Page 1

Библиотека САВРЕМЕНАКЊИЖЕВНОСТ


ЗоранИлић

2


„ Трчи, з е ко,трчи“

ЗоранИлић

ТРЧИ, ЗЕКО, ТРЧИ

A

Alma Беог рад, 2008

3


ЗоранИлић

ЗоранИлић ТРЧИ, ЗЕКО, ТРЧИ Гл а в ниу ре д ник

ЂорђеОт а ше вић

Лико в норе ше њеко р ица

Мила нБе штић

Сл ика(д е та љ)

Миха ј лоПе тк овић

Те хнич киу ре д ник

Гора нОт аше в ић

Ко ре ктур а

Дра г а наЛа з ић

Из д а в а ч

„Алма ”,Бе ог рад

Шта мпа

„Скрипт аИнт е рнационал”, Бе ог рад

ISBN

978-86-7974-... Бе ог рад,2008 almabg@sezampro.yu www.alma.co.yu

4


„ Трчи, з е ко,трчи“

ПОРОДИЧНО ПУТОВАЊЕ

Припремез апутовањес ус еспороодв иј але. Неколико т елефонс ких разг овора са приј ат ељом (увек их ј е обављао с а радногмес та), одлазак до железничкес таницедапров ерив ре меполаскав оза, ондај ош ј е данодлаз акдакупивоз некарте... И, на крај у, ј ут рошњи долаз ак с а породицом када с у, коначно, кре нулинапут. У купеу ј е се део пре ко пут ас вој е жене. А де вој чице: г десуоне ? Стариј ај ебиланас едишт у поре дњег а,амлађапоредс упруг е. УК-уј ет ребалодаихсачекаприј ат ељиаут ом одвез едос елаукомеживи. Биој етопаоавг уст овс киданипонедељак, али с ре дов ечнимушкарацј ебиоизв ант огдана. Самог а ј епос матрао. Ниј ежелеодаучес тв уј еу креирању дана.Ј единој ехтеодапосматраианализират ајдан, дан-е кс пе римент . Два-т ри данакој ећепровес тикодприј ате ља бићењиховцелокупниг одишњиодмор. Возс уодабрали издвараз лог а. Први: возна карта ј е била нез натно ј е фтиниј а од аутобуске; и 5


ЗоранИлић

друг и, важниј и: девој чице нис у никада раниј е путовале воз ом. Време када су пос едовали аутомобил и њиме одлазили на летов ања неповратној епрошло. Дуг о, с поро кретање композ ициј е дуг ачких, г ломаз них в аг она и њено, релативно чес то, з аус тав љање ис пред з атв орених с емафора. Композ ициј уј е чинило неколико путничких и те ре тнихваг она, изе ленадиз ел-локомотив акој ај е, повремено,ис пушталабучан, з аг лушуј ућиписак. Се дећи преко пут а супруг е с редовечни мушкарацсеуј едномтренуткуупит ао: ималине чег нос талг ичногу њиховом пут овању? Зараз лику од де вој чица, онј ет оликопутапутов аовоз ом. Билас у то уз будљивиј а и амбициоз ниј а путовања од данашње г , доксев ознаметао као ј едино решење. Данашњи из бор ј епредст ављаолошиј ерешењеод путовањааут обус ом. Само, коликој еупутноз апочињат ипутов ања хендикеппоте зимаилиј епамет ниј еодњиходуст ати на в ре ме? Можда ј е мудриј е одус тати. Међут им, њиховопут овањеј езапочело, в озселењокот рљана ј уг -ј уг оист ок,ис предже лез ничкест аницеуК-увећј е паркиран приј ат ељов аутомобил. Пут кој и ће тај ауто прећи с ас редовечним мушкарцем на мест у с ув оз ачаи девој чицамаи њиховом мај ком поз ади с тој и раз мот ан као с вечани црвени т епихнаме њен 6


„ Трчи, з е ко,трчи“

долас ку в ис окогг ос та, и немог уће г ај ес купити, поновосав итиуролну.

7


ЗоранИлић

ПОВРАТАК Кућа се ст риних родит еља била ј е значај но мес т омогдет ињс тваиде чашт ва. Кућас адваулаза. Дворишни кој иј епреко г омилеразбацане обуће водио у кухињу, и г лавни с а дв окрилним з аст акље ним вратимаи в ерандом кој иј епос етиоца уводиоупрост раноимрачнопредс обље. Кућакој ој с ес ес травратиланакрај у. Прог нана из Славонс ког /Бос анс ког Брода, разв еде на, изг убившипосао, с тан, здравље... в ратила с еуг раддетињс т ваи младос ти, и уње мупровела после дњихдес ет акг одинаживот а. Ту и почивана ј едном од г радских г робаља. Њен жив от ј е з аокруже н. После дњипутс мос есрелитри-чет ириг одине прењенесмрт и. Тамој апос ет аК-у: незнам, ис в аким даном ј е с вемањев ажнокој ај ег одинабила. Годишњедобај е билопроле ће . Мес ец? Ве роватно ј ун, мождаи сам з авршет акмај а. Разлог долас ка? Требало ј е да поправ им диг ит ални апарат за мерење крв ног прит ис ка, а

8


„ Трчи, з е ко,трчи“

управој еуК-упост ој аос ервисз апоправкут аквих апарата. Недалеко од с ервис ас рео с ам фудбалског трене ра. Ј ош с ебавиот ре нерским пос лом унеком нижеразредном клубу. Св рат или с мо кодње г а. Са лет њихприпре мапоз наваос ам трене ровус упруг у. Се дели с мо, причали, пили кафу, помињали з ај едничке поз нанике, г ледали фотог рафиј е... Занимало их ј е да ли ме има на некој од фотог рафиј а. Мождаби им тоос вежилопамћење, помог лодамесеконачнос ет е. Упутио сам се пре ма делу г рада у коме ј е с танов алас ес тра. Самај ебилакодкуће. Ручалис мо. ТВј ебиоукључен. Дошла ј е њена кћерка, г имназ иј алка. Се ст ринамај ка,мој ауј на,билај екоддруг екћерке. От ишли смотамо. Ст ан ј е, изнекограз лог а, биоух аос у. Имаосам четрде се тг одина, алис ам се ос ећаомлађим. Такос амсеипонашао. Насдвој ес монас тавилидасекрећемог радом. Следећеодре диштеј ебилосе ст ринаприј ате љица, потомнашарођака... Кодњес амипреноћио. Одтаданис ампосе тиоК. Напус тиос ам г ас утрадан, аут обус ом. Добро с ам з нао да дуг ов ре мена у ње му не ћу имати никаквогпос ла. Тим пре што ј е пос ле с ес трине

9


ЗоранИлић

с мрти ј ош ј е днаадрес аутом г радуз аменезауве к уг ашена. Ту и т амо она би поме нула с вој у боле ст , дотакласетете ме. Али, коверуј еуболе ст , украј ? Чинилоседај етонештосв акоднев но, пролаз но, као з убобољаили г рип. Нештоштос венаспов ре мено окупира.Но,болес тј ерадиласв ој е. Напус тиосамК, нисамв ишев идеос ест ру, чуо с ес ањом т елефоном. Ј е дног аданас азнаос ам з ање н крај . Мождас ам пос лет ог апоз ваоуј нуи изј авио с аучешће? Можда,веров атно. Никометакос ликовито, као покој насе ст ра, неподс ећанаК. Онаи К сунерас кидивове заниу мој им мис лима. Мождаг аиниј ет акосилнов олела, као штог ај аволим, мождај ев ишев олелаг раду Бос никој иј емораладанапус ти? Пов ратакуродни г рад з а њу ј е предст ављао пораз . Сви приј ат ељи, познаници, мог ли с удасаз нај уз ањенебродоломе . Тос евишениј едалосакрит и. Кј ебиот удај еприх вати, пружиј ојуточиште, буде после дња лука. Да ли с ес ећала де тињс тва, де вој аштва, или ниј е била с ентимент ална ве ћ ј е покушаладаод в е з еновутрку? Нов а животна трка, нов и из азов з а њу ј е требалодабуденај обичниј икиос к! Тоби биоње н живот : с едет и утес ном плас тичном или ме талном киос ку и продав ати с ве оне с итнице; новине , 10


„ Трчи, з е ко,трчи“

циг арете , папирнемарамице, чоколадице, жв акаће г уме... Тада нис ам з нао да ј е њен бивши муж с итуирани далакоможетодај ојомог ући: дај ој купиилиизнај микиос к. Коликоз нам, тосениј едог одило. Такођез нам дас еј аникаданећувратитиуК. Мојраст анакс атим г радомј еконачан, каошт ој еи с ведруг оумомживотуконачно.

11


ЗоранИлић

ПРЕПОДНЕ (7.50) Ниј ес енипробудио, биој еуст ањуполус на, а ос ећао ј е бол у очима. То ј е била пос ледица ј уче рашње г не прес таног и наиз ме ничног чит ања нов ина и г ледања ТВ-а. Њ ег ова же на ј ес тај ала у оквирукухињс кихвратаукапутуис ашеширом на г лав и. Било ј еочиг ле дно дасес пре маданапус ти с тан. Реклај едаодлазикодмај кенасупрот никрај г радададонес еукис ељени купусз ановог одишњи подварак.Узпут,с вратићедопиј аце . - Далиј ете бине штопотребно? - упит алај е. - Самонов ине- одг ов ориој е. Дев ој чицес у, каоион, ј ош ув екле жалеј една поре ддруг енат рос едуи г ледалецртани филм на ТВ-у. (8.15) От ишао ј е до ос таве и изфрижидера уз ео капиз аочи. (Претог ас еукупатилуумиоиопрао з убе: сметаомуј еопори укусуус тимакој иј ебио после дица с ув их шљивакој еј епрет ходневечери, 12


„ Трчи, з е ко,трчи“

предодлаз акнас павање, пој ео.) Понов ој еле г аона кревет , ис такле ном пипетом капнуопокапус в ако око. Ј едно в ре ме ост ао ј е да лежи у кревет у з атворе нихочиј у. О че муј еразмишљао? Ниочему. Слушаој ег ласс пике рас аТВ-а. (8.30) Ус тао ј е и отишао до проз ора. На хауби аутомобила прекриве нојс нег ом пис ало ј е: ИВО. Средов ечни мушкарац с апраз ном торбом уруци, кој ај елелуј аланаве тру, в раћаосеизпродавнице. Мождај евремедаукључи радио? И њемуј е тогј ут рапотребанњег овдеоз абав е? Сакој ес тране, лев е или дес не, да почне бирање радио-ст анице? Скалај ебилаукрај њемлевомположај у, иниј ебило ничегзанимљив ог . Премот аој уј еудес но- з вучалој е прихватљивиј е. (8.45) На е лектричном штедњаку с кув ао ј е какао, потомичај . Поновоодлаз идопроз ораипос матрашт асе де шаванаулици. Женас апс ом, црнимротв ај лером, изг ужв аномплас тичномкес ом уруциј еодлаз илау правцупродавнице.АлиNo milk today поручивалис у с арадиј аHerman and Hermitts. Имас амос ећањана младос т, друг ачиј едочекеНовег одине- no color TV, 13


