Stakeholdersbevraging – Een gedroomde samenwerking

Page 1

EEN GEDROOMDE SAMENWERKING Stakeholdersbevraging naar samenwerkingsverbanden in de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen

Robbie Dumoulin


EEN GEDROOMDE SAMENWERKING • Aanleiding: − Werkgroep ‘Ouderenzorg’ SPIL (Samenwerking Psychiatrische Initiatieven Limburg)

• Wijze: − Stakeholdersbevraging − Provinciale OverlegPlatforms (POP) + relevante actoren

• Doelstelling: − Samenwerkingsverbanden in de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) voor ouderen

www.vonk3.be


METHODOLOGIE • Focusgroepen

• Waarderende benadering

www.vonk3.be


CENTRALE THEMA’S • Een gedroomde samenwerking: − − − − −

Wat is een ideale samenwerking volgens u? Wie speelt daar allemaal een rol in? Wat vindt u van de onderlinge communicatie? Welke verwachtingen zijn er naar informatiedoorstroming? Geef een voorbeeld van een goede samenwerking!

www.vonk3.be


12 FOCUSGROEPEN – 110 DEELNEMERS • • • • • • • • • •

OCMW (17) Verpleegkundigen (14) Dienst gezinszorg (13) Aanvullende thuiszorg (4) Woonzorgcentrum (12) Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (11) Huisartsen (9) Psychiatrisch ziekenhuis (9) Psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (4) Algemeen ziekenhuis (4) www.vonk3.be

• Maatschappelijk werkers van een • • • • • • •

mutualiteit (3) Dagzorgcentrum (2) Mobiel B-team voor volwassenen (2) Seniorenforum (2) Kinesist (1) Apotheker (1) Thuiszorgcoach (1) Expertisecentrum (1)


VERGRIJZING

www.vonk3.be


VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG Psychiatrische bedden • 2008: 152 op 100.000 inwoners − (WHO, 2008)

• 2014: 92 bedden per 100.000

inwoners − (Informatiesteunpunt Zorg en Gezondheid, 2014).

www.vonk3.be


SAMENWERKING GGZ • Noodzakelijk om: − Geestelijke gezondheidsproblemen vroeg te detecteren − Continuïteit van de zorg te garanderen

• Aangelegenheid tussen: − Ambulante en residentiële diensten − Gezondheid en welzijn − Informele en professionele zorg

Vandeurzen, J. (2010). Beleidsplan Geestelijke Gezondheidszorg Vlaanderen. Brussel: Vlaamse Regering

www.vonk3.be


RESULTATEN • Ideaal samenwerken • Kennis • Elkaar kennen • Tijd en ruimte • Gezamenlijk dossier

www.vonk3.be


IDEAAL SAMENWERKEN • Ervaren noden:

− Intensiever en effectiever − Continuïteit in plaats van projecten • Naar een gedroomde samenwerking:

− Patiënt centraal − Mantelzorg betrekken

www.vonk3.be


KENNIS • Ervaren noden: − Praktisch: tips & tricks • Geen diagnose, gericht op gedrag – aanpak

− Vanuit netwerk

• Naar een gedroomde samenwerking − Consultfunctie • Kennis GGZ • Weten waar je terecht kan

− Casusbespreking − Meelopen op andere dienst

www.vonk3.be


ELKAAR KENNEN • Ervaren noden: − Elkaar kennen = voorwaarde samenwerken − Verwachtingen / Werkwijzen − Gezamenlijke doelen

• Naar een gedroomde samenwerking: − Vorming − Telefoon − Informeel in plaats van structureel

www.vonk3.be


TIJD EN RUIMTE • Ervaren noden: − Beleid & Visie − Flexibiliteit − Administratie

• Naar een gedroomde samenwerking − Prestaties − Creatieve oplossingen voor beperkte middelen

www.vonk3.be


GEZAMENLIJK DOSSIER • Ervaren noden: − − − −

Beroepsgeheim / Privacy Eilandenwerking Opvolging Feedback

• Naar een gedroomde samenwerking: − − − − −

Vervangend in plaats van aanvullend Digitaal / Cloud Bewaking Koppeling Consult Functionele info Vroegdetectie

www.vonk3.be


AANBEVELINGEN - BELEID • Aandacht ouderen en GGZ in opleiding • Consultfunctie − Expertise − Bekend met netwerk − Helpen of doorverwijzen

• Reling en Noolim voor ouderen (65+)

www.vonk3.be


AANBEVELINGEN - BELEID • Minder projectmatige steun, meer continuïteit • Samenwerken als prestatie • Administratieve druk • Gezamenlijk digitaal dossier

www.vonk3.be


AANBEVELINGEN - PRAKTIJK • Meer samenwerking met patiënt centraal + mantelzorger • Kleine netwerken per patiënt • Praktische tips • Casusbespreking

www.vonk3.be


AANBEVELINGEN - PRAKTIJK • Informele contacten • • • • •

Gebruik de telefoon Gezamenlijk doelstellingen Creatief omgaan met middelen Vervangend gezamenlijk dossier Feedback

www.vonk3.be


GOEDE PRAKTIJK

www.vonk3.be


GOEDE PRAKTIJK • Kernwaardebonnen

www.vonk3.be


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.