Page 1

'IANFRANCO#ECCHIN

/LYHWWDU*HVWDOW


0SYKOTERAPINSFÚRNYARE


'IANFRANCO#ECCHIN

/LYHWWDU*HVWDOW *|UDQ&DUOVVRQ

-!2%,$


0SYKOTERAPINSFÚRNYARE

WWWMARELDSE INFO MARELDSE

¥ "OKFÚRLAGET-ARELDOCH'ÚRAN#ARLSSON /MSLAGSBILD6ËGGMÍLNINGI0OMPEII )LLUSTRATIONER%VY-ALMBERG 5TGIVENAV"OKFÚRLAGET-ARELD  4RYCKTHOS)NTELLECTA$OCU3YS 6&RÚLUNDA )3".  
'IANFRANCO#ECCHIN

,QQHKnOO &ÚRORD  6ILKAËRVISOMMÚTSPÍDESSASIDOR 

6EMËRJAGSOMSKRIVER

6EMËRDUSOMLËSEROCHVADVILLJAGGEDIG 

,IVSlLOSOl

/LIKASYNPÍLIVET 

-INLIVSMENING

&RIHET VALOCHANSVAR

 

(URFUNGERARJAGSOMMËNNISKA

(ELHETOCHDETALJER

(URSERVIOMVËRLDEN

6ÍRAOLIKASËTTATTTAEMOTINTRYCK

 

%NERGInVARFÍRVIDENIFRÍN 

-ËNSKLIGENERGI3TOPPIENERGImÚDET+OMMUNIKATION 

+ONSTENATTLYSSNA 

/RDENSBETYDELSE 

+ROPPSSPRÍK

$RÚMMAR )GÍR IDAG IMORGON

4REFÚRHÍLLNINGSSËTTITILLVARON (ËROCHNU

/AVSLUTADESITUATIONER


0SYKOTERAPINSFÚRNYARE

-OTSTRIDIGAKRAFTER-OTSATSER 

+VINNLIGTOCHMANLIGT4OP DOGOCHUNDER DOG/LIKASANNINGAR 

3ANNING!TTTAOCHGEBERÚMOCHKRITIK.ËRLIVETINTEBLIRSOMVITËNKT

+RISER+ONmIKTER 

&ÚRËNDRINGnLIVETSOMENSKOLA

4ILLDIGSOMVILLGÍVIDARE

6ADGÚRJAGNU

&ÚRSLAGPÍLITTERATUR3AGANOMLYCKAN"ILAGA'ESTALTTERAPINSRÚTTEROCHHISTORIA
'IANFRANCO#ECCHIN)|URUG

%NVARSKAPARSJËLVDENBOKHANLËSER 22%KLUND

*AGTYCKERMYCKETOMATTSKRIVA"ÍDEDIKTER NOVELLEROCHANNAT $ESSUTOMHARJAGUNDERMÍNGAÍRËGNATMIGÍTPERSONLIGUTVECKLING

FRËMSTMEDHJËLPAVGESTALTTERAPI 'ENOMGESTALTTERAPINOCHDESSFÚRETRËDAREHARJAGFÍTTMÍNGA GÍVORSOMJAGËRTACKSAMFÚR)NOMMIGlNNSENDRIVKRAFTATTPÍOLIKA SËTTFÚRMEDLADESSAGÍVORVIDARETILLANDRAMËNNISKOR EFTERSOMJAG ËRÚVERTYGADOMATTDEKANHJËLPAOSSATTUTVECKLAS 6ADËRDÍNATURLIGAREËNATTFÚRSÚKAKOMBINERAMINAOLIKAINTRES SENnOCHSKRIVAENBOK$ETHARVARITETTROLIGTPROJEKT SOMSTARTADE IBÚRJANPÍ TALETNËRJAGGAVUTDENFÚRSTAUPPLAGANIEGENREGI*AG HARSEDANDESSFÍTTMYCKETPOSITIVFEEDBACKFRÍNMÍNGAMËNNISKOR SOMLËSTBOKEN$ËRFÚRËRJAGGLADATTNUKUNNAPRESENTERAËNNU ENUPPLAGAPÍETTvRIKTIGTvFÚRLAG/CHFÚRHOPPNINGSVISFORTSËTTER PROCESSENGENOMATTDUOCHANDRALËSER REmEKTERAROCHDISKUTERAR +ANSKEËVENDUOCHJAGMÚTSIFRAMTIDENIENDIALOG 6ADËRDÍDETTAFÚRENBOK¯RDETENBESKRIVNINGAVGESTALTTEORI OCHGESTALTTERAPI)VISSMÍN$ETËRMINBESKRIVNINGOCHMINUPP LEVELSEAVGESTALTTEORIOCHGESTALTTERAPI -ENDETlNNSOCKSÍDELARSOMKANSKEINTEËRRENODLADGESTALT TERAPI/CHDETËRHELTMEDVETETFRÍNMINSIDA*AGVILLBESKRIVAOSS MËNNISKOROCHVÍRARELATIONERPÍMÍNGAOLIKASËTT'EDIGTILLGÍNG TILLOLIKAGLASÚGON MEDVARSHJËLPDUKANBETRAKTAVERKLIGHETENUR OLIKASYNVINKLAR$ETKANVARAENHJËLPTILLATTUTVIDGADINSYNPÍVAD VERKLIGHETENËROCHHURDENKANBESKRIVAS +ANSKETILLTALARVISSABESKRIVNINGARDIGMERËNANDRA3ÍTADÍ FASTAPÍDEMSOMPASSARDIGJUSTNU+ANSKEKANDEANDRATILLTALA DIGSENARE
0SYKOTERAPINSFÚRNYARE

