Hyvää Patulta -lehti elo-syyskuu 2022

Page 1

HYVÄÄ

PALVELUTUKKURIEN ASIAKASLEHTI ELO-SYYSKUU 2022

LOUNASKLUBI

3

x Patun herkullinen ateria lounastarjoiluun

meira ja vastuullisuus Kotimainen ja kansainvälinen Meira paahtaa kahveja vastuullisesti Helsingin Vallilassa

tuoteuutisia & kauden tarjouksia

Laadukkaat Patu-­ tuotteet ja tunnetut brändit

Patu

PALVELUTUKKURIT

Patu

PALVELUTUKKURIT


päätoimittajalta

3 | 2022

Patu

PALVELUTUKKURIT

Satokauden juhlaa kotimaisen ruoan äärellä!

Patu

PALVELUTUKKURIT

Patu

PALVELUTUKKURIT

Patu

PALVELUTUKKURIT

Sisältö

Kotimainen ja kansainvälinen Meira paahtaa kahveja vas­ tuullisesti Helsingin Vallilassa.

Kotimainen sato alkaa olla parhaimmillaan, ja hienoa, että saamme taas laadukasta tarjot­ tavaa suoraan pellosta pöytään. Lounasasiak­ kaiden kumppanina esit­te­ lemme tässä lehdes­ sä myös kauteen sopi­ via, herkullisia ja help­poja reseptejä.

PATU LOUNASKLUBI

"Patu lounasklubin

3

AJANKOHTAISTA

4

MEIRA & VASTUULLISUUS

6 11 12

Loppukesä on erilaisten teema­ viikkojen aikaa. Luvassa on kotimaista, vastuullista tarjontaa.

Esittelyssä Gastro-messujen suositut Patu-lounasmenut resepteineen.

TUOTEUUTISIA Esittelyssä Patun laadukkaan tuoteperheen alkusyksyyn sopivia tuotteita.

PALVELUTUKKURIEN PARHAAT TARJOUKSET Tarjousvalikoima, jossa on syys­kauden herkullisuutta. Parhaita tarjouksia tunnetuista tuote­merkeistä.

PÄÄTOIMITTAJA Toimitusjohtaja Jouni Säde jouni.sade@palvelutukkurit.fi JULKAISIJA Suomen Palvelutukkurit Oy Äyritie 8 E, 01510 Vantaa puh. 010 338 7820 www.palvelutukkurit.fi ULKOASU JA TEKSTIT Mainostoimisto Pro Image PAINOPAIKKA PunaMusta Oy Lehden värilliset hinnat ovat alv 0 % ja mustat hinnat sisältävät alv:n. Hinnat ovat voimassa täysin myynti­erin. Pidätämme oikeuden hinnan­muutoksiin painovirheiden ja tavaratoimituksen muutosten varalta.

2

reseptit ovat kauden valmiita ratkaisuja lounastarjoiluun." Tähän lehteen olemme jälleen koonneet myös kauden parhaita tarjouk­ sia tunnetuista brändituotteista. Elintarvikkeiden hintapaineet ovat kuluneen kevään ja kesän aika­na ol­ leet kuitenkin ennennäkemättömät ja tilanteeseen ei valitettavasti ole vie­ lä näköpiirissä merkittävää helpotusta. Kukaan ei voi ennustaa, mikä on raaka-ainei­den saatavuuden ja hintojen tilanne loppuvuonna tai edes lokakuussa. Maailmassa val­litseva täysin poikkeava ja ennalta arvaa­ maton markkinatilanne aiheuttaa sen, että kaikki elintarvikealalla toimi­ vat, Patu-tukut mukaan lukien, joutuvat toiminnassaan ja hinnoittelussaan varautumaan poikkeuksellisiin hinnankorotuksiin normaaleista valikoimaja hintajaksoista poiketen. Myös asiakkaamme ravintoloissa, lounaspaikoissa ja kahviloissa jou­ tuvat tekemään hinnankorotuksia ruoka-annoksiin, lounaan hintoihin ja muihin tarjoiluihin. Pienenevillä katteilla liiketoiminnan pyörittämisestä tulee liian haastavaa ja siksi suosittelemme hintapaineen siirtämistä lop­ pukäyttäjän hintoihin. Esimerkiksi noin euron hinnan korotus kuullostaa kovalta lounaan hinnassa, mutta loppuasiakkaan kuukausikustannus nou-­ see kuitenkin varsin kohtuullisesti eli noin 20 eurolla, vaikka hän ruokai­ lisi joka arkipäivä. Lisämaksulla asiakas varmistaa itselleen jatkossakin laadukkaista raaka-aineista valmistetun ja terveellisen lounaan. Oikein hyvää ja kaupallista loppukesää! Jouni Säde


AJANKOHTAISTA. tapahtumia ∙ uutisia ∙ makuja ∙ ilmiöitä

SADONKORJUUVIIKOT 33-34 Kotimainen kasvis- ja juuressato valmistuu loppukesästä. Saamme jälleen makua, väriä ja terveellisyyttä ruoka­ pöytään. Omena­viikko vuorossa viikolla 38!

kuva Olli Kotilainen

Kimmon 30 v juhlissa

Palvelutukkuri Kimmon Vihannes juh­ li 30-vuotista taivaltaan näyttävästi kesän kynnyksellä. Rakkaus lähiruo­ kaan ja aito, sydämestä lähtevä pal­ veluhenki saivat kiitosta juhlavierailta.

Leipäviikko 37

ROOSA nauha Syöpäsäätiön vuosittainen Roosa nauha -keräys tukee rintasyöpätutkimuksen lisäksi myös muiden syöpien tutkimusta. Tänä vuonna keräys käynnistyy torstaina 22.9., jolloin vuoden Roosa nauhan suunnittelija ja nauhan ilme julkistetaan.

Suomalaisen ruoan päivä 4.9

Tänä vuonna Leipäviikon teemana on "Missä leipä kasvaa?". Leivän tie pellolta pöytään kulkee monen vaiheen kautta. Kotimaisen ruokaketjun toimivuus ja tärkeys korostuvat nykyhetkessä.

Suomalainen ruoka on ainutlaatuinen yhdis­ telmä puhtautta, osaamista ja vastuullisuutta. Hyvää Suomesta -merkki kertoo, että elintarvik­ keen raaka-aineet ja työ tulevat omasta maas­ ta. Tekijöissä ja tuotantoketjussa ovat mukana kotimainen maatalous, teollisuus sekä tukkuja vähittäiskauppa. 3


Koe kahvisi tarina

Vahvasti kotimainen, isosti kansainvälinen Meira paahtaa kahveja vastuullisesti Helsingin Vallilassa. Meiran paahtimo Helsingin Val­­­lilassa on paahtanut kahve­ ja yli sata vuotta, ja jo 20 vuotta Meira on ollut osa kansainvälistä Massimo Zanetti Beverage -kahvikon­sernia. Strategia- ja vas-­ tuullisuusjohtaja Marleena Bask iloitsee siitä, että Mei­ ran YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin perustuva pitkäjäntei­ nen vastuullisuustyö on erittäin kunnianhimoista. Yritys onkin mm. saanut neljäntenä elintarvikeyhtiönä Suomessa Science Based Targets initiative:n validoinnin päästöta­ voitteillensa, ja ne ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuk­ sen kanssa. 4

– Olemme yksi harvoista tämän kokoluokan yrityksistä, joka tekee näin kunnianhimoisiin tavoitteisiin sitoutunutta ilmas-­ totyötä. Meidän velvoitteemme vaikuttaa myös arvoket­ jussamme ovat kovat, sillä 98 % meidän toimintamme ilmastovaikutuksista syntyy paahtimomme ulkopuolella, Bask toteaa. – Meira tuo maahan n. 13 miljoonaa kiloa raakakahvia vuodes­sa. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että tunnemme tuotantoketjumme syvällisesti. Eri maissa kahvintuotanto poikkeaa vielä toisistaan, mikä lisää haasteita. Brasilias­ sa kahvia kasvatetaan usein plantaaseilla, ja Ugandassa taas kahvia kasvatetaan perheviljelmillä.

Kahvin kulutus muuttuu ja aidot tarinat kiinnostavat

– Vastuullisuuskriteerit kahvin valinnassa ovat selvästi li­­-


Segafredo Storia on Suomessa kehitetty, vastuullisesti tuotet­ tu tuotesarja, jonka juuret voidaan jäljit­ tää viljelytilalle saak­ ka lohkoketjutekno­ logian avulla. Skannaamalla pakkauk­sen QR-koodin, kulut-­ taja voi seurata kahvin koko matkan pensaasta pannuun.

