Page 1


-OSEF»RETT UPPDRAG

(ARDUHšRTOM MAMMANSOMGÚMDESINLILLE POJKEIENKORGPÍ.ILmODEN (ONVILLERËDDAHONOMFRÍN DEGRYMMASOLDATERNA .ËRPRINSESSANAV%GYPTENKOM TILLSTRANDENFÚRATTBADA HÚRDEHONETT LITETBARNSOMGRËT(ONUPPTËCKTE KORGENOCHLYFTEUPPDENGRÍTANDE POJKEN(ONTYCKTEATTHANVARSÚT n$UFÍRBLIPRINSIMITTSLOTT BESTËMDEHON$UFÍRHETA-OSE .ËR-OSEBLEVËLDRELËMNADEHAN %GYPTEN(ANBODDEIÚKNENOCH ARBETADESOMHERDE %NDAGNËRHANVARUTEMEDFÍREN lCKHANSEENBUSKESOMBRANN $ETKONSTIGAVARATTBUSKENALDRIG BRANNUPP

-OSEGICKNËRMARE$ÍHÚRDEHAN 'UDSRÚSTv+OMINTENËRMARE 4AAVDINASKOR$USTÍRPÍHELIGMARKv 'UDFORTSATTEv$USKABEFRIA DITTFOLK ISRAELITERNA SOMËRSLAVAR HOSEGYPTIERNA'ÍTILLKUNG&ARAO OCHSËGATTHANSKALÍTA)SRAELS FOLKLËMNALANDETv -OSEBLEVRËDD%GENTLIGENVAR HANBLYG(ANSKULLEALDRIGVÍGA TALAOMFÚRDENMËKTIGE&ARAO VADHANBORDEGÚRA -EN'UDLOVADEATT-OSESKULLE FÍHJËLP n4AMEDDINBROR!RON SA'UD (ANKANFÚRATALANFÚRERBÍDA -OSEVISSTEATTHANKUNDELITAPÍ HJËLPENFRÍN'UD(ANBERËTTADEFÚR !RONOM'UDSPLAN4ILLSAMMANS GICKDETILL&ARAOSPALATS

$UKANLiSADENHiRBERiTTELSEN I"IBELN -OSEBOK 
-OSEOCH!RON HOS&ARAO

&ARAOVARKUNG I%GYPTEN(ANVARHÍRDOCH GRYM(ANTYCKTEINTEOMNËR NÍGONGAVHONOMORDER -OSEOCH!RONFÚRBEREDDE SIGNOGA n3TOREKONUNG SADEOCHBUGADEDJUPT 6ÍR'UDLÍTERHËLSA ATTDUSKABEFRIAVÍRT FOLKFRÍNSLAVARBETEI%GYPTENSLAND n*ASÍ SA&ARAO$ETVETJAGINGETOM *AGKËNNERINTEER'UD*AGTYCKERATT MINASLAVARSKAARBETAËNNUMER .ËSTADAGKOM-OSEOCH!RON TILLBAKATILL&ARAO!RONSLOGSINSTAVMOT .ILmODENSSTRAND $ÍFÚRVANDLADESVATTNETTILLRÚTTBLOD n.USERDUVILKENMAKTVÍR 'UDHAR SA!RON

&ARAOVARBESTËMD n*AGKOMMERALDRIGATTSLËPPA IVËG)SRAELSFOLKHËRIFRÍN SAHAN 'UDSATILL-OSEOCH!RONATT GÍTILLBAKATILL&ARAOIGEN n6ARNAKUNGENFÚRHEMSKAPLÍGORSOM SKAKOMMAÚVERLANDET SA'UD -EN&ARAOGAVINTEMEDSIG INTE ENSNËRALLAlSKARDOG-ËNGDERAVGRODOR DÚKUPP UTEOCHINNE-ILJONERMYGGOR KOMmYGANDEOCHBETEGYPTIERNAOCH DERASDJUR!LLAKORBLEVSJUKA(ËFTIGA HAGELSTORMARDROGFRAM3TORASVËRMAR MEDGRËSHOPPORKOMOCHÍTUPPVARTENDA GRÚNTBLAD%GYPTIERNAVARFÚRTVIVLADE $ÍHËNDEDETALLRAVËRSTA%NMORGON UPPTËCKTEEGYPTIERNAATTIVARJEFAMILJ HADEËLDSTESONENDÚTTUNDERNATTEN¯VEN &ARAOSËLDSTESONVARDÚD

