Page 1

Maak van taal werk! Van drempel tot springplank


Werken aan een interactieve samenleving voor en door de provincie

Een goede taalvaardigheid maakt mensen sterker. Zeker op de werkvloer is het belang van een goede taalkennis niet te onderschatten. Niet enkel om een gepaste job te vinden is taal belangrijk, maar ook met het oog op doorgroeimogelijkheden en levenslang leren. De provincie Limburg zet daarom volop in op taal en werk. Om taal van iedereen te maken, wil de provincie graag de krachten bundelen met de Limburgse gemeenten, het middenveld en met partners die ‘taal’ ter harte nemen in onderwijs, economie en de samenleving. Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren, initieert de provincie Limburg tal van acties in het veld. Rond taal, werk en opleiding zet het Provinciebestuur Limburg in op een vlotte doorstroming van anderstaligen en laagtaalvaardigen naar de arbeidsmarkt. De actoren op het terrein beschikken over een effectieve en uitgebreide set tools om werk te maken van degelijk taalbeleid in bedrijven en organisaties. Zo kunnen zij een aanbod op maat aanbieden. Maar ondanks dit brede aanbod en de positieve praktijkervaringen zijn de mogelijkheden voor opleiding en begeleiding niet altijd voldoende bekend. De arbeidsmarkt sensibiliseren is de hoofddoelstelling van deze actie! Maak van taal werk!

De provincie Limburg heeft een engagement gevraagd van werkgevers, VDAB, vakbonden en organisaties die taallessen aanbieden om de krachten te bundelen. Zo kwam dit uniek samenwerkingsverband tot stand. Als partners slaan zij de handen in elkaar om drempels weg te werken die een vlotte doorstroming naar de arbeidsmarkt bemoeilijken. Het resultaat is deze promotiecampagne: wij nodigen u uit om kennis te maken met inspirerende good practices die aantonen dat taal geen drempel hoeft te zijn in een bedrijf of organisatie. Integendeel: het kan een springplank zijn die leidt tot kansen voor u en uw werknemers! Bent u nieuwsgierig? Hierna kan u rustig nalezen op welke taalinstrumenten en financieringskanalen u een beroep kan doen in geval van taalnood! Deze brochure kwam tot stand dankzij de inspanningen van het volledige campagneteam. gedeputeerden Jean-Paul Peuskens en Marc Vandeput


Inhoud Overzicht taalinstrumenten en -acties...........................................................6 overzicht financieringskanalen.......................................................................14 nuttige diensten voor anderstalige werknemers....................................16 overzicht aanbodverstrekkers met contactinfo......................................17


INLEIDING

“Anderstaligen begrijpen mij niet.” “Bij aanwerving weet ik niet of iemand voldoende Nederlands kent om de job goed te doen.” “Niet alle werknemers in ons bedrijf begrijpen de veiligheidsvoorschriften.” “De samenwerking op de werkplek in ons bedrijf verloopt soms moeilijk door communicatieproblemen en dat rendeert niet.” “Taal vormt een struikelblok in ons bedrijf, anderstalige of laagtaalvaardige medewerkers hebben niet evenveel doorgroeimogelijkheden.” “Ons bedrijf beseft dat er talige knelpunten zijn, maar weet niet hoe die weggewerkt kunnen worden.” “De kloof tussen de Nederlandstalige en de anderstalige werknemers is groot. Tijdens pauzes is er weinig tot geen communicatie tussen hen.” Dit zijn maar een aantal uitspraken die je wellicht herkent uit jouw ervaring bij de tewerkstelling van anderstaligen. Het campagneteam hoopt je met deze brochure antwoorden te bieden op taalvragen of -situaties waar jij als bedrijfsleider of personeelsverantwoordelijke in de praktijk mee wordt geconfronteerd. Meer dan één op zeven volwassen Vlamingen kan bovendien onvoldoende lezen of schrijven om naar behoren te kunnen functioneren(1). De voorgestelde taalacties en -instrumenten komen ook deze doelgroep ten goede. Bij ieder instrument hoort een verwijzing naar één of meerdere organisaties die deze dienst aanbiedt. De contactgegevens van alle dienstverleners vind je in overzicht op bladzijde 17. Verder biedt de brochure een overzicht van financieringskanalen waar jouw bedrijf/organisatie en jouw werknemers gebruik van kunnen maken. Aan het einde is er ook een beknopt vademecum met nuttige diensten voor anderstaligen met een professioneel perspectief. Je ziet het: er zijn heel wat mogelijkheden om van taal werk te maken!

