Page 1

Målet i sikte

Målet i sikte Målet i sikte 1 och 2 är ett fristående material för arbetet med de olika moment som hör till de nya nationella kunskapskraven i matematik för årskurs 3. Häftena är indelade efter den nya kursplanens olika mål. Du ser var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling samtidigt som eleverna blir medvetna om vad de kan och vad de behöver mer träning på i matematik. Eleven får också reflektera över sina egna matematiska förmågor.

kartläggning i matematik – årskurs 3

1

Målet i sikte 1 Kartlägger kunskaper inom följande områden: • Taluppfattning – talens egenskaper • Räknesätten och deras samband • Enkla bråk • Huvudräkning med de fyra räknesätten • Överslagsräkning och uppskattningar • Addition och subtraktion med skriftliga räknemetoder • Algebra – matematiska likheter • Dubbelt och hälften • Enkla tabeller och diagram

ISBN 978-91-86611-24-8

341 123

9

789186 611248

MÅL

ch k u n ap sk

Lgr11

lo


Läroplanens områden Taluppfattning och tals användning

innehåll Läsa, skriva och storleksordna tal.................. 2 Antal och ordningstal.................................... 6 Dela upp tal................................................. 7 Positionssystemet, siffrors värde..................... 8 Symboler för tal............................................ 11 Del av helhet................................................ 12 Jämföra och benämna enkla bråk.................. 13 Del av antal................................................. 14 Tal i bråkform i vardagen.............................. 15 Sambandet addition och subtraktion.............. 16

Algebra

Sambandet addition och multiplikation........... 17 Sambandet multiplikation och division............ 18 Kunna välja räknesätt................................... 19

Samband och förändringar

Huvudräkning addition och subtraktion.......... 20 Huvudräkning multiplikation och division........ 21 Överslagsräkning och uppskattning............... 22

Sannolikhet och statistik

Skriftliga beräkningar................................... 24 Likhetstecknet, enkla ekvationer..................... 26 Dubbelt och hälften...................................... 28 Avläsa och skapa enkla tabeller.................... 30 Avläsa och skapa enkla diagram................... 31 Jag kan........................................................ 32

Namn


läsa, skriva och storleksordna tal

• Skriv talet som kommer efter.

25 ____ 39 ____ 299 ____ 749 ____

• Skriv talet som kommer före.

____ 37 ____ 60 ____ 400 ____ 870

• Fortsätt att skriva talen som kommer efter.

696 697 698 ____ ____ ____ ____ ____

• Skriv talet med siffror.

2

__________

tvåhundratio femtionio

__________

tjugofem

__________

__________

trehundra

__________

sjuhundrasextio __________

fyrahundraett

__________

niohundratre

__________

Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

nitton


• Ringa in alla udda tal.

225 3

16

45 52

8

301 19

800

• Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta.

412 49 46 47 409 406 ____ ____ ____ ____ ____ ____

Leo

• Skriv ett tal på varje tröja. Läs ledtrådarna. Flera svar kan vara rätt.

4

Samir

Mira

Miras tal är udda. Leos tal är jämnt. Samirs tal är störst. Linas tal är dubbelt så stort som Miras.

Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

Lina


• •

positionssystemet siffrors värde

= 100

= 10

=1

• Vilka tal är det?

______________

_____________

Här ser du talet 132 • Vilket tal är det här?

_____________

8

Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

• Rita talet 365.


• •

del av helhet jämföra och benämna enkla bråk

• Dela varje figur i två lika stora delar. Måla en del.

• Du har 12 päronhalvor. Hur många hela päron var det från början? ___________________

• Hur stor del är målad i varje figur?

_____________________

_____________________ _____________________

12

Kopiering förbjuden. Se sidan 32.

• Ringa in alla figurer där en tredjedel är målad.


Målet i sikte

Målet i sikte Målet i sikte 1 och 2 är ett fristående material för arbetet med de olika moment som hör till de nya nationella kunskapskraven i matematik för årskurs 3. Häftena är indelade efter den nya kursplanens olika mål. Du ser var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling samtidigt som eleverna blir medvetna om vad de kan och vad de behöver mer träning på i matematik. Eleven får också reflektera över sina egna matematiska förmågor.

kartläggning i matematik – årskurs 3

1

Målet i sikte 1 Kartlägger kunskaper inom följande områden: • Taluppfattning – talens egenskaper • Räknesätten och deras samband • Enkla bråk • Huvudräkning med de fyra räknesätten • Överslagsräkning och uppskattningar • Addition och subtraktion med skriftliga räknemetoder • Algebra – matematiska likheter • Dubbelt och hälften • Enkla tabeller och diagram

ISBN 978-91-86611-24-8

341 123

9

789186 611248

MÅL

ch k u n ap sk

Lgr11

lo

9789186611248  
9789186611248  

M ÅL kartläggning i matematik – årskurs 3 Lgr11 Må l o ch k u n s k ap Läroplanens områden Taluppfattning och tals användning Samband och fö...