ЗоранИлић

no dog, no store... Већ: доручакнаст олукој иј емај ка управо с ервирала, ле њо ус тај ање из кре вета и жмарци кој иј еподилазеодпомис ли науз буђе ња кој ај ече кај утев ече ринадоче куНовег одине, првом ванкруг апородице. Како с у охрабруј ућа с ећања на дав ну нов ог одишњу прослав у док х ладног , вет ровитог ј утрас тој и уредуз амлекои х леб. Тој едржии не дозв ољавадапот оне, почнене контролисанодавиче, з апочне без разложну с вађу с а продавце м или мушкарцемиспредње,иус путис пљуј ев ладуињене минис тре... (9.25) Какао и чајс у ис пиј ени, шт о мушкарцу не с мет а да на електрични штедњак с тав и џез ву са водом з ај ош ј е данчај . Раз мишља: дали дапопиј е ј ош ј еданкакао? Тој еживот : непрес танопуњењеи пражњењебатериј а. (9.35) Лист а ТВ-прог рам. Хемиј с ком оловком з аокружуј ев ре меемитов ањае мис иј акој енамерева тев ечеридапог леда.Мадазнадаћекрај њирез ултат битипотпунодруг ачиј и. Ј ош уве кповременоос ет иболуочима.

14


„ Трчи, з е ко,трчи“

(10.15) Намештај укреве те. Девој чицехранепапаг ај а, а он воденепужев еус т акле нојтег ли напроз ору њег ов ес обе . (10.30-12.30) Св е трој е , с едећи ј едно поред друг ог на трос еду, г ледај уфилм наТВ-у- Див љаре кас аМерил Ст рипуг лав нојулоз и. По з аврше тку филма, с т ариј а кће рка и он, с еде ћиидаљенатрос еду, млађај еуст алаикрећес е пост ану, ј е дупопарчеролата. (12.45) Ст ижесупруг ас аразним с итницама. Зањег а, данашње новине и ј е дна дуња (Ов о ти ј епо с ла ла таштадас кув а ш компот - ионаз назамушкарчев у љубав према с талној упот ре би електричног шт едњака), за девој чице нов ог одишња чес тит ка (напис ана ј е на мађарс ком, ме ђутим њима ј е важниј и цртеж на лицу чес титке не г о пропратни те кс тнаполеђини.) Ис пиј атрећичај . (12.55) Прес влачитрене рку, прљав узамењуј ечис том. Ј ош преос тај едафрот ирскечарапеиз лиз анихпета 15


ЗоранИлић

з амени целим и с преман ј ез ав ече рашњи доче к Нов ег одине. Даз акорачиуј ош ј еднуг одину.

16


„ Трчи, з е ко,трчи“

КРАЈВЕКА Упорно ј е писао крат ке приче конфуз ног с адржај амадај елошекотирао каописац причау нев еликојис крај нутојз емљиукој ојј еживео. Иакој е пост ој ао з адовољав ај ући број час описа кој и с у обј ављив али приче, он ј еј едв а ус пе вао даобј ави ј едну или дв еу временс ком периоду од неколико г одина. Као да ј е пос тој ала з аве ра против њег аи њег ов ихпричау ре дакциј амачас опис а. Из давачке кућенепомиње мо ј е р оевент уалном обј ављивању књиг епричаниј емог лодабудениг ов ора. Писацј е,опет , имаообичан, скроманпосаона крај уг радаисв акоднев нег лав обољекој еј еписање с амопој ачав ало, чинилочешћимиболниј им. Ни уфабричком лис туфирмеукој ојј ебио з апос лен ниј е ус пев ао да обј ави ниј е дну причу. Одг ов ор уре дника новина, дежме кас тогг ос подина мас не,неуреднекосе , биој е: - Предуг ачкес у. Писацј еочекив аодаћерећидас упрекрат ке. Биој еписацприча, аданикоодст ановника г радаукомеј еживе отониј ез нао. Затос еиос ећао 17


ЗоранИлић

као хомо д упле x. Понекад г а ј е фасцинирала с авршенаподвој е нос т, мимикриј а, с акој ом ј еживео. Са узбуђе ношћу ј е помишљао како би, комотно, мог ао да буде и с ериј ски убица, маниј ак, адато г одинаманиконепримет и. (Штај ес аполициј ом? Дали би онаприметила, от крила? Мождај е дина онауг радузнадај еонпис ац, алиј ојнеодг оварада то обз нани? Или ту чињеницу с мат ра не важном: ког анаов ом с вет уз анимај упис циприча?! Оног аза ког аполициј аради, владараз емље- незанимај у, ј е р они сиг урно не припремај у против ње г а зав еру. Сувишес уопсе днути с обом и с вој им пробле мима; по природи су недруштв ени, ус амљеници кој и никада неће око с ебе окупити г рупу з авереника; нов цанемај у, нитизнај укакодоњег ададођу… Полициј ај ебилау прав у: пис цуни накрај памети ниј ебилодакуј езав еру противактуелног владара. Тимпрешт ониј енизнаоковладањег овом з емљом. Зањег асусв ивладаритирани, из арј еонда важнокакос еакт уелнитиранинз ове?!) Се риј с ки уб ица- биоби тозањег аисувише практичан посао. Сва т а убис тва с а толико крви, крицима и с амртним ропцима жртава... Снажни з амас и ножем, ћус киј ом, шрафциг ером опет з ахтев ај уодређенуфиз ичкупримпремљенос т, каои касниј е одношење лешева жрт ава до нај ближег

18


„ Трчи, з е ко,трчи“

жбунаилиреке.Морасеприз натидај ене упоредиво лакшебилопис атиприче,иређат иихнаднофиоке. Ј едном ј ег лав ниуредникј еднеиз давачкекуће покушаодас танеизањег аиобј авимукњиг у. Првиконтактисубилиоптимис тични: - Сиг урно ће то проћи на уређив ачком колег иј уму! - уве рав аог ај етајчове к. Ондасупочелидапролаз емес еци, адакњиз и нис убилиниз ај еданј единипедаљ ближи. Каодас у с ес вев ре меодњесамоудаљавали. Уредникј епочеоприј ат ељс кидаг асаве туј е: - Пишитев и новеприче , с пре мај тес ледећу књиг у! Да би му у пос ледњем њихов ом с усрет у с аопшт ио: - Напис аћувамре ценз иј у,папотражитеновог из давача. Ништа му ниј е преост ало не г о да уз ме рукопис , однес ег акућииврат иуис туфиоку. Имао ј е приј ат еља, пес ника, с а кој им се дружио. И он ј еимао проблема с аобј ав љивањем с вој ихпе сама,алињег аоптимиз амниј енапушт ао. Њихов и разг овори с у пре личили на обос трану пс ихот ерапиј у не г о на ст удиоз не разг оворео њих овом с тваралашт ву. Непрес т ано с у ј едандруг огубе ђивали какос ус ј ај ниписци икако

19


ЗоранИлић

ће, с вакогтренут ка, с тићи зас лужена с лава, бити примећенањиховаг ениј алнос т . Ажив отј етекаодаље . Годинесупролаз иле , ништас ениј емењало... Вероват но су с е, у међувремену, пој ав или нови припове дачи, пес ници, романопис ци... Њ ихдвој ица с ус тарили, нисусеже нили, з ас нивали породице. Из бег ав али су жене и с ентимент алне в ез еј ер то с мет аств аралачкомчину. Њихов и мали, без вредни животи, и њих ове малеибе зв ре днепричеипес ме . И св ес етодог ађало умалоји с крај нут ојдржави кој а, ис тина, ниј ебила оков ана ледом или окружена не проходним г ус тишом. Ј единочимеј е ст ебилаокруженабилес у нез ас луженеи ничим из аз ванее кономс кес анкциј е њенихз лихс ус еда. И зав ршаваосеј е дан в ек. А на њег ов ом з ав ршетку с у с е дог ађали ратови, помрачењаСунца, поплаве , з емљотрес и... Вулкани кој ис удецениј амамировали поновос упочели да из бацуј уужаренулаву. Мног оброј ни пророци с в акодневно с у нај ављиваликрајс вет а, икаодас усв ижеле лидасе он заист а и дог оди. Нис у знали з ашто би в ише живели? Ј е дино с у желели да з ај едно са њима нес танеис вет . Зашто опис иват и с ве т кој и с ес пре ма да нес тане ? Такој еипис ацодлучиода, нанековреме , 20


„ Трчи, з е ко,трчи“

прес танедапишепричеисачекадавидидали ће с ветз аистапропас ти или с енеким чудом спасити. Ако преживи, можда би мог ао да одабе ре боље, профитабилниј е, з анимањез аследећи в ек? У том с лучај уј едино ће му преост ати дапрес т ане дасе дружис апе сником.

21


ЗоранИлић

КАДАЈЕРОМЕО СРЕОЈУЛИЈУ 1. Њихов е породице с е нису ни познав але, а камолибилеузав ади. Али, њиховпрвис ус ретј ебио кратакиже ст ок, каоипрвис ус ретРоме аиЈ улиј еиз Вероне. 2. Њихов епородиценебе хуниукакв ојз авади, алионабешењег ов аученицааонњенучитељ. И ниј етепрвев ече ри с кидао г ре хс ас вој их усанаутискуј ућиг ауњене.Чекалис уг адуг имесе ци с пореиунапредизг убље небитке. Али, з атос енињихов аљубавниј ез авршила онакос уровокаољубавњихов ихимењакаизВероне. 3. Обој ес ус ес ледили. Такавј еутис акинањуи на њег а ос тавио прв и сус ре т. Међутим, с ве се з авршилобезпољупца.Ниј ег абилоникасниј е.Шта ос тај е ? Пог леди, зној ење дланов а, руменило на образ има,суз е... Тониј едов ољно!

