Page 1

"ILL$/.!(5%2USS2/").3/.

»i“i˜ÃŽ>«Ê“FÃÌiÊ ÛFÀ`>ÃÊ°°°Ê/ˆÊ`iÌÊ >ÀLiÌiÌÊLˆ`À>ÀÊ-«B˜ÌʏB}iÊ “i`ʎœ˜ŽÀiÌÊÃ̟`ʜV…Ê v>ŽÌˆÃŽ>ʏŸÃ˜ˆ˜}>À°»Ê qÊ>˜ÃÊ՘`>>… » œŽi˜ÊLiÛÊi˜ÊÛiÀŽˆ}Ê Ÿ}œ˜Ÿ««˜>ÀiÊvŸÀʓˆ}°Ê ÌÌÊ«>À>`ˆ}“ÃŽˆvÌiÊ ˆÊ“ˆÌÌʏi`>ÀÎ>«°»Ê qÊ ÀˆŽÊœŽi

UTMANINGARNA VARJESM»GRUPP MšTER

30¯.4,¯'% , 1-Ê&,


/RIGINALETSTITEL7ALKINGTHESMALLGROUPTIGHTROPEnMEETINGTHECHALLENGES EVERYGROUPFACES #OPYRIGHTÚ7ILLOW#REEK!SSOCIATION /RIGINALFšRLAG:ONDERVAN -ICHIGAN 53! 3PÛNTLÛGEnUTMANINGARNAVARJESMËGRUPPMšTER 3VENSKCOPYRIGHTÚ-ARCUS&šRLAG "OX ™REBRO 4ELEFON % POSTINFO MARCUSFORLAGSE WWWMARCUSFORLAGSE ™VERSÛTTNING+ATRIN"JUHR /MSLAGSBILD-IQUEL33ALMERON 'RAlSKFORM#AROLINE,UNDBÛCK 4RYCKTHOS73"OOKWELL "ORGË &INLAND "OKNR )3".  


)..%(ª,,3&™24%#+.).'

4ACK)NLEDNING ENDELPROBLEMG»RINTEATTLšS A %NINTRODUKTIONTILLLEDARSKAPGENOMMOTPOLER+ APITEL%NFšRØNDR INGGšRDIGGOTT !TTMšTALÛRANDETSUTMANINGGENOMATT BALANSERASANNINGOCHLIV+ APITEL0 L»STRARVIOMV»RAS »RELLERTRØNARVISOLDATER !TTMšTAUTVECKLINGENSUTMANINGGENOMATT BALANSERAOMSORGOCHLÛRJUNGASKAP+ APITEL*AGSKULLEVILJALØRAKØNNADIGTRORJAG !TTMšTARELATIONSUTMANINGENGENOMATT BALANSERAVÛNSKAPOCHANSVAR+ APITEL(URMANUTKØMPARENGODSTR ID !TT MšTA FšRSONINGENS UTMANING GENOM ATT BALANSERAVÛLVILJAOCHKONFRONTATION+ APITEL"ERØTTAFšRF LER !TT MšTA UTMANINGEN I ATT NË UT GENOM ATT BALANSERAUPPGIFTOCHMÛNNISKOR


+ APITEL'IS S AVEMSOMKOMMERTILLSM»G R UPPEN !TT MšTA UTMANINGEN ATT NË UT GENOM ATTBALANSERAšPPENHETOCHINTIMITET3 AMMANFATTNING &R IHETFR»NOLšSLIGAPROBLEM !TTFËBALANSGËNGENATTFUNGERA, EDAR HANDLEDNING! PPENDIX.OTER
).,%$.).'

ENDELPROBLEMG»RINTEATTLšSA

%.).42/$5+ 4)/.4),,,%$!23+ !0 '%./--/40/,%2

3AMMANTAGETHARVIHARLETTELLERDELTAGITISMËGRUPPERUNDERMER ÛN FEMTIO ËR $ET FËR OSS ATT KÛNNA OSS GAMLA SÛRSKILT DË EN VISS vMAGISKFšDELSEDAGvHÛGRARVIDHORISONTENFšROSSBËDA6IHARVARIT INVOLVERADEISMËGRUPPEROCHSMËGRUPPSARBETESËLÛNGENUATTMAN SKULLEKUNNATROATTVIKANALLT $ETGšRVIINTE &šRSTËOSSRÛTT6IHARVERKLIGENFËTTUPPLEVASMËGRUPPENS STORHET )BLAND HAR DESSA STUNDER INTRÛFFAT DË VI HAR VARIT LEDARE -ENVËRTFšRmUTNAÛROCKSËKANTATAVMISSLYCKANDEN

'/$!). 4 %. 4 )/.%23 /-' ª4 43.% 4 4 *AG"ILL MINNSDËJAGTOGMEDENGRUPPMAKARPËENRETREATMED šVERNATTNINGFšRATTKOMMAIFRËNVARDAGENOCHFËTIDATTVËRDAVËRA ÛKTENSKAP-ILJšNVARIDEALISKnENUNDERBARSJš ETTlNTHUSOCH TVËHELADAGARTILLSAMMANSnDETSOMBEHšVSFšRATTBYGGAGEMEN SKAPMITTI'UDSFANTASTISKASKAPELSE$ETFANNSBARAETTPROBLEM n ETT LITET GNÛLLANDE GRËTANDE SKRIKANDE RAPANDE PROBLEM $ET SLAGSPROBLEMSOMHARENINBYGGDVÛCKARKLOCKASOMRINGERKLOCKAN 


