Page 1

HYVÄÄ

PALVELUTUKKURIEN ASIAKASLEHTI ELO-SYYSKUU 2021

HANGON KESÄ &

RUOKAMAAILMA Anders Augustssonin ravintoloiden koti- ja klubiruokaa

HERKKUMAA KASVAA VAUHDILLA Valmistaa myös laatusertifioituja Patu-tuotteita

PATUUUTUUDET & TARJOUKSET

Tutustu kauden parhaisiin tarjouksiin

Patu

PALVELUTUKKURIT

Patu-lähitukkuri aina läheltä.


3 | 2021

päätoimittajalta

Palvelutukkurit palvelevat – koko Suomessa Hangosta Utsjoelle

Patu

PALVELUTUKKURIT

Patu

PALVELUTUKKURIT

Patu

PALVELUTUKKURIT

Sisältö

3 4

AJANKOHTAISTA Kauden uutisia, makuja ja ilmiöitä

HERKKUMAA KASVAA VAUHDILLA BRC-elintarviketurvallisuussertifikaatti varmistaa laadun.

6

HANGON KESÄ

8

PALVELUTUKKU POHJOINEN

maistuu koti- ja klubiruoalle. Haastattelussa ravintoloisija Anders Augustsson.

otti käyttöön Palvelutukkurien toiminnanohjausjärjestelmän ja päivitti verkkokauppaa.

10

TUOTEUUTISIA

12

PALVELUTUKKURIEN PARHAAT TARJOUKSET

Patun laadukas tuoteperhe jälleen täynnä uutuuksia ja uudistuksia.

Laadukkaita herkkuja ja ajankohtai­sia uutuuksia loppukesään ja alkusyksyyn.

Palvelutukkurit ovat ainoa yksi­ tyinen alueellisten yrittäjien omis­ tama, valtakunnallinen tukku. Me palvelemme yrittäjähenki­sellä asen­teella ja kattavalla ja monipuoli­ sella valikoimalla, ympäri Suomen. Haluamme olla asiakkaidemme kump­pani – myös yllättävissä tilan-­ teissa. Saat meiltä yhdellä toimituksella kaikki tarvitsemasi tuotteet. Katta­ va verkostomme tarjoaa nopeat ja joustavat toimitukset. Tehokas toi­ mitusrytmi takaa aina tuotteiden tuoreuden. Kaikki tämä helpottaa ammattikeittiöiden varastonhallin­ taa, pienentää hävikkiä ja auttaa käyttämään tuotteet entistä tuo­ reempina. Kustannustehokkuuden ohella saavutetaan myös pienem­ pi hiilijalanjälki.

Uusittu nettikauppa palvelee kellon ympäri

Palvelutukkureilla asiakas on palvelun keskiössä. Uusittu nettikauppamme helpottaa nyt monia käytännön asioita sekä tilauskäytännöissäsi että meidän tilausten vastaanotossa. Nettikaupan palvelu mahdollistaa, että voit tehdä tilaukset sinulle parhaiten sopivaan aikaan. Asiakkaanamme pystyt tarkastelemaan tilaushistoriaasi vaivattomasti, ja net­ tikaupan kautta voit tutustua myös tukkujemme ajankohtaisiin ja alueellisiin tuotteisiin. Lisäksi kaikki Patun valtakunnallisen kampanjakuvaston tuotteet löytyvät nettikaupastamme. Vaikka yhä enemmän tapahtuu digitaalisesti, saat meiltä palvelua myös pu­ helimitse. Haluamme edelleen olla läsnä auttamassa asiakkaitamme parem­ man ruuan valmistamisessa ja tuottoisamman toiminnan tukemisessa.

PÄÄTOIMITTAJA Toimitusjohtaja Jouni Säde jouni.sade@palvelutukkurit.fi JULKAISIJA Suomen Palvelutukkurit Oy Äyritie 8 E, 01510 Vantaa puh. 010 338 7820 www.palvelutukkurit.fi ULKOASU JA TEKSTIT Mainostoimisto Pro Image PAINOPAIKKA PunaMusta Oy Lehden värilliset hinnat ovat alv 0 % ja mustat hinnat sisältävät alv:n. Hinnat ovat voimassa täysin myynti­ erin. Pidätämme oikeuden hinnan­muutoksiin paino­ virheiden ja tavaratoimituksen muutosten varalta.

2

Palvelutukkurien konseptin vahvuus näkyykin siinä, että paikallinen tukkuliik­ keemme on aina lähellä ja tuntee hyvin oman alueensa. Pystymme palvele­ maan optimaalisesti ja välittämään käyttöösi myös lähituottajien tuotteita.

Oikein hyvää ja kaupallista loppukesää, Jouni Säde Suomen Palvelutukkurit Oy


ajankohtaista. tapahtumia ∙ uutisia ∙ makuja ∙ ilmiöitä

LEIPURI-

osasto

3f25

PÄIVÄT 13.8.-15.8.2021

Suomen Leipuriliiton vuosikokous ja Leipuripäivät järjes­ tetään tänä vuonna Hilton Helsinki Kalastajatorpalla. Patu on monen alueellisen leipomon luottokumppani ja luonnollisesti mukana myös tässä tapahtumassa.

Tervetuloa messuille

Palvelutukkurit ovat alu­ eellisten yrittäjien omista­ ma valtakunnallinen tuk­ ku. Yrittäjävetoiset tukut eri puolil­la Suomea erot­ tuvat yksi­löllisellä ja jous­tavalla palvelulla. Olem­ me mm. lounasasiakkaiden varteenotettava kumppani. Loka­ kuussa olemme mukana FastFood & Café & Ravintola -ammatti­tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa. Tervetuloa tapaa­ maan meitä!

13.-14.10.2021

LEIPÄVIIKKO 37 Perinteistä leipäviikkoa viete­ tään jälleen viikolla 37 – tänä vuonna 13.–19.9.2021. Viikon teemana on nyt #herkkuleipä. Viikon aikana muistutetaan, kuinka herkullista tuore, iha­ nan tuoksuva ja hyvänmakui­ nen leipä voikaan olla!

KUMPpAni

#herkkuleipä

Ota leipäviikko syksyn ohjel­ maan ja tarjoa herkullista lei­ pää joko täytettynä upeilla täytteillä tai kiinnitä huomio­ ta leipään ihan sellaisenaan vaikkapa lounaspöydässä.

3


HERKKUMAA KASVAA VAUHDILLA BRC-elintarviketurvallisuussertifikaatti varmistaa laadun

Patu

kast ikkee t

4

"Patu-kastikkeiden salaisuus on herkullinen maku."


