Page 1

ISSN 2319-927X


je<š^erÙe efnvoer meceeÛeej Heef$ekeâe

Deboj kesâ HeVeeW Hej

Je<e&-11, Debkeâ-10, veJeyebj 2013

5 jepÙeesW cesW yepee ÛegveeJeer [bkeâe efouueer ë keÀewve keÀjsiee efoueJeeueeW keÀer efouueer Hej jepe ? ceO³eHe´osMeë iegìeW ceW yebìer keÀebies´me uesefkeÀve SkeÀpegì nw yeerpesHeer jepemLeeveë ke̳ee keÀe³ece jnsieer HejbHeje? ílleermeieæ{ë keÀebies´me ceW vesle=lJe keÀe mebkeÀì keÀe yeerpesHeer keÀes HeÀe³eoe efcepeesjceë keÀebies´me Deewj SceSveSHeÀ ceW cegkeÀeyeuee

ueeuet keÀer efJejemele efkeÀmekesÀ neLe?

6

24

14 ... Deewj íe ieS ceesoer ! Úesšer GceÇ yeÌ[s keâece: Deveg<keâe Mecee& yeveeR efvecee&lee

46

mebheeokeâerÙe

4

heeleer DeeF& nw

5

Kesue efJeMes<e

17

DeLe&ÛeÛee&

18

yelekeâner

19

DeeOÙeelce

20

GlmeJe

29

keâeJÙeHegbpe

30

keâneveer

32

nemÙe JÙebiÙe

36

JÙebpeve

42

mJeemLÙe ÛeÛee&

43

efmevesÂef<š

44

ieefleefJeefOe

45

HeÇYeele efmevescee

46

veJeyebj 2013

3


mebHeeokeÀer³e ``oerHe peueles ner jns, Hej jesMeveer peeleer jner~''

[e@. JesoHe´keÀeMe

l³eewnej ceveeves keÀer He´Je=efÊe nceejs osMe ceW He´e®eerve keÀeue mes DeefJeef®íve jÀHe mes ®eueer Dee jner nw~ nce mJeYeeJeleë GlmeJeOeceea nesles pee jne nw efpemekesÀ cetue ceW nceejer DeeefLe&keÀ Deewj meebmke=ÀeflekeÀ mebHeVelee nw~ HeJe& ceveeves keÀe SkeÀ efJeMes<e keÀejCe meeceev³e peerJeve®e³ee& mes nì keÀj efJeMes<elee³egkeÌle peerJeve ³eeHeve leeefkeÀ peerJeve ceW veerjmelee keÀe YeeJe ve Dee HeeS~ meYeer l³eewnejeW ceW He´keÀeMeHeJe& oerHeeJeueer keÀe cenÊJe DeefOekeÀ nw~ oerHeeJeueer ceveeves kesÀ leewj lejerkesÀ nj peien efYeVe nw, meYeer DeHeves Devegmeej ner oerHeeJeueer ceveeles nw~ nce DeceeJeme keÀe DebOesje efceìeves kesÀ efueS oerHe peueeles nQ~ He´keÀeMe mes jen DeeueesefkeÀle neslee nw~ `oerHe leues DebOesje' pewmeer keÀneJele Mee³eo Fmeer DeLe& keÀes HeefjYeeef<ele keÀjleer ngF& yeveer efkeÀ DeceeJeme keÀe DebOesje Yeeie keÀj oerHe leues Iegme peeS~ Demeue ceW osKee peeS lees ³ener efmLeefle nceejer Yeer yeve ie³eer nw~ nceeje yee¿e %eeve Yeeie keÀj nceejs efoue-efoceeie ceW Iegme ie³ee nw leYeer oerHeeJeueer keÀe HeJe& cevee uesves Hej Yeer nceejer jen DebOekeÀej³egkeÌle ner yeve jnlee nw~ Fme keÀejCe nce Gpeeues keÀes l³eeie DebOekeÀejce³e peerJeve ner peerles nw~ yenglee³ele ueesie ves ue#ceer Hetpeve keÀes Oeve He´eefHle keÀe meeOeve ceeve efue³ee nw ceiej ue#ceer lees DeueesefkeÀle %eeve leLee ue#³e keÀe He´leerkeÀ nw~ Oeve mes SsÍJe³e& Deewj DeeOegefvekeÀ mebmeeOeveeW keÀes pegìe³ee pee mekeÀlee Hejbleg JeemleefJekeÀ megKe MeejerefjkeÀ veneR ceeveefmekeÀ neslee nw GmekeÀer le=efHle pejÀjer nw~ Oeve mes megefJeOeeSB Kejeroer pee mekeÀleer nw Hej ceve keÀe meblees<e veneR~ megefJeOeeDeeW keÀer He´eefHle ceW ceveg<³e kesÀ ceve ceW DeMeebefle, F&<³ee& Je ogefJeOee keÀer efmLeefle keÀe efvecee&Ce neslee nw Deewj meeje peerJeve Gme GuePeve ceW ner leyeen nes peelee nw~ Oeve-Oeev³e Deewj SsÍJe³e& mes YejHetj nes ³en Yeejle Je<e&, Ssmeer keÀecevee me®®es osMeJeemeer keÀer nesleer nw uesefkeÀve Deepe osMe iejeryeer Deewj YetKecejer keÀe efMekeÀej nw~ Deveefievele Iej Deepe Yeer Ssmes nw peneB oerHeeJeueer Hej oerHe peueeves kesÀ efueS lesue Yeer veneR nw~ Deiej nce Ssmeer YeeJevee Heeues efkeÀ peye lekeÀ osMe keÀe SkeÀ Yeer J³eefkeÌle Heerefæ[le nw, nce ®ewve mes veneR yewþWies, leYeer nceW me®®es Yeejleer³e nesves keÀe ieewjJe He´eHle nesiee~ De%eeve Je DebOekeÀej jÀHeer Ëo³e keÀer keÀeefuecee keÀes otj keÀjves kesÀ efueS nce ³eefo meod%eeve - efJeJeskeÀ jÀHeer oerHekeÀ peueekeÀj He´l³eskeÀ ceeveJe kesÀ Ëo³e keÀes DeeueesefkeÀle keÀjves keÀe He´³eeme keÀjWies, leYeer JeemleJe ceW oerHeeJeueer HeJe& ceveeves keÀer meeLe&keÀlee nw~ Dev³eLee Hegveë efkeÀmeer keÀefJe keÀer Gvnerb HebefkeÌle³eeW keÀes ognjevee nesiee ë HeJe& ceveles ner jns Hej, He´erle lees peeleer ner jner~ oerHe peueles ner jns, Hej jesMeveer peeleer jner~~ ~~ lecemees cee p³eesefleie&ce³e~~

www.prabhatpunj.com

4

veJeyebj 2013


Heeleer DeeF& nw... Deehe Deheveer Øeefleef›eâÙeeSb Fve ceeOÙeceeW mes Yeer YeWpe mekeâles nQ~

http://www.facebook.com /editor.prabhatpunj

mebHeeokeâerÙe Jele&ceeve HeefjÂMÙe keâer Peebkeâer Heef$ekeâe keâer mebHeeokeâerÙe Skeâ ÚšHešenš yeoueeJe kesâ efueS Jele&ceeve YeejleerÙe HeefjÂMÙe keâer ÙeLeeLe& Peebkeâer HeÇmlegle keâjleer nw~ osMe Deepe DebOekeâej keâer Deesj yeÌ{ jne nw~ Deewj DeefmLejlee mes Ùegkeäle JeeleeJejCe keâe efvecee&Ce nes Ûegkeâe nw peneb meceepe cesW ceeveJe ceve {tb{ves Hej Yeer venerR efceue mekeâlee~ ienjer He[leeue keâer pejâjle nw meYeer keâes DeHeves Deblej ceve keâer~ yesnlejerve Heef$ekeâe, Glke=â<š DeeuesKe Deewj Hetjer mebpeeroieer kesâ meeLe HeÇmlegefle keâjCe kesâ efueS mebHetCe& šerce keâes yebO‘‘eeF&~ - DeefYeveJe Gpeeuee, veF& efouueer DeeJejCe keâLee ves PekeâPeesj efoÙee HeÇYeele Hebgpe kesâ keâJej Deewj Gmekeâer DeeJejCe keâLee ncesMee mes Heef$ekeâe keâer Deesj meYeer keâe OÙeeve Deekeâef<e&le keâj jner nw~ yesyeme keâevetve yesKeewHeâ oefjbos DeeJejCe keâLee cesW ienve efÛebleve GHeefmLele ngDee nw~ meeLe ner Fme yeele mes ceve cesW megKeo DevegYetefle Yeer ngF& keâer ÛeejesW DeejesefHeÙeesW keâe mepee - S-ceewle os oer ieF&~ Deemeejece meble Ùee Mewleeve Hej Deej. kesâ. HeeC[sÙee keâe efJeMues<eCe cenlJeHetCe& nw~ yeeyeeefiejer keâsâ HeerÚs keâe efIeveewvee meÛe Hej efpeme yesyeekeâer mes meÛe Gpeeefiej efkeâÙee ieÙee nw Jen keâeefyeues ieewj nw~ Âef<škeâesCe cesW [e@B. meefÛÛeoevebo keâe efvebyeOe ienjer meesÛe keâe yeleele nw efpemes Deelcemeele keâjves keâer pejâjle nw~ Fmekesâ meeLe DeLeÛeÛee&, ÚHeles-ÚHeles, efye[byevee Hewâmeuee, keâeJÙeHebgpe, keâneveer, pÙeesefle<e Deewj efmevesÂef<š meYeer yengle ner mejenveerÙe Deewj Glke=â<š jÛeveeSB nw~

https://twitter.com /PUNJPRABHAT

je<š^erÙe efnvoer meceeÛeej Heef$ekeâe

editor.prabhatpunj @gmail.com

ÒeYeele Hegbpe Heef$ekeÀe efJe®eejeW Deewj mebmkeÀejeW Jeeueer ueieleer nw~ FmeceW íHes meYeer uesKe ceve keÀes KegMeer Òeoeve keÀjles nw~ ke=ÀHe³ee FmekesÀ uesKeeW ceW Deewj efJe efJeOelee ueeSb leeefkeÀ nj Jeie& Deewj HeefjÒes#³e kesÀ ueesieeW kesÀ yeer®e ³en DeHevee mLeeve yevee mekesÀ~ Jele&ceeve DebkeÀ Deeke&À<ekeÀ Deewj mebpeeroieer mes HeefjHetCe& ueiee~ efmevescee keÀe Yeer Hespe yeæ{eS lees De®íe ueiesiee~ -ªlegpee jeTue cegbyeF& mJemLe Heef$ekeâe nw HeÇYeeleHegbpe DeeJejCe keâLee mes ueskeâj efmevesÂef<š lekeâ Deewj mebHeeokeâerÙe keâes He{ keâj ueiee Ùen Skeâ mJemLe Heef$ekeâe nw~ Fmes meYeer cenlJeHetCeÇ ueesieesW lekeâ HenbgÛevee pejâjer nw~ Fmekeâsâ DeeuesKe, mecemeeceefÙekeâ efJe<eÙeesW Deewj ceveesjbpeve Deewj %eeve keâer meeceieÇer, meOes jÛeveekeâejesW keâer meOeer keâuece keâe Glke=â<š vecetvee osKeves keâes efceuelee nw~ mebHeeokeâ keâer Âef<š Hewveer nw pees mebkeâueve cesW Fleveer efJeefJeOelee jKeles nw~ kegâue efceueekeâj Skeâ mJemLe, ceveesjbpeve mes HeefjHetCe& HeeefjJeeefjkeâ Heef$ekeâe ueieer HeÇYeele Hebgpe~ [e@. DeMeeskeâ efceße, ogiee& kegâC[, JeejeCemeer

Je<e&-11 Debkeâ-06, Deiemle - efmelebyej 2013 mebheeokeâ [e@. JesoØekeâeMe øeyebOe mebheeokeâ øeceeso ÛelegJesxoer cegKÙe Ghemebheeokeâ YetHesvê MegkeÌuee jepet meesveer meeefnlÙe mebheeokeâ [e@. efpeleWõ heeC[sÙe Ghemebheeokeâ Fbõ kegâceej efJeÕekeâcee&, efkeâjCe Ûeewyes mebheeove menÙeesie cewvee ogyes,megceve efceßee keâevetveer meueenkeâej S[. ceveespe ÛelegJexoer, efveMÛeÙe oeref#ele ceekexâefšbie keâesDee@ef[&vesšj peÙeØekeâeMe meeršer-yÙetjes Gppewve-censvõ ueesOeer peewveHegj-cebieuee øemeeo DeeÙe& Hešvee - ceOegjsMe kegâceej efHeÇÙeoMeera JeejeCemeer - melÙeebMeg peesMeer ef[peeF&vej efovesMe efJeMJekeâcee& - ë mebHeeokeÀer³e keÀe³ee&ue³e ë 109, efveefKeue nsefjìspe, Dee®eesues jes[, Dee®eesues leeueeye kesÀ Heeme, veeueemeesHeeje (HetJe&), þeCes - 401 209. mebheke&â - +91 250-3290133 cees. - +91 8655559717

- mvesne Megkeäuee, vewveerleeue, GòejeÛebue

Email - editor.prabhatpunj@gmail.com Website - www.prabhatpunj.com ØeYeele hegbpe keâe Øemlegle Debkeâ Deehekeâes kewâmee ueiee? ke=âheÙee Deheves megPeeJe

mebheeokeâerÙe keâeÙee&ueÙe ceW Øesef<ele keâjW~ Glke=â° he$e hegjmke=âle efkeâÙes peeSbieW. yÙetjes keâeÙee&ueÙe efouueer megMeerue kegâceej heeC[sÙe, 1SÛe.veb.752 heerSÛe.4, DeeÙe& veiej, veF& efouueer-110030

Gòej ØeosMe [e@. ceefCeMebkeâj efÉJesoer 329, veejeÙeCe meove, efšieveewlee (ceÌ[ewkeâe jes[) Fueeneyeeo, Gòej ØeosMe

ceOÙeØeosMe cenWõ ueesOeer, 21, vÙet Fbefoj veiej, jececebefoj kesâ heeme, osJeeme jes[, Gppewve, ceOÙeØeosMe

cegõkeâ,ØekeâeMekeâ SJeb mJeelJeefOekeâejer JesoØekeâeMe ogyes Éeje mevemeeF&ve eføeefšbie JemeF& (HetJe&) mes cegefõle Deewj Sme.Deej.efceßee kebâheeGb[,2/6, MeeŒeer veiej keâeueervee, meeblee›egâpe (hetJe&), cegbyeF&- 400 029, mes ØekeâeefMele~ ØeYeele hegbpe ceW ØekeâeefMele meYeer uesKeeW hej mebheeokeâ keâer menceefle nes, Ùen DeeJeMÙekeâ veneR nw~ ØeYeele hegbpe ceW ØekeâeefMele jÛevee hej Deeheefòe nesves hej Gmekesâ efJe®æ keâeÙe&Jeener kesâJeue cegbyeF& vÙeeÙeeueÙe ceW ner nesieer~ mebheeokeâ- [e@.JesoØekeâeMe ogyes veJeyebj 2013

5


keâJej mšesjer Heeb®e jep³eeW ceW yepeer efJeOeevemeYee ®egveeJe keÀer jCeYesjerë- Heeb®e jep³eeW kesÀ efJeOeevemeYee ®egveeJeeW keÀer leeefjKeeW keÀe Ssueeve keÀj efo³ee ie³ee nw Deewj Fmeer keÀs meeLe Fve jep³eeW ceW ®egveeJeer jCeYesjer yepe ®egkeÀer nw~ Fve ®egveeJeeW keÀes ueeskeÀmeYee ®egveeJe keÀe mesceer HeÀeFveue ceevee pee jne nw~ ncesMee mes efJeOeevemeYee ®egveeJeeW kesÀ DeHeves Deueie cegÎs Deewj meceerkeÀjCe jnles DeeS nbw pees ®egveeJe HeefjCeece mes Henues yeveles Deewj efyeieæ[les jnles nQ~ ³ener - Deej. kesÀ. HeeC[s³e `jepe' keÀejCe nw efkeÀ FvekesÀ DeeOeej Hej Deece ®egveeJe kesÀ efueS keÀesF& mener efve<keÀ<e& Mee³eo ner keÀYeer efvekeÀeuee pee mekeÀe nes~ jep³e mejkeÀej yeveeves kesÀ efueS Jeesì keÀjles mece³e celeoelee ncesMee mLeeveer³e cemeueeW keÀes lejpeern oslee nw~ FmeefueS pees ueesie FvnW jengue ieebOeer Deewj vejWê ceesoer kesÀ MeefkeÌle Hejer#eCe kesÀ ©He ceW osKe jns nQ, GvnW efvejeMee neLe ueie mekeÀleer nw~ FOej keÀF& meeueeW mes keWÀê keÀer ³etHeerS mejkeÀej Hej Ye´<ìe®eej kesÀ DeejesHe ueieles jns nQ~ ®egveeJe mes pegæ[s nj je³eMegceejer ceW Jen keÀeHeÀer DeueeskeÀefHe´³e vepej Deeleer nw~ uesefkeÀve Fvemeye kesÀ yeeJepego neue ner ceW ngS ®egveeJeeW ceW meHeÀuelee keÀebies´me keÀes ner efceueer nw~ FmeefueS Deepe ve lees yeerpesHeer ³en mees®ekeÀj efveefM®eble jn mekeÀleer nw efkeÀ Jen keÀebies´me Meeefmele jep³eeW ceW JeeHemeer keÀj uesieer, ve ner keÀebies´me DeeMJemle jn mekeÀleer efkeÀ DemeWyeueer ®egveeJeeW keÀe efHeíuee ì^W[ yejkeÀjej jnsiee~

jepemLeeve

ceO³eHe´osMe

efouueer

ímmeerieæ{

efcepeesjce

5 jepÙeesW cesW yepee ÛegveeJeer [bkeâe ®egveeJe ceW pee jns keÀce mes keÀce leerve jep³eeW keÀer mejkeÀejW DeHeves ieJevexme kesÀ keÀejCe efìkeÀer jner nQ~ ueeWieeW keÀes peye lekeÀ Gvemes yesnblej ieJevexme keÀer iebgpeeFMe otmejer Heeìea ceW veneR efoKesieer leye lekeÀ Mee³eo Jes keÀesF& efjmkeÀ veneR uesvee ®eenWies~ ceesìs leewj Hej keÀne pee mekeÀlee nw efkeÀ nj peien ef[JesueHeceWì Deewj Ye´<ìe®eej ner meyemes yeæ[e FM³et jnsiee, uesefkeÀve keÀF& veS HewÀkeÌìj Yeer meeceves DeeS nQ~ efouueer ceW 15 meeue mes mellee Hej keÀeefyepe Meeruee oeref#ele keÀer mejkeÀej kesÀ meeceves SkeÀ veF& ®egveewleer Deece Deeoceer Heeìea kesÀ ©He ceW nw~ osKevee ³en nw efkeÀ HejbHejeiele {eb®es mes Deueie nìkeÀj jepeveerefle keÀjves Jeeues, cegK³eOeeje keÀer jepeveerefle ceW DeHeveer peien yevee Heeles nQ ³ee veneR ? ³en Yeer Helee ®euesiee efkeÀ cegK³eleë DejepeveereflekeÀ jnlee Dee³ee ceO³ece Jeie& DeYeer efkeÀlevee jepeveereflekeÀ nes Hee³ee nw Deewj celeoeve kesÀ He´efle efkeÀlevee peeie©keÀ nes Hee³ee nw? ílleermeieæ{ceW keÀebies´me keÀer $eemeoer ³en nw efkeÀ Jeneb GmekeÀer Hetjer ueer[jefMeHe ner Kelce nes ieF& nw~ jep³e kesÀ meerSce jceve efmebn kesÀ efueS ³en mentefue³ele keÀer yeele nw Hej vekeÌmeefue³eeW mes efveHeìves ceW GvekeÀer DemeHeÀuelee Yeer SkeÀ HewÀkeÌìj yeve mekeÀleer nw~ ceO³e He´osMe ceW megMeemeve kesÀ DeHeves oeJes kesÀ oce Hej ome meeueeW mes efìkesÀ efMeJejepe efmebn kesÀ meeceves keÀebies´me SkeÀ veF& ueer[jefMeHe Keæ[er lees keÀj jner nw Hej GmekeÀe pevelee mes mebJeeo Deye Yeer keÀce nw~ jepemLeeve ceW keÀebies´me kesÀ DeMeeskeÀ ienueewle Deewj yeerpesHeer keÀer JemegbOeje jepes kesÀ efvepeer

keÀefjMces keÀer ìkeÀjenì nw~ Fme ienceeienceer ceW SkeÀ iegbpeeFMe ³en Yeer yeve jner nw efkeÀ JeesìjeW keÀe HewÀmeuee kegÀí yeveer -yeveeF& OeejCeeDeeW keÀes ncesMee kesÀ efueS OJemle keÀj os~ Heeb®e jep³eeW ceW efJeOeevemeYee ®egveeJe keÀer leejerKeeW keÀe Ssueeveë 2014 ceW nesves Jeeues ueeskeÀmeYee ®egveeJeeW keÀe mesceerHeÀeFveue ceeves pee jns Heeb®e jep³eeW kesÀ efJeOeevemeYee ®egveeJeeW keÀe efyeiegue yepe ie³ee nw~ ®egveeJe Dee³eesie ves Fve Heeb®e jep³eeW - efouueer, ceO³e He´osMe, ílleermeieæ{, jepemLeeve Deewj efcepeesjce ceW efJeOeevemeYee ®egveeJe keÀer leeefjKeeW keÀe Ssueeve keÀj efo³ee nw~ ílleermeieæ{ceW meyemes Henues oes ®ejCeeW ceW 11 Deewj 19 veJebyej keÀes Jeesì Heæ[Wies, peyeefkeÀ ceO³e He´osMe ceW 25 veJebyej, jepemLeeve ceW 1 efomebyej Deewj meyemes DeeefKej ceW efouueer Deewj efcepeesjce ceW 04 efomebyej keÀes ®egveeJe neWies~ veleerpes 8 efomebyej keÀes DeeSbies~ keÀneb nQ efkeÀleveer meerìW efjpeJe&ë 90 meom³eer³e ílleermeieæ{ efJeOeevemeYee ceW 10 meerìW Devegmetef®ele peeefle (Smemeer) kesÀ efueS Deewj 29 meerìW Devegmetef®ele pevepeeefle (Smeìer) kesÀ efueS Deejef#ele nQ~ Fmeer lejn ceO³e He´osMe keÀer 230 meerìeW ceW mes 35 meerìW Smemeer kesÀ efueS Deewj 47 meerìW Smeìer kesÀ efueS, efcepeesjce ceW 40 ceW mes 39 meerìW Smeìer kesÀ efueS, jepemLeeve ceW 200 meerìW ceW mes 34 Smemeer kesÀ efueS Deewj 25 meerìW Smeìer kesÀ efueS Deejef#ele nQ~ peyeefkeÀ efouueer keÀer 70 efJeOeevemeYee meerìeW ceW mes 12 meerìW Devegmetef®ele peeefle kesÀ

NÙkhlx<+ e/; çns'k jktLFkku fnYyh igyk Qst nwljk Qst dqy lhV 18 72 230 200 70 uksfVfQds'ku 18 vDVwcj 25 vDVwcj 01 uoacj 05 uoacj 09 uoacj ukekadu dh vkf[kjh 08 uoacj 25 vDVwcj 01 uoacj 12 uoacj 16 uoacj rkjh[k

fetksje 40 9 uoacj 16 uoacj

LØwVuh 26 vDVwcj 02 uoacj 09 uoacj 13 uoacj 18 uoacj 18 uoacj ukekadu okil ysus 28 vDVwcj 04 uoacj 11 uoacj 16 uoacj 20 uoacj 20 uoacj dh vkf[kjh rkjh[k ernku 11 uoacj 19 uoacj 25 uoacj 01 fnlacj 04 fnlacj 04 fnlacj fo'ks"k % ikapksapquko jkT;ksa urhts ds 8 fnlacj dks vk,axs 6

veJeyebj 2013


efueS Deejef#ele nQ~ jep³eJeej ®egveeJeer efmLeefle ®egveeJeer meceerkeÀjCe ceW njskeÀ jepe³e keÀer Jele&ceeve efmLeefle Hej Yeer Deeieeceer ®egveeJe HeefjCeece keÀeHeÀer no lekeÀ He´YeeefJele efoKesiee~ Deiej osKee pee³es lees Jele&ceeve jepeveereflekeÀ efmLeefle Deewj pevelee keÀer He´efleefke´À³ee mecemle ®egveeJeer meceerkeÀjCe keÀes He´YeeefJele keÀjves ceW SkeÀ He´YeeJeMeeueer efyevog meeefyele nesleer jner nQ~ jep³e kesÀ Jele&ceeve cegK³eceb$eer kesÀ keÀe³e&, ³eespevee Deewj ³eespeveeDeeW keÀe efke´À³eevJe³eve Yeer ®egveeJe HeefjCeece keÀes yeoueves cesb keÀece³eeye jns nQ~ DeeF&S osKeles nQ, jep³eJeej jepeveereflekeÀ oueeW keÀes jep³eeW ceW efmLeefleë-

efouueer ë keÀewve keÀjsiee efoueJeeueeW keÀer efouueer Hej jepe ? efouueer osMe keÀer jepeOeeveer nw Deewj ³eneB keÀer efJeOeevemeYee DeHes#eeke=Àle veF& efJeOeevemeYee nw~ Je<e& 1991 ceW mebefJeOeeve mebMeesOeve ngDee Deewj keWÀo´ Meeefmele He´osMe keÀes je<ì^er³e jepeOeeveer #es$e Ieesef<ele keÀj efo³ee ie³ee~ FmekesÀ yeeo 1993 ceW Henueer efJeOeevemeYee keÀe ieþve ngDee~ Jewmes ³en keÀnvee ieuele nesiee efkeÀ Jen Henueer efJeOeevemeYee Leer ke̳eeWefkeÀ 1952 mes 1956 kesÀ yeer®e Yeer efouueer ceW SkeÀ efJeOeevemeYee ngDee keÀjleer Leer~ efoue®emHe ³es nw efkeÀ 1993 ceW ieþve kesÀ yeeo lees ³eneB YeepeHee keÀer mejkeÀej yeveer uesefkeÀve 1998 ceW pees GmekeÀer nej ngF& lees DeYeer lekeÀ mellee GmekesÀ efueS otj keÀer keÀewæ[er yeveer ngF& nw~ leYeer mes Meeruee oeref#ele cegK³eceb$eer nbw~ Jes ®eewLeer yeej efHeÀj cewoeve ceW nQ Deewj GvekesÀ meeceves He´cegKe efJeHe#eer oue YeepeHee keÀer Deesj mes keÀesF& yeæ[er ®egveewleer efoKeeF& veneR osleer~ Meeruee oeref#ele ves cee®e& ceW DeHevee 75Jeeb pevce efove cevee³ee, leye Gcceero peleeF& ieF& efkeÀ keÀebies´me GvnW Fme yeej yewkeÀmeerì Hej Yespe osieer Deewj efkeÀmeer ³egJee ®esnjs kesÀ vesle=lJe ceW efJeOeevemeYee ®egveeJeeW keÀe meecevee keÀjsieer~Deewj ³es Gcceero nes Yeer ke̳eeW vee ? Meeruee oeref#ele kesÀ Keeles ceW Fme yeej GHeueefyOe³eeb keÀce Deewj Deeuees®eveeSb p³eeoe ope& LeeR~ keÀe@ceveJesuLe keÀer ieæ[yeefæ[³eeb, efouueer ieQiejsHe keÀe iegmmee Deewj efyepeueer kesÀ cenbies efyeue Meeruee kesÀ efKeueeHeÀ ceenewue lew³eej keÀj jns Les~ neueebefkeÀ, Deye lekeÀ keÀebies´me DeeueekeÀceeve ceW Meeruee ceW ner Yejesmee pelee³ee nw Deewj mebYeeJevee nw efkeÀ keÀebies´me keÀer Deieueer meerSce keQÀef[[sì Yeer Jener neWieer~ Deiej DejefJebo kesÀpejerJeeue keÀer Deece Deeoceer Heeìea kesÀ oeJeeW keÀes mener ceeve efue³ee peeS lees ³en pe©j Meeruee oeref#ele kesÀ efueS Leesæ[er ef®eblee keÀe efJe<e³e nes mekeÀlee nw~1998 ceW Meeruee YeepeHee keÀes H³eepe kesÀ Deebmet kesÀ meeLe mellee ceW DeeF¥~ Gme JekeÌle keWÀê keÀer mellee ceW YeepeHeeveerle je<ì^er³e peveleebef$ekeÀ ieþyebOeve Lee Deewj keÀebies´me efkeÀmeer þesme vesle=lJe kesÀ DeYeeJe ceW [ebJee[esue Leer~ Gve neueele ceW Meeruee keÀer peerle keÀebies´me keÀer efueS mebpeerJeveer pewmeer Leer~ YeepeHee keÀer DeebleefjkeÀ keÀuen Deewj meMekeÌle He´Meemeve keÀer DeHeveer íefJe kesÀ keÀejCe Jes 2003 ceW Yeer efouueer kesÀ JeesìjeW keÀe efoue peerleves ceW keÀece³eeye jneR~ keÀebies´me ves Gve ®egveeJeeW ceW 70 ceW 47 meerìW peerleer LeeR, peyeefkeÀ GvneR efoveeW ngS jepemLeeve, ceO³e He´osMe Deewj ílleermeieæ{efJeOeevemeYee ®egveeJeeW ceW GmekeÀe metHeæ[e meeHeÀ nes ie³ee Lee~ ojDemeue ³en ®egveeJe HeefjCeece `H³eepe` keÀer yeæ{s ngS oece Deewj keÀeueeyeepeejer ves efveOee&efjle efkeÀ³ee~ 2008 ceW Meeruee oeref#ele efJeOeevemeYee ®egveeJeeW ceW GlejeR lees jepeOeeveer ceW cesì^es Dee ®egkeÀer Leer~ oes meeue yeeo keÀe@ceveJesuLe Kesue nesves Les, FmeefueS efouueer keÀes mepee³ee-mebJeeje pee jne Lee~ FmekeÀer yeoewuele keÀebies´me ves SkeÀ yeej efHeÀj HeÀlen neefmeue keÀer~ neueebefkeÀ Jes efHeíueer keÀece³eeyeer oesnje veneR HeeS Deewj GvnW 70 ceW 43 meerìW efceueeR~ yeleewj cegK³eceb$eer Meeruee oeref#ele ves leermeje keÀe³e&keÀeue Yeer Hetje keÀj efue³ee nw Deewj SkeÀ yeej efHeÀj ®egveeJeer obieue ceW Glej ®egkeÀer nQ~ efHeíues efJeOeevemeYee ®egveeJe lekeÀ GvekesÀ cegkeÀeyeues ceW kesÀJeue YeepeHee Leer, uesefkeÀve Fme yeej GvekeÀe meecevee DejefJebo kesÀpejerJeeue keÀer `Deece Deeoceer Heeìea` mes Yeer nw~

Meeruee oeref#ele keÀer leerve Heeefj³eeBë 1) 1993 mes 1998 lekeÀ YeepeHee ves ceove ueeue Kegjevee, meeefnye efmebn Jecee& Deewj meg<ecee mJejepe kesÀ ©He ceW leerve ueesieeW keÀes cegK³eceb$eer yevee³ee~ 2) 40 ©HeS efkeÀuees H³eepe keÀes cegÎe yeveekeÀj keÀebies´me mejkeÀej ceW DeeF& Deewj leYeer mes Meeruee oeref#ele cegK³eceb$eer yeveer ngF& nQ~ 3) DeHeves Henues oes keÀe³e&keÀeue keÀer lejn leermejs keÀe³e&keÀeue ceW ngS efJekeÀeme kesÀ keÀe³eeX kesÀ yeue Hej ner keÀebies´me Heeìea cewoeve ceW nw~ 4) uesefkeÀve Fmeer leermejs keÀe³e&keÀeue ceW ueesieeW ves je<ì^ceb[ue KesueeW keÀe Ye´<ìe®eej Yeer osKee nw Deewj GmeceW Meeruee oeref#ele keÀe veece GYejlee Yeer osKee nw~ 5) neueebefkeÀ keÀevetve J³eJemLee Meeruee mejkeÀej keÀe efpeccee veneR keWÀê mejkeÀej keÀe nw~ uesefkeÀve efouueer ceW efHeíues efomebyej ceW ngS peIev³e yeueelkeÀej keÀeb[ ves ueesieeW ceW Demegj#ee keÀeR YeeJevee lees Hewoe keÀer nw~ 6) ®etbefkeÀ keWÀê ceW Yeer keÀebies´me kesÀ ner vesle=lJe Jeeueer mejkeÀej nw, ueesieeW ves Fmes jep³e mejkeÀej mes Yeer peesæ[keÀj osKee~ efJeHe#e ves Fmes ®egveeJeer cegÎe Yeer yevee jKee nw~ 7) efyepeueer Deewj Yeejer YejkeÀce efyeue ves Yeer efJeHe#e keÀes SkeÀ cegÎe efo³ee nw~ efouueer efJeOeevemeYee ceW keÀcepeesj efJeHe#eë uesefkeÀve ®egveeJe efpeleves cegÎeW Hej ueæ[s peeles nQ, Gleves ner veslee keÀe ®esnje osKekeÀj Yeer ueæ[s peeles nQ~ ³en ®esnje ner efouueer ceW YeepeHee keÀer ®egveewleer yevee ngDee nw~ ceove ueeue Kegjevee De®ís veslee Les~ ojefkeÀveej efkeÀS peeves kesÀ yeeo Henues lees Jes Heeìea íesæ[keÀj ®eues ieS Deewj peye ueewìs lees Gce´ meeLe íesæ[ ®egkeÀer Leer~ meeefnye efmebn Jecee& SkeÀ meæ[keÀ neomes ceW iegpej ieS Deewj efJepe³e kegÀceej ceunes$ee ves efHeíues ®egveeJe ceW meeefyele keÀj efo³ee efkeÀ Jes Hegjeves veslee pe©j nQ uesefkeÀve GveceW keÀesF& keÀefjMcee veneR nw efkeÀ Jes pevelee keÀes uegYee mekeWÀ~ meg<ecee mJejepe lees efouueer keÀer keÀYeer Leer ner veneR FmeefueS efouueer ceW FvekeÀe keÀesF& peveeOeej veneR efoKelee~ Jewmes Deiej osKee pee³es lees efouueer efJeOeevemeYee keÀer jepeveerefle ceW meg<ecee mJejepe keÀer efoue®emHeer Yeer veneR efoKeleer~ Fme yeej efJepe³e iees³eue keÀes Heeìea ves DeHevee ®esnje yevee³ee nw uesefkeÀve Jes Yeer Heeìea ceW peeve HetBÀkeÀ mekeWÀ nQ Ssmee Deye lekeÀ lees efoKelee veneR~ ®egveeJeer meceerkeÀjCe yeoue mekeÀleer nw `Deece Deeoceer Heeìea` keÀer Pee[të DejefJebo kesÀpejerJeeue DeHevee jepeveereflekeÀ oue yeveekeÀj Pee[t ®egveeJe ef®evn kesÀ meeLe cewoeve ceW nQ~ Deye lekeÀ lees GvekeÀer Heeìea ves Ye´<ìe®eej keÀes meyemes yeæ[e cegÎe yevee jKee nw Deewj Snefle³eeleve keÀebies´me Deewj YeepeHee mes yejeyej keÀer otjer yevee jKeer nw~ Fme Heeìea ves He´®eej kesÀ DeHeves veS lejerkesÀ Fpeeo efkeÀS nQ Deewj FmekeÀe kegÀí Demej Yeer efoKelee nw~ Deiej ®egveeJe HetJe& meJex#eCeeW keÀes mener ceeve uesb lees DejefJebo kesÀpejerJeeue keÀer Heeìea mejkeÀej lees veneR yeveeSieer uesefkeÀve mejkeÀej yeveeves keÀe KJeeye osKeves Jeeueer Heeefì&³eeW keÀe Kesue pe©j efyeieeæ[ves ceW pe©j me#ece nesieer ~ neueebefkeÀ jepeveereflekeÀ efJeMues<ekeÀ ceeveles nQ efkeÀ ®egveeJe ceW Fme Heeìea kesÀ Demej keÀe mener DeekeÀueve veleerpeeW kesÀ yeeo ner nesiee~

ceO³eHe´osMeë iegìeW ceW yebìer keÀebies´me uesefkeÀve SkeÀpegì nw yeerpesHeer ceO³eHe´osMe ceW efJeOeevemeYee ®egveeJe YeepeHee mes DeefOekeÀ cegK³eceb$eer efMeJejepe efmebn ®eewneve keÀer Deefive Hejer#ee nQ~ neueebefkeÀ GvekesÀ mece#e efHeíues ®egveeJeeW keÀer lejn Deye Yeer efyeKejer ngF& keÀebies´me nw Deewj Heeìea kesÀ Yeerlej GvekesÀ vesle=lJe keÀes leefvekeÀ Yeer ®egveewleer veneR nw~ keÀceesyesMe ³es mentefue³eleW neR efMeJejepe keÀer cegefMkeÀue Yeer neQ~ iegpejele kesÀ cegK³eceb$eer vejWê ceesoer keÀes YeepeHee ves Deeieeceer ueeskeÀmeYee ®egveeJeeW kesÀ efueS He´Oeeveceb$eer Heo keÀe GcceeroJeej Ieesef<ele keÀj efo³ee nw~ uesefkeÀve Heeìea kesÀ Yeerlej ceO³eHe´osMe kesÀ cegK³eceb$eer efMeJejepe efmebn ®eewneve keÀes Deye Yeer ceesoer kesÀ efueS Dence ®egveewleer ceevee pee jne nw~ efMeJejepe kesÀ vesle=lJe ceW YeepeHee leermejer yeej ceO³eHe´osMe ceW efJeOeevemeYee ®egveeJe peerleves ceW keÀece³eeye jnleer nQ lees vejWo´ ceesoer kesÀ efueS ®egveewleer Deewj yeæ{sieer~ uesefkeÀve efMeJejepe nejles nbw lees ³es ve kesÀJeue keÀebies´me keÀes SkeÀpegì nesves keÀe ceewkeÀe osiee, yeefukeÀ Gcee Yeejleer pewmes GvekesÀ Oegj efJejesOeer ceO³e He´osMe keÀer jepeveerefle ceW lespeer mes Je®e&mJeMeeueer nes peeSWieer~ veJeyebj 2013

