Human Capital Agenda Agrofood

Page 1

“Gelderse Human Capital Agenda Agrofood� Provincie Gelderland


Jan Jacob van Dijk

“In deze bijeenkomst stelden we de behoeften van werkgevers centraal”

Gedeputeerde provincie Gelderland We hebben in de provincie Gelderland hoge ambities op het terrein van de economie. We willen op het gebied van topsectoren leidend zijn. Agrofood is zo’n Gelderse topsector. We willen goede innovatieve ontwikkelingen kunnen stimuleren. Wat hebben we daarvoor nodig? Goed opgeleide mensen, maar over een aantal jaren hebben we gigantische tekorten. Niet alleen door de vergrijzing. Ook voor relatief nieuwe beroepen zijn meer en hoger opgeleide talenten nodig. Daarom moeten we er nu mee aan het werk gaan. De provincie Gelderland organiseerde daarom een bijeenkomst waar

ondernemers en vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en overheden hun stem konden laten horen. Hierbij het verslag van die bijeenkomst van 4 juni bij NIZO in Ede. In deze bijeenkomst stelden we de behoeften van werkgevers centraal en brachten we eerst in kaart waar die uitdagingen nu precies uit bestaan en stelden we met elkaar vast waarom we nieuwe wegen in moeten slaan. Internationalisering en de complexiteit van bedrijfsvoering vragen nieuwe vormen van samenwerking, maar bovenal het aanboren en stimuleren van menselijke talenten.

2


3


Ingelien Kroodsma Ingelien Kroodsma gunt ons haar ‘Blik op de toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen in de Gelderse Agrofood sector’. Ze signaleert een aantal trends als veranderende verkoopkanalen, vergrijzing, consument belangrijker, schaalvergroting, internationalisering, nieuwe generaties, automatisering. Op alle niveau’s komen er tekorten, de instroom van personeel neemt af en door vergrijzing ontstaat een grote vervangingsvraag. Tenslotte komt er een nieuwe generatie ‘Einstein’ aan die anders denkt, andere dingen belangrijk vindt.

4

“Hoe kunnen we hierop inspelen? Wat is uw uitdaging?”

De toekomst is moeilijk te voorspellen maar het is erg belangrijk om er over na te denken. Signalen die een richting aangeven zijn: aantrekkelijk werkgeverschap, samenwerking bedrijfsleven en onderwijs, levenlang leren en aanboren nieuwe doelgroepen. Hoe kunnen we hierop inspelen? Wat is uw uitdaging? www.aequor.nl


5


6


7


Ger Vos Ger Vos is de kersverse landelijk projectleider voor de Human Capital Agenda Agrofood. Over de landelijke, provinciale en wat voor Human Capital Agenda’s dan ook worden heel veel mooie woorden gesproken en geschreven. In de kern komt het echter ‘gewoon’ neer op ‘voldoende goed opgeleide mensen’. Dat zoeken, opleiden, aantrekken van die mensen moet in de regio gebeuren. En dat zorgt voor veel dynamiek in de regio. Wat Ger niet gaat doen: sturen. Wat Ger wel gaat doen: verbinden, stimuleren, van elkaar leren, communities creëren vanuit de vragen uit het werkveld. Ger is er ook om af en toe vingers op zere plekken te leggen.

8

“Koester het groene onderwijs, maar staar je er niet blind op” Zo maakt Ger zich zorgen en vraagt zich af of de gemiddelde ondernemer wel verder kijkt dan twee jaar. Een uitdaging op het gebied van de Human Capital Agenda is dan ook dat het bedrijfsleven zich verantwoordelijk gaat voelen. Tenslotte een tip van Ger: Koester het groene onderwijs, maar staar je er niet blind op. Richt je dus ook op het ‘grijze’ onderwijs.


9


10


11


Jaap Peters Jaap laat ons ‘Meestribbelen in de tussentijd’. We zitten in een tussenfase van een afnemende bovenstroom en een nieuwe onderstroom die zich aandient. Deze bijeenkomst is een goede gelegenheid om die twee stromen te duiden. Eigenlijk kun je stellen dat we continue leven in de tussentijd, het NU tussen verleden en toekomst. Je bevindt je dus als het ware continue tussen twee verschillende paradigma’s. Ter illustratie: in de zomer zitten we tussen de lente en de herfst. Jaap stelt dat onderzoek heeft aangetoond dat innovaties gemiddeld zo’n 12 jaar duren. Dat dit zo traag gaat komt omdat innovaties niet als zodanig worden herkend en

12

“De perceptie waarmee je kijkt, maakt dat je het ziet.” omdat de meeste mensen tegenstribbelen als iemand ‘weer met iets nieuws’ op de proppen komt.

iets creatiefs kunt zien, of wanorde, dat wordt bepaald door jouw eigen manier van kijken, je eigen perceptie.

De perceptie waarmee je kijkt, maakt dat je het ziet. Ordehandhavers zien regels als gezamenlijke afspraken die je moet handhaven. Ordeverstoorders zien regels als kansen om te doorbreken om innovatie te bewerkstelligen. De wereld hoefde namelijk niet plat te blijven. Ordeverstoorders worden dan ook altijd (een beetje) tegengewerkt

De opdracht van de middag: Nadenken over ‘Wat is nou typisch bovenstroom en wat is nu typisch onderstroom’. De onderstroom tekent in alle gevallen waar het naartoe gaat.

Chaos – het woord komt van creatie – betekent: ‘buiten de orde’. Wanorde. Maar of jij in chaos

Snuffelmuizen hebben van nature de drang om iets te doen wat ze nog nooit hebben gedaan. 1/6 van de populatie begint gewoon te twitteren en ziet wel. 4/6 gaat pas mee als ze denken dat het wat oplevert, 1/6 gaat nooit twitteren.


13


14


15


16


17


“Doel van

veranderen is vandaag iets doen wat je gisteren nog gek vond.� 18


Medieval Helpdesk. This video makes fun of moderns newbie computer users by illustrating - in a way fully understandable to them - how silly some of their questions are by creating a similar problem in the Middle Ages. http://youtu.be/xFAWR6hzZek

19


“Het gaat niet meer om de organisatie, maar om organiseren.� 20


Fortis. Here today. Where tomorrow? Vlak voor de val‌ http://youtu.be/2ltsWEqPtNI

21


“ De meeste mensen stribbelen tegen als iemand ‘weer met iets nieuws’ op de proppen komt”

22


23


“Soms lijkt innovatie

wel op oude wijn in nieuwe zakken. Kijk eens naar het oude ‘binden en boeien’ uit de jaren 70. Dat wordt nu gezien als onderstroom.

24


25


26

“Kritische Succes Actor”


27


“Laten we de

scholen afschaffen ” 28


29


“Netwerkstructuur veel logischer dan hiërarchie.” 30


31


“Sociale innovatie: “gewoon Beeldvorming goede mensen bij studenten: elkaar zetten” Platteland is suf” 32


33


“Laten we

bedrijven meer de school binnenhalen” 34


35


“Snuffelmuizen

36

hebben van nature de drang om iets te doen wat ze nog nooit hebben gedaan�


37


“John Deere

38

brengt maandelijks nieuw materieel binnen school waar monteurs worden opgeleid”


39


“Dat zoeken,

opleiden, aantrekken van die mensen moet in de regio gebeuren.� 40


41


Guido Crolla Initiator, fotografie www.denkbeeldentuin.nl

Patrick Kreling Vormgeving, fotografie www.catharsisdesign.nl

Kim Ravers Visuals www.customheartwork.nl

Jeroen Diks Film www.rebelfilm.nl

“Wij hebben meegemaakt”
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.