Issuu on Google+

Księga standardów i system identyfikacji wizualnej dla programu Europejska Stolica Kultury Polska 2016. Niniejsze opracowanie prezentuje system identyfikacji wizualnej opartej na logotypie. Zawiera standardy użycia znaku graficznego oraz dopuszczalne jego warianty.

Projekt i wykonanie:

Magda Piotrowska-Kloc e-mail: magda@printomato.pl www.printomato.pl


Spis zawartości Budowa podstawowego znaku Elementy składowe logotypu Wersje monochromatyczne znaku Znak na aplach barwnych Znak na aplach barwnych – zakazy stosowania Znak z cieniem Kolory Czcionka Elementy dodatkowe (stemple) Elementy dodatkowe (znaczki) Zdjęcia w projektach Wzór wizytówki Wzór papieru firmowego A4 Wzór papieru firmowego A4 z przykładowym tekstem Wzór nadruku na kopercie DL Wzór nadruku na kopercie B5 Wzór nadruku na kopercie C4 Wzór notatnika A4 Druki informacji szybkiej Zaproszenie, wersja a Zaproszenie, wersja b Kartka pocztowa, wersja a Kartka pocztowa, wersja b Smycze reklamowe Nadruk na dugopisie Szablon prezentacji Power Point Okładka kalendarza B5, wersja a Okładka kalendarza B5, wersja b Parasol Tabliczka imienna i tabliczka konferencyjna Spis plików na CD

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


element a element b

Budowa podstawowego znaku. Obszar ochronny logotypu jest strefą, w której nie może znaleźć się żaden inny element graficzny. Zapewnia to czytelność znaku. Czerwona linia przerywana oznacza granice strefy ochronnej. Minimalna szerokość strefy ochronnej wynosi powtórzenie odległości czerwonej linii (elementu a) od perforacji-brzegu znaczka (element b). Logo może zostać umieszczone na tle zdjęcia, o ile stanowi ono dostateczny kontrast i zapewnia czytelność znaku.


Elementy składowe logotypu. Dopuszcza się stosowanie elementów składowych logotypu oddzielnie, gdy jest to uzasadnione projektowo. Zaleca się stosowanie pełnego znaku.


Wersje monochromatyczne znaku. Dopuszcza siÄ™ stosowanie znaku w wersji monochromatycznej (czerwone lub czarne,) gdy jest to wymuszone technikÄ… reprodukcji.


Znak na aplach barwnych. Dopuszcza się stosowanie znaku w wersji monochromatycznej (białe) na jednolitych aplach koloru, jesli zapewnia to czytelność znaku. Dwie dopuszczalne opcje znaku, z białym wypełnieniem i bez wypełnienia.


właściwe zastosowanie znaku

Znak na aplach barwnych – zakazy stosowania. W przypadku stosowania znaku bez białego wypełnienia na kolorowym tle, nie może ono zmniejszać czytelności znaku ani powodować jego migotania. Jeśli nie można zmienić koloru tła, to zawsze należy stosować znak z białym wypełnieniem.


Znak z cieniem. Dopuszcza się stosowanie znaku z cieniem. Należy wówczas stosować logo bez czarnej obwódki.


C 0, M 100, Y 100, K 0

C 0, M 0, Y 0, K 100

PANTONE Red 32 C

PANTONE Process Black C

Kolory znaku powinny być zawsze zachowane.


Swiss721LightCnEu Swiss721CnEu Swiss921 Arial Regular

Czionka z rodziny Swiss jest zalecana do stosowania w dokumentach związanych z Europejską Stolicą Kultury Polska 2016. Do bloków tekstowych należy stosować czcionkę Swiss721LightCnEu, wyróżnienia w tekscie należy podkreślać Swiss721CnEu. Do nagłówków nalezy stosować Swiss921. Czionkę uzupełniającą stanowi Arial. Należy go stosować w dokumentach biurowych.


LU

GL

AM

H

2000

2000

2001

POSTEL

LILLE

2006

2008

WILNO

2009

P

S

LI

VA N G ER

OL

2008

TA

TRAS

SA XEMBU

SIBIU

2007

2007

RG

PA

2004

VERPO

LAMAN

2002

2001

LU

LA

2000

TTERD

KA

PORTO

NTIAG

RO

SA

ELSINK

AM

R

ERGEN

de CO

2000

XEMBU

O

K J AV

IK

EY

1991

I

2000

1990

1995

B

A

WINIO

DUBLIN

M

IMAR

N

1993

1999

1988

TWERP

1992

WE

1987

GOW

AS

RG

ADRYT

BE

IA

M

AN

1986

RLIN

STERD

AM

FL

ENC

JA

OR

OLSKA

2016

Elementy dodatkowe, które można wykorzystać wraz z logo.