7


YeepeHee kesÀ Dev³e vesleeDeeW keÀer lejn efMeJejepe efmebn ®eewneve Yeer DeejSmeSme keÀer veme&jer keÀer ner GHepe nQ~ 1977 ceW 18 Je<e& keÀer Gce´ ceW ner mebIe mes pegæ[ ieS Les~ SyeerJeerHeer Deewj Yeepe³egcees pewmes mebieþveeW ces keÀece keÀjves kesÀ yeeo Jes 1990 ceW Henueer yeej yegOeveer efJeOeeve meYee #es$e mes efJeOee³ekeÀ yeveW 1991 ceW efJeefoMee mebmeoer³e #es$e mes Jes Henueer yeej meebmeo ®egves ieS Les~ efJeefoMee mes Jes ®eej yeej ueeskeÀmeYee kesÀ efueS ®egves ieS ~ 2003 ceW ceO³eHe´osMe ceW YeepeHee efyepeueer, meæ[keÀ Deewj Heeveer kesÀ cegÎs Hej keÀebies´me keÀes mellee mes yesoKeue keÀjves ceW keÀece³eeye jner~ uesefkeÀve oes meeue lekeÀ mLee³eer vesle=lJe osves ceW DemeHeÀue jner~ Gcee Yeejleer Deewj yeeyetueeue ieewj keÀes Deepeceeves kesÀ yeeo Heeìea ves 25 veJebyej 2005 keÀes efMeJejepe efmebn ®eewneve keÀes cegK³eceb$eer Heo keÀer keÀceeve meeQHeer, leye mes Jes Fme Heo Hej yeves ngS nQ~ 2008 efJeOeevemeYee ®egveeJe ceW YeepeHee ves efMeJejepe kesÀ vesle=lJe ceW ceO³eHe´osMe ceW yengcele neefmeue efkeÀ³ee Lee~ Heeìea GvekesÀ vesle=lJe ceW SkeÀ yeej efHeÀj ®egveeJeer cewoeve ceW nw~ ceO³eHe´osMe ceW Yeejleer³e pevelee Heeìea keÀer mejkeÀej ves ve³ee Fefleneme j®e efo³ee nw ³ee keÀnW efkeÀ Gmeves DeHevee SkeÀ Hegjevee efjkeÀe@[& leesæ[ efo³ee nw~ 1956 ceW jep³e kesÀ ieþve kesÀ yeeo 2003-2008 ceW YeepeHee ves Henueer yeej Heeb®e meeue keÀe keÀe³e&keÀeue Hetje efkeÀ³ee Lee Deewj Deye Jen ueieeleej otmeje keÀe³e&keÀeue Hetje keÀjves pee jner nw Deewj Deye Jes leermejer Heejer kesÀ efueS oebJe ueiee jns nbw~ He´cegKe efJeHe#eer oue keÀebies´me efpeme lejn mes efJeYeeefpele efoKe jner nw, Deiej Jewmeer ner ®egveeJe kesÀ oewjeve Yeer jner lees efMeJejepe efmebn ®eewneve keÀe oeJee mener Yeer meeefyele nes mekeÀlee nw~ 1956 ceW jep³e kesÀ efvecee&Ce kesÀ yeeo mes ner Jeneb oes jepeveereflekeÀ oueeW keÀe oyeoyee jne nw, keÀebies´me Deewj Yeejleer³e pevelee Heeìea~ Deye ®eewonJeeR efJeOeevemeYee keÀe ieþve nesves pee jne nw~ p³eeoelej mellee keÀebies´me kesÀ neLe ceW ner jner nw~ YeepeHee keÀes Henuee ceewkeÀe efceuee Lee 1977 ceW DeeHeelekeÀeue kesÀ yeeo, otmejer yeej 1990 ceW, peye keWÀê keÀer jepeveerefle ceW keÀebies´me keÀe oyeoyee Kelce nesves keÀe efmeueefmeuee Meg© ngDee~ leermejer yeej 2003 ceW~ efHeÀj ³en Heejer 2008 ceW Yeer peejer jner ~ Henueer oes mejkeÀejW DeHevee keÀe³e&keÀeue Hetje ve keÀj mekeÀeR~ 1977 keÀer pevelee mejkeÀej 1980 lekeÀ ner ®eue mekeÀer~ otmejer yeej 1990 ceW pees yeeyejer ceefmpeo kesÀ {neS peeves kesÀ yeeo yeKee&mle keÀj oer ieF&~ efoefiJepe³e efmebn kesÀ ueieeleej oes keÀe³e&keÀeue kesÀ yeeo meæ[keÀ-Heeveer-yeerpeueer kesÀ cegÎs Hej keÀebies´me yegjer lejn Hejeefpele ngF&~ efomebyej 2003 ceW peerle kesÀ yeeo Gcee Yeejleer cegK³eceb$eer yeveerb uesefkeÀve SkeÀ Hegjeves ceeceues kesÀ ®eueles GvnW Deiemle 2004 ceW FmleerHeÀe osvee Heæ[e Deewj yeeyetueeue iebsj keÀes Heo Hej efyeþe³ee ie³ee~ uesefkeÀve Jes SkeÀ meeue mes kegÀí ner DeefOekeÀ mece³e Heo Hej jn mekesÀ Deewj veJebyej 2005 ceW GvekeÀer peien efMeJejepe efmebn ®eewneve keÀes MeHeLe efoueeF& ieF&~ leye Jes mellee keÀes mebYeeues ngS nQ~ GvneWves DeHeves otmejs keÀe³e&keÀeue ceW meæ[keÀ Deewj efyepeueer keÀes ueskeÀj keÀeHeÀer keÀece efkeÀS nQ~ Flevee lees efkeÀ³ee ner nw efkeÀ GvneWves ceO³eHe´osMe keÀes mejHueme (DeeJeM³ekeÀlee mes DeefOekeÀ efyepeueer GlHeeove keÀjves Jeeuee) jep³e keÀnvee Meg© keÀj efo³ee nw~ FmekesÀ DeueeJee GvekeÀer `yesìer ye®eeDeeW ³eespevee Yeer keÀejiej jner nw Deewj FmekesÀ keÀejCe Jees jep³e ceW SkeÀ ueeskeÀefHe´³e íefJe keÀes yeveeves ceW keÀece³eeye ngS nQ~ FmekesÀ DeueeJee, efHeíues kegÀí Je<eeX ceW He´osMe keÀer mekeÀue Iejsuet Dee³e Deewmele mes De®íer jner nw~ Fve meye keÀer Jepen mes GvekeÀe DeHevee keÀo Flevee yeæ{ie³ee nw efkeÀ GvekeÀes ®egveewleer osves Jeeuee keÀesF& veslee Fme mece³e He´osMe ceW osKeeF& veneR oslee~ jep³e ceW efyeKejer ngF& keÀebies´me mes YeepeHee keÀes nesiee HeÀe³eoeë ceO³eHe´osMe efoiiepe keÀebies´efme³eeW keÀe ieæ{jne nw~ [erHeer efceÞee mes ueskeÀj Depeg&ve efmebn lekeÀ Deewj He´keÀeMe ®ebo mesþer mes ueskeÀj ceeOeJejeJe efmebefOe³ee lekeÀ~ Jewmes efJeÐee®ejCe MegkeÌue mes ueskeÀj ceesleerueeue Jeesje Yeer DeefJeYeeefpele ceO³eHe´osMe kesÀ veslee jns uesefkeÀve ílleermeieæ{yeve peeves kesÀ yeeo GvekeÀer efieveleer ceO³eHe´osMe kesÀ vesleeDeeW ceW veneR nesleer ~ Fme mece³e keWÀo´ keÀer jepeveerefle ceW He´osMe keÀe meyemes yeæ[s keÀebies´meer veslee efoefiJepe³e efmebn Deewj keÀceueveeLe ner efoKeles nQ Deewj veF& Heeræ{er ceW p³eeseflejeefol³e efmebefOe³ee ~ Jewmes Fme mece³e He´osMe keÀebies´me DeO³e#e keÀebefleueeue Yetefj³ee nQ uesefkeÀve ®egveeJe He´®eej keÀer keÀceeve p³eeseflejeefol³e efmebefOe³ee ves mebYeeue jKeer nw~ neueebefkeÀ He´osMe ceW cegK³eceb$eer Heo mebYeeueves keÀer F®íe jKeves JeeueeW keÀer met®eer Leesæ[er uebyeer nw~ FveceW keÀceueveeLe Deewj megjsMe He®eewjer pewmes veece Yeer nQ lees keÀebefleueeue Yetefj³ee pewmes cebPeesues keÀo kesÀ vesleeDeeW kesÀ veece Yeer nQ~ keWÀêer³e ceb$eer p³eeseflejeefol³e efmebefOe³ee lees nwb neR Deewj Jees ieebOeer HeefjJeej kesÀ keÀefjyeer Deewj efJeMJemle Yeer nQ~ ®etbefkeÀ efoefiJepe³e efmebn keÀe 10 Je<eeX keÀe jepeveereflekeÀ mebv³eeme Yeer Kelce nes jne nw, FmeefueS Jes Yeer He´osMe ceW ueewìves keÀe ceve yevee mekeÀles nQ~ neueebefkeÀ GvneWves efHeÀueneue Ssmeer keÀesF& F®íe peeefnj veneR keÀer nw~ ³es meye yeæ[s veslee Fme mece³e Deueie-Deueie OeJeeW keÀer lejn efoKe jns nQ~ Deiej Jes efkeÀmeer peeogF& He´YeeJe ceW SkeÀpegì nes mekesÀ lees ner Jes efMeJejepe efmebn ®eewneve keÀes ®egveewleer os mekeWÀies~ Jejvee ceO³eHe´osMe ceW ueieeleej 15 8

veJeyebj 2013

meeue mellee mes yeenj jnves keÀe SkeÀ ve³ee efjkeÀe@[& keÀebies´me yeveeSieer~ ceO³eHe´osMe ceW ®egveeJeer lemJeerj ceW keÀF& jbie nQ~ SkeÀ lejHeÀ keÀebies´me kesÀ je<ì^er³e cenemeef®eJe Deewj ueieeleej oes yeej cegK³eceb$eer jn ®egkesÀ efoefiJepe³e efmebn keÀe HetJe& mebmeoer³e #es$e jepeieæ{nw lees otmejer Deesj cegK³eceb$eer efMeJejepeefmebn ®eewneve keÀe ie=n efpeuee meernesj nw~ Fme peesve keÀer ieesefJeboHegje meerì Hej ³eefo HetJe& cegK³eceb$eer yeeyetueeue ieewj ®egveeJe peerleles nQ lees Jes ueieeleej 10 efJeOeevemeYee ®egveeJe peerleves keÀe efjkeÀe@[& yevee ueWies~ veewkeÀj kesÀ ³eewve Mees<eCe kesÀ DeejesHe kesÀ yeeo ceb$eer Heo iebJee ®egkesÀ HetJe& efJelle ceb$eer jeIeJepeer Fme yeej Yeues ner DeHeveer HejbHejeiele meerì efJeefoMee mes YeepeHee kesÀ efìkeÀì Hej ®egveeJe ve ueæ[ HeeSb, uesefkeÀve GvekeÀer íe³ee Fme meerì Hej pe©j efoKeeF& osieer~ peneb YeesHeeue Gllej keÀes íesæ[keÀj meYeer meerìeW Hej keÀebies´me kesÀ GcceeroJeejeW keÀes ueskeÀj Demecebpeme yevee ngDee nw, JeneR YeepeHee ceW efmeHe&À Fmeer meerì kesÀ GcceeroJeej keÀes ueskeÀj meyemes p³eeoe GneHeesn nw~ ceO³eHe´osMe kesÀ ®egveeJe HeefjCeece ceW Dence YetefcekeÀe efveYeeves Jeeuee YeesHeeue peesve Fmeyeej Yeer Dence YetefcekeÀe efveYeeves keÀes lew³eej efoKe jne nw~ efHeíues ®egveeJe ceW peesve keÀer 6 meerìW Go³eHegje, meeb®eer, YeesHeeue Gllej, y³eeJeje, jepeieæ{Deewj efKeue®eerHegj keÀebies´me ves peerleer Leer~ efmeueJeeveer meerì mes Yeejleer³e peveMeefkeÌle kesÀ osJeWo´ Heìsue efJepe³eer ngS Les, Jes Deye YeepeHee ceW nQ~ Fme lejn YeepeHee kesÀ Heeme efHeÀueneue Fme peesve keÀer 19 meerìW nQ~ mejkeÀej ceW ³en peesve meyemes Dence YetefcekeÀe ceW nw, ke̳eeWefkeÀ cegK³eceb$eer kesÀ meeLe ner ®eej ceb$eer yeeyetueeue ieewj, GceeMebkeÀj iegHlee, ue#ceerkebbÀele Mecee& Deewj keÀjCeefmebn Jecee& kesÀ efJeOeevemeYee #es$e FmeceW Meeefceue nQ~ YeesHeeue peesve kesÀ Heeb®e ceW mes oes efpeueeW efJeefoMee Deewj meernesj ceW keÀebies´me mes SkeÀ Yeer efJeOee³ekeÀ veneR nw~ efHeíues ®egveeJe kesÀ veleerpeeW kesÀ DeeOeej Hej YeepeHee Fme peesve ceW YeepeMe keÀes efceues Jeesì Deye DeHeves ner ceevekeÀj ®eue jner nw~ meeveer 25 ceW mes 24 meerìeW Hej keÀypes keÀe oeJee keÀj jner nw~ uesefkeÀve SkeÀ meeue kesÀ Meemeve kesÀ yeeo efHeíueer meYeer meerìW yejkeÀjej jKevee Mesj kesÀ cegbn mes neLe efvekeÀeueves pewmee nw~ keÀebies´me keÀer efmLeefle efHeíueer yeej yesno keÀcepeesj Leer, mejkeÀej ves vekeÀejelcekeÀ JeesìeW kesÀ menejs Jen DeHeveer meerìeW kesÀ DeebkeÀæ[s 6 keÀes Deeies pe©j yeæ{eSieer~ efJeefoMee meerì Hej YeeueHee He´l³eeMeer kesÀ veece keÀes ueskeÀj GlmegkeÀlee nw~ jeIeJepeer ³eneb ®e®ee&DeeW kesÀ keWÀê ceW nQ~ celeoelee ceevekeÀj ®eue jns nQ efkeÀ Fme yeej GvnW efìkeÀì veneR efceuesiee~ GvekesÀ mLeeve Hej Heeìea efkeÀmeer veS ®esnjs keÀes efìkeÀì osieer~ ueesieeW keÀer ceeveW lees ³eneb mes YeepeHee cegkesÀMe ìb[ve ³ee leewjCeefmebn oebieer keÀes cewoeve ceW Gleej mekeÀleer nw~ YeepeHee mes efìkeÀì Ieesef<ele nesves kesÀ yeeo ueesieeW keÀer vepej jeIeJepeer keÀer He´efleefke´À³ee Hej jnsieer~ peevekeÀej yeleeles nQ efkeÀ Fme meerì Hej jeIeJepeer kesÀ ueieYeie 20 npeej Jeesì nQ, efpeveceW mes 10 npeej pewve celeoelee nQ? jeIeJepeer ves efHeíues ®egveeJe ceW 43760 Jeesì neefmeue efkeÀS Les~keÀebies´me kesÀ MeMeebkeÀ Yeeie&Je keÀes 31424 Jeesì efceues Les~

jepemLeeveë ke̳ee keÀe³ece jnsieer HejbHeje? jepemLeeve ceW cegK³eceb$eer DeMeeskeÀ ienueesle keÀer SkeÀ mejue J³eefkeÌle keÀer íefJe Fme yeej ìtìleer efoKe jner nw~ YeepeHee ves Gve Hej Keveve Ieesìeues keÀe DeejesHe ueiee³ee nw~ DeHeves cebef$e³eeW ceefnHeeue ceosjCee, ceueKeeve efmebn efJeMveesF& Deewj yeeyetueeue veeiej Hej ueies ³eewve Mees<eCe kesÀ DeejesHeeW kesÀ keÀejCe Yeer GvnW ueesieeW keÀer veejepeieer Pesueveer Heæ[ jner nw~ uesefkeÀve efJeOeevemeYee ®egveeJe peerleves kesÀ efueS ienueesle Fme lejn kesÀ oebJe Hej keÀece keÀj jns nQ efkeÀ 2003 keÀer lejn GvnW DeyekeÀer yeej ceele ve Keeveer Heæ[s~ Fme yeej Gvnesbves pevelee keÀes keÀF& leesnHesÀ efoS nQ~ pe³eHegj ceW cesì^es Heefj³eespevee keÀe GodIeeìve nes ®egkeÀe nw~ efveëMegukeÀ oJeeSb, yegpegiee¥ keÀes HeWMeve Deewj íe$e-íe$eDeeW keÀe meeFefkeÀue Deewj uewHeìe@He yeebìs ieS nQ~ mejkeÀejer keÀce&®eeefj³eeW keÀes O³eeve ceW jKeles ngS íþeb Jesleve Dee³eesie Yeer ueeiet efkeÀ³ee ie³ee nw, uesefkeÀve ³es meejer ®eerpeW mellee efJejesOeer uenj keÀes jeskeÀ HeeSbieer ³es osKevee jes®ekeÀ nesiee~ DeMeeskeÀ ienueesle 1980 ceW Henueer yeej peesOeHegj meerì mes ueeskeÀmeYee kesÀ efueS ®egves ieS Les~ peesOeHegj meerì mes Jes ueieeleej ®eej yeej ueeskeÀmeYee kesÀ efueS ®egves ieS ~ GvneWves Fbefoje ieebOeer, jepeerJe ieebOeer Deewj HeerJeer vejefmecne jeJe kesÀ cebef$eceb[ue ceW keWÀefê³e ceb$eer


kesÀ ªHe ceW keÀece efkeÀ³ee~ 1998 keÀe efJeOeevemeYee ®egveeJe keÀebies´me ves FvneR kesÀ vesle=lJe ceW ueæ[e Deewj peerle neefmeue keÀer~ neueebefkeÀ 2003 ceW Jes Fme keÀece³eeyeer keÀes oesnje veneR HeeS~ 2008 ®egveeJeeW ceW YeepeHee kesÀ efKeueeHeÀ mellee efJejesOeer uenj Hej meJeej neskeÀj keÀebies´me FvneR kesÀ vesle=lJe ceW oesyeej mellee ceW ueewìer~ ienueesle kesÀ vesle=lJe ceW ner keÀebies´me SkeÀ yeej efHeÀj efJeOeevemeYee ®egveeJeeW ceW Glej ®egkeÀer nw~ jepemLeeve kesÀ cegK³eceb$eer DeMeeskeÀ ienueesle SkeÀ meeHeÀ megLejer íefJe kesÀ cesnveleer cegK³eceb$eer nwb Fvemes keÀesF& FvekeÀej veneR keÀjlee~ Je<e& 2008 mes Deye lekeÀ keÀe GvekeÀe keÀe³e&keÀeue Yeer JemegbOeje jepes efmebefOe³ee kesÀ keÀe³e&keÀeue keÀer leguevee ceW De®íe jne ³en yeele Yeer jepeveereflekeÀ Hes´#ekeÀ ceeveles nQ~ uesefkeÀve efHeÀj Yeer ³es ®e®ee& Fme mece³e Deece nw efkeÀ Fme yeej ®egveeJe ceW mellee HeefjJele&ve kesÀ Deemeej efoKe jns nQ~ keÀebies´me ceW SkeÀ lejn keÀer nleeMee nw Deewj YeepeHee kesÀ Yeerlej SkeÀ lejn keÀe Glmeen~ neueebefkeÀ kegÀí ueesie ceeveles nQ efkeÀ veleerpes GcceeroeW kesÀ Gueì Yeer nes mekeÀles nQ~ DeMeeskeÀ ienueesle ves efHeíues HeeB®e Je<eeX ceW keÀF& Ssmeer ³eespeveeSB ueeiet keÀeR pees pevelee kesÀ efnle ceW LeeR~ efpemeceW iejeryeeW mes ueskeÀj HeMegDeeW lekeÀ kesÀ efueS cegkeÌle oJee Deewj 40 ueeKe ueesieeW kesÀ efueS HeWMeve keÀe Fblepeece pewmee yengle kegÀí Lee~ efHeíues cegK³eceb$eer keÀer leguevee ceW GvekeÀer íefJe Yeer SkeÀ F&ceeveoej cegK³eceb$eer keÀer jner~ uesefkeÀve ³es yeele Yeer mener nw efkeÀ Jes DeHeves cebef$e³eeW Deewj keÀce&®eeefj³eeW keÀes DeefOekeÀej HetJe&keÀ Ye´<ìe®eej mes jeskeÀ veneR mekesÀ~ Jes DeHeves keÀe³e&keÀeue ceW ietpejeW mes ìkeÀjeJe keÀes ìeueves ceW meHeÀue jns~ uesefkeÀve Jes GvekeÀes uegYeeves ceW efJeHeÀue jns~ ueesie keÀnles nQ efkeÀ yengcele keÀer keÀceer SkeÀ Ssmeer Jepen jner efpemekeÀer Jepen mes DeMeeskeÀ ienueesle DeHeves efHeíues keÀe³e&keÀeue keÀer lejn Hetjs oceKece kesÀ meeLe cewoeve ceW Glej ner veneR mekesÀ~ efHeÀj GvekesÀ cebef$e³eeW kesÀ keÀejveeceeW ves Yeer keÀmej veneR íesæ[er~ jepeveereflekeÀ ìerkeÀekeÀej ceeveles nQ efkeÀ DeMeeskeÀ ienueesle keÀe keÀe³e&keÀeue lees De®íe jne uesefkeÀve GvekeÀer HewjJeer keÀjves Jeeuee keÀesF& veneR efoKelee FmeefueS Jes meHeÀue cegK³eceb$eer keÀer lejn veneR efoKeles~ keWÀê ceW MeefkeÌleMeeueer veslee kesÀ leewj Hej mLeeefHele meerHeer peesMeer keÀes ienueesle HetÀìer DeeBKe veneR Yeeles Deewj THej mes peeì vesleeDeeW keÀes Yeer Jes jeme veneR Dee jns nQ~ uesefkeÀve otmejer yeej cegK³eceb$eer yeves DeMeeskeÀ ienueesle peeveles nQ efkeÀ Fve efJe<ece HeefjefmLeefle³eeW ceW DeHeveer vew³ee kewÀmes Heej ueieeveer nw, FmeefueS Jes KeeceesMeer mes ueies ngS nQ~ jepemLeeve efJeOeevemeYee ceW cegKej efJeHe#eë DeMeeskeÀ ienueesle kesÀ efJeHejerle JemegbOeje jepes efmebefOe³ee SkeÀ oyebie veslee keÀer lejn osKeer peeleer nQ~ efHeíues ®egveeJe ceW efceueer nej kesÀ yeeo Heeìea kesÀ kegÀí vesleeDeeW ves GvnW ojefkeÀveej keÀjves keÀer YejHetj keÀesefMeMe keÀer Leer uesefkeÀve Jes efpeme Deboepe ceW ueæ[keÀj ueewìeR Gvemes jpeJeææ[eW mes Yejs jepemLeeve keÀes KegMeer ner oer~ GvekesÀ ner keÀe³e&keÀeue ceW jepemLeeve ves DeHeves Fefleneme keÀe meyemes iebYeerj peeefleiele leveeJe osKee~ ietpej meæ[keÀeW Hej efvekeÀue DeeS Deewj DeHeveer efyejeojer kesÀ efueS pevepeeefle keÀe opee& ceebiee~ Fme Deeboesueve kesÀ oewjeve SkeÀeefOekeÀ yeej pevepeerJeve Heìjer mes Glej ie³ee~ Hegefueme Deewj ietpej DeboesuevekeÀeefj³eeW kesÀ yeer®e ngS mebIe<e& ceW keÀesF& 17 ueesieeW keÀes peeve mes neLe Oeesvee Heæ[e~ FmeceW kegÀí Hegefueme Jeeues Yeer Les~ Gve Hej Ye´<ìe®eej kesÀ DeejesHe ueies~ uesefkeÀve me®e ³en Yeer nw efkeÀ DeMeeskeÀ ienueesle mejkeÀej HeeB®e meeue ceW GvekesÀ efKeueeHeÀ keÀesF& keÀej&JeeF& veneR keÀj mekeÀer~ JemegbOeje jepes ves Fve HeeB®e meeueeW ceW yeæ[e mece³e efJeosMe ceW efyelee³ee Deewj GvekesÀ vesle=lJe ceW efJeHe#e keÀesF& yeæ[e Deeboesueve Yeer Keæ[e veneR keÀj Hee³ee~

ílleermeieæ{ë keÀebies´me ceW vesle=lJe keÀe mebkeÀì keÀe yeerpesHeer keÀes HeÀe³eoe ílleermeieæ{Yeer eflemejer yeej ®egveeJeer cewoeve ceW nw Deewj cegK³eceb$eer jceve efmebn Yeer~ 2000 ceW jep³e yeveves kesÀ yeeo ílleermeieæ{ceW ³es leermeje efJeOeevemeYee ®egveeJe nw~ YeepeHee efHeíues oes efJeOeevemeYee ®egveeJees ceW Jeneb keÀebies´me keÀes nje ®egkeÀer nw~ cegK³eceb$eer jceve efmebn keÀes leermejer yeej Yeer peerle keÀe Yejesmee nw~ jceve efmebn kesÀ meeceves ceeDeesJeeoer nceues ceW Meer<e& vesle=lJe kesÀ DeefOekeÀebMe vesleeDeeW keÀe ieJeeb osves kesÀ yeeo efyeKejer ngF& Deewj iegìyeepeer keÀer efMekeÀej keÀebies´me nw, FmeefueS ³es Yejesme me®e Yeer meeefyele nes mekeÀlee nw~ jceve efmebn ves YeepeHee kesÀ Hegjeves ®esnjs Yeejleer³e pevemebIe mes DeHeveer jepeveerefle keÀer MegëDeele keÀer~ Jes Henueer yeej ceO³eHe´osMe efJeOeeve meYee kesÀ efueS 1990 ceW ®egves ieS Les~ 1998 ceW GvneWves oesyeeje efJeOeevemeYee ®egveeJe peerlee~ 1999 ceW jepeveeboieebJe meerì mes ueeskeÀmeYee kesÀ efueS ®egves peeves kesÀ yeeo GvneWves keWÀefê³e jepeveerefle keÀer Deesj ©Ke keÀj efue³ee~ Jes Deìue efyenejer JeepeHes³eer keÀer mejkeÀej ceW ceb$eer Yeer jns~ 2003 ceW ílleermeieæ{efJeOeevemeYee ®egveeJe mes Henues He´osMe YeepeHee keÀe DeO³e#e efve³egkeÌle efkeÀ³ee ie³ee~ Heeìea ves GvneR kesÀ vesle=lJe ceW efJeOeevemeYee ®egveeJe ueæ[e Deewj peerle neefmeue keÀer~ KeeÐe megj#ee ³eespeveeDeeW kesÀ ®eueles 2008 kesÀ ®egveeJeeW ceW Yeer jceve efmebn ves keÀece³eeyeer neefmeue keÀer~

2013 ceW Yeer Heeìea FvneR kesÀ vesle=lJe ceW SkeÀ yeej efHeÀj cewoeve ceW nw~ Je<e& 2000 ceW jep³e kesÀ ieþve kesÀ yeeo efJeOeevemeYee keÀe ieþve DeefJeYeeefpele ceO³eHe´osMe kesÀ efueS Je<e& 1998 ceW ®egves ieS efJeOee³ekeÀeW mes ner nes ie³ee Lee ~ ³eeveer leye ®egveeJe veneR ngS~ FmekesÀ yeeo Je<e& 2003 Deewj 2008 ceW ®egveeJe ngS~ peye jepe³e keÀe ieþve ngDee leye jep³e ceW keÀebies´me keÀer mejkeÀej Leer Deewj keÀebies´me DeeueekeÀceeve keÀer Deesj mes Depeerle peesieer Henues cegK³eceb$eer yeveeS ieS Les~ GmekesÀ yeeo Je<e& 2003 ceW pees Henues ®egveeJe ngS GveceW keÀebies´me keÀes nej keÀe cegbn osKevee Heæ[e Deewj YeepeHee keÀes mellee efceue ieF&~ neueebefkeÀ jceve efmebn Gme mece³e He´osMe kesÀ meyemes keÀÎeJej vesleeDeeW ceW mes veneR Les, uesefkeÀve jepeveereflekeÀ meceerkeÀjCeeW keÀer Jepen mes Jes cegK³eceb$eer yeveeS ieS~ jceve efmebn ves Je<e& 2008 ceW Yeer Heeìea keÀes SkeÀ yeej efHegj peerle efoueeF& Deewj Deye Jes leermejs keÀe³e&keÀeue kesÀ efueS ®egveeJeer cewoeve ceW nQ~ 2003 ceW ueeueke=À<Ce Dee[JeeCeer ®eenles Les efkeÀ jcesMe yewme keÀes He´osMe DeO³e#e yeveekeÀj Yespee peeS~ uesefkeÀve Jes keWÀêer³e ceb$eer keÀe Heo íesæ[keÀj peeves keÀes jepeer veneR ngS~ FmeefueS otmejs keWÀêer³e ceb$eer jceve efmebn keÀes JeneB Yespee ie³ee~ GvneWves cesnvele keÀer Deewj peesieer mejkeÀej keÀes njekeÀj YeepeHee keÀes yengle efoueJee efo³ee~ Gme mece³e ílleermeieæ{ceW cegK³eceb$eer Heo kesÀ yeæ[s oeJesoej efoueerHe efmebn petosJe nes mekeÀles Les uesefkeÀve keWÀêer³e ceb$eer kesÀ ©He ceW Jes SkeÀ efmìbie Dee@HejsMeve ceW Hewmes uesles ngS HekeÀæ[s ieS~ Deewj Fme lejn jceve efmebn keÀe jemlee meeHeÀ ngDee~ jceve efmebn ves DeHeves Henues keÀe³e&keÀeue ceW DeeefoJeeefme³eeW keÀes iee³e, leWotHellee cepeotjeW keÀes petlee yeeBìves Deewj veeF³eeW keÀes veeF& Hesìer yeeBìves pewmeer ³eespeveeSB ®eueeF& uesefkeÀve GmekeÀe keÀesF& Demej veneR ngDee~ uesefkeÀve yeeo ceW mejkeÀej ves iejeryeer jsKee mes veer®es jnves Jeeues ueesieeW keÀes oes ©HeS efkeÀuees ®eeJeue osves keÀer ³eespevee ueeiet keÀer Deewj Gmeves jceve efmebn mejkeÀej keÀes SkeÀ lejn mes pevelee keÀer mejkeÀej yevee efo³ee~ yemlej ceW vekeÌmeefue³eeW kesÀ efKeueeHeÀ leLeekeÀefLele peveeboesueve `meueJee peg[tce` ves Yeer mejkeÀej keÀer íefJe keÀes þerkeÀ efkeÀ³ee~ keÀF& iegìeW ceW yebìer keÀebies´me jceve efmebn mejkeÀej keÀer ueeskeÀefHe´³elee keÀe keÀesF& keÀeì veneR efvekeÀeue mekeÀer Deewj jceve efmebn `®ee@bGj Jeeues yeeyee` (®eeJeue Jeeues yeeyee) keÀe veece keÀceekeÀj efHeÀj peerle ieS~ jceve efmebn keÀe otmeje keÀe³e&keÀeue neueebefkeÀ Henueer keÀer leguevee ceW GHeueefyOe³eeW keÀer yepee³e efJeJeeoeW mes p³eeoe efIeje jne nw~ meueJee peg[tce ves Deblejje<ì^er³e mlej Hej efveboe yeìesjer Deewj DeeefKejkeÀej megHe´erce keÀesì& keÀes Fmes yebo keÀjves keÀe DeeosMe osvee Heæ[e~ oes ©HeS Deewj SkeÀ ©HeS efkeÀuees ®eeJeue Deewj meeLe ceW HeeB®e ©HeS efkeÀuees ®eves keÀer ³eespevee ®eBtefkeÀ Deye nj He´osMe ceW ®eue jner nw Deewj keWÀê mejkeÀej GmekesÀ efueS Deueie ³eespevee uee jner nw, iejeryeeW keÀes Yejesmee nes ie³ee nw efkeÀ ³en lees Gmes nj neue ceW efceuelee jnsiee~ FmekesÀ keÀejCe `®eeBGj Jeeues yeeyee` (®eeJeueb Jeeues yeeyee) kesÀ veece mes ueeskeÀefHe´³e jceve efmebn keÀer pevelee Deye ogmeje efJekeÀuHe Yeer leueeMe mekeÀleer nw~ keÀes³euee Keoeve Deeyebìve keÀes ueskeÀj jceve mejkeÀej Yeer keÀþIejs ceW Keæ[er ngF& nw~ lees Heg<He mìerue mes ueskeÀj yeeukeÀes lekeÀ keÀF& ieæ[yeefæ[³eeW ceW meerOes cegK³eceb$eer keÀe veece Dee³ee nw~ jceve efmebn mejkeÀej kesÀ cebef$e³eeW keÀes ueskeÀj Yeer yengle efJeJeeo nQ Deewj efJeOee³ekeÀeW mes ueesieeW keÀer veejepeieer nw~ ®e®ee& ceW DekeÌmej keÀne peelee nw efkeÀ efpeme lejn vejWê ceesoer leerve yeej peerle keÀj DeeS nQ Gmeer lejn jceve efmebn Yeer lees peerle keÀj Dee mekeÀles nQ~ uesefkeÀve FmekesÀ efueS jceve efmebn keÀer jen efHeíues ®egveeJe efpeleveer Deemeeve veneR nw~ ³eneb %eeleJ³e nes efkeÀ vekeÌmeueer He´YeeefJele jep³e nesves kesÀ keÀejCe ílleermeieæ{ceW oes ®ejCeeW ceW ®egveeJeer He´efke´À³ee Hegjer keÀer pee³esieer~ ílleermeieæ{efJeOeevemeYee ceW efJeHe#e keÀer jepeveerefle ³es ®egveeJe keÀebies´me kesÀ efueS Dence ®egveeJe nw~ SkeÀ lees FmeefueS efkeÀ Jees ueieeleej oes yeej nejkeÀj leermejer yeej mebIe<e& keÀj jns nQ~ otmeje FmeefueS efkeÀ kegÀí cenerves Henues keÀebies´me ves DeHeves pegPee© He´osMe DeO³e#e vebokegÀceej Heìsue, DeeefoJeeefme³eeW kesÀ ueeskeÀefHe´³e veslee cenWê keÀcee& Deewj Hegjeves efoiiepe veslee efJeÐee®ejCe MegkeÌue keÀes SkeÀ vekeÌmeueer nceues ceW Kes efo³ee nw~ Fme yeer®e keWÀê ceW ceb$eer yeve ieS ®ejCeoeme cenble keÀes SkeÀ yeej efHeÀj He´osMe keÀebies´me keÀer yeeie[esj veJeyebj 2013

