Page 1

Bengt Jangfeldt

Raoul Wallenberg En biografi

wahlstrรถm & widstrand

Raoul WallenbergCS5.5 inlaga 155 x 225.indd 3

2012-03-30 09:17


Arbetet på denna bok har kunnat genomföras tack vare ekonomiskt stöd från Riksbankens Jubileumsfond och Regeringens fond för oberoende forskning kring Raoul Wallenberg

Böcker av Bengt Jangfeldt på Wahlström & Widstrand: Den trettonde aposteln. Ryska essäer och synpunkter (1995) Svenska vägar till S:t Petersburg. Kapitel ur historien om svenskarna vid Nevans stränder (1998) En osalig ande. Berättelsen om Axel Munthe (2003) Munthes Capri. En bildberättelse (2004) Med livet som insats. Berättelsen om Vladimir Majakovskij och hans krets (2007) Språket är gud. Anteckningar om Joseph Brodsky (2010)

På andra förlag: Den vrålande parnassen. Den ryska futurismen i poesi, bild och dokument (tillsammans med Gunnar Harding, 1976) »Kärleken är alltings hjärta«. Vladimir Majakovskij – Lili Brik: Brevväxling 1915–1930 (sammanställning och kommentarer, 1984) Drömmen om San Michele. En resa i Axel Muntes fotspår (foto Ingalill Snitt, 2000)

Raoul WallenbergCS5.5 inlaga 155 x 225.indd 4

2012-03-30 09:17


innehåll Född med segerhuva 9 En Wallenberg 11 Nya Elementar 37 Ut i världen 65 Arkitekten 93 Sydafrika 125 Palestina 151 Slutet på en epok 167 Mellanspel 185 Rekryteringen 211 Budapest 243 Blod mot varor 277 Dödsmarscherna 299 Ghettoisering 325 Öppen terror 361 Gäst eller fånge? 381 Moskva 417 Ett diplomatiskt svek 449 Avveckling 477 Efterspel 497 Att göra sin familj heder 511 författarens tack Källförteckning Noter register

Raoul WallenbergCS5.5 inlaga 155 x 225.indd 5

515 517

523 551

2012-03-30 09:17


Raoul WallenbergCS5.5 inlaga 155 x 225.indd 6

2012-03-30 09:17


»Han var kanske den ende med riktigt stort inflytande i Budapest. [...] Vid den tiden ägde en stor räddningsaktion rum. Men det var han som tog initiativet, skänkte oss styrka, föregick med personligt exempel. Han var motsatsen till allt som pågick i Budapest.« a ri bresl auer u n der r ättegå ngen mot a dolf eich m a n n 1961

»Ingen annan svensk i vår historia har väl haft tillfälle att på ett så direkt och personligt sätt rädda människoliv i tusental.« kabin ettssekretera re a rn e s. lu n dberg 1957

»Måtte allt det gå i uppfyllelse som jag ständigt har i tankarna, att Du skall bli en duglig man och göra vår familj heder.« gustaf wa l lenberg til l r aou l wa l lenberg på h a ns 23-å rsdag 1935

Raoul WallenbergCS5.5 inlaga 155 x 225.indd 7

2012-03-30 09:17


Raoul WallenbergCS5.5 inlaga 155 x 225.indd 8

2012-03-30 09:17


Född med segerhuva När Raoul Wallenberg föddes noterade hans mormor Sophie Wising: »Lille Raoul föddes med så kallad segerhuva, vilket för de skrockfulle skall ha en god betydelse, vilken vet jag ej, mig gladde det att han var ett söndagsbarn, måtte det vara ett gott omen.«1 Det var det. I andra världskrigets slutskede ansvarade Raoul Wallenberg för den största humanitära räddningsinsats som någonsin utförts av en svensk. Sedan Tyskland i mars 1944 ockuperat Ungern utrotades under loppet av bara sju veckor närmare en halv miljon ungerska judar. I juli skickades Wallenberg som diplomat till Budapest med uppdrag att försöka förhindra att den kvarts miljon judar som ännu var i livet också gasades ihjäl. Räddningsaktionen som Wallenberg drog igång i Budapest var av imponerande mått. Han utfärdade svenska skyddsdokument åt närmare tio tusen judar, som gjordes till svenska medborgare och därigenom undslapp deportation och död. Det är för denna insats han är mest känd. Men en lika viktig del av hans räddningsaktion var det omfattande sociala skyddsnät som han byggde upp. Han organiserade sjukvård och livsmedelsdistribution, han inrättade barnhem och ålderdomshem. Tack vare denna humanitära verksamhet räddades tusenden fler undan svält och död. Raoul Wallenberg var egentligen affärsman och inte diplomat. Han föddes i Lidingö den 4 augusti 1912. I social mening var han verkligen ett söndagsbarn: född in i Sveriges ledande finansfamilj, med en till synes bekymmerslös framtid utstakad för sig. Han växte upp på Östermalm, gick i de bästa skolor och umgicks i de bästa kretsar. Men hans liv skuggades från första början av en mörk sorg. Han föddes faderlös och uppfostrades till stora delar av sin farfar Gustaf Wal-

