Page 1

JAARVERSLAG 2016 Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw

JAARVERSLAG 2016  |  Interlokale Vereniging - Plaatselijke Groep Haspengouw

1


Voorwoord De interlokale vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw heeft in 2016 zijn tweede werkingsjaar afgesloten. Met middelen van PDPO III 2014-2020 is verder ingezet op gebiedsgerichte en geïntegreerde plattelandsacties in Haspengouw. Het Europees plattelandsprogramma LEADER creëert ruimte voor hefboomprojecten die een verdere duurzame en kwalitatieve ontwikkeling voor de regio kunnen betekenen. Tegelijkertijd stimuleert het programma de samenwerking tussen de publieke sector en de plattelandsactoren. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de werking en de eerste resultaten van de Plaatselijke Groep Haspengouw voor 2016. Begin 2016 gingen de zeven projecten van projectoproep 2015 van start. Daarnaast liepen er in het werkingsjaar 2016 twee projectoproepen. In december heeft de Plaatselijke Groep Haspengouw de eerste projectoproep van 2016 afgerond met de goedkeuring van een tweede reeks projecten, hierbij werd er een project goedgekeurd dat gericht is op het verhogen van de sociale cohesie binnen de plattelandsgemeenschappen. Daarnaast werden er twee projecten gestart om landbouwers en natuurbeheerders samen te laten werken rond bodem- en waterbeheer en hierbinnen kennisoverdracht te verwezenlijken. De tweede projectoproep werd gelanceerd in 2016 en loopt door in werkingsjaar 2017. Bij deze oproep wordt er specifiek ingezet op het thema leefbare dorpen waarbij de nadruk wordt gelegd op het ondersteunen van voorzieningen in dorpskernen. Tenslotte werd in december de projectoproep 2017 gelanceerd om in Haspengouw verder te streven naar gebiedsgerichte en geïntegreerde projecten. Naast uitvoering van de Lokale Ontwikkelingsstrategie heeft het Leadersecretariaat in 2016 een aantal vormingsmomenten georganiseerd om de lokale plattelandsactoren samen te brengen en te informeren. Zo vond er in het voorjaar, in het kader van het thema Landbouw- en Natuureducatie, een inspiratiemoment rond bijen plaats. Daarnaast werd er ter ondersteuning van potentiële projectpromotoren in de ontwikkeling en de uitvoering van projecten een bootcamp, een opleiding ‘wet op de overheidsopdrachten’ en een opleiding ‘E-loket’ georganiseerd. Deze vormingen lokte steeds een groot aantal geïnteresseerden en dit willen we in het volgende werkingsjaar 2017 dan ook graag verderzetten. Tot slot wil ik alle leden van de Plaatselijke Groep, de projectpromotoren en plattelandsactoren bedanken voor hun inzet dit jaar. Zonder deze inzet kan er binnen het Leader programma geen sprake zijn van gebiedsgerichte en geïntegreerde plattelandsacties die de socio-economische slagkracht van deze regio vergroten.

Inge Moors, Voorzitter Plaatselijke Groep Haspengouw Gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening, Landbouw en Platteland

JAARVERSLAG 2016  |  Interlokale Vereniging - Plaatselijke Groep Haspengouw

3


4

JAARVERSLAG 2016  |  Interlokale Vereniging - Plaatselijke Groep Haspengouw


© Robin Reynders - provincie Limburg

Inhoud Voorwoord 3 1. Stand van zaken 7 1.1. Projectoproepen ter goedkeuring van projecten 7 1.1.1. Oproep 2016 7 Samenvatting goedgekeurde projecten 9 1.1.2. Oproep 2016 B 9 1.1.3. Oproep 2017 9 1.2. Financiële stand van zaken 11 1.3. Uitgevoerde controles 12 1.3.1. Administratieve controle 12 1.3.2. Projectvisitatie en terreincontrole 12 1.3.3. Promotorendag 12 1.3.4. Andere 13 1.4. Afgelopen projecten 13 1.5. Overzicht goedgekeurde projecten 13 2. Overzicht PG-vergaderingen 15 3. Overzicht vergaderingen Leadercomité 15 4. Samenwerking 15 5. Lijst met publicaties 16

5


Š Robin Reynders - provincie Limburg

6


1. Stand van zaken 1.1. Projectoproepen ter goedkeuring van projecten

De toegelichte projectaanvragen zijn als volgt ingediend op de verschillende thema’s en maatregelen:

1.1.1. Oproep 2016

Thema 1: Leefbare dorpen Maatregel 1: Inzetten op sociale inclusie via ontmoetingsmomenten

De Plaatselijke Groep Haspengouw heeft d.d. 2015-12-11 een oproep binnen het Leader gebied Haspengouw gelanceerd voor het indienen van projectconcepten binnen de drie thema’s en bijhorende zeven maatregelen van het ontwikkelingsplan van de Plaatselijke Groep Haspengouw. Het beschikbaar gestelde budget aan cofinanciering bedroeg 537 532,02 euro. Binnen de oproeptermijn zijn er elf projectconcepten bij het Leadersecretariaat van de Plaatselijke Groep Haspengouw ingediend.

Thema 2 Bodem- en waterbeheer Maatregel 2: Verbeteren van de waterkwaliteit- en kwantiteit Driftreductie −− Projectpromotor: PcFruit vzw −− Copromotor(en): Pibo Campus vzw −− Partners: Phytofar −− Projectkost: 121 031,00 euro −− Gevraagde subsidie: 78 670,15 euro −− Quotering TW: Goed −− Quotering LC: Goedgekeurd

© De Alverberg vzw

De Plaatselijke Groep heeft d.d. 2016-05-20 zeven concepten van de elf weerhouden voor verdere uitwerking. De zeven weerhouden concepten hebben samen een projectkost van 584 285,40 euro, waarvoor 376 716,67 euro aan cofinanciering gevraagd werd. Het Leadersecretariaat heeft de betrokken promotoren begeleid bij het indienen van de projectaanvragen. Voor de deadline van 11 augustus 2016, 12u heeft het Leadersecretariaat zes projectaanvragen ontvangen. Het Leadersecretariaat heeft bij de indieners verduidelijkende vragen gesteld, deze vragen zijn allen tijdig en volledig beantwoord. De ingediende projectaanvragen zijn mede hierdoor allen ontvankelijk bevonden. De totale projectkost voor de zes projectaanvragen bedroeg 552 694,12 euro, waarvan voor 357 447,99 euro aan cofinanciering werd gevraagd.

Ontdek het dorp −− Projectpromotor: Landelijke Gilden −− Copromotor(en): Innovatiesteunpunt vzw −− Partners onder voorbehoud van wijziging: Binderveld (Nieuwerkerken), Boekhout (Heers), Bats-heers (Heers), Bommershoven (Borgloon), Eigenbilzen (Bilzen), Vreren (Tongeren) en Werm (Hoeselt) −− Projectkost: 95 038,50 euro −− Gevraagde subsidie: 61 775,03 euro −− Quotering TW: Zeer goed −− Quotering LC: Goedgekeurd

JAARVERSLAG 2016  |  Interlokale Vereniging - Plaatselijke Groep Haspengouw

7


Controle van stikstof (N) uitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater −− Projectpromotor: PcFruit vzw −− Copromotor(en): Bodemkundige Dienst van België vzw −− Partners: Coördinatiecentrum voor voorlichting en begeleiding duurzame bemesting −− Projectkost: 183 232,69 euro −− Gevraagde subsidie: 119 101,25 euro −− Quotering TW: Goed −− Quotering LC: Goedgekeurd Thema 3 landbouw- en natuureducatie Maatregel 1: Verbeteren van het aanbod van landbouw- en natuureducatie Speelprikkels −− Projectpromotor: Centrum Duurzaam Groen −− Copromotor(en): Maatwerk De Winning vzw, Talea cvba −− Partners: Natuurpunt CVN, PNC, Landelijke Gilden, De Wroeter −− Projectkost: 85 920,00 euro −− Gevraagde subsidie: 55 848,00 euro −− Quotering TW: Negatief −− Quotering LC: Afgekeurd Thema 3 landbouw- en natuureducatie Maatregel 2: Het ondersteunen van belevingsvolle en educatieve activiteiten en belevingselementen naar het grote publiek

Conform de procedure heeft de Technische Werkgroep elke aanvraag individueel besproken en een individueel advies opgesteld. De adviezen werden in de vergadering d.d. 2016-12-05 toegelicht waarna drie projecten van de zes weerhouden zijn voor verdere uitwerking. De Technische Werkgroep heeft ook een ranking opgesteld, zie tabel 1. Tabel 1: ranking TW projecten

Promotor

Quotering

1 Ontdek het dorp

Landelijke Gilden

zeer goed

2 Driftreductie

PcFruit vzw

goed

3 Controle van stikstof (N) uitspoeling naar het gronden oppervlaktewater

Bodemkundige Dienst van België vzw

goed

Titel project

Totaal positief beoordeelde projectaanvragen

© De Alverberg vzw

De drie weerhouden projecten hebben samen een projectkost van 399 302,19 euro, waarvoor 259 546,43 euro aan cofinanciering gevraagd werd. Deze projecten zijn van start gegaan vanaf 6 december 2016, met een uitvoeringsperiode tot uiterlijk 30 juni 2019.

© De Alverberg vzw

© De Alverberg vzw

© De Alverberg vzw

Op stap in het veld −− Projectpromotor: Boerenbondvereniging voor innovatieve projecten −− Copromotor(en): / −− Partners: Landelijke Gilden Limburg, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren −− Projectkost: 36 063,90 euro −− Gevraagde subsidie: 21 638,34 euro −− Quotering TW: Negatief −− Quotering LC: Afgekeurd

Haspengouw on the mov(i)e −− Projectpromotor: Haspengouw.TV vzw −− Copromotor(en): / −− Partners: Erfgoed Haspengouw, CAG, Erfgoed Haspengouw, Fruitstreekmuseum vzw, NBS, RLHV. −− Projectkost: 31 408,03 euro −− Gevraagde subsidie: 20 415,22 euro −− Quotering TW: Negatief −− Quotering LC: Afgekeurd

8

JAARVERSLAG 2016  |  Interlokale Vereniging - Plaatselijke Groep Haspengouw


© Robin Reynders - provincie Limburg

Samenvatting goedgekeurde projecten

Ontdek het dorp −− Projectkost: 95 038,50 euro −− Cofinanciering: 61 775,03 euro ‘Ontdek het dorp’ is een participatieve methodiek om ontmoeting tussen dorpsbewoners te stimuleren, sociale cohesie te verhogen en de binding met het eigen dorp te versterken. De methodiek streeft naar een tastbare realisatie in de vorm van een dorpswandeling. De outputs zijn zeven wandelroutes in evenveel dorpen, gemaakt door en voor de dorpsbewoners. Het resultaat moet cross sectoraal zijn: alledaagse, eigentijdse en historische gebeurtenissen, monumenten, erfgoed, landschap, water- en bodemkenmerken, economische activiteiten, familiale gebeurtenissen, enz. De route wordt verduurzaamd in een digitaal platform en binnen activiteiten van dorpsactoren zoals de school en de gemeente. Tot slot wordt voorzien in kennisdisseminatie door verspreiding van de methodiek en ervaringen.

Driftreductie −− Projectkost: 121 031,00 euro −− Cofinanciering: 78 670,15 euro Bij het telen van een gezond gewas worden gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Bij de toepassing ervan ontstaat spuitdrift, een fijne nevel die niet op het gewas terecht komt maar op nabijgelegen percelen of in oppervlaktewater. Deze verontreiniging heeft zowel een hoge ecologische, economische als maatschappelijke kost. Driftreducerende doppen verminderen spuitdrift gevoelig. De introductie in de praktijk verloopt stroef door praktische belemmeringen die de promotor via dit project uit de weg wil ruimen. Door gerichte demonstratie zal boeren aangeleerd worden hoe driftreducerende doppen toch zonder nadeel gebruikt kunnen worden om aldus de impact op het milieu te verminderen.

Controle van stikstof (N) uitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater −− Projectkost: 183 232,69 euro −− Cofinanciering: 119 101,25 euro Planten hebben stikstof (N) nodig om te groeien en vruchten te produceren waardoor N-bemesting essentieel is om tot een economisch rendabele gewasproductie te komen. Om N-overbemesting en uitspoeling naar oppervlakte- en grondwater onder de vorm van nitraat tegen te gaan, werd een Europese norm vastgelegd (max. 50 mg nitraat per liter water). Ondanks maatregelen in het kader van opeenvolgende Vlaamse mestactieplannen, blijft de nitraatconcentratie in bepaalde meetpunten boven deze norm. Dit project wil in luik 1 de oorsprong van de te hoge nitraatconcentratie in één meetpunt in een peerproductiegebied in Alken achterhalen en in luik 2 de N-bemesting bij peren verminderen door een betere N-dosering.

JAARVERSLAG 2016  |  Interlokale Vereniging - Plaatselijke Groep Haspengouw

1.1.2. Oproep 2016 B Bij de oproep 2016 is het beschikbaar gestelde budget aan cofinanciering van 537 532,02 euro niet volledig verdeeld. Hierdoor is er binnen 2016 een tweede oproep goedgekeurd op 20 mei 2016. De Plaatselijke Groep heeft voorgesteld voor deze oproep een budget van 282 126,48 euro ter beschikking te stellen. Deze projectoproep geldt voor het thema Leefbare dorpen en specifiek voor de maatregel 2: Ondersteunen van voorzieningen in kleine dorpskernen. De deadline voor de projectconcepten werd vastgelegd op 23 september om 15u. Het Leadersecretariaat heeft de betrokken promotoren begeleid bij het indienen van de projectaanvragen. Binnen de oproeptermijn zijn zes projectconcepten bij het Leadersecretariaat van de Plaatselijke Groep Haspengouw ingediend. Conform de procedure van de Plaatselijke Groep Haspengouw zijn de zes ingediende projectconcepten gescreend op ontvankelijkheid. Deze projectconcepten zijn allen ontvankelijk bevonden. De totale projectkost voor de zes projectconcepten bedroeg 842 563,00 euro, waarvan voor 469 670,05 euro aan cofinanciering werd gevraagd. De Plaatselijke Groep heeft d.d. 2016-10-21 twee concepten van de zes weerhouden voor verdere uitwerking. ‘De Buurtbus’ en ‘De toekomst voor je dorp schrijf je zelf (mee)’. De twee weerhouden concepten hebben samen een projectkost van 214 467,00 euro, waarvoor 139 403,55 euro aan cofinanciering gevraagd werd. De verdere timing van de lopende oproep ziet er als volgt uit: −− 18.01.2017, 12u: Deadline projectaanvraagformulieren −− 13.02.2017: Technische werkgroep −− 16.03.2017: Vergadering Plaatselijke Groep