9


meeQHeer ieF& nw~ GvnW YeeJeer cegK³eceb$eer kesÀ ©He ceW Yeer osKee pee jne nw~ uesefkeÀve ³eeo jKeves keÀer yeele nw efkeÀ Je<e& 2008 kesÀ ®egveeJe mes Henues Yeer Jes keÀe³e&keÀejer DeO³e#e Les uesefkeÀve efveef<ke´À³elee Deeefo kesÀ DeejesHe kesÀ yeeo GvnW nìekeÀj OeveWê meent kebsÀ He´osMe keÀebies´me keÀer keÀceeve meeQHeer ieF& Leer~ uesefkeÀve keÀebies´me ceW iegìyeepeer keÀer mecem³ee DeYeer Yeer yeveer ngF& nw~ Depeerle peesieer keÀebies´me kesÀ ueeskeÀefHe´³e vesleeDeeW ceW mes nQ uesefkeÀve otmejs veslee GvnW Heeìea kesÀ efueS IeelekeÀ ceeveles nQ~ GvnW Heeìea mes efvekeÀeues peeves keÀer ®e®ee&DeeW kesÀ yeer®e DeeueekeÀceeve ves SkeÀ meeLe jnkeÀj ®egveeJe ueæ[ves keÀer meueen oer nw~ Depeerle peesieer jep³e kesÀ Henues cegK³eceb$eer Les~ Jes ®eef®e&le Yeer jns Deewj efJeJeeefole Yeer~ keÀYeer DeHeveer keÀe³e&He´Ceeueer keÀer Jepen mes lees keÀYeer YeepeHee kesÀ 12 efJeOee³ekeÀ leesæ[keÀj keÀebies´me ceW Meeefceue keÀj uesies keÀer Jepen mes~ Je<e& 2003 ceW keÀebies´me GvekesÀ ner vesle=lJe ceW ®egveeJe ceW Glejer Leer Deewj Gmes nej keÀe meecevee keÀjvee Heæ[e Lee~ uesefkeÀve FmekesÀ yeeo Depeerle peesieer Hej YeepeHee efJeOee³ekeÀeW keÀer Kejero-HeÀjesKele keÀe DeejesHe ueiee Deewj keÀebies´me DeeueekeÀceeve keÀe veece Iemeerìs peeves kesÀ yeeo GvekeÀer Hetí HejKe Henues mes keÀeHeÀer keÀce nes ieF&~ yeeJepeto FvekesÀ efkeÀ Jes je<ì^er³e keÀe³e&meefceefle ceW Meeefceue nQ, GvnW Ss lejHeÀ mes nesefMeS Hej ner jKee ie³ee nw~ GvekeÀe YeefJe<³e Yeer Fve ®egveeJeeW kesÀ yeeo le³e nesiee~ yengpeve meceepe Heeìea ílleermeieæ{keÀes ncesMee DeHeves SbpeW[s kesÀ Deveg©He osKeleer jner nw Deewj FmekeÀe meyetle ³en Yeer nw efkeÀ yemeHee kesÀ mebmLeeHekeÀ keÀeMeerjece ves DeHevee Henuee ®egveeJe ³eneB kesÀ ueeskeÀmeYee #es$e peebpeieerj mes ueæ[e Lee~ ceO³eHe´osMe (efpemeceW ílleermeieæ{Meeefceue Lee) ceW Heeìea FkeÌkeÀe-ogkeÌkeÀe meerìeW Hej peerleleer jner Deewj otmejer Heeefì&³eeW kesÀ efueS ®egveewleer HesMe keÀjleer jner~ ílleermeieæ{ceW Yeer GmekeÀe DeHevee SkeÀ Jeesì yeQkeÀ DeYeer Yeer nw~ YeepeHee kesÀ efoJebiele veslee leeje®ebo meent Yeer mJeeefYeceeve ceb®e kesÀ veece mes SkeÀ Heeìea Keæ[er keÀj ieS nQ~ ³es Heeìea Fve ®egveeJeeW ceW meerìW peerles ve peerles oesveeW Heeefì&³eeW keÀe Kesue efyeieeæ[ves ceW yeæ[er YetefcekeÀe efveYeeSieer~ Jewmes ieeW[Jeevee ieCeleb$e Heeìea Yeer kegÀí meerìeW Hej He´YeeJe [eueves keÀer efmLeefle ceW nw~

efcepeesjceë keÀebies´me Deewj SceSveSHeÀ ceW cegkeÀeyeuee Deepeeoer kesÀ yeeo efcepeesjce Deemeece jep³e keÀe SkeÀ efnmmee Lee~ uesefkeÀve efcepees ³etefve³eve pewmes keÀF& mebieþveeW keÀer ceebie efcepeesjce SkeÀ Deueie jep³e kesÀ ©He ceW ieefþle keÀjves keÀer Leer~ efcepees vesMeveue He´bÀì ves mJeble$e Deewj mJee³elle efcepeesjce He´osMe kesÀ efueS meMe<$e mebIe<e& Yeer efkeÀ³ee~ Yeejle mejkeÀej ves efcepeesjce keÀes 1971 ceW keWÀê Meeefmele He´osMe keÀe opee& efo³ee~ 1986 ceW keWÀê mejkeÀej Deewj efJeêesner efcepees vesMeveue He´bÀì kesÀ yeer®e ngS SkeÀ Meebefle mecePeewles kesÀ yeeo 20 HeÀjJejer 1987 keÀes efcepeesjce keÀe Yeejle kesÀ 23JeW jep³e kesÀ ©He ceW ieþve efkeÀ³ee ie³ee~ SceSveSHeÀ ves veF& mejkeÀej keÀe ieþve efkeÀ³ee Deewj FmekesÀ ueeue[Wiee cegK³eceb$eer ®egves ieS~ 1987 ceW ngS efJeOeevemeYee ®egveeJeeW ceW keÀebies´me oesyeeje mellee ceW ueewì DeeF& Deewj ueueLevenJeuee cegK³eceb$eer ®egves ieS~ Deueie jep³e keÀe opee& Heeves kesÀ yeeo efcepeesjce ceW ³es íþeb efJeOeevemeYee ®egveeJe nes jne nw~ mellee keÀer yeeie[esj keÀebies´me kesÀ neLe ceW nw Deewj cegK³eceb$eer ueueLevenJeuee keÀes ³ekeÀerve nw efkeÀ efJeOeevemeYee ®egveeJe kesÀ yeeo =GvekeÀer Heeìea oesyeejeo mejkeÀej yeveeSieer~keÀebies´me ves 2008 ceW ngS efJeOeevemeYee ®egveeJe ceW peyeo&mle peerle ope& keÀer Leer~ Heeìea keÀes 40 ceW mes 32 meerìW efceueer LeeR Deewj efcepees vesMeveue He´bÀì (SceSHeÀSve) keÀes 10 meeue yeeo mellee iebJeeveer Heæ[er Leer~ 1998 kesÀ efJeOeevemeYee ®egveeJeeW ceW peesjeceLeebie kesÀ vesle=lJe ceW efcepees vesMeveue He´bÀì ves keÀebies´me keÀes mellee mes yesoKeue keÀj efo³ee~ Gme efJeOeeve meYee ®egveeJe ceW keÀebies´me ves meYeer 40 meerìeW Hej ®egveeJe ueæ[e Lee, uesefkeÀve 6 ner meerìeW Hej peerle HeeF&~ SceSveSHeÀ ves 28 meerìeW Hej ®egveeJe ueæ[keÀj 21 meerìW peerleves ceW keÀece³eeye lener Leer~ 1998 kesÀ efJeOeevemeYee ®egveeJe ceW Henueer yeej YeepeHee, pevelee oue, mecelee Heeìea Deewj ueeskeÀ MeefkeÌle pewmeer Heeefì&³eeW ves Yeer DeHevee Yeei³e Deepeecee³ee Lee~neueebefkeÀ FvnW SkeÀ Yeer meerì veneR efceueer Leer~ peesjeceLeebiee kesÀ vesle=lJe ceW ner efcepees vesMeveue He´bÀì ves 2003 ceW oesyeeje mellee ceW JeeHemeer keÀer Leer~ Gve ®egveeJeeW ceW Yeer Heeìea keÀes 21 meerìW ner efceueer Leer~ neueebefkeÀ Leebiee ³es keÀece³eeyeer 2008 ceW veneR neefmeue keÀj HeeS Deewj keÀebies´me GvnW mellee mes yeenj keÀjves ceW meHeÀue jner~ Deueie jep³e keÀe opee& Heeves kesÀ yeeo efcepeesjce ceW ³es íþeb efJeOeevemeYee ®egveeJe nes jne nw~ mellee keÀer yeeie[esj keÀebies´me keÀs neLe ceW nw Deewj cegK³eceb$eer ueueLevenJeuee keÀes ³ekeÀerve nw efkeÀ efJeOeevemeYee ®egveeJe kesÀ yeeo GvekeÀer Heeìea oesyeeje mejkeÀej yeveeSieer~ Fme efJeOeeve meYee ®egveeJe ceW Yeer keÀebies´me Deewj SceSveSHeÀ ceW ner ìkeÌkeÀj nw~ keÀebies´me keÀes mellee ceW JeeHemeer keÀe ³ekeÀerve nw lees SceSveSHeÀ mellee efJejesOeer JeesìeW mes Gcceero ueieekeÀj yewþer nw~ ueueLevenJeuee Heeb®eJeer yeej jep³e kesÀ cegK³eceb$eer Heo keÀer MeHeLe ueer Leer~ Fmemes Henues Jes 10

veJeyebj 2013

1984, 1989, Deewj 1993 ceW cegK³eceb$eer Heo kesÀ efueS ®egves ieS Les~ keÀebies´me ves 2008 ceW ngS efJeOeevemeYee ®egveeJe ceW peyeo&mle peerle ope& keÀer Leer~ Heeìea keÀes 40 ceW mes 32 meerìW efceueer LeeR Deewj efcepees vesMeveue Heb´Àì (SceSveSHeÀ) keÀes 10 meeue yeeo mellee iebJeeveer Heæ[er Leer~ ueueLevenJeuee ves Heeb®eJeer yeej jep³e kesÀ cegK³eceb$eer Heo keÀer MeHeLe ueer Leer~ Fmemes Henues Jes 1984, 1987, 1989 Deewj 1993 ceW cegK³eceb$eer Heo kesÀ efueS ®egves ieS Les~ efcepeesjce ceW ®egveeJeer jepeveerefleë Deepeeoer kesÀ yeeo efcepeesjce Deemeece jep³e keÀe SkeÀ efnmmee Lee~ uesefkeÀve efcepees ³etefve³eve pewmes keÀF& mebieþveeW keÀer ceebie efcepeesjce SkeÀ Deueie jep³e kesÀ ©He ceW ieefþle keÀjves keÀer Leer~ efcepees vesMeveue He´bÀì ves mJeble$e Deewj mJee³elle efcepeesjce He´osMe kesÀ efueS meMeðe mebIe<e& Yeer efkeÀ³ee~ Yeejle mejkeÀej ves efcepeesjce keÀes 1971ceW keWÀê Meeefmele He´osMe keÀe opee& efo³ee~ 1986 ceW keWÀê mejkeÀej Deewj efJeêesner efcepees vesMeveue He´bÀì kesÀ yeer®e ngS SkeÀ Meebefle mecePeewles kesÀ yeeo 20 HeÀjJejer 1987 keÀes efcepeesjce keÀe Yeejle kesÀ 23 JeW jep³e kesÀ ©He ceW ieþve efkeÀ³ee ie³ee~ Gme mece³e efcepeesjce ceW keÀebies´me keÀer mejkeÀej Leer Deewj ueueLevenJeuee cegK³eceb$eer Les~ uesefkeÀve Meebefle mecePeewles keÀer MeleeX kesÀ keÀejCe GvneWves FmleerHeÀe os efo³ee~ SceSveSHeÀ ves veF& mejkeÀej keÀe ieþve efkeÀ³ee Deewj FmekesÀ ueeue[Wiee cegK³eceb$eer ®egves ieS~ 1987 ceW ngS efJeOeevemeYee ®egveeJeeW ceW keÀebies´me oesyeeje mellee ceW ueewì DeeF& Deewj ueueLevenJeuee cegK³eceb$eer ®egves ieS~ ueueLevenJeuee kesÀ vesle=lJe ceW keÀebies´me 1998 lekeÀ mellee ceW keÀeefyepe jner~ peesjeceLeebiee Deewj SceSveSHeÀ keÀe oewjë 1998 kesÀ efJeOeevemeYee ®egveeJeeW ceW peesjeceLeebie kesÀ vesle=lJe ceW efcepees vesMeveue He´bÀì ves keÀebies´me keÀes mellee mes yesoKeue keÀj efo³ee~ Gme efJeOeeve meYee ®egveeJe ceW keÀebies´me ves meYeer 40 meerìeWs Hej ®egveeJe ueæ[e Lee, uesefkeÀve 6 ner meerìeW Hej peerle HeeF&~ SceSveSHeÀ ves 28 meerìeW Hej ®egveeJe ueæ[keÀj 21 meerìbs peerleves ceW keÀece³eeye jner Leer~ 1998 kesÀ efJeOeevemeYee ®egveeJe ceW Henueer yeej YeepeHee, pevelee oue, mecelee Heeìea Deewj ueeskeÀ MeefkeÌle pewmeer Heeefì&³eeW ves Yeer DeHevee Yeei³e Deepeecee³ee Lee~ neueebefkeÀ FvnW SkeÀ Yeer meerì veneR efceueer Leer~ peesjeceLeebiee kesÀ vesle=lJe ceW ner efcepees vesMeveue He´bÀì ves 2003 ceW oesyeeje mellee ceW JeeHemeer keÀer Leer~Gve ®egveeJeeW ceW Yeer Heeìea keÀes 21 meerìW ner efceueer Leer~ neueebefkeÀ Leebiee ³es keÀece³eeyeer 2008 ceW veneR neefmeue keÀj HeeS Deewj keÀebies´me GvnW mellee mes yeenj keÀjves ceW meHeÀue jner~ Fme efJeOeevemeYee ®egveeJe ceW Yeer keÀebies´me Deewj SceSveSHeÀ ceW ner ìkeÌkeÀj nw~ uesefkeÀve Fmeyeej keÀebies´me keÀes ³ekeÀerve nw efkeÀ mellee ceW keÀebies´me keÀer JeeHemeer nesieer~ JeneR SceSveSHeÀ mellee efJejesOeer JeesìeW mes ³en Gcceero ueieekeÀj yewþer nw efkeÀ Fmeyeej kesÀ ®egveeJe ceW mellee HeefjJele&ve megefveefM®ele nesiee~ efJeOeevemeYee ®egveeJe keÀer jCeYesjer 5 jep³eeW ceW yepe ®egkeÀer nw Deewj efcepeesjce keÀes íesæ[keÀj Dev³e ®eej jep³eeW ceW keÀebies´me Deewj YeepeHee kesÀ yeer®e ner Demeueer ®egveeJeer Ieceemeeve nesiee~ ceevee pee jne nw efkeÀ Fve ®egveeJeeW kesÀ veleerpes ueeskeÀmeYee ®egveeJeeW keÀer efoMee keÀes le³e keÀjWies, FmeerefueS Fve ®egveeJeeW keÀes Deeieeceer ueeskeÀmeYee ®egveeJe keÀe mesceerHeÀeF&veue Yeer keÀne pee jne nw~ keÀebies´me kesÀ efueS ³en ®egveeJe efveCee&³ekeÀ YetefcekeÀe efveYeeves Jeeuee nesiee ke̳eeWefkeÀ keÀvee&ìkeÀ kesÀ yeeo Henueer yeej keÀebies´me kesÀ GHeeO³e#e jengue ieebOeer kesÀ ®egveeJeer cee@[ue Hej Fleves yeæ[s cewoeve ceW keÀebies´me Ieceemeeve kesÀ efueS lew³eej efoKesieer~ JeneR ogmejer Deesj, YeepeHee kesÀ efueS Yeer ³en ®egveeJe SkeÀ efveCee&³ekeÀ YetefcekeÀe le³e keÀjsiee ke̳eeWefkeÀ FvneR ®egveeJeeW kesÀ HeefjCeece kesÀ yeoewuele YeepeHee kesÀ HeerS keQÀef[[sì vejWê ceesoer keÀer HejHeÀe@jceWme Yeer oebJe Hej nesieer~keÀebies´me Deewj YeepeHee ceW ®egveeJeer efìkeÀì keÀes ueskeÀj iebYeerjlee yeæ{ie³eer nw~ keÀF& lejn keÀer DeìkeÀueW meeceves Deeleer ngF& efoKee³eer os jner nQ~ mebYeeJevee ³es nw efkeÀ YeepeHee meYeer meerìeW Hej efJeOee³ekeÀeW keÀes yeoueves pewmes ³eespevee Hej keÀece keÀjs, Fmemes keÀebies´me keÀer cegefMkeÀueW yeæ{mekeÀleer nw~ JeneR keÀebies´me kesÀ ®egveeJeer efìkeÀì yebìJeejs ceW jengue ieebOeer keÀer meefke´À³e YetefcekeÀe Yeer keÀebies´me ceW nue®eue Hewoe keÀj mekeÀleer nw~ Deye osKevee ³es nw efkeÀ Fve 5 jep³eeW keÀe pevecele ke̳ee peveeosMe oslee nw Deewj efkeÀme jep³e ceW efkeÀme Heeìea keÀer mejkeÀej yeveleer nw~ Fve jep³eeW keÀe ®egveeJe HeefjCeece keÀer Deeieeceer ueeskeÀmeYee ®egveeJe kesÀ HeefjCeece keÀer Deesj SkeÀ FMeeje nesiee~


veJeyeb DekeÌìjtyej 2013 2013

13 11


efJeÛeej

... Deewj íe ieS ceesoer ! jepeveerefle kesÀ yeæ[s-yeæ[s peevekeÀej ceesoer kesÀ yeejs ceW keÀesF& Yeer YeefJe<³eJeeCeer keÀjves mes ye®e jns nQ~ keÀF& jepeveereflekeÀ Hebef[leeW keÀe ³en keÀnvee Yeer nw efkeÀ Fmemes Henues keÀYeer Yeer nceves efkeÀmeer J³eefkeÌle kesÀ efueS Flevee pevemeceLe&ve venerb osKee~ keÀvee&ìkeÀ ceW YeepeHee mes Deueie ngS yeer.Sme. ³esefγegjHHee YeepeHee ceW efHeÀj mes JeeHemeer kesÀ efueS jemlee ner veneR leueeMe jns nQ yeefukeÀ Iees<eCee Yeer keÀj ®egkesÀ nQ efkeÀ Jen ceesoer keÀes He´Oeeveceb$eer kesÀ jÀHe ceW osKevee ®eenles nQ~

Yeejleer³e pevelee Heeìea keÀer lejHeÀ mes vejsvê ceesoer keÀes He´Oeeveceb$eer Heo keÀe GcceeroJeej Ieesef<ele keÀjves kesÀ yeeo jepeveereflekeÀ ieefue³eejeW ceW vejsvê ceesoer keÀes ueskeÀj DeveskeÀ ®e®ee&Sb ®eue jner nQ~ kegÀí ueesieeW keÀe keÀnvee nw efkeÀ ceesoer kesÀ He´Oeeveceb$eer Heo kesÀ GcceeroJej yeveves kesÀ yeeJepeto YeepeHee 170 mes 180 ueeskeÀmeYee meerìeW Hej efmeceì keÀj jn peeSieer~ Henuee leke&À ³en nw efkeÀ YeepeHee oef#eCe Yeejle ceW keÀvee&ìkeÀ keÀes íesæ[keÀj ueieYeie 145 ueeskeÀmeYee meerìeW Hej ®egveeJe veece cee$e kesÀ efueS ner ueæ[leer nw~ keÀvee&ìkeÀ ceW YeepeHee keÀer neuele efkeÀmeer mes efíHeer veneR~ meeLe ner oef#eCee Yeejle Deewj HeefM®ece yebieeue ceW YeepeHee keÀe efkeÀmeer Yeer oue mes ieþyebOeve Yeer DeYeer lekeÀ veneR nQ~ Deeuees®ekeÀeW keÀe otmeje leke&À ³en nw efkeÀ HetJeexÊej Yeejle ceW ueeskeÀmeYee keÀer 32 meerìW nQ~ FmeceW YeepeHee keÀes Gcceero kesÀJeue Demece mes nw peneb DeYeer GmekesÀ Heeme 4 ueeskeÀmeYee meerìW nQ~ Deeuees®ekeÀeW keÀe leermeje leke&À ³en nw efkeÀ efyenej ceW peo (³et) mes ieþyebOeve ìtìves kesÀ yeeo YeepeHee Deewj peo (³et) oesveeW keÀcepeesj ngF& nQ~ FmekeÀe HeÀe³eoe ueeuet He´meeo ³eeoJe keÀer Heeìea je<ì^er³e pevelee oue keÀes efceuesiee~ GÊej He´osMe ceW YeepeHee kesÀ Heeme 80 ueeskeÀmeYee meerìeW kesÀ efueS oceoej GcceeroJeej veneR nQ~ ³en Yeer veneR Yetuevee ®eeefnS efkeÀ He´Oeeveceb$eer keÀer kegÀmeer& GÊej He´osMe mes neskeÀj peeleer nw Deewj Jeneb YeepeHee keÀes ®egveeJe ueæ[ves kesÀ efueS oceoej GcceeroJeej {bt{ves mes Yeer veneR efceueWies~ GÊej He´osMe keÀer lejn 14

veJeyebj 2013

ner efouueer kesÀ yeejs ceW ueesie ³ener keÀnles nQ efkeÀ efouueer keÀer meYeer ueeskeÀmeYee meerìeW Hej keÀebie´sme keÀes ìkeÌkeÀj osves Jeeuee SkeÀ Yeer GcceeroJeej Heeìea keÀes veneR efceue jne~ nefj³eeCee ceW YeepeHee keÀer neuele efkeÀmeer mes efíHeer ngF& veneR~ YeepeHee Hebpeeye ceW 3 meerìeW Hej ner ®egveeJe ueæ[leer nw~ efncee®eue ceW YeepeHee keÀe keÀesF& veece uesJee Yeer veneR~ Gæ[ermee ceW Yeer YeepeHee keÀescee keÀer efmLeefle ceW nw~ Deeuees®ekeÀ ³en Yeer keÀnles nQ efkeÀ Fme Deece ®egveeJe ceW Heeìea keÀer 175 meerìW Deeves kesÀ yeeo Yeer ceesoer kesÀ veece Hej 272 keÀe peeogF& DeebkeÀæ[e ítvee DemebYeJe nes mekeÀlee nw Deewj efHeÀj YeepeHee keÀes keÀesF& otmeje efJekeÀuHe {tb{vee Heæ[siee~ otmejer Deesj jepeveerefle kesÀ yeæ[s-yeæ[s peevekeÀej ceesoer kesÀ yeejs ceW keÀesF& Yeer YeefJe<³eJeeCeer keÀjves mes ye®e jns nQ~ keÀF& jepeveereflekeÀ Hebef[leeW keÀe ³en keÀnvee Yeer nw efkeÀ Fmemes Henues keÀYeer Yeer nceves efkeÀmeer J³eefkeÌle kesÀ efueS Flevee pevemeceLe&ve venerb osKee~ keÀvee&ìkeÀ ceW YeepeHee mes Deueie ngS yeer.Sme. ³esefγegjHHee YeepeHee ceW efHeÀj mes JeeHemeer kesÀ efueS jemlee ner veneR leueeMe jns nQ yeefukeÀ Iees<eCee Yeer keÀj ®egkesÀ nQ efkeÀ Jen ceesoer keÀes He´Oeeveceb$eer kesÀ jÀHe ceW osKevee ®eenles nQ~ leefceuevee[g keÀer cegK³eceb$eer pe³eueefuelee ves ceesoer keÀes YeepeHee keÀer ®egveeJe He´®eej meefceefle keÀe DeO³e#e yeveves kesÀ yeeo yeOeeF& oer Leer, keÀF& yeej Ssmes ceewkesÀ DeeS peye pe³eueefuelee Deewj ceesoer ves keÀF& cegÎeW Hej SkeÀ - otmejs keÀe meceLe&ve efkeÀ³ee nw~ ³en keÀne pee mekeÀlee nw efkeÀ vejsvê ceeWoer keÀes Deepe Sve. [er. S. kesÀ yeenj kesÀ efkeÀmeer Yeer oue Hej Deiej meyemes p³eeoe Yejesmee nw lees Jen DevveeêcegkeÀ nw~ DeebOe´ kesÀ HetJe& cegK³eceb$eer Deewj jepeie keÀer mejkeÀej keÀes yeenj mes meceLe&ve os ®egkesÀ lesueiegosMece Heeìea kesÀ He´cegKe ®evêyeeyet vee³e[t ves Yeer vejsvê ceesoer keÀer leejerHeÀ keÀer nw Deewj keÀne nw efkeÀ ceesoer kesÀ veece keÀer


meeYeej - Hebpeeye kesÀmejer

Kesue efJeMes<e

efke´ÀkesÀì kesÀ YeieJeeve ves cewoeve keÀes keÀne DeueefJeoe 1989 ceW peye meef®eve Henuee ìwmì Kesueves HeeefkeÀmleeve Hengb®es Les Deewj GvekeÀer ìebieW Fcejeve Keeve Deewj keÀeefoj pewmes ieWoyeepeeW kesÀ meeceves keÀebHe jner LeeR lees efkeÀmeves mees®ee Lee efkeÀ Deeves Jeeues mece³e ceW Yeejleer³e efke´ÀkesÀì ner veneR yeefukeÀ efJeMJe efke´ÀkesÀì ceW jveeW kesÀ meejs efjkeÀe[& ³etb meef®eve keÀer Deesj cegæ[les ®eues peeSbies,ceevees Jen yengle yeæ[e ®egbyekeÀ nes ~ JeekeÀF& ®egbyekeÀ ner lees nQ meef®eve~ Fleves yeæ[s efkeÀ ieWoyeepe Yeer meeueeW mes nwjeve nesles jns efkeÀ Jes Fme efueefìme ceemìj keÀes ®eens efkeÀleveer ner KelejveekeÀ ieWosb os uesefkeÀve GmekesÀ Heeme nj ieWo keÀe peJeeye ceewpeto nw~ GvekeÀer yesnlejerve mes yesnlejerve ieWoW keÀes Jen ³etb Kesueles nwb ceevees ye®®eeW keÀes efKeuee jns neW~ yesMekeÀ meef®eve peye DeHeves meJe&Þes<þ oewj ceW Les lees Jen kesÀJeue yeuuesyeepeer veneR keÀjles Les yeefukeÀ DeHeves yeuues mes Hetjer lejn efJejesOeer ìerce kesÀ ieWoyeepeeW Hej íe peeles Les~ neue kesÀ 2-1 yejmeeW keÀes íesæ[ oW lees keÀesF& keÀn veneR mekeÀlee Lee efkeÀ meef®eve Fme ieWoyeepe mes [jles nQ ³ee GvekesÀ meeceves peje mebYeue keÀj Kesueles nQ~ osMe keÀer Oejleer nes ³ee efJeosMeer peceerve meef®eve nj peien pecekeÀj jbie ceW nesles Les~ Yeejleer³e ìerce keÀes 1989kesÀ yeeo mes ner GvekesÀ Deeves kesÀ yeeo keÀjerye [sæ{oMekeÀeW lekeÀ ueiee ner veneR efkeÀ GvneW jveeW kesÀ efueS efkeÀmeer Yeer ìerce mes [jves keÀer pe©jle nw~ Yeejle kesÀ efKeueeHeÀ Kesueves Jeeueer nj ìerce yeekeÀer efKeueeefæ[³eeW kesÀ efueS yeefukeÀ ceemìj yueemìj keÀer keÀcepeesjer {tb{ves kesÀ efueS ceeLeeHe®®eer keÀjleer Leer, GvekesÀ Kesue keÀer ojejW {tb{ves ceW ìerceeW kesÀ Hemeerves ítì peeles Les uesefkeÀve GvekeÀer nj mì^wìspeer cewoeve ceW meef®eve kesÀ meeceves Hengb®eles ner HesÀue nes peeleer Leer~ uecyes mece³e lekeÀ meef®eve leceece ieWoyeepeeW Deewj efJejesOeer ìerceeW kesÀ efueS Henues jns Deewj Deepe Yeer keÀesF& ieWoyeepe oeJes mes ³en veneR keÀn mekeÀlee efkeÀ Gmeves meef®eve keÀer keÀesF& keÀcepeesjer Helee ueiee ueer~ meef®eve kesÀ ceewpetoe Kesue ceW pees keÀcepeesefj³eeb Deye efoKe jner nQ, Jes Gce´pev³e HeefjefmLeefle³eeW keÀer osve nes mekeÀleer nQ~ GvekeÀe HegÀìJeke&À mece³e kesÀ meeLe keÀcepeesj Heæ[e nw~ efjHeÀuewkeÌmespe Hej Demej ngDee nw~ DeebKeeW keÀe HewveeHeve Jewmee veneR jn ie³ee uesefkeÀve Fve meyekesÀ yeeJepeto Jen leceece ³egJee efke´ÀkesÀìjeW Hej Deepe Yeer Yeejer nQ~ GvekesÀ keÀefj³ej kesÀ DeebkeÀæ[s GvekeÀer cenevelee Deewj DemeeOeejCelee keÀes peeefnj keÀjles nQ~ FbìjvewMeveue efke´ÀkesÀì ceW 100 MelekeÀ, 35 npeej mes p³eeoe jve Deewj 24 meeue keÀe meHeÀj-³en DeefJeMJemeveer³e nw~ efpeme lejn keÀYeer ieebOeer kesÀ yeejs ceW ceMentj Jew%eeefvekeÀ Deuyeì& DeeF&mìerve ves keÀne Lee efkeÀ DeevesJeeueer Heerefæ{³eeb ³eeo keÀjWieer efkeÀ Fme Oejleer Hej keÀYeer ieebOeer mejerKee neæ[-ceebme keÀe Hegleuee Yeer ngDee Lee~ Gmeer lejn keÀn mekeÀles nQ efkeÀ efke´ÀkesÀì ceW Deeves Jeeueer Heerefæ{³eeb Fme yeuuesyeepe kesÀ efjkeÀe[eX Deewj GvekesÀ meHeÀj Hej Mee³eo ner efJeMJeeme keÀj HeeSb~ 100 meeue mes p³eeoe keÀer efke´ÀkesÀì ceW meyemes p³eeoe keÀcHeerìerefìJe efke´ÀkesÀì 80 kesÀ oMekeÀ kesÀ yeeo Kesueer ieF&~ Fme Kesue ceW meyemes p³eeoe yeoueeJe 80 kesÀ oMekeÀ kesÀ yeeo DeeS~ meyemes p³eeoe oyeeJe,®egveewefle³eeb Deewj keÀmeewefì³eeb Yeer Fmeer oewj ceW efke´ÀkesÀì kesÀ meeceves DeeF¥, efpemeceW SkeÀ oMekeÀ lekeÀ Kesue Heevee ner efkeÀmeer efke´ÀkesÀìj kesÀ efueS yengle yeæ[er yeele Leer~ kegÀí ®ebo efoiiepe efke´ÀkesÀìjeW keÀe meHeÀj Leesæ[e Deewj uebyee jne uesefkeÀve 24 meeue keÀe meHeÀj.... mes lees De®ís-De®íeW kesÀ efueS veecegceefkeÀve jne~ Fleves uebyes mece³e lekeÀ Jener efìkeÀe jn Heelee nw, pees ceeveefmekeÀ leewj Hej Keemee cepeyetle nes, ueieve, meceHe&Ce, cesnvele Deewj F®íeMeefkeÌle mes YejHetj nes~ KesueeW kesÀ cewoeve Hej ®egveewefle³eeb FmeefueS yeæ{ peeleer nQ ke̳eeWefkeÀ Jeneb DeeHekeÀe Mejerj mece³e mes Yeer ueæ[ jne neslee nw~ KeueeW ceW Deeceleewj Hej keÀesF& efKeueeæ[er 25 meeue mes ueskeÀj 28 meeue keÀer Gce´ lekeÀ yesnlejerve He´oMe&ve keÀjves ceW me#ece ceevee ie³ee nw~ ceewpetoe efHeÀìvewme kesÀ lejerkeÀeW Deewj DeeOegefvekeÀ cew[erefmeve keÀer ceoo mes kegÀí efKeueeæ[er DeHeves yesnlejerve Heerefj³e[ keÀes 30-32 meeue lekeÀ KeeR®e ues peeles nQ uesefkeÀve ke̳ee keÀYeer DeeHeves 40 meeue keÀer Gce´ ceW efkeÀmeer keÀes ye®®eeW mejerKes Glmeen kesÀ meeLe Hetjs peesMe ceW cewoeve Hej ceewpeto osKee nw~ Ssmee MeKme neue-efHeÀìneue kesÀ meeueeW ceW meef®eve leWoguekeÀj ner DekesÀuee Lee~ nes mekeÀlee nw efkeÀ 40 meeue Henues yew´[cewve ³ee [yu³et peer ie´sme mejerKes ueesie Fme Gce´ lekeÀ efìkeÀ HeeS neW usÀefkeÀve leye mHeOee&lcekeÀ efke´ÀkesÀì Leer, efpemeceW ve ner Flevee oyeeJe Deewj ve ner efHeÀìvewme keÀes yejkeÀjej jKeves keÀer Fme keÀoj ®egveewefle³eeb~ meef®eve kesÀ yengle {sj meejs Henuet Les, pees cewoeve Hej GvekesÀ nìves kesÀ yeeo cenmetme nesves ueieWies~ GvneWves Yeejleer³e efke´ÀkesÀì keÀes veF& Hen®eeve oer~ GvekesÀ Deeves kesÀ yeeo kesÀ meeue Yeejleer³e efke´ÀkesÀì keÀes Debleje&<ì^er³e efke´ÀkesÀì ceW He´eflemLeeefHele keÀjves Jeeues meeue Les~ Yeejleer³e efke´ÀkesÀì keÀes keÀYeer Fleves mecceeve mes veneR osKee ie³ee, pewmee 80 kesÀ oMekeÀ kesÀ yeeo ngDee~ Oeerjs-Oeerjs ìerce Fbef[³ee Jeu[& efke´ÀkesÀì keÀer meyemes yesnlejerve ìerce Yeer yeveer~ Þes<þlee kesÀ Fme Hetjs meHeÀj ceW meef®eve leWoguekeÀj keÀer íeHe nj Deesj ceewpeto Leer~ cewoeve ceW ®egHe®eeHe peekeÀj ieWoyeepe keÀes keÀesF& megPeeJe os Deevee, GmekeÀer Heerþ LeHeLeHee Deevee, ìerce keÀe yeveesyeue Tb®ee keÀj osves keÀe keÀece Jen ®egHe®eeHe keÀjles Les~ ìerce kesÀ meeefLe³eeW ves ueieeleej keÀyetuee nw efkeÀ efkeÀme lejn meef®eve keÀer ceewpetoieer GvekesÀ efueS peeot keÀe keÀece keÀjleer Leer~ Jen yeele Deye meyekeÀes cenmetme nesieer~ GvekeÀer meueen, oyeeJe kesÀ #eCeeW ceW cenlJeHetCe& efìHme keÀer keÀceer nj meeLeer keÀes Keuesieer uesefkeÀve yeoueeJe mece³e keÀer peªjle nw~ FmekeÀe mebkesÀle Jen efHeíues kegÀí meeueeW mes os ner jns Les~ neb, uebyes mece³e mes GvnW cewoeve Hej osKeles jnves mes nce GvekesÀ Deeoer nes ®egkesÀ Les, efuenepee cewoeve Hej GvekesÀ efyevee SkeÀ yeæ[e metveeHeve cenmetme nesiee~ veJeyebj 2013