 OCHPËNATTEN$ETSLAGSPROBLEMSOMUTMANARVARSOCHENS HELGELSE%FTERFšRSTANATTENVILLEJAGSKRIVAENBOKMEDTITELN(UR MANHJÛLPER*ONNYATTSOVAHELANATTENOCHANDRASÛTTATTANVÛNDA TEJP 5NDER GRUPPSAMLINGARNA VAR *ONNYS FšRÛLDRAR UTMATTADE GRUPPMEDLEMMARNATRšTTAOCHATMOSFÛRENIRRITERAD-ENDETHIND RADEMIGINTEFRËNATTFORTSÛTTASOMOMINGENTINGHÛNT&šRVADVAR VIKTIGASTnMINPLANERINGELLERMÛNNISKORNA *AGFRËGADEv(URGËRDETFšRER(ARNIKUNNATFËLITEKVA LITETSTID TILLSAMMANS FšR ATT SAMTALA OM ERA RELATIONERv °TTA PAR šGON STIRRADE PË MIG LIKT ANFALLANDE VÛRMESšKANDE MISSILER $ET NIONDEPARETKUNDEJAGINTESEEFTERSOMMINFRUSATTIVÛGEN .ERVšSTSTÛLLDEJAGOKLOKTNOGENFšLJDFRËGAv3COTTOCH*A NET HARNIJOBBATPËKOMMUNIKATIONENEREMELLAN(URGËRDETv .ÛRJAGTÛNKERTILLBAKA BORDEJAGISTÛLLETHAFšRESLAGITATTVITITTADE PËENVIDEO *ANET BšRJADE GRËTA MEDAN 3COTT SATT ORšRLIG OCH UNDVEK šGONKONTAKT$ETVARSMÛRTSAMTOBEHAGLIGTOCHPINSAMT%NUPP MÛRKSAMLEDAREHADESETTDETKOMMAOCHLAGTMÛRKETILLINTEBARA DET HÛR PARETS SPÛNDA UTTRYCK UTAN OCKSË DEN OBEHAGLIGA STÛM NINGENIGRUPPEN)STÛLLETFšRATTERBJUDAVÛNSKAPOCHMEDLIDANDE KRÛVDEJAGREDOVISNINGOCHUPPMANADEMÛNNISKORATTSLUTFšRADET GIVNA UPPDRAGET *AG ÛR TACKSAM ATT VI GENOM 'UDS FšRSORG OCH TILLSAMMANS MED NËGRA AV GRUPPMEDLEMMARNA TROTS ALLT LYCKADES RÛDDAVECKOSLUTETOCHSKAPANËGRAMINNESVÛRDASTUNDER-ENMIN OFšRMËGAATTKÛNNAINGRUPPENÛVENTYRADEDENGEMENSKAPVIFšR SšKTBYGGAUPPTILLSAMMANS *AG 2USS GJORDE ETT FšRFÛRLIGT MISSTAG FšR NËGRA ËR SEDAN I EN GRUPP FšR MAKAR SOM ,YNN OCH JAG LEDDE *AG HADE JUST FËTT ERBJUDANDEOMATTBLI7ILLOW#REEKSDIREKTORFšRSMËGRUPPER ETT JOBBSOMSKULLEINNEBÛRAATTJAGLEDDEšVERSMËGRUPPSLEDARE OCHANSTÛLLDPERSONAL$ETTATILLTROTSSKULLEJAGLYCKASFšRSTšRADY NAMIKENIGRUPPENFšRMAKAR 


%TTAVPARENIVËRGRUPPHADEvÛKTENSKAPLIGAUTMANINGARv ENFšRSKšNANDETERMFšRATTDšLJAENUPPSEGLANDEKRISIRELATIONEN OCHSAMTIDIGTLËTSASATTDETINTEÛRSËALLVARLIGT3NARTBšRJADEPARETS ÛKTENSKAPLIGA BESVIKELSER MÛRKAS I RUTINSVAREN PË DISKUSSIONSFRË GORNA OCHDETVARUPPENBARTATTDEVARIBEHOVAVHJÛLP.ÛRDE GËNGPËGËNGFRËGADEOSSOMRËDFšRSšKTE,YNNOCHJAGATTHJÛLPA DEM FšRMINSKA SYMTOMEN SAMTIDIGT SOM VI VAR GANSKA OVETANDE OMOCHALLTFšRUPPTAGNAFšRATTSEDEBAKOMLIGGANDEPROBLEMEN *U MER VËRA GRUPPMšTEN PËVERKADES AV PARETS PROBLEMA TISKA RELATION DESTO MINDRE VËGADE VI SOM LEDARE DISKUTERA DET I TRONATTDETSKULLESKADAPARETSFšRTROENDEFšROSSOCHVËRGRUPP -ENVËRTYSTNADVARSOMATTKASTAENlLTšVERENELEFANTOCHTROATT INGENSKULLEUPPTÛCKADEN$ENHÛRELEFANTENBLEVALLTTYNGREOCH DETSKEDDESNABBT(URVILšSTEDET6IBESLšTOSSFšRATTVISAPARET HURDERASKONmIKTDEMEMELLANFšRSTšRDEHELAGRUPPDYNAMIKEN $ET BLEV SKEPPSBROTT 0ARET BLEV KNÛCKT OCH SLOG TILLBAKA MEDKÛNSLORAVBESVIKELSEOCHSVEK$EHADEUPPFATTATATTVISVA RAT ALLDELES FšR LÛTTVINDIGT OCH YTLIGT PË DERAS PROBLEM OCH TOTALT MISSLYCKATSMEDATTITIDVISADEMHURDERASUPPFšRANDEPËVERKADE GRUPPEN$EKÛNDESIGUTPEKADE SËRADEOCHNEDVÛRDERADE 3OMDEANDLIGARESARVIVARGICKVIFšRSTËSTILLMOTATTACK6I PEKADEPËDERASOVILJAATTSšKAPROFESSIONELLHJÛLPOCHFRAMHÛRDADE IATTDESKULLEBEHËLLASINAÛKTENSKAPLIGAPROBLEMFšRSIGSJÛLVAUN DER GRUPPDISKUSSIONERNA SËVIDADEINTEVARVILLIGA ATT TA UPP ALLA ASPEKTERAVHISTORIENINFšRGRUPPEN *AGSKÛMSNÛRJAGSKRIVERDETTA6ADTÛNKTEVIPË $YNAMIKENIGRUPPENFšRSVANNOCHSTÛMNINGENFšRSÛMRA DESMARKANTUNDERDEKOMMANDEMËNADERNA6ADSOMBšRJATSOM EN DRšM OM DJUPARE KOMMUNIKATION BLEV TILL EN MARDRšM .ÛR GRUPPEN TILL SLUT UPPLšSTES VAR VI UTTšMDA MEN LÛTTADE $YRBARA VÛNSKAPSBANDËTERUPPRÛTTADESSENARE MESTTACKVAREGODTAKTKÛNS LAHOSDEPARSOMVALDEATTFOKUSERAPËDEGODASTUNDERVIHAFT -ENDENNAERFARENHETVARENFšRTROENDEKRISFšR,YNNOCH 