Herkkumaa valmistaa Hämeenlinnassa, mo­der-­ nissa elintarviketehtaas­sa miljoonia kiloja erilaisia vihannessäilykkeitä, her­ kul­lisia hilloja, maustekastikkeita sekä majo­nee­ seja. Laatutasoa ohjaavat tiukat sertifioinnit. erkkumaa on jo pitkään valmista­ nut Patu-hilloja. Myöhemmin Patuvalikoimaan ovat tulleet suositut kastikkeet ja viimeisimpänä, tänä vuonna myös Patu-majoneesit. – Olemme tehneet Patun kanssa erittäin hedelmällistä yhteistyötä ja ke­ hit­täneet yhdessä tuotteita monissa tuo-­ teryhmissä. Yksityinen yrittäjyys ja sa­ manlainen arvopohja yhdistävät teke­ mistämme. Me olemme saaneet olla mukana Patun kasvussa, ja olemme kas­ vaneet itse. Uudet investointimme ovat tehneet yhteistyön jatkumisen mahdolli­ seksi, Herkkumaan toimitusjohtaja Atte Rekola toteaa.

tärkeä osa laatua. Nii­den pitää olla juuri oikeita, ei suinkaan aina halvimpia. Tämä on myös osa laatu­ järjestelmäämme ja se aset­taa kriteerit toimittajillemme. Laatua tarkkaillaan koko ket­ jun läpi, tehtaanjohtaja Sari Paavola kertoo.

Tuotannossa investointibuumi

Viimeisten kuuden vuoden aika­na Herk­ kumaa on investoinut kapa­ siteetin kas­ vattamiseen ja automaatiotason nostami­ seen. Näin tuotannon kokonaisvolyymit on saatu uudelle tasolle. – Muutos näyttää olevan meidän pysy­ vä olotila. Nyt olemme siirtyneet ensim­ mäistä kertaa kolmeen vuoroon. Lisä­ vuorojen mahdollisuus lisää meidän jous­tavuuttamme, Rekola toteaa.

Uutuudet kehitetään pilottitehtaalla

Tuotekehitys tapahtuu omassa pilottiteh­ taassa, jossa pystytään simuloimaan prosessia pienessä tuotantokattilassa nopeasti. – Nopea tuotekehitys on tullut yhä tär­ keämmäksi ja se on tuonut meille esi­ merkiksi paljon kansainvälistä liiketoi­ mintaa, Rekola kertoo.

BRC-elintarviketurvallisuussertifikaattiin tulossa jo korotus

Sari Paavoja, Sakari Nieminen ja Atte Rekola

Private label -tuotteiden valmistuksessa pä­­tevät tarkat laatuvaatimukset. Tasalaatui­ suus varmistetaan automatisoiduilla tuo­tantoprosesseilla, jotka eliminoivat inhi­ millisiä virheitä. Esimerkiksi Patu-majo­ neesit syntyvät täysin suljetussa piirissä olevassa automatisoidussa laitteistossa. – Ensiluokkaiset raaka-aineet ovat tietysti

Herkkumaa saavutti BRC:n (Brand Reputation through Compliance) A-tason elintarviketurvallisuusser­ti­fikaatin auditoinnin pohjalta reilu vuosi sitten. Tämän kesän auditoin-­ nissa siihen saatiin korotus AA-ta­ soon, ja uusi sertifikaatti oli haas­ tatteluhetkellä matkalla. Kor­ kein AA+ taso voidaan saavuttaa, kun seuraavat, ennalta ilmoittamatto­ mat auditoinnit menevät nappiin. – Meillä on ollut sertifioitu laatu­ järjestelmä jo vuodesta 2015 ja olemme määrätietoisesti rakentaneet toi-­ mintamme vastaamaan yhä tiukkenevia globaaleja elintarviketurvallisuuden vaa­timuksia, Rekola kuvailee. – On tärkeää, että asiakkaat osaavat vaatia toimittajiltaan laatujärjestelmiä. Nämä ovat kalliita järjestelmiä ylläpi­ tää, ja kilpailu vääristyy, jos tehdään hintavertailua niin, että toisella toimitta­ jalla on laatujärjestelmä ja toisella ei. – Järjestelmässä on paljon pieniä yk­si­

tyis­kohtia, joista kokonaislaatu muodos­ tuu: erilaiset monitoroinnit, hygienia­ tason varmistus, allergeenien hallinta, etikettien ja merkintöjen hallinta sekä kaikkeen tähän liittyvä koulutus, laatupäällikkö Sakari Nieminen luettelee. – Kokonaisuuden ylläpitäminen on jat­ kuvaa kehitystyötä, ja kaiken pitää olla joka päivä kunnossa.

BRC-sertifikaatti PÄIVITTyi juuri AA-TASOON. 5


hanGON KESÄ

Ilotulitukset ovat osa Anders Augustssonin Hankoon luomaa tunnelmaa.

maistuu koti- ja klubiruoalle

Hankolainen Anders Augustsson teki kierroksen maailmalla ja palasi ravintoloitsijaksi koti­ kaupunkiinsa. Hän elää unelmaansa rantaelämästä Suomen aurinkoisimmassa kaupungissa.

nders Augustsson kasvoi Hangossa ja lähti nuorena seikkailemaan maailmalle. Miehen tie vei ra­­vin­tolatöihin Italiassa, Sveit­sis­sä, Ruotsissa ja Thaimasssa. Työt antoivat näkökulmaa ja osaamista yrittämiseen. – Kun olin mukana avaamassa ravinto­ laa Thaimaassa, mietin parin sesongin jälkeen, miksi en voisi tehdä Suomessa samaa, ja vuodesta 2006 olen ollut ra­ vintolayrittäjä Hangossa. Kaikki alkoi, kun Hangon Länsisataman laivaterminaalin ravintola tuli myyntiin. – Perustin 1902 rakennettuun, vanhaan voivarastoon ensimmäisen ravintolani, Smörmagasinetin. On hauskaa ajatella, että suoraan meidän rannastamme ovat

6

aikanaan lähteneet suuret höyrylaivat, joilla on rahdattu voita Englantiin. Pää­ tin jatkaa voivaraston hienoa historiaa yrityksemme nimessä, Augustsson toteaa.

Kotiruokaa mummon resepteillä

Smörmagasinet on ympäri vuoden auki oleva lounas- ja tilausravintola. Buffet-­ lounaalla tarjotaan rehellistä kotiruokaa. – Sanoisin, että teemme mummon koti­ ruokaa. Emme hienostele, vaan haluam­ me tarjota herkullisia makuja ja riittävän suuria annoksia. Osa resepteistämme on kotoisin mummoni kotiresepteistä. Toiminta on laajentunut ja nykyisin ra­


Lounasravintola Smörmagasinet toimii valmistuskeittiönä myös rantaravintoloi­ den Beach Bar PlAgenin ja Coco Beach Clubin esillepanokeittiöille. Smörmagasinetin keit­ tiöstä lähtevät myös tapahtumien cateringateriat.

Coco Beach Clubin erikoisuutena ovat savustetut lihat. Ranta­baarin tunnel­ maan tullaan nautti­ maan shampanjasta ja kesäisistä annoksista ja drinkeistä. Tilat on stailannut by Pia’s ja niihin on haettu kansainvälistä fiilistä.

vintola tunnetaan myös tilaisuuksien jär­ jestäjänä. – Pitopalvelumme hoitaa todella monen­ laisia tapahtumia. Suurin tilauksemme on ollut 1600 annosta yhden päivän aika­ na, kun meillä oli neljä keikkaa samana päivänä, Augustsson ynnää.

Pia’sin kanssa. Se on Ibiza-henkinen, ai­kuisten beach club, johon tullaan naut­ timaan shampanjasta ja pienestä purta­ vasta. – Halusimme paikan ilmeeseen jotain erilaista. Ei mustia korituoleja eikä kananugetteja, vaan laadukasta ja hyvänma-­

Beach Bar Plagen hiekkarannalla

Beach Bar Plagen tarjoaa kevyitä kesä­ lounaita, salaattia, ciabattaa ja burge­ reita perheasiakkaille aivan hiekkaran­ nan tuntumassa. – Meillä on 200 neliötä terassia noin kah­deksan metriä veden rajasta. Lisäksi tarjolla on minigolfrata, pomppulinna, SUP-lautailua ja vesipuisto. Kaikkea, mitä lapsiperheen kesään voi kuulua. Augustsson on ollut aktiivinen myös Hangon tapahtumien ja yrittäjien yhteis­ työn kehittäjänä. – Ilotulitukset ovat yksi yhteistyömuoto, esimerkiksi elokuinen Muinaistulien yö -show Beach Bar Plagenin rannalla.

Coco Beach Club Itäsatamaan

Coco Beach Club syntyi yhteistyössä by

kuista naposteluruokaa herkullisen nä­ köisessä rantabaariympäristössä. Ja juo­ miksi shampanjaa, roseeviiniä, premium vodkaa ja trendikkäitä kesädrinkkejä.

Kumppanina Kimmon Vihannes

Palvelutukkuri Kimmon Vihannes on Au­ gustssonin kumppani elintarvikkeiden ja juomien hankinnassa. Tukun kautta tule­ vat myös alkoholijuomat. – Olemme olleet yhteistyöhön erittäin tyy-­ tyväisiä. Kaikki on toiminut niin kuin pi­ tääkin. Keittiömestarimme Janne Laurila hoitaa itsenäisesti tilaukset ja pyörittää tukun kanssa päivittäisiä rutiineja. Ravinto­ loitsijana minua kiinnostaa se, että asiat hoituvat ja hintataso on kohdallaan. Me emme tarvitse mitään erityisiä tuotteita, mutta toimitusten pitää hoitua niin kuin on sovittu, jotta ravinto­lat pyörivät tärkeän sesongin aikaan suunnitellusti.

Ravintoloitsija Anders Augustsson iloitsee Hangon kesän suosiosta.

Rantaelämä on Augustssonilla verissä. Hangon rennossa ilmapiirissä, muka­ vien ihmisten parissa, on hyvä elää ja yrittää. 7


VERKKOKAUPPA 24/7

− puhelinmyynnin rinnalla Palvelutukku Pohjoinen on Pohjois-Suomen suurin yksityinen tuoreja elintarvike­tukku. Se palvelee asiak­kaitaan kellon ympäri sekä ver­kossa että puhelinmyynnissä.

P Toimitusjohtaja Henri Isohätälä painottaa joustavaa palvelua. 8

alvelutukku Pohjoinen otti kesän kynnyksellä käyttöön uuden, Pal­ velutukkurien yhteisen toiminnan­ ohjausjärjestelmän. Siirtyminen uu­teen järjestelmään on mennyt jouhevasti ilman suurempia ongelmia. – Olemme uuteen järjestelmään oikein tyy­tyväisiä. Meillä on käytännössä ollut jo pitkään muiden Palvelutukkurien kanssa yhdenmukainen tarjonta ja tarjoukset, mutta nyt halusimme siirtyä mukaan yhteiseen Patu-toiminnanohjausjärjestel­ mään. Taustalla on halumme parantaa edelleen asiakkaidemme palvelua ja var­mistua entistäkin tarkemmin siitä, että virheiden mahdollisuudet minimoidaan, toimitusjohtaja Henri Isöhätälä kertoo. Toiminnanohjausjärjestelmässä on koot­

tu yhteen Patu-ketjun n. 12000 tuotenimi­kettä ja yhtenäistetty kaikkien tukkujen tuotenumerot. – Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että valtakunnalliset asiakkuudet on entistä hel­pompi hallita. Alueellisuus on meille kuitenkin tärkeää ja tämä on otettu huo­ mioon myös järjestelmän kehitystyössä. Meiltä saa edelleen lähellä tuotettuja, paikallisia elintarvikkeita, Isohätälä pai­ nottaa.

Verkkokauppa puhelinmyynnin rinnalle

Palvelutukku Pohjoinen avaa syksyllä uu­den verkkokaupan, jossa asiakkaat voi­ vat asioida heille parhaiten sopivana ajankohtana.


Uusi verkkokauppa on suunniteltu käyttäjä­ ystävälliseksi. Tilaukset voi tehdä oman aika­ taulun mukaan. omassa tuotannossa valmistetaan kasvis- ja majoneesituotteita. Niitä räätälöidään myös asiakas­kohtaisesti.

– Asiakas voi nähdä tilaushistoriansa helposti ja voimme tarjota heille ajan­ kohtaisia tai alueellisia tuotteita ja teh­ dä kampanjoita erilaisten teemojen alla. Verkkokaupan avaamisen yhtey­ teen olemme suunnitelleet myös puh­ taasti verkkoon suunniteltuja tarjouksia. Verkkokauppa yksinkertaistaa monia käy­tännön asioita sekä asiakkaan tilaus-­ käytännöissä että tukussa tilausten vas­ taanotossa. – Palvelu on meille tärkeää myös tässä yhteydessä. Verkkokauppa on pyritty

– Patu-tukkujen yhteistyö on ollut tärkeä tuotevalikoiman kasvattamisessa ja sa­ malla olemme voineet rakentaa Patu-ket­ justa varteenotettavan valtakunnallisen toimijan, Isohätälä toteaa. – Me eroamme muista Palveltutukkureis­ ta siinä, että meillä on omaa ja­los­tus­ toimintaa. Meille on oman yrityshisto­ri­­amme kautta syntynyt osaamista kasvis­ ten ja majoneesituotteiden valmistukses­ sa, ja niistä on muodostunut tärkeä osa toimintaamme. Kasvishovin keittiön tuot­ teet pilkotaan, kuoritaan, kuutioidaan,

suun­nittelemaan mahdollisimman käyttä­ jäystävälliseksi. Lisäksi myyntihenkilös­ tömme on asiakkaidemme apuna aina tarvittaessa verkkokauppaan liittyvissä asioissa. Puhelinmyyntimme on myös edel­leen auki ympäri vuorokauden, ja meidät tavoittaa aina. Monet asiakkaat ovat tottuneet tilaamaan tuotteet puheli­ mitse, ja tämä palvelu ei ole poistumas­ sa, Isohätälä vakuuttaa.

