Page 1

Colour

เล่นสี  เลือกสรร  มั่นใจ

Therapy สีสนั บำบัด

สัมผัสพลังแห่งสีสัน เพื่อการบำบัด


สารบัญ Contents สีสันบำบัด สีแดง สีชมพู สีส้ม สีเหลือง สีฟ้า สีเขียว สีม่วง เพราะดูลักซ์ห่วงใย...เราจึงสร้างสรรค์ การเลือกผลิตภัณฑ์สี

1 4 6 8 10 13 16 18 20 23

Colour Therapy Liveliness Red Sweety Pink Optimistic Orange Creative & Witty Yellow Friendly & Cozy Blue Natural Relaxing Green Inspirational Purple ผลิตภัณฑ์สีที่ปลอดภัยต่อคุณและสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยและทนทาน


Colour  Therapy สีสันบำบัด

“หาไอเดียเก๋เพื่อตกแต่งสีได้ที่นี่”
บนโลกกลม ๆ ใบนี้  ธรรมชาติได้สรรค์สร้างสีสันต่าง ๆ   ไว้มากมาย ด้วยหลากหลายวัตถุประสงค์ ขณะที่มนุษย์เองก็รู้จัก  และพั ฒ นาการนำสี ส ั น เหล่ า นั ้ น มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า ง  นับไม่ถ้วน ในอดีตมนุษย์นำสีจากธรรมชาติมาใช้ตกแต่งใบหน้า  เพือ่ ความสวยงาม บ้างใช้ทาหน้าตาผิวพรรณเพือ่ สร้างสัญลักษณ์  บ่งบอกความเป็นสมาชิกของเผ่าพันธุ ์ บ้างก็นำมาใช้บนั ทึกเรือ่ งราว  วิถีชีวิตของตนลงบนผนังถ้ำ


“ ”

สีชมพูช่วยให้รู้สึกสงบ และลดความก้าวร้าว

ต่อมา เมื่อมนุษย์มีความศิวิไลซ์มากขึ้น  สีสันได้ถูกรังสรรค์และปรุงแต่งให้มีความสวยงาม  มากขึ ้ น เพิ ่ ม ความหมายให้ ก ลายเป็ น งานศิ ล ปะ   สร้างเป็นสัญลักษณ์  และมีมลู ค่าเพิม่ ในแวดวงต่าง ๆ  ทั ้ ง ในวงการศิ ล ปะ อุ ต สาหกรรม สถาปั ต ยกรรม   การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งถูกนำมาใช้  เป็นส่วนประกอบสำคัญของการตกแต่งห้องพักอาศัย  อาคารบ้านเรือนให้ดูสวยงามสดใส มีชีวิตชีวา เพื่อ  สร้างสุนทรีย์ในการดำรงชีวิตให้น่ารื่นรมย์ยิ่งขึ้น ในวงการแพทย์ก็เช่นกัน  มีการนำสีสันมา  ใช้ประโยชน์มากมาย  เช่น  นำสีของผักผลไม้มาใช้  พัฒนาศาสตร์ทางด้านโภชนาการอาหาร นำสีต่าง ๆ  มาใช้ บ ำบั ด อารมณ์ แ ละสภาพจิ ต ใจของมนุ ษ ย์  ตามหลั ก จิตวิทยา โดยนำสีเขียวมาทาห้องผ่าตัด  หรือห้องต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล  เพือ่ ช่วยลดอาการ  วิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติ หรือนำสีชมพูมาทา  ห้องควบคุมตัวนักโทษเพื่อช่วยให้นักโทษรู้สึกสงบ  และลดความก้าวร้าวลง เป็นต้นวันนี ้ ไอ ซี  ไอ  ดูลกั ซ์  มีตวั อย่างของการเลือก  ใช้สที าบ้านหลากสีสนั เพือ่ การบำบัดและปรับเปลีย่ น  ความรู้สึกของผู้พักอาศัยให้รู้สึกกระตือรือร้น สดชื่น  อบอุน่   สบายใจ  และอืน่  ๆ  แตกต่างกันไปตามสภาพ  อารมณ์ และความเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน  ภายในบ้านและภายในห้องพักต่าง ๆ ...ลองมาดู ก ั น สิ ว ่ า   สี ส ั น ที ่ ค ุ ณ ชื ่ น ชอบเหล่ า นี ้  จะสามารถช่วยบำบัดหรือปรับเปลี่ยนอารมณ์  ความรู้สึกของคุณได้มากน้อยเพียงใด...


เสริมสร้าง

พลังชีวิต สีแดง

เสริมสร้างพลังชีวิต ด้วย พลั ของ งสีแดง ด้วงยพลัCrimson Red 31YR 10/591


ตื่นตาต้องใจไปกับ

สีแห่ง  ความมุ่งมั่น Flaming Sword  19YR 13/8

สีแดง

Liveliness  Red

กระตือรือร้น

ดึงดูดใจ  ไปกับสีแดง Rapture  07YR 10/489

สี แ ดงนั บ เป็ น โทนสี ร ้ อ นที ่ เ ปี ่ ย มไปด้ ว ยพลั ง และ  ความเป็ น ตั ว ของตั ว เอง  สี แ ดงสามารถกระตุ ้ น  ประสาทการรั บ รู ้ ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ทั น ที   ทำให้ ผ ู ้  พบเห็นรู้สึกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา  เป็นสีที่มีความ  สามารถในการเสริมสร้างพลังชีวิต  ความแข็งแรง   ความคล่องแคล่วว่องไว  และความกระตือรือร้น  ในการทาสี   โดยมากสี แ ดงมั ก ใช้ ท าผนั ง ห้ อ งใน  บางส่วน  บ้างถูกนำมาใช้ทาร่วมกับสีอื่น  ๆ  เช่น  สีชมพูหรือสีม่วง  ทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศของห้อง  ไม่ให้ดูตื่นตัวมากจนเกินไป  พื้นที่เหมาะสมสำหรับ  สี แ ดง  ได้ แ ก่   บริ เ วณมุ ม ต้ อ นรั บ หรื อ เคาน์ เ ตอร์  ประชาสัมพันธ์เพื่อต้องการดึงดูดความสนใจจาก  ผู้มาเยือน  มุมใดมุมหนึ่งภายในอาคาร  พื้นที่โล่ง  ห้องประชุม  หรือห้องสัมมนาต่าง ๆ  เป็นต้น
ชมพูหวาน อ่อนโยน

คลายกังวลEsprit 70RR /072


เติมรัก 

จากใจด้วยรัก จากสีชมพูCandy Stripe  37RR 42/310

สีชมพู

Sweety  Pink

สูดลมหายใจอ่อนโยนสีชมพู เพิ่ม  ความอ่อนเยาว์  ภายใน Peppermint Pink  70RR 67/092

สีชมพูเป็นสีที่ให้ความรู้สึกอ่อนหวานสดใส  นุ่มนวล  ชวนฝัน  น่ารักและน่าทะนุถนอม  เป็นสีที่ใช้แทน  ความอ่ อ นโยน  ความรั ก   และความโรแมนติ ก  เหมาะสำหรับใช้ทาสีห้องนอนทั่วไป  ห้องเด็กอ่อน  หรือห้องนอนของเด็กเล็ก  เนื่องจากความอ่อนหวาน  สดใสของโทนสีชมพูจะช่วยสร้างความรู้สึกอ่อนโยน  แจ่มใส  ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยรวมทั้งเด็ก ๆ รู้สึกสดใส  ร่าเริง  ผ่อนคลาย  ปราศจากความกังวล  และลด  ความก้าวร้าวรุนแรงได้  


โปร่งตา  โล่งใจด้วย ความสว่างสดใส ของสีส้มPeche 00YY 57/299


กระตุกต่อมคิด  กระตุ้น การ 

มองโลกในแง่ด ี ด้วยสีส้ม

Simmering Cider 50YR 26/461

ร่าเริง สนุกสนาน 

ในห้องสีส้ม 

สีส้ม

Optimistic  Orange สีส้มเป็นสีแห่งความสนุกสนาน  ความร่าเริงสดใส ความมีชวี ติ ชีวา และความกระตือรือร้น ขณะเดียวกัน ก็แฝงพลังของความรู้สึกอบอุ่นด้วยเช่นกัน  หากนำ สี ส้ มมาทาภายในที่พั กอาศั ยหรื อห้ องต่ า ง ๆ  สี ส้ ม จะช่วยให้ห้องพักดูสว่างและสดใสมากยิ่งขึ้น  ส่งผล ให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสดชื่นแจ่มใสและมองโลกในแง่ดีได้ ตลอดทั้งวัน  สีส้มยังส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึก ของผู ้ พ บเห็ น ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ สี เ หลื อ ง  ดั ง นั ้ น จึงเหมาะกับการนำมาทาภายในห้องนั่งเล่น บริเวณ พักผ่อน และพืน้ ทีว่ า่ งอย่างห้องโถงหรือล็อบบีโ้ รงแรม ก็ได้เช่นกัน

