Page 1

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 2007-2012

Doposażenie Służby Celnej Emanuela i Dawid Tatarkiewiczowie/Odonata

Od chwili przystąpienia Polski do Strefy Schengen ochrona zewnętrznej granicy Unii Europejskiej oraz zapewnienie bezpieczeństwa wewnątrz Unii jest dla polskiej Służby Celnej sprawą priorytetową. Działania Służby Celnej koncentrują się na tym, aby swobodny przepływ towarów i osób szedł w parze z zachowaniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, zarówno narodowego jak i całego obszaru Schengen. Celem projektu jest doposażenie grup mobilnych Służby Celnej w środki transportu, wspomagające m.in. zwalczanie przemytu towarów. Projekt swoim zasięgiem będzie obejmował izby celne na terenie całego kraju. Oczekuje się, że zwiększy to możliwości grup mobilnych do szybkiego przeprowadzania kontroli. W konsekwencji, projekt przyczyni się do zwiększenia uczciwej konkurencji oraz wyeliminowania z rynku większej liczby nielegalnych produktów.

Pieniądze nie tylko z Unii

Dotychczas (wg stanu na wrzesień 2010 r.) uruchomiono niemal wszystkie obszary wsparcia i przeprowadzono większość naborów. Przedmiotem otwartych konkursów były priorytety Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform oraz Środowisko i infrastruktura. W ramach obu priorytetów, po wstępnej ocenie, do dofinansowania zakwalifikowano 43 projekty. Część projektów uzyskała już akceptację strony szwajcarskiej, kolejne czekają na ostateczne decyzje. Konkursy odbyły się także w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego, Funduszu Stypendialnego oraz projektu indywidualnego Krajowego Funduszu Kapitałowego dotyczącego wspierania funduszy kapitału podwyższonego ryzyka.

Na co jeszcze można uzyskać dofinansowanie?

– wsparcie rozwojowe ze Szwajcarii

1 września 2010 r. został ogłoszony trzeci konkurs w ramach Funduszu Stypendialnego. Nabór potrwa do 1 listopada 2010 r. Więcej informacji na stronach: www.crus.ch i www.sciex.pl. W 2011 r. zostanie ogłoszony kolejny konkurs w ramach projektu Krajowego Funduszu Kapitałowego. Więcej informacji na stronie: www.kfk.org.pl. Trwają prace nad uruchomieniem Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i PolskoSzwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest programem wsparcia rozwojowego dla Polski, przyznanego przez Szwajcarię na lata 2007-12. Oprócz Polski, z pomocy Szwajcarii korzysta również dziewięć innych państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej w 2004 r. Program adresowany jest również do Rumunii i Bułgarii.

Nabory w ramach wyłonionych programów W niektórych obszarach przewidziano realizację projektów/programów, w ramach których będzie możliwość ubiegania się o środki. W ramach jednego z projektów w obszarze Sektor prywatny przewiduje się nabór na pilotażowe podprojekty MŚP dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), czyli strategii zakładającej realizację innych aspektów działalności gospodarczej, niż tylko osiągnięcie zysku, np. aspektów społecznych, ekologicznych. Fundusze szwajcarskie wesprą projekty dotyczące wdrożenia i realizacji strategii CSR w obszarach ochrony środowiska, zaangażowania społecznego, a także relacji przedsiębiorstwa z personelem. Co więcej, w ramach ww. programu będą prowadzone szkolenia, warsztaty i wizyty studyjne w dziedzinie CSR dla Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera, regionalnych decydentów i MŚP.

Estonia Łotwa Litwa

Z kolei, w obszarze Ochrona zdrowia – w ramach programu dotyczącego poprawy poziomu opieki społecznej oraz zdrowotnej – przewiduje się przeprowadzenie konkursów dla domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przewidziano zarówno remonty, przebudowę, doposażenie, jak również rozwijanie kwalifikacji pielęgniarek i pielęgniarzy oraz innych pracowników tych jednostek.

Polska

Nabory będą miały również miejsce w ramach programów na rzecz rozwoju regionalnego województw południowo-wschodnich.

Czechy Słowacja Szwajcaria

Słowenia

Polecane linki Szczegółowe informacje na temat Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.programszwajcarski.gov.pl oraz Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy www.swiss-contribution.admin.ch/poland/pl/Home The Swiss-Polish Cooperation Programme is a development programme, granted by Switzerland for the period 2007-12. Poland is the largest recipient of the Swiss funds. The support for our country amounts to 489 million Swiss francs. Apart from Poland, the beneficiaries are also nine other EU member states, which joined the EU in 2004, as well as Romania and Bulgaria. Swiss funds are aimed at reducing social and economic differences between Poland and more developed EU countries. The aim of the Programme is also to reduce the disparities in Poland - between urban centers and less developed regions.

Ulotka prezentuje dane ze stanem na wrzesień 2010 r. Ulotka współfinansowana ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Polska jest największym beneficjentem funduszy szwajcarskich – na lata 2007-12 otrzyma 489 mln franków szwajcarskich.

Węgry Rumunia

Program obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę, przy czym co najmniej 40% środków zostanie skierowane do województw południowo-wschodnich: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego.

Bułgaria

Odbiorcami funduszy szwajcarskich są instytucje sektora publicznego i prywatnego, a także organizacje pozarządowe. Malta

Cypr

Wnioskowanie o dofinansowanie podlega dwustopniowej procedurze – przygotowanie Zarysu Projektu oraz Kompletnej Propozycji Projektu. Wnioski oceniane są przez instytucje polskie i szwajcarskie. Ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania podejmuje strona szwajcarska.


21%

W celu rozwoju sektora prywatnego i promocji eksportu MŚP realizowane będą dwa projekty, z których jeden będzie dotyczył budowy potencjału merytorycznego Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów, a drugi zwiększenia konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Łączna wartość obu projektów wynosi 10 mln franków szwajcarskich. Uruchomienie projektów jest przewidziane na 2011 rok.

Ponadto, w ramach Funduszu Stypendialnego finansowane będą pobyty badawcze polskich doktorantów i młodych pracowników naukowych w Szwajcarii. Stypendia mogą trwać od 6 do 24 miesięcy. Finansowane będą również kilkudniowe wizyty pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii służące przygotowaniu lub w związku z realizacją projektu badawczego. Budżet funduszu na stypendia wynosi ok. 11 mln franków szwajcarskich. Środki są dostępne dla wszystkich dyscyplin akademickich. W wyniku dwóch pierwszych naborów przyznano 39 stypendiów na pobyty naukowe, m.in. na uniwersytetach w Genewie, Lozannie i Fryburgu oraz na Politechnice Federalnej w Zurychu, uważanej za najlepszą politechnikę w Europie. Środki szwajcarskie wykorzystane zostaną również do promowania profilaktyki i edukacji zdrowotnej, a także poprawy poziomu opieki społecznej i zdrowotnej. We współpracy z Ministerstwem Zdrowia zaplanowano ogólnokrajowe działania (objęte trybem pozakonkursowym) ukierunkowane na promocję zdrowego trybu życia i zapobieganie chorobom zakaźnym. W ten sam sposób, uwzględniając propozycje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zostaną rozdysponowane środki na programy adresowane do instytucji pomocy społecznej w województwach Polski południowo-wschodniej. Celem będzie poprawa jakości i rozszerzenie wachlarza usług świadczonych mieszkańcom tych ośrodków. Na działania związane ze zdrowiem oraz pomocą społeczną przeznaczono ponad 40 mln franków szwajcarskich.

16% 17%

Wsparciu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz promowaniu partnerstw między polskimi a szwajcarskimi władzami lokalnymi i regionalnymi służy Grant blokowy. Fundusz ten będzie wspierał dwa priorytety. Najwięcej środków (bo ponad 16,5 mln franków szwajcarskich) zostanie przekazane na działania organizacji pozarządowych. Projekty będą dotyczyć m.in. zwiększenia udziału Polaków w edukacji obywatelskiej, partycypacji w polityce publicznej czy działań kontrolnych w stosunku do m.in. administracji publicznej i środowisk politycznych. Drugim obszarem wsparcia (o wartości 1,8 mln franków szwajcarskich) będą polsko-szwajcarskie projekty partnerskie, realizowane m.in. pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce i Szwajcarii. Projekty partnerskie będą zakładały m.in. tworzenie i wzmacnianie partnerstw służących transferowi wiedzy, wymianie doświadczeń czy najlepszych praktyk.

Fundusz na Przygotowanie Projektów

41%

W realizacji jest także projekt Banku Światowego dotyczący sprawozdawczości finansowej i audytu. Projekt jest skierowany do księgowych, biegłych rewidentów oraz ich organizacji zawodowych. Beneficjentami są również organy administracji publicznej zajmujące się rachunkowością sektora prywatnego. Przyznana Polsce dotacja opiewa na ok. 10 milionów franków szwajcarskich. W czasie trwającego 5 lat projektu przeszkolonych ma zostać ponad 6 tysięcy osób w całym kraju.