vii­paloidaan ja valmistetaan Oulun toi­mitiloissa, Limingantullissa. Osa tuotan­ nosta tehdään kokonaan käsin, osa ko-­ neellisesti. Tavoitteenamme on hel­ pot­ taa asiakkaidemme työtä, Isohätälä ku­ vailee. Pohjois-Suomessa on hyvin pitkät väli­ matkat ja jotta tämän tyyppisten tuottei­ den tuoreus voidaan varmistaa, on tär­ keää, että tuotteet saadaan asiakkaille läheltä ja nopeasti. – Sijaintimme Oulussa on tässä suhtees­ sa avannut logistisen mahdollisuuden pohjoisen markkinoilla. Olemmekin ai­ noa toimija tämän tyyppisessä valmis­ tuksessa Pohjois-Suomessa. Pystymme rää­ tälöimään asiakkaillemme tuotteita vaikkapa asiakaskohtaisesti.

Oma jalostus tärkeää

Palvelutukkurien tapaan myös Palvelu­ tukku Pohjoisen toiminta on alkanut kas­viksista. Vuosien saatossa toiminta on kasvanut tuntuvasti ja sitä on määrä­ tietoisesti laajennettu kattamaan kaikki elintarvikkeet.

Joustava ja nopea palvelu

Joustavuus ja nopeus ovat Palvelutukku­ rien toiminnan keskiössä. – Lähialueilla toimitamme tuotteet omil­ la autoillamme jopa tunneissa ja koko Pohjois-Suomen alueelle meiltä saa kuorman seuraavaksi päiväksi. Siitä huoli­mat­­ta, että asiakkaamme sijaitsevat satojen kilometrien päässä, ajamme heille tuo­ reen kuorman kolme kertaa viikossa, tai tarvittaessa useamminkin. – Lyhyt tilaus-toimitus -rytmi ja jousta­ vuus ovat meidän valttejamme. Niillä erotumme muista alan toimijoista. Meil­ le mikään ei ole kaavamaista, vaan voimme lennossa muuttaa toimintata­ paamme asiakkaan tarpeen mukaan, Isohätälä toteaa. 9


PATU-tuoteuutiset.

COLESLAW – raikas, valmis salaatti Herkullisen makuinen, keräkaalista ja porkkanasta valmistettu coleslaw on Patun suositun salaattisar­ jan uutuus. Käyttövalmis salaatti sopii esimerkiksi grilliruokien kaveriksi, liha- ja kala-annoksiin sekä buffetpöytään. Se on laktoositon ja gluteeniton.

Uutuus! 125446 PATU coleslaw 1 kg, ME 1, EAN 6409051808001 L, G

LIHALIEMIJAUHE EI SISÄLLÄ LISÄTTYÄ NATRIUM­ GLUTAMAATTIA Patun uudesta lihaliemijau­ heesta valmistuu nope­ asti hyvä liemi. Jauhe on help­ po annostella, ja se sopii myös esimerkiksi keittojen,

Uutuus!

127517 PATU LIHALIEMIJAUHE 3 KG, ME 1, EAN 6430010712114 L, G

10

kastikkeiden ja pataruokien maustamiseen. Se on lak­ toositon ja gluteeniton.

PAREMPI NAUDAN-­ LIHApyörykkä

Uutuus!

U

udet Patun paremmat lihapyörykät valmis­te­ taan naudanlihasta. Pakastetut pyörykät kypsen-­ netään uunissa 200 °C:ssa noin 20 minuutin ajan, kun-­ nes ne saavat kauniin kul­ lan­ruskean värin. Pyöryköissä on rouhea ra-­ kenne ja ne maistuvat her­ kullisilta. Ne ovat laktoosit­ tomia, gluteenittomia, mai­ dottomia eivätkä ne sisällä kananmunaa.

127694 Patun parempi lihapyörykkä 25 G ME 7 kg / ltk GTIN 6408191001051, G, L, M, K


ananas sarjan ilme uudistui – kolme erilaista vaihto­ehtoa Patun tuoteperheen suositut ananassäilyk­ keet saavat syksyn aikana uuden pakka­ usilmeen. Iloisen keltainen ja aurinkoinen ilme otettiin käyttöön kaikissa kolmessa tuotteessa: ananasrenkaissa, -paloissa ja -murskassa.

101925 patu ananasrenkaita omassa mehussa 3030/1790 g, ME 6 EAN 6430010714491

101925 patu ananaspaloja omassa mehussa 3030/1840 g, ME 6 EAN 6430010714484

Uusi ilme!

101925 patu ananasmurskaa omassa mehussa 3030/2040 g, ME 6 EAN 6430010714460

LAKTOOSITTOMAT MAJO­ NEESIT UUDISTUIVAT

sinappi ja ketsuppi uusissa pakkauksissa

Täyteläinen Patu täysmajoneesi ja kevyempi kevytmajo­ neesi valmistetaan Suomessa tiukkojen laatustandardien mukaisesti. Ne ovat laktoosittomia. Kevytmajoneesi on myös vegaaninen.

Patun tutut, Suomessa valmis­ tetut sinappi ja tomaattiketsup­ pi saivat uudet pakkaukset ja uuden raikkaan ilmeen. Mo­ lemmilla tuotteilla on Sydän­ merkki.

Uudistuneet!

Uusi ilme!