Honduras on Meiran suurin alkuperämaa, ja siellä kahvin tuo­ tantoa kehitetään yhdessä kumppani Boncafen kanssa. Ugandassa kahvi on paikallisten perheiden viljelemää.

sään­­tyneet. Elämykselli­ syys ja laatu korostuvat. Lähitu­levai­suuden kahvi on vä­hem­män perin­teis­­tä kah­via, ja sa­maan ai­ kaan kulu­ tamme enem­ män kah­via yhä useam­mas­sa muodossa. Tule­ vai­suuden kah­­vi on vas­ tuullisempi, laadukkaampi, läpinäky­väm­­pi ja en-­ tistä enemmän nauttijan­ sa nä­­köinen, Marleena Bask kuvailee. – Vastuullisuus on hyvin laaja sosiaalinen ja kult­tuurillinen käsite. Se ei ole pelkkiä sertifikaatte­ ja, jotka sinänsä ovat hyvä ja luotettava tapa varmentaa toimitusketjua ja tiedottaa asioista. Kiinnostus aitoja ta­ rinoita kohtaan on lisääntynyt. Asiakkaamme haluavat yhä enemmän tietää kahvin viljelystä ja valmistuksesta alkuperämaissa. Esimerkiksi uusi Segafredo Storia -kah­ vimme on herättänyt mielenkiintoa uraauurtavalla jälji­ tettävyydellään. Ja tietysti aivan uskomattoman hienolla maullaan, Meiran barista Ann-Marie von Bell toteaa.

Reilusti parempiin hetkiin

– Meidän vastuullisuustyömme lähtee ar­ voistamme. Haluamme tuottaa reilusti parempia hetkiä koko arvoketjussam­ me. Vain sitä kautta myös loppuasiak­ kaamme voivat nauttia kahvistaan luot­ tavai­sin mielin. Tämän vuoden loppuun mennessä 100 % raakakahvistamme on vastuulliseksi varmennettua. Tämä merkit­ see vastuuta ihmisten ja ympäristön hyvin­ voinnista koko tuotanto­ketjussa. – Honduras on suurin alkuperämaamme. Hondurasissa kah­vin märkäkäsittely on tyypillinen tapa käsitellä kahvi­ marjat. Marjaliha irrotetaan koneellisesti pavuista, jonka jälkeen pavut fermentoidaan ja kuivataan. Kumppanim­ me Boncafen viime vuonna toteutetussa kehitysprojektissa rakennettiin kahvialueille uusia märkäkäsittelylaitoksia, joissa läpimenevä volyymi jopa nelinkertaistuu, ja vedenkäyttö vähenee neljäsosaan. Tämä vaatii vähemmän työvoimaa, ja myös kahvihävikki pienenee. Kahvin­viljelijät kasvattavat tuottavuuttaan ja ympäristö kiittää, kun ve­ den­käyt­tö tehostuu. Boncafen agronomit kiertävät lisäksi kahvi­tiloilla ja kouluttavat konkreettisesti viljelijöitä mm. lan­noitteiden optimaaliseen käyttöön. Tämä on merkityk­sel­ listä, sillä suurin osa kahvinviljelyyn liittyvistä kasvihuo­ne­ päästöistä syntyy lannoitteiden valmistuksesta ja käytöstä. – Helsingin Vallilassa haluamme olla hyvä naapuri ja in­ vestoimme jatkuvasti ympäristövaikutustemme minimoin­ tiin. Haluamme myös olla hyvä työpaikka kaikille meira­ laisille, jotka tekevät työtä erittäin sitoutuneesti. Tästä on osoituksena nopea toipuminen paahtimomme tulipalosta. Ensimmäiset erät omasta korjatusta paahtokoneestamme ovat jo markkinoilla, Marleena Bask kiittää. 5


PATU LOUNAS KLUBI Palvelutukkurit tunnetaan monien laadukkaiden lounasravintoloiden luotto­ kumppanina. Menestyvät asiakkaamme painottavat ostojen merkitystä talou­ dellisesti kannattavassa lounasruokailussa.

G

astro-messuilla Palvelutukkurit esittelivät lounas­klubi-konseptiaan. – Meidät tunnetaan eri­ tyisesti osaamisestamme lounastarjonnassa. Pääraaka-aineen hinta, resepti-ideat, koti­ mainen lähi­ ruoka sekä nopeat toimitukset ovat meidän vahvuuksiamme, Palvelutuk­ kurien toimitusjohtaja Jouni Säde luettelee. – Rakensimme Gastro-messuille lou­ nasklubimme en­sim­mäisen kolmen aterian kokonaisuuden lounasravinto­loille. Ajatukse­namme on nostaa hin-­ naltaan kilpailukykyisiä ja maultaan herkullisia tuot­teita valmiina ja hel­ posti käyttöön otettavina kokonai­ suuksina.

SAMI GARAM INNOSTI GASTROMESSUILLA. 6

Palvelutukkurien henkilökunnassa on keittiöalan osaajia ja asiakkaat saa­ vat apua ruokalistojen suunnitteluun. – Jatkossa teemme lisäksi yhteistyötä keittiömestari Sami Garamin kans­ sa. Hän oli messuilla mukanamme maistattamassa ja innostamassa, ja hän suunnittelee meille tulevaisuu­ dessa myös lounasklubin aterioita. Tässä lehdessä esittelemme kolmen messulounaamme reseptit, Jouni Säde toteaa.

"Kokkien tekemät halloumi-punajuuri­ pihvit ovat kasvis­ herk­ku parhaimmillaan. Kotimainen ohra on erinomainen vaihtoehto riisille."


Halloumi-punajuuripihvi, ohratto ja lämpimät kasviset

7


Halloumi-punajuuripihvit, ohratto ja lämpimät kasviset 10 annosta 30 kpl 5 dl 2 4 2,5 dl 1,1 l

Lagerblad Foodsin Halloumi-punajuuripih- vejä (kypsä pakaste 40 g) esikypsytettyjä rikottuja ohrasuurimoita sipulia valkosipulinkynttä valkoviiniä oliiviöljyä sipulien kuullottamiseen kana- tai kasvislientä suolaa ja pippuria raastettua parmesaania

Tarjoiluun kauden kasviksia ja kermaviilikastiketta

1. Valmista ohratto: Kuutioi sipulit pieniksi ja kuullota oliiviöljyssä. Lisää joukkoon ohrasuurimot ja sekoittele hetki. Kaada sekaan valko­viini ja anna sen haihtua. Kaada kattilaan kana- tai kasvislientä noin 2 dl kerrallaan, kunnes edellinen neste on imeytynyt. Jatka, kunnes ohra on kypsää (noin 20–30 minuut­ tia). Älä kypsennä liikaa. Mausta suolalla ja pippurilla ja lisää juuri ennen tarjoilua raastettua parme­ saania. 2. Kuumenna halloumi-punajuuri­ pihvit pakkauksen ohjeen mukaan. 3. Tarjoile kauden lämpimien kasvisten ja esimerkiksi kermaviili­ kastikkeen kera.

Uuniperuna lohitäytteellä 10 annosta 10

isohkoa Rosamunda tai Bella Rosa -perunaa

Täyte 2 sipulia kuutioituna 200 g kylmäsavulohta suika­ loituna 400 g laktoositonta kermaviiliä 1 dl hienonnettua tilliä mustapippuria myllystä 1 rkl sitruunamehua Koristeluun hienonnettua ruoho-­ sipulia tai muita yrttejä tarjoiluun raikkaan tuoresalaatin ainekset

8

1. Pistele hyvin pestyihin perunoihin haarukalla muutamia reikiä ja kääri ne yksitellen folioon. Paista perunoita uunissa, 225 asteessa 50–60 min. perunoiden koosta riippuen. 2. Sekoita kermaviili, suikaloitu kylmäsavulohi, kuutioitu sipuli ja hienonnettu tilli keskenään. 3. Mausta sitruunamehulla, musta­ pippurilla ja tarvittaessa suolalla. 4. Täytä uuniperuna lohitäytteellä ja koristele hienonnetulla ruoho­sipulilla tai muilla yrteillä. 5. Tarjoile uuniperunan rinnalla raikasta tuoresalaattia.


Uuniperuna lohitäytteellä

"Sitruunamehulla maustetusta kermaviilistä syntyy helposti herkullinen pohja lohitäytteelle."

9


Ramen lihapullakeitto "Patun paremmat lihapyörykät osoittautuivat messuvieraiden suosikiksi. Lisäsimme ne trendikkäästi ramenkeittoon."

