (en tant que terrassiers. cordenniers. chaudronniers. boulangers... ) ou sur Paris (ou ils sont charbougnats.= ferrailleurs. nourrisscurs ... ). ou l'exil définitif.

Le système de production longtemps caractéristiq ue du Cantal repose sur restivc avcc fabrication du fromage à la montagne. L'esth·e est une forme particulière de pastoralismc. Elle consiste le 25 dc mai de l'année. à conduirc à la montagne l'ensemble du troupeau de bO\' lOS (cxclusi' ement de race Salers) et quelques porcs pour une durée moyenne de 160 jours. Pour ce fai re. u ne équipe de buronmerr ~est constituee Cie 'acber. le(s) boutilier(s). le{s) bouvier(s). lc(s) pàtre(s)J ... ). La composnion et la taille de cctte equipe varient selon 1'1mportance du troupeau (4 à 25 personnes). Cette ma in d'oeU\ re Ie plus sou' ent local e est gènèralemcnt célibataire. Son embaucbe a lieu au début du printemps pour durer six mois au bout desquels. soit ces bommes rcstent sur rexploitation pour l'entretien des bêtes durant l'hh·er (cas asseL fréquent pour le 'acher). soit ils reJoigncnt lcur famille. soit ils émigrent. J\ la montagne. ils vh-ent dans. une babitation trés sommaire.le buron. Là sc trouvent tout à la fois leur logement (le plus souvent une piècc unique dans laquelle sont également fabriqués les divers dérivés du lait) et la ca' e à fromages. Jouxtant Iebu ron. on trouve communément le védelat. abri pour les veaux. et la souc pour Ics porcs engraissés par lc sérum du la n. L'esu,agc est le système d'éle,age extensif par e'cellence. les bêtes pa1ssent tou te la journèc sur l'a_rf(ade (vaste étendue dc pacages. non close. non delimitée. consituant la parttc essentielle de Ja montagnc). et la nuit. elles sont conduites sur la fumade (parc mobile. déplacé quotidieonement pour fumer la montagne de part en part). Selon la qualité de l'herbage. on considére qu'une bête à l'hectare ou a l'hectare et demi est un rapport qui garantit te rcndement le meilleur. s Jusque vers 1950. les estives sont propriété privéc o et l'importance d'unc ewloitation est évaluéc à l.a taille de son troupeau (il représente la capacité de production fromagèrc. done J'aisance du propriétaire). Le fromage ainsi fabriqué au buron consmue la part essentielle du revenu de l'ewloitant. Aussi. cene forme particulière de transhumance est-elle fondamentale pour la région. Elle conditionne la composition même de l'ewloitation agricole: structuréc autour després de fauche et du corps de

90


ferme d'une pan, des pacages et du buron d'autre part. séparer les prés des montagnes c'est condamoer le système de production.

1.2. Les fermes face aux transformations économiques Daus le CantaL l'exploitation agricole est dite (<ferme" ou ((domaine», quels que soient sa taille ou son mode de faire-' aloir. Qu'elle fasse 20 ou 100 hectares. qu'elle soit en propriété ou en fermage. c·est cette structuration binaire autour de la possession d'une ou plusieurs estives qui la caractérise. Aussi observons-nous deux types de fermes: celles dont corps d'exp1oitation et pacages forment un tout. parce que géographiquement procbes. et celles dont les paturages sont éloignés des bàtiments d'exploitation. Ces unités d'exp1oitation ne sont pas figées dans le temps: Jusqu'au milieu du XJXème sièclc: La région étudiée comptait alors une majoriré de trés petits propriétaires (moins de 15 1aitières) exploitant directement leur bien. seul ou avec l'aide d'un ou plusieurs domestiques. Les grands domaines d'alars (plus de 40 1aitières) étaient donnés en fermage: ils préseotaient généralement deux formes d' habitats: celui du maitre. trés grosse batisse ou chateau. et à quelques pas. celui du fermier {maison-bloc à étable-grange intégrée). L'ensemblc portait le nom du Jieu-dit (fermes ou domaines de Leybros d'Escaus. de Roche... ). Rares étaient les grands propriétaircs résidents permanents: ricbes commcrçants, rcntiers... ils vivaien t à La ville voisine (Salers. Mauriac, Aurillac... ). Quant aux propriétaires mo.w:ns. résidents. exploitantS, ils constituaient la catégorie Ja plus d)namique, Ja plus entreprenante, notamment en matière de sélection de Ja race bovine Jocale. De leur coté, les fermiers étaient e nco re peu nombreux: originaires du canton ou des cantons voisins. ils formaient une populatioo trés mobilc, fournissant. avec les fils des petits propriétaires, le lot des émigrants et Ja main d'oeuvre bon marché. a)

b) A Ja fin du XIXème siècJe: Une autre période s'amorce: les marchés traditionnels sont saturés, les produïts du lait n'cnt guère pu êltre diversifiés, la main d'oeuvre se fait rare au profit de l'industrie des villes. les salaires augmentent considérablement. La race bovioe de Salers étant une race mixte. ce sont ses capacités de reconversion (passage du laiL à Ja viande) qui sauvent en quclque sorte les exploitants agrícoles. Les grands propriétaires. de plus en plus absents, continuent de louer leurs domaines. Davantage intéressés par les profits de la ville, ils ne poneront guère d'attention à la dévalorisation de leur patrimoine agrícole. Seule la baisse de la rente foncière les incitera quelque peu à introduirc quelques améliorations dans les techniques fromagères notamment. sans succés veritable. lis vendront peu à peu !curs fermes à leurs anciens fermiers.

Ce som done les moyens propriéraires et les jermiers les premiers 91


hJn~ficiaires de cetle évolution. Its s'agrandissent. les uns en louant davantage de rerre. les autres en achetant. Jls font face à Ja cberté de la main d"oeuvre en installant leurs propres enfants comme aides-familiaux ou en abandonnant Ja production laitière progressivement remplacée par celle de la viande.

el L'industrialisation de la fabrication fromagère et ses conséquences: Cest autour des années cinquante que les é\·énements se precipitent. Le secteur agricole est en pleine mutation. Lïndustrialisation de la fabrication du fromage (création des premières coopératives dés 1920) est allée en s'accentuant).' Elle a entrainé avec elle la dégradation de la qualité du produü. plusieurs crises de surproduction qui se sant accompagnées de cbutes des prix. Les indus1ries /airières om par ailleurs incité les petits exploitants en ccnains moycns à vendre dircctement leur lait. sans avoir bcsoin de continuer d'exploiter une montagne. done à moindre frais (la hausse du coüt de la main d'oeuvre ne permettant plus de compenser la stagnation du cours du fromage). Certains ont même mis leurs paturages en vente dés I 952.wBeaucoup ont pratiqué des ventes d'herbes. De même, la spécialisation laitière se développant à nouveau (action des mesures incitatives de l"Etat). des races bo' ines spécialisses (FFPN. Montbéliardes}. sant vcnues remplacer la race Salers. Caricature en quelque sorte de cette évolution. une coopératÍI'e d'eslil·e. la COP.T.A.S.A. est créée en I 963. Six salariés. quelques barbelés et des jeeps om pris Ja place des buronniers dans leur róle de surveillan ce. Ses adhérents ont abandonné définitivcment lc fromage pour se consacrer untquement à la production de viande. 9 Posséder une montagne n'est plus indispensable. Ainsi. Ics pratiqucs socialcs garantissam la reproduction socio-économique se sant profondémenttransformées dans la pbase récentc de modernisation de l'agriculture française. «La constitutionlreconstitution des e.\ploitations agrícoles à chaquc génération ne se fait plus aujourd'hui sur la seu Ie base de la canse f\ ation/transmission du patrimoine familial». 10 Les installations en agriculture se réaliscnt dc plus en plus à travers Ja locarion ou l'achat de terres encouragés par la législation des structures rDotations Jeunes Agriculteurs. Jndemnités Viagères de Départ. Opérations Groupées d'Aménagement Foncier... ). Ces terres viennent agrandir l"e.\ploitation reprisc par lc jcune agricultcur. Dc ce fait. peut-on encare parler dc «stratégies fami lialcs» dans la manièrc dc transmcurc les unités d'exploitation quand des facteurs d'ordre économíque (rinstallatioo) pnment sur les considérations du type «conservation du patrimoine»? Si tel est le cas. il semble que les «stratégies successorales>> soient d"autant plus des stratégies de reproduction qu'elles ne fonctionnen t plus ,e11/emem autour d11 se11/ patrimoine .foncier. Elles valent pour rentité èconomique que représente l'exploitatíon agricole; il ne s'agit plus dc transmettre des terres acquises de génération en génération. il est question de transfert de l'unité de production comme unité économique (quotas, qualité du troupeau .... ).


L'ensemble des transformations ainsi brièvement évoquées laissent supposer une certaine évolution quant au rapport au foncier et aux manières de le transmettre. Hériter a-t"il toujours le même sens qu'autrefois lorsqu·on sait que la location entre frères et soeurs tend à se pratiquer dans cette régioo ou le rachat des parts des cohéritiers était le plus fréquent? Que dire des modes d'héritages contemporains et de leur signification comparés au système successoral respectéjusque là? La méthode présentée ci-aprés a ta conçue dans l'objectif dc visualiser ces phénomènes afin de les mieux appréhender.

2. Explotation des doooés cadastrales: 2.1. Materiau disponible a) Le cadastre: Les premiers documents utilisés sont les registres cadastraux. soit un état de sections (commencé en 1805. achevé en 1824) et en moyenne quatre matrices cadastrales par commune jusqu·cn 1980. L'état de sections consigne. par commune et par section de commune. la suite chronologique des parcelles, leurs caractéristiques (nature. dénomination , catégorie, classe, surface. revenu imposable), et leur(s) propriétaire(s) rcspectifts) (nom, prénom, résidence) à la date de rédaction du registre. Les matrices présentem quant à elles. par commune et pour l'ensemble de la période qu'elles couvrcot (40 ans en monyenne) la totalité des mutations ayant trait aux parcelles de chacun des propriétaires inscrits. A la différencc de l'état de sections, elles se structurcnt autour des folios (numéros d'identification attribué à tout propriétaire). Et, plutót que de proposer la liste de propriétaires successifs d'une même parcelle, parcelle aprés parcelle, ces matrices répcrtorient. propriétaire aprés propriétaire. la totalité des mouvcmcnts de leur propriété. Ainsi, elles indiquent, par ordre, Je numéro du folio, l'état civil du propriétaire dont il est question (nom, prénoms, résidence, situation familiaJe. identification du conjoint ou d'un autre membre de la famille. profession), la liste des parcelles possédées et leurs caractéristiques. ainsi que les mutations dont elles ont fait l'objct (date d'entrée de la parcelle. numéro dc folio dont elle est tirée. date de sortie et numéro de folio ou eltle est portée). b) Les registres d e l'état civil: Succédant aux registres paroissiaux à partir de septembrc 1792. ces cahiers recuei llent les actes de naissance. mariage et décés des individus. commune par commune. l is représentent une sourcc d'information précicuse. Et, bien que d'inégale qualité (selon les lieux. les époques ou sclon ceux qui les om rédigés), ils nous donnent les moyens de reconstituer ou de compléter les généalogies foncières familia/es souhaitées. e) Les listes nominatives: Ce troisième type de document nous a paru paniculièrement riche en

93


renseignements à propos de l'organisation des groupes domestiques. Pour les communes qui nous concernent, ces listes existent depuis 184 I à raison d'un état nominatif de recensement par commune tous les cinq ans. Consultables jusqu'à l'annéc 1954. elles ofTrent des informations considérables pour l'étude de l'évolution de la composition des groupes familiaux: par lieu-dit et par grande ferme ou simple habitation. nous avons, à la date considérée, la liste des personnes vivant sous un même toit (domestiques et ouvriers agrícoles compris). Noms. prénorns. üens de parenté au regard du chef de farnille. profession. nom dc l'employeur ou du bailleur. date et lieu de naissance et situation de cbacun ) figurent. Ainsi. gràce à ces trois sources d'information différentes. tout en reconstituant les généalogies foncières familiales des divers propriétaires du canton étudié, nous pouvons également analyser les transformations des groupes familiaux qui les caractérisent. ainsi que celles qui ont trait à la structure des groupes familiaux de leurs fermiers: cadastre, actes d'état civil et états nominatifs étant des documents parfaitement complementaires.1 1 .\lais. comment les exploiler? La solution consistait à trouvcr une technique de relevé des données qui permette de conserrer toute l'information. sans sélection à priori. Seul l'usage de l'informatique permet d'enregistrer et de conserver l'intégralité du contenu des registres sur un même support et d'en réaliser l'exploitation sans limitation de temps, d'espace ou de complexité. Cela permet en outre de procéder à des dépouilleme111s exhaust1f~ qu'il serait impossible d'efTectuer sur cahiers. Aprés avoir étudié lc contenu et l'organisation des registres à notre disposition , un programme de saisie sur ordinateur a done été écrit: il tient compte de l'ensemble des informations consignées dans le cadastre et ne limite en rien les possibilités de traitemcnt de ce genre de matériau. La totalité des divers regist res ayant été saisie, il s'cst agi de les organiser pour les traiter et entreprendre l'analyse escomptée. Le traitement proposé se décompose en deux phases distinctes mais complémcntaires: exploitation des donnécs, commune aprés commune, puis sur J'ensemble du canton. U ne étude sur la totalité des généalogies obtcnucs serait impensable. li est préférable de travailler sur des isolats en procédaot à des regroupemcnts par catégories constituées à partir de la taille moyenne des propriétés, des professions, des résidences de chacun ... Cela facilite en outre la réalisation de comptages. tris simples, tris croisés. mais aussi traitements relatifs à l'évolution des structures foncières ou aux modalités de constitution du patrimoine. 11 est alors possible d'cnvisager des comparaisons de commune à commune. de période à période. en fonction des catégories choisies. De la même manière. gràce aux états nominatifs et aux baux ruraux, nous pouvons observer les stratégies mises en place par les paysans non propriétaires pour se maintenir sur une même exploitation. Le même tra' ai I de recherche peut être entrepris.

94


2.2. l\lodalites de constitution d'un patrimoioe

11 s'agit d'étudier les mécanismes qui imen:iennent dans la (ormation des palrirnoines fonciers. L'analyse qualitati,·e doit poU\·oir nous renseigner sur le mode de mise en 'aleur de la propriété considérée. et sur le ròle de la famille daus cette accession au statut de propriétaire (enfants restant célibataires et domesúques sur la ferme, agrandissement par un mariage ... ). Notamment. il est intéressant die comparer ce phénomène entre propriétaircs donnant leur terre à bail et fermiers rachetant peu à peu les terres qu'ils travaillent. D'une catégorie à l'autre, la composition du groupe fami lial est-elle identique? Quels facteurs peuvent expliquer leurs capacités d'adaptation aux diverses transformations du monde rural? ... Scule une étude systèmatique et fine peut nous rapprendre. La prise en compte de quelques familles seulement, ou de quelques catégories de propriétaires n'cnt en fait pas assez objective pour une pareille analyse. Observer les mutations foncières dans leur moindre detail est indispensable. 11 s'agit de connaitre la nature des parcelles acquiscs et leur provenance (héritage, alliance. dot, achat extérieur ... ). L'important est de savoir comment l'on accède à, ou com ment l'on agrandil une propriété. dans quelles circonstances, et sous quelles conditions de structuration des groupes familiaux. 2.3. Rcproduction des unités d'cxploitation

lci, nous prenons en considération les informations apparaissant dans les rubriques «type de parenté», «parenté». «folio d'ongine» et «folio du nouvel acquéreur». La démarche constste à observer la (ou les) manières dont le patri moine foncier se transmet de générarion en génération. Une première étape consistc à isoler les divers typcs dc transferts des patrimoincs (pour te propriétairc) ou les droits à exploiter (pour le fermier): transferts père-fils. père-fils ainé. pèrc-fils cadet, père-fille, pèreneveu, mari-femme, père-gendrc ... Puis. des comptages simples sont efTectués: nombre dc reproductions des patrimoines des difTérents types. sclon les périodes, Ics communes .... Aprés avoir quantifié ces modes de transfens. des tris stmples et des courbes d'évolution précisent les calculs précédents: t}pes de mutation sclon la taille ou la classe dc la propriété. les catégories socio-professionnelles, les modes de faire-valoir... Enfin. des tableaux cr01sés font apparaitrc les facteurs déterminants et leu dcgré d'innuence sur les successions. 2.4. Les Successions

Egalitaires ou inégaJitaires, les successions sont des transmissions qui menacent dc diviser le patrimoine qu'cllcs concernent. Les obsen er permet entre au tres. de cerner te nombre mo~en dïndi' idus mts en jeu. leur degré de parenté. et surtout. la valeur des parts qui re.,icnnent à chacun. 95


Traiter de leur caractère délinitif ou temporaire. c'est approcher lïmpact du code ci' il sur les prat iques successoraJes efTectív es: - Dans un premier cas. le code ~apoléon a été appliqué. la propriété dÍ\ JSée. Que devient J"exploitation? les cohéritiers louent-ils à J"un d'entre eu\. revendent-ils leur part et à qui? - Dans le second cas, rusage du panage est détoumé. soit parce que les cohéritiers rétrocèdent rapidement leur part à l'hériticr principal. soit parccqu'ils n·ont reçu que des parcelles de qualité médiocre ou sans íntérêt pour lc futur exploitant. Evaluer la permanence dans le temps de ces partagcs et lïmportance Ien taille et en valeur) des parcelles ayant faít robjet de ces dh·isions, c'est contribuer à la comprébension du ròle de la qualité même du patrimoine dans son transfert Ultégral. C'est aussi faire apparaitre te sens de la 'cntilation des parties du patrimoine di' isé. En efTet. 20 hectares de terrc n·auront jamais la même valcur que 5 hectares de paturages. Et. si le partage semble parfois égalitaire en nombre d'hcctares. il est souvent incgalitaire en qualité: seul celui qui reçoit Iïntégralité des pacages peut veritablement exploiter. L'analyse de ces partagcs cst done fondamentale. Elle rcnd également compte du processus dc rcproductioo sociale. d'ou lïntérêt dc prendre en considération tous les modes de partages. quels que soicnt leurs dimensions dans le temps (durée efTectivc) ou dans respace (nombre d'hectares). 1.5. Les alliances et les reseaux de relations

11 est des circonstanccs ou la reproduction de l'e\ploitation n'cst plus assurce (pas de fils, ou pas d'enfants prêts à en assumer la responsabilité). rffcts de la guerre. d'une épidémie. voirc actuellcment. effets de la scolaric;ation ... vicnnent modilier la composition des groupes familiau~. Ces tlcrniers ne son plus alors en mesure dc réaliser seuls leur reproduction. Cest à cette occasion que fe~ mariage~ pelll'l!/11 interl'enir comme rnécanis11/t'\

règulateurs.

Que cc soit un mariage en gendre ou dans lc même ordre dïdée le mariage d'un fils avec une héntièrc pour agrand1r te patrimoinc. le mécan•~me de raJiiance est fonda mental. En fai re l"étude cas par cas de' rail re,eler des différences dc fonction selon les catégones sociales considerccs. la taille de la propneté ... La fréquence des mariages. le nombre dc famílies et d'individus mis en .JCU. Iu ¡uïriodtcttl; de~ rdatton /onctères ainsi établies sont à considérer a' ec beaucoup d'attention. Car. c'est de la perpétuation d'un patrimoine dom il est question. S'il n'était pas possible de fairc appcl à unc «famille nlliee». lc devenir dc rexplollation serait incertain. Aussi. nous considérerons l'alliance matrimonialc commc une stratégie assurant de manièrc pro' isoire la reproduction d'unc cxploitation. De la mêmc manière. étudier les reia tions pri' ilègiécs instaurées entre familles d'une mêmc commune et entre famílies dc communes voisines. c·est em isager à nou' eau la possíbilité pour un gro upe domestique de la1rc appcl à un tiers pour reproduire son bicn. Le procédé mformatique

96


permet de réaliser des nuages de point qui visualisent ces relations. leur fréquence. l'importance de l'influence de facteurs teJs que ceux de l"homogamie de fortune, de la résidence. du mode de faire-valoir... Mettre à jour des aires de rclations (alliances. mutatious frèquentes ... ) de période à période, peut faire apparaitre certains canawc particuliers de circufalion du Ioncier. La reproduction des exploitations pourrait alors dépendre de quelques familles seulement ...

3. Du bon usage de l'informatique Le procédé informatique utilisé o·autorise pas à Jui seuJ une observation efficace des unités domestiques. Listes nominatives. actes de l'état civil, baux ruraux et actes notariés soot des compléments indispe nsables pour rexplication des processus des mutations foncières inscrites au cadastre. De même. un frein de taille peut apparaitre au moment d e cboisir cet ou tiJ; il réside dans le temps passé à saisir les données. Aprés comparaison avec les résultats du procédé traditionnel, la question ne se pose guère trés longtemps. En effet, l'analyse de la reproduction des uoüés d'exploitation à travers lïnformatisation des documents cadastraux nous donne des éléments incomparables de comprébension du róle du groupe familia! dans sa propre perpétuation et dans le maintien intégral ou élargi de son patrimoine. Le tra' ai! sur cahicrs et ses inconvénients: L'ensemble des traitements e nvisagés. et surtout. le caractère tout à fai t exhaus tif de cette étude, n'auraient pu et re réalisés à la main: la construction manuelle d'une généalogie foncière (relevé des données sur cab icrs) semble à priori facile à retracer; ce qui est le cas, mais à condition que la propriété considérée soit de taillc rcmarquable et de compositíon identiquc sur dcux sièclcs! Par ailleurs, ouue les nombreuses manipulations engendrées par le stockage des informations sur papicr, la méthode manuelle présente plusieurs au tres incOO\ énients: insuffisancc da ns la reconstitution des généalogies. diflicultés dc recoupcment. calculs inextricables lars des partages.. . 11 Mais avan t toutc autre considération. cela Limite tout simplement J'étcndue des investigations souhaitées par restriction du territoire considéré et du nombre de famílies dom une étude cxhaustivc et systèmatique peut révéler des mécanismcs insoupçonnés. Le temps d'cxploitation de ces informations notées sur cabiers oblige à n'envisager l'étude que de certains cas. trop souvent quaJifiés de (<re présematifs». Dc mêm e, la construction de typologies à postériori de,·ient impossible. Et, lorsq u' il s'agit de sortir des descriptions et d'obtenir des éléments dc comparai son par exemple. la quantité de cabiers utilisés, les manipulations que leur usage exige et la sélection d es informations réalisées au préalable et à priori, sont autant de contraintes lièes à ce genre de méthode lente et totalement ineffi cace, du moins en ce qui concerne nos propres objectifs.

97


De toute é' idence. l'owil il~{ormatique n 'est qu 'un mail. Son but est de faciliter la construction de généalogies foncières fami liales sur une longue rèriode permettant aJors d'étudier de manière fine les modalités de constituti on d' une propriété et les pratiques sociaJes locales assurant sa reproduction de génératioo en génération. Lïntérêt d'une telle méthode est de pouvoir étudier de manière exh::~usti' e lïmponancee de l'érolwicm des prallques en matière de transmts'11'11 du patrtlltOIIte selon les catégories de propriétaires et de fermiers. -:,elon les modes de fai re-vaJoir. lc lieu de résidencc. Ja taille du bicn ~oncerné ... 11 est cenaines situations, telles que les périodes de transition 1' au cours desquelles les groupes sociaux. doivent se réorganiscr afin de s'adapter au\ nouvelles condilions qui leur sont imposées: il cst alors pertinent dc rendre compte dc l'innuence de cenains facteurs socio-économiques sur les capacités des unités d'c~ploitation à se reproduire du mieu>. que possible.

I SaJe~ ~~ \Ïiuc dans lc Masstf Central. au \.ord-Ouest du depancmcnt du Cantal, au "''<Ur des \ olcan\ d \uH~rgne . .:. Du nom de l'habitat rudimentatre dan~ lequel ils 'Onl "iHe ..eue pcnode. l Charhonnter J. Lc 'achcr e~ I respon~ ble de la fabricauon du lromagc: lc boutilier est e o quelquc sone l'a1J.: \tiCher: lc bouv1er c\1 plus spéctalcmcnt cha rgé du troupcau Cdeplacemenl du parc pour la loumurc du paturagc:. état sanitatrc... ) et la pàtrc JOUC lc ròle de surveillant du béta1l ~. Grogmer Lr. ( 11!31 ). h. Qutcrs. r 11958) ~.Deg 500 1onncs en 1930. la producuon passe à 14.000 1onncs en 1953. pour aucindre I '.llOO t\)nncs en 1970. Baltn. G .. Rochc:- \. \. Quu::l"\. F. op. ell 'l Rappon d'acti' 1U~ COP T \ S. A ( 1984) 10 Coulomb. P l'tlfr¡•f~t'nl. mat 1%7 li. ' 'oubltoM pa\ le recours s~stémniiQUC aux divers acres notanes au cours dc l'unal)'e .¡ualttati\C 1.:!. I:n 1860. par e.\c:mplc. au folio 138 corrcspondant à Monsicur '<. la parcelle 127 A (dc Jl> hal est ra~éc et 1nscn1e au follo 49 dcputs 1954. Au rega rd du follo 49 (SOll plus de 89 pager. avant te follo 138). on constate que la parcelle I ~- A est btcn enrcg¡~tree deputs 1854 Elle appar uco1 au folio 49 (Monsieur Y) qui l'a ,,,n,~nec JUsqu'en I !170. pour la céder au folio JOI !Monsieur Z) qui se 1rouve être lc gendre dc \lonsieur \ du folio 138 ... 1 au folio I 38. 30 mutat ions soni notécs. il nous fa ut procèder de même 30 fot~ Cel c\emple e~t J')Onctuel. bu~n que 1rés ~tmple. mats tors d'unc étude ~ur deu.'( ~tècles. ce proccssus est :i repeter à chaque nou, eau regJstrc cadastrol. pour chaque type de propnctc. pnur to utc~ Ics catégorh:s de propnèté et pour toulc!S les mu1a11on'> q u1 les concernent I J \totr Ics dtH:r' te.\ tes de GODrt SER. t-1. sur lc SUJC:l de 1ransition.

BIBLIOG IUPI II E 8\ZI'-. G.: R OCHE. N. ~/tl

Le Cantal fermier. une production condamnée? Paris. INA. PG dactilographié. 85p.


GODELILR . .M.

1987

«L'analyse des processus de transitiom> à

/J~/ormation

sur

feç SC/enees SoCiales. 26 (::! ): 265-283. GROG\JII R. L.F. 1831 Recherches !llir fe bc!taíl de la H awe-Am•err:11e l'I prmcipalemelll .wr la race bo1·ine de Salen Pans. Imp. H ut a rd. 151 p. QLIJ:RS. F.

IQ58

La modemisation de la llt' agncolc don:, fe Camal. Aurillac. Imp. Moderne. 179 p. Rappon d'actÏ\'Ítt! COP T.A.S.I\. \unllac.

99


ARXI U D'ETNOGRA FI A D E CATALUNYA.

t •

6. 1988.

FACTORES DE REPRODUCCION SOCIAL EN SISTEMAS RURALES: TRABAJO, PRODUCCION DE PRODUCTORES Y PECADO EN ALDEAS CAMPESINAS 1 Raúl ITURRA R EDON DO I.S.C.T.E. (Lisboa)


I. El problema

J

l

.Aunque un sistema rural pucda definirse por el cuhi vo que aparccc -:omo dominan~e. ya sea porque proporciona el sustento o el di nero. ya sea porque ocupa la mayor parte del tiempo de trabajo y. por ende. de ' reacióo de sociedad y cultura, coexisten co n él ot ras acti vidades producti' as que lo complementan. En el caso de las aldeas que he estudiada en Chile y en Portugal, productoras de uvas y d~ vino. o en las aldeas productoras de leche que cstudié en Galicia. el maiz. las pataras. las :~ceituna s. las hortalizas, los animalcs, los bosques. con forman el contexto màs amplio dent ro del cua! se desarre li a el trabajo principal. ~ La producdón de tecnologia y la renovación de instrumentes también son parte del proceso de trabajo. Cualquier proceso productiva. en las aldeas campesinas que hoy subsisten, debe ser entendido en este con tex to. En consecuen.:-ia. el trabajo dc la viña forma pane de todo un conjunto heterogéneo dc :Jctividades. que son las que defincn la relación de los prod uctores con ella. No obstantc, tanto el conjunto como su especi fi cidad se dan dentro de coyunturas históricas dc rentabilidad a las que se vinculan los distintos .:onceptos de propiedad desarrollados en la historia. asi como sus correspondientes formas contractuales, que fijanin l ~s dimensiones que tendra la explotación. El producte principal dc una explotac ión (el que da mas ganancia al trabajador directa y mas renta al propieta rio) esta muy bien .:ontrolado por el receptor de la renta, por una parte. y por las técnicas disponibles, por otra. En un sistema campesino, el trabajo (ya sea p roducción dc lccbe. de uvas o de vino) es efectuada por el conjunto de m iembros del grupo joméstico. Pero el cultivo de la viña o la producción de leche impo nen un limite al número de trabajadores que pueden pennanecer bajo un mismo techo y ser alimentades en base al producte principal: especialmentc en el .:aso de la viña, que precisa dc un alto número de pcrsonas dc fo rma estacional. por lo que durante el ciclo agrícola anual los co mponentes de las casas deben dedicarse a trabajar en otras activid adcs menos rentables. La viña demanda, como el pasto demanda. de una a lta concentraci ón de trabajadores y, dados los constreñimientos impuestos por el propio grupo doméslico. deben obtenerse a partir de contratos. de la ayuda mutua. de formas cooperativas entre iguales o de otras alternativas que permitan juntar un grupo de trabajo suficientemente numeroso en las estaciones que lo requieren. Estos agrupamientos se efectúan deLltro d e las propias posibilidades tecnológicas y d e capital con que cuentan los sistemas campesinos: las formas de procurarse trabajadores no han de compromcter la unidad patrimonial (ya sea usufructuada de forma contractual o propie103


dad). pero. al mismo tiempo, han de permitir la circulación de personas, de instrumentos de trabajo y de saberes de fo rma fluida y garantizada. Esta es una estructura que los p roductores crean y regulan combi nando elementos materiales e ideas en el proceso de trabajo. Tal estructura. propongo. esta definida en un código ético de canícter rel igiosa: la religión expresa públicamente la racionalidad reproductiva. la da a conocer y la garantiza. detinc derechos y obligaciones y asigna tareas. Examinaremos a cont inuación el modelo general que emerge de esta hipótesis. analizando los factores generales del proceso reproductiva rural. 2. La Tierra

No hay duda de que en un sistema campesino de reproducción. la tierra es un factor basico. Sin embargo. no parece que la calidad ni el tamai19 sean lo que la convierte en un factor reproductiva mejor o peor; a la calidad. o a su valor ecológico, los hombres se han adaptada y recogen de ella lo que da: de la cantidad los hombres se escapan organizando procesos de trabajo que pcrmiten disponer de la fuerza de trabajo necesaria para cultivaria. o bien estableciendo alianzas q ue la incrementen cuando no es suficiente. Ademas, en el pasado se idearan técnicas artesanaies para incrementar el rcndimiento de la tierra. como el abono (así como los fertilizantes de boy en dia, basados en técnicas industriales). o como la irrigación. que junta con la técnica defi nen derechos y deberes t:--Iett ing. 1982a y J 982b: Tax. 1970; Greenwood. 1976: Hansen. 1977). Respecto a la cantidad, cuando el grupo de trabajo que se reproduce sobre ella (el grupo doméstico) resulta insuficiente para trabajarla, se forman grupos con los criados. institución bien extendida en la Península Ibérica basta fechas muy recientes: se forman también grupos de ayuda mutua. a traves dc las redes de parentesco y dc veci ndaje (lturra, 1978 y 1979): cuando la ticrra es poca. finalmente , aparece la emigración. el control de la fert ilidad v el control del casamiento. Se puéde decir también que en los nuevos sistemas económicopolíticos. cuando se crean regímenes de asistencia a los trabajadores del campo, la ayuda estatal a la vcjez, la no extensión del capital financiero al trabajo campesino sometido a un interçambio generalizado de mercandas. en este caso no importa que la tierra sea grande o pequeña: a veces ni siquiera interesa. Porque la naturaleza. por sí misma. no es un recurso reprod uctiva y la tierra apenas llega a ser un recurso productiva: son los procesos de trabajo y la distribución de ganancias. en conjunto con el recurso tierra. los que hacen de ella un factor reproductiva. El ejemplo mas claro es el de los latifundios, pues varios miles de trabajadores han \ Í\'ido pobremen te en explotaciones inmensas duran te centenares de años ! Martínez Alier. 1968: Cuti leiro. 197 J : Malefalús. 1976: De Barros. 1979). Así. pues. cuando aluda a la tierra, me refiero a las ideas económicas y jurídicas que definen las relaciones de los hombres sobre el territorio. establecen la circulación de aquéllos sobre éste. y establecen como resultado fi nal la jerarquia social que ordena o disciplina el acceso. Para valorar el recurso tierra como factor reproductiva. es necesario 104


distinguir entre campesinado y trabajador de Ja tierra para abarcar globalmente los dos sistemas principales que han existida en el Sur de Europa, la pequeña propiedad y el latifundio. Y hemos de diferenciar también el campesinado de reciente asentamiento del que lleva largo tiempo establecido. Respecto a la primera distinción. qu iero llamar la atención. sin embargo, al hecho de que los conceptos son engañosos: explotaciones de gran extensión existen en Galícia y en el Norte de PortugaL, como si se tratara de Andalucía o del Alentejo. Y es que el latifundio es un sistema de trabajo, como dirían Eduardo SeviJla-Guzman (1979) y A. de Barros (1979), o S. Barraclough ( 1966) para América La tina. como también lo es la pequeña propiedad del norte ibérico o de ltalia. Y en cuanto al asentamiento y a su mayor o menor duración. me refiero a quién controla el proceso reproductiva en el trabajo campesino. En la pequeña agricultura, el control del trabajo y de Jo que se debe plantar es asumido por determinadas personas, cuyo poder deriva de la aplicación de categorías éticoeconómicas. o bien de la creencia basada en lo sagrada. Así, por ejemplo, hasta la reforma de 1926 en España con la redención de los foros, o la de 1968 en Portugal, que extíngue legalmente la entiteusis. este derecho lo tenían el Rey, Conde, Duque, Obispo, Padre. Patmcio. Hereu, Cabe::oleiro. Morgado, Cape/aes, Reguengos. 3 Este sistema se desmoronó lentamente en reformas sucesivas, entre los siglos xvm y XIX, en tanto que el latifundio fue abolida por ley de una vez, recogiendo los diversos reajustes locales que se habían producido en el transcurso de varios siglos. Las categorías ético-económicas o las de car<ícter sagrada vinculau a las personas con la tierra, independientemente de su capacidad para dirigir la producción, de sus conocimientos o de s u interés: la justificación de ell o se encuentra en el orden natural, en las ideas generalizadas med ievales. en las definiciones de los fisiócratas franceses, portugueses o españolcs, reproducidas en un discurso de caní.cter ideológico. y son definidas teológicamente por el tomismo original y por el neo-tomismo de los juristas canónicos (Duns d'Escoto, 1639; Suarez, 1617). Ambos sistemas han sido contestados desde hace largo tiempo por revueltas populares (Maria da Fonte, A Patuleia, en Portugal, las revoluciones de Galícia. etc.). hasta ser reemplazados por otras categorías éticas renovadas, que asignan la autoridad de dirigir el trabajo productiva a personas con el cultural y cotidia no título de padre, madre, abuelo, abuela, tío, tía. hemano mayor, hija casadera, yerno trabajador, ouera férti l, etc. Estos cambios se concretaran. por otra parte, en la consagración laica del derecho sagrada al uso. abuso y alienación de la tierra, cosa que nos recordó Napoleón después de tantos siglos de definiciones agustinianas sobre las relaciones de los hombres con los bienes. Lo que se caracterizó, en otras palabras, fue el sagrada derecho del individuo a la propiead, categoría definida por el profesor de Etica de Glasgow, Adam Smith (1776), profundizada por otro filósofo moral, John Stuart Mill (1861 ), y traído al Sur de Europa por el liberalismo. Vemos, por fin , el concepto que subsume todas las actividades que se relacionau con la tierra. Esta idea de propiedad. que regula la relación de los recursos humanos con los naturales, es la que permite explicar que los sistemas de trabajo del Sur y del Norte ibéricos sean diferentes, aunque coincidan con la orientación económica: el producto de varios trabajado-

105


res es reclamada por el propietario d el latifundio. de la misma manera que di,·ersas unidades de explotaci ón han de pagar a quien posee el d omi nío emincntc o al propietario de mejor derccho. Aún cuando hoy veamos el pasado con ojos romanos -así como vemos la racionalidad reproductiva con ojos católicos, y nos engañamos en ambos casos- es preci so dütinguir entre los diferentes conceptes de propicdad si queremos entender cómo se reproduce el sistema rural. Recientemente yo mismo me he davanado los sesos (hurra, 1985) tratando de entender có mo es que tantas y tantas personas de la aldea que he estudiado en Portugal nacían como jornaleros. vivian como propietarios y morian como jornaleres: cómo es que a tantos propietarios no se les podía ap licar la correlación de Bourdieu ( 1961) entre estado d e la explotación y celi bato. aplicada a Portugal por O'Neíl ( 1984) como dictum de «patrimonio-matrimon io» (es decir. quien tiene propiedad se casa: quien no. no se casa). ex trapolada de la situación histórica específica por él estudiada. dondc el campcsino es propietario dcsd c muy antiguo. He mostrado con cifras especificas para aldeas de Galícia ( 1979) y de Portugal ( 1985) que no siempre hay coi ncidcncia. necesariamente. entre casamiento y propiedad: ni todos los propietarios se casa n. ni rodos los no propietarios son ~elibes o tienen hijos bastardes. El asunto que debe interesar es diferente: los diferentes grupos sociales estan. históricamente. relacionades de forma muy di,·ersa con Ja tierra. incluso dentro d e un mismo país. y tienen, en ~onsecuencia. diversos conceptos del derecho de propiedad (Antonio Hespanha. 1978. 1980 y 1982: Manuel Murgu ía. 1882; M ichel Foucault, 1966 ~ 1976. entre otros) y de lo que estos derechos involucran (Ramón Villares. 1976: uno Monteiro, 1985). En el Antiguo Régimen el acceso a la tierra se deti nc dc forma jcnírquica dentro de los moldes jurídicamente posibles (foro. arrendamiento. aparceria. plena propiedad). en fu nción de la cualidad de las personas, mientras que con las revoluciones burguesas pasa a tener prioridad la capacidad de los indiv id uos para tener riqueza. o. por lo menos. para a horrar dinero a partir de otras actividades. y poder, as i. comprar tierra. En las aldeas que he estudiada -Vilatuxe en Galícia, Pinheiros en Portugal. Talca en Chile- he podido co mprobar que la liberación respecto a la depcndencia personal de un propictario mayor fdependencia idealmente formulada, pero materialmente necesaria. pues el campesino que no tiene tierra para trabajar se muere. a menos que se procure otras alternativas, que no siempre ex isten en las economías espanolas y portuguesas globales) se realiza cuando un grupo doméstico. representada por un individ uo, compra su libertad en tierra. En el Antiguo Régi men. y también antes. la tierra forma parte del orden natural: pertenece en Líltimo térm ino al rey. quien va concediendo titulos (forales) suficientes para que algunas personas tengan acceso a Ja tierra. y éstos, a su vez. la conceden a otros para que la trabajen: es la cadena. bien conocida. de los distintos grados de ser campesino. Esta fo rma de acceso a la tierra. materialmente necesario por la tecnologia e idealmente delinido por el derecho canónico y por la doctrina de los juristas eclesiasticos. se enseña al pueblo iletrado a través del catecismo (q ue es la versión vulgarizada dc los canones}, del conjunto de milagros y del temor al fuego divino, y se sistematiza en conceptos de bien y de mal 106


que el propio pueblo consagra. No es una casualid ad que el mayor pecada ~n el Minho sea levantar las marcas di,·isorias de la propicdad, tal como nos recuerda Fatima Sa ( 1983). Por tanto. no son sólo el Papa y el Sinodo quienes deti nen el bien y el mal por medio de la doctrina, lo hace también el p ueblo en su practica reproductiva. Este acceso a la tierra. ideada a partir de lo sagrada y ordenada juridicamente, tiene como garantia la noción de pecada y, en segundo término. la de crimen. Se trata de dos conceptos morales que pueden merecer pública castigo en juicios y autos de fe , lo que les da un poder ~~ t rao rdinario

sobre la conducta. por lo que propongo considerarlos como

factores de reproducción, por cuanto intervienen en la reglamentación del acceso a la tierra. disciplinan a las personas y emanan de la matcrialidad de la relación hombres/ territorio. Esta reglamentación moral del acceso a la tierra. esta ética que define cómo la naturaleza. que es un recurso, debe ser trabajada. se encuentra aún mas claramente expresada en el régimeo burgués de propiedad individual, pues en éllas designaciones de parentesca son la categorización de la jerarquia del acceso a la tierra: hijo, nieto, sobrino: hijo/hija, hijo mayor/segundo/ menor: hijo presente/hijo ausente; hijo/hija que se casa ·primero y tiene un hijo: hijos. hijas en el siglo XX, XIX. XVlll, etc... son conceptos que en el proceso de transmisión hereditaria expresaran. individualizando, qué persona queda en cu<H Jugar, qu ién tendra acceso a la tierra y quién sera excluído. En mis trabajos de \'ilatuxe (Galícia). de Pinheiros {Portugal) y de Talca (Chile). he demostrada que los conceptos ideales que detinen el acceso a la tierra se Jit'erencian de las estrategias que los trabajadores deben idear para hacer rr~nte a la coyuntura de la historia económjca. Durante el Antiguo Régimen. en Galícia. el heredero era el hijo mayor, en tanto que en la actualidad es heredero quien sabe de arit mètica y de cheques, o b ien quien se quedó en casa con los padres ancianos: en Pinhei ros lo es el hijo o hija que primera produce un hijo suyo (lturra. 1980 y 1983). Desde luego, ésta es una formulación general. porque el acceso a la tierra es coyuntural y hetcrogéneo y es, sobre todo, manipulador de normas canónicas y civiles, como veremos en otro apartado. Entre tanto, quiero mencionar tan sólo que existe un cuerpo doctrinal central. dogmatico. que se encuentra presente en las relaciones entre trabajadores. siendo el catecismo el código que regula las relaciones económicas que existen entre ellos. aspecto que 'oy a clarificar a continuación. 3. Los rrabajadores Si queremos saber cómo se reproduccn las condiciones de reproducción social. es decir, su dimensión procesual. hemos de preguntamos también cómo se hacen los trabajadores. pues ellos son condición de la reproducción. El grupo doméstico, como diría Goody ( 1958. 1976, 1979) ~ Fortes ( 1958): la familia y el matrimooio. como diria mas tarde el propio Goody ( 1983), así como la mayor parte d e investigadores sobre tema rural 1Chayanov. 1925. Shanin, 1973, Franklin . 1969. Galeski, 1977. T epicht, 1975. Gudeman, 1978, Nash, 1966, Polanyi. 1957. Dalton. 197 1 y 1972); 107


o. en fin. las formas que regulan la circulación del conocimiento dentro de la familia. de las personas a través del casamiento y de las tierras en la herencia. como diría Bourdieu ( 1976). constituyen los factores que asumen la reproducción de las personas y del sistema social. En la Antropologia social, la introducció n de la dimensión temporal en el amilisis de la sucesión de generaciones (Evans-Pritchard. 1962. Fortes. 1949. Goody 1958) o de sistemas sociales (Goody. 1976) ha permitido estudiar la manera en que los grupos domésticos y su contexto global dan continuidad o bien modifican la estructura socioeconómica. Mas tarde, investigadores como Bourdieu ( 1962), Laslett ( 1977), O'Neill ( 1984). se preocuparan de las formas no oficiales de reproducción humana. En dos trabajos diferentes he intentado analizar cómo las condiciones en la historia econórnica afectan a las formas de escoger cónyuges y herederos (hurra, 1980) y de producir el producto finaL el trabajador (Iturra, 1985): en esta aproximación, los trabajos de Foucault ( 1976). Ariès ( 1980), Flandrin ( 1975). Vernier (1985), Handman ( 1983) han sido apo11aciones importames en la linea seguida por Medick (1984), quien formul ó cómo los intereses parecen orientar las emociones, delimitando así el proceso reproductivo de los productores. El conjunto de amllisis aportados por los autores mencionados esta en la línea de definir el contexto en que tiene Jugar la reproducción social: un ejemplo de síntesis de este tipo es el magnifico texto de Godelier La production des Grands Hommes ( 1982). El problema es el siguiente: cienamente hay un conjunto de factores diversos que inciden en el proceso de reproducción social. y específicamente, huma na: con todo, y en el marco del contexto en que se producen. seran aquellos individuos que se quedaran con la tierra y en el grupo doméstico donde aprenden las técnicas de trabajo (los trabajadores, en su ma) los que contribuiran específicamente a dar continuidad al proceso reproductivo. Es por ello que, cuando me refiero a eUos hablo de trabajadores y de ((producción de productoreS>). Considero que para abordar su analisis dcben considerarse tres momeotos de un mismo proceso: el primero, el sistema heterogéneo de la reproducción humana: el segundo, el aprendizaje: y el tercero. la colaboración redistributiva de fu nciones que se da entre los miembros del grupo doméstico para ej ecutar el trabajo productivo, aspectos que trataré a continuación. En los datos de las aldeas que yo he estudiado (lturra. 1985 y 1986). en los dc Brian O'Neill (1984) para Portugal contemponineo, o en los de Robert Rowland ( 1984) para la Península lbérica, es posi ble ver lo que he denominada un sistema reproducli~·o he1erogéneo. El matrimonio. que desde el punto de vista legal y también cultural mente. es la forma mas destacada de producir seres humanos. aparece en mi s datos como una de las formas posibles, entre varias. para producir productores: podria decirse que en reaJidad es la manera ritual de declarar quién esta aJiado con quién y a qué tierras va a quedar adscrito. según que el cónyuge sea propietario eminente, propietario del uso. trabajador sin tierra, o pro pietario directo. La fLliació n forma parte de las formas reproductivas. Responde a la necesidad de mostrar públicamente de quién es hijo/hija cada persona y, por taoto, qué vinculación va a tener con los bienes, pues el estatuto que posea cada individuo definira si va a ser un señor de la tierra 108


