Programa electoral 2019-2023

Page 1

X

TU, X BOCAIRENT

Programa electoral 2019–2023

660 027 736

Bústia 28

pspvbocairent@gmail.com

PSPV Bocairent

PSPV_Bocairent

pspv-bocairent.blogspot.com.es

A · Un Bocairent + atent a les persones B · Un Bocairent + dinàmic C · Un Bocairent amb un ajuntament + obert i útil D · Un Bocairent amb + oportunitats E · Un Bocairent + habitable

11

7

s3

10

9

5

s2

6

s1

8

4

1

2

3

Candidatura: 1r Xavi Molina Martí • 2a Begoña Perigüell Molina • 3r José M. Beneyto Micó • 4a Carmen López Gómez • 5é Vicent Silvestre Silvestre • 6a Mari Luz Pascual Soler • 7é José Vicente Sanz Ferre • 8a Vanesa Doménech Morán • 9é Antoni Francés Vañó • 10a Verónica Carbonell Beneyto • 11é Sergio Gandía Silvestre Suplents: 1a Sandra Sisternes Beneyto • 2n Toni Gisbert Solbes • 3a Paqui Ferre Calvo


Programa electoral 2019–2023

A A1

Un Bocairent + atent a les persones INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT

1

2

3

A A1

4

Què hem fet?

Què + volem fer?

· Ampliació del personal vinculat a l’àrea amb la incorporació d’una tècnica d’animació sociocultural. · Augment de les activitats al Bar de la Joventut mitjançant la programació Espai Jove (activitats mensuals amb sopar) i la dinamització d’una tècnica d’animació sociocultural. · Posada en marxa de l’horari especial de la sala d’estudi en període d’exàmens, que permet obrir fins a les 22.00 hores entre setmana i els dissabtes al matí. [1] · Ampliació de l’oferta musical destinada a joves amb la creació del Bekirent Rap [3] i de la Nit de Música Jove. · Millores en les instal·lacions municipals destinades a joves: instal·lació de pantalla de projecció i renovació de la climatització al Bar de la Joventut, renovació integral del mobiliari del Centre d’Informació Juvenil i creació de l’espai multimèdia de la Casa de la Joventut. · Posada en marxa de les programacions d’oci Nadal Jove, Pasqua Jove [2] i Estiu Jove, amb nombroses activitats per a infants, adolescents i joves durant els períodes vacacionals. · Programació d’activitats per a celebrar el Cap d’Any: al matí, propostes infantils al voltant de la figura de l’home dels nassos, i de nit, campanades a la plaça de l’Ajuntament amb animació musical i repartiment de cotillons. [4] · Augment de les activitats infantils mitjançant iniciatives com els tallers de creativitat infantil, els tallers al Mercat Municipal o els tallers itinerants als parcs; tots ells amb una periodicitat mensual. · Reactivació del Consell Municipal de la Joventut i convocatòria trimestral de forma ininterrompuda. · Redacció, aprovació i implementació del I Pla Municipal de Joventut (2018-2019) en el marc del Consell Municipal de la Joventut. · Programació d’accions formatives de diferents àmbits: programació Futur Jove (recursos per a l’orientació formativa i laboral), curs de monitor/a de temps lliure, grup de conversa en anglés, etc.

· Seguirem implementant les accions del I Pla Municipal de Joventut (2018-2019) i impulsarem la redacció del II Pla Municipal de Joventut (2020-2023), sempre fent servir el Consell Municipal de la Joventut com òrgan d’avaluació i seguiment. · Crearem el programa d’ajudes al transport per a estudiants que han de cursar estudis fora del poble. · Posarem en marxa el Consell Municipal de la Infància, per tal que els xiquets i xiquetes expressen els aspectes en què pot millorar el poble. · Treballarem seguint les directrius del projecte Ciutats amigues de la infància, impulsat per UNICEF. · Potenciarem les activitats infantils als parcs i, a més de les activitats mensuals actuals, generarem esdeveniments com la festa de benvinguda de la primavera. · Subvencionarem la programació d’activitats per a adolescents per part de les associacions i col·lectius locals. · Consolidarem la Nit de Música Jove per a convertir-la progressivament en un festival de referència de la zona. · Potenciarem la programació d’activitats intergeneracionals, que connecten els infants, adolescents i joves amb segments de població de més edat. · Ens adherirem al projecte Aula Mentor del Ministeri d’Educació, amb què posarem en marxa la programació formativa vinculada al Centre d’Informació Juvenil. · Gestionarem la tramitació del Carnet Jove al Centre d’Informació Juvenil.

A2

IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

1

2

3

4

A2

5

Què hem fet?

Què + volem fer?

· Creació del servei d’assistència jurídica per a víctimes de violència de gènere. · Posada en marxa d’iniciatives de conscienciació i prevenció en matèria d’agressions sexistes i violència de gènere: punt lila en les festes de Moros i Cristians, campanya de mocadors als balcons, campanya de tovallons als bars i cafeteries, campanya de joguets no sexistes, etc. [5]

· Seguirem implementant les accions del II Pla Municipal d’Igualtat (2016 - 2019) i redactarem i posarem en marxa el III Pla Municipal d’Igualtat (2020 - 2023). · Ampliarem el punt lila dins de les Festes de Moros i Cristians a Sant Blai i el posarem en marxa per a les Festes de Sant Agustí i en altres esdeveniments locals.


Programa electoral 2019–2023 Què hem fet?

Què + volem fer?

· Desenvolupament del I Pla Municipal d’Igualtat i del II Pla Municipal d’Igualtat. · Adhesió a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere (Diputació de València) i participació en el Pacte Estatal contra la Violència de Gènere, amb un programa d’accions específiques en l’àmbit local. · Reforçament de les activitats del 8 de març (Dia Internacional de la Dona) i del 25 de novembre (Dia contra la Violència de Gènere). [1, 3 i 4] · Dedicatòria de carrers a dones significatives de la història de Bocairent: Josepa Antònia Nebot, Dorotea i Margarida Joanes i Pilar Molina. [2] · Visibilització de col·lectius específics mitjançant accions de conscienciació i suport: programació amb motiu del Dia de l’Orgull LGTBI, il·luminació de l’Home de la Manta amb colors commemoratius, etc. · Finançament del projecte de globus accessible impulsat per l’empresa local Totglobo.

· Utilitzarem les instal·lacions municipals com a espai informatiu i de sensibilització contra la violència de gènere. · Finançarem activitats de caràcter coeducatiu als centres escolars de totes les etapes. · Seguirem donant visibilitat a col·lectius que mostren la diversitat de la societat, com ara les persones LGTBI, amb activitats obertes i accions als centres educatius. · Treballarem amb entitats i famílies per tal de reforçar el suport a les persones amb diversitat funcional, intel·lectual, etc.: programació d’activitats de formació i conscienciació, millora de les instal·lacions municipals, etc.

A2

A3

A2

A3

SERVEIS SOCIALS

1

2

3

4

5

6

Què hem fet?

Què + volem fer?

· Augment del personal municipal de l’àrea: incorporació d’una tècnica especialitzada en dependència, reforçament temporal del servei d’atenció a domicili i incorporació d’una animadora sociocultural. · Increment progressiu de la subvenció a AFAB fins a arribar a 15.000 €, fet que suposa multiplicar per 10 la quantitat que rebia en 2007 (1.500 €). [2 i 3] · Reforçament de la col·laboració amb l’Associació de Jubilats i Pensionistes Sant Blai (patrocini, programació d’activitats, etc.) i suport en les seues reivindicacions (per exemple, accions en defensa del sistema de pensions públiques). · Consecució de 38 places concertades a la residència de la tercera edat, per tal de garantir la viabilitat econòmica del centre i l’accés de qualsevol persona amb independència de la seua situació econòmica. · Ampliació de les activitats vinculades als col·lectius socials: excursions amb les entitats vinculades als serveis socials municipals, teràpia animal, psicomotricitat i tallers al Centre Ocupacional, etc. · Millores en les instal·lacions de la residència de la tercera edat (renovació del mur del pati interior, instal·lació d’un espai biosaludable, etc.) i millores en l’organització i el servei de la residència (concurs públic per a la direcció tècnica). [5 i 6]

· Durem a terme l’ampliació del Centre de Dia, de la mà de la Generalitat Valenciana i l’AFAB, per a la qual l’Ajuntament ja ha destinat 100.000 euros. [4] · Seguirem millorant les instal·lacions i els serveis de la residència amb un treball conjunt amb la direcció i el personal: servei de recepció, protocol de visites i comunicació amb familiars, etc. · Millorarem les instal·lacions del Taller Ocupacional, en consens amb l’associació responsable de l’espai, i seguirem ampliant les activitats que s’hi desenvolupen. [1] · Seguirem invertint en la millora de la llar dels jubilats i en la programació conjunta d’activitats amb l’Associació de Jubilats i Pensionistes Sant Blai. · Crearem un programa d’envelliment actiu, amb activitats lúdiques, culturals, saludables, etc. · Reforçarem les iniciatives dirigides a “cuidar a les persones cuidadores”, és a dir, a aquelles que es fan càrrec dels seus majors, dels seus malalts, etc. · Reforçarem les línies de col·laboració amb les entitats locals de caràcter social i augmentarem l’aportació econòmica municipal per a aquestes. · Establirem i subvencionarem un programa perquè les associacions locals duguen a terme activitats en els equipaments socials (taller ocupacional, residència, centre de dia, etc.) · Posarem en marxa un programa perquè cap persona estiga sola en festivitats i dates assenyalades del calendari.


Programa electoral 2019–2023

A4

A4

SANITAT

1

2

Què hem fet?

Què + volem fer?

· Presentació del projecte d’ampliació del Centre de Salut a la Conselleria de Sanitat i gestions per tal de dur-lo a terme. · Programació de xarrades i activitats per tal de promoure hàbits de vida saludable i informació sobre temes d’aquest àmbit. [2] · Conveni de col·laboració amb l’entitat financera CaixaBanK per a la incorporació de desfibril·ladors. · Habilitació d’una ruta saludable en la coneguda popularment com a “ruta del colesterol”. · Realització de campanyes sanitàries de lluita contra el mosquit tigre, la legionel·la, la processionària, etc.

· Farem gestions perquè la Generalitat Valenciana amplie el centre de salut a partir del projecte presentat per l’Ajuntament i elaborat a partir de les aportacions del personal sanitari i de les necessitats detectades pels usuaris i usuàries. [1] · Impulsarem la programació de la Setmana de la Salut, amb activitats de tot tipus (xarrades, tallers, etc.). · Posarem en marxa un programa de passejades saludables. · Reforçarem la coordinació amb el Centre de Salut per garantir que totes les persones poden anar al centre de salut i accedir als seus serveis sense cap dificultat ni limitació. · Programarem periòdicament cursos de primers auxilis. · Comprarem més desfibril·ladors i renovarem la formació per al seu ús en cas de necessitat. · Posarem en marxa el pla d’emergències del Barri Medieval per garantir l’evacuació ràpida de persones malaltes o amb urgències. · Treballarem per a aconseguir el servei d’una unitat mòbil vinculada a la prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual.

A5

A5

EDUCACIÓ

1

2

3

4

5

Què hem fet?

Què + volem fer?

· Ampliació de l’oferta formativa de l’Escola d’Adults: proves lliures graduat en ESO, conversa en anglés, restauració de mobles, etc. · Millores en les instal·lacions del CEIP Lluís Vives [1]: instal·lació de bancs, pintura del mur exterior, adaptació dels banys infantil, etc. · Projecte de rehabilitació de la teulada de l’Escola Infantil Municipal. · Millores en el servei de l’Escola Infantil Municipal: gratuïtat de l’aula de 2-3 anys i incorporació d’una segona mestra. · Conveni pactat i consensuat amb l’AMPA de l’IES Bocairent. · Creació d’una partida al pressupost municipal per a activitats culturals complementàries als centres escolars. · Publicació de dos volums de la col·lecció Quaderns Didàctics de Bocairent: un dedicat al Museu Arqueològic Municipal Vicent Casanova i un altre dedicat al Museu Municipal Antonio Ferri. [4] · Suport i aportació econòmica per a iniciatives de la comunitat educativa: ecoaula del CEIP Lluís Vives, projecte Camins escolars segurs, etc. [2] · Participació en el projecte Xarxa Llibres de la Generalitat Valenciana. · Gestió i tramitació completa del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana per a les obres d’ampliació i renovació del CEIP Lluís Vives per valor de 4.407.893,81 euros. · Signatura d’un nou conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per a impulsar la seu universitària de Bocairent.

· Durem a terme, juntament amb la Generalitat Valenciana, la reforma i ampliació del CEIP Lluís Vives. [3] · Duplicarem l’aportació econòmica per a activitats culturals complementàries per a centres escolars i associacions de mares i pares. · Crearem quatre línies d’ajudes per a activitats als centres escolars finançades per l’ajuntament: campanya de teatre escolar en anglés, adquisició de material per a biblioteca escolar, activitats de foment lector, i educació emocional i prevenció de l’assetjament. · Impulsarem l’Escola Permanent d’Adults a partir del diagnòstic de la situació actual i d’un projecte de dinamització que inclourà l’oferta, l’horari, les instal·lacions, obertura de diversos períodes de matrícula, la programació de cursos puntuables, etc. · Crearem el programa “Aula oberta”, gestionat per l’Escola Permanent d’Adults, en què es programaran una sèrie de seminaris i accions formatives de caràcter obert. · Reforçarem la seu universitària de la Universitat Politècnica de València - Campus d’Alcoi i obrirem vies de col·laboració amb el Campus Universitari d’Ontinyent (Universitat de València). [5] · Posarem en marxa una “Escola de famílies” en col·laboració amb les associacions de pares i mares i les comunitats educatives dels centres escolars. · Donarem suport a projectes escolars destinats a fomentar la tutoria entre iguals i l’aprenentatge servei.


Programa electoral 2019–2023

B B1

B B1

Un Bocairent + dinàmic FESTES

1

2

3

4

Què hem fet?

Què + volem fer?

· Reforçament de la il·luminació de Nadal, amb elements singulars com l’arbre de Nadal. [3] · Establiment de subvencions municipals per a les filaes. · Reforçament de la difusió de les Festes de Moros i Cristians fora de Bocairent: campanyes publicitàries, assistència a FITUR i Cavalcada del Patrimoni de les Falles de València, etc. · Programació d’activitats municipals en el marc de les Festes d’Estiu a Sant Agustí: Nit de Música Jove, Sant Agustí de Conte, etc. [2] · Rodatge d’un vídeo promocional de les Danses com a element identificatiu de Bocairent. · Suport i col·laboració amb totes les entitats organitzadores de festivitats locals, en forma de patrocini, logística, etc.

· Ampliarem les propostes vinculades a la celebració del Nadal a partir d’una programació consensuada i promoguda conjuntament per tots els agents implicats: Agrupació de Comerciants i Serveis de Bocairent (ACiS), Comissió de la Festivitat dels Reis Mags, Consell Municipal de la Joventut, Mercat Municipal, etc. · Reforçarem la difusió de les Festes de Sant Blai i de les Festes de Sant Agustí amb vídeos promocionals específics i campanya de comunicació. · Convocarem un concurs de composició de música festera, en col·laboració amb l’Associació de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai i de les bandes de música locals. · Col·laborarem en el projecte de construcció d’un nou castell per a les Festes de Moros i Cristians. · Conclourem el procés per a la Declaració de les Danses com a Bé d’Interés Cultural Immaterial, iniciat en la legislatura 2015-2019. [1] · Subvencionarem l’edició de cartells i programes per a aquelles festes d’ermites i barris que, a hores d’ara, no tenen subvenció municipal específica. · Recuperarem els actes lúdics, culturals i esportius de la Festa de la Santa Creu, que organitzarà l’Ajuntament mentre no es cree una comissió organitzadora pròpia. · Impulsarem la declaració de festes d’interés locals per a aquelles festivitats que tenen associades l’encesa d’una foguera, per tal de garantir la continuïtat d’aquest element sense posar en risc les autoritzacions mediambientals. [4] · Seguirem millorant i ampliant la il·luminació ornamental amb motiu de festivitats com Nadal, Festes de Moros i Cristians o Festes d’Estiu a Sant Agustí. · Reforçarem la presència de banys portàtils en revetles i actes festers que concentren gran quantitat de persones.

B2

B2

CULTURA

1

2

3

4

Què hem fet?

Què + volem fer?

· Adhesió al Circuit Cultural Valencià i posada en marxa de la programació estable del Teatre Avenida, amb una activitat mensual de gran format. [1] · Ampliació del catàleg de publicacions municipals, amb la publicació de dos volums més de la Col·lecció d’Estudis Locals i la creació de dues noves col·leccions (Lletres a l’ombra de Mariola i Quaderns Didàctics de Bocairent, amb dos títols publicats respectivament). · Augment de l’horari d’obertura de la Biblioteca, que actualment s’obri totes les vesprades de la setmana i amplia el seu horari en temporada d’exàmens.

· Seguirem millorant les instal·lacions dels espais culturals existents: zona de banys i butaques de la part superior al Teatre Avenida, acústica de la sala Joan de Joanes, renovació del mobiliari de la sala Damià Mollà de la Biblioteca, etc. · Ampliarem el personal de la Biblioteca Pública Municipal per tal de reforçar el programa d’activitats i poder obrir progressivament els dissabtes al matí. · Treballarem per implantar el projecte Biblioteques inquietes a la Biblioteca Pública Municipal. · Seguirem apostant per la digitalització i restauració de documentació històrica, i a més, instal·larem a la biblioteca equips informàtics per a la consulta directa del material digitalitzat.


Programa electoral 2019–2023 Què hem fet?

Què + volem fer?

· Creació de la campanya municipal de foment de la lectura en valencià (Per Nadal, un llibre de regal), dirigida a les xiquetes i xiquets de 6 anys i als adolescents de 16 anys. · Habilitació d’un nou espai infantil a la Biblioteca per a usuaris de 0 a 6 anys. · Implementació del projecte Ciutat Lectora i constitució del Consell Local del Llibre i la Lectura. · Millores en els espais culturals municipals: coberta i equipament tècnic del Teatre Avenida, il·luminació de la sala Joan de Joanes i condicionament de la sala polivalent de la Biblioteca. · Ampliació de les activitats desenvolupades als espais culturals municipals amb la posada en marxa de programacions específiques: Divendres de biblioteca i Viu la biblio!, per a la Biblioteca; Tardor documental i el Programa d’Exposicions Municipals, per a la sala Joan de Joanes, i la programació estable, per al Teatre Avenida. · Creació de la programació cultural d’estiu (Refresca’t amb la cultura) amb nombroses activitats per diverses zones del poble: cinema a la fresca, vesprades de ball, rutes nocturnes, monòlegs, etc. [2 i 4] · Suport i col·laboració permanent amb totes les associacions culturals i agents impulsors d’activitats. · Restauració i digitalització dels fons documentals de l’Arxiu Municipal. · Accions de reconeixement a referents culturals locals: noves denominacions (plaça del Lleó Ibèric, plaça de la Dolçaina i del Tabalet i plaça Miguel Cantó) i plaques dedicades a l’arqueòleg José Belda Domínguez o l’operador de cinema Rafael Pérez Pascual. · Implicació en l’organització d’esdeveniments culturals de rellevància local: trobada comarcal de corals, aplec de colles de dolçaina i tabal, etc. · Millores en l’arxiu municipal: canvi de finestres, instal·lació de compactes, etc.

· Donarem continuïtat al projecte Bocairent Ciutat Lectora i a l’activitat del Consell Local del Llibre i la Lectura, amb iniciatives per a difondre públicament les novetats literàries, la formació en matèria de foment lector, les campanyes d’animació lectora, la posada en marxa de clubs de lectura, etc. · Garantirem la continuïtat del Concurs de Composició per a Dolçaina i Percussió Joan Martínez amb el patrocini per part de l’Ajuntament. · Desenvoluparem una estratègia d’intervenció cultural per al Barri Medieval, en col·laboració amb el veïnat, com a element de revitalització del nucli històric. A més, continuarem apostant per la programació d’activitats culturals al Barri Medieval: Nits Musicals, Xarrades a la Fresca, Barriart, etc. [3] · Impulsarem programacions específiques per commemorar aniversaris significatius per al nostre poble: per exemple, el 50 aniversari de la inauguració de l’Home de la Manta (2020). · Presentarem de nou la candidatura de Bocairent com a Capital Cultural Valenciana i ho seguirem fent des de la participació de tots els agents locals i el protagonisme del Consell Municipal de Cultura. · Crearem un programa de residència temporal d’artistes i d’ajudes per a la posada en marxa de projectes culturals. · Generarem un segon espai per a exposicions, complementari a la sala Joan de Joanes i situat al Museu Municipal Antonio Ferri. · Impulsarem amb les localitats veïnes una difusió de les activitats culturals més destacades. · Implantarem un nou format per a l’agenda local per tal de facilitar-ne la lectura i la consulta en la versió digital. A més, habilitarem panells informatius per a difondre-la en espais públics del poble. · Seguirem ampliant el catàleg de publicacions municipals (Col·lecció d’Estudis Locals, Lletres a l’ombra de Mariola i Quaderns didàctics). · Convocarem un premi d’investigació local de caràcter bianual que, a més de la dotació econòmica, es publicarà com a volum de la Col·lecció d’Estudis locals.

B2

B3

B3

ESPORTS

1

2

B2

3

4

Què hem fet?

Què + volem fer?

· Convocatòria per primera vegada d’ajudes a esportistes locals. · Millores en les instal·lacions de la piscina municipal: rebaixa del fons de la piscina gran per a garantir la qualitat de l’aigua, instal·lació d’una cadira per a garantir l’accessibilitat de les persones de mobilitat reduïda, col·locació de jocs infantils a la piscina infantil, servei de gandules, etc. · Obtenció d’una subvenció per a la construcció d’un nou bar al camp de futbol. · Instal·lació de la mà del Centre Excursionista d’un rocòdrom al pavelló. · Suport i col·laboració als clubs locals en les iniciatives i activitats organitzades. [2] · Implicació en l’organització d’esdeveniments esportius de rellevància local: trials, Xitxarra Trail, Dones Bicibles, etc. [1] · Augment de les activitats esportives municipals: oferta a la piscina municipal, Vesprades d’oci esportiu al parc de l’Estació, etc.

· Constituirem el Consell Municipal d’Esports, com a òrgan de participació i coordinació dels clubs locals, que establirà, per exemple, el calendari anual de proves i competicions. · Posarem en marxa un espai de comunicació específic per a reforçar la comunicació interna i externa del món de l’esport. · Impulsarem l’organització d’una jornada d’esport al carrer en què participen tots els clubs esportius, per tal de donar a conéixer la seua activitat a la població i poder sumar nous membres. · Reforçarem les jornades esportives d’estiu. · Crearem una programació específica d’activitats lúdiques per a la temporada de bany, de manera que la piscina siga un punt de referència d’activitats esportives però també d’activitats d’oci. [3] · Habilitarem un nou espai per al quiosc de la piscina i tractarem que la disposició i les instal·lacions permeten que done servei també al pavelló i les pistes esportives. · Millorarem el rocòdrom instal·lat al pavelló esportiu per tal d’aconseguir homologar-lo. · Seguirem treballant per millorar les instal·lacions del camp de futbol: graderia, banys públics, pintura del recinte, entre altres. · Millorarem l’entorn del poliesportiu amb zones ajardinades. [4] · Adequarem la pista municipal de frontó. · Posarem en marxa una estratègia per al foment de l’esport base i de l’esport femení. · Assegurarem el desenvolupament del voluntariat esportiu. · Facilitarem l’ús i l’accés de la ciutadania a les instal·lacions esportives municipals.


Programa electoral 2019–2023

C C1

Un Bocairent amb un ajuntament + obert i útil

C C1

TRANSPARÈNCIA, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Què hem fet?

Què + volem fer?

· Creació de les xarxes socials (Facebook i Twitter) de l’Ajuntament per a facilitar la comunicació amb la ciutadania. · Posada en marxa de l’eina de participació Jotriebocairent, que ha permés la priorització de les inversions principals de la legislatura, l’elecció del projecte de renovació de la plaça de l’Ajuntament o la definició de les accions del Pla de Mobilitat. [2] · Tria participativa del projecte de renovació de la plaça de l’Ajuntament. · Augment de les assemblees veïnals i de les reunions informatives obertes. · Increment dels òrgans de participació: reactivació del Consell Municipal de la Joventut, creació del Consell Econòmic i Social i posada en marxa de la comissió del Barri Medieval. · Incorporació dels partits de l’oposició a les sessions de la Junta de Govern, que avalua les gestions ordinàries de l’Ajuntament i tramita les subvencions. · Creació de l’APP municipal per tal de facilitar l’accés a la informació municipal. [1]

· Seguirem millorant les eines de comunicació municipal (web, xarxes socials i APP) i reforçar-ne la difusió i el coneixement per part de la ciutadania. · Continuarem facilitant tota la informació als partits de l’oposició i els farem partícips de la Junta de Govern. · Reforçarem l’activitat dels consells de participació dels diferents àmbits. · Seguirem donant suport a la creació d’associacions veïnals i ajudarem a la creació de noves, per tal de tractar temes i problemàtiques específiques de zones concretes del poble. · Reforçarem els processos participatius a través de la web Jotriebocairent. · Crearem un portal municipal d’entitats i d’associacions, per donar compte del teixit cívic de Bocairent. · Seguirem garantint els mitjans perquè el teixit associatiu s’enfortisca i implementarem mesures per a reforçar el contacte i la col·laboració entre elles. · Posarem en marxa la campanya “L’Ajuntament a peu de carrer”, amb la qual una vegada al trimestre dirigents polítics i personal tècnic recorreran una zona del poble i atendran les peticions del veïnat. · Impulsarem la campanya “L’Ajuntament respon”, amb la qual l’alcalde i membres de l’equip de govern se sotmetran periòdicament a les preguntes en espais de referència: llar dels jubilats, bar de la joventut, etc. · Renovarem la imatge corporativa de l’Ajuntament per tal de reforçar la identitat corporativa.

C2

C2

GESTIÓ ECONÒMICA

1

2

€ 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0

3

EVOLUCIÓ DEL DEUTE MUNICIPAL fins arribar a 0

MAIG 2012

DESEMBRE DESEMBRE 2016 2017

JULIOL 2018

ABRIL 2019

Què hem fet?

Què + volem fer?

· Cancel·lació total del deute municipal. [3] · Pagament a proveïdors en temps i forma: en menys de 10 dies. · Congelació de les taxes i impostos. · Congelació de la despesa d’òrgans de govern. · Tramitació de la baixada dels valors cadastrals dels immobles urbans un 7%.

· No generarem de nou deute excepte per a atendre situacions d’excepcionalitat i urgència o bé projectes estratègics. · Seguirem aplicant el rigor pressupostari i pagant en temps i en forma els proveïdors municipals. · Elaborarem el pressupost municipal de forma més participativa: cada mes de setembre farem públic el calendari del procés que seguirem i definirem tant una reunió oberta a la ciutadania com les sessions de treball amb el Consell Econòmic i Social i els grups polítics. · Impulsarem la bonificació de les plusvàlues per herències, de manera que la de pares a fills passe del 30% actual al 50%. A més, introduirem la bonificació per familiars de segon grau. · Publicarem un calendari de pagament de tributs i facilitarem que aquest pagament siga fraccionat.

C3

ORGANITZACIÓ INTERNA I RELACIONS INSTITUCIONALS

Què hem fet? · Implantació de l’administració electrònica. · Millora en instal·lacions municipals: renovació de la cara nord de l’edifici administratiu de l’Ajuntament, accessibilitat de l’edifici de les Oficines Municipals, etc. · Treball conjunt amb totes les administracions per a aconseguir els recursos màxims per a Bocairent.

C3

Què + volem fer? · Seguirem aprofundint en la implantació de l’administració electrònica. · Crearem la Regidoria de Planificació Estratègica per a coordinar l’elaboració del projecte Horitzó 20-30, un document de planificació estratègica que analitzarà el Bocairent actual i plantejarà línies d’acció per a la pròxima dècada. El document plantejarà reptes com la davallada demogràfica, l’envelliment poblacional, el model urbà, el teixit productiu i el model econòmic, les infraestructures… i s’elaborarà de manera transversal i participativa. · Ampliarem els horaris d’atenció de l’equip de govern i els organitzarem per tal que es cobrisquen el màxim de franges horàries de la setmana. · Impulsarem un programa municipal de formació del personal de l’Ajuntament per tal que els treballadors i les treballadores públics tinguen opció d’actualitzar i/o ampliar els seus coneixements. A més, reconeixerem aquest esforç mitjançant criteris públics i objectius. · Establirem mecanismes d’avaluació dels serveis municipals per tal de millorar l’atenció al públic i facilitar la gestió de qualsevol necessitat que plantege el veïnat. · Treballarem amb totes les administracions, entitats, agents del sector privat, etc. que aposten per Bocairent. · Afavorirem la creació de projectes intermunicipals i apostarem per reforçar la Mancomunitat de la Vall d’Albaida.


Programa electoral 2019–2023

D D1

Un Bocairent amb + oportunitats TURISME

1

5

2

3

6

D D1

4

7

Què hem fet?

Què + volem fer?

· Creació del programa de rutes i vistes guiades Camins medievals. · Posada en marxa de Bocairent Obert, la jornada de portes obertes i d’activitats amb motiu del Dia Internacional dels Museus. · Creació de la Fira del Vi “Boca i dents”. [7] · Intervenció i millora de recursos turístics: millora del camí d’accés a les Covetes dels Moros [1], condicionament de l’interior i millores de seguretat del Museu Arqueològic Municipal Vicent Casanova, renovació de la coberta del Museu Paleontològic, actuacions a la Plaça de Bous (renovació de la capella i l’espai adjacent, condicionament del mur exterior, restauració del mural de la presidència), etc. · Adhesió a la xarxa Pueblos mágicos de España. · Consecució del reconeixement de la 7a meravella rural per part de TOPRURAL. [2] · Habilitació d’una partida pressupostària per a la promoció de la marca turística de Bocairent. · Consolidació dels esdeveniments creats en legislatures anteriors: Fira del Comerç, Mossets de plaer, Concurs de Fotografia “Bocairent i el seu entorn”, Concurs Gastronòmic de Caça i Bolets, etc. [6] · Posada en marxa del Mercat Renaixentista per a reforçar l’oferta turística de Setmana Santa i Pasqua. · Accions de promoció nacional i internacional de Bocairent: funtrips, bloguers, periodistes, agències de viatges, publicitat en diferents mitjans de comunicació a través d’entrevistes o programes especials, etc. · Edició de nou material d’informació turística. · Renovació de la web turística i reforçament de la difusió de les activitats per xarxes socials. · Ampliació de l’horari d’atenció al públic de l’Oficina de Turisme. · Augment del personal municipal vinculat a l’àrea de Turisme amb la contractació d’una persona més. · Coordinació de les programacions especials amb motiu de l’estada temporal de l’escultura del lleó ibèric (2016) [4] i el 175é aniversari de la Plaça de Bous (2018), amb activitats mensuals dins del marc temporal fixat. · Senyalització permanent de les zones d’aparcament per a visitants i itinerari guiat a peu fins al centre. [5] · Consecució de la senyalització turística des de l’autovia A¯7. [3]