Carotene 97YR 44/642

9


พบสีแห่ง

ความสุข 

และความอบอุ่น พบสีเหลือง

10

Zesty 70YY 66/510


เติมความคิด

สร้างสรรค์

ของลูกน้อยด้วยสีเหลือง

Rich Yellow  60YY 71/409

เบิกบาน

สดใส

ด้วยสีเหลือง

Lemon Zest  46YY 74/602

11

สีเหลือง

Creative & Witty Yellow สี เ หลื อ งเป็ น สี ทส่ี ่ ง เสริ ม ความสามารถทางด้ า น  สติปญ ั ญาและการมองโลกในแง่ดี  ทัง้ ยังช่วยกระตุน้   การทำงานของสมองและจิตใจให้รู้สึกตื่นตัวและ  กระฉับกระเฉงอยูต่ ลอดเวลา  นับเป็นสีแห่งความสุข  ความสดชื่นแจ่มใส  ความฉลาด  รอบรู้  ความคิด  สร้างสรรค์  อารมณ์ขนั   และจิตใจทีเ่ ปิดกว้าง  จึงเป็น  อีกหนึ่งสีที่เหมาะสำหรับทาภายในห้องนั่งเล่นและ  ห้องอ่านหนังสือ  เพราะจะช่วยให้เกิดความรู้สึก  สดใส  กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจได้  เป็นอย่างดี


สดชื่น  แจ่มใส  ในห้องน้ำ สีเหลือง

12

Bartlett 60YY 66/487


สัมผัสฟ้าใส โล่งใจ 

เป็นอิสระ

Bluebird’s Song  93BG 32/374

13

ปลอดภัย 

สงบใจ    ด้วยสีฟ้า

สีฟ้า

Friendly  &  Cozy  Blue  สีฟ้าเป็นสีของมิตรภาพและความสดใส  ช่วยทำให้  รู้สึกปลอดโปร่ง  สงบ  เย็นใจ  ปลอดภัย  และเป็น  อิสระ  สีฟ้าช่วยระงับความกระวนกระวายภายในใจ  ได้ เ ป็ น อย่ า งดี   หากนำมาทาสี ห ้ อ งนอนก็ จ ะช่ ว ย  ให้ผู้พักอาศัยรู้สึกผ่อนคลาย  นอนหลับง่าย  และ  หลับสบายมากยิ่งขึ้น  หรือหากใช้สีฟ้าทาตกแต่ง  ภายในห้ อ งน้ ำ ก็ จ ะช่ ว ยสร้ า งบรรยากาศของการ  ผ่อนคลาย  ความสงบ  และความสบายใจได้เช่นกัน   Soft Cloud  90BG 72/088


หลับง่าย 

หลับสบาย

ในห้องสีฟ้า

14

Teton Sky 10BB 49/137


15

ผ่อนคลาย สบายใจไปกับ โทนสีฟ้า

Delft China 79BG 53/259


หย่อนใจ

สบายอารมณ์ กับสีเขียวอ่อน

16

Tropical Paradise 30GG 75/095


สานมิตรภาพ  & ความหวังดี ในห้องสีเขียว

Miami Grass  30GY 61/245 เสริมสมาธิ

คลายกังวล

ด้วยสีเขียว

Sunny Green  50GG 61/154

สีเขียว

Natural  Relaxing  Green

สีเขียวเป็นสีที่โดดเด่นที่สุดบนโลกใบนี้  เนื่องจาก  เป็นสีของต้นไม้และใบไม้ในธรรมชาติ  สีเขียวช่วย  สร้างสมาธิ  ช่วยให้รสู้ กึ ผ่อนคลาย  จิตใจสงบ  ทัง้ ยัง  เป็ น สี ท ี ่ ช ่ วยเพิ ่ ม ความเห็ น อกเห็ น ใจแก่ ผ ู ้ อ ื ่ น ด้ ว ย   นอกจากนี้สีเขียวยังเป็นสีของมิตรภาพ  ความหวัง  และความซื่อสัตย์  เราจึงนิยมใช้สีเขียวทาภายใน  ห้องรับรองผู้ป่วยตามโรงพยาบาลและห้องผ่าตัด  เพื ่ อ ช่ ว ยให้ เ กิ ด ความรู ้ ส ึ ก สงบ  คลายความวิ ต ก  กังวล  และหากใช้สีเขียวทาห้องนั่งเล่นภายในบ้าน  สีเขียวจะช่วยสร้างความรู้สึกผ่อนคลายให้แก่แขก  ผู้มาเยือนและผู้พักอาศัย