9

Raoul WallenbergCS5.5 inlaga 155 x 225.indd 9

2012-03-30 09:17


lenberg, bror till Wallenbergfamiljens överhuvud Marcus Wallenberg senior, »Häradshövdingen«. Farfaderns roll för Raouls utveckling kan inte nog betonas. Det var han som drog upp riktlinjerna för Raouls utbildning och som formulerade de moralprinciper som han ville skulle styra hans liv. Raoul skulle bli en duktig affärsman men också en världsmedborgare och en man som gjorde sin familj heder; att tillhöra familjen Wallenberg var något som förpliktade. Raoul, som från unga år visat starka estetiska intressen, utbildade sig först till arkitekt i usa. Därefter praktiserade han som affärs- och bankman i Kapstaden och Haifa. När han efter fem år utomlands återvände till Sverige 1936 var det med avsikten att börja arbeta inom affärslivet. Någon större framgång som affärsman hade han emellertid inte, trots sin driftighet och omvittnade förhandlingstalang. Dessa egenskaper kom i stället till nytta under uppdraget i Ungern, som ställde stora krav på initiativförmåga och okonventionellt tänkande. Segerhuvan som söndagsbarnet Raoul Wallenberg föddes med visade sig vara ett gott omen – för Budapests judar, men inte för honom själv. I januari 1945 greps han av Röda armén, häktades och fördes till Moskva, där han fängslades och av allt att döma avrättades två och ett halvt år senare. Historien om Raoul Wallenberg är därför inte bara historien om hans insatser för Budapests judar, om hans gärning. Den handlar också om priset han fick betala, om hans öde i Sovjetunionen som sextiosju år efter bortförandet alltjämt är höljt i dunkel. Frontlinjen mellan 1900-talets två stora totalitära ideologier löpte hösten 1944 genom Budapest. Raoul Wallenberg hamnade mitt i korselden. Segerrik i kampen mot den ena föll han offer för den andra.

Raoul WallenbergCS5.5 inlaga 155 x 225.indd 10

2012-03-30 09:17


En Wallenberg Brevet i vilket Raoul sades vara född med segerhuva var ställt till Annie Wallenberg, den nyföddes farmor. Fyra dagar senare uttryckte fru Wising i ett nytt brev, denna gång ställt både till farmodern och till farfadern Gustaf Wallenberg, följande förhoppning: »Måtte denna lilla hjälplösa varelse, Eder lilla sonson, bli Eder till mycken glädje under Edra kommande dagar och måtte han i någon mån kunna uppfylla de ljusa förhoppningar Ni hade om hans far.«1 Raouls far hade dött i cancer tre månader innan sonen kom till världen. Han hette också Raoul. Det var för att hedra hans minne som pojken gavs samma namn. I faderns frånvaro kom Raouls fostran och utbildningsgång att bestämmas av farfadern. Trots att Gustaf Wallenberg var fysiskt frånvarande – han levde och verkade utomlands – var det i hans skugga som Raoul junior skulle leva de första tjugofem åren av sitt liv. Hans andra dopnamn, Gustaf, var en hyllning till denne.