1.1.3. Oproep 2017 Bij de vergadering d.d. 2016-12-05 heeft de Plaatselijke Groep een nieuwe projectoproep voor 2017 gelanceerd. In het voorstel van de oproep worden de resterende middelen van jaartranche 2017 ingezet. Daarbij wordt 371 017,64 euro van de jaartranche 2018 aan deze oproep toegevoegd, met dien verstande dat de gevraagde verdeling van middelen van de bijkomende oproep behouden blijft en toegewezen wordt. Dit brengt het totale budget voor deze projectoproep op 608 345,52 euro. Deze projectoproep wordt opengesteld voor de drie thema’s en bijhorende zeven maatregelen van het ontwikkelingsplan van de Plaatselijke Groep Haspengouw. Volgende timing wordt voorgesteld voor de oproep 2017, waarbij de goedgekeurde projecten ten vroegste kunnen starten op 4 december 2017, met een uitvoeringsperiode tot uiterlijk 30 juni 2020: Timing nieuwe oproep: −− 05.12.2016: Lancering projectoproep 2017 −− 24.03.2017, 15u: Deadline projectconcepten −− 08.05.2017: PG-vergadering: Goedkeuring projectconcepten −− 18.08.2017, 12u: Deadline projectaanvraagformulieren −− 10.10.2017: Technische werkgroep −− 01.12.2017: PG-vergadering: Goedkeuring projectaanvraagformulieren

9


© Robin Reynders - provincie Limburg © Innovatiesteunpunt vzw

10

JAARVERSLAG 2016  |  Interlokale Vereniging - Plaatselijke Groep Haspengouw


1.2. Financiële stand van zaken De Plaatselijke Groep heeft in de projectoproep 2016 volgende bedragen uitgeschreven: −− Jaartranche 2015: € 187 532,02 −− Jaartranche 2016: € 350 000,00 Totale oproep 2016: € 537 532,02 De Plaatselijke Groep heeft in de projectoproep 2016 B volgende bedragen uitgeschreven: (resterend bedrag oproep 2016) −− Jaartranche 2016: € 282 126,48 Totale oproep 2016 B: € 282 126,48 De Plaatselijke Groep heeft in de projectoproep 2017 volgende bedragen uitgeschreven: −− Jaartranche 2017: € 237 327,88 −− Jaartranche 2018: € 371 017,64 Totale oproep 2017: € 608 345,52 In tabel 3 zijn de toegewezen budgetten opgenomen van de verschillende oproepen en het resterend budget dat nog voorhanden is na de laatste goedgekeurde projecten. De Plaatselijke Groep keurde in haar schriftelijke ronde d.d. 16 tot 23 maart 2016 volgende items met betrekking tot het budget goed: −− Het jaarverslag en de jaarrekening 2015 −− De begroting 2016

−− Wijziging van het programmabudget van de leadermiddelen en werkingsmiddelen −− In de verdeling van de Leadermiddelen was 20 000 euro voorzien voor de opmaak van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Dit gereserveerde budget is niet volledig benut en het Leadersecretariaat heeft 7 907,66 euro voor de opmaak van de Lokale Ontwikkelingsstrategie gedeclareerd ten aanzien van de beheersdienst. Het restbedrag van 12 092,34 euro werd ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de Lokale Ontwikkelingsstrategie. −− Bij nazicht van de financiële meerjarenplanning stelt het Leadersecretariaat vast dat: −− de personeelskosten te laag zijn ingeschat om de werking van het Leadersecretariaat tot en met het einde van de programmaperiode te waarborgen. De initiële financiële meerjarenplanning is, zoals door de VLM eerder gecommuniceerd, opgemaakt met als einde van de Leaderwerking d.d. 2022-30-06. Omwille van de ‘N+2+1-regel’ is de werkingsperiode met 18 maanden verlengd; −− er onvoldoende kan worden ingezet op de verplichting om minimaal 10 % van het werkingsbudget van de Leader-groep te besteden aan vorming, opleiding, verwerven van vakkundigheid en dynamisering; −− er onvoldoende middelen zijn voorzien voor de communicatie van de programmaresultaten.

Tabel 2: Begroting van de werkingsmiddelen voor 2016 Loonkost Leadersecretariaat

€ 69 288

PG vergaderingen

€ 1 200

Opleidingen - infomomenten

€ 5 500

Promotie en publicaties

500

verzendkosten

350

verzekering

150

Reis- en representatievergoeding

400

Totale begroting 2016

€ 77 388

Tabel 3: toegewezen budgetten per oproep budget

%

oproep 2015

oproep 2016

*oproep 2016B

resterend budget

Thema 1

€564 252,95

25,00

€81 831,75

€61 775,03

€139 403,55

€281 242,62

M1

€282 126,48

12,50

€81 831,75

€61 775,03

€0,00

€138 519,70

M2

€282 126,48

12,50

€0,00

€0,00

€139 403,55

€142 722,93

Thema 2

€902 804,72

40,00

€165 908,74

€197 771,40

€0,00

€539 124,58

M1

€300 859,67

13,33

€0,00

€0,00

€0,00

€300 859,67

M2

€300 859,67

13,33

€0,00

€197 771,40

€0,00

€103 088,27

M3

€300 859,67

13,33

€165 908,74

€0,00

€0,00

€134 950,93

Thema 3

€789 954,13

35,00

€270 155,37

€0,00

€0,00

€519 798,76

M1

€394 977,07

17,50

€158 002,36

€0,00

€0,00

€236 974,71

M2

€394 977,07

17,50

€112 153,01

€0,00

€0,00

€282 824,06

€517 895,86

€259 546,43

€139 403,55

€1 340 165,97

TOTAAL

€2 257 011,81

*Oproep 2016B voorbehouden mits goedkeuring projectaanvragen

JAARVERSLAG 2016  |  Interlokale Vereniging - Plaatselijke Groep Haspengouw

11


De voorgestelde wijzigingen inzake de verdeling van de Leadermiddelen is opgenomen in tabel 4.

Voor elke project kunnen er twee keer per jaar kosten worden gedeclareerd. De deadlines van deze declaratieperiodes zijn 15 februari en 15 juli.

Tabel 4: Verdeling van de Leadermiddelen d.d.2016-05-20 PG Haspengouw Opmaak Lokale Ontwikkelingsstrategie

€ 7 907,66

Samenwerkingsproject Leader

€ 125 000,00

Werking PG (20,67% totale budget)

€ 622 584,59

Uitvoering Lokale Ontwikkelingsstrategie

€ 2 257 011,81

Totaal

€ 3 012 504,06

Het geactualiseerde voorstel van de meerjarenbegroting is opgenomen in tabel 5. Tabel 5: voorstel van begroting van de werkingsmiddelen periode 2015-2023 Loonkost (incl. Publiciteit en overhead) promotie

Opleiding

Werkingskosten

1.3.2. Projectvisitatie en terreincontrole Het Leadersecretariaat heeft d.d. 2016-02-11 het project ‘Biobeleefboerderij De Alverberg’ (HAS15/07) bezocht en een kennismakingsgesprek met de nieuw aangeworven coördinatrice, mevrouw Inge Nevelsteen, voor het project gevoerd. Het Leadersecretariaat heeft duidelijk meegegeven dat de leden van de klankbordgroep inspraak dienen te hebben in beslissingen die raken aan hun expertisegebied. De coördinatrice licht tijdens het gesprek ook haar plan van aanpak voor het project toe. De bouw van de stal zal begeleid worden door de heer Jean Bollen, schapenexpert en ook werkzaam in de studierichting dierenzorg van de middelbare school SOLV in Sint-Truiden. De heer Jean Bollen heeft mee een versie getekend van de nieuwe stal inzake water, elektriciteit en indeling. De Leadercoördinator heeft duidelijk vermeld dat afbraakkosten en ondergrondse leidingen non-subsidiabel zijn. Inzake de in te richten educatieve plekken wordt er ook gedacht aan een draaiboek voor groepen zodat, na de verwelkoming, leerkrachten hun eigen klassen kunnen rondleiden.

2015

€ 36 197

€ 5 600

2016

€ 69 288

€ 850

€ 5 500

€ 1 750

2017

€ 71 366

€ 6 000

€ 5 000

€ 2 500

2018

€ 73 507

€ 6 000

€ 5 000

€ 2 550

2019

€ 75 712

€ 1 000

€ 5 000

€ 2 601

2020

€ 77 984

€ 6 000

€ 5 000

€ 2 653

2021

€ 60 242

€ 1 000

€ 5 000

€ 2 706

Het Regionaal Landschap Lage Kempen heeft een bakoven cadeau gedaan aan De Alverberg, hetgeen perspectieven opent naar educatie. Inzake de uitbouw van een schaapskudde zullen de rammen geslacht worden. De Alverberg zal op eigen kosten ooien bijkopen. Tegelijkertijd wordt er gerekend op een natuurlijke aangroei van vijftien ooien per jaar. De Alverberg zoekt samenwerking met andere partners zoals de Nationale Boomgaardenstichting, Natuurpunt en De Wroeter inzake het herderen en de zoektocht naar biopercelen.

2022

€ 41 366

€ 6 500

€ 5 000

€ 2 346

1.3.3. Promotorendag

2023

€ 21 304

€ 2 000

€ 5 000

€ 2 112

€ 526 967

€ 34 950

€ 40 500

€ 20 168

Totalen

€ 950

1.3. Uitgevoerde controles De Plaatselijke Groep Leader Haspengouw organiseert haar controles op de betoelaagde projecten op diverse manieren. De Plaatselijke Groep heeft hiertoe verschillende instrumenten beschikbaar, zoals administratieve controle, projectvisitatie, terreincontrole en/of een promotorendag. 1.3.1. Administratieve controle De administratieve controle houdt een controle in van de door de projectpromotor over te maken boekhoudkundige bescheiden en betalingsbewijzen. Deze administratieve controle wordt per project volledig uitgevoerd door de Leadercoördinator voor de PG. De controle heeft een dubbel objectief: −− Het verifiëren van de intrinsieke waarde van de documenten (datum, leverancier, bestemmeling, prijs, BTW). −− Het controleren of de facturen en betalingsbewijzen betrekking hebben op het project waarvoor steun was aangevraagd. Elke uitgave die niet in verband staat tot het project wordt verworpen. Onvolledige documenten of documenten waarover onduidelijkheid bestaat kunnen slechts worden aanvaard nadat zij door bijkomende inlichtingen kunnen worden gerechtvaardigd. Ook eventuele opgelegde bijkomende voorwaarden en/of aanbevelingen maken het voorwerp uit van de administratieve controle.

