Page 1

Formularze budĹźetowe Program Kultura (2007-2013)


Formularze budżetowe w Programie Kultura (2007-2013)

Szanowni Państwo, Broszura prezentuje zasady konstruowania budżetu oraz praktyczne wskazówki doczące części finansowej aplikacji dla projektów krótko- i długoterminowych w Programie Kultura (2007-2013). Termin składania wniosków w roku 2011 (na projekty realizowane od 1 maja 2012 roku) upływa 5 października 2011 roku. Kolejny termin naboru planowany jest na początek października 2012 roku. Przed przystąpieniem do wypełniania aplikacji należy szczegółowo zapoznać się z Przewodnikiem Programowym (Culture Programme Guide), Instrukcjami dla wnioskodawców (Instructions for applicants) i Przewodnikiem dla użytkownika (User Guide), dostępnymi na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_121_2011_en.php

3


Nowe formularze budżetowe dla beneficjentów programu Kultura 2007-2013

I. FINANSOWANIE GRANTU

Komisja Europejska

Lider + Współorganizatorzy

Finansowanie przez Komisję Europejską: Projekty krótkoterminowe – t rwające do 24 miesięcy – możliwość uzyskania od 50 000 do 200 000 euro

70% 30%

Prefinansowanie do 45 dni od daty podpisania kontraktu Po złożeniu sprawozdania

Projekty długoterminowe – t rwające od 3 do 5 lat – możliwość uzyskania od 200 000 do 500 000 euro rocznie Tzw. krótsze (trwające 36 miesięcy )

40% 40% 20%

Tzw. dłuższe (trwające od 37 do 60 miesięcy)

30% 30% 20% 20%

I transza do 45 dni od daty podpisania kontraktu II transza po złożeniu listy poniesionych wydatków z I transzy Po złożeniu sprawozdania

I transza do 45 dni od daty podpisania kontraktu II transza po złożeniu listy poniesionych wydatków z I transzy III transza po złożeniu listy poniesionych wydatków z II transzy Po złożeniu sprawozdania

Należy pamiętać, że 20% lub 30% kwoty grantu z Komisji Europejskiej beneficjent otrzymuje dopiero po złożeniu sprawozdania finansowego. W związku z tym, należy tę kwotę ZABEZPIECZYĆ. 4


Formularze budżetowe w Programie Kultura (2007-2013)

Podział kompetencji oraz zasady współpracy pomiędzy uczestnikami projektu, czyli Liderem, Współorganizatorami i Partnerami Finansowanie projektu (wkład własny):

Działania w ramach projektu:

• Lider (Koordynator) • Współorganizatorzy

• Lider • Współorganizatorzy • Partnerzy

Lider:

• • • •

cele projektu wszystkie działania, które będą zrealizowane w ramach projektu rolę i obowiązki Lidera oraz Współorganizatorów w tworzeniu i realizacji każdego z działań w projekcie zakres finansowy współpracy, w tym kwoty wkładu finansowego każdego z partnerów i zasady współpracy przy rozliczaniu projektu • sposób i terminy przekazywania środków • zasady komunikacji pomiędzy partnerami

Lider, jako wnioskodawca i bezpośredni beneficjent, otrzymuje przyznane przez Komisję Europejską środki. Na postawie ustaleń zawartych w umowie ze Współorganizatorami przekazuje środki finansowe na ich konto w formie prefinansowania lub refinansowania. • Prefinansowanie – Lider przekazuje środki na poczet zaplanowanych w ramach projektu działań • Refinansowanie – Lider na podstawie przedstawionych przez Współorganizatorów wydatków (faktury, rachunki, umowy), w terminie wcześniej ustalonym w umowie o współpracy, przekazuje środki na ich refundację

Współorganizatorzy:

• Biorą udział w tworzeniu budżetu projektu • Powinni wynegocjować z Liderem takie warunki umowy, które będą im gwarantować płynność finansową

Partnerzy: Nie muszą brać udziału w finansowaniu projektu (choć mogą, pod warunkiem, że środki przekażą bezpośrednio na konto Lidera lub któregoś ze Współorganizatorów), a wszystkie koszty związane z ich udziałem w projekcie muszą zostać poniesione przez Lidera i/lub jednego ze Współorganizatorów.

5


Nowe formularze budżetowe dla beneficjentów programu Kultura 2007-2013

II. KOSZTY KWALIFIKOWANE I NIEKWALIFIKOWANE Koszty kwalifikowane • Koszty niezbędne do realizacji projektu • Koszty w okresie kwalifikowalności wydatków (z wyjątkiem kosztów audytu końcowego, które mogą być poniesione do dwóch miesięcy po zakończeniu projektu) • Koszty poniesione bezpośrednio przez Lidera i Współorganizatorów • Amortyzacja środków trwałych, których zakup jest niezbędny do realizacji projektu • Koszty poniesione na terenie państw uczestniczących w Programie Jedynie 15% kosztów może być poniesionych w tzw. Państwach Trzecich lub w związku z uczestnictwem w projekcie osób/organizacji z Państw Trzecich. Ten warunek nie dotyczy projektów z Obszaru 1.3.5 Programu Kultura  udżet projektu w ramach wniosku aplikacyjnego konstruujemy dla kosztów kwalifikowanych B i niekwalifikowanych. (UWAGA! ZMIANA!)

Koszty niekwalifikowane Dofinansowanie Komisji Europejskiej w wysokości 50% budżetu dotyczy tylko kosztów kwalifikowanych. Koszty niekwalifikowane traktowane są jako informacja o rzeczywistych kosztach projektu i środki finansowe na ich pokrycie muszą zostać zagwarantowane przez Lidera i Współorganizatorów. Są to przede wszystkim koszty niezwiązane z projektem, a także: • Zysk inwestycyjny • Długi i odsetki od długów • Fundusze rezerwowe (oszczędności na rzecz strat i możliwych przyszłych długów) • Inne odsetki lub długi • Długi nieściągalne • Straty kursowe (związane ze zmianą kursów) • Podatek VAT, chyba że wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie go odzyskać (Uwaga, w przypadku instytucji publicznych podatek VAT jest zawsze kosztem niekwalifikowanym) • Koszty pokrywane z innych działań lub programów europejskich • Wydatki nadmierne lub lekkomyślne • Koszty wymiany personelu biorącego udział w projekcie • Zakup środków trwałych i inwestycyjnych • Wkład rzeczowy • Wydatki poniesione przez partnerów stowarzyszonych, chyba że pokrywane lub refundowane są bezpośrednio przez Lidera i/lub Współorganizatorów projektu

6


Formularze budżetowe w Programie Kultura (2007-2013)

III. WAŻNE SZCZEGÓŁY PRZY TWORZENIU BUDŻETU

Ograniczenia wysokości poszczególnych rozdziałów budżetowych  ynagrodzenie dla personelu administrującego projektem (rozdz. 4 budżetu) nie może przekroczyć 20% W pozostałych kosztów bezpośrednio związanych z realizacją projektu (rozdz. 1+2+3 budżetu). (UWAGA! ZMIANA!) K oszty pośrednie (rozdz. 5 budżetu), tj. utrzymanie biura projektu, nie mogą przekroczyć 7% kosztów bezpośrednich projektu (rozdz. 1+2+3+4 budżetu) (UWAGA! ZMIANA!)

Podróże i diety Komisja Europejska określiła stawki wykorzystywane przy rozliczaniu podróży i diet. Dotyczą one podróżujących artystów, naukowców, techników oraz organizatorów wydarzeń: • K oszt podróży samolotem w Europie – kwota maksymalna 600 euro (klasa ekonomiczna) na podróże w Europie. Nie ma określonego limitu na podróże do/z Krajów Trzecich, ale musi to być bilet w klasie ekonomicznej • Pociąg – pierwsza klasa jest dopuszczalna • Podróż prywatnym samochodem – ryczałt 0,22 euro/km (koszt paliwa jest kosztem niekwalifikowanym) • Koszt taksówek jest kosztem niekwalifikowanym (uwzględniony w dietach), chyba że jest niezbędny ze względu na transport materiałów • Diety – nie mogą przekraczać diet podanych przez Komisje Europejską (dostępne na stronie konkursu grantowego) Podróże w trakcie projektu rozliczane są w taki sam sposób, jak pozostałe delegacje w danej instytucji/organizacji i ich kwoty muszą być zgodne z normalną praktyką instytucji. Jeśli zostaną uznane za zbyt wygórowane, mogą zostać zmniejszone

7


Nowe formularze budżetowe dla beneficjentów programu Kultura 2007-2013

IV. JAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ BUDŻETOWY? projekty międzynarodowej współpracy kulturalnej = finansowanie oparte na budżecie Dotację oblicza się na podstawie: • Zbilansowanego budżetu • Szczegółowo oszacowanego budżetu • Budżetu sporządzonego w euro Formularz budżetowy jest dokumentem Excel. Można go pobrać ze strony Agencji wykonawczej: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/index_en.php

Formularz budżetowy składa się z 4 arkuszy w Excelu:

Spis rozdziałów budżetu Podane są tu kategorie wydatków.

Szczegółowy budżet działań Szacowany budżet (Detailed budget by activity and by partner)

Podsumowanie (Total estimated budget)

Ta część dotyczy tylko wydatków W arkuszu tym należy w projekcie uwzględnić: Wydatki całkowite • Koszty kwalifikowane = część I.A • Koszty niekwalifikowane = część I.B Całkowity dochód = część II • Dotacja Unii Europejskiej obliczana na podstawie sumy wszystkich kosztów kwalifikowanych • pozostały dochód - przychód z tytułu realizacji projektu (np. ze sprzedaży biletów), wkład własny, środki na pokrycie wkładu rzeczowego (koszt niekwaifikowany, traktowany informacyjne)

W każdym z arkuszy zastosowano automatyczne formuły ułatwiające wypełnienie.

8

(Summary) Ta część pomoże Wnioskodawcy prawidłowo wypełnić część dotyczącą budżetu w elektronicznym formularzu wniosku


Formularze budżetowe w Programie Kultura (2007-2013)

Wydatki kwalifikowane Na wydatki kwalifikowane budżetu (rozdziały 1-5) składają się: • K oszty bezpośrednio związane z realizacją projektu , np. zakupu materiałów, wynajmu sal, produkcji, podróże, honoraria • Produkcja, komunikacja, rozpowszechnianie oraz koszty związane z wykorzystywaniem wyników • Koszty związane z konferencjami, seminariami, warsztatami • Koszty podróży i pobytu personelu administracyjnego Pracownicy: koordynacja i administracja (UWAGA! ZMIANA!) Maksymalnie 20% kosztów bezpośrednio związanych z realizacją projektu (rozdz. 1+2+3) Koszty pośrednie (UWAGA! ZMIANA!) Maksymalnie 7% całkowitych kosztów bezpośrednich (rozdz. 1+2+3+4 budżetu) Koszty poniesione w Państwach Trzecich Maksymalnie 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych (nie dotyczy projektów realizowanych w ramach obszaru 1.3.5) Kwalifikowane podwykonawstwo Maksymalnie 50% wnioskowanej dotacji. Powyżej tego progu koszty podwykonawstwa są kosztami niekwalifikowanymi i muszą zostać pokryte ze środków Lidera lub Współorganizatorów.

Podwykonawstwo: definicja i wyjaśnienia  a podwykonawstwo uważa się koszty związane z każdą działalnością, usługi nie wykonywane Z bezpośrednio przez Lidera i/lub Współorganizatorów, np. ubezpieczenie dzieł sztuki i ich transport, wyposażenie, wynajem pomieszczeń, sprzętu, technizy, tłumaczenia, eksperci zatrudnieni pzrez podmioty prawa, koszty produkcji, catering itp.. UWAGA: Partner stowarzyszony może być uznany jako podwykonawca, w zależności od rodzaju wydatków.