(1)

Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie


OVERZICHT TAALINSTRUMENTEN EN -ACTIES

TAALINSTRUMENTEN VOOR LEIDINGGEVENDEN OF HET MANAGEMENT

Fiche 2

Zoek je een globale aanpak om van taal een speerpunt te maken in je bedrijf/organisatie? Werk als manager aan een succesvol taalbeleid door een plan te maken, te bepalen wat werknemers talig moeten kunnen en door het stimuleren van taalverwerving!

Wat moet een werknemer talig kunnen om zijn job goed te kunnen doen? De Taalscan is een vragenlijst die je kunt gebruiken om de noodzakelijke taalhandelingen voor een functie vast te stellen. Aan de hand hiervan krijg je een volledig overzicht van de mondelinge en schriftelijke competenties om die job goed te kunnen uitoefenen.

Fiche 1

Voer een vacaturescan uit! Welk taalniveau heeft iemand nodig om zijn/haar job goed te doen? Hoe test je die talige competenties? Een vacaturescan biedt je een antwoord op deze vragen. Tijdens jobdatings wordt er bekeken welk niveau Nederlands nodig is om een bepaalde functie uit te voeren. Daarna worden de kandidaten op basis van het vereiste taalniveau gescreend. Meer info? VDAB

k

gplan

sprin

6

Voer een Taalscan uit en laat een taalprofiel opstellen!

Je kunt per functie een fiche maken met de voornaamste talige vaardigheden of een bestaand competentieprofiel met talige aspecten aanvullen. Je kunt er ook voor kiezen om een instapniveau Nederlands als tweede taal (NT2) in je profiel op te nemen. Dit taalprofiel kun je gebruiken als instrument bij een evaluatie van de mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Als je merkt dat een aantal anderstalige werknemers eigenlijk niet voldoet aan het taalprofiel (vb. kennis van specifieke vaktermen) voor een functie, dan kun je een aantal acties ondernemen. Dit kan zowel op niveau van de werknemers als in jouw bedrijf/organisatie. Meer info? Huis van het Nederlands


k

gplan

sprin

Fiche 3

Fiche 4

Stel een taalbeleidsplan op!

Maak van diversiteit jouw handelsmerk!

Wil je als werkgever taal als struikelblok voor anderstalige werknemers wegnemen? Met taalbeleidsacties op verschillende niveaus werk je aan taalbeleid in jouw bedrijf/organisatie. Stel een volledig taalbeleidsplan op en laat jouw bedrijf/organisatie begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering ervan.

Ben je in het kader van bv. een diversiteitsplan op zoek naar ondersteuning bij interculturaliteit op de werkvloer? Wens je doeltreffend te reageren op vooroordelen, racisme en discriminatie? Jouw bedrijf/organisatie kan advies en bemiddeling vragen bij een laagdrempelige helpdesk. Je kunt er ook terecht bij problemen of met vragen rond diversiteit op de werkvloer. De helpdesk stelt ook haar onderzoeksexpertise ter beschikking zodat jouw bedrijf/organisatie een profiel inzake diversiteit kan opstellen. Bovendien heeft zij een ruim netwerk dat je kunt inschakelen voor onder andere interculturele thema’s en werving.

Meer info? Huis van het Nederlands

Meer info? PRIC

7


OVERZICHT TAALINSTRUMENTEN EN -ACTIES

l

drempe

TAALINSTRUMENTEN VOOR NEDERLANDSTALIGE COLLEGA’S EN HET MANAGEMENT Ondervinden Nederlandstalige collega’s hinder van een taalachterstand? Misschien moeten zij altijd de meer talige opdrachten uitvoeren? Zorg ervoor dat de samenwerking vlotter verloopt zodat er geen ongenoegen ontstaat door misverstanden!