* Raoul Wallenberg föddes in i en familj där de manliga familjemedlemmarna uppfostrades efter bestämda mallar och utsattes för hårda krav. Vill man förstå andan i denna miljö måste man veta något om de ideal och uppfostringsmetoder som hyllades av familjen Wallenberg och som bestämde hans fars och farfars uppväxt och yrkesinriktning. Raouls far var född den 13 juli 1888 som son till Gustaf och Annie Wallenberg. Fadern var sjöofficer och dopet förrättades i Skeppsholmskyrkan. Bland faddrarna märktes bland andra Raouls farmor Anna, hans farbror Marcus och hans faster Alice, företrädare för släkten på moderns sida samt andra representanter för Sveriges övre samhällsskikt.

11

Raoul WallenbergCS5.5 inlaga 155 x 225.indd 11

2012-03-30 09:17


12

raoul wallenberg

Raoul Oscar – med smeknamnet Rulle – var föräldrarnas första barn och ende son. Det ovanliga namnvalet var möjligen inspirerat av läsningen av Alexandre Dumas: musketören Athos’ son heter Raoul.2 Senare skulle barnaskaran kompletteras med dottern Karin (född 1891) och Nita (egentligen Sassnitza, född 1896). Raoul hade flera kusiner, alla yngre än han – farbror Marcus Wallenbergs fyra flickor och två pojkar. Medan flickorna fostrades för att ingå socialt passande äktenskap utbildades pojkarna Jacob (född 1892) och Marcus junior (»Dodde«, född 1899) för karriärer inom Stockholms Enskilda Bank, grundad 1856 av farfadern André Oscar Wallenberg. Såsom äldst i kusinskaran var Raoul den i sin generation som stod närmast i tur för en ledande ställning i banken. Men dessförinnan skulle han få en utbildning. Sönerna i familjen Wallenberg hade av tradition studerat vid utländska internatskolor och därefter utbildats vid Kungl. Sjökrigsskolan i Stockholm. Beslutet att skicka pojkarna på internat dikterades delvis av det faktum att André Oscar var en strängt upptagen man med litet tid över för sina tjugo barn, men också av övertygelsen att detta var den rätta uppfostringsmetoden. Internatskolan där Gustaf och Marcus (liksom flera av de andra syskonen) vistades i tre år hette Korntaler Knabeninstitut och låg utanför Stuttgart. I reklamen framställdes skolan som »A Classical, Mathematical, and Commercial School for Young Gentlemen«.3 Undervisningen byggde på upplysnings- och framstegstanken, som var central också i André Oscars idévärld. »En son, som får till skänks sina föräldrars råd, undervisning och erfarenhet, bör hinna längre än fadern«, skrev han till sonen Knut och fortsatte: »Kunskapen är liksom en trappa där det ena steget ligger högre än det andra och allrahögst all den upplysning och tillfredsställelse människan här i tiden kan uppnå.«4 Efter denna förberedande utbildning sattes pojkarna i Sjökrigsskolan på Skeppsholmen. För André Oscar, som tillbringat många år till sjöss i sin ungdom, var valet av utbildningsgång naturligt. Sjöofficeren var dessutom under andra hälften av 1800-talet ett lockande ideal för många män i de högre samhällsklasserna, förkroppsligat av prins Oscar, blivande kung Oscar II, som var sjöofficer (viceamiral) och författare till flera skrifter i sjömilitära frågor. Enligt André Oscar skänkte livet till sjöss viktiga erfarenheter som kunde komma till nytta också i andra sammanhang: »Kunskap är makt och den rikedom av vetande