17

meeYeej - Hebpeeye kesÀmejer

uenj nw~ ®egveeJe ceW HetJeexÊej ceW Demece ceW YeepeHee Deewj Demece ieCe Heefj<eo keÀe ieþyebOeve Henues Yeer nes ®egkeÀe nw~ efyenej kesÀ Jele&ceeve jepeveereflekeÀ Heefj¢M³e ceW Jene keÀer pevelee vejsvê ceesoer Deewj YeepeHee keÀer lejHeÀ DeeMee Yejer vepejeW mes osKe jner nw~ vejsvê ceesoer kesÀ He´Oeeveceb$eer Heo keÀe GcceeroJeej yeveves mes GÊej He´osMe YeepeHee kesÀ keÀe³e&keÀÊee&DeeW ceW SkeÀ ve³ee peesMe vepej Dee jne nw~ GÊej He´osMe ceW YeepeHee keÀer neuele megOeejves kesÀ efueS ceesoer ves DeHeves meyemes keÀjeryeer efmeHenmeeueej Deefcele Meen keÀes He´osMe keÀe He´Yeejer yeveJee³ee Lee~ ³et. Heer. ceW Deye FmekeÀe Demej efoKeves Yeer ueiee nw~ nefj³eeeCee ceW npekeÀeb kesÀ meeLe - meeLe ®eewìeuee keÀer Fvewuees ves vejsvê ceesoer keÀes efyevee Mele& meceLe&ve osves keÀe Ssueeve Henues ner keÀj efo³ee nw~ Hebpeeye ceW DekeÀeueer oue - YeepeHee ieþyebOeve keÀes 2014 kesÀ Deece ®egveeJe keÀer lejn veleerpes keÀer mebYeeJevee nw~ efouueer ceW YeepeHee keÀer neuele yeo mes yeolej nw~ 29 efmelecyej keÀes vejsvê ceesoer ves jwueer ceW kesÀvê Deewj Meeruee oeref#ele keÀer efouueer mejkeÀej Hej pecekeÀj nceues efkeÀS uesefkeÀve vejsvê ceesoer efouueer YeepeHee kesÀ vesleeDeeW kesÀ ìtìs ngS efoueeW keÀer leejeW keÀes veneR peesæ[ HeeS~ PeejKeb[ ceW YeepeHee keÀer neuele efouueer mes Yeer Kejeye nw~ Fve efJeHejerle efmLeefle³eeW kesÀ yeer®e YeepeHee kesÀ efueS megketÀve keÀer meyemes yeæ[er yeele ³en nw efkeÀ keÀceesyesMe keÀMceerj mes keÀv³eekegÀceejer lekeÀ vejsvê ceesoer keÀe peeot meye Hej ®eue jne nw~ FmeceW ceesoer kesÀ kegÀMeue vesle=lJe ceW iegpejele keÀer efJekeÀeme ieeLee keÀe yeæ[e ³eesieoeve nw~ ceesoer kesÀ Deeuees®ekeÀ iegpejele obieeW keÀes ueskeÀj yesMekeÀ GvekeÀer Deeuees®evee keÀjles nQ Hejvleg iegpejele kesÀ cegefmuece celeoeleeDeeW ves ueieeleej leerve yeej kesÀ efJeOeevemeYee ®egveeJeeW ceW Fme kegÀHe´®eej keÀes vekeÀej efo³ee nw~ iegpejele keÀer KegMeneueer ceW cegefmuece Yeer yejeyej kesÀ ueeYeebMeer nQ~ cegefmueceeW keÀer meeceeefpekeÀ DeeefLe&keÀ oMee kesÀ DeO³e³eve kesÀ efueS ieefþle me®®ej Dee³eesie ves Yeer mJe³eb DeHeveer efjHeesì& ceW keÀne nw efkeÀ iegpejele kesÀ cegmeueceeveeW keÀer efmLeefle Dev³e jep³eeW kesÀ cegkeÀeyeues yesnlej nw~ Jewmes Yeer iegpejele kesÀ obies Fleves yeæ[s mlej Hej veneR Yeæ[keÀles ³eefo ieeWOeje ceW yeye&jleeHetJe&keÀ ye®®es, DeewjleW Deewj J³emkeÀ - Je=× keÀejmesJekeÀeW keÀe vejmebnej veneR ngDee neslee~ Deepe iegpejele keÀer leguevee osMe kesÀ efkeÀmeer Dev³e jep³e mes ve neskeÀj ®eerve mes keÀer peeleer nw~ osMe - efJeosMe ceW ceesoer keÀer yeæ{leer ueeskeÀefHe´³elee GvekeÀer þesme GHeueefyOe³eeW kesÀ keÀejCe ner mebYeJe ngF& nw~ efncee®eue He´osMe Deewj peccet keÀMceerj ceW Yeer ceesoer keÀe peeot ®eueves ueiee nw~ DeYeer efHeíues efoveeW cesje SkeÀ efce$e Þeerveiej ie³ee Lee~ Jeneb SkeÀ cegefmuece ìwkeÌmeer ®eeuekeÀ ves cesjs efce$e mes keÀne efkeÀ ceesoer kesÀ Deeves mes peccet - keÀMceerj kesÀ neueele megOej peeSbies~ ³en Deepe Hetjs osMe kesÀ SkeÀ Deece peveceeveme keÀer DeeMee nw~ Ye³e-YetKe Deewj Ye´<ìe®eej mes ceesoer ner $eeCe efouee mekeÀles nQ, Ssmeer DeeMee pevelee efHeÀueneue efkeÀmeer otmejs veslee mes veneR keÀj jner~ ³en lees Deeieeceer ueeskeÀmeYee ®egveeJe kesÀ HeefjCeece ner yeleeSbies efkeÀ efkeÀme oue keÀes efkeÀleveer meerìW efceueleer nQ~ ®egveeJeer veleerpes Deeves kesÀ yeeo vejsvê ceesoer keÀes keÀF& #es$eer³e oueeW keÀe meceLe&ve He´eHle nes mekeÀlee nw pees Deepe mewkegÀueefjpce kesÀ veece Hej ceesoer mes otj Yeeie jns nQ~ vejsvê ceesoer 2014 kesÀ Deece ®egveeJe kesÀ yeeo mewkegÀueefjpce keÀe He´leerkeÀ yeve peeSbies~ vejsvê ceesoer peye mewkegÀueefjpce kesÀ He´leerkeÀ yeve peeSbies leye leceece íesìer yeæ[er #es$eer³e Heeefì&³eeb Gme He´leerkeÀ keÀes neLeeW - neLe ueskeÀj meceLe&ve ceW nmlee#ej keÀj oWieer~ Deepe pees vejsvê ceesoer ef[JewuHeceQì ye´eb[ Decyewmes[j nQ Jen 2014 ceW ef[JewuHeceQì kesÀ meeLe - meeLe mewkegÀueefjpce kesÀ Yeer ye´eb[ Decyewmes[j yeve peeSb lees keÀesF& DeeM®e³e& veneR nw~ - efnceebMeg efceÞe


DeLe&ÛeÛee&

mewkeÌìj ceW efveJesMe keÀes Deenle efkeÀ³ee nw, efpememes J³eeHeej Deewj GÐeesie yegjer lejn He´YeeefJele ngS nQ~ mejkeÀej kesÀ iewj-³eespevee Ke®ex mes meeceeefpekeÀ, DeeefLe&keÀ yegefve³eeoer {eb®es keÀer Je=ef× kesÀ efueS pejÀjer Oeve jeefMe keÀes Dev³e mLeeveeW Hej ueiee efo³ee~ FmekesÀ DeueeJee mejkeÀej kesÀ DeefveCe&³e, Ieesj ueeue HeÀerleeMeener Deewj G®®e mlejer³e Ye´<ìe®eej ves Yeejle keÀer efJeÍJemeveer³elee keÀe #ejCe efkeÀ³ee nw efpememes osmeer Deewj efJeosMeer efveJesMekeÀ Heerís nì ieS nQ~ Yeei³e keÀer efJe[cyevee ner nw efkeÀ peye Yeejle efJeosMeer Hetbpeer efveJesMekeÀeW keÀe efoue peerleves kesÀ efueS ceejeceejer keÀj jne nw lees Yeejleer³e keÀcHeefve³eeW ves DejyeeW [euej efveJesMe efJeosMeeW ceW efkeÀ³ee nw~ efJeosMe J³eeHeej kesÀ meboYe& ceW Yeejle keÀe ®eeuet Keelee Yeejer Ieeìs keÀe efMekeÀej nw Deewj Yegieleeve meblegueve Yeer Yeejle kesÀ He#e ceW veneR~ DecejerkeÀer DeLe&J³eJemLee kesÀ meMeÊeÀ nesves mes Hebtpeer He´Jeen SefMe³ee kesÀ Goer³eceeve DeLe&J³eJemLeeDeeW mes nì keÀj DecejerkeÀe keÀer Deesj cegæ[ ie³ee nw~ efHeÀj Yeer Fb[esvesefMe³ee keÀes íesæ[ keÀj

mebkeÀì cesW HebÀmeer DeLe&J³eJemLee yeepeejeW SJeb JewefÍJekeÀ lesue yeepeej ceW DeHes#eeke=Àle efmLejlee kesÀ yeeJepeto jÀHeS keÀer ueieeleej Yeejle kesÀ efJeHejerle ueieYeie Dev³e meYeer Goer³eceeve SefMe³ee DeLe&J³eJemLeeDeeW ceW ®eeuet Keelee Ieeìs efiejeJeì Deewj KeeÐe HeoeLeeX SJeb F¥Oeve keÀer Tb®eer keÀerceleeW kesÀ ®eueles Yeejle DeeefLe&keÀ DeeHeelekeÀeue ceW veneR Deewj GvekesÀ efJeosMeer cegêe Yeb[ej Yeer 2 Je<eeX kesÀ efueS He³ee&Hle nQ~ Fmeer kesÀ ®eueles GvekeÀer keÀe meecevee keÀj jne nw~ cegêeSb Gleej-®eæ{eJeeW mes ye®eer ngF& nQ~ Fve oesvees ner ceeceueeW ceW Yeejle keÀer efmLeefle yengle keÀcepeesj Devleje&<ì^er³e cegêe yeepeejeW ceW Gleej-®eæ{eJe meeceev³e yeele nw Deewj efkeÀmeer Yeer lejn keÀe Gíeue nw~ efpemekesÀ keÀejCe jÀHeS keÀer keÀercele FmekesÀ JeemleefJekeÀ cetu³e mes Yeer keÀneR DeefOekeÀ Ieì ieF& nw~ DeLe&J³eJemLee kesÀ Deboj ceewpeto {eb®eeiele He´eJeOeeveeW kesÀ ®eueles meeceev³e leewj Hej yeoe&Mle nes peelee 1947 ceW jÀHe³ee [euej kesÀ efyeukegÀue yejeyej Lee~ nw~ uesefkeÀve JewÍJeerke=Àle DeLe&J³eJemLee keÀer DeefveJee³e&leeDeeW kesÀ DevegjÀHe Yeejleer³e DeLe&J³eJemLeeDeeW Deye mejkeÀej Deewj efJeHe#e ceW Meyo ³eg× Deewj jepeveereflekeÀ keÀuen ceW GuePeves keÀe mece³e veneR~ ceW yeveeS ieS {eb®eeiele He´eJeOeeve mHe<ì leewj Hej keÀeHeÀea keÀcepeesj nQ ke̳eeWefkeÀ iele 2 cenerveeW kesÀ mejkeÀej keÀes DeeHeele keÀoce Gþe keÀj Deewj DeHeveer efHeÀpetueKe®eea Ieìeles ngS efJeÊeer³e Ieeìs keÀes nj oewjepe jÀHe³ee [euej keÀer legueveme ceW 53.50 jÀHeS mes Gíue keÀj 68.56 jÀHeS lekeÀ Hengb®e neuele ceW keÀce keÀjvee nesiee~ Jeesì yeQkeÀ Deewj leg<ìerkeÀjCe keÀer jepeveerefle kesÀ ®eueles He´oeve keÀer ieF& ®egkeÀe nw~ efJeÍJe keÀer Dev³e cegêeDeeW keÀer leguevee ceW Yeer FmekeÀer keÀercele keÀeHeÀer Ieìer nw Deewj efJeMes<e%eeW meyeefmeef[³eeb meceeHle keÀer peeveer ®eeefnSb~ iejeryeer Gvcetueve kesÀ veece Hej ®eueeF& pee jner ueeskeÀ keÀes Gcceero nw efkeÀ peuo ner [euej 70 jÀHeS keÀes Heej keÀj peeSiee~ ef®evlee keÀer yeele ³en nw efkeÀ uegYeeJeve mkeÀerceeW Hej Hewmes keÀer yeyee&oer yebo nesveer ®eeefnS ke̳eeWefkeÀ Fvemes iejeryeeW keÀes lees keÀesF& ueeYe mejkeÀej jÀHeS keÀes Heej keÀj peeSiee~ ef®evlee keÀer yeele ³en nw efkeÀ mejkeÀej jÀHeS keÀer veer®es keÀer neslee veneR yeefukeÀ DeveskeÀ He´keÀej kesÀ efye®eewefueS Ketye neLe jbieles nQ~ mejkeÀej keÀes DeHeves keÀecekeÀepe Deesj efHeÀmeueve keÀes jeskeÀves ceW ve kesÀJeue DemeHeÀue yeefukeÀ ceW HeejoefMe&lee, peJeeyeosner Deewj efveCe&³eMeeruelee ueieYeie Hebieg yeveer jner efpememes FmekesÀ Gme yengHe´®eeefjle jÀHeS keÀs DeJecetu³eve keÀe SkeÀ ueeYe DeJeM³e ngDee nw efkeÀ Devleje<ì^er³e ueeveer nesieer leeefkeÀ efveJesMekeÀeW keÀe efJeÍJeeme yeneue oeJes keÀer Heesue Kegue ieF& nw efkeÀ Yeejleer³e DeLe&J³eJemLee yeepeejes ces Yeejleer³e GlHeeoes keÀer keÀerceles He´eflemHeOee&lcekeÀ yeve ieF& nes~ kesÀ DeeOeejYetle mlebYe yengle cepeyetle nw~ KeeÐe HeoeLeeX Deewj F¥Oeve kesÀ GHeYeesÊeÀe cetu³eeW efpememes efve³ee&le yeæ{eves keÀer efmLeefle³ees meepeieej ngF& nw~ Yeejle kesÀ Jele&ceeve DeLe&mebkeÀì keÀe cegK³e keÀejCe keÀer mHeÀerefle keÀes Keeme leewj Hej keÀeyet keÀjvee nesiee~ Je=ef× oj ceW keÀceer Deevee nw~ Fme mebkeÀì kesÀ efueS kesÀJeue yeenjer keÀejCeeW keÀes oes<e osvee iegcejenHetCe& efjpeJe& yeQkeÀ ves cegêemHeÀerefle jeskeÀves kesÀ efueS keÀþesj efve³eb$eCe mLeeefHele keÀjkesÀ Je=ef× oj keÀer yeefue os nw ke̳eeWefkeÀ 2008 keÀer JewefÍJekeÀ ceboer kesÀ yeeo Yeer Yeejleer³e DeLe&J³eJemLee DeHeveer Je=ef× oj yeveeS oer nw~ peye lekeÀ jÀHeS ceW efmLejlee veneR Deeleer leye lekeÀ ye´eb[s[ GHeYeesÊeÀe GlHeeoeW, ye´eb[s[ KeeÐe jKeves ceW meHeÀue jner Leer~ leye Ssmee FmeefueS nes mekeÀe Lee ke̳eeWefkeÀ DeeefLe&keÀ KegMeneueer kesÀ Je<eex ceW HeoeLeeX Deewj efJeueeefmelee keÀer ®eerpeeW SJeb JeenveeW Fl³eeefo keÀer yepee³e Hebtpeeriele meeceeve Deewj efJeÊeer³e DeeOeej meg¢æ{keÀj efue³ee ie³ee Lee~ uesefkeÀve yeeo ceW efJeÊeer³e kegÀHe´yebOeve Deewj Ieefì³ee GHekeÀjCeeW kesÀ Dee³eele keÀes Jejer³elee osveer pejÀjer nw~ yesMekeÀ lesue Deewj keÀes³eues keÀe Dee³eele efkeÀmeer ieJeveZme kesÀ ®eueles Fme DeebleefjkeÀ MeefÊeÀ keÀes yeyee&o keÀj efo³ee ie³ee~ ³et.Heer.S. 2 kesÀ keÀe³e&keÀeue ceW Yeer He´keÀej ìeuee veneR pee mekeÀlee uesefkeÀve efHeÀj Yeer FvekesÀ Iejsuet GlHeeove ceW Je=ef× keÀer DeHeej jepeveereflekeÀ mlej Hej ueeskeÀ uegYeeJeve veerefle³eeW Deewj efJeÊeer³e efHeÀpetueKe®eea, veerefleiele DeHebielee SJeb mebYeeJevee ceewpeto nw Hejvleg efJeefYeVe ceb$eeue³eeW keÀer DeeHemeer KeeR®eleeve kesÀ ®eueles Fme keÀece ceW osjer nes Ye´<ìe®eej ner cegK³e GHeueefyOe³eeb jner nQ, peyeefkeÀ Fmes Je=ef× oj yeæ{eves Deewj DeLe&J³eJemLee keÀes jner nw~ cepeyetle keÀjves kesÀ efueS keÀe³e&HeeefuekeÀe kesÀ mlej Hej HewÀmeues uesves ®eeefnS Les~ jÀHeS kesÀ DeJecetu³eve keÀe SkeÀ ueeYe DeJeM³e ngDee nw efkeÀ Devleje&<ì^er³e yeepeejeW ceW Yeejleer³e DeeefLe&keÀ Je=ef× kesÀ mecemle met®ekeÀebkeÀ Hetjs oMekeÀ keÀer v³etvelece ienjeF³eeW lekeÀ efKemekeÀ ieS GlHeeoeW keÀer keÀerceleW He´eflemHeOee&lcekeÀ yeve ieF¥ efpememes efve³ee&le yeæ{eves keÀer efmLeefle³eeb meepeieej ngF& nQ~ nQ~Devleje&<ì^er³e jsefìbie SpeQefme³eeb Yeer mejkeÀej keÀer keÀe³e&Mewueer keÀer yengle Deeuees®evee keÀj jner nQ otmejer Deesj ®eerve ceW ueieeleej yeæ{leer GpejleeW kesÀ keÀeje DeLe&J³eJemLee cenbieer nes jner nw~ Ssmes ceW Deewj GvneWves Yeejle keÀes meeceeefpekeÀ, DeeefLe&keÀ met®ekeÀebkeÀeW keÀer ueieYeie meyemes efve®eueer meeræ{er Hej Yeejle DeHeves keÀejKeevee GlHeeo keÀe DeeOeej efJeMeeue keÀjkesÀ SkeÀ Devleje&<ì^er³e nye kesÀ leewj Hej mLeeve efo³ee nw~ GYej mekeÀlee nw~ iejeryeer Deewj YegKecejer keÀes otj keÀjves keÀe meyemes yesnlej lejerkeÀe ³ener nw efkeÀ 2008 ceW pees efJeÊeer³e Ieeìe peer.[er.Heer. keÀe kesÀJeue 2.5 He´efleMele Lee, Jen 2012 lekeÀ 5.9 ueesieeW keÀes Glke=À<ì {bie mes peerefJekeÀe keÀceeves kesÀ DeJemej He´oeve efkeÀS peeSb~ He´efleMele nes ie³ee~ mejkeÀejer GOeejer Deewj keÀpe& ceW Yeejer Je=ef× ngF& nw~ mejkeÀejer GOeejer ves He´eFJesì -He´eCeefpele Deie´Jeeue 18

veJeyebj 2013


yelekeâner

celeoelee

Deye veneR Deeves Jeeues efkeÀmeer Peebmes ceW

Jeerjsvê kegÀHej

mejkeÀejer DeebkeÀ[eW ceW Je=ef× oj yesMekeÀ kegÀí Yeer nes, Fme yeele mes FbkeÀej veneR efkeÀ³ee pee mekeÀlee efkeÀ keÀes [je keÀj GvekesÀ Jeesì yeìesjves kesÀ efueS vejsvê ceesoer keÀes SkeÀ Ssmes je#eme kesÀ ªHe ceW HesMe keÀj jner nw ueieeleej ye{leer cenbieeF& mes Deece Deeoceer keÀe keÀ®etcej efvekeÀue jne nw~ LeeskeÀ cegêemHeÀerefle DeYeer Yeer pewmes Jen veeMleW ceW cegefmueceeW keÀes ner Yetve keÀj Keeles neW~ ³eefo mewkegÀuej ìesuee DeHeveer keÀejiegpeejer kesÀ yesueieece nw Deewj GHeYeeskeÌlees cegêemHeÀerefle Yeer oesnjs DebkeÀeW ceW yeveer ngF& nw~ Ssmes ceW keÀebies´efme³eeW kesÀ Fme yetles Deewj meeceeefpekeÀ-DeeefLe&keÀ efJekeÀeme kesÀ DeeOeej Hej cegefmuece mecegoe³e mes Jeesì ceebieves keÀer efmLeefle efJeMJeeme keÀe DeeOeej yengle keÀcepeesj nw efkeÀ Jes ®egveeJe oewjeve ueieves Jeeues meoceW keÀe Deeieeceer ceW veneR lees mHe<ì nw efkeÀ ³en YeepeHee kesÀ Heo kesÀ GcceeroJeej Hej keÀer®e[ Gíeue keÀer Yeer kegÀí neefmeue meHleeneW Deewj cenerveeW ceW kegÀí GHe®eej keÀj ueWies~ Fme Je<e& kesÀ Deble ceW kegÀí efJeOeevemeYeeDeeW kesÀ efueS veneR keÀj mekeÀlee~ mHe<ì yeele ³ene nw efkeÀ jsue keÀes Deeie ueieekeÀj jeceYekeÌleeW keÀer peeve uesves kesÀ nesves Jeeuee ³eg× JeemleJe ceW ceF& 2014 kesÀ ®egveeJe keÀer efjnme&ue ner nesiee, peye celeoelee HeefjCeecemJeªHe ngS ogYee&i³eHetCe& iegpejele obieeW kesÀ DeueeJee JeepeHes³eer keÀe 6Je<eea³e Memeve efkeÀmeer Yeer melleeª{ieþyebOeve keÀes FmekeÀer leceece Yetue-®etkeÀeW keÀe cepee ®eKeeSbies~ ³ener Jen mece³e nesiee peye He´keÀej kesÀ meecHe´oeef³ekeÀ ìkeÀjeJe Deewj GlHeer[ve mes cegkeÌle Lee~ ³eefo DeHeves He´Meemeve keÀer kesÀJeue SkeÀ GvnW H³eepe kesÀ YeeJe 80 ©HeS lekeÀ ®e{eves Deewj ®etkeÀ kesÀ keÀejCe keÀesoer keÀesF& mee#eele je#eme nwb lees me®e lees ³en nw efkeÀ DeefveefM®elekeÀeue kesÀ efueS mellee ceW yeves jnves kesÀ efueS DeefOekeÀlej meefype³eeW keÀer keÀerceleW Yeer Deece keÀebies´me ves Deepe lekeÀ SkeÀ Yeer He´Oeeveceb$eer osMe Deeoceer keÀer Hengb®e mes yeenj keÀjkesÀ Gmes uee®eejer mewkegÀuejJeeo keÀebie´sme Heeìea kesÀ efueS DeuHemebKekeÀ mecegoe³e keÀes iegcejen keÀjves keÀe keÀes veneR efo³ee pees mener DeLeeW ceW mewkegÀuejJeeo kesÀ meeiej ceW [gyeesves kesÀ efueS peJeeyeosn þnje³ee SkeÀ nLekebÀ[e cee$e nw? 2002 kesÀ HenuekeÀ Deewj yeeo ceW ngS leceece obiees Hej Heoe& keÀe uesyeue OeejCe keÀjves keÀe nkeÀoej nes~ me®e [eueles ngS kesÀJeue iegpejele efnbmee keÀe jeie DeueeHevee keÀneb lekeÀ Gef®ele nw? peeSiee~ melleeª{ ieþyebOeve keÀe ³eefo keÀesF& Yeer lees ³en nw efkeÀ DeefveefM®elekeÀeuekesÀ efueS mellee ceW jepeveerefle%e Deece Deeoceer kesÀ efueS Ssmes ogjÀJeejer yeves jnves kesÀ efueS mewkegÀuejJeeo keÀebie´sme Heeìea kesÀ Yejs mece³e ceW Yeer mellee ceW ueewìves kesÀ meHeves osKelee nw lees Gmes iebYeerj DeelceeJeueeskeÀve keÀjves keÀer efueS DeuHemebK³ekeÀ mecegoe³e keÀes iegcejen keÀjves keÀe SkeÀ nLekebÀ[e cee$e nw~ 2002 kesÀ Henues Deewj peªjle nw~ celeoelee Deye peeefle, HebLe, Oece& Deewj ³eneb lekeÀ efkeÀ SkeÀ ceefnuee veslee keÀes cecelee keÀer yeeo ceW ngS leceece obieeW Hej Heoe& [eueles ngS kesÀJeue iegpejele efnbmee keÀe jeie DeueeHevee keÀneb lekeÀ osJeer kesÀ ªHe ceW He´mlegle efkeÀS peeves kesÀ Peebmes ceW Deeves Jeeues veneR nQ Deewj Jes efkeÀmeer Yeer He´keÀej Ssmeer Gef®ele nw? ³en SkeÀ meJeeue nw pees cegefmuece mecegoe³e kesÀ mecePeoej ueeWieeW keÀer vepejeW mes Yeer efíHee veneR mejkeÀej keÀes oesyeeje melleemeerve veneR keÀjWies pees GvekesÀ efueS kegÀí Yeer veneR keÀj mekeÀer~ oerJeej Hej jn mekeÀlee~ mewkegÀuej ìesues keÀes Yeer men YevekeÀ ueie ieF& nQ efkeÀ yengle mees®e-mecePe keÀj lew³eej keÀer ieF& efueKee mHe<ì nw~ cele meJex#eCe Yeer Ssmeer mejkeÀej kesÀ efJe©× J³eeHekeÀ #eesYe Deewj peveeke´ÀesMe keÀer GvekeÀer Fme jCeveerefle keÀe obYe cegefmuece mecegoe³e kesÀ meeceves vebiee nes ie³ee nw Deewj FmeefueS ner GvneWves ienjeF& keÀes ner DeebefMekeÀ ªHe ceW He´efleefyebefyele keÀjles nw, ceoveer Hej ieeueer-ieueew®e keÀer yeewíej keÀjves ceW keÀesF& keÀmej efpemeves Kego keÀes efceues peveeosMe keÀe He´³eesie Deece Deeoceer veneR íes[er~ GvnW ceesoer keÀe meceLe&ve Deewj cegefmuece keÀer mecem³eeSb nue keÀjves keÀer yepee³e DeHeves mecHetCe& mecegoe³e keÀe ieodoej lekeÀ keÀn efo³ee ie³ee nw~ uesefkeÀve efyevee keÀe³e&keÀeue keÀes SkeÀ kesÀ yeeo Ieesìeuee Debpeece osves ceW ner mees®es-mecePes pegyeeve ®eueeves Jeeues keÀebies´me kesÀ JekeÌleeyeyee&o keÀj efo³ee~ Fme mejkeÀej keÀe He´Oeeveceb$eer meoe DeebKesb He´JekeÌlee Deewj keÀefLele cegefmuece efJeJoeve pees ceoveer keÀes cetbo keÀj DeHeves keÀe³ee&ue³e mes ner yebOee jnlee nw peye lekeÀ yegje-Yeuee keÀn jns nQ, GvneWves keÀYeer Yeer iele 6 oMekeÀeW kesÀ efkeÀ Gmes efJeosMeer efMeKej Jeelee&DeeW ceW iewj-GHepeeT oewjeve cegefmueceeW keÀer meeceeefpekeÀ-DeeefLe&keÀ He´ieefle kesÀ Yee<eCeyeepeer kesÀ efueS veneR Yespee peelee~ ceb$eerieCe keÀes ³en ceeceues ceW keÀebie´sme Heeìea keÀer keÀjletleeW keÀe meceLe&ve keÀjves Helee veneR efkeÀ GmekeÀe YeefJe<³e ke̳ee nw Deewj Jes efyevee efkeÀmeer keÀer pegj&le venerb keÀer~ JeemleJe ceW cegefmueceeW keÀer efmLeefle GHeueefyOe kesÀ ye[s-ye[s oeJes keÀjles jnles nQ peyeefkeÀ Heeìea oefueleeW mes Yeer yeolej nw~ oefuele lees keÀebie´sme mes veelee keÀer veslee keÀes meoe DeHeves Keeveoeve keÀes mellee ceW yeveeS lees[keÀj DeHeves mJeleb$e ceeie& Hej meHeÀuelee mes Deeies ye{ jns jKeves keÀer ef®eblee ueieer jnleer nw, peyeefkeÀ GvekesÀ meHeveeW keÀes nw~ ³ener osKe keÀj Mee³eo cegefmueceeW keÀes Yeer ueie jne nw efkeÀ Deboepe osves kesÀ efueS GvekesÀ Heeme meceefHe&le peve MeefkeÌle Yeer veneR nw~ DeYeer-DeYeer ngS cele meJex#eCe GvekesÀ efueS Yeer efoKeeJes kesÀ mewkegÀuejJeeo Deewj meecHe´oeef³ekeÀJeeo kesÀ newJJes keÀer keÀebies´me keÀer veerefle³eeW YeefJe<³e keÀer Gme ®egveeJeer Hejepe³e keÀe ner mebkesÀle nQ pees melleeª{ ieþyebOeve keÀer yeeì peesn jner nw~ keÀe pepeyeeleer meceLe&ve keÀjves keÀer HejcHeje íes[ves keÀe mece³e Dee ie³ee nw~ peye lekeÀ Jes DeHeves meYeer pees mejkeÀej otmejer yeej mellee ceW DeekeÀj Yeer DeHevee jemlee leueeMe veneR mekeÀer Jen efkeÀmeer yesnlej ®egveeJeer efJekeÀuHe Kegues veneR jKeles leye lekeÀ keÀefLele mewkegÀuejJeeefo³eeW keÀer Yeer[ GvekeÀer YeeJeveeDeeW keÀe J³eJenej keÀer nkeÀoej Yeer kewÀmes nes mekeÀleer nw? ³et.Heer.S. mejkeÀej keÀe He´Oeeveceb$eer ®etbefkeÀ SkeÀ Mees<eCe keÀjleer ner jnsieer~ Ssmes ceW ceewueevee ceoveer keÀer DeeJeepe yengle efJeJeskeÀHetCe& {bie mes yebuego keÀer ieF& DeLe&Meeðeer nw FmeefueS DeLe&J³eJemLee keÀe megOeej ner FmekeÀer cegK³e GHeueefyOe nesvee ®eeefnS Lee~ Keso nw Deewj efkeÀmeer Yeer neuele ceW FmekeÀer DeveosKeer veneR keÀer peeveer ®eeefnS~ HeejsKe oes<eer lees meer. yeer. DeeF&. keÀer yeele nw efkeÀ ieuele veerefle³eeW Deewj ye[s mlej keÀer ueeHejJeener kesÀ keÀejCe DeLe&J³eJemLee uentuegneve ke̳eeW veneR? GOej meer. yeer. DeeF&. ves HetJe& keÀes³euee meef®eJe Heer. meer. HeejsKe keÀes efye[uee keÀcHeveer keÀes nw~ mJe³eb Debleje&<ì^er³e cegêe keÀes<e (DeeF&. Sce. SHeÀ.) ves DeHeveer neefue³ee efjHeesì& ceW ®eeuet efJelle Je<e& kesÀ keÀesue yueekeÀ Deeyebìve kesÀ mebyebOe ceW HetJe& HewÀmeues keÀes yeoueves kesÀ ceeceues ceW ueHesì efue³ee nw~ GmekeÀe efueS cee$e 3.8 He´efleMele Je=efOo oj keÀer mebYeeJevee J³ekeÌle keÀer nw~ efJelle ceb$eer Heer. ef®eocyejce pees efkeÀ DeejesHe nw efkeÀ Fme yeoueeJe ceW mes DeeHejeefOekeÀ meeefpeMe Deewj Ye<ì^e®eej keÀer yet Deeleer nw uesefkeÀve ke̳ee meoe Ssmeer yeeleW keÀjves ceW yengle cegmlewo jnles nQ pees GvekeÀer íefJe Oetefceue keÀjleer nwb, Deye DeeF&. Sce. meer. yeer. DeeF&. ves Yeer cee³eeJeleer Deewj ceguee³ece efmebn ³eeoJe kesÀ efJe©Oo Dee³e mes DeefOekeÀ mecHeeflle kesÀ SHeÀ. kesÀ DeekeÀ[eW keÀes lees[-cejes[ keÀj He´mlegle keÀjves keÀer keÀJee³ele ceW pegìs ngS nQ~ melleeOeeefj³eeW ceeceues ceW DeHeveer Henueer je³e keÀes veneR yeouee? meer. yeer. DeeF&. ves Henues oesveeW kesÀ efJe©Oo ceeceues ope& keÀe ogYeei³e nw efkeÀ DeuHemebK³ekeÀeW keÀes ye× yeveeves kesÀ efueS mewkegÀuejJeeo keÀe pees Hellee yeej-yeej efkeÀS Les Deewj megHe´ercekeÀesì& keÀes Yeer yelee³ee Lee efkeÀ GvneWves Dee³e mes DeefOekeÀ mecHeeflle pecee keÀj jKeer Kesueles DeeS nQ GmekeÀer nkeÀerkeÀle osJeyebo kesÀ yengle ner mecceeveer³e veslee ves vebieer keÀj oer nw~ cegefmuece nw~ meer. yeer. DeeF&. ves Jele&ceeve efveosMekeÀ jCepeerle efmebn ves ³en oeJee keÀjles ngS ³es ceeceues JeeHeme ues mecegoe³e ceW ceewueevee cenceto ceoveer keÀer nwefme³ele ®een kewÀmes Yeer nes, efleHegj Yeer pecee³ele-S-Guescee kesÀ efueS efkeÀ SpesWmeer Üeje HetJe& ceW oe³ej efkeÀS ieS nefuHeÀ³ee ye³eeve efkeÀmeer keÀece ceW veneR~ Ssmes ceW ke̳ee Fme cenemeef®eJe ves yengle efouesjer efoKeeles ngS ³en me®®eeF& He´keÀì keÀer nw efkeÀ keÀebies´me Heeìea cegefmueceeW jCepeerle efmevne Yeer DeeHejeefOekeÀ meeefpeMe kesÀ ceeceues kesÀ Debleie&le veneR Deeles? meeYeej - Hebpeeye kesÀmejer veJeyebj 2013 19


Þeer ieeesJfeobjece Mecee& peer cenejepe SkeÀ meeb#feHle Heejf®e³e

DeeOÙeelce

Decel=eJeeCeer keÀs j®ee³felee melbe meoide©g mJeeceer mel³eeveob peer keÀs jece-veece eJfemleej keÀs GllejeeOfekeÀej keÀes DeHeves no³e ceW cenmemte keÀjkeÀs DeveJejle ieelfe mes jece-veece keÀer DeKe[b p³eeeslfe keÀes Jeen³de peiele ner veneR DeeHfeleg Devlejpeiele ceW Yeer Hep´Jeeufele keÀjveJseeue,s jece-veece keÀer OJeevfe meibeelre mes meeOekeÀ no³e keÀes ieebgpfele keÀjveJseeue,s Decel=eJeeCee,r YeekfelÌeHek´eÀeMe SJeb mJeeceepreer keÀs Dev³e eJfeje®fele ieL´beeW keÀs Heeþ, HeJ´e®eve, Yepeve, ekfeÀlev&e mes YekelÌe peveeW keÀes jece-veece keÀe Devejgeieer yeveeveJseeue,seMfe<³eeW keÀs oëgKe-meKge ceW menYeeieer yevekeÀj Deelcee³relee Deejw

jece

Þeer melb e

mJeeceer mel³eeveob e©g

epe cenej peer

meo id

meJe& MeefkeÌleceles Hejceelceves Þeer jecee³e veceë

Þeer ieesefJebo jece Mecee& peer cenejepe 20

veJeyebj 2013

[e@ meef®®eoevebo ogyes

DeveMgeemeve keÀe Heeþ He{eveJseeue,s meeOevee eMfeeyfej keÀe Dee³eepseve keÀj meeOekeÀeW keÀes evfe³ece-me³bece,O³eeve,peeHe, Heeþ keÀs eufeS DeY³emle keÀjveJseeue,s me®®es meeOekeÀ meoide©g Þeer ieeesJfevojece Meceep&eer cenejepe keÀe pevce ®evoHejge ieeJBe (nejf³eeCee) ceW eofveekbeÀ 27-12-1947 ceW SkeÀ yee´ncdeCe keÀgue ceW nDgee~ DeeHeves DeueJej epfeuee mkeÀtue HejleeHejg jepemLeeve mes ceewìfk^eÀ Heje#ree GlleeCre& keÀj F.&Sce.ìer keÀejw keÀeceþer veeieHejg ecfeueìse^r ceW Yeleea nes ie³e~s ecfeueìse^r ceW HeL´ece HeJ´eMse DeeHekeÀs je<ìe^³re mejg#ee Deejw je<ìH^ec´se keÀs YeeJe keÀes Hek´eÀì keÀjlee n~w lelHeM®eele 1965 ceW DeeHekeÀe ceygbeF& ceW Deeieceve nDgee~ ³eneB DeeHeves keÀHe[æs keÀer He[wer ceW meeJfem&e keÀjles nSg 1971 ceW ìesufeje[ ìe.r Jee.r keÀcHeveer ceW evfe³ekgelÌe nSg~ FmekeÀs yeeo DeeHeves mJe³eb keÀer HueeemfìkeÀ keÀbHeveer [eueer epfemes Deepe Yeer DeeHekeÀe ue[ækeÀe meYbeeue jne n~wDeeHeves 1984 ceW Þeer FM&Jejoeme peer cenejepe mes ceygbeF& ceW oe#ree uee~r 1988 ceW DeeHe Þeer nmbejepe peer cenejepe keÀs meeLe meeOevee-melmeibe [uenepweer ie³e~s JeneB Hej DeeHekeÀe ceve Je®sevwe nes Gþe~ ceve ceW yeej-yeej ³ener eJfe®eej Deeves ueies ekfeÀ Iej-yeej Îe[æs keÀj peve-meJsee mes pe[æg peeTB Deejw ienve-meeOevee keÀs eufeS Hene[æes ³ee ieHgeÀeDeesb keÀe MejCe ue~Bt [uenepweer keÀs leHeeYseetcfe Hej peneB mJeeceer mel³eeveob peer keÀes %eeve Hee´Hle nDgee Lee JeneB DeeHekeÀs ceve ceW Jejwei³e GlHevve nDgee~ peye nmbejepe peebr cenejepe mes Þeer Yeiele peer cenejepe keÀes DeeHekeÀs Jejwei³e keÀer peevekeÀejer ecfeueer leye GvnevWes DeeHekeÀes Iej ceW jnkeÀj meeOevee keÀjves Deejw ueekseÀmeJsee keÀjves keÀe mePgeeJe eof³ee~ leYeer mes DeeHe mJeeceer mel³eeveob peer cenejepe keÀs keÀe³e-&meJsee ceW ueie ie³e~s DeeHeves Henuee melmeibe ceeuee[ mes Me©g ekfeÀ³ee~eHfeÀj mJeeceepreer keÀs eMfe<³eeW Joeje me®beeeufele melmeibeeW keÀer peevekeÀejer neemfeue keÀj DeeHe keÀ´ceMeë eofuueer ceW Hecs´epeer cenejepe, ieensevee nejf³eeCee ceW Þeer Yeiele nmbejepepeer cenejepe eHfeÀj HeeveeHrele ceW ceelee MekeÀbgleuee Deejw ceybgeF& ceW FM&Jejoemepeer cenejepe keÀs melmeibe keÀs Yeeieeorej yeve~slelHeM®eele mJeeceer mel³eeveobpeer cenejepe keÀs ®ejCe jpe keÀes mHeMe& keÀj DeeHeves ceybgeF& ceW Þeer jece MejCece DeeÞece keÀer mLeeHevee SJeb ueekseÀmeJsee keÀe mekbeÀuHe eufe³ee~ meoide©g keÀer keÀ=Hee SJeb oeveoelee Þeer ueuueve Deej. elfeJeejer keÀs men³eeise mes Deej.Sve.Hee.r HeekeÀ& YeeFo¥j HeJte& ceW Þeer jece MejCece DeeÞece keÀer mLeeHevee keÀe mekbeÀuHe HeCte& nDgee~ DeeHeves 1988 mes Decel=eJeeCeer melmeibe keÀe Þeer ieCeMse ueeKse[b Jeeuee DeObejser mes ekfeÀ³ee~ 1990 lekeÀ ueeKse[b iee[v&e ce,W lelHeM®eele 1991 mes YeeFo¥j ceW Iej-Iej melmeibe keÀjles jn~s 1996 mes 2004 lekeÀ DeeHe Decel=eJeeCeer melmeibe jenuge eJfeÐee evfekeÀsleve enfober neFm&keÀtue keÀs iee´G[b HeÀueejs neue ceW me®gee© ©He mes keÀjles jn~s 2005 ceW Þeer ueuueve Deej elfeJeejepreer SJeb GvekeÀer Oece& Helveer Þeecreleer keÀelbeeoJseepreer ves Jelec&eeve DeeÞece keÀer peien okseÀj Þeer jece MejCece DeeÞece yeveves ceW Hejte men³eeise ekfeÀ³ee~ 2005 ceW oMenje keÀs eofve Þeer jece Mejce DeeÞece keÀe YeetcfeHepteve Deejw evfeceeC&e keÀe³e& Hee´jYbe nes ie³ee~ ceF& 2006 ceW DeKe[b p³eeeslfe mLeeeHfele keÀer ieF& pees Deepe lekeÀ Hep´Jeeufele n~w Henuee meeOevee melmeibe 1998 ceW keÀsMeJe mee=<fì ceW Dee³eeespfele nDgee Deejw 1999 ceW Yeer Hevgeë Jener Dee³eeespfele nDgee~ FmekeÀs yeeo 2000mes 2006 lekeÀ meeOevee melmeibe Þeer keÀeueve³weve yepeepe Jee[æe ceW Dee³eeespfele nelsee jne~2007 mes 2012 lekeÀ keÀe meeOevee melmeibe ecfeueve eJfenej ceW Dee³eeespfele nelsee jne n~wDeejw Deye 2013 keÀe meeOevee melmeibe Þeer ueuueve Deej. elfeJeejer SJeb GvekeÀer Helveer Þeecreleer keÀelbeeoJseer keÀs HeCte& DeeMJeemeve mes Þeer jece MejCece DeeÞece YeeFo¥j ceW ner ueieisee~DeHeej n<e& Deejw ieJe& keÀer yeele nw ekfeÀ DeeÞece ieueer keÀe veece Þeer jece MejCeced je[s, Deej. Sve. Heer HeekeÀ& YeeFo¥j (HeJte)& nes ie³ee n~w meoide©g Þeer ieeesJfeob jece Meceep&eer keÀs Devemgeej DeeÞece keÀe GoodMs³e YeeJfe<³e ceW ueeiseesb keÀes DeObekeÀej mes Hek´eÀeMe ceW ueevee n~w GvekeÀs ner Meyoes ce-W `` oevre oKgeer keÀes oKsekeÀj oeve o³ee uee³e~ yeves mene³ekeÀ Hecs´e mes oKge keÀes ojt Yeiee³e~~’ DeeÞece ceW Hee´lfeJe<e& meoide©g mJeeceer mel³eeveobpeer cenejepe keÀe pevceelsmeJe SJeb ie©gHeetCfec&ee keÀs meeLe ner Þeer ueuueve Deej elfeJeejer keÀe pevceelsmeJe GvekeÀer Dee³eJge<e& keÀs Gleves oeHre peueekeÀj ye[æs n<e& Deejw Guueeme keÀs meeLe cevee³ee peelee n~w nj Dee³eepseve keÀs Delbe ceW Hem´eeo DeLeJee ceneHem´eeo keÀer J³eJemLee jnleer n~w meeOevee melmeibe keÀer HeCteen&eglfe `p³eeeslfe peie,s p³eeeslfe peies Ieì yee®re jece lejser p³eeeslfe peie~s p³eeeslfe peie,s p³eeeslfe peies peie yee®re jece lejser p³eeeslfe peie~s mes nelseer n~w meeOevee eMfeeyfej ceW HeCteen&eglfe keÀs yeeo eJfeoeF& keÀe ¢M³e ye[æe ner ceeecfek&eÀ nelsee nw peneB meoide©g Þeer ieeesJfeobjece Meceep&eer meYeer meeOekeÀebs mes ieues ecfeuekeÀj DeeMeeJreeo& olses n~Q Gme mece³e Hee´³eë nj DeeKBeeW ceW Hecs´e DeÞeg íuekeÀ He[æles n~Q Smses keÀceþ&er melbe meoide©g keÀs evfejeHeo, mJemLe SJeb oeIree³&eg peeJreve keÀer nce meYeer eMfe<³e meeOekeÀ ceibeue keÀecevee keÀjles n~bw


veJeyebj 2013

21


eyfenej - jepÙe ceOegjsMe kegÀceej efHe´³eoMeera

ueeuet keÀer efJejemele efkeÀmekesÀ neLe? YeepeHee SJeb peo³et keÀe ieþyebOeve ìtìves kesÀ yeeo SkeÀ yeej Yeer Ssmee ueiee Lee efkeÀ, Deye efyenej keÀer jepeveerefle ceW SkeÀ yeej Hegveë jepeo cepeyetleer mes Glejsiee~ jepeo megHe´erceeW ueeuet He´meeo ueieeleej DeHeves keÀce& keÀlee&DeeW keÀes meiebþve keÀer cepeyetleer keÀe Heeþ ³en keÀn keÀj He{eles jns efkeÀ Deye veerleerMe keÀe efove ueo ®egkeÀe nw Deieueer yeejer Deye jepeo keÀer nw~ DeHeves veslee kesÀ Fme mebosMe keÀes mebpeerJeveer ceeve keÀj efyenej kesÀ cewoeves Hej jepeo keÀe³e&keÀleeDeeW ves ueeskeÀmeYee ®egveeJe keÀes mesceer HeÀeF&veue ceeveles ngS lew³eejer Yeer Megª keÀj oer Leer~ peien-peien Oejvee He´oMe&ve, Deeboesueve SJeb keÀe³e&keÀlee meccesueve keÀe Yeer oewj lespeer mes ®eue jne Lee~ Fmeer yeer®e meer. yeer. DeeF& keÀer efJeMes<e Deoeuele ves leerve DekeÌìtyej keÀes ®eeje Ieesìeues kesÀ SkeÀ ceeceues keÀeb[ meYee Deej.meer.20S/16 ceW ueeuet He´meeo keÀes Heeb®e meeue meÞece keÀejeJeeme keÀer mepee megvee oer~ Deoeuele ves Gve Hej 25 ueeKe ªHe³es keÀe Depe& oC[ Yeer ueiee efo³ee~ Fmemes HetJe& 30 efmelecyej keÀes ueeuet He´meeo HetJe& cegK³eceb$eer [e@. peievveeLe efceÞee Deewj peneveeyeeo kesÀ meebmeo peieoerMe Mecee& mecesle kegÀue 37 DeefYe³egkeÌleeW keÀes meeryeerDeeF& keÀer efJeMes<e Deoeuele ves oes<eer keÀjej efo³ee Lee~ ueeuet He´meeo keÀes oes<eer keÀjej efo³es peeves kesÀ yeeo mes ner efyenej keÀer jepeveereflekeÀ ieefue³eejs ceW Fme yeele keÀer ®e®ee& nesves ueieer efkeÀ DeeefKej Deye jepeo megHe´erceeW kesÀ Fme mece´ep³e keÀes keÀewve meYeebuesiee~ Fme yeele keÀer Yeer ®e®ee& nes jner nw efkeÀ jepeo megHe´erceeW kesÀ pesue peeves kesÀ yeeo GvekeÀer Heeìea keÀe Jeesì yewkeÀb cepeyetle nesiee ³ee keÀcepeesj~ ³en Yeer meJeeue Gþ jne nw efkeÀ mepee efceueles neR Deye lees Jes meebmeo Yeer veneR jns~ ³eneb lekeÀ efkeÀ ®egveeJe Yeer veneR ue[ mekeÀles~ jepeo megHe´erceeW kesÀ pesue peeves kesÀ yeeo SkeÀ lejn mes jepeo Ssmes ®eewjens Hej Ke[e nw peneb mes mener jemles keÀe ®egveeJe GmekesÀ efueS keÀefþve He´leerle nes jne nw~ Je<e& 2001 ceW Deepe mes DeefOekeÀ mebHeeflle kesÀ ceeceues ceW Yeer ueeuet He´meeo pesue ie³es Les~ Gme JekeÌle GvneWves DeHeveer Helveer jeye[er osJeer keÀes meer.Sme.keÀer kegÀmeea Hej yewþe efo³ee Lee~neueebefkeÀ jepeveerefle nue keÀeW ceW FmekeÀer Ketye Deeuees®evee Yeer ngF& Leer~ jepeo megHe´erceeW keÀes Fme yeele keÀer HetJe& mes ner DeeMebkeÀe Leer efkeÀ ®eeje Ieesìeues kesÀ Fme ceeceues ceW GvnW mepee nes mekeÀleer nw leYeer lees GvneWves DeHeves Heg$e lespemJeer keÀes jepeveerefle ceW Deeies efkeÀ³ee~ neueeefkeÀ vesle=lJe kesÀ meJeeue Hej kegÀí mHe<ì keÀnves mes jepeo kesÀ veslee keÀleje jns nQ~ jepeeo kesÀ vesleeieCe efmeHe&À SkeÀ ner jeie DeueeHe jns nQ efkeÀ Heeìea Hetjer lejn mes SkeÀpetì nw~ ueeuet He´meeo keÀes efceueer mepee Hej GvekeÀer Helveer 22

veJeyebj 2013

? ueeuet He´meeo ³eeoJe Yeejleer³e jepeveerefle kesÀ ueeskeÀefHe´³e vesleesW cesW mes SkeÀ nw~ Ye´<ìe®eej kesÀ DeejesHeesW kesÀ yeeJepeto Jees DeHeves Deieue Deboepe kesÀ keÀejCe nceejs megefKe&³eesW ces jns nw~ ? GvnesWves Deewj GvekeÀer Oece&Helveer jeyeæ[er osJeer ves 15 meeue lekeÀ efyenej cesW jepe efkeÀ³ee,~ FmekesÀ yeeo yeleewj ³etHeerS mejkeÀej keÀes meceLe&ve osles ngS~ jsue ceb$eer Heo keÀe keÀe³e&Yeeue mebYeeuee~ Ieeìs ces ®eue jner jsue keÀes HeÀe³eos cesb ues DeeS~ ? efyenej cesW Hewoe ngS ueeuet He´meeo ³eeoJe ves meÊee cesb Deeves uebyee meHeÀj le³e efkeÀ³ee nw~ meceepeJeeoer veslee pe³eHe´keÀeMe veeje³eCe mes He´sefjle neskeÀj Jees íe$e jepeveerefle cesW DeeS Deewj 29 Je<e& keÀer Gce´ cesW Henueer yeej meebmeo ®egve efueS ieS. pevelee Heeoera kesÀ efìkeÀì Hej mebmeo Hengb®eves Jeeues ueetue He´meeo Gme JekeÌle meyemes ³egJee meebmeoesW cesW mes SkeÀ Les~ efyenej keÀer jepeveerefle cesW Dence leekeÀle yeve keÀj GvnesWves cegefmuece Deewj ³eeoJe celeoeleeDeesW cesW GvnsW Keemeer ueeskeÀefHe´³elee neefmeue ngF&~ ? 1989 Deece ®egveeJe Deewj efyenej efJeOeevemeYee ®egveeJe cesW ueeuet He´meeo ³eeoJe ves jep³e cesW je<ì^er³e cees®esx keÀe meHeÀueleeHetJe&keÀ vesle=lJe efkeÀ³ee, efpemekesÀ yeeo Jees 1990 cesW efyenej kesÀ cegK³eceb$eer ®egve efueS ieS~ ? 1996 cesW ®eeje Ieesìeues ceeceues cesW ueeuet He´meeo ³eeoJe keÀes 1997 efyenej kesÀ cegK³eceb$eer keÀe Heo íesæ[vee He[e Lee Deewj DeHeveer peien GvnesWves DeHeveer Helveer jeyeæ[er osJeer keÀes efyenej keÀe cegK³eceb$eer efve³egkeÌle efkeÀ³ee~ ? 1990 kesÀ oMekeÀ ®eeje Ieesìeuee ceeceuee meeceves Deeves Hej osMe keÀes efnuee efo³ee yeefukeÀ Fmemes ueeuet He´meeo ³eeoJe keÀer íefJe keÀes Yeer keÀeHeÀer vegkeÀmeeve ngDee~ Gme mece³e ueeuet He´meeo ³eeoJe meeceeefpekeÀ v³ee³e kesÀ HewjeskeÀej ceeves peeles Les~


HetJe& cegK³eceb$eer jeye[er osJeer keÀnleer nw efkeÀ Deoeuele ves DeHevee HewÀmeuee megvee efo³ee nw Deye GHejer Deoeuele Hej Yejesmee nw~ Jeneb mes v³ee³e peªj efceuesiee~Fme ceeceues ceW Jes veerleerMe SJeb YeepeHee Hej meeefpeMe keÀe DeejesHe ueieeles ngS keÀnleer nw efkeÀ nce Deye ieebJe-ieebJe peekeÀj veerleerMe SJeb YeepeHee keÀe Heesue KeesuesieW~ GvneWves keÀne efkeÀ Fme efJe<ece HeefjefmLeefle ceW Heeìea Hetjer lejn mes SkeÀpegì nw~ jepeo kesÀ je<ì^er³e GHeeO³e#e SJeb HetJe& kesÀvêer³e ceb$eer [e@. jIegJebMe He´. efmebn ves HeÀwmeuee Deeves kesÀ yeeo keÀne efkeÀ Deoeuele kesÀ HewÀmeues mes GvnW jepeo megHe´erceeW ueeuet He´meeo keÀe jepeveweflekeÀ meHeÀj SkeÀ vepej ceW OekeÌkeÀe ueiee nw uesefkeÀve Jes Fmemes Ieyeje³eWies venerb~ GvneWves keÀne efkeÀ Fme mebkeÀì keÀe cegkeÀeyeuee meved-1970- Heìvee efJeMJeefJeÐeeue³e íe$e mebIe ®egveeJe ceW ueeuet He´meeo cenemeef®eJe ®egves ie³es~ keÀjves kesÀ efueS jepeo keÀe SkeÀ-SkeÀ veslee keÀe³e&keÀlee& SkeÀpetìlee kesÀ meeLe lew³eej nw Deewj Heeìea meved- 1973- Fme Je<e& mebHevve íe$e mebIe ®egveeJe ceW ueeuetHe´meeo DeO³e#e ®egves ie³es~ Fme Je<e& Henues mes p³eeoe cepeyetle neskeÀj Glejsiee~ GvneWves keÀne efkeÀ KeeF& ceW peeves Hej Yeer Mesj,Mesj ner efyenej ceW íe$e Deeboesueve ngDee~ pesHeer kesÀ vesle=lJe ceW ueeuet Henueer yeej ye[s Deeboesueve ceW jnlee nw~ [e@. efmebn ves keÀne efkeÀ ueeuet He´meeo ves pees ue[eF& Megª keÀer Yeer Gmes nce cepeyetleer mes Meeefceue~ ue[les jnWiebs~ jepeo kesÀ He´Oeeve cenemeef®eJe jecekegÀceeue ³eeoJe ves keÀne efkeÀ Deoeuele kesÀ HewÀmeues meved-1975- ®eej veJecyej keÀes Heìvee ceW Deeboesueve kesÀ oewjeve Hegefueme ves pesHeer Hej ueeþer mes nce efJe®eefuele veneR ngS nQ~ pees ®egveewleer meeceves Dee³eer nw, GmekeÀe nce [ì keÀj cegkeÀeyeuee ®euee³eer Leer~ Gme mece³e ueeuet ves DeHeveer Heerþ Hej ueeþer jeskeÀe Lee~ keÀjWies~ Heeìea keÀe keÀe³e&ke´Àce ueieeleej peejer jnsiee~ efyenej kesÀ megboj FueekeÀeW mes jepeo meved-1977- DeeHeelekeÀeue keÀer meceeefHle kesÀ yeeo pevelee Heeìea kesÀ efìkeÀì Hej Jes Henueer yeej keÀe³e&keÀlee&DeeW keÀer efvekeÀue jner SkeÀpetì mJej Hej Deiej efJeMJeeme keÀjW lees pesue peeves kesÀ yeeo íHeje mes meebmeo yeves~ Yeer ueeuet keÀe peueJee yejkeÀj nw Deewj Heeìea kesÀ Jeesì yewkeÀ ceW keÀneR keÀesF& keÀceer veneR nesves Jeeueer meved -1980- ueeuet íHeje mes ®egveeJe nej ie³es~ Fme Je<e& Jes meesveHegj mes jecemegvoj oeme keÀes nw~ uesefkeÀve jepeveerefle kesÀ peeveJejeW keÀe keÀnvee nw efkeÀ ueeuet He´meeo kesÀ yeeo GvekeÀer Heeìea ceW njekeÀj efJeOee³ekeÀ yeves~ GvekesÀ pewmee keÀefjMceeF& J³eefkeÌlelJe keÀe keÀesF& Ssmee veneR nw pees pevelee keÀes mecceesefnle keÀj mekesÀ~ meved-1989- Hegveë Jes íHeje mes meebmeo yeves Deewj cegK³eceb$eer keÀer kegÀjmeer keÀes DeHevee yevee³ee~ neueebefkeÀ peevekeÀej men Yeer keÀnles nQ efkeÀ Fmemes HetJe& ueeuet Hej peye-peye mebkeÀì Dee³ee nw lees meved-1990- 10 DeHew´ue 1990 keÀes ueeuet He´meeo cegK³eceb$eer yeves~ meved-1996- meeryeerDeeF& ves GvekesÀ jepeveweflekeÀ meceerkeÀjCe ³eeveer Sce JeeF& meceepe ves GvekesÀ meeLe SkeÀpetìlee efoKeeF& nw~ ueeuetHe´meeo keÀes <e[³eb$e keÀlee& kesÀ ©He ceW ef®eefvnle keÀj DeejesHe He$e ceW veece [euee~ neueebefkeÀ megyes keÀer mellee mes Deueie nesves kesÀ yeeo Sce.JeeF& (cegefmuece-³eeoJe) meceerkeÀjCe ceW kegÀí meved-1997- Fme Je<e& 5 pegueeF& keÀes jepeo JeÀer mLeeHevee keÀer~ Deej meer 20/96 kesÀ ceeceues keÀcepeesjer Dee³eer nw~ Deece ueesieeW keÀe ceevevee nw efkeÀ ueeuet He´meeo HeefjJeejJeeo mes ie´mle nQ Deewj Jes ceW pesue ie³es~ DeHeveer Heeìea keÀe vesle=lJe osj-meyesj DeHeves Heg$e lespemJeer ³eeoJe keÀes ner meewHeWieW~ uesefkeÀve Deiej meved -1998- ueeskeÀmeYee ®egveeJe ceW 17 meebmeo peerle keÀj Dee³es~ meved-2000- efyenej ceW Hegveë jepeveweflekeÀ metPe-yegPe keÀe Heefj®e³e osles ngS Deieues ueeskeÀmeYee ®egveeJe mes HetJe& jepeo HeefjJeejJeeo ueeuet ves mejkeÀej yeveeF&~ mes yeenj DeekeÀj efkeÀmeer DevegYeJeer veslee keÀes Heeìea keÀer keÀceeve oslee nw lees pevelee keÀe cegkeÀeJe lespeer meved-2001-Dee³e mes DeefOekeÀ mebHeeflle kesÀ ceeceues ceW pesue ie³es~ meved-2002 -10 peveJejer mes ueeueìsve keÀer Deesj nes mekeÀlee nw~ ®eeje-Ieesìeues ceW pesue peeves kesÀ yeeo ueeuet He´meeo ®eewlejHeÀe keÀes peceevele efceue ie³eer~ mebkeÀì ceW efIej ieS nQ~ GvekesÀ meeceves Deye keÀF& ®egveewefle³ee nw~ SkeÀ lees keÀevetveer efMekebÀpee, GHej mes meved- 2004- ueeskeÀmeYee ®egveeJe ceW Sve [er S Hejeefpele nes ie³ee~ ueeuet keÀer Heeìea keÀes efyenej ueeskeÀmeYee keÀe ®egveeJe efmej Yeje Heeìea, pevee Oeej Deewj Kego kesÀ jepeveereflekeÀ peerJeve Hej meJeeue keÀer 40 ceW mes ueeskeÀmeYee~ Gþ Ke[e ngDee nw~ SkeÀ mece³e 22 meebmeoeW Jeeueer Heeìea Deye leerve Hej DeekeÀej efmeceì ie³eer nw~ meved - 2005- Fme Je<e& kesÀ ®egveeJe ceW ueeuet He´meeo meÊee mes yeenj ngS~ ín ceen yeeo ueeskeÀmeYee keÀe ®egveeJe nesvee nw~ ®egveeJeer leeuecesue ceW Deiej keÀe@ies´me ves jepeo keÀes meved-2009- Fme Je<e& kesÀ ueeskeÀmeYee ®egveeJe ceW jepeo ®eej meerì Hej ner peerle mekeÀe~ ueeuet ³etHeerS ceW Meeefceue veneR efkeÀ³ee lees peo³et keÀer leekeÀle ye{sieer~ FmekeÀer mebYeeJevee mes FbkeÀej veneR keÀer keÀjejer nej ngF&~ efkeÀ³ee pee mekeÀlee~ ®egveeJe kesÀ yeeo Deiej kesÀvê ceW vejsvê ceesoer keÀer ®eueer, lees ueeuet He´meeo kesÀ efueS ³en Deewj Yeer cegefMkeÀue Yeje mece³e meeefyele nesiee~ ueeskeÀmeYee ®egveeJe ceW peo³et keÀer leekeÀle YeefJe<³eJeeCeer venerb keÀer pee mekeÀleer~ Deewj ueeuet He´meeo lees nj yeej efiej keÀj Gþles jns nbw~ keÀce veneR ngF& lees Deewj Deiej jepeo Deeies veneR ye{e leye pesue ceW yebo ueeuet kesÀ efueS ³en HejsMeeveer DeejbefYekeÀ efoveeW mes Deye lekeÀ ueeuet ves keÀF& KelejeW keÀes Heej efkeÀ³ee nw~ GvekesÀ jepeveereflekeÀ efJejesOeer keÀe meyemes ye[e keÀejCe yeve mekeÀlee nw~ neueebefkeÀ jepeveerefle ceW keÀYeer efkeÀmeer kesÀ Kelce nesves keÀer Fme yeele keÀes mJeerkeÀejles nQ~ ueeuet kesÀ Fme ceeceues ceW oes<eer þnje³es peeves keÀe DeeosMe Henues mes ner [e@. jIegJebMe He´. efmebn ves keÀne efkeÀ ueeuet He´meeo ves pees ue[eF& Megª keÀer Yeer Gmes Lee~ FmeefueS GvneWves Heeìea keÀer keÀesì keÀefceefì kesÀ vesleeDeeW keÀer yewþkeÀ yeguee keÀj GvekesÀ yeer®e keÀece yeeì efo³es Les~ efHeÀueneue oue kesÀ Devoj ueeuet He´meeo kesÀ ueer[jefMeHe Hej keÀesF& mebkeÀì veneR efoKe nce cepeyetleer mes ue[les jnWiebs~ jne~ ueeuet kesÀ yesme Jeesì ceW efyeKejeJe veneR efoKe jne~ ³eeoJe celeoeleeDeeW keÀer KeeceeMeer keÀes ueeuet kesÀ Sme ceW ceevee pee jne nw~ ³eeoJe Deiej SkeÀpetì jns lees cegefmuece celeoeleeDeeW keÀe Yeer mece&Leve GvnW He´eHle nes mekeÀlee nw~ efyenej keÀe ®egveeJeer Heefj¢M³e peeefleiele meceerkeÀjCeeW ceW ner efmeceìleer jner nw~ ³ene cegefmuece celeoeleeDeeW keÀe meceLe&ve Gmeer GcceeroJeej keÀes efceuesiee efpemeceW YeepeHee keÀes njeves keÀer ketÀyele nesieer~ ³en ketÀyele peneb jepele keÀer nesieer Jene ueeuet keÀes meceLe&ve efceuesiee~ peneb peo³et YeepeHee keÀes nje³esiee Jene cegefmuece Jeesì Gmes efceuesiee~ Ssmes ceW Deiej jepeo ves GcceeroJeejeW keÀe ®e³eve meeceeefpekeÀ meceerkeÀjCeeW kesÀ DeeOeej Hej efkeÀ³ee lees Heeìea SkeÀ cepeyetle efJekeÀuHe kesÀ ªHe ceW Glejsieer efpemekeÀe Demej efyenej keÀer jepeveerefle Hej ienje lees nesiee neR meeLe ner meeLe mebkeÀì mes pegPe jns meeceeefpekeÀ v³ee³e kesÀ keÀns peeves Jeeues ueeuetHe´meeo keÀer jepeveereflekeÀ leekeÀle ceW Yeer FpeeHeÀe nesiee~ veJeyebj 2013

27


With Best Compliments From

COLLAGE

SHREE NARSINGH K. DUBE Charitable Trust's

NALASOPARA AYURVED MEDICAL COLLAGE (Late. Shree Suresh Narsingh Dube Ayurved Mahavidyalaya) (Lt. KU Vaibhav Moreshwar Vaidya Ayurved Rugnalaya & Nidankendra)

Mr. Jayprakash N. Dube President Dr. Omprakash N. Dube Director

Medical Collage Road, S.No. 112 (New) Achole, Nalasopara (East), Tal. Vasai, Dist. Thane, Maharashta- 401209 Ph. No.0250-3208004, 0250-2410143, 0250-2434612 28

veJeyebj 2013


GlmeJe

oske oerheeke}er : yeveejme keâer mebmke=âefle keâe Keeme heke&

YeeF&otpe YeeF& - yenve kesÀ Deìtì H³eej keÀe He´leerkeÀ oerHeeslmeJe keÀe meceeHeve efoJeme nw keÀeefle&keÀ MegkeÌue efÜleer³e, efpemes Yew³eeotpe keÀne peelee nw~ oerHeeJeueer ceneHeJe& kesÀ Debeflece efove keÀe HeJe& nw `YeeF&otpe' YeeF&otpe keÀe l³eewnej YeeF& yenve kesÀ He´sce keÀe He´leerkeÀ nw~ YeeF& - yenve kesÀ He´sce keÀes yeæ{eves Jeeues Fme HeJe& kesÀ efove yenveW DeHeves YeeF³eeW keÀes Yeespeve keÀjekeÀj efleuekeÀ keÀjleer nw Deewj DeHeves YeeF& kesÀ keÀu³eeCe Je oerIee&³eg keÀer He´eLe&vee keÀjleer nQ~ YeeF& Yeer yenveeW keÀes DeeMeer<e oskeÀj YeWì osles nQ~ oerJeeueer keÀe l³eewnej YeeF&otpe kesÀ efyevee DeOetje nw~ efnboer yengue Yee<eer MenjeW ceW Fmes YeeF& otpe kesÀ veece mes ner peevee peelee nw peyeefkeÀ ceneje<ì^ ceW ``YeeJe-Yeerpe'' yebieeue ces ``YeeF&-HeÀesìe'' Deewj vesHeeue ceW ``YeeF&-ìerkeÀe'' kesÀ jÀHe ceW cevee³ee peelee nw~ HeewjeefCekeÀ keÀLee kesÀ Devegmeej ³ecejepe Fme efove DeHeveer yenve ³ecegvee kesÀ Iej ieS Les Deewj GvekeÀer yenve ves DeHeves YeeF& ³ecejepe keÀer Hetpee keÀjkesÀ GvekesÀ efueS cebieue Deevebo SJeb mece=ef× kesÀ efueS keÀecevee keÀer~ leYeer mes meejer yenves Fme efove DeHeves YeeF³eeW keÀer j#ee kesÀ efueS ³en Hetpee keÀjleer DeeF& nQ~ YeeF& otpe keÀes ``³ece efÜleer³ee'' kesÀ veece mes Yeer peevee peelee nw~ YeeF&otpe keÀer SkeÀ HeewjeefCekeÀ keÀLee ³en Yeer nw efkeÀ Fme efove YeieJeeve ke=À<Ce vejkeÀemegj keÀes ceejves kesÀ yeeo DeHeveer yenve megYe´oe kesÀ Heeme ieS Les~ leye megYe´êe ves DeHeves YeeF& ke=À<Ce keÀe HeejbHeefjkeÀ jÀHe mes mJeeiele efkeÀ³ee Deewj GvekeÀer Hetpee Deejleer keÀer~ YeeF&otpe kesÀ efueS Ssmee Yeer He´®eefuele nw efkeÀ ceneJeerj YeieJeeve ves Fmeer efove efveJee&Ce He´eHle efkeÀ³ee Lee efpememes GvekesÀ YeeF& jepe veboerJeIe&ve ceneJeejer keÀes Keesves mes yengle J³eefLele ngS~ leye Gme efove GvekeÀer yenve megoMe&ve ves DeHeves YeeF& keÀes keÀeHeÀer efoueemee oer Deewj efHeÀj GvekeÀer megKe Meebefle kesÀ efueS ncesMee GvekeÀe meeLe efveYee³ee Deewj GvekeÀer j#ee kesÀ efueS Hetpee De®e&vee keÀer~ leYeer mes meYeer ceefnueeSb YeF³ee otpee ceveekeÀj YeeF& yenve kesÀ Hes´ce keÀe mecceeve keÀjles DeeS nQ~ Hetpee efJeOeeveë Fme efove yenves DeHeves YeeF& keÀer oerIee&³eg keÀer keÀecevee kesÀ efueS Je´le jKeleer nQ~ megyen-megyen m$eeveO³eeve keÀjves kesÀ yeeo Hetpee keÀer Leeueer mepeekeÀj YeeF& keÀe efleuekeÀ keÀjleer nQ Deewj GvnW yetjer vepejeW mes ye®eeves kesÀ efueS GvekeÀer Deejleer Gleejleer nQ~ yeoues ceW YeeF& Yeer yenveeW kesÀ Fme Deìtì H³eej keÀes osKekeÀj GvnW GHenej osles nQ~ Fmeer He´keÀej pees YeeF& DeHeveer yenve kesÀ Iej peekeÀj GmekeÀe DeeefleL³e mJeerkeÀej keÀjs leLee Gmes YeWì oW, GmekeÀer meye DeefYeuee<eeSb DeeHe HetCe& efkeÀ³ee keÀjW~Jemlegleë Fme l³eesnej keÀe cegK³e GÎsM³e nw YeeF&-yenve kesÀ ceO³e meewcevem³e Deewj meÓeJevee keÀe HeeJeve He´Jeen DeveJejle He´Jeeefnle jKevee leLee SkeÀ-otmejs kesÀ He´efle efve<keÀHeì Hes´ce keÀes He´eslmeeefnle keÀjvee nw~ Fme He´keÀej `oerHeeslmeJe-HeJe&' keÀe Oeeeefce&keÀ, meeceeefpekeÀ SJeb je<ì^er³e cenÊJe DevegHece nw~

keâeMeer osMe keâer heefke$e mehlehegefjÙeeW ceW mes Skeâ nw~ keneb keâer Oejleer cebefojeW, IeešeW Deewj hegjeleve hejbhejeDeeW keâer Oejleer keân}eleer nw~ Fme veiejer keâes yeveejme Deewj keejeCemeer veeceeW mes Yeer peevee peelee nw~ yeveejme keâer efieveleer efkeÕe kesâ Gve ØeeÛeervelece MenjeW ceW nesleer nw, peneb ceevekelee Deewj mebmke=âefle keâe Deefmlelke meoe ner yevee jne nw~ MeeÙeo Fmeeref}S Fleves }byes keâe}Keb[ ceW Fmekeâe heewjeefCekeâ cenlke keâYeer keâce veneR ngDee~ Ssmeer heefke$e veiejer ceW hekee&s Deewj GlmekeeW keâer }byeer ßeb=Ke}e nw, efpevekesâ Øeefle pevemeeceevÙe ceW Skeâ DeÆgle Deekeâ<e&Ce nw lees ienve DeemLee Yeer pegÌ[er nw~ yeveejme keâer heke& hejbheje keâer Ssmeer ner Skeâ keâÌ[er Ùeneb keâe ‘oske oerheeke}er’ heke& nw~ keânles nQ OejekeeefmeÙeeW Éeje oerheeke}er ceveeves kesâ Skeâ he#e yeeo keâeefle&keâ hetefCe&cee hej oskeleeDeeW keâer oerheeke}er nesleer nw~ oerheeke}er ceveeves kesâ ef}S oskelee mkeie& mes iebiee kesâ heekeve IeešeW hej DeÂMÙe ™he ceW Dekeleefjle nesles nQ~ Ùen heke& yeveejme keâer ØeeÛeerve mebmke=âefle keâe Keeme Debie nw~ heke& keâer GlmekeOeefce&lee leye mes Deewj yeÌ{ ieF& nw, peye mes Gòej ØeosMe heÙe&šve Éeje Fme heke& keâes iebiee ceneslmeke kesâ ™he ceW Skeâ Keeme Glmeke keâe mke™he efoÙee ieÙee nw~ Fme heebÛe efokemeerÙe ceneslmeke kesâ oewjeve Ùeneb Deveskeâ Øekeâej kesâ meebmke=âeflekeâ keâeÙe&›eâce DeeÙeesefpele nesles nQ~ GveceW Meem$eerÙe mebieerle keâer Deveskeâ veeceÛeerve nefmleÙeeb Deheveer ceveceesnkeâ ØemlegefleÙeeW mes œeesleeDeeW keâes Yeeke-efkeYeesj keâj osleer nQ~ Ssmes keâeÙe&›eâceeW ceW efkeosMeer mew}eefveÙeeW keâer mebKÙee Yeer yengle nesleer nw~ iebiee ceneslmeke hej }ieves kee}s efMeuhe ces}s ceW mew}eveer Gòej ØeosMe keâer }eskeâ efMeuhe keâ}eDeeW mes ™-ye-™ nesves kesâ De}ekee cevehemebo efMeuhe Kejeroles Yeer nQ~ Glmeke kesâ Debeflece efove DeLee&led keâeefle&keâ hetefCe&cee hej Glmeke keâe YekÙe ™he osKeves keâes efce}lee nw, peye iebiee kesâ heefke$e IeešeW hej ßeæe}gDeeW Éeje Deveefievele oerhekeâ pe}eS peeles nQ, pees Skeâ De}ewefkeâkeâ ÂMÙe neslee nw~ oerhe ßeb=Ke}eDeeW keâes osKe }ielee nw ceevees Deemeceeve kesâ efšceefšceeles leejs Oejleer hej Glej DeeS neW~ Gme meceÙe IeešeW hej Keemeer YeerÌ[ nesleer nw~ oske oerheeke}er keâe Deme}er vepeeje lees iebiee ceW veewkeâe efkenej keâjles ngS osKee pee mekeâlee nw~ Ssmee ceveesnejer ÂMÙe efkeosMeer mew}eefveÙeeW keâes Yeer yengle ØeYeeefkele keâjlee nw~

veJeyebj 2013

29


keâeJÙeHebgpe

~~ cebieuece³e oerJeeueer nes, meyekeÀer KegMeneueer nes ~~ yeer. yeer. Ûeewyes `jefmekeâ'

1. ieeBJe kesÀ ogDeejs keÀes, Iej kesÀ ceesnejs keÀes Kesleesb keÀer cesæ[eW keÀes, yeefie³ee kesÀ HeWæ[eW keÀes HeveIeì, leueF³ee keÀes, ceeb keÀer yeueF³ee keÀes Helveer kesÀ meesnj keÀes, YeeYeer kesÀ osJej keÀes yeefie³ee kesÀ ceeueer keÀes, YeF³ee kesÀ meeueer keÀes leerpeeW, l³eewnejeW keÀes, [esueer kesÀ kebÀnejeW keÀes yetæ{s Hegjefve³eeW keÀes, Yeejle kesÀ cegefve³ees keÀes Jeleve kesÀ MeneroeW keÀes, efpevoe ®eMceoeroeW keÀes keÀevne keÀer ®eesjer keÀes, vebo peer keÀer ieesjer keÀes jIegJej keÀer MeefkeÌle keÀes, ceerje keÀer YeefkeÌle keÀes iegveer He$ekeÀejeW keÀes, meYeer keÀuece keÀejeW keÀes ’jefmekeÀ“ keÀe DeefYevebove nw, Òemlegle mvesn ®ebove nw cebieuece³e oerJeeueer nes, meyekeÀer KegMeneueer nes~~ 2. leeue Deew leueF³ee keÀes, efnvogve keÀer iew³ee keÀes Hebefíve kesÀ veeræ[ keÀes, Yeeæ[s keÀer Yeeræ[ keÀes pebieue kesÀ jepee keÀes, keÀes³eue kesÀ yeepee keÀes megievee kesÀ þesj keÀes, pebieue kesÀ ceesj keÀes ieewjer kesÀ MebkeÀj keÀes, Oejleer kesÀ kebÀkeÀj keÀes veoer kesÀ efkeÀveejs keÀes, veeueer Deewj veejs keÀes pebieue kesÀ Hesæ[eW keÀes, iebæ[efj³ee kesÀ Yesæ[eW keÀes metjpe Je ®evoe keÀes, pemegoe kesÀ veboe keÀes ieesHeer Deewj iJeeueve keÀes, pemegceefle kesÀ ueeueve keÀes Kesle KeefueneveeW keÀes, ®ee³e kesÀ yeieevees keÀes cesæ[es kesÀ Hesæ[eW keÀes, ieæ[efj³ee kesÀ Yesæ[eW keÀes pebieue kesÀ ceesjeW keÀes, ef®eefæ[³eeW kesÀ MeesjeW keÀes veerues DeekeÀeMe keÀes, Oejleer keÀer H³eeme keÀes ’jefmekeÀ“ keÀer ieeiej nw, mvesn ce³eer ®eeoj nw cebieueceue oerJeeueer nes, meyekeÀer KegMeneueer nes~~ 3. ceeF&, yeeyet, YeF&³ee keÀes, YeF³ee keÀer uegieeF&³ee keÀes yenvee kesÀ DeB®eje keÀes, Yeewpeer kesÀ keÀpeje keÀes HeveIeì keÀer ieesjer keÀes, yeKejer keÀer Deesjer keÀes ieerle kesÀ ieJeF³ee keÀes, leeue yepeJeF³ee keÀes efHeÀuceer keÀueekeÀejeW keÀes, peguceer cekeÌkeÀejeW keÀes HetÀueeW kesÀ YeewjeW keÀes, kegÀÊeeW kesÀ keÀewjeW keÀes osJelee Je efHeÊej keÀes, veejer kesÀ ®eefjÊej keÀes peue jns peceeves keÀes, leves Meeefce³eeves keÀes keÀefue³egie kesÀ oefjboeW keÀes, mejno kesÀ yeboeW keÀes meeoj’jefmekeÀ“keÀe veceve nw, megjef#ele Jeleve nw veskeÀ meye Ke³eeueer nes, jenW celeJeeueer neW, cebieuece³e oerJeeueer nes, meyekeÀer KegMeneueer nes~~ 30

veJeyebj 2013

keâevetve keâer DeeBKeeW hes heóer keâye lekeâ?

- DeefYeuesKe efÉJesoer cele}yehejmle meer Fme ogefveÙee ceW, he#eheele mes hejs jnves kesâ ef}S, ieebOeejer keâer lejn legceves Yeer Deheveer DeeBKeeW hes heóer yeeBOe ef}Ùee ...! Deewj keâewjkeeW keâer lejn legcnejs ner }esieeW ves, vÙeeÙe keâer kÙekemLee keâes hesMee yevee, vÙeeÙeØeCee}er keâes mejsDeece legcnejs ner meceepe ceW yesÛe efoÙee ...! legcneje ner keânvee Lee keâer mener vÙeeÙe kesâ ef}S, meyetleeW keâes vÙeeÙe keâer lejepet ceW leew}keâj, efkeâmeer kesâ ef}S leYeer mener Ìie}le keâe heâwme}e efkeâÙee peeÙesiee ...! Deye legcnejs heâwme}s keâe keäÙee kepeto nw, peye nj efpejn Deewj megvekeeF& mes hen}s ner, Kejero-heâjesKle mes nj iekeen Deewj heâwme}e Yeer leÙe nes peeÙesiee ....! Ùes legce keâewve mee vÙeeÙe keâjvee Ûeenleer nes, nj keÌkeäle DeebKeeW hes heóer yeebOe keâj, Ùeneb lees efjÕele hes pegce& Yeer Deemeeveer mes nesleer nw efjne ...! yengle ngDee Deye Gleej Yeer heâWkeâes Ùes heóer, Deye meceÙe ngDee nw ÙeLeeLe& ceW Dee peeDees, mebMeesOeve keâe veeškeâ ÌKelce keâjes Deewj Deye Deheveer jÌHeäleej ye{eDees ...! iej Deye ve megOeejer Deheveer vÙeeÙe kÙekemLee, lees efheâj Skeâ ›eâeefvle keâe oewj nesiee , peneb nj Fbmeeve vÙeeÙee}Ùe keâes Yet}, Kego ner meÌ[keâ hej heâwme}e keâj jne nesiee ...!! ken ncemes yees}s nmebkeâj efkeâ Deepe nw oerkee}er Goeme keäÙeeW nw oerKelee keäÙeeW yepee jne veneR lee}er ceQ keâwmeW Gvemes yees}tb efkeâ pesye cesjer KeÌe}er peye neLe Yeer yebOeW nes keâwmeW yepeeTB lee}er kees yees}s cegmkeâjekesâ Oeve mes keäÙeeW ve Kes}les legce osKees lees cesjer Deesj ogKeeW keâes keäÙeeW Pes}les legce Fvmeeve keâce& hetpee meye keâes Oeve mes ner lees}les nce efpemekesâ vee heeme oew}le Gmemes ve yees}les nce ceQves pees osKee Gvekeâes KeÌ[W yees cegmkeâje jns Les oerkee}er kesâ efove lees yees oew}le }gše jns Les cewveW keâne ,meÛÛeeF& cesjer hetpee FbmeeefveÙele mes veelee legce pees kegâÚ Yeer keân jns nes veneR nw cegPekeâes Yeelee yees yees}s ncemes nmekeâj ,keânlee ntB yees legce megve }es ogefveÙeeb ceW efce}lee meyekegâÚ KegefMeÙeeW mes oeceve Yej }es yeeleeW ceW nw keäÙee jkeäKee ceewkesâ hes yeele yeo}}es hewmeeW efkeâ Keeeflej ogefveÙeeb ceW meye mes legce meewoe keâj }es yees yees}s ncemes nbmekeâj ,nkeâerkeâle Yeer lees Ùener nw FbmeeveeW Ìkeâer nw ogefveÙee hej FbmeeefveÙele veneR nw legcekeâes }iesiee Ssmee efkeâ meye Deeheme ceW efce}s nQ hej Ùes ve efoKe mekesâiee efo}ceW efMekeäyes Deewj efie}s nQ cewveW pees Gvemes keâne keäÙee, keäÙee keân pee jns nQ pees kegâÚ Yeer legceves yees}e vee nce mecePe hee jns nQ oew}le nw Deeveer peeveer Ùes lees lees meye ner peeveleW nQ Ùes hÙeej Yejer ogefveÙeeb yeme nce hÙeej ceeveleW nw Øesce kesâ oerhekeâ, legce peye nj efo}ceW pe}eDeesies megKe Meebefle mece=efOe keâer meÛÛeer oew}le legce heeDeesies yees cegmkeâje kesâ yees}s Deye nce lees mecePe ieSB nQ Øesce kesâ oerhekeâ Yeer cesjs efo}ceW pe} ieSB nQ

- ceesnve mekeämesvee


veJeyebj 2013

31


keâneveer kees Ûeenleer kegâÚ Leer~ keânleer kegâÚ Leer~ Deewj keâjleer kegâÚ Leer~ kees cepeyetj Leer Deheves ne}ele mes~ Deheves ceenew} mes~ efoKeves ceW lees kees Kego Skeâ yeÛÛeer }ieleer Leer~ ceiej Gmekeâe Dehevee Skeâ heeBÛe mee} keâe yeÛÛee Lee~ kees keâjerce mes keânleer Leer ‘legcnW Mejce veneR Deeleer...? efkeâmeer Deewj keâer yeerkeer keâes Fme lejn hejsMeeve keâjles nes...? kees Yeer leye, peye kees legcemes heeBÛe mee} yeÌ[er nw ...? Gmekeâe Dehevee Skeâ yeÛÛee nw, kees Yeer heebÛe mee} keâe ...?’ Ùes meejer yeeleW kees Skeâ meeBme ceW keân peeleer Leer, efyevee ™kesâ~ keâjerce Gmekeâer yeeleW megvekesâ keânlee Lee ‘keäÙee keâjâb ...? efkeâmeer Deewj keâer yeerkeer Fleveer Ketyemetjle nes Deewj cegPemes hÙeej keâjleer nes lees Mejce keâneB mes DeeÙes ...?’ keâjerce keâer yeeleW megvekeâj Foe nbme osleer Leer~ Deewj keânleer Leer, ‘legce yengle DeÛÚs nes keâjerce~’ yeme keâjerce keâes Ùes megvekesâ yeÌ[er lemeu}erle efce}leer Leer~ keâjerce Deheveer yeeleW keânves ceW ceieve jnlee Lee~ Foe Gmekeâer kegâÚ yeeleeW keâes Ùetb ner nbmeer ceW GÌ[e osleer Leer~ ceiej peye keâjerce Foe mes efce}ves keâer yeele keâjlee Lee leye Foe kesâ Ûesnjs keâer nbmeer ieeÙeye nes peeleer Leer~ kees keânleer Leer, ‘keâjerce ... ceQ Yeer legcemes efce}vee

ceQ legcnejer efpevoieer ceW veneR Dee mekeâlee~ ceQ legcnejs efyevee peer veneR mekeâlee~ legce Deheveer yemeer-yemeeF& ogefveÙee ÚesÌ[ veneR mekeâleer~ Deewj legcnW ÚesÌ[vee Yeer veneR ÛeeefnÙes~ }sefkeâve Skeâ keâece nes mekeâlee nw~ nceW-legcnW efce}s ngS Deepe veew cenerves ngS nQ~ veew cenerves ceW lees kegâÚ neslee nw vee..? kener keâj oes... cegPes veew cenerves keâer Gcej os oes... ceQ veew cenerves Deewj efpevoe jnvee Ûeenlee ntB... efheâj Ûe}e peeTbiee legcnejer efpevoieer mes otj... ncesMee kesâ ef}Ùes...

Ûeenleer ntB... legcnejs meeLe jnvee Ûeenleer ntB... ceiej Ssmee nes veneR mekeâlee nw vee...? ceQ efkeâmeer Deewj keâer ntB...’ efheâj Foe jesves }ieleer Leer~ efheâj keâjerce Gmes Deheves efnmeeye mes newme}e oslee Lee~ Gmes mecePeelee Lee~ otj mes mener Gmekesâ DeeBmet heeWÚves keâer keâesefMeMe keâjlee Lee~ keâjerce keâes Ùes yeele mecePe ceW veneR Deeleer Leer efkeâ Ùes ogefveÙee Ssmeer keäÙetB nw...? Ùes meceepe Ssmee keäÙetB nw...? Gmes Foe yengle hemevo Leer~ Foe keâes kees yengle hemevo Ìkeâwme peewvehegjer Lee~ ceiej Foe efkeâmeer Deewj keâer Leer~ Deewj Foe Ûeenkeâj Yeer keâjerce keâer veneR nes mekeâleer Leer~ Deewj keâjerce efyevee Foe kesâ jn veneR mekeâlee Lee~ Deye efkeâÙee keäÙee peeS ...? keâesF& jemlee veneR metPelee Lee efkeâmeer keâes... vee Foe keâes vee keâjerce keâes... Foe lees jeskeâj Dehevee iece DeeBmetDeeW ceW yene osleer Leer... Deewj Meevle nes peeleer Leer... Deewj Foe Gmemes efce}ves veneR Dee mekeâleer, Ùes megvekesâ keâjerce efpeo keâjvee ÚesÌ[ oslee Lee~ ceiej yeej-yeej Deheves efo} keâes mecePeevee Flevee Deemeeve keâece veneR neslee~ keâjerce keâe efo} jn-jn kesâ Foe kesâ ef}S yesÛewve neslee Lee~ Deewj efheâj mes Foe keâes yeg}evee Meg™ keâj oslee Lee~ keâF& yeej Foe ves keâesefMeMe Yeer keâer efkeâ keâjerce mes efce}}s ceiej Ùes ceg}ekeâeleW yeme kegâÚ he}eW keâer ner nes mekeâeR LeeR pewmes meÌ[keâ hej, Deheves yeÛÛes keâes mkeât} ÚesÌ[ves kesâ jemles ceW Ùee efheâj efkeâmeer efkeâleeye keâer ogkeâeve ceW~ Ùes kegâÚ he}eW keâe efce}vee keâjerce keâes Deewj yesÛewve keâj oslee Lee~ Skeâ yeej lees peye Foe ves peeves kesâ ef}Ùes neLe efce}eÙee lees meÌ[keâ hej ner keâjerce ves Foe keâe neLe Fme lejn hekeâÌ[ ef}Ùee pewmes Deye ÚesÌ[siee ner veneR~ Foe Deye hejsMeeve nesves }ieer Leer~ kees keânves }ieer, ‘keâjerce, legce Deye cegPes yenkeâe jns nes’ peyeefkeâ keâjerce keâe Ssmee keâesF& Fjeoe veneR Lee~ kees lees yeme Gmekeâe neLe ÚesÌ[vee veneR Ûeenlee Lee~ Gmes meceepe kesâ yeveeÙes efveÙece mecePe veneR Deeles Les~ kees lees yeme Deheveer Foe keâes peeves veneR osvee Ûeenlee Lee~ ceiej Foe efpeme meceepe ceW jnleer Leer keneB Fme cegnyyele keâes keâYeer veneR mecePee pee mekeâlee Lee~ Ùes yeele Foe DeÛÚer lejn peeveleer Leer~ Deewj Fmeer yeele keâer kepen mes kees keâjerce mes otj jnvee Ûeenleer Leer~ }sefkeâve keâjerce yeej-yeej Gmekesâ jemles ceW Dee peelee Lee~ Skeâ yeej lees Foe Deheves yeÛÛes keâes mkeât} ÚesÌ[ves ieÙeer Leer~ Deewj keäÙee osKeleer nw efkeâ keâjerce keneR KeÌ[e nw~ Gmes osKeles ner Foe keâe cegBn Keg}e keâe Keg}e jn ieÙee~ kees nwjeve Leer efkeâ megyen kesâ meeÌ{s meele yepes keâjerce ÙeneB keäÙee ‘keâj jne nw ...? Deheves yeÛÛess keâes mkeât}ceW ÚesÌ[keâj Foe keâjerce mes efce}er~ hetÚe, ‘keâjerce ... Fme keòeâ ... ? efkeâmeef}S ...?’ Foe mekee} yengle keâjleer Leer~ Deewj keâjerce keâes mecePeeleer yengle Leer~ keâjerce ves keâne, ‘yeme legcnW osKeves keâe ceve efkeâÙee lees Ûe}e DeeÙee~’ Foe keâjerce keâer Fme oerkeeveieer mes yengle Ieyejeleer Leer~ ceiej keâjerce Foe kesâ jemles ceW yeej-yeej Dee ner peelee Lee~ Foe meesÛeleer Leer Ùes }Ì[kesâ Ssmes ner nesles nQ~ ceiej Ssmee veneR Lee~ Foe keâjerce keâer vemeeW ceW yeme Ûegkeâer Leer~ Foe Ketve yeve kesâ keâjerce kesâ efpemce ceW yen jner Leer~ keâjerce kesâ ef}Ùes Deewj kegâÚ veneR Lee~ efmehe&â Foe Deewj yeme Foe~ Gmekeâer hetjer ogefveÙee Foe Leer~ Deewj Foe keâer ogefveÙee ceW keâjerce kesâ ef}Ùes keâesF& peien veneR Leer~ keâjerce yeme Foe keâer meeBmeeW ceW jn mekeâlee Lee~ Foe kesâ KkeeyeeW ceW jn mekeâlee Lee ceiej nkeâerkeâle ceW Foe Deheves Iej ceW keâjerce keâe veece Yeer veneR }s mekeâleer Leer~ Deewj Ùes yeele keâjerce keâes KeeÙes pee jner Leer~ keâjerce keâer ne}le Foe kesâ ef}S efove-ye-efove efyeieÌ[leer pee jner Leer~ Foe Yeer hejsMeeve Leer efkeâ keäÙee keâjs ...? keâjerce Foe kesâ Kkeeye osKelee Lee efheâj Foe mes keânlee Lee Ùes Kkeeye hetje keâj oes... ceiej keâjerce kesâ KkeeyeeW ceW Foe nesleer Leer... Deewj nkeâerkeâle ceW Foe veneR nesleer Leer~ Foe yeme Gmemes yeeleW keâjleer Leer~ yeeleW nj lejn keâer~ yeeleW Ssmeer efkeâ efceÙeeB-yeerkeer Yeer keäÙee keâjW...! ceiej Ùes meye keâjerce keâer kepen mes Lee~ Foe yengle Ketyemetjle Leer~ Ùes keâjerce keâer hejsMeeveer Leer~ keâjerce keâes Foe kesâ De}ekee kegâÚ metPelee ner veneR Lee~ Gme efove peye keâjerce ves Foe keâe neLe keâme kesâ hekeâÌ[ ef}Ùee Lee~ Gme efove efpeo keâjkesâ keâjerce Foe keâer yeeF&keâ hes LeesÌ[er osj kesâ ef}S yewþ ieÙee Lee~ Foe yeeF&keâ Ûe}eleer Leer~ keâjerce keâes Fme yeele hes Ùekeâerve veneR ngDee Lee, peye Gmes helee Ûe}e Lee Fme yeele keâe~ Gme efove keâjerce peye Foe kesâ heerÚs yewþe Lee leye nkee kesâ Skeâ PeeWkesâ ves Foe keâe ogheóe LeesÌ[e mee mejkeâe efoÙee Lee~ Deewj Foe kesâ oeÙeW

veew cenerves keâer Gcej

32

veJeyebj 2013


keâvOes hes ieo&ve kesâ heeme Skeâ efle} nw, pees keâjerce keâes efoKe ieÙee Lee~ Deewj efheâj keâjerce mes veneR jne ieÙee~ Gmeves DeeBKeW yevo keâeR Deewj ogefveÙee keâer hejkeen efkeâÙes yeiewj Deheves neWþ Foe kesâ Fme efle} hes jKe efoÙes~ Ùes hen}er yeej Lee peye keâjerce ves Foe keâes Fme lejn ÚgDee Lee~ Kkeeye ceW lees oesveeW meye kegâÚ keâj Ûegkesâ Les ceiej nkeâerkeâle ceW keâjerce ves Foe keâes Fme lejn hen}er yeej ÚgDee Lee~ Deewj Deye Skeâ yeej Út }sves kesâ yeeo keâjerce keâer hÙeeme Deewj yeÌ{ieÙeer Leer~ Foe Ieyeje ieÙeer~ Gmeves keâne, ‘keâjerce... ceQ efiej peeTBieer...’ keâjerce ves otmejer yeej Gme efle} keâes Gmeer lejn Út ef}Ùee~ Deye Foe keâes }iee efkeâ ™keâvee heÌ[siee~ Deewj kees kees ™keâ ieÙeer~ Deye keâjerce keâes yeeF&keâ mes Glejvee Lee~ Glejles ngS Gmeves Foe keâer keâcej hes neLe jKe efoÙee Lee~ Foe keâes Ùes yeele Yet}er veneR~ Foe Ûeenleer Leer efkeâ keâjerce Kego keâes mecYee}s ceiej keâjerce Ûeenlee Lee efkeâ Deye Foe Gmes mecYee}s~ keâjerce Gme keòeâ Ûeenlee Lee efkeâ Foe kesâ Ketyemetjle neWþeW keâes Út }s ceiej Foe ves keâne, ‘ÙeneB veneR keâjerce...’ keâjerce keâes }iee Foe efheâj efkeâmeer ceewkesâ keâer yeele keâj jner nw~ Deewj Gmeves Kego keâes mecePee ef}Ùee Deewj Foe Ûe}er ieÙeer~ Gme jele Foe keâer veeRo GÌ[ ieÙeer Leer Deewj Gme jele hen}er yeej keâjerce keâes þerkeâ mes veeRo DeeF& Leer~ ceiej Foe ves Kego keâes mecYee}ef}Ùee Deewj ogyeeje Ssmee ve nes Fmekeâer hetjpeesj keâesefMeMe keâjves }ieer~ Gmeves keâjerce mes efce}ves keâer yeele hes neB keânvee ÚesÌ[ efoÙee~ Deewj keâjerce pees Ùes meesÛe kesâ KegMe nes jne Lee efkeâ Foe ves keâne nw ‘Ùeneb veneR...’ Fmekeâe cele}ye kees efkeâmeer Deewj peien efce}sieer~ Gmekesâ meheves Ûetj-Ûetj nes ieÙes peye Foe ves keâne, ‘Deye legcnW Deheveer yeeF&keâ hes veneR yew”ves otBieer~’ ÙeneB Skeâ veÙee efme}efme}e Meg™ ngDee~ oesveeW ceW yeeleW keâce nes ieÙeeR~ ceiej oesveeW ves Skeâotmejs kesâ yeejs ceW meesÛevee Deewj pÙeeoe keâj efoÙee~ Deye Foe keâes jele ceW DeÛeevekeâ Peškesâ Deeles Les~ kees ÛeeQkeâ keâj Gþ peeleer Leer~ keâjerce meheves osKelee Lee efpeveceW Foe nesleer Leer~ Deewj keâjerce kesâ meheveeW ceW Foe efyevee keâheÌ[eW kesâ Deeleer Leer~ Deie}s efove peye keâjerce efkeâmeer lejn keâesefMeMe keâjkesâ Foe keâes yeele keâjves hes cevee }slee Lee leye Foe hÙeej mes Gmekesâ Kkeeye megveleer Leer~ Deewj peye keâjerce keânlee efkeâ ‘Foe.. Fme Kkeeye keâes meÛe keâj oes...’ leye oesveeW ceW yenme nes peeleer Leer~ PeieÌ[e nes peelee Lee~ efheâj keâF&-keâF& efove yeeleW veneR nes heeleer LeeR~ keâjerce hejsMeeve nes peelee Lee~ Foe mes yeele keâjves kesâ ef}Ùes kees Depeerye-Depeerye lejkeâeryeW efvekeâe}lee Lee~ Deheves Dee@efheâme kesâ vecyej mes heâesve keâjlee Lee~ heer.meer.Dees. mes heâesve keâjlee Lee~ Deewj Foe peye heâesve Gþeleer Leer leye keânlee Lee heâesve cele jKevee~ efheâj kener efme}efme}e Meg™ neslee Lee~ Foe keâe ™þvee~ keâjerce keâe ceveevee~ efheâj Foe keâe DeeBmet yenevee Deewj efheâj keâjerce keâe Deheves efo} keâes mecePeevee~ Deewj Fme lejn oesveeW keâe efjMlee Skeâ Depeerye oewj mes iegpejves }iee~ PegBPe}enš Deewj Peu}enš mes Yej ieÙee Lee keâjerce keâe efo}~ GOej Foe Kego keâes mecePeeleer jnleer Leer efkeâ,‘Ùes ie}le nw’ kees keâjerce keâes Yeer mecePeeleer Leer efkeâ, ‘Ùes meye ie}le nw~ ceQ veneR keâj mekeâleer Ùes meye~’ keâjerce keâes Ùes veneR mecePe ceW Deelee Lee efkeâ Foe efheâj Gve yeeleeW hes yeele keäÙetB keâjleer Leer pees yeeleW Gmes ie}le }ieleer LeeR~ keâjerce Foe keâes Ûeenlee Lee ceiej Fme keâercele hes veneR efkeâ Foe

keâer efpevoieer Gmekeâer kepen mes efkeâmeer cegmeeryele ceW heÌ[ peeS~ Deewj keâjerce Fme yeele keâe ncesMee KeÙee} jKelee Lee~ kees Foe keâes otj mes osKe keâj lemeu}ern keâj }slee Lee~ ceiej Ùes meye Yeejer neslee pee jne Lee~ efo} yeesefPe} neslee pee jne Lee~ Foe yeej-yeej keâjerce mes keânleer Leer, ‘legce keäÙetB DeeÙes cesjer efpevoieer ceW keâjerce...? legce Ûe}s peeDees... legce Ûe}s peeDees cesjer efpevoieer mes... otj... yengle otj...’ Ùes keâjerce keâe ner keâ}spee Lee pees Ùes meye yeoe&Mle keâjlee Lee~ efheâj Skeâ efove keâjerce ves Skeâ Kkeeye osKee Deewj Foe mes keâne ‘Ùes cesjer DeeefKejer KkeeefnMe nw~ Fmes hetjer keâj oes~ efheâj ceQ legcnejer efpevoieer mes ncesMee kesâ ef}Ùes Ûe}e peeTBiee~’ Deewj peye Kego keâjerce ves keâne efkeâ kees Foe keâer efpevoieer mes Ûe}e peeÙesiee leye Foe keâes pewmes Oekeäkeâe mee }iee... Oekeäkeâe Flevee ienje efkeâ pewmes Gmekesâ heeBke le}s peceerve ve jner nes... Ùes KÙee} efkeâ ‘keâjerce Ûe}e peeÙesiee’ nwjeve efkeâÙes pee jne Lee~ Gme efove Foe Ketye jesF& Leer~ keäÙetBefkeâ keâjerce keâe Kkeeye ner Ssmee Lee~ Gmeves osKee Lee efkeâ,‘Foe Deewj keâjerce efce}les nQ... Gvekesâ efpemce efce}les nQ~ efheâj Skeâ yeÛÛee neslee nw~ Foe Gmes yeÌ[s hÙeej mes hee}leer nw~ kees keâjerce keâer efveMeeveer pees Lee~’ Flevee Kkeeye megvekesâ Foe keâes nBmeer DeeF& Leer~ Gmeves keâne Lee ‘keâjerce... legce Yeer vee... heeie} nes legce... DeÛÚe efheâj keäÙee ngDee...?’ ‘efheâj keâjerce Ûe}e ieÙee~’ Ùes keâjerce ves keâne Lee~ Deye Foe ves hetÚe, ‘Ûe}e ieÙee cele}ye...?’ keâjerce ves keâne, ‘keâjerce Ûe}e ieÙee~ ncesMee kesâ ef}Ùes~ ceiej Skeâ yeÛÛess keâer Mekeâ}ceW efheâj mes legcnejs heeme Dee ieÙee legcnejs yesšs kesâ ™he ceW...’ Foe keâes Ùes yeele efyeukegâ} Yeer DeÛÚer veneR }ieer Leer~ ceiej keâjerce ves Gmes þerkeâ mes mecePeeÙee, ‘osKees Foe, legce cesjs heeme veneR Dee mekeâleer~ ceQ legcnejer efpevoieer ceW veneR Dee mekeâlee~ ceQ legcnejs efyevee peer veneR mekeâlee~ legce Deheveer yemeer-yemeeF& ogefveÙee ÚesÌ[ veneR mekeâleer~ Deewj legcnW ÚesÌ[vee Yeer veneR ÛeeefnÙes~ }sefkeâve Skeâ keâece nes mekeâlee nw~ nceW-legcnW efce}s ngS Deepe veew cenerves ngS nQ~ veew cenerves ceW lees kegâÚ neslee nw vee..? kener keâj oes... cegPes veew cenerves keâer Gcej os oes... ceQ veew cenerves Deewj efpevoe jnvee Ûeenlee ntB... efheâj Ûe}e peeTBiee legcnejer efpevoieer mes otj... ncesMee kesâ ef}Ùes... Ùener Ûeenleer nes vee legce...? Ùener Skeâ jemlee efvekeâe}e nw ceQves... legce cegPemes Skeâ yeej lemeu}er mes efce}}es... efheâj legce Skeâ yeÛÛee hewoe keâjes pees cesjer efveMeeveer nes... ceQ legcemes otj veneR jn mekeâlee... ceQ legcnejs heeme jnvee Ûeenlee ntB... Deewj efveÙece-keâevetve kee}er Fme ogefveÙee ceW Skeâ yeÛÛee kesâ Thej keâesF& Mekeâ veneR keâjlee~ ceQ Skeâ yeÛÛes keâer Mekeâ} ceW legcnejs heeme jntBiee~ Skeâoce heeme... legcnejs meerves mes ef}heškeâj meesTBiee... Ùener lees ceQ Ûeenlee Lee ncesMee...’ Foe keâjerce keâer yeele DeeBKes, cegBn,keâeve,veekeâ meye Kees}keâj megve jner Leer~ Gmekeâe Ûesnje heâkeäkeâ, heÌ[ ieÙee Lee~ Foe keâes mecePe veneR Dee jne Lee keâjerce kesâ Fme Kkeeye keâes keâwmes meÛe keâjs...? kees keâjerce keâes keäÙee pekeeye os Deye...?

With Best Compliments From

Dr. Gayatri 9969069041

Shashi Sir 9867127716

FYJC .

SCIENCE SECTION SYJC . JEE (Main) . NEET (Medicine)

SCHOOL SECTION VIII, IX, S.S.C

COMMERCE SECTION FYJC . SYJC . CPT

Email : uniqueacademy.1996@gmail.com 3rd Floor, Bharat Vaibhav Bldg., Chandan Naka, Above Syndicate Bank, Achole Road, Nallsopra (East), Mob. : 8082039477 veJeyebj 2013

35


nemÙe - JÙebiÙe

`keâeMe nce keâe@vkeWšs[ nesles'

mebpeerke efveiece

yeÛeheve ceW peye nce `Gve' mkeât}eW kesâ yeÛÛeeW keâes megyen megyen šeF& }iee keâj megboj - megboj meeÌHeâ megLejs keâheÌ[eW ceW mkeât} peeles osKeles Les~ lees Deheves Thej yeÌ[e lejme Deelee Lee~ efkeâleves mceeš& }ieles Les kes yeÛÛes~ meÌHeâso Oeejeroej šeF&, keâjerves mes keâbOes hej }škeâe yewie Deewj cegbn mes PeÌ[les Deb«espeer kesâ Hetâue otmejer Deesj nce Les~ mÙeener kesâ Oeyyes }ieer meÌHeâso meer keâceerÌpe, nj he}efiejves keâes ceÛe}leer {er}er meer Keekeâer veskeâj, yeie} ceW [sÌ{ceve keâe yemlee Deewj cegbn mes efvekeâ}les efÌHeâuceer [eÙe}e@ie `Deye lesje keäÙee nesiee keâeef}Ùee'~ ogYee&iÙe mes efÌpevoieer kesâ yengle meejs efove KeÛe& keâjves kesâ yeeo nceW helee Ûe}e efkeâ Fme osMe ceW Dehevee Yeefke<Ùe Ûecekeâeves kesâ ef}S yeÛeheve ceW `S heâe@j Shhe}' Deewj `yeer heâe@j yesyeer' he{vee efkeâlevee Ìpe™jer nw~ nceejer Fme Skeâ veeoeveer mes osMe Skeâ Deewj ceneve kÙeefòeâlke kesâ efvecee&Ce mes kebefÛele jn ieÙee nw~ ngDee kegâÚ Ùetb efkeâ pewmes ner nceves Deheveer ieg}s} mes heÌ[esefmeÙeeW kesâ MeerMes heâesÌ[ves Meg™ efkeâÙes, nceejs efhelee peer nceW keâeve mes hekeâÌ[ keâj Skeâ Ssmes mkeât} ceW Yeleer& keâje efoÙee, peneb nceW `De mes Deveej' yeÌ[s `Dee mes Deece' jšvee efmeKeeÙee peelee Lee~ leye nceW keäÙee helee Lee~ efkeâ nce Ùes Yepeve veneR iee jns nQ~ yeefukeâ ef}Keves kee}er m}sš kesâ helLej mes Deheveer efkeâmcele kesâ veeefjÙe} keâes Kego ner heâesÌ[ jns nQ~ yeÌ[s ngS ogefveÙee osKeer lees DeeBKeW heâš ieÙeeR~ leye mecePe DeeÙee efkeâ nce osmeer mkeât}eW keâer hewoeFMeW Fleveer efmekegâÌ[er efmecešer keäÙeeW nQ? keâeMe nce Yeer keâevkeWšs[ nesles~ Demmeer kesâ oMekeâ mes hen}s yengle keâce }esie Fme keâevkeWšer efMe#ee kesâ }eYekeâejer heefjCeeceeW mes heefjefÛele Les~ efpeve yeÛÛeeW kesâ ceeB yeehe kesâ heeme ceneYeejle kesâ mebpeÙe kee}er DeeBKeW Leer, kes leYeer mecePe ieS Les efkeâ Deheves yeÛÛeeW keâes `yeeyee y}wkeâ Meerhe' kee}s mkeât}eW ceW heÌ{eves ceW ner keâuÙeeCe nw~ efkeâleves ceneve efÛevlekeâ Deewj otjõ<še jns neWies kes pees leYeer Ùen peeve ieS Les efkeâ Fbef[Ùee MeeFefvebie keâer Deeieeceer heškeâLee Fvner mkeât}eW ceW ef}Keer pee jner nw~ DeeÌpeeoer kesâ yeeo nceejs osMe ceW }eKeeW keâer leeoeo ceW `osmeer' mkeât} Keg}s~ efkeâvleg kes meye efce}keâj Yeer cegªer Yej `heefy}keâ' mkeât}eW keâe cegkeâeye}e ve keâj mekesâ~ nce osmeer mkeât} kesâ yeÛÛes `yee}efokeme' cevee keâj KegMe nesles jns Deewj GOej `nwhheer yeLe& [s' mebmke=âefle kegâefme&ÙeeW hej pee efÛehekeâer~ nceejs mkeât} keâer [b[e ØeOeeve efMe#ee heæefle ves nceW keâYeer Yeer keä}eme Deewj ceej kesâ Deeies kegâÚ meesÛeves ner 36

veJeyebj 2013

veneR efoÙee Lee~ ØeleeefÌ[le nesles jnvee Deewj Deheceeefvele nesles jnvee Fme keâoj nceejer Deeole ceW efce} ieÙee Lee efkeâ Deepe Yeer ken nceW Dehevee mee }ielee nw~ Ùeefo keâneR hej Ìpeje mee mecceeve efce}ves }ielee nw lees ceve ceW Depeveyeerheve iebOeeves }ielee nw~ nceejs mkeât} ceW šerÛej veneR `ceemšj' ngDee keâjles Les~ Skeâ otmejs kesâ ef}S nceejs ceve ceW Fleveer ßeæe Leer efkeâ nceves GvnW keâYeer `ceemšj' kesâ ope&s mes Deeies veneR yeÌ{ves efoÙee Deewj GvneWves nces keâece Ûeesj ke vee}eÙekeâ mes hetjs mkeât}er peerkeve kes mecePeles jns efkeâ nce he{vee veneR Ûeenles Deewj nce mecePeles jns efkeâ kes heÌ{evee veneR peeveles~ DeLee&le, oesveeW Skeâ otmejs keâes Deheves Deheves {bie mes heÌ{eves keâer Ûes<še keâjles jns~ Fmeer Øesce keMe kes nceW `let' keân keâj yeg}eles Les Deewj nce Yeer GvnW `let' keâer leÌpe& hej ner `Deehe' keânles Les~ ceemšjpeer keâe OÙeeve keä}eme ceW heÌ{eves mes pÙeeoe ve heÌ{eves hej Fmeef}S Yeer jnlee Lee leeefkeâ GvnW Yejhetj šŸetMeve efce} mekesâ~ pees Gvemes šŸetMeve he{ves }ieles Les kes otmejs ner efove mes nesefMeÙeej keân}eles Les kejvee yeekeâer lees Les ner vee}eÙekeâ, ieOes keâneR kesâ~ yeÛeheve ceW peye nce `Gve' mkeât}eW kesâ yeÛÛeeW keâes megyen megyen šeF& }iee keâj megboj - megboj meeÌHeâ megLejs keâheÌ[eW ceW mkeât} peeles osKeles Les~ lees Deheves Thej yeÌ[e lejme Deelee Lee~ efkeâleves mceeš& }ieles Les kes yeÛÛes~ Ûegmle veskeâj kesâ Devoj oyeer keâceerÌpe, Gme hej meÌHeâso Oeejeroej šeF&, keâjerves mes keâbOes hej }škeâe yewie Deewj cegbn mes PeÌ[les Deb«espeer kesâ Hetâue otmejer Deesj nce Les~ mÙeener kesâ Oeyyes }ieer meÌHeâso meer keâceerÌpe, nj he} efiejves keâes ceÛe}leer {er}er meer Keekeâer veskeâj, yeie} ceW [sÌ{ceve keâe yemlee Deewj cegbn mes efvekeâ}les efÌHeâuceer [eÙe}e@ie `Deye lesje keäÙee nesiee keâeef}Ùee'~ nceejs mkeât} kesâ ceemšjeW keâes efhešeF& kesâ veS-veS lejerkesâ F&peeo keâjves ceW ceemšjer Leer~ Gvekesâ Ùen lejerkesâ Skeâ ner Meyo kesâ Deveskeâ cegnekejeW keâer lejn mes Les, pewmes efkeâ - oerkeej

mes efmej heâesÌ[vee, efmej mes efmej yepeevee, efmej hej efkeâleeye ceejvee, efmej kesâ yee} KeeRÛevee Deeefo~ Fmeer Øekeâej Mejerj kesâ DevÙe efhešeF& ÙeesiÙe DebieeW kesâ ef}S De}ie - De}ie Deveskeâ lejerkesâ Les efpevekeâe GheÙeesie kes efvemmebkeâesÛe ™he mes efkeâÙee keâjles Les~ yeo}s ceW nce GvnW heer" heerÚs ieeef}ÙeeB osles Les Deewj iegb[eW mes efheškeeves keâe ØeCe keâjles Les~ cesjs mecesle Deveskeâ efkeÅeeLeer& Ssmes Les efpevekeâe Ùen cepeyetle efkeÕeeme Lee efkeâ mkeât} efmehe&â cepeyetle Mejerj kee}eW kesâ ef}S ner nesles nw~ Ûetbefkeâ cesjer mesnle hen}s ner iejeryeer jsKee kesâ veerÛes jnleer DeeF& nw Fmeef}S ØeeÙe: ceQ Deewj cesjs meeLeer Iej mes lewÙeej nes keâj mkeât} kesâ ef}S efvekeâ}les Les hej jemles ceW efkeâmeer heeke&â ceW ®keâ keâj Kes}keâto keâj mesnle yeveeles Les leeefkeâ efkeâmeer efove efveÙeefcele ™he mes mkeât} peeves }eÙekeâ mesnle yeve mekesâ~ nceejs mkeât}er peerkeve keâer jewMeveer nceejs Deeies kesâ keâe@}spe peerkeve ceW Yeer Ûecekeâleer jner~ peneb Skeâ Deesj leLeekeâefLele heefy}keâ mkeât}kesâ yeÛÛes keâe@}spe keâer meYeer ieefleefkeefOeÙeeW hej Úe ieS, kener otmejer Deesj nce heerÚs keâer meeršeW hej yew"s leeef}Ùeeb Deewj meerefšÙeeB ner yepeeles jn ieÙes~ kes DeeF&. S. Sme. yeveves keâer lewÙeejer keâjles jns Deewj nce efkeâmeer lejn mes efkeâmeer keâbheveer ceW keä}ke&â keâer peien efÛehekeâves keâe FbleÌpeej keâjles jn ieS~ Deepe Fme ceesÌ[ hej Deekeâj ceQ meesÛelee ntB efkeâ Ùeefo yeÛeheve ceW cegPes Yeer ceeb - yeehe ves keâneR mes ÌkeâÌpe& }s ef}kee keâj efkeâmeer heefy}keâ mkeât} ceW [e} efoÙee neslee lees keâmece `Dee@keämeheâes[& ef[keäMevejer keâer' Keesše efmekeäkeâe nesles ngS Yeer ceQ ceeke&âšs ceW veS veesš mee keâÌ[keâlee neslee~ cesjer lejn mes ve peeves efkeâleves ner }esie Ssmee ner meesÛeles neWies leYeer lees ie}erie}er Deheves keâes `veme&jer heefy}keâ mkeât}' keânves kee}s veeškeâ kesâvõeW keâer yeeÌ{ Dee ieÙeer nw~ osmeer mkeât}eW kesâ jöerheves mes GkeâleeS yesÛeejs meeOevenerve ceeb - yeehe Meg™ kesâ kegâÚ ke<e& Fvner mkeât}eW ceW Deheves yeÛÛeeW keâes Yespe keâj Deheves pe}les ngS keâ}spes hej heeveer kesâ kegâÚ ÚeršW ceej }sles nw~


$eÝ<eYe HeefyueskeÀMeve Glke=À< efkeÀHeÀ ì íHeeF& e³eleer oece

efnvoer Ghev³eeme, keÀneveer, keÀefJelee, DeelcekeÀLee, Deeuees®evee, jsKeeef®e$e,efveyebOe, peerJeveer Deeefo efJe<e³eesb Hej meceeefJe<ì HegmlekeWÀ

efnvoer keÀer Þes<þ HegmlekeÀebs kesÀ He´keÀeMekeÀ SJebce ef[mì^ery³etìj Email. : rishabh.pub@gmail.com

CONTACT : +91 8655559717 +91 9757309777

$e+<eYe HeefyuekesâMeve veF& efouueer - cegbyeF&

veJeyebj 2013

39


``Deepe kesÀ DeeefLe&keÀ Gleej-®eæ{eJe ceW pe©jer nw yengDee³eeceer efveJesMe'' Jele&ceeve DeeefLe&keÀ efveefle³eeW ceW mejkeÀej ueieeleej efJeefYevve DeeefLe&keÀ SJeb efJelleer³e ceW HeefjJele&ve keÀj jner nw, uesefkeÀve Yeejleer³e DeLe& peiele ceW ueieeleej GþeHeìkeÀ keÀer efmLeleer yeveer ngF& nw PeejKeb[ jep³e kesÀ npeejeryeeie efpeue Fme GþeHeìkeÀ keÀe vekeÀejelcekeÀ He´YeeJe ueesieeW Hej Heæ[lee ngDee vepej Dee jne nw, yeæ{leer ngF& cenbieeF& FmekeÀe pJeueble GoenjCe nw~ cenbieeF& kesÀ oewje ceW ye®ele keÀjvee Yeues ner Jele&ceeve ceW cepeekeÀ ueies, uesefkeÀve YeefJe<³e keÀes Deiej megOeejvee nw lees Jele&ceeve ceW `efJeMJeeefce$e Fbef[³ee HeefjJeej' DeHeves Iejsueg yepeì keÀes GoejJeeoer ve yeveeles ngS Leesæ[e kesÀ ®es³ejcewve meKle yeveevee nesiee, leYeer Leesìs- Leesìs ye®ele keÀer ceveespe kegÀceej ®ebo Meg©Deele nesieer, ke̳eeWefkeÀ Dee³e kesÀ ðeesle meerefcele nQ, Dee³e kesÀ mebmeeOeve keÀer keÀceer nw Deewj Iejsuet Ke®eeX Deewj J³eefkeÌleiele DeHes#eeDeeW keÀer met®eer uecyeer nw~ Jele&ceeve Yeejleer³e DeLe&J³eJemLee Deewj cenbieeF& kesÀ yeejs ceW DeHevee GHejeskeÌle efJe®eej He´mlegle keÀjles ngS efJeMJeeefce$e Fbef[³ee mecetn kesÀ ®esDejcewve ceveespe kegÀceej ®ebo ves ³en Yeer keÀne efkeÀ``efkeÀmeer Yeer efveJesMe kesÀ efueS ³en Yeer pe©jer nw efkeÀ yengDee³eeceer efveJesMe keÀes O³eeve ceW jKeles ngS efJeMJemeveer³e mebmLeeve ceW efveJesMe efkeÀ³ee pee³es~'' efoveebkeÀ 11 DekeÌìtyej 2013 keÀes efJeMJeeefce$ee Fbef[³ee mecetn kesÀ Üeje ``efJeMJeeefce$e ®ee³e'' keÀer YeJ³e uee@ef®ebie keÀesuekeÀelee ceW keÀer ie³eer~ Fmeer oewjeve mecetn kesÀ ®es³ejcewve ceveespe kegÀceej ®ebo peer mes mee#eelkeÀej keÀe cewkeÀe efceuee, GkeÌle mee#eelkeÀej kesÀ kegÀí He´cegKe DebMe ³eneb He´mlegle nQëHe´.- DeeHekesÀ Devegmeej ``yengDee³eeceer efveJesMe'' ke̳ee nw? G.- yengDee³eeceer efveJesMe mes cesje celeueye nw, SkeÀ Ssmee efveJesMe pees efveJesMekeÀ keÀes ueeYe SJeb megefJeOee He´oeve keÀjs Deewj GmekesÀ efveJesMe keÀes megj#ee He´oeve keÀjs~ He´.- Deepe kesÀ oewj ceW keÀF& efvepeer kebÀHeefve³eeb meeceves Dee³eer nQ Deewj efveJesMekeÀ keÀe Hewmee ueskeÀj iee³eye nes ie³eer, Fme yeejs ceW DeeHe ke̳ee keÀnWies? G.- DeeHekeÀe He´Mve De®íe nw Deewj Deepe kesÀ efveJesMekeÀeW keÀer Ye´efcele efmLeefle kesÀ efveJeejCe kesÀ efueS ceQ Fme He´Mve keÀe mJeeiele keÀjlee nbt~ osKeer³es, Deepe osMe ceW keÀF& mebmLee³eW meeceves Dee³eer nQ pees efJeefYevve He´keÀej keÀer pecee³eespeveeDeeW keÀes DeekeÀ<e&keÀ y³eepe kesÀ meeLe ueesieeW keÀs mece#e jKe jner nQ~ uesefkeÀve Deiej osKee pee³es lees keÀF& mebmLee³es nQ pees efJeMJemeveer³e veneR nQ~ GvekeÀe DeeMe³e efveJesMekeÀ kesÀ ueeYe mes p³eeoe mJe³eb kesÀ mJeeLe& keÀer Hetefle& ceW ueiee jnlee nw~ ojDemeue ³es mebmLee³es yeepeej mes efveJesMekeÀeW keÀe Hewmee ueskeÀj Yeeieves kesÀ efueS ner yeepeej ceW Deeleer nQ~

He´.- Ssmes Yeieesæ[s mebmLeeDeeW keÀes kewÀmes Hen®eevee peeS? G.- Ssmeer mebmLeeDeeW keÀer Hen®eeve ³ener nw efkeÀ ³es osKee pee³es efkeÀ yeepeej mes peceekeÀlee&DeeW mes pees efveJesMe ³es mebmLee³es ues jner nQ, GmekesÀ meeHes#e efveJesMe keÀj jner nQ ³ee veneR ? Deiej efveJesMe keÀj jner nQ lees Jees efveJesMe yengDee³eeceer efveJesMe nw ³ee veneR? Deiej mebmLee peceekeÀlee& kesÀ peceeOeve kesÀ meeLe efKeueJeeæ[ keÀjleer nw lees Jees efveefM®ele DeJeefOe Hej peceeOeve keÀes y³eepe kesÀ meeLe peceekeÀlee& keÀes kewÀmes ueewìe Hee³esieer ? He´.- DeeHe efveJesMe yeepeej ceW efHeíues ®eej meeue mes nQ uesefkeÀve efveJesMe yeepeej ceW DeeHekeÀe DevegYeJe keÀeHeÀer Hegjevee jne nw~ DeeHe ³es yelee³eW efkeÀ DeeHekesÀ mebmLee ceW efveJesMekeÀ keÀe peceeOeve kewÀmes megjef#ele nw ? G.- nceejs mebmLee `efJeMJeeefce$e Fbef[³ee HeefjJeej' keÀe Fefleneme Yeues ner p³eeoe Hegjevee ve nes uesefkeÀve nceeje efme×eble Dev³e ye®ele mebmLeeveeW mes Deueie nw~ nce peceekeÀlee& kesÀ efveJesMe keÀes J³eJemee³e veneR ceeveles yeefukeÀ Gmes DeHeves GHej $eÝCe mecePeles nQ pees efveefM®ele DeJeefOe kesÀ yeeo y³eepe kesÀ meeLe efveJesMekeÀ keÀes ueewìevee neslee nw~ FmeefueS GkeÌle efveJesMe jeefMe keÀes nce yengDee³eeceer efveJesMe kesÀ Debleie&le efveJesMele keÀjles nQ~ He´.- Deepe DeeHekeÀer mebmLee `efJeMJeeefce$e Fbef[³ee HeefjJeej' yengle keÀce mece³e ceW keÀe@Heexjsì peiele ceW Meeefceue nes ®egkeÀer nw~ FmekeÀe Þes³e DeeHe efkeÀmes osvee ®eenWiess ? G.- Deepe mebmLee keÀe mJe©He Je=no nw, J³eJemee³e keÀe mlej G®®elee Hej nw, J³eJemee³e kesÀ meeHes#e nceeje efveJesMe yengDee³eeceer nw, nceejs efveJesMekeÀes keÀe efveJesMe HetCe&leë megjef#ele nw, Fve meye keÀe Þes³e ceQ DeHeves keÀe³e&keÀlee&DeeW keÀes osvee ®eentbiee~ cesjs keÀe³e&keÀlee& pees efove-jele cesnvele keÀjles nQ, efveJesMekeÀes kesÀ megefJeOee kesÀ efueS lelHej jnles nQ, mebmLee keÀes Megª keÀjves ceW Deewj Fme YeJ³e mJe©He lekeÀ ueeves ceW FvekesÀ cesnvele keÀe ner ³eesieoeve jne nw~ He´.- DeeHeves DeHeves mebmLee keÀer Meg©Deele 250 ©He³es kesÀ meeF&efkeÀue mes keÀer nw, Deepe DeeHe SkeÀ keÀe@Heesjxì J³eJemeeef³e³eeW kesÀ meeLe Keæ[s nQ, Fme Delegueveer³e efJemleej Deewj efJekeÀeme keÀe jepe ke̳ee nw? G. - mebmLee keÀes efMeHeÀj mes efMeKej lekeÀ ueeves keÀe jepe ³ener nw efkeÀ nceejer mebmLee kesÀ keÀe³e&keÀlee& Deewj He´yebOeve, SkeÀ meeLe Deeies yeæ{ves Hej efJeMJeeme jKeles nQ? nceejs mebmLee keÀe njskeÀ keÀe³e&keÀlee&, ®eens Jees efpeme ÞesCeer keÀe nes, Gmes Yeer He´yebOeve ceW megPeeJe osves keÀe DeefOekeÀej nw `efJekeÀej jlve' SJee[& kesÀ meeLe Deewj mener megPeeJe keÀe nce mJeeiele keÀjles nQ ~ nce SkeÀ ceveespe kegÀceej ®ebo GÊejeKeb[ DeeHeoe jenle keÀes<e nsle ©. Heeb®e ueeKe SkeÀ npeej keÀe ®eskeÀ ogmejs Hej efJeMJeeme kesÀ meeLe Deeies yeæ{ves Hej efJeMJeeme keÀjles nQ~ nce meecetefnkeÀ He´³eeme Hej yeue osles nQ, meecetefnkeÀ ³eesieoeve keÀes He´Þe³e osles nQ~ ³ener GÊejeKeb[ kesÀ cegK³eceb$eer keÀes He´oeve keÀjles ngS ceveespe kegÀceej ®ebo meecetefnkeÀ HeefJe$e SJeb efJeMJemeveer³elee ner Fme mebmLee kesÀ efJekeÀeme, efJemleej SJeb He´ieefle keÀe jepe nw~ He´.- Deiej mecetn keÀer yeele keÀer pee³es lees mebmLee kesÀ yeenj Yeer SkeÀ mecetn nw efpemes meceepe keÀnles nQ, Fme meceepe kesÀ He´efle DeeHekeÀe ke̳ee ³eesieoeve nw ? G.- meceepe Deewj osMe ncemeYeer kesÀ efueS cenlJeHetCe& nw~ Deiej efJeMJeeefce$e Fbef[³ee HeefjJeej keÀer yeele keÀjW lees nce efJeMJe-meceepe Hej efJeMJeeme keÀjles nQ~ ³ener keÀejCe nw efkeÀ nce `efJeMJeefce$e' ³eeveer `efJeMJe mecegoe³e keÀe efce$e' Yeer ceeves peeles nQ, nceejs mebmLee kesÀ Hen®eeve-ef®evn ceW Yeer Deeve osKeWies keÀer oes neLe HejmHej efce$elee SJeb men³eesie keÀes oMee& jns nQ~ meceepe kesÀ keÀu³eeCe SJeb efJekeÀeme kesÀ He´efle nce keÀle&J³eefve<þ nwb Deewj meceefHe&le Yeer nQ~ mener keÀejCe nw efkeÀ nceejer mebmLee meceepe ceW ceefnueeDeeW, ye®®eeW, efJekeÀueebieesb Fl³eeefo keÀcepeesj Jeie& kesÀ efueS efJeefYevve keÀu³eeCekeÀejer ³eespeveeDeeW kesÀ ceeO³ece mes mece³e-mece³e Hej DeHeveer keÀle&J³eefve<þe meceefHe&le keÀjleer nw~ nce efJekeÀueebieeW kesÀ mene³elee kesÀ efueS efleHeefn³ee Jeenve GHeueyOe keÀjeles nQ, ye®®eeW kesÀ yesnlej

40

veJeyebj 2013


keâce meceÙe ceW meheâ}lee kesâ efMeKej hej `i}esye}S[jšeF&pej’ cegbyeF&, Deepe mes 47 ke<e& hen}s DeeGš[esj heefy}efmešer Ùeeefve nesef[Ëie keâer Meg®Deele `i}esye} S[jšeF&pej’ ves keâer Leer, leye lekeâ GvnW MeeÙeo helee Yeer veneR nesiee efkeâ kes Fleveer peuoer DeeGš[esj heefy}efmešer kesâ efMeKej hej hengbÛe peeSbies~ Deepe cegbyeF& ceW `i}esye} S[jšeF&pej’ keâes meYeer }esie peeveles nw~ Fmekesâ cewvesefpebie [eÙejskeäšj mebpeerke ieghlee nw~ Deepe `i}esye} S[jšeF&pej’ kesâ heeme cegbyeF& kesâ meYeer }eskesâMeve hej 500 meew mes pÙeeoe Kego ner nesef[Ëie nw Deewj 200nesef[Ëie YeeÌ[s hej nQ~ Skeâ nesef[Ëie cenerves hej keâe Ûeepe& 22,000 mes Meg™ nesleer nw Deewj }eKeeW ceW peeleer nw~ Ùes }esie efheÚ}s 17ke<eeX mes efyeu[j Fb[mš^er, šs}erkeâe@ce Fb[mš^er, efheâuce Fb[mš^er, yewefkebbâie Fb[mš^er, ieeceXš Fb[mš^er meYeer keâes Deheveer meskeeSb oer nQ~ Fvekeâer KeeefmeÙele Ùen nw efkeâ Fvekesâ heeme ceeke&sâefšbie šerce,cewvespeceWš šerce, ceeref[Ùee šerce, efjmeÛe& šerce nw pees efkeâ «eenkeâeW keâes Gvekesâ yepeš kesâ efnmeeye mes DeÛÚs ceW DeÛÚe ke jmmes yepeš ceW DeÛÚe ceeF&}spe kebâheveer keâes efce}s, Ssmee h}eve lewÙeej keâjkesâ osles nQ~ Fvekeâer meefke&me keâes }esie keâeheâer hebmeo keâjles nQ~ Fmeer keâejCe Ùen kebâheveer Deepe hetke& cegbyeF& ceW ceMentj nw~ cegbyeF& kesâ De}ekee Yeejle kesâ nj peien Deehekeâes nesef[Ëie keâer megefkeOee Yeer osles nQ Mew#eefCekeÀ J³eJemLee nsleg ``efJeMJeeefce$e HeefyuekeÀ mkegÀue Þe=bKeuee keÀer efJeiele Je<e& mes Meg©Deele keÀer ie³eer nw, ³en $eÝbKeuee yengle peuo ner osMe kesÀ keÀesves-keÀesves ceW DeHeveer omlekeÀ osieer~'' yengle peuo ner nceueesie meceepe SJeb osMe kesÀ efueS keÀF& keÀu³eeCekeÀejer ³eespeveeDeeW keÀes ueskeÀj ueesieeW kesÀ yeer®e Hengb®esies, efpememes efkeÀ nceejs osMe kesÀ p³eeoe mes p³eeoe ueesie ueeYeeefvJele nes mekeWÀ~ neue ner ceW GllejeKeb[ mejkeÀej keÀes DeeefLe&keÀ ceoo keÀjles ngS GllejeKeb[ DeeHeoe jenle keÀes<e ceW jÀ. Heeb®e ueeKe keÀe ®eskeÀ mebmLee kesÀ lejHeÀ mes GllejeKeb[ kesÀ ceeveveer³e cegK³eceb$eer peer keÀes efo³ee ie³ee~ He´.- cee$e ®eej meeue ceW DeeHe efMeHeÀj mes efMeKej lekeÀ Hengb®e ®egkesÀ nQ, FvekeÀer Gb®eeF& Hej De®eevekeÀ Hengb®e keÀj [j veneR ueielee? G.- veneR, keÀYeer [j veneR ueiee ke̳eeWefkeÀ efMeHeÀj mes efMeKej lekeÀ Hengb®eves ceW cee$e cesjs Fve oes keÀoceeW keÀe Þes³e veneR nw yeefukeÀ Fve keÀoceeW kesÀ meeLe nceejer mebmLee kesÀ keÀF& npeej men³eesieer keÀe³e&keÀlee&DeeW kesÀ Yeer keÀoce nQ~ Fbmeeve keÀes [j DekesÀuesHeve mes ueielee nw, ceQ DekesÀuee veneR yeefukeÀ cesjs meeLe Fme efMeKej Hej keÀF& npeej men³eesieer keÀe³e&keÀlee& nQ, efHeÀj efkeÀme yeele keÀe [j? He´.- peevekeÀejer efceueer nw efkeÀ yengle peuo ner ` efJeMJeeefce$e Fbef[³ee ceeref[³ee Sb[ FbìjìsveceWì` veece keÀe SkeÀ GHeke´Àce ueesieeW kesÀ meeceves DeHevee Heefj®e³e osiee, FmekesÀ yeejs ceW kegÀí yelee³eW ? G.- Fme GHeke´Àce kesÀ meeLe keÀF& keÀuHevee³eW Deewj meHeves nwb efpevnW cetle&©He osves nsleg ncemeYeer He´efleye× nQ ~ keÀejCe ³en nw efkeÀ Deepe DeeJeM³ekeÀlee nw Me]]g× , efveefYe&keÀ, efve<He#e, F&ceeveoej Deew me®®eeF& kesÀ meeLe osMe ceW ceeref[³ee kesÀ peesjoej omlekeÀ keÀer, nce Fme He´efleyeOolee keÀes HetCe& keÀjves nslet Deie´mej nQ~ Fme #es$e ceW nce HetCe& efveefYe&keÀlee, efve<He#elee, F&ceeveoejer, me®®eeF& Deewj MegOolee kesÀ meeLe ueesieeW kesÀ meeceves Deeves Jeeues nQ~

leLee Fmekesâ De}ekee yeme, js}kes,SDejheesš& meYeer peien heefy}efmešer keâjles nQ~ `i}esye}S[jšeF&pej’ kesâ cewvesefpebie [eÙejskeäšj mebpeerke ieghlee keânles nQ, ``nce hej jeOes ieg™ ceeB keâer ke=âhee nw, Fme keâejCe nce }esie Fleves meheâ}ngS~ nce ncesMee Ûeenles nQ efkeâ Deheves keä}eFbš keâes DeÛÚs }eskesâMeve hej nesef[Ëie oW Deewj memles yepeš ceW DeÛÚe ceeF}spe oW~ Ùeefo nce nceeje ner heâeÙeoe oWKeWies lees keä}eFËš ogyeeje nceejs heeme veneR DeeSiee~ keâF& yeej keä}eFËš keâes helee Yeer veneR neslee efkeâ efkeâme SefjÙee ceW ke kewâmes Øeceesš keâjves hej Gvekeâe Øees[keäš Ûe}siee? nceejs heeme cegbyeF& kesâ meYeer ØeeF&ce }eskesâMeve hej nesef[Ëie nw~ Ùeefo Deehe otmejeW kesâ yeejs ceW heâeÙeoe meesÛeWies lees legcneje heâeÙeoe nesiee~ Ùeefo Skeâ yeej nesef[Ëie }ieeves hej keä}eFËš keâes heâeÙeoe neslee nw, leYeer lees ken ogyeeje DeeSiee~ GvnW DeÛÚe }eskesâMeve osvee nceeje keâece nw~’’

mebpeerJe iegHlee Sce [er, `i}esye}S[jšeF&pej’

He´. - Deiej osKee peeS lees Deepe kesÀ jerìsue SJeb He´es[keÌì yeepeej ceW Yeer DeMegOolee neJeer nw, ke̳ee Fme #es$e ceW Yeer DeeHe omlekeÀ oWies ? G.- Fme meboYe& ceW SkeÀ Je=no keÀe³e&³eespevee efkeÀ³eeefvJele nes jner nw~ Fme efJe<e³e ceW nceves `efJeMJeeefce$ee ®ee³e` kesÀ ceeO³ece mes Yeejleer³e yeepeej ceW DeHeveer GHeefmLeefle ope& keÀje oer nw~ YeefJe<³e ceW Meg×lee keÀer He´efleyeOolee kesÀ meeLe, ie´enkeÀ kesÀ yepeì keÀes osKeles ngS nce Deewj Yeer He´es[keÌì uee@®e keÀjves Jeeues nwQ~ He´.- Deepe DeeHeves `efJeMJeeefce$e ®ee³e' keÀer uee@ef®ebie keÀer nw, FmekesÀ MegOolee keÀer ke̳ee ieejbìer nw ? G.- ³en nceejs mebmLee kesÀ efvepeer ®ee³e yeeieeveeW keÀe GlHeeo nw~ ®ee³e kesÀ Heeflle³eeW keÀes Gieeves mes ef[yyeeyebo keÀjves lekeÀ nceves keÌJeeefueìer Deewj oece Hej meg#ce vepej yevee³es jKee nw~ Deiej nce ie´enkeÀeW lekeÀ MegOolee veneR Hengb®ee Hee³es lees ie´enkeÀ keÀe efJeMJeeme nce Hej mes Gþ pee³esiee, efpemekeÀe vekeÀejelcekeÀ He´YeeJe nceejs Fme GHeke´Àce kesÀ J³eJemee³e Hej Heæ[siee~ nce DeMegOolee Hejesme keÀj legjble-HegÀjble ceW yesnlej Dee³e lees He´eHle keÀj mekeÀles nQ uesefkeÀve ie´enkeÀeW keÀes DeHeves meeLe p³eeoe efoveeW lekeÀ veneR jeskeÀ mekeÀles~ FmeefueS nceves MegOolee, iegCeJellee Deewj oece Hej O³eeve efo³ee nw~ He´.- DeeHekesÀ mebmLee keÀe mueesieve `nj keÀoce efJeMJeeme kesÀ meeLe' ³es Deeies keÀneb lekeÀ pee³esiee ? G.- pees keÀoce efJeMJeeme kesÀ meeLe Gþlee nw, GmekeÀer keÀesF& no veneR nesleer, GmekeÀer meercee³eW veneR nesleer, ³es lees yeme Deeies nerb yeæ{lee pee³esiee DeHeves men³eesieer keÀe³e&keÀlee&DeeW kesÀ meeLe~ veJeyebj 2013

41


JÙebpeve

l³eewnej kesÀ ceewkeÀeW Hej njskeÀ Iej ceW J³ebpeveeW keÀe Deueie ner cenlJe neslee nw~ FmekesÀ He´efle ye®®es mes ueskeÀj yegæ{eW lekeÀ keÀe DeekeÀ<e&Ce yevee jnlee nw~ ojDemeue l³eesnej Deewj J³ebpeve keÀe SkeÀ cenlJeHetCe& efjMlee nw~ HeejbHeefjkeÀ J³ebpeve mes ueskeÀj DeeOegefvekeÀ HeÀemì HetÀ[ keÀer HeÀjceeF&Me Deewj DeepeceeF&Me lekeÀjeryeve njskeÀ Iej ceW yeveer jnleer nw~ J³ebpeve keÀes yeveeves mes ueskeÀj Hejesmeves lekeÀ SkeÀ keÀuee keÀer He´mlegefle nesleer nw Deewj Devetþe mJeeo njskeÀ J³ebpeve keÀer Deelcee nw~ keÀeþer Heveerj je@ue keÀeþer Heveerj je@ue DeepekeÀue HeÀemì HetÀ[ keÀer ogefve³ee ceW keÀeHeÀer ueeskeÀefHe´³e nes ®egkeÀe nw~ FmekeÀe ueepeJeeye mJeeo Deewj ®eìHeìs cemeeueeW kesÀ Deboepe ye®®eeW keÀes keÀeHeÀer Hemebo nw~ l³eewnej ceW Deiej FmekeÀes yevee³ee pee³es lees l³eewnej keÀe cepee HeefjJeej ceW ogiegvee nes peelee nw~ je@ue kesÀ efueS meeceie´erë 1) cewoe - 2 keÀHe, 2) Heeveer - Deboepe mes iegbOeves kesÀ uee³ekeÀ YejeJeve kesÀ efueS meeceie´er ë 1) ef®euueer ieeefue&keÀ mee@me - DeeOee keÀHe, 2) Heveerj kesÀ ìgkeÀæ[s - 250 ie´ece, 3) H³eepe - 5 ceO³ece DeekeÀej keÀs, 4) njer efce®e& - 6 ³ee mJeeoevegmeej, 5) DeojkeÀ - 1 keÀe ìgkeÀæ[e, 6) efMeceuee efce®e& - 1 ceO³ece DeekeÀej keÀe, 7) iejce cemeeuee HeeJe[j - 1 íesìe ®ecce®e, 8) vecekeÀ mJeeoevegmeej, 9) lesue - 5 ®ecce®e yeveeves keÀe lejerkeÀeë cewoe Deewj Heeveer keÀes efceueekeÀj De®íer lejn iegbOe ueW~ ceueceue kesÀ keÀHeæ[s keÀes efYebieeskeÀj efve®eesæ[ ueW Deewj iegbOes ngS Deeìs keÀe FmeceW ueHesìkeÀj Leesæ[er osj kesÀ efueS íesæ[ oW~ iegbOes ngS Deeìs keÀer 8-10 ®eHeeleer yevee³eW Deewj leJes Hej nukeÀe meWkeÀ ueW ~ ³es O³eeve jKesb efkeÀ ³es ®eHeeefle³eeb HegÀues veneR ~ ®eHeeefle³eeW kesÀ lew³eej nes peeves kesÀ yeeo Deueie jKe ueW~ Heveerj kesÀ ìgkeÀæ[eW keÀes íesìs ke̳egye kesÀ DeekeÀej ceW yejeyej-yejeyej keÀeì ueW~ keÀ{eF& ceW lesue [eueW Deewj GmeceW Heveerj kesÀ ìgkeÀæ[eW keÀes leue ueW~ nukeÀe ueeue nes peeves Hej keÀ{eF& mes efvekeÀeue keÀj Deueie jKe ueW~ H³eebpe keÀes uebyeeF& ceW yeejerkeÀ-yeejerkeÀ keÀeìW~ njer efce®e& Deewj DeojkeÀ kesÀ yeejerkeÀ ìgkeÀæ[s keÀeìW~ efMeceuee efce®e& kesÀ íesìs-íesìs ®eewkeÀesj ìgkeÀæ[s keÀeìW~ keÀæ{eF& ceW lesue iejce keÀjW Deewj keÀìs ngS H³eepe keÀes HeejoMeea nesves lekeÀ ceO³ece Deeb®e Hej YegveW~ FmekesÀ yeeo DeojkeÀ Deewj njer efce®e& kesÀ ìgkeÀæ[eW keÀes efceueekeÀj YegveW~ Deye efMeceuee efce®e& kesÀ keÀìs ngS ìgkeÀæ[eW keÀes [euekeÀj Leesæ[er osj YegveW~ iejce cemeeuee HeeJe[j Deewj ef®euueer ieeefue&keÀ mee@me keÀes [euekeÀj SkeÀ efceveì lekeÀ Yegvebs~ Deye Heveerj kesÀ leues ngS ìgkeÀæ[eW keÀes efceueekeÀj meejs cemeeues efcekeÌme nes peeves lekeÀ YegveW~ efceÞeCe kesÀ lew³eej nes peeves kesÀ yeej Deueie jKe ueW~ leJes keÀes iejce keÀjW Deewj Leesæ[e lesue [eueW~ lesue kesÀ iejce nes peeves Hej meskeÀeR ie³eer ®eHeeefle³eeW keÀe meWkeÀe ngDee efnmmee leJes keÀer lejHeÀ veer®es jKekeÀj meskeWÀ~ ®eHeeleer kesÀ yeer®e ceW lew³eej efkeÀ³es ngS YejeJeve keÀes Deboepe mes YejW efpememes efkeÀ ®eHeeleer jewue nes mekesÀ~ ®eHeeleer keÀes je@ue keÀjW Deewj FmekesÀ DeeOes uebyeeF& Hej ®eejeW lejHeÀ Su³egefceefve³ece HeÀe@³eue ueHesìkeÀj HewkeÀ keÀj oW~ SkeÀ Huesì ceW meejs keÀeþer Heveerj je@ue keÀes mepee³eW Deewj ®eìveer kesÀ meeLe HejesmeW~ 42

veJeyebj 2013

Jespe cescees Deewj mHeeF&meer mee@me l³eewnej ceW njskeÀ J³ebpeve keÀe DeHevee Keeme cepee nw~ uesefkeÀve Deiej ye®®eeW keÀer yeele keÀer pee³es lees ³es HeejbHeefjkeÀ J³ebpevees kesÀ yeoues DeeOegefvekeÀ J³ebpeveeW kesÀ He´efle Keemeleewj Hej DeekeÀef<e&le nesles nQ~ DeepekeÀue ye®®eeW keÀer Keeme Hemebo nw ceescees Deewj Jees Yeer ne@ì Deewj mHeeF&meer mee@me kesÀ meeLe~ Hetvece kegÀceejer Heeb[s yeepeej ceW Fme lejn kesÀ ceescees Deeceleewj Hej efceue peeles nQ~ uesefkeÀve Deiej DeeHe Iej ceW ner ye®®eeW keÀes GvekesÀ Hemebo keÀe ceescees Deewj mHeeF&meer mee@me yevee³ee pee³es lees yeele ner kegÀí Deewj nesieer~ meeceie´er Jespe ceescees SJeb YejeJeve kesÀ efueSë 1) yeboieesYeer - 2 yeæ[s keÀHe yeejerkeÀ keÀìe ngDee, 2) ieepej - 1 keÀHe, 3) uenmegve - 1 yeæ[e ®ecce®e, 4) vecekeÀ - mJeeoevegmeej, 5) DeojkeÀ - 1 íesìe ®ecce®e yeejerkeÀ keÀìe ngDee, 6) mees³ee mee@me - 2 yeæ[s ®ecce®e, 7) nje H³eepe - DeeOee keÀHe yeejerkeÀ keÀìe ngDee, 8) Oeveer³ee Helleer - 1 yeæ[e ®ecce®e yeejerkeÀ keÀìer ngF&, 9) njer efce®e& - 2 ceO³ece DeekeÀej keÀer yeejerkeÀ keÀìer ngF&, 10) lesue - 1 yeæ[e ®ecce®e, 11) cewoe - 250 ie´ece. meeceie´er mHeeF&meer mee@me kesÀ efueS 1) uenmegve Hesmì - 1 yeæ[e ®ecce®e, 2) njer efce®e& - 2 ceO³ece DeekeÀej keÀer

yeejerkeÀ keÀìer ngF&, 3) kegÀìer ueeue efce®e& - 1 yeæ[e ®ecce®e, 4) mees³ee mee@me - 3 yeæ[s ®ecce®e, 5) DeojkeÀ Hesmì - 1 íesìe ®ecce®e, 6) efmejkeÀe - 2 yeæ[s ®ecce®e. Jespe ceescees yeveeves keÀer efJeefOeë 1) keÀæ{eF& ceW lesue iejce keÀjW Deewj ceO³ece Deeb®e Hej uenmegve Deewj DeojkeÀ keÀes nukeÀe YegveW~ Deye nje H³eepe, Oeefve³ee Helleer, njer efce®e& keÀes [euekeÀj YegveW~ FmekesÀ yeeo ieepej [eueW Deewj YegveW~ meyemes Deble ceW yeboieesYeer [euekeÀj YegveW~ vecekeÀ [euekeÀj YegveW Deewj Deble ceW mees³ee mee@me [euekeÀj efce$eCe keÀes Deeb®e mes Gleej oW~ 2) cewoe keÀes Heeveer kesÀ meeLe vejce ietbOe ueW Deewj 16 YeeieeW ceW yeebì keÀj ueesF& yevee ueW~ Fve ueesF&³eeW mes íesìs DeekeÀej keÀer Hetefj³eeb lew³eej keÀjW~ 3) Deye njs Hetjer kesÀ yeer®e ceW 1 ®ecce®e efceÞeCe [euekeÀj Hetjer kesÀ efkeÀveejeW mes ®eejeW lejHeÀ mes ®egvveì osles ngS {bkeWÀ~ meyemes GHej Jeeues ye®es ngS efnmmes keÀes Gcesþ keÀj Jespe ceescees yevee³eW~ 4) Jespe ceescees keÀes F[ueer keÀer lejn YeeHe ceW 5 efceveì lekeÀ HekeÀe³eW~ Heeb®e efceveì kesÀ yeeo {keÌkeÀj KeesuekeÀj SkeÀ ìtLeefHekeÀ mes ceescees keÀes ísokeÀj osKeW~ Deiej cewoe ìtLeefHekeÀ ceW ve meìs lees mecePeW keÀer ceescees lew³eej nw~ mHeeF&me mee@me yeveeves keÀer efJeefOeë mHeeF&meer mee@me yeveeves kesÀ efueS yelee³es ie³es meYeer meeceie´er keÀes efcekeÌmeer ³ee yueW[j ceW SkeÀ meeLe efcekeÌme keÀjW~ Fme He´keÀej mHeeF&meer mee@me lew³eej nes pee³esiee~ Deye SkeÀ Huesì ueW~ SkeÀ íesìer keÀìesjer ceW mHeeF&meer mee@me [eueW Deewj Huesì kesÀ yeer®e ceW Fme keÀìesjer keÀes jKe oW~ Fme keÀìesjer kesÀ ®eejeW lejHeÀ Hespe ceescees keÀes jKekeÀj mepee oW Deewj HejesmeW~