22


„ Трчи, з е ко,трчи“

Далиј еи њојмуж њенедадиљерекао: “Са д па да ш нач е лоака дпо ра с те ш пад аће ш нале ђа , з арне Ђул и?”идалиј еонаодг оворила:“Да”? И кодРомеаи Ј улиј еизВе роне, осим првог пољупца, че г а ј ош има? Кој е питање, кој е имбецилнопитање: че г аима ? Че г анема! Иматај ног ве нчањаи Роме опос тај еЈ улиј инмуж, имаубис тва њеног рођака Тибалда и Ромео ј е прог нан из Вероне... 4. И Роме оиздвадес етогвекај еиз г убиопос аои на ј е дан т акав, индире кт ан, начин прог нан из Ј улиј иногг рада. От ишаој еудруг иг радукој и муникониј е донос иог ласинеоЈ улиј и. И ниј епот ражиос иромашногапотекарадаби од њег а купио отров. У кафанама ј еј ео неукус ну храну,алис еодњенеумирет акобрзоилако. 5. Можда ј е т ре бало да окрене њен број те лефонаикажеј ој : -Ј улиј а, безтебежив отнемас мис ла! Хај деда с еот руј емоиокончамонашеживот е... Ниј е мог ао да з амисли како с тари, како ј е животраст аче . Какомршави, илис едебља, пос тај е 23


ЗоранИлић

з апуштена; како мног оброј не циг арет е и ис пиј ене кафекварењенс авршент ен... Какопре ст ај едабудеЈ улиј аипост ај еСофка. Танких, дуг ихпрст иј у кој и мог у да раз мрсе с вакичвор. 6. Њихов епородиценис убилеуз авади, алиј ес у народи кој има с у припадали. Ј е р као што с у пост ој али Монтекиј еви и Капуле тиј еви, тако с у пост ој алиСрбииХрв ати. И каоштос уМонтекиј еви иКапулетиј евижив елиуис том г раду, Верони, т ако с у Срби и Хрват и жив ели у ис т ој држави: Ј уг ос лавиј и. И каоштос уРомеоиЈ улиј аизВероне моралидаумрутакој еиЈ уг ос лавиј амораладаумре. 7. Ј улиј а , Ка да до биј е ш о в о пис мо , в е ро в а тно ће ш по мис литидас а мј ане кокос по рос хв а та, ме ђутим ме нини пос л етол иког од инаниј еј а с ноз а штос и ме о с та в ила ? Том ре ченицом ј е з апочињало Роме ово писмо. Ств арнонера з уме мз аштос ина шуљуба вта ко ла копре пус тилаз а бо рав у? За штос енис из ањубо рила ?

24


„ Трчи, з е ко,трчи“

Билој ет оњег ов одруг описмоупућеноЈ улиј и. Одпрет ходногј епрошлопе тнаес тг одина. Петнае ст г одина?! Заист а велики временс ки раз мак између дв апис маупућенаис т ојос оби. Вре менс кадис танца кој адруг опис мочинибес предмет ним. Далиодњег адаодус тане ? Нећетоучинити! Само ће, умес то у поштанско сандуче, пис мо убацитиуј еданодчеличнос ивихконт еј нераис пред з г радеукој ој ст ануј е . Неће нас тавити ни да г а пише. Написане реченице кој ет а дев ој ка, или ве ћ млада же на, ионаконе ћеникадапрочит ати, с асв им с удовољне . Ј единоћеисподњихз алепитис ентименталнидеоиз причекој уј епрочитаоуданашњимновинама. Писмо ј еодложио уковерат. Наравно, ниј е билопот ребеданаковертиис пишеЈ улиј инуадрес у. (Адрес у?! Кој у адре су? И њу ј е, с иг урно, одавно променила.Променилај еидржаву,анес амоулицу, де ог рада,г рад...) Писмој ебилоспре мнодасеубациуј еданод че личнос ив ихконт еј нераис пре дРомеовез г раде .

25


ЗоранИлић

JUST DO IT 1. Њихов ос лучај но познанст во ј е попримило неке од одлика љубавне приче . Можда нереализ оване, неконзумиранељубавнеприче, али одиг рали с у т у с уптилну (или пре: с увишну) предст аву з а друг е ос тај ући ис тов ремено на без бе дној удаљенос тиј еднооддруг ог . 2. Почело ј е у с тану т е средове чне жене ис трошеногиз г леда. Сама ј ебила и св ев ре ме с е с меј ала. Кадаби приближила лицеон би ос ет ио мирисалкохола. Показ ив аламуј ес в ој епес ме: т ританкекњиг е пе самаи мушкарац ј ео њиматребало дадâ суд. Зашто ј ежеле ла да будепес никиња: комес у оне потребне ? Же ст окаборбадас еобј аветри танушне з биркепес амакој еништ а нез наче . Чак т оме, по жениној причи, жртв оват и влас тити живот . Разоритипрв ој едан, пот омидруг ибраки, накрај у, ос тат ипораженис âм.

26


„ Трчи, з е ко,трчи“

Се делисууњенојс оби докј епакленоврело поподненепримет нопре лазилоув ре луноћ. Онасе креталас ај едногнадруг и крајс обеи понављала: “Ов ој емој аде вој ачкасоба”,знај ућиисамаколикој е из г оворена реченица бес мис лена. Њен смех ј е то потврђив ао. Ст ан с е налазио на ј еданаес том спрат у. Сувише вис око з а и не т ако мален в ећ пре недовољно дефинис ан г рад. Такв иг радов и немај у потребе да се пењу т ако вис око, т олико приближавај у не бу, Сунцу, з вез дама... Треба г амиз ати по т лу и не диз ати пог лед. Људи с у с творе низ атакавживот . Женаи мушкарац субили вршњаци. Он ј е допутов ао у г рад у пот рази за причама о г раду. Планираој еданаправ икњиг упричаородномг раду и некомуј епрепоручиотужену. Окре нуој еброј њеногт елефонаионај еказ ала: - Уредуј е,можеш дадођеш! Сачекалаг ај еуне г лижеу. - Управ ос ам с еист уширала– реклај екроз с мех. Звучалој епров идно. Ниј е прес тај ала да г овори и да с ес меј е. Мушкарац се ос ећао из г убљеним у с вему т оме. Имаој еутис акдаг атаже нанетретирапревише оз биљноитог ај евређало. Понашалас екаодај еон 27


ЗоранИлић

Ништа,ј едновеликоНишт а. Не кокоизас ебеништа нема,кој епрокоцкаосв ојживотивратиос еуродни г раддауњемуокончас вој уживот нупричу. Желеој едај ојс ереваншираз аг ос топримс тво и поз ваодаизађунапиће. Онаћевећ з нати неко добро, прис тој но мес то г де би мог ли да оду. Уос талом, њемуј ес ве ј едног дећеотићи, одс едети нареднадва-т рисат а. 3. Одвелаг ај еунекурупчаг у. Билој етомес то г деј епесникињаизлаз ила. Зачудо, с виокоњихсусе понашали као да ј ето неко екс лузивно ме ст о за из лаз ак,аненај обичниј арупа. Се ли су за ст оз а кој им ј ев ећ била ј една де вој ка. - Мариј а– реклај еипружиларуку. Мушкарац ј е одмах з апаз ио ње на спортс ка, с нажнарамена. Се дет из аис тим с толом с але пом, младом девој ком; с еде типрекопутањеиг ледат иј е, пус тит имаштинав ољу. За с усе дним с т олом с у били муз ичари и са пуноентузиј аз масв иралинекедавненародњаке. Убрз о суим с еприкључиладв ој ица дечака. Ноћ ј е споро текла. Мушкарац би пов ре мено попричаос адев ој ком. Ниј ез наоочемубисањом разг оварао: кој ет емебињихдв ој емог лидаотворе? 28


„ Трчи, з е ко,трчи“

Сат оликимг енерациј с ким, култ уролошкимикоз на кој им с в еј азовима између њих дв ој е. Ноћ ј ес ве ј ас ниј е добиј ала ритам кој и се мушкарцу ниј е допадао. Ниј е нав икао тако да живи. Током прот еклих г одина пост ао ј е крај ње прорачунат. Вече риис пре дте левиз ораупородичном окружењу, одлаз ак на с павање око дес ет, пола ј е данаес т… Уј утруус едамбит инапослу, утрипоподнеупутити с е кући, узе ти даљинс ки у руку и мењат и ТВканале… Ј едну, две,дес ет… дваде се тг одина. Ст рпљив ој ечекаодас еве чеокончаизауве к ишчез неизжив отатихљуди. Ниј ев олеоиз ненадне уласкедруг ихособаусв ојживот . Нежелиништ ао њимадаз на, коликодуг отакожив е, коликоћеј ош тако живет и, и колико ј ес ве шт о се т е вечери дог ађалоз начај ансе г ментњиховихживота. Мушкарче вановапознаницаниј епоказ ивала намеруданапуст и кафану. Мадај епоноћ одавно билапрошла, онај еис пиј алапив а, њихалараменау рит му муз ике, пушила циг арете. Ту и тамо додирнулаби г а коленом испод ст ола. Ствари с у почеледаизмичуконт роли, помислиој емушкарац. Нај мањеј ежелеодањег овживотпочнедасе прет варауј еднуод причакаквеј епис ао: пост ати ј унак с опс тв ене приче?! Када, у ком тренутку, ве черашњедешав ањеј епочелодаг аус ис ава, увлачи

29


ЗоранИлић

усе бе? Мождај етотребало дабудеказ нашт ој е писаотаквеприче,из мишљаоих ? Се део ј езамишљен, ужас нутчињеницом да живот кој и ј е деце ниј ама г радио почиње да се урушав апредњег овим очима. Билој едовољно да допутуј еуг рад(случај но, ње г овродниг рад), с ретне женусклону алкохолу, и тадв ае лемент ас у била с асв им довољнадамушкарчевжив отпочнедаса рушикаокулаодкарата. Уништавалисуњег овжив от, рас такалиг акао у некојкис елини (ис тина, они тог а нис у били с вес ни), иј ош очекив алидаонус вемут омеужива?! “Зар нам ниј е лепо”, поручив ала с у њихова нас меј аналица. МладиЦиг анинз ас ус еднимст олом ихј е ве ћ по друг и пут час тио пиће м, де чаци с у причалисв ој еживотнеприче… Био ј еприв ез ак т ежене . Међутим, недасе ништа ново саг радити док сенешт о пос тој е ће не с руши. Онаниј еималаштадаруши. Из ањеј ес ве билопорушено. Какој есамонањунале тео? Не кој е желео дебе ло да г а ис куша доводећи ту жену у њег ов ублиз ину. 4. Коначно с ус е он и пес никиња нашли на улици. Предс т ава ј е зав ршена, помис лио ј е . Ниј е билот ако: одвелаг ај еукафић. Окоње г ас уплес але 30