102579 PATU sinappi 10 kg, ME 1, EAN 6430010716822 102589 PATU tomaattiketsuppi 10 KG, ME 1, EAN 6430010716815

127382 PATU LAKTOOSITON TÄYSMAJONEESI 5 kg ME 1, EAN 6410840037397, L

127381 PATU LAKTOOSITON KEVYTMAJONEESI 5 kg ME 1, EAN 6410840037403, L, VE

Tarjousruutujen merkit: L – Laktoositon VL – Vähälaktoosinen G – Gluteeniton M – Maidoton S – Soijaton K – Kananmunaton VE – Vegaaninen

11


Patun

PARHAAT TARJOUKSET

ARLA OY

ME

hinta/ME (sis. alv)

hinta/ yksikkö

101535 Arla Pro Tuorejuusto maustamaton, 1 kpl laktoositon 1,5 kg, L

7,50 kpl 8,55 kpl

105128 Arla Pro Cheddarviipale 1 kg 6 kpl 62,24 9,10 kpl L 10,37 kpl 115569 Arla Kuohukerma laktoositon 5 kpl 17,05 1 L, ESL

2,99 kpl 3,41 kpl

127703 Ingmariini Juokseva rasvaseos 12 kpl 46,32 3,39 kpl 500 ml 3,86 kpl 101546 Arla Vaniljakastike laktoositon 12 kpl 45,00 3,29kpl 1 L, UHT 3,75 kpl 107678 Apetina® kuutiot 19 % 4 kg 1 kpl VL

24,95 kpl 28,44 kpl

123235 Arla Pro Skyr laktoositon 5 kg 1 kpl

15,79 kpl 18,00 kpl

107752 Arla Luonto+ mustikkajogurtti 1 kpl laktoositon 5 kg

11,49 kpl 13,10 kpl

Arla Pro TUOREJUUSTO MAUSTAMATON, LAKTOOSITON 1,5 KG

7,50

kpl

alv 0 %

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

apetit OY

ME

hinta/ME (sis. alv)

hinta/ yksikkö

114547 Apetit Suomiwok 3 x 1,5 kg 3 pss 14,52

4,25 pss 4,84 pss

103686 Apetit Sitruunainen Kalaleike 1 ltk 37,90 MSC 5 kg, n. 100 kpl á 50 g L, M, S, K

6,65 kg 7,58 kg

127704 Apetit Kotimainen 1 ltk 43,08 Itämeren Kalapuikko MSC 4 kg, 160 kpl á 25 g, L, G, M

9,45 kg 10,77 kg

103417 Apetit Acapulco Sun kasvis- 3 pss 22,74 sekoitus 3 x 1,5 kg 111058 Apetit Amerikan sekoitus 3 x 1,5 kg 3 pss 22,38

6,65 pss 7,58 pss

103449 Apetit Talon Kasvispihvi 4 kg, 1 ltk n. 53 kpl á 75 g L, G, K

22,90 ltk 26,11 ltk

6,55 pss 7,46 pss

Apetit suomiwok 3 x 1,5 kg

4,25

pss

alv 0 %

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

12


Patun

PARHAAT TARJOUKSET mondelez OY

ME

hinta/ME (sis. alv)

hinta/ yksikkö

122614 O’boy Original 450 g 15 kpl 44,40 G, L, M, K

2,60 kpl 2,96 kpl

106052 O’boy Original 1 kg 10 kpl 44,45 G, L, M, K

3,90 kpl 4,45 kpl

108790 O´boy annospussi 100 kpl 40,00 0,35 kpl 100 x 28 g display box, G, K 0,40 kpl

O’boy Original 450 g

2,60

kpl

alv 0 %

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

valio OY

ME

hinta/ME (sis. alv)

hinta/ yksikkö

125184 Valio Hyvä suomalainen 4 kpl 26,24 Arki® kermajuustoviipale e800 g L, G, S, K

5,75 kpl 6,56 kpl

117819 Valio Hyvä suomalainen 4 kpl 26,24 Arki® emmentalviipale e800 g L, G, S, K

5,75 kpl 6,56 kpl

125185 Valio Hyvä suomalainen 4 kpl 26,24 Arki® juustoviipale e800 g L, G, S, K

5,75 kpl 6,56 kpl

100528 Valio kahvimaito 1 l 10 kpl 18,10 laktoositon UHT, L, G, S, K

1,59kpl 1,81 kpl

110460 Valio kahvikerma 1 l 1 kpl laktoositon, L, G, S, K

2,45 kpl 2,79 kpl

VALIO HYVÄ SUOMA­LAINEN ARKI® KERMAJUUSTOVIIPALE e800 G

5,75 alv 0 %

kpl

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

13


Patun

PARHAAT TARJOUKSET

veljekset rönkä OY

ME

hinta/ME (sis. alv)

hinta/ yksikkö

109383 Lapinukon poronkäristys 5 kg 5 kg 94,05 pakaste, L, G, M, S, K

16,50 kg 18,81 kg

109312 Savupororouhe 1 kg pakaste 1 kg L, G, M, S, K

13,95 kg 15,90 kg

116309 Poron ulkofile kalvottu n. 4 kg 1 kpl / 500 g vac., n. 4 kg pakaste, L, G, M, S, K

44,90 kg 51,19 kg

122185 Karitsan paistikäristys 3 kg 57,96 3 kg pakaste, L, G, M, S, K

16,95 kg 19,32 kg

LAPINUKON poronkäristys 5 kg, pakaste

16,50 alv 0 %

kg

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

lantmännen unibake finland oy

ME

hinta/ME (sis. alv)

hinta/ yksikkö

104370 Vaasan Pieni Ruisruutu 100 kpl 18,00 0,15 kpl 100 x 38 g 0,18 kpl L, M, VE, Leipäviikko 37 104612 Vaasan Kaurareikäleipä 15 kpl 22,05 15 x 330 g (sis. pussit) L, M, VE, Leipäviikko 37

1,29 kpl 1,47 kpl

104415 Vaasan Rouheinen Reikäleipä 15 kpl 17,85 15 x 350 g L, M, VE, Leipäviikko 37

1,05 kpl 1,19 kpl

104373 Vaasan Pieni Moniviljaruutu 90 kpl 20,70 90 x 40 g L, M, VE, Leipäviikko 37

0,20 kpl 0,23 kpl

VAASAN PIENI RUISRUUTU 100 X 38 G

0,15

kpl

alv 0 %

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

14


Patun

PARHAAT TARJOUKSET

naapurin maalaiskana OY

ME

hinta/ME (sis. alv)

hinta/ yksikkö

127715 Naapurin Maalaiskanan n. 3 kg paistisuikale, suolattu n. 3 kg L, G, M, S, K

4,95 kg 5,64 kg

114664 Naapurin Maalaiskana n. 2 kg luuton koipireisi, miedosti suolattu n. 2 kg, L, G, M, S, K

4,95 kg 5,64 kg

127722 Naapurin Maalaiskanan n. 3 kg patapala, maustamaton n. 3 kg L, G, M, S, K

6,35 kg 7,24 kg

127724 Naapurin Maalaiskanan n. 3 kg pikkufilee, maustamaton n. 3 kg L, G, M, S, K

8,50 kg 9,69 kg

NAAPURIN MAALAISKANAN PAISTISUIKALE SUOLATTU N. 3 KG

4,95

kg

alv 0 %

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

riitan herkku OY

ME

hinta/ME (sis. alv)

hinta/ yksikkö

127777 Pinaattiräiskäle n. 100 x 60 g, 1 ltk taitettu, pakaste

28,75 ltk 32,77 ltk

127778 Porkkanaräiskäle n. 100 x 60 g, 1 ltk taitettu, pakaste

28,75 ltk 32,77 ltk

122503 Gluteeniton Mango- 1 ltk 34,30 kpl juustolevy-kakku 2250 g, 39,10 kpl paloiteltu 24 palaan, á n. 94 g, pakaste, L, G 120009 Gluteeniton Puolukka- 1 ltk 34,30 kpl juustolevy-kakku 2250 g, 39,10 kpl paloiteltu 24 palaan, á n. 94 g, pakaste, L, G 113477 Gluteeniton riistapiiras 1 ltk 36,00 1,05 kpl 30 x 85 g, pakaste 1,20 kpl L, G

pinaattiräiskäle n. 100 x 60 g taitettu, pakaste

28,75

114996 Gluteeniton kasvispiiras 1 ltk 36,00 30 x 85 g, pakaste L, G

1,05 kpl 1,20 kpl

125201 Gluteeniton sieni-feta- 1 ltk 40,80 piiras, 30 x 85 g, pakaste L, G

1,19 kpl 1,36 kpl

ltk

alv 0 %

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

15


Patun

PARHAAT TARJOUKSET

atria suomi OY

C0 M100 Y76 K13

C89 M0 Y96 K30

ME

hinta/ME (sis. alv)

hinta/ yksikkö

113756 Atria Kypsä Kanan Crispy 4 kg 40,80 Filee, pakaste 4 kg/n. 100 g L

8,95 kg 10,20 kg

127702 Atria Kypsä Crispy Kanaleike 4 kg 54,40 paistista, pakaste 4 kg/n. 60 g

11,93 kg 13,60 kg

100453 Atria Makkarakuutio 3 kg (10 x 10 mm) 3 kg L, G

9,99 pss 11,39 pss

100376 Lithells Kypsä Viipaloitu n. 2 kg Naudan Paahtopaisti, pakaste n. 2 kg

16,99 kg 19,37 kg

ATRIA KYPSÄ KANAN CRISPY FILEE PAKASTE 4 KG/N. 100 G

8,95 alv 0 %

kg

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

saarioinen OY

ME

hinta/ME (sis. alv)

110076 Rukiinen silakkamureke- 1 kpl 36,24 pihvi, 4,0 kg PPV L

hinta/ yksikkö

7,95 kg 9,06 kg

127725 Kaurapaneroitu 1 kpl 44,16 9,69 kg kalapaistikas, 4,0 kg PPV, 11,04 kg L, S, UUTUUS 125264 Kirjolohipyörykkä 1 kpl 35,52 7,79 kg 4,0 kg, kypsä pakaste 8,88 kg L, G, M 127726 Ahvenmurekemassa 1 kpl 52,40 11,49 kg 4,0 kg, PPV 13,10 kg L, G

RUKIINEN SILAKKAmurekepihvi 4,0 kg, PPV

7,95

alv 0 %

kg

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

16


Patun

PARHAAT TARJOUKSET

hätälä OY

ME

hinta/ME (sis. alv)

hinta/ yksikkö

109354 Lohipyörykkä, pakaste 5 kg 5 kg 29,90 L, G, M, S, K

5,25 kg 5,98 kg

127705 Loimulohifile pala 2 kg dyno 2 kg 25,88 L, G, M, S, K

11,35 kg 12,94 kg

113395 Savulohifile pala 2 kg dyno 2 kg 25,88 L, G, M, S, K

11,35 kg 12,94 kg

111676 Frittimuikku, tuore 1,5 kg 18,74 paistettu 1,5 kg dyno, G

10,95 kg 12,49 kg

HÄTÄLÄ lohipyörykkä, pakaste 5 kg

5,25

kg

alv 0 %

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

HKSCAN FINLAND OY

ME

hinta/ME (sis. alv)

hinta/ yksikkö

103268 HKScan Pro Thai Porsaspyörykkä 1 kpl 43,45 5,69 kg paistovalmis pakaste 5 kg 6,49 kg L, M 103157 HK Uunimakkara 4 kg 1 kpl 16,20 G, L, M

3,55 kg 4,05 kg

103184 HK Popsi® Iso Viitonen 1 kpl n. 3 kg, L, G, M, S, K

3,35 kg 3,82 kg

103160 HK Popsi® nakkipala 3 kg 1 kpl 11,94 L, G, M, S, K

3,49 kg 3,98 kg

103130 HK Camping® 1 kpl 10,90 Makkarapihvi 1,95 kg L, G, M, S, K

4,90 kg 5,59 kg

hkscan pro thai porsas­pyörykkä 5 kg, paistovalmis pakaste

5,69

kg

alv 0 %

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

17


Vihreitä valintoja boksin sisäpuolelta Haluamme tehdä kasvisten tarjoilusta helpompaa pestyillä ja pilkotuilla salaattisekoituksilla, vihanneksilla ja hedelmillä. Tuotteidemme avulla sinä säästät aikaa – ja asiakkaasi saavat nauttia markkinoiden parhaasta laadusta lautasillaan. Tuotteemme kulkivat ennen nimellä Dole. Syksystä 2020 lähtien nimemme on ollut Greenest ja olemme osa Bama-konsernia, Pohjoismaiden johtavaa hedelmäja vihannesalan yritystä. #wearegreenest greenest.fi


JÄRJETTÖMÄN

HYVÄÄ

127623 Fazer Pantteri munkki 12 x 106 g

1,09 € (alv 0 %) 1,24 € (alv 14 %) LAKTOOSITON

Saatavilla 16.8.–31.12.2021 • Sulattamalla valmis

114058 Fazer Berliininmunkki 12 x 115 g

0,89 €

107425 Fazer Omar munkki 12 x 100 g

0,89 €

(alv 0 %) 1,01 € (alv 14 %)

(alv 0 %) 1,01 € (alv 14 %)

LAKTOOSITON

LAKTOOSITON

www.fazerpro.fi

LEIVOTTU SUOMESSA BAKAT I FINLAND


S I M P L E . P O R TA B L E . S U S TA I N A B L E .

ETSITKÖ UUSIA RATKAISUJA NOPEAAN SYÖMISEEN? UUSI RUOKAKONSEPTIMME ON TÄYNNÄ MAKUA JA HELPPOJA RESEPTEJÄ.

OTA YHTEYTTÄ NIIN KERROMME LISÄÄ!