17


18

สง่างาม

รอบรู้กับสีม่วง Sensual Senses 50RB 52/107


กระตุ้น

แรงบันดาลใจ 

& จินตนาการด้วยสีม่วง

Elevator  10RB 35/167 สุขสงบ

เสริมสมาธิ ในโทนม่วง

สีม่วง

Inspirational  Purple

สีมว่ งเป็นสีแห่งการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ  ความคิด  สร้างสรรค์  และความสามารถทางศิลปะ  ช่วยสร้าง  ความรู้สึกผ่อนคลายและสงบเยือกเย็น  เป็นตัวแทน  ของสี แ ห่ ง ความสง่ า งามและความรอบรู ้   ห้ อ งที่  เหมาะสำหรับการทาสีมว่ ง  ได้แก่  ห้องชมภาพยนตร์  ฟังเพลง  และห้องแสดงงานศิลปะ  เพราะสีม่วง  จะช่ ว ยสร้ า งบรรยากาศ  เสริ ม จิ น ตนาการ  และ  อรรถรสในการชื ่ น ชมงานศิ ล ป์ ใ ห้ ร ื ่ น รมย์ ย ิ ่ ง ขึ ้ น  ขณะเดี ย วกั น หากใช้ ส ี ม ่ ว งสำหรั บ ทาหรื อ ตกแต่ ง  ภายในห้องนอนก็จะช่วยสร้างความรู้สึกสงบและ  ผ่อนคลายได้เช่นกัน  Vineyard Passage  50RB 34/153

19


เพราะดูลักซ์ห่วงใย  เราจึงสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์สีที่ปลอดภัย

ต่อคุณและสิ่งแวดล้อม

“ปลอดภัยต่อคุณ”  20

ภายใต้นโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  ดูลักซ์มุ่งมั่นพัฒนาและจัดจำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์  ทีม่ คี วามปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคเท่านัน้ ด้วยผลิตภัณฑ์  สีกลิน่ ไม่ฉนุ   โดยปราศจากแอมโมเนีย  สารทีม่ กี ลิน่ ฉุน  100  เปอร์เซ็นต์  และมีสารระเหยต่ำ  (Low  VOCs)  ทัง้ ยัง  ไร้สารตะกั่วและปรอทด้วย

กลิ่นฉุนในสี มาจากไหน ?  

กลิ ่ น ฉุ น ของสี ใ นสี น ้ ำ มั น นั ้ น มั ก เกิ ด จาก  สารประกอบปิ โ ตรเคมี ซ ึ ่ ง ใช้ เ ป็ น ตั ว ทำละลายในสี  ที ่ เ รี ย กกั น ทั ่ ว ไปว่ า ทิ น เนอร์ น ั ่ น เอง  ส่ ว นสี น ้ ำ แม้  สารละลายมาจากน้ำจะไม่มีกลิ่น แต่ในสียังคงมี  กลิ่นฉุนอยู ่ ซึ่งหลัก ๆ แล้วมาจากกลิ่นของแอมโมเนีย  ซึ่งเป็นสารที่มีประสิทธิภาพดีและราคาถูก เพื่อใช้  ในการปรับค่าความเป็นกรด - ด่างของสี

VOCs คืออะไร ?

  VOCs   ย่ อ มาจาก   Volatile   Organic  Compounds หรือสารอินทรีย์ระเหยได้ในอากาศ มั ก เจื อ ปนอยู่ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ี ท าบ้ า นทั ่ ว ไปและ  ตกค้างอยู่ได้นานหลายเดือนภายหลังการทาสีใหม่  แม้จะไม่ส่งกลิ่นฉุนแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าจะ  ปลอดภัย  100  เปอร์เซ็นต์ เพราะการตกค้างของสาร  เหล่านี้เป็นอันตรายที่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อ  เนื้อเยื่อบริเวณตา หู คอ จมูก และส่งผลเสียต่อ  ระบบประสาท ระบบเลือด รวมทั้งไตได้