„ Трчи, з е ко,трчи“

тинеј џе рке , вршњакиње њег ов их кћерки. Ув иј але г рациоз нате ланас кученомпрос торуизмеђушанка иулаз нихврата. Какос ууживалеужив оту, какос у умеледаужив ај уужив оту! Даз авртесв ој ет еланеу рит мумуз икекој ас ечулав ећпот акт укој иуњима от куцав а. Као да с у св и у мушкарче вом родном г радубилихрабридолудила. Спремнидас етроше , друг имаподаресе бе,нај лепшидеосе бе. Тајг радј ебаш жив ео, желеодаживи, з наода живи. Ниј ес епредавао. Одаклеј ецрпеоене рг иј у? Како ј еуње му с велако и ј еднос тавно?! Нетреба бити превише паметан, опрез ан, да би с е кретао улицама тог г рада. А с ре дов ечни мушкарац ј е одавноз аборавиолог икуживљењакој ај ев ладалау г радукој иј енапус тиокаотинеј џе р. И онј епочитав дан т рчао з алопт ом, никакв ихобавез аниј еимао. Дечаци њег ових г одина жив ели с у ист им, без брижним живот ом. Као дас у ихњих овемај ке с премалезаонекој ићеј едног аданав ладатиг радом. Сада ј е као средове чни мушкарац с тај ао за шанком кафића, ис пиј ао ко з на кој у кола-колу те ноћи, окружен младим ос обама. Њиманиј ебило потребноње г ов оис кус тв о, њемуниј ебилапотребна њиховамладос т. Покушаваој едапроникнеус ушт инуг рада: како му дос кочити? Учинити нешт о шт о ће г рад морат идарес пектуј е,дас енадтимдубокоз амисли? 31


ЗоранИлић

Град: г омила камења на хориз онту када му се приближавамоуаутомобилуилиаутобус у. Какој е с амомоћниј иодсв ихнас , какос моз ањег аништа? Засивуг омилукамења? Зашт ој ојс ев ра ћамо, шта одњеочекуј емо? Данасконачноизауве кпрекриј е? Зар ј ес мртј единотрај но, ј единовредно, штог рад можеданамподари? Лакомис ленаженапоредње г адоброј езнала шт ахоће. Онакој ај ечит авживотпровелауГраду. Желелај еј ош ј е дногмушкарцаус вом живот у. Даг а потроши, или з аувек з адржи, с веј е дно. Из бор ј е њег ов , нењен! Али, тинеј џе ркекој еокоњег аплешу:њихниј е мог аодаиг норише! Зањихбибиоспреманс веда уради. Затевисоколет ачицераширенихкрила. Оне с убилет екој есувладалег радом. Њ ихов иродитељи с ус уров о радили да би с е оне ноћу проводиле, улепшавалег рад; доказ иваледанепост ој и ниј едан г раднас ве тукомебимушкарчевродниг радт ребало даз ав иди. ОнесуодГрадаправиленај узбудљив иј е мес т оподнебе скимсв одом. 5. Св ануло ј е . Пе сникиња и мушкарац су с е поновонашли наулици, упутили кањеном с тану. Ниј евишев ределодај ојс ес упрос тав ља. Нас рећу, нас лућиваој едани онанемахраброс ти даидедо 32


„ Трчи, з е ко,трчи“

крај а. И у њојс е нешто преломило. Ситуациј ај е пост алакомотниј а, и он ј епонов о биоонајс урови борацкој исмедаулетиусв акидуел, одради г адо крај а, ипродужидаље. Покопалеше веи продужи даље . 6. И нареднихданањихдвој есунас тавилидасе друже,из лаз епокафанама, чуј утелефоном, одј ут ра до в ече ри ис пиј ај у кафе с еде ћи у пе сникињиној “де вој ачкој ”соби. Дасес вађај уи уз ај амнов ре ђај у. Каодас ус вађепредс тав љалеј единииз лаз . 7. Неколикоданакас ниј емушкарац ј ест ај аона ј едном од перона међуг радс ке аут обус ке с танице. Напушт ао ј е Град. Било му ј е тешко. Знао ј е да никадавишене ћедаг адоживинаис тиначин. Дај е нека ене рг иј а између г рада и ње г а бес повратно потрошена.

33


ЗоранИлић

ЛЕГЕНДАРУМЈАНЦЕВА Ићи на сус рет с а девој ком кој и с е неће дог одити, з а кој из наш да неможе да с е дог оди. Ис предпоз ориштаг детребадас ес ретне текупити букет ђурђевка. Држат иг а у руци. Знати да с и ј едини младић коме ј е заказ ала с ус рет з а дес ет г одина.Тајромант ичниобол. Дев ој канећедоћи. Онај енадруг ом мес туи неманишт ас а ов им с ветом. Ипак ј ечекаш. Петде се тминут а. Неокривљуј еш ратз авашут раг ичну с удбину. Себе крив иш, међутим нас тављаш да живиш. Дев ој кај ебилапилот. Њојус усретј елетела неприј ате љскаес кадрила. ЗалукавогНемцакој иј е прошпартаонебоЕвропепредс тав љалај елакпле н. Ниј енис лутиоколикој еборбанеравноправна. Дај е оборио дев ој ку кој а ниј е зав ршила никакв ев ој не школе и имала без бројс ати лета, ве ћ ј е била от рг нут аизшколс кихклупаи… Нежелимос укобу добраиз ла,комуниз маифашиз ма! Нека основна или с ре дња школа, улица, с тамбеначетв ртилифабриканосићедевој чиноиме.

34


„ Трчи, з е ко,трчи“

Ништатонез начи! Школемог удас ез овуиX, Y, З. Зарј еважнокакос ез ов у?! Младић ј е дошао на с ас танак, ис пунио обећање , задатак. Дошао ј е аут ом као шт ој еи обећао. Ништ аг а више ниј е вез ив ало з а дев ој ку. Танканит , обећанис ус ретионприпадапрошлос ти. Покренуо ј е мотор аутомобила и мос ковс ким булев аримакренуоумај скуноћ. Ос ам с тубов ај е било ис пред поз оришта и младис ус едеце ниј амаис подњихс аст ај али. - Саст аће мо с е у пролазу из ме ђу с редњих с тубов атеат ра– реклај едев ој ка.– Задес етг одина. Дес етг одинај ез вучалокаоВе чнос т . “Заде с е т г о дина”ј ез вучалокао: никада. Никадат онећедоћи. Адошлој е,брз ој епрохуј алодес етг одина. Било ј е позоришта, младића, обећаног аутомобила, с тарогопе лакупљеногнаотпаду, ј едино де вој кениј ебило. Девој кекој ај ебилас творе наза бољи, хуманиј и св ет, кој а ниј е калкулис ала и прист ај аланапреживљавање. Ос т ај емоми, и че ст о нераз умемотаквекао шт ој ебилатадевој ка, ЖењаРумј анцев а. Странис у нам, туђи. Недоживљавамоихнидас убољиоднас . Св етј едов ољнов еликдапос тој еиониими. Ми смо тајмладић, Серј ожа. Наш наг он з а пукопреживљав ањеј емалој ачеиз ражен, пот цртан.

35


ЗоранИлић

И евокакоз аписуј емо“Лег е ндуРумј анцева”, анализирамо, преис питуј емо, Же њине пот ез е. И таконас тај е, рађасе“Лег ендаРумј анцев а”, пренос и, памти… ПозориштеуМос кв ии њег овихосам с тубова на улазу ос таће упамћени по Же њи, док ће се пролазиз међечет вртогипетогс тубаз ват и“Пролаз Румј анцев а”. Свакогдв адес ети девет огмај абуке ти ђурђев ка почиваћеу подножј уст убова. Бе лећесе њихове г лавице. Пре предс таве , на поз орницу ће из аћидиректорт еатраирећи: - Вечерашњапредс т авас еиг рау час тЖе ње Румј анцев е. Вре мес ес треловит оудаљаваоднаси Жење. Одавно су умрли њени родитељи и тајмладић, Се рј ожа, умро ј екао с едамдес ет ог одишњи с тарац, нес таој еис тарио пе л,дрвеничамацс арав нимдном кој им су се њих дв ој е возили по рибњаку оног кишног аданакадас уималипос едамнаес тг одина. Никаданиј епост алаас т роном. Такој ев олела з вез де , поз навалаих, као г имназ иј алкаодлазилау плане тариј ум. - Из аекватораз ве зданонебој екаопреврнутог ов орилај еус хићено. После г имназ иј е, от ишла ј е у Лењинг рад, упис алас тудиј е ас т рономиј е. Онда ј ез апочео рат. Храбро се винула у не бо, пос тала пилот , мај ор 36


„ Трчи, з е ко,трчи“

с овј е тс ке авиј ациј е. Обукла вој ничку униформу и прихватиладабудеобичанпионнатаблис вет ских дог ађај а. Пос тој аој едеос тв арност и кој иј еи з ању бионедокучив. Тако живе ти, рез онов ати оживот у, ниј емог лодарез ултирадуг им битисањем наовом с вет у. Ратсез авршава, Жењевише нема, Серј ожа обј ављуј ез бирку прича. Приближава се и 1949. г одина. Дошаој еимај . У пролазуиз ме ђус редњих с тубов атеатрас тај алај е“мршуљавас ивоокадевој ка у пат икама”. “Мршуљава с ивоока де вој ка у пат икама” ј е зауз ела Жењино мест о. У з аказано времеиназ аказ аном мес туонај ес тај ала. Нас вет у ћеувекбити довољној единки дас еу дог оворено времеинадог овореном мес тунађебарј една.Цве ће ј ез авршилоуњенимрукама. Звез денанебужмиркај укаоиондакадаихј е Жењапос матралакрозт елес коп. Реткодиже м пог ледкане бу. Нез анимај уме з вез де . Нисуонеоношт омиоњимамислимо. Нис у нашаромант ичнапре дс тав аоњимавећ имај ус вој живот , буранживот . Мос кв ај ев ишенепамти. Петнаес тмилиона с танов никаМоскв енез наништ ао Жењи. Знај уо Ме кдо на лдс ре ст оранима, Ро линг с тоунс има , Билу Геј тс у, Мадони, Стиве ну Спилбе рг у и Силв ес теру Ст алоне у. Ј единој еЖењаРумј анцев аз ањихпотпуна 37


ЗоранИлић

непоз наница.Онаприпадане чемуштоМос ковљани желе што пре да з аборав е: комунис тичкој прошлос тињиховедржаве . Али, “Ле г ендаРумј анцева”живи. Ј едног алет ас премај ући с едапос ети родни г рад пис ац ов е, с вој ев рсне ре макеприче у пут ној торбиј епонеокњиг ус апричом “ЖењаРумј анцева” рус когпис цаЈ уриј аМарковичаНаг ибина. Умес тосус ре тадев ој кеи младићато ј ебио с ус ретг радаис редовечногмушкарца. Сус ретс ениј е дог одиоз адес етв ећтридес етг одина.И пишчевг рад ј еимаопоз ориште. Наулазуј е, умес тоосам, било че тири ст уба. И млади с енис уникадаиспод њих с аст ај али. Плашиос ег рада, нас лућиваодаон можеда му нанес е бол, и да ј е долаз ак у г рад потпуно пог решан, с ув ишан. Затомуј еи биланеопходнапричаохраброј Жењи, о особи какваон никаданећебит и. Прича кој ућепот ај нодачитауве че,пре дс павање,икој аће уј ут рупочив атинанис ком овалном с точићудокс е будеспре мао да кренеда обавља с итне, неважне пословепог раду.