Mikko Näränen 044 277 9223 Länsi-Helsinki, Espoo, Lohja

Peter Hellström 041 541 5585 Turku, Salo, Hanko, Forssa, Uusikaupunki, Ahvenanmaa

Marja-Liisa Saarilahti 050 592 8431 Tampere, Jämsä, Powri, Rauma

Anneli Kettumäki 040561 3113 Seinäjoki, Vaasa, Kokkola, Raahe

Mika Huiskonen 040 162 9980 Itä-Helsinki, Vantaa, Hyvinkää, Riihimäki, Porvoo, Loviisa

Jari Salomaa 040 825 2654 Lahti, Hämeenlinna, Kotka, Kouvola, Mikkeli, Imatra, Lappeenranta

Tapio Julmala 040 825 2502 Kuopio, Jyväskylä, Kajaani, Savonlinna, Joensuu, Iisalmi,

Jani Pitkänen 040 561 5687 Oulu, Kuusamo, Rovaniemi, Salla, Inari, Kittilä

• Oy Gustav Paulig Ab

• professional.fi@paulig.com

• www.pauligprofessional.fi


M A I S TA M A A I L M A N E N S I M M Ä I N E N V ES I PA L A R A I K AS P R OT E I I N I V ES I

Vegaaninen

M A I S TA M A AILM AN ENSIMM ÄINEN V ES I PA L A

5g Raikas maku ja kasviproteiinia 5 g kasviproteiinia


Tarjoiluehdotus/Serveringsförslag

VINKKI!

Kokeile sekoittaa joukkoon hienonnettua uunipaahdettua kurpitsaa, keitettyä kukkakaalia tai vaikkapa tilliä.

Täyttä perunaa Suomesta

Pakaste!

Perunasoseaines 4 x 2 kg 103469, PaTu 103469 ME 1, ME/LA 40

HELPPO VALMISTAA JA MAUSTAA

EAN

MUUNTELE OMAN MAUN MUKAAN orkla.fi/foodservice

KUPA

*6410380096205* *6410389962006*

600 G

Kirsikkatomaatti MYYNTI-EAN: 6416075931417 PATU: 126179

100 %

kierrätettävät pakkaukset

250 G

Kirsikkatomaatti MYYNTI-EAN: 6415350000305 PATU: 100020

Kotimainen raikas ja makea kirsikkatomaatti Ihanan makeissa kirsikkatomaateissamme on erityisen miellyttävä suutuntuma. Ne sopivat erinomaisesti salaatteihin, ruoanlaittoon sekä koristeluun.

4 KG

Kirsikkatomaatti irto PATU: 109449

Katso reseptejä kasvisreseptit.fi närpiönvihannes.fi

/narpionvihannes


Helpotusta

ARKEEN JUUSTO-

VIIPALEILLA

Valio Hyvä suomalainen Arki® juustoviipale e800 g Patun tnro 125185

Valio Hyvä suomalainen Arki® emmentalviipale e800 g Patun tnro 117819

Valio Hyvä suomalainen Arki® goudaviipale e800 g Patun tnro 110987

Valio Hyvä suomalainen Arki® kermajuustoviipale e800 g Patun tnro 125184

Kätevät helposti toisistaan irtoavat Hyvä suomalainen Arki® juustoviipaleet käyttöön joko sellaisenaan tai ruoanlaittoon. Hapankorpun muotoisten viipaleiden koko on n. 8,5 x 5 cm ja paino n. 8,4 g. Hyvä suomalainen Arki® sarjan juustot ovat laktoosittomia ja säilöntäaineettomia, ja ne valmistetaan aina suomalaisesta maidosta.

valio.fi/ammattilaiset


Bonnen kotimaiset,

helppokäyttöiset mehutiivisteet!

Kampanjahintaan a

elo -syyskuuss

5,25 kpl 5,99 sis. alv

Bonne Premium Sekatäysmehutiiviste 500% 1l

Patu numero: 103409

bonnejuomat.fi

6,45 kpl 7,35 sis. alv

Bonne Premium Appelsiinitäysmehutiiviste 500% 1l Patu numero: 108768

4,45 kpl 5,07 sis. alv

Bonne Premium Ananastäysmehutiiviste 300% 1l Patu numero: 102231

3,45 kpl 3,93 sis. alv

Bonne Premium Omenatäysmehutiiviste 300% 1l Patu numero: 102242

Myynti ja markkinointi: Conaxess Trade Finland • Malmin kauppatie 18, 00700 Hki • Puh. 0207 411 220 Valmistaja: Bonne Juomat Oy • Mäntynummentie 8, 08500 Lohja • Puh. 019 382 233


PARHAIMMAT PIHVIT JA PYÖRYKÄT! – ovat vegaanisia, gluteenittomia, soijattomia ja ilman allergeeneja

UUTUUS AASIALAINEN PAPUPYÖRYKKÄ, 20 g

Pohjolan valkoisista pavuista valmistettu pyörykkä à 20 g. Mausteena inkivääri, korianteri, chili ja kookosmaito. Lämpiää nopeasti uunissa.

SAVUNMAKUINEN PUNAJUURIPIHVI, 60 g

6,69 KG (alv 0 %)

Savunmakuinen Pohjolan punajuurista ja keltaisista herneistä valmistettu pihvi à 60 g. Helppo lämmittää uunissa ja tarjoilla kasvisten kanssa tai hampurilaispihvinä.

7,63 kg ( alv 14 %)

KARIBIAN KASVISPIHVI,50 g

6,49 KG

(alv 0 %) 7,40 kg ( alv 14 %)

Porkkanoista, kikherneistä ja parsakaalista valmistettu pihvi à 50 g. Maustettu currylla ja korianterilla. Kestää hyvin lämpöhaudetta.

5,99 KG

(alv 0 %) 6,83 kg ( alv 14 %) Tiedustelut & yhteydenotot: Asiakkuuspäällikkö Maarit Ruuth puh. 044 796 6753, maarit.ruuth@lantmannen.com www.lantmannencerealia.fi

31677093_LC_GoGreen_pyorykat_Hyvaa_Patulta_8-9_210x148mm.indd 1

20.5.2021 14.54

KOTIMAINEN ITÄMEREN KALAPUIKKO MSC

Apetit Itämeren kalapuikko on herkullinen tuote Itämeripäivän lounaalle. Tarjoa kalapuikkoja vaikka perunamuusin kera. Kotimainen Itämeren kalapuikko Pakkauskoko: 4 kg (n.180 x 25g) Apetit-tuotenro: 3965120 EAN: 6430103965120

www.apetitammattilaiset.fi

MUISTA ITÄMERIPÄIVÄ 26.8.2021


Myllärin Gluteenittomasta Pizzajauhosta hyvin leipoutuva pizzataikina, josta syntyy maukas ja rapea gluteeniton pizzapohja. Jauhoseos sisältää kotimaista kauraa. Myllärin Gluteeniton Pizzajauho 500 g PATU-nro 127608

GLUTEENITONTA HELPOSTI

Myllärin Gluteenittomasta Kaurasämpyläjauhosta näppärästi pellillinen kuohkeita ja runsaskuituisia gluteenittomia kaurasämpylöitä - ja aina on tuoretta, gluteenitonta leipää tarjolla!