โดยปกติ  VOCs  จะเข้าสู่ร่างกายผ่านทาง  การหายใจ ผู้ที่สูดดมสาร  VOCs  เข้าไปมักปรากฏ  อาการดังนี้  อาการเฉียบพลัน เช่น คอแห้ง คลื่นไส้  อาเจียน  มึนงง  หายใจติดขัด  ปวดศีรษะ  และเมือ่ ยล้า  เกิ ด ขึ ้ น เมื่อ ร่ า งกายได้ ร ั บ สารระเหย   VOCs   ที่ม ี  ความเข้ ม ข้ น สู ง ผ่ า นทางระบบหายใจโดยตรงและ  ทั น ที อาการเรื ้ อ รั ง จะปรากฏอาการในลั ก ษณะ  ของโรคมะเร็ง โรคระบบประสาท และโรคไตเสื่อม  สืบเนื่องจากการสัมผัสและสูดดมสารระเหย  VOCs   ต่อเนื่องเป็นเวลานาน   ด้ า นสารตะกั ่ ว และปรอท นอกจาก  สาร  VOCs  แล้ว ในกระบวนการผลิตสีมักมีการผสม  สารตะกั่วซึ่งเป็นองค์ประกอบของผงสีและเติมแต่ง  สารบางชนิดเข้าไป หรืออาจผสมสารปรอทเพื่อเพิ่ม  ประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อรา สีทาบ้านทีม่ ีส่วน  ผสมของสารตะกัว่ และปรอทอยู่ แม้จะมีประสิทธิภาพ  มากขึ้น แต่พบว่าเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการ  ฟุ้งกระจายและการตกค้างของสารตะกั่วและปรอท  ในบริเวณพืน้ บ้าน  รวมทัง้ สร้างอันตรายต่อสิง่ แวดล้อม  และสุขภาพของผูพ้ กั อาศัย  หากสัมผัสหรือสูดดมเข้าไป  ในร่างกาย

“ปลอดภัย ต่อสิ่งแวดล้อม” ดูลักซ์มอบความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม  ด้ ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ี น ้ ำ อะครี ล ิ ค ที ่ ไ ด้ ร ั บ การรั บ รอง  ตามมาตรฐานฉลากเขียวว่าเป็นสูตรลดสารพิษต่อ  สิ่งแวดล้อมและช่วยลดโลกร้อน โดยเป็นรายแรก ในผู้ผลิตสีที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลาก ลดคาร์บอน1

1

2

CO2

ฉลากเขียว

คืออะไร ?

ฉลากเขี ย ว 2 คื อ ฉลากรั บ รองมาตรฐาน  สำหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค ุ ณ ภาพ ซึ ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ  สิ ่ ง แวดล้ อ มน้ อ ยกว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ื ่ น  ๆ ในลั ก ษณะ  เดียวกัน ปั จ จั ย ที ่ ใ ช้ พ ิ จ ารณาเพื ่ อ ออกฉลากเขี ย ว  ให้แก่ผลิตภัณฑ์ทั่วไป ได้แก่ 1)  เป็นผลิตภัณฑ์  ที่มีการจัดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ทั้งที่เป็นทรัพยากรหมุนเวียน  (renewable) และ  ทรั พ ยากรไม่ ห มุ น เวี ย น  (resources) 2)  ช่ ว ยลด  มลพิ ษ ต่ อ สิ ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี ข ั ้ น ตอนการผลิ ต  การขนส่ ง การบริ โ ภค และการกำจั ด ทิ ้ ง หลั ง ใช้ ที่มีประสิทธิภาพ 3)  มีการนำเอาขยะกลับมาใช้ซ้ำ  (reuse) หรือแปรสภาพกลับมาใช้ใหม่  (recycle)  ตามข้อกำหนดของมาตรฐานฉลากเขียว สำหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ำพวกสี ท าบ้ า น โดย  ทั ่ ว ไปในกระบวนการผลิ ต สี ม ั ก มี ก ารผสมสารเคมี  ต่าง ๆ ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมลงใน  ผลิตภัณฑ์ อาทิ โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท  แคดเมี่ยม โครเมียม ซึ่งโลหะหนักเหล่านี้ส่วนใหญ่  จะกลายสภาพเป็ น สารพิ ษ ตกค้ า งในอากาศและ  ก่อให้เกิดการสะสมของสารพิษ สร้างอันตรายแก่  สุขภาพของผู้ใช้ได้