10 annosta 4,0 l 40 kpl 700 250 200 150

g g g g

100 g 3 dl 5

valmista ramenlientä (Sooci tai Home Chef) Patun parempi naudanliha- pyörykkä (raakapakaste) ramen- tai vehnänuudelia pakastemaissia porkkanaa viipaloituna pak choita tai lehtipinaattia hienonnettuna mungpavun ituja kevätsipulin vartta hienon- nettuna kananmunaa keitettynä

Koristeluun punaista chiliä ja tuoretta korianteria 10

1. Kypsennä lihapyörykät joko uunissa tai keittäen pienessä osassa ramenlientä. 2. Keitä nuudelit pakkauksen ohjeen mukaan ja valuta ne. 3. Kuumenna jäiset maissit ja kypsennä porkkanaviipaleet. 4. Lämmitä ramenliemi kiehuvaksi. 5. Jaa kypsennetyt lihapyörykät ja nuudelit annoskulhoihin ja kaada kuuma liemi annosten päälle. 6. Lisää annoksiin maissit, porkkana­viipaleet, pak choit, mungpavun idut, kevätsipulit ja kananmunan puolikkaat. 7. Koristele muutamalla viipaleella chiliä ja korianterin lehdillä.


TUOTEUUTISET

Täyttä makua!

Palvelutukkurien omissa Patu-­ tuotteissa on monia syyskau­ teen sopivia herkkuja, jotka on hinnoiteltu kannattavaan lounastarjoiluun sopiviksi.

HERKULLISET KASTIKKEET

Patun omat, laktoosittomat ja glutee­ nittomat kastikkeet sopivat salaatteihin ja Street Foodiin. 125822 Patu Tomaatti-Chilikastike 970 ml Me 8 plo EAN 6430010711988 L, G

125823 Patu Valkosipulikastike 970 ml Me 8 plo EAN 6430010711995 L, G

a Rouhe ! e rakenn

129275 PATU kaalikääryle n. 2,4 kg kypsä, pakaste ME 4 dyno EAN 2370289900000 L, G, M, S, K

KOTIMAISET PATU KAALI­KÄÄRYLEET

Kotimaiseen kaaliin kääriytyvä sianlihariisiseos saa makua meiramista sekä sinapinja sellerinsiemenistä. Lisäkkeesi sopii Patupuolukkahillo.

Patun paremmat liha­ pyörykät ovat laktoosittomia, gluteenittomia, maidottomia ja kanan­ munattomia – mutta eivät mauttomia!

127694 Patun parempi lihapyörykkä 25 g, 7,2 kg/ltk ME 1 ltk GTIN 6408191001051 L, G, M, K Valmistettu Suomessa

Tarjoustuotteiden merkit: L – Laktoositon

VL – Vähälaktoosinen

G – Gluteeniton

M – Maidoton

S – Soijaton

K – Kananmunaton VE – Vegaaninen 11


Patu

PALVELUTUKKURIT

PATU TARJOUKSET ARLA OY

ME

hinta/ME (sis. alv)

hinta/ yksikkö

131613 JÖRÐ luomu kaurajuoma 1 l 10 kpl 15,85 UHT, uutuus!

1,39 tlk 1,59 tlk

131611 Arla Pro Kermajuusto 26 % viipale 6 kpl 53,01 750 g L, uutuus!

7,75 pkt 8,84 pkt

131612 Arla Pro Gouda 28 % viipale 2 kpl 63,16 3 kg L, uutuus!

27,70 pkt 31,58 pkt

108417 Arla Professional Pizzatopping 6 kpl 94,73 raaste 21 % 2 kg VL

13,85 pss 15,79 pss

107752 Arla Luonto+ AB mustikka1 kpl 17,04 jogurtti laktoositon 5 kg L

14,95 ämp 17,04 ämp

JÖRÐ luomu kaurajuoma 1 L UHT

Uutuus!

1,39

tlk

alv 0 %

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

riitan herkku OY

ME

hinta/ME (sis. alv)

hinta/ yksikkö

125263 Mustaherukka-raparperi- 3 kpl 45,47 piirakka 1350 g, paloiteltu 24 palaan, pakaste, L, G

13,30 kpl 15,16 kpl

103941 Mustikkalevypiirakka 1250 g 3 kpl 44,81 pakaste L, M

13,10 kpl 14,94 kpl

103942 Omenalevypiirakka 1250 g 3 kpl 40,86 pakaste L, M

11,95 kpl 13,62 kpl

122503 Mangojuustolevykakku 1 kpl 43,83 2250 g, paloiteltu 24 palaan, pakaste, L, G

38,45 kpl 43,83 kpl

118044 Leipäjuusto 1/1 n. 600 g, 10 kpl 68,33 pakaste 6 kg/ltk L

9,99 kg 11,39 kg

Mustaherukka-raparperipiirakka 1350 g, paloiteltu 24 palaan pakaste, L, G

13,30

kpl

alv 0 %

12

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.


ME

valio OY

hinta/ME (sis. alv)

hinta/ yksikkö

126031 Valio tuorejuusto 3,5 kg 1 kpl 29,53 maustamaton laktoositon L, G

25,90 snk 29,53 snk

103513 Suurtalous juustomuruseos 2 kpl 52,42 4 kg L, G

22,99 pss 26,21pss

107630 Valio pehmeä maitorahka 1 kpl 21,65 5 kg laktoositon L, G

18,99 snk 21,65 snk

116335 Valio lihaisa pikkupyörykkä 1 kpl 89,88 18 g x 400 / 7,2 kg G, M

10,95 kg 12,48 kg

114149 Food Service rapea chilikala 1 kpl 51,24 n. 80 g x 61 / 5 kg vastuullinen valinta, L

8,99 kg 10,25 kg

Valio tuorejuusto 3,5 kg maustamaton laktoositon L, G

25,90 alv 0 %

snk

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

lantmännen unibake finland oy

ME

hinta/ME (sis. alv)

hinta/ yksikkö

108212 Vaasan Pieni Kaura- 120 kpl 26,47 ruissydän 35 g L, M, VE

0,19 kpl 0,22 kpl

110159 Vaasan Pieni Ruissydän 120 kpl 26,70 100 % ruis 35 g L, M, VE

0,20 kpl 0,22 kpl

100097 Vaasan Ruispalat Rustiikki 50 kpl 12,54 60 g L, M, VE

0,22 kpl 0,25 kpl

100095 Vaasan Tumma Maalaisciabatta 16 kpl 32,65 350 g L, M, VE

1,79 kpl 2,04 kpl

Leipäviikko 37

Vaasan Pieni Kaura-ruissydän 35 g L, M, VE

0,19

kpl

alv 0 %

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

13


Patu

PALVELUTUKKURIT

PATU TARJOUKSET FAZER LEIPOMOT OY

ME

hinta/ME (sis. alv)

hinta/ yksikkö

130758 Fazer Gluteeniton Berliinin- 12 kpl 22,55 munkki 2 kpl 240 g, kypsä pakaste, L, G, S

1,65 kpl 1,88 kpl

113300 Fazer Gluteeniton kinuski- 15 kpl 23,08 kakkunen 75 g, kypsä, sulatettava L, G, S

1,35 kpl 1,54 kpl

128028 Fazer Gluteeniton Tumma 20 kpl 24,85 Pala 70 g, yksittäispakattu, kypsä pakaste, L, G, M, S, K, VE

1,09 kpl 1,24 kpl

128029 Fazer Gluteeniton Kaura16 kpl 21,92 porkkanasämpylä 70 g, yksittäis- pakattu, kypsä pakaste, L, G, M, S, K, VE

1,20 kpl 1,37 kpl

126868 Fazer Street Food Gluteeniton 15 kpl 18,78 Briossi hampurilaissämpylä 80 g kypsä pakaste, L, G, S

1,10 kpl 1,25 kpl

Fazer Gluteeniton Berliininmunkki 2 kpl 240 g, kypsä pakaste L, G, S

1,65 alv 0 %

kpl

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

myllyn paras OY

ME

hinta/ME (sis. alv)

hinta/ yksikkö

131310 MP Vaniljapuusti 100 g 30 kpl 15,28 raaka L

0,45 kpl 0,51 kpl

131615 MP Suklaakerroskakku 1,7 kg 1 kpl 42,69 paloiteltu (14 palaa) kypsä L

37,45 kpl 42,69 kpl

131595 MP Porkkanakerroskakku 1 kpl 42,69 2 kg paloiteltu (14 palaa) kypsä G, L

37,45 kpl 42,69 kpl

131616 MP Omena-kanelipulla 30 kpl 30,44 90 g kypsä L

0,89 kpl 1,01kpl

131617 MP Toffeepulla 90 g 40 kpl 41,17 kypsä L

0,90 kpl 1,03 kpl

MP Vaniljapuusti 100 g, raaka L

0,45 alv 0 %

14

kpl

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.