myllarin.fi/ammattilaisille/horeca/

Myllärin Gluteeniton Kaurasämpyläjauho 500 g PATU-nro 127609

orkla.fi/foodservice

ABBA LASIMESTARINSILLI UUDISTUU Ruodoton ja nahaton Abba Lasimestarinsilli on monelle joulupöydän ehdoton suosikki - sipuli, porkkana ja palsternakka antavat oman hienostuneen makuvivahteensa. Syksystä alkaen Abba Lasimestarinsilli löytyy samasta pyöreästä kahvallisesta muovisangosta kuin muutkin Abban foodservice sillit. Sangon isompi suuaukko helpottaa sillien ottamista. Pakkauksessa oleva eristekalvo vähentää sangon hapenläpäisyä ja takaa tuotteen korkean laadun ja hyvän maun, sekä estää ennenaikaisen hapettumisen. Pakkaus on helposti kierrätettävää PP-muovia. Tyhjinä sangot menevät kätevästi sisäkkäin ja vievät näin vähemmän tilaa.

raikas ja laadukas merihenkinen pakkausmuotoilu Sillien herkullinen ja tuttu maku säilyy! Uusi myyntieräkoko on yksi sanko

kausituote 1.9.-31.12. Lasimestarinsilli MSC 2,5/1,3 kg ME 1, ME/LA 216 L, G, M, K KUPA

*7311171008072*


Maistuvista makkaroista salonkikelpoista tarjottavaa

6065 HK Uunimakkara 4 kg Patu 103157 3,55 €/kg, alv 0 % 4,05 €/kg, alv 14 % 6725 HK Popsi® Iso Viitonen, vuoka n. 3 kg Patu 103184 3,35 €/kg, alv 0 % 3,82 €/kg, alv 14 % 5408 HK Camping® Makkarapihvi 1,95 kg Patu 103130 4,90 €/kg, alv 0 % 5,59 €/kg, alv 14 %

HKSCAN FINLAND OY FOOD SERVICE Asiakaspalvelu 010 570 130 hkscanpro.fi hkscan.com


VEGEÄ VASTUULLISESTI! Tutustu vegaanisiin huippu-uutuuksiimme - Flexaajille ja lihansyöjille suunnatut vegaaniset vaihtoehdot Crunchy Chik’n burgerille ja rapealle Schnitzelille. Kasvissyöjille trendikkäistä vihreistä kasviksista ja kaurasta valmistettu Kasvis-kauraburgerpihvi.

100% VEGAANINEN, 100% HERKULLISUUTTA

Salomon Green Heroes vegaaninen crunchy burger

Salomon Green Heroes vegaaninen Schnitzel

Salomon Green Heroes kasvis-kaurapihvi

90g EAN: 4004074002324

10x100g EAN: 4004074002263

10x110g EAN: 4004074002300

Tiedustele näytteitä fsmyynti@haugen-gruppen.com tai omalta Palvelutukkuriltasi.

Haugen-Gruppen Oy Finland Tiilitie 6 B 2, 01720 Vantaa | Puh 010 30 90 700 | fsmyynti@haugen-gruppen.com | www.haugen-gruppen.fi

Vastuullinen take-away Kierrätettävät kartonkiset take-away rasiat kaiken tyyppiselle ruoalle sekä hygieeninen yksittäispakattu aterinsetti.

30195855 Kartonkirasia 800 ml

30195859 Kartonkirasia 1200 ml

150x150x60 mm 140 kpl/ltk EAN 5060436124102

218x155x60 mm 136 kpl/ltk EAN 5060436124096

30195856 Kartonkirasia 1200 ml

30195445 Aterinsetti

218x155x60 mm 136 kpl/ltk EAN 5060436124119

haarukka, veitsi & liina 250 kpl/ltk EAN 4011678104842


Patu

PALVELUTUKKURIT

POHJANMAA Tukkutalo Heinonen Oy Tuottajantie 41, 60100 SEINÄJOKI Puh. 06 4210 210 Fax 06 4210 222 seinajoki@tukkutalo.fi PALVELUTUKKURIT www.tukkutalo.fi

Patu

KESKI-SUOMI Tukkutalo Heinonen Oy Pihkatie 1, 40530 JYVÄSKYLÄ Puh. 06 450 5000 Fax 06 450 5022 jyvaskyla@tukkutalo.fi www.tukkutalo.fi

Patu

PALVELUTUKKURIT

SATAKUNTA Palvelutukku Immonen Oy Helmentie 7, 28360 PORI Puh. 02 631 2100 Fax 02 631 2130 etunimi.sukunimi@immosentukku.fi www.immosentukku.fi

PIRKANMAA, KANTA-HÄME JA PÄÄKAUPUNKISEUTU Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy Sähkömestarintie 7, 13130 HÄMEENLINNA Puh. 03 612 0301 myynti@tuoretuote.com (tilaukset) tuoretuote@tuoretuote.com (muut asiat) www.tuoretuote.com

LOUNAIS-SUOMI JA LÄNSI-UUSIMAA Kimmon Vihannes Oy Jalontie 39, 25330 KUUSJOKI Puh. 02 727 4400 Fax 02 727 4411 tilaus@kimmonvihannes.fi www.kimmonvihannes.fi

SAVO JA POHJOIS-KARJALA Palvelutukku Itä-Suomi Pomonkatu 5, 50150 MIKKELI Puh. 020 729 9920 mikkeli@palvelutukkuitasuomi.fi www.palvelutukkuitasuomi.fi Rauhalahdentie 8, 70780 KUOPIO Puh. 020 7299 921 kuopio@palvelutukkuitasuomi.fi www.palvelutukkuitasuomi.fi

POHJOIS-SUOMI Palvelutukku Pohjoinen Merilinja 6, 90400 OULU Puh. 08 535 2600 Fax 08 311 4757 Kitkantie 135, 93600 KUUSAMO Puh. 08 853 030 myynti@palvelutukkupohjoinen.fi www.palvelutukkupohjoinen.fi

PÄIJÄT-HÄME, KYMENLAAKSO JA ETELÄ-KARJALA Palvelutukku Kolmio Paanakatu 8, 15150 LAHTI Puh. 03 871 370 myynti@palvelutukkukolmio.fi www.palvelutukkukolmio.fi

SUOMEN PALVELUTUKKURIT OY

Äyritie 8 E, 01510 VANTAA puh. 010 338 7820 www.palvelutukkurit.fi

Profile for Pro Image Mainostoimisto

Hyvää Patulta -lehti 3/2021  

Palvelutukkurien asiakaslehti elo-syyskuu 2021. Ajankohtaisia uutisia, asiakas- ja kumppanihaastatteluja sekä Patun parhaat tarjoukset loppu...

Hyvää Patulta -lehti 3/2021  

Palvelutukkurien asiakaslehti elo-syyskuu 2021. Ajankohtaisia uutisia, asiakas- ja kumppanihaastatteluja sekä Patun parhaat tarjoukset loppu...

Profile for proim
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded