Page 1

En bok för chefer, socialsekreterare och bistånds- och LSS-handläggare inom socialtjänsten.

Längst bak i boken finns ”Liten lathund för utredare och assistenter”, tre sidor med handläggningsreglerna i kortformat. Detta är en reviderad och uppdaterad upplaga av boken.

§ ATT HANDLÄGGA ÄRENDEN I SOCIALTJÄNSTEN

Vad måste man tänka på från det att ett ärende påbörjas tills det ­avslutas? Det får man klara besked om i denna lättöverskådliga bok som innehåller en pedagogisk genomgång av de viktigaste reglerna för handläggning och dokumentation. Kortfattade referat av viktiga JO-uttalanden och domar ger en fördjupad förståelse för hur bestämmelserna ska tolkas. Författarna har mångårig erfarenhet av att utbilda socialarbetare och vet vilka teman som är viktiga att belysa.

Berit Lindevall & Birgith Molberg

Rättssäkerheten i fokus

§

berit lindevall & birgith molberg

Att handlägga ärenden

i socialtjänsten

Inklusive LSS


Författarna Berit Lindevall (avled 2004). Socionom, var verksam vid Social­styrelsen. Ansvarade under många år för tidskriften Socialförfattningar. Birgith Molberg. Socionom, tidigare avdelningschef vid ­Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Numera verksam som ­konsult och utbildare inom socialtjänsten.

© 2011 Författarna och Gothia Förlag AB ISBN 978-91-7205-809-5 Kopieringsförbud! Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget, Gothia Förlag AB, Stockholm. För­budet avser såväl text som illustrationer och gäller varje form av ­mångfaldigande. Förlagsredaktör: Bengt Ehlin Omslag: Lena Söder Grafisk form: Roger Johansson Andra upplagan, första tryckningen Den första upplagan utkom 2005 Tryck: Elanders i Sverige AB, Mölnlycke 2011 Tryckt på miljövänligt framställt papper. Gothia Förlag Box 22543, 104 22 Stockholm Kundservice 08-462 26 70, Fax 08-644 46 67 www.gothiaforlag.se


BERIT LINDEVALL   BIRGITH MOLBERG

§

Att handlägga ärenden

i socialtjänsten

Inklusive LSS


Innehåll

Rättssäkerheten som rättesnöre

5

Vad bestämmer arbetet inom socialtjänsten?

7

i. regler för offentlig förvaltning 9

1. Lag och förordning

10

2. Tillsyn

12

3. Organisation

14

4. Serviceskyldighet och samverkan mellan myndigheter 15

5. Handläggningsregler – en översikt

17

ii. myndighetsutövning 21

1. När blir det ett ärende?

22

2. Utredning

37

3. Dokumentation

55

4. Beslut

69

5. Överklagande

80

6. Verkställighet och genomförande av insats

84

7. Arkivering – gallring

89

iii. särskilda ärenden 91 liten lathund för utredare och assistenter 93

Källor och referenser

96


Rättssäkerheten som rättesnöre

Att följa lagen och iaktta alla regler för handläggning av ärenden är ytterst en fråga om för­hållningssätt. När den enskilda människan möter socialtjänsten är det viktigt att hon bemöts med respekt, blir tagen på allvar och får sin rätt tillgodosedd. En förutsättning för det är att handläggaren följer de regler som finns om utredning, jäv, tolk, överklagning osv. Hos handläggaren ska dessa regler sitta i ryggmärgen, så att de på ett naturligt sätt blir en del i mötet med den enskilde som har rätt att få veta på vilka grunder myndigheten bestämmer vad som ska göras. För socialnämndens personal kan det ibland kännas besvärligt att hålla reda på och följa alla bestämmelser. Även om man som handläggare inte alltid måste tillämpa alla regler som finns så är det viktigt att känna till vad som gäller. Då kan man söka sig fram till korrekta svar på de olika frågor som uppstår. Vissa regler är sådana att man måste ha dem tillgängliga i sin kompetens varje dag, andra behöver man kanske mindre ofta. Vi vill med denna bok erbjuda handläggare ett enkelt och lättillgängligt hjälpmedel i det löpande arbetet, en kom-ihåglista i ärendehandläggningen, som en trygghet i att göra rätt. Boken innehåller reglerna för handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda inom socialtjänsten. Den handlar om socialnämndens skyldigheter i olika faser av ett ärendes handläggning och vid genomförandet av beslutade insatser för enskilda personer. Till socialtjänst räknar vi här även verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som dock markeras särskilt i 5


­ oken. Genomgående används för enkelhetens skull benämb ningen socialnämnd men det kan naturligtvis avse nämnd med annan beteckning som är ansvarig för aktuell verksamhet. Boken bygger på ett material som vi sammanställt – ett kompendium – och använt vid utbildning i handläggning och dokumentation under många år. Vårt kompendium har visat sig vara mycket uppskattat både i utbildningssammanhang och i det löpande arbetet inom socialtjänsten. I boken har vi utvecklat det konceptet något, bl.a. med ett antal JO-uttalanden som vi funnit särskilt intressanta. Vi har även tagit med ett par domar från domar från Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsrätten). I boken finns först ett kapitel (I) med en övergripande beskrivning av de regler för offentlig förvaltning som är särskilt viktiga för social­nämndens arbete. Bokens andra kapitel (II) är en beskrivning av hur myndighetsutövning går till hos socialnämnden, dvs. hur ett ärende handläggs och avslutas med dokumentation av genomförandet av en insats. Det tredje kapitlet (III) handlar om särskilda ärenden som inte är myndighetsutövning. Längst bak i boken finns »Liten lathund för utredare och assistenter«, tre sidor med handläggningsreglerna i kortformat.

6


Vad bestämmer arbetet inom socialtjänsten?

Innehållet i socialtjänstens arbete styrs av lagstiftningen (so­ cialtjänstlagen, LSS och andra lagar), kunskap om olika hjälp­former och behandlingsmetoder samt kunskap om arbets­ området, t.ex. åldrande, familje­relationer, missbruk. Formen för arbetet, hur arbetet ska bedrivas, bestäms av socialtjänstlagen, förvaltningslagen och andra lagar. Där regle­ras hur det ska gå till så att den enskildes rättssäkerhet garanteras, att utredningar ska dokumenteras, när och hur man överklagar osv. Socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet vilket nume­ ra markeras med särskilda bestämmelser både i social­tjänst­ lagen (SoL) och LSS. I detta sammanhang vill vi särskilt be­ tona att rättssäkerhet och den enskildes medinflytande är viktigt för en god kvalitet i handläggningen av ett ärende. Handläggning och dokumentation av ärenden och genomförande av en beslutad insats ska göras på ett korrekt och rättssäkert sätt. Både i socialtjänstlagen och i LSS finns be­ stämmelser om kvaliteten i arbetet. 3 kap. 3 § SoL Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlö­ pande utvecklas och säkras.

7


6 § 1 stycket LSS Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet [...] Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fort­ löpande utvecklas och säkras. 6 § 2 stycket LSS För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god ser­ vice och omvårdnad skall kunna ges.

8


§ I. 

REGLER FÖR OFFENTLIG FÖRVALTNING

Socialnämndens verksamhet kan i huvudsak delas upp i hand­läggning av ärenden och faktiskt handlande. Det finns även skriv- och kontorsfunktioner som inte ingår i begreppet handläggning. Ett ärende definieras i detta sammanhang som något som är föremål för åtgärder hos socialnämnden och som ska leda fram till ett beslut av nämnden. Ärenden kan delas upp i administrativa och generella ärenden respektive ärenden rörande enskild person. Ordet ärende används i dagligt tal även om en person eller en familj som får en insats från nämnden. Det är viktigt att veta vad man menar när man talar om ett ärende eftersom de regler som gäller för handläggning och dokumentation ser olika ut beroende på om det handlar om ett ärende som ska leda till ett beslut eller om det är fråga om genomförandet av en insats. Till faktiskt handlande hör rådgivning och uppsökande verksamhet men också, inte minst viktigt, genomförande av be­ slutade insatser, t.ex. utföra hemtjänst, vårda och fostra i familjehem, ge boendestöd.

9


1. Lag och förordning

Man kan säga att socialnämndens handläggning av ärenden har sin grund i regeringsformen där det slås fast att förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet. Nedan ger vi en översikt av regeringsformen och andra lagar som innehåller­ bestämmelser som rör handläggning och dokumentation. Förvaltningslagen är central i sammanhanget. I socialtjänstlagen finns också sedan länge särskilda regler för hand­lägg­ ning och dokumentation av ärenden. LSS har kompletterats­ med särskilda bestämmelser som stärker den enskildes rättssäkerhet. Bestämmelserna i socialtjänstlagen och LSS är komplement till förvaltningslagen.

1.1 Regeringsformen (RF) Det är regeringsformen som styr verksamheten hos förvaltningsmyndigheterna. Av RF framgår bl.a. • att det ska finnas statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter • allas likhet inför lagen • att alla myndigheter ska iaktta saklighet och opartiskhet • föreskrifter om personliga fri- och rättigheter.

1.2 Andra aktuella lagar Förvaltningsmyndigheterna ska ta hand om de uppgifter riksdagen och regeringen ålägger dem. Hur detta ska ske regleras för olika myndigheter i olika författningar, t.ex. i 10


• verksförordningen (för statliga myndigheter) • kommunallagen (för kommuner) • speciallagstiftning, t.ex. socialtjänstlagen, LSS och skollagen. Förvaltningsmyndigheternas verksamhet – t.ex. socialtjänsten – och därmed även handläggningen av ärenden regleras­ dessutom av förvalt­ningslagen, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sek­retesslagen och av personuppgiftslagen. Förvaltningslagen (FL) innehåller regler för service gentemot allmänheten och formella regler för ärendehand­lägg­ning. Tryckfrihetsförordningen (TF) handlar bl.a. om rätten att ta del av allmänna handlingar och har grundläggande bestämmelser om när, om och hur dessa ska lämnas ut. Förordningen beskriver vad som menas med allmän handling. Ibland kan allmänna handlingar inte lämnas ut på grund av sekretess. Offentlighets- och sekretsslagen (OSL) med tillhörande förordning (2009:641) beskriver hur man gör när man lämnar ut allmänna handlingar men talar även om när man inte får lämna ut sådana. OSL innehåller också regler om tystnadsplikt. Personuppgiftslagen (PuL) innehåller grundläggande bestäm­ melser om behandling av personuppgifter. Särskilda bestäm­ melser för socialtjänsten finns i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:454) samt i en särskild förordning (2001:637). När det gäller förhållningssätt och bemötande är det också viktigt att tänka på vad som föreskrivs mot diskriminering i Europakonventionen och i diskrimineringslagen.

11


Tillsyn 2.

2.1 Socialstyrelsen

§ Bestämmelser om Social­styrelsens tillsyn hittar du i: • 13 kap. SoL • 25–26 i §§ LSS

Socialstyrelsen har tillsyn över socialtjänsten och över verksamhet enligt LSS. Tillsynen enligt SoL omfattar inte bara kommunal socialtjänst utan även enskild verksamhet som kräver tillstånd, som kommunen har lagt ut på entreprenad eller som kommunen upphandlar tjänster från. Socialstyrel­ sen har också tillsyn över verksamheten vid de hem som drivs av Statens Institutionsstyrelse. Tillsynen enligt LSS omfattar all verksamhet enligt LSS oavsett driftsform dvs. även enskild verksamhet. Tillsyn innebär att man granskar om en verksamhet uppfyller de krav och mål som framgår av de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten samt av beslut som har meddelats med stöd av dessa. Att granska är den primära uppgiften för Socialstyrelsen, men styrelsen ska dessutom inom ramen för sin tillsyn • lämna råd och ge vägledning • kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps • förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom tillsynen • informera och ge råd till allmänheten. I vissa fall får Socialstyrelsen besluta om föreläggande och förbud mot fortsatt verksamhet. Social­styrelsen ska också ansöka hos förvaltningsrätten om att särskild avgift åläggs en kommun eller ett landsting som underlåter att utan oskäligt dröjsmål tillhandahålla bistånd eller in­sats enligt LSS, som någon har rätt till enligt beslut av kommunen eller landstinget eller enligt domstols beslut. 12


Socialstyrelsen beslutar också i tillståndsfrågor som gäller en­­­­ skild verksamhet och i ansök­ningar om överflyttning av ett ärende till annan kommun. Till ledning för lagtillämpningen utfärdar Socialstyrelsen allmänna råd, meddelandeblad och andra skrifter. Styrelsen har även rätt att utfärda föreskrifter inom vissa, av regeringen, fastställda områden. Föreskrifterna och de allmänna råden publiceras i Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS. SOSFS 2006:5(S) »Dokumentation vid handläggning av ären­ den och genomförande av insatser enl SoL, LVU, LVM och LSS« är ett exempel på en sådan författning. Författningarna kompletteras ibland med handböcker, som i detta fall »Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten«.

2.2 Justitieombudsmannen – JO Justitieombudsmannen (JO) har tillsyn över att de som ut­ övar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden. JO avgör ärende genom beslut, där han får uttala sig om huruvida åtgärd av myn­dig­het eller befattningshavare strider mot lag eller annan författning eller annars är felaktig eller olämplig. JO får som särskild åklagare väcka åtal mot befattningshavare som genom att åsidosätta vad som åligger honom i tjänsten eller uppdraget har begått annan brotts­lig gärning än tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott. Om befattningshavare genom att åsidosätta vad som åligger honom i tjänsten eller uppdraget gjort sig skyldig till fel, som kan beivras genom disciplinärt förfarande, får JO göra anmälan till den som har befogen­het att besluta om disciplinpåföljd.

13

§ Bestämmelser om JO hittar du i: • 13 kap. 6 § RF • 8 kap. 11 § riksdagsordningen • Lag (1986:765) med instruktion för Riks­ dagens ombudsmän


En bok för chefer, socialsekreterare och bistånds- och LSS-handläggare inom socialtjänsten.

Längst bak i boken finns ”Liten lathund för utredare och assistenter”, tre sidor med handläggningsreglerna i kortformat. Detta är en reviderad och uppdaterad upplaga av boken.

§ ATT HANDLÄGGA ÄRENDEN I SOCIALTJÄNSTEN

Vad måste man tänka på från det att ett ärende påbörjas tills det ­avslutas? Det får man klara besked om i denna lättöverskådliga bok som innehåller en pedagogisk genomgång av de viktigaste reglerna för handläggning och dokumentation. Kortfattade referat av viktiga JO-uttalanden och domar ger en fördjupad förståelse för hur bestämmelserna ska tolkas. Författarna har mångårig erfarenhet av att utbilda socialarbetare och vet vilka teman som är viktiga att belysa.

Berit Lindevall & Birgith Molberg

Rättssäkerheten i fokus

§

berit lindevall & birgith molberg

Att handlägga ärenden

i socialtjänsten

Inklusive LSS

9789172058095  

Att handlägga ärenden i socialtjänsten Inklusive LSS berit lindevall & birgith molberg