MIG6ITRODDEATTVIGJORTVADGODASMËGRUPPSLEDARESKULLEGšRA 6ËR UTVÛRDERING BEKRÛFTADE ATT DET MESTA VI GJORT VAR ENLIGT KON STENS ALLA REGLER6I HADE BAKOM OSS EN ORDENTLIG UTBILDNING SOM HJÛLPTEOSSATTUTVECKLAMYCKETGOTTIDENLILLAGEMENSKAPEN-EN MYCKETHADESNABBTBLIVITFEL+ANSKEHADEVIGLšMTNËGOT

v!, ,4, Ë2 !.$%+/--%25 4 )& 2 ª.%.-) 3 3,9# + !$%2&!2%.(% 4 v 4ROTSmERAFRAMGËNGSRIKAGRUPPUPPLEVELSER FYLLDAAVRIKGEMENSKAP OCHANDLIGFšRVANDLING FšRBRYLLADESVIAVANDRAGRUPPERSMISSTAG 6IDETTmERTALTILLFÛLLENHADEVIFËTTHšRABËDEPERSONLIGABERÛTTELSER OCH BERÛTTELSER FRËN ANDRA GRUPPER OM HUR MAN GËTT IN I VÛGGEN /CHVIHADEUNDRATOMDETFANNSNËGRAFALLGROPARELLERMISSTAGSOM HADEKUNNATUNDVIKASFšRATTHJÛLPADESSAGRUPPERATTGËVIDARE )NGEN AV OSS VILLE MEDGE DET VI VISSTE VAR SANT $ET BORDE INTEBLISËHÛR6ARFšRTYCKTESSOMLIGAGRUPPERHAENGOD LIVSFšRVAND LANDEUPPLEVELSE MEDANANDRAVERKADEGËVILSE IRRAPLANLšSTELLERBARA GËIBITAR $ESSATANKARVARSÛRSKILTBESVÛRANDEEFTERSOMVILÛSTMYCKET OMSMËGRUPPEROCHFËTTGODUTBILDNINGIÛMNET3OMLEDAREHADE VIFËTTMšJLIGHETATTMšTAOCHSAMTALAMEDDEMESTERFARNAOCHKLO KAPERSONERVADGÛLLDEGEMENSKAPSBYGGANDE PERSONLIGFšRVANDLING OCHGRUPPERSLIV6IHADEVUXITOCHUTVECKLATSGENOMDETTA-ENVI VISSTEATTVIFORTFARANDESAKNADEVIKTIGAPUSSELBITAR 6ÛNDNINGENKOMNÛRVIBšRJADESEVËRAMISSTAGSOMMšJ LIGHETER TILL LÛRANDE 6ËRA MISSTAG šPPNADE VÛGEN FšR NYA SÛTT ATT TÛNKAOCHSEPËSMËGRUPPERIFšRSAMLINGEN 6ËRTLEDARTEAMDELTOGIETTSEMINARIUMOMKREATIVASTRATE GIERFšRLÛRANDE OCHUNDERINLEDNINGENTILLSEMINARIETPRESENTERADE FšRELÛSAREN VAD SOM TYCKTES VARA ETT ENKELT PROBLEM v.ÛR LÛR SIG MÛNNISKORv%FTERATTVIGETTETTANTALOTILLRÛCKLIGAFšRSLAG GAVHAN OSS DET GIVNA SVARET v.ÛR DE MISSLYCKAS 6I LÛR OSS UTIFRËN VËRA 


MISSLYCKANDENv.ÛRDETUPPLEVDAINTEMOTSVARARFšRVÛNTNINGARNA SKAPARDISHARMONINVILJANTILLATTLÛRA UPPTÛCKAOCHFšRÛNDRA $ESSAORDBLEVETTMANTRAFšROSS$EINSPIRERADETILLNY TÛNKANDEOCHTOGFOKUSFRËNVËRAMISSLYCKANDENTILLHURVIISTÛLLET KUNDELÛRAAVVËRAMISSTAG$ETVARETTBEFRIANDENYTTPERSPEKTIV (ELTKLARTBEHšVDEVIFšRÛNDRAVËRTSÛTTATTSEPËLIVETTILLSAMMANSI FšRSAMLINGEN $ET GRUNDLÛGGANDE TRÛNINGSPROGRAM I LEDARSKAP AV SMË GRUPPER SOM VI SKAPAT VAR BRA SË VI HšLL FAST VID DE REDSKAP OCH DETTRÛNINGSMATERIALVIUTVECKLAT-ËNGAlNNSMEDI(ANDBOKFšR LIVSFšRVANDLANDESMËGRUPPER-ENDETFANNSMERATTLÛRA

%NvAHA UPPLEVELSEv *AG2USS ËTLUNCHENDAGMED7AYNE!LGUIRE TIDIGARECHEFPË,EVI 3TRAUSSMENNUANSTÛLLDPË7ILLOW#REEK!SSOCIATION%FTERSOMJAG VARADVOKATOCHHANFšRETAGSLEDARE HANDLADEMYCKETAVVËRTARBETE PË7ILLOWOMJURIDIKOCHFRËGORRšRANDEFšRSAMLINGENSSTRUKTUR 7AYNESLUKARBšCKEROCHJAGFRËGADEVADHANHADELÛSTSENAST v*AGHËLLERPËATTLÛSAOMENFAVORITFRËNMINA,EVI3TRAUSS DAGARSOMHETER0OLARITY-ANAGEMENT AV"ARRY*OHNSONv SAHAN (ANFORTSATTEOCHFšRKLARADEATTDENHÛRBOKENHADEHJÛLPTHONOM ATTLšSAMËNGAAFFÛRSRELATERADEPROBLEM+AN TILLEXEMPEL ETTFš RETAGGšRASINAKUNDERNšJDAOCHSAMTIDIGTGENERERAVINST%LLERÛR DESSATVËINCITAMENTšMSESIDIGTUTESLUTANDE-ËSTEFšRETAGSLEDARE VÛLJAMELLANATTTJÛNAPENGAROCHATTFËBELËTNAKUNDERÇRVIHÛR FšRATTGšRAAKTIEÛGARNAELLERKUNDERNAGLADA &šRETAGHARINGETVAL"ËDAALTERNATIVENMËSTEFšRVERKLIGAS ANNARSÛRDEUTEURLEKEN&AKTUMÛRATTDEMËSTEšVERTRÛFFAKUN DERNAS FšRVÛNTNINGAR FË DEM ATT VILJA ËTERKOMMA SAMTIDIGT SOM DEMËSTEGšRAENTILLRÛCKLIGVINSTFšRATTKUNNAGEGODAVKASTNING šVERTRÛFFA FšRVÛNTNINGARNA HOS INVESTERARNA OCH GšRA AKTIEÛGARNA 


NšJDAPËSTÛMMAN&šRETAGSLEDARENSUPPGIFTHANDLARTILLSTORADELAR OMATTHITTAFORMELNFšRATTGšRABËDASAKERNASAMTIDIGT*OHNSON ANTYDERATTDETKANSKEINTElNNSNËGONMAGISKLšSNINGPËHURMAN KLARARBËDEOCHIAFFÛRER$EEXISTERARSNARAREIENDYNAMISKSPÛN NINGVILKETENFšRETAGAREMËSTEKUNNAHANTERA -ITTSAMTALMED7AYNEVARENAHA UPPLEVELSE*AGBšRJADE FUNDERAPËOMDETTAKUNDETILLÛMPASPËANDRAOMRËDENnFšRÛLDRA SKAP FšRSAMLINGSLIVOCHSMËGRUPPER &šRÛLDRASKAPETINNEBÛRTILLEXEMPELTVËHUVUDSAKLIGAËTA GANDEN !TT SKAPA EN TRYGG SKYDDANDE UPPVÛXTMILJš FšR BARNEN OCHSAMTIDIGTHJÛLPADEMATTUTVECKLASTILLSJÛLVSTÛNDIGAINDIVIDER $ESSATVËTYCKSSTËIMOTSÛTTNINGTILLVARANDRA/MDUÛRFšRÛLDER FšRSTËRDUDETTAMOTSATSFšRHËLLANDE SÛRSKILTNÛRBARNENVÛXEROCH BLIR ÛLDRE ATT SAMTIDIGT VAKA šVER DEM OCH SLÛPPA DEM FRIA n TVË GODAINTENTIONERATTBALANSERAEMELLAN 4ÛNKPËFšRSAMLINGEN6IVILLNËMÛNNISKORnMISSIONOCH EVANGELISATION-ENVIMËSTEOCKSËMšTADETROENDESBEHOVnOM SORG OCH LÛRJUNGASKAP !LLT LËTER SË OKOMPLICERAT NÛR *ESUS SÛGER v'ËDÛRFšRUTOCHGšRALLAFOLKTILLLÛRJUNGARDšPDEMI&ADERNSOCH 3ONENSOCHDENHELIGA!NDENSNAMNOCHLÛRDEMATTHËLLAALLADE BUDJAGHARGETTERv-ATT &šRSAMLINGARHARUNDERTVË TUSEN ËR FšRSšKT KOMMA PË HUR MAN BÛST SKA HËLLA BËDA MËLSÛTT NINGARNALEVANDE TROTSATTDETYCKSDRAËTTVËHËLL 6ËRA FšRSAMLINGAR HAR GJORT MISSIONSBEFALLNINGEN TILL SIN PASSIONOCHFšRSšKERHJÛLPAMÛNNISKORATTBLIšVERLËTNAEFTERFšLJARE TILL+RISTUS6IHARLÛRTOSSKÛNNAIGENDESPÛNNINGARSOMUPPSTËR NÛR MAN SKA FšRDELA RESURSERNA MELLAN FšRSAMLINGENS OLIKA VERK SAMHETER &šRSAMLINGAR MËSTE BESTÛMMA OM NÛSTA KOLLEKT SKA GË TILL EVANGELISATION ELLER OMSORG OM FšRSAMLINGSMEDLEMMARNA IN VESTERASSTRATEGISKTIMISSIONSBUDGETENELLERGËTILLDENKRISTNASKO LAN3KAVILÛGGAMERRESURSERPËATTNËSKEPTIKERELLERSATSAPËDE REDANHELIGA/MIGENÛRDETTVËGODATINGSOMTYCKSSTËIMOTSATS FšRHËLLANDETILLVARANDRA 


