Page 1

D r a c h t e n

-

D re n t s e

g re n s

Juni 2009

NIEUWSBRIEF

W1 vastgesteld door Provinciale Staten

Tracé N381 tussen Donkerbroek-Oosterwolde definitief Het besluit is gevallen: Provinciale Staten van Fryslân hebben op 24 juni ingestemd met het advies van Gedeputeerde Staten om te kiezen voor tracé­ alternatief W1 van de N381 tussen Donkerbroek en Ooster­wolde. Hiermee is het gehele tracé van de N381, Drachten - Drentse grens, nu definitief vast­ gesteld. Ook hebben de Statenleden hun instemming gegeven op het voorstel om in de plannen rekening te houden met grondaankopen voor een eventueel dubbel­baans tracé in de toekomst.

De beslissing In het ingediende voorstel van het college van Gedeputeerde Staten was een kort overzicht te vinden van de procedure tot dan toe en de voor- en na­delen van de elf onderzochte tracéalternatieven. Ook stond er puntsgewijs waarom het college van Gedepu­ teerde Staten uiteindelijk tot het voorstel voor tracé­ alter­natief W1 was gekomen (onder andere op basis van de Projectnota/ MER N381 Donkerbroek - Ooster­ wolde, kosten, toekomstvastheid, kansen voor gebieds­ ontwikkeling en draagvlak). Tijdens de behandeling

Na een periode van onderzoek, inspraakrondes en

van de tracévaststelling bleek dat Provinciale Staten

discussies is er nu een eind gekomen aan de onzekerheid:

vol­doende overtuigd waren om in te stemmen met

Provinciale Staten hebben alternatief W1 vastgesteld,

tracé W1, waardoor er nu vervolgstappen kunnen

als tracé tussen Donkerbroek en Oosterwolde. Een jaar

worden gezet.

geleden (18 juni 2008) hebben de Statenleden het tracé van de N381 op het noordelijk- en zuidelijk deel al vast­ gesteld.

De stemming

Het college van Gedeputeerde Staten sprak eind april

Na de hoofdelijke stemming bleken 25 Staten­

2009 de voorkeur uit voor het tracé door het westelijk

leden vóór W1 te stemmen en 16 leden tegen.

buiten­gebied van Donkerbroek, tracéalternatief W1, en

Eén Statenlid heeft niet meegestemd en één

deed het voorstel aan Provinciale Staten om te kiezen

was afwezig. Daarnaast hebben Gedeputeerde

voor deze variant. Met daarbij de grondaankopen voor

Staten van Fryslân twee moties overgenomen.

een dubbelbaans tracé. Dat houdt in dat de grond naast

• De onderhandelingen met de agrarische onder­­

het tracé eigendom zal worden van de provincie Fryslân

nemers worden voorafgaand aan het gebieds­­

om daar, op termijn, eventueel een verdubbeling te

proces met voorrang gestart (motie CDA, PvdA

realiseren.

en VVD). • Het Realisatiebesluit moet inzicht geven in de meest actuele resultaten van de verkeers­ monitoring (op de N381 en het onderliggend wegen­net). Op basis hiervan kan een nood­ zaak­discussie worden gestart over de criteria van het PVVP (Provinciaal Verkeer- Vervoerplan) over de 2x2 uitvoering van de stroomweg (motie VVD en CDA).


KORTE BERICHTEN

TracĂŠalternatief W1

Vervolgstappen Provinciale

Staten

nemen

eind

2009

het

Realisatiebesluit. Tijdens het Realisatiebesluit zullen

nog

een

aantal

scopevraagstukken

(bijvoorbeeld vormgeving van kruisingen) aan Provinciale Staten worden voorgelegd en zal worden gevraagd om het uitvoeringskrediet beschikbaar

te

stellen.

Daarna

start

de

planologische procedure, die inclusief eventuele beroepsprocedures naar verwachting tot en met 2012 zal lopen. Na het Realisatiebesluit wordt gestart met de actieve grondverwerving. De uitvoering zal in de periode 2013-2016 kunnen plaatsvinden.

Impressie van de drukbezochte bijeenkomst van de Statencommissie op 15 juni 2009

Nieuwsbrief N381 juni 2009  

Het besluit is gevallen: Provinciale Staten van Fryslân hebben op 24 juni ingestemd met het advies van Gedeputeerde Staten om te kiezen voor...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you