Page 1

รายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผศ.ประชิด ทิณบุตร

สายวิชาการและสายบริหาร ประจําปีการศึกษา 2556 รอบการประเมินที่ 2 ระหว่าง 1 เมษายน 2556 ถึง 30 กันยายน 2556

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 1


เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

(สายวิชาการ)

สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชื่อผูร้ ับการประเมิน นาย ประชิด ทิณบุตร ตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ประเภทตําแหน่ง วิชาการ ระดับตําแหน่ง 8 สังกัด สาขาวิชาศิลปกรรม ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน นายธีระชัย สุขสวัสดิ์ ตําแหน่ง อาจารย์ 1. ด้านการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2556 รวม 1 วิชา รวมภาระงานสอน 8 คาบ รวม 2 กลุ่มเรียน ระดับนักศึกษาชัน้ ปีที่ 2,3,4,5 ชื่อวิชาที่สอน 1.1 ARTD3302 Graphic Design on Packaging การออกแบบกราฟิกสําหรับบรรจุภัณฑ์ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม หน่วยกิต 3 (2-2-5)

ภาพที่ 1.1 แสดงตารางสอน ชือ่ วิชาที่สอน ตามแบบประเมินข้อ 1.ภาระการเรียนงานสอน(มาตรฐาน) ของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่มา : ประชิด ทิณบุตร,2556 1.1 ARTD3302 Graphic Design on Packaging การออกแบบกราฟิกสําหรับบรรจุภัณฑ์ ได้จัดทํา เอกสาร มคอ.3 มคอ.5 เอกสารประกอบการเรียนการสอน ระบบการจัดการความรู้ ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ และเว็บไซต์ เว็บบล็อกเพื่อการจัดการความรู้ การสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน การสื่อแสดงหลักฐานผล การปฏิบัติงาน การสรุปกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร สู่ สังคมอย่างเป็นสากล และเพื่อการประเมินผลวิชาที่สอน ไว้ที่ URL: http://arti3314.blogspot.com

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 2


บรรยากาศและผลสัมฤทธิท์ างการเรียน - การประกันคุณภาพการศึกษา-ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรูใ้ นรายวิชาทีส่ อน - ผู้สอนได้นําแนวคิดของวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA Cycle) มาปรับใช้เป็นแนวทางในการจัด กระบวนการเรียนการสอนด้านศิลปกรรม โดยปรับใช้เป็น หลักการดําเนินงานออกแบบ 3 ส. คือ 1.สืบค้น (Research) 2.สร้างสรรค์ตามสมมติฐาน(Resume) และ 3.สรุปผล(Results) โดยมีการทดลองใช้หลักการนีม้ า อย่างต่อเนื่อง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งแบบการเรียนรูก้ ลุ่มและการเรียนรูแ้ บบเดี่ยวเป็นส่วน บุคคลในชั้นเรียนทุกรายวิชา มานับตั้งแต่ปกี ารศึกษา 2553 ซึ่งได้มีการติดตาม ประเมินผล และเผยแพร่ กิจกรรมในชัน้ เรียนทุกรายวิชา ใช้เป็นแนวปฏิบัติงานออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปกรรม มีการ แบ่งปันสูท่ ั้งคณาจารย์ นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ ให้สามารถเข้าภึงได้ตลอดเวลาทางระบบออนไลน์ ใช้การ ปรับประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทบริการฟรีไม่มีค่าใช้จา่ ยและเป็นระบบมาตรฐานตาม สากลนิยม คือระบบการสื่อสารและโปรแกรมระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆของกูเกิ้ล (Free Google Social Network Media : Cloud Computing System and Applications) เพื่อการบันทึก จัดเก็บ แสดง และค้นคืน ผ่านทางเว็บบล็อกประจํารายวิชา และมีการนําเอาระบบอีเลิรน์ นิง่ ที่ผู้สอนได้เข้าไปมีสว่ นร่วมในการพัฒนา ภาคภาษาไทยคือระบบคลาโรไลน์อเี ลิรน์ นิ่ง (Claroline Learning Management System) มาร่วมใช้งานใน กระบวนการทดสอบก่อนการเรียน การทดสอบหลังการเรียน การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน และใช้เพื่อการสอนเสริม การเรียนรู้สาระเนือ้ หาความรู้ภาคทฤษฎีด้วยตนเองให้แก่ผู้เรียนได้ตลอดเวลา

เว็บบล็อกสนับสนุนการจัดการความรู้ของนักศึกษา โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร URL: http://arti3314.blogspot.com

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 3


Google Drive ของผู้สอนทีแ่ บ่งปันองค์ความรู้และเอกสารผลงานสรน้างสรรค์ ร่วมใช่งานกับผู้เรียนทุกคน

แบบบันทึกการวัดและประเมินผลวิชา Graphic Design for Packaging ภาคเรียนที่ 1/2556 ที่นกั ศึกษา สามารถทวนสอบ การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คะแนนและค่าระดับผลการเรียนได้ ตลอดเวลา

