3 minute read

Kors & Tvärs Norge

Bimodale tog framskyndes

Den planlagte leveransen av bimodale tog til Trønder banen, Meråkerbanen og Røros banen blir framskyndet. I løpet av 2021 skal 14 bimodale Flirttogsett være levert.

I midten av desember inngikk Norske tog og den sveitsiske togprodusenten Stadler Rail avtale om leveranse av de 14 bimodale togsettene. Alle togene skal være levert innen utgangen av 2021, noe som betyr en framskynding av leveransen.

I statsbudsjettet for 2019 var det lagt opp til at to s like togsett skulle leveres i 2021 og ti togsett senere. Nå er dette altså økt til 14 togsett allerede i 2021. Bimodale tog sett er i stor grad identiske med type 74 og 75 slik vi kjenner dem fra før, forskjellen ligger i at togene har en ekstra liten mellomvogn der dieselmotorer av den moderne typen (Euro6) er plassert.

Disse motorene driver generatorer som leverer strøm til toget når det ikke kjører på vanlig måte under kontaktledning. Lokal- og regiontrafikken i Trøndelag går på strekninger både med og uten kontaktledning og bimodale eller hybridtog er derfor godt egnet.

De eksisterende diestogene, type 92, ble levert på midten av 1980-tallet og har nådd sin tekniske levealder. Nye tog vil gi bedre kapasitet og komfort på strekningen. I 2019 vil regjeringen utrede videre på hvilken måte jernbanen i Trøndelag skal utvikles videre, blant annet full eller delvis elektrifisering av Trønderbanen (Trondheim– Steinkjer).

Follobanen blir forsinket og dyrere

Åpningen av Follobanen blir forsinket med ett år og kostnadene øker til 30,7 milliarder kroner.

Bane Nor opplyser at hovedårsaken til både forsinkelsen og kostnadsøkningen er hevingen av kontrakten med entreprenøren Condotte for ett år siden.

– Gjennom hele 2018 har prosjektet jobbet målrettet for å kunne sikre ferdigstillelse etter opprinnelig plan, men en samlet gjennomgang som nylig

ble avsluttet, konkluderer med at dette ikke er realistisk og at prosjektet ferdigstilles i 2022, sier prosjektdirektør Per David Borenstein i Follobanen.

Follobaneprosjektet er en del av Intercity-utbyggingen. Banen blir 22 kilometer lang og skal gi 11 minutters reisetid mellom Oslo og Ski, hvilket er en halvering av reisetiden. Utbyggingen er nå 72 prosent ferdigstilt mot prosjektmål på 79 prosent. Hovedårsaken til forsinkelsen er at en av entreprenørene, Condotte, fikk økonomiske problemer

i 2017. Dette medførte at Bane Nor besluttet å avslutte samarbeidet med det italienske selskapet i januar 2018. Bane Nor tok umiddelbart hånd om sikkerhets kritisk arbeid før nye kontrakter ble lyst ut og signert.

Problemene med Condotte har kostet Bane Nor 1,6 milliarder kroner. I tillegg har arbeid med grunnforholdene på Follo banen vist seg å være mer utfordrende enn forventet. Åpning av Follobanen flyttes fra desember 2021 til desember 2022.

Byggestart for Venjar–Eidsvoll Nord

Før jul ble den offisielle bygge starten for dobbeltsporet fra Venjar på Gardermo banentil Eidsvoll Nord på Dovrebanen markert.

– Det er avgjørende viktig å tenke .

Derfor bygger nå først ut hele indre intercitynettet, deretter ytre intercity,sa samferdsels minister Jon Georg Dale ved anleggsstarten.

– Da Gardermobanen åpnet i 1998, var banen utstyrt med dobbeltspor fra Oslo til Venjar fire kilometer sør for Eidsvoll.

De siste kilometerne omfattet flere bruer og en komplisert og kostbar løsmassetunnel. Dette har med tiden blitt en flaskehals og det er nå nød vendig å bygge ut ett spor til også her som en del av intercityutbyggingen. Parsellen omfatter totalt cirka ni kilometer, og neste år kommer byggestarten på neste etappe som tar Dovrebanen over Minnevika ved Minnesund til Langset og det eksisterende dobbeltsporet som åpnet i 2015.

Drift og vedlikehold konkurranseutsettes

Mer jernbane for pengene er målet når Bane Nor deler jernbanenettet opp i ti kontraktsområder hvor drift og vedlikehold konkurranseutsettes.

Sørlandsbanen er først ut med prekvalifisering 1. juli 2021. Alle områdene skal være konkurranseutsatt innen 2027.

Jernbanereformen som ble vedtatt av Stortinget i 2015, forutsetter at Bane Nor konkurranseutsetter drift og vedlike hold så snart for holdene ligger til rette for det.

Etter en helhetsvurdering har Bane Nor kommet frem til at Sørlandsbanen mellom Neslandsvatn og Stavanger

blir det første området som konkurranseutsettes. Strekningen har en kombinasjon av gammel enkeltsporet jern bane, moderne dobbeltspor, nyere godsterminaler, prosjekter, samt Arendalsbanen.

Konkurransegrunnlaget sendt ut

Jernbanedirektoratet har sendt ut konkurransegrunnlaget for togtrafikken i Trafikkpakke 3 Vest til forhåndskvalifiserte togoperatører. Dette gjelder togtrafikken på strekningen Oslo S–Bergen, Bergen–Voss–Myrdal og Bergen–Arna.

Alle trafikkpakkene har sin egenart ut fra sine rammebetingelser. I likhet med de to forutgående trafikkpakkene har Jernbanedirektoratet i denne konkurransen satt dagens tilbud som minimumskrav. Det er ønskelig med konkurranse utover minimumskravene. Trafikken på strekningen tildeles det selskapet som har inngitt det beste tilbudet med det beste forholdet mellom kostnad og kvalitet.

I Trafikkpakke 3 vektes kvalitet høyere enn kostnad. I dag drives dagtogene på Bergensbanen på kommersiell basis uten avtale om offentlig kjøp, mens nattogene på Bergens banen og regiontrafikken på Vestlandet er gjenstand for offentlig kjøp.

Tilbudsfrist er 1.august 2019 og oppstart av trafikkpakken er 13.desember 2020.

This story is from: