Page 1

PRACUJESZ W ORGANIZACJI KULTURALNEJ W POLSCE I MASZ POMYSŁ NA PROJEKT WSPÓŁPRACY Z AUSTRALIĄ ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE W PROGRAMIE KULTURA (2007-2013)


PROJEKTY WSPÓŁPRACY Z KRAJAMI TRZECIMI (OBSZAR 1.3.5) Organizacje z sektora kultury mogą uzyskać dofinansowanie na międzynarodowe projekty o niedochodowym i nieinwestycyjnym charakterze, których celem jest wymiana i współpraca kulturalna między UE i wybranymi krajami trzecimi. Jednym z krajów wyznaczonych do współpracy w 2013 roku jest Australia. Obszar 1.3.5 Programu Kultura pozwala na realizację projektów kulturalnych o europejskim charakterze, dotyczących wszystkich dziedzin kultury z wyłączeniem sektora audiowizualnego (projekty audiowizualne i festiwale filmowe dofinansowuje Program MEDIA 2007, www.mediadeskpoland.eu): • sztuki wizualne • dziedzictwo kulturowe • sztuki sceniczne i performatywne (teatr, muzyka, taniec itd.) • design i sztuki użytkowe • architektura • literatura, książki, czytelnictwo • multimedia i nowe technologie • projekty interdyscyplinarne

Terminy składania wniosków i czas trwania projektu Termin składania wniosków upływa 3 maja 2013 r. Wyniki będą ogłoszone do 31 sierpnia 2013 roku. Projekt może się rozpocząć między 1 listopada 2013 roku a 31 października 2014 roku. Długość trwania projektów to maksymalnie 24 miesiące. Co najmniej połowa wydarzeń związanych z projektem musi mieć miejsce w Australii.

O grant mogą ubiegać się publiczne lub prywatne instytucje i organizacje: • p  osiadające osobowość prawną (nie kwalifikują się osoby fizyczne) • prowadzące działalność w sektorze kultury (weryfikowane na podstawie statutu) • wykazujące finansową i operacyjną zdolność do przeprowadzenia proponowanych działań (weryfikowane na podstawie załączników do wniosku)


Na dofinansowanie mogą liczyć projekty • o wyraźnym europejskim charakterze • ukierunkowane na współpracę z instytucjami australijskimi: większość działań musi odbywać się na terenie Australii • oparte na realnej współpracy międzynarodowej: w projektach muszą uczestniczyć co najmniej trzy organizacje z trzech różnych państw uczestniczących* w Programie oraz co najmniej jeden operator kulturalny z Australii • wpisujące się w cele Programu Kultura (mobilność artystów, mobilność dzieł, dialog międzykulturowy) • oryginalne, oparte na interesującym, nowatorskim pomyśle

WARUNKI FINANSOWE Wysokość grantu wynosi minimalnie 50 000 euro, a maksymalnie 200 000 euro. Dofinansowanie z Programu Kultura może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych. Organizatorzy projektu (zarówno lider, jak i współorganizatorzy) muszą zapewnić finansowy wkład własny i zabezpieczyć ze środków własnych lub pozyskać z innych źródeł na rzecz projektu pozostałą część budżetu. Partner z Australii również może (ale nie musi) wnieść finansowy wkład własny. Projekt musi mieć charakter non-profit, a wszelki przychód (np. ze sprzedaży biletów lub publikacji) musi zostać wykorzystany na potrzeby projektu.

Koszty kwalifikowane • k oszty związane z organizacją wydarzeń, np. koszty podróży, zakwaterowania, diety i honoraria artystów, naukowców, techników, organizatorów, prawa autorskie, tłumaczenia, wynajem sprzętu i pomieszczeń, transport i ubezpieczenie dzieł sztuki • koszty działań informacyjnych i promocyjnych, np. strona internetowa, plan medialny • koszty związane z organizacją warsztatów, seminariów i konferencji • koszty personelu administrującego projektem • koszty administracyjne, np. wynajem i utrzymanie biura * Kraje uczestniczące w Programie Kultura: kraje członkowskie Unii Europejskiej a także: Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Norwegia, Serbia, Turcja


KRYTERIA PRZYZNAWANIA GRANTU. CO JEST OCENIANE? Merytoryczna ocena projektu • • • • • • • •

europejska wartość dodana (0-15 punków) zgodność z celami Programu (0-15 punków) jakość proponowanych działań (0-15 punków) jakość partnerstwa (0-10 punków) zakładane rezultaty (0-10 punków) promocja i rozpowszechnianie projektu (0-10 punków) długofalowe oddziaływanie i trwałość (0-10 punków) wymiar współpracy międzynarodowej (0-15 punków)

Zdolność operacyjna i finansowa Jednym z elementów oceny wniosków jest weryfikacja, czy organizacja posiada wystarczające zasoby finansowe oraz kompetencje i kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia proponowanego projektu. Ocena odbywa się na podstawie analizy CV osób odpowiedzialnych za realizację projektu, sprawozdania z działalności oraz dokumentów finansowych organizacji (m.in. bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok budżetowy - wymóg nie dotyczy instytucji publicznych).

GDZIE POBRAĆ DOKUMENTY APLIKACYJNE I JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Formularze aplikacyjne, lista i wzory załączników oraz przewodniki dla wnioskodawców pomagające wypełnić wniosek dostępne są na stronie Punktu Kontaktowego ds. Kultury: www.program-kultura.eu oraz na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego: eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

KONTAKT Punkt Kontaktowy ds. Kultury ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa tel. 22 578 22 30 www.program-kultura.eu pkk@iam.pl

Ulotka_AUSTRALIA_2012_www  

http://www.printomato.pl/images/Projekty/PKK/2012/Ulotka_AUSTRALIA_2012_www.pdf

Advertisement