Issuu on Google+

IN LIMBURG D R I E M A A N D E L I J K S M A G A Z I N E VA N D E P R OV I N C I E L I M B U R G

ÉÉN LIMBURG DE PROVINCIE ALS PARTNER VAN UW GEMEENTE


Beste Limburger “De provincie wil een echte partner zijn voor de gemeenten. Samen, zij aan zij, moeten we werken aan het Limburg van morgen. We ervaren dat ook de gemeentebesturen te vinden zijn voor die nieuwe aanpak. Ze worden nu immers geconfronteerd met steeds complexere opdrachten en hogere verwachtingen, dat terwijl de financiële ruimte afneemt. Als provinciebestuur kunnen we hen helpen door al onze gespecialiseerde kennis en knowhow ter beschikking te stellen. Dit vereist een vraaggestuurde aanpak, die vertrekt vanuit een bottom-up benadering. Als gemeentebesturen vragen hebben, staan we klaar om hen te ondersteunen. Maar ook schaalvergroting wordt het ordewoord. Dat zal zeker goed zijn voor de centen. Denk maar aan de gemeenschappelijke energieaankoop in 2013 waarbij we 20 miljoen euro bespaarden voor de gemeenten. Limburg heeft geen centrumsteden en daarom kan de provincie zeker die unieke rol opnemen. De ruim 850 000 inwoners zullen er wel bij varen.” Igor Philtjens gedeputeerde

INHOUD 03

EEN WEEK UIT HET LEVEN VAN DE LIMBURGSE FAMILIE VAES

04

SAMEN IN ACTIE

06

“ALLEEN ALS WE ONZE KRACHTEN BUNDELEN, KUNNEN WE BLIJVEN GROEIEN”

08

IN ACTIE

09

ELKE DAG EEN STUKJE EUROPA IN ONS LEVEN

10

11 “HET PROVINCIEBESTUUR EN DE GEMEENTEBESTUREN ZIJN PARTNERS DIE SAMENWERKEN AAN EEN STERK LIMBURG, VOOR ALLE LIMBURGERS.” DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG

SLIM OMGAAN MET DE BESCHIKBARE RUIMTE GEMEENTEN HELPEN BIJ RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

12 PROVINCIE HELPT GEMEENTEN

BIJ HUN MILIEUBELEID

PROVINCIAAL NIEUWS IN DE GEMEENTELIJKE INFOBLADEN

13

WIST JE DAT - WEDSTRIJD

14

AGENDA

16

“DOOR ZEBRACINEMA KOMEN INTERESSANTE FILMS SNEL DICHT BIJ DE MENSEN”

Gedeputeerden Igor Philtjens, Ludwig Vandenhove en Marc Vandeput, gouverneur Herman Reynders, gedeputeerden Inge Moors, Jean-Paul Peuskens en Frank Smeets

COLOFON Uitgave: de deputatie van de provincieraad van Limburg. Herman Reynders, gouverneur-voorzitter, Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, gedeputeerden en Renata Camps, provinciegriffier. Wettelijk Depotnummer: D/2014/5857/003 • Verantwoordelijke uitgever: Renata Camps, provinciegriffier, provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

02

provincie Limburg

Januari

Een week uit het leven van de Limburgse familie Vaes

Zat. Johan levert zijn boeken in bij de GEMEENTELIJKE BIBLIOTHEEK. En hij ontleent een boek dat in feite toebehoort aan de PROVINCIALE BIBLIOTHEEK, maar dat hij door een samenwerkingsovereenkomst tussen de Limburgse biblotheken nu ook in zijn dorp kan afhalen.

Zon. Elke dag bewegen is heel belangrijk voor je gezondheid. Daarom gaan Johan en Mieke vandaag de 10 000-STAPPENROUTE doen in Lummen. Die routes zijn te vinden in tientallen gemeenten en steden, en dat dankzij het project "Gezonde Gemeente".

Lucas

Ellen en Lucas stappen niet mee met hun ouders, maar brengen met vriendjes de zondagnamiddag door in Tongeren. In het GALLOROMEINS MUSEUM volgen ze een CREATIEVE WORKSHOP.

(10)

Mieke (44)

2014

Ma. Johan vertrekt met de fiets naar zijn werk. Dat kan via veilige wegen, dankzij MOBIDESK die de fietsroutes voor het woon-werkverkeer in zijn gemeente in kaart bracht.

Ellen (11)

Mieke is op haar werk. Ze doceert informatica aan de PROVINCIALE HANDELSSCHOOL , een van de vele scholen van het provinciaal onderwijs.

Johan

(43)

Johan haalt zijn kinderen Ellen en Lucas op bij de kinderopvang. Die BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG bestaat nog niet zo lang in zijn dorp. Het project is tot stand gekomen na een behoefteonderzoek. Johan is er gerust in: alle begeleiders hebben extra vorming gekregen.

Di. Johan heeft samen met een collega een afspraak bij de provincie. Het bedrijf waarvoor zij werken, wil graag een project starten om jonge werkzoekenden aan een duurzame job te helpen. Samen met de provincie bekijken ze in welke mate het idee versterkt kan worden en wat de SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN zijn.

Wo. Johan rijdt naar de bakker en maakt gebruik van de extra parkeergelegenheid op het pas ingerichte dorpsplein. De gemeente kreeg voor dit KERNVERSTERKENDE PROJECT een subsidie van de provincie.

Het gezin denkt eraan om een zonneboiler op het dak te zetten. Of zouden ze toch beter de gevels laten isoleren? Om een en ander te weten te komen, gaat Mieke naar een INFOSESSIE rond energie en klimaat, die in het cultureel centrum wordt georganiseerd in het kader van de PROVINCIALE CAMPAGNE "WARM LIMBURG".

Do. Lucas krijgt op school vandaag geen gewone les. In het kader van het project MILIEUZORG OP SCHOOL komt iemand in hun klas vertellen over hoe ze de afvalberg kunnen verkleinen. Lucas vindt het wel cool. Voortaan zal hij zijn boterhammen niet meer in aluminiumfolie verpakken. Hij zal zijn papa vragen om een brooddoos te kopen.

Vr. Brandweerman worden was voor Johan altijd al een jongensdroom. Hij heeft nu beslist om als brandweervrijwilliger aan de slag te gaan. Maar daarvoor moet hij natuurlijk eerst een opleiding krijgen. Daarom gaat hij vanavond naar de BRANDWEERSCHOOL PLOT in Genk.

03


SAMEN IN ACTIE

WERKEN AAN DE TOEKOMST VAN LIMBURG. HOE DOE JE DAT IN DE PRAKTIJK? DEZE CONCRETE PROJECTEN TONEN AAN DAT ER AL HEEL WAT GEBEURT.

Gezond met je gemeente Kinderen veilig naar school Kinderen veilig van en naar school krijgen. En dat liefst zo duurzaam mogelijk: niet met de auto dus, maar te voet of met de fiets. Dat is wat het provinciebestuur in de toekomst nog meer wil promoten. Essentieel daarbij is het engagement van scholen en ouderverenigingen. Zij kunnen projecten uitwerken en daarvoor subidies aanvragen die tot 90 % van de kosten dekken (met een maximum van 5 000 euro per project). Deze projecten kunnen heel gevarieerd zijn: opleidingen voor gemachtigde opzichters aan de schoolpoort, een les rond de dode hoek, kinderen veilig leren fietsen, ouders mobiliseren om hun kinderen autoluw naar school te brengen, enz. Meer informatie en het aanvraagformulier vind je op www.limburg.be/mobilim

Provincie beheert nu ook kleine beken In de toekomst zullen heel wat meer mensen met vragen over het onderhoud van een beek kunnen aankloppen bij de provincie en niet langer bij het gemeentebestuur. Dat is het gevolg van Doorbraak 63, waarbinnen de provincies het beheer van onbevaarbare gemeentelijke waterlopen (cat.3) overnemen van de gemeenten. Beken en rivieren stoppen nu eenmaal niet aan de gemeentegrens. Het grote voordeel is dat het beleid minder versnipperd is. Dat is bijvoorbeeld belangrijk bij het nemen van maatregelen tegen overstromingen. Nog een belangrijk gevolg is dat vrijwel alle watertoetsen die moeten gebeuren bij het aanvragen van een bouwvergunning, door de provincie kunnen worden gedaan samen met de wateringen. Uiteraard kan deze operatie alleen maar slagen met steun van de gemeenten en wateringen die de eerste signaalgevers zijn voor de burger.

Bij de aanvang van het nieuwe jaar wensen we mekaar allemaal een goede gezondheid. Maar je levensstijl aanpassen is niet zo eenvoudig. Meer dan 30 Limburgse gemeenten kiezen er resoluut voor om hun inwoners te helpen om gezonder te leven. Zo zijn er campagnes om af te vallen of te stoppen met roken. Meer bewegen is ook belangrijk. Dat kan al door elke dag te wandelen. Speciaal daarvoor werden 10 000-stappenroutes uitgetekend. Maar gezondheid gaat natuurlijk verder. Het gaat ook over oplossingen vinden voor het teveel aan fijn stof door het verkeer of over gezonde tussendoortjes op school. Wil jij weten of jij in een Gezonde Gemeente woont? Surf dan naar www.gezondegemeente.be en www.limburg.be/gezondheid

Limburg 1914–1918. Kleine verhalen in een Groote Oorlog Dit jaar is het exact 100 jaar geleden dat de Groote Oorlog begon. De site www.limburg1914-1918.be verzamelt verhalen en feiten uit die tijd. Hoe beleefden Limburgers de Eerste Wereldoorlog? Gingen kinderen naar school? Kon je bij de bakker taart kopen? Wie was burgemeester in je gemeente? Je kunt er ook zelf je herinneringen kwijt of laten weten dat je bijvoorbeeld nog fotomateriaal hebt van je grootvader in legeruniform. De bedoeling is duidelijk: niets mag verloren gaan. Op de website vind je ook een overzicht van activiteiten die georganiseerd worden in Limburg naar aanleiding van de herdenking. Als je zelf een herdenking wil organiseren of een project ontwikkelen, dan kun je dit via deze nieuwe site bekendmaken of steun aanvragen. www.limburg1914-1918.be

Meer ontmoetingsruimtes op het platteland Zeker in plattelandsgemeenten is er nood aan vergaderlokalen voor verenigingen of ontmoetingsruimtes voor de inwoners. Daardoor zal de leefbaarheid van het platteland toenemen en zal het aantrekkelijker worden om er te wonen, werken, ontspannen, leren, enz. De provincie trekt mee aan de kar door projecten goed te keuren en gemeenten te begeleiden bij hun plattelandsbeleid. Zo is onlangs het project van Riemst "Gemeenschapsinfrastructuur verlevendigt" goedgekeurd. De gemeente én de inwoners werken er samen om in alle deelgemeenten een kleinschalige openbare ruimte te creëren. In Millen en Genoelselderen komen daardoor bijvoorbeeld speeltuintjes en ontmoetingsstraten. Een dergelijk geïntegreerd plattelandsproject is vaak de hefboom voor een nieuwe dynamiek. www.limburg.be/platteland

Provincie ondersteunt gemeentelijke detailhandel Een gezonde handelskern bepaalt in belangrijke mate de regionale uitstraling van een stad of gemeente. De bloei van handelskernen wordt vandaag echter zwaar beproefd. Met een interprovinciale studie inzake het winkelaanbod en de koopstromen, een sterkte-zwakteanalyse op gemeentelijk niveau en de toegang tot de meest actuele handelspandendatabank, biedt de provincie elke gemeente een waardevol monitoringsinstrument om het lokale detailhandelsbeleid te versterken. Door het retailprofiel van het regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk te verstevigen, wil de provincie Limburg ook een extra aantrekkingskracht op de consument uitoefenen. Verder kunnen gemeenten subsidies ontvangen voor kernversterkende projecten en voor acties die de hinder bij openbare werken verminderen. www.limburg.be/limburg/ economie/detailhandel

www.limburg.be/waterlopen

04

provincie Limburg

05


intergemeentelijk samen te werken zouden we de kwaliteit van het aanbod nog verder kunnen omhoog krikken voor al onze inwoners.” Igor Philtjens: “We hebben de oefening gedaan om wat de provincie vandaag doet voor lokale besturen op te lijsten in een partnercataloog. Die bevat een overzicht van een 65-tal concrete producten en diensten voor lokale besturen. En die gaan van juridische ondersteuning, over erfgoed, gezondheidszorg, onderwijs en mobiliteit tot ouderenzorg en financiën. Een heel breed en divers spectrum dus. Deze catalogus staat online open voor gemeentebesturen en wordt verder ingevuld naargelang de provincie meer groeit in het samenwerkingsmodel.”

“WE WILLEN MEER DAN OOIT EEN KENNIS- EN EXPERTISECENTRUM ZIJN VOOR DE 44 LIMBURGSE GEMEENTEN.”

Provincie Limburg en gemeenten gaan meer samenwerken

GEDEPUTEERDE IGOR PHILTJENS

“ALLEEN ALS WE ONZE KRACHTEN BUNDELEN, KUNNEN WE BLIJVEN GROEIEN" EEN GEANIMEERD GESPREK MET IGOR PHILTJENS, GEDEPUTEERDE EN PATRICK DEWAEL, BURGEMEESTER VAN TONGEREN OVER DE NIEUWE ROL VAN DE PROVINCIE, HAAR RELATIE TOT DE LOKALE BESTUREN MAAR VOORAL OVER DE VOORDELEN DAARVAN VOOR DE LIMBURGER. “WE VINDEN ELKAAR STEEDS BETER OVER DE GRENZEN HEEN.” BURGEMEESTER PATRICK DEWAEL

06

provincie Limburg

De provincie wil meer werken vanuit een "partner gedachte". Wat bedoelen jullie daarmee? Igor Philtjens: “De provincie wil een echte partner worden van de gemeenten. Niet langer die "hogere" overheid die de dingen verplicht oplegt. Weg ook met het belerend vingertje. De studie van Ernst & Young die wij recent lieten uitvoeren, bevestigt ook dat die visie gedragen wordt door de gemeentebesturen zelf. Ze verwachten van de provincie vooral ondersteuning op het vlak van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, het verkrijgen van subsidies, de creatieve toepassing van de regelgeving, … De provincie wil de gemeenten niet langer bemoederen maar wel actief helpen om uit te groeien tot sterke entiteiten. Op dat vlak hebben we immers een historisch gegroeide achterstand in te halen in vergelijking met andere provincies met grotere steden. Dat doen we vooral door synergieën te stimuleren en schaalvoordelen te creëren. Ook willen we meer dan ooit een kennis- en expertisecentrum zijn voor de 44 Limburgse gemeenten. Er is veel gespecialiseerde kennis en knowhow in huis bij de provincie. Door die actief ter beschikking te stellen en te delen kan er efficiënt en kostenbesparend gewerkt worden bij de gemeenten. En dat komt in de eerste plaats ten goede aan onze 853 239 Limburgers.”

Kun je een voorbeeld geven van zo een schaalvoordeel? Igor Philtjens: “Ik denk bijvoorbeeld aan de gezamenlijke aankoop van energie. De provincie heeft de coördinatie op zich genomen om - voor alle Limburgse gemeentebesturen, OCMW’s, politiezones en kerkfabrieken - gas en elektriciteit aan te kopen. Door dit samen te doen, wordt over een periode van 2,5 jaar in totaal 20 miljoen euro bespaard. In deze budgettair moeilijke tijden is dit een welkome besparing.” Hoe kijkt een burgemeester naar deze partnergedachte? Patrick Dewael: “Erg positief. Ik stel vast dat vele lokale bestuursniveaus geconfronteerd worden met een alsmaar breder takenpakket, meer regelgeving, en tegelijkertijd minder middelen en personeel. Zeker in Limburg, waar veel gemeenten financieel en bestuurlijk ‘te klein’ zijn. Meer intergemeentelijke samenwerking kan positieve effecten hebben. De provincie kan dit coördineren en ons hierin ondersteunen.” Op welke vlakken hebben steden en gemeenten nog nood aan ondersteuning? Patrick Dewael: “Op heel veel vlakken. Ik denk bijvoorbeeld aan expertisedeling op vlak van erfgoed, openbare aanbestedingen, zelfs op het vlak van cultuurbeleid is nog meer samenwerking mogelijk. Door

Meer samenwerking op vlak van cultuurbeleid, hoor ik. Maar is dat geen bevoegdheid waarop we in deze crisistijden beter zouden besparen? Igor Philtjens: “Daar ben ik het niet mee eens. Cultuur wordt vlug beschouwd als geldverspilling. En dat is jammer. Want cultuur prikkelt en stimuleert de kritische geest. Het daagt je uit om creatief na te denken, om te ondernemen zelfs. In die zin is cultuur niet zo abstract maar raakt ze aan economie. Ik geloof dus inderdaad dat cultuur, naast haar maatschappelijke rol, ook verbonden is aan economie.” Patrick Dewael: “In een vorig leven ben ik nog minister van Cultuur geweest. En ook in Tongeren heb ik een hele tijd Cultuur in mijn portefeuille gehad. Ik heb dus aan de lijve ondervonden hoe cultuur mensen samenbrengt. Dat is net in crisistijden erg belangrijk. In economisch moeilijke tijden wordt het sociale weefsel immers broos. Het samenhorigheidsgevoel dreigt te verdwijnen. Cultuur daarentegen brengt mensen samen en verruimt hun blik op de wereld. Daarom is het niet alleen belangrijk om te blijven investeren in cultuur, maar

ook om als lokale overheden de krachten te bundelen. Samen kunnen we meer bereiken.” Igor Philtjens: “Cultuur is inderdaad een voorbeeld van een bevoegdheid waar meer samenwerking erg interessant kan zijn, vooral voor de Limburger zelf. We kunnen immers niet verwachten dat alle 44 gemeenten apart zorgen voor een kwalitatief hoogstaand en gevarieerd cultuuraanbod. Met de provincie willen we daarom inzetten op bovenlokale projecten en een structuur uitzetten die ervoor zorgt dat het aanbod van gemeenten mekaar versterkt. Want net dat rijke aanbod is één van de instrumenten die we in Limburg zelf in handen hebben om jonge gezinnen te overtuigen om in onze provincie te blijven wonen of om nieuwe gezinnen van buitenaf naar Limburg te halen. “

“WE MOETEN ONS TOERISTISCH AANBOD BLIJVEN VERSTERKEN. ZO HEBBEN TOERISTEN EEN REDEN OM WAT LANGER DAN ÉÉN DAG IN ONZE REGIO TE VERTOEVEN.” BURGEMEESTER PATRICK DEWAEL

Maar is het creëren van nieuwe jobs niet het middel bij uitstek om meer mensen in Limburg te houden en naar Limburg te halen? Igor Philtjens: “Ja dat is ook zo. Daarom zullen de middelen van SALK (Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat) ook georiënteerd worden naar projecten die actief tewerkstelling genereren. We mogen trouwens nooit de fout maken enkel naar de zuivere kost van cultuur te kijken. Culturele projecten genereren ook economische meerwaarde. Zo zal de burgemeester van Tongeren zeker tevreden zijn met de aanwezigheid van het GalloRomeins Museum in zijn stad. En dat is niet alleen omdat daar mooie tentoonstellingen georganiseerd worden (lacht).”

“CULTUUR IS EEN VOORBEELD VAN EEN BEVOEGDHEID WAAR MEER SAMENWERKING ERG INTERESSANT KAN ZIJN, VOORAL VOOR DE LIMBURGER ZELF.” GEDEPUTEERDE IGOR PHILTJENS

Patrick Dewael: “Neen, even belangrijk is inderdaad het effect van zo’n instelling voor de horeca, de middenstand, de hotels, ... Toeristen brengen extra leven in de stad en ze kopen natuurlijk niet enkel een ticket voor het museum. Daarom moeten we ons toeristisch aanbod ook blijven versterken. Zo hebben toeristen een reden om wat langer dan één dag in onze regio te vertoeven. En bij de verdere uitbouw van zo’n sterk bovenlokaal aanbod is de provincie een zeer belangrijke partner.” Igor Philtjens: “De tijd dat steden in onze provincie mekaar beconcurreerden in het aantrekken van toeristen ligt gelukkig achter ons. De steden zien nu meer in dat een bovenlokale samenwerking voor iedereen een meerwaarde is. Daarin speelt onder andere Toerisme Limburg een belangrijke verbindende rol. Als we Chinezen kunnen overhalen om in Maasmechelen te komen shoppen, ... dan kunnen ze daarna naar Tongeren rijden om de grootste antiekmarkt van het land te bezoeken.” Patrick Dewael: “Dat is zeker zo! En ook vinden we elkaar steeds beter over de grenzen heen. Zo werken we actief samen met Luik, Maastricht en Aken. Onze centrale ligging in de Euregio gaan we nog meer gebruiken om ons sterker te positioneren in het buitenland. De expertise en de netwerken van de provincie op dat vlak zijn dan ook voor alle gemeentebesturen een grote meerwaarde.” Igor Philtjens: “Alleen als we al onze krachten verenigen, ook over taal- en landsgrenzen heen, kan onze provincie blijven groeien. De neuzen in dezelfde richting zetten is een belangrijke taak voor ons als beleidsmakers. We blijven nu met zijn allen hard werken om resultaat te boeken.”

07


Igor Philtjens, gedeputeerde van Cultuur Gedeputeerde Igor Philtjens opende begin november de achtste editie van het Circusfestival Theater op de Markt. Het vierdaagse theaterfestival blijft groeien, en maakt cultuur toegankelijk voor iedereen. Maar liefst 13 000 bezoekers zakten af naar Het Dommelhof in Neerpelt. Het evenement is uitgegroeid tot een begrip, zowel bij het publiek als bij de artiesten.

WERKEN AAN DE TOEKOMST VAN LIMBURG GEBEURT NU AL ELKE DAG. OP DEZE PAGINA VIND JE VOORBEELDEN HOE DE ZES GEDEPUTEERDEN DIT AANPAKKEN.

Frank Smeets, gedeputeerde van Welzijn Bewegen is goed voor je gezondheid. Bovendien kan je er niet vroeg genoeg mee beginnen. Gedeputeerde Frank Smeets neemt het voortouw samen met de kinderen van Holheide in Overpelt.

Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Veiligheid In de ambtswoning van gouverneur Herman Reynders is op 12 december 2013 ‘Limburg School for Excellence’ voorgesteld. De initiatiefnemers willen een kwalitatief, laagdrempelig en goedkoop opleidingsen vormingsaanbod uitwerken voor lokale besturen. Naast de provincie, zijn ook de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), de Universiteit Hasselt (UH), de hogeschool PXL en Provincie Limburg Opleiding & Training (PLOT), partners in het project.

Half miljard aan Europese subsidies op 25 jaar

ELKE DAG EEN STUKJE EUROPA IN ONS LEVEN WEET JIJ WAT DE JAPANSE TUIN IN HASSELT, HET BEDRIJVENTERREIN KRISTALPARK IN LOMMEL EN HET FIETSROUTENETWERK IN HET MAASLAND MET ELKAAR GEMEEN HEBBEN? HET ZIJN ALLEMAAL PROJECTEN DIE NOOIT HET LEVENSLICHT ZOUDEN HEBBEN GEZIEN ZONDER EUROPESE SUBSIDIES. DE AFGELOPEN 25 JAAR KREEG LIMBURG NIET MINDER DAN EEN HALF MILJARD EURO AAN STEUN VOOR 1900 PROJECTEN. HET RESULTAAT: EEN BETERE WOON-, WERK- EN LEEFOMGEVING. OOK DE KOMENDE JAREN KAN LIMBURG REKENEN OP EUROPESE STEUN.

Inge Moors, gedeputeerde van Platteland

Marc Vandeput, gedeputeerde van Economie De vijf Vlaamse provincies hebben samen de handelspandendatabank Locatus aangekocht. Deze databank bevat gedetailleerde en concrete gegevens over het koopgedrag van consumenten, en geeft ook een overzicht van alle bestaande of leegstaande handelspanden. Alle gemeentebesturen krijgen toegang tot deze informatie, zodat ze hun kernversterkend beleid hierop kunnen baseren. De aankoop gebeurde in het kader van de interprovinciale studie rond Detailhandel, gefinancierd door Vlaanderen en de Provincie.

08

provincie Limburg

Het sociale economie bedrijf De Winning zet Belgische trekpaarden in bij zijn werking. Zo zijn de sterke paarden nuttig bij bos- en natuurbeheerwerken. En ook voor toeristische activiteiten (huifkarrentochten) en op therapeutisch vlak hebben de paarden een belangrijke rol. Alles past in het plattelandsproject ‘Paardenkracht in het boslandschap’, dat ook gesteund wordt door de provincie.

Elke dag maken duizenden Limburgers gebruik van projecten en voorzieningen die dankzij Europese steun tot stand zijn gekomen. Elke dag trekken honderden Limburgers naar een job die met Europese middelen is gerealiseerd. Met meer dan 1900 projecten is Europa overal in Limburg terug te vinden. In Hasselt heb je bijvoorbeeld de Japanse Tuin en de Grenslandhallen, in Tongeren het

Jean-Paul Peuskens, gedeputeerde van Onderwijs Omdat de veiligheid van kinderen in het verkeer een voortdurende zorg is, bezocht gedeputeerde Jean-Paul Peuskens de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem in Lummen. Hier wordt elke maand een activiteit rond verkeersveiligheid georganiseerd. Zo blijven de kids het hele schooljaar waakzaam voor de risico’s in het verkeer. Het provinciebestuur helpt scholen bij het opzetten van dit soort initiatieven. Scholen kunnen tot vier maal per jaar hun verkeersprojecten indienen.

Gallo-Romeins Museum, en in Genk C-mine. Andere voorbeelden zijn het inrichten van het bezoekerscentrum in Alden Biesen en het ecoduct in Maasmechelen, Maar ook kleinere gemeenten worden niet vergeten: zoals de infrastructuur rond het dorpshuis van Gors. Ook het Nationaal Park Hoge Kempen en het fietsroutewerk konden rekenen op de steun van Europa. KMO’s Gedeputeerde van Europese Aangelegenheden Marc Vandeput: “Dankzij de Europese programma’s zijn we de voorbije 25 jaar erin geslaagd het profiel van Limburg in alle aspecten te hertekenen. Er zijn nieuwe bedrijventerreinen aangelegd en toeristische aantrekkingspolen gerealiseerd, natuurlijke landschappen zijn hersteld en er zijn ontelbare initiatieven ter verbetering van de levenskwaliteit ontwikkeld. Opgeteld gaat het in die 25 jaar om een half miljard euro aan steun.”

Ook nu en later heeft Limburg deze middelen meer dan nodig. De Europese programma’s voor de periode 2014-2020 bieden een brede waaier aan mogelijkheden. In het bijzonder wordt gefocust op projecten die zich richten op innovatie, het ondernemerschap, het concurrentievermogen van de KMO’s en de overgang naar een koolstofarme economie. Ook in het provinciaal beleid en in de uitvoering van SALK wordt hierop ingezet.

“ALS WE VOLOP KIEZEN VOOR EEN SLIMME EN DUURZAME GROEI, ZAL DIT ZEKER BIJDRAGEN TOT EEN STERKER ECONOMISCH WEEFSEL” GEDEPUTEERDE MARC VANDEPUT

“Als we volop kiezen voor een slimme en duurzame groei, zal dit zeker bijdragen tot een sterker economisch weefsel. Daarom voorziet de provincie nog eens 35 miljoen euro voor de provinciale cofinanciering van de Europese projecten, zodat die maximaal kunnen renderen”, aldus gedeputeerde en woordvoerder van de deputatie Marc Vandeput. ■

Wadt edporetovincie? I nwoners informeren over het belang van Europa Limburgers moeten weten wat de rol en het beleid is van de Europese Unie. Het informatiecentrum Europe Direct zal daarom lezingen, infosessies en debatten organiseren rond actuele Europese thema’s. Naar aanleiding van de komende Europese Parlementsverkiezingen - op 25 mei 2014 – komt er ook een online communicatiecampagne. Een overzicht van alle activiteiten en de Europese programma’s is terug te vinden via de website www.limburg.be/europa.

Projectaanvragen begeleiden Om ook in de toekomst te kunnen blijven genieten van deze steun, zal de provincie projectpromotoren zo goed mogelijk bijstaan. De provinciale dienst Europa wil nog meer inzetten op informatie- en adviesverstrekking en begeleiding bij projectaanvragen. Dat gebeurt onder meer via masterclasses en seminaries, zodat (potentiële) projectpromotoren meteen vanaf het begin ondersteund worden.

Meer info: Afdeling Economie & Internationale Samenwerking - dienst Europese Structuurfondsen, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, 011 23 83 41, e-mail: europa@limburg.be

09


SLIM OMGAAN MET DE BESCHIKBARE RUIMTE

Afbakening kleinstedelijke gebieden

Ruimtelijke ontwikkeling is een zaak van verschillende overheden, ook van gemeentebesturen. Dat is niet altijd een eenvoudige taak. De provincie wil hen helpen bij de ruimtelijke ontwikkeling van strategische projecten. Dat kan heel ver gaan, zoals het mee opstellen van de uitvoeringsplannen, helpen bij het aankopen van gronden, of het project volledig begeleiden. Het zijn ondermeer gemeentelijke medewerkers van de technische dienst of een dienst ruimtelijke ordening, die hiervan gebruik kunnen maken. Ook voor de grotere – gemeentegrensoverschrijdende – initiatieven kan de provincie de coördinatie op zich nemen, zodat er een geïntegreerde aanpak ontstaat. Denk maar aan projecten zoals de Albertknoop, waar in de grensstreek tussen Lanaken en Maastricht een regionaal bedrijventerrein tot stand zal komen. Ook de windatlas is een goed voorbeeld: over de gemeentegrenzen heen werd gezocht naar de meest ideale plekken voor windmolens. In een volgende stap wordt zelfs een volledige energiekaart opgemaakt. Deze duidt opportuniteiten aan inzake duurzame energie en zal zorgen voor slimme clusters. HAMONT-ACHEL

NEERPELT

LOMMEL

OVERPELT

BOCHOLT

KINROOI

BREE

HECHTEL-EKSEL

OPGLABBEEK

DILSEN-STOKKEM

HOUTHALEN-HELCHTEREN

AS

ZONHOVEN

HERK-DE-STAD

HASSELT

ZUTENDAAL

DIEPENBEEK

NIEUWERKERKEN

BILZEN

Afbakening kleinstedelijke gebieden WELLEN

SINT-TRUIDEN

LANAKEN

ALKEN

KORTESSEM

HOESELT

RIEMST

BORGLOON

HEERS

provincie Limburg

VOEREN

HERSTAPPE

HAMONT-ACHEL

Legende

NEERPELT

LOMMEL

Indicatieve afbakeningscontour Provinciaal kleinstedelijk gebied Regionaal kleinstedelijk gebied

initiatieven

BOCHOLT KINROOI

BREE PEER

MEEUWEN-GRUITRODE BERINGEN

TESSENDERLO

Limburg kent een divers landschappelijk karakter, is dat een troef? Absoluut, het Limburgse landschap is één van de sterke troeven van onze provincie. Het behouden én versterken van onze landschappelijke structuur, in samenspel met economische en toeristische opportuniteiten, is dé ruimtelijke uitdaging voor Limburg.

MAASEIK

HAM

OPGLABBEEK HEUSDEN-ZOLDER LUMMEN

AS

ZONHOVEN

HERK-DE-STAD

ZUTENDAAL

DIEPENBEEK NIEUWERKERKEN

LANAKEN

ALKEN

● PLATEAU VAN HERVE In de heuvelachtige Voerstreek vind je bosrijke dalen en vruchtbare kalkgraslanden.

- Ziekenhuis Maas en Kempen is gehuisvest in Bree en in Maaseik. Om te vernieuwen en functioneler te kunnen werken, wordt beslist om alles te centraliseren op 1 locatie ‘ergens’ in Maaseik.

BILZEN

WELLEN

KORTESSEM

HOESELT

RIEMST TONGEREN

HEERS GINGELOM

Neerpelt

● KEMPENS PLATEAU Heidelandschappen, landduinen en dennenbossen.

● MAASVLAKTE De Maas is niet alleen belangrijk voor de grindontginning en zandgroeven maar ook voor watergebonden recreatie.

OP ZOEK NAAR EEN PLEK VOOR HET NIEUWE ZIEKENHUIS IN MAASEIK

HASSELT

SINT-TRUIDEN

LIMBURG - 2 422 KM² UNIEKE DIVERSITEIT OP GEOGRAFISCH VLAK

● HASPENGOUWPLATEAU De vruchtbare zandleem- en leemgronden zijn ideaal voor fruitteelt en akkerbouw.

MAASMECHELEN

GENK

BORGLOON

● DEMERVLAKTE Typisch zijn de vele beken, vijvers, moerassen en hooilandschappen.

DILSEN-STOKKEM

HOUTHALEN-HELCHTEREN

HALEN

KEMPISCH PLATEAU Maaseik Beringen

DEMERVLAKTE

Genk

MAASVLAKTE Hasselt

Bilzen F r u i t s t r e e k

Sint-Truiden

HASPENGOUWS PLATEAU Tongeren Voeren

“De regels die opgelegd worden vanuit Vlaanderen en Europa moeten worden gevolgd en er moet overleg gepleegd worden met de lokale besturen, zodat alle noden en verzuchtingen van de gemeenten en de inwoners tijdig in kaart gebracht kunnen worden. Heel wat problematieken moeten worden verzoend: milieu, geluid, natuur, mobiliteit, tewerkstelling, … Het blijft een complexe en juridische materie: alles moet worden overwogen, maar enkel de beste alternatieven mogen overeind blijven.”

VERNIEUWING OP KOMST?

LEOPOLDSBURG

conflicteren met ruimtelijke enkele (kilo)meters verderop.”

WAAROM DUURT HET VAAK ZO LANG?

“Binnenkort zullen de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning geïntegreerd worden in één omgevingsvergunning. Dat betekent dat er maar één openbaar onderzoek meer gevoerd moet worden en één adviesronde. Dit moet leiden tot het sneller afleveren van de vergunning.”

OVERPELT

HECHTEL-EKSEL

Ruimte is schaars, wat vindt u het belangrijkste? “Ruimtelijke Ontwikkeling betekent onze ruimte zodanig beheren en ontwikkelen zodat er ruimte is voor alles en iedereen: om te wonen, werken, ontspannen, natuur, toerisme, enz. Slim omgaan met onze ruimte is dus noodzakelijk. In die zin hebben we als provinciebestuur een belangrijke rol omdat wij het evenwicht tussen alle ruimtegebruikers bewaken. Zo kiezen we voor duurzame ruimtelijke projecten die niet

“De kwaliteit van leven, wonen en werken in onze provincie verbeteren.”

VOEREN HERSTAPPE

10 KLEIN32 BUITEN STEDELIJKE GEBIEDEN GEBIEDEN Legende ✔ Vooral binnen de contouren ✔ Hier primeert het landbouwvan deze gemeenten moetenafbakeningscontour bijkoIndicatieve gebruik, het open en groene karakmende woonontwikkelingen, bedrijvenProvinciaal kleinstedelijk gebied ter en het landelijk wonen. terreinen, ontspanningsmogelijkheden, … Regionaal kleinstedelijk gebied ✔ Het Ruimtelijk Structuurplan wil de voorzien worden. open ruimte hier maximaal vrijwaren voor ✔ Grotere projecten en nieuwe functies landbouw, natuur en bos. komen hier. ✔ Om het toch aantrekkelijk te maken ✔ Belangrijk is de verbetering van voor ook jonge gezinnen, kunnen de verbindingen tussen deze er wel kleinschalige functies gebieden, onder meer bijkomen, denk maar aan door Spartacus. buurtwinkels. ÉÉN REGIONAAL STEDELIJK GEBIED HASSELT- GENK

- 2008: start van het planningsproces met de opmaak van plan-Milieu Effecten Rapport (plan- MER). Veertien mogelijke locaties worden bestudeerd. Na de geschiktheidsanalyses bleven vijf plekken over. Een milieueffectenonderzoek wordt gestart. - 2010: Dit onderzoek is afgerond en wordt goedgekeurd. De locatie aan de Diester­steenweg, dichtbij de stadskern, blijkt de beste keuze. - Voorjaar 2011: start van de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Maaseik.

EEN VOORBEELD UIT DE PARKTIJK

Gedeputeerde Inge Moors over Ruimtelijke Ordening in Limburg

DOEL?

MAASMECHELEN

GENK

HALEN

GINGELOM

10

“De beleidsvisie van het provinciebestuur werd in het ‘Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg’ (RSPL) uitgestippeld. Dat algemene plan wordt verder geconcretiseerd door ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Die bepalen de concrete bestemming van elk perceel via stedenbouwkundige voorschriften, bv. landbouw, wonen of recreatie. Het RSPL vierde vorig jaar haar tiende verjaardag en werd ondertussen afgestemd op de huidige tendensen en behoeftes van de burgers. Binnen de lijnen van het provinciale plan, kunnen de gemeentes hun eigen uitvoeringsplannen maken.”

PEER

TONGEREN

GEDEPUTEERDE INGE MOORS

HOE?

MAASEIK

BERINGEN

TESSENDERLO

OP WELKE PLEKKEN KUNNEN NOG HUIZEN BIJKOMEN, EN WAAR BEDRIJVENTERREINEN? WAAR IS ER RUIMTE VOOR LANDBOUW OF NIEUWE WEGEN? DAT ZIJN ALLEMAAL KWESTIES DIE TE MAKEN HEBBEN MET RUIMTELIJKE ORDENING. IN LIMBURG IS INGE MOORS ALS GEDEPUTEERDE BEVOEGD VOOR DEZE MATERIE. WE LEGDEN HAAR ENKELE VRAGEN VOOR.

De provincie is een belangrijke partner van lokale besturen op het vlak van ruimtelijke ordening? “Zeker. De provincie Limburg vormt zowat de brug tussen Vlaanderen en de gemeenten. Vlaanderen legt het algemene kader vast. De gemeenten gaan dit heel concreet, tot op perceelsniveau plannen en ontwikkelen. Doordat ruimtelijke vraagstukken vaak de gemeentegrenzen overschrijden, is de provincie dé ideale partner voor lokale besturen. Neem bijvoorbeeld de afbakening van de kleinstedelijke gebieden. Onze provincie heeft 10 van dergelijke kleinstedelijke gebieden, de provincie is bevoegd om de groeigrenzen van deze Limburgse steden vast te leggen. Binnen die afgebakende grenzen kunnen stedelijke functies (woongebieden, grootschalige winkels, ziekenhuizen, …) worden uitgebouwd. Dergelijke afbakening is dus erg bepalend voor de toekomst van een stad en haar inwoners en moet dan ook rekening houden met huidige en toekomstige behoeften. De provincie doorloopt dit planningsproces in nauw overleg met de lokale besturen. “

“Het beheer van alle ruimtes. Het vormt de basis voor andere beleidsdomeinen (verkeer, wonen, recreatie, landbouw, bedrijvigheid, natuur…) en bepaalt onze ruimtelijke toekomst op middellange en lange termijn.”

MEEUWEN-GRUITRODE

HEUSDEN-ZOLDER

“BINNENKORT ZULLEN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING EN DE MILIEUVERGUNNING GEÏNTEGREERD WORDEN IN ÉÉN OMGEVINGSVERGUNNING.”

WAT?

LEOPOLDSBURG HAM

LUMMEN

Mevrouw Moors, Ruimtelijke Ordening klinkt voor vele mensen vaag en abstract, maar toch vormt het de basis voor onze ontwikkelingen? Gedeputeerde Inge Moors: “Dat klopt. Ruimtelijke ordening bepaalt hoe onze omgeving er in de toekomst zal uitzien. Waar liggen de fysieke grenzen van onze steden? Over welke wegen zullen we morgen rijden? Wat mag waar gebouwd worden? Dikwijls beschouwen mensen een eerste steenlegging als de start van een bouwproject. Maar vooraleer een eerste steen gelegd kan worden, is er een - vaak lang en complex planologisch proces doorlopen,”

RUIMTELIJKE ORDENING

GEMEENTEN HELPEN BIJ RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

- 29 mei 2012: bij ministerieel besluit wordt het provinciale RUP definitief goedgekeurd. - Midden 2013: de deputatie kan de bouw­vergunning voor het nieuwe ziekenhuis definitief afleveren

PLATEAU VAN HERVE

11


WIST JE DAT...

PROVINCIE HELPT GEMEENTEN BIJ HUN MILIEUBELEID

·

HOE BEHEER JE ALS GEMEENTE DIE MOOIE GROENE OMGEVING WAARVOOR LIMBURG ZO BEKEND IS? DAT IS NIET MAKKELIJK EN DAAROM BIEDT DE PROVINCIE DE GEMEENTEN AL RUIM 20 JAAR ONDERSTEUNING VOOR EEN GOED MILIEU- EN DUURZAAMHEIDSBELEID. HET BEGON MET DE BEKENDE ENERGIECAMPAGNES. OOK BEKEND IS DE ACTIE "LIMBURGSE SOORTEN", WAARBIJ ELKE GEMEENTE HAAR EIGEN UNIEKE DIER OF PLANT ADOPTEERDE. MAAR ER IS MEER, WANT LIMBURG KLIMAATNEUTRAAL, DAT GAAT IEDEREEN AAN. Enkele concrete voorbeelden: - Via "Warm Limburg" en "Limburg isoleert" hebben heel wat Limburgers een zuinige verwarmingsketel en een beter geïsoleerd huis. De provincie werkte de startpakketten uit waarmee de gemeentebesturen aan de slag konden.

- Een recent succesnummer is de Burgemeestersconvenant, een overeenkomst die het provinciebestuur met de Limburgse steden en gemeenten heeft gesloten. Elke burgemeester engageert zich om werk te maken van een plaatselijk klimaatbeleid. Alle actieplannen werden voorgelegd aan Europa en ze werden allemaal goedgekeurd!

- Dankzij het Europese project ESCOLimburg 2020 kunnen de gemeentelijke klimaatdoelstellingen nauwer worden ondersteund. In totaal kan 20 miljoen euro geïnvesteerd worden om de gemeentelijke openbare gebouwen te renoveren en energiezuinig te maken. Zo daalt de CO2uitstoot.

- Vakbekwame mensen zijn onontbeerlijk om een plaatselijk milieu- en duurzaamheidsbeleid te laten slagen. Daarom zorgt het Centrum Duurzaam Groen voor een opleiding groenbeheer. Ook andere opleidingen zitten in de pijplijn. Dit centrum is een samenwerking tussen de provincie, De Winning en provinciale hogeschool PXL. ■

· 5  0-infoavonden ‘Warm Limburg’ werden georganiseerd in 2013? Meer dan 1.000 geïnteresseerde Limburgers kwamen er op af. De infoavonden ‘Bespaar Energie’ werden twee keer georganiseerd in 17 verschillende gemeenten. 301 mensen staken er hun licht op.

·

PROVINCIAAL NIEUWS IN DE GEMEENTELIJKE INFOBLADEN

provincie Limburg

N I W een pakket

9 op 10 van alle Limburgse basisscholen (of 494 van de 523) in het project Milieuzorg op School (MOS) zijn gestapt? Voor het secundair onderwijs zijn er

“Puur Limburg”

“Warm Limburg voor zuinigere verwarming en betere isolatie”

"Vlaamse primeur!"

12

d j i r t s d e W

gelijkaardige cijfers: 151 van de in totaal 169 secundaire scholen engageerden zich voor het milieuzorgproject.

meentelijke webstek vier keer per jaar plaats te maken voor provinciale informatie. “In ruil krijgen ze daarvoor van de provincie een subsidie, afhankelijk van hun inwonersaantal en dus hun lezersbereik. Deze manier van samenwerken is een Vlaamse primeur”, weet gedeputeerde Peuskens. “We spelen hiermee ook in op een versterkte samenwerking tussen het lokale en provinciale bestuur, zoals dat in de Vlaamse interne staatshervorming voorzien is."

“HET PROVINCIEBESTUUR HEEFT SINDS KORT EEN AFSPRAAK MET 26 VAN DE 44 LIMBURGSE GEMEENTEN OM PROVINCIALE INFORMATIE OP TE NEMEN IN DE GEMEENTELIJKE INFOBLADEN. DIT MET HET OOG OP EEN BETERE COMMUNICATIE MET DE LIMBURGERS”, STELT GEDEPUTEERDE JEAN-PAUL PEUSKENS.

 20 miljoen euro is bespaard door gemeentebesturen en andere diensten omdat ze samen gas en elektriciteit hebben aangekocht, over een periode van 2,5 jaar? De samenaankoop werd gecoördineerd door de provinciale opdrachtencentrale ‘PROCLIM’. Ook OCMW’s, politiezones en kerkfabrieken werden bij dit initiatief betrokken.”

“Voor ons zijn de gemeentelijke infobladen, die erg goed gelezen worden, een bijzonder efficiënte manier om de Limburgers te bereiken en hen te informeren over provinciale onderwerpen die de burgers aanbelangen”, zegt gedeputeerde van Communicatie Jean-Paul Peuskens. “Daarnaast steunen en stimuleren we op deze manier de eigen communicatie van de gemeentebesturen.” 26 Limburgse gemeentebesturen opteren er nu al voor om in hun infoblad en op de ge-

· 19 663 cursisten zich vorig jaar hebben bijgeschoold bij de Politieschool, de Brandweerschool of de School Geneeskundige Hulp (Ambulancierschool) van het PLOT? Dat is goed voor in totaal 2056 opleidingen.

·

118 ruimtelijke adviezen werden gegeven door de provincie Limburg? Verder zijn er ook 48 gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen goedgekeurd.

"Onze bedoeling is dat de informatie die we kwijt willen, in elke Limburgse brievenbus valt, liefst via het lokale infokanaal. We zijn ook bijzonder tevreden dat, binnen de groep waarmee we nu al samenwerken, alle soorten van gemeenten, van groot tot klein, aan bod komen. Want vooral in de kleinere gemeenten is het van het allergrootste belang dat er, zelfs in financieel moeilijkere tijden, voldoende middelen worden vrijgemaakt voor communicatie met de burgers. Als wij daar op deze manier aan kunnen bijdragen, is dat natuurlijk een win-win-verhaal voor elke partij. Na een bevraging door onderzoeksbureau I-Vox bij 1 000 provinciegenoten is gebleken dat de gemeentelijke infobladen bijzonder gewaardeerd worden door de Limburgers, precies omdat ze boordevol informatie staan die dicht bij hen leeft”, besluit gedeputeerde Peuskens.

· 2 400 Limburgers opgeleid werden tot provinciaal gemachtigd opzichter? Dat gebeurde in een periode van tien jaar. De nieuwe opleiding is lopende.

26 gemeenten stapten al in het project:

·

Alken, Borgloon, Gingelom, Halen, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Heers, Herk-deStad, Herstappe, Heusden-Zolder, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Leopoldsburg, Lommel, Lummen, Meeuwen-Gruitrode, Nieuwerkerken, Opglabbeek, Peer, Riemst, Tongeren, Voeren, Zonhoven, Zutendaal. ■

Hoeveel geld hebben de Limburgse gemeentebesturen bespaard door de samenaankoop van energie over een periode van 2,5 jaar? A.

15 miljoen euro

B.

17 miljoen euro

C.

20 miljoen euro

Wil je kans maken op een gratis pakket met hoeve- en streekproducten van Puur Limburg, mail dan het juiste antwoord op de wedstrijdvraag en je contactgegevens naar inlimburg@limburg.be. Of stuur een kaartje met het juiste antwoord en je contactgegevens naar: Provincie Limburg, Dienst Informatie en Communicatie, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd. Verstuur je antwoord op de wedstrijdvraag vòòr 11 februari 2014 en maak kans op een pakket producten van "Puur Limburg".

3  1 scholen in 2013 gebruik maakten van de provinciale MOBILIM-subsidies? Samen was dat goed voor een bedrag van 50 000 euro. De middelen worden besteed aan verkeersveiligheid of een mobiliteitsbeleid.

· 112 omgevingsadviezen werden uitgebracht in 2013 om te komen tot een betere landschappelijke integratie van landbouwbedrijven?

13


AGENDA

13.03

FILM "HET DINER"

SEDUCED BY HARPS

WARMTEPOMPEN VOOR

In februari en maart vertoont Zebracinema "Het Diner", de Nederlandse verfilming van de bestseller van Herman Koch. Met het zelf ontwerpen van een originele trailer voor deze film maak je kans op tickets om met een groepje van tien deze film te gaan bekijken. Inzenden vóór 1 februari via de website.

Voor het harpfestival "Seduced by Harps" zijn wereldvermaarde harpisten uit Europa en andere continenten te gast op historische locaties voor een concert.

WONINGVERWARMING Deze infoavond leert je alles over het gebruik van een warmtepomp voor de verwarming van je woning. Oordeelkundig verwarmen is belangrijk omdat 50 tot 70 procent van de kosten voor energie naar verwarming gaan. Deelname gratis. Inschrijven verplicht. LEOPOLDSBURG, gemeentehuis, Koningin Astridplein 37: 19.30 u. Info: www.warmlimburg.be

WONEN IN DE TOEKOMST

HAMONT-ACHEL, Cinema Walburg: 06.02 - 20.15 u. TONGEREN, De Velinx: 11.02 - 20.30 u. HASSELT, z33: 13.02 - 17 u. en 20.15 u. MAASEIK, CC Achterolmen: 05.03 - 20.30 u. Info: www.zebracinema.be

Vanaf 13.02 JAPANSE FILM

31.3

De "Limburg Lezingen" vormen een nieuw initiatief, gelanceerd door gouverneur Herman Reynders samen met de deputatie. Voor de lezing op 31 maart is de gerenommeerde professor in de economie Paul De Grauwe te gast. Herman Reynders: “Met de ‘Limburg Lezingen’ willen wij een concrete invulling geven aan één van de basisprincipes van het 'Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat' (SALK), met name ‘Community formation’ of het creëren van gerichte linken tussen mensen. Dat stimuleert de uitwisseling van kennis en ervaring en legt de basis voor een open innovatie. Net dit laatste is een van de kritische succesfactoren in de groei van de economie van morgen." Zo leggen de "Limburg Lezingen" dan ook op een uitgelezen manier de link naar de belangrijke maatschappelijke en economische trends van de toekomst, zoals globalisering, duurzaamheid, diversiteit en levenskwaliteit. Daarvoor worden op regelmatige basis Belgische en internationale deskundigen uit diverse vakgebieden als gastspreker naar onze provincie uitgenodigd. Met hun verhelderende uiteenzettingen weten zij beslist een breed publiek te boeien. Wij mikken in eerste instantie op jonge, ondernemende en creatieve Limburgers, maar iedereen die zich jong van geest voelt is van harte welkom. HASSELT Limburg Lezingen – Prof. Paul De Grauwe 31 maart, 18 u. – 20 u. Aula UHasselt – Campus Oude Gevangenis

provincie Limburg

22.02

Tot 30.03

LIMBURG LEZINGEN

14

Vanaf 06.02

In de prent "Like Father, Like Son" van de Japanse cineast Koreeda staat familie centraal. Koreeda stelt zich de vraag of de relatie tussen vaders en hun zonen door culturele en affectieve banden wordt bepaald, dan wel door bloedverwantschap. HAMONT-ACHEL, Cinema Walburg: 13.02 -20u.15 u. TONGEREN, De Velinx: 25.02 - 20.30 u. NEERPELT, Provinciaal Domein Dommelhof: 11.03 - 20.30 u. HASSELT, z33: 13.03 - 17 u. en 20.15 u. Info: www.zebracinema.be

LOMMEL, diverse plaatsen: vanaf 13.30 u. Info: www.klassiek.cultuurplatform.be

22.02 LUISTERVINKEN MET MICHAEL

"Atelier à Habiter" is een atelier/expo waarin kunstenaars, architecten en vormgevers "wonen" herdenken en herdefiniëren, inspelend op de nieuwe wereldwijde demografische, sociale, ecologische en economische uitdagingen en het heruitvinden van systemen. "Atelier à Habiter" past in "The Ambition of the Territory", een groter onderzoek op Vlaams niveau naar het vernieuwen van de visievorming binnen het ruimtelijk beleid van Vlaanderen.