Elementy dodatkowe, które można wykorzystać wraz z logo.


Zdjęcia w projektach. Zaleca się stosowanie zdjęć miast, które były już Europejską Stolicą Kultury. Zdjęcia powinny być żywe, zawierać w sobie elementy związane z kulturą i mieszkańcami.


Jan Kowalski pełniona funkcja

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Depar tament Współpracy z Zagranicą ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00–071 Warszawa Tel.: 022 42 10 240, Fax: 022 826 19 22, dz@mkidn.gov.pl, www.mkidn.gov.pl/esk2016

90 mm 17,5 mm 5 mm

pełniona funkcja

Swiss721CnEU Bold 6,5 pt, C: 0, M: 0, Y: 0, K: 70

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Depar tament Współpracy z Zagranicą

50 mm

Jan Kowalski

Swiss721CnEU 7 pt, C: 0, M: 0, Y: 0, K: 70

17,5 mm

Swiss721CnEU Bold 10 pt, C: 0, M: 0, Y: 0, K: 70

Swiss721CnEU 6,5 pt, C: 0, M: 0, Y: 0, K: 70

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00–071 Warszawa Tel.: 022 42 10 240, Fax: 022 826 19 22, dz@mkidn.gov.pl, www.mkidn.gov.pl/esk2016

linia 0,5 pt, C: 0, M: 100, Y: 100, K: 0

Wzór wizytówki


Warszawa, 16 marzec 2009 pismo nr 001

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Depar tament Wspóïpracy z ZagranicÈ ul. Krakowskie PrzedmieĂcie 15/17, 00–071 Warszawa, Tel.: 022 42 10 240, Fax: 022 826 19 22, dz@mkidn.gov.pl, www.mkidn.gov.pl/esk2016

Wzór papieru firmowego A4


Warszawa, 16 marzec 2009 pismo nr 001

Szanowny Pan Jan Kowalski

Ommod euguercidunt lum non henim doloboreet ing estionum ipsummolent lummodio cons dolor ate tem nullamet, summolore modolestie core vel ectem iuscilisit lor tis et nosto dunt et vent at. Heniam ilismodignit at. Duisi bla feui blaoreet amconsent adigna at, veliqui ssecte eugiat, volorer iurero odit voloreros nit iriuscin henim amconsequat adipit aci et adiam dolore vel irit ute faccum velis num qui tem velenibh eugait lum dui bla coreetum doluptat utatuero erci tincidunt la am ex exercil in hent laor tio od te conse velenim ipit iuscillut lut utpat am vulput utat eugiam dolobor eraessed min utat, vel et nonsequ iscipisl inismodo digna feugue commodipit lobor ti ncilis ercil ipit luptat, volore magna facil iustio odiam, velit praesse dit lum autpat. Ommy nis dolobore doloreriusto et am quat velit nullaore modio conseni smodip er se commodolore duis at acil dolenim nonse do ercilit, quat. Ut la ad del dit lutpat am del irilit lorperci bla am irilissed dolendip esenibh exero et, velestie magniam endrerc iduismodip et, sit nonulla facilit aut nisl ulla ad dolorem dolese vel eum zzrit non ulput wisim am ipsuscidunt nulla feum zzriusc ipsusci liquam dolorer cillaor sequip etue magnis dolorem ip ea conse commy nos eugueril dit, corpercin elessequat volor iliquat acip ex et wisl utem estrud doluptat, velessed tatue con ex esequatin et acinim ad mincin et dolobor perat. Min henim quam accum dolor illute vel iuscin eum qui bla conulpute esenis dolut augait alismodipis et, conse modolent utat ilisi. Agnit aliqui tat adit lum doloreetum iure mod tetuera esequis dolor sed et, quat, sustrud ex eum nullaor susciliquam vulput nons augiatio conum del utat. Ut veliquis nos nit wisit praese cor tie consequis nonsequip er sum dolore min el exer illan utpat. Ut ad dolore cons nim nim vel ero consenis enim vel del eum iril elit vel dolobor tie feui tem ipsum zzriure vel ut iure modit vel ute consenisit luptat. Met num vullamc onullam, secte magna commy nos nons ad mod tat nons nim digna am, quis acillan hendre duisse modolorper sequat. Ut nullaoreet autat. Nonsed tem quam quat prat veliquisim zzriurero dolore vel illaor il dolorem velisi. Secte magna faciduisit lut veliquat ipisl ex eriuscipit la faciliquam dolore dui eugait, sum nonulla or tinim vel dolobor iliqui enismod ionsent la adio odio odolorem in euipsusto et in elis amconse cor sim verat. Met nulputem dipit alit lore tat. Il ulla feu facipsuscing et, quisiscin ullaoreetue del dignit, con henisi. El iureet acin hent wis ations nonsectet lor suscilit, si. Ure consectet in venis alit ullaor senit wis nit niam vel doloreet nonse magnibh eu faccumsan hendre faccummy nis nosting ercilit at ad modoloborem inci tate faccummy nos non ullaor sis adit wisl duisl in utpate feuis do diat el ut vel dolessit nulputpatis augait luptat utat ilisi. Cipit lorpercil ulpute eu feuguer sequis ad exerat prat accummy nostis at nonseniamet non erci blaor amet, vulluptat luptat ver suscilla facinci bla commolorper inciduipit, commolo reetue magnim ectetum molor ti onsequat, sequiscing eugiat. Ugait utpat. Non eliquis nim eraessi tat lor atummy nim eu feugiamet ing erit lor tio od diat augue minim ver sumsandreet, cor se magna feuisit lorem vercilit volore tatum in henis ad min ullam quisl ullum quat. Vel ing eugiam velit wissit loreet ad ex exer ipsuscil doloboreet velit essi. Unt ulla feugiamcore dolore min ulla feugiamcons ex eum zzriuscil ute cor tio ex exerciduis nosting et dolenisim nulla faccum nibh eum vulputatio odolorem ecte vero exer augait ipismol oreetue tem adigna feumsan esed eraessed eummodit vel dio conulluptat in ver ilit vulput amet nonseniamet, quat adip et auguer sit exer inim zzrilit incilit praessi. Z powaĝaniem

