Page 1

KRYTERIA PRZYZNAWANIA GRANTU. CO JEST OCENIANE? Merytoryczna ocena projektu Wnioski oceniane są według 4 poniższych kryteriów. Projekt może otrzymać od 0 do 100 pkt. • europejska wartość dodana – w jakim stopniu proponowany program wykracza poza perspektywy lokalne, regionalne, narodowe i jaka jest kulturalna i geograficzna różnorodność programu czyli m.in. udział dzieł z państw uczestniczących w Programie Kultura oraz liczba państw reprezentowanych (0-25 punktów) • jakość i innowacyjność proponowanego programu – oryginalność, skala, charakter, struktura w stosunku do innych europejskich festiwali oraz innowacyjny aspekt działań (0-25 punktów) • oddziaływanie na publiczność – liczba odbiorców oraz działania podejmowane w celu promocji dzieł europejskich (0-25 punktów) • uczestnictwo artystów i specjalistów oraz jakość wymiany między nimi – skala, charakter i różnorodność uczestnictwa specjalistów (0-25 punktów)

Zdolność operacyjna i finansowa Jednym z elementów oceny wniosków jest weryfikacja, czy organizacja posiada wystarczające zasoby finansowe oraz kompetencje i kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia proponowanego projektu. Ocena odbywa się na podstawie analizy CV osób odpowiedzialnych za realizację projektu, sprawozdania z działalności oraz dokumentów finansowych organizacji (m.in. bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok budżetowy – wymóg nie dotyczy instytucji publicznych).

GDZIE POBRAĆ DOKUMENTY APLIKACYJNE I JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Formularze aplikacyjne, lista i wzory załączników oraz przewodniki dla wnioskodawców pomagające wypełnić wniosek dostępne są na stronach Punktu Kontaktowego ds. Kultury: www.program-kultura.eu oraz na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego: eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Punkt Kontaktowy ds. Kultury pkk@iam.pl www.program-kultura.eu

ORGANIZUJESZ MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE W PROGRAMIE KULTURA (2007-2013)

Ulotka festiwale 2012.indd 1

2012-03-14 13:07:23


EUROPEJSKIE FESTIWALE KULTURY Program Kultura (2007-2013) jest programem Komisji Europejskiej skierowanym bezpośrednio do operatorów kulturalnych w państwach członkowskich UE, kandydujących do UE i krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pozwala instytucjom i organizacjom z sektora kultury uzyskać dofinansowanie na międzynarodowe, niedochodowe projekty kulturalne i artystyczne wspierające trzy cele: • mobilność artystów • mobilność dzieł • dialog międzykulturowy

Kwalifikują się festiwale, które: • w momencie składania wniosku miały już przynajmniej pięć edycji • w programie poprzedniej i planowanej edycji prezentują oprócz dzieł narodowych (czyli dzieł z kraju, w którym odbywa się festiwal) także dzieła nie narodowe, tzw. non-national works, z co najmniej siedmiu krajów uczestniczących w Programie. „Narodowość” dzieła określa się na podstawie narodowości jego autora. Natomiast liczba artystów prezentujących te dzieła i ich narodowość nie jest odgórnie narzucona • cechuje wyraźny europejski charakter, wpisują się w cele Programu Kultura, czyli: umożliwiają nawiązanie i rozwijanie międzynarodowych kontaktów i działań w dziedzinie kultury, realizują ideę ponadnarodowego „przemieszczania się” artystów i dzieł oraz udostępniania wyrobów kultury jak najszerszej publiczności

OBSZAR 1.3.6 PROGRAMU KULTURA jest adresowany do organizatorów festiwali kulturalnych. Festiwal może dotyczyć wszystkich dziedzin kultury z wyłączeniem sektora audiowizualnego (projekty audiowizualne i festiwale filmowe dofinansowuje Program MEDIA www.mediadeskpoland.eu): • sztuki wizualne • dziedzictwo kulturowe • sztuki sceniczne i performatywne (teatr, muzyka, taniec itd.) • design i sztuki użytkowe • architektura • literatura, książki, czytelnictwo • multimedia i nowe technologie • projekty interdyscyplinarne

Maksymalna wysokość dofinansowania to 100 000 euro i nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowanych. Organizator musi zapewnić finansowy wkład własny i zabezpieczyć ze środków własnych lub pozyskać z innych źródeł na rzecz projektu pozostałą część budżetu. Festiwal musi mieć charakter non-profit, a wszelki przychód (np. ze sprzedaży biletów lub publikacji) musi zostać wykorzystany na potrzeby projektu. Przychód nie może stanowić finansowego wkładu własnego.