Za podwykonawstwo NIE uznaje się: • Instytucji publicznych • Wynagrodzeń pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez Lidera i Współorganizatorów • Pracy techników, tłumaczy, naukowców itp., jeżeli zatrudnieni są na umowę cywilno prawną • Artystów, wykładowców i prelegentów • Kosztów podróży i utrzymania  graniczenia O • Koordynacja projektu nie może być zlecona podwykonawcy (a w szczególności koncepcja, przygotowanie, wdrożenie, zarządzanie, koordynacja, monitorowanie, przygotowywanie sprawozdań, zarządzanie współpracą pomiędzy partnerami) (Koszty niekwalifikowane – część I.B.2 szacunkowego budżetu)  yjątki W • Usługi wymagające wyspecjalizowanych umiejętności (związane z prawem, księgowością, podatkami, kadrami) nie są uważane za kwalifikowane podwykonawstwo.

9


Nowe formularze budżetowe dla beneficjentów programu Kultura 2007-2013

 arunki W • Umowa ≥ 60 000 euro = Przetarg z ilością minimum 5 ofert • Należy zachować wszystkie dokumenty związane z procedurą przetargową = muszą być one zawarte w raporcie końcowym • Łączna kwota umów nie może przekroczyć 50% średniej dotacji UE

Wydatki niekwalifikowane Na wydatki niekwalifikowane budżetu składają się: (UWAGA! ZMIANA!) • Wkład rzeczowy (w tym praca wolontariuszy) • Podwykonawstwo Zlecone zadania koordynacyjne/kwota przekraczająca 50% dotacji UE •

Inne koszty niekwalifikowane: • Kwoty przekraczające 20% (pracownicy) • Kwoty przekraczające 7% (koszty pośrednie) • Kwoty przekraczające 15% (koszty Państw Trzecich)

Dochód budżetu Dotacja UE W zależności od Obszaru, zgodności z progami, maksymalnej kwoty na rok i maksymalnego % (Szczegóły w Przewodniku po Programie: http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/programme_guide_ en.php)

Dochody wygenerowane z budżetu (np. sprzedaż biletów, publikacji) - nie mogą być uważane za wkład własny

Samofinansowanie Finansowy udział Koordynatora i każdego ze Współorganizatorów musi stanowić własne/zabezpieczone fundusze. Finansowy wkład musi być zgodny z następującymi dokumentami: • Mandat • Budżet: rozdział 3 część o dochodach • Elektroniczny formularz: część E.3 • Zaznacz odpowiednio (tylko Koordynator): • Organizacja publiczna czy prywatna? • Organizacja komercyjna czy non-profit?

• Zaznacz, czy organizacja jest w stanie odliczyć VAT (Koordynator + Współorganizatorzy) • Wkład finansowy partnerów stowarzyszonych i innych (sponsoring itp.) Dowód współfinansowania kwoty już zabezpieczonej w dniu składania wniosku musi zostać wysłany z pakietem aplikacji

• Środki na pokrycie innych kosztów niekwalifikowanych 10


Formularze budĹźetowe w Programie Kultura (2007-2013)

11


Nowe formularze budżetowe dla beneficjentów programu Kultura 2007-2013

Jak wypełnić formularz budżetowy?