EESTI PAGAR AS

ME

hinta/ME (sis. alv)

130933 Mustikkakakku 2000 g 3 kpl 51,98 16 palaa

hinta/ yksikkö

15,20 kpl 17,33 kpl

130934 Napoleonkakku 2400 g 3 kpl 51,98 15,20 kpl 16 palaa 17,33 kpl

130931 Tanskalainen Vaniljaviineri 85 g 60 kpl 26,68 0,39 kpl 0,44 kpl

130930 Hapanjuuri Durumsämpylät 60 g 50 kpl 14,25 0,25 kpl L 0,29 kpl

Mustikkakakku 2000 g ja Napoleonkakku 2400 g, 16 palaa

15,20 alv 0 %

kpl

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

HÄTÄLÄ OY

ME

hinta/ME (sis. alv)

hinta/ yksikkö

109784 Savulohirouhe 3 kg pakaste 1 ltk 20,48 L, G, M, K

5,99 kg 6,83 kg

109354 Lohipyörykkä 5 kg kypsä, 1 ltk 29,92 pakaste L, M, K

5,25 kg 5,98 kg

112345 Lohimassa n. 2 kg pakaste 2 kpl L, G, M, K

4,30 kg 4,90 kg

Savulohorouhe 3 kg pakaste L, G, M, K

5,99 alv 0 %

kg

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

15


Patu

PALVELUTUKKURIT

PATU TARJOUKSET ME

HKSCAN FINLAND OY

hinta/ME (sis. alv)

hinta/ yksikkö

103241 Kariniemen Kananpojan 1 kpl 28,21 Paistipala kypsä 3 kg L, G, M

8,25 kg 9,40 kg

103157 HK Uunimakkara 4 kg 1 kpl 18,01 L, G, M

3,95 kg 4,50 kg

103037 HKScan Pro Porsaan Lehtipihvi 1 ltk pakaste 20 x n. 150 g L, G, M

12,35 kg 14,08 kg

103214 HK Rypsiporsas® Ylikypsä n. 2.5 kg kylki n. 2,5 kg L, G, M

10,95 kg 12,48 kg

103266 HKScan Pro Riistapyörykkä 1 ltk 41,32 pakaste 5 kg L, M

7,25 kg 8,26 kg

Kariniemen Kananpojan Paistipala kypsä 3 kg L, G M

8,25

kg

alv 0 %

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

atria suomi OY

C0 M100 Y76 K13

C89 M0 Y96 K30

ME

hinta/ME (sis. alv)

hinta/ yksikkö

100502 Atria Palvilapasuikale 2,5 kg 1 kpl 18,50 L, G

6,49 kg 7,40 kg

122325 Atria Kinkkusuikale 2,5 kg 1 kpl 22,77 L, G

7,99 kg 9,11 kg

100453 Atria Makkarakuutio 1 kpl 14,33 (10 x 10 mm) 3 kg L, G

4,19 kg 4,78 kg

107809 Atria Nakkipala 3 kg 1 kpl 20,14 L, G

5,89 kg 6,71 kg

100323 Atria Jauhelihapihvi 1 kpl 16,25 3 kg / 85 g L

4,75 kg 5,42 kg

119866 Atria Sika-nauta Karjalan- 1 kpl 43,32 paisti 4 kg

9,50 kg 10,83 kg

Atria Palvilapasuikale 2,5 kg L, G

6,49 alv 0 %

kg

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

16


unilever finland OY

ME

hinta/ME (sis. alv)

103145 Hellmann’s Sitruunavinegretti 6 kpl 61,49 1 L L, G, M, S, K

hinta/ yksikkö

8,99 kpl 10,25 kpl

125056 Knorr Aromat 1,2 kg 3 kpl 44,12 12,90 kpl G, S, K 14,71 kpl 109975 Knorr Garde d’Or Pippurikastike 1 L 6 kpl 57,41 S

8,39 kpl 9,57 kpl

Hellmann´s Sitruuna­ vinegretti 1 L L, G, M, S, K

8,99 alv 0 %

kpl

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

ME

apetit OY

hinta/ME (sis. alv)

hinta/ yksikkö

131598 Apetit Kotimainen Itämeren Kalapihvi MSC 4 kg, kypsä pakaste L, G

n. 100 42,57 kpl

9,34 kg 10,64 kg

127704 Apetit Kotimainen Itämeren Kalapuikko MSC 4 kg, kypsä pakaste G, M

n. 160 40,77 kpl

8,94 kg 10,19 kg

103414 Apetit Aurinkokasvikset 3 pss 13,34 1,5 kg, pakaste

3,90 pss 4,45 pss

103364 Apetit Sadonkorjuukasvikset 3 pss 13,34 1,5 kg, pakaste

3,90 pss 4,45 pss

130435 Apetit Wok lehtikaali-kasvis 3 pss 13,00 1,5 kg, pakaste

3,80 pss 4,33 pss

Apetit Kotimainen Itämeren Kalapihvi MSC 4 kg, kypsä pakaste L, G

9,34 alv 0 %

kg

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

17


KAIKILLE KAHVEILLE. KAIKILLE KAHVINJUOJILLE. • Kehitetty yhteistyössä baristojen kanssa ammattilais- ja kotikäyttöön • Toimii sekä suodatinkahvissa että espressopohjaisissa kahvijuomissa • Vaahtoutuu hyvin ja sekoittuu tasaisesti • Gluteeniton, tehty suomalaisesta puhdaskaurasta

Valio Oddlygood® Barista kaurajuoma 1 l UHT gluteeniton Patu tnro 120012

Gluteeniton


Skannaa QR
H

> TUORETUO > TUORE > GLUTEENITTOMAT > GLUTEENITTOMAT HAKEMISTO HAKEMISTO 974078

Fazer Gluteeni HAKEMIST 150 g

HAKEMISTO > PAKASTEET > PULLAT 15/ltk • pep 10 HAKEMISTO > PAKASTEET >

SULATTAMALLA VALM SULATTAMALLA VALMIS

PAISTO

SULATUS

SULATUS JA PAISTO

60 min

SULATUS

SULATTAMALLA VALMIS

12–15 min, 190 –210

60 min

1p pe Kesko Metro MN Heino Patu

203500 Fazer Kypsä Kanelipuusti 30 g 80 kpl / ltk

EAN / 20964445 885012 1073194 8022003 104036

Kesko EAN / 20964

Metro 885012 203500 MN 1073194 Fazer Kypsä Heino Kanelipuus 8022003 Patu 104036 203836 30 g Myyntierä Fazer Dallaspulla 974593 974593 974899 974899 kpl kpl 203500 80 kpl / ltk Fazer Gluteen Fazer Gl Fazer Gluteeniton Fazer Gluteeniton Jälkiuunipala Jälkiuunipala 3 kpl 165 3 kpl g 165 g 97 g (85 g) Myyntierä Fazer Kanelipuusti 10/ltk • pep 10/ltk 5 • pe > Kypsä > LEIVONNAISPAKASTEET GLUT 60 kpl / ltk 24/ltk, pep 24/ltk, 5 HAKEMISTO pep 5 30 g

6411402350008*

6413467489907* 6413467489907*

6411402350

80 kpl / ltk SULATUS

SULATUS JA PAISTO

60 min

SULATUS JA PAISTO

PAISTO

12–15 min, 190 –210°

60 min

PAISTO

SULATUS

SULATUS SULATUS

60 min

60 min 60 min

SULATTAMALLA VALMIS SULATTAMALLA VALMIS SULATTAMALLA VALMIS 12–15 min, 190 –210°

SULATUS JA SULATUS SULATUS JA JA JA SULATUS PAISTO PAISTO PAISTO PAISTO

SULATUS SULATUS SULATUS SULATUS

SULATUS JA PAISTO

SULATUS JA PAISTO 60 min 60 minPAISTO 12–15 min, 190PAISTO –210°

PAISTO PAISTO PAISTOPAISTO

EAN / 20025341 230557 1073101 9901006 104035

=ss ipi=uu ssii== 1p 1 1ppuuss 1ss nlinneenn en nellil linell illi illi pe ppeellllilp

60 kpl//ltk ltk 60 60kpl kpl //ltk ltk 60 kpl SULATUS JA PAISTO 60 min 60 minPAISTO 12–15 min, 180PAISTO –200°

SULATUS SULATUS SULATUS JA SULATUS JA PAISTO

Kesko Metro MN Heino Patu

= = i= pui ss 1 pussi n1 pu1 ss ennen ne pellilli pellpilelillnilli

EAN / 21058094 716126 1073198 8029855 104077

PAISTO PAISTO

SULATUS PAISTO SULATUS

60 min min,–210° 190 –210° 12–15 min, 190 –210° 60 min 12–1512–15 min, 190

60kpl kpl//ltk ltk 60 SULATUS SULATUS SULATUS JASULATUS JA JA PAISTO PAISTO PAISTO 60 min

6411402383600* 6413466035907* 6411402383600* 6411402383600* 6413466035907* PAISTO PAISTO

SULATUS PAISTO SULATUS

Laktoositon

60 min

Kesko Metro MN Heino Patu

= = i= pui ss 1 pussi n1 pu1 ss ennen ne pellilli pellpilelillnilli

EAN / 20025367 228197 1073103 9901001 103975

SULATUS

103976 103976 Patu Patu 103976 KeskoEAN EAN//20025367 20025367 Kesko Metro228197 228197 Metro MN 1073103 1073103 MN Myyntierä Heino 9901001 Myyntierä Heino 9901001 Myyntierä Patu 103975 103975 Patu

SULATUS

SULATUS SULATUS

60 min 60 min

EAN / 21539321 2233583 1073305 8062082 114078

973833 973833 973833 Myyntierä Fazer Salty Caramel Sticky FazerSticky Salty Caramel Sticky on Vanilla Fazer Salty Caramel Sticky 77 g 77 g77 g 973832 973832 12 /kpl 12 kpl / ltk 12 kpl ltk/ ltk Fazer Cinnamon VanillaSticky Sticky Fazer Cinnamon Vanilla Leivottu Liettuassa. Leivottu Liettuassa. Leivottu Liettuassa. a. 77gg 77

Kesko Metro MN Heino Patu

Patu

60 min

SULATTAMALLAVALMIS VALMIS SULATTAMALLA

kpl//ltk ltk 1212kpl LeivottuLiettuassa. Liettuassa. Leivottu

/ 20076282 Kesko EAN / 20076282 KeskoKesko EAN /EAN 20076282 ssii== MetroMetro 450577 450577 450577 1ppuuss 1Metro 1073140 MN 1073140 MN MN 1073140 lilinneennHeino Heino 9900999 eellllilil9900999 ppHeino 9900999

Myyntierä Myyntierä

SULATTAMALLA VALMIS VALMIS MALLA VALMISSULATTAMALLA SULATTAMALLA VALMIS

Kesko Metro MN Heino Patu

8 pss / ltk

Ei lisättyä sokeria

6413467383

Kananmunaton

Soijaton

Lisäaineeton

Runsaskuituinen

Maidoton

Vähemmän suolaa

Laktoositon

Vähälaktoosinen, alle 1 g/100 g

Ei lisättyä sokeria

Kananmunaton

Laktoositon

Ei lisättyä so

Gluteeniton

Gluteeniton kaura

Soijaton

Lisäaineeton

= = i= pui ss 1 pussi n1 pu1 ss ennen ne pellilli pellpilelillnilli

6411402358202* 6411402384201* 6411402358202* 6411402358202* 6411402384201*

60 min

973454 973454 974924 FazerFazer Siemenl FazerGlu Si porkkana

30/ltk • 30/ltk pep 4 • pe

Leivottu Liettuassa.

12 kpl / ltk Leivottu Liettuassa.

60 min min,–200° 180 –200° 12–15 min, 180 –200° 60 min 12–1512–15 min, 180

12–15min, min,180 180–200° –200° 12–15

203582 203582 203582 Myyntierä Fazer Korvapuusti Fazer Korvapuusti Fazer Korvapuusti g (95 110 g (95 g) 110110 g (95 g) g) 203842 203842 60 / ltk 60 kpl / ltk 60 kpl /kpl ltk Fazer Big Texas Fazer Big Texas 130gg(120 (120g) g) 130 48kpl kpl//ltk ltk 48

60 min

PAISTO PAISTO

SULATUS SULATUS

=60 min 1 pussi n ne pellilli

SULATUS

60 min

973833 Fazer Salty Caramel Stic 973832 77 g Fazer Cinnamon Vanilla Sticky Myyntierä Myyntierä Myyntierä 973833 12 kpl / ltk 77 g Myyntierä Leivottu Liettuassa. Fazer Salty Caramel Sticky 12 kpl / ltk 77 g

Maidoton

SULATUSJA JA SULATUS PAISTO PAISTO

6413467490804* 6413467392702* 6413467392702*

6413466035907* 6413467383304*6413466035907* 6413466035907*

12 kpl / ltk 60 /kpl 60 kpl / ltk 60 kpl ltk/ ltk Leivottu Liettuassa.

Maidoton

6411402358

SULATUS

myyntierä

= = i= pui ss 1 pussi n1 pu1 ss ennen ne pellilli pellpilelillnilli

973833 960359 960359 960359 Fazer Salty Caramel Sticky Fazer VoisilmäpullaMyyntierä Fazer Voisilmäpulla Fazer Voisilmäpulla 77 g g (78 90 g (78 g) 90 90 g (78 g) g)

Myyntierä Myyntierä

Myyntierä

Kesko EAN / 21539322 / 21058094 Kesko EAN / 21058094 KeskoKesko EAN /EAN 21058094 Metro 2233591 716126 Metro 716126 MetroMetro 716126 MN 1073306 1073198 MN 1073198 MN MN 1073198 Kesko Vähemmän EAN / 21539 Heino 8062008 MaidotonMaidoton Laktoositon Laktoositon Ei lisättyä Ei sokeria lisättyä sokeria Kananmunaton Kananmunaton Soijaton Soijaton Lisäaineeton Lisäaineeton Runsaskuituinen Runsaskuituinen Väh s 8029855 Heino 8029855 HeinoHeino 8029855 Metro 2233591 Patu 114079 104077 Patu 104077 Patu Patu 104077 MN 1073306 Heino 8062008 Patu 114079

/ 20025341 EAN / 20025341 KeskoKesko EAN /EAN 20025341 230557 230557 MetroMetro 230557 1073101 1073101 MN MN 1073101 9901006 9901006HeinoHeino 9901006 104035 104035 Patu Patu 104035

KeskoEAN EAN//21058094 21058094 Kesko Metro716126 716126 Metro MN 1073198 1073198 MN Myyntierä Heino 8029855 Myyntierä Heino 8029855 Myyntierä Patu 104077 Patu 104077

203836 203836 203836 960359 Myyntierä Fazer Dallaspulla Fazer VoisilmäpullaFazer Dallaspulla Fazer Dallaspulla g (85 97 g (85 g) 90 g (78 g) 97 g97(85 g) g) 960359 960359 60 /kpl 60 kpl / ltk 60 kpl 60 kpl / ltk ltk/ ltk Myyntierä Myyntierä Myyntierä Myyntierä FazerVoisilmäpulla Voisilmäpulla Fazer 90gg(78 (78g) g) 90

6411402350008* 6411402383600* 6411402350008* 6411402350008* 6413466035907* 6413466035907* 6411402383600*

6 pss / ltk

ssii== 11ppuuss nneenn ppeellllilillili Kesko Metro MN Heino Patu

60 kpl / ltk

SULATTAMALLA VALMIS

60 min min,–210° 190 –210° 12–15 min, 190 –210° 60 min 12–1512–15 min, 190

30/ltk • 30/ltk pep 4 • pep 4

12–15min, min,190 190–210° –210° 12–15

Maidoto

Metro 450577 203582 MN 1073140 Heino 9900999 Fazer Korvapuusti Patu 103976 110 g (95 g)

SULATTAMALLA VALM

PAISTO PAISTO

SULATUS PAISTO SULATUS

1p pe

Kesko EAN / 20076

973927973927 974908 SULATTAMALLA kpl VALMIS kpl FazerGluteeniton Juuresleipä Fazer Juuresleipä Gluteeniton Gluteeniton 3 kpl 165 3 kpl g 165 g Fazer Briossisämpylä 4 kpl 320 g