Fiche 5

Kies voor een vorming talige competenties! Ben je op zoek naar een vorming voor jou als werkgever? Tijdens deze vorming oefen je met de Taalscan. Je maakt een analyse van de talige competenties die nodig zijn om een bepaalde functie in een bedrijf te kunnen uitoefenen. Aan de hand van die analyse kun je een aantal taalbeleidsacties voorstellen. Meer info? Huis van het Nederlands

kunnen jou en jouw personeel hierbij helpen. Je krijgt tijdens deze vorming meer informatie over de verschillende niveaus Nederlands. Hierdoor weet je wat een anderstalige kan begrijpen en produceren in de verschillende fases van zijn leerproces. In een vorming duidelijk gesproken taal screen je een aantal gesprekken via filmpjes. Je krijgt concrete tips over hoe je toegankelijk kan communiceren met anderstaligen. Je oefent de tips in door gesprekken te voeren vanuit je eigen praktijk. In een vorming duidelijk geschreven taal neem je reglementen, formulieren, functiebeschrijvingen, … onder de loep. Via concrete tips screen en herschrijf je je eigen documenten. Je bekijkt een aantal goede voorbeelden van herschreven teksten. Na de vorming kun je nog terecht voor tips en suggesties. Meer info? Huis van het Nederlands

Fiche 6

8

Neem deel aan een vorming Duidelijke Taal!

Fiche 7

Ben je op zoek naar een vorming om de communicatie met jouw anderstalige/ laagtaalvaardige personeelsleden te verbeteren? De vormingen Duidelijke Taal

Wil je samen met je collega’s heldere teksten leren schrijven? In een open training kun je samen met deelnemers uit andere organisaties de tips voor duide-

Word specialist duidelijk schrijven!


l

drempe

lijk geschreven taal toepassen op jouw teksten. Je krijgt gouden tips aangereikt voor een duidelijke structuur in jouw tekst. Je leert ook hoe je vlotte, heldere zinnen schrijft. Meer info? Wablieft

Fiche 8

Kies voor een communicatiemodule! Hoe efficiënt luisteren en praten (HELP) met anderstaligen? De HELP-module is geïntegreerd in een cursus Nederlands op de werkvloer of Individuele Beroepsopleiding in de onderneming met taalondersteuning (IBO-T). De Nederlandstalige werknemers en leidinggevenden leren duidelijk en efficiënt communiceren met hun anderstalige collega’s. Deze opleiding rendeert op verschillende vlakken: beter onderling overleg, grotere veiligheid en intense samenwerking. De module is op maat van jouw bedrijf. Ludieke voorbeelden leiden naar tips en tricks rond taalverwerving. Taboes en knelpunten over taal komen aan bod. De instructeur stimuleert de deelnemers via concrete opdrachten om zelf oplossingen te bedenken voor communicatieproblemen op de werkvloer. De hele werknemersgroep maakt in consensus afspraken voor de toekomst.

Fiche 9

Vraag een vorming over diversiteit! Wil je een vorming over interculturele communicatie? Ben je op zoek naar een diversiteitstraining? Een vorming over interculturele communicatie en vooroordelen helpt op een concrete, praktische manier om met verschillende culturen om te gaan zonder als werkgever in te boeten op je doelstellingen en verwachtingen. Er bestaan ook vormingen over specifieke interculturele thema’s en om een draagvlak te creëren voor interculturalisering in je bedrijf/organisatie. Meer info? PRIC of Vokans

Fiche 10

Kies voor een conversatietafel op de werkvloer! Hoe kun je het sociaal contact en de interactie tussen Nederlands- en anderstaligen stimuleren? Een goed voorbeeld van een conversatietafel vind je bij vriendENtaal. Tijdens vriendENtaal kunnen anderstalige en Nederlandstalige werknemers samen praten over dagdagelijkse dingen, dingen die hen bezighouden. Of ze gaan er samen eens op uit. Meer info?

CBE, CVO, PRIC of Vormingplus Limburg

Meer info? VDAB

9


OVERZICHT TAALINSTRUMENTEN EN -ACTIES

TAALINSTRUMENTEN OP DE WERKPLEK

Fiche 12

Hebben anderstalige werknemers moeilijkheden met het taalgebruik op de werkvloer? Neem taal als struikelblok weg via een aantal acties op niveau van de werkplek!

Wil je bv. jouw werknemers actualiteit aanbieden in duidelijke taal? Neem een abonnement op toegankelijke Nederlandstalige kranten met eenvoudige artikels over binnen- en buitenlands nieuws, sport... Ook reportages, leuke weetjes, een pittige blog of een kruiswoordraadsel is ideaal als lectuur in de refter.