$EN SOM ÛR INSATT I LEDARSKAPETS MOTPOLER SKULLE SÛGA ATT DETÛRHELTISINORDNINGv$ETlNNSINGETSVARPËFRËGANv 0RINCIPERNAOMMOTPOLERILEDARSKAPSÛGERATTVIIVARJEOM RËDEAVLIVETMËSTELÛRAOSSATTHANTERASPÛNNINGENMELLANTVËGODA TINGISTÛLLETFšRATTVÛLJAENSAKFRAMFšRENANNAN!FFÛRSLEDAREFšRSš KERATTFËUTENVINSTOCHBEHAGAKUNDERNA'ODAFšRÛLDRARGšRALLTDE KANFšRATTBYGGANÛRA šMSESIDIGTBEROENDERELATIONERTILLSINABARN OCHFšRBEREDADEMFšRETTLIVPËEGENHAND&šRSAMLINGARMËSTEEVAN GELISERAOCHHAOMSORGOMMEDLEMMARNA)DESSASITUATIONERSTËRINTE VALETMELLANATTVÛLJADETENAELLERDETANDRAnVIMËSTEVÛLJABËDA !LLA FRËGESTÛLLNINGAR KAN INTE FORMULERAS SOM MOTPOLER -ENOFTANÛRETTPROBLEMVERKARSVËRLšSLIGTELLERNÛRVITROTSENGOD INSATSMISSLYCKASSERVIINTEDETUPPENBARA *OHNSONSID£ERšPPNADEVËRAšGON MENVIDNÛRMAREEFTER TANKEINSËGVIATTHANBARAPËETTKONSTRUKTIVTSÛTTBESKRIVITVAD"I BELNEGENTLIGENALLTIDSAGTOSS$ETlNNSMËNGAMOTPOLERIGUDSRIKET *ESUSKALLADEDETOLVATTVARATILLSAMMANSMEDHONOMFšRATTSEDAN SÛNDAUTDEM-ARK 0AULUSPËMINNEROSSOMvENENDAKROPP OCH EN ENDA ANDE %N ÛR (ERREN EN ÛR TRON ETT ÛR DOPET EN ÛR 'UDOCHALLASFADER6AROCHENAVOSSHARFËTTNËDv%F VËR KURSIVERING 0AULUSFORTSÛTTERATTRÛKNAUPPINDIVIDUELLAGËVOROCH TJÛNSTER)SJÛLVAVERKETÛRDETVARSOCHENSUNIKAPERSONI+RISTUSSOM ISIGFšREVIGTBINDEROSSSAMMANšMSESIDIGT IKROPPENSOMHELHET %NGEMENSKAPSOMFšRDšMERINDIVIDUALISMENSKAPARKOMMUNISM %NINDIVIDSOMINTEBRYRSIGOMGEMENSKAPšVERGËRTILLNARCISSISM $ENSTšRSTASPÛNNINGENGENOMALLATIDERFšRTEOLOGERFRËN ALLATRADITIONERÛRATTFšRSONAMÛNNISKANSFRIAVILJAMED'UDSABSO LUTAMAKT 0AULUSSÛGERv!LLTHARJAGVARITINFšRALLA FšRATTËTMINS TONERÛDDANËGRAv+OR $ETLËTERSOMOM0AULUSTRORATT HELAFRÛLSNINGENBERORPËHANSANSTRÛNGNINGAROCHFšRMËGAATTAN PASSASIGTILLKULTURENÇNDËBETONARHANSTARKTVIKTENAVFRÛLSNING OCHUTKORELSEI2OMARBREVETv!LLTSËKOMMERDETINTEANPË 


MÛNNISKANSVILJAELLERSTRÛVANDENUTANPË'UDSFšRBARMANDEv%N DEL FšRSAMLINGAR LYFTER FRAM 0AULUS I +ORINTHIERBREVET ANDRA 0AULUSI2OMARBREVET"ËDAUTTALANDENAËTERSPEGLARENSANNINGI GUDSRIKETOCHMËSTEHËLLASIENDYNAMISKSPÛNNING!TTFAVORISERA DET ENA LEDER TILL SJÛLVBELËTENHET I EVANGELISATIONEN ATT FAVORISERA DETANDRAGšROSSTILLSJÛLVFšRHÛRLIGANDEAVGUDADYRKARE /CHDETTAÛRDETGRUNDLÛGGANDEGODABAKOMLEDARSKAPGE NOMMOTPOLER)STÛLLETFšRATTSšKADERÛTTASVARENOCHDEKORREKTA DElNITIONERNAÛRDETIBLANDBÛTTREATTIDENTIlERAOCHHANTERASPÛN NINGENMELLANTVËGODASANNINGARELLERšNSKVÛRDARESULTAT*OHNSON KALLARDETFAKTISKTETTvOLšSBARTPROBLEMv%NGODTES$ETHJÛLPER OSSATTSOVABÛTTREOMNATTEN %FTERATTVILÛRTOSSMEROMLEDARSKAPGENOMMOTPOLERHAR VI FšRENKLAT PRINCIPERNA OCH TILLÛMPAT DEM PË SMËGRUPPENS LIV .ÛR MAN KAN SE FšRDELARNA AV ATT BEVARA SPÛNNINGEN MELLAN TVË GODATINGBLIRENSFRAMTIDLÛTTAREATTHANTERA)STÛLLETFšRATTKÛMPA MOTSPÛNNINGENKANMANANVÛNDADENTILLSINFšRDEL!TTKLARAAV SPÛNNINGENHËLLERTILLVARONIBALANS%NTRAMPOLINFUNGERARFšRATT DEN ANVÛNDER SIG AV GRAVITATION OCH ELASTICITET $ET ENA UTAN DET ANDRASKULLEBLIFšRšDANDE &RËGAENLINDANSARE%TTBRA STRAMTREP LAGOMSPÛNTMEL LANTVËFASTAPUNKTERnSTARTENOCHMËLETnBÛDDARFšRENSPÛNNANDE UPPVISNING !TT LOSSA REPET VID NËGON AV ÛNDARNA GšR UPPGIFTEN OMšJLIG$ETÛRSPÛNNINGENSOMGERRESULTAT OCHENKLOKOCHKUN NIGDANSARELÛRSIGATTUTNYTTJADENTILLSINFšRDEL,IVETÛROFTASË BËDEENCIRKUSOCHENBALANSAKT