-ERPARTENAVDESSAOLIKAVERKLIGHETSBESKRIVNINGARËRSTARKTINmU ERADEAVGESTALTTERAPIN$ETINNEBËRINTEATTDUMÍSTELËSAOCHVETA NÍGOTOMDETTAINNANDULËSERBOKEN/MDUËRINTRESSERADlNNSDET ENBESKRIVNINGAVGESTALTTERAPINSRÚTTEROCHHISTORIAIENBILAGA-EN DUBEHÚVERINTELËSADENFÚRATTFÚRSTÍINNEHÍLLETIBOKEN -INAMBITIONËROCKSÍATTSKRIVAPÍETTENKELTVARDAGSSPRÍKUTAN ATTANVËNDASVÍRAORDOCHBEGREPP(ELTENKELTFÚRATTVEMSOMHELST SKALLKUNNAFÚRSTÍDETJAGSKRIVER ±TERTILLVÍRAOLIKAGLASÚGON.ËRJAGBESKRIVERDESSAOLIKASËTT ATTSEPÍVERKLIGHETENSLÍRDETMIGATTKËRNANIBESKRIVNINGARNAOFTA SAMMANFALLERMEDVARANDRA/CHDETËRINTESÍKONSTIGT$ETlNNS NËMLIGENINOMGESTALTTERAPINETTANTALNYCKELORDSOMOFTAÍTERKOM MEROAVSETTMEDVILKAGLASÚGONMANTITTAR"ILDENPÍNËSTASIDAËR ETTFÚRSÚKATTBESKRIVADETTA 3ÍNUÚNSKARJAGDIGMYCKETNÚJEOCHFÚRHOPPNINGSVISENBERI KANDEUPPLEVELSEPÍDINVËGGENOMDEOLIKABESKRIVNINGARNA -ELLANVARJEKAPITELHARJAGLAGTINEGNADIKTER$EËRYTTERLIGARE ETTSËTTATTBESKRIVAVERKLIGHETEN PÍETTKORTFATTATOCHSYMBOLISKT SËTT )SLUTETlNNSOCKSÍENSAGASOMJAGSKRIVIT$ENËRËNNUETTSËTTATT BETRAKTAVERKLIGHETENnMEDFANTASINSHJËLP'ENOMATTMINFANTASI MÚTERDINFANTASI KANETTMÚTEËGARUMGENOMSAGANSVËRLD 3LUTLIGENVILLJAGTACKAALLASOMBIDRAGITMEDRÍDOCHSTÚDSAMT ËGNATTIDÍTATTLËSADETJAGSKRIVITOCHGESYNPUNKTERINGENNËMND OCHINGENGLÚMD ¯NGÚNIAPRIL 'ÚRAN#ARLSSON


'IANFRANCO#ECCHIN


0SYKOTERAPINSFÚRNYARE


6ILKAËRVISOMMÚTSPÍDESSASIDOR9LONDlUYLVRP P|WVSnGHVVDVLGRU"