heg™<eesb cesb yeÌ{ jns mleve keâwbmej kesâ ceece}s

mJeemLÙe ÛeÛee&

Ûeens megveves cesb Ùen Depeerye }ies }sefkeâve Ùen meÛe nw efkeâ heg™<e Yeer mleve keâwbmej kesâ efMekeâej nesles nwb Deewj Gvecesb Fme yeerceejer kesâ ceece}s yeÌ{ jns nwb~ Ùetefvekeefme&šer Dee@Heâ šwkeämeeme Sce [er Sb[me&ve keâwbmej kesâ DevegmebOeevekeâle&eDeesb ves keâjerye 2,500 mes DeefOekeâ ceece}esb kesâ DeOÙeÙeve kesâ yeeo Ùen efve<keâ<e& efvekeâe}e nw~ Gvekeâe keânvee nw efkeâ heg™<eesb cesb mleve keâwbmej kesâ ceece}esb cesb ke=efæ kesâ yeekepeto cenlkehetCe& yeele Ùen nw efkeâ ken Fmekeâer mebYeekevee kesâ yeejs cesb peeie™keâ nwb~ DeOÙeÙeve kesâ Devegmeej, heg™<eesb cesb mleve keâwbmej kesâ ceece}s efheÚ}s 25 mee} cesb heÇefle 100,000 cesb 0.86 mes yeÌ{ keâj Deye 1.08 nes ieS nwb~ DevegmebOeevekeâle&eDeesb ves leg}vee kesâ ef}S ceefn}eDeesb cesb mleve keâwbmej kesâ 380,000 mes DeefOekeâ ceece}esb keâes Yeer osKee~ Gvnesbves heeÙee efkeâ ceefn}e cejerpeesb keâer leg}vee cesb heg™<e cejerpeesb keâes DeefOekeâ GceÇ yeerleves hej mleve keâwbmej keâe helee }iee~ meeLe ner kegâÚ keâes DeefOekeâ GceÇ cesb Ùen yeerceejer nesves keâer DeeMebkeâe heeF& ieF&~ OÙeeve osves ÙeesiÙe yeele Ùen nw efkeâ heg™<eesb cesb mleve kesâ šdÙetcej keâe helee }ieevee pÙeeoe Deemeeve nw~ }sefkeâve Gvnsb }ie mekeâlee nw efkeâ Ssmes šdÙetcej Gvnsb ‘ieeFveskeâescewefmšÙee’ keâer mecemÙee kesâ Ûe}les nesles nwb~ heg™<eesb cesb meyemes Deece mleve šdÙetcej ‘[keäš} keâwmeer&veescee’ nw~ efpemekesâ ceece}esb keâer mebKÙee 93.4 Heâermeoer heeF& ieF&~ Fmekesâ De}ekee heg™<eesb keâes Smš^espeve hee@efpeefške šdÙetcej nesves keâer DeeMebkeâe Yeer nesleer nw efpemekesâ ef}S ken šwceeskeämeerHeâsve F}epe keâje mekeâles nwb~ mleve keâwbmej kesâ efMekeâej ceefn}e Deewj heg™<e cejerpeesb kesâ yeÛeves keâer oj }ieYeie meceeve nw~

kegâÚ }esie Skeâ yeej cegmkegâjeves mes hen}s meew yeej meesÛeles nwb~ kepen nesleer nw šsÌ{s-cesÌ{s oeble~ oebleesb keâe veelee efmeHeâ& Ketyemetjleer mes ner venerb neslee, yeefukeâ Fvekesâ efyevee efpeboieer yesno cegefMkeâ} nes peeleer nw~ megboj Ûesnjs kesâ ef}S oebleesb keâer megbojlee kesâ meeLe Fvekeâe mkemLe nesvee DeefvekeeÙe& nw~ Ûesnjs keâes Mejerj keâe DeeF&vee ceevee peelee nw Deewj Fmecesb oebleesb keâer Yetefcekeâe yengle cenlkehetCe& nesleer nw~ megboj oebleesb kesâ yeiewj Ketyemetjleer DeOetjer jnleer nw~ oeble efmeHeâ& Ketyemetjleer kesâ ef}S ner venerb, mesnle kesâ ef}S Yeer yengle pe™jer nesles nwb~ štšs oebleesb kesâ keâejCe kÙeefòeâ ve lees "erkeâ lejn Yeespeve Ûeyee mekeâlee nw Deewj ve ner megboj efoKelee nw~ oeble efvekeâ}keeves hej Gvekesâ yeerÛe kegâÚ peien Kee}er jn peeleer nw, efpemekesâ keâejCe oeble šsÌ{s-cesÌ{s nesves }ieles nwb Deewj Thej kee}e oeble veerÛes Deevee Meg™ nes peelee nw~ Fmemes oebleesb cesb mhesme yeveves }ieleer nw Deewj Keevee Heâbmeves keâer mecemÙee hewoe nes peeleer nw~ Skeâ oeble efvekeâ}keeves mes keâF& oeble Kejeye nesves }ieles nwb~ Fmeef}S štšs ngS oebleesb keâer peien veS oebleesb keâe }iekeevee pe™jer nes peelee nw~ oebleesb keâes efjheuesme keâjves mes Ûesnjs keâer megbojlee yeveer jn mekeâleer nw Deewj Yeespeve Ûeyeeves ces Yeer mecemÙee venerb nesleer~ efHeâkeäme oeble : GKeÌ[s ngS oeble keâer Kee}er peien kesâ oesveesb Deesj mkemLe heÇeke=âeflekeâ oeble nesvee DeekeMÙekeâ nw~ Ùes oebleesb keâer meheesš& mes keâece keâjles nwb~ Deeies Deewj heerÚs kee}s oeble keâes (ieÇeFb[) Úesše keâjkesâ Gvekeâer meneÙelee mes efyeÇpe efHeâkeäme keâj efoÙee peelee nw, pees kegâojleer oeble pewmee ner }ielee nw~ Fvekeâer ceoo mes Deehe kegâojleer oebleesb keâer lejn ner Keevee Kee mekeâles nwb~ Fvecesb Ûeyeeves keâer #ecelee 70 Heâermeoer lekeâ nesleer nw~ OÙeeve jKesb - efyeÇpe }iekeeves kesâ ef}S efpeve oebleesb keâer meheesš& ÛeeefnS, kes cepeyetle nesb~ - oebleesb cesb keâwefkešer ve nes~ Deiej oebleesb cesb keâwefkešer nes, lees oebleesb keâer efHeâef}ie

keâer peeleer nw Ùee ™š keâvee} š^eršcewbš keâer peeleer nw, efpemes Deej.meer.šer. keânles nwb~ Fmecesb oebleesb keâer peÌ[esb keâes meeHeâ keâjkesâ Gvnsb Yej efoÙee peelee nw~ - Deiej oebleesb cesb "b[e-iece& }ielee nes, lees Deej.meer.šer. kesâ yeeo ner efyeÇpe }iekeevee ÛeeefnS~ cewšerefjÙe} mšer}: Ùen cewšerefjÙe} pÙeeoelej efheÚ}s oebleesb cesb heÇÙeesie efkeâÙee peelee nw~ Ùen yengle cepeyetle neslee nw Deewj Fmemes keâesF& Yeer efokeäkeâle venerb Deeleer~ efmejeefcekeâ Ùee heesmeer&šsve : Ùen cewšerefjÙe} pÙeeoelej Deeies kee}s oebleesb cesb heÇÙeesie efkeâÙee peelee nw~ Ùen kegâojleer oebleesb pewmee ner neslee nw Deewj Fmekesâ Fmlescee} mes keâesF& hejsMeeveer venerb Deeleer~ Ùen cewšerefjÙe} cepeyetle neslee nw~ S›eâeref}keâ Ùee ieesu[: memlee nesves kesâ keâejCe S›eâeref}keâ Ùee ieesu[ cewšerefjÙe} keâe Deepe Yeer keâF& peien heÇÙeesie efkeâÙee peelee nw, pees yengle ie}le nw keäÙeesbefkeâ Ùen cewšerefjÙe} yengle vegkeämeeveoeÙekeâ nw~ Fmemes yeves efyeÇpe cesb Keevee Heâbmeves hej yengle efokeäkeâle Deeleer nw Deewj keâF& DevÙe hejsMeeefveÙeeb Yeer hewoe nesleer nwb~ Fmeef}S Fmekeâe heÇÙeesie venerb keâjvee ÛeeefnS~ Fche}ebš - Ùes šeFšsefveÙece kesâ yeves nesles nwb~ Fche}ebš }ieeves kesâ ef}S Úesše-mee Dee@heÇsMeve keâjkesâ peyeÌ[s keâer nñer cesb šeFšsefveÙece keâe Fche}ebš efHeâš keâj efoÙee peelee nw~ efHeâj Gmekesâ Thej kegâÚ cenerves yeeo oeble }ieeÙee peelee nw~ Fmecesb Deeies Deewj heerÚs kee}s oebleesb keâes Úesše venerb keâjvee heÌ[lee~ Fmecesb peyeÌ[s keâer nñer keâer meheesš& }skeâj ner Fche}ebš }ieeÙee peelee nw~ Ùen lekeâveerkeâ }sšwmš nw Deewj yengle ner meHeâ} Yeer~ Fvecesb Yeespeve Ûeyeeves keâer #ecelee meew Heâermeoer nesleer nw Deewj Ùes heÇeke=âeflekeâ oebleesb keâer lejn keâece keâjles nwb~ Fcheêebšdme kesâ keâejCe [wbÛeme& keâes cepeyetle hekeâÌ[ efce} peeleer nw~ Skeâ Fcheêebš keâe KeÛe& }ieYeie yeerme npeej ®heS nw~ Fcheêebš efkeefYeve> heÇkeâej kesâ nesles nwb~ Ùes Gvekeâer yeveekeš leLee melen kesâ Deveg™he nesles nwb, pewmes m›eât, efme}wb[j, keâesefvekeâ} FlÙeeefo~ Fvekeâe GheÙeesie peyeÌ[s keâer nñer, efpeme oeble keâes efjheêsme efkeâÙee pee jne nw Deewj nñer keâer #ecelee Deeefo hej efveYe&j keâjlee nw~ Skeâ kegâMe} Fcheêebš efkeMes<e%e Fvekeâe ÛeÙeve Ye}er-Yeebefle keâj mekeâlee nw~ Ùes nwb HeâeÙeos :Ûesnjs keâer megbojlee yejkeâjej jnleer nw~ - Keevee Ûeyeeves keâer hetjer #ecelee jnleer nw~ GÛÛeejCe mener jnlee nw~ - Mes<e heÇeke=âeflekeâ oeble ke peyeÌ[s mkemLe jnles nwb~ veJeyebj 2013

43


efmevesÂef<š

DeeOegefvekeâ YeejleerÙe efmevescee

ceefn}eDeeW keâer yeÌ{err Yetefcekeâe

Yeejle Yet<eCe heeC[sÙe

ne} ner ces efheâuce DeeÙeer ‘yeer. S. heeme’ pees keâF& Debleje&<š^erÙe efheâuce heâsefmške} ces Deiej 1950 kesâ yeeo mener ceeÙeves ces osKee ØemebMee keâer hee$e yeveer Fmeer kesâ meeLe YeejleerÙe oMe&keâeW ves Yeer Fme efheâuce keâes Ketye hemebo peeS lees Fme hejbheje keâes mener lejerkesâ mes efveYeeÙee efkeâÙee~ efheâuce keâe efye<eÙe ceefn}e kesâefvõle Lee Deewj Fme ceefn}e kesâefvõle hee$e keâes ‘efMeuhee nw ‘efkece} je@Ùe’ ves~ 1950 kesâ yeeo Megkeä}e’ ves yeKetyeer efveYeeÙee nw~ Deiej ne} kesâ efovees ces veÌpej [e}W lees osKesies efkeâ Yeejle ‘efkece}je@Ùe’ ves keâF& ceefn}e kesâbefõle efheâuceeW keâe ces kegâÚ Ssmeer efheâuceeW keâe efvecee&Ce ngDee efpemeceW cegKÙe hee$e heg®<e vee neskeâj ceefn}e nw~ efvecee&Ce efkeâÙee efpemeces ceeb (1952), hejveerlee Deepe nceejs Ùeneb veejer Ûeefj$e hej kesâefvõle efheâuceW yeveeF& pee jner nw~ Fve efheâuceeW ces Ssmeer (1953), efyejepe yent (1954), yeehe yesšer ceefn}e Ûeefj$e keâes Øemlegle efkeâÙee pee jne nw pees Deelce efveYe&j nw Ùee pees meceepe keâer (1954), oskeoeme (1955), ceOegceleer ™efÌ{keeefoleeDeeW mes «eefmele nw Deewj Gmemes efvekeâ}ves kesâ ef}S veS jemles le}eMe keâjleer nw~ (1958), megpeelee (1959), hejKe meyemes pÙeeoe lees Ssmeer efheâuces nw efpeveces ceefn}e Deheves efpemce keâe Fmlescee} Deheves kepeto (1960), yebefoveer (1963) Deeefo ØecegKe nw~ keâes yeÛeeves Deewj heg®<e meòeelcekeâ meceepe keâes veerÛee efoKeeves kesâ ef}S keâjleer nw~ hejbleg ‘efkece}je@Ùe’ keâer Fve efheâuceeW ves ceefn}eDeeW kesâ efJe<eÙe kegâÚ Yeer nes, efheâj mes ceefn}e kesâefvõle efheâuceeW keâe efvecee&Ce Meg™ nes ieÙee nw Deewj Ùes nj he#e keâes megboj lejerkesâ mes efheâuceer heo&s hej efheâuces oMe&keâeW Deewj efheâuce Dee}esÛekeâeW keâer keen-keener }tšves ces meheâ} jner nw meeLe ner Gleeje Deewj ceefn}e keâer mebkesovee keâes ceeefce&keâ keâceeF& kesâ ceece}s ces Yeer keâcelej veneR jner~ lejerkesâ mes Øemlegle efkeâÙee~ Ssmee veneR nw keâer Fme lejn keâer efheâuceeW keâe efvecee&Ce Deye Meg™ ngDee nw }sefkeâve Ùen 1950-70 lekeâ keâe oMekeâ ceefn}e keân mekeâles nw keâer Deye Ssmeer efheâuceeW kesâ efvecee&Ce ces yeÌ{esòejer ngÙeer nw~ peye Yeejle keâer kesâefvõle efheâuceeW kesâ ef}S DeÛÚe meceÙe jne Deewj hen}er ceefn}e Deoekeâeje osefkekeâe jeveer ves 1930 ces efheâuceeW ces ØekesMe efkeâÙee lees Gme Fmeces meyemes pÙeeoe Ùeesieoeve ‘efkece}je@Ùe’ ves meceÙe YeejleerÙe mkelev$elee meb«eece kesâ efove Les Deewj pÙeeoelej efheâuceeW keâe efJe<eÙe Yeer osMe efoÙee~ 1970 kesâ yeeo }ieYeie Ùes oewj Kelce Yeefòeâ ner jnlee Lee~ Fmeer oewj ces 1933 ces ces ‘keâcee&’ efheâuce DeeF& efpemeces cegKÙe ner nes ieÙee Deewj ceefn}e kesâefvõle efJe<eÙe efheâuce Yetefcekeâe ces ceefn}e hee$e keâes mes ieeÙeye ner nes ieS~ jKee ieÙee efpemes efveYeeÙee Yeejle ces kegâÚ Ssmeer efheâuceeW keâe efvecee&Ce ngDee efpemeceW cegKÙe hee$e heg®<e ceefn}eSb efheâuceeW ces osefkekeâe jeveer ves Deewj Gvekesâ vee neskeâj ceefn}e nw~ Deepe nceejs Ùeneb veejer Ûeefj$e hej kesâefvõle efheâuceW Skeâ Mees heerme keâer meeLe Les efnceebMeg jeÙe~ yeveeF& pee jner nw~ Fve efheâuceeW ces Ssmeer ceefn}e Ûeefj$e keâes Øemlegle efkeâÙee lejn nes ieÙeer kees 1934 ces DeeF& efheâuce pee jne nw pees Deelce efveYe&j nw Ùee pees meceepe keâer ™efÌ{keeefoleeDeeW mes jnleer lees efheâuce ces ‘Fefvoje Sce S’ ces cegKÙe «eefmele nw Deewj Gmemes efvekeâ}ves kesâ ef}S veS jemles le}eMe keâjleer nw~ Leer }sefkeâve Gcekeâe efkeâjoej ceefn}e kesâefvõle keâece veeÛeves-ieeves Lee, Fmekesâ yeeo oskeoeme lekeâ ner meerefcele jnlee (1935), DeÚtle keâvÙee (1936), yee}Ùeesefieveer (1939), Deeoceer (1939) Lee~ 1970-2000 kesâ oMekeâ lekeâ efheâuceeW mes Deeefo kegâÚ Ssmeer efheâuceW Leer efpeveces cegKÙe hee$e ceefn}e Leer Ùee efheâuce keâe efye<eÙe ceefn}eDeeW keâe ceeefce&keâ he#e ieeÙeye ner nes ieÙee~ ceefn}eDeeW hej kesâefvõle Lee~ Fmeer kesâ meceeveevlej cenyetye Keeve Skeâ De}ie lejn keâe Fme oMekeâ kesâ efÌHeâucekeâejeW keâe cekeâmeo efmehe&â efmevescee yevee jns Les pees ceefn}eDeeW hes kesâefvõle nesleer Leer~ Ìpejervee (1932), [skeäkeâve efheâuce yeveeveeDeewj Ketye meej hewmee keâceevee Ìkeäkeerve (1936), Deewjle (1940), yenve(1941), veÌpecee (1943), DeveesKeer efpemekeâer kepen mes efheâuceeW mes DeÛÚs efye<eÙe ner Deoe (1948) Deeefo kegâÚ Ssmeer efheâuceW nw pees ceefn}eDeeW kesâ ceeefce&keâ he#e keâes jKeles ieeÙeye nesles Ûe}s ieS Deewj ceefn}e hee$e Skeâ ngS cenyetye Keeve ves YeejleerÙe efmevescee ces Skeâ De}ie lejn keâe efmevescee efoKeeÙee~ Ùen oewj efpemce keâer lejn ØeÙeesie keâer peeves }ieer~ 1950 lekeâ Ûe}lee jne Deewj keâF& ceefn}e kesâefvõle efheâuceeW keâe efvecee&Ce ngDee~ }sefkeâve Fme oMekeâ ces Yeer kegâÚ Fkeâ}ewles cenyetye Keeve ves 1950 kesâ oewj kesâ yeeo Yeer Deheveer hegjeveer Mew}er peejer jKeer Deewj efheâucekeâej Les pees ceefn}e kesâefvõle efJe<eÙe hej 1957 ces ceoj Fbef[Ùee yevee kesâ Skeâ veÙee Fefleneme jÛee, efpeme efheâuce ves Skeâ YeejleerÙe efheâuceW yevee jns Les pewmes ‘MÙeece yesvesie}’ keâer ceefn}e kesâ lÙeeie, yeef}oeve Deewj vÙeeÙe keâes De}ie lejerkesâ mes efoKeeÙee~ Ùen efheâuce lees Yetefcekeâe, Debkegâj, ceb[er Deeefo efheâuceW, ‘censMe YeejleerÙe efmevescee ces Decej lees nw ner meeLe ner Fmeces efveYeeÙee veefie&me oòe keâe efkeâjoej Yeer Yeó’ keâer yeeÌpeej leLee MesKej keâhetj keâer yeWef[š Decej nes ieÙee~ Ìkeäkeerve Deeefo~ Fve meye efÌHeâucekeâejeW ves ceefn}e Fmekesâ yeeo Ùen keâece mebYee}e jepe keâhetj Deewj efkece}je@Ùe ves, kewmes jepe keâhetj keâer Ûeefj$e kesâefvõle efheâuceeW mes Fme efjòeâ mLeeve keâes efheâuceeW keâe cegKÙe hee$e heg®<e kesâefvõle neslee Lee }sefkeâve Gve efheâuceeW ces Yeer ceefn}eDeeW keâer Yejves keâe ØeÙeeme efkeâÙee Deewj Fvnesves Fme Øekeâej Skeâ meMeòeâ Yetefcekeâe nesleer Leer efpemekesâ keâejCe efheâuce ceefn}e ØeOeeve vee nesles ngÙes Yeer keâer efheâuceeW keâe Ûe}ve peejer jKee~ ceefn}eDeeW keâes yeKetyeer oMee&leer Leer~ Ssmeer efheâuceeW ces Deeie (1948), DeboeÌpe 2000 kesâ yeeo Deveskeâ Ssmeer efheâuceeW keâe (1949), yejmeele (1949), Deekeeje (1951), ßeer 420 (1955), mebiece efvecee&Ce Meg™ nw efpemeces ceefn}e kesâefvõle efJe<eÙe (1964), leermejer keâmece (1966) Deewj cesje veece peeskeâj (1970) ØecegKe nw~ ner cegKÙeleÙee jKes pee jns nw~ Ûeces}er, 44

veJeyebj 2013


FMkeâerÙee, hee, vees keve efkeâu[ pesefmekeâe, yeQ[ yeepee yeejele, [esj, }eiee Ûegvejer ces oeie, ceele=Yetefce, DebleÉËo, efo} yees}s nÌ[erhhee, heâwMeve Deeefo ØecegKe efheâuceW nw efpeveces ceefn}e kesâefvõle hee$ees keâes megboj lejerkesâ mes efoKeeÙee ieÙee nw~ Deiej efheâ}ne} keâer DeeF& efheâuceeW hes veÌpej [e}s lees ‘efkeÅee yee}ve’ keâer [šer& efhekeäÛej Deewj keâneveer keâer cenlkehetCe& Yetefcekeâe veÌpej Deeleer nw~ Fve meye efheâuceeW ces ceefn}eDeeW kesâ Skeâ ceeefce&keâ he#e kesâ meeLe-meeLe ceefn}e kesâ DeeOegefvekeâ efyeÛeejeW kesâ meeLe Skeâ veÙee mebosMe os peeleer nw~ DeeOegefvekeâ YeejleerÙe efmevescee hej Deiej veÌpej [e}s lees Fme meceÙe efveo&sMeve kesâ #es$e ces Yeer ceefn}e efheâuce efveo&sMekeâeW keâer hetjer peceele KeÌ[er veÌpej Deeleer nw~ hen}s Ùen keâne peelee Lee

keâer efveo&sMeve keâe keâece efmehe&â heg®<e ner keâj mekeâles nw }sefkeâve Oeerjs-Oeerjs Deveskeâ ceefn}e efheâucekeâej Fme efJeOee ces neLe Deepeceeves }ieer~ $e+legheCeeX Iees<e, veefvolee oeme, Deveg<ee efjpekeer, jercee keâeieleer Deewj efkeâjCe jeke Deeefo kegâÚ Ssmeer ceefn}e efÌHeâucekeâej nw pees YeejleerÙe efmevescee ces veSveS ØeÙeesie keâj Skeâ De}ie lejn keâe efmevescee oMe&keâeW kesâ meeceves hejesme jner nw~ Fvekesâ meeLe ner kegâÚ Ssmeer ceefn}e efÌHeâucekeâej Deewj Yeer nw pees JÙeekemeeefÙekeâ efmevescee keâer efJeOee keâes DeheveeS ngS nw efpeveces heâjen Keeve, ÌpeesÙee DeKlej keâe veece ØecegKe nw~ GösMÙe kegâÚ Yeer nes DeeOegefvekeâ YeejleerÙe efmevescee ces ceefn}eDeeW keâer Yetefcekeâe yeÌ{leer ngF& veÌpej Dee jner nw pees Deeves kee}s meceÙe ces Fmekeâe «eeheâ yeÌ{lee ner peeSiee~

efJeOee³ekeÀ He´JeerCe ojskeÀj kesÀ pevce efove kesÀ DeJemej cevemes cenemeef®eJe DeefKeuesMe ®eewyes ves oes efkeÀuees ®eeboer keÀer leueJeej Yesbì keÀer~ Fme DeJemej Hej cevemes veiej mesJekeÀ He´keÀeMe ojskeÀj cevemes veslee mebpe³e Iee[er, keÀebefoJeueer efJeOeevemeYee DeO³e#e censMe HeÀjkeÀeces, cevemes ceerje-YeeF&oj DeO³e#e He´JeerCe je³e GHeefmLele Les~

MCHI He´eHeìer SkeÌpeerefyeMesmeve cesW yesmì HeeH³etuej mìeue keÀe SJee[& ®eewyes efj³eefueìerpe keÀes efceuee~ [e³ejskeÌìj DeeueeskeÀ ®eewyes Deewj efJepe³e ef$eHeeþer ves ³en SJee[& ie´nCe efkeÀ³ee~

ceerje - Yee³eboj ceveHee keÀer ceneHeewj kewÀìueerve Hejsje kesÀ pevceefove Hej cevemes kesÀ Menj meef®eJe DeefJeveeMe peeie=<ìs Deewj efJeÐeeLeera mesvee kesÀ ceerje-Yee³eboj efJeOeevemeYee DeO³e#e He´JeerCe je³e ves GvnsW Heg<Heieg®í He´oeve keÀj MegYekeÀeceveeSb oer! veJeyebj 2013

45


Úesšer GceÇ yeÌ[s keâece: Deveg<keâe Mecee& yeveeR efvecee&lee

HeÇYeele efmevescee

megvekeâj nwjeveer ngF& vee.. }sefkeâve meÛÛeeF& Ùener nw efkeâ yee@}erkeg[ megbojer Deewj ÙeMejepe keâer Keespe Deveg<keâe Mecee& Deye kesâke} DeefYeves$eer ner veneR jn ieÙeer nQ yeefukeâ Skeâ efvecee&lee yeve Ûegkeâer nQ~ Deveg<keâe Mecee& Deeves kee}er efheâuce `SveSÛe 10' mes efheâuce efvecee&Ce kesâ #es$e ceW keâoce jKeves pee jner nQ~ efpemekesâ keâejCe ken no mes pÙeeoe KegMe nQ~ efheâuce 'SveSÛe 10' ceW ken vee kesâke} efvecee&lee keâe jes} efveYeeÙeWies yeefukeâ ken }er[ jes}Yeer h}s keâj jner nQ~ efheâuce efvecee&Ce keâbheveer `heâQšce' efheâuce keâer menefvecee&lee nw~ Deheves Fme keâoce hej KegMeer peleeles ngS Deveg<keâe ves keâne efkeâ, `ceQ yesno KegMe ntb efkeâ keâefjÙej keâer Meg®Deele ceW ner cegPes efvecee&lee yeveves keâe Dekemej efce}e nw~ Deheves efheâuceer keâefjÙej ceW efvecee&lee kesâ ™he ceW keâoce yeÌ{eves kesâ ef}S `SveSÛe 10' mes yesnlej efheâuce cegPes veneR efce}leer~' `SveSÛe 10' Skeâ Ùee$ee keâLee Deewj ceejOeeÌ[ kee}er jesceebÛekeâ efheâuce nw~ Deveg<keâe ves ne}ner ceW `heâQšce' keâer efheâuce `yeebyes kes}kesš' keâer Metefšbie hetjer keâer nw Deewj efheâj mes Gvekesâ meeLe keâece keâjves keâes }skeâj Glmeeefnle nQ~ `SveSÛe 10' keâer Metefšbie efou}er Deewj Deeme heeme kesâ F}ekeâeW ceW keâer peeSieer~ efheâuce keâe ØeoMe&ve Deie}s mee}efmelebyej ceW efkeâÙee peeSiee~ vekeoerhe efmebn efheâuce kesâ efveo&sMekeâ neWies~ Fmemes hen}s vekeoerhe yengØeMebefmele efheâuce `ceveesjcee efmekeäme heâerš Deb[j' yevee Ûegkesâ nQ~ cee}tce nes efkeâ ÙeMejepe keâer efheâuce `jye ves yevee oer peesÌ[er' mes efheâuceer ogefveÙee ceW keâoce jKeves kee}er Deveg<keâe Deepe meYeer yeÌ[s yewvejeW Deewj keâ}ekeâejeW kesâ meeLe keâece keâj jner nQ, yengle peuo ken Deeefcej Keeve kesâ meeLe efheâuce heerkesâ ceW vepej DeeÙeWieer~ `yeQ[ yeepee yeejele' Deewj `peye lekeâ nw peeve' mejerKeer efheâuceeW kesâ peefjÙes }esieeW kesâ efo}eW ceW peien yeveeves kee}er Deveg<keâe keâe efvecee&lee keâe meheâj Yeer yeg}boer hej hengbÛes Ùener ogDee nce Yeer Thejkee}s mes ceebieles nQ~

5 efove neGmehegâ} Deewj efheâuce efnš! Fme mee} osMe-efkeosMe ceW meyemes pÙeeoe m›eâerve 4450 hej efj}erpe ngF& yee@ef}keg[ efheâuce efkeâbie Keeve keâer 'ÛesVew SkeämeØesme' ves pÙeeoe m›eâerve keâer yeoew}le yee@keäme Dee@efheâme hej meyemes pÙeeoe keâceeF& keâe veÙee jskeâe@[& yeveeÙee nw~ keneR, efheÚ}s cenerves efj}erpe ngF& jCeyeerj keâhetj keâer 'yesMejce' keâer ef[efmš^yÙetMeve keâbheveer keâes pÙeeoe m›eâerve hej efheâuce efj}erpe keâjves keâe oebke Guše heÌ[ ieÙee~ osMe-efkeosMe ceW keâjerye 4250 m›eâerve hej efj}erpe ngF& 'yesMejce' ves efj}erpe kesâ hen}s efove 2 Dekeäštyej kesâ vewMeve}ne@ef}[s keâer yeoew}le keâjerye 22 keâjesÌ[ keâe keâ}skeäMeve efkeâÙee, }sefkeâve Deie}s ner efove efheâuce yee@keäme Dee@efheâme hej DeeQOes cegbn efiejer~ Dee}ce Ùen jne efkeâ leerve nheäles Ûe}ves kesâ yeekepeto Yeer efheâuce Deheveer }eiele lekeâ veneR efvekeâe} heeF&~ Fme Meg›eâkeej Skeâ yeej efheâj Ùener oebke 'ke=â<e 3' kesâ efvecee&lee jekesâMe jesMeve ves Ûe}e nw~ yelee oW, jekesâMe jesMeve keâer Øee@[keäMeve keâbheveer ves Fme cesieeyepeš efheâuce keâes efkeâmeer Øee@[keäMeve keâbheveer keâes ceesšer jkeâce ceW yesÛeves keâer yepeeÙe Kego efj}erpe keâjves keâe heâwme}e efkeâÙee nw~ Ssmes ceW, keâjerye 95 keâjesÌ[ kesâ yepeš ceW yeveer Fme efheâuce keâer Øee@[keäMeve keâbheveer kesâ ef}S hen}e šejiesš yee@keäme Dee@efheâme hej peuoer mes peuoer Deheveer }eiele kemet}vee nw~ ÛeÛee& nw, jekesâMe jesMeve 'ke=â<e 3' kesâ ef[efmš^yÙetMeve jeFšdme 150 keâjesÌ[ ceW yesÛevee Ûeenles Les, }sefkeâve Fleveer yeÌ[er ØeeFme osves keâe efjmkeâ peye efkeâmeer keâe@hee&sjsš keâbheveer ves veneR G"eÙee, lees jekesâMe ves osMe Yej ceW Deheveer Fme efheâuce keâes keâceerMeve yesme hej Deheveer ceveÛeener šcme& hej efj}erpe keâjves keâe heâwme}e efkeâÙee~ Meg›eâkeej keâes efj}erpe ngF& 'ke=â<e 3' hen}er yee@ef}keg[ efheâuce nw, pees Fbef[Ùee ceW 4700 m›eâerve Deewj Deeskejmeerpe ceW 550 m›eâerve

hej efj}erpe ngF& nw~ ne}ebefkeâ Deeskejmeerpe ceW meyemes pÙeeoe m›eâerve hej efj}erpe efnboer efheâuce keâer yeele keâer peeS, lees Deepe Yeer Ùen jskeâe@[& efkeâbie Keeve kesâ veece nw~ 'ÛesVew SkeämeØesme' Deeskejmeerpe ceW 750 m›eâerve hej efj}erpe ngF& Leer, peyeefkeâ 'ke=â<e 3' 550 m›eâerve hej efj}erpe nes jner nw~ Deeskejmeerpe ceW keâce m›eâerve hej efj}erpe keâjves kesâ yeejs ceW jekesâMe jesMeve keâer Øee@[keäMeve keâbheveer kesâ mheeskeämeheme&ve keânles nQ efkeâ efkeosMeeW ceW hen}s mes meghej nerjes hej yeveer efheâuceeW keâer keâceer veneR nw~ Ùekeâerveve efkeosMeer oMe&keâ 'ke=â<e 3' keâer leg}vee ne@ef}keg[ keâer meghejnerjes hej yeveer efheâuceeW mes keâjWies~ Ssmes ceW, nceves efkeosMeeW ceW pÙeeoe m›eâerve hej efheâuce }ieeves keâe peesefKece veneR ef}Ùee~

ÚgefóÙeeb Kelce, Deye pes}ceW cevesieer mebpeÙe oòe keâer oerkee}er DeefYeveslee mebpeÙe oòe pes} mes efce}er Úgóer Kelce nesves kesâ yeeo yegOekeej megyen Deheves Iej mes Mes<e mepee keâešves kesâ ef}S hegCes pes} jkeevee nes ieS~ GvnW 1993 kesâ cegbyeF& yece efkemheâesšeW kesâ efme}efme}s ceW Deecme& Skeäš kesâ ceece}s ceW mepee megveeF& ieF& Leer~ mebpeÙe hegCes keâer Ùejkeoe pes} ceW yebo Les~ GvnW 1 Dekeäštyej keâes pes}mes 14 efove keâer Úgóer efce}er Leer~ yeeo ceW, GvneWves Úgóer yeÌ{eS peeves keâe Dee«en efkeâÙee Lee, efpemes mkeerkeâej keâjles ngS Gvekeâer Úgóer Skeâ heKekeeÌ[s kesâ ef}S Deewj yeÌ{e oer ieF& Leer~ ceevee peelee nw efkeâ 53-ke<eer&Ùe DeefYeveslee ves efkeâmeer yeerceejer keâer kepen mes šebieeW ceW yeves jòeâ kesâ LekeäkeâeW keâe F}epe keâjeÙee Lee~ ken megyen keâjerye meeÌ{s Ún yepes Deheveer helveer ceevÙelee kesâ meeLe yeebõe efmLele Deheves Iej mes hegCes kesâ ef}S jkeevee ngS~ mebpeÙe ves keâne efkeâ Gvekeâer šebieeW ceW Deye Yeer oo& nw~ GvneWves ØeMebmekeâeW mes Deheer} keâer efkeâ kes Gvekeâer peuo efjneF& keâer keâecevee keâjW~ GvneWves hewjes}keâer DekeefOe kesâ oewjeve heefjkeej kesâ meeLe efvepelee kesâ Dee«en keâes mkeerkeâej keâjves kesâ ef}S ceeref[Ùee keâe OevÙekeeo Yeer kÙeòeâ efkeâÙee~ DeefYeveslee ves keâne, cesjer šebieeW ceW Deye Yeer oo& nw, }sefkeâve Ùen hen}s kesâ cegkeâeye}s LeesÌ[e yesnlej nw~ cesjs ef}S ØeeLe&vee keâerefpeS, leeefkeâ ceQ peuo yeenj Dee mekeâtb~ meYeer keâes oerheeke}er cebie}ceÙe nes~ mebpeÙe DekewOe nefLeÙeej jKeves kesâ pegce& ceW 42 cenerves keâer Mes<e mepee keâeš jns nQ~ GvneWves ceF& ceW cegbyeF& keâer efkeMes<e še[e Deoe}le kesâ mece#e mecehe&Ce keâj efoÙee Lee~ yeeo ceW GvnW Ùejkeoe pes} mLeeveebleefjle keâj efoÙee ieÙee Lee~ 46

veJeyebj 2013


9321555411/9324662881/6855162450/022-32537239 @ : info@saiidealproperties.com

www.saidealproperties.com


Prabhat Punj - Diwali 2013  
Prabhat Punj - Diwali 2013  
Advertisement