)NGENM»LNINGMEDHJØLPAVNUMRERADEFØRGER 0LšTSLIGT INSËG VI ATT DET VI TIDIGARE RUBRICERAT SOM MISSTAG VAR OSYNLIGA OCH OLšSBARA PROBLEM .ÛR VI BšRJADE TILLÛMPA MER AV MOTPOLSKONCEPTETPËSMËGRUPPERNABLEVSAKEROCHTINGTYDLIGARE 


%NDELKRISTENUNDERVISNINGLËTERPËSKINA ATTOMMANBARA GšR! " #OCH$ SËFËRMANETTRIKTLIV BLIRFšRMšGEN UPPTÛCK ERDOLDAHEMLIGHETER FšRSTËRHEMLIGABIBLISKASAMBAND UNDVIKER EKONOMISKAPROBLEM HARVÛLDIGABšNEUPPLEVELSER DRABBASALDRIG AVCANCERELLERFËRENFANTASTISKSMËGRUPP0ROBLEMET6IHARHAFT SMËGRUPPERDÛRVIGJORT! " #OCH$OCHÛVEN% &OCH' OCH DETBLEVÛNDËINGENFANTASTISKSMËGRUPP 6ARFšR&šRATTDETÛRSËLIVETÛR-ÛNNISKORSYNDAR$ETÛR KAOSIVÛRLDEN /CHVIHARVARITIOCHSETTANDRAGRUPPER DÛRLEDARNATREVAT SIGFRAM GLšMTBORT"OCH$OCHGJORTMOMENT#FšRE! OCHÛNDË HAFT EN BÛTTRE ERFARENHET ÛN MËNGA ANDRA (UR HÛNGER DET IHOP /MMANMISSLYCKASFRËN!TILL' VARFšRFËRMANDËINTEAUTOMA TISKTENDËLIGERFARENHETISINSMËGRUPP !TT MËLA EFTER ETT SYSTEM AV NUMRERADE FÛRGER KAN HJÛLPA OSSATTKATEGORISERAFÛRGERIETTSPEKTRUM MENDETSKAPARINTEETT KONSTVERKSOMBERšR/CHATTLEDAENLITENGRUPPÛRMERKONSTÛN KATEGORISERING 4ROTSDETTRORVIATTDETÛNDËÛRVIKTIGTATTFšRSTËGRUNDERNA PRECISSOMINOMVILKETOMRËDEELLERÛMNESOMHELST VARESIGDETÛR KONST MUSIKELLERBILREPARATION!TTFšRSTËSAMBANDETFRËN!TILL' ELLERKANSKETILL™ ÛRVÛRDEFULLT MENDETÛRINTEAUTOMATISKTETT FRAMGËNGSRECEPT INTEMERÛNDETGšRMIGTILLSNICKAREOMJAGVET HURMANHANTERARENHAMMARE6ARJELEDAREBšRLÛRASIGHURMAN GER MÛNNISKOR EN KÛNSLA AV TILLHšRIGHET HJÛLPER DEM ATT BROTTAS MED "IBELN LEDER EN GOD DISKUSSION SKAPAR EN KÛRLEKSFULL MILJš OCH NOGA LYSSNAR TILL MEDLEMMARNAS BEHOV )NGENTING VI SÛGER I DENNABOKUNDERMINERARGRUNDENTILLATTVARAENGODHERDE -ENHURVIKTIGTDETTAÛNÛRHARVISTšTTPËENANNANSAN NING OCHDENÛRHUVUDBUDSKAPETIDENNABOK,EDARSKAPISMË GRUPPERÛRINTEENšVNINGIATTMËLAEFTERNUMMER FYLLAIFÛLTOCHFË ENVACKERBILDGENOMATTFÛRGLÛGGARÛTTNUMMER$ETÛRMERKONST ÛN SË n EN BALANSKONST OM MAN SË VILL $ET ÛR KONSTEN ATT KLARA 


DE DYNAMISKA SPÛNNINGAR SOM STÛNDIGT lNNS I VARJE GRUPP 6ARJE LEDAREOCHVARJEMEDLEMMËSTEGESIGIKASTMEDDENNAVERKLIGHET /MMANGšRDETBLIRDETENBEFRIANDEATMOSFÛRIGRUPPEN "EHÛRSKA GRUNDERNA -EN VAR BEREDD ATT HANTERA DE NA TURLIGA SPÛNNINGARNA OCH UTMANINGARNA I EN VARDAGSGEMENSKAP /FTA UPPTÛCKER MAN ATT DET INTE lNNS ENKLA SVAR PË DE PROBLEM SOMUPPSTËRISMËGRUPPERnBARAETTSPÛNTLÛGEMELLANmERAGODA VÛRDEN0RECISSOMATTGËPËLINAKANDETVARABËDESPÛNNANDEOCH DYNAMISKTATTBALANSERAMELLANDESSAMOTPOLER

$%3% 830Ë..).' 3&Ë,4 %.