Fiche 11

Zet documenten om in toegankelijk Nederlands!

CreĂŤer een taalrijke context!

Meer info? Wablieft

Hoe maak je de bedrijfscommunicatie voor anderstalige werknemers toegankelijk? Vereenvoudiging van schriftelijke administratie (loonstrook, arbeidsreglement, verlofaanvraag, ‌ in toegankelijke taal opstellen) komt alle werknemers ten goede! Je kunt jouw teksten laten scannen met het oog op de doelgroep. Daarna krijg je advies om te lange zinnen, vage woorden en moeilijke woorden om te zetten in duidelijke taal. Meer info?

Huis van het Nederlands, TAO of Wablieft

k

gplan

sprin

10


k

gplan

sprin

TAALINSTRUMENTEN VOOR ANDERSTALIGE WERKNEMERS

Fiche 14

Heeft de anderstalige werknemer behoefte aan een opleiding beroepsgericht Nederlands? Bied Nederlands op de werkvloer, taalcoaching, een NT2-pakket of een taaltraject aan!

Werf je een medewerker aan met een IBO-contract? Dan volgt hij/zij eerst een opleiding in jouw bedrijf/organisatie. Jouw nieuwe medewerker krijgt tijdens zijn/haar opleiding twee keer per week taalondersteuning van VDAB. Zo leert hij/zij sneller het Nederlands dat nodig is voor de job.

Fiche 13

Kies voor Nederlands op de werkvloer (NodW)! Je werkt met meertalige teams, maar de communicatie tussen anderstaligen en Nederlandstaligen loopt mank. Jouw anderstalige medewerker blinkt uit in technische kennis, maar kent niet voldoende Nederlands om met klanten te communiceren. Je hebt anderstalige bedienden die onvoldoende contact kunnen maken met hun Nederlandstalige collega’s. Herken je deze situaties, waarin jouw anderstalige werknemers beter functioneren met een meer actieve kennis van het Nederlands? Dan is NodW de oplossing voor jou. Deze opleiding vindt plaats in jouw bedrijf/organisatie en is op maat gemaakt. Zo leren jouw anderstalige werknemers precies het Nederlands dat ze nodig hebben voor hun functie. Meer info? Huis van het Nederlands, SYNTRA,

Vokans of VDAB

Vraag een Individuele Beroepsopleiding met taalondersteuning (IBO-T)!

Meer info? VDAB

Fiche 15

Kies voor job- en taalcoaching op de werkvloer! Elke nieuwe werknemer vraagt extra aandacht. De aanpassing in de nieuwe omgeving kost vaak tijd en inspanning van beide partijen. Juist in deze periode volgend op de aanwerving is een extra steuntje in de rug zeer welkom. Een jobcoach ondersteunt je bij het aanwerven van kansengroepen. Het gaat om een bedrijfsexterne, neutrale coach die jouw nieuwe medewerker vrijwillig begeleidt. Het uiteindelijke doel is het bevorderen van duurzame tewerkstelling. Concreet begeleidt hij/zij jouw nieuwe werknemer tijdens de inwerkingsperiode. Op die manier bespoedig je de 11


OVERZICHT TAALINSTRUMENTEN EN -ACTIES

integratie en versnel je de aanpassing aan de nieuwe job. Indien mogelijk gebeurt de begeleiding op de werkvloer. Anderstalige/laagtaalvaardige werknemers moeten daarbovenop nog vaak een tandje bijsteken om de (vak)taal en de gewoonten op de werkvloer te leren kennen. Voor die werknemers kan je een beroep doen op een taalcoach. Hij/zij begeleidt jouw werknemer op de werkvloer en helpt hem/haar om in jouw bedrijf/ organisatie te integreren. Hij/zij ondersteunt ook de collega’s om de samenwerking met de anderstalige werknemer vlotter te laten verlopen. Taalcoaching is een dienstverlening die gratis is voor werkgevers en hun anderstalige werknemers die maximaal twaalf maanden in dienst zijn en laagtaalvaardig zijn. Taalcoaching is maatwerk en gebeurt steeds in overleg met de werkgever. Meer info? Alternatief vzw, Huis van het Nederlands, Kopa, Stebo, SYNTRA of Vokans