Szczegółowy budżet działań

(Detailed budget by activity and by partner)

Rozpocznij od arkusza „Szczegółowy budżet działań” 1. Wybierz rodzaj kosztów (kolumna B) 2. Wyjaśnij charakter kosztów (kolumna C)

12


Formularze budżetowe w Programie Kultura (2007-2013)

3. Rozdziel koszty pomiędzy odpowiednimi działaniami (niebieskie kolumny)

4. Podziel te same koszty pomiędzy beneficjentami (zielone kolumny)

13


Nowe formularze budżetowe dla beneficjentów programu Kultura 2007-2013

UWAGA: Sprawdź sumy, jeżeli nie będą się zgadzały wyświetlą się na CZERWONO

5. W przypadku podwykonawstwa podaj kwotę w odpowiednim polu 6. W przypadku podwykonawstwa koordynacji projektu podaj kwotę w komórce O10 7. Wskaż kwotę wkładu rzeczowego

8. Nie należy dzielić kosztów związanych z wkładem rzeczowym i podwykonawstwem pomiędzy rozdziałami 1 do 6 Budżetu Szczegółowych Działań

14


Formularze budżetowe w Programie Kultura (2007-2013)

9. Podziel koszty pomiędzy odpowiednimi rozdziałami szacunkowego budżetu (żółte kolumny)

10. Proszę wskazać sumę kosztów poniesionych w lub w związku z Krajem Trzecim w każdym z rozdziałów (zielone komórki w wierszu 14)

15


Nowe formularze budżetowe dla beneficjentów programu Kultura 2007-2013

11. Automatyczny transfer do szacunkowego budżetu

Szacunkowy budżet (Estimated budget)

Inne niekwalifikowane koszty Rozdział I.B.3 budżetu

Koszty Krajów Trzecich Każdy rozdział budżetu

Niekwalifikowane podwykonawstwa Rozdział I.B.2 budżetu

12. Wypełnij zielone komórki w szacunkowym budżecie (1)

16

Wkład rzeczowy Rozdział I.B.1 budżetu Kwalifikowani podwykonawcy Rozdział I.A.7 budżetu


Formularze budżetowe w Programie Kultura (2007-2013)

12a. Wypełnij zielone komórki w szacunkowym budżecie (2)

12b. Wypełnij zielone komórki w szacunkowym budżecie (3)

17


Nowe formularze budżetowe dla beneficjentów programu Kultura 2007-2013

13. Wypełnij część dochodów w części budżetu

Znak „%” pojawi się na CZERWONO jeżeli budżet nie będzie zbilansowany

Podsumowanie (Summary)

14. Podsumowanie

18


Formularze budĹźetowe w Programie Kultura (2007-2013)

Formularz demonstracyjny

19


Nowe formularze budżetowe dla beneficjentów programu Kultura 2007-2013

Culture Programme Name of the coordinator: Title of the project: Grant requested

All green cells must be filled in by the applicant

0,00 €

(= amount indicated in the cell F168 of the 'total estimate

Overall Project

Chapter 1

Cha

Nature of the expenses Total estimated budget (With third countries costs) Content of the budget

Project activities

Explanation about the nature of the cost (Destination of travel and subsistence, ...)

0,00 0,00

Row nr 1

Please, use the pull-down menu

Costs incurred in or in relation to a third country (for each 0,00 chapter) ---> 0,00

2

0,00

3

0,00

4

0,00

5

0,00

6

0,00

7

0,00

8

0,00

9

0,00

10

0,00

11

0,00

12

0,00

13

0,00

14

0,00

15

0,00

16

0,00

17

0,00

18

0,00

19

0,00

20

0,00

21

0,00

22

0,00

23

0,00

24

0,00

25

0,00

26

0,00

27

0,00

28

0,00

29

0,00

30

0,00

31

0,00

32 33 34 35 36 37 38 39 40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20

0,00

Commun Dissem


Formularze budĹźetowe w Programie Kultura (2007-2013)

Formularz demonstracyjny (Detailed budget by activity)

ed budget') Split amongst CHAPTERS

apter 2

Chapter 3

Chapter 4

Chapter 5 Admin staff

nication & Conf / seminars Travel/subs for mination / workshops admin staff

Eligible amount

0,00

Non-eligible amount

0,00

Total amount

0,00

Category A 0,00

0,00

0,00

0,00

Chapter 7 Part I.B.1 Subcontracting (Tick if appropriate) Indirect costs Please do not split the cost between chapters of the budget Contribution in kind 0,00 Eligible amount 0,00 Please do not Non-eligible split the cost subcontracted between chapters 0,00 0,00 coordination of the budget tasks Non-eligible 0,00 0,00 amount Maximum 0,00 Total amount eligible Total 0,00 0,00 subcontracting Chapter 6

Category B 0,00

Category C 0,00

kierunek przesuwania arkusza kalkulacyjnego 21


Total (check)

0,00

Name of the activity

Name of the activity

Name of the activity

Name of the activity

Name of the activity

Name of the activity

Name of the activity

Name of the activity

Name of the activity

Name of the activity

Name of the activity

Name of activi

Activity 1

Activity 2

Activity 3

Activity 4

Activity 5

Activity 6

Activity 7

Activity 8

Activity 9

Activity 10

Activity 11

Activity

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

total estimated budget - Detailed

kierunek przesuwania arkusza kalkulacyjnego

22


Formularze budĹźetowe w Programie Kultura (2007-2013)

Split amongst BENEFICIARIES

Total (check)

0,00

Coord P1

Co-org 1 P2

Co-org 2 P3

Co-org 3 P4

Co-org 4 P5

Co-org 5 P6

Co-org 6 P7

Co-org 7 P8

Co-org 8 P9

Co-org 9 P10

Co-org 10 P11

Co-org 11 P12

Co-org 12 P13

Costs for the coordinator

Costs for Co-org 1

Costs for Co-org 2

Costs for Co-org 3

Costs for Co-org 4

Costs for Co-org 5

Costs for Co-org 6

Costs for Co-org 7

Costs for Co-org 8

Costs for Co-org 9

Costs for Co-org 10

Costs for Co-org 11

Costs for Co-org 12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

total estimated budget - D

kierunek przesuwania arkusza kalkulacyjnego

23


Formularz demonstracyjny (Total estimated budget) Total estimated budget NAME OF COORDINATOR:

0,00

TITLE OF THE PROJECT

0,00

Number of co-organisers:

Project starting date:

dd/mm/yyyy

Project end date:

dd/mm/yyyy

I. EXPENDITURE I. A - Eligible costs Estimated total budget â‚Ź

Estimated eligible total budget - â‚Ź

1. Costs directly linked to the implementation of project activities Total chapter 1

(including the estimated cost of the certificate on final financial statements and costs incurred in third countries) Expenditure incurred in a third country

Travel (return trip =1)

Destination Countries Countries NOT participating in participating in the Culture the Culture Programme Programme

0,00

0,00

0,00

0,00

Destination Stay

Plane Train Boat Car / bus

Countries participating in the Culture Programme

Countries NOT participating in the Culture Programme

Subsistence

Indicate the number of travels and the length of each stay in the appropriate boxes

2. Production, communication, dissemination costs and costs of exploitation of results Total chapter 2

(including the estimated cost incurred in third countries) Expenditure incurred in a third country

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Costs in connection with conferences, seminars/workshops Total chapter 3

(including the estimated cost incurred in third countries) Expenditure incurred in a third country

Travel (return trip =1)

Destination Countries Countries NOT participating in participating in the Culture the Culture Programme Programme

Destination Stay

Plane Train Boat Car / bus

Countries Countries NOT participating participating in the in the Culture Programme Culture Programme

Subsistence

Indicate the number of travels and the length of each stay in the appropriate boxes

4.

Travel expenses and subsistence costs for administrative staff in connection with implementation of the action Total chapter 4

(including the estimated cost incurred in third countries) Expenditure incurred in a third country

Travel (return trip =1)

0,00

0,00

0,00

0,00

Destination

Destination Countries Countries NOT participating in participating in the Culture the Culture Programme Programme

Stay

Plane Train Boat Car / bus

Countries participating in the Culture Programme

Countries NOT participating in the Culture Programme

Subsistence

Indicate the number of travels and the length of each stay in the appropriate boxes

24

estimated_budget_form_2011_121_env2 - Total estimated budget

Page 1 / 5


Total estimated budget NAME OF COORDINATOR:

0,00

TITLE OF THE PROJECT

0,00

Project starting date:

dd/mm/yyyy

Project end date:

dd/mm/yyyy

Number of co-organisers:

Estimated total budget â‚Ź

Estimated eligible total budget - â‚Ź

5. Staff: administration and coordination Number of persons involved per category Category A (project manager, administrator, expert, etc.)

0

0,00

Category B (assistance functions, etc.)

0

0,00

Category C (secretaries, etc.) 0,00 0 the estimated costs under this chapter must not exceed 20% of the total amount NOTE: of other direct expenditure, i.e. budget chapters (1)+(2)+(3)+(4)+(7). This category is non-eligible in case the organisation receives an operating grant. For more information: see chapter III.3.1 of the Programme Guide

Total chapter 5

(including the estimated cost incurred in third countries) Expenditure incurred in a third country

0,00

0,00

0,00%

20,00%

0,00

0,00

6. Indirect costs Building: rent, water, heating, electricity and cleaning services / Telecommunication, network connection, postal charges / Depreciation of office equipment / Miscellaneous recurring consumables NOTE:

The estimated costs under this chapter must not be: - higher than 7% of the total amount of all other direct expenditure, i.e. budget chapters (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7) This category is non-eligible in case the organisation receives an operating grant.

Total chapter 6

(including the estimated cost incurred in third countries) Expenditure incurred in a third country

0,00

0,00

#DZIEL/0!

7,00%

0,00

0,00

7. Eligible subcontracting Total amount of subcontracting by chapters

0,00

Chapter 1: costs directly linked to the implementation of project activities

0,00

0,00

Chapter 2: production costs

0,00

0,00

Chapter 3: conferences, seminars / workshops

0,00

0,00

Chapter 4: travel expenses and subsistence cost for administrative staff

0,00

0,00

Chapter 5: staff / administrative and coordination

0,00 0,00

TOTAL

0,00

0

Total chapter 7

(including the estimated cost incurred in third countries) Expenditure incurred in a third country

TOTAL

0,00 0,00

TOTAL

0,00

Total of expenditure incurred in third countries

0,00

Of which eligible expenditure incurred in a third country (Attention: maximum 15% of the total eligible expenditure)

###

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

##

0,00

0,00%

TOTAL OF ELIGIBLE COSTS

estimated_budget_form_2011_121_env2 - Total estimated budget

0,00

0,00

Page 2 / 5

25


Total estimated budget NAME OF COORDINATOR:

0,00

TITLE OF THE PROJECT

0,00

Number of co-organisers:

Project starting date:

dd/mm/yyyy

Project end date:

dd/mm/yyyy

I. B - Non-eligible costs Estimated total budget - €

1. Contribution in kind

0,00

Chapter 1: costs directly linked to the implementation of project activities Chapter 2: production costs Chapter 3: conferences, seminars / workshops Chapter 4: travel expenses and subsistence cost for administrative staff Chapter 5: staff / administrative and coordination Chapter 6: indirect costs

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL

2. Subcontracting

0,00

Non-eligible amount following the detailed budget

0,00

Non-eligible subcontracted coordination tasks

0,00

3. Other non-eligible costs

0,00

Staff costs and indirect costs exceeding the 20% and 7% barriers

0,00

Third countries costs exceeding the 15% barrier

0,00

Revision of staff costs and indirect costs after the 15% barrier of third coutries

0,00

TOTAL OF NON-ELIGIBLE COSTS

0,00

TOTAL OF EXPENDITURE

0,00

II. INCOME Estimated total Income - €

1. European Union grant (max 50% and between minimum 50.000,00€ and maximum 200.000,00€) €

(i.e. the grant for which this application is being submitted)

0,00 50,00%

Î

E.U. grant requested

0,00

0,00

2. Income generated by the project Ticket sales, sale of publications, registration fees, other

0,00

3. Self-financing in own and raised funds a) Coordinator Is your organisation public or private?

Total (a)

0,00 0,00%

Profit or non-profit? Able to recover V.A.T.?

b) Co-organisers (please specify full name) N°

Country

Able to recover V.A.T.