$UKANLiSADENHiRBERiTTELSEN I"IBELN -OSEBOK 
ËNTLIGENFRIA

n3NARTF»RVI LËMNA%GYPTENFÚRALLTID SA -OSETILLISRAELITERNA 3KYNDAERATTBAKABRÚD SÍATTNIHARMATPÍRESAN -ÍNGAÍTSINKVËLLSMATSTÍENDE FÚR ATTVARABEREDDAPÍSIGNALENFÚRAVRESA -OSEOCH!RONBESÚKTE&ARAOEN SISTAGÍNG n'EERIVËG FRËSTE&ARAO*UFORTARE DESTOBËTTRE $ETVARMIDNATTOCHMÚRKT)SRAELS FOLKPACKADESINASAKER FÚSTEIHOPSINA FÍROCHKOROCHBÚRJADEVANDRAMOT FRIHETEN$EVILLEKOMMAIVËGSNABBT IFALL&ARAOSKULLEÍNGRASIG -ËNNISKORNASJÚNGOCHKËNDE SIGLYCKLIGANËRDEGICK

TILLSAMMANSIMÚRKRET ¯NTLIGENVARDEFRIA-ENVART SKULLEDETAVËGEN -OSEFÚRKLARADE ATT'UD TËNKTEGE)SRAELSFOLKETTEGET LAND.UBÚRJADERESANTILL LANDETSOM'UDHADELOVATDEM /MISRAELITERNAVARGLADA SÍ VAREGYPTIERNADESTOARGARE .UFANNSDETINGASLAVARKVAR SOMGJORDEALLTTUNGTARBETEÍT DEM.UMÍSTEEGYPTIERNATA IOCHJOBBASJËLVA

$UKANLiSADENHiRBERiTTELSEN I"IBELN -OSEBOK 
6ID2šDAHAVET

3»KOMKATASTROFEN &ARAOÍNGRADESIG n6ARFÚRSLËPPTEJAGIVËGVÍRA ISRAELISKASLAVARBETARETËNKTEHAN &ARAOKALLADEINSINAGENERALER n±KEFTERDEDËRELËNDIGA ISRAELITERNA BEFALLDEHAN3ETILLATTTA TILLBAKAVARENDALITENSTACKARE )SRAELSFOLKHADEGOTTFÚRSPRÍNG .UHADEDESLAGITLËGERVID2ÚDAHAVET $ÍUPPTËCKTESPEJARNAATT&ARAOS SOLDATERVAREFTERDEM 0ANIKENKOMKRYPANDE$EVAR FÍNGADEIENFËLLA6ARFRIHETEN REDANSLUT "ARNENBÚRJADEGRÍTA$EVUXNA ROPADETILL-OSEv6IVILLINTEBLI &ARAOSSLAVARIGENv-OSEVARRËDD(ANVARRËDDFÚR ISRAELITERNAOCHFÚR&ARAOSFOLK 'UDSATILLHONOMATTSTRËCKA UTSINARMÚVERVATTNET .ËR-OSESTRËCKTEARMENÚVER HAVETBLÍSTEVATTNETÍTTVÍHÍLL OCHENTORRVËGSYNTESDËR EMELLAN$ETVARBARAFÚR-OSE OCHISRAELITERNAATTFORTSËTTAPÍ VËGEN RAKTIGENOMHAVET 6ËLFRAMMEPÍANDRASTRANDEN SÍGDEHUREGYPTIERNAKOM RUSANDEEFTER¾GONBLICKETDËREFTER SÍGDEOCKSÍHURVATTNETFORSADE TILLBAKAOCHVËGENFÚRSVANN3OLDATERNA DRUNKNADEIVÍGORNA¯NTLIGENVAR )SRAELSFOLKUTOMRËCKHÍLLFÚR&ARAO