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 4


แบบบันทึกรายชื่อเว็บไซต์ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู-้ ศึกษาและร่วมแบ่งปัน-บูรณาการกัน ผศ.ประชิด ทิณบุตร เป็นผู้สอน

ในรายวิชาที่

เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หน้าแฟ้มผลงานนักศึกษา http://arti3314.blogspot.com/p/blog-page_23.html

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 5


เว็บไซต์บริการและสนับสนุนการเรียนการสอบ การทดสอบภาคทฤษฎี E-Learning System Service : URL: http://www.clarolinethai.info ในรายวิชาทีส่ อน กิจกรรมการเรียนการสอน บรรยากาศการนําเสนอผลงานโครงการออกแบบกราฟิกสําหรับบรรจุภัณฑ์ส่วนบุคคล หน้าชั้นเรียน ของผู้เรียน กลุม่ 101 102 และ 201 รายวิชาการออกแบบกราฟิกสําหรับบรรจุภัณฑ์ ภาคเรียนที่ 1/2556 เข้าดู ทางออนไลน์ได้ที่ https://picasaweb.google.com/106859402467376205758/GraphicDesignForPackagingIndividualDesignProjectPresentation

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 6


Picasaweb รวบรวมภาพบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 2. ด้านการวิจยั หรือบริการวิชาการ 1.มีผลงานการวิจัยทําทําสําเร็จและกําลังการเผยแพร่ ได้ส่งเล่มรายงานการวิจัยเรื่องการออกแบบ พัฒนาตัวอักษรและตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยู งบประมาณรายได้ประจําปี 2555 งบประมาณ 52,500 บาท. เรียบร้อยแล้ว โดยนําเสนอเผยแพร่ผลการดําเนินการวิจัยไว้ที่เว็บบล็อกด้านล่างนี้

ภาพแสดงหน้าเว็บบล็อก แสดงและนําเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาตัวอักษรและ ตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยู URL: http://cru-font.blogspot.com/ ที่มา: ประชิด ทิณบุตร,2556

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 7


ตัวอย่างผลงานวิจยั สร้างสรรค์ทแี่ ล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2556

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 8


เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 9


เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 10


เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 11


เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 12


เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 13


เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 14


เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 15


เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 16


ผลงานออกแบบวิจัยสร้างสรรค์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จํานวน 4 ตระกูล ตระกูลละ 6 ฟ้อนต์รูปแบบ รวมทั้งสิ้น 24 ฟ้อนต์ 2.งานวิจัยที่กําลังดําเนินการในปีพ.ศ. 2556 เรื่อง การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตร ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตามแนวคิด เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 17


เศรษฐกิจสร้างสรรค์ งบประมาณ 250,000 บาท จากแหล่งทุน สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ สิ้นสุดสัญญา เดือนกรกฎาคม 2557 โดยนําเสนอความก้าวหน้าการดําเนินการวิจยั ที่เว็บบล็อก http://chainatotop.blogspot.com

เว็บบล็อก รายงานความก้าวหน้าการวิจัย http://chainatotop.blogspot.com -การนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์จริง ผลงานวิจัยเรื่องที่ผา่ นมาในปีการศึกษา 2554 เรื่องการออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐานสําหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้นําเสนอและเผยแพร่และพัฒนาส่วนต่อขยายผลงานไปสู่การนําไปใช้ ประโยชน์จริงคือการเขียนแบบตราสัญลักษณ์ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ โดยให้ดาวน์โหลดได้ ตลอดเวลาที่ http://www.chandrakasem.info

เว็บไซต์บริการดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์มหาวิทนาลัยราชภัฏทั่วประเทศ http://www.chandrakasem.info เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 18


และในปีพ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้นําชุดครุยวิทยาฐานะใหม่ทเี่ ป็นผลงานอันเกิดจากการ วิจัยเรื่องการออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐานสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มาใฃ้จริงในพิธีรับ พระราชทานปริญญาบัตรประจําปี 2555 และในปีต่อๆไป

ส่วนผลงานการออกแบบพัฒนาตัวอักษรและตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยูนนั้ มีการเผยแพร่ แจกจ่ายให้ใช้ เฉพาะในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและหรือที่มีการอนุญาตสิทธิ์ให้ใช้เฉพาะกลุม่ หรือบุคคล ทั้งนี้ได้มอบให้ เป็นผลงานลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเพือ่ ใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 19


- การบริการวิชาการแก่ชุมชน ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าทีมที่ปรึกษาด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ อัน ได้แก่ศิษย์เก่า นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี และศิษย์ปัจจุบนั นายชานนท์ เกษม วรรณกร ร่วมเป็นวิทยากร บริการออกแบบพัฒนาและให้คําปรึกษาแก่ผปู้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการศึกษาและพัฒนา คุณภาพ/รูปแบบผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดกาญจนบุรี มิถุนายน-สิงหาคม 2556 : การอบรมความรูแ้ ละ การนําเสนอผลงานการออกแบบพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ณ โรงแรมริเวอร์แคว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี บริหารจัดการโครงการโดยพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการโดยบริษทั เอซีที อินเทลลิเจนท์ จํากัด

อบรมอาจารย์ศิลปกรรม มจษ. ทักษะการใช้งานโปรแกรมประมวลผลกลุม่ เมฆ cloud computing tools เพื่อ การจัดการความรู้อย่างพอเพียง วันที่ 15/5/2556 ห้องกราฟิก 2 อาคาร 32 ชั้น 5 เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 20


รวมเล่มเอกสารเผยแพร่ออนไลน์ http://issuu.com/prachid

สายบริหาร ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร ภาระงาน 1. กําหนดแผนหรือแนวทางการบริหารงานด้านวิชาการและการวิจยั ให้สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ของคณะ 2. ส่งเสริมและกํากับดูแลให้ทุกหลักสูตรดําเนินงานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนมีวธิ กี ารเรียน การสอน การวัดผล และการส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3. จัดทําระบบฐานข้อมูลงานวิชาการและงานวิจัย 4. กํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนในส่วนงานวิชาการและวิจัยให้ ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รบั มอบหมายให้เป็นไปตามกําหนดเวลาและมีประสิทธิภาพ 5. รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับงานวิชาการ มาตรฐาน คุณภาพบัณฑิตมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยและงานสร้างสรรค์ 6. อํานาจในการลงนามเอกสารภายในคณะ หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ และวิจัยในลักษณะปฏิบัติราชการแทนคณบดี เช่น ใบเบิกค่าสอน ใบขอสอนชดเชย เปลีย่ นแปลงตารางสอน/ตารางคุมสอบและเปลี่ยนแปลงผู้สอน คําร้องขอสําเร็จ การศึกษา คําร้องขอเปิดหมู่เรียน คําร้องเทียบรายวิชา ยกเว้นเทียบโอนหน่วยกิต บันทึกหรือคําร้องต่าง ๆ เพื่อติดต่อกับสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยตรง สรุปรายงานเอกสารสําคัญที่ลงนามในแต่ละสัปดาห์แจ้งคณบดีเพื่อทราบ 7. รับผิดชอบการประเมินการสอนผ่านระบบออนไลน์ 8. รับผิดชอบการดําเนินงานด้านการจัดการองค์ความรู้ 9. งานอื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 21


รวมผลงานที่ได้ดําเนินการตามภาระงาน โดยแสดงหลักฐานไว้เป็นแหล่งเรียนรู้และการแบ่งปันสู่สังคมทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร เช่น

HumanKM Knowledge Management Portal : Faculty of Humanities and Social Sciences. http://humankm.blogspot.com/

Chandrakasem Researchers Community : Humanities & Social Sciences

ชุมชนคนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ http://chandrakasemresearchers.blogspot.com/

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 22


เว็บบล็อก Chandrakasem International Education :Thai-Chinese Language Programme:โครงการจัด การศึกษานานาฃาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม: โครงการจัดการศึกษาภาษาไทย-จีน URL: http://chandrakasemthaichinese.blogspot.com/

เว็บบล็อกฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : Academic and Research Section Weblog: Faculty of Humanities and Social Sciences,Chandrakasem Rajabhat University,Thailand. URL: http://academicandresearch.blogspot.com/

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 23


TQF:Thai Qualifications Framework for Higher Education Network เครือข่ายความร่วมมือในภาระงาน กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

URL: http://tqfnetwork.blogspot.com

การนําระบบประมวลผลกลุม่ เมฆแบบฟรีของ Google Cloud Apps มาปรับประยุกต์ใช้กับการบริหาร จัดการงานวิชาการและการวิจยั ของฝ่ายและของบุคลากรประจําคณะมนุษย์ฯ เพือ่ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ จัดจ้างงานจากภายนอก และเป็นการเพิ่มพูนความรูแ้ ละศักยภาพทางทักษะไอซีทแี ก่บุคลากร เช่น การ บันทึก จัดเก็บ การแสดงและค้นคืน และยังเป็นการดําเนินการเพื่อแบ่งปันการจัดการความรู้ในองค์กร การ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยธรรมชาติและตามภาระงานปกติ เช่นโครงการ ประเมินผลการสอนออนไลน์ การ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ TAKM COP เป็นต้น

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 24


TAKM COP : URL: http://humankm.blogspot.com/p/humancop.html

ระบบประเมินการสอนออนไลน์

http://humannet.chandra.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=429:12556&catid=15:2011-04-09-18-34-35

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 25


ระบบการบันทึก-แบ่งปันและรายงานผลการประเมินการสอนออนไลน์ ด้วย Free google Application