Koszty kwalifikowane

Terminy składania wniosków • do 15 listopada 2012 Wyniki będą ogłoszone do 31 marca 2013 roku. Projekt może rozpocząć się między 1 maja 2013 a 30 kwietnia 2014 roku i może trwać maksymalnie 12 miesięcy.

O grant mogą ubiegać się publiczne lub prywatne instytucje i organizacje: • posiadające osobowość prawną (nie kwalifikują się osoby fizyczne) • zarejestrowane w jednym z krajów uczestniczących w Programie • których główna działalność polega na organizowaniu festiwali (weryfikowane na podstawie statutu) • wykazujące finansową i operacyjną zdolność do przeprowadzenia proponowanych działań (weryfikowane na podstawie załączników do wniosku)

Ulotka festiwale 2012.indd 2

WARUNKI FINANSOWE

Kwalifikują się jedynie koszty odnoszące się do europejskiego wymiaru działań (prezentacji podczas festiwalu dzieł nie narodowych): • koszty związane z prezentacją utworów europejskich, np. scenografia, kostiumy, wynajem sal, tłumaczenia, sprzęt, technicy, ubezpieczenie, transport materiałów i sprzętu, prawa autorskie, wynagrodzenia personelu administrującego projektem • koszty podróży i zakwaterowania artystów, techników i personelu, biorących udział w prezentacji utworów europejskich • honoraria artystów prezentujących utwory europejskie • koszty związane z organizacją warsztatów towarzyszących festiwalowi, w których biorą udział europejscy specjaliści (do 15% kosztów kwalifikowanych) • koszty związane z przygotowaniem, tłumaczeniem i drukiem oficjalnych katalogów i broszur • koszty działań informacyjnych i promocyjnych, np. strona internetowa, plan medialny (do 15% kosztów kwalifikowanych)

2012-03-14 13:07:31


EUROPEJSKIE FESTIWALE KULTURY Program Kultura (2007-2013) jest programem Komisji Europejskiej skierowanym bezpośrednio do operatorów kulturalnych w państwach członkowskich UE, kandydujących do UE i krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pozwala instytucjom i organizacjom z sektora kultury uzyskać dofinansowanie na międzynarodowe, niedochodowe projekty kulturalne i artystyczne wspierające trzy cele: • mobilność artystów • mobilność dzieł • dialog międzykulturowy

Kwalifikują się festiwale, które: • w momencie składania wniosku miały już przynajmniej pięć edycji • w programie poprzedniej i planowanej edycji prezentują oprócz dzieł narodowych (czyli dzieł z kraju, w którym odbywa się festiwal) także dzieła nie narodowe, tzw. non-national works, z co najmniej siedmiu krajów uczestniczących w Programie. „Narodowość” dzieła określa się na podstawie narodowości jego autora. Natomiast liczba artystów prezentujących te dzieła i ich narodowość nie jest odgórnie narzucona • cechuje wyraźny europejski charakter, wpisują się w cele Programu Kultura, czyli: umożliwiają nawiązanie i rozwijanie międzynarodowych kontaktów i działań w dziedzinie kultury, realizują ideę ponadnarodowego „przemieszczania się” artystów i dzieł oraz udostępniania wyrobów kultury jak najszerszej publiczności

OBSZAR 1.3.6 PROGRAMU KULTURA jest adresowany do organizatorów festiwali kulturalnych. Festiwal może dotyczyć wszystkich dziedzin kultury z wyłączeniem sektora audiowizualnego (projekty audiowizualne i festiwale filmowe dofinansowuje Program MEDIA www.mediadeskpoland.eu): • sztuki wizualne • dziedzictwo kulturowe • sztuki sceniczne i performatywne (teatr, muzyka, taniec itd.) • design i sztuki użytkowe • architektura • literatura, książki, czytelnictwo • multimedia i nowe technologie • projekty interdyscyplinarne

Maksymalna wysokość dofinansowania to 100 000 euro i nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowanych. Organizator musi zapewnić finansowy wkład własny i zabezpieczyć ze środków własnych lub pozyskać z innych źródeł na rzecz projektu pozostałą część budżetu. Festiwal musi mieć charakter non-profit, a wszelki przychód (np. ze sprzedaży biletów lub publikacji) musi zostać wykorzystany na potrzeby projektu. Przychód nie może stanowić finansowego wkładu własnego.