$UKANLiSADENHiRBERiTTELSEN I"IBELN -OSEBOK 


-ANNAP» MARKEN )SRAELITERNA FORTSATTE GENOM

-OSEBERËTTADEFÚR'UDOM MËNNISKORNASMISSNÚJE .ËSTAMORGONLÍGDETETTVITT ÚKNEN PÍVËGTILLLANDETSOM PULVERPÍMARKEN$ETLIKNADE 'UDHADELOVATDEM0ÍDAGEN RIMFROST MENSMAKADESOM FÚLJDEDEENMOLNPELARE0Í HONUNGSKAKA-ËNNISKORNA NATTENLYSTEENELDPELAREOCHVISADE KALLADEDETMANNA6ARJE VËGEN $ETBLEVVARMTIÚKNEN3OLENBRËNDE MORGONGICKDEUTOCHSAMLADE IHOPMANNASÍATTDETRËCKTE DAGEFTERDAG-ËNNISKORNAVARINTE FÚRHELADAGEN VANAVIDATTVANDRA!LLABLEVTÚRSTIGA 0ÍKVËLLENKOMDETFÍGLARTILL &OLKBÚRJADEKLAGA LËGRET$EKALLADESVAKTLAR n+OMMERNIIHÍGVILKASAFTIGA -ËNNISKORNAFÍNGADEVAKTLAR

MELONERVIÍTI%GYPTEN SANÍGON n/CHTËNK SÍHËRLIGTBRÚDVIBAKADE KOKADEOCHÍTDEM/CHNËRALLA VARMËTTASLUTADEFOLKATTKLAGA SUCKADENÍGRAANDRA -ENËNVARDETLÍNGVËGATT n*AGLËNGTAREFTERGURKAOCHKIWI GÍTILLLANDETSOM'UDHADE SAENmICKASOMBARPÍETTTOMT LOVATDEM VATTENKRUS &LEROCHmERSTËMDEINIKLAGOKÚREN

$UKANLiSADENHiRBERiTTELSEN I"IBELN -OSEBOK 
-OSEG»RUPP P»BERGET

)SRAELSFOLK VANDRADE VIDAREGENOMÚKNEN$AGARNA BLEVGANSKAENFORMIGA MATEN LIKASÍ%NDAGKOMDETILLETT HÚGTBERG&OLKETSLOGLËGERVID BERGETOCH-OSEGICKENSAM UPPTILLTOPPEN $ËRUPPETRËFFADES'UDOCH-OSE'UD LËMNADETVÍSTORASTENTAVLORTILL-OSE0Í STENARNAFANNSTIOLAGREGLERINRISTADE SOM ISRAELITERNASKULLEFÚLJA,AGENPÍSTEN TAVLORNABRUKARKALLASTIO'UDSBUD $ENFÚRSTAREGELNVARv$USKAINTEHA ANDRAGUDARVIDSIDANAVMIGv !NDRALAGARVARv6ISAAKTNING FÚRDINFAROCHDINMORvOCHv$U SKAINTESTJËLAFRÍNNÍGONANNANv -OSEDRÚJDESÍLËNGEPÍ BERGET ATTISRAELITERNATRODDEATT HANINTESKULLEKOMMATILLBAKA 6EMSKANUHJËLPAOSSATT HITTAVËGENUNDRADEDE!RONFÚRESLOGATTDESKULLESAMLA IHOPGULDOCHGJUTAENGULDKALV n$ETHËRËRVÍRGUDSJÚNGFOLKET OCHDANSADERUNTKALVEN 0ÍVËGNERFÚRBERGETHÚRDE-OSE SÍNGEN.ËRHANSÍGALLADANSA RUNTGULDKALVENBLEVHANARGOCH KASTADESTENTAVLORNAIMARKENSÍ ATTDEGICKSÚNDER n6ARFÚRLITADENIINTEPÍVÍR'UD SUCKADEHAN -OSElCKNYASTENTAVLORMED TIO'UDSBUD$EBYGGDEEN SËRSKILDLÍDAFÚRTAVLORNA ,ÍDANKALLADESFÚRBUNDSARKEN