o si va a ser un trabajador que debení. obediencia a otros para acceder a la tierra o a un salario, si va a quedarse en la tierra, o si d eben1 emigrar. La fíliación regula la relación con los bienes q ue. junto con el trabajo. permi ten la continuidad de la vida. Es por ello que parece necesario también evitar la relación de fi liación declarada legalmente. a fin de no vincular a las personas con los bienes. personas que. por otra parte. es necesario producir para asegurar el mantenimiento del proceso de trabajo. Y entre los bienes transmitidos no se encuen tra sólo la tierra: hay también los derechos que en el Antiguo Régimen y a(m hoy se transmiten de padres a hijos como son los contratos de enfitcusis y algunas formas de aparecria. En el analisis de cincuenta años de nacimientos que he realizado en una aldea portuguesa, he encontrada que un tercio de las personas nunca se casó: y de éstas. todas las mujeres jornaleras y alguna propietaria tuvieron uno o mas h ijos a pesar de no estar casadas; respecto a los hombres esto es algo mas dificil de saber, pero he podido comprobar en los registres entre 1668 y 1864 que se consignaba el nombre del padre aunquc no existiera vinculo ritual pública. A partir de 1864, los padres no casados constan como padrines de aquellas mismas mujeres con las que habian tenido bijos basta aquel momento: se trata del aòo en que el código civil establece que los hijos que consigan probar su filiac ión (mediante prueba escrita o testimonial o bien de motu propio d e la persona afectada y que lo pruebe por el archivo) tendra derecho a los bienes del padre, si los bubiere. Así pues, .la dislocación del padre biológico, y su conversión en padre ritual, llamado padrina, constituye una forma de mantener la producción de trabajadores (y un bijo sin vinculación con los bienes no tiene otro destino que ser trabajador), permitiendo. al mismo tiempo. cumplir con los deberes d e asistencia que la moral prescribe. En la actualidad. en los pocos casos de bijos sin padre social. los hermanos del progenitor son los padrines. Casamiento. bastardia. incesto, embarazo de la mujer de otro. adopción y filiación ritual constituyen, junto con el celibato, est rategias complementarias de un sistema de reproducción de tipo heterogéneo. Estc conjunto de estrategias parece ir en contra del sistema ético con que las personas regulau sus relaciones y que la Jglesia Católica parece defendcr con tanta fuerza. Sin embargo, existen diversas situaciones que es preciso clarificar para evitar pensar que existe discontinuidad lógica entre las ideas que orientan Jas relaciones y las relaciones mismas. U na posi ble I!Xplicación, por ejemplo. se basa en la pasión y el deseo, pera no sería lógico que un sistema racional de reproducción se basara en la incontinencia. cuando, por otro lado, la propia incontinencia y el deseo se encuentran previstos para regular en canones y practicas. Así. la fornicación del tipo que sea (aunque Ja que aquí nos interesa es únicamente la de tipo fêrtil) sólo es crimen si se prueba públicamente en juicio eclesiastico o ci\·iJ (canon 2357. del Código de D erecbo Canónico de 1917). Ademas, la confesión es un acto por el que un tribunal privado socializa Ja reparación de la falta: es decir, la confesión y la comunión continuada de la pecadora son signos de perdón, son la aceptación por parte del grupo social de conductas teológicamente incorrectas. Se procura. no obstante, evitar el 109


casamiento de la mujer que tiene hijos sin filiación oficializada. a menos que sea con el propio padre de la criatura, o bien q ue ésta sea producto de un incesto forzado, injusta: así sucede, por lo menos, en los casos que me han aparecido en mis datos. Lo que me interesa destacar aquí, simplemente, es que en el nivel de los trabajadores la reproducción es una pníctica heterogénea, tanta por lo que respecta al número de pnícticas existentes, como a los aspectos que afecta. en especial al patrimonial. No se trata de que cualquier espermatozoide impregne cualquier óvulo, sino de establecer qué hombre va a casarse con qué mujer; cuando Ja alianza es imposible, entonces se disimula. co mo si fuera inexistente y el fruto de esta unión es declarada unilateral. aunque la bilateralidad sea pública y notaria, lo cua! sólo es posible en los sistemas culturales donde el poder de la palabra escrita tiene tanta relevancia como la misma procreación . A partir de cuando los campesinos han pasado a ser propietarios de la tierra. el sistema heterogéneo se ha vista reducido a una sola practica, la del casamiento. normalmente entre gente que aún no tiene hijos, o que sólo posee aquél que el sistema de regulación de la fertilidad no fiscalizó a tiempo. Un segundo momento que hay q ue resaltar en la reproducción de los trabajadores es el de su adoctrinamiento. Aunque sólo existe en el fondo un solo cuerpo doctrinal, hay tres tipos de maestros en esta practica: la fa milia, la lglesia y el Estada, que enseñan de forma indudable los principios de jerarquia, obediencia y autoridad. que definen en primer Jugar las relaciones sociales. Hay también el principio de la solidaridad o la caridad. que se aprende entre las virtudes. Sin embargo, me parece que el principio de la maldad primordial del hombre es tan reiterada en palabras y practicas que el de la caridad pasa a ser su sambra positiva. El niño, desde que nace hasta que, ya maduro, muere, pasa por un número de rituales bien especificados en la edad y en el tiempo, y de los que he hecho ya detallada referenda (Iturra, 1985). No sólo hay aquí un conocimiento de los códigos de comportamiento, que son minuciosamente enseñados (catecismo), rigurosamente controlados (confesión) y redefinidos escatológicamente (comunión o eucaristia). sino que las enseñanzas tienen una dimensión totalmente practica. Por ejemplo, la división del tiempo litúrgica sirve de referente a los actos productivos durante el ciclo agrícola. De esta forma, al mismo tiempo que el niño recibe el código moral pública de comportamíento, se suministran también los aspectos practicos de la reconcili.ación social mediada por la penitencia, que asegura el cumplimiento del código ético a nivel pública, y del ciclo mítica que orienta el ciclo cósmico, agrícola. La religión, como teoria de la actividad, forma parte de la racionalidad reproductiva. antes que la teoria del liberalismo se introduzca en la producción rural, basandose en los conceptos de derechos y debercs que se han de dar a los que detentan la autorídad. De la sociedad estamental han pervívido las categorías domésticas como directoras de la producción, en las que se aplica la noción de Dios de este dios estoica que en accidente representa la verdad. El adoctrinamiento del productor consiste en la alienación de su voluntad mediante nociones como las de autoridad y jerarquja , representadas coyunturalmente por determinadas personas. IlO


Esta idea de la religión como opio del pueblo (Marx. 1844) se corresponde con una realidad consistente en que las ideas disciplinares del trabajo rural. teologizadas por la Iglesia en el transcurso d el tiempo, tienen un contenido que moviliza a las personas en su entrega a la voluntad del soberano; se trata. pues, de un paradigma teista. que antecede y es contrario al paradigma burgués que le sucedenl. Y si tales nociones son movilizadoras es porque consiguen sistematizar las ideas y enfocarlas hacia los aspectos pragmaticos y la actividad productiva material. En los analisis que he efectuada sobre la conducta ritual, be podido apreciar que. tanto en el pasado como en el presente. la conducta ritual es casi universal en todos los pueblos que he estudiada y sólo se apartan de ella aquellas personas que cuentan con bienes propios comprados (a partir de mediados del siglo XX), así como con un grupo de trabajo suficiente para efectuar la actividad productiva, por lo que pueden desinteresarse del grupo social mayor; sin embargo, esta falta de solidaridad con los demas amenaza con la extinción de su estirpe, puesto que no se casan. no festejan. no cuentan con la colaboración en el trabajo ni en las dolencias. Y se apartan también aquéllos que atraviesan los limites de Jo permitido en la vida privada (cosa que normalmente es mas frecuente que lo doctrinalmente expuesto y permitido), como son los casos d e incesto, de prostitución o de bomosexualidad reconocidos públicamente. en que el transgresor ba abandonada el código abiertamente y entonces es aislado por los demas y acaba por tener que marchar. Estos casos. que el limite de mi exposición no me deja profundizar, son la prueba de que las normas doctrinales deben ser públicamente cumplidas. pero pueden transgredirse privadamente siempre que no afecten al dominio público. Claro esta que la doctrina y la falta se puede n manipular, como lo prueban las definiciones variables de pecada (definidos anualmcnte en los sínodos regionales). o las manipulaciones efectuadas con el ritual. como cuando, por ejemplo, mediante el casamiento se legaliza a un bastarda, o como la inscripción que hallé de un nacimiento registrada cuatro años después de Ja muerte de su progenitor, o los casos de asesinatos que se ocuJtan porque su ejecutor controla y redistribuye recursos. En síntesis, y sin poder entrar de momento en la multitud de casos que parecen contradicciones, pero que no son mas que alternativas relacionadas con los factores históricos de la racionalidad reproductiva. quiero destacar por el momento que el trabajador es fabricada en el grupo social, por lo que su presencia individual en el mundo es sólo parte de un proceso mas general. El tercer momento se refiere a la asignación de tareas a cada componente de un grupo doméstico, como uno de los aspectos que contribuye también a la reproducción de los trabajadores. La tecnologia del sistema rural sólo puede aplicarse a partir de la fuerza de trabajo que el grupo doméstico posee que, si falta, se complementara con la parentela y con la vccindad. Pues bien, las ideas morales codificadas en la doctrina y la ley canónica permiten la existencia de un grada de confianza suficiente como para que se puedan asignar tareas entre los miembros del grupo doméstico. al mismo tiempo que anulan las distintas fuerzas antagónicas que, si se disputaran por un mismo trozo de tierra. aniquilarían y dividirían también la propia fuerza de trabajo. I 11


Tanto en Galicia como en Portugal he podido observar la colaboración que existe entre di stintas personas vinculadas por !azos de consanguinidad. que se adapta a las distintas coyunturas históricas. Así. por ejemplo, cuando la propiedad eminente es del conde o m orgado. los casamientos entre parientes próximos (que implicau la manípulación de la ley canónica) son actos habituales que aseguran la concentración de recursos: tierras. animales. foreros y trabajadores. Cuando Ja propiedad se concentra en un individuo y como resultada de la desamortización o del desinterés de la clase propietaria, la tierra se va abandonando y queda vacía, el productor da una larga vuelta por la emigración para volver a comprar la hacíenda vecina abandonada. Son éstos los momentos en que. en la variabilidad típica de la alianza matrimonial, se vuelve a la exogamía y se traen maridos a la aldea para asegurar la continuidad del ciclo doméstico, por cuanto los hombres de la casa han marchado para poder recurrir al dinero que permítir::í la lenta compra de tíerras por parte de los parientes que en la casa quedaran. El trabajo sení hecho por los residentes del grupo doméstíco, el producto se aplicara en parte al pago y a la reproducción del ciclo agrícola. en tanta que la renta se asignani al hombre individuaL tal como prescribe la concepción de los juris tas burgueses. la tíerra continúa siendo trabajada y consumida por un grupo cuya racíonalidad reproductiva esta conten ida en los preceptos religiosos. pues éstos sístematizan los derechos y dcberes del parentesco, cosa que se puede apreciar mejor en las dístintas formas de ayuda y dc colaboración en el trabajo. Señalaré, finalmente, que esta reflexión que be realizado en base a mis estudios sobre la pequeña agricultura. tiene una dimensión diferente en zonas de reconqui sta y de misión , aspectos que ahora no puedo desarrollar.

4. El trabajo

Los grupos domésticos no son suficientes para realizar el trabajo. tanto en la pequeña agricultura como en los latifundios. En estos últimos, be observada en América Latina y en la región del Alentejo que la casa se div ide en dos tipos de trabajadores: los que se van (en número que depende de los constreñim ícntos del productor) a trabajar en las tierras del propietario. y los que se quedan en casa para trabajar las tierras que se poseen en usufructo o que pertenecen a la familia (Barraclough. 1966, De Barros, 1979). En la agricultura parcelaria se sigue un sistema semejante, tanto en el Antiguo Régimen como cuando existe ya propiedad directa. l os grupos domésticos no tienen personal suficiente para realizar el trabajo necesario, nj todo el conocimiento que Jas tareas diversificadas requieren. ni tampoco todos los ínstrumentos: mas aún, en el desarrollo del ciclo doméstico a través del tiempo cada grupo va perdiendo personal joven por casamieoto o por emigración ( lo qual contribuye también a su reproducción). y es afectada también por la muerte de los mas viejos y de los niños. EI grupo doméstico no adquiere mas trabajadores por el casamiento que aquéllos que pierde por las razones apuntadas: y los que gana 112


por nactmtentos. estan en una etapa del ciclo de vida e n la que poco pueden contribuir a las faenas agrícolas. Ante la necesidad de contar con mas personal , de suplir los conocimientos técnicos poseídos y de juntar herramientas, cada grupo doméstico recurre a otros en demanda d e cooperación, comúnmente Ha mada ayuda mutua. La circulación de bienes y de trabajadores constituye un aspecto esencial del proceso de trabajo, a través de un código regulada por la racionalidad del parentesco, donde se encuentran categorías ético-económicas diversificadas entre personas que se deben unas a otras derechos y obligaciones diversos, ya sea en vida, ya sea en la muerte. Son categodas éticas porque las define la doctrina cristiana en forma de ciertos deberes a los que no corresponden derechos: y son econó micas porque en elias se incluyen los recursos productores de bienes. Pero, cuando un grupo doméstico necesita establecer cooperación. ¿a qué ouo grupo doméstico recurrira y para qué clase de trabajos? Los requeri mientos varían de una región a otra y dependen también del tipo de agricultura d e que se trate. aunque en todos los casos siempre hay unos períodos en el año en los que se concentra mas trabajo. El ciclo agrícola tiene toda una serie de etapas: preparación de la tierra, siembra, cosechas. mas las actividades relacionadas con la conservación de la casa, caminos. cercas, así como el cuidada de animales y explotación del bosque. Así sucedía en las aldcas estudiadas en Galícia y en Portugal , dedicadas a la producción de leche y de vino, tanta en la actualidad como cuando existia dom inio eminente. El grupo doméstico del sistema rural. cuando habia propiedad em inente. dividia su trabajo entre los deberes del señor y los de la ti erra que le habían concedida: el del sistema parcelario, entre los trabajos especializados para la venta y los de subsistencia . El grupo doméstico de la propiedad eminente podía destinar a sus trabajadores a tareas de cooperación cuando no trabajaban para el señor; el de la propiedad parceJaria reparte el trabajo en fu nción de los conocimientos especia lizados. dc la capacidad para trabajar (según la fue rza física y la edad, mas que el sexo) y. eventuaJmente. en función del dinero, aún cuando el sentida de la colaboración es aborrar este media universal de pago en la economia del capital , con la cuallindan. El tiempo de trabajo se divide entre unos y otros. para pod er ira ayudar a otras casas, tal como constaté en la observación de doscientos casos en Galicia y doscientos ochenta en Portugal. Esta necesidad de colaboración se verbaJiza como una obligación entre parientes y vecinos de avudarse mutuamente: si se contrasta con la acción. la definición verbal. que. de todas formas, es muy amplia. no coincide estrictamente con ella, precisamente porque en las aldeas rurales son todos parientes y vecinos. Esta verbalización respecto a la obligación de ayuda mutua no hace mas que definir o repetir un código que ya esta escrita, sobre la honra debida a los padres y a los superiores y sobre el amor al prójimo (S. Pio X). lo cual constituye una dimensión de la relación social garantizada mediante el castigo material (exclusión del grupo de trabajo) y el espiritual (condena eterna). La honra aJ padre y a la madre y también a los superiores incluye también lo que en palabras de Radcliffe-Brown ( 1952) podriamos denominar la solidaridad respecto a los m iembros de una misma 113


generación. pues en el precepte los hermanos de los padres son conceptualizados y tratados con el mismo tipo de respeto que los progenitores, aunque en la relación pueda darse un mayor grado de flexibilidad, tal como pude comprobar en mi trabajo de campo. Cuando tal relación se consolida a partir del parentesco ritual padrino/ahijado, los deberes que se establecen pueden ser inclusa mayores que los originades por filiación directa. Si a ello añadimos el casamiento (por el que normalmente el cónyuge ingresa en la familia de su mujer, aunque no siempre en la casa), tenemos ya una pista de lo que constituye la racionalidad del trabajo: el derecho de dar que se establece a partir de la red de relaciones de trabajo que se teje en las aJdeas por los constreñimientos que hemos señalado. Este derecho se formula. normalmente. como algo que debe complementarse con la obligación de pagar, ya sea en relaciones recíprocas o no (el señor da y a él se paga, y la relación que se establece no es de reciprocidad). El derecho de dar, o, simplemente. la davida (Mauss, 1923-24: Malinowski. 1932: Shalins, 1965. entre otros). base de la racionalidad del sistema de trabajo, se puede construir y orientar de diversos modos. Resalta. en primer lugar, el casamiento. en que dos personas declaran ante un testigo privilegiada, sagrado, que quieren vivir juntas para siempre, y esto implica cesión de bienes de una a la otra. ya sea de forma unilateral o bien mutua. mediante pactes respecto a las dotes, o bien mediante simples acuerdos matrimoniales (hurra, 1980): implica también Ja obligación de dar el cuerpo para la procreación y el trabajo. Una segunda forma de construir la relaci ón de dar y recibir, es la que se establece entre hijos y padres. con intercambios equivalentes de alimentes y de trabajo, que son regulades a través del afecto o, simplemente. a través de la autoridad de · los padres y de la obligación que éstos tienen de proveer a los primeres: dejo para otra ocasión comentar los elementos pragmaticos de la relación y su abstracción en el modelo bien definida de la Sagrada Fa milia (donde el padre es casto, la madre es virgen y el hijo es la verdad). Una tercera forma de procesar la obligación de dar es la proyección de los deberes filiales respecto a la casa una vez los hijos la dejan para contraer matrimonio fuera; se establece así una obligación mutua entre casas, pero que es conflictiva, ya que los cónyuges que hay en una casa son hijos de otra y ambos estan necesitados de colaboración. Mientras los nietos son pequeños. la relacióo es resueJta coyunturalmente. aún cuando he observada q ue si hay escasez de hijos para colaborar. entonces se suele acudir con preferencia a los padres de la mujer, por lo que ésta es considerada como una mala nuera por parte de los padres del marido, lo cual significa que incumple obligaciones mutuas. Una cuarta forma de construir la relación de trabajo es la que se establece cuando los nietos son adultes y se reparten entre las casas de abuelos, tios-padrinos. padrines y tíos. En este nivel de parentesco se establecen también, y en quinto Jugar, relaciones construídas en base a las donaciones heredítarias. En poblaciones donde se da el no casamiento (celibato, maternidad bastarda) hay siempre un contingente de propietarios de tierra (usufructuaries o propietarios directos) que tienen que asegurar la continuidad en la gestión en base a descendientes creades a través de otras personas y definidos como tales continuadores por medio del parentesco ritual, estructurada canónicamente. 114


En el modelo presentado hasta aquí sobre la racionalidad de la colaboración reconozco que faltan todas las estrategias alternativas que en otros trabajos he analizado, pues aquella racionalidad se altera en los casos de emigración. con el cambio técnico y la especialización de los parientes en distintos procesos de trabajo, puesto que el derecho de dar se procesa de forma diferente, aunque los principios de reclutamiento sean los mismos. En la emigración con retorno, las ganancias se entregan a la familia que se queda en la aldea y el dincro se invierte en la tierra, en la construcción de la casa o de un bar: la colaboración confía los recursos obtenjdos de la economia de la maxirruzación pura a los recursos de la reciprocidad (hurra. 1984). En caso de que los parientes estén en diferentes procesos de trabajo. la racionalidad de la ética religiosa no tiene mas cficacia econó mic:a que la de orientar, ella es reconvertida a partir de la inclusión de otros individuos en el mismo proceso de trabajo que. clasificados como parientes en algún grado, se acercan a la relación por medio de la prescripción ética (obligación de dar) que rendira beneficio común en la actividad económica. Esta es, tal como comentabamos mas arriba, la quinta forma de estructurar el derecho de dar, de orientar el proceso de trabajo. Existe toda un gama de colaboración posible entre vecinos, en base al conocimiento. a la contigüidad de las tierras. a la posesión de instrumentos o. simplemente, al hecho de obtener beneficios en dinero al final del ciclo de la producción ; esto último se impone hoy en día en aldeas donde el tractor es el gran pariente que, al acelerar el trabajo en las tierras de otros. crea una clientela de abundante mano de obra liberada del ciclo total de rutinas artesanales que ocupan el tiempo y las energías de los trabajadores. El uso del tractor (que si se paga en dinero pertenece a la racionalidad de la economia del liberalismo burgués y no campesino) se efectúa mas en la línea de maximizar la fuerza de trabajo para el propietario de la maquina que en líneas éticas. En el area de la economia campesina puede verse que la racionalidad que organiza los intercambios entre no parientes responde a criterios de utilidad dentro de un intercambio de bienes, en que se puedeo aislar monedas que sirven como mediadoras (hurra, 1977, 1985). En síntesis, se puede decir que el derecho de dar (el don de dar. la gracia caritativa) se ejerce entre vecinos como una forma de dinamizar una relación de trabajo que coloca a uno en deuda con el otro si acepta la relación. y Ja aceptaní en función de aspectos bien utilitaristas: o por falta de parientes que puedan movilizar recursos a través de la red éticoeconómica orientada canónicamente, o bien porque el donador es miembro de mismo proceso de trabajo que el otro. En el segundo caso la racionalidad de la ética religiosa se explica de una manera general a través de la solidaridad y del amor y se mantiene materialmente por el benefi cio monetario que aporta Ja asociación. En cuanto al primer caso, emoción o interés estan convenjentemente distribuidas y garantizadas escatológicamente. tal como ahora explicaré.

115


5. La garantia Hasta ahora bc intentada demostrar cómo la reproducción del sistema rural. proceso de trabajo subsumida a otro. tieoe una racionalídad publicitada en ideas religiosas. En otras palabras. he intentada unir elementos del proceso productiva a un sistema de pensamicnto que normalmente se estudia como un fenómeno en si mismo. Mi bipótesis de trabajo es la de que la religjón es la teoria de la actividad económica que, en las relaciones sociales de hoy, se transforma lentamente en una racionalidad teorizada desde una perspectiva económica (lturra, 1986). Existe una semejanza entre ambas teorías: las dos orientan la actividad que permite producir y rcproducir la vida material, sistematizan las relaciones entre los hombres. dan cstatuto a las cosas y regulau la relación entre hombres y cosas. Hay una diferencia entre ambas: mientras que la teoria religiosa de la actividad económica se centra en las personas y las jerarquías (las maximiza) para vincularlas a las cosas, la teoria cconómica se centra en las cosas (las maximiza) y les asigna un valor, a través del cual pueden ser adquiridas por las personas. Entre las dos hay una ligazón que no es de continuidad, si no que se trata de dos sistemas que se entrecruzan en ni veles diversos: en el tiempo histórico (donde coexisten coyunturalmente con mayor acento de la una o de La otra), y en la racionalidad misma, ya que la teoria económica con la que boy no sólo se interpela sino que se intenta gobernar las casas, es una derivación del orden moral definida religjosamente: Adam Smith, por ejemplo, reemplaza al Principe por el Estado. John Stuan Mill destaca la bondad como base de su teoria de la opción y John Maynard Keynes desarrolla una teoria de la riqueza que, por las ventajas que tiene para el sistema reproductiva, se convierte en una ética que hace predominar el monetarismo y justifica el predorninio de la riquez.a sobre la bumanidad. Como sistema teórico de las relaciones con las cosas la religión ba desarrollado un brazo armada que, a veces, ha sido de temer, la Inquisición, y que se ba mantenido aún después de su desaparición en las aguas, a ,·eces caJientes. a veces frías, de la confesión (creada en el siglo XII). Porque, ya sea un problema de creencia o no en la otra vida (hay varias diferendas entre esta otra vida definida por la lglesia y la del pueblo, o. al mcnos, entre el ciclo tomista y la aldea en que los muertos residen, el cementerio), ya sea por el becho de ser la religión un sistema metaforicamente o no escatológico, bay en el dominio público una parte del código de relaciones que es represivo o que, por lo menos, es orientador, fija opciones. En este contexto se sitúa la noción de pecada, del que aún no estoy en condiciones de hablar, al menos desde el punto de vista de la investigación que estoy reaJizando. El pecado aparece muy temprano en la mitologia cristiana explicando genéticamente la humanidad; como cualquier cultura. la judeo-cristiana distingue entre el bien y el mal: el primera es premiada y el segundo castigada. Los que pcrtenecemos a esta cultura conocemos bien la existencia de penas del infierno y éstas nos han hecho vivir como entes culturales: estas penas no sólo son prometidas mediante la palabra en los sermones

116


·que en el transcurso de mis diversos trabajos de campo he podido oir), ;;( nu que son también prefiguradas físicamente p or medio de ayunos, :)~ nitencias. genuflexiones. castigos y otras distintas formas en que se han ~;.. presado las sanciones en el transcurso de los siglos. Los ritos de Semana S:.1 nta. por ejemplo. son un buen cuadro dc desolación del cuerpo cuando .:1alma pierde la gracia. Pcro la pregunta que surge es hasta qué punto la :wción de pecada garantiza el funcio namiento del código doctrinal porque .1 gente teme las penas futuras. y hasta qué punto lo garantiza haciendo ~ublicas y socializando (es d ecir, predicando) las razones por las que una ;)erso na puede ser expulsada de la colaboración (comunión) o exclufda de :.1s posibil idades de acceso a la tierra a través d el casamjeuto, de la i1.:rencia o de otros ritos. o bien el sacerdocio, por ejemplo. ¿Es la creencia Jq uèllo que funciona como garantía de que los contratos orales sean :umplidos y se respeten los valores adscritos a las categorías ético~:o nó micas. o bien es la practicabilidad de la conducta lo que se ajusta a :.1 ~tica'? La duda asalta al investigador cuando ve, como ha sucedido en mis investigaciones. que pueden aparecer dos comportamientos éticos: uno que se aj usta a las normas y prescripciones y que muestra pública:n.:me un comportamiento que honra a la persona. y otro que avergüenza, .::¡ ue da que hablar. La heterogeneidad reproductiva. las contravenciones a .0s preceptos rituales, el cumplimiento poco fie! de las normas, y algunas :·lltas contra la propiedad son aspectos facilmente o lvidados por el pueblo, ,~ reaj ustados dentro de un código social garantizado oficialmente por la lglesia. que es quien reorienta estos comportamientos desajustados: el .mepentimiento redime. La educación no oficial de los jóvenes por parte Je otros jóvcnes y adultos. la custodia de la castidad prematrimonial , la ~.:gulación de la fertilidad matrimonial por medio de la prostitución, el recurso a numerosos pactos con figuras malignas junto a las promcsas de 'otos. la predicación sagrada y la reproducción humana criminal, son .llgunos de los numerosos hechos que proporcionau continuidad al com;:'Ort:lmiento y que resuelve dimensiones que la rigidez de la prescripción :10 contempla. Por otra parte, actos como el robo, la invasión de la tierra :'ropiedad de otros. los atentados contra Ja salud, la integridad física , el ~1 ucn nombre o la fama (todo lo cual esta contemplada en el Decalogo) son nurmalmente sancionades de forma directa por los ofendidos, que asi ;xt~nn a ser ellos pecadores y deben acudir entonces al tribunal de la :onfesión. por lo menos si agreden en réplica, en que el prim er agresor ;>asa a ser ahora una víctima. Todos estos asuntos han sido bien legislados en el derecho canónico, ,¡ue tiene previstos diversos tribunales según los crímenes, y también por tvs si nodos locales. que cada año redefinen las faltas. Así como el perezoso J d inclumplidor tendra su castigo en la tierra al ser proscrita de Jas ,tlianzas y caer en la pobreza. así también el incumplidor de los deberes ;.:ndra que pagar una sanción cultural para cada falta infringida a la es:ructura de relaciones: y para que tales faltas se conozcan, se id entifiquen ~ n d tiempo. el espacio y en las diversas categorías de personas de una •ocicdad oral y cíclica como la rural, tales fa ltas y sus castigos se inscriben ~n la memoria de la penitencia, que pasa a ser el tribunal mínimo que ~Jra n t i za el cumplimiento de la racionalidad reproductiva, y. de esta 117


forma. tales faltas se conocen, se identifïcan en el tiempo. en el espacio y en las distintas categorías de personas. Así me parece que se estructura el trabajo en los sistemas rurales. incluídos los que se centrau en la viña. y así me parece que se estructura la racionalidad reproductiva, a partir de la garantia que el pecado proporciona.

~OTAS

I. El pr~nte texto fue prt'sentado como ponencia en las I Jornades sobre la Viticultura dl' la Conca Mediterrànja. que se celebraran en marzo de 1986. la revisión y preparación del texto para su edición ha sido efectuada por Dolors Comas d'Argemir. 1. En Chile cstudié el componamiento de campesinos que había pasado del sistema de trabajo latifundista al de cooperativas de reforma agraria en la región del Valle Central: estc estudio fue realizado por un equipo interdis ciplinar del Centro de Estudios Agrarios y Campesinos de la Universidad Católica de Chile, en el que era docente e investigador. En Galícia ~-ivi durante mas de un año en una parroquia rural de la provincia de Pontevedra. donde estudié el comportamicnto de pequcños propietarios desde una perspectiva históricoetnogratica. como investigador del Depanamento de Antropologia Social del Trinity Hali (Universidad de Cambridge. Jnglate rra). En Portugal he estudiado el problema de la racionalidad reproductiva en una aldea de una feligresia de Beira Alta, como investigador del lnstituto Gulbenkian de Ciencia y del Departamento de Antropologia Social del LS.C.T.E. En este caso el estudio etnogr-.ifico de dos años me ha llevado a poner un fuerte acento en la investigación genealógica de arcruvo, así como en el derecho canónico y en las prlicticas religiosas. consideradas como oricntadoras de la racionalidad reproductiva. Algunas de las ideas que desarrollo se basan también en las observaciones que realicé en ambitos urbanos y rurales de Escocia, como estudiaote de la Universidad de Edimburgo. país en el que las ideas religiosas tienen un fuerte peso en la sistematización de la realidad. 3. Llamo categorías ético-económicas a estos cargos. en que normalmente es poco relevante conocer la individualidad de quico lo ocupa como rey. conde. duque. padre. morgado. o donde los requerimientos del oficio delineo la capacidad necesaria para desempeñarlos. como obispo. patrucio, herdcu. cabezoleiro y. tal vez. cape/aes. A pesar de que estos .:argos poseen una elevada funcionalidad pragmatica en la organización del trabajo en una ">Ociedad estamental. ya sea en las ideas, ya sea en lo cotidiano. (y, por cllo. me gustaria llamarlos «ol/ice»). son concebidos como inhe rentes a lo sagrado en la sociedad y en la ramilia. como algo pcrmanente que funda la conducta y no como resultado de las relaciones ..ociales. Re.r. Conde. Duque. Obispo. Padre. Cape/lón (capc/ao. en ponugués). son oficios '>ien conocidos en la concepción de la sociedad antigua. Algunos adquierenn sentido en Jmbitos mas locales. Este es el caso del Pacmcio, hcredero de la mayor parte de los bieoes de ;.~ na casa. que en Galícia diceo asignar al primogénito (ver hurra, 1980), similar al eredeme ' asco y hereu catalan. Cabezoleiro era qui en cobra ba las ren tas fora les en nombre de los ;.:ñores. en Galícia. Morgado era. en el Portugal del Antiguo Régimen, el varón primogénito ,¡ue heredaba de forma única. universal y exclusiva el patrimoni o de un propietari o de tiem:s jcdicadas a la producción agrícola y que habían sido declaradas por el rey fuera de toda r osibilidad de venta. Reguengos es la tierra fuera de comercio que penenece al rey en Portugal. como tal rey y no como individuo.

BIBLIOGRAFIA ARlES,

1983

118

Philippe ( 1980) «Sao Paulo e a carne»,en FOUCAULT, Ariès. et al. (eds.) Sexualidades Occidentais. Lisboa. Contexto (Communications, 1980. Paris), pp. 4 7-51


BARRACLOUGH, Solón and DOMIKE, A. 1966 «Agrarian Structure in the Latin American Countries», en Land Economies, vol. 62. BOURDTEU, Pierre I 962 «Célibat et condition paysanne»,en Etudes Rurales, 5-6: 32135. 1976 «Marriage Strategies and Strategies of Social ReproductioID>,en R. Fortes y O. Ranum (eds.), Family and Society. London. The Johns Hopkins Press Ltd. CUTILEIRO, José 1971 A Portuguese Rural Society. Oxford. The U niversity Press. CHA YANOY, Alexander V. (1925) 1974 La organización de la unidad económica campesina. Buenos Aires. Nueva Vision.. DALTON, George 1971 Traditional tribal and peasant economies: an introductory survey o.f economic anthropology. Addison-Wesley Modules in Anthropology, pp.1-35. Readin.g, Mass. «Peasantries in Anthropoloy and History», en Current Anth1972 ropology, 13 (3-4): 385-4J 5. DE BARROS, Alfonso 1979 A reforma agraria en Portugal. Lisboa. Fundaçao Calouste Gulbenkian. EscoTo, Du ns John ( 1266-1308) ( 1639) 191 O De rerum principio. Quarachi. 1950 Opera omnia. Comissao Escotista (ed.). Roma. C. Balic. EYANS-PRITCHARD, E.E. 1962 «Anthropology and History», en Essais in Social Anthropology. London. Faber. pp. 46-65. FLANDRIN, J.L. 1975 Les amours paysannes, XVI-X!Xè siècle. Paris. Gallimard. FORTES, Meyer 1949 «Time and Social Structure: an Ashanti case study»,en M. Fortes (ed.), Social structure: studies presented to A.R. Radcl{ffe-Brown. London. 1958 «lntroduction» en The developmental cycle in domestic groups. Cambridge. Cambridge Un.iversity Press. FOUCAULT, Michel 1966 Les mots et les choses. Paris. Gallimard. 1976 La volonté de savoir. Paris Gallimard. FRANKLIN, S.H. 1969 The European Peasantry. The final phase. London. Methuen. GALESKI, Boguslaw 1977 «Quelques reflexions sur la question agraire dans les démocraties populaires (1945-1975)»,en Structures Sociales en Europe de l'Est (Notes etétudes documentaires, 4 març 1977). Paris. La Documentation Française. 119


GODEUER, Maurice 1982 La production des Grands Hommes. Paris. Fayard. ÜOODY, Jack «The tission of domestic groups among the Lo Dagaba»,en 1958 M. Fortès (ed.), The developmental cycle in domestic groups. Cambridge. Cambridge University Press. 1976 Production and reproduction. A comparative study ofdomestic domain. Cambridge. Cambridge University Press. Domestic Groups. Addisson-Wesley Modules in Anthropo1979 logy. Reading, Mass. 1983 The development of the family and marriage in Europe. Cambridge. Cambridge University Press. GREENWOOD, J. Davydd 1976 Unrewarding wealth: the commercialization and col/apse of agriculture in a Spanish Basque town. Cambridge. Cambridge U niversity Press. GUOEMAN, Slephen 1978 The demise of a rural economy. From subsistence to capitalism in a Latin American Village. London. Routledge and Kegan Paul. HANDMAN, Marie-Elisabeth La violence et la ruse. Hommes et femmes dans un village 1983 grec. Aix-en-Provence. Edisud. HANSEN, Edward C. 1977 Rural Catalonia under the Franco regi me. The fa te of regional culture since the Spanish civil war. Cambridge. Cambridge University Press. HEsPANHA, Antonio Manoel I 978 A historia do direito na história social. Lisboa. Livros Horizonte. 1980 «0 jurista e o legislador na construçao da propiedade burguesa liberal em Portugal»,en Analise Social, vol: XVI (6162). pp. 21 1-236. MILL, Jonh Stuart (1861) 1984 El utilitarismo. Madrid. Alianza Editorial. MONTEIRO, Nuno Gonçalo «Lavradores, frades e forais. Revoluçao e regimen senborial 1985 na comarca de Alcobaça ( 1820-1824)»,en Ler Historia, 4: 31-88. Lisboa MURGUlA, Manuel 1882 El foro. Sus orígenes, historia y condiciones. Madrid. Libreria de Bailly Bailliere. NASH, Manning Primitive and peasant economic systems. San Francisco. 1966 Chadler Publishing Co. NETIJNG, Robert MeC. and MCGUJRE, Randall 1982a <<Levelling peasants? The maintenance of equality in a Swiss Alpine community»,en American Ethno/ogist, 9: 269-290. «Territory, property and tenure»,en R. McAdams, M.J. 1982b 120


Smelser and D.J . Treiman. Behavioural and social science research: a national resource. Washington. National Academy Press. pp. 446-502. O':·mLL, Brian Juan 1984 Proprietarios, lavradores e jornaleiras. Desigualdade social mona aldeia transmomana. 1870-1978. Lisboa. Dom Quixotc.

PlO X sid

Primeiros elememos da dowrina crista. Lisboa. Unión gra fica.

POLANYI, Karl

«Aristotle discovers the economy»,en Trade and market in 1he early empires. Free-Press. New York. pp. 54-94. RAOCLIFFE-BROWN, A.R. 1952 Siruc/ure andjimction in primili\•e society. London . Cohen and West, Ltd. ROWLAND, Robert 1984 «Sistemas familiarcs e padroes demogralicos em Portugal», en L er Historia, 3: 13-32. Lisboa. SA E MELO FERREIRA, Fatima 1983 «Mudança política. religiao e cultura popular>> ,en Ler His/0ria, 2. SHALINS, Marsahall ( 1965) 1974 «Exchange value and the diplomacy o f primitive trade en Stone Age Economies. London. Tavistock. pp. 277-314. SEVILLA-G UZMAN, Eduardo 1979 La evolución del campesinado en España. Barcelona. Península. SHA, IN, Theodor 1973 «The nature and logic of thc peasant economy»,en The Journal o.f Peasant Swdies. I (I): 63-80: I (2): 186-206. SMITH, Adam (1776) 1874 An inquiry into the nature and causes of 1he 11·ealth of nations. London. Routledge a nd Sons. S UAREZ, Francisco ( 1617) · Metaphysical disputalions. TAX FREEMAN, Susan 1970 Neighbours: the social contract in a Castilian hamlet. Chicago. The University Press. 1957

TEPITCH,

J.

1975

«A project for researcb on the peasant revolution of o ur time»,en The Journal of Peasant Studies, 2 (3): 258-269. VERNIER. Bernard 1985 «Strategies matrimoniales et choix d 'objet incestueux: dot, diplóme, liberté sexuelle, prénom»,en Acts de la reciJerche. Paris. J uin. pp. 3-28. VJLLARES, Ramón 1976 «No cincuentenario da lei de redención de foros (19261976). Aproximación ao problema».Manuscrito I 8 p.- 1977 en Grial (febrero). 121


ARXIU D'ETNOGRAFIA DE CATALUNYA, N. 6. 1988.

