Page 1

Σεηάξηε, 2 Ινπλίνπ 2010 ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΣΟΤΜΠΑ΢ ΢πκπνιίηεο-εο Σνπκπηόηεο, Πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζρεηηθή επηηπρία ηελ Κπξηαθή 18 Απξίιε ε Λατθή ΢πλέιεπζε θαηνίθσλ ηεο Σνύκπαο. Άλζξσπνη θάζε ειηθίαο κε δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο θαηαβνιέο θαηαζέζαλ ηνλ ζπκό θαη ηηο απόςεηο ηνπο. ΋ιεο νη απόςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ, κε όπνην πνιηηηθό ζθεπηηθό θαη αλ μεθηλνύζαλ, ζπγθιίλαλε ζηελ αλάγθε νξγάλσζεο αληίζηαζεο ελόηεηαο κε αιιειεγγύε απέλαληη ζηα επώδπλα, άδηθα θαη αληηιατθά κέηξα επηδξνκήο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηε ρώξα ηεο θπβέξλεζεο, κε ηελ ζπλδξνκή ηεο Δ. Δ θαη ηνπ ΓΝΣ.

ΠΑΡΣΕ ΣΑ ΜΕΣΡΑ ΠΙ΢Ω! Απνθαζίζηεθε λα πξνρσξήζνπκε άκεζα ζε ηξεηο θαηεπζύλζεηο. ► ΟΡΓΑΝΩ΢Η – ΢ΤΝΣΟΝΙ΢ΜΟ΢ ΢πληνληζκόο θαη δξάζεηο ησλ θαηνίθσλ ηεο Σνύκπαο κε άιινπο θνξείο, θηλήζεηο, ζπιιόγνπο , ζσκαηεία, όισλ όζσλ πιήηηνληαη από ηελ βίαηε θαη πξνθιεηηθή επηδξνκή πνπ έρνπλ θεξύμεη ζηα εηζνδήκαηα, ηα δηθαηώκαηα θαη ηελ αμηνπξέπεηα καο ζηελ πόιε καο αιιά θαη ηελ ρώξα. Σνλ ζπληνληζκό ησλ απνθάζεσλ ηεο ζπλέιεπζεο αλαιακβάλεη ΢πληνληζηηθή Δπηηξνπή ρσξίο όξην κειώλ, αλνηρηή ζε όπνηνλ ζέιεη λα ζπκκεηέρεη θαη λα βνεζήζεη. Τπάξρεη ρώξνο θαη δνπιεηά γηα όινπο. Ήδε έρεη πξνζθεξζεί έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο ζπκπνιηηώλ καο γηα μεθίλεκα Γηαδώζηε ηελ πξσηνβνπιία καο παληνύ θαη δεηήζηε ηελ ζπζηξάηεπζε καδί καο.

ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΙΝΟΤΜΔ ΠΟΛΛΟΙ! ► ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ΢Η θαη ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ - Σαθηηθή θαη εκπξόζεζκε ελεκέξσζε όισλ καο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ πξνηάζεθαλ ζπκκεηέρνληαο όινη καο ζηελ επηηπρία ηνπο. - ΢ήκεξα, όια ηα ΜΜΔ πξνζπαζνύλ λα καο πείζνπλ παξαπιεξνθνξώληαο καο όηη δελ ππάξρεη άιιε ιύζε από ηνλ κνλόδξνκν ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο ΔΔ, πνπ απνθάζηζε ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑ΢ΟΚ κε ηελ “εζληθή ζπλαίλεζε ησλ ΛΑΟ΢-ΝΓ θαη ησλ δήζελ παηξησηώλ ηξαπεδηηώλ”. Δηδηθά ζήκεξα είλαη απαξαίηεην λα ελεκεξσζνύλ νη ζπκπνιίηεο καο όηη ππάξρνπλ θαη άιιεο θσλέο , πξνηάζεηο δηαθνξεηηθέο από απηέο ησλ κνλόδξνκσλ. Απηέο ηηο άιιεο απόςεηο πνπ θσλάδνπλ ΟΥΙ – ΓΔΝ ΦΣΑΙΜΔ ΔΜΔΙ΢ πξέπεη λα ηηο γλσξίζνπκε , λα ηηο ζπλδηακνξθώζνπκε θαη


ΝΑ ΑΠΟΦΑ΢Ι΢ΟΤΜΔ ΔΜΔΙ΢ ΓΙΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΜΑ΢ ΓΔΝ ΣΟΤ΢ ΔΜΠΙ΢ΣΔΤΟΜΑ΢ΣΔ! Ω΢ ΔΓΩ! ► ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΢ηελ θαηάζηαζε πνπ έθεξαλ ηνλ ηόπν νη πνιηηηθέο ησλ θπβεξλήζεσλ ΠΑ΢ΟΚ-ΝΓ, όπνηα πνιηηηθή θαη αλ αθνινπζήζεη ε ρώξα έλα είλαη ζίγνπξν, ηα ρξόληα πνπ έξρνληαη ζα είλαη πνιύ δύζθνια. Πξέπεη λα εληζρύζνπκε ηελ αιιειεγγύε καο όπνην θόκκα θαη αλ ςεθίδακε, πξνζθέξνληαο ν θαζέλαο καο κέζα από ηελ επαγγεικαηηθή ή άιιε δξαζηεξηόηεηα έκπξαθηα ηνπο ζπλαλζξώπνπο καο γηα λα ζηεξίμνπκε ηελ θνηλσληθή ζπλνρή κε αιιειεγγύε πνπ απαηηείηε ζήκεξα, γηα λα κελ γίλνπκε δνύγθια θαη καο νδεγήζνπλ ζε ζπλζήθεο θνηλσληθνύ θαληβαιηζκνύ! Να κελ ηνπο θάλνπκε ην ραηίξη, λα ρηίζνπκε ηελ δηθή καο ελόηεηα κε ζπλνρή θαη αιιειεγγύε . Να ζπκπαξαζηαζνύκε ελεξγά – έκπξαθηα - ζηνλ άλεξγν γείηνλα πνπ ράλεη ην ζπίηη ηνπ από ηελ ηξάπεδα. - ζηνλ γείηνλα πνπ ηνπ θάλνπλ έμσζε θαη πεηνύλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζηνλ δξόκν. - ζηνλ άξξσζην πνπ ηνπ θιείλνπλ ηελ πόξηα από ην δεκόζην ζύζηεκα πγείαο.

ΒΟΗΘΑΣΔ ΝΑ ΞΔΛΑ΢ΠΩ΢ΟΤΜΔ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ! ΑΝΗΚΔΙ ΢Δ ΜΑ΢ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΑ΢!

KEIMENA  

protobouliatoumpas

KEIMENA  

protobouliatoumpas

Advertisement