· Promourem un diagnòstic de la situació en matèria turística i, amb l’assessorament de professionals i dels agents implicats, planificarem línies d’actuació a mitjà i llarg termini. · Constituirem una taula de diàleg permanent amb els agents turístics i, anualment, aprovarem un pla d’acció conjunta. · Impulsarem, des de la col·laboració amb el sector privat, mesures per a solucionar el problema d’oferta hostalera. · Dissenyarem accions per a convertir el Mercat Municipal en un element més de l’oferta turística. · Seguirem millorant els recursos turístics de què disposem: oficina de turisme, museu Antonio Ferri, etc. · Seguirem millorant les instal·lacions de la Plaça de Bous per a posar-la en valor. · Avançarem en la consecució de noves infraestructures turístiques: centre d’interpretació de la plaça de bous, ruta del patrimoni industrial, ruta de l’aprofitament de l’aigua i espai dedicat a la història de la manta. · Inclourem en la senyalització turística indicacions de distància per als vianants i itineraris recomanats per a arribar als recursos turístics. · Reforçarem la xarxa de banys públics amb l’habilitació en alguna zona de concurrència turística. · Treballarem per a convertir Bocairent en un punt de referència de la formació en matèria de turisme interior: jornades, cursos per als professionals, etc. · Crearem, conjuntament amb el sector, el producte “Regala Bocairent”, un pack en què s’inclourà una oferta d’allotjament, serveis turístics i restauració. · Posarem en marxa un programa per a atraure estades professionals i jornades empresarials que facen servir les instal·lacions municipals per a les sessions de treball i que tinguen al seu abast ofertes completes d’allotjament i restauració. · Impulsarem iniciatives com jornades gastronòmiques, trobada de food truck, etc. · Treballarem per a posicionar Bocairent com a referent del turisme familiar i aconseguir iniciatives en matèria de turisme accessible. · Generarem una programació fixa al voltant dels recursos turístics i, de manera especial, dels museus municipals. · Revisarem la promoció turística de Bocairent per prioritzar els àmbits d’interés: promoció on line, promoció internacional, etc.


Programa electoral 2019–2023

D2

D2

COMERÇ

1

2

3

4

Què hem fet?

Què + volem fer?

· Aposta pel Mercat Municipal a partir d’aquestes accions:

· Augmentarem progressivament la subvenció municipal de l’Associació de Comerciants i Serveis de Bocairent (ACiS) fins a duplicar l’aportació actual. · Constituirem la Taula Local pel Comerç encarregada de dissenyar un pla d’acció anual. · Consolidarem les accions posades en marxa amb ACiS (premis joves, WhatsAppeja amb ACiS, ACiS alça el teló) i impulsarem conjuntament noves accions. · Aprovarem, en col·laboració amb ACiS, un pla de dinamització comercial, que incloga mesures per a facilitar l’obertura de nous establiments però també la consolidació dels actuals. [4] · Posarem en marxa accions per a difondre les campanyes i iniciatives comercials locals en les localitats veïnes i l’àrea d’influència de Bocairent. · Crearem un portal virtual de comerços i empreses locals. · Crearem el Xec de Benvinguda per naixement d’un xiquet o d’una xiqueta, que s’haurà de bescanviar en comerç local. · Seguirem millorant les instal·lacions del Mercat Municipal: façana exterior, renovació de finestres, millora de la il·luminació de la planta inferior, instal·lació de canviadors infantils als banys, etc. · Continuarem dinamitzant el Mercat Municipal amb noves campanyes promocionals, noves activitats i nous serveis (com una àrea infantil). [3]

•  Millora de la vorera d’accés. •  Intervencions a les instal·lacions: pintura i adequació de la planta inferior, instal·lació de fotografies decoratives, renovació de l’aparell d’aire condicionat, reforçament de la decoració de Nadal, etc. [1] •  Ampliació dels serveis amb la instal·lació d’una màquina de café. •  Reforçament dels elements de difusió (bosses pròpies) i de les campanyes comercials (programació Nadal al mercat). [2] •  Activitats mensuals de caràcter infantil. · Augment de la subvenció destinada a l’Agrupació de Comerciants i Serveis de Bocairent (ACiS). · Suport i col·laboració permanent a les iniciatives d’ACiS. · Posada en marxa de campanyes conjuntes amb ACiS per al coneixement i la fidelització del comerç local: premis joves de la campanya de Nadal, WhatsAppeja amb ACiS, ACiS alça el teló i Aparadors poètics.

D3

EMPRESA

1

D3

2

Què hem fet?

Què + volem fer?

· Inversió de 538.209,13 euros als polígons industrials concretades en aquestes intervencions consensuades amb l’empresariat local: instal·lació de càmeres de seguretat, millores en vies públiques, etc. [1] · Redacció del projecte d’extensió de la línia elèctrica des del polígon “Los Olmos” fins al polígon El Regadiu. · Agilització dels tràmits per a la implantació i ampliació d’empreses. · Implantació de bonificacions fiscals per construcció i ampliació de naus industrials.

· Seguirem treballant per aconseguir que la Generalitat Valenciana habilite un tercer accés al polígon industrial. [2] · Continuarem les millores a les zones industrials: directori d’empreses, millores en vials i zones ajardinades, etc. · Continuarem treballant per aconseguir la línia elèctrica que garantisca la instal·lació d’empreses. · Posarem en marxa un Pla de Consolidació i Atracció Empresarial, amb la participació del sector i del Consell Econòmic i Social. · Impulsarem un Pacte Local per la Reindustrialització. · Crearem un cens d’empreses i establirem un contacte personalitzat amb cada una d’elles. · Crearem un portal virtual de comerços i empreses locals. · Generarem un espai web que done compte de l’activitat empresarial de Bocairent. · Agilitarem els tràmits per a la concessió de llicències d’activitats i la posada en marxa d’una empresa. · Generarem iniciatives i espais per a la interlocució entre els membres d’un determinat sector professional perquè reforcen la comunicació entre ells. · Impulsarem, amb la participació d’altres ajuntaments, l’oficina de gestió de projectes empresarials.


Programa electoral 2019–2023

D4

D4

OCUPACIÓ

1

2

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

3

EVOLUCIÓ DE L’ATUR maig 2015 abril 2019

Total Dones Homes

MAIG 2015

MAIG 2016

MAIG 2017

MAIG 2018

ABRIL 2019

Què hem fet?

Què + volem fer?

· Desenvolupament de dos tallers d’ocupació: obra (2016) i atenció sociosanitària (2017). [2] · Adhesió a tots els programes d’ocupació impulsats per altres administracions, fet que ha permés la contractació d’un gran nombre de persones. · Aprovació de l’ordenança reguladora per a la convocatòria d’ajudes econòmiques per l’inici d’una activitat econòmica, amb una consideració especial per a negocis creats per joves, majors de 55 anys i iniciatives al Barri Medieval.