38


„ Трчи, з е ко,трчи“

СЕЋАЊЕНАКЕТИ Непос тој е мој ас ећања наКети. Одав но с у потрошена, одбачена као не што сувишно. Ј едино, понекад, на рачунару покре нем компакт дис кс а пе смом кој а с е тако з ов е. Као овог х ладног де цембарс ког преподнев а у канце лариј и. Ис тов ремено, изМај крос офтов огWord-ас ешт ампа причаоКе ти. Пос тој аој еј еданпериодмог ажив ота кадасам с амо о њојпис ао. После т олико г одина, причес узав ршене,алиштас ањима? НаЦД-ус еналазедвепес меоКети: ј еднасе з ове“Кети”, адруг а“СећањенаКети”. Нас талес у онихг одинакадас еКетиродила, икадасмос енас дв ој ес рели ве ћс у билез аборавље не. Ни ј а их с е нис ам с ећао. (Акос ам иимаоче г адасес ећам. Био с ам пре младдабиихнег де , ос им с лучај нонаТВ-у, чуо. Мада с умњам да с у их на т елев из иј и и емитовали. Из вођачипе самас у, какоиз г ледом т ако ипонашањем, пре вишеподражавалисв ој еидолеса капит алис тичког , де кадентног Запада да би били љубимцит адашњихт в-уредника.) Акопризнај ем дај еКет изаборављена, з ашто с лушампес му“СећањенаКет и”? Заштооддв адес ет 39


ЗоранИлић

пе саманакомпактдис кубирам и из нов апуштам с амо њу док преос тале иг норише м? Чак и пес му “Кет и”! Штажелим се би дадокаже м: даКетиниј е з аборавље на? Заборавље нј ецео мојживот ! Каква црнаКе тиис ећањанању! Ј ес те , з аборав љена ј е, препуште на з аборав у, међутимј аидаљеупорнос лушампе сму“Се ћањена Кет и”. Тврдог лаво мишом обележавам т у пес му, потом дв а пут а кликнем лев им тас тером и пе сма креће… Немадевој ке, ни с ећањанању, поподне вних одлаз акаудеог радаукомес мос епрв ипутс рели… Прис утанј ес амоме ланхоличниинс тументалниув од кој им пе смазапочињеикој ис еваљакамени, кој и желидамеобради. Дванаес тс екундикас ниј екреће разв учени, наме штенос енз уалниг ласпе вачакој иј е некаданешт оз начио у ј уг ословенс ком роке нролу: “Лутао сам бес крај ном с таз ом…” И то т рај е, тај разв ученисе нзуалниг лас . Пес мај ест еуст ањудаменанешт оподсе ти, алиненадевој купоименуКет иве ћ наг радукоме с ампрвипутчуо,мораодачуј ем, поменут упес му. И, е томенаулицамаГрада! Ходам, пролаз им крозс лој евев ре логлет ње гваз духа,ј еруГрадуј еуве к лет о. Ходам бос, као пос ледњи клошар. Уве кј е требалохраброс ти, дрс кос ти, дабиј едним урбаним

40


„ Трчи, з е ко,трчи“

прос тором ходао бос . Чак и онда када имаш пе тнаес тг одина. Наушимаслушалицеwalkman-а , уњимапе сма Се ћа њенаКе ти, ј акорачам полуз атв оренихочиј уи мрмљам: “Ишаос амст азомј едногс на…” Дали ј еКе тиикадапос ет илаГрад, знализ а њег ов опост ој ање? Њена ст варнос тј е немачки г рад. Хх ладни немачкиг радкој иј еус тањудасв ој имс тановницима пружиудобнос токој ојбалканс киг радовимог ус амо дас ањај у. Не мачким г радов иманеможеш ходати бос.Кети: ниј ениималаимез ај е днус рпс кудев ој ку. Немцимасењено име, с иг урно, више с виђанег о Србима. Срби знај у да буду ос етљив и према нес рпс кимименима. Ходај ући улицама Града ис питуј ем с врс ис ходностње г овогпос тој ања. То меј е одуве к з анималокадабихдоспеоунов , не поз натилиг рад кој и дуг о нис ам пос ет ио: з ашто пос тој и и да ли пост ој и? Мождасеменисамочинидаг радпос тој и? Коликомог удаверуј ем с вој им чулима? Људикој и поре д мене пролаз е: они нис у ст варни! Мог у с лободнодаихг урнем илиударимног ом: онинеће реаг ов ати! Видитеиз вешт аче не, лажнеиз разелица! Каодаучес тв уј уунекојпредс тав и, некаквојзав ери. Ако Град и пост ој и (ј а и даље тв рдим с упротно), њег овопос т ој ањеј ебез начај но. Св ешто 41


ЗоранИлић

ниј е у непосредној , блис кој в ез и с а Ке ти ј ес те без начај но. И з нам данемог ус рес тиКет и. Градна чиј им улицама не можеш с рес ти Кет и, чиј им улицамаонаникаданиј екорачала, уз алудпос т ој и, узалудј ес аг рађен. Илиниј езаменес аг рађен? Зато с ам, ондадавно, мораодаг анапус тим ипот ражим, пронађе м, г рад на чиј им улицама ј ес те мог уће с ре ст и Кет и. Дес ет г одина упорно, с вакодневно, ходатиулицаманов ог аг рададабисеКетиконачно с ре ла. И колико сам, у том тренутку, с преман з а с ус рет, колико сам ис троше н, из морен, дуг ог одишњом пот раг ом? Срећем ли ј еутренутку кадај еонај ош премлададас ањом уђем увез у? Да из лудиш коликоништанефункционише! Штаост ај е, покушав адаос танеипрет ворисе уталог , г ус тисоц? Пес маимој аубе ђенос тдас ам ј е први пут чуо у Граду онда када ј е он с тварно пост ој ао. Укомес ам с павао, будиосе , умивао, прао з убе, преподне одлаз ио у школу, поподне на фудбалс кетренинг е… Градукомеј емај камог лада мез аг рли(онакокакомеКе тиникаданиј ез аг рила) идај аос ет имњенблаг и, приснист ис ак.

42


„ Трчи, з е ко,трчи“

НАПУШТЕНИГРАД 1. Имат иј еданае стг одина,с тановат иус олит еру, ј едном одреткихуг раду, исв акоднев нокорис тити лифт . Свакодневноприт ис катидв ацрнадуг ме тана команднојт абли: ононакомепише“пр.”идруг оса број е мде вет . Такође, с в акодневно ходати ис тим делом г рада. Св ојход укрштати с алавиринтом г радских улица. Доккорачаш, осв рће ш селе вои дес ноили з аст анеш и пос матраш штас еиз ате бедешава. Из нај обичниј ерадоз налост иј ерј ош уве кс идет е. Ипак, нај ве ћидеоданат епреокупирај ушколаиобав ез еса њом ув ез и. Плашиш с ешколе, с трепиш одст рог их нас тавникаиоценаис пис анихцрв еномоловкомкој е добиј аш наконтролнимз адацима. Град з ат ебе пос тој иј едино као та ст ара, руиниранашколс каз г рада.Онај ез ат ебес ве . Ништа лепо, приј атно, уњојтисенедог ађа. А с ваког адана мораш доњеотићи, с трпљивос едетиначасовима, нет ре мице г ледати нас тавнике док пре дај у нове лекциј е,кодкућерадитидомаћез адатке… Зав реме ве ликихшколс киходмора, каомишић, шћућурити 43


ЗоранИлић

с еууг лушколскогдвориштаилиисподс тарелипе. Понекадс купитихраброс тииприћиг рупиученика иотпозадиилис ас транес лушатињих овераз г ов оре. Бити т ужан те ј ес ени: с ептембра, октобра, нов ембра… Чинити с едаћетове читотрај ат и, да никаданећепрес татитвој аобав ез адаидеш ушколу. Заштот иниј еданодшколс кихдруг ов аниј еблиз ак? Никоодњихнег реј етвој ес рце.Теј ес еникадас иод с вихбионапуштен. Твој иродит ељи с убили пре дразв одом и ти с итопренас лућиваонег оз нао. Нис ањиховес тране ниј едолазилаљубавутв ом правцу. Никоу г раду ниј ез атебеимаовремена, атисимораодаживиш, одлаз иш начасове, поподнеучиш лекциј е… Можда с ут иј единоз адовољс тв опружалицрт анифилмови наТВ-у? Можда, нез наш, нес ећаш с еј ерј етобило ве омадав но. 2. Неколико де цениј а касниј е долаз иш у г рад. Потпунос инањег азаборавио, одавнос мес т иомеђу успомене . Али, тоглетакао с редовечни мушкарац ходаш ње г овим улицамаз ачуђен дас иг ас етако лакоодрекао, дасимог ао, имаос наг е , даг асет ако лакоодрекнеш. Твој и родите љи с уодав но умрли. Никадасе нис ураз ве ли, домај чинес мрти с уос тали даживе 44


„ Трчи, з е ко,трчи“

з ај едно.Корачаш улицамаг радасас вешћудас уњих дв ој е мртви, и да никада више в ас трој е не ћете з ај едноходатиулицамаг рада. Држат ис ез арукеи ићи г лав ном г радс ком улицом, г ледат и из лог е, с вратити упосласт ичарницу, продавницу… купити некуситницу, с увенир... Док ходаш з аг ледаш лица пролазника: очекуј еш да у њима препоз наш бивше школс ке друг ов е. Преподнеодлазиш наг радс кокупалиште: мождасут амо? Не, не маих! Баш ихниг дене ма! Зар с уиони, сличнотеби, напуст илиг рад? Ти с иг анапуст иог решком. Биој ет ос асв им с олиданг радзаос обутебис личну, меланхоликубез ве ћих амбициј а (з ар с е то не подраз умев а: меланхолици немог удаимај уникакв ихамбициј а! Онис аможивез адатжив от.) Децениј амаживе тиуг раду, нањег овомободу, шт о даљеод центра, г радскев ревеи чекати с мрт. Знати да ће она ј едног а дана доћи, укорачити у малу, запуштенусобицу у кој ојобитав аш од с вих з аборавље н. А када дође, т и ћеш ј ој упутити после дњи, нежни ос мех, каоне кикривац, каоне ко кој еис увишедуг оиз бег ав аот ајс ус рет, окренућеш г лав уус трану,каз иду, итадаћесв епрес тат и. 3.