21


22

ขณะที ่สารประกอบอิ นทรี ย์ร ะเหยได้หรือ VOCs มักก่อ ให้ เกิดอาการระคายเคืองต่อ  ตา  หู  คอ  จมูก  และทำอันตรายต่อระบบ ประสาท  เลือด  และไต  แก่ผู้ที่สัมผัส  ทั้งยังทำปฏิกิริยากับแสงแดด เปลี่ยนเป็นโอโซนและมวลสารอื่น ๆ  ก่อให้เกิดหมอกและสร้างมลพิษ ในชั้นบรรยากาศได้ สารฟอร์มัลดีไฮด์  มักก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรง ต่อเยื่อบุผิว  ทำให้เกิดการอักเสบของระบบทางเดินหายใจ  ผิวหนัง และเป็นสารก่อมะเร็ง   ดั ง นั ้ น   ในการออกฉลากเขี ย วเพื ่ อ การรั บ รองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์สีจึงได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์สำคัญไว้ว่า  ผลิตภัณฑ์ส ี ที่ได้รับฉลากเขียวจำเป็นต้องเป็นสีที่ไม่ผสมโลหะหนัก  และไม่ผสม  สารฟอร์มัลดีไฮด์  ไม่มีสารประกอบที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  สามารถช่วยลดปริมาณมวลสารที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ  ทั้งยัง  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย   ยิ ่ ง ไปกว่ านั้นผลิต ภัณฑ์กลุ่ม สีน้ำมันดูล ัก ซ์ ยั ง เป็ นรายแรก ในประเทศไทยที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากลดคาร์บอนจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  และสถาบัน สิ ่ ง แวดล้ อ มไทย  อั น เนื ่ อ งมาจากการลดการปล่ อ ยคาร์ บ อนและ ก๊าซเรือนกระจกอย่างเห็นได้ชัดและต่อเนื่องตลอดกระบวนการผลิต ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา    วันนี้  ทุกครั้งที่คุณเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สีดูลักซ์  สีทาอาคาร  ชัน้ นำระดับโลก  คุณจึงมัน่ ใจได้วา่ ผลิตภัณฑ์ของดูลกั ซ์เป็นผลิตภัณฑ์  ่ กั อาศัย  ทีส่ ร้างสรรค์อย่างปลอดภัย  เหมาะสำหรับทุกชีวติ ภายในทีพ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม


การเลือกผลิตภัณฑ์สี

เพื่อความปลอดภัยและทนทาน ผลิตภัณฑ์สีคุณภาพจาก

มอบความปลอดภัยให้กับคุณและสิ่งแวดล้อมด้วยคุณสมบัติ  ดังนี ้

“หาผลิตภัณฑ์สีที่ใช่สำหรับคุณ”

ฉลากเขียว : เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตาม  มาตรฐานฉลากเขียว ไม่ ม ี ก ลิ ่ น ฉุ น Low Odour : ปลอดภัยจาก  กลิ่นตลอดการใช้งาน  ไม่ว่าจะเป็นระหว่าง  ทาหรื อ ขณะสี ย ั ง ไม่ แ ห้ ง   ด้ ว ยสู ต รปลอด  แอมโมเนียและสารเคมีกลิน่ ฉุน 100 เปอร์เซ็นต์ สารระเหยต่ำ Low VOCs : ปลอดภัยจากสาร  อิ น ทรี ย ์ ร ะเหยหรื อ มี ป ริ ม าณสารประกอบ  อินทรีย์ที่ระเหยได้ในปริมาณต่ำ CO2

ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย Anti Fungus & Bacteria : สี ท าภายใน  ปลอดภั ย จาก  แบคทีเรียและเชื้อรา ตลอดอายุฟิล์มสี ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ Anti Fungus & Algae : สีทาภายนอกปลอดภัยจากเชื้อรา  และตะไคร่น้ำ  ตลอดอายุฟิล์มสี ไม่ผสมสารตะกัว่ และสารปรอท No added Lead & Mercury : ปลอดภัยจากสารตะกั่ว  สารปรอท  และสารอันตรายอืน่  ๆ  ตามนโยบาย  ความปลอดภัยของบริษทั อัค๊ โซ่ โนเบล เพ้นท์ส  (ประเทศไทย) จำกัด ดูลักซ์ยังเป็นบริษัทสีรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองว่าช่วยลดโลกร้อน  โดยได้รับสิทธิ์ให้ใช้  เครื ่ อ งหมายฉลากลดคาร์ บ อน  สำหรั บ กลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ี น ้ ำ มั น ดู ล ั ก ซ์ จ ากองค์ ก ารบริ ห ารจั ด การ  ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

สีทาไม้และโลหะ* สีสำหรับไม้และโลหะ  มีประสิทธิภาพสูงในการต้านการเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำ  ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว  ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศด้วยเรซิ่นสูตรพิเศษ  คุณภาพสูง  เนื้อฟิล์มสีสวย  ความเงาสูง ช่วยให้  ทำความสะอาดง่าย

 ซิลค์วู้ด  แต่งเติมความเนียนหรูให้งานไม้ของคุณ 

เหมาะสำหรับงานไม้  ไม่วา่ จะเป็นผนัง  วงกบ  ประตู  หน้าต่าง  เฟอร์นเิ จอร์ไม้  รวมถึงพืน้ ผิวเหล็ก  และโลหะ  มีประสิทธิภาพสูงในการต่อต้านการเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำ  ไม่ผสมสารปรอท  และตะกัว่   เนือ้ ฟิลม์ สีสวยคลาสสิกมาพร้อมคุณสมบัตทิ นทานการใช้งานหนักแบบสีนำ้ มัน  ขณะที ่ เนื้อฟิล์มสีสวยเนียนเรียบแบบกึ่งเงาช่วยให้เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย *หมายเหตุ :  1)  สี น ้ ำ มั น รายแรกของประเทศไทยที ่ ช ่ ว ยลดภาวะโลกร้ อ น  ผ่ า นการตรวจสอบแล้ ว ว่ า ช่ ว ยลดโลกร้ อ น      โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  (องค์การมหาชน)  และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย   2)  สามารถสั่งผสมสีได้มากมายจากศูนย์ผสมสี  ไอ  ซี  ไอ  ดูลักซ์  คัลเลอร์  โซลูชันส์

23


สีทาภายนอก : งานปูน ยิปซัม ไม้สังเคราะห์ และแผ่นซีเมนต์สังเคราะห์**

แม๊กซ์

สีซูเปอร์อะครีลิค  ยืดหยุ่นสูง  ระดับซูเปอร์พรีเมี่ยม  

เหมาะสำหรับการทาภายนอกอาคารที่ต้องการการปกป้องหรือแก้ปัญหารอยแตกลายงาของผนัง เน้นการปกปิดและป้องกันรอยแตกร้าว เนื้อฟิล์มสีเนียนเรียบ สวย ช่วยป้องกันสีโป่งพอง และน้ำซึมเข้าผนังภายใน

สีทำความสะอาดตัวเอง  ไม่ทิ้งคราบ  

เหมาะสำหรับอาคารที่ต้องการให้ผนังแลดูสวยสะอาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะอาคารสไตล์โมเดิร์น ที่มีพื้นที่ผนังกว้างและไม่มีคิ้วบัว เนื้อฟิล์มสีเนียนละเอียด ช่วยลดการก่อตัวของคราบน้ำฝน สีของผนังมีความสวยทนยาวนานกว่าปกติ

สูตรคัลเลอร์ล็อค  พลังล็อค  ทุกอณูส ี ทวีความสวยทนนาน

24

ด้วยโมเลกุลสีที่เกาะตัวหนาแน่นช่วยเป็นฉนวนสะท้อนแสงยูวี เหมาะสำหรับทาภายนอกอาคาร ที่ต้องการความทนทานต่อสภาวะอากาศเมืองร้อนที่รุนแรงเป็นพิเศษ มีให้เลือกทั้งชนิดเรียบเนียน และกึ่งเงา **หมายเหตุุ : 1) ครบถ้วนด้วยคุณสมบัติสุดยอดการปกป้อง ระดับซูเปอร์พรีเมี่ยมของเวเธ่อร์ชีลด์ ได้แก่ สีสวยทนนาน ไม่ซีดจางไว ฟิล์มสีหายใจได้ ป้องกันสีโป่งพอง ยึดเกาะดี ไม่ลอกล่อนง่าย ป้องกันฤทธิ์ด่าง คราบ ขี้เกลือ และรังสี UV ช่วยสะท้อนความร้อน ต้านการเกาะฝุ่น เช็ดล้างง่าย และทนต่อการขัดถู 2) ปลอดภัยตามมาตรฐานดูลกั ซ์ คือ ได้มาตรฐานฉลากเขียว ไม่มกี ลิน่ ฉุน สารระเหยฯ ต่ำ ป้องกันเชือ้ รา และตะไคร่น้ำ ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว 3) สามารถสั่งผสมสีได้มากมายจากศูนย์ผสมสี ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ คัลเลอร์ โซลูชันส์

สีทาภายนอกและภายใน  :  งานปูน  ยิปซัม  ไม้สังเคราะห์  และแผ่นซีเมนต์สังเคราะห์***

เพนทาไลท์ ชีลด์ กลบมิดดี  สวยเรียบเนียน  ทั้งภายนอกและภายใน ใช้ทาภายนอกและภายในอาคารที่ต้องการความสวยงาม ปกป้องอาคารจากทุกสภาวะอากาศ เหมาะสำหรับผนังหรือพื้นผิวที่ต้องการความเรียบเนียน กลบมิดดี ทาได้พื้นที่มาก มีให้เลือก ทั้งชนิดกึ่งเงา สวยหรูเช็ดล้างได้ (ดูลักซ์ เพนทาไลท์ ชีลด์) และชนิดสีด้าน สวยเรียบเนียน คลาสสิก (ดูลักซ์ เพนทาไลท์ เอ็กซ์ตร้า คัฟเวอร์)