· Impulsarem la creació d’una Escola d’Emprenedorisme que facilite la posada en marxa d’un negoci. · Habilitarem un espai de treball compartit que facilite el llançament inicial d’una activitat econòmica i que genere un viver d’empreses. · Convocarem anualment el programa “Bocairent Emprén”, per a ajudar econòmicament a qui impulse l’inici d’una activitat empresarial. · Establirem mecanismes de bonificació i ajut per a la consolidació de negocis ja existents i garantir, així, l’ocupació de les persones que hi treballen. · Reforçarem les iniciatives formatives vinculades a la promoció de l’ocupació i la recerca de treball. [1] · Implementarem mesures per a reforçar la demanda de personal en les empreses locals i els centres de formació i d’ocupació de la zona. · Crearem un Pla Municipal d’Ocupació que establisca línies d’acció en aquest àmbit i facilite la contractació. [3] · Buscarem fórmules per a posar en marxa les accions formatives vinculades a oficis tradicionals. · Gestionarem nous tallers d’ocupació.

E E1

Un Bocairent + habitable SERVEIS MUNICIPALS

1

2

E E1

3

Què hem fet?

Què + volem fer?

· Renovació de la xarxa de subministrament d’aigua de la zona de l’antiga via del tren per a evitar les fuites continuades d’aigua. · Execució de la renovació del col·lector general de clavegueram, una obra pendent històricament. · Reposició, amb major integració paisatgística, de la coberta de la depuradora. · Coordinació efectiva arran d’inclemències meteorològiques (granissada, nevades, pluges, etc.) per a restablir la normalitat de forma ràpida. · Habilitació d’un WhatsApp municipal per a la comunicació d’incidències. · Millora de l’enllumenat públic (urbanització i parc dels Vilars, pujada de l’Estació, c. Agres, passarel·la, etc.) sense deixar de banda l’eficiència energètica. [1] · Congelació de les taxes d’aigua potable i de clavegueram. · Millores en instal·lacions municipals: caserna de la Guàrdia Civil, renovació de la cara nord de l’Ajuntament, teulada de la cooperativa agrícola etc. [3]

· Crearem el Servei de Manteniment de la Via Pública, per atendre de manera eficaç i ràpida les incidències en l’espai públic. · Reforçarem el servei de jardineria. · Posarem en marxa un pla d’embelliment urbà, per a la millora del mobiliari urbà, la reducció de l’impacte estètic d’alguns elements, l’augment d’arbrat i vegetació, etc. A més, donarem suport al veïnat que col·labore amb aquest objectiu, per exemple, tenint plantes al carrer. · Habilitarem un parc caní: un espai ampli i tancat amb jocs per als gossos, zona per a fer les necessitats i bancs per als acompanyats · Redactarem un pla d’asfaltatge i voreres per a renovar progressivament els carrers en mal estat a partir de les accions previstes ja per al 2019. En aquest pla s’hi inclourà la substitució dels elements que envolten els arbres, per passar d’elements metàl·lics a instal·lacions de cauxú. · Atendrem els camins del terme municipals, per tal de seguir intervenint en aquells que ho necessiten, netejar els que faça falta i anar senyalitzant-los amb la denominació corresponent. [2] · Establirem un pla d’acció anual amb la policia local, que determine les prioritat i els objectius concrets. A més, anualment es faran públics els resultats obtinguts. · Reforçarem la presència de Protecció Civil en els esdeveniments festers, esportius i lúdics, amb una millora constant d’equipaments i de serveis al seu abast. · Treballarem per a dur a terme el projecte de renovació del dipòsit d’aigua de la Rambla –ja redactat– per a esmenar les deficiències importants actuals.


Programa electoral 2019–2023

E2

ESPAI PÚBLIC I URBANISME

1

E2

2

3

Què hem fet?

Què + volem fer?

· Obertura del segon tram del carrer Alcoi per completar l’accessibilitat de la parcel·la destinada a l’ampliació del CEIP Lluís Vives

· Rehabilitarem el Palau del Baró de Casanova (antiga caserna de la Guàrdia Civil) per a ús públic amb un calendari i un compromís de finançament plurianual que presentarem públicament en l’últim trimestre de 2019 per tal de donar comptes davant la ciutadania en cas d’incompliment de les diferents fases d’execució.

· Reurbanització i millores en diversos punts del nucli urbà: carrer Vinalopó, zona del Repunxó, passeig de la Derrota, urbanització el Regadiu, etc. · Projecte participatiu per a la renovació integral de la plaça de l’Ajuntament. · Aprovació del I Pla Municipal de Mobilitat i execució d’un gran nombre de les accions previstes: construcció d’una rampa al carrer Germanies; col·locació de baranes i passamans; rebaixa de voreres en passos de vianants; construcció de voreres als carrers Pujada de l’Estació, Els Terrers, Camí de la Canaleta, etc. En la nova legislatura acabarem la seua implementació.

· Redactarem un pla d’actuacions i millora dels parcs i zones verdes existents per tal de programar les intervencions a fer cada any. Entre aquestes, s’inclourà la renovació integral de la zona infantil del parc de la Derrota, l’habilitació de bany públic en parcs com els Vilars o Cervantes, el condicionament de zones per al joc de 0-3 anys, l’habilitació d’espais multisensorials i accessibles, el reforçament de la il·luminació, etc.

· Renovació del parc de la Canaleta i del mur del carrer Pius XII.

· Seguirem amb les reurbanitzacions i millores de zones històricament oblidades i atendrem necessitats d’intervenció urgent com la vorera de l’Avinguda Sant Blai (camí al cementeri).

· Renovació de les jardineres del carrer Palleter (les ‘costeretes’) i instal·lació de baranes.

· Treballarem per a generar nous espais públics, com ara la zona de la coberta del museu arqueològic.

· Aposta pel parc de l’Estació, amb la construcció de banys públics, instal·lació de mobiliari urbà i projecte de renovació integral de la zona de jocs (amb construcció d’una pista per a bicis). · Instal·lació de cautxú als jocs infantils dels parcs. · Habilitació de nous espais públics, com ara el mirador de Sant Joan o la zona de la Plaça de Bous on s’ha reubicat la font del Clec. [3] · Aposta pel Barri Medieval amb les accions següents: •  Constitució de la comissió de seguiment ajuntament-veïnat. •  Treball conjunt i diàleg permanent amb l’Associació Veïnal del Barri Medieval, una línia que romandrà en la nova legislatura per a consensuar totes les mesures que afecten el barri. •  Habilitació d’una partida pressupostària per a actuacions municipals al si del Barri Medieval. •  Creació de les ajudes per a la intervenció en espais de caràcter singular: renovació de la façana de la Mare de Déu dels Desemparats [2] (juntament amb la Parròquia, la comissió de l’ermita i les aportacions particulars) i intervenció en l’aljub. •  Intervenció i condicionament del carrer Gorga. •  Intervenció i condicionament de la zona degradada dels voltants de la Ruta Màgica – cova d’En Gomar. •  Instal·lació de jocs infantils al parc de la Cantereria. •  Negociació amb la Generalitat Valenciana per a dur endavant la creació de zona verda a la Torre dels Portuguesos que seguirem reivindicant fins a la seua materialització així com la resta d’intervencions pendents de la restauració integral del barri. •  Tramitació de l’adhesió a la convocatòria ARRUR per a la rehabilitació de propietats privades i recuperació de nous espais públics. •  Implementació d’un sistema de regulació de trànsit. · Creació d’un ampli ventall d’ajudes municipals per a la rehabilitació de vivendes (pla Renove de finestres, pla Renhata de cuines, banys i accessibilitat, IEE.CV –informe d’avaluació de l’edifici conegut com la ‘ITV’ de les cases) que seguirem convocant. · Restauració d’elements patrimonials significatius: escultura de l’Home de la Manta [1] i, pròximament, el vagó ferroviari del parc de l’Estació.