45


ЗоранИлић

Ус вакомг радупост ој иСмрт , обилаз иг радс ке улице, улаз иудомове, посећуј еболнице , з авлачиу хируршке с але и унос и ле карима у лице . Они ј е нарочито љут е. Поне кад ј ојдође да управо њих убиј е , анепациј е нтанаоперационом с толу. Али, њег ај елакшеубити. Смртневољноокре ћег лавуод хирург ауг уменим рукавицамаис амас комналицу, иунос иболес никуулице . Недише,с рцемунеради, з аус тав љено ј е. Лекари су и то научили: да на неколико минут а заус таве рад с рца пациј ент у. Из мис лили с умашинекој ес уус тањудапреузму виталне функциј е орг аниз ма. Како љуте Смрт ! Заштос емешај ууње нпос ао? Каофуриј аизлећеизопе рационесаледокза њомв иј орицрнапеле рина. 4. Одлаз и на г радс ко г робље, ј е дно од ре тких мес т ауг раду, можда и ј едино, на коме с е уве к опус ти. Обилазипарцеле: коликоњуљудипошт уј у и це не! Види те скупоцене с поме нике, мермерне г робницекој ес лавењено дело. Изкапелеуправо крећепог ребнаповорка. Смртс ас тране, радоз нало, посматра лица г рађана, нарочит о оних с т ариј их. Годи ј ојс трах, пониз нос т, у њихов им очима. И посмрт нимарш ј екомпонованњојучаст .

46


„ Трчи, з е ко,трчи“

5. То шт ој еОнанев идљива, не мате риј ална, не уг рожава ње но пос тој ање. Дела с в едоче о њеном пост ој ању. Зат ос етакос иг урно, с упериорно, креће улицамаг рада. Цео г радј еу њенојшаци. Никоу г радунепос едуј емоћ равнуЊ е ној . Тој еЊ енг рад. Дов ољан. Ниј една друг а Смрт не залази у ње н рег ион, не прелаз и не видљив е г ранице њеног царс тв а док сеживот лаг ано али сиг урно ка њој котрља. Из атовишеволидођоше, онекој иодлучеда с енаст анеу њеном г раду, не г о онекој иг азауве к напус те,кој иј ојиз макну.

47


ЗоранИлић

ТРЧИ, ЗЕКО, ТРЧИ Град ј е з а дечака пос тој ао ј едино као фудбалс ко иг ралишт е, прашњав и шљакас ти те ре н на крај у г рада. Св е друг о ј е било не важно: пролазници наулицама, нас тав ници и ученици у школи кој у ј е похађао, в оз ачи и путници у аутомобилима... Свионисубилинештоштотреба нег ирати, непризнатидапост ој и. Самос вакодневно г утањепрашиненат еренунакрај уг радај ес тебило с тварно; облачићи прашинекој и ос тај узаде чаком докт рчизалоптом. Прет ходноопис анес ликес убез бој не, сивеи лишенез вукова док ј едечаккој и трчи залоптом потпуно с ам на иг ралишт у, нема друг их дечака. Ј единионприма, з аус т ављалопт у, шутирај еис пред с ебе и истог тренутка почиње з а њом да т рчи, удаљава према друг ом крај у терена. Трчи ка ништавилу, тамо г де с у с ви друг и из њег овог времена. Линиј а хоризонта означава почетак тог с вет а. Из а т е т анке, црне линиј е су т адашњи с танов ници г рада, дечаков и школски друг ови, нас тавници, родит ељи...

48


„ Трчи, з е ко,трчи“

И њег оват инеј џерскапрој екциј априпадат ом ишчез лом св ету. Каодасесамонатренутакодњег а от рг ла да би предс тавиланеколико давнихслика, посв едочиладај ет ајс ветзаист апос т ој ао. Ту ј е и бивши дечак кој и као средовечни мушкарац ст ој и на друг ом крај у иг ралишта. Посмат ра дечака кој и припада бе збој ном, црнобелом св етукако из води с в ој упируе туи потом с а лоптом испре д с ебе нас т авља да т рчи према хоризонту.Тамоћенес тат и, из г убитис е. Међут им, с ре дов ечнимушкарацможеколико пута же ли дечака поново да врати на цент ар иг ралишт а. Лопт ас екотрљапре маде чаку, онј ес а пуноентуз иј аз маи ене рг иј ез аус тав љаи з ај едноса њом т рчи према с упротном крај у иг ралишт а. На њег ов ом мршав ом телу с у дрес , шортси копачке. Рукав и дре сас упредуг ачки и прекрив ај удечакове шаке. Дечаковс ветј еодавнопре ст аодапост ој и, итај дрес ј е одав но ист рулио, кожне копачке с у с е распале... Ос им с редове чног мушкарца нико не можевидетидечакакакоуле тњепредв ечерј еиз води фудбалс кевраг олиј е . Самоонпос едуј етумоћ. Корача пре ма центру иг ралишта, приближава с е дечаку. На метар-дв а од њег а се з аус тав ља. Ј ас нос евидедечаковс рнећипог лед, дуг е трепавице, прћас т нос, не правилни з уби и 49


ЗоранИлић

неочешљанакос а.Нес трпљивоочекуј елопту; чит ас е немируњег овим очима. И лопт ас едокот рљаладо де чака. Онј еодлучношут ираме тар-дв аис предс ебе итрчиз ањом. Кадај ест иг не , понов ој еудараит осе понављас ведокненес таненах ориз онту. Ондас епонов опој ав љуј еис пре дс редовечног мушкарцаи очекуј еизкогћеправцадоћи лопта. Дечаккаоданиј епотпуносиг урандалићес еона икада до њег а докотрљати, мада сето с ваки пут дог оди. Концет рис аног , напетогпог ледапрати лет лоптекас еби, ондапос тав ите лоуположајкомег ај е трене р учиоилопт ај еуњег ов ом пос еду. Умире на лежиис предњег ов ихног у. Средов ечни мушкарац се окреће и одлаз и. Из ање г ов ихлеђадечакидаљеве штобарат алоптом. Као да не ка мала, не уг ледна в рата с акриве на у шипражј упоредиг ралишт апропушт ај умушкарца да из ађе из т ог двов ременог с вет аи в рати се у проз аичну с тварност . Пус том ст аз ом корача кроз парк. Људи кој е ће ус коро с рес ти на г радс ким улицама, чути њихов жаг ор, бука аут омобила и г лас на муз ика из мног оброј них кафића, неће му донети никакву радос т, неће одаг нат и њег ов у меланхолиј у. Неће помоћи да заборави дечака и њег ове с нове .

50


„ Трчи, з е ко,трчи“

ФОТОГРАФИЈА Децениј ес упрошлеот какос инапуст иог рад, з амениог адруг им. - Молим Вас , же лим даз аменим г рад укоме с амдосадажив еоз анекидруг и. Нико с е небуни, не примећуј е да т ев ише немауг радуукомесидотадажив ео, г раднас тавља да функционише. Твој е ишчез нуће се дог одило непримет но. Из вес титучаролиј уилибити деоње: нес тат инај едномипој ав ит ис енадруг оммес ту. Неколикодецениј акас ниј ес евраћаш уг радса диг ит алним фото-апаратом (кој иј еумеђувреме ну из мишљен) ижељом дафотог рафишеш онаме ст ау г радукој ас уималаз начај аут вомраниј емживоту. Замолиш с лучај ног пролаз ника да те фотог рафишедоксе диш наклупиис предзг радеу кој ојси ст ановао. На наслону клупе ј е урез ано дв ос ложноже нскоиме. Тис ипребациорукупреко тог де ла нас лона. Као да желиш да заг рлиш т у непос тој е ћуде вој куилижену. Мадај еле то, ав г ус т, натравњакуј епрвоопалолишће. Уподножј утв ој их ног унеколикоопушакадокс и ти с андалом з г аз ио црве ни омот чоколадног дес ерт а. Управо тог 51


ЗоранИлић

тренуткадвеос обе,мушкарациже на,улаз еуз г раду. Године с евиде на фасади зг раде. Веров атно и на тв омлицу. Случај ни пролазникј еприт ис нуоокидачна фото-апарату, с нимиопрет ходноописанит ре нут ак, враћатифото-апарат,тимузахв аљуј еш ионодлази. Ос т ај еш да с едиш на клупи. Окрећеш с еи радоз нало посматраш шта се дешава. Тв ој е присус тво побуђуј е пажњу з апушт ене ст арице на те рас и. - Ког ав и тражите, г ос подине ? - пита те крештав имг ласом. Ког атражиш, штачекаш? Директнопитање. Штаодг оворит и? -Ј ас ам, г ос пођо, реликтпрошлос ти, некокој е ов омепрос торунекадаприпадао, биоње г овде о, као шт ос т ет оВис ада. А Вашаруинираназ г радај ебила и мојдом с в е док нес мот ре но нис ам пос тав ио питање:"МолимВас , желимдаз аменимг рад..." И, не ће те веров ати г ос пођо, ме ханиз ам се покренуо: ис пражњенст ан, покућс твонатовареноу камионпокрив енцирадом. Ст опе дес еткиломет ара с еве рниј е ист оваруј е с е у ј едно деце мбарс ко предвечерј енанов обе ог радс ку ле динуи с тв ари се унос еуновс тан. Голи, нов и бет онс ки з идови кој има треба удахнути живот , причати им о жив оту у ј едном 52


„ Трчи, з е ко,трчи“

друг омг раду, онај бољојдекадидваде се тог аве какој а ј е прошла... Хладним бет онс ким з идовима прекрив еним ребраст им тапе тама. Зидови мог раниј е гс тананис униз налишт ас ут от апет е. Онис у познав али пој мов е: кре ч, че тке, молер, мердев ине... Познав алис учакитунеобичнуис адаз аборав љену реч- штрицла . Мождај еив ипамтит ег ос пођо? Пролаз ег одине. Покушавамдаг радим жив от уг радуукој исам седос елио, окончам школовање, нађем пос ао, зас нуј ем породицу. Сву енерг иј у трошим дабихре ализ ов аотециљев е. Градкој исам напус тиој ез аборав љен. И онда,овог алета,из ненада долаз им у г рад с вогдетињст ва и дечаштва. И та чуднамис аоумој ојподс вес т икој амемучи: штаби с едог одилодаг аникаданисам напуст ио? Дасам ос тао да живим у Вашем г раду, с тануј ем у Вашој з апуштенојз г ради? Ето, г ос пођо, тој еодг ов ор наВашепитање: никог ај анетражим. Никог ачакни непознај ем из Вашез г раде.Нитименекоз на.

