Page 1

Biuro: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, tel. 22 525 89 00, fax 22 525 89 10 do 11, www.omya.pl

ZAKŁAD PRODUKCYJNY: KRÓTKI OPIS PRODUKTU: ANALIZA CHEMICZNA PRODUKTU: CHARAKTERYSTYCZNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU: OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

Omya Zakład Mielnik, ul. Przemysłowa 1, 17-307 Mielnik  awozowe wapno kredowe 07a, pochodzenia naturalnego N – podsuszona kopalina o wysokiej zawartości składników czynnych zasadowo CaCO3

min. 72%

CaO

min. 40%

Reaktywność min

min. 98%

Wilgotność

≤ 20%

Gęstość (ISO 787/10)

2.65

pH wodnej suspensji (ISO 787/9)

8-9

ZASTOSOWANIE GŁÓWNE:

 dkwaszanie gleb wszystkich kategorii agronomicznych, O poprawa ich struktury i żyzności - ogrodnictwo i warzywnictwo - rolnictwo ekologiczne (świadectwo kwalifikacji nr NE/130/2010)

ZASTOSOWANIE DODATKOWE:

Oczyszczanie i neutralizacja: - osadów ze ścieków komunalnych - wód stawów hodowlanych, jezior i rzek - gnojowicy

OPAKOWANIE:

luz Informacje zawarte w niniejszym biuletynie technicznym dotyczą wyłącznie wymienionego wyżej materiału a nie - jego zastosowania w połączeniu z innym materiałem lub też w innym procesie. Podane w biuletynie informacje opierają się na danych technicznych, które OMYA uznaje za wiarygodne, jednak z zastrzeżeniem, że OMYA nie daje żadnej obietnicy czy gwarancji odnośnie ich kompletności czy dokładności oraz nie uznaje wynikających z ich użycia roszczeń odpowiedzialności cywilnej ani też nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń, strat czy roszczeń o odszkodowanie osób trzecich. W gestii adresatów tej „Informacji o produkcie” leży ocena, czy uznają za właściwe wykorzystanie podanych tu informacji. Także użytkownik jest zobowiązany, przed użyciem tych danych, określić przydatność materiału (włącznie z jego bezpieczeństwem) do określonego celu.

Agrocarb_MP_i_MMP_2013_A4_1  

http://www.printomato.pl/images/Projekty/OMYA/2013/Agrocarb_MP_i_MMP_2013_A4_1.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you