Page 1

Rolf Lind • Anders Ivarsson Westerberg (red)

LEDNING av företag och förvaltningar

Former • Förutsättningar • Förändring

sns förlag  fjärde upplagan


Ledning av företag och förvaltningar FORMER · FÖRUTSÄTTNINGAR · FÖRÄNDRING

Rolf Lind och Anders Ivarsson Westerberg (red.) * Fjärde upplagan

SNS FÖRLAG


SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Fax: 08-507 025 25 info@sns.se www.sns.se

SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle – är ett fristående nätverk av opinionsbildare och beslutsfattare i privat och offentlig sektor. SNS vill genom forskning, bokutgivning och möten bidra till debatt och rationella beslut i samhällsfrågor.

Ledning av företag och förvaltningar – former, förutsättningar, förändring Rolf Lind och Anders Ivarsson Westerberg (red.) Fjärde upplagan Första tryckningen © 1991, 1998, 2002 och 2011 Författarna och SNS Förlag Omslag: Lena Eklund Sättning: Richard Persson, RPform Tryck: ScandBook AB, Falun 2011 ISBN 978-91-86203-83-2


Innehåll Förord 7 1. Ledning av företag och förvaltningar 9 Rolf Lind och Anders Ivarsson Westerberg

TEMA: FORMER 2. Organisationsledning – rationell retorik och mångfasetterad praktik 31 Rolf Lind

3. Ledarskap – sociala processer i en kulturell kontext 61 Stefan Sveningsson

4. Ekonomistyrning – från budgetering till mångdimensionell verksamhetsstyrning 87 Roland Almqvist och Maria Mårtensson

5. Informationssystem och verksamhetsstyrning 117 Jan Lindvall

TEMA: FÖRUTSÄTTNINGAR 6. Ledning mellan politik och förvaltning 143 Anders Ivarsson Westerberg

7. Organisationskultur och ledning 173 Mats Alvesson

8. Kön, organisation och ledning 203 Yvonne Due Billing


9. Politisering och företagisering – institutionell förankring och förvirring i organisationernas värld 231 Nils Brunsson

TEMA: FÖRÄNDRING 10. Ledning av förändring – att utveckla organiseringskompetens 259 Pär Larsson och Jan Löwstedt

11. Med samhällsansvar som ledstjärna 285 Maria Grafström, Pauline Göthberg och Karolina Windell

12. När managementsamhället möter granskningssamhället 311 Matilda Dahl och Anders Ivarsson Westerberg

13. Strategisk företagsledning i förändring 337 Per Olof Berg

Författarpresentation 367 Register 371


Förord Frågor som rör ledning, ledarskap och organisatorisk styrning

har hög aktualitet i dag, både i företag och i offentlig förvaltning. Men vad kännetecknar organisationsledning och ledarskap? Vilka förhållanden och förutsättningar påverkar de metoder som används för att leda och styra organisationer? Hur skapas organisatorisk förändring och hur utvecklas ledningsmetoder i förhållande till nya krav och ändrade samhällsförutsättningar? Det är frågor av detta slag som behandlas i den här boken. När den första upplagan av Ledning av företag och förvaltningar publicerades 1991, var den resultatet av ett projekt som leddes av Göran Arvidsson, forskningsledare vid SNS, i samarbete med undertecknad. I projektet medverkade ett tiotal nordiska organisationsforskare samt en referensgrupp med praktiskt verksamma företagsledare och förvaltningschefer. Sedan dess har boken successivt förnyats genom att nya teman och författare tillkommit. Den nu föreliggande, fjärde, upplagan är resultatet av en genomgripande revidering av bokens inriktning och innehåll. Intresset riktas nu främst mot frågor av generell relevans för ledning och styrning av organisationer. Ambitionen att jämföra ledning i företag och förvaltningar har därför tonats ner. För att tillgodose det behov boken fyller i den högre utbildningen är merparten av kapitlen nyskrivna, övriga har uppdaterats för att beakta aktuell forskning. Slutligen har boken fått en ny och tydligare tematisk struktur med utgångspunkt i bokens undertitel: former, förutsättningar, förändring. Den innehållsmässiga förnyelsen kommer också till uttryck i att författarkretsen vidgats. Vid sidan av bidrag från väl etablerade organisationsforskare innehåller den nya upplagan också kapitel som skrivits av yngre forskare och lärare, verksamma vid olika lärosäten. Sammantaget innebär det att boken ger en aktuell och 7


forskningsförankrad belysning av frågor av generell relevans för ledning i såväl företag som offentliga förvaltningar. Till det bästa med antologier hör att författarnas skilda infallsvinklar och kunskaper berikar och ger vidgade perspektiv på de teman som behandlas. En nackdel är att det ibland saknas en röd tråd, en logisk uppbyggnad och ett enhetligt skrivsätt. I arbetet med den nya upplagan har vi försökt ta vara på fördelarna och samtidigt motverka nackdelarna. Det har skett genom ett omfattande redaktionellt arbete med varje enskilt kapitel med utgångspunkt i de övergripande teman som utgör bokens struktur. Som brukligt svarar dock varje författare själv för innehållet i sitt eget kapitel. I arbetet med den fjärde upplagan har Anders Ivarsson Westerberg klivit in i rollen som redaktör för boken tillsammans med undertecknad. Även detta är ett uttryck för den kombination av kontinuitet och förnyelse som kännetecknar den nu föreliggande upplagan. Stockholm i juni 2011 Rolf Lind

8

9789186203832  

Former • Förutsättningar • Förändring Rolf Lind • Anders Ivarsson Westerberg (red) sns förlag fjärde upplagan av företag och förvaltningar R...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you