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ อพสธ มจษ.โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม URL: http://rspg-cru.blogspot.com/

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 26


การประเมินตนเอง จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดแข็ง ความเชี่ยวชาญงานสอนและงานวิชาชีพด้านการออกแบบ(Teaching Professional & Design Expert) และเป็น ข้าราชการทีม่ ปี ระสบการณ์การสอนนานกว่า 30 ปี (Teaching Professional & Expert) มีตําแหน่งทางวิชาการ มี ผลงานสะสมทางด้านการออกแบบกราฟิก การออกแบบเอกลักษณ์ ออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ ผลงานวิจัยและผลงานด้านการบริการวิชาการแก่ชมุ ชนในสาขาที่เชี่ยวชาญอย่างสมํา่ เสมอ และได้รบั การ ยอมรับทัง้ ระดับประเทศและระดับสากล Ref. URL: www.prachid.com www.thaifont.info www.wordpressthai.com https://sourceforge.net/users/prachid2001 etc. การวางแผนจัดการงาน(Tasks Management) ที่เน้นความรับผิดชอบสอนรายวิชาต่างๆใน หลักสูตร แยกตามทักษะและความสามารถเฉพาะทางของตนเองและวิชาชีพทีร่ ับผิดชอบสอน เพื่อสั่งสม ผลงานทางการวิจัยสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิชาการ อันเป็นการเพิม่ พูนความเชี่ยวชาญ เฉพาะทางให้แก่ตนเอง และให้เป็นแบบอย่างและแนวปฎิบัติที่ดีให้แก่เพือ่ นร่วมงาน แก่ผู้เรียนทางหลักสูตร วิชาชีพด้านศิลปกรรม Ref URL: http://sites.google.com/site/prachidportfolio, http://www.chandrakasem.info etc.

การบูรณาการระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ (Knowledge & Technology Integration) มีทักษะด้านการบริหารจัดการระบบ การพัฒนาระบบ และการปรับประยุกต์ใช้กลไก นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปกรรมและการจัดกิจกรรมเรียน การสอนของหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม สามารถใช้ปฏิบัติได้จริงอย่างต่อเนื่อง http://chandraonline.chandra.ac.th , http://art.chandra.ac.th Ref URL : http://arti3314.blogspot.com , http://cloudcomputingtools.blogspot.com etc. จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง - มีบุคลิก ฐิติ อุดมคติ วิถีและวิธีการทํางานทีม่ ีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนค่อยข้างสูง

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 27


วิธปี ฏิบตั ทิ ดี่ /ี นวัตกรรม 1. การบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีการปรับประยุกต์ใช้ กลไก นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน เช่น - การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการความรูท้ างศิลปกรรมออนไลน์ ของ สาขาวิชาศิลปกรรม ไว้เพื่อสนับสนุนระบบการเรียนการสอน และเพื่อสนับสนุนงานบริการ วิชาการแก่ชมุ ชน ที่ URL : http://chandraonline.chandra.ac.th , http://art.chandra.ac.th - การปรับประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างเครือข่ายจัดการความรู้ อย่างพอเพียง ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยการประยุกต์ใช้งานบริการฟรี ด้วยโปรแกรมเครื่องมือจากระบบประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ (Free Cloud Computing Tools) ของ Google Apps & และผู้ผลิตผู้ให้บริการรายอื่นๆ สามารถเข้าถึง เข้าใช้ได้ตลอดเวลา - การพัฒนาเครือ่ งแม่ขา่ ยบริการอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายบริการออนไลน์เฉพาะ ( Intranet/Internet Art Host Server Farm) ของสาขาวิชาศิลปกรรม เป็นสถานีใช้ช่วยสนับสนุน แบ่งปันและบูรณาการในการบริหารจัดการกิจการงาน กิจกรรมการเรียนการสอน การบริการ ความรู้ของคณาจารย์ ไปสู่ผเู้ รียนภายในมหาวิทยาลัย ออกสุ่สังคมภายนอก สามารถเป็นแหล่ง ถ่ายทอดศาสตร์ทางศิลปกรรม เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ของ สังคมประเทศและระดับสากล ที่สามารถเข้าถึงเข้าใช้ได้ตลอดเวลา สามารถพัฒนาศักยภาพ เพื่อสร้างผลงานวิชาการหรือวิจัยเชิง และนําไปศึกษาร่วมมือวิจัยต่อยอดเป็นนวัตกรรม สร้างสรรค์ได้หลากหลายตามศาสตร์สาขาเฉพาะทาง ทั้งทางด้านวิจิตรศิลป์และด้านประยุกต์ ศิลป์ โดย 2. มีความร่วมมือในการใช้งานทดสอบ พัฒนาและเผยแพร่ระบบเครื่องมือและนวัตกรรมของ โปรแกรมฟรีประเภทโอเพนซอร์ส ภาคภาษาไทย(Thai Language Translation and Graphic Themes Customisation) กับผู้ผลิต ผู้พัฒนาโปรแกรมในระดับสากล อันได้แก่ - ระบบ CMS (Content Management Systems) เช่น MovableType, Concrete5. Ref URL : http://www.chandraonline.info , http://www.thaianimation.info - ระบบ Blog (Weblog Publishing Systems) เช่น Wordpress Blog Thai : Academy Edition Ref URL: http://www.wordpressthai.com , http://www.chandrakasem.info - ระบบอีเลิรน์ นิ่ง (Learning Management Systems) เช่น Claroline LMS, Dokeos LMS,Efront LMS. Ref URL: http://www.clarolinethai.info http://chandraonline.chandra.ac.th/dokeos , http://www.efrontthai.info 3. มีทักษะทางวิชาชีพนักออกแบบและความถนัดเฉพาะทางคือ ทักษะด้านการใช้งาน คอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ การออกแบบทางการพิมพ์ ที่สามารถปรับประยุกต์ เทคนิควิธแี ละบูรณาการเนื้อหาสาระร่วมกันได้หลากหลาย เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 28


ผลการดําเนินงาน มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน  1 มีการจัดบริการให้ คําปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวการใช้ ชีวิตแก่นักศึกษา

 2 มีการจัดบริการข้อมูล ข่าวสารที่เป็น ประโยชน์ต่อนักศึกษา

 3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อ พัฒนาประสบการณ์ ทางวิชาการและ วิชาชีพแก่นักศึกษา

ผลการดําเนินงาน 1.มีการจัดชั่วโมง Home Room และThesis Clinicให้นักศึกษาทั้ง ภาคปกติและภาคสมทบ ในการ จัดการโครงงานและติดตามการ จัดทําศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ทุกวันพุธ ตอบบ่าย เวลา 13.00-19.30 น 2.การจัดสร้างระบบสังคม ออนไลน์(Social Network )ของ facebook โดยใช้ชื่อ Fanpage “ ArtChandra” 3.การจัดระบบสังคมออนไลน์ (Social Network) GooglePlus Fan page “ ArtChandra” - มีการจัดทําเว็บบล็อกบันทึก การสอนประจํารายวิชาราย สัปดาห์ รายปักษ์ และรายเดือน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การทบทวน ติดตาม และ จัดบริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็น ประโยชน์ต่อนักศึกษา ทั้งแบบ กลุ่มและแจ้งเป็นรายบุคคล - นักศึกษามีการจัดทําเว็บบล็อก บันทึกความรูแ้ ละสรุปผล กิจกรรมและผลสัมฤทธิ์การ เรียนรู้ เพื่อแสดงวิธีการคิด วิเคราะห์ ขัน้ ตอนการสร้างสรรค์ ผลงานตามทฤษฎีและหลักการ 3 ส.ไปใช้ในการปฏิบัติการจริง ตาม วิธีการเรียนรู้ของแต่ละคน ในแต่ ละรายวิชา การจัดกิจกรรมการเรียน ภาคปฏิบัติการตามหลักการ 3ส. โดยเน้นโจทย์ในสถานการณ์จริง ด้วยข้อมูลจริง - การให้คําปรึกษาแนะนําส่งเสริม ให้ส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าร่วม ประกวดและหรือการให้นักศึกษา

หลักฐานอ้างอิง เอกสารออนไลน์ 1.ตารางสอนของอาจารย์ ในแต่ละภาคเรียน http://reg.chandra.ac.th 2. facebook Fanpage โดยใช้ชื่อ “ ArtChandra” 3. GooglePlus โดยใช้ชื่อ “ ArtChandra” 4.โฮมเพจและเว็บบล็อกของสาขาวิชา ศิลปกรรม เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย คือ http://artnet.chandra.ac.th 5 .โฮมเพจ ArtThesis http://sites.google.com/site/artthesis 6.โฮมเพจ artanddesignthesis http://artanddesignthesis.blogspot.com รายชื่อเว็บบล็อกบันทึกการสอน การให้ คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ประจํารายวิชาที่สอนครบทั้ง 3 วิชา คือ 1.วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ http://typefacesdesign.blogspot.com 2.วิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ http://arti3319.blogspot.com 4.วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ http://packagingdesigncourse.blogspot. com

1.เว็บไซต์ความรู้และคูม่ ือการทําโครงการ ศิลปนิพนธ์ดา้ นศิลปกรรม http://sites.google.com/site/artthesis http://artanddesignthesis.blogspot.com

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 29


มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน

 4 มีการจัดบริการข้อมูล ข่าวสารที่เป็น ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า

 5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อ พัฒนาความรูแ้ ละ ประสบการณ์ให้ศิษย์ เก่า

 6 มีผลการประเมิน คุณภาพของการให้ บริการ

ผลการดําเนินงาน - มีส่วนร่วมในการวิจัย การ สร้างสรรค์ผลงานบริการชุมชน และบริษัทเอกชน -การแบ่งปันเอกสารความรู้จัด กิจกรรมการแปลและการเขียน บทความสรุปข่าวสารทีเ่ กี่ยวกับ ความก้าวหน้าในรายวิชาและมี การแบ่งปันความรูร้ ่วมกัน ระหว่างสมาชิกระบบคือผู้เรียน ปัจจุบนั ผูท้ ี่เคยเรียนผ่านแล้ว ทั้ง ในระบบอีเลิรน์ นิ่งและระบบเว็บ บล็อก แบบส่วนตัวและแบบกลุ่ม อภิปราย -การแบ่งปันตัวอย่างข้อมูล รูปแบบเอกสารประกอบ เพื่อเป็น แนวทางการเข้าถึงผลสัมฤทธิก์ าร เรียนรูแ้ บบรายบุคคล เผยแพร่ และแบ่งปันสู่แม่แบบ (Template) สู่สาธารณะ -การจัดให้มชี ่องวิดีโอออนไลน์ไว้ ทีY่ outube.com เพื่อนําเสนอ บันทึกคําสอนและขั้นตอนการ ฝึกหัด(Art and Design Tutorials ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงเข้าใช้ได้ ทางสาธารณะ -การจัดแสดงนิทรรศการ จันทร เกษมศิลป์ การจัดทําเว็บบล็อก จัดแสดงนิทรรศการผลงาน ออนไลน์ จันทรเกษมศิลป์ เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์และ ศิษย์เก่าได้ร่วมบริหารจัดการ ระบบ โดยสามารถส่งผลงาน แนวความคิดสร้างสรรค์ และ ส่งผลงานร่วมแสดงได้ตลอดเวลา -มีผลสํารวจและศักยภาพทักษะ ทางคอมพิวเตอร์และความพึง พอใจในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนโดยพึง่ พาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักฐานอ้างอิง

-เว็บไซต์ข้อมูลความรูเ้ กี่ยวกับความก้าวหน้า ในวิชาชีพ และที่เกีย่ วกับการเรียนรู้ต่อเนื่อง ด้วยระบบอีเลิรน์ นิง่ http://chandraonline.chandra.ac.th http://artnet.chandra.ac.th http://chandraonline.chandra.ac.th/clarolin e http://chandraonline.chandra.ac.th/dokeos http://www.youtube.com/prachid2009 http://www.youtube.com/prachid007

เว็บไซต์ติดต่อ ติดตามและการมีส่วนร่วมกับ บรรดาศิษย์เก่าจันทรเกษมศิลป์ 1.http://chandrakasemsilpa.blogspot.com

1 ARTD3301:แบบสํารวจศักยภาพและความ พึงพอใจของผูเ้ รียน ก่อนการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร สาขาวิชาศิลปกรรม มจษ. ภาคเรียนที่2/2555

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 30


มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน

 7 มีการนําผลการ ประเมินคุณภาพของ การให้บริการมาใช้ เป็นข้อมูลในการ พัฒนาการจัดบริการที่ สนองความต้องการ ของนักศึกษา

ผลการดําเนินงาน ผลการเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชา ศิลปกรรม ของนักศึกษา ศิลปกรรม มจษ -ใช้แบบประเมินการสอนประจํา แต่ละภาคเรียน

หลักฐานอ้างอิง http://www.surveycan.com/survey102394 2.แบบประเมินการสอนของวิชา ARTI3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ในภาคเรียน ที2่ /2555

http://www.surveycan.com/survey100689 2.แบบบันทึกกิจกรรมและการประเมินผลการ เรียนเป็นรายบุคคล 1.ปรับปรุงห้องเรียนอาคารใหม่ ห้องกราฟิก1(32-505) ห้องกราฟิกและบรรจุภัณฑ์2(32506) 2.แหล่งแสดงผลงานการเรียนรู้ เผยแพร่แฟ้ม ผลงานสร้างสรรค์และสื่อแสดงผลสัมฤทธิ์การ เรียนรู้ของนักศึกษา ภายใต้การเป็นสมาชิกใน เว็บไซต์ที่มีชอื่ เสียงระดับสากล

-มีการสรุปสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความต้องการของผู้เรียนจาก การทําแบบสํารวจในข้อ 6 โดย การปรับปรุงศักยภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน การจัดทําแหล่ง เรียนรูเ้ สริมและเผยแพร่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษา การจัดทําแฟ้มผลงาน http://www.issuu.com/groups/packagingdesign สรุปผลการเรียนรู้ประจําวิชาใน http://www.issuu.com/groups/designtech http://www.issuu.com/groups/typography แต่ละภาคเรียน