สีทาภายใน  :  งานปูน ยิปซัม  ไม้สังเคราะห์  และแผ่นซีเมนต์  สังเคราะห์***

สีสะอาด  ปลอดภัย  เช็ดถูง่าย  ปลอดภัยจากกลิ่นและสารระเหย สีรายแรกของประเทศไทยทีเ่ ช็ดถูงา่ ย  ทัง้ ชนิดสีดา้ นและสีกง่ึ เงา  เหมาะสำหรับทาพืน้ ผิวบริเวณทีม่ ี  การใช้งานบ่อยและต้องการความสะอาดเป็นพิเศษอย่างบ้านทีม่ เี ด็กเล็ก  โถงทางเดิน  โรงพยาบาล  ห้องครัว  หรือโรงเรียน  ช่วยให้เช็ดล้างคราบสกปรกในชีวติ ประจำวันออกได้งา่ ย  เช่น  คราบสีชอล์ก  ปากกาไฮไลท์  ซอสมะเขือเทศ  ชา  กาแฟ  เป็นต้น  ทั้งยังทนต่อการเช็ดถูมากกว่า  30,000  ครั้ง  โดยไม่ทิ้งรอยด่าง

สีเนียนเรียบเงางาม  ดุจประกายมุก  เช็ดล้างง่าย

ใช้ทาในบริเวณพืน้ ผิวทีต่ อ้ งการความสวยงามของฟิลม์ สีเป็นพิเศษ  เช่น  ห้องรับแขก  ห้องประชุม  หรือห้องทีม่ กี ารตกแต่งด้วยบัวปูนปัน้ หรือปูนหล่อแบบต่าง ๆ  ด้วยคุณสมบัตเิ ช็ดล้างทำความสะอาด  ุ สมบัต ิ ง่าย  ให้ฟลิ ม์ สีเนียนละเอียดแบบกึง่ เงาทีส่ ะท้อนความสวยงามของพืน้ ผิวได้เป็นอย่างดี  มีคณ ยึดเกาะสูง  ไม่ลอกล่อนง่าย  ช่วยป้องกันฤทธิ์ด่างและคราบขี้เกลือ

ปกปิดข้อบกพร่องพื้นผิว  ใช้แทนรองพื้นได้  สีผิวด้าน

เหมาะสำหรับทาภายในสำหรับพื้นผิวที่ต้องการความเรียบด้านคลาสสิก  หรือต้องการพราง  ความไม่เรียบเนียนของพื้นผิว  เช่น  รอยโป๊วต่าง ๆ  ให้ความสวยทนนาน  มีคุณสมบัติยึดเกาะสูง  ไม่ลอกล่อนง่าย  ช่วยป้องกันฤทธิ์ด่างและคราบขี้เกลือ  ฟิล์มสีด้านช่วยพรางปัญหาความไม่เรียบ  ของพื้นผิวได้ดี  และยังมีชนิดฟิล์มสีด้านสนิท  สำหรับฝ้าเพดานโดยเฉพาะอีกด้วย

สีวอลล์เปเปอร์  แฟชั่นสีสลับลาย

เหมาะสำหรับใช้สร้างความโดดเด่นให้พื้นที่ด้วยลวดลายเฉพาะตัว  มีลวดลายให้เลือกหลากหลาย  ด้วยอุปกรณ์สร้างลายของดูลักซ์  ดูเอทท์  เช็ดล้างทำความสะอาดง่ายเมื่อเคลือบด้วยสีเคลือบเงา  ดูลักซ์ ดูเอทท์  ยึดเกาะผนังได้อย่างดีเยี่ยมด้วยอะครีลิคเรซิ่นสูตรพิเศษ  ทนทานกว่าวอลล์เปเปอร์  ชนิดกระดาษ  ไม่ลอกล่อนง่าย  ช่วยป้องกันฤทธิ์ด่างและคราบขี้เกลือ

***หมายเหตุุ :  1)  ปลอดภัยตามมาตรฐานดูลักซ์  คือ  ได้มาตรฐานฉลากเขียว  ไม่มีกลิ่นฉุน  สารระเหยฯ  ต่ำ  กันเชื้อรา      และตะไคร่น้ำ  ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว   2)  สามารถสั่งผสมสีได้มากมายจากศูนย์ผสมสี  ไอ  ซี  ไอ  ดูลักซ์  คัลเลอร์  โซลูชันส์

25


Colour Therapy  

Layout by PUN

Colour Therapy  

Layout by PUN

Advertisement