PAISTO PAISTO

SULATUS SULATUS

60min min 60

= 1 pussi n ne pellilli

/ 20964445 Kesko EAN / 20964445 KeskoKesko EAN /EAN 20964445 885012 Metro 885012 MetroMetro 885012 1073194 MN 1073194 MN MN 1073194 8022003 Heino 8022003HeinoHeino 8022003 104036 Patu 104036 Patu Patu 104036 Kesko EAN//20025341 20025341 Kesko KeskoEAN EAN / /21058094 21058094 Kesko EAN Metro230557 230557 Metro Metro716126 716126 Metro MN 1073101 1073101 MN MN 1073198 1073198 MN Myyntierä Heino 9901006 Myyntierä Heino Heino8029855 8029855 Heino 9901006 Myyntierä Patu 104035 104035 Patu Patu 104077 104077 Patu

203500 203500 203500 Myyntierä Fazer Kypsä Kanelipuusti Kanelipuusti ulla Fazer Kypsä Fazer Kypsä Kanelipuusti 30 g 30 30 g g 203836 960359 960359 203836 80 /kpl 80 kpl / ltk 80 kpl ltk/ ltk Fazer Dallaspulla Fazer Fazer Voisilmäpulla Voisilmäpulla Fazer Dallaspulla 97 (85g) g) 90 90gg97 (78 (78 g) ggg) (85

60 min min,–210° 190 –210° 12–15 min, 190 –210° 60 min 12–1512–15 min, 190

SULATUSJA JA SULATUS PAISTO PAISTO

= 1 pussi n ne pellilli

SULATUS SULATUS

SULATUS JA JA SULATTAMALLA SULATUS VALMIS JASULATUS 60 min PAISTO PAISTO PAISTO 60 min

974897 12–15 min, 180 –200 Fazer Gluteeni 120 g

= 1 pussi n ne pellilli

60 kpl / ltk

Katsotästä tästätarkemmat tarkemmattuotetiedot tuotetiedot Katso PAISTO PAISTO

SULATUS PAISTO SULATUS

SULATUS SULATUS SULATUS JA SULATUS JA PAISTO

60min min 12–15 min, 190–210° –210° 60 60min min60 12–15 12–15min, min, 190 190 –210° –210° 12–15 min, 190

Kesko Metro MN Heino Patu

EAN / 20076282 450577 1073140 9900999 103976

6411402358202*

LEIPOMOTUOTTEET/PAKASTE 5–8/2021 5–8/2021 LEIPOMOTUOTTEET/PAKASTE 60 kpl / ltk

Katso Katsotästä tästätarkemmat tarkemmattuotetiedot tuotetiedot SULATUS

100 % 100 % KAURAA KAURAA KÄYTETYSTÄ KÄYTETYSTÄ VILJASTA VILJASTA

203842 LEIPOMOTUOTTEET/PAKASTE 5–8/2021 LEIPOMOTUOTTEET/PAKASTE 5–8/20215–8/2021 LEIPOMOTUOTTEET/PAKASTE Myyntierä Fazer Big Texas 130 g (120 g) 203582 Katso tarkemmat tuotetiedot Katso tästä tarkemmat tuotetiedot Katso tästätästä tarkemmat tuotetiedot Fazer Korvapuusti 48 kpl / ltk 110 g (95 g)

203582 Fazer Korvapuusti 110 g (95 g)

Katso tästä tarkemmat tuotetiedot

LEIPOMOTUOTTEET/PAKASTE LEIPOMOTUOTTEET/PAKASTE 5–8/2021 5–8/2021

12–15 min, 190 –210°

SULA

60 m

PAISTO

15/ltk • pep 4

Kesko Metro MN Heino Patu

LEIPOMOTUOTTEET/PAKASTE 5–8/2021

60 min

PAISTO

SULATUS

60 min

= 1 pussi n ne pellilli

> PAKASTEET > PULLAT PAKASTEET PULLAT HAKEMISTO > >PAKASTEET > >PULLAT HAKEMISTO HAKEMISTO

SULATUS

SULATUS JA PAISTO

SULATUS JA PAISTO

LAT LAT

s

SULATUS

60 min

203842 203842 203842 Fazer Texas Fazer Big Fazer Texas BigBig Texas g (120 130 g (120130 g)130 g (120 g) g)

/ 20025367 EAN / 20025367 KeskoKesko EAN /EAN 20025367 228197 228197 MetroMetro 228197 1073103 1073103 MN MN 1073103 9901001 9901001 HeinoHeino 9901001 103975 103975 Patu Patu 103975

Myyntierä

Myyntierä Myyntierä

6411402384201* 6411402384201* 6411402384201*

48 /kpl 48 kpl / ltk 48 kpl ltk/ ltk

SULATUS

SULATUS SULATUS

60 min

60 min 60 min

SULATTAMALLA VALMIS SULATTAMALLA VALMIS SULATTAMALLA VALMIS

myyntierä

974642 Vuohelan Minirevityt 3 kpl 330 g

974625 Vuohelan 5 kpl 275

6430024243710*

4 pss / ltk

8 pss / ltk

Maidoton

Laktoositon

Ei lisättyä sokeria

Kananmunaton

Soijaton

Lisäaineeton

Runsaskuituinen

Vähemmän

SULATUS SULATUS

60min min 60

Kesko Metro MN Heino Patu

/ 21539322 EAN / 21539322 KeskoKesko EAN /EAN 21539322 2233591 2233591 MetroMetro 2233591 1073306 1073306 MN MN 1073306 8062008 8062008HeinoHeino 8062008 114079 114079 Patu Patu 114079 KeskoEAN EAN//21539321 21539321 Kesko Metro2233583 2233583 Metro

MN 1073305 1073305 MN Myyntierä Heino 8062082 Myyntierä Heino 8062082 Myyntierä Patu 114078 114078 Patu

6413467383304* 6413467383205* 6413467383304* 6413467383304* 6413467383205* Myyntierä Myyntierä

Kesko Metro MN Heino Patu

973832 973832 973832 Fazer Cinnamon Vanilla Sticky Fazer Cinnamon Vanilla Sticky Fazer Cinnamon Vanilla Sticky 77 g 77 g77 g 12 /kpl 12 kpl / ltk 12 kpl ltk/ ltk Leivottu Liettuassa. Leivottu Liettuassa. Leivottu Liettuassa.

/ 21539321 EAN / 21539321 KeskoKesko EAN /EAN 21539321 2233583 2233583MetroMetro 2233583 1073305 1073305 MN MN 1073305 8062082 8062082HeinoHeino 8062082 114078 114078 Patu Patu 114078

Myyntierä

Myyntierä Myyntierä

6413467383205* 6413467383205* 6413467383205*

Maidoton Laktoositon EiKananmunaton lisättyä sokeria Kananmunaton SoijatonLisäaineeton Lisäaineeton Runsaskuituinen Vähemmän suolaa Vähälaktoosinen, Vähälaktoosinen, Gluteeniton Gluteeniton Saattaa sisältää Saattaa sisältääKuitupitoinen Kuitupitoinen Saattaa sisältää EiKuidun lisättyä hiivaaKuidun Kuidun RunsaastiVegaaninen Vegaaninen Maidoton Gluteeniton Laktoositon Ei lisättyä sokeria Soijaton Lisäaineeton Runsaskuituinen Vähemmän suolaa Vähälaktoosinen, Gluteeniton Gluteeniton Saattaa sisältääSaattaa Saattaa sisältääSaattaa Kuitupitoinen Saattaa sisältääSaattaa Ei lisättyä hiivaaEi lisättyä lähde Runsaasti ktoosinen, Maidoton Gluteeniton Laktoositon Saattaa Ei lisättyä sisältää sokeria Saattaa Kananmunaton sisältää Kuitupitoinen Soijaton Saattaa sisältää Runsaskuituinen Ei lisättyä hiivaa Vähemmän Kuidun suolaa lähde Runsaasti Vegaaninen Gluteeniton Gluteeniton sisältää sisältää sisältää hiivaa lähdelähde Vegaaninen Runsaasti 1 g/100 kaura soijaa kananmunaa maitoa proteiinia alle 1 g/100 g proteiinia kaura soijaa kananmunaa maitoa proteiinia g/100 g kaura soijaa kananmunaa maitoa alle 1alle g/100 g g kaura soijaa kananmunaa maitoa proteiinia

uituinen Vähemmän Vähemmän suolaa EiVähälaktoosinen, Vähälaktoosinen, Gluteeniton uitupitoinen tupitoinen Saattaa Saattaasisältää sisältää Ei lisättyä lisättyähiivaa hiivaa Kuidun Kuidun lähde lähde uituinen suolaa Gluteeniton alle1 1g/100 g/100gg maitoa maitoa alle

Gluteeniton Runsaasti Runsaasti Gluteeniton kaura proteiinia proteiinia kaura

Saattaasisältää sisältää Vegaaninen Vegaaninen Saattaa soijaa soijaa

Saattaasisältää sisältää Saattaa kananmunaa kananmunaa

Kuitupitoinen Kuitupitoinen

Saattaasisältää sisältää Saattaa maitoa maitoa

lisättyähiivaa hiivaa EiEilisättyä

Kuidunlähde lähde Kuidun

Runsaasti Runsaasti proteiinia proteiinia

Vegaaninen Vegaaninen

974908 Fazer G 4 kpl 32


LEIPOMOTUOTTEET/TUORE 5-8/2022

HAKEMISTO > GLUTEENITTOMAT > TUORETUOTTEET

Katso tästä tarkemmat tuotetiedot

LEIPOMOTUOTTEET/TUORE LEIPOMOTUOTTEET/TUORE 5-8/2022 5-8/2022

ETUOTTEET OTTEET

Katso tästä Katso tarkemmat tästä tarkemmat tuotetiedot tuotetiedot

974430 Fazer Gluteeniton Mustikkakakkunen 2 kpl LEIPOMOTUOTTEET/PAKASTE 5–8/2021 150 g

> PAKASTEET > PULLAT iton Kinuskikakkunen 2 kpl TO kpl

6413467407802*

PULLAT

OLVI VICHY PÄÄRYNÄ 0,33L KMP 12-PACK SULATUS JA PAISTO 6419806053396

SULATUS

MIS

15/ltk • pep 10

60 min

pussi = en ellillin Kesko Metro MN Heino Patu

4445

Kesko Metro MN Heino Patu

EAN / 20025341 230557 1073101 9901006 104035

60 min

60 min

60 min

= 1 pussi n ne pellilli

= 1 pussi n ne pellilli

Kesko EAN / 20025341

Kesko Metro MN Heino Patu

Kesko Metro MN Heino Patu

EAN / 21058094 716126 1073198 8029855 104077

60 min

12–15 min, 190 –210°

PAISTO

SULATUS

SULATUS JA

= PAISTO 1 pussi n ne pellilli

PAISTO

SULATUS

SULATUS JA PAISTO

12–15 min, 190 –210°

12–15 min, 190 –210°

EAN / 20964445 885012 1073194 8022003 104036

6413467509308*

15/ltk • pep 10

PAISTO

SULATUS PAISTO

12–15 min, 190 –210°

PAISTO

SULATUS

SULATUS JA PAISTO

6413467443008*

Katso tästä tarkemmat tuotetiedot

Katso tästä tarkemmat tuotetiedot

SULATUS

SULATUS JA PAISTO

LEIPOMOTUOTTEET/PAKASTE 5–8/2021 975093 kpl Fazer Gluteeniton Marianne-kakkunen 2 kpl Katso tästä tarkemmat tuotetiedot 160 g LEIPOMOTUOTTEET/PAKASTE 5–8/2021

kpl

60 min

= 1 pussi n ne pellilli

12–15 min, 190 –210°

EAN / 20025341 230557 1073101 9901006 104035

Kesko Metro MN Heino Patu

= 1 pussi n ne pellilli Kesko EAN / 21058094

Metro 230557 Metro 716126 203836 960359 MN 1073101 MN 1073198 Myyntierä Fazer Dallaspulla Fazer Voisilmäpulla Heino 9901006 Heino 8029855 960359 97 g (85 g) Patu 104035 90 g (78 g) Patu 104077 Myyntierä Myyntierä Fazer Voisilmäpulla 974605 974605 kpl kpl LEIPOMOTUOTTEET/TUORE 5-8/2022 60 kpl / ltk kpl kpl 960359 60 kpl / Vuohelan ltk 90 g (78 g) niton luteeniton Tumma Tumma Pala 3 Pala kpl203836 210 3 kpl g 210 g Vuohelan HapanHapan Ohut Revitty Ohut Revitty 260 g 260 g Myyntierä Myyntierä Fazer Dallaspulla Fazer Voisilmäpulla ep 5 TEENITTOMAT 60 kpl / ltk 30/ltk • 30/ltk pep 6 • pep 6 97 g (85 g) 90 g (78Katso g) tästä tarkemmat tuotetiedot

sti

Myyntierä

0008*

6411402383600*

60 kpl / ltk

PAISTO

ATUS

min

6411402350008* 6413467459306* 6413467459306*

6411402383600*

0° iton Voisilmäpulla 2 kpl

pussi = en ellillin

Kesko Metro MN Heino Patu

Kesko EAN / 20025367 Metro 228197

on

Laktoositon Ei lisättyä sokeria MN 1073103

6282

kpl

SULATUS JA

PAISTO

SULATUS

6413467489709*

= PAISTO 1 pussi n ne pellilli

60 min

EAN / 20076282 450577 1073140 9900999 103976

Kananmunaton

12–15 min, 180 –200°

Lisäaineeton

Heino 9901001 Patu 103975

8202*

6411402358202*

203842 Fazer Big Texas 130 g (120 g)

6411402384201* SULATUS

MIS

48 kpl / ltk

48 kpl / ltk

Vähälaktoosinen, alle 1 g/100 g

Kesko Metro MN Heino Patu

6413467498404*

Gluteeniton

EAN / 20025367 228197 1073103 9901001 103975

Gluteeniton kaura

Saattaa sisältää soijaa

Saattaa sisältää kananmunaa

Kuitupitoinen

Saattaa sisältää maitoa

Ei lisättyä hiivaa

Runsaasti proteiinia

Vegaaninen

Myyntierä

OLVI VICHY 0,33L KMP 12-PACK 6419806052726

6411402384201*

Myyntierä

SULATUS

Raikkaat ja hyvän6413467492402* 6413467509605* 6430024240313* 6430024240313* 6413467345418* 6413467345418* makuiset janonsammuttajat käytännöllisessä 12 pakissa! SULATUS

myyntierä

ep 4

Vähemmän suolaa

Kesko EAN / 20025367

6411402384201*

SULATTAMALLA VALMIS kpl kpl

iemenleipä leipä Gluteeniton Gluteeniton 3 kpl 165 3 kpl g 165 g uteeniton Kauraasämpylä 4 kpl 280 g

kpl

= 1 pussi n ne pellilli

= 1 pussi n ne pellilli

Runsaskuituinen

6413466035907*

6413466035907*

60 kpl / ltk

PAISTO

Myyntierä

12–15 min, 180 –200°

SULATTAMALLA VALMIS

60 min

S

6411402383600* 6430024241044* 6430024241044*

974984 Fazer Gluteeniton Mansikkakääretorttu 220 g

Metro 228197 203842 MN 1073103 Fazer Big Texas Heino 9901001 130 g (120 g)Patu 103975

Myyntierä Myyntierä

60 min

15 /ltk • pep 8

100 % 100 % KAURAA KAURAA KÄYTETYSTÄ KÄYTETYSTÄ VILJASTA VILJASTA

Soijaton

6413466035907*

SULATUS

SULATUS JA PAISTO

12–15 min, 190 –210°

EAN / 21058094 716126 1073198 8029855 104077

60 min

60 min

974792974792 975096 kpl Vuohelan Vuohelan Gluteeniton Gluteeniton Kaurapala Kaurapala 3 kpl 240 3 kpl g 240 g Fazer Gluteeniton Juustosämpylä 3 kpl 215 g

myyntierä kpl

20/ltk • 20/ltk pep 4 • pep 4

8 pss / ltk Kesko EAN / 21539322 Kesko EAN / 21539321 Metro 2233591 Metro 2233583 MN 1073306 MN 1073305 Kesko EAN / 21539321 Heino 8062008 Heino 8062082 Metro 2233583 Patu 114079 Patu 114078 MN 1073305 9322 Kesko EAN /Saattaa 21539321 8062082 suolaa hemmän Heino suolaa Vähälaktoosinen, Vähälaktoosinen, Gluteeniton Gluteeniton Gluteeniton Gluteeniton Saattaa sisältää Saattaa sisältää Saattaa sisältää Saattaa sisältää Kuitupitoinen Kuitupitoinen sisältää Saattaa sisältää Ei lisättyä Ei hiivaa lisättyä hiivaa RunsaastiRunsaasti Vegaaninen Vegaaninen 1 g/100 alle g 1 g/100 g kaura kaura soijaa soijaa kananmunaa kananmunaa Metro 2233583 maitoa maitoa proteiinia proteiinia Patualle114078 MN 1073305 Myyntierä Myyntierä Heino 8062082 Patu 114078

cky

Myyntierä

3304*

okeria

n

973832 Fazer Cinnamon Vanilla Sticky 77 g

6413467383304*

973832 Fazer Cinnamon Vanilla Sticky 77 g

6413467383205*

12 kpl / ltk

Kananmunaton

LeivottuLisäaineeton Liettuassa. Runsaskuituinen Soijaton

Saattaa sisältää soijaa

Saattaa sisältää kananmunaa

Runsaskuituinen

Vähemmän suolaa

Kuitupitoinen

Vähemmän suolaa

Saattaa sisältää maitoa

Vähälaktoosinen, alle 1 g/100 g

Gluteeniton

6413467383205*

12 kpl / ltk Myyntierä Leivottu Liettuassa.

