Page 1

Tron WJ E  M J W TronTron WJEMJW

MB "UUIÌMMB

ÌE FOLMBSÌE

EMJW

FOLMBSÌE FOLMBSÌE   

  


Ú"ORDON"OOKS ,EE6ANCE6IEW #OLORADO3PRINGS #OLORADO &šRFATTARE"ETSY7ILLIAMS 4ULSA /KLAHOMA ISAMARBETEMED"ORDON"OOKS /RIGINALETSTITEL 3IMPLE3ECRETSTO+EEP9OUR&AITH!LIVE 3VENSKCOPYRIGHT Ú-ARCUS&šRLAG -ARCUS&šRLAG "OX ™REBRO WWWMARCUSFORLAGSE /MSLAG#AROLINE,UNDBÛCK ™VERSÛTTNINGOCHBEARBETNING 3IV,INDSTRšM )3".    "OKNR 4RYCKTHOS73"OOKWELL!" "ORGË &INLAND


*OUSPEVLUJPO )VARDAGSLIVETSHEKTISKARUSNINGGLšMMERVILÛTTVËRTROOCH VËRANDLIGATILLVÛXTAVSTANNAR6ADÛRDËBÛTTREÛNATTSETILL ATTDINTROFËRNÛRINGOCHDINAANDLIGAMUSKLERSTÛRKS)DEN HÛRBOKENFËRDURËDOMHURDUKANBEHËLLAENPOSITIV INSTÛLLNINGOCHFšRšKADINTROPË'UDSšNSKANATTDUSKA LYCKAS(ÛRÛRVARJEUPPSLAGVIKTËTATTGEENKLARËD BIBELCITAT OCHTIPSOMHURDUKANBYGGAUPPDINTRO ALLTFšRATTDUSKA KUNNAKOMMANÛRMARE'UD$UKOMMERATTBLIFšRVËNAD šVERHURLÛTTDETÛRATTTALAMEDDIN3KAPARENÛRDUUPPTÛCKER HANSKÛRLEKTILLDIGOCHHANSAVSIKTMEDDITTLIV$RADIG NÛRMARE'UDIDAG(ANVÛNTARMEDšPPNAARMAR
 )ÌMMVULJLFGUFSVOEFS )FMBTLBSBOBWMÊSKVOHBSCÚSKBEF JTJOHMÊEKFMKVEMJHUQSJTB(VEGÚS BMMBEFVOEFSWFSLEFIBEFTFUU ,UKASEVANGELIET
"RUKAR 'UD FORTFARANDE DELA SJšAR OCH HAV %LLER GE FOLK MANNA FRËN HIMLEN $U HAR KANSKE INTE BEVITTNAT NËGRA UNDERAVBIBLISKADIMENSIONERPËSENARETID-ENOMDU INTEHARHAFTšGONENšPPNA HARDUINTEHELLERKUNNATSE DEM TROTSATTDESSA'UDSUNDERSKERMITTFRAMFšRšGONEN PËDIG +ANSKEVETDUALLTDETHÛRREDAN4ROTSALLTÛRDETETTUNDER NÛRENPERSONSLIVnNÛRDITTLIVnBLIRFšRVANDLATPËGRUND AVENNYUPPLEVELSEAV'UDSKÛRLEK ™PPNADÛRFšRDINAšGONOCHDITTHJÛRTAFšR'UDSUNDER &šRVÛNTADIGDEM šNSKADEMOCHGLÛDDIGËTDEMNÛRDE KOMMER.ÛRnINTEOM.ÛRDUKOMMERNÛRMARE'UD TAR DETALDRIGSLUTPËUNDERIDITTLIV

6OEFSUZDLTIÊOEBEFN TPNIBSÚHPOFOÚQQOB TÌEFLBOTFEFN 


 4USÊWBFGUFSFOQFSTPOMJH SFMBUJPONFE(VE %FUÊSIBOTLBMMFMTFPTToBUUIFMUFOLFMUWBSB NÊOOJTLPSTPNÊSOÚKEBNFEBUUMFWBOÊSB )POPNPDIGÚSOZBEFUMJW EÊSOÊSIFUFOLÊOOTPDIVQQMFWT
$ETÛRSTORSKILLNADPËATTKÛNNATILL'UDOCHATTVERKLIGEN KÛNNAHONOM PERSONLIGTOCHDIREKT4ADIGTIDATTVARASTILLA I'UDSNÛRVAROOCHBEHONOMATTFYLLADITTSINNEOCHDITT HJÛRTAMEDHANSKÛRLEKOCHVISDOM"šCKER PREDIKNINGAR OCHMUSIKKANALLAHJÛLPADIGATTUPPLEVA'UDSNÛRVAROMEN DESKABARAVARAVÛGARTILL'UD INTEMËLET $UKAN TILLEXEMPELINTELÛSAENlLMRECENSIONOCHFË SAMMAUPPLEVELSESOMNÛRDUSERSJÛLVAlLMEN$UKANINTE HELLERUPPLEVAENPLATSPËJORDENGENOMATTSITTAOCHSTIRRA IENRESEBROSCHYR$UBEHšVERËKADITOCHNJUTAAVDENPË PLATS'UDÛROCKSËENPERSONLIGUPPLEVELSEITRO

%JUUGÚSIÌMMBOEFUJMM(VE ÊSOÌHPUTPNEVNÌTUFUB QFSTPOMJHU
 &SLÊOOOÊSEVIBSGFM 0NWJCFLÊOOFSWÌSBTZOEFSÊSIBOUSPGBTU PDISÊUUGÊSEJH TÌBUUIBOGÚSMÌUFSPTTTZOEFSOB PDISFOBSPTTGSÌOBMMPSÊUUGÊSEJHIFU *OHANNESBREVET
)NGENTYCKERVÛLOMATTERKÛNNAATTHANHARGJORTFEL.ÛR VIERKÛNNERVËRAFELSTEGFšR'UDOCHFšRDEMSOMVIHAR SËRATELLERSKADAT TILLSTËRVIÛNDËATTVIINTEÛRPERFEKTAOCH ATTVIÛRIBEHOVAV'UDSNËDIVËRALIV)BLANDÛRDETSVËRT ATTERKÛNNAATTVIBEHšVER'UDSNËD-ENUTANDENKANVI INTEVETAHURDETÛRATTFËVILAI'UDSFAMNOCHHšRAHONOM SÛGAv*AGFšRLËTERDIGv ,ËTINTESTOLTHETOCHFšRNEKANDEFËSÛTTAGRÛNSERFšRDINA MšJLIGHETER'UDÛRVISHETOCHGODHET3ËRšJUNDANDET SOMKANHËLLADIGBORTAFRËNATTLÛRAKÛNNAHONOMHELTOCH FULLT6ARÛRLIGMOT'UD$ËKANDUHËLLATRONLEVANDE

%VLBOBMESJHGÚSIBOEMB NFE(VE
 4UBOOBPDI MVLUBQÌSPTPSOB (VEIÌMMFSEJHPDINJH TPNCMPNNPSJTJOIBOE
(ARDUNËGONSINSTANNATUPPFšRATTTITTANOGAPËENROS .ÛSTAGËNGDUFËRTILLFÛLLE SEORDENTLIGTPËENAV'UDSVACKRA ROSOR,ÛGGMÛRKETILLVÛVNADENIKRONBLADEN DOFTEN FÛRGEN 4ITTAEFTERINUTIKRONBLADENPËSTËNDAREN'UDLAÛVENNER SINOMSORGPËDELARSOMINTESYNS4ÛNKPËHURMËNGAOLIKA ROSARTERDETlNNS$ENLISTANKANGšRASLËNG 4ÛNKSËPËDIGSJÛLVETTšGONBLICK4ÛNKPËHUROMSORGS FULLT'UDSKAPADEDIGIDINMORSLIV,IKSOMTVËROSORINTEÛR EXAKTLIKA lNNSDETIHELAVÛRLDENBARAENPERSONSOMDU0Ë SAMMASÛTTSOMDUNJUTERAVENVACKERROS HAR'UDBEHAG IDIG$UÛRHANSBARN4ÛNKPËDET OCHDINTROKOMMER ATTVÛXASIGSTARKARE

3PTPSÊSVOEFSCBSB NFOEVÊSGBOUBTUJTL 


 -ÊHHCPSUFMBLIFUFO -ÊHHEÊSGÚSCPSUBMMUTMBHTPOETLB 0ETRUSBREVET
+ANSKE VERKADE DIN OVANA GANSKA OSKYLDIG NÛR DU FšRST BšRJADEMEDDEN MENINTENULÛNGRE$ENHARBLIVITSTOR KRÛVANDE OCH OTÛCK $EN HAR BšRJAT BESVÛRA DIG OCH DIN OMGIVNING /CH DEN LÛMNAR OSYNLIGA MÛRKEN I DIN SJÛL $ÛRFšRÛRDETNUDAGSATTBšRJAOMPËNYTT'UDSÛGERTROTS ALLTATTVISKAVARAVÛNLIGAMOTALLA4IM  ™PPNA DITT HJÛRTA OCH VISA BORT ALLT ONT &šRLËT SEDAN DENPERSONSOMORSAKADEATTDUBšRJADEMEDDINOVANA$U KOMMERGENASTATTKÛNNADIGBÛTTRETILLMODS/MDETONDA KNACKARPËIGEN LËTSASSOMOMDUINTEÛRHEMMA$ËKAN DUSVÛVAIVÛGPËTRONSVINGARMOTNYAMËL SOMENGËNGVAR OMšJLIGAFšRDIGATTNËPËGRUNDAVDINOVANA