· Condicionarem els voltants del cementeri per tal de millorar la zona d’aparcament i d’habilitar un mirador panoràmic al nucli històric. · Estudiarem la viabilitat d’habilitar un espai polivalent per a actes de gran format. · Estudiarem la millora estètica de les rotondes d’accés al nucli urbà i, en la mesura de les possibilitats, hi incorporarem elements identificatius del poble. · Agilitzarem els tràmits necessaris per a les construccions del disseminat (‘casetes’) que puguen i vullguen adherir-se a la nova legislació urbanística per a la seua legalització. · Optimitzarem l’ús de les pistes del CEIP Lluís Vives fora de l’horari lectiu i sense generar cap perjuí a les instal·lacions del centre. · Impulsarem ajudes per a les millores d’accessibilitat a establiments, comerços i serveis. · Seguirem treballant amb el veïnat de zones de fora del nucli urbà per a atendre les seues peticions i necessitats: urbanització El Pinatell, El Pinar del Parat, El Poblet, etc. · Seguirem treballant per a recuperar i rehabilitar elements de referència patrimonial: fonts, ponts, etc. · Impulsarem mesures específiques per al Barri Medieval: •  Redactarem un pla de revitalització de la mà de l’Associació Veïnal que junt amb l’actualització del PEPRI (Pla especial de protecció i reforma interior) del barri permeten facilitar l’obertura i la regulació d’establiments comercials que dinamitzen la vida a la zona. •  Millorarem l’enllumenat ornamental del Barri Medieval per reduir l’impacte en l’entorn natural i el veïnat sense deixar de banda la potenciació de la singularitat del nucli històric. •  Crearem un espai sociocultural que servisca de punt de trobada veïnal, que reforce els serveis de la zona i que dinamitze l’entorn. •  Tramitarem i implementarem, en cas que siga concedit, el programa ARRUR de rehabilitació amb una inversió superior als 600.000 euros entre inversió pública i privada de persones propietàries. •  Potenciarem la convocatòria anual d’ajudes a la rehabilitació de vivendes particulars després de l’augment progressiu de les tres primeres edicions.


Programa electoral 2019–2023

E3

MEDI AMBIENT I AGRICULTURA

1

2

4

E3

3

5

Què hem fet?

Què + volem fer?

· Execució de les accions previstes en el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals; especialment, l’establiment de faixes de seguretat al si de la serra de Mariola per a reduir el combustible present. · Treballs de silvicultura en barrancs i amplies zones de l’entorn urbà mitjançant les brigades municipals. [5] · Neteja de bancals en col·laboració amb l’associació de caçadors per a crear un paisatge en mosaic que dificulte l’expansió d’incendis. · Accions per a evitar les cremes agrícoles i oferir alternatives: ordenança per a l’ús públic de la trituradora municipal i creació del punt per a dipositar les restes de poda que anirem millorant per augmentar les seues prestacions. [3] · Posada en marxa del projecte intermunicipal per a l’aprofitament de la biomassa, amb la participació conjunta dels ajuntaments d’Agres, Alfafara, Banyeres de Mariola i Bocairent. · Incorporació d’un tècnic de medi ambient amb caràcter temporal per a facilitar les necessitats veïnals i de l’àrea. · Impuls del projecte de compostatge i implementació al Barri Medieval i les urbanitzacions El Pinatell i El Regadiu per a reduir el nombre de tones de fem generades. [1] · Ampliació del servei de recollida de fem durant els caps de setmana d’estiu a més de la renovació de l’ecoparc municipal i la implantació d’un ecoparc mòbil. [4] · Baixada de la taxa municipal de fem per a compensar un tractament dels residus cada vegada més sostenible mediambientalment. · Ampliació de les activitats i programacions locals en matèria de consciència ambiental: Dia del Medi Ambient, Dia del Reciclatge, Setmana Europea de la Prevenció de Residus. [2] · Ampliació i establiment de línies de subvenció per a entitats locals que desenvolupen accions en matèria mediambiental: ACIF Mariola Verda, associacions de regants, etc. · Reforçament de les accions formatives en matèria d’agricultura ecològica. · Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics al polígon industrial i al Mercat Municipal, que serà una proposta a seguir potenciant.

· Continuarem prioritzant les accions previstes en el Pla de prevenció d’incendis mitjançant la gestió de la massa forestal o la potenciació dels punts d’aigua existents en el parc natural. · Posarem en marxa les accions derivades de l’Ordenança d’impuls del Medi Ambient recentment aprovada: bancs de terres, horts, Consell del Medi Ambient, etc. · Millorarem les zones d’oci del parc natural de la serra de Mariola i condicionarem una nova zona a la pujada del port-pla de Nones. · Estudiarem la conversió del mas dels Noguerals en espai formatiu de caràcter mediambiental i per a projectes com el de generació de biomassa. A més, farem que es convertisca en referència de l’accés al parc Natural de la Serra de Mariola des de Bocairent. · Implementarem progressivament mesures per a l’adaptació de la recollida del fem a les noves directrius europees, de manera que, per exemple, posarem en marxa el cinqué contenidor per a recollida de restes orgàniques o el sistema capdavanter del porta a porta per al barri medieval demandat pel veïnat. · Executarem l’illa de compostatge atorgada pel Consorci de residus per a la matèria orgànica de forma que torne en forma de compost al veïnat (economia circular). · Instal·larem progressivament papereres per a la separació de residus als parcs i zones verdes. · Potenciarem les accions de formació posades en marxa per a joves i nous agricultors. · Organitzarem una fira anual de productes vinculats a l’agricultura i de procedència local o dels voltants.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.