Raoul WallenbergCS5.5 inlaga 155 x 225.indd 12

2012-03-30 09:17


en wallenberg

Raoul WallenbergCS5.5 inlaga 155 x 225.indd 13

13

2012-03-30 09:17


14

raoul wallenberg

Raoul WallenbergCS5.5 inlaga 155 x 225.indd 14

2012-03-30 09:17


en wallenberg

15

människan kan förvärva är den bästa, ty den kan icke berövas någon och den täres ej av varken rost eller mal. Den som ej lärt pliktskyldigast lyda kan aldrig komma att befalla, utan blir en lämplig medlem av en fårskock, som vanligen springer efter därför att någon blivit tillfälligtvis skrämd […]«.5 Tiderna hade dock förändrats sedan 1860-talet och till skillnad från fadern och farbrodern skickades Raoul inte på internat utan sattes i Nya Elementarskolan i Stockholm. Traditionen att studera utomlands upprätthölls dock: under sommarloven vistades han i Tyskland och England och sedan han våren 1902 gått ut realskolans fem klasser skickades han till Paris, där han studerade inte bara franska utan också andra ämnen, bland annat tyska. Han fick utomordentliga vitsord och gick ut som primus av fjorton elever – »ehuru yngst till åren«, med faderns stolta ord. 6 Efter ett år i Paris påbörjade Raoul hösten 1903 sin utbildning på Sjökrigsskolan.7 Utbildningen var sexårig och efter godkänd examen utnämndes sjökadetten först till korpral och sedan till underlöjtnant. Den teoretiska utbildningen, som i huvudsak följde undervisningsplanen för gymnasiernas reallinje, kompletterades med militära ämnen och sjöexpeditioner till främmande länder. Under åren 1904–1909 besökte Raoul inte mindre än tjugofyra städer runt om i världen. 8 Han var en framstående elev och tilldelades vid flera tillfällen premier och förtjänsttecken. Den 28 oktober 1909 fick han sin sjöofficersexamen. Han gick ut som nummer tre av arton elever i sin klass. Av de civila ämnena hade han högsta betyg i modersmålet, engelska, tyska och franska samt i statskunskap och frihandsteckning; däremot hade han bara godkänt i algebra, vilket säger något om hans begåvningsprofil.9 Som betyget i teckning visar var Raoul konstnärligt begåvad. Han älskade att måla krigsfartyg och andra marina motiv och gjorde också gärna kopior av kända konstverk. På Wallenbergarnas släktgård Malmvik på Lovön hängde till exempel hans kopia av en målning av Marcus Larsson. Ett annat spår av Raouls kreativitet är det wallenbergska gravkoret på Malmvik, som uppfördes efter hans ritningar.

Sjöofficeren Raoul Oscar Wallenberg.

Raoul WallenbergCS5.5 inlaga 155 x 225.indd 15

2012-03-30 09:17


16

raoul wallenberg

Raoul framstår i bevarade brev som en energisk ung man med livlig fantasi, en stor portion humor och en skarp blick. »[Jag] lärde […] mig genast att tycka om honom på grund av hans plikttrohet, öppna och frimodiga sätt samt glada och hurtiga sinne«, mindes hans kadettofficer Fabian Tamm, sedermera chef för Sjökrigsskolan och viceamiral. Tamm slogs också av Raouls karaktärsegenskaper, som han fick tillfälle att iaktta under besöket i Cherbourg 1909, då en epidemi bröt ut bland manskapet. Han erinrade sig »särskilt vid det svåra avskedet från de sjuka kadetterna i Cherbourg det lugn jag kände, sedan jag talat med Raoul och förvissat mig, att han skulle taga hand om och hjälpa de andra kamraterna, som ej hade samma förutsättningar att reda sig i främmande land«.10 Enligt svenske vicekonsuln i Cherbourg talade Raoul »en beundransvärd franska« och uppvisade »en sällsynt energi, ett makalöst engagemang inte bara genom att assistera läkaren i arbetet utan också genom att lugna sina kamrater och stödja dem moraliskt«. Hans uppförande vittnade om »beundransvärd självbehärskning [sangfroid] och mod«.11 Efter Sjökrigsskolan fortsatte Raoul sin officersutbildning vid kustflottan. Hans första mål var att bli löjtnant, något som skulle ta tre år. Men redan efter ett år, sommaren 1910, meddelade han sin far att han gärna ville söka in till Tekniska högskolan, ty »vad jag än tar mig till senare i livet, har jag alltid en dylik kurs till godo«, som han uttryckte det.12 Förklaringen till omsvängningen stod att söka i den viktiga förändring i Raouls liv som ägt rum kort efter avlagd sjöofficersexamen. Vintern 1910 hade han förälskat sig i en ung flicka, känslorna var ömsesidiga och de beslöt att förlova sig. »Vi kommo ganska snart överens«, skrev Raoul till sina föräldrar i april 1910, »men kände oss i alla fall förfärligt tveksamma eftersom vi ju äro så unga och oerfarna, och undrade om vi verkligen älskade varandra tillräckligt. Det är ju ett väldigt ansvar man har att man inte går och hoppar i galen tunna och gör sig olycklig för hela livet. Detta funderade vi länge över och sedan beslöto vi, att om våra föräldrar gåvo sitt samtycke, så skulle vi hålla ihop men