Ei lisättyä hiivaa Gluteeniton kaura

6413467383205*

Vähälaktoosinen, alle 1 g/100 g Kuidun lähde Saattaa sisältää soijaa

Gluteeniton

Runsaasti proteiinia

Gluteeniton kaura

Saattaa sisältää soijaa

Saattaa sisältää kananmunaa

Kuitupitoinen

Saattaa sisältää maitoa

Ei lisättyä hiivaa

Kuidun lähde

Runsaasti proteiinia

Vegaaninen

Vegaaninen

Saattaa sisältää kananmunaa

Kuitupitoinen

Saattaa sisältää maitoa

Ei lisättyä hiivaa

Kuidun lähde

Runsaasti proteiinia

Vegaaninen

myyntierä

n Maidoton Riisipiirakka 5g

6430024241488* LEIPOMOTUOTTEET/TUORE 5-8/2022

HAKEMISTO > LEIVONNAISPAKASTEET > GLUTEENITTOMAT

n suolaa

Vähälaktoosinen, alle 1 g/100 g

Gluteeniton

8 Gluteeniton Briossisämpylä 20 g

Gluteeniton kaura

Saattaa sisältää soijaa

Saattaa sisältää kananmunaa

Kuitupitoinen

Saattaa sisältää maitoa

Ei lisättyä hiivaa

Runsaasti proteiinia

Katso tästä tarkemmat tuotetiedot

Vegaaninen

KEVYTOLO SITRUUNA MEHUKIV. 0,33L KMP 12-PACK 6419806053211

KEVYTOLO GREIPPI KIVEN.VESI 0,33KMP 12-PACK 6419806053204

www.olvi.fi myyntierä

974924 Fazer Gluteeniton Kauraporkkanasämpylä 4 kpl 280 g

myyntierä

975096 Fazer Gluteeniton Juustosämpylä 3 kpl 215 g

myyntierä


EsikEitetyt pastat nopeaan kypsennykseen

Esikeitetyt ja pakastetut pastat valmistetaan korkealaatuisista durumvehnäjauhoista. Spagetit on pakattu 50g keriin, joiden avulla annostelu onnistuu helposti.

tuotE on nopea kuumEntaa D’lis esikeitetty fusilli 4x2,5kg

D’lis esikeitetty spagetti 1x5kg

D’lis esikeitetty kokojyväspagetti 1x5kg

EAN: 5413835622524

EAN: 5413835100244

EAN: 5413835620629

. Kiehuvassa vedessä 75 sekuntia . Höyryuunissa 4 min . Lisäämällä suoraan kastikkeeseen

Tutustu koko pastavalikoimaamme Haugen-Gruppenin nettisivuilla.

Haugen-Gruppen Oy Finland Tiilitie 6 B 2, 01720 Vantaa | Puh 010 30 90 700 | fsmyynti@haugen-gruppen.com | www.haugen-gruppen.fi

Vuo d

131544 131545

en

n i u t e odot

! s u u uut

MAIDOTON & PALMUÖJYTÖN


Oy Paulig Finland Ab / p. 020 737 0000 / professional.fi@paulig.com / shop.pauligpro.com


Salonkikelpoista satojuhlaa!

3591 HKScan Pro Porsaan lehtipihvi, pakaste n. 3 kg Patu 103037 12,35 €/kg, alv 0 % 14,08 €/kg, alv 14 %

Valmista sadonkorjuun näyttävimmät annokset mehevistä lihoista ja upeista lisukkeista.

7475 HK Rypsiporsas® Ylikypsä kylki n. 2,5 kg Patu 103214 10,95 €/kg, alv 0 % 12,48 €/kg, alv 14 % 7617 Kariniemen Kananpojan paistipala 3 kg Patu103241 8,25 €/kg, alv 0 % 9,40 €/kg, alv 14 %

HKSCAN FINLAND OY FOOD SERVICE Asiakaspalvelu 010 570 130 hkscanpro.fi hkscan.com


ÄLLISTYTTÄVÄN MAKEA KOTIMAINEN HELMITOMAATTI Pieni tomaatti täynnä suurta makua Monikäyttöinen helmitomaatti on oivallinen naposteltava, joka taipuu myös raikkaisiin salaatteihin.

4 KG

200 G

Punainen helmitomaatti irto

Punainen helmitomaatti pikari

PATU: 131591

PATU: 100027 MYYNTI-EAN: 6416075931073

5,45 € / kg

1,29 € / prk

(alv 0 %) 1,47 € / prk (alv 14 %)

(alv 0 %) 6,21 € / kg (alv 14 %)

WWW.NÄRPIÖNVIHANNES.FI

/ NARPIONVIHANNES

Herkulliset kurpitsat syksyyn

Mangoiset kurpitsapalat 3,0/1,9 kg

Mangonmakuisia kurpitsakuutioita makeassa sitruunaliemessä. Etikaton. ME 1, ME/LA 175 L, G, M, K EAN 642 490 822 4544

Kultapikkelsi 3,2/2,1 kg

Kurpitsakuutioita makeassa appelsiinisitruunaliemessä Etikaton. ME 1, ME/LA 175 L, G, M, K EAN 642 490 822 4605

www.fortdeli.fi

Kartanoherkku 3,2/2,1 kg

Aprikoosi- ja kurpitsakuutioita makeassa liemessä. Etikaton. ME 1, ME/LA 175 L, G, M, K EAN 642 490 822 4650


Patu

PALVELUTUKKURIT

POHJANMAA Tukkutalo Heinonen Oy Tuottajantie 41, 60100 SEINÄJOKI Puh. 06 4210 210 seinajoki@tukkutalo.fi www.tukkutalo.fi PALVELUTUKKURIT

Patu

KESKI-SUOMI Tukkutalo Heinonen Oy Onkapannu 2, 40700 JYVÄSKYLÄ Puh. 06 450 5000 jyvaskyla@tukkutalo.fi www.tukkutalo.fi

Patu

PALVELUTUKKURIT

SATAKUNTA Palvelutukku Immonen Oy Helmentie 7, 28360 PORI Puh. 02 631 2100 etunimi.sukunimi@immosentukku.fi www.immosentukku.fi

PIRKANMAA, KANTA-HÄME JA PÄÄKAUPUNKISEUTU Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy Sähkömestarintie 7, 13130 HÄMEENLINNA Puh. 03 612 0301 myynti@tuoretuote.com (tilaukset) tuoretuote@tuoretuote.com (muut asiat) www.tuoretuote.com

LOUNAIS-SUOMI JA LÄNSI-UUSIMAA Kimmon Vihannes Oy Jalontie 39, 25330 KUUSJOKI Puh. 02 727 4400 tilaus@kimmonvihannes.fi www.kimmonvihannes.fi

SAVO JA POHJOIS-KARJALA Palvelutukku Itä-Suomi Pomonkatu 5, 50150 MIKKELI Puh. 020 729 9920 mikkeli@palvelutukkuitasuomi.fi www.palvelutukkuitasuomi.fi Rauhalahdentie 8, 70780 KUOPIO Puh. 020 7299 921 kuopio@palvelutukkuitasuomi.fi www.palvelutukkuitasuomi.fi

POHJOIS-SUOMI Palvelutukku Pohjoinen Merilinja 6, 90400 OULU Puh. 08 535 2600 Kitkantie 135, 93600 KUUSAMO Puh. 08 853 030 myynti@palvelutukkupohjoinen.fi www.palvelutukkupohjoinen.fi

PÄIJÄT-HÄME, KYMENLAAKSO JA ETELÄ-KARJALA Palvelutukku Kolmio Paanakatu 8, 15150 LAHTI Puh. 03 871 370 myynti@palvelutukkukolmio.fi www.palvelutukkukolmio.fi

SUOMEN PALVELUTUKKURIT OY

Äyritie 8 E, 01510 VANTAA puh. 010 338 7820 www.palvelutukkurit.fi