Fiche 16

Laat een NT2-pakket ontwikkelen! Ben je op zoek naar een specifiek NT2pakket? Breng eerst in kaart wat de tekorten zijn op vlak van spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheid, sleutelvaardigheden en/of leervaardigheden, gram12

maticabeheersing of sociale vaardigheden. Daarna neem je contact op met één van de lokale partners om het pakket op maat te ontwikkelen en uit te voeren. Meer info? Huis van het Nederlands, SYNTRA

of VDAB Fiche 17

Vraag een taaltraject! Wil je dat jouw anderstalige werknemer zijn/haar Nederlands bijwerkt via taallessen? Je kunt als werkgever het taalniveau Nederlands van anderstalige werknemers laten screenen. De screening is een niveautoets die bepaalt welk taalvaardigheidsniveau hij/zij bezit. Op basis van deze screening kan de werknemer een cursus NT2 op zijn taalniveau volgen bij een: - centrum voor Basiseducatie CBE (vooral lagergeschoolden), - centrum voor Volwassenenonderwijs CVO (vooral hogergeschoolden), - privé-instelling, - universitair talencentrum. Meer info? Huis van het Nederlands


k

gplan

sprin

TAALINSTRUMENTEN VOOR WIE ZELF AAN DE SLAG WIL! Heb je niet de tijd of de middelen om de hulp van een partner in te roepen die je coacht bij het opstarten van taalondersteuningsinitiatieven? Of kan jouw werknemer zich moeilijk vrij maken om een cursus Nederlands te volgen? Geen nood: hier vind je tips voor doe-het-zelvers!

Fiche 18

Bezoek het Educatief Centrum! Ben je op zoek naar een schat aan educatieve materialen en methodieken als bron van inspiratie? Het Educatief Centrum is een gespecialiseerd leermiddelencentrum waar je terecht kunt voor informatie, het lenen van educatieve materialen en methodieken en begeleiding bij het gebruik ervan. In het ruime aanbod ligt de focus onder andere op taalstimulering. Meer info? Educatief Centrum

Fiche 19

Je anderstalige werknemer kan sleutelen aan zijn/haar Nederlands in de Taalgarage! Jouw anderstalige werknemer wil graag Nederlands leren, maar… - ​heeft geen tijd om les te volgen? - ​moet lang wachten op de start van een cursus? - ​wil geen les volgen in een klas? - ​volgt al les en wil extra oefenen? In de Taalgarage krijgt hij/zij advies over hoe je dit kan doen: we zoeken een zelfstudiepakket op zijn/haar niveau. Hij/zij krijgt ook tips over hoe en waar je Nederlands in de praktijk kunt oefenen. Jouw werknemer kan het materiaal inkijken in het Educatief Centrum in Hasselt. Hij/zij kan het daarna aankopen of gratis uitlenen als lid van één van de deelnemende bibliotheken in Limburg. Anderstalige beginners en (toekomstige) kaderleden kunnen zelfs met (gratis of betalende) e-learning modules online hun Nederlands sleutelen. Meer info? Huis van het Nederlands

13


OVERZICHT FINANCIERINGSKANALEN In Vlaanderen kun je bij verschillende instanties kortingen of subsidies krijgen om taallessen en -acties te organiseren. Je vraagt best informatie over mogelijke kortingen voor taalopleidingen voor jouw werknemers. De aanvraag voor de meeste subsidies moet gebeuren voor de start van jouw opleiding. Als werkgever kunnen projectontwikkelaars van ERSV en sectorconsulenten je op weg helpen om de juiste financieringsmogelijkheden te vinden.

LOOPBAAN- EN DIVERSITEITSPLANNEN Een loopbaan- en diversiteitsplan is een maatgericht instrument dat inhoudelijke en financiële ondersteuning biedt voor diverse acties, werkvormen en methodieken die streven naar een duurzaam loopbaanbeleid. Ondernemingen, lokale besturen en organisaties in de non-profit komen hiervoor in aanmerking. Taalopleidingen en acties rond taalbeleid kunnen hierin opgenomen worden. • Instaploopbaan- en diversiteitsplan: de helft van de kosten voor de uitvoering wordt gesubsidieerd met een maximum van 2500 euro. • Loopbaan- en diversiteitsplan: twee derde van de kosten kan worden gesubsidieerd tot een maximum van 10000 euro. • Clusterloopbaan- en diversiteitsplan: twee derde van de kosten van elke deelnemende organisatie kan worden gesubsidieerd met een maximum van 3000 euro per deelnemende organisatie. • Groeiloopbaan- en diversiteitsplan: de helft van de kosten kan worden gesubsidieerd met een maximum van 2500 euro. Meer info?