53


ЗоранИлић

ЕДЕН Ог раду, давном летуиг ене рациј итинеј џе ра кој ауњему живи, крећес ење г ов им прашњавим улицама. Генерациј амладихкој аже линештов ише данаучиожив отуг ледај ућифилмовеубиос копуи на ТВ-у, с лушај ући радио и г рамофонс ке плоче, читај ући тинеј џ-час опис е; жели даобликуј усв ој е мисли, из г ледипонашањеус кладус ав ладај ућим трендовима. Тражењеуз ора: МикЏег ер, Марлон Брандо, ЏонЛе нон... Гладнисужив ота, пров ода, да имсесамолепе , приј ат нес тваридешав ај у. Ленчарење поред ивице г радс ког баз ена, посматрањеде вој акаушаре ним бикиниј има. Како с уз адов ољникадаухв атепог леднекеодњих, жељно че кај удај еувечес ретнунакорз оу. Лет о на з авршетку ше здес етих г одина дв адес ет огв ека. Гимназиј ај ез аврше наи факултет упис ан, било у њиховом г раду, било у Беог раду. Бриг ес уос тав љенез ај ес ен: с адај евремеужив ања, пров ода. Требаис корис титис вемог ућност икој етај с рпс киг раднуди. Уј утруус тане ш око де вет, нас толу т ече ка доручаккој иј емај каприпремила, облачиш с еи 54


„ Трчи, з е ко,трчи“

лифт омс илаз иш доприз емља. Напушт аш зг радуи крећеш премацент руг рада. Тамоћеш сес рес ти с а друг овима. Св и зај едно продужават е према вој ном баз ену, ј едином уг раду. Сараз г лас асечуј у актуелнедомаћерок-г рупе: беог радс ке"Силуете " и "Елипс е", з аг ребачка "Група 220" и Млинарчев "Ос миј ех". Зоран Мишчевић певас војпрепев"О, Дона". Звук елект ричних орг уља бој и прег реј ан лет њиваз дух. Небоупоз адиниј еплав о, проз ирно плав о. Сунце ј е невидљив о, скрив ено, али с веприс ут но. Лењоус тај е ш с аубрус аи урањаш умлаку водубаз ена. Неколикопут ае нерг ичнопре плив аш с а ј едногнадруг и крајбаз ена. Задов ољан с ис амим с обом. Ис тушираш се хладном в одом и поново опружиш на убрус у. Зат воре них очиј у с лушаш муз ику. Ув ремеручкас евраћаш кући. Мај ка, отаци ти обедуј е те уз вес т и са радиј а. Глас водите ља повременоз азв учидраматично, иоче волицетада добиј аз абринутиз раз . Задес ертиматерасхлађену лубеницукој уотацс е ченај е днакекришке. Поподневнодремањеиленчарењеукревет у узлис тањемузичкогчас опис а. Уве че, тис и понов оуг раду. Тус ус витв ој и друг ов и идруг арицеизраз реда. Такос теопиј ени с вој ом младошћу, неис кв ареношћу. Ве руј ет едаи 55


ЗоранИлић

с вет кој и вас окружуј е ниј е з ао. Имате позитивис тички пог ле днаде шавањауприроди и друштв у комевасучи школа, медиј и, родит ељи, Партиј акој аводидржаву... Бес конфликтанс веткој ихраброкорачаубољу ис ре ћниј убудућнос т. И т вој енас меј анот инеј џерско лицеприпадат омс вет у. Кас но ув ече , када с е вратиш из г рада, уз муз икус арадиј араз мишљаш опротеклом дану, о с еби. Покушаваш дубљедас аг ледаш с веткој и те окружуј е . Вре менс кипериодкомеприпадаш чинит исе довољно опипљив , довољно с тваран. Период кој и има с вој у дужину трај ања, с в ој континуитет . Звез дано небо из над г рада ј е тако мирно, тако неутрално. Сфе рна кулиса из над тв ог г рада и пе дес ет-шез дес ет х иљада с тановника кој и с вакодневнобауљај уулицама. Владај ућаидеолог иј а имсв акоднев ног ов оридањиховживотимас мисла, непре ст ано их анимира да храбро и поносно корачај уов имс ве том. А, ет о, тис ис вршениг имназ иј алац, некопред кимј ебудућност . Лепшаибољабудућнос т. Не што ти, ипак, недамира, терадаусв ешт отеокружуј е с умњаш, премас вемуимаш благ удис танцу. Можда темеланхоличнацртаутвом карактерус пашав ада потпунонеут онеш ув ремекомеприпадаш, дас ве 56


„ Трчи, з е ко,трчи“

шт от ис ес ервиране уз имаш з драво з аг от ово? Међут им, брижљивокриј е шс вој есумње, зас ебеих чуваш. Знаш дај еопас но, непожељно, критиков ати тајбез г раничниз аносвладај ућеиде олог иј е.

57


ЗоранИлић

ПРЕДВРАТИМА Ст ај аос ампредв рат има. Изс танај едопирало дис крет но, ј едв ачуј ношушкање. Каодас енекос а друг ес траневрата,с ас в имприљубље нузњих,питао ко ј е ис пред, шт а жели, ког ат ражи? Хоће ли позв онит и или, коначно, отићи? Срећом, на вратимај ебилоис писаноженс коиметакодас ебар нис ам плашио физичкихнасрт ај а. Припремаосам с е да урадим нај необичниј ус тв ар кој у би не ко урадиопредв ратиматуђегс тана: држаосам фотоапаратудес нојруци и с премаодафотог рафишем вратаис ебе. Палцем с ам притис нуо окидач и блиц ј е ос ве тлио мој елице. Ондас ам надис плеј уапарата пог ледаодалиј ефот ог рафиј аус пела.Ниј ебилабаш репрез ент ативна,алинањојс амбиој а,аиврата. Позв аос ам лифтиужас нос порим лифтомсе с пуст ио до приземља, пре шао оних неколико с тепеникакој ив одедоиз лаз нихв ратаи напуст ио з г раду. Продужиодооближњегј е зе ра, с еонаклупу поре добалеи пос матраопецароше. Пос едовалис у с вес трпље њеовог асв ета.

58


„ Трчи, з е ко,трчи“

Када с ам с ев рат ио с аг одишњег одмора, фотог рафиј есамизапарат а"анлоудов ао" урачунар. От ворио с ам фотог рафиј у кој ај е нос ила оз наку Им_0251. Мог ао сам да ј е увећам, з умирам или увез ем у Адобе Пхотос хоп и даље обрађуј ем. Покушам да ј ој подиг нем квалитет , ос вет лим, учинимј ас ниј ом. Тос амиучинио. Неколико дана ме ј е делило од наст анка фотог рафиј е.Тренутаккадасамст ај аопредв ратима био ј е део нечег а што с е з ове прошлос т. Недефинисана прошлост , с лична комаду необрађеногкаменогблокакој и че кадамуклес ар или с кулптор даформу. Ко мари з апрошлос т , з а с адашњос т, з абудућнос т, з анај обичниј и ритмични прот оквремена? Нис утокатег ориј еокој иматреба дараз мишљаобичан, смрт ан чов ек. Не докучивес у му, с амо унос е не мир у њег овј едноличан живот . Њег ов ој е да св аког ај утра ус тане , оде на пос ао, одсе ди т амоос ам с ати, в рат ис екући, одс пав ас атс ат и по пос ле ручка, увече пог леда ТВ-прог рам, навиј ебудилникиупут ис енас пав ање . Самотакв а, потпуна посв ећенос т с вакодневици и њеним рит уалима омог ућава му да функционише, да не ис паднеизколотечине. Ј единокадај енаг одишњемодморуможес еби дадозв оли дауче ст вуј еупот пуноис контруис аном дог ађај у: фотог рафис ати се пред вратима туђег 59


ЗоранИлић

с тана. И тај новит ос ттаквогдог ађај а: веомаслична планираномз лочину. Двој е људи, сличних г одина и с личних живот нихприча, сараз личитихст ранаврата: с в ако одњихносис војс т рах,с вој уст репњу. Реч"с трах" као дај епокренулалавинус ећањауме ни: али, ј асам, некада, био с аонест ранеулаз нихврата, крет аосе прос тором кој ионаоивичавај у. Кре таосасв ешћуда туприпадам. Ослушкивао, с личнот ојжени, далиће с елифтз аус тавити намом спрату, дали нам неко долаз и у посет у или с е от ац враћа с а посла. Лег итимнос тмогборав кау том прост ору била ј е потпуна.Ништаниј емог лодај едов едеупитање. Ас адај етаневидљив аженанекокобранитај прос тор, штити г а. Он њој припада. Попут уплаше не з верчицеослушкуј ез вуке изходника и размишљадалиј еониуг рожавај уилисамодоносе из ненадне,алидобронамернег ост е. Нико незв они. Неко ко ј еј едно време био ис преджениногс танаулазиулифтиодлаз и. Хоће лионаизаћинате рас уипог ле датикој етобио? Да лиј ењенаљубопитљивос тбаш такове лика? Средов ечнимушкарац напуштаз г раду. Види г акаконежурећипролаз ииз међуст амбенихз г рада и не ст ај еиз ај еднеодњих. Зауве кс ас обом однос и разлог ез бог кој их ј е ст ај ао пре д вратима њеног с тана,шт ај ежелео. 60


„ Трчи, з е ко,трчи“

Мождаћенаре днихдва-т ри данаонај ош о њему размишљат и? Очекив ати да непоз нати мушкарац поноводође, поз вони икажештажели, обј асниз аштос ефот ог рафис аопре двратимањеног с тана.Аондаћег азауве кз аборав ит и.

61


ЗоранИлић

НАКРОВУ На врху з г раде из над с танова ј е т ерас а. Ст анаримај еслужилаз ас ушењерубља. У с твари, с амоонимакој ис ус танов али упот кров љуи нис у имали с опс тв ене терас е. Друг у половину з г раде прекрив араванкровпос утшљунком. Накровс ес а те рас е мора пењати мет алним мерде винама причвршћенимз аз ид. У лет њим мес ециманањемуби с ес унчали некиодс т анараз г раде. Нај чешће, с тудентс адруг ог с пратаи девој каизприз емља. Били би ос амљени, 1 нико им не би сметао. Вероватно ј еиз међу њих дв ој е било из вес них с импатиј а. Да ли су њихов а инт имнадружењапролаз илаубез азленом ћаскању или би одлаз или и коракдаље, и пре пуштали се нежним додиримаи пољупцима? Смеште ни изнад с вихнасони би с атимас вој ателаиз лаг али с унцу. Како с у, т ако обнажени, ј едно друг ом морали де ловат и пожељно?! Та саврше нос т, с кладност њихових младих тела. Тела у пуном животном Ве р о в а тној е,ипак,пребла г аре ч, из а т ој еприкла дниј а, т а чниј ас иг у рно . 1 1

62


„ Трчи, з е ко,трчи“

напону, потпуно спремна да сеупотребе, с тавеу функциј у. Ст ановалисмонапоследњем с прату, иј абих понекадиз ашаонанашутерас уипос мат раоштасе де шаваис предз г радеили посматраообрис ег рада. У такв им т ре нуцима дешав ало би с е даса кров а долетикаменчићипаднепоредмене.Радозналобих пог ледаог оре , међутим њихдвој ебис еповуклииз а ив ице.Иг ралис ус есамном. Ос тај аобихнатерас ии с трпљивочекаодасеконачнопокажу. Понекадби каменчићпонов одоле теодокбихј аг ле даоудруг ом правцу. Понекад бихихокрзнуо крај ичком ока, и тадабис акровадопрос ме х. Њихов ат ај нав ез ај екас ниј епрес тала. Теили с леде ће ј ес ени. Младић с е вратио на с тудиј еу Беог рад док ј е де вој ка убрзо и тихо напус тила родитељс кидом. Удаласе . Мождај емис лиладаму натајначинпркос и, с тављадоз нањаштај езауве к из г убио? Св аког алетау ме диј имапричај у о озонској рупи ишт етнос т и прекомереногиз лаг ањас унцу. У г радуј еиз г рађенонеколикобаз ена, в ештачкој ез еро накрај уг радај едобилоуређенуплажу. Кој еже љан с унчања, купањаидружењатамоодлаз и. Рав анкров намој ојз г радиј еиз г убиос вакис мисао. Ников ише инепокушавадаг аосмис ли. Каменчићај еидаље с асв им дов ољно. Зими су пре кривени с нег ом, 63


ЗоранИлић

ушушкани ис под бе лог , нежног покривача. У пролећеиј е сенс унатопљениводом... Влажни с уи хладни. Ме ђут им, нико их не уз има у руке , не милуј е, недодируј е , приносиуснамаилиобраз има каонекереликвиј е . Реликв иј енакој имас улежаламлада, с кладно обликов ана тела и ис писивала нај романтичниј и, нај с уштинскиј иде ос вој ихжив отнихприча.

64


„ Трчи, з е ко,трчи“

DAVNA FOTOGRAFIJA Na poleđini fotografije je pisalo: „D.K., deca zastavnika Dimitrija Sreć ković a i ja u malom parkiću u K-u (jun 1962. godine.)“ A u današ njim novinama č itulja: „Našdragi Predrag K. je preminuo 6. septembra 2007. godine u č etrdeset i š estoj godini. Sahrana ć e se obaviti u ponedeljak, 10. septembra u 14.30 č asova na Centralnom groblju. Ožaloš ć eni: otac D., supruga... sinovi...“ Četrdeset i pet godina deli te dve fotografije: crno-belu fotografiju u mom albumu i onu u č itulji u beogradskoj „Politici“. Mada na poleđini fotografije piš e da je nastala juna meseca, niš ta na njoj ne odaje da je nastala u tom mesecu. Drveće je ogoljeno, jedan od dečaka ima đubretarac, D.K. je u vojnič kom š injelu. Foto-aparat je, verovatno, u rukama oca deč aka, zastavnika Sreć ković a. Tada je pokojni Predrag K. imao tek godinu dana. Jošje bio beba, a D.K. mlad otac. D.K. je visok i vitak. Njegov izgled je nagoveš tavao da bi sin mogao da mu postane koš arkaš , 65


ЗоранИлић

kao š to je robustan izgled mog oca nagoveš tavao da bi njegov sin mogao da postane fudbaler. Dvojica deč aka, sinovi zastavnika Srećković a, č uč e. Jedan od njih, mlađi, na glavi ima kačket. Crni kač ket. Bila je nedelja, i sahrana Predraga K. je bila predviđena za sledeć i dan. Čak i to groblje, nije bilo tako daleko od mene. Tek nekoliko stotina metara. Kada bih otiš ao, mogao bih da vidim D.K. Predragovog oca. Skrhanog od bola, slomljenog starca. Ali, dobro znam da neću otići. Nepristojno je. Moja porodica i porodica pokojnog Predraga K. se nikada nisu družile. Ona fotografija u parku je č ista sluč ajnost. D.K. i moj otac su bile kolege koje su se, verovatno, tog junskog popodneva vrać ali sa posla. Možda su stanovali u istom delu grada? I, eto, sreli zastavnika Sreć ković a koji je izveo svoje sinove u park, i tako je nastala fotografija... Nije trebalo da predstavlja niš ta suš tinsko. Tek, u tim davnim godinama, iskoristiti priliku za tako neš to retko, nesvakidaš nje, kao š to je fotografisanje. U mom albumu je sač uvana jedna od, verovatno, tri fotografije. Predrag K. je otišao kao uspeš an čovek. Neko ko je imao uspešnu sportsku i poslovnu karijeru.

66


„ Трчи, з е ко,трчи“

Polako se topi, nestaje, ono š to je trebalo da bude moj zapis... Topi se, nestaje...

67


ЗоранИлић

FOTOGRAFIJA TRAŽI PISCA Priznajem da mi nisu potpuno jasni razlozi, ali fotografija na mom monitoru prosto od mene traži da o njoj neš to napiš em, mada nijednog od mladić a na slici ne poznajem. Niš ta im ne dugujem, č ak ni ovaj kratak zapis. Nisam deo, ne pripadam njihovom svetu. Ta trojica mladića su se izležavali jednog majskog podneva na terasi udubljeni u svoje misli, svoje razgovore... Možda i u svoja ć utanja? A onda sam ja naišao, zakorač io u taj izolovani, zatvoreni svet (nazvao bih ga: svet iza sedam gora i sedam mora; svet kome i da hoć u, ne mogu da pripadam), za trenutak naruš io tu intimističku atmosferu, i fotografisao ih. Učinilo mi se da bi to mogla da bude zanimljiva fotografija, da to š to vide moje oč i nije neš to svakidaš nje. Oni jedva da su me primetili, ili nisu želeli da me primete? Mene i moj foto-aparat koji će sač uvati njihove likove, njihovu mladost... Verovatno, na jedan pogreš an, iskrivljen način. Ne, ti mladić i nisu verovali u moćmalog digitalnog foto-aparata u mojim rukama, niti u moju inventivnost kao fotografa. Fotografija je mesecima stajala u nekom od foldera na hard disku rač unara, potpuno zaboravljena od mene. Nisam joj pridavao nikakav značaj. Postoje 68


„ Трчи, з е ко,трчи“

periodi kada neprestano fotografiš em, a potom mesecima ne uzimam foto-aparat u ruke većradim neš to drugo. Onda sam na internetu otkrio veb-sajt posveć en fotografijama i počeo da prebacujem svoje fotografije. Jednoga dana sam prebacio i fotografiju na kojoj su mladić i. Kada sam je aploudovao na sajt trebalo je smisliti naziv za nju. I ja sam se upitao: š ta ta fotografija predstavlja, š ta donosi, š ta sam njom želeo da izrazim? Prvo mi je na pamet palo da je nazovem Tri prijatelja i ukucao sam taj naziv. Činilo mi se da najjača poruka koju fotografija nosi jeste poruka o prijateljstvu, druženju kada smo mladi, naš em generacijskom zajedniš tvu... Nekoliko dana kasnije, nisam viš e bio zadovoljan odabranim naslovom. Kada bih razmiš ljao o fotosu već sam za njega vezivao drugu poruku. Dok bih hodao ulicom ili sedeo ispred televizora i razmiš ljao o slici, u sebi bih rekao: "Život je lep! Život može da bude i lep!" Sutradan sam ponovo otiš ao na veb-sajt i ukucao nov naslov - Život je lep. Fotografija je konačno bila spremna da se predstavi posetiocima sajta, izloži njihovim pogledima, komentarima... Započ ne da živi svoj život.

69


ЗоранИлић

70


„ Трчи, з е ко,трчи“

БЕЛЕШКАОПИСЦУ

71


ЗоранИлић

72


„ Трчи, з е ко,трчи“

САДРЖАЈ Породичнопут ов ање................................................................5 Пов ра та кз а ув е к............................................................................ Пре подне....................................................................................... Кра јв е ка......................................................................................... Кадај еРомеос ре оЈ улиј у........................................................... Ле г е ндаРу мј а нце в а..................................................................... Just do it .......................................................................................... Се ћа њенаКет и............................................................................ Напуште ниг рад........................................................................... Трчиз е ко, т рчи............................................................................. Фотог ра фиј а.................................................................................. Еде н................................................................................................. Пре дв ра т има................................................................................ Нак ров у......................................................................................... Дав нафот ог рафиј а...................................................................... Фотог ра фиј ат ражипис ца.........................................................

73


CIP – Кат алог иза циј аупубликациј и Народнабиблиоте каСрбиј е , Бе ог рад

821.163.41–36(082.2) ИЛИЋ, Зоран Трчи, з ек о, т рчи/ ЗоранИлић. – Бе ог рад: Алма, 2008 (Бе ог рад: Скрипт аИнте рна циона л). – 73 с т р. ; 21 cm. – (Библиот ек аСав ре ме накњижев нос т/  Алма, Беог рад ) Тираж300. ISBN 978-86-7974-... COBISS.SR–ID 1...

Zoran Ilić: Trči zeko trči  
Zoran Ilić: Trči zeko trči  

Knjiga priča. Izdavač: Alma, Beograd - 2008. Autor - Zoran Ilić

Advertisement