REPRODUCCION DEL GRUPO DOMESTICO Y DE LA EXPLOTACION AGRICOLA FAMILIAR A PARTIR DE UN PROCESO DE INDUSTRIALIZACION RURAL 1 Jordi FERRUS BATrSTA Institut Tarragonès d'A ntropologia (ICA)


La cucstión de la reproducción del Grupo Doméstico y de la Explotación Agrícola Familiar centra últimamente el interés y las discusiones del Grupo Internacional para el Estudio de los procesos de Transición Social. En una reun ión del grupo Llevada a cabo en Toulouse (Francia) en diciembre de 1986, se habló de la necesídad de pluríficar las bases materiales de la Explotaci ón Agrícola Familiar para poder reproducir el Grupo doméstico. multiplicando el número de actividades a desarrollar por su fuerza de trabajo, buscando nuevas estrategias que articulasen y/o subordinasen el grupo doméstico y la explotación a nuevas formas de producción y de trabajo. Respecto a nuestro objeto de estudio, y a partir de estas prerni sas, se nos ha planteado continuamente el problema de qué es lo que se reproduce la unidad de explotación o la unidad doméstica se reproduce la unidad de explotación y esto permite la reproducción del grupo doméstico, o es a la inversa, y por última, si existe una lógica interna entre las dos estrategias de reproducción. Pera, en nuestro caso, el problema se complica, pues sobre esta reproducción incide un proceso industrializador con unos caracteres muy particulares, que veremos mas adelante. Entonces, se nos plantea la cuestión de si la industrialización, y mas concretamente, el trabajo asalariado industrial de la fuerza de trabajo de la explotación famifiar agrícola, permite, retarda, acelera o impide la reproducción del grupo doméstico y de la misma explotación, y en qué términos lo hace. El proceso industrializador a que hacemos referencia presenta unas fases que afectau directamente el mercado de trabajo asalariado (aquél que puede ser abastecido por la fuerza de trabajo de la explotación) posibilitando o constriñendo las estrategias a desarrollar por ésta. Nos es necesario, de entrada, distinguir los siguientes períodos en el proceso de industrialización: I. Período anterior a la industrialización ( 1940-1972), en el que se produce la crisis de reproducción tanta de la explotación, como del grupo doméstico. como de la comunidad, a partir de la adaptación a las condiciones creadas por la expansión de las relaciones mercantiles capitalistas por el sector rural. 2. Período de construcción de la industria ( 1972-1979), en el que se contempla una alta oferta de trabajo asalariado no especializado, y a la vez. una especialización de la fuerza de trabajo local para acceder a lugares de trabajo fijos. 3. Período de puesta a punto ( 1979-1 983), donde se da una progresiva reducción de la oferta de trabajo asalariado, se designa el número de trabajadores fijos locales, aparecen los despidos en masa, las iodem niza125


..:iones y los subsidios de paro, continuandose la especialización para conseguir trabajo asalariado. 4. Período de funcionarniento ( 1983- I985 y síguientes), momento en que desaparece la oferta de trabajo no especializado y aparece la oferta periódica para la fuerza de trabajo local especializada, cosa que obliga a continuar con su especialización. Veamoslo mas detenidamente. 1. El período anterior a la industrialización: La crisis de reproducción de Ja explotación familiar, del grupo doméstico y de Ja comunidad rural

La comunidad local, una vez abortada la revolución en el campo catalan de los años 1936-37, que supuso la colectivización de todas las tierras y medios privados de producción, tomó otra vez la estructura de la sociedad agraria anterior, favorecida por la represión desde el Estado. Ello significó la reinstauración de la propiedad privada de los medios de producción, la explotación de la mano de obra agrícola local por parte de los propietarios mayores de los medios de producción, y la represión de esa mano de obra, que fué la causante de la revolución colectivizadora, de la desaparición de los propietarios rcntistas y de la usurpación de sus propiedades. y que otra vez se veia sometida a la explotación social en el seno de la comunídad. La reinstauración de la propiedad privada, la explotación y la represión de la mano de obra agrícola devolvió a Ja comunidad local una estructura social que te era propia desde los años de la Desamortización basada en una gran diferenciación en el acceso, reparto y disfrute de la propiedad de los medios de produccíón. A nivel comunitario, la existencia de grandes propietarios, con superfícies entre las 50 y las 200 hectareas de tierra, casas, almacenes, almazaras y bodegas (6 propietarios); de un número mayor de propietarios medianos. con superficies entre las 20 y Jas 50 has. (66 propietarios), sin instalaciones para la transformación de la producción agrícola mas que para su consumo doméstico («cellers», «golfes», corrales, etc.) (66 propietarios); y de un gran número de pequeños propietarios, con superfícies entre las O, I y las 20 has.: 366, los cuales, por las características de sus mcdios de producción, eran a su vez aparceros y arrendatarios de las ticrras de los dos grupos de propietarios anteriores, o sus jomaleros estacionales; y, finalmente, un bajo número de jornaleres permanentes: 14. ~

En relación a las explotaciones y los grupos domésticos se constata, por un lado. el control de la propiedad de las bases materiales por parte de uno o dos de sus miembros. que por eso mismo son los jefes de la explotación, organizan el proceso productivo y explotan la fuerza de trabajo dentro de la explotación familiar en base al futuro acceso de ésta a las bases económicas de la explotación. Por otro, la diferenciación social y sexual de la fu erza de trabajo viene dada también por el hecho de que una parte de ésta tendra acceso en el futuro aJ control y propied ad de las bases materiales y reproducira la explotación y el grupo doméstico, y otra parte tendra 116


que buscar su reproducción con la creación de una nueva explotación independiente de la de origen (a partir de aparcerías, arrendamicntos y el trabajo asalariado), y creara nuevos grupos domésticos, o tend ra q ue emigrar. Por tanto, el desigual acceso a las bascs materiales tanto en el interior de las explotaciones. como a nivel comunitario, crea grupos domésticos sin bases materiales propias, es decir, si n explotación, y obliga al establecimiento de relaciones de dependencia con otras explotaciones (contratos de aparcería y arrendamiento). a la imposibilidad de crear nuevos grupos domésticos iodependientes de la cxplotación y del grupo de origen (altas indices dc solteria y grupos domésticos de tres generaciones), o a la emie.ración. - La Postguerra implicara el control centralizad o del mercado agrari o a parti r de determinades organismos estataJes insti tucionalizados en la comunidad para asegurar tanta la represión de la fuerza de trabajo agrícola como el control dc la producción agraria local. Estos organismos tcndnín su expresión en la Hermandad de Labradores y Ganaderos (el si ndicato ,·ertical del campesinado español durantc el Franquismo) que controlara o pretendcra controlar la p roducción agrícola a partir de la reinstauración de la Cooperativa, de la expresión local del Sindicato Nacion al del T rigo, del Olivo. de la Vid y del Almendro (lo cual supondni la obligatoricdad de declarar la producción cerealística, de accitc, v ino y almendras de cada explotación). Pero cste control de la producción no resultara efectiva. y buena parte de las declaraciones de producción seran manipuladas para abastecer así el mercado negro de productos agrarios para el consumo urbana: lo que se conoccra con el nom bre de <<estraperlo». Sin em bargo. debemos d iferenciar que la producción destinada al mercado negra era aquella que podia escapar al control del Sind icato Vertical en los siguientes térmi nos: Por un lado, de la producción resultante del pago dc las rentas agrarias, se tenia que declarar la parte p roporciona l a la que se había pagada al propietario rentista (pues éste ocupaba los cargos directivos en el Sindicato Vertical local, y. ademas, era el propietario de los medios de transformación dc la producción, y por tanto. sabia lo que el aparceroarrendatario, y el resto de los campesinos habían producido). Así sólo podia evadirse aquella parte dc la producció n que se conseguía «despistar», «robam. «esconder» al propietario. Por otro. de la producción de las tierras propias. tenia que declararse forzosamente una parte, para no atraer la atención del Sindicato; otra se almacenaba en casa. sea porq ue se transformaba en acci te o vi no sin pasar por el molino, sea porq ue se trataba de cosechas an teriores que habían escapada al control del Stndicato o las redadas de los «fiscaleros»,3 destinandose la mayor parte de eLias a abastecer el mercado negra, transportando directa y personalmente la producción al mercado urbana o vendiéndola a los intermed iarios o estrapcrlistas a cambio de d inero en efectiva o de productos en especie para el consu mo doméstico propio, para el mercado local e inclusa para el mercado negro urbana (como en el caso de la bari na).~ El estraperlo representara una fuen te de ingresos sustancial para algu127


nos grupos domésticos de pequeños propietarios, aparceros y arrendatarios. hastn el punto que permitira la ampliación de sus bases materiales !sobre todo. compra de tierras) y la reproducción del grupo doméstico y de la explotación. al facilitar el directe y rapido acceso a un capital en efectiva para afrontar los dispendios de mantenimiento y de ampliación de las bases materiales de la explotación: impuestos, acceso a la propiedad. ahorro. etc. En el momento en que esta fuentc de ingresos desaparece, por la liberalizacíón del mercado agrario estatal, con la fíjación de unos precios mucho mas bajos en comparacíón a los del mercado negro, se inicia la crisis de reproducción doméstica y de la explotacióo. ¿Qué coosecuencias comporta la liberalización del mercado hasta llegar a producir una crisis de reproducción comunitaria? En primer Jugar, el descenso en los ingresos por la venta de la producción y el bloqueo en la ampliación de las bases materiales de la explotación. sobre todo, el acceso a la propiedad. En segu ndo. la necesidad de aumentar la producción para mantener o incrementar los ingresos, por medio del cstablecimiento de mas contratos de culti,·o. la sobre-cxplotación de la fuerza de trabajo en el interior de la explotación o fuera dc ella (braceres. jornaleres) para aumentar los ingresos en efectiva; o la necesidad dc reducir las rcntas agrarias a pagar a los rentistas. En tercer Jugar. la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos ajenas a la agricultura. que podran suponer su abandono total o la alternancia con la misma, gracias al trabajo asalariado en la industria comarcal o a la emigración estacional de individues solteres, para ir a trabajar en la industria barcelonesa. Y por último, la emigraeión de la fuerza de trabajo local de fonna pennanente, y por tanto el descenso en el volúmen de la mano dc obra agrícola local. que repercutira en su encareci miento dado que cada vez hahni menes jornaleros para contra tar y se exigira continuameme un desccnso de las rentas a pagar, bajo la amenaza de rescisión del contrato v abandono del cultivo. A fïnales de los años 60 resulta evidente la difícil reproducción de las explotaciones familiares. porque no pueden aumentar sus ingresos o rentas tan solo con la venta de la producción propia, así como la difícil reproducción de los grupos domésticos dependientes de las explotaciones como la de aquellos grupos que quieren independizarse, si no es a partir de la emigración o del trabajo asalariado industrial y. por tanto, la imposible reproducción de la explotación a la muerte de su s jefes actuales. y lo que resulta mas sorprendente: la difícil explotación de la fuerza de trabajo local por parte dc los propietarios rentistas. Estos ven como la mano de obra se encarece, cosa que resuelven exigiendo rentas cada vez mas bajas u. sencillamente, emigrando. Y los cabezas de la explotación ceden parte de c;u control sobre las bases materiales propias para asegurar la reproducción de la explotación y del grupo. actitud que no resulta suficiente para mantcner la fucrza de trabajo en el interior de la explotación por los bajos ingresos. y amcnaza con emigrar. Las heladas e inundaciones del año 1971 empeoraran aún mas la sitttación. baciéndola insostenible (pérdida de dos cosechas de aceituna, una de almendras y otra de uva, aparte de las dos de cereales), evidenciando la imposible rcproducción comunitaria a partir de las bases materiales 128


propias de la agricultura y Ja venta de la producción al mercado capitalista. si no se pueden ampl iar las bases de las ex plotaciones fam iliares y asegurar la reproducción de los grupos domésticos en su interior, hasta el extremo de cuestionar la subsistencia cotidiana de los miembros del grupo ~ y obligando a la em igración de grupos domésticos al completo. Pero he ahí que se produce la noticia de la instalación de una gran industria en el término mu nicipal de la localidad, que se presenta como la solución única a la crisis de reproducción com unitaria. doméstica y de las e:-.plotaciones. 2. lndustrialización: el período de construcción de la industria (19:72-1979)

Una decisión ajena a la problematica de la comunidad y a la crisis que padece aparece como el remedio de todos sus males, en tanto en cuanto significa a primera vista que no sera neccsario emigrar para asegurar la subsistcncia del grupo. la fuerza de trabajo agrícola dejarci de cncarecerse para los propietarios o gracias al trabajo asalariado industrial las explota~·iones podran continuar ampliando sus bases materiales. Al mismo tiempo. parece asegurarse la reproducción social de los grupos domésticos. También se diversificaran los ingresos de las explotaciones a partir de la demanda de servicios de la mano dc obra que llegara inmigrada para trabajar en la industda que se construya. En esta aproximación tan sólo vamos a detenernos en la incidencia de la industriali zación en lo que afecta a la ampliación de las bases materiales de la cxplotación a partir de la pluriactividad de los miembros del grupo doméstico a ella adscrita como una de las formas para su reproduc.:ión social. Así. constatamos, primera. que la compra de terrenos para ubicar la industria afecta a la totalidad dc los propietarios rentistas, que obtienen un clevado capital por su venta, el cual no invertiran en la :.11npliación o capitalización de sus empresas agrarias, si no en la compra de .Kciones y en mejorar su nivel de vida. Segundo, que tan sólo 36 propictarios medios y pequeños se ven favorecidos por esta compra, de las 71 7 e:-.plotaciones agrarias que existían en total en 1971 ,6 los cuales invirtieron ¿se capital en la ampliación de las bases materialcs de la explotación y/o ~ n mejorar su nivel de vida así como en el ahorro. Tercero, que la pérdida Je parcelas de regadío cultivadas directamente o indirectamente por la instalación de la industria significa la libcración de un importante volumen de fuerza de trabajo agrícola que pasa directamente a ser fuerza dc trabajo asalariada en la construcción de Ja industria. Cuarto, que la alta oferta de trabajo asalariado industrial va a permitir la pluriactiv idad de los miembros del grupo doméstico adscritos a la explotación fam iliar, tanto de los aparceros y arrendatarios que abandonan los contratos de ctllti,·o. como de la mano de obra joven dc la explotación, que probablemente hubiese emigrada y que ahora pasa a espccializarse en el trabajo industrial poco cualificado: y, con el tiempo, la contratación de buena parte de los cabezas de explotaciones de medianos y pequeños propietarios. que continúan con el culti vo de las tierras propias, como lo hacen los :1parceros-arrendatarios con las que son de su propiedad. Pero también, la 129


contratacJOn de la fuerza de trabajo femenina de la explotación, sobre todo la mas joven y soltera, que se cspecializa en ciertas tareas indust riales (limpieza. camareras, cocineras, secretarias administrativas, etc.). Y, quinlO. que la alta oferta de trabajo asalariado atrae una numerosa mano de obra inmigrada que dispara la demanda de servicios locales, permitiendo que algunas familias corran con su satisfacción a partir de la ampliación de algunas de sus bascs materiales: construcción de habitaciones, pisos y otras viviendas para alquilar, transformación de la explotación agrícola en empresa mixta agricultu ra-servicios tipo bar, pensión, tienda. ¿Qué representa la oferta de t rabajo asalariado industrial y la pluriactividad de los miembros del grupo doméstico y de la fuerza de trabajo de la explotacióo para la ampliación de las bases materiales de la misma? Veamos scparadamente el caso de los cabezas de la explotación o de su fuerza de trabajo principal, y el de la fuerza de trabajo mas joven de la misma. En el caso de los cabczas o de los que lo seran en el futuro (individuos entre los 35 y los 55 años de edad), la pluriactividad significa el cobro de unos elevados salarias que gracias al ahorro se orientara n bacia la ampliación dc las bases materiales dc la explotación en un fut ura próximo, y que directamente se inv icrten en el mejoramiento del nivel d e vida de todos los miembros del grupo doméstico: mcj ora d e la viv ienda sobre todo. Los ingresos por la satisfacción de los servicios locales se destina para lo mismo, aunquc dado el volumen mas bajo de ingresos que representa y la persona que se especializa en cllo (la esposa del jefe de la explotación y los hijos mas jóvencs) se destinau mayoritariamente bacia el mejoramiento del nivel de vida, aunque en el caso de explotaciones mixtas agriculturaservicios. sirven para ampliar las bascs materiales de la explotación, una ,·cz descienda la demanda de scrvicios y desaparezca la mixticidad. En conjunto. todo ella sign ifica el acceso a la propiedad de nuevos medios de producción: dc tierras (las que ponen en venta los propietarios rentistas por falta de cultivadores), o de nuevas bases técnicas para el trabajo agrícola (maquinaria) dada la falta de mano de obra dentro de la explotación (por estar asalariada en la construcción de la industria y especiatizarse en el trabajo industrial una vez terminada). En el caso de la contratación dc esta fuerza de trabajo joven de Ja explotación y de los miembros mas jóveoes del grupo doméstico (individuos/as entre los 16 y 35 años de edad), tanta de aquéllos que tendnin que suceder a los jcfes de Ja explotación en el futura , y por tanto, encargados si lo hicieran. de su rcproducción, como de aquéllos que no van a acceder, el trabajo industrial siginifica por un lado el ahorro del 90% del salaria, para poder casarse. es decir, independ izarse del grupo doméstico y de la explotación de origen, accediendo a la propiedad d e una casa o de un piso en la comunidad, y para la compra de medio de transporte. También, la satisfacción de determinadas neccsidades ind ividuales (ocio, gasolina, ropa, etc.) y, por últi ma , la entrega de una parte del salaria al grupo domés6 co, en conccpto de su manutención cotidiana. Esta fuerza d e trabajo se orienta hacia la especialización en el trabajo industrial mas que en el agrícola. aunque la ampliación de las bases técnicas de la explotación la obliguen a la cspecialización agrícola (manejar el tractor y la tecnologia complementaria) según la edad del cabeza de la explotación. 130


Durante es te período ( 1972-1979), la tendencia generalizada es la no reproducción de los grupos domésticos en el interior de las explotaciones agrícolas, si no de forma independiente y con una orientacíón industrial (grupos domésticos de mano de obra asalariada) en la mayoría de los casos. pues su reproducción no es imprescindible para la reproducción en la explotación, que puede realizarse a partir de la ampliación de Jas bases materíales y sobre todo, de las bases técnicas, que suplen la falta de fuerza de trabajo agrícola que ha pasado a mano de obra industrial. Una buena parte de esta mano de obra. a su vez miembros del grupo doméstico, busca su independización social como nuevos grupos domésticos si o explotación agrícola familiar. Esto tan sólo seni posible para aquéllos que consigan trabajo asalariado fijo. Diferente seni el caso de aquéllos que solo tengan acceso a trabajo asalariado periódico o temporal, los cuales desarrollanin unas estrategias diferentes a las de los anteriores, manteniéndose en el interior del grupo doméstico y de la explotación de origen como miembros y fuerza de trabajo. Por lo que respecta a los grupos domésticos, se produce la creación de numerosos sin relación económíca con las explotaciones agrícolas de origen, orientados hacia el mercado de trabajo asalariado industrial, que una vez asegurado, quedaran totaJmente desligados de la explotación, incluso emigraran al ser destinados por las empresas capitalistas industriales a otros Jugares de trabajo fuera de la comun idad. Por ello, estas cxplotaciones agrícolas tícnen cuestionada su reproducción a la vejez o mucrte de sus jefes actuales.

3. lndustrializacióo. La fase de puesta a punto de la industria local (19791983) Este es el período de restricción del trabajo asaJariado y de descenso de la demanda de servicios por la emígración de los trabajadores, al restriogirse la oferta de trabajo por el fio de la construcción de la industria. Pero también es el período en que se produce efectivamente Ja ampliación de las bases materiales y técnicas de la explotación, y a la vez, se frena Ja creación de grupos domésticos independientes de las explotaciones agricolas familiares (incluso se produce un retraso en la edad para contraer matrimonio). La ampliación de las bases materiales de la explotación se debe aJ cobro de unas elevadas indemnizaciones por despido del Jugar de trabajo, al cobro de los subsidios de paro y a la oferta periódica y limitada de trabajo asalariado industrial, con un descenso en el monto de los salarios considerable (casi a la mitad de lo que se cobraba durante el periodo de Ja construcción). Durante este período hemos dicho que se lleva a cabo la capitalización de la explotacióo familiar, en el sentido que la ampliación de sus bases materiales evidencia en el interior de las explotaciones la necesidad de una constante inversión de capital para mantener las nuevas bases, cosa que resulta imposible a partir tan solo de la venta de la producción agrícola propia y obliga a buscar trabajo asalariado no especializado a los cabezas 131


de la explotación, a sus esposas e inclusa a los ntiembros del grupo con especialización pero sin oferta de trabajo asalariado. Mientras. a dificultad por mantener el trabajo asalariado de los restantes miembros del grupo, cuando ello sucede, obliga a su reintegración en el interior de la explotación para los trabajos agrícolas durante los períodos de paro, estén independizados del grupo doméstico o formen aún parte de él. in,·irtiendo sus salarios a partir de ahora, no en la explotación, sino en la mejora de su especialización profesional para acceder mas facilmente al mercado de trabajo de Ja industria una vez entre en funcionamiento (cursos de protección radiológica, de revisión de las cargas de combustible. de instrumentalización, etc.) que obligan a desplazamientos periódicos a Madrid o .Barcelona. Pero también en la ampliación de las bases materiales de la explotación (compra de tierras a nombre de los hijos) que permita la reproducción de la explotación de origen o la creación de una nueva. la manutención de grupo doméstico de origen o el de nueva crcación. cuando falte el trabajo asalariado industrial. Es decir, por lo que respecta a la reproducción de las explotaciones y de los grupos domésticos dehemos distinguir durante este período que aquelles individues que d isfrutan de trabajo asalariado fijo, pueden crear nuevos grupos domésticos independientes de los de origen e independizarse también de las explotaciooes familiares de origen, orientandose hacia el rrabajo asalariado. Que aquéllos que no disfrutan de trabajo asalariado fïjo les resulta difícil la creación de los nuevos grupos domésticos, y si lo hacen. no se independizan de la explotación de origen mas que en la residencia. pues la explotación les permite y asegura la reproduccióo del nuevo grupo doméstico y Ja subsistencia de sus miembros en los períodos de falta de trabajo asalariado. Y que la mecanización de los trabajos agricolas obliga a la especialización de una parte de los miembros de ta explotación de estas tareas y permite su adscripción en el interior de la explotación y la creación de grupos domésticos adscritos a aquélla. Todo esto constituye un síntoma de la imposibilidad de reproducción de estos grupos a partir de las propias bases materiales de la explotación, haciéndose necesaria una dependencia o subordinación constante o periódica. del trabajo asalariado industrial, cosa que se evidencia mas claramente en el siguiente período. -4. lndustrialización. Fase de funcionamiento de la industria local (19831987)

La oferta de trabajo asalariado para la mano de obra local queda restringida a los períodos de revisión, carga y descarga del combustible de la industria. a los accidentes o faUos técnicos, vulgarmente denominades todos ellos «paradas». a tareas de creación y mejora de servicios municipales. o a contratos temporales para el mantenimiento de las zonas ajardinadas de la industria (creación de una empresa local especializada en ello por parte de un antiguo propietario rentista y comerciante agracio local). Todo ello significa períodos de trabajo asalariado de tres a seis meses durante el año, seguides de períodes de paro con el cobro de subsidios, de

132


un mes y medio a tres meses de duración, en que los parados pasan a trabajar exclusivamente en la explotación famili ar agrícola propia o de origen . Frente a la difícil renovación de las bases materiaJes de la explotación porque ahora son de origen industrial, sin una contínua inversión de capital que tiene su fuente en los salarios industriales, se retarda la reproducción de los grupos domésticos, tanto en el interior de las explotaciones como independientes de elias, por falta de trabajo asalariado estable. y se plantea un d ifícil futuro para las dos unidades sociales que sufren un bloqueo en la ampliación de Jas bases materiales o el endeudamiento para continuaria. un retraso en la independización de los miembros jóvenes del grupo o su defintiva adscripción a la explotación agrícola como fuerza de trabajo de la misma, y en el futuro posibles cabezas de explotación: y cuando se llega a producir, deviene en el marco de la explotación , y por tanto. no asegura la reproducción de la misma si no implica una fuente de ingresos constantes que permita continuar la renovación de las bases materiales industriales de la explotación con el fio de hacerla productiva y rentable. Por tanto. es ev idente la situación de subordinación de la explotación y del grupo doméstico con respecto a las relaciones de producción domi nantes (industriales), q ue obligan al desarrollo de estrategias no propiamente económicas para conseguir trabajo asalariado: Ja reproducción de las relaciones de patronazgo y de clientelismo, o Ja emigración otra vez. 7 Podemos, por fin , conduir que la industrialización local ha producido la ampliación de las bases materiales de la explotación basta un cierto niveL pero no la reproducción de ella por sí misma; la constitución de grupos domésticos independientcs de la explotació n si disfrutan de trabajo asalariado estable: el retraso o la imposibilidad de creación de nuevos grupos. o dc reproducción de aquéllos que estan adscrites a las explotaciones. cuando no disfrutan de trabajo asalariado fijo, y el mantenimiento de los miembros mas jóvenes y solteros del grupo en el interior de la explotación otra vez como fuerza de trabajo agrícola; y la imposibilidad de crear nuevas explotaciones agrícolas famil iares dedicadas exlusivamente a la agricultura. y tan solo el mantenimiento de aquéllas que pueden dedicarse a la pluriactividad económica. Por tanta, la industrialización local ha parado o retardada 15 años el proccso dc crisis de reproducción social de la comunidad, de sus grupos domésticos y de las cxplotaciones familiares, como el proceso de éxodo rural. el cua! resulta hoy difícil dada Ja crisis econó mica general y la fa lta de oferta de trabajo asalariado fuera de la comunidad, por lo que ahora la crisis de las explotaciones y de los grupos se evidencia aún mas con la incipiente ampli ación de sus bases técnicas y materiales, que no ha permitido su auto-reproducción. Actualmente, y resulta bastante sintomatico, se esta llevando a cabo a nhel comunitario un intento por ampliar la superfície de regadío a la mayor parte de parcelas cultivadas, para encontrar una salida a esta crisis de reproducción, ya que la industrialización, por las características intrínse cas de su funcionamiento , no permite la reproducción de las explotacio-

133


nes y cuestiona la de los gruP9s domésticos de forma independiente a aquéllas por la mínima oferta de trabajo asalariado industrial que representa.8 NOTAS

I. Est e tex to fuê presentada en una reunión del Grupo para el estudio de la Transició o en el Mediterraneo Occidental en Puigccrdà (Girona, España), celebrada el 21.5.1987. 2. Los datos corresponden al Censo Agrario de España dc 1962, I.N.E. Madrid. 3. Los <<fiscaleros» eran los agentes estatales de la Fiscalia dc Tasas, encargados de requisar la producción agrícola destinada al mercado negro por medio dc redadas casa por casa. 4. La comunidad, como toda la comarca en que se ubica, la Ribera d'Ebre (Tarragona), dada la existencia del trazado de la vía férrea Zaragoza- Barcelona, por Caspe y Mora, era el centro de intercambio de la producción agraria de Aragón (harina) por la de la Ribera (aceite de oliva). harina que se hacía llegar a Barcelona y aceite que se vendía en el mercado negro tanto de Aragón como de Cataluòa. 5. La falta de ingresos por la desastrosa coseeba de aceitunas, destinada a la manutención del grupo doméstico durante todo el aòo, agrava aún mas esta situación. 6. Según el Censo Agrario de 1972. J. N.E. Madrid. 7. Vd. Ferrus, J. 1984 «L'impacte de les indústries d'enclavament en el medi rura.l: la transfonnació de les relacions de patronatge», Rev. Arxiu d'Etnografia de Catalunya, n. 3: 9-34. 8. La industria local, una vez en plcno funcionamiento, sólo necesita un tipo de personal altamente cualificado, que no existe en la comunidad, y únicamente en los periodos de revisión, carga y descarga del combustible, o de accidentes, se posibilita el trabajo de personal menos especializado, que sí existe en la comunidad.

134


ARXIU D' ETNOGRAFIA DE CATALUN YA, N.6. 1988.

APPROPIATION FONCIERE, PLURALITE DES BASES ECONOMIQUES ET ROLE DES FEMMES DANS LE PROCESSUS DE TRANSITION SOCIALE DES FAMILLES ET DES COMMUNAUTES MONTAGNARDES Monique BARRU E-PASTOR Université de Toulouse-Le Mirail


Cest à partir de la définition de la pluralité des bases économiques, tel qu'elle a été définie par le groupe dc recherche sur la théorie de la transition (Cf. Maurice GODELIER) que nous apportons quelques réflexions sur l'évolution des sociétés montagnardes. «C'est l' articulation au niveau d'une même personne, d ' un groupe domestique, d'une unité de travail ou d' une communauté locale de différents types d'activité a l'origine de rapports de production de nature différente». De quelle manière la communauté paysanne montagnarde a-t'e11e évolué, en fonction de quels facteurs, et à quel rytbme? Pour évitcr les pièges des théories évolutionnistes, souvent contenus dans l'étude des p rocessus «d'industrialisatio n» de l'agricult ure, et d' «urbanisation dc la société», c'est dans le double mouvement de décomposition-recomposition , de destructuration-restructuration qu' il faut analyser le mouvement sociaJ. 1 Cest alors dans l' bistoire de la production agricole, celle des famí lies et des communautés mais aussi dans l'histoire de J'appropriation foncière et celle du devenir des espaces ruraux qu' il faut chercher les explications et les fondements de l'analyse de la reproduction économique et sociale. l ' hétérogénéité, les contrastes et la diversité des successions, des rythmes, des articulations des modes de production nous extraient d' une conception linéaire de l'histoire. Cette dernière appréhende les sociétés paysanncs du siècle dernier comme des structures équilibrés, stables et cohérentes tant du point de vue social que du point de v ue spatial. Elles auraient été ébranlées, destructurées, déséquilibrées sous le poids et la prcssion d'un pouvoir englobant qui développe une stratégie unique d'intégration au système dominant de production marchand e. 1 L'aboutissement de ce processus étant la modification des rapports sociaux et familiaux qui vont produire d'un cóté, par l'exode, Ics ouvriers nécessaires à la satisfaction des besoins de la croissance industrielle, de l'autre une agriculture composée d'agriculteurs en trepreneurs dynamiques, compétitifs, compétcnts et aux modes de vie urbains. Entre les deux, une catégorie d'unités familiales. relativement stagnante mais qui a su suffisamment évoluer pour se maintenir; marginalisée par rapport à une logique dominante excl usive, elJe correspondra it à une situation transitoire. Soit elle disparait, soit elle est capable de rejoindre l'élite. Les choses ne son pas aussi schématiques et cette conception a été pendant longtemps un frein à la compréhension de Ja d iversité des fo rmes d'organisation sociale de la production capitaliste; qu' il s'agisse de Ja logique d'expansion de la production marcbande ou de la co-existence de rapports de production de naturc d ifférente. La perduration contre toute attente des petits exploitants fam iliaux, définitivement condamnés et exclus par l'élaboration d'un modèle intensif unique (tel qu' il a été défini par les lois Pisaniennes de 1960 et 1962) Le prouve. 137


La problématique de la petite production marchande et de sa disparition a très certainement sous-estimé la capacité d'auto-exploitatio n, mais aussi de mobilisation des moyens suffisants à son mai ntien, voire à son reclassemcnt dans une paysannerie moyenne. Ai nsi dans la transformation des sociétés ruraJes il n'y a pas de progressivité linéaire d 'un processus d ' intégratio o à un système de production dominant, mais une grande diversité dans les modalités de transforrnation et dans le comportement d 'adoption ou/et de résistance. 3 «Résistance» dans un sens non conservatoire, c'est-à-dire capacité à trouver des solutions à sa survie ou à son développement, à se transformer pour ne pas dispara1tre. C'est dans ce contexte que nous situons l'analyse de la pluralité des bases économiques dans la reproduction des famiUes et des communautés locales. Quelles sont les conditio n qui crééent la possibilité de diversifi er les bases matérielles dc l'existence des famílies et des cornmunautés locales? Qu'est-ce-qui relève de proccssus dominants (modalités exogènes) de la dynamique des structures sociales ou des contextes locaux (modalités endogènes)? Quelles en sont les conséquences sur les rapports entre reproduction des unités d 'exploitation, reproduction des famílies, des groupes domestiques et des communautés locales? Quelles sont les logiques développées et comment ont-elles évolué en fonction des contraintes et des opportunités? S'agit-i! de stratégies ou bien de simples tactiques? Cela entraine-t'il des rapports de production de nature différente? et comment peuvent-ils co-exister? Nous partageons la conception selon laquelle les fa milles et les comrnunautés locales ne constituent pas des reliques ou de simples survivances du passé mais sont des formations vivantes qui assument l'histoire des transformatio ns des nouvelles exigences du processus de monétarisation des échanges sociaux. C'est à partir dc cette conception que nous aborderons la question de la pluralité des bases économiques. En épousant J'hypothèse selon laqucllc cette dernière traduït à la fois une capacité à s'adapter (cf. nou velles condition créées par le développement des relations marcbandes) et une incapacité à se reproduire en s'appuyant uniquement sur les propres bases des groupes conceroés.

Pourquoi une analyse à partir des sociétés montagnardes? Les zones de montagnes, réputées pour leurs handicaps physiques mais surtout économiques sont pour Je sujet étudié, d 'un intérêt tout particuIier. En effet l'aggravation et l'extension de la crise économique à tous les secteurs économiques mais aussi à Ja quasi-totalité de régions, a supprimé la «spécificité>> des zones d e montagoe. Ces d ernières constituent pourtant un champ d'observation privilégié par l'accumulation d es atouts et des contraintes dévolus aux processus de développement; mais aussi parce qu'elles produisent une sorte «d'effet d e loupe». Contrastes, diversité et complexité y apparaissent d 'autant plus clairernent que l'histoire de ces trcnte dernières années y constitue une sorte de version condensée des événements qui ont jalooné l'hístoire des sociétés paysannes OuestEuropéennes au cou rs d ' un siècle et demi. Par ailleurs, elles contiennent à

138


la fois les traces vivantes des logiques agro-pastoralcs du XI Xème siècle et les manifestations les plus récentes (et violentes) du développement du capitalisme.

La reproduction sociale de la fa mille (parenté) et de l'un ité d'exploitation agricole étaient indissociables dans le mode de production du XI Xème siècle La logique de mise en valeur maximale du milicu, qui était pratiquée da ns les Pyrénées durant la période de maximum démographique ( 1860), correspondait à une économie vivrière dans laquelle l'élevage était subordonné à l'agriculture. 4 Le système repose sur l'utilisation maximale des ressources du territoire et dc la fo rce de travail disponible. La totalité des productions agricolcs est auto-consomée. Le bétail est la seule source d'accumulation du capital, par l'argent «frais» que procure la vente de quelques animaux. Mais ce système total de mode de production parcellaire ne remet pas en cause lc partagc des ressources, puisqu' il était fondé sur la propriété privée de la terre et du bétail. La cohésion sociale de la communauté reposait sur l'activité agropastorale (quasi unique) et consituait J'i nstance sociale de régulation .5 Loin d'être homogène cctte dernière comprenait de grandes différenccs sociales ailant des gros propriétaires fonciers aux paysans sans terre. Par tous Ics moyens, la comrnunauté veille sur la stabilité fonci ère et le nombre de «maisons» 6 est reproduït, par là mème, les différenccs sociales. Toute la hiérarchie sociale repose sur le pouvoir que confère la propriété privée. Les règies de transm ission du patrimoine garantissent le caractèrc inaliénable de la propriété familial e. 7 Elles tradui sent un dispositif complexe qui a permís d 'év itcr les partages. C'est sur lui que repose la cohésion sociale et fami liale. L' héritagc va à l'ainé (qu'i l soit garçon ou fi lie), les successions ne se règlent qu'à la mort des parents et aucun partage d'utilisation n'est possible. Les traces de l'endogamie villageoise alars favorisée par les familles, sant encare visibles aujourd'hui dans les multiples !iens de parenté qui lient les villageois. Un tel systèm e assure la reproduction des ressources mais aussi des rapports sociaux de la communauté. Ellc se caractérise par unc relativc stabilité des pratiques et des «bicns» détenus par «maisons». Ces lois de préservation sont restécs très vivaces jusque dans les années 1930, elles imprègnent encare les condítions d'appropriation des biens et de leur gestion. La soumission totale à J'autorité du chef de famille se traduit, aujourdl10i encare (mais exceptionnellement) dans le rythme t rès lent de passation des pouvoirs. Cettc coutume est un frein au développement des exploitations et un facteur d'accélération des plus petites. Cependant, les biens fonci ers des familles éliminées ne sant pas venus pour autant renforcer ceux d es exploitations en activité. Pour que les patrimoines ainsi libérés viennent alimenter le marché foncier local, il faudrait que les s uccessions soient réglées. O r depuis .la seconde guerre mondiale, on observe l'expansion rapide de la pratique de /'indivision (Barrué-Pastor et al. , 1982). Lï ndivision semble symboliser la contradiction entre deux logiqucs 139


qui vont rapidcment s'affronter et modifier les mécanismes traditionnels de régulation dans la famille-uoité d'exploitation et dans la communauté. Les multiples éléments identifiés révélvent à la foi s de la con.figuration !oca/e des rapports sociaux (et de leurs rapports au territoire) et des

logiques institwiollnelles de I'Etat. L'impossible reproduction sociale des fa milles et des unités d'exploitation sur Ics seules bascs agrícoles ... (à partir de 1880) Les exploitants actifs sont freioés dans leurs objectifs écono miques, alors quïls sont par ailleurs exclus des modèles économiques de développcment dominants. Après avoir été un facteur d e préservation . les dernières traces des logiques coutumières ont accéléré la régression agricole. La pratique de l'indi vision et le refus de porter atteinte au patrimoine ont bloqué non seulement le marché foncier et l'évolution possible des exploitations. mais encore toutc possibilité d'échange et de fermage déclaré. Les locatio ns vcrbales se d éveloppent et freinent l'entretien des terres agrícoles par lcur grande précarité. Le róle des propriétaires non agrícoles est plus grand que la proportion des terres qu' ils détiennent. lis influent sur leur usage. Par le refus des baux écrits, its aggravent la pratique de la «cueillette» et la chute de la fertilité, par leur inertie, ils bloquent les possibilités d 'am élioration des paturages collectifs. La structuration économique des rapports sociaux locaux s'est transformée. notamment sur la base des mutations de fonction poss ibles des territoires sous le poids du tourisme. En l'absence de zonage claircment défini (POS par exemple) lc tourisme impose une fo rte con currence. Les prix ne ccssent d'augmenter et tout propriétai re a l'espoír de vendre aux príx du terraü1 à bat ir. Les meilleurs terrains à construire sont, par ailleurs. les mei lle ures terres agrícoles. Minoritaires, les propríétaires agriculteurs ont bcaucoup de difficultés à préserver leur existence, liée au controle des te rres agrícoles. L'exode agricole et l'arrivée de nouveaux résidcnts ont modifié les groupes sociaux locaux et les rapports de force. Dans ce contcx te, les éleveurs actifs ne dominent plus le pouvoir municipal. Aínsi toutes les modifications de la conjo ncture écon omique et sociale condui sent-elles à l'éclatemcnt, sous le poids d'intérêts contradictoires, d\me cohésion vi llageoise centrée sur une agriculture active. Les famill es agrícoles elles-même sont atteintes. Non seulement elles participen! à la spéculation liée aux mutat ions de fonction des terrítoires mais elles contribuent à l'atomisation sociale en projets individuels. Les agrículteurs ont beaucoup dc difficultés pour ré unir les conditions nécessaires à leur reproduction. Par ailleurs. lc mo uvement social qui va dans le sens de l'hétérogénéisatíon des statuts et des pratiques, révèle de nouvelles contradictions internes à l'agriculture. Ce climat social conflictuel bloque à la foís toute révision des règlements coUectifs et la míse en place d ' un nouveau mode mi se en valcur individucl. Pe ut-on parler de venus d e la cohésion sociale face à la crise? Quels rapports entre cobésion socialc, contrainte et controle social? La fa mille com me la communauté locale n'est pas un espace de liberté.

140


Cest une sorte de territoire clos ou chacun est à sa place et surveille rautre.s 11 fonctionne aussi comme un carcan, comme une structure étouffante même si elle est un gage de reproduction. Cette structuration rend la mobilité sociale lente et difficile. Dans la famille paysanne, le patrimoine se vend quand il n'y a pas d'autre solution. Les transactions foncièrcs et ímmobilières portant sur des exploitations agrícoles (vendues en totalité) sont rares sur le marché fo ncier. Quand c'est le cas, ce sont de pet ites exploitations agrícoles qui viennent alimenter les moyennes. C'est en effet à un processus de «moyennisation» que nous avons afTaire, plutót qu'à un mouvement de concentration tel qu'il avait été prévu dans la politique agricoJe françaisc (!ois de 1960 et 1962). Les limites de ce processus se sont très v itc heurtées à raccélération de l'expansion de l'économ ie marchande, et à leurs caractéristiques structurelles. L'augmentation des effectifs des troupeaux et les efforts d'intensification n'ont pas permís d'acquérir les revcnus «suffisants>> à Ja satisfaction des besoins de la famille et de l'exploitation. La recherche d e rcvenus complémentaires hors de la sphère agricole est dcvenue une nécessité, une condit ion nécessaire à la reproduction sociale des famílies et des unités d 'exploitation. Pluriactivité et développement du tourisme La pluriactivité des chefs d'exploitation (homme) est certes une tradition en zone de montagne. mais l'ampleur revêtu par le mouvement dans les années 1970 atteste d'un bessoin qui semble prendre un nouveau sens social. Les conditions nécessaires à la rechcrche des revenus non agrícoles sont de pJusieurs ordres. Elles correspondent à une dissociation de la «maison» (entre la parenté et l'unité économique), à unc nouvelle phase du développement du capitalisme, à un retour à Ja campagne de nouveUes activités et à de nouvelles couches sociales. Si la pluralité des bases économiques s'cst très vitc imposée comme un moyen pour lutter contre l'insécurité et la permanente incertitude qui caractérise Ics sociétés paysanoes. la diversité de ses origines, de ses formes et d e ses protagonistes, attestc d'une grande variabi lité dans le temps et d'une relation fort complexe aux processus de reproduction sociale. I. La pluriactivité mínima/e, qui est par ailleurs la plus ancienne. correspond à une situation ou groupe domestique et unité agricole restenr interdépendents. Elle est le fait de l'un des membres du groupe sous la forme d'un travail salarié saisonnier. Elle est souvent présentée comme un moyen de palier à des jointures difficiles entre !e calendrier agricole et celui des rentrées de trésorerie. Elle reste totalement intégrée dans la logique du mode de production parcellaire, mais n'en amorce pas moins un processus de vente de la force de travail et de salarisation. Elle bénéficie, la plupart du temps, d'un développement des activités marchandes centrées sur le touri.sme et l' exploitation des forêts, mais reste fort étroitement liée aux lieux. Sa fonction est subordonnée à la reproduc141


tion de l'unité agricole mais elle entrainera très souvent un nouveau partagc du travail agricolc entre les membres du groupe domestique. 2. Le tra1•ail sa!arié./ixe ctun membre de /a jàmille traduït une modification du rapport e ntre un ité agricole et groupe domestique. Ce dernier est devenu une famille nucléaire, insérée dans un réseau de parenté (plus ou moins vivace. ou local) mais dont les conditions d'existence traduisent une autonomie relative. o·une ma nière o u d'une autre il y a injection de revenus extérieurs à l'agriculture dans la reproduction de la fam.ille et dans le fonetionnement de l'exploitation . Le travail salarié fournit un certain capital qui est investí dans la re production de l'exploitation, qu'il contribue à reproduire. Cette pratique peut s'accompagner d'une diminution du statut de paysan parcellaire, dans lc cas o u il y a augmcntation de la rente fonci èrc. n s'agit d"agriculteurs dont les terres e n propriété ne sont pas suffisantes et qui ont dú multiplier les locations pour se ma intenir. Par ailleurs, la diminution de la force de travail familiale injectée dans l'unité d'cxploitation a provoqué la plupart du temps une adaptation du mode de production parccllaire au capitalisme: notamment un développeme nt des rclations coopératives. U s'agit de J'adhésion à des coopératives pour la comme rcia lisa tion des produïts et à des COMA (eoopératives d'achat et d'utilisati on de maté ricl en commun) qui entrainent une socialisation d 'une partie de Ja production à l'intérieur du système capitaliste. U ne nouvellc di vision du travail a favori sé te dépassement du nivcau des forces producti ves traditionnelles (de Ja force de travail familiale) mais nous restons dans des logiques adaptatives. L'accumulation d'un capital issu d'un travail salarié conditionne l'existence de l'unité agricolc Les rappon s entre tc nus e ntre revenus salariés et unité d' exploitation peuvent être très divers. l i pe ut s'agir de la reproduction d 'une exploitation hé ritée par élargissement de ses bases matérielles (devenues insuffisantes) ou de la création d' une nouvellc unité, à partir d' un bien familia! (la plupart du temps issu d'un ancien paysan parcellaire resté sans succession directe) et/ou d'une accumulation de capital issue d ' un travail salarié a nté ri e ur. D'une manière générale, ellc concerne des couples q ui vivent à la campagne de revenus d'origine multiplc mais dont l'un des deux membres (la plupart du temps l'homme) est en phase d ' installation dans J'agriculture. Originaires du pays pour la plupart, ils développent pourtant des st ratégies et des pra tiques susceptibles de restructurer profondément la logique sociale. lis vivent u ne succession et/ou une coexistence de rapports de production de nature di fférente. Le truvai! salarié non agricole des femmes traduït Je stade maximum {enregistré à ce jour) d e la di versification des sources de revenus des famílies. 11 signifie quïl y a rupture ... li y a constitution d ' une autre unité ou bien d'un autre rapport social. D ans le prernier cas, Je travail des femm es est investí dans l'exploitation agricole (d irectement ou indirecte142


ment). 11 devient un facteur de transformation des systèmes de production, d'augmentation de la mécanisation et d'amélioration de la productivité. Dans le second cas, le travail salarié des femmes s' investit ailleurs dans la maison d 'habitation (séparée des batiments agricoles), dans le niveau de vie de la famille, dans l'acquisition des signes de valorisation sociale. La femme assure alors l'essentiel des besoins «domestiques» de la famille. 9 ll y a séparation et complémentarité des fonctions et des espaces masculins et féminins. Les condition qui ont créées Ja possibilité de diversifier les activités méritent d'être précisées, tout comme les répercutions qu'elles ont eu sur la reproduction sociale des famílies et des unités agrícoles, en étroite relation avec le contexte local. Nouvelles cxigcnces et modalités de transformation Dans leur majorité, les femmes ne sont pas originaires de l'agriculture, mais ont accepté ce «retour à la terre» en imposant par ailleurs une exigence dïndépendance de vie et de travail, conforme à Jeurs aspirations de mode de vie. Les transformations qu'elles ont amené, sont certes importantes, mais elles s'inscrivent dans un processus ou les facteurs de rupture sont beaucoup plus complexes. lis traduisent une modift.cation globale des conditions sociales et des systèmes de valeur qui concernent: le rapport à la terre (patrimoine et outil de production), au produït (marchand), au métier (entreprenariat), à la technique (la formation a remplacé la transmission de savoirs-faire empíriques), à l'argent (résultat de l'effort), au temps (le surmenage, le désaisonnement), au risque (de climatique il est devenu commercial), à l'espace enfin. Les facteurs de proximité ne sont plus dominants... ni dans les relations, ni dans les alliances, ni dans Ja consommation ... ; l'économique s'est élargi à l'Europe; l'espace de vie, le quotidien, le champ de l'imaginaire et des représentations, le système des valeurs, le patrimoine culturel... tout cela n'est plus uniquement local. Le plus important reste sans doute l'évolution des rapports familiaux, des rapports homme-femme, des rapports entre la famille et l'exploitation agricole. 11 y a séparation de deux stratégies de reproduction à l'intérieur de la famille. La séparation des fonctions de l'homme et de la femme vient accentuer le caractère ambivalent très marqué dans le processus de transition, lié à la co-existence de deux rapports de production de nature différente dans les mécanismes de reproduction. Cette dichotomie traduït par ailJeurs un processus de nucléarisation et d'individualisation des gens hors du groupe domestique, mais qui renoue avec la force de la parenté. Si les parents ne sont plus forcément présents dans un voisinage proche, ils constituent un réseau de solidarité et d'aide directe (en nature, en compétence ou en liquidité) qui fonctionne comme relation de production utile, comme rapport de production, au même titre que les autres réseaux de solidarité. En effet, de nouveaux réseaux, basés sur la satisfaction d'intérêts communs qui ne som pas forcément des intérêts identíques 10 (puisque ces derniers ont été divisés), se constituent à l' instar des vieilles alliances 143


des «maisons» et des groupes domestiques. 11 y a renaissance d'une «sphère sociale» mais aussi redéfinition des clivages et des identítés de groupe. des processus de décisíon et des solídarités. Elle s'inscrit daus une redéfinition des rapports de pouvoir entre les groupes sociaux. Elle signifie pour ces jeunes agriculteurs un essai de reconstitution d'une identité socialement plus valorisante et apporte des éléments nouveaux contre la théorie de la «marginalisatiom>. Dh•ersité des bases matérielles et diversification des revenus agricoles: résistance ou intégration? C'est dans ces mêmes catégories d 'agriculteurs que les stratégies de diversification des activités agricoles sont les plus grandes. Elles sont de trois sortes: - Activité de vente et de transformation des produïts, à la ferme sur le lieu de la production, pour jouer sur la garantie de l'origine, sur l'image de marque et done pour s'assurer d'une récupération maximum de la plusvalue. - Relance de l'auto-consommation, souvent synonyme d'activités d'accueil à la ferme. - Auto-fourniture des cosommations intermédiaires. Elles participent à la relance d'une certaine économ ie «souterraine» dans ragriculture, susceptible d' amortir les «chocs économiques» issus de l'insertion des forces productrices dans les réseaux nationaux et intemationaux. Elles correspondent en conséquence à une sorte de volonté de «recentrage» sur les éléments maítrisables localement susceptibles de díminuer les facteurs de fragilisatíon et de dépendance. C'est dans ce sens qu'il faut interpréter la prod uction sur l'exploitation du maximum des <<inputs» de la production, et de la réalísation de tout ou partie des investissements nécessaires. C'est-à-dire de tout ce qui participe au développement d'auto-construction ... mais aussi de l'auto-exploitation? Doit-on parler de nouvelle stratégie de résistance contre l'intégration au systèmc agro-industriel. ou bien d'accélération de la subordination au capitalisme par la diversification et l'intensification de l'exploitation du travail paysan en jouant sur la multiplicité d e ses savoirs-faire? Certains ont parlé de «résistance paysanne» 11 et «d'agricultures différentes>> ... en accordant à ces pratiques le statut de «solution posítive» pour échapper à la logique d'intégration du capitalisme. Mais ce faisant , il semble que l'on ait néglígé le fait qu'il n'y a pas une seule forme d'exploítation maximale du travail et un seu! modèle de fonctionnement. Certes, il y a celui qui consiste à se battre sur les règies des marchés intemationaux de la production agricole et des industries alimentaires, par un processus d'intensification. de spécialjsation et de standardisation des techniques et des produïts. Mais il y a celle des zones «difficiles», celle des produïts trop périssables, trop fragiles et celle des productions peu mécanisables. La diversification est une manière de mettre en valeur d'autres techniques, d'autres savoirs-faíre et de valoríser les «potentialités» propres à cbaque région. 144


Certes, elle facilite la reproduction des petites exploitations familiales en ouv rant de nouveaux champs de valorisation et de rémunération du travail, l'un provenant de l'activité agricole, l'autre de l'activité de transformation. Mais c'cst aussi une façon , pour la «petite dimension» de trouver sa place dans la logique du développement de l'économie marchande, à cóté et à l'opposé de la «grande dimension, concentrée et spécialisée. compétitive et exportatrice». Elle développe une autre manière de vivre et de produire, elle utilise des techniques de production et de gestion différentes de «l'agriculture industríelle», elle établit de oouveaux rapports sociaux entre producteurs et consommateurs, mais peut-on dire qu'elle marche en sens inverse des évolution qui conduisent à l'intégration de l'agriculture? Moins que jamais le principe de la división du travail ne peut se limiter au schéma unique qui oppose agriculteurs (fournisseurs de matières premières) et industriels (tra nsformateurs de l'alimentaire). Vit-on une période de relance de la gcstion patrimoniale de l'agTiculture par la valorisation des rcssources internes? 12 Est-ce le résultat de l'essounement de la reproduction du Capital dans les secteurs agrícoles totalement intégrés? Au point qu'il faille chercher dans d'autres secteurs les éléments susceptibles de relancer la machine et d'ouvrir de nouvelles voies? Dans ce cas le système de reconquête de la valeur ajoutée développé par les agriculteurs familiaux qui ont fait preuve de beaucoup d'imagination pour résister et sc maintenir, constitue un véritable vivier, dans lequel ragriculture fortement industrialisée, va p iocher pour se renouveler (ex: qualité de la production artisanale). T out se passe comme si le capitalisme, avait besoin de plusieurs racines pour se dévclopper: un secteur d e pointe byper-compétitif et un secteur-relais (ou secteur tam pon) pour amortir ses excès, pour expérimenter de nouvelles possibilités sans avoir à investir, et pour éponger les secteurs non rentables nécessaires par ailleurs à son développement. Nous sommes en présence d'un système économique qui ne peut pas trouver en lui-même (seu!) les bases de son développement et qui a besoin d'élargir ses bases matérielles et ses frontières (trouver au debors ce qui manque ou conditionne Ja reproduction du dedans) pour pouvoir assurer son renouvellement. Dans ce sens, il est à l'origine de la ré-actualisation des rapports de production de l'agriculture traditionnelle, en mélant logiques sociales et logiques économiques; en se relocalisant, 13 en jouant sur les solidarités locales et sur la revendication à l'autonomie. Résisrance et inrégration: Les sociétés paysannes traduisent des éléments diachroniques d'évolution. C'est pourquoi nous pouvons vivre simultanément des faits de «paysannisation» et de «dépaysannisatiom> ... est ce stade du développement de la Jogique capitaliste. 14 «Paysannisation» dans le sens de volonté de ré-enracinement des individus destabilisés psychologiquement par la crise. Dans le sens d ' un repliement sur la solidari té familiale com me forme de résistance à l'individualisme qui se dévcloppe par ailleurs. Mouvement de remobilisation des moyens disponibles par le groupe familia!. Ja parentèle ou le réseau d'amis «semblables» pour résister à la 145


l'ragilisation et à la paupérisation ambiante. Essai de «repaysannisation» 15 au niveau culturel; après lc gaspillage et les miroirs d e la société de conso mmation, il s'agit de revenir à des valeurs plus sages et plus s ures, des valeurs symbolisées par le milieu paysan: économie, sobriété, courage, effort. «Repaysannisation» d'autant plus íntéressante qu'elle a été transformée en nouvelle valeur marchande, précisemment dans les territoires «désertifiés» qui peuvent faire l'objet de mutations d e fonctions hautement spéculatives. Un nouvel «exotisme rural» se développe sur lequel repose la relance dc J'économie touristique. Le sens du processus de capítalísation d es familles paysannes se transforme. Le patrimoine, foncier et immobilier, est mis sur le marché de la spéculation touristique. autant par les héritiers non agriculteurs que par les agriculteurs actifs qui voient dans cette opportunité, l'occasion de récupérer une partie de leur pénalisation économique. La vente de quelques parcelles qui ne destabilisent pas le système de production de J'exploitaü on agricole. ou de la vieille grangc devenue inadaptée, est devenue dans la dernière décen nie un facteur de résistance pour les exploitants en difficultés. C'est une condition de reproduction des unités familiales d'exploitation, d ans le cas ou la succession de l'exploi tation était hésitante faute de moyens nécessaires à sa reproduction.

Politique agricole de la montagne et pluralité des bases économiques: l'imdes lieux

portanc~

Les grandes lignes de la politique d'aide, d e développement et d'aménagement de la montagne ont traduït, très vite (années 70), une volonté de favoriser une politique touristique massive conçue pour la conquête du marché international des loisirs. 16 Elle mit rapidement en évídence la nécessité d u maintien d' un env ironnement habité et entretenu alors que personne ne croyait aux p ossibilités d'un d éveloppement économíque équilíbré de la montagne (notamment dc l'agrículture). Les agriculteurs étant les mieux placés pour assurer cet entretien au moindre coiit, le maintien d'une agriculture fut acquis, au moyen de multiples s ubventíons direct es. De la notion d'assistance et de compensation des handicaps (cf. condítions naturelles et sociales de la production) au nom des «grands équilibres» regionaux, le discours dominant a rapidement glissé sur la nécessaire protection de l'environnement. La place de l'agriculture dans J'économie montagnarde n'est plus une fon ctíon productive. Le !ame de fond économique: Les études des économistes (BAZIN op. cit.) ont prouvé que la valeur ajoutée et le revenu bors subvention par actif reste inférieur de près de moitié à celui de la plaine. Le rattrapage réel des revenus agrícoles montagnards est essentieUement du (d epuis lO ans) à raccroissement des transferts de l'Etat. Cependant, les subventions directes ne représentent que 22% du revenu agricole. Cette aide spécifique n e compense pas, en effet, totalement les inégali tés de subventíon dues au mécanísm e de soutien des marchés, qui bénéfici ent essentiellement aux agricultures compétitives de plainc car les productions de montagne sont 146


quasiment exclues par les !ois de la CEE. Si l'on reste dans la logique strictement sectorielle de l'agriculture, cette politique condamne les dernières petites exploitations restantes au profit de quelques unes; elle serait done en contradiction avec l'objectif de correction des inégalités de développement inter-régionales. Par contre, si l'on considère celui de créer les «conditions de la valorisation optimale des ressources de la montagne dans le respect du milieu montagnard et des montagnards eux-mêmes». 17 il y a interversion des «POtentialités». Ce n'est plus sur l'agriculture que repose la vie économique. mais sur le tourisme. Elle devient la condition nécessaire et le falrevaloir du développement de ce dernier. D'activité économique dominante, elle devient dominée. Les agriculteurs deviennent en partie des salariés de I'Etat sans en avoi r réellement le statut social et les avantages. Les agriculteurs de montagne semblent mis en position de sur-exploitation dans la restructuration du projet économique et social effectué sur la montagne par les forces dominantes. Sa répercussion sur la restructuration des bases et des forces du pouvoir local est directe. La communauté locale. dant la cohésion était basée sur l'activité agricole a éclaté. Les agriculteurs ont perdu le pouvoir local, précisément au moment ou une nouvelle politique de décentralisation et de planification donnait les pleins pouvoirs aux collectivités locales. L'espace montagnard n'est pas (et n'a jamais été) un espace social clos et homogène, dominé par des forces extérieures. Si la confusion entre espace géographique et espace économique a longtemps alimenté les analyses des rapports de fo rce· économiques, l'évolution de la place et du róle des agricultures familiales nous prouve à que! paint elle ne constitue qu'un champ d 'action particulier pour le capital, national et international. Mais aussi, combien ses relais locaux en montagne sont puissants. Dans cette évolution, on peut dire qu'il y a institutionalisation à la fais de la sous-rémunération du travail agricole montagnard et de la rétribution du travail d'entretien et de protection de l'environement (et des paysages). Dans ce passage d'une activité productive à une activité de service, il y a changement dans la nature du travail mais aussi intensification de son exploitation. Après une période de grande verticalité, le développement du capitalisme a besoin d' un rayon d'expansion horizontal, pour pouvoir utiliscr toutes les ressources des régions. La logique du «local», longtemps considérée comme la base de l'idéologie de la résistance, a complètement été absorbée par la logique du capital. Adaptation. diversité. diversification, spécificité, pluri-activité... autant de termes qui ont fonctionné comme des objectifs nécessaires à la reproduction des familles et des unités agrícoles et également comme facteurs d' expansion de l'économie marchande. Un autre processus de sélection et d'élimination des catégories sociales les moins compétitives a été enclenché. basé en grande partie sur la capacité à diversifier les sources de revenu des famiUes. Les conditions de la reproduction des familles et des communautés montagnardes ne se r-efèrent plus à des logiques économiques sectorielles, elles doivent s'analy.;¿or dans l'évolution et la diversité des forces et des ressources mobilisables 147


dans un lieu et u ne société donnée. Ainsi, en un siècle le processus de monétarisation des échanges sociaux s'est considérablement transformé. En milieu montagnard, on est passé d'un système exclusivement cent ré sur le mode de production parcellaire ou la propriété privée structurait les rapports sociaux autour de l' activité agricole à un système quasiex lusivement marchand qui n'a pas cessé d'évoluer et de s'élargir et à engendrer de multiples restructurations des formes de la division du tra' a il. La diversifica tion des sources de revenudes familles montagnardes qui pratiquent une activité agricole en tant que «petit producteur marchand>> correspond: - soit à une stratégie de reproduction pour les familles qui disposent de possibilités alternatives par Ja maitrise d'une certaine accumulation de capital: - soit à une tactique d'adaptation aux nouvelles condition marchandes et aux contrai ntes qu'elles engendrent. Quoiquïl en soit, elle dépend des caractéristiques de J'évolution des rapports de production dans la trancription particuüère qu'ils prennent localement. Elle est done une conséquence des limites de la reproduction des famílies sur les seules bases de l' agricuJture, mais aussi du redéploiem<:!nt des forces du capital en montagne. Ce redéploiement semble s'effectuer de diverses manières, mais toutes convergent dans Je sens de l'extensíon du capitalism e. De Ja pluriactivité tradítionnelle en montagne, liée aux opportunités saisonníères et aux trous de calendrier, on est passé à Ja diversité des sources de revenu sur la base du travail salaTié. Les paysans sont obligés de ' 'endrc leur force de travail hors de Ja sphère agricole puisque leurs moyens de subsistance sont deven us insuffisants. Pourtant, l'autoe.xploítation en tant que propriétaire producteur direct ne cesse de se développcr à partir des !ois du marché qui dévalorisent ses productions et rentrainent à produire toujours plus ... et seul. La logiq ue du profit aboutit à un mode dc fonctíonnement ou un homme seul est amené à assumer Ja totalité des taches de l'unité agricole. Ce processus d'exploitation va par ailleurs s'accompagner d'une volonté de mettre l'agriculture familiale en situation de dépendance et subordination. C'est par Je biais de la multiplication des subventions de I'Etat et des subsides de Bruxelles, que cet objectif sera pleinement atteint. Par ailleurs, Je processus d'expansion du capitalisme va trouver d e nouvelles bases de développement économique (dans l'activité touristique) et provoquer un nouvel élargissement des bases économiques nécessaires à la reproduction des familles et des exploitations agrícoles. Les territoires montagnards vont changer de foncti on avec le développement de Ja valeur d'usage touristique. U n nouvel élan sera donné au processus de Ja rente foncière . Le sens du procès de travail agricole est transformé. La perte de la fonction économique de l'agriculture en montagne au profit d ' une finalité d'entretien, transforme sa fonction en travail de service. Il y a bien extension de la salarisatíon et de la dépendance d irecte. Dans ce mouvement, cependant, un élément semble déterminant et por148


teur de grands bouleversements: c'est le travail salarié des femmes, à plein temps et géré sans rapport direct avec la sphère agricole. Par la modification des rapports qu'il engendre entre les membres et les activités de la fami lle. i1 a crée une situation de rupture entre le groupe domestique et runité de production même si elle n'est que partielle. En cas de problème grave. les relation continueraient à fonctionner. C'est bien en cela que nous avons affaire à un facteur de transition sociale. 11 exprime une ambiguité. celle de l'interpénétration des facteurs de rupture et de continuité. celle d'une modification du rapport entre individu et collectivité. De la not ion de maisoñ, au sens de «I'Ostal» c'est~à-dire une entité «parenté-groupe domestique - biens fonciers et immobiliers de l'unité agricolc ... », on est passé la notion de «famille - exploitation agricole», d'abord polynucléaire puis mononucléaire. Da ns les sociétés paysannes étudiées, les fem mes jouent un róle moteur dans ce changement. U semble y avoir eu passage du concept de groupe domestique à celui de famille agricole insérée dans un réseau de parenté, étant donné la dissociation entre groupe familia) et unité d'exploitation agricole. Les rapports de parenté ne fonctionnent plus comme le cadre social unique de la production et des échanges, comme rapports de production. Dans ces conditions, on peut se demander ce qui reste du groupe domestique, et s'il ne s'est pas refondu dans la parenté. Les zones de montagne semblent vivre un double processus d'appropriation et d 'expropriation ... contenu dans le mouvement de la propriété en tant qu'appropriation d e la nature. Dans un premier temps, la propriété privée est une garantie de reproduction des famílies et des unités d'exploitation agricole dans une Iogique vivrière. Par la suite, la logique marchande s'est progresivement substituée à la première par un double processus de résistance/adaptation et de survivance/transformation, intégrant l'agriculturc dans le mode de production dominant. Cette évolution s'est traduite par une inversion daos la hiérarcbie des sources de revenus. o·exclusive. l' agriculture est devenue majoritaire avec diversification des activités non agricolcs, puis minoritaires et subordonnée aux autres activités. Chez les femmes. l'activité salariée est souvent devenue exclusive, a,·ant d'établir une rupture entre la famille et l'exploitation agricole, créant ainsi un facteur de rupture fondamental dans les relations habituelles. A l'accroissement de l'auto-exploitation du travail paysan s'est ajouté J"exploitation liée à un glissement de I'agriculture montagnarde vers les fo nctions de «service» (pubüc, en tant que jardinier de la montagne) ma is aussi l'extension du travail directement salarié dans la famille. Le recyclage des groupes familiaux. de travailleurs paysans en travailleurs salariés (en tout ou partie) modifie leur insertion dans les rapports sociaux et leurs référents idéologiques. Cependant, s'ils ont épousé les modes de vie urbains. its enracinent leur identité culturelle dans le bien fami lial agricole, qu' íls gèrent en tant que petits producteurs indépendants alors qu'ils ont été intégrés dans un rapport de production capitaliste. Peut-on voir pour autant dans le fait que les territoires montagnardas sont érigés en patrimoine national, les prémices d'un confiit avec le 149


caractère privé de Ja propriété foncière? Toutes ses modifications tradujsent une nouvelle articulation entre l'Etat et la famille. La relation entre la pluralité des sources de revenu et la reproduction sociale de la famill e, de l'unité agricole et de Ja communauté locale semble se référer au concept de transition à trois niveaux: I - parce qu'il permet aux formes anciennes de la petite production marchande de se maintenir dans le système capitaliste; 2- parce qu'il traduït un mécanisme d'adaptation et d'extensíon du capitalisme; 3 - parce qu'il s'inclue dans un processus de restructuration du capita· lisme (redéploiement horizontal, mais aussi vertical, avec intervention directe de I'Etat). ·

~OTES

I. Un essai de synthèse de la di versi té des types d'approches dêveloppées dans le cadre de «l'observatoire du chagcmcnt social.», peut être appréciê dans: «L'esprit des lieux: Localités .:t changement social en France» (Collectif. 1986). 1. WEBER. Eugenc (1983). 3. Agricultures en questio n. Cahiers du CNEEJA (Octobre 1982). 4. BALENT. G.; BARRUE-PASTOR. M. (1986). 5. ASSIER-ANDR IEU . L. ( 1981). 6. <<L'hostal» qui correspond à une entité «parentê-bicns fonciers et immobilicrs dc runité agrico1c». 7. BARRUE-PASTOR. M.: RIEU, A.: TASSEL, M. ( 1982). 8. 11 semble inutile de l'aire ici de grands développements. Les travaux de Michèle Salitot sur la famille et les travaux de Louis Assier-Andrieu sur la communauté se complètent hicn. 9. 11 cst intércssant de noter que Susana Narotzky a fait la même analyse dans les rec hcrches récentes qu'elle efTectue. 10. Cf. th èse de Maurice GODELIER (bibliographie). 11. Cf. thèse dc F. PERN ET ( 1982). 12. Dans lc sens ou l'cmploie Jean DE MONTGOLFIER dans ses multi pies travaux sur la g.estion patrimoniale. 13. LANARCHE. H. (1986). 14. Pour reprendre Ics expressions de A. FREMONT et al. ( 1984). 15. Collectif ( 1986). 16. BAZIN. H. ( 1985). I 7. Rapport BESSON ( 1982).

BIBLIOGRAPHIE Agricultures en question: Cahiers du CNEEJA, Octobre 1982. Paris. Ed. Cid. 1982 ASSIER-AN DRIEU, L. I 981 Coutume et rapports sociau.x. Paris. C.N.R.S. BALE NT. 0.; BARRUE-PASTOR, M . 1986 «Pratiques pastorales et stratégies foncières dans le processus de déprise de l'élevage montagn ard». TouJouse. R.G.P.S.O. Torne 57, fasc. 3. BARR UE-PASTOR, M; RIEU . A. ; TASSEL, M . I 982 «Stratégies familiales de transmission du patrimoine et

!50


dynamique agricole dans les Pyrénées». Colloque Nationaf A.R.F. Tours. BAZIN, H.

1985

Que/les perspectives pour les agriculteurs montagnardes? Thèse. Paris. INRA.

8 ESSON

1982

<(La situation de l'agriculture et de l'économie rurale dans les zones de montagne défavorisées». Assemblée Nationale, avril 1982. COLLECTIF: 1986 L 'esprit des lieux: L ocalités et changement social en France. Paris. Ed. du CNRS. FREMONT. A et al. 1984 Geographie sociale. Paris. Masson. GODELI ER. M . 1987 «L'analyse des processus de transitiom> à !nj(Jrmation sur les Sciences Sociales. 26 (2): 265-283. LA~ARCH E, H. 1986 «Loca1isation, délocalisation, relocalisation en milieu rural». O C. S.. Paris. Ed. C.N.R.S. pp. 69-79. PER"'ET, F. I 982 Résistances paysannes. Ed. Influences P.U.G. W EBER, Eugene 1983 La .fin des terroirs. La modernisation de la France Rura/e 1870-1914. Paris. Fayard .

151


ARXI U D' ETNOGRA FIA DE CATALU NYA N.6. 1988.

PERMANENCE DE FORMES HYBRIDES DE PRODUCTION DANS LA PECHE. L'INDUSTRIE COQUILLIERE A CANCALE (I & V). Michelle SALITOT Musée National des Arts et Traditions Populaires.


En Bretagne nord, la pêche des coquillages estjusqu'à la 2è Guerre une activité secondaire n'ayant pas sur le plan économique l'importance du poisson ou des crustacés. C'est une pratique mineure de l'exploitation de la mer. Cependant, l'hultre échappe à ce modèle. Elle a un brillant passé. Cancale est avec Morlaix un des plus grands centres huitriers de cette còte et à la difTerénce des autres centres, l' huitrc l'emporte sur le poisson dans les revenus de la pêche. 1 Après la Deuxième Guerre, l'augmentation de la productions des pêches témoigne du regain de l'activité économique de ce littoral. Or l'activité coquillière devient l'élément essentiel de cette croissance marquée par l'extension de Ja culture des coquillages et principalement des huítres et des moules. De quelle façon CancaJe participe-t-elle à la ligne d'évolution géné rale de ce littoral caractérisée par le passage d 'une forme d'exploitation de la mer, la pêche des huitres, à une autre, leur culture? Ce passage realise-t-il la substitution d' un mode de production à un autre ou b ien la transformation interne d'un même mode de production conçu comme une forme pré-capitaliste de production ou bien la permanence de formes hybrides de production? De quelle façon les rapports familiaux s'intègrent dans ces processus ou que! est l'effet de ces modes de production sur ces rapports, de quelle façon le juridique y contribue? Ce texte n'apporte pas de réponses à ces questions; dans J'état de la recherche, il présente des éléments de réponse qui sont: un état des lieux de la culture des huitres aujourd' hui, des éléments sur le passage de la pêche à la culture des huitres compte-tenu de la disparition de la grande pêche à Cancale en particulier des terre neuvas. Etat des Lieux La culture des coquillages dans le quartier de St. MaJo, huitres et moules essentiellemcnt, se réalise sur les parties du domaine public maritime. Ce territoire fait l'objet de «concessions» de parcelles à des particuliers ou à des personnes collectives. Ces «Concessions» sont attribuées pour une durée de 25 ans, renouvelable une fois. En 1984, le quartier de St. Malo compte 703 concessionnaires individuels et 8 concessionnai res collectifs. Parmi les concessionnaires individuels 4 75, soit 67,5% pratiquent la culture des huitres et exploitent 382.43 hectares en terrains découvrants; 195, soit 28% la cuJture des moules et exploitent près de 247 km. de bouchots. Ces activités sont exercées de plusieurs façons, pour les uns à titre 155


exclusif, pour d 'autres à titre secondaire, pour certains enfi n a titre principal avec une activité complémentaire, ce sont les doubles-actifs. Répanition des concessionnaires selon lc type d'activité ostréiculturc concessionn aires à titre exclusif concessionnai res ayant une activité complémentairc retraités. codétenteurs. petits parqueurs

mytiliculture

30

59

13 57 100 475

41

100 196

Si l'o n prend comme indicateur Ja présence d'une activité complérnentaire. il apparatt que la pluralité des bases économiques est plus grande dans la mytiliculture (que nous Jaissons pour l'instant de cóté) que dans l"ostreiculture. Dans celle-ci on observe essentiellement deux groupes: les concessionnaires à titre exclusif et les «petits parqueurs» deux fois plus nombreux q ue les premiers. Dans lc groupe des concessionnaires à titre exclusif. l'administration comme les autochtones distinguent les «professionnels» et leurs épouses. Ce sont les ostréiculteurs qui tirent tous le urs revenus de cette activité considérée comme un métier. Pour certains, les épouses participant à cette activité sont classées comme telles et tirent done leur statut à la fois de l'exercice de l'activ ité et de leur statut d "épouse. On constate que l'effectif des «professionnels» (89) ne recouvre pas totalement celui des concessionnaires à titre exclusif (142). Les Cancalais représentent les deux tiers (60/89) des ostréiculteurs professionnels. Globalement, la population des concessionnaires comprend 60% d "hommes et 40% de fc mmes. et cette proportion varie selon le critère professionnel. hom mes profcssionnels. dont: ostréiculteurs m~1ilicu lteurs

non professionnels

41

12

fem mes

7 6

27 59

93

100

100

Parmi les hommes, le groupe des professionnels (41 %) est légèrement en deça de celui des non-professionnels tandis que chez les femmes 93% ne pratiquent pas cette activité a titre professionnel. Cependant à la différence de l'activité mytilicole, les femmes peuvent pratiquer l'ostréiculture a titre professionnel. Dans les groupe des professionnels, la répartition selon le sexe et le titre auquel est exercée l'activité est la suivante:

156


born mes professionnel époux(ses) de professionnel

femmes

total

62

14 13

76

62

27

89

13

Par conséquent l'activité des femmes dans J'ostréiculture se définit selon trois variables: sa nature professionneJJe, sa nature familiale, sa naturc non professionnelle. On observe par ailleurs que la taille des concessions varie selon que l'on considère l'ensemble des concessionnaires ou seulement ceux qui exercent à titre «professionnels». Taille des concessions en 1983. ensemble du quartier moins de I 00 ares 101 a 500 ares 501 a 1000 ares plus de I000 ares

conces.professionnels

70

13.5

21.5

65.2 19.9 4.4

6 2.5

L'émiettement des parcelles caractérise l'ensemble du quartier: 70% des parcelles ont moins de 100 ares contre 13.5% seulement parmi les concessionnaires professionnels pour lesquels la superficie médiane s'établit à 287 ares. On peut done dire que la population des concessionnaires se subdivise en deux groupes que s'intègrent daus deux modes de production différents mais non opposés. Le premier que l'on pourrait appeler un mode de production parcellaire ou les parcs sont «des petits jardins» -les uns b ien entretenus, les autres à l'abandon- qui alimentent la consommation familiale et celle des voisins ou amis et dont le surplus seulement va sur le marcbé; les femmes prédominent dans ce système. L'autre est un mode de production marcband et spécialisé dans lequel l'huitre est cultivée à partir du frai de l'huitre (naissain) importé d 'autres régions et notamment du Morbihan. Dans ce système, deux techniques sont utilisées: soit l'élevage à plat d'huitres creuses ou plates (469 concessions sur 703), soit l'élevage en «sur-élevé» au moyen d e tables et poches nécessitant par conséquent plus de capitaux variables. Au oiveau des formes d'exploitation, les concessionnaires s'intègrent dans des entreprises de types différents, indíquées ci-dessous:

157


1983 - T ypes d'exploitations selon la superficie exploitée.

1. ENTREPRISES D'EXPLOITATION Terrains découvrants su perficie en culture en installation sur-élevées à plat

TYPES D'EXPLOITATION etTcctif indidduelles en c:ommun Soc. Coop. familiares

250

82. 10

7

16

186

65,75

enux profondes superficie

32.50

6

382,43

165

2. ENTREPRISES D' EXPEDITION nombre de concessionnaires expéditeurs nombre de mareyeurs expéditcurs

38 14

3. CONCESSION DE L'INSOTUT SCIENTIFIQUE DES PECHES MARITIMES (ISPTM) Superficie: 120 bectares en eaux profondes

Trois formes d'entreprises son présentes: les entreprises individuelles majoritaires, puis les entreprises familiales et les sociétés et coopératives qui cultivent seules l'huitre plate en eaux profondes avec l'aide de I'ISPTM (Institut scientifique et techniques des pêches marítimes). Certaines entreprises n'emploient pas de main d'oeuvre salariée. Selon des chiffres très approximatifs en 1983, le nombre de personnes employées à temps complet est de 61 , à temps partíel I 00, en ren fort à la fio de l'année 120. 11 est probable que ces effectifs soient sous-estimés. ActueUement, la culture des bultres relève: - des producteurs non marchands ou faiblement marchands, ce sont essentiellement les petits parqueurs. - des producteurs marchands dont la forme de production est hybride: - soit fam ilia le sans emploi de main d'ocuvre salariée ou bien familiale avec emploi de main d'oeuvre salariée. - soit non familiale avec main d'oeuvre salariée. Quel soit le cas, il n' y a pas séparation du producteur et du capital. Mises à part les entreprises individuelles qui ressortissent surtout du mode de production parcellaire, la nat u re familiale de la production ( 186 entreprises en 1984) requiert notre attention; la présence de cette forme rapproche l'ostréiculture de l'agriculture ou elle est majoritaire. Cette nature fam iliale est indiquée par l' usage des codétentions, c'est-à-dire la détention d'une même concession par plusieurs co ncessionnaires apparentés. En I 984, la pratique de la détention d' une même concession entre plusieurs concessionnaires atteint 164% dans le groupe des concessionnaires professionnels. Ce pourcentage s'explique par la possibilité qu'a un 158


même concessionnaire d'être en co-détention avec plusieurs catégories de personnes soit des membres de sa famille , soit d'autres personnes. Co-détentions en 1984 entre membres de la famille avec des pcrsonnes non apparcntèes

121

43

Les concessionnaires qu i ne sont pas en co-détention rcprésentent seulement un cinquième des professionnels. Les autres formes d'un usage partagé (prêt-prêt à demi-compte à demi) sont rares (7%). Avec une fréquence de 121% la codétention familiale est une forme privilégiée de rusage du territoire maritimc, elle excède largement la co-détention avec des personnes non apparentées dont la fréquence est de 43%. Co-détention familíale entre époux et èpouse entre épouse et èpoux avec les parents ou les frères et socurs

28

23 49

+00

La co-détention entre époux et celle qui se réalise avec d'autres membres de la famille sont dans une proportion équivalente. Dans la codétention conjugale, la co-détention avec l'épouse est plus fréquente. La co-détention entre membres de la fami lle est une forme anticipée de la sucession familiale. La co-détention avec l'épouse est perçue «comme une sécurité>>. celle-ci ne sera pas évincée au décès du concessionnaire, e!Je aura la jouissance de la concession pendant la période qui reste à couri r jusqu'au renouvellement de la concession. C'est en sorte une garantie réciproque entre les époux. La co-détention entre parents et enfants amorce la succession, elle est une forme transitorie d'accès au statut d'ostréiculteur. Si les enfants sont mariés, elle peut prendre la forme d' un partage anticipé, le père attribuant telle concession à tel enfant et telle autre à un autre, chacun exploitant séparément et en tirant des revenus distincts et propres à chacun. De son còté l'administration incite les co-détenteurs à désigner «un chef de file» qui est fiscalement responsable du paiement des rcdevances; de leur cóté les co-détenteurs considèrent qu'ils ont les mêmes droits. Quand le concessionnaire se retire ou bien les parcs sont partagés entre les frères et soeurs ou bien un seu! prend la succession, entre ici en jeu la profession qu'ils exercent, ceux qui «sont>> dans la profession sont préférés à ceux qui n'y sont pas. La co-détention avec un «étranger» pouvait être jusqu'à une date récente un forme déguisée de cession pendant deux ou trois ans. la co-détention entre un professionnel et un non professionnel est une forme d'agrandissement de l'établissement puisqu'en général c'est Ie profes~ sionnel qui exploite tout et l'autre reçoit une rente. La co-détention entre deux professionnels conduit au partage: chacun exploite une partie. 159


L'usage des co-détentions ne devient réglementaíre qu'en 1919, après la création du régime des concessions de pêche en 19 15. Jusque-là, il est seulement toléré et l'attribution d'une portion du domaine public maritimc relève d'un régime d'autorisation personnelle, à t itrc précaire et révocable. A partir dc 1915 , les concessions sont attribuées pour une durée de 25 ans d'une part. et de l'autrc le bénéficiaire peut les transmettre à des parents ou à tiers en vertu d ' un droit de suite clairement établi. Ces ayants-dro its, ce sont la veuve ou le veuf et leurs héritiers en lign e directe. ~

Ce système successora! inscrit cette forme sociale de product ion dans un système juridique de reproduction. On observe que Je conjoint occupe un place privilégiée parmi les successibles. S'i! s'agit de l'épouse (cas le plus fréquent). il en résulte une égalité entre Ja ligne maternelle et la ligne paternelle sinon un privilège que l'on peut tester par une analyse des mutations. De plus. en mettant Ics germains -frères et soeurs- d ans l'ordre des ~uccessibles y compris lcurs descendants directs, il implique des rapports de parenté spécifiques dans la gestion de ces portions du territoire maritime, à savoir ceux des parentèles. Par ailleurs, la nécessité de désigner «un chef de file» parmi les héritiers co-détenteurs hiérarchise le groupe des ger mains quand il s'agit de frères et soeurs et ouvre la voie, institutionnellement, à la transmission intégrale de la conccssion à un seu!. Enfin. en reconnaissant un droit de suite à des tiers il ouvrait également la voie -au moins jusqu'à la promulgation des nouveaux décrets en 1984- à Ja pratique de ce qu'on appelle les pas de porte dans l'agriculture. li ressort de ces observations que cette forme familiale de production nc constitue pas une forme achevée de la manjèrc capitaliste de produi rc. En effet, s'il y a bien propriété privée du capital variable (capital d 'exploitation). le producteur et le détenteur de ces moyens de production peuvent ètre confondus. L' utilisation du travail salarié dans cette forme de production Jui confère un caractère hybride. Ce travail salarié, d ' un ca ractère nuctuant. s'ajoutc à celui qui est fourni par le groupe farruliaJ (épouse et enfants). Com me dans l'agriculture, il y a confusion entre famille et exploitation et plus tòt que dans l'agriculture cst mis en place un système légal de reproduction de cette forme sociale de production pui sque dans l'agriculture il faudra attendre les !ois de 1938 et 1960. A cóté de ces formes sociales dc production individuelles o u fa miliaJes apparaissent à partir de 1959 pour la Brctagne nord des formes sociét aires. A Cancale. c'est en 1965 que sont concédés 71 bectares en eaux profondes a la coopérati ve maritime conchylicole cancalaise qui regroupe 152 pêcheurs et I OI ostréiculteurs à cette date. En 1972 quatre nouveaux groupemems se constituent, portant à 1122 bectares la surface exploi tée en eaux profondes dans la Baie de Cancale. De 1975 à 1983 d' autres sociétés se forment, certaines disparaissent, d'autres cèdent leur concession à une autre société. En 1982, l'Institut scientifique et tecbnique des pêches marítimes obtient uoe concession de I 00 bectares ou des ostréiculteurs tentent une expérience de repeuplement des gisements par d épòt de naissain d'bultres plates. La même année quatre sociétés se regroupent pour former la Société des Producteurs de l' huitre plate de Bretagne. Ces 160


sociétés (coopératíves, anonymes o u cíviles) qui sollicitent sous diverses formes l'aide d e l'Etat, constituent aujourd'hui une nouvelle forme capitaliste d'exploitation des fonds de la Baic de Cancalc à laquelle participent aussi bien des producteurs individuels que fami liaux.

Dimension bistorique Constater J'existcnce de plusieurs formes sociales d e production dans cettc branche de production ne rend pas compte de leur genèse qu'elles soienl des formes capitalistes de production achevées ou inacbevées, pures ou hybrides, ni de la diversité de Ja totalité des form es qui dans la réalité y ont conduit. 3 En essayant d 'ad opter une méthode progressive. on va tenter de montrer de quelle façon la décomposition et la recomposition de rapports sociaux. la permanence de certains éléments dans le procès de production ont débouché sur les formes actuelles. I. 11 existe au XlXème siècle une interdépendance entre pêche et agriculture au niveau des groupes fam iliaux et à l'écbelle d e la Baie de Cancale. Le pêcheur déticnt souvent un petit lopin de terre sur lequel il cultive la base de sa nourriture, la pom me de terre. Quand il est en mer, sa fem me assure la continuíté de cette activité. Cela relève certainement d'un mode de production parcellai re dans cette agriculture caractérisée au XIXème siècle par des rapports fonciers du type propriétaires/fermiers, dans le contexte d'une population surabonda nte et sans doute d ' une pauvreté assez grande. Par ailleurs. une partie de cette population agricole s'cmbauche dans les équipages de la grande pêche à la morue sur les bancs de Terre Neuve ou dans les équipages qui font la pêche des huitres. En 1866 Cancale compte 626 1 personncs, 1493 ménages et 4.19 personnes en rnoyenne par ménage. Selon la CSP des chefs de ménage, 44% son marins, 11% cultivateurs, 15% journaliers, ces deux branches regrouperlt done 70% des chefs de ménage. 2. L'activité buitrière est une composante de la pêcbe còtière. Outre la pêcbe à la morue, outre le petit et le grand cabotage qui emploient un grand nombre dc marins. on se livre à Cancale au X IXème siècle à toutes les pêches còtières. Ces pêches fournissent la subsistance à des fam ílies nombreuses et suppléent à l' insuftisance des récoltes dans cette commune. Au X IXème siècle la Baie de Cancale est productive en excellents poïssons. Un même bateau, «la Bisquine» est utilisé pour plusieurs sortes de pêches: le chalutage du poisson de fond, la pêche aux lignes et le dragage des huitres (cf. tableau annexe). En 1865, 1274 personnes ont été employécs sur 166 bateaux pour ces différents types de pêcbes. Le cycle d'activité des marins s'inscrit dans une interdépendance entre pèches còtières et grande pêche, les premièrcs récupèrent les marins agés selon le cycle suivant décrit par l'Ab bé Bouleuc:4 «a peine a-t-il sept ans qu ' i! (l'enfant) est déjà marin: vers 10- 12 ans son apprentissage est déjà fait et le pauvre mousse s'est embarqué pour Terre-Neuve. A 15 ans il est novice et s'embarque pour le long cours ou la pêcbe à la morue à St. Pierre 16 1


et Miquelon. A 20 ans, il partira au service de l'Etat. Revenu au pays à 25 ans, il reprend le labeur de sajeunesse.. . A la cinquantaine, il met son sac à terre et c'est le tour des jeunes». De retour du «banc» (de Terre Neu ve), les plus jeunes s'embarquent l'biver sur les bisquines pour la pêcbe cótière ou celle des huïtres. En témoignent en 1836 les délibérations des pêcheurs qui. compte-tenu de la fraicheur de la saison demandent que la date d 'overture de la pêche des huitres soit reculée car ils veulent attendre le retour des marins de Terrc-Ncuve afin qu'ils puissent participer à l'exploitation du Banc du Bas de l'eau, le seul à offrir cette année quelque cbance de succès.. La pêche des huitres est présente à Cancale jusqu'aux demières décennies sous deux formes, par bateaux et à pied. La ressource, l'ostréa-édulis, huitre plate qui en vieillissant prend la forme d'un pied de cheval, se développe sur des «bancs» dont la superficie atteindra 22.000 hectares, sur des fonds de 8 à 15 mètres. Pour la pêche des bultres en bateau, les rapports de production sont ceux de la pêche cótière. L'armement est le fait de particuliers ou de groupes famiUaux qui ont pour la plupart participé à la pêche à la morue de dix à cinquante ans. En 191 1, sur 151 bisquines ayant participé à la pêcbe des buitres d 'avril, 74% appartiennent à des patrons-propriétaires; la Vve. G. appelée <da maman en om est propriétaire de cinq bisquines armées par ses fils. En 1922, 139 batcaux participent à la pêche des huitres d'avril. dant 60 b isquines: 38% d'entre elles sont armées par un patronpropriétaire, et 62% on à la barre un patron différent du propriétaire. La rémuneration de l'equipage, comme dans la pêche cótière, se fait à la part sur la vente des huitres dites «marchandes», chacun reçoit une fraction du produït de la vente, variable selon l'insertion dans te rapport de production. La stati stique de 1866 en donne la répartition suivante: 4 parts pourt le bateau, une part et demi pour le patron, une demi part pour la patronne et une part pour chaque matelot. Au cbalutage, les grandes bisquines embarquaient cinq hommes en plus du patron, aux Lignes sept hom mes, aux huitres de I O à 12 hom mes car pour cette pêche, le patron embauchaut des hommes en supplément, en général des «maraous», gens du marais de Dol qui couchaient dans les greniers quand la pêche durait plusieurs jours. Ces hommes étaient aussi appelés «gais-lots» car ils n'étaient pas toujours inscrits sur te róle d'équipage. Pour la pêche des huitres d 'avril 1911 , 130 bisquincs ont embarqué 540 hom mes dont 323 noninscrits, soit près de 60% d es équipages. On verra pourquoi ultérieurement. Le nombre de <dots» (ou parts) augmentait quand J'équipage était plus nombre ux, mais de toute façon le patron-propriétaire prenait en général «la moitié des lots» plus un, done pour calculer le nombre de lots ont multipliait l'effectif de l'équipage (y compris le patron) par deux. La part du patron pouvait varier d'un bateau à l'autre et «c'est por ça qu'on changeait de bateau» dira un marin . Je n'entrerai pas ici dans la description de cette pêche, je préciserai seulement que c'était une pêche collective, tous les bateaux partaient en même temps, pêchaient ensemble sur les bancs et rentraient ensemb1e; cela s'appelait «la caravan e», te terme n'est pas dans les réglements mais dans les mémoires, il évoque un paradis perdu pour tous.

162


A partir de la pêche des huitres s'est développée au XIXème siècle une seconde «forme d'économie», celle des «étalages». Cette économie des étalages prend sa source dans Ja différenciation marchande du produït pêché. A partir de 1766, Je prix des huitres est fíxé avant la pêcbe par négociation entre les marchands et les maitres de bateaux: le marché est dit à profit commun et au millier. Juste avant Ja pêche, les marchands s'inscrivent par une quantité déterminée par l'importance de leur établissement, elle ne peut excéder 400.000. Les huítres marchandes sont réparties par moitié entre les marchands étrangers et ceux de la localité, les barques des marchans étrangers sont livrées suivant un numéro obtenu par tirage au sort, celles des marchands de la localité par cinquième de la

quantité pour laquelle chacun s'est inscrit. Dans la réalité, suivant les résultats de la pêche, les marcbands essayent de faire baisser les prix et dans ces négociations l'alcool joue un ròle important. Qu'est-ce que les bultres marchandes? Toutes les huitres pêcbées ne son pas marchandes. Au début du XIXème siècle on distingue les buitres «!ovales et marchandes» des huitres de rebut. Les huitres marchandes sont classées en trois catégories dont le prix diffère: «les belles de deux pouces et demi et au dessus, les moyennes de deux pouces un quart, et les huitres dites à potage» de qualité médiocre. C'est précisément la transformation de la destination des petites huitres qui va générer cette économie des étalages, c'est-à-dire des parcs d'élevage. Jusqu'en 1862, i1 est en effet interdit dans les différents règlements qui se succèdent de déposer les petites bultres sur «les étalages». Les petites buitres (celles qui n'ont pas la taille réglementaire, de 7 cm. et plus en 1853) doivent être reportées sur les bancs dont elles proviennent. En !816, il est même prescrit d'en faire le triage sur les bateaux pendant la pêche. ce dont se plaignent les matelots qui n'ont même pas le temps de prendre leur nourriture pendant la pêche. Dès que les bateaux peuvent rentrer a port, ils vont mouiller à l'endroit qui lcur est désigné et jettent leur cargaison par-dessus bord. Le lendemain, les femmes commencent le triage séparant à la main les huitres marchandes et les non-marchandes entourées d'une foule d 'enfants, d'bommes et femmes, les plus pauvres qui glanent les petites huitres ayant écbappé au triage bon gré, mal gré, ce sont «les rebineurs». Le règlement de 1816 interdit de vendre et d 'exporter les petites huitres qui doivent être rejetées sur les bancs. Ce n'est qu'en 1862 par dérogation qu' on autorise à Cancale le dépòt dans «les établissements» des huitres au-dessous de la dimension réglementaire recueillies à pied et à la main dans les limites nord et sud de ces établissements. Cette pêcbe à pied des huítres, seconde forme de la pêche des bultres était par principe réservée aux inscrits marítimes, à leurs veuves et à leurs enfants et en réalité pnitiquée par tous. A l'époque des grandes marées de mars, une fou le de gens du marais de Dol mais aussi femmcs et enfants de Cancale entrent dans l'eau jusqu'au ventre et tatant !e fond avec leurs pieds récoltent à la main ou en s'aidant d'un nlteau, «le seuniau» dont l'usage était interdit par les règlements, des huitres appelées bultres de pied. La quantité d'bultres ainsi récoltées dans la Baie depuis le banc du Bas de l'eau jusqu'au Vivier/mer pouvait atteindre 1000 à 4000 huitres par 163


personne pour les quatre jours de marée en mars, dans les années de bonne pêche 150 à 200 tonnes au total. Cette pêche, moins fructueuse que la pêche en bateau, apportait un complément de ressource à une population nombreuse. Un véritable marchandage s'effectuait au large, à la laisse de basse mer avec les pêcheurs cancalais qui descendaient avec la mer en «doris» au bas de l'eau et achetaient «tant de sous la pouchée ou la mannée» les bultres ainsí pêchées. D'autres pêcheurs à pied, hommes ou femmes, parcouraient des kilomètrcs pour aller vendre dírectement leurs récoltes dans les maisons. Dans la réalité il semble que ce ne sont pas seulement les petites huitres ramassées à la main qui sont déposées dans les étalages oú elles croíssent et se bonifient. Les petites bultres provenant de la pêche en batea u le sant également. En effet, com me dans la pêche du poisson ou le petit poisson est panagé entre les membres de l'équipage, on partage aussi les petites huitres pêchées, cbacun reçoit son «lot» y compris le pa tron et la patronne. On comprend dès lars l'intérêt d'embaucher pour cette sone de pêche «des gais-lots» qui n'étant pas inscrits marítimes ne peuvent bénéficier de l'attribution d 'un «étalage» et done y étaler leurs petites huitres qui sont «récupérées» moyennant argent par le patron, de même que sont récupérées par les étalagistes, bien au-dessous de leur valeur. les petites huítres «serrées au bas de l'eau» ou celles des «rebineurs» qui n'ont pas d'étalages pour les déposer. Par conséqucnt, les petites huitres ou du moins une partie, entrent au prix de multiplcs marcbandages entre les étalagistes et ceux qui les récoltent ou les glanent. dans le circuit marchand. L'échange marchand prend done deux formes: celle réglementaire de la vente des huitres marchandes entre marchands d' bultres et maitres de bateaux (les étalagistes peuveot sïnscrire commc marchands) et ceUe à la fois tacite et admise de la vente des petites huitres entre étalagistes et population environnante, maritime et paysaonc à la fois. Les huïtres provcnant de la pêche sont déposées dans des parcs et dans les étalages. Les parcs reçoivent les bultres commercialisées immédiatement. leur taille est, en 1816 proportionnelle à la taille du bateau, la Jargeur «égale à Ja longucur de la grande vergue du batiment ou proportionné à la quantite d ' huitres de l'acheteur qui n'avait pas de batiment>> (Art. 59 du règlement de 1816). Les étalages, ce sont d ' abord des dépòts sur les parties du domaine public maritime que la mer couvre et découvre à cbaque marée oit l'on parquait les huitres pour en étaler la vente ou en améliorer le gout, c'est alors un élevage similaire à celui du fermier qui se procure du bétail maigre pour l'engraisser et on appelait parqueurs les gens qui s'occupaient de ce travail. Le terme d 'étalage est employé avec celui de parc dans le réglement concernant la pèche des huitres en 1816, le mode de production des bultres existe déjà. En efTet, les enquêtes de l'Amirauté dès 1766 en raison de la baisse de productivité des bancs attribués au raclage intensif de la baie par les pêcheurs français et anglais, signalent que marcbands et pècheurs multiplient les étalages sur lesquels ils font grossir les petites huitres. Cette pratique va être interdite par un règlement qui prescrit le report des huitres de rebut sur les lieux de pêche dès 1766, et cette 164


interdiction reprise dans les règlements ultérieurs (en 1816 et en 1853). Ce n"est qu'en 1867, qu'un arrêté d e l' inspecteur des pêches autorise le dépót dans les parcs et étalages des huitres n'ayant pas la taille réglementaire, sans autre précision. Durant cette période, la réglementation de la pêche des huitres a pour objectif de protéger la ressource: il faut done en contróler l'accès et la conserver (d'ou le report des petites huitres sur les bancs). Cette réglementation va à l'encontre du mode concret de gestion de la ressource et les étalages se multiplient sur le littora1 de la baie dès la fin du Premicr Empire. En 1853, Cancale en compte 728 couvrant 38 hectares et treize ans plus tard le premier recensement des pêchcs maritimes en dénombre près du doublc ( 11 72) d étenus en majori té par des matelots en serv ice et hors service, des invalides pensionnés, des marins, d'anciens novices et marins, des veuves de marins et des veuves tout court auxquelles s'ajoutent quelques personnes n'appartenant pas au domaine maritime (cultivateurs, journaliers surtout). Comme le souligne Lair, 5 la pêche des huitres est avantageusc pour I'Etat: c'est un pépinière considérable qui en temps de guerre foumit d'excellents marins. La notion de service de l'Etat sous-tend au XlXème siècle comme sous l'Ancien R égi me les autorisations d 'exploiter cette partie du domaine public maritime. Dès le milieu du XlXème siècle apparaissent des éléments d'une transformation de cette «économie des étalages» : ce son t les expériences tentées par l'administration en vue du repeuplemcnt des bancs dont la productivité diminue pour des raisons qui restent malgré tout non maitrisées. A la base de ces expériences, l'idée de cultiver des huitres à partir du frai de l'huitre (appelé naissain) recueilli artificiellement sur des supports: on a donné à ce mode de production des huitres le nom d 'ostréiculture en l'assimilant à l'agriculture qui multiplie les produïts de la terre. Les expériences locales promues par I'Etat via l'administration et des scientifiques qui s'en font les vulgarisateurs sont reprises par l'industrie privée sur divers points du littoral des cotes de la Manche et de I'Atlantiquc. Pour des raisons multiples, ces expériences écbouent. A Cancale, l'abandon des essais d'ostréiculture au XlXème s iècle est contemporain d'un appauvrissement des gisements huitriers de ·1a baie. On en tire l'idée que la récolte de l'buitre ainsi produite ne réussit que dans le voisinage des foyers naturels de reproduction et il faudra plus dc cinquantc ans pour qu'une telle conception soit dépassée. La productivité des «bancs» qui montre à des périodes régulières des signes d'affaiblissement est radicalment annéantie à parti r dc 192 1 par lïnstallation d'une maJadie sur les huitres. En détruisant les bancs. elle annéantissait aussi l'élevage des bultres dans les étalagcs provenant de la pêche. Or jusqu'en 1930, les Cancalais refusent à mettre sur leurs parcs «des huitres étrangères». N'ayant plus d'huitres à mettre sur leurs parcs à cause de «la maladie» et refusant les huitres étrangèrcs, le centre huitrier dc Cancale subit une éclipse entre les deux guerres. De 1.164 concessions et 148 parcs en 1920, il n'en reste plus que 8 70 et 32 parcs en 1928, 50 en 1938 pour 63 hectares, 176 en 1941 pour 20 hectares. Ces causes éco1ogiques et culturelles entralnent Ja quasi disparition de la pêcbe des huitres et celle du parcage des bultres provenant de cette pêchc. 165


A cene forme d'économie des étalages se substitue celle de la culture des huitres à partir du naissain. Cette transformation technique du processus de production prendra de l'essor avec l'introduction d'un autre changement technique: l'autorisation de cultiver des «huitres portugaises» sur les terrains de Cancale en l 959 (interdites au nord de la Vilaine par décret depuis 1923). La culture de l'huitre à partir du naissain nécessite une augmentation du capital variable et comme l'observait le Maire de Cancale dès 1891, tout le monde n'a pas les moyens de se procurer les boites et te naissain utiles à cette culture. Seuls, à son avis, les patrons de bateaux le peuvent. 11 semblerait. mais cela reste à étudier par une analyse longitudinale des groupes famil iaux, qu'il y ait daus une certaine mesure permanence des anciens rapports de production. Véritable conquête des rivages sur tout le littoral de la Bretagne nord, rostréiculture prend une véritable extension à partir de 2ème Guerre Mondiale. Les surfaces exploitées passent de 21 O hectares en 1945 à 5.620 en 1973. A Cancale, elles progressent de 55 hectares à 173 en 1965, et 386 en 1983. Grossièrement, on peut dire que la pluralité des bases économiques dans cette société littorale est caractérisée au XIXème siècle par une complémentarité des ressources de la pêche et de l'agriculture au sein des groupes familiaux. Elle a aujourd'hui disparu, la pêche cótière est devenue résiduelle; cultivateurs et ostréiculteurs form ent des groupes famiJiaux économiquement distincts. Dans l'ostréicuJture, Ja pluralité des bases économiques actuelle relève de l'association commerce/restauration/ ostréicultu re et elle est marginale. Dans l'etat actuel, cette recherche ne traite pas des rapports entre mode de production et groupes familiaux. Cependant quelques élèments concourent à donner, dans l'ordre de la parenté, une place privilégiée à la ligne matemelle: mortalité masculine élevée et précoce due aux disparitions en mer, place privilégiée des épouses et des veuves daus le mode juridique d'attribution des parcelles et daus la gestion économique des ressources du ménage. etc ... On peut avancer l' hypothèse que, la transformation du mode de production devrait être marquée par la perte progressive de ce privilège et J'orientation vers un système plus patrilinéaire.

166


r ANNEXES Les d ifférentes sortes de pêches faites par les bisquines à Cancale, selon la statistique des pêches de 1865 Pêche au chalut

pèche còtièrc

taille des bateaux: I O à 20 tonneaux 1865: 60 bisquines durêe pêche: 24 he ures

novembre à mai mai à lin octobre

poissons pêchés: barbues. turbots. solcs. plics. raies. rousscttes équipage: patron + 5 matclots

pêche aux lignes

pêc:he semi-hautu-ri èrc

bisquines les plus grandes . 1865: 90 bateaux

mai à septembre

durée pêcbe: 3 au 4 jours poissons pêchés: congres, raies, turbots. c rustacés équipagc: patro n + 7 matelots

pêche des huitrcs

à la drague

toutes tailles 1865: I 05 bisquines équipage renfo rcé par des c ulti vateurs (mara ous)

.'\utres sones de pêches cótières pêchc à la ligne de fond dc brêmcs 1865: 22 bateaux pêche à la ligne de main en canot de guitaux-pironneaux. prêtres

mars à avril

été

¿quipage: prop riétaire + I · matelot pêche à la Senne en canot pour lc mulet

~OTES

I. R. Pi bou bes ( 1973). 2. B. Dubre uil ( 1950). 3. M. Godelier ( 1981 ). 4. Bouleuc (Abbé) ( 1890). 5, P.A. Lair ( 1826).

SOURCES - Fichier des concessionnaires du quartier de St. Malo. Monographie conchylicole 1983. Affaires marítimes St. Malo. - Recensement population Cancale 1866. 167


- Ròles de désarmement et d'armement quartier de Cancale pour les années I 910-19 I I et 1912. - Statistiques des pêches marítimes, Année 1866. BIBLIOGRAPHIE BOULEUC

I 890

(Abbé) Canca/e, son origine, son histoire.

DUBREUIL, B.

L'industrie coquillière en France. Etude administrative et économique. l mprimeries réunies de Sentis. GODELIER, M. I 981 La théorie de la transition chez Marx. Ronéotypé. 33p LAlR, P.A. 1826 De la pêche, du parcage et du commerce des huftres en France. Caen. F. Poissou. PlBOUBES, R. 1973 Pêche et conchy!iculture en Bretagne-Nord. Société des amis du Musée de la Mer, CERS. Biarritz. I 950

168


ARXIU D'ETNOGRAFIA DE CATALUNYA, N. 6, 1988.

L'EVOLUTION DU TISSAGE A ARNAIA (CHALCIDIQUE) : TRANSITION OU CHANGEMENT SOCIAL ?* Marie-Elisabeth HAN DMAN Laboratoire d'Antbropologie sociale.

• Cet article a bénéficié de toutes les discussions qui o nt eu lieu dans le Groupe imernational de recherche sur les process us de transition, ma is aussi des conseils amicaux dc J. Contreras. S. Narotzky et D. Provansal. Qu'ils en soicnt ici rcmerciés.


A Arnaia, petit bourg de Cbalcidique situé à 80 kilomètres à l'est de Salonique, de mémoire de villageoís le tissage à domicile a toujours tenu une place essentielle dans la reproduction économique et sociale des groupes domestiques. Le peu de sources écrites dont on dispose font état de la renommée des produïts du tissage de Liarigovi - tel était le nom d'origine de ce village qui, comme bien d'autres en Grèce, a été rebaptisé en 1928 pour effacer dans le souvenir les traces de l'Empire ottoman. Selon Cousinery ( 1831) consul français en poste à Salonique, les tapis de Liarigovi se vendent jusqu'en Romélie et surtout dans les monastères. Depuis le rattachement de la Macédoine à la Grèce en 1912, cet artisanat a connu bien des avatars: achat des matières premières, organisation de la production, types de produïts, commercialisation se sont profondément modifiés. Seule la technique cst restée pratiquement inchangée. Ces modifications peuvent apparaltre comme des réponses adaptati ves aux transformations, exogènes au village, induites par la modernisation d' une Grèce encore largement précapitaliste dans les années 10 et dont des secteurs dc plus en plus nombreux se soumettent depuis aux !ois du capitalisme. La question qui se pose alors est de savoir si Je tissage à Arnaia qui, aujourd'hui n'est plus qu'une activité résiduelle, a joué, et dans quelle mesure, un róle actif dans cette transition, ou s'íl a simplement subi des changements au gré de facteurs externes. Auparavant il convient d'avertir le lecteur que les données économiques sur !esquelles repose ce travail sont extrêmement fragmentaires. En efTet, il n'existe encore à l' heure actuelle aucune recherche d' histoire économique systématique sur la Chalcidique. Les récits de voyageurs nous offrent quelques données générales, rarement chiffrées; les documents de radministration ottomane du tournant du siècle commencent seulement à ètre traduïts, et ils ne peuvent pour le moment faire J'objet d'une élaboration. Les statistiques officielles ou les rapports de J'administration grecque sont de peu d'utilité pour notre sujet. Outre qu'il est hasardeux de s'en servir sans se donner les moyens de vérifier leur véracité, ils ne disent rien ou presque rien du tissage, dont le caractère domestique et féminin brouille les cartes de l'économie. Ainsi, pour donner un exemple, l'économiste Ch. Papaïoannou, en 1940, publie pour le compte de Ja Banque agricoJe de Grèce qui vient d'ouvrir un guichet à Arnaia, une «Etude agro-économique du bourg d'Arnaia>>. 11 mentionne l'existence du tissage et affirme (p.l 54) qu'il constitue un revenu d'appoint pour les ménages. Si bien qu'il ne prend en compte dans son caleu! du capital possédé par chaque ménage arniote ni les métiers à tisser, ni les stocks de laine, ni a fortiori les bassines à teindre puis qu'elles peuvent servir à d'autres taches domestiques. En outre, il dresse une liste des professions exercées au 17 1


\ illagt! en 1938. mais qui ne concerne que les chefs de ménage. Si bien q u·on ignore le nombre de femmes qui tissent. I! signale simplement 144 \ euves. précisément parce qu'elles sont chef de ménage; on relève alars une contradiction car. pour ces femmes-là, le tissage n'est pas un revenu d 'appoint mais bien le moyen de faire vivre toute leur famille. Or, j'y reviendrai. ces fem mes nc tissent ni plus d 'heures par jour ru plus de jours par an que celles qui ont un marí . Ch. Papaïoannou ajoute d 'ailleurs que la plupart des fa mílies d'A rnaia sant endcttées auprès des épiciers qui, pour recouvrer leurs créanccs, se fo nt payer en tapis qu' ils revendent deux ou trois fais plus cher en debors du village; on peut en déduire, compte tenu dc la faiblesse des salaires masculins dant je dirai un mot pl us loin, que. sauf pour les famílies de commerçants. ce sant peut-être bien les revenus masculins qui sant des revenus d ' appoint pour la plupart des ménages arniotes. Telle est du moins l'impression que l'on retire non seulement de no mbreux témoignages oraux, mais aussi de l'observa tion de quelqucs famílies d'aujourd'hui qui ne se sant pas accrochées au train de la modernisation, témoignages et observation qui constituent ma source esscnt iellc. Mais avant d'entrer dans levi f du tissage. je donnerai quelques indications générales sur le village et son évolution dans les dernières décennies. L'évolution d'Arnaia depuis l'entre-deux guerres Arnaia, passage obligé de ceux qui se rendent au Mont-Atbos, n'a qu·une médiocre voca tion agricole: moins de la moitié de ses habitants dont le nombre tourne autour de 2.500 depuis 1920 possèdent des terres et. parmi eux. rares soot ceux qui en ont suffisamment pour en vivre. Selon Cb . Papaïoannou (pp. 154-1 55), en 1936 sur 720 ménages, 235 tirent lcurs revenus de l'agriculture, d e l' apiculture ou de l'élevage. Mais la plupart ont moins de 0,6 hectares et vont s'employer à l'année ou saisonnièrement. comme métayers, salariés agrícoles o u bucherons, au MontAthos ou dans les viUages au sols plus fertiles de la région de Serrès ou de Drama. Arna ia est un bourg, et il est bien davamage tourné vers l'artisanat. le commerce o u les transports. Outre les 144 tisseuses veuves, les professions à Arnaia sont les sui vantes : - 25 agrículteurs, 150 apiculteurs, 50 bucherons, 23 éleveurs, 5 jardíniers. soi t 253 chcfs de famille se déclarant paysans - 2 1 agoyates (transporteurs muletiers), 8 chauffeurs, soit 29 dans les transports - 54 menuisiers*. 30 cordonniers**, 3 coiffeurs, 8 tailleurs"'**, 7 forge* Ce chiffre élevé s'expliq ue par la part du bois dans la co nstruction des maisons et non par la fabrication de meubles. dont aussi bien Ics informatcurs que Ics sources écrites discnt quï ls étaient rares. _. Aux dircs du se ul cordonnier restant aujourd"hui et qui ne fai t plus que dc la rcpar:uion. il y avait avant-guerre à Arnaia 40 fabricants de chaussures. ***La faiblcsse de ce chifTre m'éton ne. Selon mes informatrices, les costumes d'hom mes <"t J c femmes étaient taillés dans des étoffes tissées au village par 40 taille urs au début du

172


rons. 5 selliers. 3 boulangers, 26 maçons, meuniers et autres, soit 139 artisans - 99 o uvriers des mines - 19 épici ers, 12 tenanciers de café, I Omaquignons et bouchers, soit 41 commerçan ts. - 18 emp1oyés et fonctionnaires Au total, 624 chefs de ménage, autrement dit 96 de moins que nc l'annonce Ch . Papaïoannou à la page précédante, sans nous indiquer pourquoi ses chiffres ne coïncident pas. 11 s'agit peut-être des retraités, ainsi que des invalides. nombreux dans cette région ou les hommes sont à la guerre de 1911 à 1922. Aujourd'hui 1e nombre de ceux qui v ivent de l'agriculture 1 s'est réduit à 7 entrepreneurs de culturc qui lo uent des terres à une multitudc de petits propriétaires, 3 éleveurs. quelque 70 apiculteurs (dont très peu le sont à plein temps) et 25 bucherons. Les ouvriers des mines soot au nombre de 50. et les cinq petites entreprises créées à Arnaia emploient une quarantaine de personnes dont 30 femmes; les artisans (non comprises les tisseuses) sont moins d'une trentaine, dont une bonne moitié travaille dans la construction et il n'y a plus que 3 tailleurs et I cordonnier. Quant au nombre des employés et fonctionnaires (y compri s le clergé et les enseignants). il s'élève maiotenant à 200, celui des professions libérales à une quinzaine et les quelque 200 chefs de famille restant sont commerçants. A maia est done devenu un bourg nettem ent administratif et com merçant. 1 Selon Cb. Papaïoannou toujours, le salaire journalier d 'un ouvrier des mines ou des forêts s'élevait en 1936 à 50 ou 60 drachmes par journée de 8 heures: celui d ' un agoyate possédant deux mulets, à 200 drachmes par jour. mais la journée d'été pouvait être de 15 heures et l'entretien des bêtes était compris dans le salaire. A titre de comparaison, un boeuf coutai t 6.000 drachmes, un m outon 350, un araire en boïs 150, une oque de froment 8 drachmes. une oque de haricots 18 drachmes, un kilo d ' huile d·olive 34 drachmes. 3 On cornprend dans ces conditions que nombre de famílies aient été endettées ... Très souvent, et plus cncore pendant la guerre. les. salaires agrícoles étaient payés en nature. On échangeait directement de l'huile d 'olive contre un instrument aratoire ou de la laine contre de la farine. Toutefois, dans ce troc, le référent restait la monnaie car tous ces produïts avaient bel et bien un prix sur le ma rché: simplement. la monnaie circulait moins qu'aujourd' hui. Dans les années 20 à 40. une oque de laine valait une oque d 'huile ou une oque de fromage. L'un d e mes informatcurs d it que ce type d 'échange existait encore dans les années

60. Quand je parle de famílies ou de ménages, il s'agit aujourd' hui - mais sieck•. plus de :!0 à la veille de la Seconde guerre mondiale. époq uc à laquellc Ics fcmmcs .:ommcnçaie nt à s'habiller à I'Europécnne les dimanches et jours de fête, mais ou la l'Onfection êtant inexistantc dans Ics villages de Grèce. on ne pouvait se passer du taill eur et, pl us tard. d e la modiste. ~ . B. Le chiffre 40. tout co mme le chiffre 7. en Grèce cst très symbolique. C'cst peut-êtrc la raison pou r laquelle il est si fréq uemm ent évoqu é !ors qu'on fait appel à la mémoire des

gens.

173


' l

aujourd'bui seulement- de familles nucléaires. Car dans la période qui a précédé le séisme de 1932, on a affaire à des maisonnées comprenant un couple agé, tous leurs enfants célibataires et tous leurs fils mariés avec leurs femmes et leurs eofants. Dans ces maisonnées, on vivait au même pot et au même feu, la gestioo de J'ensemble et notamment des revenus monétaires étant entre les mains de la femme la plus agée. Après Je tremblement de terre, l' Etat a accordé aux sinistrés des subventions qui ont permís de désengorger certaines maisons et un processus de nucléarisation des famílies s'est mis en place qui n'a touché qu'un nombre restreint de ménages. Si bicn que les chiffres de Cb. Papaïoannou ne rendent pas compte de la réalité sociale. Le grand mouvement de fissioo des famílies s'est opéré après 1962, à la suite d 'une décision municipale interdisant l' hébergement des animaux dans les maisons du village ; cette mesure a eu pour effet de libérer tous les rez-de-chaussée qui , d'étables ou écuries, se sont transformés en appartements séparés pour le couple de grands-parents, cependant que cbaque fils aménageait pour lui une partie des étages supérieurs ou construisait de nouveUes maisons à proximité de celle de ses parents. En 1988 il reste moins d'une dizaine de familles polynucléaires à Arnaia. Encare s'agit-il toujours d'un seul fils marié cohabitant avec ses parents, et cette situation est très mal vécue par la jeunc génération qui ne l'accepte que lors qu'elle n'a pas les moyens de construire ou de louer une babitation séparée. A la patrivirilocalité traditionnelle, s'ajoute l'héritage en indivís des biens irnmobiliers et de production par les seuls fils et, à défaut de fils , par les filles qui dès tors pratiquent l'uxorilocalité. Les fUles sont dotées de tissages qu'elles font elles-mêmes ou avec l'aide de leur mère, d'argent, de bijoux et, à partir des années 20, d'un jardin ou d ' une à deux têtes de bétail. Assez paradoxalement, le métier à tisser ne fait pas partie de la dot. Chaque maison en possède trois ou quatre. U ne filie apprend à s'en servir dès l'iige de douze ans auprès de sa mère. Dès qu'elle se marie, elle va sïnstaller auprès de sa belle-mère ou elle récupère celui d 'une belle-soeur qui vient d e se marier, ou encare s'en fait construire un par son marí (jusqu'en 1950-60, les métiers sont en bois; ensuite le cadre sera en métal, fabriqué par l' un des forgerons du village). Toutes les femmes d 'une rnaisonnée travaillent dans la même pièce, les fUles à marier près de la fenêtre pour que leur zèle, leur beauté ou leur voix soit remarqués des passants. Les femmes de plus de cinquante ans évoquent cette époque avec nostalgie. Elles racontent comment durant les longues journées de travail qui commençaient à 5 beures du matin pour ne se terminer parfois qu'après minuit, on n'entendait que rires, chants et plaisanteries. Les femmes ne restaient pourtant pas rivées dix-huit heures d 'affiJée à leur métier. Elles travaillaient les jardins, s'occupaient des arúmaux de basse-cour et des quelques chèvres du ménage, cuisinaient, élevaient les enfants. Ces activités retiraient au travail du tissage quelque cinq ou six heures par jour. Cependant en période de pointe, la norme était de tisser dix à douze heures par jour, et les pointes n'étaient pas rares. Cela dit, les lemmes ne tissaient pas tous les jours de l'année: les dimanches, fêtes et veilles de fête, il était interdit de toucher au métier -au total durant 120 jours par an, notamment du premier des Douze Jours à la Purification de 174


la Vierge, le 2 février. Ce jour-là, les tisseuses disaient: «Epitelous irthe i Papandi, na mazepsi tis yiortes!» (Enfin voici venue la Purification qui enroule les fêtes s ur Ie to ur!). 4 Certaines opérations de préparation du métier comme le montage de la chaine peuvent difficilement être exécutées par une personne seule, et les femmes d 'une même maisonnée étaient solidaires les unes des autres pour des raisons non seulement économiques ou affectives, 5 mais aussi techniques. Avec la fission des grandes familles, chaquc ft! mme s'est retrouvée seule face à son métier, sans même aujourd'hui la compagnie de leurs filles obligées d'aller à l'école jusqu'à l'age de seize ans. Si bien que les journées passent bien plus lentement et que les tisseuses, loin de voir la fête dans le tissage, disent: «Ü ergalios ine sklavia, ke to kendima glendima» (tisser est un esclavage, broder une réjouissance). fi est vrai que la broderie, comme le tricot ou la dentelle dont elles font un usage croissant, peuvent se prendre avec soi chez une parente ou une amie ou l'on retrouvera la sociabilité d' autrefois. Cette sociabilité n'était pas faite que de rires et de chants; elle était le lieu de l' apprentissage des techniques domestiques et de multiples connaissances touchant notamment à la parenté, aux biens, aux droits et obligations de cbacun, si bien que les femmes, plus que les hommes trop souvent absents du village, détenaient - et détiennent toujours- un savoir essentiel en matière économique: alors même qu'elles n'ont qu' un accès réduit à la terre et aux maisons, c'est elles qui peuvent nommer tous les copropriétaires d'une parceUe, dire s'il est ou non rentable de la vendre o u de la louer, et à qui. Les hommes qui disposent de temps, soit parce qu'ils sont au chómage saisonnier, à la retraite ou tout simplement moins occupés que leurs épouses, les aident en période de pointe. A leur demande, ils leur passent les fils de couleur pour leur faire gagner quelques secondes par rang; its cousent bord à bord les lés des tapis ou des couvertures, font les franges, bref, font les finitions. Mais les tisseuses pressées sont de moins en moins nombreuses. U y a une dizaine d 'années, on comptait encore 800 métiers en activité à Arnaia. Aujourd'hui, ils doivent être une cinquantaine dont moins de trente travaillent encore pour le marché. Les autres servent uniquement à faíre des dots, et les femmes qui tissent les dots de leurs filles le font à temps perdu, de manière irrégulière, et par conséquent difficile à repérer. Tissage des dots et tissage pour le marché présentent aujourd'hui de petítes différences techniques qui n' existaient pas avant les années 60.

Production et commercialisation du tissage entre 1920 et 1950 Jusque dans les années 20, les étoffes de coton, de soie et de laine consommées à Arnaia étaient fabriquées sur place. Le tissage du coton sera !e premier à disparaitre; celui de la soie s' éteindra petit à petit entre les deux guerres. Ne possédant pas assez de reoseignements sur ces deux matériaux, je ne traiterai que de la laine. 175


L 'achat de la matière première

U ne grande partie de la production était done réservée à l'autoconsom mation. Chaque maisonnée se procurait la laine auprès des éleveurs du ,·illage: auprès de pasteurs valaques ou sarakatsan qui, jusqu'au début des annécs 60 venaient estiver sur les paturages d 'Amaia; à Xanthe en Thrace ou la laine était réputée de bonne qualité et ou les hommes se rendaient à roccasion de travaux saisonniers; enfin en passant par l'intermédiaire d'un. puis de deux Arniotes qui, vers la fio des années 20, ajoutèrent la laine le premier au commerce des bestiaux, Je second au commerce du tabac. Le maquignonnage donnait en effet l'occasion de commereer à longue dista11ce et d'entrer en contact avec les éleveurs capables de fournir de la bonne laine. Les !iens entre Arnaia et la région de Serrès et de Nigrita au nord des Iacs Langada et Volvi étaient muhiples. Cette région, beaucoup plus fertile. produisah du tabac, culture à laquelle Arnaia avait renoncé depuis 1917: elle foumissait en outre à nombre d 'Arniotes sans terre et sans travail des emplois agrícoles saisonniers ou à l'année. Enfin les femmes de cette région. très occupées aux travail d e la terre, ne tissaient pas et achetaient les produïts arniotes du tissage. C'est ainsi que notre courtier en tabacs. lors de la crise de cette cuJture qui a duré de 1929 à 1932. a trouvé tout naturellement à diversifier ses activités en se chargeant du commerce à Serrès des tapis d'Arnaia. L'achat de la laine dans chaque famille était done effectué soit par le père (avec ou sans ses fils) lorsqu'il s'agissait d'achats lointains, soit par la mère Jorsqu'il s'agissait d'achats sur place, que ce soit directement aux éleveurs ou en passant par l'un des deux négociants en gros. Nous avons vu que, dans les années 30, la laine coutait 40 d rachmes l'oque. Selon plusieurs de mes informatrices, bien des chefs de famille absents s'arrangeaient pour faire parvenir en mai à leurs épouses de quoi acheter de la laine. Certai ns de l'argent, d'autres, s'its possédaient des oliviers de l'huile d'olive. D'autres encore payaient avec les produïts mêmes du tissage. C'était le cas lorsqu'on achetait aux pasteurs transhumants dont les femmes ne tissaient pas nécessairement les même étoffes que les Arnjotes. La laine brote, une fois acbetée, devait être cardée.

Le cardage Le cardage était effect ué par les femmes de chaque maisonnée. Toutefois certaines famílies aisées achetaient plus de laine qu'elles n'en pouvaient travailler. En ce cas, elles payaient des ouvrières (ergatinès) à la journée pour le cardage, comme aussi pour le tissage qui, lui, était payé à la pièce. Les deux négociants en gros faisaient également carder une partie des taines qu'ils commercialisaient, soit par des ergalinès, soit peu avant la guerre dans un atelier de cardage mécanique monté à Arnaia par un homme dont je ne connais pas les antécédants. Lorsqu' uo homme distribuait du travail, c'est son épouse ou une femme de sa maisonnée qui 176


choisissait les ergatinès. Les salai res féminins étant inférieurs de 20% aux salaires masculins et le cardage étant payé au tarif mínimum, c'est done environ 35 d rachmes par jour que recevaient les ergatinès dans les an nées 30. pour un travail extrêmement pénible qui «vous écorch e les doigts et ,·ous encambre les bronches de pous sière». Une femme met environ cinq jours po ur carder 100 kg de lai ne. pouis un e sem aine pour la la ver et la faire sécher. Yient alors le filage. Le filuge Jusq u'en 1935 le filage était exécuté sur place à la quenouiUe. A cette date on a commencé à s'adresser aux filatures de Salonique. Non que celles-ci eussent été inexistantes auparavant, mais c'est le transport par camion qui n'existait pas: à dos de mulet, il faJlait un m ín imum de deux jours pour se rendre à Salo nique, et autant pour en revenir. Le temps, le cout du transport et le cout du travail rendaient l'opération peu rentable dans Ja mesure ou Je fi lage sur place était exécuté sans frais par les personnes àgées ou très jeunes. Lorsque les premières automobiles sont apparues au village, elles ont mis Salonique à trois heures seulement d'Arnaia: peut-être aussi les prix des filatures ont-ils baissé. Toujours est-il que les fe mmes d'Arnaia ont cessé de filer. U ne fois fil ée la laine, il fallait la teindre. La teinture

Jusque vers 1950-60, toutes les Jaines étaient teintes par les tisseuses elles-mêmes. Certaines étaient connues pour la beauté des couleurs qu'elles obtenaient. Jc sais qu 'avant la Premièrc guerre mondiale, il y avait des artisans teinturiers à Arnaia, mais je ne sais pas s'ils teignaient des fil s ou des étoffes, et j e ne connais pas la part de la production q ui Jeur était confi ée. Après 1920, il n'en existe plus un seul au village et jusqu'à rarrivée massive des Jaines synthétiques en 1960, les fe mmes teignent elles-mêmes; elles teignent d'ailleu rs toujours les taines destinées à la production des dots. Pour obteni r le gris souris utilisé pour les grisa (cf. infra) on se sert de l'eau de lavage de Ja laine à laquelle on ajoute un peu d'indigo acheté en \'ille (et sans doute exporté en Grèce par des firmes européennes, car les femmes d'Arnaia sont persuadées que l'indigo est un produït européen). 11 faut fai re tremper la laine dans ce mélange durant au moins quatre jours en la chauffant à plusieurs reprises. Pour obtenir du noir, on se sert de picots de bois ramassés au bords des ravi ns. Pour le brun, on p rend des écorces fraiches de noix. Ces écorces, séchées au solei l et conservées durant un an, donnent les différents jaunes à l'exception du jaune citron qui est obtenu à partir de l'écorce de pom mier sauvage (miliadhi). Le beige provient d' un mélange de feuilles de figuie r et de murier. 11 suffit de teindre à plusieurs reprises avec ce même mélange pou r obtenir, selon le nombre des répétitions, tous les tons de vert, sauf le vert d 'eau qui,

177


comme le bleu ciel, résulte de l'utilisation de la chaux. Enfin les bleus foncés proviennent de l'indigo et les rouges vifs de la garance. Les nuances dépendent de la quantité relati ve des ingrédients, du temps d e chauffe, du nombre des répétitions de l'opération, et l'on comprend qu'il s'agisse là d'un a rt ou certaines femmes pouvaient se distinguer. Mais il s'agit aussi de tàches extrêmement pénibles car on manipule d'énormes ch audrons d'eau bouillante et des tonnes de laine alourdie par l'eau. La préparation du métier Le fil teint et séché, il faut le mette en écheveaux, puis l'embobiner. Cette opération est également nécessaire pour les flls de coton de la chaine dant tous les tapis, même de lai ne, sant faits. (Le coton, jusqu'à l'ouverture d e filatures à Amaia en 1862, provient de Salonique ou il est acheté en vrac.) Pour se faire, on plante des piquets de deux mètres de haut sur une ai re assez vaste (en généralla cour de la maison), à quelque cinq mètres les uns des autres, en quinconce. On fait tourner le ftl autour de ces piquets de manière à le démêler et on obtient de grands écheveaux que l'on travaiUe ensuite au rouet pour embobiner le fil sur des canettes de bambou qu'on introduira dans la navette. La première opération prend toute u ne journée pour les I O premiers kilos de laine, mais une fais le travail mis en route, on traite I 00 kg en une semaine. L'embobinage dure deux jours. Après quoi, on monte la chaine, si possible à deux. 11 faut de la place et on le fait dehors, jusque dans la neige en hi ver. Alars seulemeot on peut se mettre à tisser, non sans s'être signée avant de commencer une nouvelle pièce. Le tissage proprement dit

La production d'Arnaia avant la guerre était très diversifiée. Outre le coton et la soie que je laisse de cóté, les femmes fabriquaient - des cou vre-lit fins, à rayures, appelés kilimia - des tapis, fins également, mais à motifs très variée, appelés aussi kilimia. Tous les kilimia étaient tissés avec d eux fils de laine serrés, battus ci nq ou six fais à chaque rang pour garantir la solidité et la tenue du tissus. Les dots sant encare tissées de cette manière. - des couvertures chaudes et solides, en laine mêlée d e poils de chèvre, appelées velentzès. - des couvertures de pure laine à grosse peluche appelée jlokatès. - la série des tissus dits grisa, dans lesquels sant incorporés, pour les rendre imperméables, d es poils d e chêvre: capes d e bergers (skoutia), couvertures de selle, sacs (tourvadhès), costumes d' hommes. - des tapis muraux dits bandès dant la technique est la m ême que pour les kifimia, mais dant les motifs sant encare plus compliqués: d epuis la Première guerre mondiale, ils représentent des tableaux dant l' inspiration est fournie par les can evas de Ja firme française DMC. Ces bandès - qui lorsqu'elles mesurent moins d'un mètre de lang sur oécessairement 70 cm de large sant encadrées- jouent un róle cansi dérable dans la vie des 178


Amiotes. Les femmes y mettent tout leur art et leur affectivité. Elles les datent et les signent de leurs initiales. Ces tapis font partie des éléments indispensables à la dot et c'est à eux surtout que l'on juge le gout, la créativité, la technique, bref la valeur d 'un e tisseuse. Ce n 'est pas là un élément mineur dans l'bistoire économique du tissage, car une grande partie de la production étant écoulée par les chefs de famille et leurs fils, il fallait qu' ils sachent vanter la marcbandise, et ils étaient très attentifs aux commentaires dont cbaque tisseuse était l'objet. lls apprenaient ainsi à distinguer la qualité. Po ur les grisa, Ja procédure de fabrication ne s'arrêtait pas au tissage. Il fallait encore les fouler et pour cela les condui re au moulin à foulon de Palaiocbori, à cinq kilomètres d 'Arnaia. Ce moulin appartenait à un artisan q ui travaillait pour son propre compte. Les grisa étaient tissés très lache (ari) en prévision du foulage. De 70 cm de largeur, l'éto ffe se réduisait à 53 cm (basméno), et de rapeux qu' il était, il devenait doux. Du cardage au foulage, le volume de la laine diminue de moitié et pour obtenir 200m de grisa , soit 50 kg de tissus, il faut de 100 à 120 kg de lai ne brute. La commercialisation Les produïts étaient écoulés dans les différentes foires de la région, dans les magasins de Salonique et dans les différen ts lieux ou les bommes étaient conduits à travailler pour gagner leur vie. De mai à aout, les femmes travaillaient d 'arracbe-p ied car le marché le plus important était celui qui s'ouvrait le 15 Aout au Mont-Athos. Le Mont-Athos en effet était une communauté de plusieurs milliers de personnes: moines, métayers, jardi niers, viticulteurs, bucberons, artisans en tout genre et pèlerins venus de toute I'Orthodoxie s'y approvisionnaient en de multiples articles. Outre celle du 15 Aout, cbaque monastère tenait une foire à l'occasion de la fête de sa dédicace. Une autre foire, celle d 'Aghios Mamas en Chalcidique du Sud, s'ouvraít !e 2 septembre et durait trois jours; elle revêtait elle aussi une grande importance. Les autres étaient moins intéressantes, mais les hommes les couraient toutes. L'une de mes informatrices, filie d'un étameur qui travaillait à l'année au Mont-Athos, me raconte que, après la foire du 15 Aout 1929, son père avait envoyé 5.000 drachmes à sa famille; avec cette somme, sa mère avait payé toutes les dettes accumulées chez l'épicier.6 Au Mont-Athos, on vendait surtout des jlokatès, des velentzès et des grisa. A Nigrita et à Serrès, des kilimia et des bandès. Dans ces deux dernières villes, les tapis étaient souvent achetés à crédit et payés lors de la récolte de tabac. Comme certaines famille avaient davantage de !iens avec le Mont-Atbos et d'autres avec les villes d u nord d es Iacs, on peut penser qu'il y avait un embryon de spécialisation des famílies pour la partie marcbande de leur production. Arnaia était un lieu de passage; beaucoup d e produits du tissage étaient vendus à des voyageurs qui y restaient un jour ou deux. Nombre d'entre eux étaíent des commerçants de Macédoine occidentale ou de Salonique 179


qui s'approvisionnaient à la source: certaines maisonnées avaient des liens privilégiés avec eux et leur réservaient leur production ou une partie de leur production. Néanmoins, tous n'étaient pas des farniliers et, sur la place d' Arnaia, dite agora, il y avait toujours d es hommes disponibles pour conduire les voyageurs au domicile des tisseuses et servir ainsi d' intermédiaires. On les appelait matrapazis. Je ne sais pas s'iJs étaient rémunérés pour leurs bons offices et, si oui, de quelle manière. Souvent le lien entre une tisseuse et un acheteur lointain était un Arniote que son travail conduisait à Salonique, en Thrace ou en Macédoine occidentale. Petit à petit ces intermédiaires-là ont fait de la vente des tapis leur activité principale et, dans les années 50, on en comptait près d ' une dizaine au village. lis possédaient des entrepòts dans diverses villes. C'était Je cas des deux négociants de laine en gros, dont l'un avait un entrepòt à N igrita, l'autre à Serrès. Travamer pour un commerçant qui vous approvisionnait en Jaine, par foi s déjà cardée, représentait pour les tisseuses la certitude d'accéder à la matière prerruère et de vendre, même si c'était à un prix moins élevé que celui qu'eUes pouvaient escompter en conservant la maitrise de la commercialisation. Maitrise qu'elles ne perdaient d 'ailleurs pas pour la totalité de leur production: tous les entrepreneurs se plaignent que les tisseuses leur volaient en moyenne un kilo de laine sur dix, et qu'avec le produït de ces vols elles tissaient des tapis qu'elles vendaient directement. Mais travailJer pour un entrepreneur faisa it d e la tisseuse une ouvrière à domicile, obligée de fournir une quantité flxée d' avance de produïts également définis à l'avance. Au fur et à mesure que disparaissaient certains tissages destinés à l'autoconsommation, concurrencés par les tissus industriels désormais accessibles gràce à la baisse de leur coút et à la révolution d es transports, cette solution est sans doute apparue intéressante si non la seule possible à nombre de femmes, ootamment celles qui n' avaient pas de mari pour assurer la commercialisation, qu'il fUt mort, malade, invalide ou eocore trop pauvre pour investir dans cette activité. Bien súr une étude cbiffrée s'imposerait ici ; je n'ai pas eu la possibilité de J'entreprendre jusqu'à présent, et cette hypothèse ressort seulement des récits, peu précis en matière de chiffres, qu'ont bien voulu me livrer quelques personnes d'expérience.

On peut done résumer l'histoire du tissage à Arnaia da ns l' entre deuxguerres d e la manière suivante: on tisse dans toutes les maisonnées, en partie pour soi, en partie pour le marché. Les famílies les plus pauvres -et dont certainement la part réservée à l'autoconsommation est Ja plus faible- fournissent aux plus aisées des ouvrières à la journée pour Je cardage, et à la pièce pour le tissage. Vers la fio de la période, une concentration de l'achat de la matière première et de la vente du produït s'est opérée entre les mains d'hommes qui peuvent s'appuyer sur l'expérieoce des femmes de leur maisonnée. Cette concentration est concomitante du rétrécissement de la gamme des produïts tissés dú à la concurreoce de l' industrie, d' une part, à la révolution des transports, d' autre part.

180


Une partie des opérations de préparation du fil s'est mécanisée (cardage, filage). Enfin, les transactions se font encore largement en nature. Cette situation s'est probablement maintenue pendant la guerre. Mais j'ai peu d'i nformations sur cette période qui, en Grèce, a duré de 1940 à 1950 à cause de la Guerre civile, et que les Arniotes ont encore du mal à évoquer. 11 est cependant certain que le troc s'est iotensifié et, lorsque certaines famílies de commerçants ont réalisé les bieos acquis pendant la guerre, elles se sont trouvées à la tête d' un petit capital qu'elles étaient loin de détenir auparavant. Ce capital va dès tors être investi dans le tissage et sa rationalisation.

La rationalisation du tissage Même si la guerre a opéré quelques renversements de fortune, ce n'est pas J'année 1950 qui marque les réelles ruptures au village, mais le début des années 60 avec le goudronnage de la route Salonique-Amaia; l'instauration de la retraite agricole en 1961 qui rend les générations plus indépeodantes les unes des autres; les mesures municipales de 1962 favorisant la fission des grandes maisonnées et contribuant aussi à l'abandon des solidarités verticales (entre générations) et horizontales (entre bellessoeurs); avec parallèlement la salarisation croissante de la population, le départ massif des hommes en émigration (bientòt suivis de Ieurs femmes et de leurs enfants si l'émigration est définitive). Ceux qui partent dans l'intention de reven ir participem à Ja monétarisation du village par l'envoi de mandats. Ceux, de plus en plus nombreux, qui vont faire des études en ville ou à J'étranger, y participent aussi dans la mesure ou leur entretien dépend de la capacité de leurs parents à dégager des liquidités, et ils s'y emploient par tous les moyens. Le tissage à façon en est un. A la fin d e la guerre Arnaia compte une dizaine de couples ou de femmes qui organisent la production du tissage. Lorsque ce sont des couples, comme autrefois l'homme achète la laine et commercialise les produïts, tandis que la fem me choisit les ergatinès, distribue le travail et le cootròle, tout en participant elle-même à la production. Quand c'est une femme seule, elle se procure la laine et se cbarge de la vente, mais uniquement sur place. On reconnaït ici l'une des caractéristiques de la division sexuelle traditionnelle du travail dans la plupart des sociétés: le commerce à longue distance est l'apanage des hommes. Parmi les hommes mariés, on retrouve les ftls du courtier en tabacs qui succèdent à leur père. Us gèrent l'entrepót de Serrès et continuent à faire les foires. On ne retrouve plus le maquignon qui travaillait à Nigrita: lui et sa famille ont été liquidés comme accapareurs par les partisans durant la Guerre civile. On retrouve aussi ceux qui se cbargeaient de la vente des tapis avant-guerre, mais ne s'occupaient ni de l'acbat de la laine ni de la distribution du travail; souvent ils étaient agoyates et, ne pratiquant plus ce métier, its diversifient leur activité de commercialisation en l'étendant à l'ament de la production. Ils ne possèdent pas nécessairement de voiture et ils louent, seuls ou à plusieurs, des camions qui chaque semaine partent 181


pour Salpnique et, de là, pour Nigrita et Serrès. Pour les foires également, on se regroupe aftn de proftter d ' un moyen de transport. Enfin quatre femmes ont en main l'ensemble du procès depuis l'achat de la laine jusqu'à la commercialisation. L' une est la fille de l'étameur du MontAthos. Déjà sa mère, avant-guerre, achetait une tonne de laine et donnait du travaiJ à des ergatinès. Elle-même avait épousé un droguiste, représentant pour la région des machines à coudre Singer. Au lendemain de la guerre, eUe est en mesure d'acheter trois tonnes de laine par an. Deux autres femmes avaient épousé deux frères, l'un agoyate, l'autre maquignon et boucher. Elles travaiUent chacune pour son compte, bien qu'elles soient voisines et en bonne entente. Leur maisonnée à été l'une des premières du village à se scinder, et les trois frères qui la constituaient ont construït des maisons rnitoyennes. Dans les années 50, chacune n'achète qu'une tonne de laine et n'emploie que 30 ergatinès. Dans les années 60, elles passent à trois tonnes de laine et 50 ergatinès. Le maride la quatrième, avant- guerre, faisait le commerce des tapis d'Arnaiajusqu'au centre de la Thessa lie (Trikala, Larissa) et dans le Paggaion Sa (Rhodopes occidentales). veuve travaille désormais avec leur fils qui, excellent homme d'affaires, se met en cheville avec des négociants de Salonique et continue à traiter à longue distance. A partir des années 60, les tisseuses des villages alentour, Stano, Palaiochori et Megali Panayia, se mettent à tisser pour le marché, ce qui n'était pas le cas auparavant. Tous les dimanches, les femmes de ces villages éloignés de cinq à sept kilomètres d' Amaia, se rendent chez leur employeur, qu' il vente ou qu' il neige, leurs tapis sur le dos, pour rapporter la marchandise qui doit impérativement partir le dimanche soir pour Salonique. Chaque employeur se plait à dire que ces ouvrières préféraient travailler pour lui parce qu'il compatissait à leur fatigue et leur offrait le café à leur arrivée. Leur vision à elles de l'employeur, quelque gentil qu'il fUt, est qu'il était un «esclavagiste». Le recours croissant aux femmes de ces villages provient du nombre de plus en plus élevé d'emplois masculins salariés à Arnaia; ces salaires réguliers et relativement élevés pour la région suffisent désonnais à nourrir une famille dont le nombre de membres se réduit drastiquement avec la chute démographique de l'aprèsguerre. Si bien que les femmes abandonnent petit à petit le tissage d estiné à la vente et ne touchent plus à leur métier que pour fabriqu er le trousseau de leurs filles qui, scolarisées toute la joumée, ne peuvent plus y consacrer que quelques heures de broderie par semaine.

La mécaoisation des opérations préparatoires En 1962, d eux fils de commerçant installent chacun un atelier de tissage mécanique de cardage (ce qui porte à trois leur nombre à Arnaia) et un atelier de filage. Deux autres personnes installeront également des ateliers de ftlage au cours des années 60. Avec ses 40 bobines, un seul de ces ateliers suffit à traiter les cinq à six tonnes de laine brute fournie par les t rois éleveurs arniotes qui subsistent après la guerre. Ces quatre petites entreprises fournissent toute la laine pure que consomment les villages de la région; elles ont done pris le relais des filatures de Salonique. Mais au

182


début des années 80, la demande n'étant plus suffisante, deux des ateliers vont fermer. L'un de ces artisans a ouvert en 1962. En 1972, il achète un métier mécanique à tisser lesjlokatès, mais au bout de cinq ans, il va cesser cette activité qu'il estime non rentable. En 1975, il achète un métier à tisser les couvertures fines. En 1976, il le revend et le remplace par un métier allemand à tisser les couvertures de mobair. Les finitions sont faites à Salonique: la machine à pelucher et celle à coudre les bords de satin ne sont rentables que pour un millier de couvertures par jour, et il n'en fabrique qu' une cinquantaine dans le même temps. En 1977, il acbète aussi un métier Jacquard pour les cotonnades. Les femmes du village lui apportent la laine à filer. Il l'a rend, elles la teignent et certaines la lui rapportent pour qu'il leur fabrique ces couvertures en mohair, devenues un «must» pour toute bonne maitresse de maison. On est loin des velentzès solides mais rugueuses à cause des poils de chèvre qu'on y incorporait. Le reste de la laine qu'il file est donnée à teindre à Salonique. Il lui arrive aussi de filer des taines synthétiques, et il file le coton. En 1983, il renvoie quatre de ses six ouvriers: il ne peut supporter l'élévatíon des cbarges sociales imposées par le gouvernement (80 o/o d'augmentation en 1982; 80 %en 1983). En 1988, il ferme définitivement, incapable comme bien d'autres entreprises artisanales de Grèce, et en dépit de subventions d'Etat, de concurrencer la grande industrie.

Le tissage à façon L'acmée du tissage à façon à Arnaia se situe daus les années 60-75. Durant cette période, la production pour le marché devient de moins en moins diversifiée, pour bientot se réduire aux seuls kilimia. 7 Encore ces kilimia ne sont-ils pas tissés à la manière traditionnelle. Les entrepreneurs du village ou de Macédoine occidentale fournissent aux tisseuses des pelotes de laine de gros calibre. Au lieu de battre le fil cinq ou six fois pour le serrer, on ne le bat que deux fois. Les ki/imia destinés au marché sont done beaucoup moins solides, beaucoup moins beaux que ceux que l'on continue à faire pour les trousseaux, mais la clientèle, de plus en plus touristique, s'en contente, et ils sont quatre à cinq fois plus vite faits: une femme qui travaille dix beures par jour tisse trois mètres de tapis. Un tapis de quatre lés représente quinze mètres de tissage; il peut done être fait en une semaine. En 1985, il est payé 8.000 drachmes à la tisseuse qui ne gagne dessus que 5.300 dracbmes, soit 350 F cette année-là. En moyenne, H est vendu I 0.000 drachmes par le commerçant. Je dis en moyenne, car le prix de vente final dépend toujours d'un marchandage. Des commerçants de Macédoine occidentale, depuis 1980, commandent des articles touristiques, tels des imitations en laine de tourvadhès, décorés de dessins représentant l'Acropole, une ampbore ou to ut autre objet rappelant la Grèce antique. lis en voient laine et modèle du dessin par la poste, reçoivent le produït fini par la poste et paient par mandat postal. Les femrnes d'Arnaia disent que le tissage traditionnel n'a plus de prix. Il exige trop de travail et le résultat est trop beau pour être évalué comme 183


une marchandise. Et certes, les tapis traditionnels ne font plus l'objet d' un marché très actif, car rares sant les femmes qui commandent un tapis traditionnel pour la dot de leur filie. Si elles le font, ce sera dans te secret Je plus absolu, tant le beau kilim est associé à la valeur de celle qui l'a produït et non de celle qui le possède. Par des indiscrétions toutefois, j'ai appris que la cote d' un tapis à quatre lés s'élevait à 40.000 ou 50.000 drachmes selon le motif en 1985. Comme le trousseau com prend de moins en moins d e tissages traditionnels et de plus en plus de pièces acbetées, ou brodées par les jeunes filles elles-mêmes, le temps dant disposent les tisseuses pour travailler pour le marché augmente. Dans les années 70, avec 3 tonnes de laine et 50 ergatinès, rune des entrepreneuses veuves gagnait, à ce que me dit sa filie, quelque 30.000 drachmes par mois (3.000 F à cette époque), ce qui ne représentait sans doute pas une fortune, mais une som me suffisante pour accumuler un petit capital, compte tenu qu'il ne s'agissait pas là de l'unique revenu de cette femme, et que les d épenses personnelles d 'une vieille femme dans la Grèce rurale d 'alars se limitaient à peu de choses. L'accumulation du capital Tous les entreprcneurs n e font peut-être pas des profits très importants, encare que les chiffres réels soient peut-être plus élevés que les chiffres avoués, et en dépit du fait qu'aucun d 'entre eux, qu'il soit d' Arnaia ou de Macédoine occidentale, ne paie de charges sociales. Les ergatinès sant toutes déclarées agricultrices ou épouses d'agriculteur. Ces profits n' en ant pas moins représenté le moyen à court ou à plus lang terme, d 'investir dans d' autres secteurs, lorsque, à la fm des années 80 le tissage a commencé à décliner. Sur nos dix entrepreneurs du début de la période, la .moitié s'arrêtent dans les années 70 à cause de l'age. Tous leurs enfants ant fait des études ou du commerce. Le fils le plus jeune du courtier en tabacs qui, en 1953 avait épousé la fille du prernier artisan à avoir acheté une machine à carder, s'arrête en 1976 pour se reconvertir à la boulangerie. En 1986 il est en mesure d 'ouvrir avec ses fils une boulangerie industrielle qui emploie I O salariées et foumit tou te la Chalcidique en chaussons au fromage, petits fours, biscuits, gateaux secs, etc. Celui qui travaillait avec sa mère - laquelle s'est arrêtée dans les années 60- et s'est lié à d es négociants de Salonique, a fait un emprunt à la banque et a manté, en 1975, une usine de jlokatès dans la capitale de la Grèce du Nord. Ses 50 salariés sant tous arniotes. Son affaire marche très bien j usqu'en 1982, date à laquelle les ouvriers récJament les droits syndicaux qui viennent de leur être accordés par le gouvernement du Pasok. 11 s' y refuse, se beurte à une grève dure, prononce le lock-out et ferme l' usine pour cinq ans. II vient de la reouvrir, mais je ne sais sur quelles bases. Un couple et les trois veuves écoulent leur marchandjses par d eux canaux: la vente aux négociants de Macédoine occidentale (seul canal dant use la veuve de l'agoyate), et la vente directe sur la place d 'Arnaia ou ils 184


ont ouvert boutique, tous en 1975. La filie de l'étameur du Mont-Athos, agée de 65 ans à cette date, donne en gérence son magasin à une femme d'Arnaia. Elle n'a en effet plus aucune familJe sur place pour l'aider, ayant fait faire des études de médecine à ses quatre filles qui exercent ailleurs et ont épousé des hommes qui ne pratiquent pas le commerce. Le couple gère Jui-même sa boutique. La veuve du maquignon n'est pas propriétaire de Ja sienne: elle appartient à son gendre, djx ans ouvrier en Allem agne, qw a pu l'acheter grace aux économies qu'il a réalisées à Stuttgart et à l'argent mis de cóté par sa femme qu i n'a cessé de tisser durant toute son absence. Elle et lui emploient aujourd'hui 20 ergatinès. A la fin des années 70, leur magasin écoulait done le travail de leurs 20 ouvrières, plus celui des 50 ouvrières de la belle-mère. Ces magasins ne sont d'ailleurs pas spécialisés da ns la vente des produïts arniotes. Des échanges se font avec la Macédoine occidentale, notamment pour les fourrures, et ils se foumissent aussi auprès des industries de Salonique. La veuve du maquignon a eu quatre enfants. Le ftls ainé est devenu plombier à Salonique. Lorsqu'il est sortí de l'école, à quatorze ans, dans les années 50, sa mère ne disposait pas encore de bea ucoup d 'argent pour lui faire faire des études, et il n'y tenait pas. La ftlle ainée, nous venons de le voir, tisse et fait le commerce du tissage avec son mari. La fille cadette, bien mariée à un fonctionaire, a ouvert récemment une pizzeria au centre du village. Le ftls cadet, lui, a pu faire des études d' ingénieur en Allemagne. Revenu au village en 1986, il y a ouvert une petite entreprise de matières plastiques. 11 utilise une technique de pointe et fournit des prodwts pour les hópitaux dont i1 a le monopole pour la Grèce; il emploie aujourd'hui 6 salariés (4 femmes et 2 hommes) et il espère tripler leur nombre d'ici à cinq ans. Ainsi pendant une vingtaine d 'années, le tissage à domicile a permjs aux famílies q ui se chargeaient de son organisation d'accumuler de quoi mon ter un atelier mécaruque ou une usine ou encore de payer des études à la génération suivante qw, elJe, montera une usine ou un commerce, lorsqu'elle ne s' engage pas dans une profession libérale socialement très valorisée. Bien sur, il s'agit de petites entreprises et celles qw restent trop artisanales, comme l'atelier de tissage mécanique, ne peuvent soutenir la concurrence de l'industrie. Mais les autres vont, sans aucun doute, pouvoir se maintenir et s'agrandir. Cependant, le tissage, en 1988 a quasiment disparo à Arnaia. Dès que la génération des 40 ans qui sait encore tisser en aura terminé avec le trousseau de la génération suivante, plus personne ne touchera à un métier au village. Ce travail n'est plus assez rentable en comparaison des salaires, même m ínimum, qu' il est possible de toucher dans l' industrie ou dans les services. Tou tes les femmes d ' Arnaia réclament l'ouverture d'usines. 11 s'en est monté une nouvelle, il y a deux ans, qui emploie douze ouvrières. Elle fait de la confection pour une firme allemande. Cela dit, le tissage n'a pas fini de produire des revenus. Les trois associations de tisseuses qui ont été créées entre 1960 et 1983 offrent des prêts à très bas taux d'intérêt pour l'achat de la matière première. Seule la dernière, une coopérative, tente de promouvoir la vente des tapis arniotes, mais elle rencontre de grosses difficultés car les femmes n'ont plus envie de tisser et ne disposent 185


guère de temps pour gérer une association. Toujours est-il que toutes, même lorsqu'elles ne tissent plus depuis longtemps, sont inscrites à l'une au moins de ces associations ou elles empruntent de l'argent qui sert non pas à acbeter de la matière première ou des outils de travail, mais à faire des dépenses d'amélioration de l'habitat: installation de salles de bains, modemisation des cuisines, transformation du mobilier, etc. EUes achètent aussi des moquettes ou de lourds tapis industriels car, disent-elles, les tapis locaux glissent sur les carrelages des maisons modernes: ils étaient faits pour des sols en terre battue. 11 s'agit-là d'une justification de leur gofit croissant pour les produïts de la ville, mais qui n'en contribue pas moins à La cbute libre des produïts du tissage arniote, cependant que l'ombre de cet artisanat donne lieu à une activité bancaire! Les femmes moins ricbes des villages d'alentour continuent à travailler pour les magasins amiotes. EUes sont moins nombreuses à tisser, mais beaucoup se sont mises au tricot et elles foumissent des pull-over dont la qualité et le prix varient, tout comme ceux des tapis, selon qu'ils sont tricotés lacbe ou serré, en laine syntbétique ou en pure laine. Transition ou cbangement social ? Si, comme le dit Maurice Godelier (1987), ce qui caractérise la transition et la distingue du simple changement social, c'est qu'eUe est un processos de décomposition d'éléments anciens et de recomposition de certains d'entre eux avec des éléments nouveaux, de sorte que cette recomposition préfigure le nouveau mode de production, il me semble qu'on peut dire que l'évolution du tissage à Amaia représente bien une transition, plutot qu'eUe ne témoigne d'un simple cbangement social. Les éléments a o ciens sont: 1) la possession par cbaque tisseuse de son outil de travail; 2) l'organisation au niveau domestique de l'achat de la matière première et de la commercialisation; 3) la réserve à des fins d'autoconsommation d' une partie du produït; 4) l'existence d'un marcbé local et d'un marché lointain. Une partie de ces éléments se combinent avec les éléments nouveaux: l'achat en gros de la matière première et la vente groupée par des maison nées dont le chef est commerçant, enlève petit à petit la maitrise de l'ensemble du processos aux familles les plus pauvres. Dès lors apparait le salariat, à la joumée des cardeuses et à la pièce des tisseuses. Cette mise en place d'un salarial, tout partiel qu'il soit poisque les tisseuses continuent à tisser pour leurs besoins propres, d'une part, et à vendre directement certains de leurs produïts, d'autre part, est un premier facteur de décomposition de l'ancien système. D'autres éléments nouveaux, comme la mécanisatioo de certaines étapes du procès de production (cardage et ftlage), sont la conséquence de facteurs exogènes : l'industrialisation des villes de Grèce et la révolution des transports. La mécanisation du ftlage sera rapidement totale alors que le cardage restera pareillement manuel jusque dans les années 80. De cette mécanisation le berceau ne se situe certes pas au village, mais les commerçants d'Amaia ont su s'en emparer dès sa naissance; en outre elle suppose l'utilisation de monnaie, puisque 186


les échanges avec la ville sont monétaires. Elle participe done au processus de monétarisation du village qui s'achèvera en 1960. Un autre facteur exogène, la guerre, va accélérer la concentration de l'achat de la matière première et de la vente du produït fini , entrainant l'extension du salariat et, par conséquent, l'accumulation de capital par quelques famílies. Cette accumulation est favorisée par des gains de productivité et l'allongement du temps de travail. Les gains de productivité sont acquis par l'utilisation de laines synthétiques, teintes industriellement, et livrées en pelotes; par les écbanges postaux entre employeurs et ouvrières; par la moindre quantité de travail exigé pour chaque pièce. L'allongement du temps de travail consacré à l'activité salariée est rendu possible par la baisse des exigences de l'autoconsommation, induite par l'existence.de produïts industriels disponibles à bas prix. On a done à ce stade une série d'éléments nouveaux, dont certains ont une origine extérieure à l'économie locale, qui se combinent avec des éléments anciens dont les plus importants sont: 1) fondamentalement la technique reste la même; 2) le lieu de travail reste le domicile; 3) pour de nombreux ménages, le tissage ne représente pas la source unique de revenus. Seulement, autrefois, pour les ménages pauvres, il en était la source principale, alors que dorénavant, il n'est plus qu'un revenu d'appaint. Cette acüvité est désormais doublement dévalorisée: par l'aliénation inhérente au salariat et par le fait que les salaires féminins sont plus bas que les salaires masculins. Si le tissage ne parvient pas, sauf dans un cas, celui l'homme qui a ouvert une usine de jlokatès à Salonique, à passer à un échelon supérieur de rationalisation capitaliste, c'est qu'iJ y a contradiction entre le type de rationalisation financière de la production et la non-évolution de la technique: te tissage artisanal ne peut tenir tête à la ftlature industrielle, dans la mesure ou pour ce type de production, seule la mécanisation permet des économies d'écbelle. Ce n'est pas le cas dans la confection, par exemple, ou des économies peuvent être réalisées précisément par une distribution du travail à domicile de toutes les taches qui ne peuvent être effectuées que manuellement, surtout si l'employeur peut se dispenser de payer les cbarges sociales (Narotzky 1986). Néanmoins le capital accumulé par certains Arniotes leur a permís d'investir dans l'industrie, soit textile, soit autre. Ceux qui n'ont pu investir à grande échelle dans le textile ont été rapidement condamnés. L'usine de matières plastiques n'a pas exigé d'investissements très lourds, mais sa technique de pointe et son relatif monopole en Grèce font d'elle une entreprise rentable. Rentables ou non, tous ces investissements ont contribué à l'extension du salariat qui, aujourd'hui, a enlevé la place. La monnaie est devenue le seul support de l'échange; le tissage pour la maisonnée est assimilable à un loisir pour les quelques femmes qui s'y adonnent encore. L'artisanat a certes rendu les armes devant l'industrie, mais il a été un élément actif du passage d'Arnaia de la société marchande à la société capitaliste, même s'il n'a pas été le seul. Sa disparition n'est done pas le pur produit passif du cbangement social et culturel, car la finalité de la nouvelle donne n'a pas été de «reproduire l'ancien système de production et d'orgaoisation sociale en l'adaptant aux changements internes ou externes issus de son évolution» 187


(Godelier 1987a : 506). La disparition du tissage est due à l'impossíbilité de passer à un stade supérieur de rationalisation de la production , faute de pouvoir accumuler assez vite suffisamment de capitaux dans un environnement dont l'industrialisation, commencée plus tót, s'accélère rapidement. Toute fois la volonté des marcbands d'Amaia, leur sens de l'initiative les ont bel et bien conduits à «Organiser (et) à se subordonner la production artisanale» (lbid. : 505), jouant ainsi un róle actif dans le passage au mode de production capitaliste.d'un village jusque là resté à l'écart de la transition amorcée ailleurs en Grèce.

NOTES I. Le nombre de ccux qui se déclarent agriculteurs est de 199, maís il s'agít là d' une fiction fiscale autorisée par lc fait que tous possèdent au moins un petit jardin, d'aílleurs souvent cultivé par les femmes. 2. N'ayant pu obtenir de Ja maírie la liste des professions au village, ces chíffres correspondent à une évaluatíon fondée sur un entretíen avec lc Secrétaire de mairie, les di res des Arniotes et quelques relcvés effectués par moí-même. 3. Ce dernier chíffre est tiré de I'Annuaire statistique de Ja Grèce, annéc 1938. Comme une oque équívaut à I ,285 kg, on peut en déduire qu'un oque d'huile valait 43,69 drachmes. 4. Le mot anti signifie à la fois ensouple (on spécífie alors pissino anti, anti d'arrière) et tour (prostino anti, anti d'avant). Au début du travail tout lc coton de la chaine est enroulé sur l'ensouple. Au fur et à mesure que l'étoffe avance, elle s'accumule autour du tour. Le dicton est ambigu. Le terme mazepsi employé pour dire accumuler signifie aussi ramasser pour ranger, mettre de còté; tisser, c'cst done à la fois accumuler les fêtes et les mettre de eóté. 5. Sur la plus grande solidarité des femmes à l'égard de leurs affins que de leurs consanguins du temps des grandes maisonnécs, cf. M.-E. Handman 1987a et b. 6. Dans cc chiffre était síiremcnt compris aussi lc produït de la vente de ses étains. 7. Toutcfois il reste encore à Arnaia deux tisseuses spécíalisées dans les produïts traditionnels. L'une est aussi modiste et peut se contenter de tisser environ 200 mètres de grisa par an, nécessaires à ceux qui possèdent encore des mulets. Sa clientèle déborde largement Amaia. En 1983 ses prix d'achat et de vente étaient les suivants: · I kg de laine lilée: 60 drachmes • I kg de coton pour la chaine: 100 drachmes Pour tisser 100 piches (coudées de 0,96 cm) de grisa, il faut 9 kg de cotonet 50 kg de laine. Le prix de vente de la pichi de grisa étant de 260 drachmes et la quantité tissée en une journée de JO piches, eUe évalue son revenu brut à 2.600 drachmes et son revenu net à 650 drachmes par journée de travail, soit 65 F à cette date. Mais dans ce calcul, eUe ne tient pas compte du travail cristallisé dans la teinture, lc montage de la chaine, le foulage, etc. L'autre tisseuse dit ne gagner en 1985 que 15 000 drachroes par mois, soit 1.000 F (entre 1983 et 1985, la drachme a été dévaluée et elle cst passée de 0,1 O F à O, 43 F). Selon d 'autres, elle gagnerait de 50.000 à 60.000 drachmes par mois, soit 4.000 F. Ellc vend 3.000 drachmes un tablier de costume de 40 cm sur 70 cm, qu'elle met six heures à tisser, et elle en a pour moins de 500 drachmes dc matière première. Or, «quand elle s'y met, elle tisse deux tabliers par joum, disent ses voisines.

BIBLIOGRAPHIE COUSINERY,

E. M.

1831

Voyage dans la Macédoine, contenant les recherches sur l'histoire, la géographie et les Antiquités dans ce pays. Paris, lmprimerie royale, 2 vol.

188


M. «lntroduction: l'analyse des processus de transítion». Revue Jnternationale des Sciences Sociales 114, nov. , n.0 spécial «Les processus de transition. Etude de cas anthropologiques»: 5-125. 1987b «L'analyse des processus de transition», Jnformation sur les Sciences sociales 26 (2), juin: 265-283. HANDMAN, M.-E. 1987a «Ni terres ni maison mais un métier à tisser ou les femmes et la monnaie en Chalcidique (Grèce)», in G. RAVIs-GIORDANI: Femmes et patrimoine. Paris, CNRS: 349-363. 1987b «Superposition des droits et évolution de la coutume dans un petit bourg de la Macédoine grecque». Droit et Société 5: 5374. MARX, K. 1973 Le Capital. Livre premier, torne Il. Paris, Editions sociales. GODELIER,

1987a

NAROTZKY,

1986

S. «Ideologia y trabajo a domicilio: un caso campesino», 38 p. multigr.

P APAIOANNOU, Ch.

1940

«Recherches d'économie rural e s ur le bourg d' Arnaia>>. Bulletin de la Ban que agricole de Grèce 5: 146-187 (en grec).

189


ARXIU D'ETNOGRAA A DE CATALUNYA, N. 6, 1988.

"

LAS COOPERATIVAS DE REPRODUCCION COMO ESTRATEGIAS DE TRANSICION EN AREAS DE PRODUCTIVIDAD VINICOLA MEDIA Dolores JULIANO Universidad de Barcelona


.r

Iotroducción

Si queremos analizar las condiciones de reproducción o no reproducción de los grupos domésticos en condiciones de transición social, nos encontramos con una gran cantidad de situaciones en las cuales y de manera contradictoria el paso a ouevas forrnas de organización es el requisito de permaneocia de las aotiguas. En esta dimímica permaoencia-cambio la unidad de explotación, que debe separarse conceptualmente del grupo doméstico como tal, puede reorganizarse derivando algunas de sus funciones a instancias sociales intennedias que asumen parte de la organización y los riesgos económicos, permitiendo que los otros aspectos de la actividad económica del grupo permanezcan inalterados y que el grupo doméstico mismo pueda manteocr su estructura organizativa y caudal demografico. Sin embargo ningún cambio introducido en un sistema afecta sólo a la parte alterada, sino que desencadena una serie de ajustes en cadena. En los casos que analizaremos a cootinuación veremos cómo derivar la elaboración y comercializacióo del vino (producto basico de explotación de las areas estudiadas) de la esfera familiar a orgaoizaciones cooperativas implicaba ajustes ideológicos y una redefmición de los sectores sociales en oposición. En este contexto lo que podria parecer una simple tactica de adaptación de los grupos domésticos a nuevas y mas difíciles condiciones económicas se reviste, desde un punto de vista «emic», de significados fuertemente clasistas que haceo que la opción organizativa torne la forma de un enfrentamiento político e ideológico entre sectores sociales opuestos. Pero este radicalismo teórico y explícito no pasa del ambito social al familiar, donde la autoexplotación y la conservación de las pautas tradkionales de organización del trabajo y de transmisión de los recursos constituyeo el otro punto de apoyo que permite funcionar al sistema. Así las formas de organización e ideologías modernas e incluso revolucionarias explícitas a nivel de la comuoidad, se imbrincan y complementan con formas de organizacióo e ideologías tradicionales (implícitas) en el seno de cada grupo doméstico. Este feoómeno no fue general sioo el resultado específica de un conjunto de factores históricos, econó micos, sociales e incluso ecológicos, que durante el siglo pasado modelaron las areas rurales catalanas dedicadas al cultivo de la vid y permitieron o posibilitaroo el desarrollo de tacticas de superviveocia diferentes y que, en consecuencia, aceleraron o lentificaron en el ambito local la dinamica global de transición de las economías de subsistencia a la explotación capitalista. 193


l,as distintas zonas de cultivo de la vid Las areas rurales catalanas cuyas condiciones geograticas pennitieron una especialización en el cultivo de vides, se incorporaron a la economía de mercado fundamentalmente a partir de la puesta en practica del decreto del 12 de octubre de 1778, que autorizaba a trece puertos españoles -entre los que se encontraban Barcelona y Els Alfacs- a comerciar con veinte puertos americanos, es decir, con la mayoría de las colonias de ultramar. Este acontecimiento brindó una posibi1idad mucho mayor de la cxistente hasta entonces de comercializar los productos y dió, por consiguiente, un fuerte impulso a la especialización de los cultivos y a su elaboración, aunque de hecbo no generó nuevas actividades en las areas rurales, sino que contribuyó a desarrollar las ya existentes. Las leyes de desamortización de Mendiuibal y de Madoz (1855) posibilitaron, como señala Herr, que se concentrara la propiedad en cada región en proporción al grado de estratificación económica ya existente lo que si bien no produjo grandes modificaciones en el sistema de explotación en cambio modificó la estructura jurídica de la propiedad, creando importantes sectores de pequeños y medianos propietarios donde anteriormente habían existido aparceros y medianeros. Estos cambios fueron especialmente signifi cativos en las areas que babían sido propiedad de órdenes religiosas, e implicaron una inversión económica proporcionalmente mayor de los campesinos en las últimas décadas del siglo cuando la burguesía tenía oportunidades mas rentables en la industria. (Ver Moro, 1983). La otra fecha clave en el proceso de expansión, transformación y retracción de la producción vinícola es la de la flloxera, que a fines del siglo pasado terminó con las cepas existentes y obligó a su reemplazo. Esto produjo una subida del precio del vino en el primer momento, y un alza del gasto del cultivo en el segundo, que obligó a reestructurar la producción. AnaJizaremos en estas paginas, qué forma tomó la transición a formas capitalistas de producción en areas anteriormente dedicadas mayoritariamente a cultivos de subsistencia, a través de una aproximación a tres tipos de situaciones: a) Areas con escasas posibilidades de desarroUo de viñedos por los cfectos limitantes de las condiciones del suelo (muy montañoso, poca agua, etc.). En estos casos el impulso hacia el monocultivo se manifestó sólo durante un breve lapso temporal, relacionado con una fuerte demanda externa (mediados del siglo pasado basta la Uegada de la filoxera). Después de la plaga, la necesidad de invertir dinero para poner nuevamentc en marcba las explotaciones actuó como elemento disuasor, y la economia mostró tendencia a diversificarse. Las familias campesinas predominantemente minifundistas se integraron al sistema capitalista como provcedoras de mano de obra barata para la industria. Los cultivos se mantuvieron como actividad de autosubsistencia, que posibilitaba ofrecer mano de obra por debajo de su costo de reproducción. En estas areas con frecuencia hubo una fuerte concentración de la propiedad de la tierra en 194


manos de propietarios absentistas, que invirtieron sus capitales en la industria. Ej.: Sant Feliu de Codines. b) Zonas apropiadas para el cultivo de la vid, pero con poca productividad por unidad de terreno. Aquí el paso a formas capitalistas de producción se dio ligado a una estrategia tendente a mantener la familia como unidad basica productiva (cultivo y recolección) y adecuar a las necesidades del mercado la etapa de transformación y comercialización del producte. Esta elaboración del vino tecnificada se organizó en cooperativas que totnaron dos formas: cooperativas de "pobres" con votes por socios y amplia provisión de servicios sociales y cooperativas de "ricos"' con representación proporcional al número de acciones que se poseían y menor interés por los aspectes no directamente econórnicos de su actividad. Ejemplo del primer caso es Barberà de la Conca y del segundo Espluga de FrancoU. e) Zenas apropiadas para el cultivo de la vid, con pluviosidad suficiente para asegurar un alto rendimiento por unidad de terrero. En este caso el paso de la explotación de subsistencia a la forma capitalista de cultivo se hizo directamente mediante la transformación del propietario de la tierra en empresario que produce con personal asalariado, y transforma las mercaderías en términos de una racionalidad puramente econórnica. Ej.: Sant Sadurní d'Anoia. Cada una de estas situaciones ha presentado limites propios y posibilidades de transición específicas a una economía capitalista. Entre elias el fenómeno nuis interesante es el caso «b», en que el paso de una situación de subsunción formal a una subsunción real toma la forma de reorganización cooperativa de una fase de la producción, a la vez que se refuerzan los mecanismes de auto-explotación familiar en las tareas de cultivo de las tierras. Analizaremos entonces, con cierto detalle, como se ha dado este proceso en Barberà de la Conca, lugar en que se organizó la primera Cooperativa de producción vinícola de Catalunya a fines del siglo pasado, pues su evolución es en cierta manera representativa de un area mayor y presenta semejanzas con las otras zonas de cooperativas. Recordemos al respecto que esta forma de organización es basta la fecha la predominante en la «Catalunya Nova>>. Para Barberà la transición ha tenido los siguientes períodes significatives: l . Producción de autosubsistencia. 2. Especialización en el cultivo de la vid. 2.1. Especialización sin mecanización. 1.1. Producción de aguardiente. 1.2. Producción individual de vino. 1.3. Producción cooperativa de vino. 2.2. Especialización con mecanización. 2.1 . Període de explotación familiar. 2.2. Explotación en régimen de empresa (no se ba dado mas que en forma incipiente) 195


Cada una de estas etapas y períodos tienen sus propios mecanismos para integrar mano de obra, imponen limites precisos a las posibilidades de autorreproducción de los grupos familiares, e implican en conjunto una secuencia, que va desde un modo de producción pre-capitalista, basta un capitalismo total, por transiciones graduales.

1.• etapa - Producción de autosubsistencia

Este período va desde la organización feudal tradicional basta fines del siglo xvm, coincidiendo en sus últimas etapas con el deterioro creciente de la orden momístico-miütar del Gran Priorato de San Juan de Jerusalén que detentaba la propiedad eminente de la tierra. Los cultivos principales eran los que constituyen la trilogia mediteminea: trigo, vid y olivares; acompañados por la cria de cerdos y gallinas. Estos son, al menos, los únicos productos a los que se bace referenda en los testamentos. Los campesinos debían abonar censos y otras cargas por sus derecbos de cultivo y ten{an prohibido diversificar sus actividades, aunque durante la última mitad del siglo, la progresiva debilidad organizativa de la orden permitió a a}gunas familias asumir tareas especializadas que les bicieron posible cierta acumulación de recursos. Así ya en el censo de 1758 se consigna una familia que posee molino de aceite en su casa y otra que tiene «facina de aguardiente». Existía también un concesionario del molino de trigo y cierta especialización artesanal: «maestro de casas», carpintero y herrero. Esto se confirma en el Censo de Floridablanca ( 1787) que nos da la siguiente distribución laboral: Labradores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Jomaleros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1O Artesanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Criados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Curas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Queda en el censo sin especificar el oficio de medio centenar de varones adultos (¿quiza fueran «mitgers» o «rabassaires» o familiares del «hereu» que colaboraban en la explotación familiar?). Como actividades secundarias se mencionau en otras fuentes de la época (actas notariales y registros parroquiales) la existencia de hiladores de estopa y lino, y la de pastores. Por su parte las mujeres emigraban para servir de criadas o tomaban parte en las tareas del campo, complementando con cierta frecueocia su economia familiar con los ingresos que obtenian tomando niños para criar (esta última actividad subsistió basta principios de este siglo). Había escasa comercialización de excedentes, lo que se bace evidente en Ja pobreza general de que dan cuenta los documentos, y escasa capacidad adquisitiva (así con frecuencia la ropa usada es objeto de cuidadosa 196


donación testamentaria). El trabajo se realizaba con mano de obra predominantemente familiar, con todas las características de autoexplotación propias de este modo de organización. Las escasas posibilidades de ampliar esta economia de subsistencia limitaban las posibilidades de expansión demognífica, produciendo una estabílización del número de habitantes por expulsión de la mano de obra sobrante de cada unidad familiar, a partir del mecanismo institucionalizado <\e la herencia indivisa. De esta manera, a partir de una cantidad mas o menos estable de unidades familiares, se producía un ajuste demogratico permanente, redimensionando Jas unidades de producción de acuerdo a las necesidades económicas. 2.• etapa - Paso a la especialización vitivinícola. El aguardiente En el último cuarto del siglo XVIII, y coincidiendo con la citada apertura al comercio de América, se inció la especialización productiva, al mismo tiempo que subfa considerablemente el nivel económico de la población. A falta de registros específicamente económicos, hay dos indicadores indirectos que nos penniten datar estos procesos. Con respecto al paso al monocultivo (o al menos al claro predominio de la vid) podemos señalar la acumulación progresiva de los matrimonios en el otoño, documentada en los registros parroquiales. Dado que en las décadas anteriores, los matrimonios se distribuian en forma mas o menos pareja a lo largo de todo el año, esto hace pensar que la vendimia pasó a tener una importancia económica mayor que la que había tenido a lo largo del siglo, y que centralizaba los esfuerzos y las posibilidades de obtener recursos. Otro indicador, esta vez de prosperidad, es el hecho de que en la última década del siglo se realizaran en el pueblo mucbas construcciones importantes: una iglesia nueva y varias mansiones familiares, lo que como bien señala Jacob ( 1975) constituye un signo inequívoca de encontrarnos ante un momento expansiva en la economía. Como índice directo, vemos que una parte importaote de las contribuciones fijadas para financiar la construcción de la iglesia se hacían en aguardiente, lo que señala un incremento importante de esta actividad, apenas iniciada cuarenta años antes. Por otra parte, todas las casas construidas en esa época tenian , como parte fundamental de sus instalaciones «CUP» para el vino y Jugar para prensar la uva. Estos cambios económicos previos permiten aprovechar, por parte de algunas familias locales, la posibilidad de adquirir la propiedad plena de la tierra, brindada por la disolución de la «Ürden del Hospitab> realizada pri mero por las Cortes de Oidiz en 1812 y luego por el Concordato de 185 1. Las propiedades pasan en esta última fecha a depender de la administración pública (Miret y Sans, 191 0: 512) y las familias que habían conseguido cierta capitalización pudieron redimir sus censales. Esto se hace efectiva al producirse la desamortización de bienes eclesiasticos ordenada por Madoz (1 855). En la de Mendizabal en Barberà no pasan a manos privadas mas bienes del clero que el campo de la parroquia (17,41 197


Has.) que constituían el O, 15% de las tierras del término (ver al respecto Rovira i Gómez 1979: 63). Esta canalización de las inversiones bacia la adquisición de la tierra, unida a problemas tales como guerra y peste en las primeras décadas del siglo XIX, paralizaron completamente la inversión en viviendas. Mientras tanto, las familias que habían conseguido cierto pr~ dominio económico lo afianzaron a lo largo del siglo, constituyendo a final de él un grupo claramente diferenciado del resto de la población. Los grupos familiares que se habían constituido en nuevos propietarios basaban sus beneficios en cuatro fuentes de ingresos: - Como intermediarios y administradores encargados de cobrar impuestos y ren tas para la Orden de San Juan y como encargados de prestar otros servicios autorizados por la Orden: molineros, herreros o carpinteros. - Por la elaboración de aguardiente, producto que tenia sobre el vino las ventajas de mejor precio, menor volumen y mas faci! conservación. Cualidades estas úJtimas que lo hacían especialmente apto para el comercio ultramarino. - Por apropiación de excedentes generados por otros campesinos, subcontratados como «medieros» o como jomaleros. - Por cspeculación con los precios, mediante un sistema de préstamos y adelantos (con intereses altos), según los cuales los «pagesos» les cedían sus vendimias a precios muy bajos, mientras que los propietarios ricos esperaban para volcar esa mercaderia al ciclo comercial en el momento mas oportuno. Los dos primeros mecaoismos estaban en la base de su «acumulación primaria» y les posibilitaron una capitalización que les permitió comprar sus tierras y disponer de la base suficieote para poner en marcha las otras dos estrategias, que podriamos Uamar de «reproducción ampliada». Duraote el siglo pasado, casi todas las familias «ricas» tenian «maquinas» (destilerías de aguardiente). Este es el caso de los «Moliner», «Molineret», «Tià>>, «Miró» y «Guineu». Este tipo de producción estaba íntimamente ligado al comercio colonial, y comienza su declive con las sucesivas pérdidas de territorio, que a lo largo del siglo XIX, van desmembrando el imperio español. Sin embargo se mantuvo la producción de alcohol y aguardiente como renglón principal (aunque declinante) de la economia local, basta que la fuerte demanda europea de vino, del úJtimo tercio del siglo, revirtió la situación. En los años anteriores a la ftloxera, las «maquinas» cerraron una a una, y el vino, elaborado familiarmente, pasó a ser el principal producto de comercialización. Con esto se cierra el primer período de especialización sin mecanización. La subsuocióo formal

Es en esta época de especialización para el mercado, cuando las estructuras productivas previas (relaciones de medianería, pagos en mercade198


rías, explotaciones de tipo familiar generando plusvalía para propietarios que no organizaban por sí mismos la fase agrícola de Ja producción) comienza a funci onar en términos de una lógica capitalista de obtención de ganancias. En estas circunstancias la sociedad barbarenca se escindió internamente en dos grupos que se enfrentaron a lo largo del siglo y que, en gran medida, fueron producte de una diferenciación interna, ya que no se detecta mas que aisladamente la inclusión de capitales generados en otros ambitos. ' Los propietarios se capitalizaron a través de los mecanismos descrites y no contaren con legitimaciones ideológicas (prestigio, distancia, apoyo de poder externa) que les permitiera hacer aceptar sin discusiones su supremacía. Sus apellidos figuran en las nórninas de las cofradias basta mediados del siglo xvm, con recursos semejantes a los de los demas barbarencs. Constituían una clase social en ascenso, con ideologia liberal (sus bienes han procedida de disputarselos a la Jglesia) que trataba de apoyar su ascensión mediante contactos con la clase política exterior al pueblo, y por la ubicación de miembros del grupo familiar en la administración y en las finanzas. Desde el punto de vista de sus estrategias matrimoniales, practicaban una cerrada endogamia de clase (que los vinculaba con las familias ricas de los pueblos vecinos), defendían sus adquisiciones te rritoriales con la «herencia indivisa» y dedicaban sus hijos no herederos a profesiones liberales. Su modelo politico subrayaba la libre competencia y una ideología laica. En los momentos en que su liderazgo aún no había sido debilitada, el pueblo se decantaba sistematicamente por los liberales contra los carlistas. Podem os resumir lo dicho, señalando que lo mas interesante del proceso de transición al capitalismo en esta area, es que se desarrolló en ausencia de una clase dominante tradicional. De hecho, la posición polftica conservadora, característica en el siglo XIX de los grupos terratenientes, fue mantenida en el pueblo únicamente por Ja lglesia, lo que hizo que cuando los conflictes se agudizaron, ésta se encontrara enfrentada con todos los sectores representativos de la comunidad, y tuviera verdaderas dificultades para dar continuidad a su labor. El enfrentamiento tomó entonces desde una época temprana una definición en términos de lucha de clase, a los ojos de los mismos actores, sin las habituales veladuras y legitimaciones ideológicas. La crisis del modelo

Una circunstancia externa a la organizacwn productiva del area: la plaga de Ja filoxera, llevó a su mayor desarrollo las posibilidades de acumulación sin cambio de estructuras (mientras atacaba a las otras areas productoras de vino: primera Francia, luego el norte de Catalunya) para fmalmente poner en colapso el sistema, cuando llegó en 1983 a la zona de la Conca. Luego de unos años de gran prosperidad, señalada una vez mas por gran número de nuevas construcciones, la destrucción total de los viñedos obligó a replantaries con cepas de alto coste, mientras que el precio del vino bajaba a una cuarta parte de su valoración anterior. 199


Esta circunstancia, general en toda Catalunya, podia ser aprovecbada por los propietarios ricos para extender su dominio a las parcelas que debían ser vendidas por los pequeños productores que no podían afrontar esos gastos. Es en estos momentos que, a partir de las posibilidades que ofrecían las distintas zonas de hacer rentables las inversiones, se dieron los tres tipos de situaciones descritos al principio. En algunas areas (tipo «a>>) se dio en efecto en esos momentos, un avance de la gran propiedad. Pero esta opción implicaba: o el abandono de la producción de vino para reemplazarla por otros cultivos que requerían menos inversión de capital (como se dió en Sant Feliu de Codines donde las «feixes» de las v iñas se dedicaran a explotación forestal extensiva) o la inversióo complementaria y mas fuerte aún en maquinarias e instalaciones para producir vino en gran escala, ya que la centralización de la propiedad traia como consecueocia la centralización de los gastos de produccióo y transformacióo. En las situaciones de tipo «b» las clases «ricas» surgidas del proceso descrito anteriormente no tenían, como ya vimos en el ejemplo de Barberà, una acumulación de capital que permitiera esta múltiple inversión: en tierras, en nuevas cepas, en jornales, en instalaciones y maquinas modernas; sin posibilidades de recuperación en el corto plazo, por la ya mencionada disminución del precio del vino. Ademas las características del medio, con baja productividad por unidad de terreno hacía que sólo se pudiera prever una recuperación a largo plazo y con margenes de ganancia pequeños, del capital que se invirtiera. Esto desalentó la captación de capitales generados fuera. En las areas en que existieron estos capitales, o que fueron atraidos por la alta productividad de la tierra (situación «C») estos capitales, producidos casi si empre a partir de una fuente de recursos externa a la comunidad (por ejemplo dinero de «lndias», beneficio de la trata de esclavos, dinero procedente de especulaciones urbanas) actuaron en eJ sentido de reconvertir la economia tradicional en una economia plenamente capitalista. En estos casos los pequeños productores individuales de vino fueron reempla zados por empresas que reestructuraran íntegramente la producción mediante utílización de nuevas cepas, técnicas nuevas de injertos, utilización de fertilizaotes y paso de la mano de obra familiar al trabajo por jornal. También se transformó profundamente la elaboracióo: reemplazo de la fabricación doméstica del vino por la elaboración mecanizada y conj unta de toda la vendimia, adición de conservantes, etc. Es en estas areas donde se dió la especialización en la fabricación de cavas «methode champenoise», técnica que se incorporó en España en la década de 1890 por iniciativa de una familia de fuertes empresarios, los Raventós, que unían a sus explotaciones vioícolas actividades como navieros y financieros (Izard, 1978: 26-27). En la situación «b» la solución mas razonable pareda la de aunar esfuerzos en la elaboración común, creando cooperativas de producción, que aprovecharan los excedentes de la etapa anterior, evitando canalizarlos en inversiones en tierras. Esta es la solución propuesta por alguoos de los iotegrantes de las dases poseedoras, como era en Barberà el «Molineret>> (Esplugas Moncusí), quien había desarrollado un importante negocio 200


de exportación de vinos y aguardientes. Esta es también la propuesta de Josep M. Rendé y Joan Poblet Teixidó en L'Espluga de Francolí de acuerdo con una estrategia impulsada por el Instituta Agrícola Catalan de San Isidro (ley de Sindicatos Agrícolas de 1906). Pero la clase «rica}> como tal, con poca solidaridad interna y una ideologia competitiva intra-grupo, propia de la etapa del «capitalismo salvaje», se mostró muy poco receptiva a esta propuesta que, en cambio, encontró terreno propicio en la ideologia comunitaria de los pequeños labradores, quienes por otra parte veían realmente amenazadas sus recientes conquistas económicas. En el caso de Barberà de la Conca, la experiencia de enfrentamientos anteriores, con cierta tradición organizativa, pemútió utilizar el apoyo de Esplugas Moncusí y algún otro de los grandes propietarios con ambiciones poüticas e ideologia progresista y poner en marcba la solución alternativa, la creación de una «Sociedad de trabajadores», antes que los sectores ricos se convencieran de la eficacia del modelo y pusieran en marcha su propio «Sindicato». Este tipo de solución se generalizó luego rapidamente por toda el area, en cualquiera de sus dos concreciones. Las cooperativas

Resultaran, en situaciones de tipo «b», una forma de mantener la subsunción formal en una fase del trabajo: la producción, mientras que se pasa a la subsunción real en la fase de la elaboración. Veamos cómo funcionaba en Barberà. La «Sociedad de trabajadores>} se encargaba de adelantar las nuevas cepas, que siguieron siendo cultivadas sobre la base de la pequeña propiedad individual, trabajada con mano de obra familiar. También otorgaba abonos a buen precio y perrnitía eludir (por un sistema de adelantos sin cargos sobre la futura cosecha) la presión de los usureros. Cuando la cooperativa se afianzó, amplió sus servicios: escuela, atención médica, cooperativa de consumo, asesoría legal, seguros de enfermedad y vida para personas y animales de Jabra.nza; todos los aspectos resultaban cubiertos, de modo que las pequeñas explotaciones familiares pudieran subsistir sin cambios en su organización interna. Pero, complementariamente con esta lógica productiva, la etapa de la elaboración se sustrajo completamente a la esfera doméstica y se realizó con técnicas avanzadas, gran empleo de hienes de capital y una óptica puramente comercial en sus operaciones. El ciclo económico se escindió entonces en un segmento familiar y otro cooperativa. Que esta solución ofrecía una salida económica y no era sólo un proyecto «ideológico>} lo demuestra en la practica la posterior pero inmediata organización de los sectores «ricos» en cooperativas semejantes a la de los «pobres». Pese a las diferencias (que ya hemos señalado) en términos de su funcionamiento, ambas instituciones cumplieron la función de bacer viable la explotación de vino en ausencia de grandes capitales. Permitieron ademas que se absorbiera en forma de incremento de la autoexplotación familiar, las bajas cíclicas del precio del vino. 201


De becho la lucha por el control de las cooperativas, complementada por la lucha por el control de los ayuntamientos, fue el eje de la estrategia de autoperpetuación de los grupos familiares. En los casos en que ambas instancias organizativas quedaron en poder de los pequeños propietarios y medieros, estos consiguieron afianzarse y evitar durante decenios la solucióo emigratoria, mientras que las familias ricas vieron amenazadas las bases de su autorreproducción al no disponer de jornaleres suficientemeote manipulables ni de apoyo político (esta solución sólo se dió en Barberà). En los casos en que cooperativas y ayuntamientos quedaron en poder de los terratenientes mas fuertes, fueron estos grupos domésticos los que garantizaron las bases de su autorreproducción mientras que se produjo un temprano éxodo de los otros sectores. De todos modos, y aunque la «Sociedad» en Barberà protegia a todos sus socios (los que para serio debían entregar vino) aun cuando no fueran propietarios, la emigración de grupos famitiares enteros hacia las ciudades implica, en las primeras décadas del siglo, la disminución de la cantidad de habitantes del area en forma importante. Sin embargo, la estrategia demografica había cambiado y no consistia ya en expulsar miembros sobrantes de cada grupo familiar, manteniendo éstos constantes, sino en disminuir el número de familias. En las primeras décadas de este siglo emigraren primero los jomaleros, luego los medieros y por fio algunas familias de pequeños propietarios. Sus tierras fueron adquiridas por las famil ias (también de pequeños propietarios) que quedaban, que ademas procuraran aumentar sus propiedades timitando a uno el número de sus hijos, con lo que conseguían duplicar con cada matrimonio (ahora frecuentemente entre herederos) sus posesiones. Como consecuencia de estas estrategias, la propiedad, que era de dos hectareas témino medio, a principies de siglo, ha pasado a ser de doce Has. en la década de los sesenta. Pero esta mejora de los pequeños propietarios se ha dado también por adquisición de tierras realizadas a costa del desmembramiento de las familias «ricas». En realidad, en este tipo de zonas de producción media, el trabajo con jomaleros no resulta rentable mas que en los momentos de buen precio del vino. Por este motivo los ricos tuvieron que optar por subdividir sus tierras, acudiendo a la berencia iguatitaria (ej.: familia «Ginovés>~) ò a venderlas a los medieros (ej.: familia Miró) o a asumir el trabajo personal en sus campos (ej.: familia Calvet). Así, por las dos puntas ha resultado acortada la distancia social, con la consecuencia de una reunificación en la practica de los grupos antes enfrentados. Los distintos tipos de cooperativas se correspondieron con distintas ideologías políticas así, como señala Mayayo (1985), la via reformista de las Cooperativas (las de votos por acciones) se correspondían con proyectos nacionalistas de derechas, mientras que la via revolucionaria (un hombre, un voto) se reflejó en una ideologia socialista, pero esta vía sólo triunfó en Barberà, y a costa de enfrentamientos muy duros con el sector de mayores propietarios (revuelta de las mujeres en 1894, huelga de aparceros durante 13 meses en 1895, conquista del ayuntamiento desde esa fecha en adelante). En el resto de los pueblos de la comarca, el fracaso de la opción cooperativa revolucionaria dejó esta forma de organización

202


en manos de los propietarios que la utilizaron como un elemento mas de control político (ver en Roigé ( 1986) la relación con el caciquismo) e impulsó a los jornaleros, aparceros y pequeños propietarios, al anarquismo. Así:

'

«El socialismo se afmna en Barberà como consecuencia del triunfo de la vfa revolucionaria al cooperativismo, y el anarcosindicalismo en el resto de la Conca por la razón contraria. En Barberà, los campesinos creían posible el acceso a la propiedad de la tierra apoyandose en su hegemonía social, mientras que los pueblos vecinos optaron por Ja acción directa como medio para lograr dicho objetivo (Mayayo, p. 155).

La mecanización Durante este proceso y al amparo del alto precio del vino de después de la guerra, se produjo un nuevo momento de capitalización en la década del 50. En este caso el dinero se utilizó fundamentalmente para comprar tractores, lo que resultaba necesario pues el éxodo rural había disminuido en forma muy importante el número de brazos disponibles y (por la migración preferente de los jóvenes) había aumentado la edad promedio de los agricultores. La baja siguiente y continuada del precio de los productos agrícolas y la subida lenta pero constante del precio de los productos químicos necesarios para el cultivo, han puesto de nuevo en crisis el modelo y obligado una vez mas a buscar la solución en un incremento de la autoexplotación familiar. De este modo y paradójicamente, la «modemizadón» tecnológica de los cultivos ha revertido en el afianzamiento de las relaciones tradicionales de producción. En efecto, en la actualidad, el precio de venta del vino (aun con la protección que significa comercializarlo por medio de una cooperativa) resulta por debajo de su coste de producción (ver Callis, y para da tos mas recientes Brunet ( 1980) y Cecbi ( 1979)). En estas circunstancias, si el campesino calcula el beneficio del capital que tiene invertido en la producción, debe cntender que su trabajo lo ha realizado en forma gratuïta, y si considera el dinero recibido como pago de su trabajo, debe considerar que su capital no produce renta. Por consiguiente no resulta de interès, desde el punto de vista capitalista, la inversión en estas zonas, por lo que las economías familiares subsisten. Otro factor, el estado asistencial (en. forma de pensiones a la vejez y subsidios por incapacidad) contribuye a estabilizar estas economías, las que reciben también la ayuda de un trabajo femenino subterraneo (de confecciones y bordados) realizado en cada casa para fabricas ubicadas fuera del pueblo. Estas «ayudas» permiten mantener en funcionamiento el sistema sin modificar lo sustancialmente. Cepas envejecidas y de distintas calidades mezcladas, cultivadas por una mano de obra también envejecida y casi exclusivamente familiar marcan el estado actual de la situación en Jas areas de rendimiento medio. La posibil.idad de reconvertir los cultivos con cepas aptas para producir «cava» y la unióo de las cooperativas existentes en una coordinadora 203


común que dispondría de mayor capital para modernizar cultivos y elaboración, parecen constituir la vía que se esta insinuando para elevar la rentabilidad de las producciones. En caso de resultar efectiva este camino (ya seguido por las empresas de las zonas de alta producción hace cien años) es posible que implique la transfonnación de las empresas familiares en empresas agrícolas de tipo capitalista. La lógica del proceso económico habra culminado entonces en una transformación total de las antiguas relaciones de producción .

Conclusiones La transición bacia las fonnas capitalistas de producción implica ajustes en los que las unidades domésticas diversificau sus esfuerzos y multiplicau las bases materiales de su existencia. En las areas que he estudiado esta estrategia se ha dado en las zonas de baja productividad, como Sant Feliu de Codines donde Ja economia familiar se ha apoyado en trabajo masculino (de autosubsistencia: cultivando los huertos y como arriero para el mercado) y trabajo femenino asalariado en industria textil (ver Juliano 1983) con una derivación posterior hacia la pequeña empresa comercial fami liar dedicada a explotar el turismo local. En ampüas zonas, sin embargo, el esfuerzo reorganizativo se ba desplazado del ambito familiar a la estructura social local, engendrando nuevas fonnas de organización (cooperativas) que son el resultada de los enfrentamientos de clases y que a su vez condicionau mediante su triunfo o fracaso las estrategias demogràficas y las opciones ideológicas durante lapsos prolongades de tiempo. En este contexto, un elemento nuevo e ideológicamente cuestionador sirve para posibilitar la autorreproducción de los grupos domésticos a base de mantener la herencia indivisa (el incremento de tamaño de las parcelas se hace preferentemente por berencia y capítulos matrimoniales) y el trabajo familiar. Es decir, que la innovación funciona como garantía de mantenimiento de los aspectos tradicionales. NOTAS I. En las «Cuentas de la iglesia» de 1792 el parroco se compromete a pagar 1355 libras, a Antón Panadés del Mo lí 167, Manuel del Guineu 911 y el Pubill del Robira 691 , todas elias en aguardiente.

FUENTES -

Archivo del Ayuntamjento de Barbarà de la Conca. Arcru vo del Ayunta miento de Sant Feliu de Codines. Archivo Parroquial de Barberà de la Conca (1490-1987). Archivo Parro<¡uial de Sant Feliu de Corunes ( 1560-1980). Archivo de la Corona de Aragón (legajo Ordenes Militares. Gran Priorato de San Juan de Jerusalen. Armario 13, Barberà y otros legajos). - Censo de población. Años 1797, 1847, 1860 en adclante.

204


BIBUOGRAFI.\ BRL. ~ET. BL'SO~I. ESTEBA:"ELL.

1980

e \LLis ~

et al. La agricultura cawlana. Estudi econòmic. Barcelona. Fundació Bofill. Banca Catalana. M .\RQL' ET

,.J.

"Precios de coste de ,·arios productos de una explotación agrícola:· Folleto. S.E. é \~1:\R.-\S OFICI ALES DE COMERCIO. INDUSTRIA Y NAVEGACIO~ DE CAT ALU:'JA \ 'arios años Jl enwria Económica de Cawluiia. (ECHI. A .

Y

PEl:\.

J.

{· explotació pagesa a Catalun.m. Barcelona. Vicens Vives. FflGL ET. J. 1.:>"'9 " El primer celler cooperatiu dc Catalunya i de rEstat espanyol: Ja Sociedad de Trabajadores Agricolas de Barberà". C-lrenç. 19. Barcelona. H ERR. R. 11.)7-l "El significada de la Desamortización en España" . .U oneda .r CJ·edito. 131: 55-94. Madrid. IZARD. M. 1978 El segle XIX. Burgesos i proletaris. Barcelona. Dopesa. J -\CO B. J. 197 5 La economia de la ciudades. Barcelona. Península. ] L' LI \:"O. D. !983 "Amilisis del ciclo de reproducción de la fuerza de trabajo en una àrea rural catalana de industrialización temprana''. Primer Congreso Jledi1erróneo de Sociologia Rural. Sicí lia. .\I\) \)0 i ART:\L A. 1985 "El naixement del movimen t cooperatiu a la Conca de Barberà ... Esuulis d'Hislòria Agraria. 5. Barcelona. ~llR ET i SA:"S. J. !91 O Les cases de Templers i Hospiwlers a Catalunya. Barcelona. Casa de la Caritat. MORO. J.M. !9-9

1983

"La Desamortización de Mado('. Historia 16. 84. Madrid.

ROJGE i VENTURA. X. "Propietat de la ,·inya i oposició de classes. El Priorat 18931986 1960". Comunicación a les I .lomades sobre I 'iticultura a la Conca .lfediterrània. Tarragona. RO \lR .~ i GO~ l EZ. S. 1979 La Desamorlit=ació dels béns de I'Esglesia a la Prorincia de Tarragona 1835-1845. Tarragona. Institut d'Estudis Tarraconensis Ramon Berenguer IV. n. 57.

205


ARXIU D' ETNOGRAFIA D E CATALUNYA, N. 6, 1988

,

HECHA LA LEY, HECHA LA TRAMPA, EL ESPIRITU «COOPERATIVO» EN LA TRANSICION Susana NAROTZKY Universidad de Barcelona New School for Social Research Institut Català d'Antropologia


'Los datos de que bago uso para el planteamiento de la bipótesis han sido recogidos durante dos años de trabajo de campo discontinuo entre diciembre de 1984 y febrero de 1986 en una zona rural olivarera de la comarca de Les Garrigues, Lérida. Concretamente los datos se refieren a Ceral 1 y a la cooperativa de trabajo asociado S.J. del sector de la confección de Argés. Los datos generales provienen del Registro General de Cooperativas de Catalunya y de la legislación sobre cooperativas de los últimos años (Ley de 1974, Reglamento de 1978, Ley de 1983 de la Generalitat de Catalunya, Proyecto general de Cooperativas de 1985), 2 así como de la bibliografía institucional que ha surgido para alentar la creación de Cooperativas de trabajo asociado en toda España. La proliferación de Cooperativas de trabajo asociado en el sector de la confección en Catalunya a partir de la Ley de 1983 de la Generalitat de Catalunya ba sido muy importante teniendo su maxímo en los años 1985 y 1986, pasandose de 6 cooperativas para todos los años anteriores a l 983, 6 cooperativas en el año 1983, 5 en el 1984 y 16 y 18 respectivamente para 1985 y 1986, habiéndose inscrita para junio de 1987 7 nuevas cooperativas.3 De estas cooperativas el 56,25% se encuentra en Barcelona ciudad y su cinturón industrial - Terrassa, Sabadell, Cornellà, Badalona, Cerdanyola, etc.- que se constituye como el centro del sector textil y de la confección en Catalunya; 21 o/o se encuentra en poblaciones rurales de la provincia de Tarragona; otro 21 o/o en poblaciones rurales de la provincia de Lérida y sólo un I, 75o/o en la provincia de Gerona. Esto nos lleva a una cifra importante del 42o/o para las zonas agrícolas rurales de Lérida y Tarragona contrapuesta al núcleo urbano industrial barcelonés. La observación de estas cifras junto con el estudio particular del caso de Cera! y de la cooperativa de Argés me ha sugerido la posibilidad de una relación entre la aparición de este tipo de cooperativas de trabajo asociado para el sector de la confección y la tradíción de cooperativismo agrario de las mismas zonas. La investigación sobre las posibles conexiones se encuentra todavía en una fase muy preliminar y lo que sigue son mas unos apuntes desordenados que una retlexión estructurada y sólidamente asentada. El nexo en torno al que se desarrollaría la reflexión seria en todo caso el grupo doméstico campesino y la pluralidad de las bases económicas necesarias para su reproducción social, teniendo en cuenta la importancia del género y de factores de tipo ideológico en la asignación de las actividades económicas. 4 En el caso estudiado de pequeñas explotaciones agrarias familiares, la actividad predominantemente agrícola de al menos un varón del grupo doméstico viene compensada por la actividad en el sector subcontratado de la confección de al menos una mujer del grupo doméstico. Por otra parte hay que tener en cuenta que la organización de la 209


transformación y comercializacíón del producto agrario principal de la zona (el aceite de oliva vírgen en el caso concreto estudíado, pero también el vino en amplias areas de Tarragona) se ha venido realizando desde principios de este siglo a través de cooperativas agrarias en las que precisamente los pequeños y medianos propietarios han participada activamente como socios. Son las mujeres y las hijas de estos socios las que a su vez se estan integrando en las nuevas cooperativas de trabajo asociado del sector de la confección, después de haber proporcionada trabajo al mismo sector en talleres sumergidos o a domicilio. Así, la posibilidad de que exista algo mas que una simple coincidencia en el marco nominal cooperativista de estas nuevas empresas de subcontratación resulta algo mas verosimil. Formas de acceso al trabajo parcial o totalmente sumergido Existen varios tipos de organización de la producción dentro de la descentralización actual de sectores como el de la confección: 1.- Talleres organizados por un intermediaria supra-local. 2.- Pequeños talleres cristalizados en torno a una trabajadora autónoma. 3.- Trabajadoras a domicilio. 4.- Cooperativas de trabajo asociado. Son cooperativas organizadas a instancias de un intermediaria supralocal que es el encargado de proveer el material ya cortado para su confección. Unas cuantas trabajadoras y no síempre el intermediaria se constituyen socios de una cooperativa de trabajo asociado. El intermediaria pone la maquinaria y las socias trabajadoras cotizan a la seguridad social en régimen de autónomas (o en el régimen general, según elijan en los Estatutos de la Cooperativa) y se reparten los beneficios. Esto que aparentemente responde al marco legal establecido (Ley de Cooperativas de Catalunya 4/1983) esconde una serie de irregularidades. En primer Jugar sólo una parte de las trabajadoras tiene la categoria de socias. El resto tiene contratos temporales o no esta contratado. Por otra parte el reparto de beneficios no es tal. Consiste no en el reparto de los beneficios reales de la venta de la producción de la cooperativa a la firma subcontratante -operación que queda en manos del intermediario- sino en el reparto de la suma de los precios-por-pieza correspondientes a cada trabajadora. De becho, este tipo de cooperativas no se pueden considerar como empresas productoras, sino como sub-empresas sub-sub-contratadas, de ahí que no exista la posibilidad real de realización de beneficios. Esta era la situación inicial de las primeras cooperativas de trabajo asociado que aparecieron al amparo de la Jey 4/1983. Sin embargo esta situación de reparto «igualitario» según actividad realizada, se transformó rapidamente para dar Jugar a una situación de taller sumergido encubierto, en el que las encargadas ganaban un tanto por pieza producida -ademas de lo que les correspondía de su propia producción- y se pagaba directamente por pieza producida a cada trabajadora, sin tomar en cuenta ni siquiera simbólicamente la existencia del Retorno cooperativa. Paralelamente a 210


esta transformación parece haber ido en aumento la proporción de no socias entre las trabajadoras. Transformaciones en la organización de la producción Una serie de transformaciones ocurrieron durante el curso de la investigación. La aparición de impuesto sobre el valor añadido (IVA) duran te el curso de la investigación ha permitido observar las primeras adaptaciones para-legales de las formas de organización del trabajo sumergido. Mediante el impuesto sobre el valor añadido el control y fiscalización por parte del Estado de las distintas etapas dentro del proceso productiva así como del volumen de la producción, ba supuesto una medida clara de presión para hacer emerger la economia sumergida. La reacción por pacte de los interrnediarios no sc ba becho esperar. La medida mas frecuente ha sido la de forzar el alta como autónomas de las trabajadoras bajo la amenaza de retirar el suministro de trabajo. En el caso que hemos estudiada con mas detalle la presión mas fuerte se bizo en la primavera de 1986 coincidiendo con la temporada baja. El intermediaria que manejaba el mayor volumen de la comarca repartiendo trabajo a mas de 500 trabajadoras a domicilio ademas de controlar una cooperativa de trabajo asociado en Juniella y un taller legal de subcontratación en Argés, propuso a las trabajadoras que se dieran de alta como autónomas si querían que él siguiera suministrandoles trabajo. Arguyó que tenia mucbo miedo del control que se haría a través del IV A. Las trabajadoras de Cerat no aceptaron la solución propuesta de darse de alta como autónomas porque dijeron que si tenían que pagarse elias el seguro no les salía a cuenta el trabajo de confección. Otra de las altemativas propuestas fue que formaran una cooperativa de trabajo asociado como la otra que el mismo intermediario controlaba, propuesta que tampoco tuvo buena acogida. Por último les propuso que sólo alguna se diera de alta como autónoma pagando entre todas su seguro y baciendo pasar a su nombre la producción total de las trabajadoras a domicilio. Esto también fue rechazado por las trabajadoras porque los beneficios sociales quedarían para una sola persona aun cuando todas contribuirían y porque esto provocaria la jerarquización entre las autónomas y las sumergidas sin que esto respondiera a una diferencia en el trabajo efectuada. Frente al rechazo de las tres propuestas, el intermediaria anunció que se vería obligado a suspender el suministro de trabajo de confección y así ba ocurrido basta la fecba. Este mismo intermediaria ba desviado toda su producción a la cooperativa que ya controlaba y al taller legal -ambos centralizan también un volumen importante de trabajo a domicilio en las localidades donde se ubican- y ha creado ademas otra cooperativa de trabajo asociado en Argés, con una capacidad de producción muy importante gracias al capital invertida en maquinaria industrial de tecnología avanzada, y a la amplitud del local utilizado, que no se balla todavía funcionando a pleno rendimiento pero cuya capacidad de expansión es considerable. Varias jóvenes de los pueblos vecinos se desplazan diariamente en coche para trabajar en la nueva cooperativa; muchas de ellas eran antiguas trabajadoras a domicilio del mismo intermediario y curiosa211


mente las mas diestras y cualificadas. Por otra parte, el intermediario parece decidido a centralizar el maximo de su producción en Argés señalando como demasiado costoso el transporte, incluso basta la coope~ rativa que domina en Juniella. Opina que es mucho mas rentable tener la producción centralizada en Argés entre el taller legal, la cooperativa y el trabajo a domicilio local. Sin embargo, un gran número de pequeños intermediarios, con un volumen de producción mucho menor al del mencionado mas arriba, han seguido distribuyendo trabajo a domicilio mediante intermediarias locales, y a los pequeños talleres sumergidos. Estos pequeños intermediarios no tienen probablemente el capital inicial necesario para organizar una estructura de tipo cooperativo en condiciones de poder drenar los beneficios empresariales, y su supervivencia «empresarial>> depende mucho mas estrechamente de la modalidad de trabajo a domicilio. A pesar de que la presión para la emersión parcial de la organización productiva es también una constante por parte de estos intermediarios no se presenta bajo el aspe.c to de alternativa excluyente como en el caso anterior. Consiste mas bien en augurios de imposibilidad futura de seguir funcionando y en una insistencia continuada en la necesidad de que las trabajadoras se den de alta como autónomas. Esto va dirigido sobre todo a individuos clave de la red de la confección sumergida: las intermediarias locales que organizan los talleres y las intermediarias redistribuidoras de trabajo a domicilio. Cooperativas de trabajo asociado Pero ¿por qué cooperativas de trabajo asociado en Jugar d e, por ejemplo, sociedades anóni mas laborales? ¿Por qué escoger el marco empresarial de la cooperativa? Una lectura de la actual Ley de cooperativas de 197 4, del Reglamento de 1978 o de la Ley de cooperativas de Catalunya de 1983 nos permite observar sobre qué principios cooperativos se organizan estas empresas tan en auge en este sector antes sumergido de la confección. Los principios cooperativos que recoge todavía la actual legislacióñ (Ley de 1974, Art. i y 2) gi ran en tomo a la idea de solidaridad y ayuda mutua de los socios con el fio de enfrentarse en mejores condiciones a una determinada situacióo ecooómica. Estos principios son I) la Libre adhesión y la baja voluntaria de los socios; 2) la iguaJdad de derechos de los socios para garantizar la organización, gestión y control democn\tico de la empresa (el principio general de un socio, un voto, matizado por la posibilidad de un voto plural limitado en la Ley 52/74 Art. 25a); 3) la limitación del interés al capital; 4) la participación de cada socio en los excedentes netos en relación con la actividad que realice (no según su participación en el capital social); 5) la educación y promoción social, dedicando al menos el 10% de los excedentes a un Fondo de Educación y Obras Sociales; y 6) la colaboración con otras cooperativas. De estos principios cooperativos destaca lo que podríamos llamar una ideología igualitaria y solidaria que privilegia el factor trabajo al factor capital en la o rganización de la producción. Sin embargo, el factor de empresa inserta 212


~n una economia de mercado recogido en esta misma Ley 52/1974 (p.lO) es el que, en definitiva, cobra mayor relevancia basta convert.irse en las Orientaciones de Proyecto de Ley General de Cooperativas ( 1986) en el núcleo explicito y central de la organización cooperativa (p.22-30). Las cooperativas son pues una especie aparentemente paradójica de empresas capitalistas que mantienen un discurso ambiguo, solidario e igualítario, que penaliza al capital y privilegía el trabajo. • Son de becho empresas capitalistas que aprovechan un marco ideológico ajeno. El analisís de la estructura empresarial diseñada por la legislación desvela las posíbilídades de jerarquización y de explotacióo del trabajo que permite el sistema de cooperativa de trabajo asociado. 1) Posibílídad de voto plural recogida en la Ley de 1974 (Art.25) en las cooperativas de primer grado (limitado a un maximo de tres votos por socio «según la importancia de la función comunitaria desempeñada por el socio» (p.23) así como por el hecho de que <da suma de votos plurales (no podra) exceder de la mitad del total de votos restantes» (p.23) así como en las de segundo grado (limitado a un tercio de los votos totales). Esto permite la constitución de una estructura jerarquica piramidal. La salvedad de que el voto plural sea relativo a la «función» y no al capital del socio tiene un alcance casi exclusivamente ideológico puesto que la «función» no queda claramente definida como un gasto de trabajo, apareciendo una distinción abierta de «categorías profesionales>> (Reglamento 1978, Art. 112, p.130), y ademas no sólo el factor trabajo constituye la «función» sino ademas Jas ehísticas categorías de «las operaciones, servidos o actividad realizadas por cada socio en la Cooperativa» (Reglamento 1978, Art. 43, p.78). 2) No sólo los socios trabajadores bacen aportaciones obligatorias al capital social y pueden ampliar su aportación mediante aportaciones voluntarias, pudiendo suscribir cada socio un total igual a la proporción de Capital Social obligatorio que tiene en la cooperativa, no pudiendo superar nunca el tercio del total de Capital Social para un solo socio (Ley 52/ 1974, Art. 13, p.t6) o un 25% en la legislación catalana (Ley 4/1983, Art. 48, p.28). La legislacióo española admite la figura de asociado, que aporta únicamente capital (la suma total de las aportaciones de asociados no puede ser superior a un tercio de las aportaciones al capital social hechas por los socios) y no trabajo (Reglamento 1978, Art. 39, p.75 y Ley 52/1974, Art. 15, p. l8}. El asociado tieoe derecbo a voto (el conjunto de votos de asociados, sumados entre sí, no pueden representar mas del 20% del total de los correspoodientes a los socios (Reglamento 1978, Art. 39, p.75 y Ley 52/1974, Art. 15, p.18) y a participar en la Asamblea general pero no puede ser miembro del Consejo Rector de la Cooperativa. La figura del asociado incide en la importancia de capitalización de la empresa cooperativa frente al factor trabajo (Proyecto 1985, p.23-27). 3) La legislación admite la contratacíón de trabajadores por cuenta ajena para trabajar en la cooperativa. Los trabajadores con «contrato indefinido» o «fijos en plantilla» tanto en la Ley de Cooperativas de Catalunya como en la Ley 5211974quedan limitados al 10% de los socios (Ley 4/1983, Art. 78 y Ley 52/1974, Art. 48). Sin embargo, ninguna de las legislaciones hace mención de los trabajadores asalariados contratados temporalmente, fór-

213


mula clasica en el sector de la confección debido a su «estacionalidad». Podemos imaginar cómo una babil manipulación de estos elementos puede reducir a mero caparazón ideológico sin efectividad alguna los principies cooperatives de igualdad, solidaridad y trabajo. De hecho, las úJtimas publicaciones institucionales sobre cooperativas de trabajo asociado (Barrera Cerezal, 1985) centran su distinción entre la Sociedad Anónima Laboral y la Cooperativa de Trabajo Asociado en el becbo que esta última limita la renta del capital a un interés equivalente al de los costes de oportunidad (equivalente al obtenible en el mercado financi ero, mediante el mecanismo de la actualización a fin de tener en cuenta los efectos de la inflación), y privilegia la renta del trabajo. Este eje estructural se desvela ficticio a un analisis mas detallada y se percibe la flexibilidad real de la actual legislación de cooperativas. 1) Existe una distinción entre anticipos laborales y retorno cooperativa. Los anticipos laborales, equivalentes al salario del trabajador, tienen como tope mínimo el salario mínimo interprofesional y ban de ser «similares a los salarios medios de la zona o sector de actividad para los distintos puestos de trabajo o categorías profesionales» (Art.112.2 del Reglamento 1978; Art. 48.5 de la Ley 52/ 1974). Los anticipos laborales se contabilizan como un gasto mas de la explotación que babra que deducir de los excedentes brutos para ballar los excedentees netos (Barrera Cereza1, 1985:41 ; Ley 4/1983, Art. 58; Ley 5211 974, Art. 17.4; Reglamento 1978, Art. 42.4), mientras que el retorno cooperativa es el reparto entre los socios de los beneficies netos proporcionalmente a su «Operaciones, servicios o actividad» (Ley 52/1974, Art. 18.2; Reglamento 1978, Art. 43.2; Ley 4/ 1983. Art. 59). Esta distinción permite limitar a los anticipos laborales lo que obtiene el socio trabajador si se reducen nominalmente los beneficies netos a cero (lo cual por otra parte coincidiria con la interpretación radical del cooperativismo que recbaza el «animo de lucro» y la «empresarialización de las cooperativas» mediante, por ejemplo, la existencia de empresas-de-paja que arrendarían los medios de producción - maquinaria, locales- a la cooperativa y absorberían de este modo buena parte de los beneficies. 2) A través de los intereses sobre el capital social obligatorio y voluntario actualizado y teniendo en cuenta la posibilidad de la existencia de asociados no trabajadores puede canalizarse de becbo una parte importante de los beneficios. Para ello hay que tener en cuenta las relaciones extra-económicas de socios y asociados y la posibilidad de que la mayoría de la mano de obra, o por lo menos una parte importante, sea contratada (temporalmente para evitar que adquiera derecbos al ingreso en la cooperativa). Si los socios se reducen al mínimo exigida por la legislacíón (7 en el caso de la Ley de 1974 y Reglamento de 1978 y 5 para la Ley de Cooperativas de Catalunya de 1983) y, como es frecuente, estan unidos por lazos de parentesco (esposo/esposa, cuñado/a, suegro/a, padres/hijos, etc.) pueden absorber una parte importante de los beneficíos via intereses del capital social e invertir el resto en el Fondo de reserva. Aun cuando la cooperativa se ampliase con la admisión de otros socios trabajadores, una parte importante del capital social podria estar en manos de una sola familia. 3) Por último señalaremos que la exigencia de invertir un mínima del 10% de los beneficios netos en un Fondo de Educación y Obras Socíales puede 214


evitarse mediante el sistema mencionado de reducir los beneficios al roínimo, o bien puede destinarse selectivamente a la fonnación d e socios que requieren una mayor especialización en tareas de gerencia o administración. No hay que olvidar tampoco las ventajas de protección institucional que ofre.ce el Estado a las cooperativas de trabajo asodado -facilidad de créditos, protección fiscal- como creadoras de puestos de trabajo «ajustados al salario real» ya que dentro de la ideología de la solidaridad y ayuda routua frente a situaciones econórnicas difíciles, los integrantes de la cooperativa (y pienso que la fuerza de esta ideología se extiende a los trabajadores no-socios) «reducen automaticamente sus ingresos cuando el roercado les obliga a hacerlo, ya que son ellos los primeros interesados en evitar una quiebra de su sociedad» (Ballestero, 1983: 145). Si ademas tenemos en cuenta que estas cooperativas se construyen sobre una experiencia en la economia sumergida que sacrifica cualquier ventaja social a la posibilida d de mantener un trabajo y unos ingresos necesarios para la reproducción social de los grupos domésticos (Cf. Narotzky, en prensa), vemos perftlarse una situación espeluznante.

El caso estudiado El caso de la cooperativa de trabajo asociado d e Argés, constituïda por un intermediario supra-local del sector sumergido de la confección es ilustrativo del alcance de la legislación actual de cooperativas de trabajo asociado. Como hemos visto mas arriba, a raíz de la implantación del IV A este intermediario se vio obligado a reestructurar su organización de la producción, pasando de un sistema de confección a domicilio fundamentalmente y en pequeños talleres sumergidos, a otro sistema que le permitiera justifi car legalmente el volumen de producción que le correspondía. Las opciones que presentó a las trabajadoras con vistas a que elias mismas asumieran la legalización, dandose de alta como autónomas o creando elias mismas cooperativas, no dieron el resultado esperado y en diciembre de 1986 el intermediario inició las gestiones para crear una cooperativa de trabajo asociado en Argés. La cooperativa fmalmente registrada en el Registro General de Cooperativas de Catalunya en mayo de 1987 constaba de 7 socios entre los que se encontraba el intermediario, la encargada de organizar la producción en el taller y cinco socios no identificados, y un capital social mínimo de 7.000 ptas. en aportaciones obligatorias de 1.000 ptas. por socio. En marzo de 1987, cuando yo la visité, la cooperativa en tramite ya estaba en funcionamiento. Trabajaban en ella aproximadamente 30 mujeres jóvenes que no eran socias y en aquet momento tampoco tenían contrato de trabajo asalariado, trabajaban como en un taller sumergido y cobraban a destajo. La intención del socio-intermediario sobre la futura relación de estas trabajadoras con la empresa no quedaba muy clara: ((ahora hemos empezado, pl'licticamente no funciona como tendria que funcionar pere todavia nos falta un mes o mes y media y yo pienso que con un par de meses todo ira ya ... Ya esta dada de alta como cooperativa. La Ge.neralitat ya nos

215


lo ba coocedido, lo único que bay que bacer es pagar los autónomos de la gente. Me cuido yo,por ejemplo una chica cobra a tanto Ja pieza, si gana 80.000 ptas., o 50.000 se les ha de descantar las 13.000 o 15.000 que valdni el autónomo y eso me cuidaré de todo ello yo. De autónomo o como sea. Tambiéo pueden estar en el regimen de la Seguridad Social. Si vale mas tendra que pagar mas la que quiera pero cobrara del paro si un dia paramos. Todo se deduce del sueldo que ganan... La Seguridad Social sólo, lo demas va todo a mi cargo, maquinaria, local, todo, todo. Representa que esta alquilado a la cooperativa O sea esto es la cooperativa que, son todas elias y yo incluido, yo soy el que pongo la maquinaria y elias _ponen el trabajo, y les pago a taoto la pieza.»>

En cualquier caso, ya sea como trabajadoras por cuenta ajena, ya sea como socias trabajadoras, ya sea como mano de obra sumergida enmarcada por la cooperativa o, probablemente como una combinación de estas tres posibilidades, los medios de producción - maquinaria y local- que representau una parte importante del capital no pertenecen a la cooperativa sino que son del intermediario - concretamente pertenecen al taller de confección legal regentado por su esposa- y estan alquilados por la cooperativa. Esta es la puerta abierta al drenaje de los beneficios de la cooperativa. Por otra parte, la legislación que asocia los anticipos laborales «a los salarios medios de la zona y sector de actividad para los distintos puestos de trabajo o categorias profesionales» (Ley 52/1974, Art.48.5; Reglamento 1978, Art. 112.2) deja en manos de la Asamblea General «el señalamiento de módulos de participación en el resultado de la gestión económica según el nivel de empleo, grado de especialización, intensidad de dedicación de la actividad encomendada al socio trabajador» (el subrayado es mío) (Reglamento 1978, Art. t 12. 1) es una puerta ab ierta a la justificación del destajo. El énfasis del intermediario en la importancia del facto r capital (contrariamente al principio cooperativo), la maquinaria de alta tecnologia y la valoración de su aportación personal a la cooperativa como portador de capital son indicativos de la estructura real de esta empresa cooperativa en formación. Por otra parte, la insistencia en las relaciones de tipo personalizado -el rechazo de la sindicación: «si hay algún problema lo tenemos que resolver entre nosotros, no le importa a nadie mas»- y paternalista por parte del socio-intermediario remiten a una versión deformada de los principios cooperativistas de solidaridad y ayuda mutua entre los «socios». Aquí aparece una de las ventajas indudables de la cooperativa de trabajo asociado sobre la sociedad anónima laboral desde el punto de vista empresarial, y es la reducción ideológica a priori de la conflictividad así como la co-responsabilización de los trabajadores en los objetivos de producción de la empresa -concebido como objetivo común-, a la vez que se incrementa la productividad y la rentabilidad de la actividad productiva. Cooperativas y cooperativas La transición al modo de producción capitalista se realiza, en el caso de los grupos domésticos de pequeños y medianos propietarios de explotadones familiares agrarias, por la combinación de una serie de factores

216


economtcos e ideológicos, algunos de los cuales ya estudiamos en la comunicación de Puigcerdà. En el presente estudio me parece interesante señalar que en la experiencia de la reproducción social de un sistema de producción basado en la pequeña y mediana propiedad, las cooperativas agrarias de principios de siglo tuvieron un papel fundamental. En esta zona oleícola (como en la vitícola) permitieron el acceso a unos medios de prod ~cción imprescindibles para la transformación en producto comerciaJizable del cultivo, y por tanto el acceso al mercado por parte de los medianos propietarios. Estas cooperativas agrícolas fueron un elemento decisivo de la transición de las explotaciones familiares agrarias al modo de producción capitalista, añadiendo a la propiedad de la tierra el acceso a los medios de transformación del producto comercializable. En ellas el principio de participación democnhica en la gestión así como el de solidaridad, la primacía del trabajo de cada socio - frutos- propiedad+trabajosobre el capital social y el objetivo económico común de los socios (el beneficio particular del acceso común a los medios de transformación) fueron los fundamentos de una mayor independencia de los pequeños y medianos propietarios y la mejora de su situación ecooómica y social. Esta experiencia cooperativa es la que sirve de telón de fondo a las mujeres que se integran en las cooperativas de trabajo asociado del sector de la confección en esta zona. Al tiempo que su propia experiencia laboral anterior en talleres sumergidos o a domicilio predispone a esperar una mejora de casi cualquier cambio en la organización de la producción, sobre todo si éste aparece como mas estructurada, sancionada por la legalidad, y acorde con una experiencia aparentemente similar. Esto no significa, por parte de estas mujeres que acuden a las cooperativas de trabajo asociado, la ignorancia de que su situación laboral seguira siendo mas próxima de los talleres sumergidos que del cooperativismo agrario. Sin embargo, la transición a una forma mas institucionalizada de la actual descentralización de la producción capitalista se establece en el marco de una ideologia cooperativista proviniente de la experiencia agraria de principios de siglo. El grupo doméstico campesino, sus hombres en la cooperativa agraria y sus mujeres en la cooperativa de trabajo asociado, entre el campo y la industria de trabajo intensiva, ban recorrido el camino de la transición al capitalismo empujados por la necesidad de reproducirse como unidad de producción agrícola y enmarcados por una ideologia de aparente independencia y solidaridad. La ideologia de «cooperación», en sus distintas realidades e interpretaciones, es uno de los factores de la transición hacia una organización capitalista de la producdón. Esto no ha impedida la explotación. NOTAS I. Todos los nombres de localidades son ficticios. 2. No se contempla la Ley 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas (BOE, 8/4/ 1987) porque en el momento de rcalizar el anàlisis existia únicamente el Proyecto (Ministerio dc Trabajo y Scguridad Social, 1986b). De cualquier forma, los cambios tiende a aproximaria a Ja Ley 4/ 1983 dc la Generalitat de Catalunya. Desaparece la posibilidad de voto plural en las cooperativas de primer grado y se reduce a un 25% la acumulación maxima de capital social en manos de un sólo miembro. Por lo demas se mantiene la figura de

217


asociado y se flexibiliza la posibilidad de financiación externa con el fio de reforzar la vertiente empresarial de las cooperativas. 3. Estos datos se refiereo únicamente a las coopemtivas reconocibles en el registro como de confección. 4. Este fue el objeto de la comunicación que presenté en la reunión de Puigcerdà.

BffiUOGRAFIA

BALLESTERO, Enrique 1983 Teoria económica de las cooperativas. Madrid. Alianza Universidad. BARRERA CEREZAL, Juan J. 1985 Gestión empresarial de la cooperativa de trabajo asociado. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. LEY DE CoOPERATfVAS DE CATALUNYA 4/1983 1984 Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Treball. NAROTZKY, Susana en prensa «The ideological squeeze: «casa», «family» and «cooperation>> in tbe processes of transitioo». Jnformation sur Seien-

cies Sociales. ÜRIENTACIONES DEL PROYECTO DE LEY GENERAL DE COOPERATIVAS 1986 Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. SOCIEDADES COOPERATIV AS 1986 Ley y Reglamento (52/1974 y 2710/1978). Madrid. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

218


, McDONOGH, Gary Wray

1986 Good Famílies o! Barcelona. A social History of Power in the IndusLrial Era.

Princenton. Princenton University Press. 262 pp. Aquest llibre ens situa a la Barcelona dels segles XIX i XX. Posa en primer pla l'estudi de les «bones famí lies», és a dir, d'aquelles famílies d'industrials, comerciants i banquers que durant aquest període constitueixen els principals grups de poder de la societat catalana. La tesi principal de l'estudi és que l'élite barcelonina fa un ús intensiu del parentiu en l'organització empresarial i en la interacció social. Família i parentiu es consideren, doncs, els elements primaris en la formació i consolidació d'aquest grup de poder, i per això el llibre està estructurat de manera que es pugui mostrar aquesta suggerent tesi, que vindrà a corroborar altres estudis fets en la mateixa línia per part de T . Hareven, L.Guiotto o I. Terrades, per exemple. En la introducció, on es mostren els objectius de l'estudi i les línies teòrico-metodològiques, l'autor assenyala el seu desacord amb les teories situacionalistes, així com amb aquelles que emfasitzen només les diferències i les lluites de classe. Ell es vol fixar en els mecanismes de caire econòmic, polític, de prestigi social i cultural que contribueixen a constituir un grup de poder, unit mitjançant el parentiu, l'aliança i un «etbos» comú, sense oblidar el fet que, al mateix temps, aquest grup domina aspectes claus de la societat. No són, doncs, les institucions i els seus líders allò que vol estudiar, sinó el que es coneix comúnment per l'élite, aquest grup social complexe, que amb el transcurs del temps acaba assolint els diferents mecanismes de dominació social. Per la seva anàlisi resulta essencial adoptar una perspectiva diacrònica, ja que assenyala estar més interessat en els processos de dominació, així com en la constitució i variacions d'aquest grup de poder, que no pas en l'anàlisi de determinades estructures o grups fixes. Després de la introducció, l'autor presenta un esbós general del desenvolupament de Barcelona com a ciutat i de les caracteristiques de la seva élite. A continuació introdueix l'anàlisi del significat de la família a Catalunya, model que servirà de punt de referència a seguir per part de la gent integrant del grup de «bones famílies» barcelonines. Els capítols IV i V són, al meu entendre, els més interessants. En ells l'autor examina els paral.lelismes entre el cicle familiar i el de les empreses. Analitza la tòpica i tan esmentada <<Llei de les Tres Generacions», segons la qual l'evolució de les empreses familiars està marcada per tres 221


etapes, corresponents a les diverses generacions que es succeixen en l'empresa: la del fundador, que crea i fa pujar el capital empresarial; la dels seus fills, que amb el seu esforç contribueixen a consolidar-lo, i la dels néts, que menys vinculats als objectius inicials del fundador, acaben amb la puixança econòmica de l'empresa. L'autor mostra com aquesta idea tòpica es correspon, de fet, a diferents estadis en l'organització i reproucció del capital, que troben el seu correlat en diferents estadis en l'organització i evolució de la familia. Aquests dos capítols es veuen complementats amb el capítol VII, on s'analitzen les polítiques matrimonials. Aquestes contribueixen, per una banda, a atorgar prestigi a les famllies, en aconseguir determinats enllaços, i constitueixen, a més un eficaç medi de vincular les diferents famílies de l'élite mitjançant l'emparentament. S'analitzen també aqui les principals bases de la interacció social. En el capítol VI es la «cultura de l'élite» allò que s'analitza. El llenguatge, els nivells d'educació les normes d'etiqueta, etc., posant així l'accent en com la burgesia barcelonina assimiLa i redefineix les normes d'educació de l'aristocràcia. El penúltim capítol examina les imatges culturals de la burgesia barcelonina en la seva projecció ciutadana. Aquest aspecte s'analitza per mitjà de dos elements: el cementiri i el teatre del Liceu. El cementiri constitueix un reflexe viu del poder social i de les imatges urbanes; el Liceu, per la seva banda, és una projecció de les inquietuds culturals de la burgesia i una de les formes per manifestar el seu prestigi social. En el darrer capítol es reprén de nou la discusió teòrica encetada en la introducció, i es conclou sobre la importància de la família i de la xarxa social en la conformació de les élites com a grups corporatius. Good Families of Barcelona és un llibre recomanable per moltes raons. Hem intentat resumir les seves aportacions més valuoses en les linies anteriors. Es tracta, a més, d'un llibre suggerent, amè de llegir i força interessant per antropòlegs, per historiadors i també per un públic d'abast molt més ampli. Barcelona està de moda i aquest llibre arriba en un moment oportú. Esperem que ben aviat sigui tradu'it i es faci així més accessible als lectors catalans. Dolors Comas d'Argemir Universitat de Barcelona.


GODELIER, Maurice 1986 La producci贸n de Grandes Hombres. Poder y dominaci贸n entre los Baruya de Nueva Guinea. Madrid. Akal. 288 pp. Nos encontramos ante una obra compleja; compleja y asequible al mismo tiempo. Este libro trata acerca de los Baruya, tribu habitante del interior de las monta帽as de Nueva Guinea, isla ubicada al nort茅 de Australia. 222


El autor, Maurice Godelicr, articula su narración tomando como punto de referencia el poder que un sexo ejerce sobre el otro, el poder de los hombres sobre las mujeres. El fin primordial dellibro es reflexionar sobre la relación entre los sexos al analizar todos los aspectos de la sociedad Baruya desde el punto de vista de la relacióo social, estudiéíndola en profundidad. Desde esta perspectiva, Godelier comienza a describir minuciosamente todos los componentes de este discurso, al tiempo que demueslra que también hay entre los Baruya unas determinadas posiciones de poder que componen una jerarquia social distinta al dominio general de los hombres sobre las mujeres y que asienta sus bases sobre la dominación, engrandeciéndola: es la de los Grandes Hombres, hombres que por sus hazañas estan considerados por encima de los demas. El libro discu.rre así en esa dirección: las desigualdades entre los bombres y las mujeres, y las de los hombres entre sí. Para los Baruya, todos los aspectos de la dorninación masculina tanto económicos, políticos o simbólicos, vienen explicados y justificados por Ja sexualidad y el diferente pape! que cada sexo tiene asignado en el proceso de reproducción de la vida. Utilizando pues las categorías de nuestra cultura podemos hablar de subordinación material, política y simbólica de las mujeres respecto de los hombres. ¿Cómo se genera esta dominación masculina? Las mujeres se ven subordioadas a los hombres por diversos mecanismos: no pueden ser propietarias de la tierra, pero si usada; no pueden ni poseer ni usar los útiles mas eficaces para roturar el bosque; no pueden poseer ni usar armas o cualquier útil de destrucción, por lo que no tienen acceso ni a la caza, ni a la guerra, ni a la violencia armada; estan excluídas del proceso de fabricación de sal y de la organización de los intercambios comerciales con tribus extranjeras; no pueden poseer ni usar objetos labrados, medios materiales sobrenaturales con los que los hombres controlau la reproducción de la fuerza y la vida social; ocupan un lugar subordinado respecto a los hombres en la producción de las relaciones de parentesco, ya que son ellos los que las intercambian entre sí y entre los grupos a los que representau. Estas relaciones de parentesco fllOcionan a la vez como relaciones de producción, ya que es mediante elias como un grupo toma posesión de los recursos naturales, como organiza sus intervenciones materiales sobre la naturaleza y los procesos de trabajo y redistribuc1ón de los productos de este trabajo. Ademas, las mujeres se ven inmersas en una subordinación general en el ambito de estas relaciones de una doble forma: al negarse y ridiculizarse los poderes femeni nos en el proceso de reproducción de la vida y, al sobrevalorar y aumentar el pape! de los bombres en este proceso. La segregación entre los sexos comienza desde la infancia, cuando los niños, al cumplir seis o siete años, son apartados de su madre y sus hermanas y llevados a vivir con los hombres. Las niñas, sin embargo, nunca experimentaran este brusco cambio. En los hombres este proceso ira culminando paulatinamente, al irse produciendo los diversos estados de las iniciaciones, que abarcan casi diez años y, que en última instancia, se corona normalmente con el nacimiento del cuarto hijo. Es en ese momento cuando el hombre sera considerado verdaderamente un adulta.

223


En el caso de las mujeres, bastan quince dfas de ceremonias para convertir a una adolescente en una muchacha lista para casarse. El destino de una mujer es el dejar una familia para fundar otra. Esta subordinación de la que estamos bablando no significa, por otro lado, que las mujeres carezcan de derecbos. Poseen algunos que los hombres deben reconocerles, por lo que buena pacte de las ceremonias de iniciación de los jóvenes, esta dedicada a la enseñanza de los derechos de las mujeres y a los deberes de los hombres hacia elias. Es así como las iniciaciones constituyen un orden social superior al de las relaciones de parentesco: el de la solidaridad masculina y de la unidad política e ideológica de toda la tribu. La violencia física y sicológica también forma pacte de este mecanismo de dominio hombre-mujer. Sugiere el autor que «una permanente subordinación también implica la existencia de un determinado consentimiento de su dominación por pacte de los dominados y la existencia de dispositivos sociales y sicológicos para crear este consentimiento» (p.45). Esto no implica por otra pacte, que existan diversas formas de resistencia y oposición de las mujeres al orden dorninante, aunque éstas nunca atacan directamente el principio sobre el que se basa la dominacíón. Cuando el autor analiza el campo simbólico, destaca el papel ambivalente que le es otorgado a la mujer. La serie de mitos que componen el universo cósmico de los Baruya otorga a las mujeres la creatividad primordial, irremplazable en un dominio, ademas, que es el propio simbolo de los hombres: el de la caza. Pero esta creatividad no es ordenada, por lo que se convierte en desmesurada y peligrosa, con lo cuallos hombres se ven obligados a intervenir para poner orden. La violencia de esta intervención queda justificada porque ellos, los hombres, son el único medio de establecer el orden en la sociedad y el universo. Al hacer mención a los Grandes Hombres, hay que decir que el mundo femenino es mucho mas homogéneo en contraste con el masculino, en el que las diferencias individuales son, a veces, buscadas y producidas. ¿Quienes son estos Grandes Hombres? Son individuos que por sus cualidades intrínsecas o extrínsecas, han alcanzado un estatuto determinado: el de Gran guerrero, el de chaman, el de cazador de casuarios o fabri cante de sal. Entre los Baruya, todas las actividades de interés común estan controladas por una minoría de indi viduos importantes, pero estos hombres no las controlan -y esto es importante-, porque contribuyan mas que los demas a su financiación material. Así que los intereses supralocales de los Baruya quedan satisfecbos por la existencia de una solidaridad tribal entre todos los linajes y todas las aldeas, la cual descansa en los mecanismos de las instituciones y de la producción de los Grandes Hombres, que estan al servicio de la tribu. De esta manera, la promoción de Grandes Hombres tiene como objetivo una función social determinada, según la especialidad de cada uno, que puede ser heredada o adquirida. La dominación masculina no tiene una causa única, sino una serie de causas no intencionadas que se ordenan en una especie de jerarquia. El que sean no intencionadas no quiere decir que los hombres situados por ese motivo en una situación social privilegiada, no bayan actuado intencionada y colectivamente para producir y ampliar sus ventajas.

224


¿Cuàl es el componente ideológico que sostiene esta desigualdad? En el caso de los Baruya esta en la negación de la importancia de las mujeres en el proceso de reproducción de la vida, y en la forzosa separación de los hijos de su madre. Los poderes procreadores de Ja mujer son expropiados, a nivel imaginaria, a las mujeres y transferidos a los hombres. Es muy interesante para el campo de la Antropología este trabajo de Godelier, ya que las múltiples reflexiones que le suscita el intento de comproosión de la sociedad baruya, son extensibles a un ni vel mas amplio a muchas mas culturas, incluida la nuestra propia. Es loable el esfuerzo realizado para reconstruir el funcionamiento de la sociedad de los Baruya en «estada virgen» y antes de la llegada al poder del hombre blanco en el año 1960, aunque la subordinación material a este mundo, precedió a su subordinación política e ideológica (desde la década de los años cuarenta, utilizaban hachas de acero y machetes que intercambiaban por su sal con una tribu. Abandonaran así sus tradicionales útiles de piedra). Conseguido el primer objetivo, Godelier, refiriéndose a los quince años de poder colonial, analiza el impacto de la cultura occidental en esta tribu, siendo espectador del proceso de desintegración, disgregación y transformación de las formas tradicionales de organización económica, política y social de los Baruya. Las transfonnaciones que tienen lugar son calificadas por el autor como irreversibles y, aceleradas aún mas a partir de la independencia del país en 1975. Es destacable el marco en que Godelier inscribe el aoalisis de este pueblo, que creo poder cali ficar de importante paso adelante en el conjunto de su extensa obra. El anilisis de la relación social hombre-mujer en todos los contextos de su existencia, reconstruyendo los mecanismos y la lógica interna de las pnicticas sociales y de las ideas que articulan el conjunto de estas relaciones, es tanto mas rico y complejo, en cuanto que el período histórico en el que se enmarca este amílisis es mudable, con tres períodos determinados (antes de la llegada del hombre blanca, durante la colonización y la independencia), lo que bace la reflexión mas compleja, al tener que conjugar e interrelacionar mucbos factores, labor de la que Godelier sale airoso. La tradicional división del trabajo tomada como punto de partida en numerosos anatisis de diversas sociedades, se convierte en la obra de Godelier en punto de llegada, en una resultante de las relaciones con las condiciones de producción. La dificultad de teorizar acerca de las causas y mecanismos que generau la distinción en el contenido de las relaciones sociales entre los elementos intencionales y los no intencionales, es reconocida sin amagos por el autor, que percibe el pensamiento no sólo como representante de la sociedad, sino como productor de ella. Aquí es donde Godelier ve mas ampliamente las dificultades del anatisis científica de la parte ideal de lo · real. Este discurso acerca del poder masculina nos conduce sutilmente al campo de la sexualidad, sexualidad subordinada a las condiciones de reproducción de las relaciones sociales, que no le pertenecen, y que debe sostener mediante un discurso que no proviene de ella en lo esencial y, que 225


va mucho mas allà, al justificar el orden social al que se debe someter. La autoobjeción final que se hace Godelier acerca del tabú del incesto, abre una nueva vía de anàlisis y reflexión, por cuanto que Jo plantea mas alia del nivel puramente individual para hablar de él como «ruptura que favorece su ser social, aunque sea colocàndolo bajo el yugo de las formas de opresión y de Ja alienación que cootiene su sociedad». Creo necesario citar textualmente un parrafo -con el que el autor finaliza el libro- para conduir esta reseña y que considero muy significativo, por cuanto refleja la motivación profunda de M. Godelier que le induce a reflexionar desde otras perspectivas a las ya conocidas, enriqueciendo así sus aportaciones al vasto campo del que se ocupa una ciencia como la Antropología. Estoy convencida de que no necesita comentario alguno: «( ...) analizar la dominación de los hombres sobre las mujeres entre los Baruya y reflexionar sobre un gran número de sociedades sin clases me llevan a creer cada día mas que las relaciones entre los sexos no estan en el origen de las relaciones entre las castas y entre las clases, y que no se puede esperar sólo de la lucha de clases el final de la dominación masculina. No puede, por tanto, separarse las luchas de las mujeres contra las formas de opresión masculina de las luchas contra todas las opresiones que comprenden la distinción en clases, castas, o razas superiores e inferiores.» (p.277) Antes de conduir, quisiera decir que los caminos por los que Godelier ha llevado a cabo esta reflexión para lograr la correcta comprensión de la sociedad baruya, deben ser tenidos en cuenta por cualquier antropólogo que intente acometer una labor de este tipo y busque mas alla de los que se percibe a simple vista en cualquier sociedad que decida estudiar, o sea, la lógica interna que Jleva al conjunto de hombres y mujeres a comportarse de la forma en que lo hacen y, a regirse por un código concreto de normas. Es imprescindible crear nuevas metas cuando se van consiguiendo las ya previstas. Es muy necesario el esfuerzo que conduzca a los antropólogos a formular los problemas y hacer las preguntas mejor, dando de esta manera el verdadero sentido a los estudios empíricos. Creo que esto es en esencia lo que nos transmite esta obra de Godelier. Carmina Morant Universitat de Barcelona.


JAEGER, Christine 1982 Artisanat et capitalisme. L'envers de la roue de l'histoire. Paris. Payot. 314 p. «Si l'on parle tellement de l'artisanat aujourd'hui, est-ce pour mieux saluer la retraite d'un vieil acteur ou au contraire l'applaudir dans un ròle nouveau? L'artisan contemporain correspond-il encore à une petite pro-

226


duction marchande? Comment ex.pliquer sa présence, son importance et son evolution dans nos sociétés modernes?» (pag.94) Formulat d'una altra manera: l'artesania, és una supervivència del passat?, com s'explica la coexistència de l'artesania amb la indústria?, tenen racionalitats econòmiques diferents?, com s'ha d'entendre la massiva presència d'artesans en el nostre entorn?, què és un artesà? Aquestes són lei preguntes sobre les quals la sociòloga i economista Chr istine Jaeger organitza una aproximació analítica siginificativament diferent al fenomen de la vitalitat de l'artesania en el món capitalista. L'autora rebutja la visió reduccionista que només iclou en l'artesania aquells oficis tradicionals que no es mecanitzaren amb la revolució industrial i que han passat a ser marginals en l'organització productiva de la societat actual. En canvi, considera la importància global del Secteur des Métiers francès, en el qual s'inclou tant el que correntment es coneix com a artesania com les petites empreses de menys de 1O treballadors. Les estadístiques parlen que les empreses d'aquest sector, unes 800.000, ocupen un lO% de la població activa francesa i un 14% dels assalariats. Tanmateix el sector és profundament desconegut i. les idees corrents que es tenen sobre ell són poc fonamentades. Per a analitzar el sector, l'autora elabora una estratègia metodològica clara però complexa. En primer lloc hi fa una aproximació històrica. Es el que anomena Genealogia. La perspectiva històrica li servirà per a saber si l'artesania és una supervivència del passat, el punt de partida de futures empreses capitalistes o una fo rma de producció específica. Segonament, elabora l'Anatomia de l'artesanat de manera que es pugui comprovar estadísticament el seu funcionament. Finalment a partir del pòsit d'informacions que ha aconseguit analitza les Perspectives dels tres oficis que ha triat en el conjunt de la branca de l'activitat, tenint present, és clar, que la presència de l'artesanat a la formació social contemporània posa en evidència la coexistència de formes de producció que funcionen amb diferents criteris de rendabilitat, que una tal coexistència implica una divisió de les activitats econòmiques entre l'artesania i el capitalisme i que, al capdavall, allò que permet l'existència de l'artesanat és la seva feble rendabilitat. Conclusions a les quals ha arribat en els dos anteriors capítols i que són la primera resposta a les preguntes amb què encapçalavem aquest comentari. Ara bé, per a ambar a aquestes consideracions ha calgut que l'autora fes un plantejament conceptual original. Per exemple, si ba identificat la artesania amb Sector dels Oficis, refusant l'aproximació analítica tradicional de considerar artesans només els terrissaires, espardenyers, bóters, i altres d'aquest estil, com ha delimitat la nova categoria?; en segon lloc, què n'ha fet de la confusió terminològica entre: empresa individual, empresa familiar, traballador autònom, artesà, empresa del Sector dels Oficis, petita producció mercantil, microproductor, microagent, termes tots ells que no tenen altre finalitat que denominar una manera de produir diferent a la industrial; o, finalment, en base a quines premisses pot assimilar la hipòtesi amb què aborda el problema amb les resolucions estadístiques que forn eix l'administració francesa? 227


Tenint en compte tot això, Christine Jaeger ha clarificat el contingut dels tres conceptes sobre que treballa: Sector dels Oficis, artesania i petita producció mercantil. Ha conservat el terme de Sector dels Oficis com una categoria estadística que permet emprar l'aparell de xifres existent i amb què es coneixen les empreses matriculades a les Cambres d'Oficis a raó dels seus efectius i de les seves activitats. Empra el terme d'artesanat, malgrat les seves ambigüitats, després de definir-lo jurídicament: conjunt de empreses en què el cap és independent, posseeix una qualificació professional reconeguda, executa ell mateix el treball i pot o no tenir assalariats. Finalment, el concepte de petita producció mercantil fa de suport teòric i analitic del seu treball, en tant que designa una forma de producció el funcionament de la qual no és capitalista. En el volum el concepte és treballat profundament en un annex final que titula: A propos de concepts fondamentaux et leur définition insuj]isante chez Karl Marx: production marchande, production marchande simple et petite production marchande... on arriba a la conclusió que no hi ha «una>> forma de petita producció mercantil, sinó que hi ha <<Unes>> formes de petita producció mercantil que en cada cas s'han d'analitzar segons la seva inserció en una formació específica i social. Per tant, si són dominades per les formacions socials on s'inscriuen, diferiran necessàriament les unes de les altres al nivell de les seves condicions de reproducció. La seva definició implica, és clar, un retret a Marx que no especificà prou el contingut del concepte. Per ella, creure que la petita producció mercantil és, per deflnició, precapitalista, és un error. Ara bé, al marge d'aquesta disputa teòrica, els lligams de producció que ordenen la petita producció mercantil els caracteritza per tres elements: unitat del productor i el producte, el productor posseix els medis de treball, fa el treball i el ven ell mateix; el procés del treball es fonamenta en el coneixement de l'ofici; els objectius de rendabilitat dels productors no són capitalistes, és molt difícil l'acumulació del capital, en tot cas implica una sobreexplotació en el treball. Combinant aqu ests tres conceptes, l'autora pot, per tant abordar l'anàlisi del sector, ara ja ho podem dir sense por d'ambivalències, de l'artesania, que és considerada com una forma de petita producció mercantil, tant en l'època anterior a la Revolució Industrial com en l'actual. Abans de la industrialització es trobava surbordinada al mode de producció dominant, el feudal; en el món contemporani està subordinada a les relacions capitalistes de producció. Abans de passar a descriure el contingut específic de cada part del llibre, cal que diguem fi nalment, que els tres oflcis estudiats s'han triat de manera que poguessin rendir comptes de l'articulació entre l'artesania i el capitalisme i que entre els tres poguessin abastar activitats i funcionaments ben diversos. Na Jaeger ha eliminat els oficis d'art i els que implicaven una predominància de l'activitat comercial. Els analitzats estadísticament i qualitativament a través d'enquestes i treball de camp són els de mecànic agrícola, reparador de radiotelevisió i paleta. El primer capítol consisteix en abordar la història de l'artesania des de la seva aparició en el segle XI a Europa fins la industrialització del segle XIX. L'autora fa l'anàlisi tenint en compte els postulats teòrics que hem exposat més amunt a l'entorn de la petita producció mercantil. Creu que no es poden projectar al present les formes de producció del passat i arriba

228


a la conclusió que entre els oficis de les primeres corporacions urbanes i els actuals no hi ha continuïtat sinó grans ruptures que testimonien els trets específics d'aquesta mena de productors en cada període. El primer capítol està dividit en tres parts, en la primera tracta com l'artesania entre els segles XI i XVI emergeix, es reglamenta, s'organi tza internament (aprenentage, mestria, fadrins, «paternalisme»), conquesta l'autonomia , controlant els mètodes de fabricació i la disciplina de les vendes i controlant qualitativa i quantitativament els productors i com s'instal-la en les falles del sistema dominant. La segona part analitza els oficis entre les corporacions (institucions defensores dels mestres més puixants i no d'un mode d'organització) i els compagnonnages o organitzacions de lluita dels oficials i artesans contra l'abús dels mestres durant l'Antic Règim. Aborda l'organització de les manufactures i la intromissió de l'estat en l'activitat artesanal, descriu oficis jurats i lliures a Paris (sabaters i cridaneres al 1723) o en províncies (teixit a Saint-Maixent). Valora la influència dels gremis, com l'aprenentatge no culmina en la mestria i apareix el Tour de France per als compagnons i com es multipliquen els conflictes amb els mestres. Conclou revisant com el sistema corporatiu no s'enfonsa fins la caiguda de l'Antic Règim amb la qual cosa s'enfonsa també la capacitat dels mestres de controlar el mercat, la qualificació professional i el funciona ment productiu. La tercera part analitza les modalitats de mutació dels oficis «d'abans» a través de la maquinització. La Revolució Tècnica apareix com el context on s'opera la desaparició de la petita producció mercantil pre-capitalista i on s'originen els nous oficis independents que formaran l'artesanat contemporani. L'autora destaca el paper que jugà la revoluciò francesa en la liberalització del mercat de treball i d'empreses. En el segon capítol l'autora passa a destriar els trets de la petita producció mercantil en el marc del capitalisme, segons l'aparell teòric i estadístic que hem descrit abans somerament. En la primera part defineix jurídicament els termes, presenta l'evolució i importància dels oficis del sector i analitza tres moviments distints d'adaptació perpètua d'empreses, homes i professions: regressió total del. nombre d'empreses artesanals, creació constant d'empreses sense assalariats i mobilitat. En la segona part revisa com es compleixen les condicions d'independència i de qualificació professional entre els artesans. Es a dir, qui i com s'instaHa pel seu compte. Conclou que els caps d'empresa rarament tenen una formació professional de gestionaris o comerciants i que simplement són professionals que coneixen l'ofici que han exercit abans com a assalariats (generalment). Fa notar també la participació de la família en el funcionam ent de l'empresa, ajut que serà variable en funció de l'ofici, de l'orientació més o menys comercial de l'empresa i del nombre d'assalariats. La tercera part estudia el funcionament de la unitat de producció i, per tant, en quina mesura els resultats de l'empresa aspiren a un càlcul econòmic de tipus capitalista. Abans ja hem donat Ja resposta. En aquest apartat l'autora pren ja els models que li forneixen els tres oficis dels sector que emprarà més tard per a analitzar les seves perspectives. El seu ús com a mostra és correcte des del nostre punt de vista, no així la presentació de cinc exemples per a iHustrar el desplegament i el contingut del procés de treball . Els exemples no són representatius, són cinc casos que no es poden

229


generalitzar, potser ni fins per al mateix sector on s'inclouen, en tant que no estan fo namentats en una elaboració complexa dels resultats. En aquest apartat també l'autora analitza les modalitats d'inversió, els contractes, la xifra de negocis i el valor adjunt, les rendes dels caps de l'empresa i el salari dels treballadors segons una tipologia interna d'empreses pel nombre d'assalariats, etc. Conclou afirmant la irregularitat de les inversions, que de tota manera són molt petites, excepte les inicials, la renda del cap de l'empresa només equiparable a la d'un obrer assalariat i la diversitat de funcionament segons la classe d'empresa. Els tipus d'empresa els analitza en el següent apartat: distingeix les purament artesanals (la majoria) on no hi ha assalariats i els trets es cor responen exactament als de la petita producció mercantil, les artesanals intermed iàries amb menys de 5 ó 6 assalariats i les petites empreses capitalistes. Totes tres formen un continuum que lliga el món de l'artesania amb el capitalista, essent molt poc clara la separació entre un i altre en el cas de les darreres empreses que hem esmentat. Tot i amb aixó la tendència és de restar com a producció específica. Així, Jaeger pot qualificar el Sector dels Oficis com un lloc d'articulació inestable d'empreses heterogènies on Ja rendabilitat és específica (no capitalista) i on l'artesà apareix al mateix temps com un obrer i un empresari amb els inconvenients de tots dos. Per aixó conclou entenent Ja realitat artesanal com un mode particular de inserció en la societat de Ja qual n'assumeix les normes fonamentals. La presència de l'artesà no reenvia doncs a una supervivència d'activitats arcaïques o marginals i encara menys a Ja formació d' una classe intermediària entre assalariats i burgesos, sinó que reenvia als límits de l'extensió del capitalisme i de la seva dominació. La instal.lació de l'artesà, té a més a més, connotacions de fugida. L'artesania, en una interpretació que s'ha de contextualitzar en la crisi i realitat franceses, juga el paper de refugi on hom no hi entra per a enriquir-se, sinò per a guanyar-se Ja vida. En el cas espanyol hauríem de veure si aquest refugi no és pitjor que la intempèrie, és a dir, hi ha possibilitats reals en els temps de crisi actuals d'instal-lar-se amb àmplies possibilitats de reixir? Finalment, el tercer capítol és el de les perspectives, el del futur. En la primera part Jaeger analitza els conceptes de capital rendable, progrès tècnic i composició de capitals i els estudi a en la problemàtica a dos nivells de les activitats artesanals: al nivell de branca i al nivell de la formació social. Metodològicament tracta les empreses del sector dels oficis en les tres branques de l'activitat econòmica. Jaeger les ba triades per la diversitat de situacions de cada branca, perquè ocupen un lloc distint en la formació social, perquè les condicions de producció i de mercat en cadascuna d'elles són variables i per les seves funcions diferents. La resta de capítols consisteix en analitzar concretament les branques dels mecànics agrícoles, reparadors de radiotelevisió i paletes. A partir d'ara el treball pren el caire d'informe econòmic sobre les possibilitats d'aquestes activitats. En el primer dels capítols que hi dedica analitza la concurrència limitada en la construcció, l'articulació subtil entre artesanat i indústria en el maquinisme agrícola i la dependència de la gran indústria de la ràdio i televisió de la tercera de les branques. No ens entretindrem a ressenyar els 230


I resultats, simplement remarquem que en tots els casos el que es posa en evidència és l'especificitat dels territoris que ocupen. Es pot dir, doncs, que el Sector dels Oficis és un producte del capitalisme: en tant que la rendabilitat dels capitals del sector és feble o nul.la i el treball és autònom, l'artesà ha de vendre els productes per dessota dels preus capitalistes oferint uns altres serveis que no entrin en competència i que tot plegat el permetin de sobreviure a ell i a la seva família. Aquest és el gran problema de .t'artesanat i, per tant, la seva gran característica. El darrer capítol ennumera les perspectives de la construcció, que continua extenent-se, de la mecànica agrícola que s'adapta als progressos tècnics però devalla, donades les mutacions agrícoles, i de la ràdio-televisió que ha esdevingut un territori en punta dins del sector dels oficis. A manera de conclusió l'autora inclou un curt capítol, Le risque des métiers, on reflexiona sobre el conjunt dels sector artesanal. El capitalisme, diu, es desenvolupa creant al seu entorn zones que se li escapen, com passa a qualsevol mode de producció, afegim nosaltres. Aixó permet la pervivència de l'artesanat com a mode de producció específic on els treballadors independents no són explotats a condició q ue, «per aquest privilegi concedit pels capitalistes», visquin del seu treball en una activitat que no es pot rendabilitzar industrialment. Hi ha doncs una complementarietat entre artesanat i capitalisme instaurada al mateix temps que la dominació de capital. Pressupòsits teòrics, metodologia, continguts, nivells d'anàlisi, conclusió, tot això ja bo hem repassat, resta només la valoració de l'obra (que, sigui dit de passada presenta una profusa bibliografia, especialment francesa). Certament, ArtisanaL eL capitalisme, és una obra suggerent, no només descriptiva sinó fins i tot instrumental: clarifica la situació d'un grup econòmic important a França i permet q ue les possibles actuacions de l'administració francesa envers ell puguin ser molt més raonades. Això no vol dir que bo siguin, és clar, ni tampoc, que abans no hi hagin hagut aproximacions altres també clarificatòries. En tot cas, volem remarcar la utiljtat d'aquesta anàlisi. L'aproximació metodològica és prou innovadora i implica un esforç de complementació de dades estadístiques disperses i de llocs comuns de l'administració amb una teòrica base sòlida, agafada de Marx, corregint-lo en allò q ue deixava de banda. De fet, no és aquesta la primera crítica a Marx per la seva no-cientificitat dels conceptes de mode de producció, en tant que no els concebia com a instruments d'anàlisi des lligats d'una evolució històrica. Quant a l'estructuració de l'estudi, és poc linial. Usa massa la tècnica de qüestionar per a respondre, una mena de majèutica individual. Ara bé, això és positiu en tant que permet veure tant el plantejament dels problemes com la seva resolució. D'altra banda és un llibre ple d'hipòtesis, encara que, per això mateix que acabem de dir, aquestes, la majoria de les vegades no siguin explícites. Per l'ús que fa de dades estadístiques podria estar fornit de més quadres analítics que clarificarien els termes de l'anàlisi i podia haver deixat el text només per a la interpretació. Seguint amb aspectes formals ens dol molt la tipografia dels títols i subtítols, errònia en més d'una ocasió quant al tipus de lletra i que fa perdre el m en segons quines ocasio ns. Globalment però és una innovació en l'estudi de l'artesania i una visió del capitalisme 231


diferent, des d'aquesta activitat econòmica. Això li dóna encara més originalitat. No és una anàlisi descarnada de l'artesania sinó plenament contextualitzada i actual. Es al mateix temps una clar exemple de rigor metodològic en l'etern problema de les ciències socials de la representativitat de Ja mostra d'anàlisi per a treure conclusions generals sobre el problema estudiat. En aquest cas l'autora aprofondeix en tres oficis, la descripció del funcionament dels quals és detalladíssima tant pel que fa a • efectes estadístics com pel que fa a treball d'altre tipus i que es pot usar ben bé per a conèixer l'estat dels sector i incidir sobre d'ells, però l'anàlisi detallada (i diversificada en diversos indrets de França per a donar-li més amplitud) és combinada amb conclusions generals sobre el tema en qüestió. Un tema problemàtic, interessant, actual i que a partir d'ara a França, i per similitud a d'altres llocs, ja no és tan obscur. Salvador Anton Clave Universitat de Barcelona.


PUJADAS, J.J. i BARDAJI, F. 1987 Los barrios de Tarragona. Tarragona. Ajuntament de Tarragona. Ja fa uns anys que l'Arca d'Antropologia Social de la Facultat de Filosofia i Lletres de Tarragona ha anat orientant els seus interessos i prioritats cap a estudis d'àmbit europeu i contemporani i, més en concret, una de les seves línies de treball ha estat el desenvolupament d'una Antropologia Urbana de la qual el llibre que comentem en seria una mostra ben palpable. El significat de la publicació del llibre, la responsabilitat del qual és indubtablement dels seus autors, es pot entendre milJor si se sitúa en aquest context institucional en el qual s'hi ha d'incloure, en aquesta ocasió, l'interès de l'Ajuntament de Tarragona per recolar estudis d'aquest tipus. Crec interessant assenyalar, d'entrada, el doble objectiu bàsic que pretén el llibre « ...que nos sirviera de punto de referencia y de discusión con los vccinos de los barrios y con otros científicos sociales, para poder profundizar mAs sobre la problematica de los barrios de nucva creación ...» (p.ll ). Per tant, un treball no asèptic, sinó compromés amb la realitat immediata, segons expressió dels propis autors; la qual cosa no vol dir renunciar, sinó tot el contrari, a un plantejament científic, en aquest cas a partir dc l'òptica d'una Antropologia Social que no exclou Ics aportacions que, en el marc d'un determinat model teòric, provenen dc la història, la sociologia o l'economia, entre d'altres. La principal hipòtesi teòrica de l'estudi és que «.. .la integración sociocultural dc las poblaciones inmigradas requiere de dos prc-requisitos: la promoción socio-económica ) laboral de estas poblaciones. por un lado. y el replanteamiento urbanístico, asistencial y de servicios que rompa con

232


las barreras entre centro y periferia, por el otro» (p.18). Per tal d'avançar en aquesta Unia, els autors han utilitzat una metodologia que, a més d'organitzar la informació documental i bibliogràfica disponible, s'ha centrat, pel que fa al treball sobre el terreny. en tres aspectes bàsics: la realització d'històries de vida de families immigrades, la reconstrucció de les seves xarxes socials i l'estudi de les associacions dels barris. Afirmen que ban optat per presentar «... un modelo dimimic-a de la vida comunitaria, basado en el an:Uisis de los procesos mas visibles e intluyentes en la vida colectiva: las movilizaciones populares y la vida asociativa>>; model que, segons reconeixen, és força mediatitzat per la lectura que els Líders comunitaris fan d'aquests fenòmens. Crec que la honestedat i la claretat amb què s'exposa el que es volia fer, el que es va fer i el com es va fer no es correspon, però, amb els resultats de l'obra. Si bé és cert que el llibre està centrat en això que els autors afirmen, em sembla que tant pels continguts concrets, com per la seva organització general, la obra aqui presentada va força més enllà. La rica i diferenciada gamma d'actituds i de comportaments individuals o grupals, la complexa trama d'interessos, afectes, conviccions i identitats, moltes vegades contradictòries, que ()S reflexen o s'entreveuen a través d'aquestes pàgines, permeten depassar un nivell de coneixement, certament necessari però molt general, per començar a apuntar cap a un coneixement específic d'un o altre barri (són iHustratives, en aquest sentit, les diferències qualítatives - no només d'espais i dimensions- que es poden apreciar en la història de dos barris com Bonavista i Torreforta, p. ex.), que tant de bo es puguin aprofundir amb la monografia detallada de cada un d'ells. D'altra banda ens trobem davant d'una obra molt útil pel que fa a la sistematització del que sobre els barris de Tarragona es coneix actualment. Des dels annexes, amb l'exposició de la bibliografia i les fo nts utilitzades i d'una bona cronologia (en què potser no hi hauria sobrat, a més dels ítems d'industrialització, urbanisme, moviments socials i associacionisme cultural i ètnic, un de més global, referit a Ja situació socio-política); fins el pla de cada capítol, que s'inicia amb la presentació del plànol del barri i de les seves dades objectives com la superfície, la situació, la població, una gràfica de la distribució d'aquesta segons origen ètnic, piràmide d'edat i llista dels diferents tipus d'institucions. abans de passar pròpiament als temes centrals de l'estudi: juntament amb la clara presentació teòricometodològica i la contextuació històrica que se'ns ofereix a Ja introducció, fan d'aquest llibre un instrument indispensable per qui vulgui apropar-se a l'actual realitat dels barris de Tarragona. No voldria acabar la ressenya del Llibre sense fer una referència a la presentació que fa en el pròleg el Conseller de Relacions Ciutadanes de l'Ajuntament de Tarragona. Tot i que el pròleg d'un llibre em sembla un bon lloc per enfortir la discussió intel.lectual, tot plantejant no només les coincidències, sinó també les discrepàncies amb els autors del mateix, el que no cm sembla tan correcte -o que. en tot cas, posa clarament en evidència al prologuista- és intentar justificar un desacord poUtic -car d'això es tracta- amb unes referències metodològiques que liquiden en dues paraules (de clares ressonàncies positivistes. a més) un tema tan complex com el de l'ús de les històries de vida o, més en general, la

233


utilització critica de les fonts orals; o a través de la descontextuaUtzacló d'uns exemples agafats pels pèls. Cal dir que l'Ajuntament de Tarragona s'ha lluït fent una molt bona edició del llibre, un xic enfosquida potser. no tant per algún petit problema de compaginació, com per la desaparició, en uns quants espais que es veuen clarament destinats a elles, de les fotografies que hi havien d'anar... perquè? Oriol Romani Universitat de Barcelona


ÀREA D'ANTROPOLOGIA SOCIAL (Tarragona) ARXIU D'ETNOGRAFIA DE CATALUNYA

PLA D'ESTUDIS. CURSOS DE LLICENOATURA Els estudis d'Antropologia Social es realitzen en el marc de la llicenciatura en Hislòria General i Geografia que s'imparteix en Ja Facultat de Filosofia i Lletres de Tarragona (Universitat de Barcelona). Aquest pla d'estudis és molt flexible, ja que mitjançant les assignatures optatives (dotze en tÓtal) l'alumne pot cursar les matèries corresponents a l'àrea d'Antropologia Social. En el curs 1988-89 les assignatures que s'ofereixen són les següents: Primer curs Introducció a l'Antropologia Social Segon i tercer curs Etnologia de la Península Ibèrica Etnologia dels Pobles Primitius Història, Teoria i Mètodes de l'Antropologia Antropologia Econòmica Quart i cinquè curs Antropologia Política Antropologia del Parentiu Mite, Màgia i Religió Antropologia de Ja Medicina Antropologia Urbana Antropologia de la Marginació (quatrim.) Algunes d'aquestes assignatures seran substituïdes en el curs 1989-90 per altres, de forma rotatòria, obtenint-se d'aquesta manera un major marge d'optativitat. 237


PLA D'ESTUDIS. DOCfORAT

PROGRAMA DE DOCTORAT EN "ANTROPOLOGIA URBANA" Es tracta d'un programa bianual organitzat per l'àrea d'Antropologia Social dc la Facultat de Filosofia i Lletres de Tarragona, amb la col.Laboració de les següents institucions: - Departament de Sociologia i Metodologia de les Ciències Socials (Fac. Ciències Econòmiques, Uoiv. Barcelona), - Departament d'Antropologia Cultural i Tercer Món '(Fac. Geografia i Història, Univ. Barcelona), - Arca d'Antropologia Cultural (Fac. Filosofia i Lletres, Univ. Autònoma Barcelona), - Area d'Antropologia Biològica (Fac. Biologia. Univ. Barcelona}, - Area d'Etnologia (Institut Milà i Fontanals, CSIC. Barcelona), - Arca dc Geografia Humana (Fac. Filosofia i Lletres de Tarragona, Univ. Barcelona}. Aquest programa està adreçat als llicenciats en qualsevol Ciència Social i molt especialment a les persones que posseeixen un curriculum en Antropologia Social, Sociologia o Història. El programa de Doctorat en ..Antropologia Urbana" s'ba de cursar en un total de dos anys, durant els quals els estudiants han de cu rsar un total de 32 crèdits, tot realitzant aquells cursos (3 crèdits} o seminaris (I crèdit) que trïin d'acord amb el seu tutor acadèmic. Cal assenyalar la possibilitat de fer 5 crèdits fora del programa, en funció de la línia curricular de l'estudiant. No es preveu dins d'aquest programa la concessió de crèdits en concepte de treball de recerca, malgrat que es posarà un èmfasi especial durant el segon any del programa en la realització del Projecte de Tesi Doctoral dels estudiants, sota la tutela del tutor i/o director de Tesi. Un cop obtinguts els 32 crèdits, l'alumne haurà de defensar públicament el seu projecte de Tesi com a medi per a obtindre el .. reconeixement de la seva suficiència investigadora ... tal com preveu la legislació vigent. Aquest programa de Doctorat s'iniciarà en el curs 198889 i es pretèn mantenir durant un període mínim de quatre 238


anys, amb algunes petites modificacions indispensables, relacionades sobre tot amb els cursos o seminaris impartits per professors estrangers, la major part dels quals seran renovats en el periode 1990-92. El programa vigent els dos propers cursos ( 1988-89 i 1989-90) és el que es relaciona a continuació: Curs 1988-89 - Dolors Comas d'Argemir: Sistema familiar i transformacions sacio-econòmiques a Europa (curs obligatori, 3 crèdits) - Joan J. Pujadas: Migracions 1 processos ètnics a Europa (curs obligatori. 3 crèdits) - Gonçal Sanz: Cultura i treball industrial (curs obligatori, 3 crèdits). - Louis Assier-Andrieu: Antropologia del Dret (3 crèdits) _# Raúl Iturra: La religión com o teoria de la reproducción social (3 crèdits). - Ubaldo Martínez Veiga: Economia sumergida (3 crèdits) - Maurice Godelier: Procesos de transictón )' expansión de las formas producmas dominantes ( 1 crèdit). - Oriol Romaní: Usos de droga a les soctetats urbanes (I crèdit). - Gerhard Althabe: Jnthropologte de.~ espaces urbains (I crèdit). - Josep M. Comelles: Auto-atenció en salut i automedicació a les societats complexes (I crèdit). - Joan Prat: Antropologia de la religió.· creences, rites i societat (I crèdit). - Tomàs Vidal: Transició demogràfica i medi ambient (3 crèdits) - Santiago Roquer: L'estudi de l'espai social urbà (3 crèdits). - Josep Oliveras: L'impacte del turisme sobre el medi litoral (3 crèdits). - Josefina Roma: Les lluites soctals dinr l'imaginari popular (4 crèdits, impartit a Barcelona). - Joan Frigolé: Las sociedades complejas }' la Antropologia del Escado (4 crèdits. impartit a Bellaterra). - Dolores Gonzàlez: MetOdologia y fuentes para la inrestigación de los movunientos de mu]eres latinoarnericanos (4 crèdits, impanit a Barcelona). - Salvador Giner: La soctedad corporaln'a (3 crèdits, impartit a Barcelona). - Pere Negre: La microsociologia en la teoria sociològtca (3 crèdits, impartit a Barcelona).

239


- Soledad Garcia: Conjlic10s y polícicas lerriloriales (3 crèdits, impartit a Barcelona). - Jesús M. de Miguel: Sociologia de la sa/ud (3 crèdits. impartit a Barcelona). - Jaume Bertranpetit i Miquel Hemandez: Es1mcwra biològica de les poblacions humanes (3 crèdits, impartit a Barcelona). - Manuel Mandianes i Josep Martí: Medicina popular (l crèdit. impartit a Barcelona}.

Curs 1989-90 - Josep M . Comelles: Amropologia aplicada a la salw (curs obligatori, 3 crèdits) - Joan Prat: }.fites urbans: les estmctures Imaginàries a les socielats complexes (curs obligatori, 3 crèdits). - Oriol Romaní: Processos de marginació i imatges cul/urals (curs obligatori, 3 crèdits). - Eduardo Menéndez: El médico hegemónico y los mode/os subaltemos: alcoholismo J! proceso de alcoholi=ación (3 crèdits). - Juan L. Sariego: Alllropología induslrial el caso de la mineria, México (3 crèdits). - Dolors Comas d'Argemir: Anlropo/og¡a hislòrica ( 1 crèdit). - Lluís Mallan: L 'anicu/ació dels sistemes mèdics en els països en vies de desenvolupamem (l crèdit). - Teresa San Ro man: Amropología Social de la Ancianidad ( 1 crèdit). - Ubaldo Martínez Vciga: Movimiemos urbanos y especulación del espacio en Madrid ( 1 crèdit). - Joan J . Pujadas: Jlistòries de vida i lradició oral en contexws urbans (1 crèdit). - Gonçal Saoz: E/<i es1Ud1s de cas a I'Amropologia Industrial ( I crèdit). - M. Jesús Buxó: Cu/111ras de fromera: los hispanos en Norteamérica (4 crèdits, impartit a Barcelona). - Danielle Provansal: Movimientos sociales en Africa (4 crèdits, impartit a Barcelona). - Salvador Giner: Teoria sociológica avanzada (3 crè dits, impartit a Barcelona). - Soledad Garcia: Eslruc/Ura social en el espacio urbana (3 crèdits, impartit a Barcelona). - Graciela Sarrible: Fecundidad y familia (3 crèdits, impartit a Barcelona). - Carlota Solé: Desigua/dades ame el mercado de trobajo (3 crèdits, impartit a Barcelona).

240


- Jesús M. de Miguel: Es1rocwra del sector sanitario (3 crèdits, impartit a Barcelona). - Ricardo Moragas: Gerontologia social (3 crèdits, impartit a Barcelona).

UNIES DE RECERCA L'organització de la recerca gira al voltant del Arxiu d'Etnografia de Catalunya que és la instància coi.Jectiva que gestiona els programes de recerca. L'Arxiu disposa d'un fons documental de més d'un miler de monografies. i d'un fitxer amb més de setanta mil fitxes sobre les temàtiques pròpies dels projectes en curs. Les línies de recerca s'agrupen en Seminaris. en el marc dels quals es duen a terme els plans de formació del personal investigador i docent. Actualment són els següents: I. Allfropologia de la "-fedicina

Entre les feines dels seus membres està la formació d'una biblioteca especialitzada en Ciències Socials i Salut. Les recerques específiques versen sobre: processos assistencials en les societats industrialitzades, els determinants socioculturals de l'automedicació i l'estudi de les professions sanitàries.

2. Anrropologta de la familia i del parentiu En aquest seminari es duen a terme dos tipus de projectes. L'un va adreçat a l'estudi de les relacions familiars, form es d'actualització dels llaços de parentiu i funcionalitat de les xarxes de parents en contextos urbans. Es treballa sobre tot amb històries de vida i enquestes orals. La segona recerca s'inscriu en l'àmbit de l'antropologia històrica i consisteix en l'estudi de l'evolució de l'est ructura familiar, mitjançant el buidatge de fonts documentals. Experiència religiosa ord111ària

Aquest Seminari s'orienta, bàsicament, a la direcció de treballs en una triple vessant: a) la religió domèstica, b) les pràctiques religioses entorn de la parròquia i e} els santuaris. Per a més informació, vegeu Arxiu d'Etnografia de Catalunya. n. 2. 241


Prob!emàllca social de les migracions Aquest Serrunari funciona des de fa set anys i té com a objectius: la recollida d'històóes de vida sobre famílies immigrades a Catalunya, l'estudi dels processos demogràfics globals i de les seves causes socio-econònúques i, finalment, la creació d'un banc de dades sobre aquesta problemàtica. El banc de dades es composa actualment d'una bibliografia i d'un e>.tens mateóal d'hemeroteca.

Processos de marginació social L'objectiu d'aquest Seminaó és l'estudi de diferents grups urbans, la integraciÓ social dels quals ve dificultada per tota una sèrie de factors socio-econòmics, ètnics, generacionals, professionals o lingüjstics. En aquesta etapa del Seminari estem especialment interessats en el treball sobre els grups de drogadictes, la població presidiària, algunes minories ètniques (com els gitanos) i la pobresa en general. ;

242

Arxiu d'Etnografia de Catalunya, 6  

1988. La revista Arxiu d'Etnografia de Catalunya és una publicació acadèmica vinculada al Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball So...

Arxiu d'Etnografia de Catalunya, 6  

1988. La revista Arxiu d'Etnografia de Catalunya és una publicació acadèmica vinculada al Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball So...

Advertisement