www.ersvlimburg.be (tabblad diversiteit) 14

SECTORFONDSEN De meeste paritaire comités beschikken over een sectorfonds dat, mits je als bedrijf aan bepaalde voorwaarden voldoet, subsidies aanbiedt aan werkgevers om de opleiding ‘Nederlands op de Werkvloer’ voor zijn of haar werknemers te organiseren. De (financiële) tegemoetkoming varieert van fonds tot fonds. Meer info? www.werk.be/online-diensten/

toolbox-ead/sectorale-ondersteuning

Het Sociaal Fonds voor het SociaalCultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap (SFSCW) financiert het project ‘Taalondersteuning voor werknemers’. Werkgevers uit de social-profitsector kunnen via dit project een beroep doen op taalondersteuning. Het aanbod is gratis voor werkgevers die behoren tot de paritaire comités 329.01 en 329.03 (ingeschreven op de Nederlandstalige taalrol bij de RSZ). Alle werknemers komen in aanmerking voor de taalcoaching, behalve deelnemers aan een werkervaringsproject. Meer info? www.vspf.org


KMO-PORTEFEUILLE KMO’s en vrije beroepen die voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen subsidies krijgen voor opleidingen. Via de KMO-portefeuille kan je de helft van de kostprijs van een opleiding laten subsidiëren met een plafond van 2500 euro per jaar. Meer info? www.kmoportefeuille.be

TUSSENKOMST BETAALD EDUCATIEF VERLOF Werknemers uit de privésector hebben het recht om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon. Werkgevers kunnen deze erkende opleidingen inplannen tijdens de arbeidstijd. Na de opleiding vraagt de werkgever terugbetaling door een schuldvordering in te dienen.

INDIVIDUELE OPLEIDINGSCHEQUES De Vlaamse overheid voorziet individuele opleidingscheques voor werknemers die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Erkende opleidingen door erkende opleidingsverstrekkers komen in aanmerking. Doel is om de positie op de arbeidsmarkt te versterken. Per kalenderjaar kan een werknemer maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen. De Vlaamse overheid past de helft van het inschrijvingsgeld per opleidingscheque bij. In bepaalde gevallen betaalt de Vlaamse overheid meer dan de helft van je opleidingscheques, namelijk als je geen diploma secundair of hoger onderwijs hebt of tot de kansengroepen behoort en een opleiding volgt in het kader van loopbaanbegeleiding. Meer info?

tel. 0800 30 700 www.vdab.be/opleidingscheques

De werkgever ontvangt per goedgekeurd uur betaald educatief verlof een forfait. Voor het schooljaar 2012-2013 zal dit forfait maximaal 21,65 euro bedragen. Het juiste bedrag zal in februari 2014 gekend zijn. Meer info?

www.werk.belgie.be (tabblad verloven betaald educatief verlof )

15


NUTTIGE DIENSTEN VOOR ANDERSTALIGE WERKNEMERS

Sociaal-juridische helpdesk

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw Onthaalbureau Inburgering Limburg biedt nieuw- en oudkomers inburgeringstrajecten aan. Het inburgeringstraject wil de zelfredzaamheid van inburgeraars vergroten en hen na afloop toeleiden naar reguliere voorzieningen in functie van participatie op professioneel, educatief en sociaal vlak. Het inburgeringstraject bestaat uit individuele trajectbegeleiding en een vormingsprogramma. Het vormingsprogramma bestaat uit lessen Nederlands, Maatschappelijke Oriëntatie en loopbaanoriëntatie. Om zijn doelstellingen te bereiken, werkt Onthaalbureau Inburgering Limburg nauw samen met verschillende partners. Naast het Huis van het Nederlands, VDAB en het Consortium Volwassenenonderwijs Limburg Noord zijn dit onder meer het Provinciaal Integratiecentrum, de lokale integratiediensten en de OCMW’s. Meer info?