$ESEXUTMANINGAR NA

$ESEXSPØNNINGAR NA

,ÛRANDE 5TVECKLING 2ELATIONER &šRSONING 0ËVERKAN +ONTAKTSKAPANDE

3ANNING,IV /MSORG,ÛRJUNGASKAP 6ÛNSKAP!NSVAR 6ÛLVILJA+ONFRONTATION 5PPGIFT-ÛNNISKOR ™PPENHET)NTIMITET

%FTER ATT HA UTVÛRDERAT LEDARES ERFARENHETER INKLUSIVE VËRA FRUARS NËGRAAVDEBÛSTAGRUPPLEDAREVIVET KUNDEVIIDENTIlERAËTMINS TONE SEX SPÛNNINGAR SOM VARJE GRUPP STÛLLS INFšR ,ISTAN ÛR INTE UTTšMMANDE OCH DU KANSKE UPPTÛCKER YTTERLIGARE SPÛNNINGAR ALLT EFTERSOM -EN DESSA SEX TYCKS FËNGA MYCKET AV DET SOM GRUPPER KÛMPARMEDIETTGEMENSKAPSBYGGANDE 


5PPLEVERDUVANMAKTšVERPROBLEMIDINSMËGRUPPKANSKE VIKANMINSKADINFRUSTRATION+ANSKElNNSDETINTENËGOTSVAR$ET KANSKEÛRETTAVDEDÛRvOLšSBARAPROBLEMENv SOMSTÛLLERDIGMEL LANTVËGODATING OCHDINUPPGIFTÛRINTEATTHITTASVARETUTANATT HANTERADENDYNAMISKASPÛNNINGEN 3PÛNTLÛGEDISKUTERARDESSASEXUTMANINGARELLERSPÛNNINGAR UTIFRËNENGLIDANDESKALASOMFËRREPRESENTERADENDRAGNINGOCHKRAFT MANKANUPPLEVAMELLANSKALANSMOTPOLER$USOMÛRSMËGRUPPS LEDAREKOMMERATTFËHJÛLPATTLEDAIDENNABALANSGËNG$USOMÛR MEDLEMIENSMËGRUPPKOMMERATTLÛRADIGHURMANUPPTÛCKERDESSA SPÛNNINGAR ANPASSARSINAUPPFATTNINGAROMOCHFšRVÛNTNINGARPËSIN SMËGRUPPOCHRšRSIGFRAMËTFšRATTBYGGAENGODGEMENSKAP 6ARJEGRUPPMšTERDESSASEXSPÛNNINGAR6ARJEGRUPPBEHš VERSKAPAENMILJšDÛRMÛNNISKORKANLÛRASIGMEROMKRISTENTRO BYGGARELATIONEROCHVÛXAANDLIGT/CHVARJEGRUPPMËSTEBEARBETA OENIGHETELLERKONmIKT HAETTUPPDRAGOCHHJÛLPANYAMÛNNISKOR ATTKOMMAMEDIGRUPPEN$ESEXUTMANINGARNAÛR,ÛRANDE UT VECKLING RELATIONER FšRSONING PËVERKANOCHKONTAKTSKAPANDE 6ARJEUTMANINGBÛRMEDSIGENSPÛNNING&šRATTMšTALÛ RANDETBEHšVSENGRUPPSOMKANTATAGISPÛNNINGENMELLANSAN NING OCH LIV /M MAN VILL ATT MÛNNISKOR SKA LÛRA SIG SANNINGEN MËSTESANNINGENI'UDS/RDKOPPLASTILLDERAS LIVSBERÛTTELSE &šR MYCKETBERÛTTELSELÛMNARINGETUTRYMMEFšRSANNINGEN&šRMYCK ETDISKUSSIONOMSANNINGEN UTANANKNYTNINGTILLLIVET KANSKAPA ARROGANTA UPPBLËSTAKRISTNASOMALDRIGPRAKTISERARVADDESTUDERAR 6ISKAUTVECKLADETTAMERLÛNGREFRAM$ETHANDLAROMSEXUTMA NINGAROCHDESPÛNNINGARSOMFšLJERMEDDEM 3MËGRUPPERUTVECKLASINTEOMMANKONCENTRERARSIGPËENA ELLERANDRASIDANAVSAMBANDET$ETGËRINTEATTVÛLJAVÛNSKAPMEN INTEANSVAR VÛLVILJAUTANKONFRONTATIONELLERUPPGIFTUTANMÛNNI SKOR)STÛLLETMËSTEEFFEKTIVA LIVGIVANDESMËGRUPPERINNEFATTABËDA SIDORNA I EN SUND OPPOSITION OCH GË BALANSGËNGEN MELLAN DEM MOTENÛKTAGEMENSKAPOCHLIVSFšRVANDLING 


