2 minute read

Kors & Tvärs Finland

VR Track en del av NRC Group

Som NJT berättade i nr 5/2018 köper NRC Group 100 procent av VR Group. I början av januari bekräftade NRC Group företagsköpet. I samband med köpet ändras det officiella namnet för VR Track till NRC Group Finland och en ny ledningsgrupp tillträder för NRC Group Sverige med Lars Öhman som vd. Han har under de senaste ett och ett halvt åren varit vd för VR Track Sweden.

Affärsverksamheten inom NRC Group Finland fortsätter efter företagsköpet som förut i Finland. Företaget letar efter ett tiotal nya medarbetare redan i början av året.

– Som företag har vi mycket att lära av varandra och kan samtidigt erbjuda nya möjligheter för våra experter att arbeta med de intressantaste järnvägsprojekten i Norden. Vi har redan över 70 lediga arbetsuppgifter, konstaterar Harri Lukkarinen, verkställande direktör för NRC Group.

I NRC Group arbetar över 2 500 personer, varav 1 400 i Finland, och den årliga omsättningen är över 600 miljoner euro.

Snön ställer till det för tågen

VR förberedde sig för sämre väder och ställde in tågturer i lokal trafiken i huvudstadsregionen under vecka 6.

Snö och is har orsakat olika små skador på tågen och därför har en del av tågvagnarna varit ur bruk. Snön och snödrivor har lett till förseningar och problem i tågtrafiken. Snöovädret har framför allt lett till infrastrukturella problem, såsom växel problem. Ett antal lok och tågvagnar har också gått sönder.

När det gäller underhållet av bannätet sker samarbetet med Trafikledsverket. VR samarbetar även med Helsingforsregionens trafik, HRT, för att göra närtrafiken smidigare.

Tre pilotprojekt för regional tågtrafik

Tre olika projekt har valts ut för att fortsätta beredningen av pilotförsök för regional persontågstrafik.

Projekten ska starta i december som en del av den trafik som kommunikationsministeriet upphandlar eller som bedrivs med stöd av allmän trafikplikt.

– Järnvägstrafiken står inför stora förändringar, såsom att persontågstrafiken ska öppnas för konkurrens. Pilotprojekten hjälper oss att förbereda oss på för ändringarna och att öka beredskapen för eventuella utmaningar, säger kommunikationsminister Anne Berner.

– Tanken är också att utveckla den regionala tåg trafiken utifrån regionernas eget behov. Målet är att tågtrafiken ska vara en fungerande del av den helhet som bildas av den riksomfattande och regionala kollektivtrafiken, säger hon.

Kommunikationsministeriet har valt projekt i Kymmenedalen, Södra Österbotten och

Birkaland för fortsatt beredning av pilotförsök för regional tågtrafik. Sammanlagt fick ministeriet in elva ansökningar om regionala pilotprojekt inom tågtrafiken.

Bedömningsgrunder för valet var att projekten utgör en fungerande del av den regionala tågtrafiken och befintliga resekedjor och att regionerna har beredskap att engagera sig i att utveckla trafiken på kort sikt.

Utöver detta påverkades valet av den potentiella efterfrågan i regionen och av att projektet är tekniskt genomförbart från och med december 2019. De valda projekten bildar

dess utom trafikhelheter som kan utgöra grunden för att på lång sikt utveckla och utvidga den nuvarande kollektivtrafiken.

Det är meningen att pilotprojekten ska starta i december 2019 som en del av den tågtrafik som kommunikationsministeriet upphandlar eller som bedrivs med stöd av allmän trafik plikt. Trafiken avses fortsätta fram till juni 2022.

– Syftet är också att öka järnvägstrafikens andel av med borgarnas val av färdsätt, eftersom en ökning av spårtrafiken bidrar till att minska växthusgasutsläppen från trafiken, påpekar Anne Berner.

This story is from: