Co-creatie Human Capital Agenda

Page 1

“Co-creatie Human Capital Agenda” Betuwse Bloem | Provincie Gelderland


“Internatio-

Jan Jacob van Dijk Gedeputeerde provincie Gelderland Betuwse Bloem en provincie Gelderland slaan de handen ineen om in onze provincie de uitdagingen op human capital terrein aan te gaan. Dit is het verslag van de bijeenkomst van 24 april in Randwijk die de start van deze samenwerking markeert. In deze bijeenkomst stelden we de behoeften van werkgevers centraal en brachten we eerst in kaart waar die uitdagingen nu precies uit bestaan en stelden we met elkaar vast waarom we nieuwe wegen in moeten slaan. Internationalisering en de complexiteit van bedrijfsvoering vragen nieuwe vormen van samenwerking, maar bovenal vooral het aanboren en stimuleren van menselijke talenten.

2

nalisering vraagt nieuwe vormen van samenwerking�


3


“Tenslotte

Ingelien Kroodsma Ingelien Kroodsma van Aequor gunt ons haar ‘Blik op de toekomstige arbeidsmarkt in de Betuwse Bloem’. Ze signaleert een aantal trends: vergrijzing, consument die steeds belangrijker wordt, schaalvergroting, internationalisering, nieuwe generaties en automatisering. Op alle niveaus komen er tekorten in de teelt, de instroom van personeel neemt af en door vergrijzing ontstaat een grote vervangingsvraag. Tenslotte komt er een nieuwe generatie ‘Einstein’ aan die anders denkt en andere dingen belangrijk vindt. De toekomst is moeilijk te voorspellen maar het is erg belangrijk om er over na te denken. Hoe kunnen we op krapte inspelen? Wat is uw uitdaging? www.aequor.nl

4

komt er een nieuwe generatie ‘Einstein’ aan die anders denkt, andere dingen belangrijk vindt”


5


6


7


“Het is belangrijk

Jan-Willem Donkers Jan-Willem Donkers van de Groene Kennis Coöperatie (GKC), een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen in de groene sector, neemt ons mee langs de hoofdlijnen van de Human Capital Agenda. Hij stipt visie, ambitie en aanpak aan om te komen tot een goede aansluting van onderwijs en arbeidsmarkt. Daarbij is het belangrijk om een balans te vinden tussen zowel de behoeften van bedrijven als de behoeften van studenten. Levenlang leren neemt hier een belangrijke rol in. Jan-Willem verwijst o.a. naar de website www.hca-agrofoodtuinbouw.nl www.gkc.nl

8

een balans te vinden tussen zowel de behoeften van bedrijven als de behoeften van studenten”


9


10


11


“We zitten in een

Jaap Peters Jaap Peters neemt het heft in handen en leidt ons vriendelijk en met een glimlach naar ‘scary people’. Co-creatie begint bij kennismaking met mensen die je nog niet kent. De deelnemers mixen en ventileren hun eerste gedachten. Daarna laat Jaap ons meegenieten van ‘Meestribbelen in de tussentijd’. We zitten in een tussenfase van een afnemende bovenstroom en een nieuwe onderstroom die zich aandient. Deze bijeenkomst is een goede gelegenheid om die twee stromen te duiden.

12

tussenfase van een afnemende bovenstroom en een nieuwe onderstroom die zich aandient” Ter illustratie van die tussentijd haalt Jaap vaak zijn moeder (84) van stal die hem onlangs een uitnodiging stuurde voor Facebook. Ze vertelde hem: “Ik bel je wel eens en vraag dan, ‘hoe gaat het met de kinderen’ en na jouw ‘goed’ hoor ik je denken, hoelang gaat dit gesprek nog duren. Ik heb nu jouw kinderen op Facebook, dus vanaf nu kan ik jou vertellen hoe het met jouw kinderen gaat.” www.delimes.nl


13


14


15


16


17


“Doel van

veranderen is vandaag iets doen wat je gisteren nog gek vond.� 18


Medieval Helpdesk. This video makes fun of moderns newbie computer users by illustrating - in a way fully understandable to them - how silly some of their questions are by creating a similar problem in the Middle Ages. http://youtu.be/xFAWR6hzZek

19


“Met de kennis

van 1911 proberen we de problemen van de toekomst op te lossen.�

20


21


“De verandering is er eerder dan de strategie.�

22


23


“Vanmiddag

ordenen, wat is nu onderstroom, en wat is bovenstroom?�

24


25


26


27


“Beeldvorming

bij studenten: Platteland is suf� 28


29


“Er groeien

generaties op die denken dat appels in zakjes groeien.� 30


31


“Onze

maatschappij is erop gericht om jongeren zo lang mogelijk te laten doorstuderen.� 32


33


“Het gaat

erom om beleving en betrokkenheid te genereren bij de jongeren.� 34


35


Guido Crolla Initiator, fotografie www.denkbeeldentuin.nl

Patrick Kreling Vormgeving, fotografie www.catharsisdesign.nl

Kim Ravers Visuals www.customheartwork.nl

Jeroen Diks Film www.rebelfilm.nl

“Wij hebben

meegemaakt”


“Jongeren hebben geen enkel beeld, geen enkel idee van het ondernemerschap in de Betuwse Bloem. Dat hebben de cocreatiedagen voor groen en techniek wel aangetoond.� www.wervelstroom.orgTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.