Amount in €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% estimated_budget_form_2011_121_env2 - Total estimated budget

26

Page 3 / 5


Total estimated budget NAME OF COORDINATOR:

0,00

TITLE OF THE PROJECT

0,00

Number of co-organisers:

Project starting date:

dd/mm/yyyy

Project end date:

dd/mm/yyyy

0,00

Total (b)

Total estimated budget NAME OF COORDINATOR:

0,00

TITLE OF THE PROJECT

0,00

Number of co-organisers:

Project starting date:

dd/mm/yyyy

Project end date:

dd/mm/yyyy

c) Associated partner and others (please specify full name) Country

Amount in €

1 2 3 4 5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total (c)

0,00

Total chapter 3 (a+b+c)

0,00 0,00%

4. Resources to cover non-eligible costs 0,00

TOTAL OF INCOME COVERING THE TOTAL EXPENDITURE

0,00

(eligible + non-eligible costs)

-64,20%

INDICATE THE RATE(S) OF EXCHANGE USED

This page must be signed by the person legally authorised to commit the applicant organisation/coordinator The undersigned certifies that the submitted estimates budget is true and correct Name:

Date:

Position within the organisation:

Signature:

estimated_budget_form_2011_121_env2 - Total estimated budget

Official stamp of the organisation:

Page 4 / 5

27


Formularz demonstracyjny (Summary)

SUMMARY FOR THE E-FORM TOTAL EXPENDITURE PER CHAPTER Costs per chapter with third countries costs

Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 TOTAL

Subcontracting per chapter

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Non-eligible costs per chapter

0,00 0,00 0,00

TOTAL ELIGIBLE PER CHAPTER Costs per chapter with third countries costs

Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 TOTAL

28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subcontracting per chapter

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ELIGIBLE EXPENDITURE per chapter

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = the cell K127

Contribution in kind per chapter

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL EXPENDITURE per chapter

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = the cell I156


Wydawca: Instytut Adama Mickiewicza, Punkt Kontaktowy ds. Kultury Projekt i skład: PRINTOMATO Magda Piotrowska-Kloc Druk: Warszawa, wrzesień 2011

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Avenue du Bourget 1 BOUR 04/13 BE-1140 Brussels tel.: +32 (0) 2 299 11 11 – centrala http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php

PROGRAM KULTURA Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego KOMISJA EUROPEJSKA

Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej Rue de la Loi 200 B-1049 Bruksela Belgia http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html

PRZEWODNIK PROGRAMOWY

PROGRAM KULTURA (2007 – 2013)

kwiecień 2010 Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Pełna wersja Przewodnika Programowego Programu Kultura (2007-2013) http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/programme_guide_en.php

Portal Komisji Europejskiej poświęcony kulturze http://ec.europa.eu/culture/index_en.php

Punkt Kontaktowy ds. Kultury pkk@iam.pl www.program-kultura.eu

Instytut Adam Mickiewicza

Broszura została sfinansowana przy wsparciu Komisji Europejskiej. Wyraża ona opinie jedynie jej autorów, a Komisja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności w zakresie wykorzystywania informacji w niej zawartych. This brochure has been funded with support from the European Commission. It reflects the views only of the author, and the Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information contained therein.

29


Nowe formularze bud偶etowe dla beneficjent贸w programu Kultura 2007-2013

Notatki:

30


Formularze budĹźetowe w Programie Kultura (2007-2013)

31


Nowe formularze bud偶etowe dla beneficjent贸w programu Kultura 2007-2013

32

PKK%20instrukcja%20wypelniania_www  

http://www.printomato.pl/images/Projekty/Publikacje/IAM-PKK/PKK%20instrukcja%20wypelniania_www.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you