VAN DROOGENBROECK Financieel journalist Michael Van Droogenbroeck doet de Econoshock in de PBL. Hij neemt je mee langs 5 jaar crisis. Videoverslagen en getuigenissen uit de financiële wereldcentra illustreren het verhaal van onze tijd. De lezing is gratis.

BOUWINNOVATIE

HASSELT, Z33: Zuivelmarkt 33 Info: www.z33.be

24-26.04 BACH @ LEUT6

20.02 SAGALASSOS In de reeks "Spraakwater" van het GalloRomeins Museum van Tongeren is professor Marc Waelkens van de KU Leuven te gast. Hij komt vertellen over zijn levenswerk, de archeologische site in Sagalassos in Zuid-West-Turkije, waar onder zijn leiding een van de best bewaarde antieke steden wordt blootgelegd.

HASSELT, Provinciale Bibliotheek Limburg, Martelarenlaan 17: 14 u. Verplicht reserveren via de website www.limburg.be/pbl

23.02+09.03 MOSSEN HERKENNEN

31.01-02.02 07.02-09.02

Barokvioliste Maya Homburger, haar barokensemble Camerata Kilkenny en gastmusici als Evan Parker en het Calmus Ensemble nemen je 3 dagen mee op een reis doorheen het instrumentale en vocale oeuvre van J.S. Bach. Dat gebeurt in confrontatie met het werk van zijn tijdgenoten H.I.F. Biber, Henry Purcell en de muziek van zijn neef J.B. Bach, maar ook in dialoog met hedendaagse composities van Györgi Kurtág en improvisaties van Evan Parker. Die dialoog verleent het werk van Bach zowel een aura van tijdloosheid als van urgentie.

Bouwinnovatie is dé beurs voor bouwen en verbouwen in Limburg. Je vindt er alle informatie, producten en diensten uit de sector onder één dak. Je kunt er ook heel wat (Limburgse) bouwprofessionals ontmoeten of een infosessie meemaken van Livios. Als algemeen beursthema is dit jaar gekozen voor "interieurafwerking". Ook de provincie en Dubolimburg zijn er aanwezig. Ze helpen je - op stand 409 - graag op weg naar een duurzame woning. Je kunt er gratis advies inwinnen over duurzaam (ver)bouwen en alle mogelijke premies. Op zondag 2 februari kun je bovendien een Bongo-bon van 50 euro winnen als je op de foto gaat met de campagnemascotte van "Warm Limburg".

HASSELT, Ethias Arena/Grenslandhallen, Gouverneur Verwilghensingel 70 In weekends open van 10 tot 19 uur, op vrijdag vanaf 15 uur. Ticket: 8 euro, gratis voor kinderen Info: www.bouwinnovatie.be

& MOSSEN FOTOGRAFEREN

TONGEREN, Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat: 15: 20 u. Info: www.galloromeinsmuseum.be

Deelnemers aan de workshop gaan op 23.02 rond het Provinciaal Natuurcentrum in Genk op zoek naar mossen om die te definiëren. Op 9 maart leren de deelnemers ook de mossen met hun specifieke kenmerken te fotograferen. GENK, Provinciaal Natuurcentrum, Craenevenne 86 Info: www.provinciaalnatuurcentrum.be

MAASMECHELEN, Sint-Pieterskerk Info: www.klassiek.cultuurplatform.be

1502


Succesregisseur Stijn Coninx over Marina en het belang van Zebracinema

“DOOR ZEBRACINEMA KOMEN INTERESSANTE FILMS SNEL DICHT BIJ DE MENSEN” FILMMAKER STIJN CONINX HEEFT ZIJN ROOTS EER AANGEDAAN. MET ZIJN LAATSTE PRENT "MARINA" GOOIT HIJ HOGE OGEN EN STEEDS MEER MENSEN WILLEN DE FILM OVER DE JONGE JAREN VAN ROCCO GRANATA ZIEN. DE FILM IS OOK EEN UITHANGBORD VOOR DE PROVINCIE GEWORDEN. DE OPNAMES GEBEURDEN VERSPREID OVER HEEL LIMBURG. Marina heeft veel succes in de bioscopen en is ook te zien in Zebracinema, het alternatieve filmcircuit georganiseerd door de provincie. Daardoor draait de film op veel verschillende locaties, dicht bij de mensen. Is dat belangrijk voor u? “Ontzettend belangrijk. Zebracinema geeft het publiek de kans om goede films te zien die ze normaal niet zouden kunnen zien zo dicht bij huis. Zo’n circuit is belangrijk om heel goede films op verschillende plaatsen en tijden aan te kunnen bieden aan mensen die houden van cinema. Op tv zijn de kijkcijfers de norm, in de bioscopen draait het ook om het economische belang: films kosten veel geld, de bioscopen moeten draaien. Als er niet genoeg mensen komen, liggen de films er na enkele weken uit. Toen ik 'Hector' (1987) en 'Koko Flanel' (1990) maakte, kwamen er drie keer minder films uit dan nu. Dus kreeg je zo’n 9 weken de kans om publiek te lokken, terwijl dat nu maar enkele weken meer is. De concurrentie is zoveel groter. ” U was zelf aanwezig bij de voorstelling van Zebracinema in Dommelhof, Neerpelt. De plaats waar u bent opgegroeid. “Een echte thuismatch. Sowieso ken ik cultuurcentrum Dommelhof zeer goed, al vanaf het moment dat het gebouwd is. Ik ben ook film gaan doen omdat ik hier prenten heb gekeken als 'Walkabout' en 'Jeremiah Johnson' met Robert Redford. Wat ik hier gezien heb, heeft me fel beïnvloed. Wat 'Marina' betreft, ben ik ook blij dat ik zoveel vertrouwen gekregen heb van het provinciebestuur. Ik ben blij dat ik ze heb kunnen overtuigen van het be-

lang van het onderwerp. We kregen de steun al toegewezen voor het scenario af was, dus dat zegt iets over het vertrouwen. “ In 1996 is Zebracinema ontstaan in Dommelhof, als een proefproject rond arthouse cinema. 18 jaar later is het een vaste waarde in het Limburgse filmlandschap. “Terecht. Zebracinema staat voor kwaliteit en voor interessante, sterke, persoonlijke films, die niet in de gewone zalen geraken of er heel beperkt te zien zijn, enkel in de steden. Door zo’n circuit komen zulke films snel dicht bij de mensen. Het aanbod is gevarieerd. Er wordt ook goed geanticipeerd: zodra je iets hoort over een bepaalde interessante film, zie je die kort daarna al in de programmering terugkomen. Zebracinema toont films die gemaakt zijn door echte persoonlijkheden en (debuut) films die vernieuwend of eigenzinnig zijn.” ■

ZEBRACINEMA: VOOR FILMPARELS IN JOUW BUURT Zebracinema is sinds 1996 uitgegroeid tot hét arthouse circuit van Limburg. Zebracinema vertoont een selectie kwaliteitsfilms in diverse locaties. Extra aandacht is er voor Europese en mondiale producties en debuutfilms van jonge regisseurs. Op jaarbasis worden ruim 400 filmvertoningen georganiseerd, goed voor 30 000 bezoekers. Er wordt samengewerkt met provinciale instellingen en culturele centra van zeven gemeenten: Neerpelt, Hasselt, Tongeren, Maaseik, Sint-Truiden, Hamont-Achel en Diest. Er wordt bewust gekozen voor samenwerking met gemeenten verspreid over alle regio’s van Limburg, zodat elke filmliefhebber kan genieten van een zebrafilm in de buurt. Een gewoon ticket kost 6 euro. Er zijn kortingen voor heel wat groepen. De uitgebreide agenda met alle films en locaties vind je op www.zebracinema.cultuurplatform.be

provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt

limburg.be


28 januari 2014 - In Limburg