W ramach programu szwajcarskiego przeznaczono również środki na wzmocnienie potencjału naukowego oraz rozwoju badań stosowanych. W tym celu realizowany jest Polsko-Szwajcarski Program Badawczy. Wsparcie uzyskają projekty o łącznej wartości 19 mln franków szwajcarskich. Projekty mogą dotyczyć pięciu obszarów badawczych: ICT (Information and Communication Technology), energia – odnawialne źródła energii, nanotechnologie, zdrowie, środowisko. Wymogiem jest, aby były realizowane w partnerstwie z jednostką szwajcarską. Konkurs zakończył się w dniu 31 lipca 2010 r. Zainteresowanie było bardzo duże. Do operatora – Ośrodka Przetwarzania Informacji – wpłynęło 239 projektów.

Grant Blokowy dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich

Ochrona środowiska to nie tylko infrastruktura. Program szwajcarski zakłada także finansowanie projektów z zakresu bioróżnorodności w województwach południowo-wschodnich (do 13 mln franków szwajcarskich). Warunkową akceptację otrzymał projekt Inwentaryzacji kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony. Rekomendowano też projekt Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska i Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa dotyczący stworzenia mechanizmu konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej.

W celu poprawy dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), realizowany jest projekt Krajowego Funduszu Kapitałowego dotyczący wspierania funduszy kapitału podwyższonego ryzyka. Projekt skierowany jest do funduszy kapitałowych lub podmiotów zarządzających funduszami. Wsparcie uzyskane przez fundusze zostanie przeznaczone na inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa, w szczególności o charakterze innowacyjnym i znajdujące się na początkowych etapach rozwoju. Krajowy Fundusz Kapitałowy ma do rozdysponowania ok. 48 mln franków szwajcarskich. Pierwszy z dwóch naborów zakończył się 1 października 2010 r. Udostępniono wówczas ok. 23 mln franków szwajcarskich.

Rozwój społeczny i zasobów ludzkich

Fundusze szwajcarskie to także wsparcie dla infrastruktury środowiskowej. Obszar ten otrzyma najwięcej środków – ok. 173,6 mln franków szwajcarskich. Z warunkowo zatwierdzonych Zarysów projektów należy wymienić m.in. stworzenie pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego. Ponadto, w gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Kłaj planowana jest instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych. Wsparciem objęte zostaną również gminne i regionalne systemy transportu publicznego. Wstępną decyzję otrzymała m.in. Warszawska Kolej Dojazdowa. Projekt ma na celu usprawnienie transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej.

Sektor prywatny

Środki szwajcarskie wspierają także ochronę granic Unii Europejskiej (do 47 mln franków szwajcarskich). Z tej tematyki wstępnie zaakceptowano m.in. projekty złożone przez Urząd ds. Cudzoziemców oraz Komendę Główną Policji. Ostateczną akceptację strony szwajcarskiej uzyskał projekt pn. Przygotowanie mobilnych grup kontrolnych Służby Celnej do wykonywania zadań szybkiego reagowania i zarządzania kryzysowego. Kwota dofinansowania tego projektu sięga 2,8 mln franków szwajcarskich.

Środowisko i infrastruktura

Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform

W ramach tego obszaru program finansuje inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego Polski południowo-wschodniej (do 50 mln franków szwajcarskich). Wśród warunkowo zatwierdzonych Zarysów projektów znajduje się m.in. program Fundacji Partnerstwo dla Środowiska pt. Produkt Lokalny Małopolska. Projekt dotyczy rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o edukację ekonomiczną mieszkańców oraz marketing produktów z Małopolski. Warunkowo zatwierdzono też program Od wizji do nowoczesnego zarządzania, dotyczący rozwoju podregionu nazwanego „Gotania”, skupionego wokół miasta Hrubieszowa (woj. lubelskie). Rozwój regionalny zostanie oparty na turystyce i zasobach historycznych. Jednym z kierunków budowy marki będą Goci, którzy niegdyś zamieszkiwali ten region.

W celu pomocy beneficjentom w przygotowaniu np. dokumentacji projektowej do ubiegania się o środki programu, uruchomiono Fundusz na Przygotowanie Projektów o wartości do 4 mln franków szwajcarskich. Strona szwajcarska zaakceptowała dotychczas granty dla 36 wnioskodawców (stan na wrzesień 2010 r.). Najczęściej przyznawane kwoty wynoszą ok. 25 tys. franków szwajcarskich.

Alokacja według obszarów tematycznych (bez kosztów zarządzania Programem przez Szwajcarię i Polskę)

4%

1%

ulotka_mechanizm_finansowy_2  

http://www.printomato.pl/images/Projekty/MRR/ulotka_mechanizm_finansowy_2.pdf

ulotka_mechanizm_finansowy_2  

http://www.printomato.pl/images/Projekty/MRR/ulotka_mechanizm_finansowy_2.pdf

Advertisement