Jan Kowalski Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Depar tament Wspóïpracy z ZagranicÈ ul. Krakowskie PrzedmieĂcie 15/17, 00–071 Warszawa, Tel.: 022 42 10 240, Fax: 022 826 19 22, dz@mkidn.gov.pl, www.mkidn.gov.pl/esk2016

Wzór papieru firmowego A4 z przykładowym ułożeniem tekstu


220 mm

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Depar tament Współpracy z Zagranicą ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00–071 Warszawa Tel.: 022 42 10 240, Fax: 022 826 19 22, dz@mkidn.gov.pl, www.mkidn.gov.pl/esk2016

110 mm

Wzór nadruku na kopercie DL (mieszczącej format A4 składany na trzy)


176 mm

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Depar tament Współpracy z Zagranicą ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00–071 Warszawa Tel.: 022 42 10 240, Fax: 022 826 19 22, dz@mkidn.gov.pl, www.mkidn.gov.pl/esk2016

250 mm

Wzór nadruku na kopercie B5


324 mm

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Depar tament Współpracy z Zagranicą ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00–071 Warszawa Tel.: 022 42 10 240, Fax: 022 826 19 22, dz@mkidn.gov.pl, www.mkidn.gov.pl/esk2016

229 mm

Wzór nadruku na kopercie C4 (mieszczącej format A4 bez składania)


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Depar tament Wspóïpracy z ZagranicÈ

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Depar tament Wspóïpracy z ZagranicÈ

ul. Krakowskie PrzedmieĂcie 15/17, 00–071 Warszawa, Tel.: 022 42 10 240, Fax: 022 826 19 22, dz@mkidn.gov.pl, www.mkidn.gov.pl/esk2016

ul. Krakowskie PrzedmieĂcie 15/17, 00–071 Warszawa, Tel.: 022 42 10 240, Fax: 022 826 19 22, dz@mkidn.gov.pl, www.mkidn.gov.pl/esk2016

okładka

wnętrze

Wzór notatnika A4


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Depar tament Współpracy z Zagranicą ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00–071 Warszawa, Tel.: 022 42 10 240, Fax: 022 826 19 22, dz@mkidn.gov.pl, www.mkidn.gov.pl/esk2016

Druki informacji szybkiej


Zaproszenie front zaproszenia

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Depar tament Współpracy z Zagranicą ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00–071 Warszawa, Tel.: 022 42 10 240, Fax: 022 826 19 22, dz@mkidn.gov.pl, www.mkidn.gov.pl/esk2016

tył zaproszenia

Zaproszenie, format 200 x 200 składane na pół, wersja a


Zaproszenie front zaproszenia

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Depar tament Współpracy z Zagranicą ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00–071 Warszawa, Tel.: 022 42 10 240, Fax: 022 826 19 22, dz@mkidn.gov.pl, www.mkidn.gov.pl/esk2016

tył zaproszenia

Zaproszenie, format 200 x 200 składane na pół, wersja b


ul. Krakowskie PrzedmieĂcie 15/17, 00–071 Warszawa, Tel.: 022 42 10 240, Fax: 022 826 19 22, dz@mkidn.gov.pl, www.mkidn.gov.pl/esk2016

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Depar tament Wspóïpracy z ZagranicÈ

Kartka ppocztowa, format 150 x 100 wersja a


BER

GEN HELSI

0

R

8

I

200

GE

200

GOW

GL

AS

00

AVA N

NK

20

ST

9 19

2001 TE R

7

BE

LUXEM

19

LUXEM

20

07

IMAR

1999

BURG

04

BURG

RLIN

19 88 WE

E

20

MS

198

A

3

L

ILL

ERPIA

M

ANT

W

LNO

2009

DA

20 08

WI

TTERD

95

L

OL

1991

R IVE PO

AM

DUBLIN

RO

1990

SIBIU

A

AW

D M A RY

ON

0 20

0

EN

CJA

19

86

T

P

2002

IN I

FLOR

SA

LAMAN

KA

RTO

LL

2000

de CO OSTE

O

GO

MP

SANTIA

2007

200

1

1992 AS

PA

TR

20

ul. Krakowskie PrzedmieĂcie 15/17, 00–071 Warszawa, Tel.: 022 42 10 240, Fax: 022 826 19 22, dz@mkidn.gov.pl, www.mkidn.gov.pl/esk2016

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Depar tament Wspóïpracy z ZagranicÈ

06

Kartka ppocztowa, format 150 x 100 wersja b


1 cm

1,5 cm

2 cm

Smycze reklamowe, trzy szerokości


Nadruk na długopisie


strona tytułowa

typ podstrony a

typ podstrony b

typ podstrony c

Szablon prezentacji Power Point


Okładka kalendarza B5, wersja a


Okładka kalendarza B5, wersja b


Parasol, wersja a i b


90 mm

50 mm

Imię Nazwisko pełniona funkcja

flaga

kraj/miasto/urząd

180 mm

Imię Nazwisko pełniona funkcja

Tabliczka imienna i tabliczka konferencyjna


Europejska Stolica Kultury LOGO CMYK.ai Europejska Stolica Kultury LOGO CMYK.pdf Europejska Stolica Kultury LOGO CMYK.eps Europejska Stolica Kultury LOGO CMYK.jpg

Europejska Stolica Kultury PANTONE.ai Europejska Stolica Kultury PANTONE.pdf Europejska Stolica Kultury PANTONE.eps

napis Europejska Stolica Kultury CMYK.ai napis Europejska Stolica Kultury CMYK.pdf napis Europejska Stolica Kultury CMYK.eps napis Europejska Stolica Kultury CMYK.jpg

napis Europejska Stolica Kultury PANTONE.ai napis Europejska Stolica Kultury PANTONE.pdf napis Europejska Stolica Kultury PANTONE.eps

Stempel Polska 2016 CMYK.ai Stempel Polska 2016 CMYK.pdf Stempel Polska 2016 CMYK.eps Stempel Polska 2016 CMYK.jpg

Stempel Polska 2016 PANTONE.ai Stempel Polska 2016 PANTONE.pdf Stempel Polska 2016 PANTONE.eps

ESK logo monochrom. czerw. CMYK.ai ESK logo monochrom. czerw. CMYK.pdf ESK logo monochrom. czerw. CMYK.eps ESK logo monochrom. czerw. CMYK.jpg

ESK logo monochrom. czerw. PANTONE.ai ESK logo monochrom. czerw. PANTONE.pdf ESK logo monochrom. czerw. PANTONE.eps

ESK logo monochrom. czarne CMYK.ai ESK logo monochrom. czarne CMYK.pdf ESK logo monochrom. czarne CMYK.eps ESK logo monochrom. czarne CMYK.jpg

ESK logo monochrom. czarne PANTONE.ai ESK logo monochrom. czarne PANTONE.pdf ESK logo monochrom. czarne PANTONE.eps

ESK logo monochrom. biale.ai ESK logo monochrom. biale.pdf ESK logo monochrom. biale.eps ESK logo monochrom. biale.jpg ESK logo bialy znaczek CMYK.ai ESK logo bialy znaczek CMYK.pdf ESK logo bialy znaczek CMYK.eps ESK logo bialy znaczek CMYK.jpg ESK logo bialy znaczek z cieniem CMYK.ai ESK logo bialy znaczek z cieniem CMYK.pdf ESK logo bialy znaczek z cieniem CMYK.eps ESK logo bialy znaczek z cieniem CMYK.jpg

ESK logo bialy znaczek PANTONE.ai ESK logo bialy znaczek PANTONE.pdf ESK logo bialy znaczek PANTONE.eps


Ksiega_standardow_ESK_Internet