.ÛR VI TAR UPP DESSA SEX OMRËDEN SOM DIN GRUPP MËSTE HANTERA OCH DU DË UPPLEVER ATT LEDARSKAPET ÛR SOM ATT RšRA SIG FRAMËTPËENUPPSPÛNDLINAIETTKONSTANTSPÛNTLÛGE ÛRDETPRECIS SOMDETSKAVARA ) SJÛLVA VERKET UTšVAS OFTA DET BÛSTA LEDARSKAPET AV SMË GRUPPERIJUSTETTSPÛNTLÛGE6ARTOCHETTAVDESEXOMRËDENSOMVI SKAIDENTIlERANEDANÛRSINEGENUPPSPÛNDALINAOCHTILLSAMMANS KANDEBLIDENMESTSPÛNNANDEBALANSGËNGENIDITTLIV .ÛR NI GODTAR ETT SPÛNT LÛGE OCH TILLSAMMANS BšRJAR RšRA ERUTPËLINAN KOMMERNIATTlNNANYENERGIOCHKRAFTIGRUPPEN +ANSKEINTEOMEDELBART OCHDETKOMMERATTKRÛVASENHELDELAR BETE MENSËSMËNINGOM &šLJAKTLIGENINNEHËLLERDENNABOKËTTADELAR$ENNAINLED NING ETTKAPITELFšRVAROCHENAVDESEXUTMANINGARNAOCHENSAM MANFATTNING6ARJEKAPITELIDENTIlERARUTMANINGEN BESKRIVERDEN INNEBOENDE DYNAMIKEN I SPÛNNINGEN BESKRIVER VAD SOM HÛNDER NÛR GRUPPER HALKAR FšR LËNGT LÛNGS ENA SIDAN AV LINJEN OCH ERBJU DER FšRSLAG OCH REDSKAP SË ATT LEDARE OCH GRUPP SKA KUNNA HAND SKASMEDMOTPOLERNA%FTERSAMMANFATTNINGENlNNSENAVSLUTANDE DELMEDLEDARHANDLEDNING)DENlNNSTIPSOCHRËDFšRATTKOPPLA INNEHËLLETIDENNABOKTILLBIBELMATERIAL UTVÛRDERINGAROCHNËGRA GRUPPšVNINGAR 0ËBËDASIDORAVSKALANlNNSNËGOTGOTT NËGOTSOM"IBELN BEKRÛFTAROCHSOMGRUPPERNAMËSTEPRAKTISERA6IKOMMERDÛRFšR ATTSEPËPRAKTISKAOCHBIBLISKATILLÛMPNINGARAVBËDASIDORNA3E DAN KOMMER VI ATT FšRKLARA HUR SPÛNNINGSPUNKTEN MELLAN DE TVË FAKTISKTÛRDENPUNKTDÛRGRUPPERGšRVERKLIGAFRAMSTEGOCHVÛXER 5TMANINGENFšRLEDARENÛRATTHJÛLPASINGRUPPATTLEVADÛROCHFšR DETTAlNNSVERKTYGOCHID£ER !LLTEFTERSOMDULÛSERDENNABOKKOMMERDUATTFšRSTËHUR MANKANMšTADESSAUTMANINGARGENOMATTHANTERASPÛNNINGARNA 2ESULTATEN KOMMER ATT BLI LIVGIVANDE ™VNINGARNA ÛR TÛNKTA ATT HJÛLPADINGRUPPATTGšRAFRAMSTEGINOMVARJEOMRËDE)SLUTETAV 


BOKENlNNSENHANDLEDNINGFšRHURMANUTFORMARGRUPPENSEGEN STEG FšR STEG GUIDETILLBÛTTREFUNGERANDEGEMENSKAPOCHLEDARSKAP IDINSMËGRUPP 6I HOPPAS OCH TROR ATT NI UNDER RESAN GENOM DE SEX UT MANINGARNAIDENHÛRBOKENOCKSËTARERANDEMIERGEMENSKAP +ANSKEKANENMEDVETENHETOMDESSASPÛNNINGARHJÛLPAGRUPPEN ATTFšRSTËLITEMERAVVAD*ESUSMENADENÛRHANBADTILL&ADERNFšR OSSvSËATTDEBLIRETT LIKSOMVIÛRETTv*OH 6I DRšMMER TILLSAMMANS MED HONOM OM ATT I GEMEN SKAPENFËUPPLEVAENLITENBITAVHIMLENPËJORDEN!TTKOMMADIT KRÛVERBALANSGËNG.UGËRVI
6 Ë ' ! 2 4 ), , &™ 2 6 ! . $ ,! . $ % ' %%. 3 + ! 0 6 ! $ 6 ! 2 *% 3 - ª ' 2 5 0 0 " ™ 2 6 %4 ! !TTDELALIVETTILLSAMMANSIENLITENGRUPPÛRSTORT6ARJEGRUPPHAR SINA SÛRDRAG PERSONLIGHETER OCH LIVSERFARENHETER !TT MšTAS ÛR SOM ATTBALANSERAPËENUPPSPÛNDLINA3PÛNTLÛGEHJÛLPERVARJEGRUPPATT BÛTTREFšRSTËDYNAMIKENIGEMENSKAPENOCHATTSKAPAENÛRLIGATMO SFÛRMEDRUMFšRLIVSFšRVANDLING&šRATTTILLSAMMANSRšRASIGFRAMËT BEHšVERGRUPPENFšRSTËOCHHANTERABALANSENMELLAN 3ANNINGOCH,IV /MSORGOCH,ÛRJUNGASKAP 6ÛNSKAPOCH!NSVAR

6ÛLVILJAOCH+ONFRONTATION 5PPGIFTOCH-ÛNNISKOR ™PPENHETOCH)NTIMITET

%NGODGEMENSKAPTARSIGANBËDAÛNDARNAAVSKALAN 3PÛNTLÛGEGERFšRSTËELSEFšRHURMÛNNISKORFUNGERARIGRUPP"OKEN ÛR ETT UTMÛRKT VERKTYG FšR LEDARE PRÛSTER OCH PASTORER OCH FšR DEM SOMVILLFËENNYSTARTISINSMËGRUPPELLERSMËGRUPPSVERKSAMHET "ILL$ONAHUEOCH2USS2OBINSONLEDEROCHUTVECKLARSMËGRUPPSVERK SAMHETENINOM7ILLOW#REEK!SSOCIATIONOCH7ILLOW#REEK#OM MUNITY#HURCH6ERKSAMHETENOMFATTAROMKRINGMÛNNISKOR ISMËGRUPPER -EDFšRORDAV%RIK(OLKEOCH(ANS,UNDAAHL

)3".  7 7 7 - ! 2 # 5 3 & / 2 , ! ' 3 %

 

9789179994433  

...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you