Maj Wising, »en frisk och stark och väl utvecklad flicka, som inte generar sig att gå tre mil på en eftermiddag. Dessutom har hon en ovanligt smärt och välväxt figur.«

Raoul WallenbergCS5.5 inlaga 155 x 225.indd 16

2012-03-30 09:17


en wallenberg

Raoul WallenbergCS5.5 inlaga 155 x 225.indd 17

17

2012-04-03 15:51


18

raoul wallenberg

inte eklatera än på länge och inte gifta oss i alla händelser förrän jag blivit löjtnant (om 3 år).«13 Föremålet för Raouls känslor var Maj Wising, dotter till läkaren och professorn Per Wising och hans hustru Sophie. Maj är, skriver han, »en frisk och stark och väl utvecklad flicka, som inte generar sig att gå tre mil på en eftermiddag. Dessutom har hon en ovanligt smärt och välväxt figur«, hon är »i grunden förfärligt allvarlig och mycket ambitiös« men samtidigt »mycket glad och uppsluppen«. Både han och Maj tar det hela »förfärligt allvarligt« eftersom de är »förfärligt ängsliga, var på sitt håll«, att föräldrarna inte skall gilla deras handlingssätt – det vill säga att Raoul bett om hennes hand utan att först underrätta sina egna föräldrar. Eftersom man »mest gifter sig med familjen och mindre med flickan«, med Raouls formulering, var ängslan inte obefogad. Vad gäller Majs föräldrar var det inga problem, de hade haft möjlighet att iaktta de nyförälskade på nära håll och var övertygade om de hade »de allra bästa förutsättningar att bliva ett lyckligt par«.14 Men Raouls far var sedan 1906 svenskt sändebud i Tokyo och hade aldrig träffat sonens tillkommande. Gustaf Wallenberg hade dessutom vid upprepade tillfällen varnat Raoul för »de arglistiga sirenerna som söka snärja de unga männen i sina garn«.15 Efter en brevväxling med Raoul gick han dock med på äktenskapet. Vad gäller datum för eklatering av förlovningen tyckte Raoul att »det bleve lagom att klämma sta’« kort före jul, efter Majs hemkomst från Paris, där hon skulle vistas i sex månader, en uppfattning som delades av Majs far.16 Bröllopet stod i Jacobs kyrka den 27 september 1911. Det var ett vackert brudpar med de bästa förutsättningar för en i alla avseenden rik framtid. De flyttade in i en fyrarumslägenhet på Grev Turegatan 35 i Stockholm; i samma fastighet, på Linnégatan 9–11, hade Majs föräldrar en stor hörnvåning. Men glädjen blev kort. Kort före jul blev Raoul sjuk och i januari 1912 konstaterades att han led av sarkom, »märgkräfta«, en sällsynt cancerform som oftast drabbar unga människor. Han var vid insjuknandet 23 år gammal. Sjukdomsförloppet var snabbt, men att fallet var hopplöst hemlighölls både för den sjuke och för hans unga hustru. »Raoul och Maj veta ej något vidare om Raouls sjukdom, men han anar nog ibland, att det kan gå illa«, skrev Per Wising den 9 april 1912 till Gustaf Wallenberg

Raoul WallenbergCS5.5 inlaga 155 x 225.indd 18

2012-03-30 09:17


en wallenberg

19

Gravkoret på Malmvik.

i Tokyo. »Maj håller sig själsstark, hoppas på förbättring och tänker på sitt lilla väntade barn.«17 I själva verket fanns inget att göra utom att försöka lindra smärtorna. Den 23 april 1912 meddelade Marcus Wallenberg sin bror Gustaf att Raoul bar sitt öde med styrka och att »han har mer ömmat för de sina än för sig själv«: »Jag har då och då gått till honom och sökt att förströ honom genom samspråk. Tyvärr kan man ej göra något för honom. Morfinet är nu hans bästa vän.«18 Raoul avled den 10 maj 1912 och jordfästes fyra dagar senare i Skeppsholmskyrkan. Som den förste i sin familj gravsattes han i koret på Malmvik som han själv hade ritat. På grund av politiska oroligheter i Kina kunde föräldrarna inte komma hem till begravningen. »Jordfästningen i Skeppsholms kyrka var bland det mest gripande jag varit med om; tåren tindrade i allas ögon [,] både närstående och andra«, skrev kapten Fabian Tamm till Raouls far och fortsatte: »Det var lärorikt att se den unga makans sätt att bära sin svåra sorg; man fick nästan intryck av, att hon bars upp av något högre väsen.«19