9HPlUMDJVRPVNULYHU" .ËRJAGLËSERENBOKVILLJAGGËRNAVETALITEOMPERSONENSOMSKRIVIT DEN6ADHARHANELLERHONFÚRBAKGRUNDOCHLIVSERFARENHETER(AR FÚRFATTARENOCHJAGNÍGRABERÚRINGSPUNKTER&ÍRJAGENKËNSLAAVATT DENHËRPERSONENHARNÍGOTATTDELAMEDSIGAVTILLMIG$ESSAOCH MÍNGAANDRAFUNDERINGARRÚRSIGIMITTHUVUDNËRJAGHÍLLERENNY BOKIMINHAND 3ÍDËRFÚRBERËTTARJAGLITEOMMIGSJËLVnFÚRSÍSKULLEJAGVELAT HADETOMJAGVARLËSARE *AGVILLBÚRJAMEDENDIKTSOMJAGSKRIVIT$ENËRFRÍNOCH HARFÚRVARJEÍRBLIVITALLTVIKTIGAREFÚRMIG$IKTENSPEGLARMININ STËLLNINGTILLLIVETPÍETTKORTFATTATSËTT

-ÚTE )VARJEHJËRTAlNNSETTLJUS )DITT )MITT )VARJESJËLlNNSDETETTSÍR )DIN )MIN -EDVARJELIVlNNSDETETTMÍL -EDDITT -EDMITT )VARJEMÚTElNNSENMÚJLIGHET !TTHITTAMITTLJUS !TTLËKAMITTSÍR !TTSEENMENINGMEDMITTLIV
,IVETTAR'ESTALT

*AGËRTVILLING BÍDEIVERKLIGHETENOCHISTJËRNTECKNET OCHHARBOTT I'ÚTEBORGIHELAMITTLIV DËRJAGSÍGDAGENSLJUS MINUTER EFTERMINTVILLINGBROR%FTERFOLKSKOLA REALSKOLAOCHGYMNASIUMVAR JAGTRÚTTPÍSKOLANOCHDESSSËTTATTUNDERVISA SÍJAGBÚRJADEARBETA ISTËLLET!VENSLUMPKOMJAGINI)4 BRANSCHENREDANEFTERNÍGOTÍR IYRKESLIVET5NDERÍRENSLOPPHARJAGSYSSLATMEDMÍNGAOLIKASAKER INOMDENBRANSCHEN*AGHARVARITPROGRAMMERARE SYSTEMERARE

UTVECKLINGSCHEFMM5NDERSJUÍRDREVJAGENKONSULTlRMATILLSAM MANSMEDTREANDRA -INATRESISTAÍRINNANPENSIONERINGENARBETADEJAGSOMVICE6$ OCHPERSONALCHEFOCHTIOÍRINNANDESSSOM6$FÚRSAMMAFÚRETAG NËMLIGENETT)4 BOLAGINOMENSTORKONCERN$ESSUTOMËGNADEJAG ENDELTIDÍTATTHÍLLAKURSEROCHATTARBETASOMKONSULTINOMORGA NISATIONSUTVECKLING LEDARUTVECKLINGOCHPERSONLIGUTVECKLING3OM NYBLIVENPENSIONËRPLANERARJAGATTFORTSËTTAATTHÍLLAKURSEROCHATT FÍMERTIDATTSKRIVA.ËRMASTEPROJEKTETËRENBOKOMLEDARSKAP SOMVËNTARPÍATTBLIFËRDIG*AGËROCKSÍSEDANNÍGRAÍRENGAGERAD I'ESTALTAKADEMINI3KANDINAVIEN SOMËRENSTIFTELSESOMBEDRIVER AKADEMISKAUTBILDNINGARIGESTALTPÍOLIKASËTT 6ADËRDETDÍSOMFORMATMIGSOMPERSON$ETËRNATURLIGTVIS MÍNGAOLIKASAKER VARAVMINAKRONISKASJUKDOMARËRENDEL2EDAN SOM ÍRINGlCKJAGENKRONISKTARMSJUKDOM$ENYTTRARSIGSÍATT SJUKDOMENBLOSSARUPPMEDOREGELBUNDNAINTERVALL MENDESSEMEL LANKANMANVARAGANSKABRA)MITTENAV TALETBÚRJADEJAGINTRES SERAMIGMEROCHMERFÚRFRÍGANVARFÚRVILEVEROCHVADSOMHËNDER NËRVIDÚR*AGLËSTEMYCKETOCHGICKPÍENDELKURSEROCHANNAT 3AMTIDIGTKËNDEJAGATTMINSJUKDOMIVISSMÍNVARPSYKOSOMATISK OCHVILLEGÚRANÍGOTFÚRATTTAREDAPÍORSAKENTILLATTJAGFÍTTDEN -ANKANVËLSËGAATTDETVAR ÍRSKRISENSOMSLOGTILL OMDETNU lNNSENSÍDAN %FTERENHELDELSÚKANDEHITTADEJAGSÍSMÍNINGOMNÍGOTSOM TILLTALADEMIGMYCKET$ETVARGESTALTTERAPI%FTERATTHAGÍTTmERA KURSERUNDERETTANTALÍROCHFUNDERATMYCKET BESTËMDEJAGMIGFÚR ATTSÚKATILLUTBILDNINGEN$ETVARENUTBILDNINGTILLGESTALTTERAPEUT


6ILKAËRVISOMMÚTSPÍDESSASIDORSOMTAR ÍRIANSPRÍK-ANARBETARSOMVANLIGTPARALLELLTMEDATT MANGÍRUTBILDNINGEN%FTERTVÍÍRVALDEJAGATTGÍORGANISATIONSLINJEN

SOMINNEBËRATTVIARBETARMERMEDFÚRETAGOCHORGANISATIONERËN MEDPRIVATKLIENTER6ÍRENBLEVJAGFËRDIGOCHlCKMITTEFTER LËNGTADEDIPLOM&EMINTENSIVA ARBETSAMMA LËRORIKAOCHROLIGAÍR VARTILLËNDA )SLUTETAVSOMMARENSAMMAÍRBLEVJAGSÍALLVARLIGTAKUTSJUK ATTLËKARNAVARTVUNGNAATTOPERERABORTENBITAVTJOCKTARMEN OCH JAGlCKENSKSTOMI$ETVARENSTOROMSTËLLNINGFÚRMIGATTACCEP TERADETTA5NDERMINSJUKDOMSTIDHARMÍNGATANKARPASSERATMIN HJËRNA4ANKARPÍLIVETOCHDÚDENOCHVADSOMEGENTLIGENËRVIKTIGT ILIVET 5NDERVÍRENGICKJAGIGENOMYTTERLIGARETVÍOPERATIONERFÚR ATTBLIAVMEDMINSTOMI VILKETDOCKINNEBARATTHELATJOCKTARMEN MÍSTETASBORT5NDERHÚSTENOCHENSTORDELAVVÍRENVAR JAGSJUKSKRIVENOCHHADEMYCKETTIDATTFUNDERA$ETËROCKSÍUNDER DENNATIDSOMDETHUVUDSAKLIGAARBETETMEDBOKENËGDERUM3EDAN DESSHARJAGOCKSÍBEGÍVATSMEDENKRONISKREUMATISKSJUKDOM*AG NËMNERMINASJUKDOMARFÚRATTJAGTRORATTDEHARPÍVERKATMIGOCH MINLIVSSYNPÍETTPOSITIVTSËTT)NTESÍATTJAGËRGLADATTJAGFÍTTDEM

MENDEHARDElNITIVTTVINGATMIGATTREmEKTERAMERÚVERLIVETOCH DEVËRDERINGARJAGLEVEREFTER/CHVADSOMËRVIKTIGTOCHVADSOM ËRSTRUNTSAKER/CHDETËRJAGGLADÚVER *AGËRGIFT MEDSAMMAKVINNASOMJAGGIFTEMIGMEDOCH VIHARTVÍUTmUGNABARNnENDOTTEROCHENSON.UMERAHARVIOCKSÍ TREUNDERBARABARNBARN6ITILLBRINGARMEROCHMERTIDIVÍRTHUSPÍ ¯NGÚNI"OHUSLËNOCHHAROCKSÍENLËGENHETICENTRALA'ÚTEBORG 3ÍNUHOPPASJAGATTDUËRLITEMERFÚRTROGENMEDMIG6EMDETËR SOMVILLFÚRAENDIALOGMEDDIGPÍEFTERFÚLJANDESIDOR6ILLFÍDIG ATTREAGERA FUNDERAnHÍLLAMEDELLERPROTESTERA$ETVIKTIGASTEFÚR MIGËRATTDETJAGSKRIVERGERUPPHOVTILLTANKAROCHKËNSLORHOSDIG SOMLËSARE
,IVETTAR'ESTALT