$UKANLiSADENHiRBERiTTELSEN I"IBELN -OSEBOK   


3PEJARNA RAPPORTERAR

.ØRDENØRMADE SIG+ANAAN VALDE-OSEUT TOLVSPEJARE$ElCKGÍFÚRE OCHUTFORSKALANDET3ENSKULLE DEKOMMATILLBAKAOCHBERËTTA VADDEHADESETTOCHHÚRT 4IOSPEJAREKOMTILLBAKA DARRANDEAVSKRËCK n$ETDËRLANDETËRFULLTAVFARLIGA JËTTAR SADE6IKËNDEOSS SMÍSOMGRËSHOPPOR6I KANALDRIGBESEGRADEM -ENTVÍAVSPEJARNA +ALEVOCH*OSUA KOM BËRANDESPÍENMEGA STORVINDRUVSKLASE n+ANAANËRFULLT AVHËRLIGAFRUKTER OCHANNANMAT BERËTTADEDE $ËRlNNSGRÚNAFËLT OCHmODERMEDFRISKT VATTEN$ETËRETTUNDERBARTLAND

)SRAELITERNAVISSTEINTEVILKAAVSPEJARNA DESKULLETROPÍ-ÍNGARYKTENOMDET NYALANDETSPREDSBLANDFOLKET &ORTFARANDESKULLEDETDRÚJAmERA ÍRINNANDElCKmYTTAINILANDET SOM 'UDHADELOVATDEM

$UKANLiSADENHiRBERiTTELSEN I"IBELN

-OSEBOK 
-OSEF»RSE DETNYALANDET

%FTER»RATAL IÚKNEN KOM)SRAELSFOLKTILLETTNYTT BERG .EBO$ENHËRGÍNGEN FÚLJDEALLAMEDUPPPÍBERGET &RÍNENUTSIKTSPLATSDËR UPPEKUNDEDELÍNGT LÍNGT BORTSKYMTALANDET SOM'UDHADE LOVATDEM .UVAR-OSEENGAMMALMAN (ANHADEVARITMEDOMMYCKET (ANHADEVARITPRINSI%GYPTENOCH FÍRAHERDEIÚKNEN3ENHADEHANVARIT LEDAREFÚR)SRAELSFOLKIMÍNGAÍR PÍ DERASVANDRINGGENOMÚKNEN -EN-OSEHADEOCKSÍGJORTMISSTAG $ËRFÚRBESTËMDE'UDATT-OSEINTE SKULLEFÍKOMMAINIDETNYALANDET (ANlCKBARASEDETPÍAVSTÍND

%FTER-OSEBLEV *OSUALEDARE *OSUAVARHËRFÚRARE NËR)SRAELSFOLK MARSCHERADEINI +ANAANSLAND 3TARKAKARLARBARFÚRBUNDSARKEN MEDTIO'UDSBUDÚVER*ORDANmODEN ¯NTLIGENVARDEFRAMMEILANDET SOM'UDHADELOVATDEM (ËRSKULLEDERASBARNVËXA UPPOCHHËRSKULLEDESÍOCH SKÚRDAPÍFËLTEN 'UDFÚRMANADE*OSUAOCHSA v6ARTAPPEROCHSTARK(ERREN DIN'UDËRMEDDIGIALLTVAD DUGÚRv

$UKANLiSADENHiRBERiTTELSEN I"IBELN

-OSEBOK OCH*OSUA 

8

8


¥,ION(UDSONPLC4IM $OWLEY0ETER7YART TRADINGAS4HREES#OMPANY !LLRIGHTSRESERVED $ETTAVERKSKYDDASENLIGTLAGEN OMUPPHOVSRËTT)NGENDELAV DENNAPUBLIKATIONFÍR REPRODUCERAS LAGRASDIGITALT ELLERKOPIERASINÍGONFORMUTAN SKRIFTLIGTILLÍTELSEFRÍNFÚRLAGET 5NDANTAGGËLLERENDASTFÚR RECENSIONER 4EXT*ULIET$AVID )LL(ELEN0ROLE 3VENSKTEXT!NNICA(ËLLZON ¥3VERIGE-!2#53&¾2,!' "OX ¾REBRO 4EL FAX MARCUS EPRESSSE WWWMARCUSFORLAGSE 4RYCKTI3INGAPORE )3". "OKNR


%'904%.

-)$*!.

'/3%. 2™$! (!6%4

,OSSAFIGURERNAOCHSiTTUPPDEMPkRiTTPLATSPkDENSTORAKARTAN


+!$%3 "!2.%!

3).!) (!,6™.

"%2'%4 .%"/

"%2'%4 3).!)

,OSSAFIGURERNAOCHSiTTUPPDEMPkRiTTPLATSPkDENSTORAKARTAN


R E K C š B R &LE N E I R E IS

LAR *ESUSSTIL » P M ENSTOR SJš S T E 'ENNESAR

%NDAG SKULLE*ÚVER

ESUS GLA OCHLËRJUNGARNASE ESUSVAR 'ENNESARETSSJÚ* DELAGT TRÚTTOCHNËRDEHA ADEHAN MN DSO LAN UTFRÍN IFÚREN ENI(IMLEN 3NARTFRISKADEVIND ORNABLEVALLTHÚGRE MÚRKNADEOCHVÍG EBLIRËDDA ,ËRJUNGARNABÚRJAD TTILL*ESUS %NAVDEMGICKBOR OCHVËCKTEHONOM MÍSTEHJËLPA $U AN SAH n-ËSTARE OSS6IDRUNKNAR *ESUSVAKNADE2

HAN n6ARËRERTROSA DEN 3ENRÚTHANTILLVIN STv LLTY v4IG(Í UGNTPÍSJÚN 'ENASTBLEVDETL

%N

DEHËPNA ,ËRJUNGARNAVARBÍ OCHFÚRSKRËCKTA ENTLIGEN n6EMËR*ESUSEG EFALLABÍDE SADE(ANKANJUB N SJÚ VINDENOCH

*E SU SD šRO C I* ER HUP US P ALE ST» R M

TRËFF Mš A I*ER DES*ES RK K U U VARS SALEM SOCHL VØLL Ë IS TILLS TAGÍN *ESUSV RJUNGAR AMM NA GENS ISSTE SOLD n A A OMD ATTD UPP *ESUSË BLEV TEROCH 3ENARE NS ET R S EÍT T H (AN TÍTTFRÍN INTEHË (AN ANSLA OG*ESU PÍKVË Ë RLEV DÚDE R(AN LL G B N H AND KARLA EGRAVD ENOCHH STILLFÍN ENKOM EIGE SAËN AR N E G R 3 Ë S A R E Í N I . GELN G N E G OCHT ULLAD N EEN NGROTT DPÍETT ËSTADA RA *ES ARE NËR VÍS A K S G L U O I S Ë LDA TOR ORS BE VISA EFTERH RJUNGA -ED ENSOLD TERHÚLL STENFR RGET3 R D I A I"IBEL N E TELSEN N A BERiT H T A A V ENHiR A AR TE M NDE SPIK ANM SUPP TRËFF $UKANLiSAD A A A SO RNASO KTUTA FÚRGRA KA S )S VEN FÚTTE RNAPÍS ËRKENA TÍNDELS DE ,UKAS VËN OLUPPG VRULLAD MNADEP NFÚR E R INAH EFTER N Í E ËND KROP ERTILLG NGENK SSTENE ÍSITTP ERO O N R A %NK CH UPP PMEDO AVENFÚ MNÍGR BORT SS A T R HAD ORTTIDE *ESU ËCKTED LJAOCHK ATTSM AV*ESU E F SFAN EATTG RYDD ÚRJAH LËRJU UPPSTÍ TERATT* NSI T NTED RAVENV OR$Í ANS FÚRS NGARNA TLËMNA ESUS .ËR ARTO V D ËR 0 HIM ANNIE $ESÍGN EHAN M GICK ETRUSO TTM LEN DEO CH* OLNU ËRHAN DEN O C H K P A SÍ PM TOM N OT MAG TILLGRA NESlCK HÚR ROTTA VEN AN $ N$ ËRS ETITTAD YHETE TODE N E NËN INI GEL$UK A *OHA NLiSAD E NNES NHiRBE RiTTE LSEN

I"IB ELI


(iRFINNSHELABERiTTELSENOM-OSE NiRPRINSESSANHITTADE HONOMIVASSEN NiRHANFICKSEBUSKENSOMBRANN HURHAN BEFRIADE)SRAELSFOLKOCHBLEVDERASLEDAREPkVANDRINGEN GENOMyKNENTILL+ANAAN LANDETSOM'UDHADELOVATFOLKET 4ALOSSKARTANOCHLkTBARNENSKAPABILDERMEDKLISTERMiRKEN SOMKANANViNDASOMOCHOMIGEN ORKARTA T S D E M H UT PLANSC AVKLISTERMiRKEN IK V R E LL k )NNEH MASSOR kNGER H C O

M C X FLERAG S A D N i V N SOMKANA N F»RE -OSE PGIFT UP ENËRMARE v Tv+OMINT TÍRPÍHELIGMARK 'UDSRÚS SKOR$US KABEFRIA US 4AAVDINA SATTEv$ ËRSLAVAR M 'UDFORT

SO RNA SO ARAO ISRAELITE MAMMAN ORGPÍ.ILmODEN DITTFOLK

TILLKUNG& NK ERNA'Í LS POJKEIE ONOMFRÍN HOSEGYPTI ANSKALÍTA)SRAE RËDDAH TTH (ONVILLE SOLDATERNA OCHSËGA ANDETv M VAR MA KO AL EN YM TEN MN TLIG GR EN DE %GYP FOLKLË E VRËDD%G SESSANAV -OSEBLE SKULLEALDRIGVÍGA .ËRPRIN BADA HÚRD TE CK DENFÚRATT O (AN TILLSTRAN MGRËT(ONUPPTË HANBLYG ËKTIGE&ARA NM DE SO FÚR E ITETBARN TALAOM ENGRÍTAND ÚRA E EG PD HONETTL ULL ORD UP SK RSÚT CHLYFTE VADHANB LOVADEATT-OSE KORGENO ATTHANVA NTYCKTE TT -EN'UD POJKEN(O BLIPRINSIMITTSLO SE 'UD !RON SA FÍHJËLP ROR n$UFÍR $UFÍRHETA-O NB DI A AN n4AMED EHON FÚRERBÍD ITAPÍ LËMNADEH BESTËMD FÚRATALAN EL BLEVËLDRE NENOCH (ANKAN STEATTHANKUND .ËR-OSE EFÚR DDEIÚK -OSEVIS UD(ANBERËTTAD (ANBO %GYPTEN MHERDE NFRÍN' AMMANS FÍREN ILLS LPE ED SO 4 HJË M DE SPLAN ARUTE ARBETA ËRHANV OM'UD SPALATS N ON AN GN !R BR DA %N ESOM ILL&ARAO EENBUSK USKENALDRIG GICKDET lCKHANS TB GAVARAT $ETKONSTI P ÚRDEHAN BRANNUP KNËRMARE$ÍH -OSEGIC OM UHšRT ESINLILLE (ARD MGÚMD

DE OSEF»R TNY ALA SE NDE T

-ANNAP» MARKEN )SRAELITERNA FORTSATTE GENOMÚKNEN

PÍVËGTILLLANDETSOM'UDHADE LOVATDEM0ÍDAGENFÚLJDEDE ENMOLNPELARE0ÍNATTENLYSTE ENELDPELAREOCHVISADEVËGEN $ETBLEVVARMTIÚKNEN3OLENBRËNDE DAGEFTERDAG&OLKETVARINTEVANAVIDATT VANDRA!LLABLEVTÚRSTIGA &OLKBÚRJADEKLAGA n+OMMERNIIHÍGVILKASAFTIGAMELONER VIÍTI%GYPTEN SANÍGON n/CHTËNK SÍHËRLIGTBRÚDVIBAKADE SUCKADENÍGRAANDRA n*AGLËNGTAREFTERGURKAOCHKIWI SAEN mICKASOMBARPÍETTTOMTVATTENKRUS &LEROCHmERSTËMDEINIKLAGOKÚREN

%FTE -OSEBERËTTADEFÚR'UDOM R KOM)S »RATALIÚ MËNNISKORNASMISSNÚJE RA BERG . ELSFOLKTILLE KNEN .ËSTAMORGONLÍGDETETTVITT TT EBO$ %FTERENHËR NYTT FÚLJDE OSEBLEV GÍNGE ALLAM PULVERPÍMARKEN$ETLIKNADE *OSUA N LE &RÍNE EDUPPPÍ *OSUA DARE RIMFROST MENSMAKADESOM VA UPPEK NUTSIKTSPLAT BERGET BORTSK NËR)SR RHËRFÚRARE UNDED HONUNGSKAKA-ËNNISKORNA SDËR YMTALA AELSFO ELÍNG LK T LOVATD NDET S MARSCHE KALLADEDETMANNA6ARJE EM OM'UD LÍNGT +ANAAN RADEINI HADE MORGONGICKDEUTOCHSAMLADE .UVAR SLAND -OSE (ANH IHOPMANNASÍATTDETRËCKTE ENGAM 3TARKA AD (ANH EVARITMEDO MALMAN MEDTI KARLARBARFÚ FÚRHELADAGEN ADEVA O MM RB ¯NTLIGE 'UDSBUDÚVE UNDSARKEN 0ÍKVËLLENKOMDETFÍGLARTILL FÍRAHERDE RITPRINSI% YCKET NVARD R*ORDA GYPTEN IÚKNEN LEDARE SO EFRAM O M LËGRET$EKALLADESVAKTLAR 3 CH ' EN FÚ UDH MEIL NmODEN DERASV R)SRAELSFOLK HADEHANVA -ËNNISKORNAFÍNGADEVAKTLAR

(ËRSK ADELOVATDEM ANDET ANDRIN IMÍN RIT ULLEDER GA G UP GE Í P R NO KOKADEOCHÍTDEM/CHNËRALLA ASBAR EN-OS OCH PÍ EHADE MÚKNEN SKÚRDA HËRSKULLED NVËXA VARMËTTASLUTADEFOLKATTKLAGA $ËRFÚRBES OCKSÍ ESÍOCH PÍFË TËM G 'UDFÚ LTEN -ENËNVARDETLÍNGVËGATT SKULLEFÍKOM DE'UDATT JORTMISSTAG RM OS M AN ( v6 E A ANlCK ADE*O ARTAPP IN IN GÍTILLLANDETSOM'UDHADE SU BARASE IDETNYALA TE DIN'U EROCHSTARK AOCHSA DETPÍ NDET LOVATDEM D ( AVSTÍN DUGÚR ËRMEDDIGI ERREN D v ALLTVA D

$UKAN LiSA -OS DENHiRB ER EBOK  iTTELSENI"I OCH *OSUA BELN

 

-)

$*

!.

%'

'/

3%4%

.

.

-OSEBOK  "IBELN iRBERiTTELSENI $UKANLiSADENH

 -OSEBOK

90

2™ ( ! $! 6% 4

 ,OSS AFIG URER NAO CHS iTTU PPD EMP k

RiTT PLATS Pk

DEN STOR AKAR TAN

"OKNR 1

9789179994914  

...

9789179994914  

...