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 31


หลักฐานแสดง ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.1 หลักฐานอ้างอิงผลการดําเนินการข้อ 1 การจัดบริการให้คาํ ปรึกษาทางวิชาการและแนะ แนวการใช้ชวี ติ แก่นกั ศึกษา เช่น การสร้างโปรไฟล์สื่อแสดงความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของผู้สอน สร้างให้เป็น แหล่งเรียนรู้ ตัวอย่างแนวทางการดําเนินงานตามหลักการ 3ส: 3R การศึกษาเรียนรูเ้ พื่อทีจ่ ะประกอบวิชาชีพ ทางศิลปกรรม ไว้ในแหล่งเรียนรูแ้ ละเครือข่ายระดับมาตรฐานสากล เช่นที่ http://artanddesignthesis.blogspot.com/ http://www.issuu.com/prachid

http://artanddesignthesis.blogspot.com/

http://www.issuu,.com/prachid

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 32


แหล่งเรียนรูเ้ สริมและเผยแพร่ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษา วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ และวิชา ออกแบบกราฟิกสําหรับบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. ดูแลจัดการ โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร: Packaging Design and Resources : Public Portal of Packaging Design Learning Achievement - Presentation for Fine and Applied Arts Division Students ,Chandrakasem Rajabhat University,Bangkok Thailand

Artchandra Facebook fanpage เพื่อการติดตาม ติดส่อ สื่อสารและส่งสาร ที่ร่วมสมัยและความติดตามแนะ แนวการใช้ชีวิตและความสนใจของผู้เรียน เข้าถึงเมื่อ 25 มค. 2556 เข้าถึงได้จาก URL: https://www.facebook.com/pages/ArtChandraArtChandraศิลปกรรมจันทรเกษม/112898348813

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 33


http://packagingdesigncourse.blogspot.com/ สร้างเว็บบล็อกเพื่อบันทึกและสนับสนุนการเรียนรู้และภาระงานในหน้าที่ บนฐานข้อมูลระดับสากลและมีการ เชือ่ มั่นสูง

http://typefacesdesign.blogspot.com/

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 34


http://arti3319.blogspot.com/

Social Network ArtChandra Circle ของชาวศิลปกรรม เข้าถึงเมื่อ 27 มค. 2556 เข้าถึงได้จาก URL: https://plus.google.com/u/0/stream/circles/p380847248c9fb717

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 35


ข้อ 2 การจัดบริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ นักศึกษา

ผลงานกิจกรรมการออกแบบจัดทําแม่แบบเอกสารและการใช้งานโปรแกรม free Application เพื่อแบ่งปัน ความรูแ้ ละส่งผลงานออนไลน์ ร่วมในโครงการลดโลกร้อนและการ ประหยัดค่าใช้จา่ ยในการพิมพ์และการ จัดทํารูปเล่มรายงานส่งจริง สืบค้นคลิกทีน่ ี่ https://docs.google.com/templates?q=prachid&type=presentations&sort=hottest&view=public

คําสําคัญค้นหาเอกสารแม่แบบที่แบ่งปันสู่สาธารณะ prachid ,cru ในโครงการส่งเสริม Geen Design : Free เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 36


Template. free template Corporate slide share on Google by prachid tinnabutr

Green Design Project : Free Packaging Template. กิจกรรมการแบ่งปันความรู้สู่สังคม ในรายวิชาการ ออกแบบบรรจุภัณURL http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=arti3314&styp=m&scoring=t&btnG=Search&reps=1

แบบบันทึกการวัดและประเมินผลวิแบบบันทึกการวัดและประเมินผล(วิชา arti3319)

ทีน่ ักศึกษาสามารถ

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 37


ตรวจสอบ และติดตามการทํากิจกรรมการเรียนการสอนของตน การตรวจงานและการประเมินผลของผู้สอน ได้ตลอดเวลา

Slide share เอกสารออนไลน์ เสริมการเรียนการอ่านนอกชั้นเรียนแบบ 24 x 7 ที่ผู้สอนจัดทําร่วมใช้เผยแพร่ ผลงานวิชาการสู่สากล นอกเหนือจากการส่งพิมพ์ในวารสารการวิจยั ภายในสถาบัน

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 38


ระบบบริการและการจัดการความรู้ ChandraOnline : จันทราออนไลน์ : ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาระบบ สนับสนุนการจัดการความรูท้ างศิลปกรรม URL: http://chandraonline.chandra.ac.th

การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าและคราสินค้าต้นแบบ จังหวัดกาญจนบุรี โดย ผศ.ประชิด ทิณ บุตร อาจารย์ผสู้ อนประจําวิชาการออกแบบกราฟิกสําหรับบรรจุภัณฑ์ เป็นผูแ้ ทนมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ การแปรรูปข้าวโพดหวาน ของคลัสเตอร์ข้าวโพด หวานกาญจนบุรี สําหรับนักศึกษาที่ได้รบั การคัดเลือกผลงานร่วมแสดงจากโจทย์การเรียนรู้จากการทํางาน จริง(Work-Based Learning) ในหัวข้องาน Final Design Project : Kanchanaburi Sweet Corn Product & Graphic Adaptation โดยการสนับสนุนเงินทุน จํานวน 2,000 บาท จาก บริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จํากัด บริษทั ทีป่ รึกษา ทีร่ ับผิดชอบจัดการงาน ตามโครงการยกระดับขีดความสามารถการรวบกลุ่มอุตสาหกรรม ข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปีงบประมาณ 2554 ของสํานักงานอุตสหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี url: http://kanchanaburisweetcorn.blogspot.com/ 3.การจัดบริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ศิษย์เก่า แหล่งเรียนรู้ และระบบเครือข่ายสังคมข่าวสารออนไลน์ รวบรวมและแสดงแฟ้มผลงานสร้างสรรค์ (Art and design Profile Portfolio)ของนักศึกษาทัง้ สองแขนง วิชาเอกนิเทศศิลป์ วิชาเอกออกแบบประยุกต์ศลิ ป์

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 39


Typography Design : Portal of Learning Achievement Presentation for Fine and Applied Arts Division Students ,Chandrakasem Rajabhat University,Bangkok Thailand เข้าถึงเมื่อ 1 พค. 2555 เข้าถึงได้จาก http://www.issuu.com/groups/typography

http://www.issuu.com/groups/packagingdesign

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 40


ผลงานแฟ้มผลงานออกแบบตัวอักษรของนักศึกษา นางสาวพลอยนภัส ศิริโท http://issuu.com/ploynapat-arti3322/docs/________________1 ที่ผู้สอนบูรณาการใช้และเผยแพร่งานวิจัยสู่ กระบวนการเรียนการสอนให้แก่ผเู้ รียน

Animation Design Groups : แหล่งเรียนรู้ สรุปและแสดงผลงานทีเ่ กิดจากการเรียนรู้ของนักศึกษาทีเ่ รียนวิชา การออกแบบภาพเคลื่อนไหว สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร เกษม กทม. Portal of Learning Achievement Presentation for Fine and Applied Arts Division Students ,Chandrakasem Rajabhat University,Bangkok Thailand. Instructor : Assistant Professor Prachid เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 41


Tinnabutr., Reference Site URL: http://animatedesign.blogspot.com เข้าถึงเมื่อ 1 พค. 2555 เข้าถึงได้จาก http://www.issuu.com/groups/animationdesign การจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละประสบการณ์ให้ศษิ ย์เก่า

เว็บบล็อก Thaifont.blogspot.com ไทยฟ้อนต์:Thaifonts บันทึก สรรค์สร้าง สาระ อักขระ อันเกี่ยวเนือ่ งถึง ภาษาไทย

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 42


เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 43


เว็บบล็อกบันทึกและสนับสนุนการเรียนรู้การออกแบบตัวอักษรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ : Fonts and Typefaces Design

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 44


เว็บไซต์จัดแสดงผลงานนิทรรศการออนไลน์ จันทรเกษมศิลป์ ให้สมาชิกศิษย์เก่าและปัจจุบนั ส่งผลงานร่วม แสดง แบ่งปันและร่วมวิพากษ์วิจารณ์เข้าถึงเมื่อ 1 พค. 2555 เข้าถึงได้จาก http://chandrakasemsilpa.blogspot.com

ระบบเครือข่ายสังคมติดตามวีดิทัศน์บันทึกการสอนออนไลน์ และแบ่งปันผ่านระบบสาธารณะ ที่เข้าถึงเข้าใช้ งานได้งา่ ย\ Video Online Tutorials:Youtube.com prachid Tutorial : URL: http://www.youtube.com/prachid2009

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 45


4.การประเมินคุณภาพของการให้บริการ การประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ ต้องการของนักศึกษา บรรยากาศการเรียนการสอนแบบ Design Work-Based Learning

โครงการบริการวิชาการออกแบบเพื่อสังคม วิทยากรที่ปรึกษาบจก.ACT.การพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอ ทอป จังหวัดกาญจนบุรี โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร และทีมงานทีป่ รึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บจก.เอซี ทีอินเทลลิเจ้นท์ http://kanchanaburiotop.blogspot.com/

เอกสารแนบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน ผศ.ประชิด ทิณบุตร รอบที่ 2 เมษายน -กันยายน.2556 46

รายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน นายประชิด ทิณบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบที่ 2  

รายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการพลเรือนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมของผศ.ประชิด ทิณบุตร สายวิชาการและสายบริหาร ประจำปีการศึกษา 2556 รอบการประเมิ...

รายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน นายประชิด ทิณบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบที่ 2  

รายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการพลเรือนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมของผศ.ประชิด ทิณบุตร สายวิชาการและสายบริหาร ประจำปีการศึกษา 2556 รอบการประเมิ...

Advertisement