9HPlUGXVRPOlVHURFKYDGYLOOMDJJHGLJ" *AGVETNATURLIGTVISINTEVEMDUËR¯NDÍMÍSTEJAGJUFÚRESTËLLAMIG ENLËSARESOMJAGSKRIVERFÚR /CHVADËRDÍMINFÚRESTËLLNING*AGTRORATTDUËRINTRESSERADAV ATTUTVECKLASSOMMËNNISKAnATTDUËRINTRESSERADAVATTUNDERSÚKA DINAEGNAREAKTIONEROCHDINARELATIONERTILLANDRA+ORTSAGTËRDU NYlKEN.YlKENPÍLIVET+ANSKEPÍDÚDEN0ÍDIGSJËLVOCHPÍAN DRAMËNNISKOR3ÍEGENTLIGENKANDUVARAVEMSOMHELST&ÚRJAGËR FASTÚVERTYGADOMATTALLAMËNNISKORËRINTRESSERADEAVDESSAFRÍGOR nMERELLERMINDRE +ANSKElNNSDETPERIODERILIVET TEXNËRVIËRVËLDIGTUNGA SOM INNEBËRATTVIINTEHARTIDATTTËNKASÍMYCKETPÍDET-ENDENTI DENTRORJAGKOMMERTILLALLA FÚRRELLERSENARE*AGTRORDETËRNÍGOT GENUINTMËNSKLIGTATTFUNDERAÚVERVARFÚRVIGÚRSOMVIGÚROCH VARFÚRVIlNNSTILL 6ADVILLJAGDÍBIDRAMEDIDINMËNSKLIGAUTVECKLING/CHVAD ËRMËNSKLIGELLERPERSONLIGUTVECKLING&ÚRMIGHANDLARDETOMATT BLIENHELMËNNISKA3OMACCEPTERAROCHBEJAKARALLTDETSOMlNNS INOMMIG 6ISSTEDUFÚRRESTENATTORDENHELOCHHELIGHARSAMMAURSPRUNG %NHELIGPERSONËRALLTSÍNÍGONSOMËRHEL $ESSUTOMKANJAGERÚVRANYATERRITORIERSOMJAGINTEVISSTEATTJAG HADEINOMMIG/CHATTALLTJAGGÚRELLERINTEGÚRËRMITTEGETANSVAR nMITTLIVSOMJAGVËLJERATTLEVAPÍETTVISSTSËTT +ORTSAGTVILLJAGHJËLPADIGATTBLIMERMEDVETENOMVEMDUËR OCHHURDULEVERDITTLIV&ÚRHOPPNINGSVISSKALLDUDÍlNNA ATTDU HARGLËDJEAVDETTAIDITTDAGLIGALIV!TTDUFÍRREDSKAPSOMDUKAN ANVËNDAIPRAKTIKEN/CHDÍËRDETBRAATTKUNNASETILLVARONUROLIKA PERSPEKTIV ATTHATILLGÍNGTILLOLIKAVERKTYG3EDANËRDETGIVETVISDITT VALHURDUANVËNDERDINÚKADEMEDVETENHETIDITTLIV *AGSLUTARMEDATTCITERA-ARK4WAINSOMSAGTSÍHËRv&ÚRDEN SOMBARAHARHAMMARENSOMVERKTYGTENDERARALLAPROBLEMATTSE UTSOMENSPIKv


6ILKAËRVISOMMÚTSPÍDESSASIDOR

!TTVËXA 4ËNKATTFÍVËXA SOMMËNNISKA 3ÍSOMETTTRËD SOMSTRËCKERSIGMOTHIMLEN MEDRÚTTERNAKVARIJORDEN !TTFÍSTRËCKASINAHËNDER MOTANDRAMËNNISKOR OCHKËNNAVËRMEOCHGEMENSKAP -ÚTASVÍRIGHETEROCHGLËDJEËMNENTILLSAMMANS 3EANDRAFÚRËNDRASOCHFÚRDJUPAS ATTVËXATILLSAMMANS9789188872814  
9789188872814