Koszty kwalifikowane

Terminy składania wniosków • do 15 listopada 2012 Wyniki będą ogłoszone do 31 marca 2013 roku. Projekt może rozpocząć się między 1 maja 2013 a 30 kwietnia 2014 roku i może trwać maksymalnie 12 miesięcy.

O grant mogą ubiegać się publiczne lub prywatne instytucje i organizacje: • posiadające osobowość prawną (nie kwalifikują się osoby fizyczne) • zarejestrowane w jednym z krajów uczestniczących w Programie • których główna działalność polega na organizowaniu festiwali (weryfikowane na podstawie statutu) • wykazujące finansową i operacyjną zdolność do przeprowadzenia proponowanych działań (weryfikowane na podstawie załączników do wniosku)

Ulotka festiwale 2012.indd 2

WARUNKI FINANSOWE

Kwalifikują się jedynie koszty odnoszące się do europejskiego wymiaru działań (prezentacji podczas festiwalu dzieł nie narodowych): • koszty związane z prezentacją utworów europejskich, np. scenografia, kostiumy, wynajem sal, tłumaczenia, sprzęt, technicy, ubezpieczenie, transport materiałów i sprzętu, prawa autorskie, wynagrodzenia personelu administrującego projektem • koszty podróży i zakwaterowania artystów, techników i personelu, biorących udział w prezentacji utworów europejskich • honoraria artystów prezentujących utwory europejskie • koszty związane z organizacją warsztatów towarzyszących festiwalowi, w których biorą udział europejscy specjaliści (do 15% kosztów kwalifikowanych) • koszty związane z przygotowaniem, tłumaczeniem i drukiem oficjalnych katalogów i broszur • koszty działań informacyjnych i promocyjnych, np. strona internetowa, plan medialny (do 15% kosztów kwalifikowanych)

2012-03-14 13:07:31


KRYTERIA PRZYZNAWANIA GRANTU. CO JEST OCENIANE? Merytoryczna ocena projektu Wnioski oceniane są według 4 poniższych kryteriów. Projekt może otrzymać od 0 do 100 pkt. • europejska wartość dodana – w jakim stopniu proponowany program wykracza poza perspektywy lokalne, regionalne, narodowe i jaka jest kulturalna i geograficzna różnorodność programu czyli m.in. udział dzieł z państw uczestniczących w Programie Kultura oraz liczba państw reprezentowanych (0-25 punktów) • jakość i innowacyjność proponowanego programu – oryginalność, skala, charakter, struktura w stosunku do innych europejskich festiwali oraz innowacyjny aspekt działań (0-25 punktów) • oddziaływanie na publiczność – liczba odbiorców oraz działania podejmowane w celu promocji dzieł europejskich (0-25 punktów) • uczestnictwo artystów i specjalistów oraz jakość wymiany między nimi – skala, charakter i różnorodność uczestnictwa specjalistów (0-25 punktów)

Zdolność operacyjna i finansowa Jednym z elementów oceny wniosków jest weryfikacja, czy organizacja posiada wystarczające zasoby finansowe oraz kompetencje i kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia proponowanego projektu. Ocena odbywa się na podstawie analizy CV osób odpowiedzialnych za realizację projektu, sprawozdania z działalności oraz dokumentów finansowych organizacji (m.in. bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok budżetowy – wymóg nie dotyczy instytucji publicznych).

GDZIE POBRAĆ DOKUMENTY APLIKACYJNE I JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Formularze aplikacyjne, lista i wzory załączników oraz przewodniki dla wnioskodawców pomagające wypełnić wniosek dostępne są na stronach Punktu Kontaktowego ds. Kultury: www.program-kultura.eu oraz na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego: eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Punkt Kontaktowy ds. Kultury pkk@iam.pl www.program-kultura.eu

ORGANIZUJESZ MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE W PROGRAMIE KULTURA (2007-2013)

Ulotka festiwale 2012.indd 1

2012-03-14 13:07:23

Ulotka_festiwale_2012_www  

http://www.printomato.pl/images/Projekty/PKK/2012/Ulotka_festiwale_2012_www.pdf

Advertisement