Page 1

โครงการยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี ประจาปีงบประมาณ 2554 ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หัวหน้าทีมที่ปรึกษา บจก.เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ Reference website URL: http://kanchanaburisweetcorn.blogspot.com

แบบสอบถามสาหรับการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี : Focus Group Survey Page : 1

Design Focus Group

แบบสอบถามประกอบการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์ เครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานจังหวัดกาญจนบุรี (The design focus group questionnaire for decision making of kanchanaburi sweet corn cluster brand)


ั ิ ใจค ัดเลือกแบบตราสญล แบบสอบถามประกอบการพิจารณาต ัดสน ักษณ์ เครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน จ ังหว ัดกาญจนบุร ี (The design focus group questionnaire for decision making of kanchanaburi sweet corn cluster brand) ————————————————————————————————————————ี้ จงสาหร ับผูต คาชแ ้ อบแบบสอบถาม เรียน ผูต ้ อบแบบสอบถาม แบบสอบถามฉบับนีม ้ วี ต ั ถุประสงค์เพือ ่ ใช ้เป็ นเครือ ่ งมือประกอบการศึกษาวิจัยและการ พิจารณาตัดสินใจในการคัดเลือกแบบแบบตราสัญลักษณ์ของเครือข่ายวิสาหกิจข ้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี แบบมีสว่ นร่วมจากท่าน ในฐานะทีท ่ า่ นเป็ นผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียทัง้ ทางตรง ทางอ ้อม และหรือในฐานะเป็ นผู ้บริโภค/บุคคลทัว่ ไป ซึง่ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังต่อไปนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย ่ วกับข ้อมูลส่วนตัว ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย ่ วกับการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกต ้นแบบทางเลือกทัง้ 4 รูปแบบ สาหรับการนาไปเป็ นข ้อมูลพัฒนาและกาหนดต ้นแบบเพือ ่ ใช ้งานและการผลิตที่ เกีย ่ วข ้องจริงในลาดับต่อไป ั ึ ษาวิจ ัยเพือ ขนตอนการศ ั้ ก ่ การออกแบบพ ัฒนาตราสญล ักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจ แบบสอบถามฉบับนีใ้ ช ้สาหรับเป็ นเครือ ่ งมือ เพือ ่ ให ้มีการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์ท ี่ ได ้ศึกษา-ออกแบบและนาเสนอขึน ้ มาคามข ้อมูลการสรุปแนวความคิดเบือ ้ งต ้น เป็ นผลงานทีไ่ ด ้ จัดทาขึน ้ ตามการกระบวนการศึกษาวิจัยแบบมีสว่ นร่วม(Participatory Action Research) ดังมี กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ข ้อมูลตามลาดับดังนีค ้ อ ื 1.การศึกษาข ้อมูลองค์กรและข ้อเสนอแนวความคิดเบือ ้ งต ้นในการออกแบบตรา สัญลักษณ์ของเครือข่าย(Investigation and Preliminary Research Stage) 2. การออกแบบสร ้างสรรค์กราฟิ กเอกลักษณ์ทางเลือก(New Corporate Graphic Identity Alternative Design) 3. การมีสว่ นร่วมพิจารณาและตัดสินคัดเลือกแบบกราฟิ กเอกลักษณ์มาตรฐาน (Standard Corporate Graphic Design Focus groups and Decision Making) 4.การสรุปและนาเสนอผลงานต ้นแบบ/การผลิตต ้นแบบจัดทาคูม ่ อ ื การใช ้แบบกราฟิ ก เอกลักษณ์มาตรฐาน/(Design Conclusion : Original Artwork and Standard Manual Making) ซึง่ ในการตอบแบบสอบถามในครัง้ นี้ เพือ ่ ทีจ ่ ะได ้นาผลการศึกษาแบบมีสว่ นร่วมนีไ้ ป สรุปผลตามขัน ้ ตอนที่ 4 เพือ ่ สรุปและกาหนดต ้นแบบในลาดับสุดท ้ายต่อไป ดังนัน ้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรุณาตอบแบบสอบถาม ตามความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู ้สึก ความเป็ นจริงและประสบการณ์ของท่าน ทีม ่ ต ี อ ่ แบบทีไ่ ด ้มีการนาเสนอ (Alternative Design Solutions)ไว ้ในแต่ละรายการ ซึง่ ข ้อมูลทีไ่ ด ้จะเป็ นประโยชน์ตอ ่ การ สรุปผลการพัฒนาแบบตรา เป็ นการร่วมให ้ข ้อมูลอันจะเป็ นประโยชน์ตอ ่ การออกแบบพัฒนา แบบตราสัญลักษณ์ของเครือข่ายวิสาหกิจข ้าวโพดหวาน เพือ ่ การนาไปใช ้กับการจัดกิจกรรม ิ ค ้าของทีร่ ะลึกลาดับต่อไป การประชาสัมพันธ์ และการผลิตผลิตภัณฑ์สน ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านไว ้ ณ ทีน ่ ี้ เป็ นอย่างสูง ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู ้ออกแบบ/หัวหน ้าทีมทีป ่ รึกษา และทีมงาน บจก.เอซีท ี อินเทลลิเจ ้นท์ 19/8/2554

แบบสอบถามสาหรับการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี : Focus Group Survey Page : 2


ั ิ ใจค ัดเลือกแบบตราสญล แบบสอบถามประกอบการพิจารณาต ัดสน ักษณ์ เครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานจ ังหว ัดกาญจนบุร ี (The design focus group questionnaire for decision making of kanchanaburi sweet corn cluster brand) ————————————————————————————————————————————ตอนที1 ่ .ข้อมูลสว่ นต ัวผูต ้ อบแบบสอบถาม ้ ี คาชแจง กรุณาทาเครือ ่ งหมายถูก หน ้าข ้อความทีต ่ รงกับสภาพความเป็ นจริงของท่าน 1.เพศ ( ) 1. ชาย ( ) 2. หญิง 2.อายุ ( ) 1. ต่ากว่า 25 ปี ( ) 2. อายุ 25 – 35 ปี ( ) 3. อายุ 36 – 45 ปี ( ) 4. อายุ 46 ปี ขน ึ้ ไป ึ ษา ( ) 1. ต่ากว่าปริญญาตรี 3.วุฒท ิ างการศก ( ) 2. ปริญญาตรี ( ) 3. ปริญญาโท ( ) 4. ปริญญาเอกขึน ้ ไป 4.สถานะและประสบการณ์รว่ มในเครือข่ายวิสาหกิจ ( ) 1. ฐานะเป็ นผู ้ประกอบการ/ฝ่ ายการตลาด ( ) 2. ฐานะสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจ ่ วชาญ/ทีป ( ) 3. นักวิชาการ/ผู ้เชีย ่ รึกษา ( ) 4. เจ ้าหน ้าทีร่ ัฐ/หน่วยงาน ( ) 5. บุคคลทั่วไป./................................................. ั ิ ใจเลือกแบบตราสญล ตอนที2 ่ .การพิจารณาค ัดเลือกต ัดสน ักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจ ้ ฐานประกอบการพิจารณา ข้อมูลพืน 2.1กรอบแนวคิดและสาระหล ัก ผลงานทีน ่ าเสนอเพือ ่ ให ้ท่านช่วยพิจารณาคัดเลือกในทีน ่ ี้ เป็ นผลงานออกแบบทีไ่ ด ้มาจากการที่ สมาชิกหรือตัวแทนได ้มีสว่ นให ้ข ้อมูล ข ้อเสนอแนะแนวคิด การให ้คาปรึกษาหารือแบบมีสว่ นร่วมในการ ออกแบบพัฒนาแบบตราสัญลักษณ์ตามกรอบแนวคิดและสาระหลักคือ 1)เครือข่ายวิสาหกิจหรือคลัสเตอร์ (Cluster)หมายถึงการสร ้างความเป็ นเลิศด ้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพือ ่ ระดมสรรพกาลัง และใช ้ ่ มโยงระหว่างสมาชิกในเครือข่ายและองค์กรภายนอก และ2) ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า การสร ้างกลไกความเชือ ตราสัญลักษณ์หรือแบรนด์(B r a n d )หมายถึงทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ป็ นหัวใจสาคัญของการตลาดยุคใหม่ เป็ น เครือ ่ งมือทีช ่ ว่ ยวางรากฐานแนวคิดของการใช ้ตราสัญลักษณ์ และการสร ้างประสบการณ์รว่ มทีจ ่ ะสร ้างความ คุ ้นเคยและความคุ ้นเคย และความผูกพันระหว่างความเป็ นเจ ้าของแบรนด์นัน ้ ๆให ้เกิดแก่จต ิ ใจของ กลุม ่ เป้ าหมายอย่างยัง่ ยืน ั 2.2 การออกแบบพ ัฒนาภาพล ักษณ์แบบตราสญล ักษณ์(Brand Image) 2.1.1 โจทย์แ ละความต้องการ(Design Briefs) : ต ้องการสร ้างภาพลั ก ษณ์ อ งค์ก รให ้ ่ ถึงประโยชน์(Brand เด่นชัด (Brand Positioning) ในประเด็นของรูปลักษณ์ตรา (Brand Attribute) การสือ Benefit)ความมีคุณค่า(Brand Value)และบุคลิกเฉพาะ(Brand Personality) โดยรวมอันเป็ นภาพลักษณ์ หรือมโนทัศน์แทนตัวองค์กร 2.1.2 คาสาค ัญแห่ง การสร้า งสรรค์( Keyword of Concept): สัญ ลั ก ษญ์แทนองค์ก ร (Brand)ทีด ่ ี มีความคงทีแ ่ ละมัน ่ คง(Consistency)ย่อมส่งผลต่อการรับรู ้ และทัศนคติของกลุม ่ ผู ้บริโภค และ ่ ยังส่งผลต่อการนาไปใช ้เป็ นส่วนประกอบในการออกแบบกราฟิ กบนตัวผลิตภัณฑ์และบริการและหรือสือ โฆษณาประชาสัมพันธ์ 2.1.3 ผลการวิเคราะห์ขอ ้ มูลจากขนตอนที ั้ ่ 1. สรุปประเด็ นทีเ่ ป็ นแก่นสาระของแนวคิดเพือ ่ การสร ้างสรรค์แบบตราสัญลั กษณ์จากการทีไ่ ด ้ ้ จงและการเสนอแนวคิดแบบมีสว่ นร่วมกับผู ้แทนมีดังต่อไปนีค ประชุมชีแ ้ อ ื ่ ตัง้ ของกลุ่มให ้ถูกต ้องชัดเจนสามารถ 2.1.3.1 แบบตราสัญลักษณ์ของเครือข่ายควรใช ้ชือ ่ สาร บ่งชี(้ Select)และครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของการจัดตัง้ (Identity)และเป็ นกลางเพือ ่ สือ ความเป็ นเครือข่ายหรือสมาชิกจัดตัง้ ในวงแคบคือจังหวัดกาญจนบุรี ในวงกว ้างคือระดับสากล ่่่ 2.1.3.2 แบบตราสัญลักษณ์ของเครือข่ายควรใช ้ชือภาษาเป็ นภาษาไทยและภาษาสากล เพื่อ สามารถสื่อ สาร(Communication) ความหมายและความเข ้าใจได ้ตรงทั ง้ ในประเทศไทยและต่ า ง ประเทศ ื่ ความหมายความเข ้าใจได ้ง่าย รวดเร็ วด ้วยการใช ้ภาพ 2.1.3.3 ควรใช ้ภาพประกอบทีส ่ อ ้ ข ้าวโพด ทีม ่ รี ป ู ลักษณ์ทส ี่ ามารถเป็ นการบ่งชีความแตกต่าง(Difference)ได ้อย่างชัดเจน ่ ถึงธรรมชาติของ 2.1.3.4 สีท ี่ใช ้ควรเป็ นสีทเี่ กีย ่ วข ้องกับธรรมชาติของข ้าวโพด หรือ สือ ข ้าวโพดหวาน ่ ย่อ เป็ นภาษาสากลที่มล ่ ความหมาย 2.1.3.5 อาจใช ้ชือ ี ั กษณะเอกลั กษณ์เ ฉพาะหรือสือ แสดงถึงกิจกรรมและบริการ 2.1.3.6 แบบตราสัญลักษณ์ทส ี่ าเร็จควรสามารถนาไปใช ้กับการผลิตหรือนาไปใช ้ร่วมใน ิ ค ้า สื่อ หรือ การโฆษณาต่า งๆของสมาชิก ได ้ง่า ย ไม่ยุ่ง ยากทางการผลิต หรือ ร่ ว มสมั ยกั บ ผลิต ภั ณฑ์ส น เทคโนโลยีการผลิตโดยมีมาตรฐานกากับการนาไปใช ้ร่วมกัน

แบบสอบถามสาหรับการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี : Focus Group Survey Page : 3


แบบสอบถามสาหรับการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี : Focus Group Survey Page : 4


Investigation: Thailand Cluster Brand ั ลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจในประเทศไทย ตราสญ

แบบสอบถามสาหรับการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี : Focus Group Survey Page : 5


Investigation: Thailand Cluster Brand ั ลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจในประเทศไทย ตราสญ

แบบสอบถามสาหรับการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี : Focus Group Survey Page : 6


Investigation: Thailand Cluster Brand ั ลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจในประเทศไทย ตราสญ

แบบสอบถามสาหรับการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี : Focus Group Survey Page : 7


แบบสอบถามสาหรับการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี : Focus Group Survey Page : 8


แบบสอบถามสาหรับการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี : Focus Group Survey Page : 9


แบบสอบถามสาหรับการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี : Focus Group Survey Page : 10


แบบสอบถามสาหรับการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี : Focus Group Survey Page : 11


ั ิ ใจเลือกแบบตราสญล ตอนที2 ่ (ต่อ) การพิจารณาค ัดเลือกต ัดสน ักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจ ั 2.3 การค ัดเลือกแบบตราสญล ักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจ(Cluster Brand) เมื่อ ท่ า นได พ ้ จ ิ ารณาข ้อมูล เบื้อ งต ้นและหรือ ได ้มีส่ว นร่ ว มในกลุ่ ม สนทนาแล ว้ ขอให ้ท่ า นช่ว ย พิจารณาตัดสินใจเลือกรูปแบบผลงานตัวอย่างทีน ่ าเสนอ โดยเลือกเพียง 1 แบบ จาก 4 แบบ โดยการทา เครือ ่ งหมาย ( / ) ใต ้ช่องค่าความคิดเห็นทีท ่ า่ นต ้องการ

แบบทางเลือกที1 ่ : Alternate Design 1 แบบที่ 1 ื่ แบบ Kanchanaburi King of Sweet Corn ชอ ความหมาย สุดยอดข ้าวโพดหวาน ตานานแห่งกาญจนบุรี จานวนส ี 4 สี ิ ใจเลือกแบบนีข ้ องท่าน โปรดทาเครือ การต ัดสน ่ งหมาย / ใต ้ข ้อเลือก ความหมายของการเลือกคือ +1 หมายถึง เลือก 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ -1 หมายถึง ไม่เลือก

ค่าความคิดเห็น แบบต ัวอ ักษรและต ัวพิมพ์ (Fonts) CRU-Chandrakasem,TH Krub

+1

0

-1

ข ้อเสนอแนะ ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

แบบทางเลือกที่ 2: Alternate Design 2 แบบที่ 2 ื่ แบบ Center of Sweet Corn ชอ ความหมาย เครือข่ายร่วมพัฒนาการผลิตและแปรรูป ข ้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี จานวนส ี 3 สี ิ ใจเลือกแบบนีข ้ องท่าน โปรดทา การต ัดสน เครือ ่ งหมาย / ใต ้ข ้อเลือก ความหมายของการเลือกคือ +1 หมายถึง เลือก 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ -1 หมายถึง ไม่เลือก

ค่าความคิดเห็น แบบต ัวอ ักษรและต ัวพิมพ์ (Fonts) CRU-LanChand

+1

0

-1

ข ้อเสนอแนะ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

แบบสอบถามสาหรับการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี : Focus Group Survey Page : 12


ั ิ ใจเลือกแบบตราสญล ตอนที2 ่ (ต่อ) การพิจารณาค ัดเลือกต ัดสน ักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจ ั 2.3 การค ัดเลือกแบบตราสญล ักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจ(Cluster Brand) เมือ ่ ท่านได ้ศึกษาพิจารณาข ้อมูลเบือ ้ งต ้นและหรือได ้มีสว่ นร่วมในกลุ่มสนทนาแล ้ว ขอให ้ท่านช่วย พิจารณาตัดสินใจเลือกรูปแบบผลงานตัวอย่างทีน ่ าเสนอ โดยเลือกเพียง 1 แบบ จาก 4 แบบ โดยการทา เครือ ่ งหมาย ( / ) ใต ้ช่องค่าความคิดเห็นทีท ่ า่ นต ้องการ

แบบทางเลือกที่ 3 : Alternate Design 3 แบบที่ 3 ื่ แบบ Sector of Sweet Corn ชอ ความหมาย ศูนย์การผลิตและแปรรูปข ้าวโพดหวาน ของชาวกาญจนบุรี จานวนส ี 2 สี ิ ใจเลือกแบบนีข ้ องท่าน โปรดทา การต ัดสน เครือ ่ งหมาย / ใต ้ข ้อเลือก ความหมายของการเลือกคือ +1 หมายถึง เลือก 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ -1 หมายถึง ไม่เลือก

ค่าความคิดเห็น +1

0

-1

แบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ (Fonts) CRU-LanChand ข ้อเสนอแนะ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

แบบทางเลือกที่ 4: Alternate Design 4 แบบที่ 4 ื่ แบบ Top & Green Sweet Corn Production ชอ ความหมาย กลุม ่ การผลิตและแปรรูปข ้าวโพด ้ นา ค้าจุนสิง่ แวดล ้อม หวาน มาตรฐานชัน จานวนส ี 1 สี ิ ใจเลือกแบบนีข ้ องท่าน โปรดทา การต ัดสน เครือ ่ งหมาย / ใต ้ข ้อเลือก ความหมายของการเลือก คือ +1 หมายถึง เลือก 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ -1 หมายถึง ไม่เลือก

ค่าความคิดเห็น แบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ (Fonts) CRU-LanChand

+1

0

-1

ข ้อเสนอแนะ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

แบบสอบถามสาหรับการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี : Focus Group Survey Page : 13


The design focus group questionnaire for decision making of kanchanaburi sweet corn cluster brand  

The design focus group questionnaire for decision making of kanchanaburi sweet corn cluster brand : แบบสอบถามประกอบการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือ...

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you