12

JAARVERSLAG 2016  |  Interlokale Vereniging - Plaatselijke Groep Haspengouw

Het Leadersecretariaat heeft i.s.m met het Leadersecretariaat PG Kempen en Maasland en de provincie Limburg 4 vormingsmomenten voor PG-leden, promotoren en plattelandsactoren georganiseerd. D.d. 2016-03-03 heeft het inspiratiemoment ‘Bijen’ plaatsgevonden in de Pollismolen te Bree-Opitter. 27 PG-leden, promotoren en plattelandsactoren hebben het inspiratiemoment ‘Bijen’ bijgewoond. Het programma van de vorming bestond uit: −− Verwelkoming en inleiding door Inge Moors (voorzitster PG Haspengouw, gedeputeerde van Landbouw en Platteland); −− Terugblik op het gevoerde beleid door de Provincie Limburg door Wim Tollenaers (medewerker Provinciale dienst Landbouw en Platteland); −− Toelichting provinciaal project ‘Limburg wild van bijen’ door Nadine Moens (medewerker Provinciaal Natuurcentrum); −− Toelichting INTERREG-project ‘Meer natuur voor pittig fruit’ door dr. Tim Beliën (diensthoofd Zoölogie pcfruit vzw); −− Noden voor de imkerij, bestuivingscentra, bijen en wilde bijen door dr. Ivan Meeus (Laboratory of Agrozoology, Ugent); −− Maatregelen voor bij-vriendelijk platteland door Boki Luske (Onderzoeker agrobiodiversiteit Louis Bolk Instituut, Driebergen – NL). −− Afsluitend hadden de aanwezigen nog de kans om na te praten of om te netwerken met een hapje en een drankje.


D.d. 2016-03-14 heeft het Bootcamp ‘Projectontwikkeling op het platteland’ plaatsgevonden op het Kasteel Mariagaarde te Hoepertingen-Borgloon. 48 PG-leden, promotoren en plattelandsactoren hebben het inspiratiemoment ‘Projectontwikkeling op het platteland’ bijgewoond. Het programma van de vorming bestond uit: −− Verwelkoming en inleiding door Inge Moors (voorzitster PG Haspengouw en gedeputeerde van Landbouw en Platteland); −− Cross-Industry innovation door Marc Heleven (Cross-industry expert en professioneel web searcher inzake innovation inspiration en coauteur van “Not invented here”); −− Copywriting en projectmanagment: ‘Van idee naar business case een projectplan’ door Nele Smets en Lies Lambert (impactcoaches voor Tweeperenboom); −− Voortgangsrapportage en communicatierichtlijnen door Koen Dirix en Karel Leysen (Leadercoördinatoren van resp. PG Haspengouw en PG Kempen en Maasland) −− Afsluitend hadden de aanwezigen nog de kans om te netwerken tijdens de lunch.

D.d. 2016-06-09 heeft een basisopleiding ‘de wet op de overheidsopdrachten plaatsgevonden’ in het Eurotel te Lanaken. 27 plattelandsactoren hebben de basisopleiding gevolgd. De organisatie van het opleidingsprogramma was uitbesteed aan Kluwer opleidingen, de lesgever was Tony Mortier. D.d. 2016-09-12 heeft de infosessie over het E-loket plaatsgevonden op het provinciehuis te Hasselt. Medewerkers van het leadersecretariaat en het plattelandsloket hebben een toelichting van het e-loket gegeven en in een demonstratie van het gebruik en werking van dit loket getoond. 1.3.4. Andere Naast administratieve controle, projectvisitatie, terreincontrole en de jaarlijkse promotorendag volgt de Plaatselijke Groep de projecten op door het behandelen van projectwijzigingen en –verlengingen. Ook andere items kunnen tijdens deze vergaderingen aangebracht worden. De Plaatselijke Groep kan er ook voor kiezen om promotoren uit te nodigen voor een projecttoelichting of een projectbezoek te brengen aan promotoren.

1.4. Afgelopen projecten De eerste projecten binnen PDPOIII (2014-2020) zijn d.d. 2015-12-11 goedgekeurd. Er zijn bijgevolg nog geen projecten afgelopen.

1.5. Overzicht goedgekeurde projecten Tabel 6: Overzicht goedgekeurde projecten

Tabel 6: Overzicht goedgekeurde projecten Projectnr.

Promotor

Projecttitel

Datum goedkeuring

Projectbedrag

HAS15/01

Gemeente Kortessem

Vrijwilligersnetwerk 2015-12-11 Haspengouw

€ 125 895,00

€ 40 915,875

€ 20 457,938

€ 20 457,938 T1 – M1

2016-01-01

Lopende

HAS15/02

Bodemkundige Dienst van België vzw

Op weg naar efficiëntere bemesting

2015-12-11

€ 102 450,00

€ 33 296,25

€ 16 648,125

€ 16 648,125 T2 – M3

2016-01-01

Lopende

HAS15/03

Agrobeheercentrum Koester de Koolstof ECO² vzw

2015-12-11

€ 152 794,22

€ 49 658,12

€ 24 829,06

€ 24 829,06 T2 – M3

2016-01-01

Lopende

HAS15/04

Centrale van de Landelijke Gilden vzw

Het begint in Haspengouw

2015-12-11

€ 173 330,56

€ 56 332,43

€ 28 166,215

€ 28 166,215 T3 – M1

2016-01-01

Lopende

HAS15/05

Nationale Boomgaardenstichting vzw

De boomgaard als school en atelier

2015-12-11

€ 69 750,00

€ 22 668,75

€ 11 334,375.

€ 11 334,375 T3 – M1

2016-01-01

Lopende

HAS15/06

Gemeente Heers

Landbouw anders beleven

2015-12-11

€ 53 010,40

€ 17 228,38

€ 8 614,19

€ 8 614,19 T3 – M2

2016-01-01

Lopende

HAS15/07

De Alverberg vzw

Biobeleefboerderij De Alverberg

2015-12-11

€ 150 975,00

€ 38 848,125

€ 19 424,062

€ 19 424,062. T3 – M2

2016-01-01

Lopende

HAS16/01

Centrale van de Landelijke Gilden vzw

Ontdek het dorp

2016-12-05

€ 95 038,50

€ 30 887,52

€ 15 443,76

€ 15 443,76 T1 – M1

2017-01-01

Opstart

HAS16/02

Proefcentrum fruitteelt vzw (Pcfruit)

Driftreductie

2016-12-05

€ 121 031,00

€ 39 335,07

€ 19 667,54

€ 19 667,54 T2 – M2

2017-01-01

Opstart

HAS16/03

Proefcentrum fruitteelt vzw (Pcfruit)

Controle van stikstof 2016-12-05

€ 183 232,69

€ 59 550,63

€ 29 775,31

€ 29 775,31 T2 – M2

2017-01-01

Opstart

JAARVERSLAG 2016  |  Interlokale Vereniging - Plaatselijke Groep Haspengouw

Cofinanciering ELFPO

Vlaams

Provinciaal

Thema en Startdatum maatregel

Status

13


JAARVERSLAG 2016  |  Interlokale Vereniging - Plaatselijke Groep Haspengouw

© Robin Reynders - provincie Limburg

14


2. Overzicht PG-vergaderingen De PG Haspengouw heeft in 2016 vier keer vergaderd. De verslagen van de betrokken vergaderingen worden, na goedkeuring door de PG, op de PDPO III teamwebsite van de VLM geplaatst. Schriftelijke ronde, d.d. 2016-03-16 tot en met d.d. 2016-03-23 Agenda −− Vaststelling effectieve en plaatsvervangende afgevaardigden Toerisme Limburg −− Goedkeuring van het verslag d.d. 2015-12-11 −− Goedkeuring jaarverslag, jaarrekening 2015 −− Goedkeuring begroting 2016 De Markthallen, Herk-de-Stad, d.d. 2016-05-20 Agenda −− Vaststelling plaatsvervangende afgevaardigden −− Goedkeuring van het verslag van de schriftelijke ronde d.d. 201603-16 tot en met d.d. 2016-03-23 −− Wijziging huishoudelijk reglement en draaiboek −− Samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Landmaatschappij en de Plaatselijke Groep Haspengouw met betrekking tot het vastleggen van de wederzijdse verantwoordelijkheden in het kader van Leader binnen het programma voor plattelandsontwikkeling in Vlaanderen 20142020 −− Nota ‘Programmabudget en werkingsmiddelen PG Haspengouw’ −− Beoordeling ontvankelijke projectconcepten 2016 −− Samenwerking −− Varia St-Jorisheem, Alken, d.d. 2016-10-21 Agenda −− Vaststelling effectieve en plaatsvervangende afgevaardigden −− Goedkeuring van het verslag d.d. 2016-05-20 −− Beoordeling ontvankelijke projectconcepten bijkomende projectoproep 2016 −− Samenwerking −− Varia Proefcentrum Fruitteelt, Sint-Truiden, d.d. 2016-12-05 Agenda −− Goedkeuring van het verslag d.d. 2016-10-21 −− Aanstelling leden Leadercomité −− Wijziging huishoudelijk reglement −− Beoordeling ontvankelijke projectaanvraagformulieren projectoproep 2016 −− Goedkeuring projectoproep 2017 −− Varia

JAARVERSLAG 2016  |  Interlokale Vereniging - Plaatselijke Groep Haspengouw

3. Overzicht vergaderingen Leadercomité In 2016 heeft er, aansluitend op de PG vergadering d.d. 2016-12-05 een vergadering van het Leadercomité plaatsgevonden. Proefcentrum Fruitteelt, Sint-Truiden, d.d. 2016-12-05 Agenda −− Goedkeuring van het verslag d.d. 2015-12-11 −− Selecteren van projecten voor toekenning van Leadersteun – Projectoproep 2016; −− Toekennen van Leadersteun – Projectoproep 2016; −− Varia

4. Samenwerking Het Leadersecretariaat heeft de Plaatselijke Groepen van Vlaanderen, Wallonië en de omliggende landen – Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Nederland – actief gescreend op potentiële samenwerkingspartners. Het secretariaat heeft d.d. 2016-05-20 een nota hiervan voorgelegd aan de Plaatselijke Groep Haspengouw waarin de Plaatselijke Groepen met het meeste potentieel, op basis van gemeenschappelijke thema’s en geografische nabijheid, voorgesteld zijn aan de leden. Op basis van deze nota zijn de leden van de Plaatselijke Groep principieel akkoord gegaan om potentiële samenwerkingsmogelijkheden met de LAG Zuid-Limburg en de GAL jesuishesbignon.be verder te onderzoeken en hiervoor voorbereidende kosten te maken. Leden van de Plaatselijke Groep hebben d.d. 2016-05-20 de mogelijkheid gehad zich kandidaat te stellen om de gesprekken met mogelijke partners op te starten en mogelijke synergiën verder uit te werken. De Plaatselijke Groep Haspengouw heeft d.d. 2016-06-23 een kennismakingsgesprek gehad met de Lokale Actiegroep Zuid-Limburg in het Vlaams Cultureel Centrum De Voerpoort, te Moelingen (VOEREN). In 2016 heeft er een eerste kennismakingsgesprek tussen GAL Pays de Herve en PG Haspengouw plaatsgevonden. Volgende onderwerpen zijn naar voren gebracht als mogelijke samenwerkingspistes vanuit de GAL Pays de Herve: −− Gebiedsgerichte aanpak van water- en modderproblematiek i.s.m. Zuid-Limburg (NL) – Uitvoering van de studie ‘Een grensoverschrijdende, beekdalbrede kijk op waterberging in het stroomgebied van de Gulp’ uitgevoerd door Staatsbosbeheer en RoyalHaskoningDHV −− Erosie: innovatieve technieken, omgaan met maïsteelt op grote percelen −− Onderhoud van hagen en het landschap: kennisuitwisseling −− Aanwending mestoverschotten en -afval

15


5. Lijst met publicaties De website ‘platteland.limburg.be’ biedt plattelandsactoren, promotoren en PG-leden de meest recente informatie over het reguliere plattelandsbeleid van de provincie Limburg en de maatregelen Omgevingskwaliteit, Platteland Plus en Leader. Op deze website worden ook de nodige documenten ter beschikking gesteld van de (potentiële) promotoren. Het Leadersecretariaat heeft een samenvattende publicatie van de Lokale Ontwikkelingsstrategie Haspengouw laten opmaken in 2015. Deze is ook in 2016 verdeeld onder potentiële promotoren. Onderstaande kanalen zijn gebruikt om de projectoproepen 2016, 2016B, 2017 te verspreiden: −− Persbericht naar lokale algemene pers en vakpers −− Nieuwsbericht op www.limburg.be −− Bericht op platteland.limburg.be −− Mailing (e-mail) naar plattelandsactoren −− Mailing (per brief) naar PG-leden, gemeentebesturen en plattelandsactoren −− Communicatiekanalen van gemeentebesturen en plattelandsactoren −− Vleva −− Eco2: nieuwsbrief en op website −− Dorpsbelangen −− Landelijke gilden

16

JAARVERSLAG 2016  |  Interlokale Vereniging - Plaatselijke Groep Haspengouw


17

© Robin Reynders - provincie Limburg

JAARVERSLAG 2016  |  Interlokale Vereniging - Plaatselijke Groep Haspengouw


Contactgegevens Leadersecretariaat Haspengouw Diesterstraat 1 3800 Sint-Truiden 011 23 74 18 0473 94 51 73 Een uitgave van De deputatie van de provincieraad van Limburg, Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Frank Smeets, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Erik Gerits, Jean‑Paul Peuskens, Inge Moors, gedeputeerden, en Renata Camps, provinciegriffier Grafisch ontwerp Dion Boodts - Grafische Producties, Informatie en Communicatie, provincie Limburg Foto cover Robin Reynders - Grafische Producties, Informatie en Communicatie, provincie Limburg Verantwoordelijke uitgever Bruno Bamps, directeur directie Economie, Europa, Landbouw en Platteland, provincie Limburg Universiteitslaan 1, 3500  Hasselt D/2017/5.857/014

18

JAARVERSLAG 2016  |  Interlokale Vereniging - Plaatselijke Groep Haspengouw


19

© Robin Reynders - provincie Limburg

JAARVERSLAG 2016  |  Interlokale Vereniging - Plaatselijke Groep Haspengouw


platteland.limburg.be

www.vlaanderen.be/pdpo

© Robin Reynders - provincie Limburg

ec.europa.eu/agriculture

provincie Limburg Universiteitslaan 1

JAARVERSLAG 2016  | 3500 Interlokale Vereniging - Plaatselijke Groep Haspengouw Hasselt, BE limburg.be

2016 Jaarverslag Leader Haspengouw  

Jaarverslag Leader Haspengouw

2016 Jaarverslag Leader Haspengouw  

Jaarverslag Leader Haspengouw

Advertisement