Raoul WallenbergCS5.5 inlaga 155 x 225.indd 19

2012-03-30 09:17


20

raoul wallenberg

I den wallenbergska successionsordningen hade Raoul som äldsta barnbarn till dynastins grundare kunnat hoppas på en ledande position inom familjens bank- och affärsverksamhet. När han nu var borta gick stafettpinnen vidare till den fyra år yngre kusinen Jacob, som gick ut Sjökrigsskolan hösten samma år som Raoul dog. Jacob hade tänkt sig en fortsatt karriär som sjöofficer men tvingades nu i stället av fadern och farbrodern Knut Wallenberg att lämna officersyrket och gå in i banken. Argumentet som framfördes var att det efter Raouls bortgång var han som stod närmast i tur. I november 1912 inlade Jacob sin avskedsansökan till Kungl. Flottan och började på Handelshögskolan.20

»Livet är så gränslöst svårt« Maj Wallenberg hade vid makens död just fyllt tjugoett år och var havande i sjunde månaden. »Varje dag som går känns livet svårare och denna gränslösa tomhet & saknad allt större och större«, skrev hon den 5 juli till svärmodern. »Denna känsla av fullkomlig maktlöshet mot den grymma döden som så obevekligt ryckt bort allt, allt för mig och för Eder. Men det borde ju jag ha förstått för länge länge sedan att en sådan stor och hel lycka som jag fick mig förunnad sedan jag lärt känna min Raoul den kan icke få vara länge.« Hon oroar sig för sitt barns framtid: »Oh, Mamma21, hur skall det gå med vårt lilla barn? Jag undrar så ofta om jag skall vara kompetent att uppfostra det till en duktig människa. Stackars liten som har mistat sin pappa.«22 Sommaren tillbringades först på Malmvik, där hon kunde besöka makens sista vilorum. »Vad det är vackert där nu«, rapporterade hon till svärmodern. En liten lärkfamilj har byggt bo i en nisch vid Raouls fötter, flaggan ligger ännu kvar på kistan men blommorna har avlägsnats eftersom cementen ännu inte torkat. Hon har sett till att Raouls officerssabel har tagits bort så att den inte förstörs av fukten. »Om det blir en gosse och en officer så skulle det väl vara så kärt för honom att bära sin faders sabel.«23 Efter en vecka på Malmvik flyttade Maj till Kappsta på Lidingö, familjen Wisings sommarbostad. Hon är i nionde månaden, »livet är så gränslöst svårt« och hon vet inte vad hon skall ta sig till för att »kunna glömma det förskräckliga« som drabbat henne.24 Ibland läng-

Raoul WallenbergCS5.5 inlaga 155 x 225.indd 20

2012-03-30 09:17


en wallenberg

21

Sophie Wising vid sommarhuset i Kappsta.

tar hon efter att dö.25 Tanken på att barnet kan bära på faderns sjukdom plågar henne också, liksom den hade plågat Raoul: »Det sade han aldrig mig, han ville skona mig så mycket som var möjligt men med syster talade han därom.« Hon tröstar sig dock med att sarkom enligt läkarna inte är ärftligt.26 Nedkomsten ägde rum den 4 augusti. »Såsom du redan vet genom telegram«, skrev Per Wising till Gustaf Wallenberg, »har vår kära Maj blivit förlöst, och enligt hennes egen önskan har hon fått en liten gosse, som hon uppkallat med för henne kära namn Raoul Gustaf Wallenberg.«27 Dopet förrättades också på Kappsta, den 3 september, samma dag som Gustaf och Annie Wallenberg firade silverbröllop. Faddrar var bland andra Raouls farfars bröder Knut, Marcus och Axel samt deras fruar, hans farbror Jacob, liksom släkt på moderns sida. Förlossningen gick bra, pojken vägde 3 300 gram och han tog genast bröstet. »Själv kan jag inte beskriva den lycka jag erfar över att hava detta lilla barn, ett levande minne av min lyckliga kärlek«, skrev Maj till svärfadern.28 »Han är riktigt söt och näpen, Maj säger att han har Raouls mun, en liten uppnäsa, mörka blå ögon«, rapporterade Sophie Wising till Annie Wallenberg. Maj mår, fortsatte hon, »så bra

Raoul WallenbergCS5.5 inlaga 155 x 225.indd 21

2012-03-30 09:17


22

raoul wallenberg

man kan begära, är så lycklig över sin lille gosse, sorgen och saknaden överväldigar henne dock stundtals«.29 Raouls födelse innebar ett ljus i mörkret inte bara för modern utan också för hans farföräldrar. »Måtte de kommande åren hjälpa Eder att lättare kunna bära den bittra sorg, som drabbat Eder«, skrev Sophie Wising i sitt gratulationsbrev med anledning av silverbröllopsdagen. Hon hoppades också att farföräldrarna i någon mån skulle axla ansvaret för hans uppfostran. »Jag hoppas så innerligen, att lille Raoul intill dess han blir stora karlen, skall få njuta av sina goda farföräldrars stöd och goda förmaningar.«30 Det fick Raoul, i övermått. Från och med nu överflyttade Gustaf Wallenberg alla de planer och ambitioner som han haft för sin döde son på sonsonen; det var som om han hade blivit far på nytt. År 1919 utsågs han formellt till Raouls förmyndare.31

Lill-Raoul Efter Raouls bortgång hyrde Maj ut våningen på Grev Turegatan och flyttade tillbaka till föräldrahemmet på Linnégatan. Hon gick helt upp i Lill-Raoul, som pojken kallades. »Mammas älskliga förhoppning att min enda lilla älskling skulle fylla sin mission som tröstare blev ej sviken«, skrev hon den 20 oktober till svärmodern: »Och jag är lycklig att jag även fick Raoul att känna och förstå att det för min framtid endast var en gränslös lycka och tröst att jag skulle få ett litet barn.«32 Den lyckokänsla som Maj ger uttryck för i brevet krossades grymt en dryg månad senare. Hennes far var sjuttio år men trots ålderskrämpor fortfarande aktiv som läkare. Efter ett besök på Stockholms sjukhem drabbades han av lunginflammation och några dagar senare, den 5 december, avled han. Maj fick nu återigen bruk för den »beundrans-

Raoul WallenbergCS5.5 inlaga 155 x 225.indd 22

2012-03-30 09:17


en wallenberg

23

Raouls morföräldrar Per och Sophie Wising.

värda självbehärskning« som hon visat prov på i samband med makens bortgång.33 »Vid sjuksängen levde hon om sin egen älsklings lidandes historia«, skrev Sophie Wising till Gustaf och Annie Wallenberg, »hon led i dubbelt måtto, stackars liten, men som vanligt kämpade hon redligt för att hålla sig uppe och vara stark, men det tog på hennes krafter.«34 Per Wisings bortgång förde med sig att banden mellan mor och dotter stärktes ytterligare. Båda hade under året förlorat sina män och för båda kom Lill-Raoul nu att spela rollen som den lilla »älsklingen tröstaren«.35 Raoul är också det centrala temat i de många brev som Maj under åren skickade till svärföräldrarna, som hela tiden hölls underrättade om pojkens utveckling. Raoul växte upp i en familj där man på både faderns och moderns sida rörde sig i samhällets högsta kretsar och levde ett liv därefter. De har flera jungfrur som hjälper till i hushållet. Maj spelar hockey på Stockholms stadion med kronprinsessan Margareta och serverar ett »välgörenhetsthé« på Hôtel Royal i närvaro av densamma och prin-

Raoul WallenbergCS5.5 inlaga 155 x 225.indd 23

2012-03-30 09:17


24

raoul wallenberg

sessan Ingeborg. Hon är på middag ombord på pansarskeppet hms Oscar II och förs hem till Kappsta i amiralens barkass. Till umgänget hör familjerna von Platen, Mörner, Hamilton, Lewenhaupt, Bonde, Björnstjerna, Montgomery, Wrede. Tack vare sin väninna Elsa von Dardel kan hon i januari 1914 följa drottning Sophias begravningståg från ett fönster på hovrätten, där Elsas bror Fredrik arbetar. Samma vinter tillbringar hon två månader på franska Rivieran tillsammans med modern medan en fröken Thelander sköter om Raoul. Raouls barndoms dagar fördrivs till största delen i Humlegården. Till det närmaste umgänget hör pojkarna Hagströmer, Raouls kusiner, framför allt Anders. Majs äldsta syster Sigrid var gift med hovrättsrådet Sven Hagströmer, som var behjälplig vid upprättandet av bouppteckningen efter Raoul senior. Familjen Hagströmer hade ett sommarställe

Maj Wallenberg på Kappsta med sonen Raoul.

Raoul WallenbergCS5.5 inlaga 155 x 225.indd 24

2012-03-30 09:17


en wallenberg

25

på Värmdö, Kiludden, där Maj brukade vistas med Raoul. Majs andra syster Anna var gift med godsägare Carl Nisser på Broby säteri i Sörmland, där man gärna tillbringade jul och nyår och några sommarveckor. Somrarna tillbringades annars regelmässigt på Kappsta, där man ofta hade besök av Majs tredje syster Elsa, gift med kaptenen vid amerikanska kustartilleriet William Mechling (»Mech«) Colvin, och hennes två barn, Lucette och Fitz John. Av breven framgår att man mest umgicks med släkten – också, naturligtvis, på den wallenbergska sidan. På julafton hälsar Maj och Raoul på »farbror Marcus« på Strandvägen 27 och de är ofta ute på Malmvik, där gravkammaren tack vare dennes ansträngningar i oktober 1913 befriats från fukten, vilket gör Maj »alldeles gränslöst lycklig«.36 Ekonomiskt sett redde sig den unga änkan väl. Hon hade en änkepension på 510 kronor per år, motsvarande ungefär 25 000 kronor i dagens penningvärde. Det var inte mycket, och givetvis inget man kunde leva på. Men hennes arvslott efter maken uppgick till 11 765 kronor (närmare 550 000). Och den 2 maj 1912, på sin 21-årsdag, hade Maj (liksom hennes tre äldre systrar när de blev myndiga) fått 10 700 kronor (500 000) av sina föräldrar.37 Per Wising var en förmögen man med årsinkomster kring miljonen i dagens penningvärde. Majs mor var också rik, hon var syster till brukspatron Gustaf Benedicks på Gysinge bruk och hade vid giftermålet fört med sig aktier och andra värdepapper i boet för 130 000 (cirka åtta miljoner) kronor. Stärbhuset efter doktor Wising värderades till närmare femton miljoner i dagens penningvärde.38 Enligt testamentet fick barnen ut sin laglott. Vad beträffar Raouls förmögenhetsförhållanden var hans arvslott efter fadern 5 676 kronor.39 År 1919, då Gustaf Wallenberg förordnades som förmyndare, hade förmögenheten ökat till 7 763 kronor i aktier, obligationer och kontanter, cirka 300 000 i dagens penningvärde. 40 Huruvida Gustaf Wallenberg bidrog till försörjningen vid denna tidpunkt är oklart. Han skickade dock regelbundet pengar till Maj för att hon skulle köpa födelsedagspresenter och julklappar till Raoul. Det var denna miljö och verklighet som Raoul Gustaf Wallenberg föddes in i. Faderlös, med sin »styvfar«, farfadern, bosatt på andra sidan jordklotet och en mor som blivit änka någon vecka innan hon skulle fylla tjugoett. Han var en Wallenbergare, men förutsättningarna kunde ha varit gynnsammare.

Raoul WallenbergCS5.5 inlaga 155 x 225.indd 25

2012-03-30 09:17

9789146220985  

Bengt Jangfeldt En biografi wahlström & widstrand Den trettonde aposteln. Ryska essäer och synpunkter (1995) Svenska vägar till S:t Pete...

9789146220985  

Bengt Jangfeldt En biografi wahlström & widstrand Den trettonde aposteln. Ryska essäer och synpunkter (1995) Svenska vägar till S:t Pete...