tel. 011 30 56 00 www.limburg.be/onthaalbureau 16

Vreemdelingen, asielzoekers, vluchtelingen en mensen zonder papieren hebben vragen over verblijfsrecht, arbeidsrecht, visa en vergunningen. Antwoorden krijgen ze in de eerste plaats bij de gemeente, een advocaat of hulpverleningsinstanties. Voor meer complexe dossiers kun je gratis terecht bij de sociaal-juridische medewerkers van het Provinciaal Integratiecentrum. Meer info?

tel. 011 30 57 00 www.limburg.be/Limburg/integratiecentrum/juridischehelpdesk

Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren Ben je op zoek naar informatie voor buitenlanders die in België willen komen werken? Heb je vragen over arbeidskaarten, vergunningen, knelpuntberoepen of lokale duurzame verankering? De Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren biedt een overzicht van voorwaarden waaronder buitenlandse werknemers in Vlaanderen en België kunnen werken. Er is ook een uitgebreide online dienst waar je heel wat inlichtingen en aanvraagformulieren kan downloaden. Meer info?

tel. 011 74 27 00 www.werk.be/online-diensten/werknemers-buitenlandse-nationaliteit/contacten-openingsuren


OVERZICHT AANBODVERSTREKKERS MET CONTACTINFO

Alternatief vzw

Runkstersteenweg 134 - 3500 Hasselt tel. 011 28 83 60 www.alternatiefvzw.be Educatief Centrum

Stebo centrale dienst

Universiteitslaan 1 - 3500 Hasselt tel. 011 22 82 44 www.limburg.be/educatiefcentrum

Windekestraat 1 - 3600 k tel. 089 32 95 30 www.stebo.be

Huis van het Nederlands Limburg vzw

SYNTRA Limburg

Universiteitslaan 3 - 3500 Hasselt tel. 011 30 56 10 www.huisvanhetnederlandslimburg.be Je kan Huis van het Nederlands ook contacteren voor meer informatie over Centra Basiseducatie, Centra Volwassenenonderwijs, Universitaire Talencentra of privé-instellingen die Nederlands als tweede taal aanbieden. Huizen van het Nederlands

​www.huizenvanhetnederlands.be ​​www.klaretaalrendeert.be ​​www.taalboulevard.be Kopa Limburg

Lazarijstraat 6 - 3500 selt tel. 011 25 20 95 www.abvvlimburg.be/art/pid/12733 Provinciaal Integratiecentrum (PRIC)

Universiteitslaan 3 - 3500 Hasselt tel. 011 30 57 00 www.limburg.be/Limburg/NL-PL/Diensten/Directie-Mens/Afdeling-Diversiteit/ Provinciaal-Integratiecentrum

Herkenrodestraat 20 - 3600 Genk tel. 011 28 66 41 www.syntra-limburg.be TAO armoede

Molenstraat 60 A1 - 3600 Genk tel. 089 56 61 44 www.tao-armoede.be VDAB

tel. 0800 30 700 www.vdab.be Vokans

Kerkstraat 32 - 2200 HERENTALS tel. 014/44.68.51 www.vokans.be Vormingplus Limburg

Cellebroedersstraat 13-15 - 3500 Hasselt tel. 011 56 01 00 www.vormingpluslimburg.be Wablieft

Kardinaal Mercierplein 1 - 2800 Mechelen tel. 015 44 65 12 www.wablieft.be 17


notities


Colofon De deputatie van de provincieraad van Limburg: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter, Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, gedeputeerden en Renata Camps, provinciegriffier Tekst Huis van het Nederlands Limburg vzw, directie Mens, provincie Limburg Eindredactie Huis van het Nederlands Limburg vzw, directie Mens, provincie Limburg Vormgeving Grafische Producties, Informatie en Communicatie, provincie Limburg Drukwerk Printkamer, Directie Facilitair Beheer, provincie Limburg Oplage 1000 exemplaren Uitgave

D/2013/5857/053 Deze brochure is een initiatief van de provincie Limburg en het Huis van het Nederlands in het kader van het actieplan ‘De 10 voor taal’ Met dank aan onderstaande partners:


maak van taal werk editie najaar 2013

limburg.be

provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT

Maak van taal werk! (najaar 2013)  

Het provinciebestuur, samen met het Huis van het Nederlands, hoopt je met deze brochure antwoorden te bieden op taalvragen of -situaties waa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you