%FOTPNBMMUJEÊSFMBL LBOJOUFIÌMMBGBTUWJE(VEo JOUFIFMMFSWJEOÌHPUBOOBU
 "OUFDLOB nJUJHUJEJOCJCFM 0NEVNFOBSBMMWBSNFEEJOUSP  TLSJWVQQEFU
!TTLÛSA"IBELNBORDEVARAENUPPLEVELSESOMPËVERKARDIG -EDANDULÛSER TÛNKPËHURDUKANANVÛNDA'UDSORDI DITTLIV3KRIVUPPVIKTIGASTEGSOMDUVILLTA3TRYKUNDER MENINGARSOMDUVILLKOMMAIHËG&RAMHÛVSËDANTSOMDU UNDRARšVEROCHPËMINNDIGOMATTDUSKAFRËGANËGONOM DETTA+RAFTENI'UDSORDLIGGERINTEIDETEXKLUSIVASKINN BANDETELLERIFšRGYLLNINGENUTANIDESSFšRMËGAATTSJUNKA INIDINATANKAROCHDINSJÛL /MDUFORTFARANDEKÛNNERDIGBESVÛRADAVATTGšRANO TERINGARI"IBELN SËKšPENANTECKNINGSBOKOCHSKRIVNER DINATANKAROCHREAKTIONERPËVAD'UDSKRIVITJUSTFšRDIG "IBELNÛRETTPERSONLIGTBREVSOMSKRIVITSAVKÛRLEKFšRATT HJÛLPADIGATTHËLLADINTROLEVANDE

'ÚSBUUGÌVUEFUNFTUB BWWBEEVMÊTFSJ#JCFMO  BOUFDLOBEFU 


 (ÚSEJOUSPQSBLUJTLU TZOMJH %FUÊSCSBBUUEVIBSCÌEB GÚUUFSOBQÌKPSEFO NFOTFUJMMBUUEFSÚSQÌTJH
ÇRDUENSOFmIGGARE%NRELIGIšSLATMASK%NANDLIGDRš NARE3ITTERDUIKYRKANVECKAEFTERVECKAOCHLËTERBUDSKAPET SËNGENOCHMUSIKENGËINGENOMENAšRATOCHUTGENOM DETANDRAUTANATTDETGšRNËGOTINTRYCKPËDIG)SËFALLÛR DETHšGTIDFšRENFšRÛNDRING +OMMANDESšNDAG LYSSNATILLDINPASTORSORD(URKAN DUTILLÛMPADEMIDITTEGETLIV/MPASTORNTARUPPENFRËGA DUBROTTASMEDnBEOMFšRBšN/MDUBLIRPËMINDOM ENVÛNSOMHAFTDETSVËRTnKOMIHËGATTDUSKABEFšRDEN PERSONEN'šRNËGOTnVADSOMHELST3ITTINTEBARADÛRUTAN AKTIVERADINTRO

7BSPSEFUTHÚSBSF  JOUFCBSBEFTTIÚSBSF 


)ÌMMUSPOWJEMJW 5SPÊSSFMBUJPO1SFDJTTPNJBMMBSFMBUJPOFSÊSÊSMJHIFUPDI LPNNVOJLBUJPOWJLUJHU"UUIÌMMBUSPOWJEMJWoFOLMB SÌEÊSFOCPLUJMMIKÊMQBUUVUWFDLMBPDITUÊSLBUSPO 6SJOOFIÌMMFU t7ÌHBFSLÊOOBOÊSEVIBSGFM t-ÊHHVOEBOIKÊMUFHMPSJBO t5BUJEUJMMCÚO t'ÚSFOBOEMJHEBHCPL "UUIÌMMBUSPOWJEMJWoFOLMBSÌEWJMMQÌNJOOBPTTPN (VETLÊSMFL HFPTTNPEBUUWBSKFEBHMFWBJWFUTLBQFOBUU (VEÊSNFEPTT-ÌUEJHJOTQJSFSBTUJMMBUUTÚLBFUUÊONFS QFSTPOMJHUGÚSIÌMMBOEFUJMM(VE

XXXNBSDVTGPSMBHTF

9789179994365  
9789179994365  

Tron ron ron...