Page 1

SALK: rapportering activiteiten Expertengroep Taskforce, 15 januari 2013

Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat Expertengroep olv Herman Daems

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY Any use of this material without specific permission of McKinsey & Company is strictly prohibited


Inhoud

1▪ Werkzaamheden expertengroep 2▪ Diagnose van de Limburgse

problemen 3▪ SALK doelstellingen 4▪ Actieplannen

Expertengroep SALK | 1


1 Overzicht werkzaamheden Tot op heden

Werkzaamheden

4 expertenmeetings – Focus op probleemstelling en formuleren initiatieven

~12 werkgroepmeetings (2-4 experten per werkgroep) – Focus op uitwerken initiatieven rond specifieke thema’s ▫ Innovatie & internationalisering ▫ Scholing & arbeidsmarkt ▫ Bedrijventerreinen & infrastructuur ▫ Financieringsinstrumentarium

2 expertenmeetings – Focus op convergeren verschillende initiatieven en opmaak eindrapport

~3-5 werkgroepmeetings – Focus op finaliseren aanbevelingen en ‘high level budget’ per thema

2 “hearings”

– Presentatie door en discussie met 16 –

Eindproducten

In de nabije toekomst

betrokken organisaties (cfr volgende slide) Aangewend als input voor het formuleren en uitwerken van initiatieven

 4 tussentijdse rapporten

 1 tussentijds rapport  SALK eindrapport (oplevering tegen 1 februari)

Expertengroep SALK | 2


Hearings – Overzicht participanten ▪ ▪

VOKA VKW

▪ ▪ ▪

ABVV ACLBV ACV

▪ ▪

Associatie Universiteit Hogescholen Hasselt / UHasselt Associatie KULeuven / KULeuven

Lokale overheden

▪ ▪ ▪

Provincie Limburg Stad Hasselt Stad Genk

Instanties belast met uitvoeren economisch beleid / reconversie

▪ ▪ ▪

LRM POM / ERSV FIT

Sectoren

Zorgsector / Flanders’ care

Werkgeversorganisaties

Werknemers-organisaties

Onderwijs

▪ ▪

UNIZO Boerenbond

Expertengroep SALK | 3


1 Wat mag de taskforce verwachten?

Focus van het SALK eindrapport 

Probleemstelling Analyse van de specifieke economische uitdagingen van Limburg

SALK doelstellingen

Voorstellen acties & beleid om jobcreatie te maximaliseren – Korte & lange termijn – Transversale acties & initiatieven per type sector

 Budgetanalyse Eerste aanzet tot “high” level inschatting van middelen, alsook mogelijke bronnen  Uitvoering Aanbevelingen mbt implementatie

Buiten de ‘scope’ van SALK: uitgewerkte projectvoorstellen

Expertengroep SALK | 4


2 Diagnose van de Limburgse problemen  Limburgse werkgelegenheid en welvaart staan onder stuk – Sluiting van Ford Genk vergroot het werkgelegenheidsprobleem en doet de inspanningen van de voorbije jaren teniet – Er dreigt een daling van de Limburgse welvaart: de productiviteitsgroei en werkgelegenheid staan onder druk, terwijl totale en beroepsbevolking blijven stijgen  Beschikbare talent sluit niet aan bij de noden van de markt – Werkloosheidsgraad is structureel hoger dan het Vlaamse gemiddelde en treft vooral laaggeschoolden (jongeren en oudere mannen) – Limburgse beroepsbevolking kent een scholingsachterstand ▫ Scholing in technisch middelbaar onderwijs neemt snel af (afglijden naar beroeps) ▫ Hoger onderwijs is minder uitgebouwd en onvoldoende afgestemd op de lokale noden  Limburgse economie mist innovatiekracht, internationalisering en ondernemerschap – Limburgse bedrijven zijn minder innovatief in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde – Limburgse bedrijven zijn onvoldoende exportgericht, en de regio slaagt er niet in om meer buitenlandse investeerders aan te trekken – Het aantal starters in Limburg daalt – Tewerkstelling in Limburg kent een oververtegenwoordiging in sectoren onder druk (klassieke industrie); nieuwe jobs in afgelopen jaren voornamelijk gecreëerd in publieke sector  Infrastructuur en financiering ondersteunen bedrijven onvoldoende om te groeien – Limburgse regio is onvoldoende ontsloten (weg / water / spoor); ontwikkeling van bedrijventerreinen is niet afgestemd op de vraag – Limburgse bedrijven hebben onvoldoende toegang tot specifieke financiële instrumenten om te kunnen investeren in groei Expertengroep SALK | 5


3 SALK doelstellingen – concrete voorstellen formuleren om …

De werkgelegenheid post-Ford te verhogen en de welvaart veilig te stellen: op korte en lange termijn duurzame banen creëren, die zoveel mogelijk onafhankelijk zijn van structurele subsidiëring

Het talent aanbod beter aan te laten sluiten bij de vraag door de scholingsgraad te verhogen

Het Limburgs economisch weefsel te verbeteren door – De innovatiekracht te versterken – Bestaande bedrijven te helpen groeien op buitenlandse markten – Starters te stimuleren en meer buitenlandse investeerders aan te trekken – Een sectorale aanpak te implementeren volgens het V²O principe: Versterk, Versnel en Ontwikkel

