Page 1

โครงการยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี ประจาปีงบประมาณ 2554 ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หัวหน้าทีมที่ปรึกษา บจก.เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ Reference website URL: http://kanchanaburisweetcorn.blogspot.com

แบบสอบถามสาหรับการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี : Focus Group Survey Page : 1

Design Focus Group

แบบสอบถามประกอบการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์ เครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานจังหวัดกาญจนบุรี (The design focus group questionnaire for decision making of kanchanaburi sweet corn cluster brand)


ั ิ ใจค ัดเลือกแบบตราสญล แบบสอบถามประกอบการพิจารณาต ัดสน ักษณ์ เครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน จ ังหว ัดกาญจนบุร ี (The design focus group questionnaire for decision making of kanchanaburi sweet corn cluster brand) ————————————————————————————————————————ี้ จงสาหร ับผูต คาชแ ้ อบแบบสอบถาม เรียน ผูต ้ อบแบบสอบถาม แบบสอบถามฉบับนีม ้ วี ต ั ถุประสงค์เพือ ่ ใช ้เป็ นเครือ ่ งมือประกอบการศึกษาวิจัยและการ พิจารณาตัดสินใจในการคัดเลือกแบบแบบตราสัญลักษณ์ของเครือข่ายวิสาหกิจข ้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี แบบมีสว่ นร่วมจากท่าน ในฐานะทีท ่ า่ นเป็ นผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียทัง้ ทางตรง ทางอ ้อม และหรือในฐานะเป็ นผู ้บริโภค/บุคคลทัว่ ไป ซึง่ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังต่อไปนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย ่ วกับข ้อมูลส่วนตัว ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย ่ วกับการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกต ้นแบบทางเลือกทัง้ 4 รูปแบบ สาหรับการนาไปเป็ นข ้อมูลพัฒนาและกาหนดต ้นแบบเพือ ่ ใช ้งานและการผลิตที่ เกีย ่ วข ้องจริงในลาดับต่อไป ั ึ ษาวิจ ัยเพือ ขนตอนการศ ั้ ก ่ การออกแบบพ ัฒนาตราสญล ักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจ แบบสอบถามฉบับนีใ้ ช ้สาหรับเป็ นเครือ ่ งมือ เพือ ่ ให ้มีการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์ท ี่ ได ้ศึกษา-ออกแบบและนาเสนอขึน ้ มาคามข ้อมูลการสรุปแนวความคิดเบือ ้ งต ้น เป็ นผลงานทีไ่ ด ้ จัดทาขึน ้ ตามการกระบวนการศึกษาวิจัยแบบมีสว่ นร่วม(Participatory Action Research) ดังมี กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ข ้อมูลตามลาดับดังนีค ้ อ ื 1.การศึกษาข ้อมูลองค์กรและข ้อเสนอแนวความคิดเบือ ้ งต ้นในการออกแบบตรา สัญลักษณ์ของเครือข่าย(Investigation and Preliminary Research Stage) 2. การออกแบบสร ้างสรรค์กราฟิ กเอกลักษณ์ทางเลือก(New Corporate Graphic Identity Alternative Design) 3. การมีสว่ นร่วมพิจารณาและตัดสินคัดเลือกแบบกราฟิ กเอกลักษณ์มาตรฐาน (Standard Corporate Graphic Design Focus groups and Decision Making) 4.การสรุปและนาเสนอผลงานต ้นแบบ/การผลิตต ้นแบบจัดทาคูม ่ อ ื การใช ้แบบกราฟิ ก เอกลักษณ์มาตรฐาน/(Design Conclusion : Original Artwork and Standard Manual Making) ซึง่ ในการตอบแบบสอบถามในครัง้ นี้ เพือ ่ ทีจ ่ ะได ้นาผลการศึกษาแบบมีสว่ นร่วมนีไ้ ป สรุปผลตามขัน ้ ตอนที่ 4 เพือ ่ สรุปและกาหนดต ้นแบบในลาดับสุดท ้ายต่อไป ดังนัน ้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรุณาตอบแบบสอบถาม ตามความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู ้สึก ความเป็ นจริงและประสบการณ์ของท่าน ทีม ่ ต ี อ ่ แบบทีไ่ ด ้มีการนาเสนอ (Alternative Design Solutions)ไว ้ในแต่ละรายการ ซึง่ ข ้อมูลทีไ่ ด ้จะเป็ นประโยชน์ตอ ่ การ สรุปผลการพัฒนาแบบตรา เป็ นการร่วมให ้ข ้อมูลอันจะเป็ นประโยชน์ตอ ่ การออกแบบพัฒนา แบบตราสัญลักษณ์ของเครือข่ายวิสาหกิจข ้าวโพดหวาน เพือ ่ การนาไปใช ้กับการจัดกิจกรรม ิ ค ้าของทีร่ ะลึกลาดับต่อไป การประชาสัมพันธ์ และการผลิตผลิตภัณฑ์สน ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านไว ้ ณ ทีน ่ ี้ เป็ นอย่างสูง ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู ้ออกแบบ/หัวหน ้าทีมทีป ่ รึกษา และทีมงาน บจก.เอซีท ี อินเทลลิเจ ้นท์ 19/8/2554

แบบสอบถามสาหรับการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี : Focus Group Survey Page : 2


ั ิ ใจค ัดเลือกแบบตราสญล แบบสอบถามประกอบการพิจารณาต ัดสน ักษณ์ เครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานจ ังหว ัดกาญจนบุร ี (The design focus group questionnaire for decision making of kanchanaburi sweet corn cluster brand) ————————————————————————————————————————————ตอนที1 ่ .ข้อมูลสว่ นต ัวผูต ้ อบแบบสอบถาม ้ ี คาชแจง กรุณาทาเครือ ่ งหมายถูก หน ้าข ้อความทีต ่ รงกับสภาพความเป็ นจริงของท่าน 1.เพศ ( ) 1. ชาย ( ) 2. หญิง 2.อายุ ( ) 1. ต่ากว่า 25 ปี ( ) 2. อายุ 25 – 35 ปี ( ) 3. อายุ 36 – 45 ปี ( ) 4. อายุ 46 ปี ขน ึ้ ไป ึ ษา ( ) 1. ต่ากว่าปริญญาตรี 3.วุฒท ิ างการศก ( ) 2. ปริญญาตรี ( ) 3. ปริญญาโท ( ) 4. ปริญญาเอกขึน ้ ไป 4.สถานะและประสบการณ์รว่ มในเครือข่ายวิสาหกิจ ( ) 1. ฐานะเป็ นผู ้ประกอบการ/ฝ่ ายการตลาด ( ) 2. ฐานะสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจ ่ วชาญ/ทีป ( ) 3. นักวิชาการ/ผู ้เชีย ่ รึกษา ( ) 4. เจ ้าหน ้าทีร่ ัฐ/หน่วยงาน ( ) 5. บุคคลทั่วไป./................................................. ั ิ ใจเลือกแบบตราสญล ตอนที2 ่ .การพิจารณาค ัดเลือกต ัดสน ักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจ ้ ฐานประกอบการพิจารณา ข้อมูลพืน 2.1กรอบแนวคิดและสาระหล ัก ผลงานทีน ่ าเสนอเพือ ่ ให ้ท่านช่วยพิจารณาคัดเลือกในทีน ่ ี้ เป็ นผลงานออกแบบทีไ่ ด ้มาจากการที่ สมาชิกหรือตัวแทนได ้มีสว่ นให ้ข ้อมูล ข ้อเสนอแนะแนวคิด การให ้คาปรึกษาหารือแบบมีสว่ นร่วมในการ ออกแบบพัฒนาแบบตราสัญลักษณ์ตามกรอบแนวคิดและสาระหลักคือ 1)เครือข่ายวิสาหกิจหรือคลัสเตอร์ (Cluster)หมายถึงการสร ้างความเป็ นเลิศด ้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพือ ่ ระดมสรรพกาลัง และใช ้ ่ มโยงระหว่างสมาชิกในเครือข่ายและองค์กรภายนอก และ2) ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า การสร ้างกลไกความเชือ ตราสัญลักษณ์หรือแบรนด์(B r a n d )หมายถึงทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ป็ นหัวใจสาคัญของการตลาดยุคใหม่ เป็ น เครือ ่ งมือทีช ่ ว่ ยวางรากฐานแนวคิดของการใช ้ตราสัญลักษณ์ และการสร ้างประสบการณ์รว่ มทีจ ่ ะสร ้างความ คุ ้นเคยและความคุ ้นเคย และความผูกพันระหว่างความเป็ นเจ ้าของแบรนด์นัน ้ ๆให ้เกิดแก่จต ิ ใจของ กลุม ่ เป้ าหมายอย่างยัง่ ยืน ั 2.2 การออกแบบพ ัฒนาภาพล ักษณ์แบบตราสญล ักษณ์(Brand Image) 2.1.1 โจทย์แ ละความต้องการ(Design Briefs) : ต ้องการสร ้างภาพลั ก ษณ์ อ งค์ก รให ้ ่ ถึงประโยชน์(Brand เด่นชัด (Brand Positioning) ในประเด็นของรูปลักษณ์ตรา (Brand Attribute) การสือ Benefit)ความมีคุณค่า(Brand Value)และบุคลิกเฉพาะ(Brand Personality) โดยรวมอันเป็ นภาพลักษณ์ หรือมโนทัศน์แทนตัวองค์กร 2.1.2 คาสาค ัญแห่ง การสร้า งสรรค์( Keyword of Concept): สัญ ลั ก ษญ์แทนองค์ก ร (Brand)ทีด ่ ี มีความคงทีแ ่ ละมัน ่ คง(Consistency)ย่อมส่งผลต่อการรับรู ้ และทัศนคติของกลุม ่ ผู ้บริโภค และ ่ ยังส่งผลต่อการนาไปใช ้เป็ นส่วนประกอบในการออกแบบกราฟิ กบนตัวผลิตภัณฑ์และบริการและหรือสือ โฆษณาประชาสัมพันธ์ 2.1.3 ผลการวิเคราะห์ขอ ้ มูลจากขนตอนที ั้ ่ 1. สรุปประเด็ นทีเ่ ป็ นแก่นสาระของแนวคิดเพือ ่ การสร ้างสรรค์แบบตราสัญลั กษณ์จากการทีไ่ ด ้ ้ จงและการเสนอแนวคิดแบบมีสว่ นร่วมกับผู ้แทนมีดังต่อไปนีค ประชุมชีแ ้ อ ื ่ ตัง้ ของกลุ่มให ้ถูกต ้องชัดเจนสามารถ 2.1.3.1 แบบตราสัญลักษณ์ของเครือข่ายควรใช ้ชือ ่ สาร บ่งชี(้ Select)และครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของการจัดตัง้ (Identity)และเป็ นกลางเพือ ่ สือ ความเป็ นเครือข่ายหรือสมาชิกจัดตัง้ ในวงแคบคือจังหวัดกาญจนบุรี ในวงกว ้างคือระดับสากล ่่่ 2.1.3.2 แบบตราสัญลักษณ์ของเครือข่ายควรใช ้ชือภาษาเป็ นภาษาไทยและภาษาสากล เพื่อ สามารถสื่อ สาร(Communication) ความหมายและความเข ้าใจได ้ตรงทั ง้ ในประเทศไทยและต่ า ง ประเทศ ื่ ความหมายความเข ้าใจได ้ง่าย รวดเร็ วด ้วยการใช ้ภาพ 2.1.3.3 ควรใช ้ภาพประกอบทีส ่ อ ้ ข ้าวโพด ทีม ่ รี ป ู ลักษณ์ทส ี่ ามารถเป็ นการบ่งชีความแตกต่าง(Difference)ได ้อย่างชัดเจน ่ ถึงธรรมชาติของ 2.1.3.4 สีท ี่ใช ้ควรเป็ นสีทเี่ กีย ่ วข ้องกับธรรมชาติของข ้าวโพด หรือ สือ ข ้าวโพดหวาน ่ ย่อ เป็ นภาษาสากลที่มล ่ ความหมาย 2.1.3.5 อาจใช ้ชือ ี ั กษณะเอกลั กษณ์เ ฉพาะหรือสือ แสดงถึงกิจกรรมและบริการ 2.1.3.6 แบบตราสัญลักษณ์ทส ี่ าเร็จควรสามารถนาไปใช ้กับการผลิตหรือนาไปใช ้ร่วมใน ิ ค ้า สื่อ หรือ การโฆษณาต่า งๆของสมาชิก ได ้ง่า ย ไม่ยุ่ง ยากทางการผลิต หรือ ร่ ว มสมั ยกั บ ผลิต ภั ณฑ์ส น เทคโนโลยีการผลิตโดยมีมาตรฐานกากับการนาไปใช ้ร่วมกัน

แบบสอบถามสาหรับการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี : Focus Group Survey Page : 3


แบบสอบถามสาหรับการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี : Focus Group Survey Page : 4


Investigation: Thailand Cluster Brand ั ลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจในประเทศไทย ตราสญ

แบบสอบถามสาหรับการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี : Focus Group Survey Page : 5


Investigation: Thailand Cluster Brand ั ลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจในประเทศไทย ตราสญ

แบบสอบถามสาหรับการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี : Focus Group Survey Page : 6


Investigation: Thailand Cluster Brand ั ลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจในประเทศไทย ตราสญ

แบบสอบถามสาหรับการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี : Focus Group Survey Page : 7


แบบสอบถามสาหรับการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี : Focus Group Survey Page : 8


แบบสอบถามสาหรับการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี : Focus Group Survey Page : 9


แบบสอบถามสาหรับการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี : Focus Group Survey Page : 10


แบบสอบถามสาหรับการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี : Focus Group Survey Page : 11


ั ิ ใจเลือกแบบตราสญล ตอนที2 ่ (ต่อ) การพิจารณาค ัดเลือกต ัดสน ักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจ ั 2.3 การค ัดเลือกแบบตราสญล ักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจ(Cluster Brand) เมื่อ ท่ า นได พ ้ จ ิ ารณาข ้อมูล เบื้อ งต ้นและหรือ ได ้มีส่ว นร่ ว มในกลุ่ ม สนทนาแล ว้ ขอให ้ท่ า นช่ว ย พิจารณาตัดสินใจเลือกรูปแบบผลงานตัวอย่างทีน ่ าเสนอ โดยเลือกเพียง 1 แบบ จาก 4 แบบ โดยการทา เครือ ่ งหมาย ( / ) ใต ้ช่องค่าความคิดเห็นทีท ่ า่ นต ้องการ

แบบทางเลือกที1 ่ : Alternate Design 1 แบบที่ 1 ื่ แบบ Kanchanaburi King of Sweet Corn ชอ ความหมาย สุดยอดข ้าวโพดหวาน ตานานแห่งกาญจนบุรี จานวนส ี 4 สี ิ ใจเลือกแบบนีข ้ องท่าน โปรดทาเครือ การต ัดสน ่ งหมาย / ใต ้ข ้อเลือก ความหมายของการเลือกคือ +1 หมายถึง เลือก 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ -1 หมายถึง ไม่เลือก

ค่าความคิดเห็น แบบต ัวอ ักษรและต ัวพิมพ์ (Fonts) CRU-Chandrakasem,TH Krub

+1

0

-1

ข ้อเสนอแนะ ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

แบบทางเลือกที่ 2: Alternate Design 2 แบบที่ 2 ื่ แบบ Center of Sweet Corn ชอ ความหมาย เครือข่ายร่วมพัฒนาการผลิตและแปรรูป ข ้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี จานวนส ี 3 สี ิ ใจเลือกแบบนีข ้ องท่าน โปรดทา การต ัดสน เครือ ่ งหมาย / ใต ้ข ้อเลือก ความหมายของการเลือกคือ +1 หมายถึง เลือก 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ -1 หมายถึง ไม่เลือก

ค่าความคิดเห็น แบบต ัวอ ักษรและต ัวพิมพ์ (Fonts) CRU-LanChand

+1

0

-1

ข ้อเสนอแนะ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

แบบสอบถามสาหรับการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี : Focus Group Survey Page : 12


ั ิ ใจเลือกแบบตราสญล ตอนที2 ่ (ต่อ) การพิจารณาค ัดเลือกต ัดสน ักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจ ั 2.3 การค ัดเลือกแบบตราสญล ักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจ(Cluster Brand) เมือ ่ ท่านได ้ศึกษาพิจารณาข ้อมูลเบือ ้ งต ้นและหรือได ้มีสว่ นร่วมในกลุ่มสนทนาแล ้ว ขอให ้ท่านช่วย พิจารณาตัดสินใจเลือกรูปแบบผลงานตัวอย่างทีน ่ าเสนอ โดยเลือกเพียง 1 แบบ จาก 4 แบบ โดยการทา เครือ ่ งหมาย ( / ) ใต ้ช่องค่าความคิดเห็นทีท ่ า่ นต ้องการ

แบบทางเลือกที่ 3 : Alternate Design 3 แบบที่ 3 ื่ แบบ Sector of Sweet Corn ชอ ความหมาย ศูนย์การผลิตและแปรรูปข ้าวโพดหวาน ของชาวกาญจนบุรี จานวนส ี 2 สี ิ ใจเลือกแบบนีข ้ องท่าน โปรดทา การต ัดสน เครือ ่ งหมาย / ใต ้ข ้อเลือก ความหมายของการเลือกคือ +1 หมายถึง เลือก 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ -1 หมายถึง ไม่เลือก

ค่าความคิดเห็น +1

0

-1

แบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ (Fonts) CRU-LanChand ข ้อเสนอแนะ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

แบบทางเลือกที่ 4: Alternate Design 4 แบบที่ 4 ื่ แบบ Top & Green Sweet Corn Production ชอ ความหมาย กลุม ่ การผลิตและแปรรูปข ้าวโพด ้ นา ค้าจุนสิง่ แวดล ้อม หวาน มาตรฐานชัน จานวนส ี 1 สี ิ ใจเลือกแบบนีข ้ องท่าน โปรดทา การต ัดสน เครือ ่ งหมาย / ใต ้ข ้อเลือก ความหมายของการเลือก คือ +1 หมายถึง เลือก 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ -1 หมายถึง ไม่เลือก

ค่าความคิดเห็น แบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ (Fonts) CRU-LanChand

+1

0

-1

ข ้อเสนอแนะ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

แบบสอบถามสาหรับการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี : Focus Group Survey Page : 13

The design focus group questionnaire for decision making of kanchanaburi sweet corn cluster brand  
The design focus group questionnaire for decision making of kanchanaburi sweet corn cluster brand  

The design focus group questionnaire for decision making of kanchanaburi sweet corn cluster brand : แบบสอบถามประกอบการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือ...

Advertisement