Aangepaste infrastructuur en financiële ondersteuning bieden aan bedrijven door – Een optimale infrastructuur uit te bouwen – Nieuwe financieringsinstrumenten te lanceren als zuurstof voor groei Expertengroep SALK | 6


4 Actieplannen – korte termijn acties met onmiddellijke impact op

werkgelegenheid

 Versneld binnenhalen van enkele concrete buitenlandse industriële en commerciële projecten  Zorgen dat Limburg een kans krijgt om al geplande federale en Vlaamse investeringsprojecten van overheden en overheidsbedrijven in de provincie te realiseren  Creëren van ‘loket’ voor binnen-en buitenlandse werkgevers die concreet op zoek zijn naar medewerkers, eventueel in het bijzonder Ford medewerkers gezien hun specifieke competenties  Uitwerken concreet opleidingsaanbod voor Ford medewerkers in samenwerking met sectorfederaties en andere partijen

Expertengroep SALK | 7


4 Actieplannen – lange termijn acties met transversale impact

▪ Scholingsaanbod afstemmen op noden van de markt; arbeidsflexibiliteit stimuleren – Voorkomen en remediëren van de uitstroom van ongeschoolde jongeren – “Upgraden” van het technisch onderwijs om instroom te verhogen – Uitbreiden van het hoger onderwijs in de regio, afgestemd op lokale economische behoeften – Flexibiliseren arbeidsmarkt met focus op opleiding en levenslang leren ▪ Innovatiekracht versterken, exportgerichtheid verhogen & meer acquisities aantrekken – Ondersteunen en stimuleren innovatie & export, met focus op betere begeleiding en ‘netwerking’ van bedrijven – Uitspelen van aanbod aan ruimte en andere Limburgse troeven in het kader van “geupgrade” acquisitiebeleid

▪ Bedrijventerreinen ontwikkelen in functie van marktvraag en verbeteren Limburgse ontsluiting – Aanpassen van ontwikkeling bedrijventerreinen in functie van de vraag – Vereenvoudiging van planologische procedure – Verbeteren van ontsluiting van de regio met focus op de bedrijvenparken ▪ Aangepaste financieringsinstrumenten om groei ambities van bedrijven te ondersteunen – Ondersteunen van ondernemingen en Limburgse infrastructuur ontwikkelingen dmv aangepaste investeringsformules – Optimaliseren informatieverstrekking mbt financieringsmogelijkheden voor bedrijven

Expertengroep SALK | 8


4 Actieplannen – lange termijn acties volgens het V²O principe Versterk

Versnel

Ontwikkel

 Hoge tewerkstelling  Basis voor comparatief voordeel  Aantal ‘trekkers’ aanwezig: groot en/of innovatieve koploper  Opportuniteit tot technische evolutie / innovatie

 Gemiddelde tewerkstelling  Groeiend  Duidelijk comparatief voordeel, zijnde Unique Selling Proposition (USP)  Aantal ‘trekkers’ aanwezig: groot en/of innovatieve koploper  Potentieel voor internationalisatie en export (inclusief inter-regio)  Focus op specialisatie  Potentieel tot ‘spill over effecten’ op andere sectoren

 Beperkte tewerkstelling  Sterk groeiend: hoge en duurzame tewerkstelling op lange termijn mogelijk (‘scalable’)  Comparatief voordeel reeds aanwezig of mogelijk te ontwikkelen  ‘Emerging eco-system’ aanwezig met duidelijke trekkers op bedrijfs-en academisch vlak  Potentieel voor internationalisatie en export (inclusief inter-regio)  Aansluitend bij de belangrijke economische trends

Type activiteiten

Activiteiten met grote tewerkstelling met competitieve basis e.g., maakindustrie, zorg, bouw

Activiteiten met gemiddelde tewerkstelling die enig groeiperspectief bieden en beschikken over een duidelijke USP, e.g., ICT & media, korte verblijfstoerisme

Activiteiten met beperkte tewerkstelling met groot groeiperspectief en te ontwikkelen USP, e.g., life sciences, recycling

Doelstelling

Behouden / verder uitbouwen tewerkstelling op basis van creëren juiste randvoorwaarden, in het bijzonder het ondersteunen van innovatie (“de sector slimmer maken”)

Verder uitbouwen tewerkstelling op basis van creëren juiste randvoorwaarden, in het bijzonder stimuleren innovatie & export, oplijnen talent, beschikbaarheid kapitaal, actieve acquisitie en aangepaste infrastructuur

Versneld uitbouwen tewerkstelling op basis van creëren juiste randvoorwaarden, in het bijzonder stimuleren ondernemershap, ondersteunen O&O, aangepaste infrastructuur, oplijnen talent, beschikbaarheid kapitaal en actieve acquisitie

Criteria

Aanbevelingen worden geformuleerd in functie van elk type sector

Expertengroep SALK | 9

SALK: rapportering activiteiten expertengroep  
SALK: rapportering activiteiten expertengroep  

De expertengroep werkt ondersteunend voor de Limburgse Taskforce

Advertisement